Сряда, 09 Ноември 2022 10:45

Протоколи от заседанията на постоянните комисии във връзка със сесия №35

 ПРОТОКОЛ №61

 от заседание на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“.

 Днес, 08.11.2022 г., от 14:00 часа  се проведе редовно заседание на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“.

 На заседанието присъстваха:

 Станимир Андонов – председател, Димитринка Господинова – член, Желязко Иванов – член, Анета Филипова - член, Панайот Рейзи – член.

 На заседанието присъстваха още:

 1. Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Галина Георгиева – юрист на Община Созопол;
 4. Общински съветници;
 5. Служители от общинска администрация;
 6. Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол.

Заседанието води Станимир Андонов– председател на комисията.

Комисията имаше кворум и разгледа следната докладна записка:

 Докладна записка №778/04.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на община Созопол за 2022 г.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната?

 Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол: Уважаеми дами и господа общински съветници, искам само да кажа, че докладната е извънредна, поради факта, че има неща в нея, които не търпят отлагане. Това е докладната за актуализация на бюджета, която не беше приета миналия път. Искрено се надявам, че на тази сесия ще бъде приета, защото част от нещата наистина не търпят отлагане и за това искам да помоля, ако не ви е ясно нещо по нея, сега е момента да попитате и да коментираме. Само ще отбележа някои от детайлите, които са в нея. Тук, всъщност са част от вносителите на докладните, които са като приложения на базата, на които е изготвена тази докладна. Имаме две спешни неща, които трябва да минат в депото. Това е бензиноколонката и везната на кантара. Знаете, че без кантар боклукът не може да бъде обработван в депото за битови отпадъци. Бензиноколонката е повредена и дава големи отклонения над 5% и не подлежи на ремонт. Трябва да бъде закупена нова и да е свързана с НАП. Това е по депото.

Знаете и сте видели по приложенията, че има докладна от г- жа Щерионова от училището в Созопол, че трябва да се направи пожароизвестяване, нещо което е предписано от регионалната служба по „Пожарна безопасност“. Не мисля, че трябва да правим компромис с живота на децата при положение, че това ни е казано в писмен вид и трябва да бъде направено час по- скоро.

Ще видите, че има и актуализация на някои обекти, които не съумяваме да изпълним към настоящата година, както например поливната инсталация на градската градина. Парите трябва да се върнат в бюджета и всичко това го правим сега, в тази докладна за актуализация.

Това е, оставам за въпроси, ако има желания от ваша страна. Благодаря ви!

Цветелин Георгиев – общински съветник: Г- н кмете, аз четох докладната, която входирахте за тази сесия. Там сте писали, че вие като вносител е хубаво да искаме от Вас разяснение, само че на предната комисия, не знам дали ви убягва, Вие не бяхте на комисията, отсъствахте от града и нямаше кой да попитаме тогава. Да, сигурно има представители, които могат да ни дадат отговори, но Вие пишете „попитайте ме“ за какво става дума. Нямаше кой да попитаме тогава. Гласувахме „въздържали се“, защото имаме едно двоумение и искам да попитам за моста в село Равадиново. Това „Пейчов мост“ ли е?

Станимир Андонов: Да, „Пейчов мост“ му казваха едно време!

Цветелин Георгиев: Искам да знам каква е сумата за там, която актуализираме от други пера. И на предходна сесия, аз го имам и на запис, Вие казвате, че там, това място по бедствени аварии и такова, Вие сте кандидатствали и имате двеста и колко хиляди лева отпуснати от държавата. В един момент, аз като общински съветник се сблъсквам с малко неяснота. Един път ми казвате, че ги има тези пари и втори път ми казвате да актуализираме бюджета за някаква сума пари. Аз имам едно главоблъскане, което не мога да си обясня. Колко пари трябват за там? За това гласувам „въздържал се“, а не „против“. Не знам за какво става дума.

Другото, което е Вие казахте преди това за кантара. Кантарът на сметището от кога е развален и минала ли е фирма да каже, че имаме нужда от ремонт. Не че имаме нужда от ремонт, а тази сума от пари, която актуализираме, достатъчна ли е за този ремонт? Ние не сме наясно и пак казвам, Вие в докладната сте писали да попитаме Вас, като вносител, но Вие отсъствахте на предната комисия. Благодаря!

Тихомир Янакиев: Уважаеми г- н Георгиев, ако няма служители, които да са ресорни за всеки един от въпросите, по които работи общината, аз не виждам смисъл. Тогава да остане само кмета и няма да му трябват други служители. Това, че кметът го е нямало, не е попречило на абсолютно нищо и на никой да си зададе въпросите. Същият този кмет беше и на сесията. На сесията можеше да се зададат въпроси, когато г- н председателя попита дали има въпроси и коментари по докладната. Няма проблем, аз бях тогава там. Също можех да отговоря. Ако Вие не сте успели, ако сте се притеснили да зададете въпрос на Господинов, на Петков, или на който е бил там, Дамянов или който и да било, на сесията можеше да зададете въпроси, както го правите обикновено на мен. Аз щях да Ви отговоря, това, което ви отговарям сега, това е по първата Ви забележка, макар, че аз не мога да я приема.

Относно това как сте гласували си е Ваша работа, аз нито питам защо сте гласували така или не сте. Това си е Ваш проблем. Относно „Пейчов мост“, за него бяха отпуснати ……., Щетите, които ние констатирахме бяха направени януари месец от наводнението през 2021 година. Парите, които дойдоха за „Пейчов мост“ 240 000- 250 000 хиляди лева мисля, че бяха, кога дойдоха, нали Господинов….

Николай Господинов: Мисля, че беше февруари месец……

Тихомир Янакиев: Не! След това беше. Мина повече от година. Парите не са актуални. Това, което е било с тези пари, които са отпуснати по СЕБРА, при положение, че имаше четири месеца и половина нестроителство, само да проектираш и да правиш поръчки, ти няма как да изпълниш нищо. Това не е предмет на тази докладна. Не знам дали четете докладната. Тази докладна прехвърляме от … как се казва дейността, от която прехвърляме?

Николай Господинов: От една дейност в друга. От „Други дейности за защита на населението при стихийни бедствия и аварии“ в „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии“.

Тихомир Янакиев: Проблемът тук не е в парите. Вие сте ги гласували парите много отдавна. Те са си 340 хиляди. Гласували сте на предна сесия. Вие трябва да сте го видял това. Тук проблема е технически, че не трябва да бъдат в тази дейност, която са сега, а в друга. Тук няма актуализация на пари, просто от една дейност в друга.

Красимира Германова – общински съветник: Аз мисля, че това е гласувано „ За“ ,върнете се назад в сесията.

Тихомир Янакиев: Той ми задава в момента въпрос и аз трябва да отговоря, нали така? Това може да е гласувано „За“, но цялата шеста точка не е гласувана, та че и да е гласувано „За“ на всичко, но на шеста точка като не е „За“, докладната не минава.

Относно кантара, ние реагираме веднага след като г- жа Никова ни прати докладната. Длъжен съм да реагирам при положение, че се развали кантара и не работи. Ние не можем да приемаме отпадък в сметището. Това го знаете много добре. Аз съм кмета. Не мога, утре, ако дойде прокурор при мен и ме пита защо съм пуснал отпадъка в сметището, къде ще го трупаш този боклук? Всеки един ден се генерират тонове боклуци. Да ме питат защо сте допуснали г – н кмете , в това сметище да влезе не претеглен и не отразен отпадък. За това и за нещо подобно арестуваха министри преди една, две години. За това съм ги представил тези неща. В докладната е описано, че е изгнила подпорната греда и поддава..

Георги Пинелов: В докладната е приложена докладната от г-жа Никова.

Цветелин Георгиев: Значи кантара работи, просто вече е …………..

Тихомир Янакиев: Всеки един момент може да спре. Ние по принцип трябва да го спрем, защото може да бъде компрометиран. Не можем да бъдем сигурни с тази повреда, дали това, което влиза вътре е точно. Разбираш ли?

Цветелин Георгиев: Значи работи и е за ремонт?

Тихомир Янакиев: Не е за ремонт, той е за спешен ремонт. Вчера трябва да стане ремонта. Има и други неща, които са описани в докладната, но те са част от нея няма смисъл да ги изброявам.

Казах Ви за поливната инсталация, имаме проект и искаме да направим канализационна система на село Росен, имаме и проект за ПСОВ на село Росен. Това са неща, които сме ги вкарали в една докладна за актуализацията. Аз ако знам, че някой ще иска да ги разбия по отделно, което не е правилно. Разбирате ли? Актуализации не можем да правим през една седмица.

Цветелин Георгиев: Това си е Ваша политика..

Тихомир Янакиев: Това не е политика, това е техническа работа. Политиката е, когато се прави бюджет. Това е актуализация. Благодаря!

Цветелин Георгиев: И аз благодаря!

Станимир Андонов: Колеги, други въпроси и коментари? Няма!

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане на сесия, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов –„за“, Анета Филипова –„за“, Панайот Рейзи – „за“ и в резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията подкрепи докладната записка.

 

Уважаеми г-н председател това беше докладната записка разпределена за разглеждане на комисия.

 

Станимир Андонов

Председател на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“

 

 

Протокола води:

Йовита Илиева

Сп. Административно обслужване и архив

 

Забележка: Протокол от заседанието на комисията  по Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалбиот 08.11.2022 г., от /14:00 ч./ е неразделна част от документацията на заседание № 35/09.11.2022 г. на Общински съвет Созопол.

 

ПРОТОКОЛ № 26

на комисията  по Финанси и бюджет, международни проекти и програми

 На 08.11.2022 г. от 14:05 ч., се проведе редовно заседание на комисията по „Финанси и бюджет международни проекти и програми” в състав:

 1. Димитринка Господинова – председател;
 2. Станимир Андонов – член;
 3. Цветелин Георгиев – член;
 4. Милена Желева – член;
 5. Красимира Германова – член.

 На заседанието присъстваха още:

 Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол;

 1. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 2. Галина Георгиева – юрист на Община Созопол;
 3. Общински съветници;
 4. Служители от общинска администрация;
 5. Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол.

 Заседанието откри и ръководи председателят  на комисията – Димитринка Господинова.

 

Димитринка Господинова: Уважаеми г-н председател, г-н kмете, колеги, присъстват всички членове на комисията, имаме кворум и можем да започнем своята работа. За разглеждане е постъпила следната докладна записка:

 Докладна записка №778/04.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на община Созопол за 2022 г.

 Колеги, имате  ли въпроси по докладната?

 Николай Господинов: Ще направя една корекция. Същата грешка я имаше и преди по докладната при печатането вместо „увеличение“ да се изпише „намаление“ на страница 5, §§ 52-06, дейност 604.

Който е съгласен докладна записка № 778 да влезе за разглеждане на общинска сесия, с така направената корекция, моля да гласува: Димитринка Господинова – „За“, Станимир Андонов – „За“, Милена Желева – „За“, Красимира Германова – „За“, Цветелин Георгиев – „За“. С пет гласа „За“ – докладната влиза за разглеждане на общинска сесия.

 Г-н председател, това беше докладната записка, разпределена за разглеждане от комисията.

  

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

Председател на комисията по „Финанси и бюджет, международни проекти и програми"

  

Протокола води:

Йовита Илиева

Сп. Административно обслужване и архив

 

Забележка:  Протокол от заседанието на комисията  по Финанси и бюджет, международни проекти и програми от 08.11.2022 г., от  /14:05 ч./ е неразделна част от  документацията на заседание №35/09.11.2022 г. на Общински съвет Созопол.

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ОСМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ОСМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и СЕДМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...