Сряда, 22 Март 2023 16:05

Протоколи от заседанията на постоянните комисии във връзка със сесия №39

ПРОТОКОЛ №67

 от заседание на комисията по „ Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“

  Днес, 20.03.2023 г., от 14:00 часа се проведе редовно заседание на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“.

 На заседанието присъстваха:

             Станимир Андонов – председател;

            Димитринка Господинова – член;

            Анета Филипова – член;

            Панайот Рейзи – член;

            Желязко Иванов – член.

  На заседанието присъстваха още: 

 1. Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол;
 2. Иванка Кирязова – Кожухарова – юрист на Общински съвет – Созопол.

 Заседанието води Станимир Андонов – председател на комисията.         

азгледани бяха следните докладни: 

Докладна записка №133/01.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на правилника за организацията, устройството и дейността на Общинско предприятие “Общински гори и озеленяване” гр. Созопол. 

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“,Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №187/13.03.2023 г. от Георги Пинелов – председател на Общински съвет- Созопол относно: Приемане на Програма за работата на Общински съвет - Созопол за периода: м. Април 2023 г. – м. Септември 2023 г.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“,Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №188/14.03.2023 г. от Тодор Дамянов – заместник- кмет на Община Созопол относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2023 г. в Община Созопол.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

            Тук страниците не са номерирани и липсва опис на приложенията. 

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направената корекция, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“,Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

 Докладна записка №193/14.03.2023 г. от Румен Кисьов – заместник- кмет на Община Созопол относно: Одобряване промени в наименованието на звено от структурата на общинска администрация Созопол.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“,Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №136/06.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Актуализация на утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2023 година във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

            Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол: В решението в т. 1.7 името на жената е сбъркано, изписано е Камелич, а трябва да е Камелия. 

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направената корекция, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“,Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №165/10.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Утвърждаване на ценоразпис за продажба на дървесина и недървесни горски продукти от общински горски територии на Община Созопол за 2023 г.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“,Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

  Докладна записка №189/10.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Одобряване на индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз на община Созопол за 2023 година.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“,Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №190/14.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Утвърждаване на средства за субсидии през 2023 година за организации с нестопанска цел и читалища, дофинансирани със собствени средства.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“,Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №191/14.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Утвърждаване на средства за субсидия през 2023 година на спортните клубове, развиващи дейност на територията на община Созопол, за спортно- състезателна дейност.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната?

             Г – н председател, тук за първи път са добавили протокола от комисията и заповедта на кмета, с която се назначава комисията….. Съгласно наредбата в тази комисия трябва да са….

             Георги Пинелов: Взехте ми думата от устата. В тази комисия нямат право да бъдат тези общински съветници, които са написани. Там трябва да са Димитринка Господинова и Анета Филипова. Също така са заседавали, когато е имало и друга комисия по същото време и някои от тези хора е трябвало да бъдат и на двете комисии едновременно. Как е станало това, не ми е ясно! Това ще се коментира на общите комисии, а самата докладна си е комплектована.

             Станимир Андонов: Г -н Пинелов ще питам Вас, защото Вие трябва да инициирате това, като председател на Общински съвет. Трябва да съберете НПО – тата, читалищища….. и да проведете среща с тях.

             Георги Пинелов: Току що говорих с г – н Рейзи, че писмото от Министерството на финансите е изпратено на 23.01.2023 г. в общината. Нека служителките на Общински съвет да кажат, кога го получихме ние и то след като ние го изискахме. Една седмица да е пътувало писмото, което е абсурд става 30.01.2023 г. и като сложим и март месец, стават около 45 дни, в които ние нямаме писмото. Ние възоснова на това писмо сме направили предното гласуване и това значи, че  сме взели неинформирано решение. Тези неща щях да питам на комисиите, но ти ме изпревари. На комисиите също ще попитам. В началото на мандата сме взели решение кои съветници да бъдат и то съгласно наредбата, не сме си го измислили.

             Станимир Андонов: Наредбата е от 2012 г.

             Георги Пинелов: Написах писмо преди две години, в което помолих, когато има заседания на каквито и да е комисии, да информират освен присъстващите, но и нас като общински съветници, най – малкото и мен като председател на Общински съвет, мога да присъствам. Затова водехме кореспонденция с общинска администрация, заради подобни писма, които отиват в общината. Адресирани са до нас като Общински съвет или персонално до мен и те не идват. Едното пътуваше шест месеца, другото два месеца и едно повече от една година. Обаче на Станимир Андонов му направи впечатление.

             Панайот Рейзи: По този начин се удря върху имиджа на Общински съвет.

             Станимир Андонов: В самата наредба изрично е описано, че трябва да присъстват председателя на комисията по финанси и председателя на социалната комисия.

             Георги Пинелов: На какво основание се избират Андрей Николов и Илиян Стефанов? Ние

като съвет не сме ги гласували. На 28.02.2023 г. имахме сесия и г – н Николов бързаше, защото в 14:00 часа имаше комисия по общинска собственост. Как в същия ден и час има още една комисия и той е присъствал и на двете едновременно.

             Станимир Андонов: Не знаят наредбата, никой не я е прочел. Не е спазено решението на Общински съвет, нито правилника или наредбата. Има и други неща, но ще ги коментираме по време на комисиите. Също така, в Приложение 1 – докладната записка от Тодор Дамянов е изписано: за субсидията за организации с нестопанска цел за 2023 г., а трябва да е “ разработване на проект за бюджет “.

             Георги Пинелов: Значи ние нямаме бюджет, а разпределяме някакви средства, а трябва и да харчим 1/12 от миналогодишният бюджет. Гледам, че има повишения за спортните клубове и НПО – та. Какво правим ние в действителност?

             Станимир Андонов: Сигурно е въз основа на това писмо, не съм го прочел цялото.

             Иванка Кирязова: В това писмо се казва, че Общински съвет по предложение на кмета на общината може да утвърждава спортни, културни и други календари на събития, които общината планира да реализира през 2023 г. Има и постановление, в което се казва какво може да се прави и какво не може.

             Георги Пинелов: Може би най – резонно е това, което казва г – н Рейзи, дали не е изписано грешно. Да бъде изписано не субсидия, защото тя е част от бюджета……

             Панайот Рейзи: По закон си е субсидия. Ние в момента нямаме закон, на който да стъпим, защото законът за бюджета не е приет, не е приет държавният бюджет и ние нямаме бюджет. Много хубаво са го написали, че имаме право да приемаме спортни календари. Съответната организация казва какви мероприятия ще има и ние ги одобряваме, съответно ги финансираме. Не е субсидия, предполагам, но пак ще го коментираме на комисиите с общината.

             Иванка Кирязова: Прилагане на закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., закона за бюджета на ДОО за 2022 г. и националната здравна каса, който казва, че до приемане на закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г., закона за бюджета на ДОО и на касата за 2023 г., но за срок не по – дълъг от три месеца и изреждат какво може да се прави и какво може да се приема. Срокът по ал.1 от чл.6, разходите по бюджетите на общините се извършват в размери не по – големи от размера на разходите за същият период на 2022 г. При отчитане на влезли в сила нормативни актове, разходите за персонал…………..кметът на общината може да финансира разходи за местни дейности в размери по – големи от разходите за същият период на предходната година, до размера на собствените приходи на общината за съответния период.   

            Панайот Рейзи: Ако няма приходи не е задължен да финансира, затова пише МОЖЕ, но ако имаш приходи съответно си преценяш колко да изхарчиш по даденото перо. 

            Иванка Кирязова: Единственото, което не може да се прехвърля от перо в перо, това са парите за читалищата. 

            Панайот Рейзи: По закон е написано финансиране, а не субсидия, затова нека да проверят не трябва ли да се промени. 

            Станимир Андонов: Служителите на Общински съвет да се свържат с общинска администрация и да им кажат какво сме обсъждали, и ако не го променят ще ни обяснят по време на комисиите защо е изписано така.  

            Панайот Рейзи: Би трябвало от писмото от Министерство на финансите да издърпат необходимата информация за докладната, защото там е описано какво се иска. 

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направената корекция, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“,Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №192/14.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Компенсирани промени в разчетите на капиталовите разходи по обекти на община Созопол за 2023 г. 

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“,Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №194/14.03.2023 г. от Тодор Дамянов- заместник- кмет на Община Созопол относно:  Утвърждаване на Културен календар на Община Созопол за 2023 година.                       

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

            Към относно след думата утвърждаване трябва да се добави думата финансиране, защото не става ясно, че се финансира. Също така няма опис на приложените документи. В решението трябва да се добави точка, в която да се опише финансирането с 231 000 лв.

             Димитринка Господинова – общински съветник: Нали е описано, че е съгласно Приложение 1 и там в приложението сумата е описана. Съгласна съм, че в относно трябва да се

допълни, но тук защо е необходимо. 

            Станимир Андонов: Може да стане : Съгласно Приложение 1 в размер на 231 000 лв., но пак трябва да бъде изписана сумата. 

            Панайот Рейзи: Като гласуваме бюджета, защо задължително има точка, в която да бъде одобрена конкретна обща сума. Има много подраздели, но накрая задължително се казва общата сума. При положение, че нямаме бюджет, задължително трябва да има точка, с която да одобрим общата сума. Да дадем съгласието си за тази сума. 

            Станимир Андонов: Правим предложение или да се допълни с нова точка решението, или да се добави към точка едно, след Приложение 1, че одобрява сумата в размер на 231 000 лв. 

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направеното предложение, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“,Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №134/01.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Изразяване на съгласие за допускане на изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за УПИ II, кв.71 по плана на гр. Черноморец, ПИ с идентификатори  81178.501.628 и 81178.501.629 по КК на гр. Черноморец, Община Созопол. 

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“,Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №148/07.03.2023 г. от  Румен Кисьов – заместник кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението, в обхват на поземлен имот №134.247, земеделска територия, зона по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, землище на с. Крушевец, с отреждане „за вилна сграда“ и План за улична регулация. 

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“,Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №149/08.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на  гр. Созопол.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

            В описа на приложенията номер 3 е със сгрешена година, трябва да се поправи. 

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направената корекция моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“,Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

            Докладна записка №150/08.03.2023 г. от  Румен Кисьов – заместник кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, в обхват на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор ПИ с идентификатор 63029.100.6 по КК на с. Росен, м. ”Караисмаилица”, Община Созопол, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот /УПИ/, с отреждане „за фотоволтаична електроцентрала и трафопост”. 

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“,Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №163/10.03.2023 г. от Румен Кисьов – заместник кмет на Община Созопол относно: Разполагане и поставяне на рекламно- информационни елементи на територията на гр. Созопол и неговото землище. 

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №195/14.03.2023 г. от Румен Кисьов – заместник кмет на Община Созопол относно: Разполагане на монументално – декоративен елемент – бронзова скулптура на художника Йоргос Гунаропулос на територията на град Созопол, по реда на чл.62, ал.8 от Закон за устройство на територията.            

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

            Панайот Рейзи: Аз се чудя, защо не е била свикана комисия, в която да има общински съветници и да сме запознати с това, което искат да се направи. Къде искат да се прави! 

            Станимир Андонов: Пише, че е съвместен проект в сферата на културата между Община Созопол и Музей Гунаропулос в град Атина. Всеки може да си каже мнението за това къде да е поставена скулптурата по време на комисиите. 

            Иванка Кирязова: С това правно основание, което е дадено чл.62 ал.8 от ЗУТ, се изисква паметниците да се поставят, след решение на общинския съвет и съгласувани с Министерство на културата. Никъде в докладната не пише, че е съгласувано, нито, че ще се съгласува. През пролетта ще се слага, а глобата, която се налага на общината при поставяне на паметник без съгласуване започва от  15 000 лв. Според мен е хубаво да се задължи кмета да го съгласува. 

            Станимир Андонов: Да се добави нова точка към решението, която да гласи : Съгласно чл.62 ал.8 от Закона за устройство на територията, кмета се задължава да съгласува проекта с Министерство на културата. 

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направеното допълнение, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“,Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №198/14.03.2023 г. от Румен Кисьов – заместник кмет на Община Созопол относно: 1. Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП - частично изменение на план регулация и застрояване на поземлен имот, изразяващ се в промяна на регулационни граници на ПИ 40124.501.697 идентичен с УПИ V-337 кв.37,по план за регулация и застрояване на с. Крушевец и общински ПИ 40124.501.89 по КККР, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и

 1. Одобряване на пазарната цена при която да се сключат предварителни договори по реда на чл.15, ал.3  от Закон за устройство на територията. 

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“,Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №199/14.03.2023 г. от Румен Кисьов – заместник кмет на Община Созопол относно: 1. Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП - частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти, изразяващ се в промяна на регулационни граници на УПИ II-763, кв.81 идентичен с ПИ 81178.502.488, , по план за регулация и застрояване на гр.Черноморец и общински ПИ 81178.3.165 и ПИ 81178.502.92 по КККР, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и

 1. Одобряване на пазарната цена при която да се сключат предварителни договори по реда на  чл.15, ал.3  от Закон за устройство на територията.           

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

           В последния ред преди решението трябва да се изпише, че наредбата е приета с Решение №701 от Протокол 24/05.05.2017 г.

 Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направената корекция, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“,Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

 Докладна записка №124/22.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с планоснимачен №135.055, с. Крушевец, Община Созопол.           

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“,Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №125/22.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба на земя- частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда по реда на чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост в Поземлен имот с идентификатор № 81178.501.165, гр. Черноморец, ул. “Петко Рачев Славейков“ №28, Община Созопол. 

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“,Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №126/22.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 81178.41.10, с.о.“Червенка“, гр. Черноморец, Община Созопол.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. 

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“,Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №127/22.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор 12975.501.410, с. Вършило, ул. “Васил Левски“ №57, Община Созопол. 

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

            В т.3 от решението да се добави БЕЗ ДДС след сумата. 

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направената корекция, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“,Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №147/07.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект р. Равадиновска /неанализиран участък, в който няма обособени повърхностни водни тела по смисъла на Рамковата директива за водите/  и подземно водно тяло „Пукнатинни води в K2t cn-st-Бургаска вулканична южно от Бургас“ с код BG2G0000K2035 с цел реконструкция на линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти-мост над р. Равадиновска на път BGS 1211 /II-99, Черноморец - Созопол/ - Равадиново, на км 1+395. 

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

            Тук в т. 1 трябва да отпадне думата водоползване и да стане за ползване на повърхностен воден обект. Липсват решението на РИОСВ, проекта на разрешение /Приложение 3/. Трябва да има и още един документ, писмо № 05-10-958/А1/09.12.2022 год. на Басейнова дирекция “ Черноморски район“ – гр. Варна.

 Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направените корекции, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“,Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №156/09.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 32737.501.123, с. Индже войвода, ул. “Дунав“, Община Созопол.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“,Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.  

Докладна записка №157/09.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 81178.501.294, гр. Черноморец, Община Созопол.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“,Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №158/09.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с планоснимачен №134.121, с. Крушевец, Община Созопол.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“,Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №159/09.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с планоснимачен №134.212, с. Крушевец, Община Созопол. 

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“,Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.  

Докладна записка №164/10.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Искане за безвъзмездно предоставяне на Община Созопол на недвижим имот с идентификатор 67800.505.111 – държавна собственост с цел развитието му като рибарско пристанище.  

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

            Иванка Кирязова: На стр. 2 е допусната грешка, трябва да е ЗДС, а то е изписано ЗДДС. 

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направената корекция, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“,Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №196/14.03.2023 г. от Румен Кисьов – заместник кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на земеделски имот - частна общинска собственост, с идентификатор 63029.14.418, с площ 74 кв.м,, находящ се в общ. Созопол, с. Росен, местност „Край село“. 

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

            Тук на първата страница има грешка, трябва да е изписано Закона за собствеността, а не стопанисването. 

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направената корекция, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“,Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №197/14.03.2023 г. от Румен Кисьов – заместник кмет на Община Созопол относно: Приемане на дарение на Поземлен имот с идентификатор 67800.5.881- вид на територията – “Урбанизирана”, начин на трайно ползване - “За археологически паметник на културата”, целия с площ от 128 кв.м.  

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

            Липсва заявление с Вх.рег. №26-00-293/27.02.2023 год., с което се предоставя на общината. 

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направената корекция, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“,Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.  

Докладна записка №200/14.03.2023 г. от Румен Кисьов – заместник кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 14249.501.169.1.4, с адрес: Общ. Созопол, с. Габър, ул. „Стефан Караджа“ № 5, вх. 1, ет. 2, с площ 78,03 квадратни метра (кв.м.), с предназначение на самостоятелния обект – „Жилище, апартамент“, разположен в сграда с идентификатор 14249.501.169.  

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“,Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.  

Докладна записка №201/14.03.2023 г. от Румен Кисьов – заместник кмет на Община Созопол относно: провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на масивна сграда със застроена площ 185 квадратни метра (кв.м.) с идентификатор 61042.501.326.5, с предназначение – „Общежитие“, адрес: Общ. Созопол, с. Равадиново, ул. „Стара планина“ № 28.  

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“,Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №202/15.03.2023 г. от Румен Кисьов – заместник кмет на Община Созопол относно:    Одобрение на Годишен отчет относно изпълнението на включените в Плана за действие за общинските концесии действащи концесионни договори през 2022 година.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

            Страниците не са номерирани. 

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направената корекция, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“,Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №204/16.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на Анализ на потребностите на социални услуги на територията на Община Созопол, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и Предложение за планирането на социални услуги на общинско и областно ниво. 

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

            Иванка Кирязова: В решението е объркано името на наредбата. Пише, че е от Наредбата за качеството на социалните услуги, а трябва да е чл.43 ал.2 от Наредба за планирането на социални услуги.  

            Станимир Андонов: Приложенията не са подредени и не става ясно кое, за какво се отнася. Трябва да се подреди наново. 

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направената корекция, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“,Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

 

Станимир Андонов

Председател на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“ 

 

 Протокола води:

Йовита Илиева

Сп. Административно обслужване и архив

 

 

ПРОТОКОЛ №68

 от заседание на комисията по „ Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“. 

            Днес, 23.03.2023 г., от 14:00 часа  се проведе редовно заседание на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“. 

На заседанието присъстваха: Станимир Андонов – председател, Димитринка Господинова – член, Желязко Иванов – член. Панайот Рейзи – член. Анета Филипова предупреди, че ще отсъства.  

На заседанието присъстваха още :

 1. Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол;
 2. Румен Кисьов – заместник кмет на Община Созопол;
 3. Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол;
 4. Божана Чампарова – началник отдел „ ПДЧРОП “;
 5. Общински съветници;
 6. Служители от общинска администрация;
 7. Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол.

Заседанието води Станимир Андонов – председател на комисията.

Комисията имаше кворум и разгледа следните докладни записки:  

Докладна записка №133/01.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на правилника за организацията, устройството и дейността на Общинско предприятие “Общински гори и озеленяване” гр. Созопол.  

Колеги, въпроси и коментари по докладната?  

Георги Пинелов: Мисля, че има увеличение само на бройката от 21 на 26, нали така?  

Станимир Андонов: Увеличава се дирекцията по озеленяването.  

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане на сесия, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и в резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията подкрепи докладната записка.

  Докладна записка №187/13.03.2023 г. от Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол относно: Приемане на Програма за работата на Общински съвет - Созопол за периода: м. Април 2023 г. – м. Септември 2023 г.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане на сесия, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и в резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №188/14.03.2023 г. от Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2023 г. в Община Созопол.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане на сесия, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и в резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №193/14.03.2023 г. от Румен Кисьов – заместник кмет на Община Созопол относно: Одобряване промени в наименованието на звено от структурата на общинска администрация Созопол.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната?

 Георги Пинелов: Оказва се ,че това все пак е решение на администрацията и аз не мога да казвам как да бъде, но доколкото успявам да се ориентирам даваме малко повече сили и наблягаме на връзките с обществеността и културно информационните дейности. Докато образованието, не можах да разбера, идва на по – заден план ли? Поправете ме, ако греша.

 Янко Костадинов – секретар на Община Созопол: Тази трансформация на наименованието на отдела касае до известна степен, даже в основна степен, извеждане на някои от дейностите, като много правилно председателят отбеляза, за образованието и хуманитарните дейности като наименование също липсват. Те включват в себе си социалните услуги и здравеопазването. Към настоящият момент в Община Созопол действа комплекс за социaлни услуги, който ги администрира вътре в комплекса. Една от основните дейности е и здравеопазването. Обоснованието е, че се администрира от друг второстепенен разпоредител, който се нарича  “Други дейности по образованието”. Тоест към настоящият момент единственото администриране, контрол и управление на дейности, които могат да бъдат част от администрацията се явяват култура и връзки с обществеността. Вътре фигурират и вид младежки дейности, отсъствие има и спорта, тъй като старият отдел включваше и спорт, ние имаме в администрацията главен експерт с наименование на длъжността “Спорт, етнически и демографски въпроси”. Би се получило едно дублиране, ако отдела стои, както е в настоящият му вид, защото имаме вече администриране в мероприятие извън щатните бройки на тези дейности и това е лишено вече от правна логика да фигурира по този начин. Това е моето обяснение, с което пояснявам защо се случва тази трансформация.

 Панайот Рейзи – общински съветник: От къде се нуждае от тази промяна, поради промяна на някакъв закон или чисто и просто, сега вече в края на мандата имаме нужда от тази промяна? Изкарахме мандата, остават 3, 4 или 5,6 месеца да края на мандата и в момента правим промяна в структурата, ако е промяна в закона добре, ако не е промяна в закона се принуждаваме, защото имаме нужда от нови хора да работят.

 Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол: Това не се налага от промяна в закона. Налага се от това, че ще проведем конкурс за длъжността Началник на отдел, на този отдел и в един момент, неговото наименование не е обективно съвременно, и изпълнено със съдържания, както е в момента : Хуманитарни дейности, образование, спорт, култура. Тези неща са прехвърлени за администриране, както казахме, към други звена в структурата на общинската администрация и затова сега сменяме името на отдела, което ще бъде Културно информационни дейности и връзки с обществеността, а не Хуманитарни дейности, култура, образование и спорт.

 Панайот Рейзи: Това означава ли, че сегашният пиар ще влезе в тази система, в момента узаконяваме пиар – а на общината, разбрах! Досега летеше някъде в движение!

 Тодор Дамянов: Той досега, така или иначе си беше там, не летеше. Г- н Рейзи, това във времето беше дирекция…

 Панайот Рейзи: Тоше, благодаря! Не ми обяснявай човече, аз никога не съм бил в администрацията и не знам какво е било, благодаря казах!

 Янко Костадинов: Искам само да допълня и това, което каза заместник кметът, има връзка с въпроса на г – н Рейзи. Така нареченият пиар на общината е главният експерт Връзки с обществеността и към настоящият момент е част от този отдел. Отново казвам, че ще имаме дублиране на дейности и тази промяна по – скоро клони към формална и по – малко имаме някакво фактическо измерение на нещата, които се случват вътре в отдела.

 Панайот Рейзи: Защо ни заблуждавате? Извинявайте, но до онзи ден говорихте, че няма пари в общината, че ни е много трудно и сега в момента утежняваме структурата на общината с един нов директор!

 Янко Костадинов: Към настоящия момент самият отдел беше с незаета щатна бройка началник на отдел, но дублирането, което ще се получи, то ще затрудни самата администрация със изпълняването на тези хуманитарни дейности и този началник, който би бил назначен след като премине успешно проведения конкурс, означава, че в случая ще се случи така, ние да се затрудним. Ако направим промяната, ще има ясно разделение, администрирането на културата и дейностите свързани с връзки с обществеността, а всички останали, които досега са били, те ще минат там, където им е мястото в звено „Други дейности по образованието“ и комплекса за социални услуги и здравеопазване. Да не стане дублиране, това е!

 Панайот Рейзи: Искам да кажа, че ще го подкрепя това, чисто и просто искам да се уточни точно и ясно какво правим. Аз затова задавам въпроса, недейте да си мислите, че имам нещо против желанието на кмета да направим тази промяна в структурата. Затова започнах от закона, после отидох на финансовата част и сега казвам крайното ми заключение по тази докладна. Благодаря!  

Красимира Германова – общински съветник: Извинявайте, ако е разисквано това, че влязох малко в средата на разискванията по докладната. На база на това, което чух току що искам да задам въпрос. Наименованието на докладната е “Одобряване промени в наименованието на звено от структурата на общинска администрация Созопол.”, а чувам, че ще има и реструктуриране.

 Янко Костадинов: Това не е реструктуриране!

 Красимира Германова: Няма прехвърляне от едно на друго място? Тоест….

 Янко Костадинов: Те и сега се изпълняват, тези дейности и затова е необходима промяната в наименованието. Говорим за една формална промяна. Комплекса за социални услуги и сега изпълняваше тези услуги и дейности, просто е взето решение сега да се вкара такава докладна.

 Красимира Германова: Само с две думи ми отговорете! Само наименованието ли сменяме или ще променяме и вътре длъжностните характеристики…….

 Янко Костадинов: Променяме само наименованието, не се променят длъжностните характеристики към момента на служителите, началника на отдела….

 Красимира Германова: Може ли да се доизкажа? Да попитам и тогава да ми отговаряте!

 Янко Костадинов: Началникът на отдела, след като бъде обявен конкурса ще се види и длъжностната характеристика, на която следва да отговарят и кандидатите, и по която ще се ръководят при кандидатстването им за конкурса.

 Красимира Германова: Може ли да си довърша въпроса? Търся един прост отговор. Само сменяме наименованието или след като сменим наименованието ще има и промяна вътре в самата структурна част на това звено, на този отдел? Чух, че ще има промяна на длъжностни характеристики и ….затова задавам този въпрос, пак казвам да ме извините, ако вече е коментирано.  

Панайот Рейзи: Имали сме много такива случаи в миналото и сега. Гласуваме едно, а после се констатира, че е направено съвсем друго. Нека да ги уточним нещата в крайна сметка, затова е тук администрацията, за да обяснява.

 Станимир Андонов: Няма лошо, просто в самата докладна в уводната част, аз разбрах, че само се сменя наименованието, защото се дублира и не се знае, може двама човека да отговарят за едно и също. Разделят се…

 Янко Костадинов: Има мотиви.

 Светлана Лулева – общински съветник: Това е излишно сега! Разбира се, че има мотиви, всяка докладна има.

 Янко Костадинов: Четат се мотивите и се разбира за какво става въпрос!

 Светлана Лулева: Хайде стига господине! Вие ни направихте…….

 Панайот Рейзи: Извинявайте, но много пъти има грешки по докладните и са връщани да се поправят грешките, така че недей да бързаш да казваш, че има мотиви и те са много точни и ясни.

 Янко Костадинов: Ясни са!

 Панайот Рейзи: По протокола на комисията по законност може да се види на колко докладни сме направили констатация на грешките и колко сме върнали. По- спокойно, разбрахме за какво става дума. Благодаря!

 Янко Костадинов: И аз благодаря на колегите!

 Красимира Германова: Може ли и аз да отговоря на г – н Костадинов? Разбира се, че има мотиви, Вие не ме чухте като Ви зададох въпроса. Четем и знаем, че става въпрос за промяна на наименованието, но Вие споменавате нещо друго и в тази връзка зададох въпроса си, не че не съм чела мотивите или, че не съм запозната. Отговорихте ми, благодаря! Приключваме!

 Янко Костадинов: И аз благодаря!

 Станимир Андонов: Други въпроси и коментари, колеги? Няма!

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане на сесия, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и в резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №206/20.03.2023 г. от Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол относно: Откриване на  процедура  за определяне на  съдебни заседатели, приемане на  правила  и  създаване на  временна  комисия  за  подбор на  съдебни заседатели за Районен съд -  Бургас от Община Созопол за мандат 2024 – 2027 г.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната?

 Георги Пинелов: Само искам да обясня, че е получено писмо, с което се вменява на мен като председател на Общински съвет, да организирам тази процедура и да изберем трима души, което ще направим на самата сесия. Това е рутинна процедура, последната такава, ако не бъркам е била 2014 г. 

 Станимир Андонов: Други въпроси и коментари, колеги? Няма!

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане на сесия, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и в резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията подкрепи докладната записка.

 Уважаеми г-н председател, това бяха докладните записки разпределени за разглеждане на комисия.

  

Станимир Андонов

Председател на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“

  

Протокола води:

Йовита Илиева

Сп. Административно обслужване и архив

 

 

ПРОТОКОЛ № 30

на

комисията  по Финанси и бюджет, международни проекти и програми

На 23.03.2023 г. от 14:10 ч., се проведе редовно заседание на комисията по „Финанси и бюджет международни проекти и програми” в състав:

 1. Димитринка Господинова – председател;
 2. Станимир Андонов – член;
 3. Цветелин Георгиев – член;
 4. Милена Желева – член;
 5. Красимира Германова – член.

На заседанието присъстваха още :

 1. Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол;
 2. Румен Кисьов – заместник кмет на Община Созопол;
 3. Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол;
 4. Божана Чампарова – началник отдел  ПДЧРОП ;
 5. Общински съветници;
 6. Служители от общинска администрация;
 7. Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол. 

Заседанието откри и ръководи председателят  на комисията – Димитринка Господинова.  

Димитринка Господинова: Уважаеми г-н председател, г-н кмете, колеги, присъстват всички членове на комисията, имаме кворум и можем да започнем своята работа. За разглеждане са постъпили следните докладни записки:  

Докладна записка №136/06.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Актуализация на утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2023 година във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“.

 Колеги, имате  ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладна записка № 136 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Димитринка Господинова – „За“, Станимир Андонов – „За“, Милена Желева – „За“, Красимира Германова – „За“, Цветелин Георгиев – „За“. С пет гласа „За“ – докладната влиза за разглеждане на общинска сесия.

 Докладна записка №165/10.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Утвърждаване на ценоразпис за продажба на дървесина и недървесни горски продукти от общински горски територии на Община Созопол за 2023 г.

 Колеги, имате  ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладна записка № 165 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Димитринка Господинова – „За“, Станимир Андонов – „За“, Милена Желева – „За“, Красимира Германова – „За“, Цветелин Георгиев – „За“. С пет гласа „За“ – докладната влиза за разглеждане на общинска сесия.  

Докладна записка №189/10.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Одобряване на индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз на община Созопол за 2023 година.  

Колеги, имате  ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладна записка № 189 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Димитринка Господинова – „За“, Станимир Андонов – „За“, Милена Желева – „За“, Красимира Германова – „За“, Цветелин Георгиев – „За“. С пет гласа „За“ – докладната влиза за разглеждане на общинска сесия.  

Докладна записка №190/14.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Утвърждаване на средства за субсидии през 2023 година за организации с нестопанска цел и читалища, дофинансирани със собствени средства.  

Колеги, имате  ли въпроси по докладната?

 Панайот Рейзи – общински съветник: В комисията по законност коментирахме, дали е правило да се каже субсидия, защото в предната сесия коментирахме точно тези неща, че субсидиите са в Закона за бюджета. Ние в момента Закон за бюджета нямаме. Искам да направя едно добавяне към това, което коментираме, коментирам го в такъв смисъл, да не направим някаква грешка и след това Областния управител да ни върне докладната, заради това, че няма такъв закон. Съответно да вървят нещата напред, не съм против докладната. Обръщам се към финансистите, те да кажат, дали трябва да бъде субсидия. По нататък говорим за самите календари на дадените НПО – та, дали ще е спорта, дали ще бъдат читалищата и т. н. Там пак е като субсидия, но не трябва ли да е като финансиране? Това ми е въпросът, защото много пъти, преди малко това казах на секретаря на общината, че много пъти има допуснати грешки. Мотивите са добре, но грешката си е грешка. Затова ви питам така ли е правилно, ако не да се коригира още сега.  

Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол: Искам да добавя нещо, тъй като възникнаха още въпроси и г – н Рейзи не ги е допълнил. Всички знаете, че ежегодно организираме срещи както със спортни клубове, така и с НПО- та, училища, детски градини и всичко, както си му е реда. В момента това като процедура не е направено. Вие казвате, че не сме уязвими и не е нужно, добре, това е едно на ръка, ако законът го допуска добре. Мисля, че единодушно взехме неофициално решение, че в края на решението да бъде добавено цитирам : “ До приемане на бюджета на Община Созопол за 2023 г.”. Мисля, че така е редно и няма как да бъдем уязвими.

 Панайот Рейзи: Коментирахме и друго във връзка с…искахте да се гласува една допълнителна точка, че упълномощаваме кмета, даваме право на кмета при направени икономии по съответните пера да бъде разрешено той да ги разходва ……

 Станимир Андонов – общински съветник: Това е по друга докладна г – н Рейзи.

 Георги Пинелов: Точно това изречение „До приемане на бюджета на Община Созопол“, за съответната община. По същият начин е направено в Поморие, Бургас може и някоя друга община да е така, но за тях двете се сещам на прима виста. Не знам дали е редно, ние не сме финансисти, не сме експерти…..Съвсем конструктивно го казваме, никой не търси……

 Николай Господинов – главен счетоводител и директор “ ФС”: По отношение на тези три пера, спортни клубове, НПО – та и читалища, изплащането на парите за тяхната дейност, това се отнася за графа субсидии. По отношение на документите, които сме стъпили като изготвяме докладната, сме взели постановление №7 и ФО – 1, които вчера сме съгласували отново с Министерство на финансите и според тях това са основания, на които могат да се вземат решения до гласуването на общинския и държавния бюджет. Когато дойде време да се гласува държавният бюджет, респективно и общинския бюджет, тези всички решения задължително ще бъдат прегласувани. Налагането на взимане на решение в тези докладни не е толкова прищявка, а просто да не се спира дейността и живота на тези клубове, НПО – та….При мен аз имам пет, вече шест заявки за изплащане, които трябва .. например клуба по борба трябваше да ходи на състезание, обаждат ми се хората и искат финансиране, но ние нямаме право да плащаме пари докато не се приеме от вас, такова решение, а трябва да остане думата субсидия в заглавието. Във всички финансови отчети, тези цифри се слагат в клетка субсидии, не се слагат в клетка финансиране, то е съвсем различно нещо. Това може да го проверите, ако желаете. Основанието е това, че не трябва да се спира процеса на работа.

 Георги Пинелов: Говорим ние като община да бъдем защитени, както каза г – н Рейзи, да не сме уязвими.

 Николай Господинов: Вчера коментирахме с Министерство на финансите с човека, който отговаря за нашата община и той каза, че в постановление №7 в чл.10 е записано, че можем да приемаме всичко, за което имаме сили и възможност да платим, с волята на Общински съвет. По отношение вътре на самите докладни, където Вие казахте, дали е трябвало да се събираме тук, дали не е трябвало пред вас да се обсъжда. Има комисии, които са си изпълнили задачата, предоставили са ни на нас протоколи и ние на основание на тях сме изготвили съответните докладни. Ваша е волята да ги приемете или не. Това мога да кажа по отношение на законността, също казаха, че различни юристи тълкуват по различен начин финансови изречения, документи и т. н. Това е от мен.

 Красимира Германова: Аз искам да се изкажа по един друг повод, който г – н Пинелов спомена. Става въпрос за тези срещи. Тези срещи са с всички клубове, с училищата, с детските градини и беше една много добра практика, която въведохме ние в предходните мандати. Тези, които са били общински съветници в предходните мандати знаят, че сме го правили и тази практика беше с цел не толкова да се обвържем със закона, защото законът не ни задължава да правим срещи с тях. Идеята за срещи беше, за да чуем мнението на хората, тоест, тази субсидия дали е достатъчна, дали не е и да видим все пак с тази субсидия какво е направено, защото отчети има в общината, но за общинските съветници, мисля, че всички колеги ще се съгласят с мен, е важно да видим, че тази субсидия наистина е отишла за дейността, и че е правилно изразходвана. Идеята на тези срещи беше точно затова, да се срещнем с клубовете. Взимайки решение за тяхното финансиране, което може да са 2 000 лв., за някой малко, но за някой е една много хубава сума за финансиране. В този смисъл аз подкрепям г – н Пинелов, би било добре това наистина да се случи. Все пак да се проведат тези срещи с хората, дотолкова, доколкото все пак ние да имаме информацията как и по какъв начин е изразходвана субсидията, която ние сме гласували. Друг е въпросът, че законът позволява разходване на средства в размер от миналата година до размера както са били изплащани и т. н. не са необходими подробности, това са си счетоводни неща. Така, че в този смисъл нямам някакви въпроси, защото не спазвайки закона вие подлежите на санкции от Министерство на финансите. Искам да коментирам във връзка за срещите и мисля, че това е един добър начин, с който и този Общински съвет прие като добра мярка и би следвало да се продължи тази мярка, защото това говори добре и за общинския съвет и за общината.

Николай Господинов: Аз поемам ангажимент, когато гласуваме бюджета в истинския му вид, преди това да се направят обсъжданията и да ги поканим.

 Красимира Германова: Ние сега ще вземем решението. Бюджетът може да излезе и чак след местните избори, така че….

 Георги Пинелов: Може би затова колегите от Бургас и Поморие са го направили така, като са имали точка в техните решения до приемане на бюджета за съответните общини.

 Николай Господинов: Тези документи важат до тогава, после вече основанията са други.

 Красимира Германова: Имаме гласувани процедури за начин на приемане на бюджета. Това не е бюджет, но г – н Пинелов, може да питате в другите общини, имате връзка с колегите председатели, как. Защото в крайна сметка това е една инициатива на Общински съвет и можете да попитате, колкото и да е нещо извън бюджета, то все пак е разходване на бюджетни средства. Би следвало все пак да се спази една процедура, стартирайки такова нещо, да има време, в което председателят да организира тези срещи и да се случат тези неща. Затова и в процедурите за гледане на бюджет имаме по – дълъг срок от време, в което минава този бюджет в общинския съвет, защото е необходимо точно този процес на разглеждане и коментиране на бюджета. Физическо време.

 Георги Пинелов: Чисто физически нямаше време от приемането на докладната, за да можем да реагираме.

 Станимир Андонов: Във връзка с това, което г – н Пинелов предложи, в т.3 от решението по принцип си пише, че настоящото решение се взима предвид при изготвяне на бюджета на Община Созопол. Тоест, то действително дотогава ще важи и ще се вземе под внимание, ние пак го задължаваме, поне така си мисля аз, че по този начин се отговаря на този въпрос.

 Георги Пинелов: Юристите да кажат дали това решение го конкретизира…..

 Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол: Не виждам какъв е проблема да се допише „До приемане на бюджета“, за да бъде по – ясно.

 Андрей Николов – общински съветник: Г – жо Кирязова, в крайна сметка това постановление №7 точно това гласи, че е до приемане на бюджета, така или иначе.

 Иванка Кирязова: Както решите, ваша е волята.

 Андрей Николов: Вие сте юристите и затова ви се задава въпроса.

 Красимира Германова: Аз ще гласувам, но не чух юристите да кажат нещо по въпроса!

 Иванка Кирязова: Казах, че не виждам какъв е проблема да се добави до приемане на бюджета.

 Николай Господинов: Всички документи, които са посочени в основанието гласят, че е до приемането на бюджета! Щом трябва добавете го, няма проблем.

 Иванка Кирязова: За да бъде по – ясно, нека и колежката да каже.

 Божана Чампарова: То става ясно, че е до приемането на бюджета.

 Димитринка Господинова: Колеги, има ли предложения или няма?

 Георги Пинелов: Аз отправих предложение в т.3 от решението да се добави „до приемане на бюджета“, на сесията ще го гласуваме.

 Димитринка Господинова: Колеги, други въпроси и коментари? Няма!

Който е съгласен докладна записка № 190 да влезе за разглеждане на общинска сесия, с така направеното предложение за корекция в т.3 от решението да се чете “Настоящото решение да важи до приемане на бюджета на Община Созопол за 2023 г.”, моля да гласува: Димитринка Господинова – „За“, Станимир Андонов – „За“, Милена Желева – „За“, Красимира Германова – „За“, Цветелин Георгиев – „За“. С пет гласа „За“ – докладната влиза за разглеждане на общинска сесия.

 Докладна записка №191/14.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Утвърждаване на средства за субсидия през 2023 година на спортните клубове, развиващи дейност на територията на община Созопол, за спортно- състезателна дейност.

 Колеги, имате  ли въпроси по докладната?

 Красимира Германова: Тук е по същият начин. Пак се връщам за онези срещи, от които ние придобивахме някаква представа в крайна сметка какво се е случило в клуба и това повлияваше на решението ни как и по какъв начин да гласуваме субсидията. Нямам нищо против да се дават.

 Иванка Кирязова: Дори и да направите среща, общинските съветници, то става безпредметно.

 Георги Пинелов: То е така, въпросът е, че нямаме обратна връзка.

 Красимира Германова: Ние не можем да им дадем повече от сумата, която е била миналата година. Само, че дали миналата година тази субсидия е била правилно изразходвана, дали е била затова, за което сме я дали в крайна сметка, това, за което сме взели решението. Законодателят е дал правото ние да си кажем думата, г – н Господинов.

 Светлана Лулева – общински съветник: Може ли и аз да кажа нещо в тази връзка? Ние нямаме никаква представа и как реално се разпределят средствата на тези спортни клубове. Не отдавна, преди няколко дни разбрах, че има комисия в общината, която на базата на точкова система разглежда всички документи на тези клубове, приходи, разходи, средства през годината и т. н. В момента говоря нещо, което някой ми е казал. Нямаме яснота имали я тази комисия? Какви са точките, които се определят? На базата на какво се определят точките? Тези неща за нас остават просто непонятни, ние гласуваме само една сума с добрите намерения, тези клубове да разходват средствата, за дейността, която извършват. Нямаме нищо против нито един клуб, естествено, че винаги сме били за спорта, поне аз в качеството си на общински съветник и през годините, винаги сме ги подкрепяли. Затова става въпрос, че искаме да имаме пряк контакт с тези клубове и да ги чуем. Благодаря ви!

 Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол: Има такава комисия! Приложен е протокола…..

 Светлана Лулева: Знам, че има!

 Георги Пинелов: Г – н Дамянов, в нея са двама от нас, ние сме още петнадесет човека, колежката е права. Ние откъде да добием някаква представа?

 Цветелин Георгиев – общински съветник: На всички ни е ясно, че след като не е приет бюджета, абсолютно същата сума от миналата година отива по клубовете….

 Тодор Дамянов: Не е така! Комисията може да вземе решение някой от клубовете да не я получи.

 Цветелин Георгиев: Как да го вземем г – н Дамянов, като ние не сме се срещнали с тези клубове. Не сме видели дали са покрили критерия, който им изискваме, не сме видели точковата система дали са я спазили. Искаме да видим, за да знаем дали заслужават тези пари.

 Тодор Дамянов: Има си комисия затова.

 Светлана Лулева: Ама ние не участваме в тази комисия г – н Дамянов, на каква база да взимаме реално и обективно решение?

 Тодор Дамянов: На база наредбата за финансиране…..

 Светлана Лулева: Ще я прочетем наредбата, обаче ние реално ……….на какво основание? Четем една наредба, ама през годината в тази наредба не пише този клуб дали е изпълнил…., какво е изхарчил, как го е изхарчил. Откъде да знаем?

 Тодор Дамянов: Има го това г – жо Лулева! Има двама представители на Общински съвет, в случая са председателят на комисията по финанси и председателят на комисията по здравеопазване.

 Красимира Германова: Един доклад да направят тогава.

 Тодор Дамянов: Има! Нали е приложен към докладната.

 Георги Пинелов: Въпросът е друг! Г – жа Германова беше права, че това е една добра практика, която ние продължаваме и този Общински съвет. Аз не виждам какъв беше проблемът, ние да можем по – рано да реагираме, да направим, както ежегодно правим тези срещи и да разберем как са харчени….

 Тодор Дамянов: Г – н председател, както нашата община, така и в цялата държава, всички общини са подложени на това да им е много трудно да се справят със започването на годината, финансовата и животът да върви без държавен бюджет, без общински бюджет.

 Панайот Рейзи: Г – н Дамянов, това, което казвате е някакво оправдание, което не върви. Само ще Ви кажа, ако обърнахте внимание, главният счетоводител на общината каза, че тези разходи можем да ги осъществим, ако бъдат одобрени от ето тези седемнадесет. Така че не ми се напъвайте много на нас, защото ще гласуваме против и тогава вие ще дойдете при нас да ни молите, да правим среща със спортните клубове и да гласуваме парите. Дайте да вървим в правата посока. Аз имам друго предложение, в деня на сесията всички спортни клубове, на които ще гласуваме финансите да присъстват на сесията. На всеки ще дадем думата г – н председател, да си каже финансовата рамка, от къде получава спонсориране, защото винаги в годините това е било много важен момент при спортните клубове….

 Красимира Германова: По правилник това не може да стане.

 Панайот Рейзи: Защо г- жо Германова? Кое не може да стане?

 Красимира Германова: Това, което го говорите! Трябва да е на предния ден, не може в деня на сесията по правилник.

 Панайот Рейзи: Те са пряко заинтересовани!

 Красимира Германова: Няма значение! Пет минути е по правилник възможността да се изкажат всички, които са пряко заинтересовани към една докладна. Може да стане на предния ден.

 Панайот Рейзи: Тази докладна, която коментираме, вътре са спортните клубове, само те.

 Георги Пинелов: Аз нямам против да организираме срещи другата седмица с клубове, НПО -та, читалища.

 Красимира Германова: Пускате им по едно писмо, например във вторник следобед правим една комисия с всички и готово.

 Панайот Рейзи: Имайте предвид, че …Вие знаете много добре, предните години някой от клубовете е изхарчил средствата и не ги е отчел както трябва, има проблеми….Защо да му даваме пак пари на този човек, когато той не е изряден? ………………………………………………….

 Тодор Дамянов: Това е само една част от бюджета, колкото да върви живота в това отношение, а това, че добронамерено преди са правени срещи и сега също ще се направи, няма никакъв проблем.

 Цветелин Георгиев: Ако дойдат във вторник и ние не сме съгласни с някой от клубовете, който не покрива критериите……….

 Красимира Германова: Г – н Дамянов, какво искате сега? Ние имаме правото да го искаме и да организираме такава среща. Притеснява ли Ви това Вас?

 Георги Пинелов: Добре, аз поемам ангажимент във вторник или сряда, ще видим и те кога могат.

 Иванка Кирязова: Тези суми нали са до приемането на бюджета? Не мислите ли, че е по – добре след това да се направи, преди приемането на бюджета?

 Красимира Германова: Това са сумите за цялата година!

 Иванка Кирязова: Добре, разбрах!

 Станимир Андонов: Уважаеми колеги, искам да ви запозная с нещо, което констатирах точно по тази докладна. Съгласно наредбата за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в чл.6 т.2 е записано, да има членство в съответната лицензирана федерация и да са вписани в националния регистър на Министерство на физическо възпитание и спорт. В случая, аз влязох в сайта на Министерството на младежта и спорта и се оказа, че от нашите 11 клуба, само пет са регистрирани.

 Красимира Германова: Ето тук е работата на комисията, за която всички казват, че е разгледала. Затова искаме и ние да разберем.

 Станимир Андонов: Аз съм от комисията по законност и това ми направи впечатление и затова ви го споделям сега. Футболен клуб „Созопол“ е регистриран, Гребен клуб „Созопол“ също, Спортен клуб по бойни изкуства „Буши – до“- град Черноморец, Спортен клуб по борба „Ангел Гочев“ -Созопол и Спортен клуб „Спартак“ – Созопол също са регистрирани. Всички останали не са регистрирани в Министерството на младежта и спорта, което според мен означава, че съгласно наредбата, нямат право на субсидия.

 Андрей Николов: Толкова години как я получаваха тази субсидия?

 Георги Пинелов: Те са имали регистрация, но за годината като не отговарят…..

 Станимир Андонов: Извинявайте, но там има и заличени лицензи…….

 Димитринка Господинова: Това значи, че и миналата година не са били регистрирани и по – миналата и отново сме ги финансирали?

 Румен Кисьов – заместник кмет на Община Созопол: Вижте какво, тук говорим дали да бъдат спонсорирани под някаква форма клубове, неправителствени организации и всички останали по предната докладна и по тази. Говорихме за действие на предложеното от комисията, която е в момента и на действие на една друга комисия, която е трябвало да прецизира нещата преди това. Искам да ви кажа, нещо по отношение на регистрацията на клубовете в Министерството на спорта. Аз съм работил там един цял мандат и съм наясно с това, че могат да бъдат регистрирани директно, но могат и през отделните федерациите. Дали това е прилежно или не, това е друг въпрос. В момента ще имаме време до сесията това нещо да се коригира и затова предлагам тук, в името на работата на тези неправителствени организации, каквито са всички до едно с изключение на футболния клуб и те са НПО, да се гласуват сега необходимите средства, а ако има някакво нарушение от някой от тях на самата сесия………….

 Панайот Рейзи: В тази посока ние не се разминаваме. Докладната отива на сесия. Въпросът е дали да направим предварителна среща. Съответно г – н Андонов поставя един нов казус……който трябва Вие да го……

 Румен Кисьов: Казусите са абсолютно правилни като намерения и виждания…..

 Станимир Андонов: Колеги, тъй като това, което ви казах …. Обосновавам се защо, освен това в чл.13 на същата наредба пише, че при подаването на заявление трябва …….заявлението е до 31.12 и трябва да бъде придружено с копие от съдебно решение, с удостоверение за актуално правно състояние, с удостоверение за лиценз издаден от Министерство на физическото възпитание и спорта, с удостоверение за регистрация на централния регистър на Министерство на правосъдието, сега е търговски регистър. Наредбата е по – стара, в търговски регистър всички имат регистрация проверил съм и Годишна програма за спортно развитие утвърдена от управителния съвет на спортния …... При подаването на искането за субсидия е трябвало да приложат всичко това и сега другият вариант е, ако направим среща с тях, те да ни покажат техния лиценз или да изискаме да ни бъде предоставено от подадените им заявления. В  докладната има клубове, които отговарят, така, че ако трябва ще ги гласуваме по време на сесия именно отборите, защото има клубове, които отговарят. Не можем да лишим и тях.

 Георги Пинелов: Ние докладната ще я приемем, а вече във вторник или сряда ще направим среща, за която вие ще бъдете информирани, като ще им бъде казано, както предложи и г – жа Германова, да си приложат документите, които са приложили на комисията и това е. И тук правя предложение в т.3 от решението да се допише“ до приемане на бюджета“.

 Димитринка Господинова: Колеги, други въпроси и коментари по тази докладна? Няма!

Който е съгласен докладна записка № 191 да влезе за разглеждане на общинска сесия с така направеното допълнение, моля да гласува: Димитринка Господинова – „За“, Станимир Андонов – „За“, Милена Желева – „За“, Красимира Германова – „За“, Цветелин Георгиев – „За“. С пет гласа „За“ – докладната влиза за разглеждане на общинска сесия.

 Докладна записка №192/14.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Компенсирани промени в разчетите на капиталовите разходи по обекти на Община Созопол за 2023 г.

 Колеги, имате  ли въпроси по докладната?

 Георги Пинелов: Първо искам да кажа, че съм убеден, че жителите на Черноморец ще бъдат удовлетворени в края на мандата. Четири от техните улици ще бъдат отремонтирани. Категорично ще подкрепя докладната в това спор няма, обаче искам да задам един въпрос, може би към г – жа Хльостарова. Не можах много да разбера, но има малко разминаване между едни дати. Въпросните четири улици са ни били упоменати в предоставената за гласуване в предходната сесия капиталова програма, като там са фигурирали за проектиране…

 Иванка Хльостарова: Не за проектиране, а за изграждане.

 Георги Пинелов: Били са за проектиране, а не за изграждане. При положение, че на 24.01.23г., в тази докладна която е, където искаме да се прехвърлят от 52-06 към 51-00. Тук не говорим за заяждане, просто да се изчистят нещата, за да няма разминаване.

 Иванка Хльостарова: Първоначално ги заложихме като изграждане на нови улици, но когато изработихме проекта, те всъщност са основен ремонт на улиците и от там идва разминаването. Изграждането е в един параграф, а основния ремонт в друг параграф и всъщност затова сменяме параграфите, тъй като разрешението за строеж ни е за основен ремонт на улиците.

 Георги Пинелов: Мисълта ми е, че, когато имаме разрешение за строеж за изграждане……

 Иванка Хльостарова: Не, те не са за изграждане, това искам да кажа. Ние ги заложихме като изграждане в първоначалния замисъл. В последствие като си възложихме проекта, той всъщност е основен ремонт на тези улици, а не ново изграждане. Те са съществуващи и проблема идваше от самото залагане в най – първоначалния си вид на капиталовата програма, още от миналата година.

 Георги Пинелов: Няма проблем в разминаването на датите?

 Иванка Хльостарова: Не, просто се сменят параграфите.

 Димитринка Господинова: Колеги, други въпроси и коментари по докладната? Няма!

Който е съгласен докладна записка № 192 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Димитринка Господинова – „За“, Станимир Андонов – „За“, Милена Желева – „За“, Красимира Германова – „За“, Цветелин Георгиев – „За“. С пет гласа „За“ – докладната влиза за разглеждане на общинска сесия.

  Докладна записка №194/14.03.2023 г. от Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол относно:  Утвърждаване и финансиране на Културен календар на Община Созопол за 2023 година.  

 Колеги, имате  ли въпроси по докладната?

 Станимир Андонов: Тук имахме предложение, тъй като се гласуват отново средства. Самият културен календар е изписан, така, че в третата колона са само цифри, предложихме в решението да бъде допълнено: Приема културния календар на Община Созопол за 2023 г. в размер на 231 000 лв. съгласно Приложение №1. Просто сумата да бъде изписана в решението, за да бъде ясно, че сме гласували тази сума.

 Георги Пинелов: Аз също си бях записал това. Другото, което е, че в относно сме коментирали също да бъде добавено след утвърждаване, думата финансиране.

 Тодор Дамянов: Добре, предлагам да са добави.

 Димитринка Господинова: Колеги, други въпроси и коментари по докладната? Няма!

Който е съгласен докладна записка № 194 да влезе за разглеждане на общинска сесия, с така направените предложения, моля да гласува: Димитринка Господинова – „За“, Станимир Андонов – „За“, Милена Желева – „За“, Красимира Германова – „За“, Цветелин Георгиев – „За“. С пет гласа „За“ – докладната влиза за разглеждане на общинска сесия.

 Г-н председател, това бяха докладните записки, разпределени за разглеждане от комисията. 

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

Председател на комисията по „Финанси и бюджет, международни проекти и програми"

 

 Протокола води:

Йовита Илиева

Сп. Административно обслужване и архив

 

 

  ПРОТОКОЛ №31

на

комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”

 На 23.03.2023 г. от 14:20 часа, се проведе заседание на комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации” в състав:  

 1. Андрей Николов – председател;
 2. Станимир Андонов – член;
 3. Илиян Стефанов – член;
 4. Стамат Стаматов – член.;
 5. Цветан Иванов– член.

 На заседанието присъстваха още :

 1. Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол;
 2. Румен Кисьов – заместник кмет на Община Созопол;
 3. Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол;
 4. Божана Чампарова – началник отдел ПДЧРОП;
 5. Общински съветници;
 6. Служители от общинска администрация;
 7. Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол.

Заседанието води Андрей Николов, председател на комисията.

Разгледаха са следните докладни записки: 

 Докладна записка №134/01.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Изразяване на съгласие за допускане на изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за УПИ II, кв.71 по плана на гр. Черноморец, ПИ с идентификатори  81178.501.628 и 81178.501.629 по КК на гр. Черноморец, Община Созопол.

 Въпроси и коментари по докладната? Няма!

Който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Стамат Стаматов – „За“ и Цветан Иванов – „За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка. 

Докладна записка №148/07.03.2023 г. от  Румен Кисьов – заместник кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението, в обхват на поземлен имот №134.247, земеделска територия, зона по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, землище на с. Крушевец, с отреждане „за вилна сграда“ и План за улична регулация.

 Въпроси и коментари по докладната? Няма!

Който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Стамат Стаматов – „За“ и Цветан Иванов – „За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №149/08.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на  гр. Созопол.

 Въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Стамат Стаматов – „За“ и Цветан Иванов – „За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №150/08.03.2023 г. от  Румен Кисьов – заместник кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, в обхват на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор ПИ с идентификатор 63029.100.6 по КК на с. Росен, м. ”Караисмаилица”, Община Созопол, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот /УПИ/, с отреждане „за фотоволтаична електроцентрала и трафопост”.  

Въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Стамат Стаматов – „За“ и Цветан Иванов – „За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №163/10.03.2023 г. от Румен Кисьов – заместник кмет на Община Созопол относно: Разполагане и поставяне на рекламно- информационни елементи на територията на гр. Созопол и неговото землище.

 Въпроси и коментари по докладната? Няма.  

Който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Стамат Стаматов – „За“ и Цветан Иванов – „За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка. 

Докладна записка №195/14.03.2023 г. от Румен Кисьов – заместник кмет на Община Созопол относно: Разполагане на монументално – декоративен елемент – бронзова скулптура на художника Йоргос Гунаропулос на територията на град Созопол, по реда на чл.62, ал.8 от Закон за устройство на територията.  

Въпроси и коментари по докладната?  

Тук искам да помоля г – жа Хльостарова да направи допълнение в решението…. 

Иванка Хльостарова: Искам да допълним в т. 1 от решението най – отдолу с текст: Схемата да се съгласува с Министерство на културата.  

 Андрей Николов: Колеги, въпроси и коментари? Няма!

Който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, с така направеното допълнение, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Стамат Стаматов – „За“ и Цветан Иванов – „За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №198/14.03.2023 г. от Румен Кисьов – заместник кмет на Община Созопол относно: 1. Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП - частично изменение на план регулация и застрояване на поземлен имот, изразяващ се в промяна на регулационни граници на ПИ 40124.501.697 идентичен с УПИ V-337 кв.37, по план за регулация и застрояване на с. Крушевец и общински ПИ 40124.501.89 по КККР, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и

 1. Одобряване на пазарната цена при която да се сключат предварителни договори по реда на чл.15, ал.3  от Закон за устройство на територията.

 Въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Стамат Стаматов – „За“ и Цветан Иванов – „За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка. 

Докладна записка №199/14.03.2023 г. от Румен Кисьов – заместник кмет на Община Созопол относно: 1. Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП - частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти, изразяващ се в промяна на регулационни граници на УПИ II-763, кв.81 идентичен с ПИ 81178.502.488, по план за регулация и застрояване на гр.Черноморец и общински ПИ 81178.3.165 и ПИ 81178.502.92 по КККР, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и Одобряване на пазарната цена при която да се сключат предварителни договори по реда на  чл.15, ал.3  от Закон за устройство на територията.  

Въпроси и коментари по докладната? 

Георги Пинелов: Само искам да отбележа, че в решението има грешка в последователността. След т.2 е изписано 2.2, да се чете 2.1 и след т.3 е т.5, а трябва да е т.4.  

Андрей Николов: Колеги, обобщавам, т.2.2 става т.2.1 и т.5 стават.4.  

Който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, с така направените корекции, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Стамат Стаматов – „За“ и Цветан Иванов – „За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка.  

Уважаеми г-н председател това бяха докладните записки разпределени за разглеждане на комисия.  

 

Андрей Николов

Председател на комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”

 Протокола води :

Йовита Илиева

Сп. Административно обслужване и  архив

 

 

ПРОТОКОЛ № 28

на

комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”

 На 23.03.2023 г. от 14:30 часа, се проведе заседание на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”. Заседанието откри и води Желязко Иванов – председател на комисията.

След направена проверка присъстваха четирима членове на комисията: Желязко Иванов – председател на комисията,  Андрей Николов – член, Стилияна Николова – член, Светлана Лулева – член, Катя Стоянова – отсъства.  

На заседанието присъстваха още :

 1. Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол;
 2. Румен Кисьов - заместник кмет на Община Созопол;
 3. Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол;
 4. Общински съветници;
 5. Служители от общинска администрация;
 6. Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол;
 7. Божана Чампарова – началник отдел ПДЧРОП. 

Заседанието води Желязко Иванов – председател на комисията. 

Разгледаха се следните докладни записки: 

Докладна записка №124/22.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с планоснимачен №135.055, с. Крушевец, Община Созопол.

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“. С четири гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №125/22.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба на земя - частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда по реда на чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост в Поземлен имот с идентификатор № 81178.501.165, гр. Черноморец, ул. “Петко Рачев Славейков“ №28, Община Созопол.

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“. С четири гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.  

Докладна записка №126/22.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 81178.41.10, с.о.“Червенка“, гр. Черноморец, Община Созопол. 

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“. С четири гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №127/22.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор 12975.501.410, с. Вършило, ул. “Васил Левски“ №57, Община Созопол. 

Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“. С четири гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №147/07.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект р. Равадиновска /неанализиран участък, в който няма обособени повърхностни водни тела по смисъла на Рамковата директива за водите/  и подземно водно тяло „Пукнатинни води в K2t cn-st-Бургаска вулканична южно от Бургас“ с код BG2G0000K2035 с цел реконструкция на линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти-мост над р. Равадиновска на път BGS 1211 /II-99, Черноморец - Созопол/ - Равадиново, на км 1+395.

 Колеги, по време на комисията по законност бе предложено да отпадне думата водоползване и да стане за  “ ползване на повърхностен воден обект “. Така, както е в основанието на докладната. До момента не е коригирано от вносителя.

 Георги Пинелов: Нормално ли е да има такава корекция, както е предложена?  

Иванка Хльостарова: Според мен е станала техническа грешка и наистина трябва да отпадне.  

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, с така направената корекция,моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“. С четири гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №156/09.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 32737.501.123, с. Индже войвода, ул. “Дунав“, Община Созопол.

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“. С четири гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №157/09.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 81178.501.294, гр. Черноморец, Община Созопол.

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“. С четири гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №158/09.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с планоснимачен №134.121, с. Крушевец, Община Созопол.

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“. С четири гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №159/09.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с планоснимачен №134.212, с. Крушевец, Община Созопол.

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“. С четири гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.  

Докладна записка №164/10.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Искане за безвъзмездно предоставяне на Община Созопол на недвижим имот с идентификатор 67800.505.111 – държавна собственост с цел развитието му като рибарско пристанище.  

Колеги, имате ли въпроси по докладната?  

Георги Пинелов: Аз имам един въпрос, не знам към кого точно да го отправя. Дали са водени някакви предварителни разговори?  

Божана Чампарова: Не ми е известно. Ние го искаме, дори и като управление и на това сме съгласни. Скоро гледах на страницата на Министерски съвет списъка.  

Георги Пинелов: Поправете ме, ако греша, но мисля, че предния или по – предния мандат пак е искано.  

Божана Чампарова: Три пъти е искано, този е четвъртият.  

Андрей Николов: Моят въпрос по–скоро е към администрацията. Това пристанище и този имот като цяло, кога последно е бил във владение на общината?  

Божана Чампарова: Никога не е бил, той си е държавен имот!  

Андрей Николов: Не може никога да не е бил. Бил е!  

Божана Чампарова: Аз нямам такава информация, по документите, които съм гледала, по преписка.  

Георги Пинелов: Мисля, че беше към морска администрация преди време, преди да го прехвърлят към …… 

Андрей Николов: Било е към морска администрация, после към Община Созопол и след това се прехвърля на държавата.  

Румен Кисьов – заместник кмет на Община Созопол: Винаги е било публична държавна собственост.  

Андрей Николов: Никога не е било собственост на общината? Значи моята информация е грешна. 

Румен Кисьов: От източната страна откъм улицата, всички лодкостоянки, които са, са към публичната държавна служба, в случая на рибни ресурси към момента.

 Георги Пинелов: Това е много добра инициатива. Чисто човешки питам дали са водени разговори.

 Светлана Лулева – общински съветник: Всички сме «За», да се предоставят имотите, не веднъж сме го казали. С каква цел? Имаме ли някаква идея какво ще правим, защото, за да го искаме безвъзмездно, значи има някаква идея общината, да направи нещо там. Много по–лесно е, когато имаме собственост да се направи. Каква ни е идеята тук?  

Божана Чампарова: То е цитирано! За нуждите на града, развитието и ….. 

Светлана Лулева: То е рибарско пристанище, то не може да бъде нещо друго. Благодаря, че ми натъртихте. Днес цял ден ни казвате да четем. Чета го! Рибарско пристанище, то и сега е такова, обаче каква е идеята на общината? Ще се кандидатства за нещо по проект ли, има идея да се развива ли, ще се построи ли нещо там? За какво точно го искаме, защото така или иначе то си е рибарско пристанище и ние тръгваме отново, за пореден път да го искаме, явно имаме нещо предвид, това ми е мисълта.  

Божана Чампарова: Очевидно, държавата не отпуска средства за това пристанище. Нищо не се е случило през всички тези години и нашата идея е да можем ние да предвиждаме средства, за да го отремонтираме и да служи за града.  

Светлана Лулева: Тоест, ние го искаме, за да можем да реализираме ремонтите на това пристанище и да си го управляваме. Идеята е да извършим някакъв ремонт!  

Божана Чампарова: Не е само за ремонт….  

Андрей Николов – общински съветник: Там има и стопанска дейност, все пак.  

Светлана Лулева: Да, аз това искам да разбера, каква ни е идеята. Хора разберете, и предния път може би малко емоционално го казах, за спортните клубове. Ние като общински съветници, хората се спират и ни задават някакви въпроси и например те ми казват така и така …, както беше и за спортните клубове, че има точкова система и не разбират, кой ги разглежда, за какво ги разглежда. В случая беше, че определени клубове са отрязани по точковата система и така стигна информацията до мен. В момента и за това пристанище. Давайте ни информация, защото утре, в други ден ние като тръгнем по улиците, нас също ни питат и казват, че нали ние сме там общинските съветници и ако ние не знаем, кой да знае. Недейте да ни говорите с недомлъвки, все едно е нещо скрито. Ясно и точно кажете, имаме идея да направим това и това, най – вероятно ще има обществено обсъждане. Аз чета, че е рибарско пристанище, не съм сляпа. Благодаря! На час по лъжичка не можем да ви измъкнем думите от устата.  

Румен Кисьов: За кого става въпрос? Към общинска администрация ли?  

Светлана Лулева: Да! 

Румен Кисьов: То зависи от въпроса, да Ви отговоря! Пише точно и ясно, имаме общинско…..

 Светлана Лулева: Благодаря г–н Кисьов, приключих. Не съм Ви задала въпрос!

 Румен Кисьов: Имам правото, ако ми е дадена думата да говоря. Имаме общинско предприятие, рибарски пристанища и не можем да го поискаме под никаква друга форма, освен то като съществуващо рибарско от рибни ресурси да дойде с решение на Министерски съвет. Вече какво ще се случва от там нататък, бъдещо време. Това е!  

Светлана Лулева: Въпросътми беше идеята каква е на общината. Ето, това трябваше да ми се каже, а не да ми се каже, ами то си пише за рибарско пристанище. Ето Вие казахте, имаме си еди -какво си идеята е еди- каква си, а не да ми кажете да чета. Никъде не е написано това, което току що казахте. 

Румен Кисьов: Напротив, пише го. Иска се за рибарско пристанище.

 Желязко Иванов: Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“. С четири гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №196/14.03.2023 г. от Румен Кисьов – заместник кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на земеделски имот - частна общинска собственост, с идентификатор 63029.14.418, с площ 74 кв.м,, находящ се в Общ. Созопол, с. Росен, местност „Край село“.

 Колеги, имате ли въпроси по докладната?

 Георги Пинелов: Може ли само малко разяснение, къде се намира имота, тъй като пише, че е земеделски, а аз виждам, че е в селото?

 Дарин Хльостаров: То е в регулация, само че по план не може да му бъде сменено предназначението. Няма такава възможност, защото не може да се обособи самостоятелно УПИ. Маломерен е! Първоначално стратегията беше да му сменим предназначението, за да отговаря на урбанизацията на селото, но не може. Затова минаваме на вариант отдаване под наем. Имотът е вътрешен, няма и подход, дори няма как да е захранен.

 Георги Пинелов: В момента използва ли се от някой?

 Дарин Хльостаров: В момента няма заявление от някого. В урбанизираната територия е, но няма как да му се смени предназначението.

 Станимир Андонов – общински съветник: Разбрах вече, че когато е земеделска земя не се пише без ДДС, но тук, когато го отдаваме под наем пак ли е така?

 Дарин Хльостаров: Пак е без ДДС, по Закона за земеделските земи те са освободени от данък. 

Желязко Иванов: Колеги, други въпроси и коментари? Няма!

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“. С четири гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №197/14.03.2023 г. от Румен Кисьов – заместник кмет на Община Созопол относно: Приемане на дарение на Поземлен имот с идентификатор 67800.5.881- вид на територията – “Урбанизирана”, начин на трайно ползване - “За археологически паметник на културата”, целия с площ от 128 кв.м.

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“. С четири гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №200/14.03.2023 г. от Румен Кисьов – заместник кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 14249.501.169.1.4, с адрес: Общ. Созопол, с. Габър, ул. „Стефан Караджа“ № 5, вх. 1, ет. 2, с площ 78,03 квадратни метра (кв.м.), с предназначение на самостоятелния обект – „Жилище, апартамент“, разположен в сграда с идентификатор 14249.501.169.

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“. С четири гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №202/15.03.2023 г. от Румен Кисьов – заместник кмет на Община Созопол относно:    Одобрение на Годишен отчет относно изпълнението на включените в Плана за действие за общинските концесии действащи концесионни договори през 2022 година.

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“. С четири гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

  

Господин председател, с това работата на комисията приключи. 

 

Желязко Иванов

Председател на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост” 

 

Протокола води:

Йовита Илиева

Сп. Административно обслужване и архив

 

 

 

 

 

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТОТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ на документи за подбор на кандидати за съдебни заседатели

На основание чл. 68, от Закона за съдебната власт и във връзка с Писмо, вх. № 166/10.03.20...