Сряда, 18 Януари 2023 12:59

Протоколи от заседанията на постоянните комисии във връзка със сесия №37

 ПРОТОКОЛ №63

 от заседание на комисията по „ Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“

             Днес, 17.01.2023 г., от 14:00 часа се проведе редовно заседание на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“.

 На заседанието присъстваха: 

            Станимир Андонов – председател;

            Панайот Рейзи – член;

            Димитринка Господинова – член;

            Анета Филипова – член;

            Желязко Иванов – член.

 На заседанието присъстваха още: 

 1. Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол;
 2. Иванка Кирязова – Кожухарова – юрист на Общински съвет – Созопол;
 3. Христо Михайлов – Началник отдел „СКД“ и Служител по сигурност на информацията.

 Заседанието води Станимир Андонов – председател на комисията.   

Разгледани бяха следните докладни:

 Докладна записка №903/23.12.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Отмяна на т.2 и т.3 от решение № 875/07.12.2022 г. на Общински съвет Созопол.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №9/05.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Утвърждаване на Общинска транспортна схема.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната?

             Панайот Рейзи, общински съветник: По тази докладна, трябва ли да има обществено обсъждане или няма нужда от такова? Ако трябва, има ли приложен протокол от събранието?

             Станимир Андонов, общински съветник: Тук не пише, че трябва да има. Всяка година правим утвърждаване.

             Панайот Рейзи: Значи не е транспортна схема?

             Георги Пинелов, председател на Общински съвет Созопол: Така са я кръстили и аз се учудих.

             Станимир Андонов: Тази и следващата докладна се припокриват. Другата е за съгласуване на маршрутни разписания.

             Георги Пинелов: То не е ли едно и също? В двете докладни има приложени маршрутните разписания.

             Панайот Рейзи: Като се каже транспортна схема се разбира целият транспорт по улиците, артериите…. Това е транспортна схема. Навремето трябваше да мине през обществено разглеждане, хората да са запознати къде ще има стоп, къде ще има паркиране и т. н.

             Станимир Андонов: Това се води генерален план за организиране движението в град Созопол.

             Панайот Рейзи: Поставяме въпроса, както сега, така и на предстоящите комисии, за да се изясни. Могат да бъдат и две докладни, могат да бъдат и в една обща, няма проблем. Единственото, което казвам е, че транспортната схема е друго нещо.

             Димитринка Господинова: Докладна  записка №10 е за възлагане на процедурата. Първо се гласува процедурата, а после се възлага.

             Панайот Рейзи: В такъв случай няма смисъл в Докладна записка №9 да има приложено маршрутно разписание. Там гласуваме само транспортната схема, че даваме линия от Созопол до Бургас и т. н., защото в следващата докладна одобряваме маршрутното разписание.

             Станимир Андонов: Само да отбележа, че страниците на докладната не са номерирани и на Докладна записка  №10 също не са номерирани.

 Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направените корекции, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“,

 Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №10/05.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Съгласуване на маршрутни разписания.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №34/12.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно:  Отчет  по изпълнението на актовете на общинския съвет , приети през 2022 г.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №36/12.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии собственост на Община Созопол за 2023 г.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Колеги, знаете, че бях пуснал предложение за обсъждане на промяна в Правилника на Общински съвет, но срокът за подаване на възражение и предложения е до 19.01.2023 г. и ще я разгледаме на общите комисии.

 Докладна записка №25/11.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Изразходването на отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за периода 2022-2023 г.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“,

 Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

             Докладна записка №26/11.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Утвърждаване на списък по функции на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната?

             В точка втора е описано, ще цитирам “Общински съвет Созопол дава съгласие да бъдат заплащани транспортни разноски от местоживеенето до местоработата и обратно на лица, назначени през 2023 г. след приемане на настоящото решение, на свободни щатни длъжности или такива, назначени по заместване”. До сега винаги са внасяли докладна, ако има изменение в списъка. С тази точка, означава ли, че повече няма да се внася.

             Панайот Рейзи: За мен това е грешно. Един се освобождава, друг се назначава. Няма как да не се актуализира. Объркали са я, трябва да се провери в общината дали няма някаква грешка по тази точка.

             Станимир Андонов: Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направената корекция, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №29/12.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Даване на съгласие за дарение на строителни материали на Църковно настоятелство при храм „Свети Георги“ гр. Созопол.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната?

Аз забелязах една неточност. Писмото на отеца е от 11.03.2023 г., объркал е датата, когато го е писал. В приложението пише, че е приложено копие от писмото от 11.01.2023 г..

 Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направената корекция, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №30/12.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Даване на съгласие за дарение на гориво на ОД на МВР Бургас за нуждите на РУ Созопол за 2023 г.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната?

             Станимир Андонов: Човекът иска 10 000 лв.

             Георги Пинелов: Да, но ние му даваме 7 000 лв.

             Христо Михайлов, Началник отдел „СКД“ и Служител по сигурност на информацията: Те бяха 5 000 лв., всяка година, но сега искаха 10 000 лв. и кмета каза 7 000 лв.

             Станимир Андонов: Кметът си прави бюджета и трябва да се съобразява с него.

 Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №31/12.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Даване на съгласие за дарение на материали на Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението – Бургас /РДПБЗН/ за нуждите на Участък „Пожарна безопасност и защита на населението“, гр. Созопол /УПБЗН/.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната?

             Георги Пинелов: Тъй като те искат 7 000 лв……

             Христо Михайлов: Те искат 7 000 лв., но искат да ползват една част от тях за сградата, пак е приложено…..

             Георги Пинелов: Да, но пише, че общината им дава за медали и купи. Нищо лично…

             Христо Михайлов: За провеждане на състезания «Млад огнеборец»….

             Георги Пинелов: Мисля, че, ако трябва да се гледа приоритетно, трябва да се дадат за ремонта на теча, който имат и е грехота на чисто нова сграда.

             Христо Михайлов: Ремонтът на теча трябва да се поеме от фирмата изпълнител, проектът още е в гаранционен срок.

             Георги Пинелов: Те не са ли правили само външен ремонт, защото пише, че теча е вътре в банята. Аз чета по докладната, която Николаев е написал.

             Панайт Рейзи: Понеже не съм чел докладната, какво искат точно?

             Георги Пинелов: Искат 7 000 лв., а ние им даваме 2 000 лв.

             Панайот Рейзи: За купи и медали колко им даваме?

             Георги Пинелов: 2 000 лв.

             Станимир Андонов: За купи и медали първо искат 1 000 лв. и после още 1 000 лв.

             Георги Пинелов: За ремонта искат 3 000 лв. и още 2 000 лв. за ……..

             Станимир Андонов: За поставяне на нов панел с управление на клапата на новозакупена помпа за отводняване.

             Георги Пинелов: Мисля, че тези неща са много по важни отколкото купите и медалите, при цялото ми уважение.

             Панайот Рейзи: Мисля, че щом даваме на полицията 7 000 лв., е нормално да дадем и на пожарната 7 000 лв. И двете структури са еднакво важни, ако махнем тези 2 000 лв. за купи и медали, в крайна сметка не можем да издържаме спортната им програма, но другите 5 000 лв. за мен са важни. Както за теча, така и за ремонта на помпата.

             Георги Пинелов: Ако теча на стойност 3 000 лв., както каза г- н Михайлов, ще се поеме от гаранцията на строителя, добре. Аз чета по неговата докладна и там пише ремонт на баня, отстраняване на теч, компрометирана фасада – 3 000 лв. Купи и медали за областното състезание  "Млад огнеборец" на обща стойност от 1 000 лв., купи и медали, само че за друго и 2 000 лв. за клапа на новозакупена помпа за отводняване. Ако ще даваме само 2 000 лв. е по добре да се дадат за помпата.

             Христо Михайлов: Помпата също е по проект.

             Георги Пинелов: Тогава, защо ги искат?

             Станимир Андонов: Този въпрос ще бъде зададен на постоянната комисия, за да се изясни, защото ние сега гледаме самата докладна дали е комплектована правилно. Само да кажа, че в т. 1 от решението е записано „ да дари на Областна дирекция на РДПБЗН – Бургас „…..

             Христо Михайлов: Има грешка там, трябва да е  Регионална дирекция, а не Областна.

             Станимир Андонов: Тогава внасям предложение в т. 1 от решението текста “ Областна дирекция „ да отпадне.

             Христо Михайлов: На полицията е Областна, а на пожарната е Регионална. Не знам защо, но е така.

             Станимир Андонов: В заглавието е написано правилно, но тук е объркано. На следващата страница е написано „ МНО “, а трябва да е „ МПО “-младежки противопожарен отряд. Да се поправи, защото е в решението. Няма опис на приложенията.

 Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направената корекция, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №32/12.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Даване на съгласие за дарение на смазочни материали, резервни части, гуми и консумативи за ремонт на автомобили на Дирекция „Жандармерия“  Бургас за нуждите на Зонално жандармерийско управление – Бургас.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната?

             Тук също няма опис на приложенията.

 Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направената корекция, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №33/12.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Утвърждаване на ценоразпис за продажба на дървесина добита от горски територии на община Созопол за 2023 г.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната?

             Георги Пинелов: От 49 лв. се вдигат на 55 лв. Тук намерих един пропуск в решението в т. 2.1 не пише дали сумата от 55 лв. е с ДДС или без.

             Панайот Рейзи: Би трябвало да са с ДДС.

             Станимир Андонов: Аз също забелязах, че не е уточнено. В обяснителната част също не е написано. Трябва да се поправи и в обяснителната част, и в решението. Да се изпише 55 лв. с ДДС.

 Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направената корекция, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №35/12.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение „Въвеждане на енергоспестяващи мерки по сградата на общинска администрация гр. Созопол“ по процедура BG-RRP-4.020 "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт", финансирана по Национален план за възстановяване и устойчивост.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната?

             Мисля, че гласувахме нещо подобно вече.

             Панайот Рейзи: Тогава беше за селската програма, имаше възможност да се кандидатства.

             Георги Пинелов: Имаше и за общината и ние гласувахме……

             Иванка Кирязова, юрист на Общински съвет Созопол: Забележете, че тук вече има финансиране и от общината. Тогава беше изцяло безвъзмездно, а сега общината има участие.

             Георги Пинелов: Сега е по Плана за възстановяване  и устойчивост, но не знам дали е написано коректно в първи абзац, цитирам “ Община Созопол е стартирала подготовка на документи за проектно предложение „Въвеждане на енергоспестяващи мерки по сградата на общинска администрация гр. Созопол“ по оперативна програма Национален план за възстановяване и устойчивост.“. Аз мисля, че това не е оперативна програма, но ще питаме на комисиите.

             Станимир Андонов: В решението е изписано „ по програма Национален план за възстановяване и устойчивост “, по друг начин е. Решението е правилно.

 Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направената корекция, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №853/30.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.6.541, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „ сгради за отдих и курорт “.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната?

             В решението в т.1 на 4 ред, имотът е записан “451”, а той реално е „ 541 ‘‘, да се поправи. 

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направената корекция, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №868/14.12.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.5.28 по кадастралната карта /КК/ на гр. Созопол, земеделска територия, местност “Буджака“, с цел промяна предназначението, за изграждане на „вилни сгради“. 

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №2/03.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура, извън границите на населеното място, за обект: „Улица и алея в м. “Света Марина“, землище на гр. Созопол, в обхват между кв. Мисаря и общински път BSD 10-20“. 

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №3/03.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.9.447, по КК на гр. Черноморец, земеделска територия, м. “Аклади- чеири“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за спорт и атракции, за изграждане на „сграда за спорт и атракции“. 

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

            Панайот Рейзи: Какво искат да правят в този имот? 

            Желязко Иванов: Досега го ползваха за паркинг. 

            Станимир Андонов: Там цялата зона е за спорт и спортни съоръжения, и атракции. 

            Панайот Рейзи: Мисля, че това отпадна. 

            Иванка Кирязова: Той иска промяна на предназначението. 

            Станимир Андонов: Има приложени писма от главния архитект и министъра на регионалното развитие и благоустройство, което казва, че действително тази зона е точно за спорт и атракции. 

            Панайот Рейзи: Искат да променят статута, в което няма нищо лошо. 

            Станимир Андонов: В т.1 от решението на петия ред пише “ поземлен имот с идентификатор 81178.9.448 “, а той трябва да е „ 81178.9.447 “. Самата скица, според мен не е цялата, втора страница я няма. Скицата за координати е съвсем друга. Скицата е от 2021 г., казаха, че скиците вече не са за шест месеца, и ако нямат промяна могат да важат, но тук има промяна. В този имот 33 и този 448, аз съм го гледал в кадастъра и в проекта им също. Проектът е одобрен. Тази скица е стара, която е приложена. В кадастъра се води имот 472, а в скицата е 448. През 2020 г. всичко, което е гласувано е за имот 448. Трябва да се коригира. Приложено е и някакво писмо, на заместник министъра на регионалното развитие и то е изцяло за имот 448, а ние говорим за 447. Задължително в т.1 от решението трябва да се промени номера на имота и да се приложи актуална скица.

 Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направените корекции, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №4/03.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, и улица, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.40.56, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Ачмите“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като в имота се обособят един урегулиран поземлен имот, с отреждане „за трафопост“ и улица. 

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №5/03.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 67800.36.451 и 67800.36.452, по Кадастралната карта на гр. Созопол, горска територия, местност “Света Марина“, с цел промяна предназначението, с отреждане:  „за сгради за отдих, курорт и комплексно обществено обслужване“ и „за трафопост“. 

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

            Тук има граматическа грешка, изпусната е цифрата “ 4 “ пред номера на имота в обяснителната част. 

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направената корекция, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №11/06.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 67800.10.358 по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност „Мапи“, землище гр. Созопол. 

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

            Георги Пинелов: Колеги, направи ли ви впечатление, че пише “ Мапи “, а скиците са за „ Ачмалъци “ ? В 11 и в 12 докладна е написано “ Мапи “, а скиците са за „ Ачмалъци “. 

            Станимир Андонов: В нотариалния акт също е изписано „ Ачмалъци “. Докладната трябва да се поправи. 

            Панайот Рейзи: Да влезе така докладната, но да бъде поправена. 

            Георги Пинелов: Половината докладна е за „ Мапи “, а другата половина за „ Ачмалъци “. 

            Станимир Андонов: Имотът се цитира по акт и по скица. В скицата се води „ Ачмалъци “ и по акт също. Цялата докладна трябва да се поправи. 

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направените корекции, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №12/06.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 67800.10.366 по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност „Мапи“, землище гр. Созопол. 

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

            В тази докладна е по същият начин, както в предходната. Трябва цялата да се поправи. 

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направените корекции, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №13/06.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 67800.10.334 по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност „Мапи“, землище гр. Созопол. 

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №22/10.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор №67800.70.294 по Кадастрална карта на гр. Созопол, земеделска територия, зона по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, м. “Хаджи Али дере“, землище на гр. Созопол, с цел промяна предназначението и План за улична регулация.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната?

             В описа на приложенията в т.3 е объркана датата на единият нотариален акт. 

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направената корекция, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №21/10.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Предложение за приемане на списък за Определяне на видовете жилища собственост на община Созопол.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №27/12.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Годишна  програма за управление и разпореждане с имоти - общинската собственост за 2023 г.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната?

             Георги Пинелов: В средата на втора страница пише “ изготвяне на генерален транспортен план за организация на движението и паркирането на гр. Черноморец и изпълнени“ , може би трябва да е, на приетият план за гр. Созопол. “ Аз не помня да сме приемали такъв план!

             Станимир Андонов: Не е приет! Казаха, че другият месец ще внесат и на Черноморец и нашият план, да го разгледаме. Не е трябвало да го изписват по този начин.

             Георги Пинелов: Факт е, че ние не сме гласували и не сме приемали такъв план.

             Станимир Андонов: Трябва да се махне „ изпълнени, на приетия такъв план “.

             Георги Пинелов: Да стане „ изготвяне на генерален транспортен план за организация на движението и паркирането на гр. Черноморец и гр. Созопол “.

 Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направената корекция, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №28/12.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Искане за безвъзмездно предоставяне на Община Созопол на недвижим имот , находящи се в с. Равадиново, с идентификатор 61042.501.336 – държавна собственост, с цел задоволяване на обществени потребности от местно значение. 

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

 

Станимир Андонов

Председател на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“ 

 

Протокола води:

Йовита Илиева

Сп. Административно обслужване и архив 

 

Забележка: Протокол от заседанието на комисията  по Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалбиот 17.01.2023 г., от  14:00 ч. е неразделна част от  документацията на заседание  № 37/30.01.2023 г. на Общински съвет Созопол.

   

ПРОТОКОЛ №64 

от заседание на комисията по „ Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“.

            Днес, 23.01.2023 г., от 14:00 часа  се проведе редовно заседание на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“. 

На заседанието присъстваха: Станимир Андонов – председател, Димитринка Господинова – член, Анета Филипова - член, Желязко Иванов – член. Панайот Рейзи предупреди, че ще отсъства.

На заседанието присъстваха още :

 1. Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Румен Кисьов – заместник кмет на Община Созопол;
 4. Божана Чампарова – началник отдел „ ПДЧРОП “;
 5. Общински съветници;
 6. Служители от общинска администрация;
 7. Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол.

Заседанието води Станимир Андонов – председател на комисията.

Комисията имаше кворум и разгледа следните докладни записки: 

Докладна записка №903/23.12.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Отмяна на т.2 и т.3 от решение № 875/07.12.2022 г. на Общински съвет Созопол. 

Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане на сесия, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова –„за“, Желязко Иванов – „за“ и в резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията подкрепи докладната записка.

  Докладна записка №9/05.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Утвърждаване на Общинска транспортна схема. 

Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол: От името на вносителя оттеглям докладна записка №9, както и докладна записка №10. 

Станимир Андонов: Да се отбележи, че г – н Янакиев от името на вносителя оттегля докладните записки с №9 и №10 и те няма да бъдат разглеждани от комисията по „ Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“. 

Докладна записка №10/05.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Съгласуване на маршрутни разписания. 

Докладна записка №34/12.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно:  Отчет  по изпълнението на актовете на общинския съвет , приети през 2022 г. 

Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане на сесия, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова –„за“, Желязко Иванов – „за“ и в резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №36/12.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии собственост на Община Созопол за 2023 г. 

Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

Тихомир Янакиев: Искам само да кажа, че на заседанието днес присъства и инж. Янгьозов и е хубаво, ако има въпроси да се зададат сега, за да може да се обсъдят. 

Илиян Стефанов – общински съветник: Моят въпрос е към директора на горското. Как се движим със задоволяването на хората от селата и в градовете, и има ли възможност в момента горското, да поеме ангажимент, ако хората искат да си закупят на свободно дървесина? Може ли това да се получи? Защото 4 куб. не са достатъчни, поне на мен това ми се предава и дали може да си закупят на свободно допълнително дървесина? Благодаря! 

Илия Янгьозов – директор на ОГП Созопол: Добър ден г- н кмете, г- н председател, дами и господа общински съветници. Няма никакъв проблем, към момента имаме вече добити около 3 000 кубика дърва за новият сезон. Хората идват и питат, даваме им дърва на свободно, около 30 човека са си закупили дърва по 90 лв. Направихме едно събиране с кметовете по населени места, всички обещаха, че до края на месеца ще бъдат готови с техните списъци, даже някои вече ги донесоха, за да можем да имаме един ориентир за следващата година. Като цяло добива към момента върви. Виждате, че времето е хубаво, така, че няма никакъв проблем. База за притеснение за дървата не смятам, че трябва да има, за следващата година. 

Илиян Стефанов: Благодаря Ви за отговора! Конкретно по въпроса, разбирам, че има налични дърва за закупуване на свободно? 

Илия Янгьозов: Точно така. Дървата са в района на село Росен, най – голямото количество, както и в района на село Индже войвода. Днес крушевци дойдоха и си взеха от с. Росен, така се случи просто. За свободната продажба се идва директно при нас, пуска се заявление и т. н.

 Цветелин Георгиев – общински съветник: В момента изготвяме годишен план, нали такава е докладната? Искам да попитам шефа на горското, как ги вижда нещата за следващата година. Защото кмета ни беше казал, че има едни притеснения, че има вероятност кубиците, дори и да не са 4 кубика , защото има такава вероятност поради липса на дърва. Нека да знаем как ги вижда шефа на горското. До година пак ли ще запазим тези 4 кубика ?

 Тихомир Янакиев: Може ли първо аз да взема думата? Г-н  Георгиев, само искам да кажа, че тези притеснения, които изказах преди, въпреки, че г – н Янгьозов е професионалиста, аз продължавам да бъда малко по обран и за мен винаги ще има притеснение. С оглед на това, че ние този сезон изхарчихме 18 400 куб., но отоплителния сезон все още не е приключил. Ние в момента говорим за закупуване на дървесина за настоящия отоплителен сезон, и ако добавим количествата, които се продадоха до нова година и тези, които евентуално сега ще се закупят, ние ще надхвърлим 20 000 кубика. Зимата е топла, за това г -н Янгьозов е прав. Той гледа да задоволи местното население, но аз предпочитам да съм лошото ченге и да кажа, че няма да може ей така да се закупува дървесина. Ще предложа определена квота, която да е 1 000 или 500 куб., които като се изразходят да приключваме. Другите кубици ще си ги запазим за следващият отоплителен сезон, защото, ако сега продадем сумарно 22 – 23 000 кубика, къде отиваме ние? Друга година сме харчили по 13 000 кубика! Не е проблем за мен, но аз нося отговорност пред хората и пред всички вас и мисля, че трябва да се направи един хубав план, само, че той е за астрономическа година. Получава се една малка разлика между отоплителен сезон и астрономическа година. Отоплителния сезон обхваща части от две астрономически години. С г – н Янгьозов ще направим една оперативка и ще видим как точно ще се случат нещата. На този етап можем да кажем, че няма хора, които да не са заредени с дървесина. Зимата е мека, а относно кубиците с дърва до година пак ще бъдат 4 кубика. Това е и политически решение, не е само техническо, за това те ще бъдат запазени на 4 кубика. Хубаво е, че сме в този десет годишен план, който сега е в преходен период, че можем да играем малко и със количествата дървесина. Според мен не бива да се преекспонира със всичко това и наистина дърва да се взимат от хора, които наистина имат нужда, защото виждам едни картини, натрупани дървесини тук и там, в задни дворове, което е много повече от 4, 8 или 12 кубика.

 Красимира Германова – общински съветник: Това, което казахте г- н кмете е хубаво, защото това се нарича планиране на разходите, но е хубаво да имате и предвид, че в крайна сметка миналата година са били 13 000 куб., защото , ако погледнем реално топленето с дърва е и по мръсно и хората предпочитат нещо друго. След променените цени на другите видове отопление, се оказа, че дървата остават най – евтиният вариант и за това така са се вдигнали и кубиците. Хубаво е и това да имате предвид, когато оптимизирате количествата.

 Тихомир Янакиев: Не само миналата година г – жо Германова! Говоря за максимален обем дървесина за отопление. От съществуването на горското предприятие от 2008 – 2009 г. до сега максималния обем за отопление е бил 13 000 куб. Знам, че все повече хора ще се обръщат към отопление с дърва, трябва да знаем, че преди всичко в началото повечето дърва бяха със социална функция, които бяха. За възрастните хора, за хората с малки деца. Докато няма критерий, който да ограничава ползването на дървесина по този начин ние няма как да откажем на хората, но факта си е факт. Не можем да отсичаме безкрайно количество дървесина. Г – н Янгьозов, имаме ли ограничение на свободно, когато закупуваме дървесина? Социалните са 4 куб.

 Илия Янгьозов: Да, до десет кубика най – много за физически лица. Цената е по – висока, а другата е много ниска. По принцип дървата не са евтини, тук са евтини, да го имате впредвид. Наблюдавам самият процес и трябва да ви кажа, че имаше доста злоупотреби, които по някакъв начин ние успяхме да спрем, други ограничихме и т. н. Надявам се следващия отоплителен сезон тези неща да бъдат още повече ограничени, за да може дървата да ходят наистина при хората, които имат нужда от тях, а не на тези, които искат да търгуват с тях. Миналата година отсякохме максимума от дървесината, която беше предвидена за сеч. Повече от това не можем да сечем, ако продължим така няколко години обаче, трябва да ви кажа, че има опасност в един момент да се сложат по – здрави ограничения, за да може всеки да получи някакви дърва. Близките една или две години няма да е така, до колкото мога да видя аз, на около 90 % съм запознат на този етап, трябва ми още малко и вече всичко ще ми е ясно.

 Станимир Андонов: Колеги, други въпроси и коментари? Няма!

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане на сесия, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова –„за“, Желязко Иванов – „за“ и в резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията подкрепи докладната записка.

Докладна записка №42/19.01.2023 г. от Станимир Андонов – общински съветник от Общински съвет Созопол относно:  Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, приет с Решение № 9/05.12.2019 г. и изм. и доп. с Решение № 299/09.02.2021 г., изм. и доп. с Решение № 556/27.01.2022 г.

Колеги, въпроси и коментари по докладната?

 Цветелин Георгиев: Вие като вносител на тази докладна и това предложение, как виждате нещата? Общински съвет, питанията и въпросите към кмета не са само от страна на общинските съветници, те са от страна и на гражданите. Мисля, че реда е, когато гражданите решат, идват, заявяват, че имат питания и заедно с нас в началото на проведената сесия си задават въпросите. Сега като измествате по ваше виждане и усмотрение към края на общински съвет въпросите на общинските съветници, как стоят нещата със жителите и гражданите на Созопол?

 Станимир Андонов: В чл.31 от правилника ал.3 е записано '' гражданите се изказват на заседания след приключване изказванията на съветниците в рамките на общо 5 мин. след, предварително записване в Общински съвет до председател, чрез служител в звеното по чл. 49а от ЗМСМА ''. Никъде не е записано, че гражданите задават своите въпроси преди сесия. Гражданите трябва предварително да заявят своето участие в сесията, председателя може да ни информира и да вземем решение да ги изслушаме в началото на сесията. Това право се дава в чл. 82, има възможност общинския съвет да вземе решение да ги изслуша преди сесията. Имате право на реплика, заповядайте!

 Цветелин Георгиев: Г – н Андонов, знам, че се изказват след общинските съветници, точно за това ми беше питането. След като Вие предлагате да изместим питанията към края на сесията, това означавали, че ние трябва да ги държим до края? След като казвате сега, че с решение на Общински съвет може да пуснем жителите по рано, за да не чакат цялата сесия, тогава не се обезсмисля цялото Ви предложение? Да не се забави сесията, защото общинските съветници се затрудняват с изчакването на докладните. Нещо не Ви разбирам предложението!

 Станимир Андонов: Г – н Георгиев, точно заради това предлагам да бъдат накрая, защото аз Ви отговорих, но Вие не ме разбрахте.

 Красимира Германова: Мисля, че тук става въпрос за две различни неща. Питанията пред кмета са, не мога да цитирам членове, защото правилника не е пред мен. Питанията към кмета са определени в едни членове, въпросите от гражданите са съвсем друго. Когато имат касателство към дадена докладна и те могат предварително да се запишат преди сесията, по коя докладна искат да зададат въпрос и тогава могат след общинските съветници да се изкажат. На гражданите не им е дадено право по правилника ни да задават те лично питания.  Питанията ги задават чрез нас. Не знам дали г – н Георгиев това имаше предвид или нещо друго, предполагам, че може и да не е така. Има случаи, в които гражданите са тук, задали са си въпроса на общинските съветници и очакват да чуят отговора от общинския съветник. Какво правим, ако оставим в края на сесията да има питания към кмета? Тези граждани трябва ли да седят задължително, в което няма лошо, нека да седят, макар, че те нямат много интерес май към нашите сесии. Не можем да дадем определено време, в което гражданина да дойде и да чуе отговора на въпроса си, който е задал чрез общинския съветник, защото той самия няма право по правилник и по закон да задава въпроси. Ние сме проводника.

Цветелин Георгиев: Г – жо Германова, спомняте ли си преди една, две сесии имаше жители, които четяха някакво писмо. Беше обръщение към кмета, беше им дадена думата!

Красимира Германова: Сега, дали е дадена думата по правило, това е друг въпрос.

Цветелин Георгиев: Явно е практика в нашият Общински съвет, защото не го наблюдаваме веднъж.

Красимира Германова: Цецо, ти задаваш въпроса, но това го няма в правилника формулирано. Гражданите нямат право, че си е превишил правата председателя, извинявайте г-н председател, и е дал възможността на гражданин да се изкаже преди сесията е друга тема. Прочетете си правилника! Граждани могат да се изказват само, когато става въпрос за дадена точка от дневния ред.

Станимир Андонов: Аз прочетох само втората част, а в другата се казва, че '' изразяват становища по разискваната тема'', тоест по конкретната докладна или конкретния въпрос и разискването. Права е г – жа Германова.

Светлана Лулева – общински съветник: Извинявам се, че се намесвам, обаче точно това е целта. Всеки един гражданин може да дойде със записване, да вземе отношение по дадена докладна, нещо, което го касае, но не може всеки един да идва и каквито въпроси му дойдат на акъла да ги задава. Всички тези неща стават през нас.

Тихомир Янакиев: Уважаеми общински съветници, искам да ви кажа, че за мен няма никакво значение кога ще отговарям на въпросите. Никога не съм бягал от въпроси и никога не съм се крил от някой за нещо. Аз лично, когато бях общински съветник, а г- жа Германова беше председател, правилника беше както е и сега, но никога питанията към кмета не са продължавали повече от 30 – 40 минути. Всичко беше по конкретика и същество. За три години аз съм видял само едни хора, които са прочели нещо и са искали да се изкажат. Не мисля, че някой ще върже човек с въже, ще го докара тук и ще го накара да седи до 14:00 или 15:00 часа. Напротив, ако приемете това предложение и решите, че трябва питанията да са след сесията, за да може да се фокусирате върху докладните първо и после вече върху питанията, те ще знаят. Сесията ще е от 09:30 часа до около 11:30/12:30 часа максимум би продължила. Би трябвало, ако искат да са тук или, като ще задават въпрос или да са пред мониторите да гледат прякото предаване на сесията, няма никакъв проблем за това. Организацията на работата е ваша с оглед на това, на вас да ви е по – добре и сесиите да протичат по – нормално, както и на г – н председателя естествено, но за мен като кмет, ако трябва и до 22:00 часа ще стоя да отговарям. Изобщо не ми пречи, само че, когато минава едно питане от 09:30 часа, стане до към 11:30 часа, както е имало и такива случаи, нещата почват да се разводняват. В 13:30 часа някой започва да напуска сесията, според мен не е нормално това, както и сега също. Днес ще гледаме важни неща след комисиите и е хубаво всички да присъстват. От сега ви казвам, че не искам да се правят инсинуации с името на кмета, това е нещо, което е предложено от г – н Андонов. Не съм го накарал аз да го прави, защото не искам да има питания към мен, напротив. Пак повтарям, ако приемете промяната, ако искате и до вечерта ме питайте.

Светлана Лулева: Искам само да си изкажа мнението, всеки от нас има право да го направи. За мен е все едно дали ще си задавам въпросите преди или след сесията. С оглед на това, което засегна г – жа Германова, ние сме проводника на хората и задаваме въпросите от тяхно име. Естествено, много хора имат навика да седят пред мониторите и да слушат, но това нещо не е казано, че трябва да го правят цял ден. Всеки си има някакъв диапазон от време, естествено, че по – удобно за тях би било, това нещо да го правят сутринта. Въпросите, които ги касаят, те знаят, че са между 09:30 – 10:00 часа обикновено, така е, факт е, че имаме сесии, в които така се разводняват въпросите, че става 11:30 – 12:00 часа. Това, което казвате, че ние  с оглед на това да ни е по – удобно, на мен ми е удобно г – н Андонов. Аз съм дошла тук в качеството си на общински съветник, мога да стоя и до 17:00 – 18:00 часа, както и всичките колеги. Ние сме с цялата си отговорност, за това какви са ни нашите права, какви са нашите задължения, за това да бъдем общински съветници. Извинявайте, но за един път в месеца, какво значи да не мога да стоя до края на сесията или да си отида в колкото и да е часа. Дайте малко по сериозно, не ме улеснявате по този начин като променяте правилника, макар че пак казвам мога да си задам въпросите и преди и след сесията. Като лично мнение казвам, че с оглед на по – голяма прозрачност, с оглед на това, че много от жителите на града, стават наистина и слушат тези въпроси сутрин, когато започваме сесията, е по – добре да не променяме правилника. Ние не знаем колко точно ще бъде дълга сесията. Понякога, знаете, че имаме задавания на въпроси по конкретна докладна, което може да продължи в диапазона от 10 мин. до 1 час, не че не сме имали такива случаи. Хората ще седят на мониторите или в интернет и ще чакат ние да приключим с една сесия, която може да приключи в 12:00/13:00/14:00 часа и от там нататък да задаваме въпросите. С оглед на по – голяма прозрачност за мен е по – добре тези въпроси да бъдат задавани сутрин, като ще вметна само защо се разводняваме. Разводняваме се защото благоволението на г – н председателя, той просто ни дава думата по няколко пъти. Ние не си спазваме правилника, това е истината, ако ние го спазваме и имаме правото на точно конкретно минутите, за да се изкажем, повторна реплика и дуплика, и т. н., никога няма да стигнем до момента, в който ще започнем по същество гласуването в 11:30/12:00 часа. Г-н председателя ни дава правото, включително и аз съм взимала по няколко пъти думата, не казвам, че не го правя. Разводняваме, по един час си разказваме приказки, нормално е да се получат така нещата. Мисля, че не е нужно да си променяме правилника, а да вземем да си спазваме, точно така, както трябва да бъде и тогава ще действаме много по сбито и конкретно. Това е личното ми мнение!

 Цветелин Георгиев: Г- н Андонов, въпроса ми е към Вас, но и кмета ще го чуе. Вие като вносител на това предложение, съобразили ли сте се с това, че кмета е доста ангажиран и не веднъж му се налага пътуване. Не веднъж се е обръщал към нас и ни е казвал '' господа общински съветници може ли малко по – бързо, защото ми предстои пътуване, трябва да ходя до еди си кое министерство''. Мисля, че и това също трябва да се съобрази и също трябва да се има предвид, защото в крайна сметка това са питания към кмета.

Станимир Андонов: Чл.82 от новата редакция е същата като старата, само че …цитирам Общинският съвет изслушва питанията и отговорите по тях след изчерпване на  дневния ред и гласуване по включените в него докладни записки, освен ако реши друго.“. Ако на кмета му предстои пътуване може чрез някой от нас, да внесе предложение, да гласуваме питанията точно в тази сесия да бъдат преди началото  на сесията. Има вратичка, ако има нещо спешно.

Андрей Николов – общински съветник: Уважаеми кмете, уважаеми председателю, уважаеми колеги, ще взема отношение по докладната. Първо се радвам, че се разисква на комисии, за да може да е съкратено времето за дебат по време на сесията. Присъединявам се към колежките Германова и Лулева - Лулева частично, но Германова изцяло. Позволявам си да ги спомена най – вече, защото г – жа Германова беше председател на Общински съвет дълги години. Кмета загатна, че наистина питанията към кмет не са били повече от 1 час, образно казано и фактически обосновано. Нашата работа се разми, споменахме г – жо Германова по – рано слаб интерес, да интереса е слаб, защото самата ни работа и същността на нашата работа не е да се обвиняваме един другиго и да използваме някакви епитети и странни сравнения, според мен. Това е институция, ние трябва да си гледаме докладните и същината на работата ни по тях, ако имаме въпроси в стил една жена ми каза, ние можем да ги зададем на кмета и в кабинета му. Сигурен съм, че никой не е върнал, а когато касае група от хора и съответно макро проблем, разбира се, че ще го зададем, а дали ще е преди или след отново няма значение. Според мен проблема е, защото се използва времето преди самата сесия, тоест в началото на самата сесия. Да най – гледаема е, защото е в началото, но тогава често се спекулира с това и колеги пренебрегват своите правомощия. Задават прекалено много въпроси, използват по – скоро тази част от сесията за своя личен пи ар и т. н. Тук е момента да помоля колегата г – н Георгиев, да се извини на г – н Андонов за тези внушения, които отправи в интернет, че с тези манипулации, ще се заглуши общественото мнение и т. н. Г- н Андонов е един обективен общински съветник, както всички нас и не е правилно чрез някакви платформи в социалните мрежи да се накърнява достойнството на колеги, както беше направено и по време на парламентарните избори, че кой какво е късал и как го е късал. Трябва да имаме някаква хигиена и етика. Благодаря!

Димитринка Господинова – общински съветник: Аз също искам да взема отношение по докладната. Съгласявам се с г – жа Лулева, че по този начин гражданите ще трябва да седят на телефоните или на някакво устройство, за да чуят отговора, но става въпрос и за докладните. Има много заинтересовани лица за разискването по самите докладни и те по същият начин седят и чакат, като не знаят конкретния час, в който ще бъдат разисквани. За това мисля, че тук е по - голямата част от заинтересовани лица и съм съгласна първо да разглеждаме докладните. Благодаря!

Анета Филипова – общински съветник: Само искам да допълня, това, което каза и да поясня може би, г – жа Господинова във връзка с това, че някои от докладните, особено тези по ЗУТ са от изключително значение за много хора свързани със техните ПУП- ве и гласуването или не гласуването им. За това мисля, че разглеждането на докладните има предимство, освен това подкрепям и г – н Николов. За мен лично това е възможност, благодарение на председателя на общинския съвет, който така добре го измисли това със Ю тюб канала и за някой е дюшеш за да се осъществи един страхотен пи ар за някои колеги. Просто моля колегите да внимават какви са им заглавията в постовете във Фейсбук, защото обиждат не само колегите си, но и хората, които им четат постовете. Тези хора са избирали всички нас. Благодаря!

Светлана Лулева: Извинявам се, че отново ще дебатирам…… Нали казахме, че на комисии можем да си говорим, за да спестим времето на сесии? В крайна сметка нали не сме на сесия, по – добре сега да го направим, отколкото на сесията. Да разбирам от това, което казахте, извинявам се, но ние заради един колега и аз ще му кажа името Георгиев, ще си променяме правилника, защото той ползва някакви възможности да си прави пи ар ли? Това ли се случва в момента?

Анета Филипова: За мен това е една от причините, според мен. Това е мое мнение.

Светлана Лулева: Нито един от нас тук присъстващите друг, директно го казвам, не съм видяла нито пост, нито клип, нито каквото и да било. От нито един от присъстващите освен от един колега. Тук съм и казвам директно с имена.

Андрей Николов: Г- жо Лулева, всички сме злоупотребявали в началото на сесията, не само г – н Георгиев. Говорим за манипулацията, за да се извини, иначе всички сме злоупотребявали.

Красимира Германова: И аз чакам извинение да Ви кажа честно, от преди три години, от една голяма част от хора. Защо разводнявате комисията сега, като искате да се извинявате, съберете се кажете си.

Светлана Лулева: Имаше и други ексцесии по време на онлайн заседанията, но няма смисъл да се коментира. Други хора се възползваха от тези пи ар възможности, но не мисля, че трябва да си променяме правилника, защото някой е решил, че трябва да има трибуна, която да е особено гледаема между 09:30 и 11:00 часа.

Анета Филипова: Много малко общини в България, да не кажа, че са само две, които са на този принцип, нашия. Въпросите към кмета да се зададат в началото.

Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол: Приятно изненадан съм от милите думи от г – жа Лулева, за което е абсолютно права. Въпреки, че имам пясъчен часовник, никога не съм го използвал до момента, а го купих точно заради това. Наистина се опитвам, за тези години, в които съм председател, да бъда толерантен със всеки един от вас.

Цветелин Георгиев: За протокола аз съм Цветелин Георгиев, който бива споменаван от всички. Искам да се извиня, нека и г – н Николов, г- жа Филипова, г – жа Лулева, нека всички да ме чуят. Извинявам ви се, че за тези три години се опитах да ви пренеса всичките проблеми на хората в този Общински съвет, ако това ви е отегчавало, господа, колеги, извинявам се, че задавах много въпроси. Г- н кмете, ако приемем, така поднесено от общинските съветници, че всички общински съветници използват пи ар, ю туб и всяка една телевизия, за да кажат колко работят, искам да Ви попитам това притеснява ли Ви? Мисля, че не е важно кой какъв пи ар използва, важно е да се разбере същността на проблема, който стига до Вас и каквото и поле за изява да се дава, аз мисля, не знам предполагам, ве Вие сте на същото мнение, че това е най – важното. Не веднъж сте благодарили на опозицията и на всички, които  споделят проблеми, конкретни. Благодаря Ви!

Тихомир Янакиев: Колеги, аз за пореден път ще благодаря за въпросите, които ми се задават. Когато се говори от името на кмета мисля, че е най – меродавно мнението на кмета, а не това, което някой друг каже. Оставам с едно впечатление, че дискусията върви към тема, в която някой се опитва да ограничи питанията към кмета или да отнема правото на хората да задават въпроси или да изслушват отговорите на въпросите. Не мисля, че това е така. Защо някой е решил, че между 09:30 и 11:00 часа гледат най – много хора. На мен много хора са ми казвали, че следобед им е по – удобно да гледат. Има го и на запис и после може да се върне. Оставам с впечатление, че искате да забраните излъчването на Ю тюб канал, искате да забраните въпросите към кмета ли? Същината в случая е да се смени часовия диапазон, в началото да е законодателната част, а после са питанията към кмета. Това е! Ако ми се наложи да пътувам, вие казахте, че не е веднъж, но напротив г – н Георгиев, веднъж беше. Благодаря за тогава, че ми влязохте в положение и всичко беше точно. Никога не съм ви пренебрегнал по някакъв начин. Имате лесен достъп до мен в кабинета ми, така че аз няма да приема довод, в който се казва, че прозрачността на Общински съвет ще пострада.

Красимира Германова: Това е една техническа промяна. Това не означава, че аз съм съгласна да бъде след, лично аз предпочитам да е преди. Има резон, но това е друга тема на разговор. Като общински съветник имаш право да вдигнеш веднъж ръка и да зададеш своите въпроси, не да се сещаме по средата на разговора, това не е разговор, а е стегната сесия. Заради всички тези питания по 100 пъти едно и също, заради това се налага сега да правим, тази техническа поправка, пак казвам това е техническа поправка. Дали ще е в началото или края, отговорите ще си ги получите, ако вие сте нетърпеливи да изчакате до края на сесията, проблема си е ваш, обръщам се към всички. Проблема в момента г – н Андонов е, че това се прави в началото на мандата, защото в момента отиваме в една политическа разпра, защото са останали няколко сесии. Тази година всички трябва да се съгласим и да очакваме какво ли не. Въпроси, задавания, популизъм и всякакъв вид правене на политики тук в този Общински съвет. Общинския съвет е политическо място и няма какво да се сърдим, за това казвам, че съм против тази докладна, защото не му е сега времето. Не може в края на един мандат да правиш такова популистко предложение. Това е моето мнение. Популистко е, защото като задаваш въпросите си аз мога да си тръгна, а ти си ги задавай колкото искаш. Това е резултата от цялата работа. Само си изказвам мнението. Относно това за кмета, че няколко пъти му се е налагало да бърза, само един път се е случвало.

Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол: Когато г – н Андонов направи предложението, ме помоли да проверя как е при останалите общински съвети. Действително сме само две в Созопол и Царево, първо са разискванията и след това се разглеждат докладните.

Илиян Стефанов: Аз като част от общинския съвет, изслушах по – голямата част от колегите, уважавам мнението на всеки един от тях. Благодаря на г – н Янакиев, че остава така добронамерен и присъства на нашите сесии и действително взима отношение по зададените от нас въпроси. Мисля, че най – редно в момента е г – н председателя да ограничи възможността и да спазваме правилника, и да не налагаме промяната на тези измествания на въпроси. Както каза г- жа Германова, момента вече е къс, ако всеки спазва ограничение до два три въпроса и има определено време, мисля, че това ще е най – добре за момента.

Георги Пинелов: Извинявай Илияне, но всичко е до самосъзнание, прекъсвал съм някои от вас и после съм обвиняван, защо му взимам думата, а тогава съм гледал по часовник и съм казвал, че му е минало времето за изказване, но ми се казва ‘‘не ти ме отряза‘‘.

Светлана Лулева: Искам само да кажа, че аз няма да подкрепя докладната, защото на 90 % на мен ми изглежда и е така, че променяме нашия основен нормативен документ, по който работим, нашия правилник за дейността, заради един човек. Извинявайте, но ние сме 17 общински съветника и това е един вид манипулация, заради един човек, който си прави пи ар или някакви неща ние си променяме целия правилник, няколко месеца преди да ни свърши мандата.

Станимир Андонов: Само да обобщя за какво вкарах тази докладна. Основната причина беше да се даде тежест на общинския съвет, че трябва първо да си гледа законодателната дейност. Г- жо Лулева, предния път като гласувахме промяната във наказанията, който не гласува повече от 2/3 и т. н., с вас коментирахме, че наистина някой път на общинските съветници им се налага да си тръгнат малко по – рано, когато се налага. По – добре е първо да си свършим работата като общински съветници, да гласуваме докладните, да си кажем мнението по докладните. Дали ще е положително или отрицателно няма значение, за това сме избрани и сме тук, и получаваме заплата, и за това трябва да присъстваме тук. Този правилник се променя в резултат на нашия опит тук, който имаме, за това го предлагам и си поддържам тезата, и искам да остане докладната и да се гласува.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане на сесия, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова –„за“, Желязко Иванов – „за“ и в резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията подкрепи докладната записка.

 Уважаеми г-н председател, това бяха докладните записки разпределени за разглеждане на комисия.

  

Станимир Андонов

Председател на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“

  

Протокола води:

Йовита Илиева

Сп. Административно обслужване и архив

  

Забележка: Протокол от заседанието на комисията  по Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалбиот 23.01.2023 г., от /14:00 ч./ е неразделна част от документацията на заседание № 37/30.01.2023 г. на Общински съвет Созопол.

  

ПРОТОКОЛ № 28

на

комисията  по Финанси и бюджет, международни проекти и програми

На 23.01.2023 г. от 14:10 ч., се проведе редовно заседание на комисията по „Финанси и бюджет международни проекти и програми” в състав:

 1. Димитринка Господинова – председател;
 2. Станимир Андонов – член;
 3. Цветелин Георгиев – член;
 4. Милена Желева – член;
 5. Красимира Германова – член.

На заседанието присъстваха още :

 1. Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Румен Кисьов – заместник кмет на Община Созопол;
 4. Божана Чампарова – началник отдел „ ПДЧРОП “;
 5. Общински съветници;
 6. Служители от общинска администрация;
 7. Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол.

Заседанието откри и ръководи председателят  на комисията – Димитринка Господинова.

Димитринка Господинова: Уважаеми г-н Председател, г-н Кмете, колеги, присъстват всички членове на комисията, имаме кворум и можем да започнем своята работа. За разглеждане са постъпили следните докладни записки:

Докладна записка №25/11.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Изразходването на отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за периода 2022-2023 г.

Колеги, имате  ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладна записка № 25 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Димитринка Господинова – „За“, Станимир Андонов – „За“, Милена Желева – „За“, Красимира Германова – „За“, Цветелин Георгиев – „За“. С пет гласа „За“ – докладната влиза за разглеждане на общинска сесия.

 Докладна записка №26/11.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Утвърждаване на списък по функции на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи.

Колеги, имате  ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладна записка № 26 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Димитринка Господинова – „За“, Станимир Андонов – „За“, Милена Желева – „За“, Красимира Германова – „За“, Цветелин Георгиев – „За“. С пет гласа „За“ – докладната влиза за разглеждане на общинска сесия.

 Докладна записка №29/12.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Даване на съгласие за дарение на строителни материали на Църковно настоятелство при храм „Свети Георги“ гр. Созопол.

Колеги, имате  ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладна записка № 29 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Димитринка Господинова – „За“, Станимир Андонов – „За“, Милена Желева – „За“, Красимира Германова – „За“, Цветелин Георгиев – „За“. С пет гласа „За“ – докладната влиза за разглеждане на общинска сесия.

 Докладна записка №30/12.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Даване на съгласие за дарение на гориво на ОД на МВР Бургас за нуждите на РУ Созопол за 2023 г.

 Колеги, имате  ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладна записка № 30 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Димитринка Господинова – „За“, Станимир Андонов – „За“, Милена Желева – „За“, Красимира Германова – „За“, Цветелин Георгиев – „За“. С пет гласа „За“ – докладната влиза за разглеждане на общинска сесия.

 Докладна записка №31/12.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Даване на съгласие за дарение на материали на Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението – Бургас /РДПБЗН/ за нуждите на Участък „Пожарна безопасност и защита на населението“, гр. Созопол /УПБЗН/.

 Колеги, имате  ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладна записка № 31 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Димитринка Господинова – „За“, Станимир Андонов – „За“, Милена Желева – „За“, Красимира Германова – „За“, Цветелин Георгиев – „За“. С пет гласа „За“ – докладната влиза за разглеждане на общинска сесия.

 Докладна записка №32/12.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Даване на съгласие за дарение на смазочни материали, резервни части, гуми и консумативи за ремонт на автомобили на Дирекция „Жандармерия“ Бургас за нуждите на Зонално жандармерийско управление – Бургас.

 Колеги, имате  ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладна записка № 32 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Димитринка Господинова – „За“, Станимир Андонов – „За“, Милена Желева – „За“, Красимира Германова – „За“, Цветелин Георгиев – „За“. С пет гласа „За“ – докладната влиза за разглеждане на общинска сесия.

 Докладна записка №33/12.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Утвърждаване на ценоразпис за продажба на дървесина добита от горски територии на община Созопол за 2023 г.

 Колеги, имате  ли въпроси по докладната?

 Красимира Германова – общински съветник: Само искам да отбележа, ако може, след цифри, в случая сумата от 55 лв. да се изписва и с думи, защото седях и се чудех 1,55 лв. ли е цената или 55 лв., тъй като няма и интервал между точката и цената. Чисто техническа грешка е. Хубаво е да се изписва и с думи.

 Тихомир Янакиев: Само ще помоля г – н Янгьозов да обясни, защо се налага вдигането на цената.

 Илия Янгьозов: Цената е увеличена със шест лева. Причината за увеличаване на цената е ситуацията, в която се намираме. Вдигането на цените на труда, на горивата, на всичко. Не смятам, че тази цена би трябвало да поражда някакви въпроси, мисля, че е нормална. Прекалено социална дори.

 Димитринка Господинова: Колеги, други въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладна записка № 33 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Димитринка Господинова – „За“, Станимир Андонов – „За“, Милена Желева – „За“, Красимира Германова – „За“, Цветелин Георгиев – „За“. С пет гласа „За“ – докладната влиза за разглеждане на общинска сесия.

 Докладна записка №35/12.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение „Въвеждане на енергоспестяващи мерки по сградата на общинска администрация гр. Созопол“ по процедура BG-RRP-4.020 "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт", финансирана по Национален план за възстановяване и устойчивост.

Колеги, имате  ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладна записка № 35 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Димитринка Господинова – „За“, Станимир Андонов – „За“, Милена Желева – „За“, Красимира Германова – „За“, Цветелин Георгиев – „За“. С пет гласа „За“ – докладната влиза за разглеждане на общинска сесия.

 Г-н председател, това бяха докладните записки, разпределени за разглеждане от комисията.

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

Председател на комисията по „Финанси и бюджет, международни проекти и програми"

 

Протокола води:

Йовита Илиева

Сп. Административно обслужване и архив

 

Забележка:  Протокол от заседанието на комисията  по Финанси и бюджет, международни проекти и програми от 23.01.2023 г., от  /14:10 ч./ е неразделна част от  документацията на заседание №37/30.01.2023 г. на Общински съвет Созопол.

  ПРОТОКОЛ №29

на

комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”

На 23.01.2023 г. от 14:20 часа, се проведе заседание на комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации” в състав: 

 1. Андрей Николов – председател;
 2. Станимир Андонов – член;
 3. Илиян Стефанов – член;
 4. Стамат Стаматов – член.;
 5. Цветан Иванов– член.

 На заседанието присъстваха още :

 1. Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Божана Чампарова – началник отдел „ ПДЧРОП “;
 4. Общински съветници;
 5. Служители от общинска администрация;
 6. Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол;
 7. Румен Кисьов – заместник кмет на Община Созопол.

Заседанието води Андрей Николов, председател на комисията.

Разгледаха са следните докладни записки: 

Докладна записка №853/30.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.6.541, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „ сгради за отдих и курорт “.

 Въпроси и коментари по докладната? Няма!

Който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Стамат Стаматов – „За“ и Цветан Иванов – „За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка. 

Докладна записка №868/14.12.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.5.28 по кадастралната карта /КК/ на гр. Созопол, земеделска територия, местност “Буджака“, с цел промяна предназначението, за изграждане на „вилни сгради“. 

Въпроси и коментари по докладната? Няма!

Който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Стамат Стаматов – „За“ и Цветан Иванов – „За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка. 

Докладна записка №2/03.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура, извън границите на населеното място, за обект: „Улица и алея в м. “Света Марина“, землище на гр. Созопол, в обхват между кв. Мисаря и общински път BSD 10-20“.

Въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Стамат Стаматов – „За“ и Цветан Иванов – „За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка.

Докладна записка №3/03.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.9.447, по КК на гр. Черноморец, земеделска територия, м. “Аклади- чеири“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за спорт и атракции, за изграждане на „сграда за спорт и атракции“.

Въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Стамат Стаматов – „За“ и Цветан Иванов – „За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка.

Докладна записка №4/03.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, и улица, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.40.56, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Ачмите“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като в имота се обособят един урегулиран поземлен имот, с отреждане „за трафопост“ и улица.

Въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Стамат Стаматов – „За“ и Цветан Иванов – „За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка.

Докладна записка №5/03.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 67800.36.451 и 67800.36.452, по Кадастралната карта на гр. Созопол, горска територия, местност “Света Марина“, с цел промяна предназначението, с отреждане:  „за сгради за отдих, курорт и комплексно обществено обслужване“ и „за трафопост“. 

 Въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Стамат Стаматов – „За“ и Цветан Иванов – „За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка.

Докладна записка №11/06.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 67800.10.358 по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност „Ачмалъци“, землище гр. Созопол. 

Въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Стамат Стаматов – „За“ и Цветан Иванов – „За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка.

Докладна записка №12/06.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 67800.10.366 по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност „Ачмалъци“, землище гр. Созопол.

Въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Стамат Стаматов – „За“ и Цветан Иванов – „За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка.

Докладна записка №13/06.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 67800.10.334 по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност „Мапи“, землище гр. Созопол.

Въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Стамат Стаматов – „За“ и Цветан Иванов – „За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка.

Докладна записка №22/10.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор №67800.70.294 по Кадастрална карта на гр. Созопол, земеделска територия, зона по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, м. “Хаджи Али дере“, землище на гр. Созопол, с цел промяна предназначението и План за улична регулация.

Въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Стамат

Стаматов – „За“ и Цветан Иванов – „За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка.

Докладна записка №41/19.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Определяне на период и територии, за които ще се наложи забрана за строителни и монтажни работи по реда на Закона за черноморското крайбрежие за 2023 г.

Въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Стамат Стаматов – „За“ и Цветан Иванов – „За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка.

 Уважаеми г-н председател това бяха докладните записки разпределени за разглеждане на комисия.

 

Андрей Николов

Председател на комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”

 

Протокола води :

Йовита Илиева

Сп. Административно обслужване и  архив

  

Забележка: Протокол от заседанието на комисията  по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”от 23.01.2023 г., от /14:20 ч./ е неразделна част от документацията на заседание №37/30.01.2023 г. на Общински съвет Созопол.

  

ПРОТОКОЛ № 26

на

комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост” 

На 23.01.2023 г. от 14:30 часа, се проведе заседание на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”. Заседанието откри и води Желязко Иванов – председател на комисията. След направена проверка присъстваха четирима членове на комисията: Желязко Иванов – председател на комисията,  Андрей Николов – член, Стилияна Николова – член, Светлана Лулева – член. Катя Стоянова предупреди, че ще отсъства. 

На заседанието присъстваха още :

 1. Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Общински съветници;
 4. Служители от общинска администрация;
 5. Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол;
 6. Божана Чампарова – началник отдел ПДЧРОП;
 7. Румен Кисьов - заместник кмет на Община Созопол. 

Заседанието води Желязко Иванов – председател на комисията.

Разгледаха се следните докладни записки:

Докладна записка №21/10.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Предложение за приемане на списък за Определяне на видовете жилища собственост на община Созопол.

Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“ . С четири гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №27/12.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Годишна  програма за управление и разпореждане с имоти - общинската собственост за 2023 г.

Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“ . С четири гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

Докладна записка №28/12.01.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Искане за безвъзмездно предоставяне на Община Созопол на недвижим имот , находящи се в с. Равадиново, с идентификатор 61042.501.336 – държавна собственост, с цел задоволяване на обществени потребности от местно значение.

Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма !

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“. С четири гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

 

Господин председател, с това работата на комисията приключи.

  

Желязко Иванов

Председател на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”

 

 Протокола води:

Йовита Илиева

Сп. Административно обслужване и архив

 

Забележка: Протокол от заседанието на комисията  по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост” от 23.01.2023 г., от  /14:30 ч./ е неразделна част от  документацията на заседание №37/30.01.2023 г. на Общински съвет Созопол.

 

 

Гр. Созопол  ул. “Аполония” №34;  тел/факс : 0550/2 37 60.

е- mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.os – sozopol.org.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ОСМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ОСМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и СЕДМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...