Сряда, 07 Декември 2022 14:14

Протоколи от заседанията на постоянните комисии във връзка със сесия №36

ПРОТОКОЛ №62

 от заседание на комисията по „ Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“

   Днес, 28.11.2022 г., от 14:00 часа се проведе редовно заседание на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“.

 На заседанието присъстваха:

             Станимир Андонов – председател;

             Панайот Рейзи – член;

             Димитринка Господинова – член;

              Анета Филипова – член.

Отсъстваше Желязко Иванов.

 На заседанието присъстваха още:

 1. Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол;
 2. Иванка Кирязова – Кожухарова – юрист на Общински съвет – Созопол.

 Заседанието води Станимир Андонов – председател на комисията.   

Разгледани бяха следните докладни:

 Докладна записка №736/05.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Поименно допълване с конкретно наименование  на обекти към План за интегрирано развитие на община Созопол 2021 – 2027/ПИРО/.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната?

 Комисията предлага в решението, в точка 1 да отпадне ,, предложеното от Кмета на Община Созопол“ и да остане „1. Приема поименно допълване на обекти към Плана за интегрирано развитие на Община Созопол 2021 – 2027/ПИРО/ без изменение на индикативния бюджет.“

 Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане с така направеното предложение в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №798/11.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Съгласие за кандидатстване на Община Созопол по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет", Приоритетна ос 2 „Социално включване и равни възможности", Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 г.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №821/17.11.2022 г. от Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол относно: Отчет за дейността на Общински съвет Созопол и неговите комисии за периода 01.06.2022 г. до 30.11.2022 г.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

Докладна записка №824/22.11.2022 г. от Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол относно: Кандидатстване по процедура BG05SFPR002-2.003БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТАпо Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, финансирана от Европейския социален фонд  +  на Европейския съюз.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №829/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Подаване на проектно предложение за кандидатстване на Община Созопол по  мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Панайот Рейзи – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“ и с резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

Докладна записка №833/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по Националния план за възстановяване и устойчивост на Р България за безвъзмездна финансова помощ.  

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Панайот Рейзи – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“ и с резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №834/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на Програмата за управление на отпадъците на територията на община Созопол 2021 - 2028 г./ПУО/.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Панайот Рейзи – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“ и с резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №835/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Покана от Областен управител на област Бургас  за свикване на извънредно присъствено заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация „ЕАД – Бургас.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Панайот Рейзи – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“ и с резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №789/08.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответна тарифа, валидна за територията на община Созопол.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Панайот Рейзи – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“ и с резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №837/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на план сметка на приходите и разходите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване на територията на община Созопол за 2023 година.        

              Колеги, въпроси и коментари по докладната?

             Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол: Може ли само да кажа, че не е представена извадка от публикацията на интернет страницата.

            Станимир Андонов: Да се представи извлечение от интернет страницата и във приложението второ римско в т. 4.1 и т. 4.2 не са довършени изреченията и не се знае за какво точно става въпрос. (справка от сайта и протокол ще приложат на 05.12.2022 г., защото срокът за публичното обсъждане изтича  на 04.12.2022 г.)

 Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Панайот Рейзи – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“ и с резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №838/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Промяна на маршрут в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2022 година във функция „Общи държавни служби“.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Панайот Рейзи – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“ и с резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №839/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Актуализиране на приходната и разходната част на бюджета на община Созопол за 2022 г.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Панайот Рейзи – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“ и с резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №793/09.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Изразяване на съгласие за допускане на изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ I, кв.27 по плана на с. Равна гора, ПИ с идентификатор  61114.501.110 по КК на с. Равна гора, Община Созопол.

            Колеги, въпроси и коментари по докладната?

             Не са изписани номерата на актовете от Агенцията по вписванията. В скицата не се цитира номера на нашия акт, а номера на Агенцията по вписванията и така се сверява дали всичко е вярно. Трябва да бъдат изписани.

 Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Панайот Рейзи – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“ и с резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №820/17.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Именуване на улица в регулационните граници на гр. Созопол, кв. ”Мисаря”, община Созопол.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Панайот Рейзи – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“ и с резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №823/22.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.36.15, по Кадастралната карта на гр. Созопол, горска територия, местност “Света Марина“, с цел промяна предназначението, с отреждане:  „за сгради за отдих и курорт, и трафопост“. 

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Панайот Рейзи – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“ и с резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №830/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Изпълнението на общия устройствен план на Община Созопол през 2022 г.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Панайот Рейзи – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“ и с резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №843/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: 1.Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП - частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти , изразяващ се в промяна на регулационни граници на УПИ IІ-68, кв.8 идентичен с ПИ 32737.501.100  по регулационен план на с. Индже войвода, община Созопол и общински ПИ 32737.501.705, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и    2.Одобряване на пазарната цена при която да се сключат предварителни договори по реда на  чл.15, ал.3  от Закон за устройство на територията.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната?

             Не е дописан номерът на нотариалния акт от Агенцията по вписванията и скицата не е описана в приложенията.

 Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Панайот Рейзи – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“ и с резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №844/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: 1.Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП - частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти, изразяващ се в промяна на регулационни граници на УПИ XII, кв.24 идентичен с ПИ 40124.501.325, УПИ XIII, кв.24  40124.501.667, по план за регулация и застрояване на с.Крушевец и общински ПИ 40124.501.959 по КККР, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и    2.Одобряване на пазарната цена при която да се сключат предварителни договори по реда на  чл.15, ал.3  от Закон за устройство на територията.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната?

             Тук е като в предходната докладна.

 Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Панайот Рейзи – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“ и с резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №782/04.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 67800.50.129, с местоположение: общ. Созопол, землище на гр. Созопол, местност "Куку баир", площ 500 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя по §4“ и начин на трайно ползване (НТП): "Ниско застрояване (до 10m).

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Панайот Рейзи – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“ и с резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №783/04.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.494, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", площ 581 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)".

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Панайот Рейзи – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“ и с резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №792/09.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Даване на съгласие за отдаване под наем на имоти с начин на трайно ползване „полски път“ и напоителни канали, които не функционират по реда на чл.37в, ал.16 Закон за собствеността и ползването на земеделски земи и чл. 75 б, ал.2 и ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Панайот Рейзи – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“ и с резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №825/23.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Отдаване под наем, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 61042.13.38 - частна общинска собственост, с площ от 2 049 квадратни метра (кв. м.), трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“ и начин на трайно ползване (НТП): „Изоставена орна земя“, с местонахождение: Община Созопол, с. Равадиново, местност „Халваджи дол“.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Панайот Рейзи – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“ и с резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №826/23.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 12975.501.395, находящ се в община Созопол, с. Вършило, с площ 2 520 квадратни метра (кв.м.) с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване (НТП): "Ниско застрояване (до 10m)“.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Панайот Рейзи – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“ и с резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №827/23.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот (ПИ) с планоснимачен № (пл. №) 134.397, находящ се в общ. Созопол, землище на с. Крушевец, площ 1 287 квадратни метра (кв.м.), с Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и Начин на трайно ползване (НТП):"За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)".

             Колеги, въпроси и коментари по докладната?

             В описа са написали една скица, а е приложена друга. Написано е, че трябва да има по- нова скица, а е приложена по- стара.

 Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Панайот Рейзи – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“ и с резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №832/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Предоставяне на ВиК обекти, собственост на Община Созопол на ВиК ЕАД - Бургас за стопанисване, поддържане и експлоатация чрез  Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – Бургас.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Панайот Рейзи – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“ и с резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №840/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.485, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", площ 589 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)".

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Панайот Рейзи – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“ и с резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №841/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 40124.501.894, находящ се в общ. Созопол, с. Крушевец, ул. „Велека“, площ 603 квадратни метра (кв.м.), с Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Урбанизирана“ и Начин на трайно ползване (НТП): “Незастроен имот за жилищни нужди“.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Панайот Рейзи – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“ и с резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №842/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ от 254/359 квадратни метра идеални части (кв.м. ид. ч.), с идентификатор 40124.501.768.1.1, целият с площ от 359 кв.м., с предназначение –„За търговска дейност“, с адрес с. Крушевец ул. “П. К. Яворов“ ет. 1.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Панайот Рейзи – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“ и с резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №845/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, без провеждане публичен търг или конкурс, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 67800.36.421, находящ се в общ. Созопол, землище на гр. Созопол, местност „Света Марина“, с площ 1 000 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Горска“ и начин на трайно ползване (НТП): "Друг вид дървопроизводителна гора".

             Колеги, въпроси и коментари по докладната?

             Да се приложи заявлението на купувача.

 Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Панайот Рейзи – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“ и с резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №846/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, без провеждане публичен търг или конкурс, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 67800.36.423, находящ се в общ. Созопол, землище на гр. Созопол, местност „Света Марина“, с площ 2 824 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Горска“ и начин на трайно ползване (НТП): "Друг вид дървопроизводителна гора".

             Колеги, въпроси и коментари по докладната?

             Тук също трябва да се приложи заявление от купувача. Освен това Експертната оценка №2022ЕО042/22.11.2022 г и Становище с изх. № УТ-4014-149-1/11.11.2022 г. са описани в приложенията, но не са приложени.

 Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Панайот Рейзи – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“ и с резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №847/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Обявяване на публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на поземлени имоти намиращи се в общ. Созопол, с. Крушевец.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Панайот Рейзи – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“ и с резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №848/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Обявяване на недвижим имот с проектен идентификатор 61042.23.72 /идентичен с УПИ III 23.56/ с площ от 17 515(седемнадесет хиляда петстотин и петнадесет) кв.м. по кадастрална карта на с. Равадиново,  индивидуализиран съгласно влязъл в сила ПУП по реда на Глава VII, Раздел III и IV от ЗУТ,   за частна общинска собственост.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Панайот Рейзи – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“ и с резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №828/23.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Отпускане на еднократна финансова помощ.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Панайот Рейзи – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“ и с резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

   Станимир Андонов

Председател на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“

  

Протокола води:

Йовита Илиева

Сп. Административно обслужване и архив

  

ПРОТОКОЛ №63

 от заседание на комисията по „ Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“.

  Днес, 01.12.2022 г., от 14:00 часа  се проведе редовно заседание на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“.

 На заседанието присъстваха:

            Станимир Андонов – председател, Димитринка Господинова – член, Анета Филипова - член, Панайот Рейзи – член. Отсъстваше Желязко Иванов.

 На заседанието присъстваха още :

 1. Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол;
 2. Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол;
 3. Галина Георгиева – юрист на Община Созопол;
 4. Общински съветници;
 5. Служители от общинска администрация;
 6. Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол.

Заседанието води Станимир Андонов– председател на комисията.

 Комисията имаше кворум и разгледа следните докладни записки:

 Докладна записка №736/18.10.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Поименно допълване с конкретно наименование  на обекти към План за интегрирано развитие на община Созопол 2021 – 2027/ПИРО/.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната?

 Галина Георгиева – юрист на Община Созопол: От името на вносителя правим промяна в решението, в 1. да отпадне ,, предложеното от Кмета на Община Созопол“ и да остане „1. Приема поименно допълване на обекти към Плана за интегрирано развитие на Община Созопол 2021 – 2027/ПИРО/ без изменение на индикативния бюджет.“

 Станимир Андонов: Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане на сесия, с така направената промяна, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова –„за“, Панайот Рейзи – „за“ и в резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията подкрепи докладната записка.

  Докладна записка №798/11.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Съгласие за кандидатстване на Община Созопол по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет", Приоритетна ос 2 „Социално включване и равни възможности", Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 г.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната?

 Панайот Рейзи – общински съветник: Г- н Дамянов, можете ли да направите коментар по докладната?

Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол: Тази докладна е за 60 000 лв. за повишаване на капацитета на социалните услуги.

Панайот Рейзи: Това тавана ли е 60 000 лв. или толкова са ни необходими на нас?

Тодор Дамянов: Това е тавана!

Панайот Рейзи: Добре, благодаря!

Станимир Андонов: Други въпроси и коментари колеги? Няма!

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане на сесия, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова –„за“, Панайот Рейзи – „за“ и в резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №821/17.11.2022 г. от Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол относно: Отчет за дейността на Общински съвет Созопол и неговите комисии за периода 01.06.2022 г. до 30.11.2022 г.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане на сесия, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова –„за“, Панайот Рейзи – „за“ и в резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №824/22.11.2022 г. от Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол относно: Кандидатстване по процедура BG05SFPR002-2.003БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТАпо Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, финансирана от Европейския социален фонд  +  на Европейския съюз.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане на сесия, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова –„за“, Панайот Рейзи – „за“ и в резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №829/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Подаване на проектно предложение за кандидатстване на Община Созопол по  мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане на сесия, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова –„за“, Панайот Рейзи – „за“ и в резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №833/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по Националния план за възстановяване и устойчивост на РБългария за безвъзмездна финансова помощ.  

 Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане на сесия, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова –„за“, Панайот Рейзи – „за“ и в резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №834/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на Програмата за управление на отпадъците на територията на община Созопол 2021 - 2028 г./ПУО/.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане на сесия, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова –„за“, Панайот Рейзи – „за“ и в резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №835/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Покана от Областен управител на област Бургас  за свикване на извънредно присъствено заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация „ЕАД – Бургас.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната?

 Панайот Рейзи: Така, както е написана докладната означава ли, че лично той трябва да присъства или може някой друг да отиде?

Тодор Дамянов: В случая гласуваме да отиде кмета.

Станимир Андонов: Други въпроси и коментари колеги? Няма!

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане на сесия, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова –„за“, Панайот Рейзи – „за“ и в резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията подкрепи докладната записка.

 Уважаеми г-н председател това бяха докладните записки разпределени за разглеждане на комисия.

  

Станимир Андонов

Председател на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“

  

Протокола води:

Йовита Илиева

Сп. Административно обслужване и архив

   

Забележка: Протокол от заседанието на комисията  по Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалбиот 01.12.2022 г., от /14:00 ч./ е неразделна част от документацията на заседание № 36/07.12.2022 г. на Общински съвет Созопол.

 

ПРОТОКОЛ № 27

на

комисията  по Финанси и бюджет, международни проекти и програми

 На 01.12.2022 г. от 14:10 ч., се проведе редовно заседание на комисията по „Финанси и бюджет международни проекти и програми” в състав:

 1. Димитринка Господинова – председател;
 2. Станимир Андонов – член;
 3. Цветелин Георгиев – член;
 4. Милена Желева – член;
 5. Красимира Германова – член.

 На заседанието присъстваха още :

 1. Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол;
 2. Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол;
 3. Галина Георгиева – юрист на Община Созопол;
 4. Общински съветници;
 5. Служители от общинска администрация;
 6. Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол.

 Заседанието откри и ръководи председателят  на комисията – Димитринка Господинова.

 Димитринка Господинова: Уважаеми г-н председател, г-н кмете, колеги, присъстват всички членове на комисията, имаме кворум и можем да започнем своята работа. За разглеждане са постъпили следните докладни записки:

 Докладна записка №789/08.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответна тарифа, валидна за територията на община Созопол.

 Колеги, имате  ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладна записка № 789 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Димитринка Господинова – „За“, Станимир Андонов – „За“, Милена Желева – „За“, Красимира Германова – „За“, Цветелин Георгиев – „За“. С пет гласа „За“ – докладната влиза за разглеждане на общинска сесия.

 Докладна записка №837/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на план сметка на приходите и разходите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване на територията на община Созопол за 2023 година.

 Колеги, имате  ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладна записка № 837 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Димитринка Господинова – „За“, Станимир Андонов – „За“, Милена Желева – „За“, Красимира Германова – „За“, Цветелин Георгиев – „За“. С пет гласа „За“ – докладната влиза за разглеждане на общинска сесия.

 Докладна записка №838/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Промяна на маршрут в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2022 година във функция „Общи държавни служби“.

 Колеги, имате  ли въпроси по докладната?

 Цветелин Георгиев – общински съветник: Каква е промяната, която настъпва?

Николай Господинов – главен счетоводител на Община Созопол: Прави се промяна в маршрута на служител на Община Созопол.

Димитринка Господинова: Други въпроси и коментари по докладната? Няма!

Който е съгласен докладна записка № 838 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Димитринка Господинова – „За“, Станимир Андонов – „За“, Милена Желева – „За“, Красимира Германова – „За“, Цветелин Георгиев – „За“. С пет гласа „За“ – докладната влиза за разглеждане на общинска сесия.

 Докладна записка №839/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Актуализиране на приходната и разходната част на бюджета на община Созопол за 2022 г.

 Колеги, имате  ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладна записка № 839 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Димитринка Господинова – „За“, Станимир Андонов – „За“, Милена Желева – „За“, Красимира Германова – „За“, Цветелин Георгиев – „За“. С пет гласа „За“ – докладната влиза за разглеждане на общинска сесия.

 Г-н председател, това бяха докладните записки, разпределени за разглеждане от комисията.

   

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

Председател на комисията по „Финанси и бюджет, международни проекти и програми"

  

Протокола води:

Йовита Илиева

Сп. Административно обслужване и архив

 

 

Забележка:  Протокол от заседанието на комисията  по Финанси и бюджет, международни проекти и програми от 01.12.2022 г., от  /14:10 ч./ е неразделна част от  документацията на заседание №36/07.12.2022 г. на Общински съвет Созопол.

 

ПРОТОКОЛ № 25

на

комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”

 На 01.12.2022 г. от 14:20 часа, се проведе заседание на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”. Заседанието откри и води Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол. След направена проверка присъстваха четирима членове на комисията: Катя Стоянова – член, Андрей Николов – член, Стилияна Николова – член, Светлана Лулева – член. Отсъства Желязко Иванов – председател на комисията.

На заседанието присъстваха още :

 1. Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол;
 2. Галина Георгиева – юрист на Община Созопол;
 3. Общински съветници;
 4. Служители от общинска администрация;
 5. Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол.

 Георги Пинелов: Колеги, председателят на комисията Желязко Иванов отсъства и аз ще водя комисията.

 Разгледаха се следните докладни записки:

 Докладна записка №782/04.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 67800.50.129, с местоположение: общ. Созопол, землище на гр. Созопол, местност "Куку баир", площ 500 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя по §4“ и начин на трайно ползване (НТП): "Ниско застрояване (до 10m).

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Андрей Николов - „За“, Катя Стоянова –„За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“ . С четири гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №783/04.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.494, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", площ 581 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)".

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Андрей Николов - „За“, Катя Стоянова –„За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“ . С четири гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №792/09.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Даване на съгласие за отдаване под наем на имоти с начин на трайно ползване „полски път“ и напоителни канали, които не функционират по реда на чл.37в, ал.16 Закон за собствеността и ползването на земеделски земи и чл. 75 б, ал.2 и ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма !

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Андрей Николов - „За“, Катя Стоянова –„За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“ . С четири гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №825/23.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Отдаване под наем, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 61042.13.38 - частна общинска собственост, с площ от 2 049 квадратни метра (кв. м.), трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“ и начин на трайно ползване (НТП): „Изоставена орна земя“, с местонахождение: Община Созопол, с. Равадиново, местност „Халваджи дол“.

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Андрей Николов - „За“, Катя Стоянова –„За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“ . С четири гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №826/23.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 12975.501.395, находящ се в община Созопол, с. Вършило, с площ 2 520 квадратни метра (кв.м.) с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Урбанизизрана“ и начин на трайно ползване (НТП): "Ниско застровяане (до 10m)“.

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Андрей Николов - „За“, Катя Стоянова –„За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“ . С четири гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №827/23.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот (ПИ) с планоснимачен № (пл. №) 134.397, находящ се в общ. Созопол, землище на с. Крушевец, площ 1 287 квадратни метра (кв.м.), с Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и Начин на трайно ползване (НТП):"За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)".

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Андрей Николов - „За“, Катя Стоянова –„За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“ . С четири гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №832/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Предоставяне на ВиК обекти, собственост на Община Созопол на ВиК ЕАД - Бургас за стопанисване, поддържане и експлоатация чрез  Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – Бургас.

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма !

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Андрей Николов - „За“, Катя Стоянова –„За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“ . С четири гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №840/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.485, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", площ 589 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)".

Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма !

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Андрей Николов - „За“, Катя Стоянова –„За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“ . С четири гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №841/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 40124.501.894, находящ се в общ. Созопол, с. Крушевец, ул. „Велека“, площ 603 квадратни метра (кв.м.), с Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Урбанизирана“ и Начин на трайно ползване (НТП): “Незастроен имот за жилищни нужди“.

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма !

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Андрей Николов - „За“, Катя Стоянова –„За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“ . С четири гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №842/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ от 254/359 квадратни метра идеални части (кв.м. ид. ч.), с идентификатор 40124.501.768.1.1, целият с площ от 359 кв.м., с предназначение –„За търговска дейност“, с адрес с. Крушевец ул. “П. К. Яворов“ ет. 1.

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма !

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Андрей Николов - „За“, Катя Стоянова –„За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“ . С четири гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №845/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, без провеждане на публичен търг или конкурс, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 67800.36.421, находящ се в общ. Созопол, землище на гр. Созопол, местност „Света Марина“, с площ 1 000 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Горска“ и начин на трайно ползване (НТП): "Друг вид дървопроизводителна гора".

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма !

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Андрей Николов - „За“, Катя Стоянова –„За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“ . С четири гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №846/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, без провеждане публичен търг или конкурс, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 67800.36.423, находящ се в общ. Созопол, землище на гр. Созопол, местност „Света Марина“, с площ 2 824 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Горска“ и начин на трайно ползване (НТП): "Друг вид дървопроизводителна гора".

 Колеги, имате ли въпроси по докладната?

Анета Филипова – общински съветник: Където е експертната оценка, изписаната с цифри сума не отговаря на изписаната в скоби с думи сума. Различни са!

Йордан Петков - директор на Дирекция „Управление на собствеността, туризъм и стопанска политика“: Има грешка. Да се гледат цифрите, това е правилната сума.

Георги Пинелов: Аз само искам да попитам нещо. Като изключим сградите, които вече ги няма, тези, които все още ги има и за които хората си искат прилежащият имот, защото в този акт не можах да се ориентирам. Как са определили квадратурата на парцела придадена към въпросните сгради ?

Иванка Хльостарова: Имота попада в територия близо до устройствена зона ОК4 , „Курорт и комплексно застрояване“ с метри на застрояване 30 %, 10 метра КИНТ, спрямо площа на сградата, която е там. Изчисляват се, приравняват се и се получава общата площ на имота. Те са три сгради в имота, взима им се застроената площ и спрямо нея се определя.

Георги Пинелов: Други въпроси и коментари колеги? Няма!

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Андрей Николов - „За“, Катя Стоянова –„За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“ . С четири гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №847/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Обявяване на публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на поземлени имоти намиращи се в общ. Созопол, с. Крушевец.

 Колеги, имате ли въпроси по докладната?

 Галина Георгиева: Само да поясня. Може би ще забележите, че имотите са наети. Искането е от самият наемател, който иска да развива там трайно насаждения, само че по дългогодишни. Това е по сериозна инвестиция и му трябва по дългосрочен договор, за това минаваме във формата на аренда, която е по допустима от гледна точка на закона за общинската собственост. Иначе десет години за такъв вид дървета, те след 5- 6 години започват да дават плод, за това се прави. Желанието е на наемателя.

Георги Пинелов: Значи това не противоречи на другият срок, който по принцип е максималния – 10 години. Колеги, други въпроси и коментари? Няма!

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Андрей Николов - „За“, Катя Стоянова –„За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“ . С четири гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №848/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Обявяване на недвижим имот с проектен идентификатор 61042.23.72 /идентичен с УПИ III 23.56/ с площ от 17 515(седемнадесет хиляда петстотин и петнадесет) кв.м. по кадастрална карта на с. Равадиново,  индивидуализиран съгласно влязъл в сила ПУП по реда на Глава VII, Раздел III и IV от ЗУТ,   за частна общинска собственост.

 Колеги, имате ли въпроси по докладната?

 Галина Георгиева: Искам само да напомня, че преди две сесии кмета обясняваше, че тогава се гледаше ПУП- а за разделянето на тази част от имота, че намеренията на общината са да се изгради инсталация за сепарация на отпадъците, с която съответно да се намалят количествата, които влизат в депото. Проблемът е, че в момента инсталацията, която е там за пиролиза, с която сключихме договор да изгаря отпадъците, работи почти, може би една седмица годишно. Непрекъснато правят проби и нещо ремонтират и количествата отпадъци станаха такива, че може би трябва да се затвори депото до година, ако продължаваме така. За това в момента по – скоро да забавим този процес най- добрият начин е да започнем сепарацията и второто, което е, така или иначе сепарацията ще стане задължителна. Мисля, че в мотивите съм посочила какви са годините и какви проценти сепарация трябва да постигаме в период до 2035 г., мисля че беше. Добре е да се започне и наистина да се случи, това съоръжение да заработи. В крайна сметка идеята е общината е да бъде съдружник и при сепарацията, знаете, че се реализира и някаква печалба. Ако отидем и на печалба освен икономията, съответно това ще е в полза за всички. Първата цел е сепарацията и намаляването на количествата отпадък и втората цел е печалба.

 Георги Пинелов: Благодаря г- жо Георгиева. Колеги, други въпроси и коментари? Няма!

 Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Андрей Николов - „За“, Катя Стоянова –„За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“ . С четири гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

 Колеги с това работата на комисията приключи.

  

Катя Стоянова

Член на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”

 Андрей Николов

Член на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”

 Стилияна Николова

Член на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”

 Светлана Лулева

Член на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”

 

 Протокола води:

Йовита Илиева

Сп. Административно обслужване и архив

 Забележка: Протокол от заседанието на комисията  по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост” от 01120.2022 г., от  /14:20 ч./ е неразделна част от  документацията на заседание №36/07.12.2022 г. на Общински съвет Созопол

 

  ПРОТОКОЛ №28

на

комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”

 На 01.12.2022 г. от 14:30 часа, се проведе заседание на комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации” в състав:

   Андрей Николов – председател;

 1. Станимир Андонов – член;
 2. Илиян Стефанов – член;
 3. Стамат Стаматов – член.;
 4. Цветан Иванов– член.

 На заседанието присъстваха още :

 1. Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол;
 2. Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол;
 3. Галина Георгиева – юрист на Община Созопол;
 4. Общински съветници;
 5. Служители от общинска администрация;
 6. Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол.

Заседанието води Андрей Николов, председател на комисията.

Разгледаха са следните докладни записки: 

 Докладна записка №793/09.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Изразяване на съгласие за допускане на изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ I, кв.27 по плана на с. Равна гора, ПИ с идентификатор  61114.501.110 по КК на с. Равна гора, Община Созопол.

 Въпроси и коментари по докладната? Няма!

Който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Стамат Стаматов – „За“ и Цветан Иванов – „За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №820/17.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Именуване на улица в регулационните граници на гр. Созопол, кв. ”Мисаря”, община Созопол.

 Въпроси и коментари по докладната? Няма!

Който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Стамат Стаматов – „За“ и Цветан Иванов – „За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №823/22.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.36.15, по Кадастралната карта на гр. Созопол, горска територия, местност “Света Марина“, с цел промяна предназначението, с отреждане:  „за сгради за отдих и курорт, и трафопост“. 

 Въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Стамат Стаматов – „За“ и Цветан Иванов – „За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №830/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Изпълнението на общия устройствен план на Община Созопол през 2022 г.

 Въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Стамат Стаматов – „За“ и Цветан Иванов – „За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №843/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: 1.Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП - частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти , изразяващ се в промяна на регулационни граници на УПИ IІ-68, кв.8 идентичен с ПИ 32737.501.100  по регулационен план на с. Индже войвода, община Созопол и общински ПИ 32737.501.705, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и    2.Одобряване на пазарната цена при която да се сключат предварителни договори по реда на  чл.15, ал.3  от Закон за устройство на територията.

 Въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Стамат Стаматов – „За“ и Цветан Иванов – „За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №844/24.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: 1.Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП - частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти, изразяващ се в промяна на регулационни граници на УПИ XII, кв.24 идентичен с ПИ 40124.501.325, УПИ XIII, кв.24  40124.501.667, по план за регулация и застрояване на с. Крушевец и общински ПИ 40124.501.959 по КККР, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и    2.Одобряване на пазарната цена при която да се сключат предварителни договори по реда на  чл.15, ал.3  от Закон за устройство на територията.

 Въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Стамат Стаматов – „За“ и Цветан Иванов – „За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка.

Уважаеми г-н председател това бяха докладните записки разпределени за разглеждане на комисия.

 

Андрей Николов

Председател на комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”

  

Протокола води :

Йовита Илиева

Сп. Административно обслужване и  архив

 Забележка: Протокол от заседанието на комисията  по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”от 01.12.2022 г., от /14:30 ч./ е неразделна част от документацията на заседание №36/07.12.2022 г. на Общински съвет Созопол.

 

ПРОТОКОЛ № 13

на

Комисията по „Социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедание“

На 01.12.2022 г. от 14:40 часа, се проведе редовно заседание на комисията по „Социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедание“. Заседанието откри и води Анета Филипова – председател на комисията.

 Анета Филипова – председател;

 1. Стилияна Николова – член;
 2. Андрей Николов – член;
 3. Цветелин Георгиев – член;
 4. Стойчо Неделчев  отсъства.

 На заседанието присъстваха още : 

 1. Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол;
 2. Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол;
 3. Галина Георгиева – юрист на Община Созопол;
 4. Общински съветници;
 5. Служители от общинска администрация;
 6. Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол.

Анета Филипова – Комисията има кворум и може да започне разглеждане на докладните.

 Докладна записка №828/23.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Отпускане на еднократна финансова помощ.     

 Колеги, имате ли въпроси по докладната?

 Цветелин Георгиев – общински съветник: Отпускане на еднократна финансова помощ за…..?

Анета Филипова: В този случай отпускането на еднократна финансова помощ се отнася за хора със здравословни проблеми, които са 23 на брой. От цялата селищна система на Община Созопол.

Цветелин Георгиев: Някои от сумите, защото и на мен са ми звънели някои от хората, които имат нужда, са доста големи. Общината как ги разпределя? Дава ли кой колкото му е нужно или ……

Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол: Редуцират се сумите. Максимума е 2 000 лв., който най- вече се дава на деца. Съобразяваме се със сумите и финансовият ангажимент, който имат тези хора за това лечение, което им е необходимо. Всеки случай е индивидуален. Кмета е сформирал комисия, която да го запознава със случаите, за да се изследват. Оценя се имотно състояние за по- големите суми, финансовите възможности на семейството. Консултираме се и по населените места. Идеята е максимално и обективно да съобразим нуждата на хората, а също и със финансовите възможности на общината. Вижда се през годините, че има и хора, които искат да се възползват.

Станимир Андонов – общински съветник: Това не е за възстановяване на сумата, а за подпомагане финансово на семейството на пострадалия.

Анета Филипова: Да допълня само, за да има яснота. Раздел трети чл.5 ал.1- помощта се отпуска само, ако заболяването е тежко и се налага извършването на животозастрашаващи операции, закупуването на скъпо струващи лекарства. Заплащане на транспортни разходи във връзка с тези операции и това се съпътства с документи доказващи тежкото здравословно състояние, а то се преценява от медицинско лице, което може да удостовери дали заболяването е тежко или не. В случай, че не може се правят консултации със здравен служител с по висша степен. Колеги, други въпроси и коментари? Няма!

Който е съгласен докладна записка № 828 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Анета Филипова – „За“, Стилияна Николова – „За“, Андрей Николов – „За“, Цветелин Георгиев – „За“. С  четири гласа "За", комисията подкрепи докладната записка.

 С това работата на комисията по „Социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедание” приключи.

  

АНЕТА ФИЛИПОВА

Председател на комисия по

„Социална политика, образование, култура,

здравеопазване, спорт и вероизповедание”

  

Водещ протокола:

Йовита Илиева

Сп. Административно обслужване и архив

 

Забележка:  Протокол от заседанието на комисията по „Социална политика, образование, култура,

здравеопазване, спорт и вероизповедание” от 01.12.2022 г., от  /14:40 ч./ е неразделна част от  документацията на заседание №36/07.12.2022 г. на Общински съвет Созопол

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ОСМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ОСМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и СЕДМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...