Вторник, 14 Февруари 2023 16:36

Протоколи от заседанията на постоянните комисии във връзка със сесия №38

ПРОТОКОЛ №65 

от заседание на комисията по „ Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“ 

            Днес, 14.02.2023 г., от 14:00 часа се проведе редовно заседание на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“. 

На заседанието присъстваха: 

            Станимир Андонов – председател;

            Димитринка Господинова – член;

            Анета Филипова – член;

            Отсъстваха Панайот Рейзи и Желязко Иванов. 

 

На заседанието присъстваха още: 

 1. Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол;
 2. Иванка Кирязова – Кожухарова – юрист на Общински съвет – Созопол.

 Заседанието води Станимир Андонов – председател на комисията.   

Разгледани бяха следните докладни:

 Докладна записка №79/07.02.2023 г. от Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол относно: Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол за 2023 година. 

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №81/07.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Утвърждаване на маршрутни разписания от Общинска транспортна схема. 

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

            Георги Пинелов: На мен не ми стана ясно, какво касае промяната в маршрутното разписание Черноморец – Аклади Градина – Златна рибка? Премахва ли се? Защото, аз така го разбирам, от написаното. 

            Станимир Андонов: Отпада Черноморец – Златна рибка, автобусът ще тръгва от в.с. Санта Марина. 

            Георги Пинелов: Как ще минава през къмпингите Градина и Златна рибка тогава?           

            Станимир Андонов: Няма да минава, защото пътят бил в лошо състояние, имаше обосновка. 

             Георги Пинелов: Аз прочетох, но това е много глупаво! Толкова хора има на Градина, аз не съм съгласен. 

            Станимир Андонов: По – добре е да тръгва от Градина през Черноморец и по главния път да се върне на Санта Марина, защото наистина морският район остава без превоз. 

            Георги Пинелов: Оттам онзи ден минаваха камиони, засипваха камъни…Минават багери, друго ли няма да може? 

            Станимир Андонов: Пътят там е включен за ремонт, нали има такава докладна за капиталовата програма. Кметът още миналата година ми беше казал, че ще оправят плана, той май е готов, но трябва да мине пак през нас. 

            Георги Пинелов: Каза, че ще предвиди пари за проектиране на пътя. Това е абсурдно! Да лишим хората от най – натоварения маршрут. 

            Станимир Андонов: В решението не е изписано от кога до кога ще е тази сезонна линия. В старото решение от 2009 г. е изписано, че маршрутното разписание за градската линия е от 15.06 до 15.09. 

            Анета Филипова: Винаги, когато се касае за превозни средства във всички видове разписания има от – до. 

            Станимир Андонов: Трябва да предложим в приложение 1 за градската автобусна линия да бъде допълнено '' от 15.06 до 15.09 '', според мен така е правилно. Трябва или да се коригира, или вносителя да направи предложение за промяна, ако не, аз ще го предложа на сесията или на комисиите. 

            Димитринка Господинова – общински съветник: За Равадиново каква точно е промяната? Втората промяна е по искане на жителите на село Равадиново. 

            Станимир Андонов: Да има постоянна линия. Досега нямаше постоянна линия Созопол – Равадиново. 

            Димитринка Господинова: Как да е нямало? Сутрин, обед и вечер си има, и маршрутка в 10:40 ч. и 16:40 ч. и те са си така. 

            Станимир Андонов: Нямало го е тогава в транспортната схема, сега го вкарват официално. Г- жо Господинова, устройва ли ви това 10:30 ч. да тръгне автобус. 

            Димитринка Господинова: Не в този час се ползва за замъка, за туристи, а от Равадиново тръгват за плажа. Ползва се, защото маршрутките са пълни. 

            Станимир Андонов: Това е целогодишно, без почивни дни. 

            Димитринка Господинова: Ползва се и за личните лекарки, защото сутрешния автобус е много рано и предпочитат да дойдат в 10:30 ч. 

            Станимир Андонов: Според мен 10:30 ч. е много късно, а то има сутрешен автобус на Бургасбус. Това може да се коментира на комисиите, за повече яснота. Единственото предложение, което имам е да се сложи срок за градската автобусна линия и за маршрутното разписание на село Вършило, защото там е написано, че ще е два пъти седмично, но не е уточнено кои ще са дните. Хората трябва да знаят, решението трябва да е конкретно. 

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направените предложения, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №82/07.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Съгласуване на маршрутни разписания. 

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

            Тук е по същият начин като в предходната докладна и тук да се коригира. Маршрутът Черноморец – Градина – Златна рибка отпада заради пътя. 

            Георги Пинелов: Това е несериозно! Как досега е имало? Пътят не е развален отсега, напротив, даже има асфалтирани места. Онзи ден минах оттам закърпен е пътя, големите дупки, които бяха, са поправени, така, че това е абсолютно несъстоятелно. 

            Димитринка Господинова: Да не отказва самия превозвач? 

            Георги Пинелов: Това си е негов проблем, ако той не може, тогава ще се пусне нов конкурс и някой друг ще го поеме като линия. Нали за това тези превозвачи взимат всички линии, защото има и такива, които не са рентабилни. 

            Станимир Андонов: Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направените предложения, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №86/08.02.2023 г. от Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Созопол за 2022 г. 

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №96/09.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Ратифициране на Споразумение за сътрудничество  и установяване на приятелски отношения  между Община Созопол, Република България  и Община Суфли, Република Гърция.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №84/08.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по Програма „Творческа Европа“ . 

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

            Страниците не са номерирани, не е написано кой е изготвил докладната, нито кой я е съгласувал. Има собствено финансиране от 25%, което означава, че главният счетоводител трябва да я съгласува.   

 Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направената корекция, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №89/08.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Предоставяне на финансова помощ за възстановяване на щетите от земетресението в Република Турция. 

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

 Докладна записка №104/09.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Утвърждаване на бюджетните разплащания на Община Созопол през 2023 г. до приемане на бюджета на Община Созопол за 2023 г.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №105/09.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на инвестиционната програма на Община Созопол за 2023 г. 

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №73/02.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, за изработване на Подробен устройствен план  – план регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/, в обхват на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 63015.506.510, по Кадастралната карта на с. Атия, Община Созопол, земеделска територия, в зоната по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, местност “Старо селище“, с цел промяна предназначението, с отреждане „за  жилищно строителство“.  

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №74/02.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/, в обхват на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 63015.506.391 по Кадастралната карта на с. Атия, Община Созопол, земеделска територия в зоната по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, местност “Старо селище“, с цел промяна предназначението, с отреждане „за  вилни сгради“. 

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №77/07.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията

/ЗУТ/, за изработване на Подробен устройствен план  – план регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/, в обхват на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 63015.506.44, по Кадастралната карта на с. Атия, Община Созопол, земеделска територия, в зоната по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, местност “Старо селище“, с цел промяна предназначението, с отреждане „за  жилищно строителство“.  

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №78/07.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, за изработване на Подробен устройствен план  – план регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/, в обхват на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 63015.506.400, по Кадастралната карта на с. Атия, Община Созопол, земеделска територия, в зоната по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, местност “Старо селище“, с цел промяна предназначението, с отреждане „за  жилищно строителство“.            

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №85/08.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, за изработване на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ и Подробен устройствен план - план за улична регулация /ПУП-ПУР/, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.50.199 по кадастралната карта /КК/ на гр. Созопол, м. “Куку баир“, с цел промяна предназначението и обособяване на един нов урегулиран поземлен имот. 

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №87/08.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Разполагане на монументално – декоративни  елементи в територията на гр. Созопол и землище на гр. Созопол. 

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №68/02.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с планоснимачен №134.69, с. Крушевец, Община Созопол. 

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

            В т. 3 от решението след сумата, която е изписана, да се добави '' БЕЗ ДДС ''. 

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направената корекция, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №69/02.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 81178.501.294, гр. Черноморец, Община Созопол. 

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

            Втората страница от нотариален акт №109 липсва, трябва да се приложи. Искам да попитам г – жа Адриана Попова, защо старата данъчна оценка се разминава с новата. Разликата между двете оценки на същия имот е осем месеца, но новата данъчна оценка е с по – ниска сума от старата. Каква е причината, при условие, че всичко се вдига, те да намалят данъчната оценка? Бяха казали, че има овехтяване на имота. Какво овехтяване на имот ще има? На предмет, на сграда, да, но на имот няма овехтяване! 

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направената корекция, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №70/02.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с планоснимачен №134.203, с. Крушевец, Община Созопол.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната?

             Тук явно е приложено старо удостоверение за данъчна оценка. Има ново, но не е приложено то. Описано е новото, но е приложено старото. В т. 3 от решението след сумата трябва да се добави ''БЕЗ ДДС ''.

 Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направените корекции, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №71/02.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 63015.506.127, с. Атия, м. “Старо селище“, Община Созопол.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната?

             В т. 3 от решението след сумата трябва да се добави ''БЕЗ ДДС ''.

 Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направената корекция, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №72/02.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 67800.50.36, гр. Созопол, м. “Куку баир“, Община Созопол.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната?

              Тук също в т. 3 от решението след сумата, трябва да се добави ''БЕЗ ДДС''.

 Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направената корекция, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №75/03.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 32737.501.215, с. Индже войвода, ул. “Стара планина“, Община Созопол. 

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

            В приложенията е описана новата данъчна оценка, но е приложена старата, трябва да се коригира. 

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направената корекция, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №88/08.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с планоснимачен №134.77, с. Крушевец, Община Созопол. 

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

            Тук също в т. 3 от решението, след сумата трябва да се добави ''БЕЗ ДДС''. 

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направената корекция, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, 

Димитринка Господинова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №92/09.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на земеделски имот - частна общинска собственост, с идентификатор 63029.25.226, с площ 1 585 кв,м,, находящ се в Община Созопол, с. Росен, местност „Край село“. 

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

            В описа на приложенията в 1 точка, втори ред номера от Службата по вписванията е изписан грешно, трябва да е Рег. № 4124 от 05.04.2019 г., №157 и том 12. 

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направената корекция, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №93/09.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 58400.501.250, находящ се в Община Созопол, с. Присад, площ 623 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване (НТП): "Ниско застрояване (до 10m)". 

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

            В трети абзац пише, че имотът е включен в „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2023 г.”, но в 1 точка от решението, гласуваме да се включи в програмата. Трябва да се провери кое от двете е правилно. 

            Георги Пинелов: Не е ли прекалено малка цената от 20 лв. за квадрат? Урбанизирана територия е, не е земеделска земя. 

            Станимир Андонов: 25,40 лв. излиза с ДДС. Някъде по главната улица беше. 

            Георги Пинелов: Ние продаваме параграфски за по 40 лв. квадрата, на Атия, на Росен, а тук е урбанизирана за 20 лв. 

  Станимир Андонов: В Крушевец за прекратяване на съсобственост, определяме цена 45 лв. на квадрат, а тук за продажба определяме 25,40 лв. на квадрат. Лошото е, че така, както го пишат в т. 3 от решението ни обвързва, защото ето как е изписано: ‘‘Одобрява експертна оценка №2023ЕО015/03.02.2023 год., на независим лицензиран оценител в размер на 13 220 лв. /тринадесет хиляди двеста и двадесет лева/ без ДДС, която да послужи за начална тръжна продажна цена‘‘. Ние сега, ако решим, че тази сума е малка и искаме да я вдигнем, значи, че не одобряваме. Цялата точка 3 трябва по друг начин да се ситуира. Те се опират на експертната оценка. 

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направената корекция, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №94/09.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.463, находящ се в Община Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", площ 330 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)". 

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №95/09.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.273, находящ се в Община Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", площ 416 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)". 

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

            Георги Пинелов: Тук е 60 лв. Хората на тридесет и няколко лева негодуваха, аз като съм правил приемни и ми казваха ''какво правим''. Бяха  на 40 лв., сега ги вдигаме на 60 лв., а в Присад едва ли не подаряваме урбанизирана. 

            Станимир Андонов: По време на търга се слага минимум една или две стъпки и се вдига малко.

            Има една техническа грешка, на втори ред от приложенията е написан том 42, а трябва да е том 43.             

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направената корекция, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №97/09.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот (ПИ) с планоснимачен № (пл. №) 135.17, находящ се в Община Созопол, землище на с. Крушевец, площ 2 224 квадратни метра (кв.м.), с Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и Начин на трайно ползване (НТП):"За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)". 

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №98/09.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост  находящ се в гр. Созопол. 

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

            Според мен в относно трябва да се добави номера на имота и адреса и да стане така: '' Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост  находящ се в поземлен имот с идентификатор 67800.505.168, Обект №7, площад “Хан Крум“, гр. Созопол’’. 

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направената корекция, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №99/09.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Определяне на общински недвижими имоти, предназначени за учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди и тяхното отреждане за изграждане на “социални жилища” в с. Равадиново, Община Созопол. 

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

            Тук според мен в т.1 и т.2 от решението трябва да се изписва цялото значение на съкращенията, защото не всеки човек знае какво значат. 

            Георги Пинелов: Г – н Андонов е прав! Трябва да се изписват целите наименования и после да са абревиатурите. 

            Станимир Андонов: Трябва да се изпишат целите наименования, защото лично аз няма да мога да ги прочета. 

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направената корекция, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №100/09.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди  върху имот-частна общинска собственост – поземлен имот с идентификатор 40124.501.865 , с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „ниско застрояване /до 10м/“, целият с площ от 901 кв.м, находящ се в с. Крушевец ул. „Хан Аспарух“ , Община Созопол, идентичен с УПИ XI кв.5 по плана на с. Крушевец. 

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

            Георги Пинелов: Става въпрос за това, че той ще ползва от тези 901 кв., 150 кв. с отстъпено право за строеж. 

            Станимир Андонов: Улицата е в една посока и ако се раздели на две, той няма да има излаз, другият парцел става вътрешен. 

            Георги Пинелов: Те, ако са частни имоти нищо не може да им се каже. 

            Станимир Андонов: В т. 1 от решението след номера на акта за частна общинска собственост, трябва да се добави и номера от Агенцията по вписванията, да се допълни изречението. В т. 2 от решението след изписаната сума да се добави БЕЗ ДДС.

 Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направените корекции, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №101/09.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Учредяване право на строеж в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.539 идентичен с УПИ II кв.120 по плана на гр. Созопол за изграждане на общински медицински център  Созопол , срещу предоставяне в собственост на Община Созопол на обекти. 

            Колеги, въпроси и коментари по докладната?

             В т.1.1  от решението след номера на акта за частна общинска собственост трябва да се добави и номера от Агенцията по вписванията. В т.2 от решението, след изписаната сума да се добави БЕЗ ДДС. Също така, трябва да се добавят квадратите в решението, така, както са изписани в експертната оценка.

 Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направените корекции, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №102/09.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Определяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 2022/2023 година. 

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №103/09.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Одобряване на Методики за определяне на препоръчителната наемна пазарна стойност на земеделски земи: трайни насaждения, Методика за определяне на препоръчителната наемна пазарна стойност на земеделски земи: мери и пасища, Методика за определяне на препоръчителната наемна пазарна стойност на земеделски земи: ниви, Методика за определяне на препоръчителната наемна пазарна стойност на земеделски земи: лозя, Методика за определяне на препоръчителната наемна пазарна стойност на земеделски земи: ливади. 

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №91/09.02.2023 г. от Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол относно: Отпускане на еднократна финансова помощ.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. 

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“ и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

  

Станимир Андонов

Председател на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“

 

 Протокола води:

Йовита Илиева

Сп. Административно обслужване и архив

  

Забележка: Протокол от заседанието на комисията  по Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалбиот 14.02.2023 г., от  14:00 ч. е неразделна част от  документацията на заседание  № 38/28.02.2023 г. на Общински съвет Созопол.

 

ПРОТОКОЛ №66

 от заседание на комисията по „ Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“.  

            Днес, 20.02.2023 г., от 14:00 часа  се проведе редовно заседание на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“. 

На заседанието присъстваха: Станимир Андонов – председател, Димитринка Господинова – член, Анета Филипова - член, Желязко Иванов – член. Панайот Рейзи – член. 

На заседанието присъстваха още :

 1. Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Румен Кисьов – заместник кмет на Община Созопол;
 4. Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол;
 5. Божана Чампарова – началник отдел „ ПДЧРОП “;
 6. Общински съветници;
 7. Служители от общинска администрация;
 8. Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол.

Заседанието води Станимир Андонов – председател на комисията.

Комисията имаше кворум и разгледа следните докладни записки: 

Докладна записка №79/07.02.2023 г. от Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол относно: Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол за 2023 година.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане на сесия, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова –„за“, Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и в резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията подкрепи докладната записка. 

 Докладна записка №81/07.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Утвърждаване на маршрутни разписания от Общинска транспортна схема. 

Колеги, въпроси и коментари по докладната?

 Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол: Ще направим промяна, тъй като предходната седмица имаше доста запитвания от граждани за това, защо не съществува старата линия. Макар, че тя не е използвана. Знам, че на предходна комисия АПИ са изразили своето опасение относно това, че там с оглед на състоянието на пътя, не може да съществува това нещо. Ние в момента вкарваме проект, който да бъде за рехабилитация на пътното платно от Черноморец до къмпинг Градина.  В един диапазон от една – две години ще има финансиране за този ремонт и нищо не пречи да остане така, както е, тоест да се включи и старото маршрутно разписание, което е било с Аклади и така до Градина. Божана, кога трябва да се направи промяната?

 Божана Чампарова – юрист на Община Созопол: Може и сега, може и преди сесията. 

Панайот Рейзи – общински съветник: Там никога не е имало линия! 

Тихомир Янакиев: Тя съществува на хартия, образно казано. Г- н Рейзи по Ваше време е вкарана и хората като видяха сега, че я махаме, питат защо я махаме. Ние не сме я използвали, не сме я експлоатирали реално. Тя не е работела. 

Панайот Рейзи: Там във времето са се водили някакви дебати и коментари по отношение на това, да има влакче по това трасе, но винаги сме отивали на варианта да не го пускаме. Като линия не е проблем да я има, би трябвало да я има на хартия. Въпросът е, че във връзка с голямото движение на пешеходци, на колите, това, че пътят е тесен. Той не е лош, отремонтирахме го по време на канализацията, когато правихме там, има две, три места, където трябва да се оправят. Много е тесен самия път, и ако се пусне една редовна линия, която да върви вътре, ще има опасност от катастрофи. Като линия, нека да остане, защото рано или късно ще се ползва, както Вие казахте преди малко. До онзи ден пътят не беше изчистен, имаше проблем и в тази посока Хльостарова ми каза предния път, че има развитие на нещата, така че, ако сте го изкарали, вкарайте го.

 Тихомир Янакиев: Не по наше настояване е изваден от този маршрут, който е бил, от схемата. Представителите на АПИ в една предходна комисия, настояваха това да стане с оглед на състоянието на пътя, но тези аргументи, които аз изтъкнах преди малко, за да не се повтарям, вече сме го трасирали пътя.

 Панайот Рейзи: В годините имаше много запитвания, но там сме се опирали на две неща. Първото е, че пътят е тесен, движението лятото е много натоварено там, ако се пусне едно такова по – бавно движещо се превозно средство…… Това е място, където се създава възможност за поминъка на таксиметровите шофьори и това бяха двата мотива, заради които винаги сме го оставяли отворено. Линията винаги я е имало, аз се чудя, ако АПИ наистина на някоя от комисиите са реагирали по този начин, те са реагирали, защото този път го нямаше никъде в картата, като път. Това беше проблема.

 Иванка Хльостарова - директор на Дирекция "Устройство на територията, инвестиционна политика, екология и проекти ": На времето този път беше там, където се свързва с Черноморец, беше в имота на главният път, но го откоригирахме и го направихме.

 Панайот Рейзи: Сега като е откоригирано те нямат за какво да се заядат, няма за какво да реагират повече. 

Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол: В този смисъл да допълня от името на вносителя , да направим промяна, като в изброените маршрути да се добави още един: Градска линия Черноморец – Аклади – Градина.

 Станимир Андонов: Понеже това го коментирах с г – жа Стоянова. Не може целият маршрут да бъде описан в една градска линия, тъй като Черноморец си е отделен град и в територията на града може да бъде градска линия. Тоест, ако се направи Черноморец – Аклади – Градина, трябва да бъде втора градска линия, но идеята по принцип, според мен, по – добрият вариант е…, защото трябва двете линии да са свързани, да можем да поемем целия републикански плаж. По – добре да се формира като междуградска линия, за да може да спира на Санта Марина, за да може двете линии да се свързват. Някой, ако иска да отиде от Черноморец до Грийн лайф, да може да отиде, ако е само до Градина, полза от цялата работа няма. Хубаво е преди сесията да го обмислите как точно да бъде направено предложението.

 Панайот Рейзи: Да се пътува от Черноморец до Созопол и вече оттам, ако иска да продължава и да отива до Свети Тома, както искате я нагласете. Няма проблем да бъде и междуградска линия.

 Тихомир Янакиев: От името на вносителя ви моля да я допуснете до сесия и там вече ще направим корекцията. 

Станимир Андонов: Другото, което обмисляхме по време на първата комисия по законност, точно в градската линия, понеже пише, че настоящото маршрутно разписание се изпълнява сезонно, да бъде добавен срок. Тоест от 15.06.2023 г. да 15.09.2023 г., за да се знае за кой сезон става въпрос. Решението на Общински съвет от 2009 г. е точно така описано за градските автобусни линии, за това предлагам същия срок. 

Други въпроси и коментари, колеги? Няма!

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане на сесия, с условието, което вносителя добави, че ще бъде доуточнена и ще бъде внесена преди сесията, така както трябва да бъде, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова –„за“, Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и в резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №82/07.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Съгласуване на маршрутни разписания.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане на сесия, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова –„за“, Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и в резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №86/08.02.2023 г. от Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Созопол за 2022 г.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане на сесия, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова –„за“, Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и в резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №96/09.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Ратифициране на Споразумение за сътрудничество  и установяване на приятелски отношения  между Община Созопол, Република България  и Община Суфли, Република Гърция.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане на сесия, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова –„за“, Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и в резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №117/17.02.2023 г. от Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол относно: Добавяне т.4 от решение № 877/07.12.2022 г. на Общински съвет Созопол.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната?

 Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол: Според мен докладната трябва да бъде: Допълване на решение № 877/07.12.2022 г. на Общински съвет Созопол и после в диспозитива на решението: Допълва решение № 877/07.12.2022 г. на Общински съвет Созопол с

т.4. Мисля, че така е доста по – ясно.

 Панайот Рейзи: Коригираме ли, допълваме ли, аз не мога да разбера. Юристката на Общински съвет предложи нещо, юристката на Община Созопол потвърди ли не потвърди ли, не разбрах.

Божана Чампарова – началник отдел  ПДЧРОП: Няма значение и така да се гласува, мисля, че е ясно. За по – голяма точност нека се добави, аз нямам нищо против.

Тихомир Янакиев: Аз съм вносителят и казвам, че ще го коригираме, както го каза Г- жа Кирязова.

Станимир Андонов: Колеги, постъпи предложение от вносителя. В относно да се изпише и да се чете „ Допълване на решение № 877/07.12.2022 г. на Общински съвет Созопол “ и в решението също да се чете „ Допълва решение № 877/07.12.2022 г. на Общински съвет Созопол с т.4. “

 Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане на сесия, с така направената корекция, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова –„за“, Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и в резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията подкрепи докладната записка.

  Уважаеми г-н председател, това бяха докладните записки разпределени за разглеждане на комисия.

 

Станимир Андонов

Председател на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“

  

Протокола води:

Йовита Илиева

Сп. Административно обслужване и архив

  

Забележка: Протокол от заседанието на комисията  по Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалбиот 20.02.2023 г., от /14:00 ч./ е неразделна част от документацията на заседание № 38/28.02.2023 г. на Общински съвет Созопол.

 

ПРОТОКОЛ № 29

на комисията  по Финанси и бюджет, международни проекти и програми

 На 20.02.2023 г. от 14:10 ч., се проведе редовно заседание на комисията по „Финанси и бюджет международни проекти и програми” в състав:

 1. Димитринка Господинова – председател;
 2. Станимир Андонов – член;
 3. Цветелин Георгиев – член;
 4. Милена Желева – член;
 5. Красимира Германова – член.

На заседанието присъстваха още :

 1. Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Румен Кисьов – заместник кмет на Община Созопол;
 4. Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол;
 5. Божана Чампарова – началник отдел  ПДЧРОП ;
 6. Общински съветници;
 7. Служители от общинска администрация;
 8. Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол.

 Заседанието откри и ръководи председателят  на комисията – Димитринка Господинова.

  Уважаеми г-н председател, г-н кмете, колеги, присъстват всички членове на комисията, имаме кворум и можем да започнем своята работа. За разглеждане са постъпили следните докладни записки:

 Докладна записка №84/08.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по Програма „Творческа Европа“ .

 Колеги, имате  ли въпроси по докладната?

  Красимира Германова – общински съветник: Виждам, че до 200 000 евро е размера за проект. За цялата стойност ли ще кандидатстваме, каква част ще бъде за нас, защото виждам, че има няколко партньора? Виждам, че има и съфинансиране от 25% и за това. Не е малко, една четвърт. 

Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол: Не мога да кажа точно колко ще бъде за нас, ако ги разделим на всички по около 60 000 евро идва някъде  и съфинансирането е около 25 000 на партньор.

Димитринка Господинова: Други въпроси и коментари, колеги? Няма!

Който е съгласен докладна записка № 84 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Димитринка Господинова – „За“, Станимир Андонов – „За“, Милена Желева – „За“, Красимира Германова – „За“, Цветелин Георгиев – „За“. С пет гласа „За“ – докладната влиза за разглеждане на общинска сесия.

 Докладна записка №89/08.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Предоставяне на финансова помощ за възстановяване на щетите от земетресението в Република Турция.

 Колеги, имате  ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладна записка № 89 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Димитринка Господинова – „За“, Станимир Андонов – „За“, Милена Желева – „За“, Красимира Германова – „За“, Цветелин Георгиев – „За“. С пет гласа „За“ – докладната влиза за разглеждане на общинска сесия.

  Докладна записка №104/09.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Утвърждаване на бюджетните разплащания на Община Созопол през 2023 г. до приемане на бюджета на Община Созопол за 2023 г.

 Колеги, имате  ли въпроси по докладната?

 Тихомир Янакиев: Уважаеми колеги, дават ни възможност да приемем под някакви части, част от бюджета, погледнато реално, като разплащанията са едно от многото неща, на които докато дойде същината на бюджета, нали така. 

Николай Господинов – главен счетоводител и директор ФС: Приемане на части от бюджета. 

Панайот Рейзи – общински съветник: Не сте се консултирали правилно с колегата. Казва се вътрешни промени и вътрешно приемане на финансовите промени. По този начин няма да бъдем атакуеми по закона за бюджета и ще си приемем вътрешни средства и ще си ги харчукаме.

Като дойде време за големия бюджет, тогава ще приемем него. Онзи ден бях с финансиста на Бургас и той го каза.

 Тихомир Янакиев: Това е така и трябва да се направи, защото разходите спрямо миналата година са по – големи, това е логично и нормално, няма как да бъдат задържани. Казвам го, защото след малко ще видите и капиталовите разходи,  които трябва да се осъществят и за тях е дадена възможност да бъдат приети преди големия бюджет.

 Панайот Рейзи: По този начин няма нужда да правим общоградско разглеждане и т. н.

 Тихомир Янакиев: Ще го направим после, сега не, защото оперативно ще ни спънат.

 Димитринка Господинова: Колеги, други въпроси и коментари? Няма!

Който е съгласен докладна записка № 104 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Димитринка Господинова – „За“, Станимир Андонов – „За“, Милена Желева – „За“, Красимира Германова – „За“, Цветелин Георгиев – „За“. С пет гласа „За“ – докладната влиза за разглеждане на общинска сесия.

 Докладна записка №105/09.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на инвестиционната програма на Община Созопол за 2023 г.

 Колеги, имате  ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладна записка № 105 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Димитринка Господинова – „За“, Станимир Андонов – „За“, Милена Желева – „За“, Красимира Германова – „За“, Цветелин Георгиев – „За“. С пет гласа „За“ – докладната влиза за разглеждане на общинска сесия.

 Г-н председател, това бяха докладните записки, разпределени за разглеждане от комисията.

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

Председател на комисията по „Финанси и бюджет, международни проекти и програми"

 

Протокола води:

Йовита Илиева

Сп. Административно обслужване и архив

 

Забележка:  Протокол от заседанието на комисията  по Финанси и бюджет, международни проекти и програми от 20.02.2023 г., от  /14:10 ч./ е неразделна част от  документацията на заседание №38/28.02.2023 г. на Общински съвет Созопол.

 

 

  ПРОТОКОЛ №30

на комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации” 

На 20.02.2023 г. от 14:20 часа, се проведе заседание на комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации” в състав: 

 1. Андрей Николов – председател;
 2. Станимир Андонов – член;
 3. Илиян Стефанов – член;
 4. Стамат Стаматов – член.;
 5. Цветан Иванов– член. 

На заседанието присъстваха още : 

 1. Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Румен Кисьов – заместник кмет на Община Созопол;
 4. Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол;
 5. Божана Чампарова – началник отдел „ ПДЧРОП “;
 6. Общински съветници;
 7. Служители от общинска администрация;
 8. Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол.  

Заседанието води Андрей Николов, председател на комисията. 

Разгледаха са следните докладни записки:  

Докладна записка №73/02.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, за изработване на Подробен устройствен план  – план регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/, в обхват на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 63015.506.510, по Кадастралната карта на с. Атия, Община Созопол, земеделска територия, в зоната по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, местност “Старо селище“, с цел промяна предназначението, с отреждане „за  жилищно строителство“.  

Въпроси и коментари по докладната? Няма!

Който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Стамат Стаматов – „За“ и Цветан Иванов – „За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка. 

Докладна записка №74/02.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/, в обхват на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 63015.506.391 по Кадастралната карта на с. Атия, Община Созопол, земеделска територия в зоната по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, местност “Старо селище“, с цел промяна предназначението, с отреждане „за  вилни сгради“. 

Въпроси и коментари по докладната? Няма!

Който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Стамат Стаматов – „За“ и Цветан Иванов – „За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка.

Докладна записка №77/07.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията

/ЗУТ/, за изработване на Подробен устройствен план  – план регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/, в обхват на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 63015.506.44, по Кадастралната карта на с. Атия, Община Созопол, земеделска територия, в зоната по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, местност “Старо селище“, с цел промяна предназначението, с отреждане „за  жилищно строителство“.  

Въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Стамат Стаматов – „За“ и Цветан Иванов – „За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка. 

Докладна записка №78/07.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, за изработване на Подробен устройствен план  – план регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/, в обхват на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 63015.506.400, по Кадастралната карта на с. Атия, Община Созопол, земеделска територия, в зоната по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, местност “Старо селище“, с цел промяна предназначението, с отреждане „за  жилищно строителство“.  

Въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Стамат Стаматов – „За“ и Цветан Иванов – „За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка. 

Докладна записка №85/08.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, за изработване на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ и Подробен устройствен план - план за улична регулация /ПУП-ПУР/, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.50.199 по кадастралната карта /КК/ на гр. Созопол, м. “Куку баир“, с цел промяна предназначението и обособяване на един нов урегулиран поземлен имот. 

Въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Стамат Стаматов – „За“ и Цветан Иванов – „За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка.  

Докладна записка №87/08.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Разполагане на монументално – декоративни  елементи в територията на гр. Созопол и землище на гр. Созопол.

 Въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Стамат Стаматов – „За“ и Цветан Иванов – „За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка.

  

Уважаеми г-н председател, това бяха докладните записки разпределени за разглеждане на комисия.

 

 Андрей Николов

Председател на комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”

  

Протокола води :

Йовита Илиева

Сп. Административно обслужване и  архив

 

 Забележка: Протокол от заседанието на комисията  по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”от 20.02.2023 г., от /14:20 ч./ е неразделна част от документацията на заседание №38/28.02.2023 г. на Общински съвет Созопол.

 

ПРОТОКОЛ № 27

на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”

 

На 20.02.2023 г. от 14:30 часа, се проведе заседание на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”. Заседанието откри и води Желязко Иванов – председател на комисията. След направена проверка присъстваха четирима членове на комисията: Желязко Иванов – председател на комисията,  Андрей Николов – член, Стилияна Николова – член, Светлана Лулева – член, Катя Стоянова – член. 

На заседанието присъстваха още :

 1. Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Румен Кисьов - заместник кмет на Община Созопол;
 4. Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол;
 5. Общински съветници;
 6. Служители от общинска администрация;
 7. Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол;
 8. Божана Чампарова – началник отдел ПДЧРОП.

 

Заседанието води Желязко Иванов – председател на комисията.

 Разгледаха се следните докладни записки: 

Докладна записка №68/02.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с планоснимачен №134.69, с. Крушевец, Община Созопол.

 Колеги, имате ли въпроси по докладната?

 Тук колегите от общинска администрация е хубаво да направят разяснение.

 Йордан Петков – директор УССДП: Премахнал съм ДДС – то, защото за земеделски земи не се добавя ДДС. С тази цел го няма, а вие искате да се сложи.

 Божана Чампарова - началник отдел ПДЧРОП: Според закона за данък добавена стойност, земеделските земи не се облагат с данък добавена стойност. Ние, ако добавим със или без ДДС, това означава, че сме сложили данък. Тази цена е крайна.

 Желязко Иванов: Колеги, други въпроси и коментари? Няма!

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“, Катя Стоянова - "За". С пет гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №69/02.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 81178.501.294, гр. Черноморец, Община Созопол.

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“, Катя Стоянова - "За". С пет гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №70/02.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с планоснимачен №134.203, с. Крушевец, Община Созопол.

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма !

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“, Катя Стоянова - "За". С пет гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №71/02.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 63015.506.127, с. Атия, м. “Старо селище“, Община Созопол.

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма !

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“, Катя Стоянова - "За". С пет гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №72/02.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 67800.50.36, гр. Созопол, м. “Куку баир“, Община Созопол.

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма !

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“, Катя Стоянова - "За". С пет гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №75/03.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 32737.501.215, с. Индже войвода, ул. “Стара планина“, Община Созопол.

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма !

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“, Катя Стоянова - "За". С пет гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №88/08.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с планоснимачен №134.77, с. Крушевец, Община Созопол.

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма !

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“, Катя Стоянова - "За". С пет гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №92/09.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на земеделски имот - частна общинска собственост, с идентификатор

 63029.25.226, с площ 1 585 кв,м,, находящ се в Община Созопол, с. Росен, местност „Край село“.

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма !

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“, Катя Стоянова - "За". С пет гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №93/09.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 58400.501.250, находящ се в Община Созопол, с. Присад, площ 623 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване (НТП): "Ниско застрояване (до 10m)".

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма !

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“, Катя Стоянова - "За". С пет гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №94/09.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.463, находящ се в Община Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", площ 330 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)". 

Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма !

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“, Катя Стоянова - "За". С пет гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №95/09.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.273, находящ се в Община Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", площ 416 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)". 

Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма !

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“, Катя Стоянова - "За". С пет гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №97/09.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот (ПИ) с планоснимачен № (пл. №) 135.17, находящ се в Община Созопол, землище на с. Крушевец, площ 2 224 квадратни метра (кв.м.), с Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и Начин на трайно ползване (НТП):"За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)".

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма !

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“, Катя Стоянова - "За". С пет гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №98/09.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост  находящ се в гр. Созопол.

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма !

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“, Катя Стоянова - "За". С пет гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №99/09.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Определяне на общински недвижими имоти, предназначени за учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди и тяхното отреждане за изграждане на “социални жилища” в с. Равадиново, Община Созопол.

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма !

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“, Катя Стоянова - "За". С пет гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №100/09.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди  върху имот-частна общинска собственост – поземлен имот с идентификатор 40124.501.865 , с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „ниско застрояване /до 10м/“, целият с площ от 901 кв.м, находящ се в с. Крушевец ул. „Хан Аспарух“ , Община Созопол, идентичен с УПИ XI кв.5 по плана на с. Крушевец.

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма !

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“, Катя Стоянова - "За". С пет гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №101/09.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Учредяване право на строеж в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.539 идентичен с УПИ II кв.120 по плана на гр. Созопол за изграждане на общински медицински център  Созопол , срещу предоставяне в собственост на Община Созопол на обекти.

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма !

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“, Катя Стоянова - "За". С пет гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №102/09.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Определяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд

за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 2022/2023 година.

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма !

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“, Катя Стоянова - "За". С пет гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №103/09.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Одобряване на Методики за определяне на препоръчителната наемна пазарна стойност на земеделски земи: трайни насaждения, Методика за определяне на препоръчителната наемна пазарна стойност на земеделски земи: мери и пасища,

 Методика за определяне на препоръчителната наемна пазарна стойност на земеделски земи: ниви, Методика за определяне на препоръчителната наемна пазарна стойност на земеделски земи: лозя, Методика за определяне на препоръчителната наемна пазарна стойност на земеделски земи: ливади.

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма !

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“, Катя Стоянова - "За". С пет гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

  Господин председател, с това работата на комисията приключи.

 

Желязко Иванов

Председател на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”

  

Протокола води:

Йовита Илиева

Сп. Административно обслужване и архив

 

 Забележка: Протокол от заседанието на комисията  по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост” от 20.02.2023 г., от  /14:30 ч./ е неразделна част от  документацията на заседание №38/28.02.2023 г. на Общински съвет Созопол.

 

ПРОТОКОЛ № 14

на Комисията по „Социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедание“

 На 20.02.2023 г. от 14:40 часа, се проведе редовно заседание на комисията по „Социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедание“. Заседанието откри и води Анета Филипова – председател на комисията.  

 1. Анета Филипова – председател;
 1. Стилияна Николова – член;
 2. Андрей Николов – член;
 3. Цветелин Георгиев – член;
 4. Стойчо Неделчев  отсъства.

 

На заседанието присъстваха още :  

 1. Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол;
 2. Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол;
 3. Галина Георгиева – юрист на Община Созопол;
 4. Общински съветници;
 5. Служители от общинска администрация;
 6. Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол. 

Комисията има кворум и може да започне разглеждане на докладните.

 Докладна записка №91/09.02.2023 г. от Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол относно: Отпускане на еднократна финансова помощ.

   Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладна записка № 91 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Анета Филипова – „За“, Стилияна Николова – „За“, Андрей Николов – „За“, Цветелин Георгиев – „За“. С  четири гласа "За", комисията подкрепи докладната записка.

  С това работата на комисията по „Социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедание” приключи.

  

АНЕТА ФИЛИПОВА

Председател на комисия по „Социална политика, образование, култура,

здравеопазване, спорт и вероизповедание”

  

Водещ протокола:

Йовита Илиева

Сп. Административно обслужване и архив

 

Забележка:  Протокол от заседанието на комисията по „Социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедание” от 20.02.2023 г., от  /14:40 ч./ е неразделна част от  документацията на заседание №38/28.02.2023 г. на Общински съвет Созопол

 

 

 

 

 

 

 

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ОСМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ОСМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и СЕДМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...