Сряда, 19 Април 2023 10:01

Протоколи от заседанията на постоянните комисии във връзка със сесия №40

ПРОТОКОЛ №69 

от заседание на комисията по „ Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“ 

            Днес, 18.04.2023 г., от 14:00 часа се проведе редовно заседание на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“. 

На заседанието присъстваха: 

            Станимир Андонов – председател;

            Димитринка Господинова – член;

            Анета Филипова – член;

            Панайот Рейзи – член;

            Желязко Иванов – член. 

На заседанието присъстваха още: 

 1. Галина Георгиева – юрист на Община Созопол;
 2. Иванка Кирязова – Кожухарова – юрист на Общински съвет – Созопол. 

Заседанието води Станимир Андонов – председател на комисията.           

Разгледани бяха следните докладни: 

Докладна записка №267/12.04.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Оттегляне на  т.1 от Решение №228/09.09.2020 г. на Общински съвет Созопол. 

Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

Тук според мен не трябва да е оттегляне, а отменяне на решение. 

Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол: Аз също мисля, че трябва да е «отмяна» на решение. 

Галина Георгиева – юрист на Община Созопол: Преди го пишехме «отменяне», но от Областна управа ни направиха забележка, че решението не можеш да го отмениш, а трябва да го оттеглиш. Горестоящият орган го отменя, а ние го оттегляме.           

Иванка Кирязова: Във връзка с тази докладна, влязох в Търговски регистър. Сдружението МИРГ, първо, при нас в докладната е объркано, защото името е «Приморско-Созопол-Царево» и второ, че не е пререгистрирано в законовия срок. Това значи, че прокурорът всеки един момент може да го обяви в ликвидация. Според мен трябва да се види какъв е статутът на това сдружение. Срокът е изтекъл и отделно в закона има изричен текст, че когато е в обществена полза и не е подавало отчети, преди да се пререгистрира, от две години не е подавало отчети, директно го прекратяват. 

            Панайот Рейзи – общински съветник: Кметът по всяка вероятност е посъветван от адвокати, които са казали, че начинът да се прекрати дадената ситуация, е да се оттегли докладната. Оттам нататък гласуваме и приключваме. 

            Галина Георгиева: От срещата с тримата кметове, стана ясно, че вече се е завърнал г-н Димов и е поискал да възобновят работата си в МИРГ, защото през новият програмен период има по-добри шансове. 

            Иванка Кирязова: Да, но когато го няма сдружението никъде? Най-малкото да изкарат едно Актуално състояние от съда, за да видим. Този МИРГ по силата на закона вече го няма. 

            Панайот Рейзи: Щом кмета го предлага, значи се е консултирал. Докладната е законосъобразна и може да влезе на сесия. На следващата комисия, ако иска ще я оттегли. 

            Станимир Андонов: Към тази докладна трябваше да бъдат приложени и самите решения. Те са публични, но……решенията, които отменяме, Решение №228…..Те са на Общински съвет, но аз погледнах и има разминаване в точките. По друг начин са. Започва с т.1 после т.2.2, после т.3.3 и после т.4.4. Т. 2 я няма, т.3 я няма и т.4 я няма, затова трябва да има прикрепено извлечение от протокола. Гледах ги в сайта на Общински съвет. Трябва и Актуално състояние на МИРГ, отделно, че е объркано наименованието му. 

            Иванка Кирязова: МИРГ-а е «Приморско-Созопол-Царево», така е бил регистриран. 

            Панайот Рейзи: Може да има допуснати грешки, не се съмнявам в това, но г-жа Георгиева е тук, достатъчно обяснихме нашите питания и тя ще провери. За следващата комисията, ако има нещо да се променя да е променено. 

            Галина Георгиева: Ще говоря с колежката за името, за да го поправи. 

            Станимир Андонов: Колеги, други въпроси и коментари? Няма!

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направената корекция, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №230/03.04.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Одобряване на бюджетна прогноза за местните дейности на Община Созопол за периода 2024 – 2026 г. 

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

            Не са номерирани страниците. Няма опис на приложенията. Така, както е написано решението, те са описани в решението и трябва да бъдат приложени към докладната, но към докладната има една обяснителна записка, и ако тя не е описана, без нея се обезмислят приложенията. Според мен трябва да бъде описана и обяснителната записка, защото тя е по-съществената част от докладната. 

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направените корекции, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“,Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №238/04.04.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Даване на съгласие Община Созопол да учреди банкова гаранция в полза на МОСВ. 

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направената корекция, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“,Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №218/28.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.6.509, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сграда за отдих и курорт“. 

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

            Ще питам и на постоянните комисии. В решението в т.1 е описан нов урегулиран поземлен имот 15-6.509, като гледам заданието, би трябвало да бъде “15-509”. Това трябва да го кажат техниците. 

            Галина Георгиева: Насочваш се от номера на поземления имот по кадастъра? 

            Станимир Андонов: Правилното изписване на номера е 15-6.509. 

            Галина Георгиева: От кадастъра се включва шестицата за района. Първо е землището, после района и накрая 509. В решението трябва да има шестица. 

            Станимир Андонов: Аз гледам скицата и затова питам. 

            Галина Георгиева: Правилното е, както е в решението. Като са правили заданието не са включили района. В новата номерация на УПИ-тата се слага и района. 

            Станимир Андонов: В приложенията в т.2 номерът на нотариалния акт излиза, че е номера на Кремена Консулова, а това е номерът от Агенция по вписванията. Трябва да се обърнат. Трябва да бъде нотариален акт №12 на Кремена Консулова и вписан в Агенция по вписванията с номера, който сега е написан. 

            Колеги, други въпроси и коментари? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направените корекции, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №219/28.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.6.512, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сграда за отдих и курорт“. 

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

            Тук също нотариалният акт не е изписан правилно в описа на приложенията. Не е грешен, просто са разменени местата на номерата.           

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направената корекция, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №220/28.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.5.212, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сграда за отдих и курорт“. 

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

            Тук е по същият начин изписан нотариалния акт в описа на приложенията. 

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направената корекция, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №264/10.04.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Разполагане и поставяне на рекламно - информационни елементи на територията на  гр. Созопол. 

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №265/11.04.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 81178.6.526 , по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

            Нотариалният акт е по същия начин. В решението трябва да се добави проектен номер на новия имот, който трябва да бъде Х-6.526, на края на първи абзац в т.1 от решението. 

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направената корекция, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №266/11.04.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Даване на съгласие за допускане на проект за изменение на действащ Общ устройствен план /ОУП/ на Община Созопол. 

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

            Бях помолил да се номерират приложенията, но те не са. Във второто приложение няма скица и акт за собственост. В третото приложение няма скица. В четвъртото приложение е за три имота и липсват три скици. В седмото приложение самото заявление няма входящ номер и не се знае как е регистрирано. В петнадесетото приложение има искане за много имоти ( 11 имота ), а нямат скици. Актовете са със старите номера, така както са издадени, а някои са с разрешение на поземлената комисия. Трудно би се констатирало дали всички имоти имат акт за собственост. Би трябвало да има становище на община. Има един имот, който го бяхме отхвърлили по т.1.4, за „Коренята“ става въпрос. Тогава докладната беше оттеглена. Единствено това място е за отреждане на вили, всичко останало е за производствени дейности. 

Иванка Кирязова: Това място попада в охранителна зона А по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, защитена местност „Колокита“ и за озеленяване без възможност за промяна на предназначението. 

Станимир Андонов: Ще се коментира на редовните комисии. Молбата ми е, ако могат да ги комплектоват самите приложения, за да става ясно какво липсва и какво не. И да ги номерират приложенията. 

Иванка Кирязова: Когато е за озеленяване ЗУТ предвижда друг ред за промяната. Трябва да имаме обосновка, че не се нарушава зелената територия на общината. В старата докладна №11, когато кметът е предложил първия път за разглеждане, има абсолютно всичко и изчисления според броя население. Реда за промяна е съвсем различен от останалите имоти. Или да се раздели по някакъв начин и самата процедура е друга. Трябва да има обществено обсъждане. 

Панайот Рейзи: За всичко ще има обсъждане. Въпросът е, че не са изцяло комплектовани и в момента като гледам колко много неща са……. 

Иванка Кирязова: Липсват писмо изх.№04-00-22/23.02.2023 г. на кмета до МРРБ и отговора вх.№ЕО-СЗ-438/14.03.2023 г. на заместник – министъра на регионалното развитие и благоустройството. 

Станимир Андонов:  В обосновката е описано така:“ С писмо изх.№04-00-22/23.02.2023 г. на кмета на Община Созопол, преписката по изменение на ОУП е изпратена на Министъра на регионалното развитие и благоустройството за предприемане на действия по възлагането на изработване на изменение на ОУП на Община Созопол или за изразяване на писмено съгласие за възлагане на горепосоченото изменение на ОУП от кмета на Община Созопол.“ Отговорът от заместник министъра е следния: „ С писмо вх.№ЕО-СЗ-438/14.03.2023г. заместник – министъра на регионалното развитие и благоустройството указва, че с оглед изпълнение на разпоредбата на чл.19, ал.2 от ЗУЧК за изразяване на писмено съгласие от страна на министъра на регионалното развитие и благоустройството за възлагане на изменение на ОУП от кмета на община Созопол е необходимо да се представи заверено копие на влязло в сила решение на Общински съвет Созопол за съгласие за изработване на изменение на ОУП на община Созопол, като в решението следва да бъде определен обхвата с посочване на всички имоти, които ще бъдат предмет на изменението. “ 

Панайот Рейзи: Първо трябва да има решение на Общински съвет и тогава да се разрешат процедури за каквото и да е. 

Станимир Андонов: Този имот 67800.4.43, може ли да се извади от решението само той? 

Панайот Рейзи: Защо да се изважда? То е едно и също, гледа се целия устройствен план, защо да се изважда? 

Станимир Андонов: Защото аз не съм съгласен да няма достъп до „Коренята“. 

Панайот Рейзи: Имай предвид, че процедурата е много тежка и много тромава. Това решение в момента, което ние ще вземем, сигурно и следващия Общински съвет, няма да може да вземе крайното решение. Според мен няма смисъл в момента да правим някакви такива , ако както казва г-жа Кирязова, че попада в тази територия, човекът, който е тръгнал да го прави, няма да успее да го направи. 

Анета Филипова, общински съветник: Не съм съгласна. 

Станимир Андонов: Аз не съм съгласен, защото, още предния път като сложиха камъни и запушиха пътя до „Коренята“, после сложиха бариера, съгражданите ни не бяха доволни. Савко Калата ще ме вдигне на балон. Още тогава ми каза: „Ти си общински съветник, говори там“. Ще стане така, че всички съграждани ще скочат. Това означава емблематично място като „ Коренята“ да няма достъп. Мястото е точно върху гладката скала. 

Анета Филипова: Той няма право там да прави каквото и да е. 

Станимир Андонов: Ако му го гласуваме, ще прави каквото си иска. 

Панайот Рейзи: Трябва да влезе на сесия и да го гласуваме „Въздържали се“ или „Против“ и по този начин да отпадне ходенето по мъките на кмета. Нали разбирате, че ако кметът сега оттегли докладната, хората после ще продължат да ходят. 

Станимир Андонов: Докладната нека да си минава, просто да отпадне този имот от решението. В старата докладна има всичко, а в тази не. 

Иванка Кирязова: Липсва каквато и да е обосновка. За всички останали имоти има обосновка, но точно за този имот няма. 

Станимир Андонов: Ние ще я допуснем, но нека да я допълнят. Въпросът ми е дали след това може да се извади от решението само един имот. 

Галина Георгиева: Може ти да предложиш решение да отпадне имота. На сесията можете да предложите да отпадне имота от решението. 

Панайот Рейзи: Нека си влезе за гласуване, който иска да гласува“ за“, „против“ или „въздържал се“.

Станимир Андонов: Не е така, ако се гласуват всички имоти така.. можеш ли да оставиш Зидарово без гробища. 

Галя Георгиева: Трябва да се измени решението като отпадне точно този имот. 

Станимир Андонов: В 19 и 20 приложение липсват актове за собственост. На всички имоти за гробищния парк има само скици, но няма актове за собственост. Ако са частни имоти общината трябва да планира средства, за да ги откупи. 

Галина Георгиева: Те, ако са частни няма да имаме документи за собственост, но докато не изменим ОУП-а не можем да направим ПУП, а докато не оправим ПУП-а не можем да ги отчуждим. 

            Станимир Андонов: Има и добавена скица на имот там, който не е описан. Трябва да се комплектова правилно тази докладна. 

            Панайот Рейзи: Има прекалено много забележки и трябва да се коригират. 

            Иванка Кирязова: Да не забравяме, че имаме изменение в ЗУТ от миналата година, в което се казва, че разрешението на изменение на ОУП, на селищни образувания с национално значение на общините по Закона за устройство на черноморското крайбрежие, какъвто е Созопол, се дава със заповед на Министъра на регионалното развитие. Затова са важни тези писма да ги видим. 

            Панайот Рейзи: Заместник министърът казва, че не може да започне каквато и да било процедура, преди да представим решение на Общински съвет. Преди също беше така. Преди да започнем Общия устройствен план, тук взехме решение, че го започваме и тогава го даваме. Само, че тогава го финансира Министерство на регионалното развитие и вече те бутаха процедурите. В момента ние имаме Общ устройствен план и тръгваме да правим частично изменение. Това частично изменение трябва да го плати общината и затова кметът казва, че е писал до Министерството на регионалното развитие да му дадат съгласие той да започне частично изменени на Общия устройствен план. Те обаче не могат да дадат съгласие без да имаме решение на Общински съвет. За мен докладната е много сериозна, трябва да се направи много добре. Нека да се комплектова до следващите комисии. Кметът трябва да каже дали желанията на хората са реални за общината. 

Анета Филипова: Как ще строят на скала? 

Панайот Рейзи: Това е частен имот, не е на скалата и аз го знам, за Зарко Лолов става въпрос. 

Станимир Андонов: Към „Коренята“ няма път, остават само стълбичките, не знам дали и те не са в частен имот. 

Панайот Рейзи: Не е частен имот, има път там. 

Станимир Андонов: Той пътя го затвори още тогава. 

Панайот Рейзи: Ние тогава направихме друг път, но той е много стръмен и труден за слизане. Тогава концесионерът се разправяше с него, викаше му „поне да можем да слизаме долу да разтоварваме“. Той Лолов на този етап нищо не може да построи, защото на този етап е земеделска земя. 

Станимир Андонов: Той нищо не може да направи, но въпросът е, че затваря пътя към това емблематично място. 

Панайот Рейзи: Той е затворен в момента. 

Станимир Андонов: Аз ще гласувам въздържал се, заради съгражданите си. Специално заради този имот, за другите нямам нищо против. 

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии след като се окомплектоват, с така направените корекции, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Панайот Рейзи: За мен лично тази докладна трябва да я пуснете и да я гласувате. За Зарко Лолов като не искате, спираме, няма проблеми. На следващия общински съвет пак с това ще се занимаваме, защото е сложна процедурата. 

Станимир Андонов: Докладна записка №262/10.04.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор 63029.501.654, с. Росен, ул. “Николай Лъсков“ №55, Община Созопол. 

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №263/10.04.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор 12975.501.273, с. Вършило, ул. “Аполония“ №19, Община Созопол.

             Колеги, въпроси и коментари по докладната?

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направеното предложение, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №268/12.04.2023 г. от Тодор Дамянов – заместник-кмет на Община Созопол относно: Участие на Община Созопол като съдружник в съвместно дружество с ограничена отговорност което да бъде учредено, съгласно разпоредбите на Търговския закон, с цел изграждане на площадка за предварително третиране на неопасни смесени битови отпадъци и компостиране на разделно събрани биоотпадъци, в т.ч. зелени растителни и хранителни отпадъци от растителен произход, генерирани на териториите на общините Созопол, Приморско и Царево. 

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

            Тук искането е подадено от г-н Гребенаров, но какъв е той не става ясно. Трябва да има пълномощно, защото се разправя за други фирми. Написано е, че искането е от две сдружения, третото е общината, но е подписано от г-н Гребенаров. Пълномощник ли е не става ясно, би трябвало да е. 

            Иванка Кирязова: Аз не видях и решение на дружествата за участие. 

            Станимир Андонов: Г-жо Георгиева, предложението на вещите лица е 130 480 лв., от които 280 лв. не излизат. 

            Галина Георгиева: Не можем да ги разпределим. Изчислявахме ги много пъти, но не можем да ги нагласим да станат 15%. Трябва да е цяло число. Как ли не го смятахме и не се получава. 

            Станимир Андонов: Трябваше да го изпишете 1 305 лв. в решението. Нали по един лев е дяла? 

            Галина Георгиева: Не мога да кажа колко е. Като се обърнат и в проценти….. 

            Станимир Андонов: Никъде няма описани проценти, а само суми и сте писали, че номиналът е от 1 лв. 

            Галина Георгиева: Това е оценката, а в дружеството като го обърнеш в процент не го получаваме. 15% трябва да са на общината, а като обърнем тези 280 лв. става друго. 

            Иванка Кирязова: Как решихте колко да е капитала? 

            Галина Георгиева: Оценката ни не може да стане 16%, защото има ограничение. Търговския закон не разрешава да е 15,1%. От 16% не се получава оценката. 

            Станимир Андонов: Общият капитал на базата на оценка на имота ли се формира? 

            Галина Георгиева: Общият капитал тръгва от оценката. 

            Панайот Рейзи: Имотът, който даваме е оценен например за 100 000 лв. Ние влизаме с 15%, а с 85% влизат другите две дружества и тогава вече се прави сметката. 

            Иванка Кирязова: Според мен мисля, че е резонно да има решение на другите две дружества. Уговаряме всичко, а……Ето сега се пита как решихме да е толкова капитала. 

            Станимир Андонов: То е описано и в проекта за договора. Записано е, че кметът на общината не е определящ, а Общински съвет. 

            Галина Георгиева: Тези 280 лв. са разликата между дяловете и оценката на вещите лица и така се получава -280 лв. Това е проблемът и не можем да ги наместим никъде. 

            Станимир Андонов: Защо сте го написали така тогава? Напишете, че парите са при тях като дялове, а при нас да си останат 15% и сумата както си е. Вместо да са 13 480 лв. да са 13 200 лв. Тези 280 лв. ги разпределете по 140 лв. на дружествата. 

            Иванка Кирязова: Няма как да им ги разпределят. Цената на имота, с който влиза общината е тази. Няма как да се разпределят. 

            Станимир Андонов: Аз чета обяснителната част и там пише 130 480 лв., които са разпределени в 130 480 броя акции, но в решението стават по-малко. 

            Панайот Рейзи: С 130 480 лв. общината има 15%, това означава, че останалите 85% трябва да са пропорционални на останалата сума. Двете фирми трябва да дадат по около 250 000 лв., ако трябва да им ги завишат и готово. Да се изчисти до тази сума. Ние влизаме със 15%, а другите две фирми с остатъка до 100%. Това значи, че трябва да дадат например по 222 000 лв. и двете фирми. Защо махате от нас 280 лв., това си е нашия дял. Много лесно се смята. 

            Иванка Кирязова: Капиталът ще се вдигне и няма да 868 000 лв. ,както е в момента, а ще стане 868 хиляди лева плюс три по 140 лв. и така ще се запази съотношението и сумата. 

            Панайот Рейзи: Тези 280 лв. са вътре в оценката, те не се махат. В един момент излиза, че ние даваме имот, който струва 130 480 лв., ама им го даваме за 130 200 лв. Много несериозно стои. Техните дялове са в пари, а нашия дял в имот. Ние даваме имота, а не парите.   

            Станимир Андонов:  И не ощетяваме съгражданите. Казали сме си мнението, ако искат да я коригират. Само пълномощното на г-н Гребенаров да се приложи.

 Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направените корекции, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №269/12.04.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на земеделски имоти – частна общинска собственост, находящи се в Община Созопол, с. Крушевец, местност „Габрова курия“. 

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

            Иванка Кирязова: В т.3 от решението трябва да пише, че е начална тръжна цена за годишен наем. 

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направената корекция, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №270/12.04.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на земеделски имот - частна общинска собственост, с идентификатор 63029.174.463, с площ 5 806 квадратни метра (кв.м.), находящ се в Общ. Созопол, с. Росен, местност „Бакърлъшки път“. 

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

            Имам предложение, в т.2 от решението срока за отдаване под наем да е 9 години, а не 10 години. 

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направеното предложение, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №271/12.04.2023 г. от Тодор Дамянов – заместник-кмет на Община Созопол относно: Учредяване право на ползване за срок от една година, върху част от поземлен имот с идентификатор 30822.53.29, находящ се в землището на село Зидарово и поземлен имот с идентификатор 40124.65.711, находящ се в землището на  село Крушевец собственост на Община Созопол, в полза на „Асарел – Инвестмънт“ ЕАД – гр. София за извършване на дейности, свързани с търсене и проучване на подземни богатства в площ „Извор“, разположена в община Созопол, Бургас и Камено, Област Бургас. 

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

            Докладната не е комплектована. Липсват два нотариални акта за общинска собственост, тоест в т.1 и т.2 от приложенията. Разрешението на министъра на енергетиката е само две страници, не е цялото и не се знае за какво става въпрос. 

            Иванка Кирязова: Разрешението им изтича септември месец, а ние даваме за една година. 

            Станимир Андонов: В т.1 от решението изобщо не е указан срок. В относно е казано, че е за една година, но в решението не е. Трябва да се добави в т.1, че е за срок от една година. Разрешението на «Асарел» е за три години и изтича на 04.09.2023 г., ние можем да им разрешим до тогава. Те могат да си го подновят, но….Да допълним, че е за срока на разрешението, а не за една година. В обяснителната част първият имот 30822.53.29 е с обща площ 248 109 кв.м., от който 341 кв.м /триста четиридесет и един квадратни метра/ ще бъдат предмет на дейности свързани с търсене и проучване на подземни богатства. На другия имот е по същият начин описано, от който 965 кв.в. ще бъдат използвани за проучвания. В следващия абзац започва с това, че общата засегната площ  е от 330 кв.м. Като се съберат двете става 1 200 и повече.

Галина Георгиева: В решението започва с 25 кв.м. и 305 кв.м.

Станимир Андонов: Там, където пише 25 кв.м, пак е изписано: „от който 341 кв.м.“ Кое е правилно сега? От таблиците са 330 кв.м. и парите, които са писани са от техните таблици извадени оценките. В решението трябва да се изчистят тези 341 кв.м. Може би е копирано така и са забравили да го изтрият. Нека да се коригира и да се оправи и правописната грешка на думата „богатсвта“.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направените корекции, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №272/12.04.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на движима вещ – частна общинска собственост, а именно: моторно превозно средство (МПС), марка „Мерцедес“, модел „ „Е 350 блуетек 4 матик“, с регистрационен номер А 8777 МК. 

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

Иванка Кирязова: Изписано е цитирам: „Видно от така посоченото удостоверение, стойността на моторното превозно средство надвишава сумата от 700,00 лв. /седемстотин лева/ и следва продажбата му да бъде осъществена чрез публичен търг с тайно наддаване. „ Този текст е отменен, така че целия абзац трябва да се махне. Чл. 48 сме го отменили на 29.07.2020 г. 

Станимир Андонов: В решението на стр. 2 на последния ред от първия абзац, номерът на рамата е сгрешен. Вместо да е „№ WDD2120941A93900“, трябва да е „№ WDD2120941A939000“ и в мотивната част също е сгрешен номера на рамата. Думата блуетек е объркана, изписана е „б;уетек“, трябва да се поправи, защото е в решението. 

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направените корекции, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №273/12.04.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение с площ от 10 квадратни метра (кв.м.), находящо се в сградата на СУ “ Св.Св. Кирил и Методий”, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 67800.502.180.1, с адрес гр. Созопол, ул.”Иван Вазов”. 

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

            Становището на директора на училището не е записано в описа, но го има. В т.1 актът за частна общинска собственост е “2161”, а не “2160”, както е записан. Скицата е с „№276-222“, а е записана „№278223“. 

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направените корекции, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №274/12.04.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67800.501.288.1.2, с площ 102,89 квадратни метра (кв.м.), с предназначение „За офис“, с адрес: гр. Созопол, ул. „Аполония“ № 31, етаж 0, обект: офис 1. 

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

            В приложенията е сбъркан изцяло актът за частна общинска собственост.  

            Галина Георгиева: Мисля, че изтичаше договора за банкоматите и мисля, че става дума за тях тук. 

            Станимир Андонов: Тук става дума за цялото помещение ,за 102,89 кв. 

            Панайот Рейзи: Банкоматите не ползват ли цялото помещение? 

            Станимир Андонов: Така или иначе, решението е за 102,89 кв.м., наема си е 850 лв. без ДДС, за начална тръжна месечна цена. Няма да е за банкоматите. Само актът за частна общинска собственост е сбъркан, всичко друго е на лице. 

            Димитринка Господинова – общински съветник: Оценката е за 60 кв.м. намиращи се в дясно от входа на помещението, а не за 102 кв.м. В самата докладна са написани 102 кв.м. и в решението също. Цената е дадена за 60 кв. м., а не за 102 кв.м. Това е само за банкоматите, според мен. 

            Иванка Кирязова: Решението е изписано така, че се дава цялото помещение. 

            Димитринка Господинова: Според мен просто е объркано в докладната. 

            Станимир Андонов: Докладната не е грешна, защото в крайна сметка, явно оценителят е оценил цялото помещение. 

            Димитринка Господинова: Не е цялото, а само 60 кв.м. е оценил. 

            Станимир Андонов: Нека да я прегледат, ясно е, че е за коригиране. 

            Панайот Рейзи: Според мен тази докладна трябва да не се допусне, защото нямаме оценка за този имот, който гледаме. Оценката е за 60 кв.м. 

            Станимир Андонов: Никъде в обяснителната част не става въпрос, че е за 60 кв.м., само оценката е за толкова. Нека да я оправят. Гласуваме да влезе с уговорките да се оправи. 

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направените корекции, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №275/12.04.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ 13 квадратни метра (кв.м.), в сграда с идентификатор 30822.501.113.2, със застроена площ 245 кв.м., с предназначение “Административна, делова сграда”, с адрес: Общ. Созопол, с. Зидарово, ул. “Цар Калоян”.           

            Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

            В приложенията актът за частна общинска собственост е „369“ и номера от Агенция по вписванията не е описан номера. Скицата е с грешен номер. Експертната оценка е 46, а не 48. Така е написано, че не се разбира тези 13 кв.м. къде се намират. По някакъв начин трябва да се уточни на първия етаж ли са, къде са. Трябва да се добави в т.2 от решението къде се намират. Номерацията в приложенията също да се оправи. 

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направените корекции, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

 

Станимир Андонов

Председател на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“

 

Протокола води:

Йовита Илиева

Сп. Административно обслужване и архив  

Забележка: Протокол от заседанието на комисията  по Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалбиот 18.04.2023 г., от  14:00 ч. е неразделна част от  документацията на заседание  № 40/28.04.2023 г. на Общински съвет Созопол.

 

 

ПРОТОКОЛ №70 

от заседание на комисията по „ Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“.  

            Днес, 24.04.2023 г., от 14:00 часа  се проведе редовно заседание на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“. 

На заседанието присъстваха: Станимир Андонов – председател, Димитринка Господинова – член, Желязко Иванов – член. Панайот Рейзи – член. Анета Филипова – член. 

На заседанието присъстваха още :

 1. Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Румен Кисьов – заместник-кмет на Община Созопол;
 4. Тодор Дамянов – заместник-кмет на Община Созопол;
 5. Галина Георгиева – юрист на Община Созопол;
 6. Общински съветници;
 7. Служители от общинска администрация;
 8. Иванка Кирязова – Кожухарова – юрист на Общински съвет Созопол.

Заседанието води Станимир Андонов – председател на комисията.

Комисията имаше кворум и разгледа следните докладни записки: 

Докладна записка №267/12.04.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Оттегляне на  т.1 от Решение №228/09.09.2020 г. на Общински съвет Созопол. 

Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

Тихомир Янакиев, кмет на Община Созопол: Искам да оттегля докладната. Искам да ви разкажа, защо 2020 г. направихме самостоятелен МИРГ. Ние взехме решение да излезем от МИРГ-а, който беше с Приморско и Царево и да направим самостоятелен наш. Към онзи момент условията са го позволявали. После получихме информация, след като 2-3 години нямахме все още насоки и указания, които да действат с оглед на движението на МИРГ-овете. Беше анонсиран варианта, че ние няма да можем да участваме самостоятелно, тоест няма да има допустимост като самостоятелна Община в такъв тип организация. Към настоящият момент информацията, която ни е подадена  и това, което аз знам, е че общините ще имат право да участват самостоятелно. Такива МИРГ-ове имат Несебър и Поморие. Там ще има проблем от гледна точка на това, че в конкурент ще се дават по-малко точки евентуално, ако се кандидатства по проекти. Ние сме преценили, че с броя на лодкостоянките, който притежаваме, с броя на пристанищата на територията на Община Созопол, има две общински и едно държавно рибарски пристанища. Лодкостоянките на двете общински пристанища са над 600 и това, което ми се подава като информация, какви ще бъдат критериите, мисля, че общината ще бъде допустима за участие с МИРГ. Лично аз предпочитам да сме сами, защото чисто оперативно можем да действаме по-добре и по-синхронизирано макар, че грешки винаги се получават. Този който не работи, той не греши. Това са моите доводи, макар че закона не ме принуждава да ги казвам, но аз въпреки всичко искам да ги споделя с вас. 

Станимир Андонов: Колеги, на основание на чл. 61 от Правилника на Общински съвет, вносителя може да оттегли докладната си преди сесия и не е необходимо да е гласувана. 

Уважаеми г-н председател, това бяха докладните записки разпределени за разглеждане на комисия. 

 

Станимир Андонов

Председател на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“ 

 

Протокола води:

Йовита Илиева

Сп. Административно обслужване и архив 

Забележка: Протокол от заседанието на комисията  по Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалбиот 24.04.2023 г., от /14:00 ч./ е неразделна част от документацията на заседание № 40/28.04.2023 г. на Общински съвет Созопол.

 

ПРОТОКОЛ № 31

на комисията  по Финанси и бюджет, международни проекти и програми

На 24.04.2023 г. от 14:10 ч., се проведе редовно заседание на комисията по „Финанси и бюджет международни проекти и програми” в състав:

 1. Димитринка Господинова – председател;
 2. Станимир Андонов – член;
 3. Цветелин Георгиев – член;
 4. Милена Желева – член;
 5. Красимира Германова – член.

На заседанието присъстваха още :

 1. Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Румен Кисьов – заместник кмет на Община Созопол;
 4. Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол;
 5. Галина Георгиева – юрист на Община Созопол;
 6. Общински съветници;
 7. Служители от общинска администрация;
 8. Иванка Кирязова – Кожухарова – юрист на Общински съвет Созопол. 

Заседанието откри и ръководи председателят  на комисията – Димитринка Господинова. 

Уважаеми г-н председател, г-н кмете, колеги, присъстват всички членове на комисията, имаме кворум и можем да започнем своята работа. За разглеждане са постъпили следните докладни записки:  

Докладна записка №230/03.04.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Одобряване на бюджетна прогноза за местните дейности на Община Созопол за периода 2024 – 2026 г. 

Колеги, имате  ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладна записка № 230 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Димитринка Господинова – „За“, Станимир Андонов – „За“, Милена Желева – „За“, Красимира Германова – „За“, Цветелин Георгиев – „За“. С пет гласа „За“ – докладната влиза за разглеждане на общинска сесия. 

Докладна записка №238/04.04.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Даване на съгласие Община Созопол да учреди банкова гаранция в полза на МОСВ. 

Колеги, имате  ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладна записка № 238 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Димитринка Господинова – „За“, Станимир Андонов – „За“, Милена Желева – „За“, Красимира Германова – „За“, Цветелин Георгиев – „За“. С пет гласа „За“ – докладната влиза за разглеждане на общинска сесия. 

Г-н председател, това бяха докладните записки, разпределени за разглеждане от комисията. 

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

Председател на комисията по „Финанси и бюджет, международни проекти и програми" 

 

Протокола води:

Йовита Илиева

Сп. Административно обслужване и архив 

Забележка:  Протокол от заседанието на комисията  по Финанси и бюджет, международни проекти и програми от 24.04.2023 г., от  /14:10 ч./ е неразделна част от  документацията на заседание №40/28.04.2023 г. на Общински съвет Созопол.

 

  ПРОТОКОЛ №32

на комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации” 

На 24.04.2023 г. от 14:20 часа, се проведе заседание на комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации” в състав: 

 1. Андрей Николов – председател;
 2. Станимир Андонов – член;
 3. Илиян Стефанов – член;
 4. Стамат Стаматов – член.;
 5. Цветан Иванов– член. 

На заседанието присъстваха още :

 1. Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Румен Кисьов – заместник кмет на Община Созопол;
 4. Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол;
 5. Галина Георгиева – юрист на Община Созопол;
 6. Общински съветници;
 7. Служители от общинска администрация;
 8. Иванка Кирязова- Кожухарова– юрист на Общински съвет Созопол.

Заседанието води Андрей Николов, председател на комисията.

Разгледаха са следните докладни записки:  

Докладна записка №218/28.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.6.509, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сграда за отдих и курорт“. 

Въпроси и коментари по докладната? Няма!

Който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Стамат Стаматов – „За“ и Цветан Иванов – „За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка. 

Докладна записка №219/28.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.6.512, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сграда за отдих и курорт“. 

Въпроси и коментари по докладната? Няма!

Който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Стамат Стаматов – „За“ и Цветан Иванов – „За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка. 

Докладна записка №220/28.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.5.212, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сграда за отдих и курорт“. 

Въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Стамат Стаматов – „За“ и Цветан Иванов – „За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка. 

Докладна записка №264/10.04.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Разполагане и поставяне на рекламно - информационни елементи на територията на  гр. Созопол. 

Въпроси и коментари по докладната? 

Георги Пинелов, председател на Общински съвет- Созопол: За къде става въпрос, може ли някой да разясни? 

Радост Георгиева – главен архитект на Община Созопол: Това се намира на кръстовището след лятното кино, първата къща в ляво, на тротоара, пред една къща на улица „Аполония“ и улица „Албатрос“. Там преди имаше една табела, сега я махаме от това централно място и я мести в страни, табелата е на „Вятърна мелница“, просто я отместваме от центъра на площадчето. 

Андрей Николов: Колеги, други въпроси и коментари? Няма.

Който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Стамат Стаматов – „За“ и Цветан Иванов – „За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка. 

Докладна записка №265/11.04.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 81178.6.526 , по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението. 

Въпроси и коментари по докладната? 

Тук може би от „имоти“ трябва да стане „имот“, защото идентификатора е един. Г-жо Хльостарова? 

Иванка Хльостарова – Директор „УТСК“: Един е имотът, станала е техническа грешка. 

Андрей Николов: Уважаеми колеги, правя предложение за промяна във въведението на докладната, заради очевидна техническа грешка, като думите „поземлени имоти с идентификатори“, ще станат „ поземлен имот с идентификатор“. 

Станимир Андонов, общински съветник: На тази докладна и на предните две, Докладна записка 220 и Докладна записка 219, аз на първата комисия по законност го бях казал, гледам, че не е отразено. Така, както е записано в приложенията номера на нотариалния акт, той е на Агенция по вписванията, а не както е цитиран, че е на Кремена Консулова. Трябва да се изпише номера на самия акт и след това номера на вписванията. Така се разбира, че този номер е на нотариуса, а той действително е на Агенция по вписванията. 

Иванка Хльостарова: Правилно е изписано. Ние сме вписали номера на Агенция по вписванията. 

Станимир Андонов: Извинявам се, за другите две докладни се отнася, а не за тази. За Докладна записка 220 и Докладна записка 219, и Докладна записка 218. 

Иванка Хльостарова: Всъщност искате да се допълни номера на Агенция по вписванията, а е изписан номера на самия нотариален акт. 

Станимир Андонов: Документите са приложени, всичко е точно, няма проблем. 

Андрей Николов: Колеги, други въпроси и коментари? Няма.

Който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Стамат Стаматов – „За“ и Цветан Иванов – „За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка. 

Докладна записка №266/11.04.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Даване на съгласие за допускане на проект за изменение на действащ Общ устройствен план /ОУП/ на Община Созопол. 

Въпроси и коментари по докладната? 

Станимир Андонов: Уважаеми колеги, тази докладна я коментирахме доста, тъй като доста от самите документи, които трябваше да бъдат приложени не са и колкото успях днес да я прегледам пак не всички, струва ми се, са приложени. Основно аз предлагам т.1.4 от обяснителната част да отпадне и в т.1 от решението да отпадне имот с №67800.4.43, тъй като при консултации с юристите, този имот попада в зона за озеленяване, без възможност за промяна на предназначението и е в охранителна зона по Закона за устройство на черноморското крайбрежие. Там подлежи на обществено обсъждане и т.н., но ще помоля юристите да обяснят по-подробно за какво става въпрос. 

Иванка Хльостарова: По принцип, цялото изменение на общия устройствен план по закон подлежи на обществено обсъждане, след като, разбира се, се изработи самият проект за изменение. Само по себе си това, което цитирате, предполагам е чл.62 от ЗУТ, но той касае урбанизирани територии. Тази територия е извън урбанизирана, това е местност „Буджака“, знаете, че там на парче се правят ПУП-вете. Нямаме цялостен околовръстен полигон и цялостно застрояване. Самия имот сам по себе си е земеделски или горски, няма действащ ПУП, така, че изобщо не е предложен и според мен не може да прилагаме чл.62 в тази си част. Така или иначе този проект, ако някога се случи, той ще бъде подложен на обществено обсъждане, преди приемането му от Общински съвет. 

Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет – Созопол: Искам да кажа какво имахме предвид по време на първата комисия по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“. Специално за този имот, кмета вече веднъж го е предлагал в Общински съвет да бъде променено предназначението. Тогава бяха спазени изискванията на закона, беше приложена оценка за цялата зелена територия, а сега тези документи въобще ги няма. 

Малина Дончева – началник отдел „ИПЕ“: В момента целта на цялата докладна е  да се даде принципно съгласие от Общински съвет за изработване на проект за изменение на общия устройствен план. Разгледали сме всички искания от частни и физически лица и такива, които сме констатирали като общинска администрация, грешки на общия устройствен план. Нашата цел в момента не е да селектираме кои имоти са допустими за изменение и кои не, а да дадем принципно съгласие и Министъра на регионалното развитие със своя заповед да разреши изработването на изменението. В последствие на изработване на изменението, проектантския колектив, който ще бъде от много експерти, ще реши кои имоти са допустими за бъдещо урбанизиране. Ние имаме в цялата докладна и други имоти, които също са горска територия, в защитени зони. Нашата цел сега не е да ги отделяме на допустимо и на не допустимо, а да го направят съответните специалисти, които ще бъдат от еколози, урбанисти, архитекти, инженери. Паметници на културата ще участват, специалисти, които са изкарали там курсове и т.н. Описваме всички имоти, съответно не е наша цел сега да казваме кое е допустимо и кое не, защото ние нямаме такива правомощия в момента. 

Иванка Кирязова: Специално за този имот липсва каквато и да е била обосновка, защо се предлага. 

Малина Дончева: Защото имаме искане от собствениците. 

Иванка Кирязова: Искането е старото, което е било и в предното предложение от 2021 г. 

Малина Дончева: Няма друго, това е. Докладната беше оттеглена тогава, поради други причини, защото беше включена към годишния доклад и тогава имахме становище, че няма да е с годишния доклад, а отделно. Сега вече имаме писмо от МРРБ, че след годишния доклад, трябва да имаме принципно съгласие от Общински съвет и включваме абсолютно всички имоти. За пръв път се прави такова предложение за изменение на ОУП. До сега не е било разрешено. 

Панайот Рейзи – общински съветник: Защо не го направите да даден ние нашето съгласие и после да обявите един период, защото сигурно ще има и други хора, които искат да си подадат молбата, но те не знаят в момента за тази процедура. За мен в момента, реално погледнато, дали ги има тези искания на хората или не, общината също има неща, които трябва да ги поправи в общия устройствен план. За мен по-правилно е принципно да дадем съгласието си да започне тази процедура. Вече след това кметът ще приеме всичките молби и ще подготвят цялата заявка към проектантите. Даже и след това, дори и да се явят някои други, мисля, че ние пак трябва да им приемем молбите. В момента, в който се разреши започване на процедура оттам нататък е хубаво да се обяви, да се даде една по-голяма гласност, за да се съберат повече. Процедурата е много тежка, за да го правим за 15 имота, които в момента са тук при нас пуснати, лично аз ….Общината трябва да се огледа много сериозно. Тя също има какво да иска промяна в този план. Затова моето предложение към колегите и към вас, ако трябва да погледнете докладната и да отидем в конкретно решение, че Общински съвет – Созопол, дава съгласието си или упълномощава кмета, да започнем процедура по частично изменение на общия устройствен план на общината. Казах и в комисията по ЗОР казвам го и сега, дали се прави за пет имота или за 10-15 имота, това ще бъде една много тежка и тромава процедура. Това, което сме го правили, реално погледнато, когато успяхме да прокараме този прословут Общ устройствен план. Моето мнение е, че нашето решение трябва да бъде принципно, без да се съобразяваме с този и с онзи имот. Това е моето предложение към докладната. 

Иванка Хльостарова: Принципно сте прав, но тъй като ние направихме силно казано запитване, изпратихме писмо с цялата налична документация към МРРБ и това, което те искат е съгласие за изработването на общия устройствен план. Следва да се определи обхвата в посочване на всички имоти, които ще бъдат предмет на плана. Поради тази причина са описани всички тези имоти, а ние сме предложили и сме ги описали, във връзка със всички заявления, в предната година, в която са постъпили. Ние няма как да кажем, че някой няма да го пуснем. 

Панайот Рейзи: Добре аз имам едно питане. Например аз също имам проблем с един мой имот и също искам да си пусна молба, да бъде включен в този списък. Затова в момента поставям въпроса. Не става дума за мой имот, а за имот……..Наистина много хора ще искат да го направят, затова коментирам на глас. 

Тихомир Янакиев, кмет на Община Созопол: Аз г-н Рейзи, ако трябва да Ви кажа, че като входирахме докладната, разсъждавах, дали да не се даде някакъв гратис и да се обяви, но след това прочетох писмото от МРРБ. Вие не сте го чел и затова реагирате така. Има логика в това, което се казва, но единствения вариант тук е не да се дава принципно решение, защото първо, Общински съвет също има правомощия, които аз като кмет не желая да отнемам. Както в момента се създава казуса с конкретен имот. Аз лично като гражданин, няма да коментирам каква е моята позиция относно този имот, но като кмет мога да кажа, че аз не мога да деля хората и имотите. 

Панайот Рейзи: Този имот аз в комисията го коментирах. Този имот можеше да бъде на г-н Андонов, на г-н Николов, можеше да е мой и какво нямаме право да поискаме ли? Разбира се, че имаме право. Затова аз и в комисията казах, че тук трябва да сме малко по….Разбирам, че някой ще каже, че сме затворили Райския залив, но в крайна сметка нека се поставим на мястото на собственика. Всеки от нас можеше да бъде там собственик.

 Тихомир Янакиев: Преди това е бил строителен. Изкаран е имота и е правен в зелена територия, ако не ме лъже паметта по хронология и сега, когато вече е собственост от определен тип хора, но какво е било няма никакво значение. Както каза г-н Рейзи всеки има право в настоящият момент, според закона да поиска изменение в общия устройствен план. Не искам да ви казвам кой как да си вземе решението, само ще кажа, че на всеки един етап от процедурата, общинския съвет може да прави предложения за промяна. Може да се извади или да се включи даден имот и преди да е гласувана докладната може да се направи допълнение. 

Иванка Хльостарова: Моето мнение е, че бихте могли да приемете и принципно, освен всички тези, които са посочени със заявленията и евентуално….Ние така го писахме и в докладната, защото във всеки един момент могат да излязат някакви инвестиционни намерения и да се наложи. Това вече ще си проличи, когато започнат да работят проектантите, екологичните оценки, когато започнат да се правят. Знаете, че всичко е свързано с екологичното законодателство и там са много по-стриктни нещата и съм убедена, че част от тези имоти, които имат заявления ще отпаднат. 

Панайот Рейзи: Нека се съобразим с писмото, но според мен трябва да има някаква допълнителна точка или предложение…………… 

Тихомир Янакиев: Другото, което искам да кажа г-н Рейзи е, че една много голяма част от имотите касае инвестиционни намерения, които вече отстояват доста дълго време. В един момент ще стане така, че хората практически няма да имат …..Ще стане нещо като НИНКН. Ако дадем някакъв период, както Вие предложихте, в който да се набират предложения. Има хора, които чакат вече по една година, за да тръгна да инициирам това нещо. Давам Ви пример с фотоволтаичните инсталации и тези, които трябва да минат през подобна процедура, всички стоят на опашка и чакат. Каква е гаранцията, защото Вие сам знаете, че наистина е много тежка процедурата. Тя ще продължи най-малко две години. Каква ще е гаранцията, че икономическата обосновка на едни такива намерения ще бъде обоснователна, няма да има такава гаранция. Затова казвам, че според мен трябва да се действа вече. Ние сме направили запитвания, минал е доклада по изпълнението на ОУП. Минаха няколко месеца от доклада, три месеца, достатъчно време е. Всеки един от вас може да прави предложения и респективно да взимате……. 

Андрей Николов, общински съветник: Само и аз да задам един въпрос на инж. Хльостарова. Инженер Хльостарова, имам един въпрос. Ние ще гласуваме едно утвърждаване на една рамка, нали така? След нейното утвърждаване, всеки един ползвател, собственик и т.н.,на горе изброените имоти, ще трябва отново да подаде молба за проектиране и допускане, за да му бъде одобрена. Нали така? Или автоматично ще му се случат нещата? 

Иванка Хльостарова: Не. С това решение на Общински съвет, се дава съгласие да се стартира съответната процедура и ние това решение, ще го изпратим в МРРБ. Министърът е лицето, което ще допусне изработването на изменението Общия устройствен план. 

Андрей Николов: Въпросът ми не е такъв. Извинете ме, може да не съм се изказал правилно. След като го допусне министърът, ние отново ще го гласуваме. След вече утвърждаване на тази рамка и на това частично изменение на Общия устройствен план. Тези имоти ще трябва ли допълнително да подават за изменение на техните ПУП-ове? 

Иванка Хльостарова: За ПУП-овете е задължително. Общият устройствен план не си променя предназначението. След като влезе в сила Общия устройствен план, всеки един собственик, ще трябва да си направи съответния ПУП. Всяко допускане отново минава през вас. 

Панайот Рейзи: Как да направим докладната? Все пак на хора, които наистина имат това желание, да си подадат молбите сега и да вървят заедно с тази процедура. Може ли това да се случи? 

Иванка Кирязова-Кожухарова: Аз като юрист на Общински съвет, имам предложение към кмета. Предлагам да оттегли тази докладна за разглеждане на настоящата сесия, за да може да се прецизира самото решение. Има няколко категории имоти, които…това, което каза и г-н Рейзи сега. Има имоти за фотоволтаици, има за изграждане на гробища, има допуснати грешки. Предлагам решението да бъде структурирано по различен начин, за да стане ясно кой имот за какво е и да може да се гласува поотделно. В преписката все още липсват документи за имотите за гробищата, г-жа Георгиева каза, че няма актове за общинска собственост. 

Иванка Хльостарова: В момента ги работят колегите, актовете за общинската собственост.. 

Иванка Кирязова-Кожухарова: Още един повод, за да се удължи. Така ще се даде възможност, ще се пусне съобщение и другите граждани, които искат до другата сесия, ще си подадат и те съответните заявления. 

Малина Дончева: Това е един много дълъг процес. Ще се проточи пет години. 

Иванка Кирязова-Кожухарова: В писмото, което е от министъра изрично е записано конкретно посочване на имоти. След това, ако постъпят нови заявления, значи ли, че пак ще тръгнем по старата процедура? Така хората ще имат възможност да си подадат заявления, аз това предлагам. Решението го взимат вносителят и общинските съветници. Смятам, че така е най-разумно. Все още не е попълнена документацията, да не говорим, че има имоти, които въобще не са нанесени в кадастъра. Веднага ви казвам два имота, които аз търсих и не ги видях, имот с № 67800.11.71…описани са в т.6. 

Галина Георгиева, юрист в Община Созопол: Изслушах изказванията ви и наистина има някакъв резон все пак да се даде възможност и да се допълва това съгласие, което Общински съвет, съответно ще даде. Затова моето предложение е, ако може да формираме т.2, че Общински съвет дава принципно съгласие за допускане на проект за изменение на действащ ОУП, като определя, например, двумесечен срок на всички желаещи да си подадат исканията. Ние в някакъв момент трябва да спрем да събираме документите на хората, за да можем да продължим. 

Иванка Кирязова-Кожухарова: В писмото, което е от министъра се казва точно, ще Общински съвет трябва да даде съгласие за изработване на изменение на ОУП на Община Созопол, като в решението следва да бъде определен обхвата с посочване на всички имоти, които ще бъдат предмет на изменение. Пак стигам до моето предложение, да се оттегли докладната сега, да се даде възможност на хората и след това да се гласува тази докладна. Изрично министърът е казал, че трябва да бъдат посочени всички имоти. Няма как г-н Рейзи, според мен, да вземем принципно решение за съгласие. 

Светлана Лулева – общински съветник: Какъв е срокът, в който трябва да вземем решение? Какъв срок е дал министъра? 

Панайот Рейзи: Няма срок. 

Тихомир Янакиев: От две години я влачим. 

Панайот Рейзи: Аз съм съгласен с Вас г-н кмете, че две години са минали. Сигурен съм, че през тези две години, много хора са минали с тези проблеми през Вас, но искам да Ви кажа, че ….Ето аз в момента след комисията онзи ден по ЗОР, аз се замислих и даже днес щях да питам как да подготвя, да се включа и аз в тази докладна. Утре трябва да входирам едно заявление тогава. 

Тихомир Янакиев: Аз съм сигурен, че сега като направим срока в деня след изтичането му ще продължават да идват заявления. Все някога трябва да започнем процеса, най-малкото заради другите хора, които чакат от много време. Според мен не е проблем да оттегля докладната за един месец. 

Иванка Хльостарова: Само искам да доуточня, че според мен лично, дори в процеса на изменението на Общия устройствен план, всеки един гражданин, ако усети и пусне заявление, ние съвсем спокойно бихме могли да допълваме съгласието си. 

Панайот Рейзи: Когато правихме ОУП-а, много имоти, даже в самата процедура, предстоеше гледане в национален експертен съвет и архитекта тогава пак наново продължаваше да вкарва желания на граждани. Според мен, ако искате я оттеглете да се изчисти като докладна и на следващата сесия вече да я вкараме и изобщо да не я коментираме, а направо да я гласуваме. 

Тихомир Янакиев: Оттеглям докладната. 

Андрей Николов: Уважаеми колеги, вносителят оттегля докладната, съгласно неговите правомощия гласувани в нашия правилник. 

Уважаеми г-н председател това бяха докладните записки разпределени за разглеждане на комисия. 

 

Андрей Николов

Председател на комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации” 

 

Протокола води :

Йовита Илиева

Сп. Административно обслужване и  архив 

Забележка: Протокол от заседанието на комисията  по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”от 24.04.2023 г., от /14:20 ч./ е неразделна част от документацията на заседание №40/28.04.2023 г. на Общински съвет Созопол.

 

 

ПРОТОКОЛ № 29

на

комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”  

На 24.04.2023 г. от 14:30 часа, се проведе заседание на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”. Заседанието откри и води Желязко Иванов – председател на комисията.

След направена проверка присъстваха: Желязко Иванов – председател на комисията,  Андрей Николов – член, Стилияна Николова – член, Светлана Лулева – член, Катя Стоянова – член. 

На заседанието присъстваха още:

 1. Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Румен Кисьов – заместник-кмет на Община Созопол;
 4. Тодор Дамянов – заместник-кмет на Община Созопол;
 5. Общински съветници;
 6. Служители от общинска администрация;
 7. Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол;
 8. Галина Георгиева – юрист на Община Созопол. 

Заседанието води Желязко Иванов – председател на комисията.

Разгледаха се следните докладни записки: 

Докладна записка №262/10.04.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор 63029.501.654, с. Росен, ул. “Николай Лъсков“ №55, Община Созопол. 

Колеги, имате ли въпроси по докладната? 

Йордан Петков – директор дирекция “УСТСД”: Има промяна във собствеността по решение на съда. 

 Тихомир Янакиев, кмет на Община Созопол: Затова, оттеглям докладната.

 Желязко Иванов: Уважаеми колеги, вносителя оттегля докладната, съгласно неговите правомощия гласувани в нашия правилник. 

 Докладна записка №263/10.04.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор 12975.501.273, с. Вършило, ул. “Аполония“ №19, Община Созопол.

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“, Катя Стоянова - „За“. С пет гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №268/12.04.2023 г. от Тодор Дамянов – заместник-кмет на Община Созопол относно: Участие на Община Созопол като съдружник в съвместно дружество с ограничена отговорност което да бъде учредено, съгласно разпоредбите на Търговския закон, с цел изграждане на площадка за предварително третиране на неопасни смесени битови отпадъци и компостиране на разделно събрани биоотпадъци, в т.ч. зелени растителни и хранителни отпадъци от растителен произход, генерирани на териториите на общините Созопол, Приморско и Царево. 

Колеги, имате ли въпроси по докладната? 

Тихомир Янакиев: По тази докладна имаше разминаване. Става въпрос за 280 лв., които не можем да изчислим в дяловия капитал. Не можем да ги вкараме. 

Иванка Кирязова, юрист на Общински съвет Созопол: За мен е много лесно да се вкарат. Просто ще се вдигне капитала. 

Галина Георгиева, юрист в Община Созопол: Не става. 

Иванка Кирязова: Капиталът ще се вдигне и за фирмите, и пак ще се запази съотношението от 15% за общината. 

Галина Георгиева: Изчислявахме го по формулата с неизвестния капитал колко ще получим, ако вдигнем нашия получаваме безкраен период. 

Иванка Кирязова: Г-жо Георгиева, друго обяснявам 280 лв. са 280 дяла. Общината си взима 280 дяла, съответно и другите две фирми също получават по още 280 дяла. Трябва да внесат по още 280 лв. Пак се запазват 15% на общината. Ще се вдигне капитала на дружеството. Отделно от това, аз продължавам да твърдя, че е  хубаво да бъдат приложени решенията на двете дружества. Ние на практика на тези две дружества не сме видели и чули нищо. Едно писмо, подписано искане от г-н Гребенаров. Нито е представляващ фирмите, нито нищо. 

Георги Пинелов, председател на Общински съвет Созопол: Приложено е и е изпратено, че е упълномощен г-н Гребенаров. 

Иванка Кирязова: Не съм го видяла, признавам си, но така или иначе трябва да има, като част от документацията за регистрация на това дружество, фирмите трябва да имат решение на собствениците си, на капитала. Не виждам какъв е проблема, решения на двете дружества да се приложат тук. 

Тихомир Янакиев: От 18 годишната ми работа от една друга сфера, но ние като институция можем, ако желаем, да си направим разпечатка от Търговски регистър, само в частта за актуалност на юридическата сила. 

Галина Георгиева: Не, г-жа Кирязова има друго предвид, че дружествата, ако са ЕООД добре, но ако са ООД или ЕАД, трябва да има и общо събрание за участие със нас. Това е изрично решение специално за нашия казус се взима на общо събрание. 

Тихомир Янакиев: Проверете в Търговски регистър, и ако трябва изискайте решенията. 

Галина Георгиева: Обикновено, това се изисква при вписването, затова на този етап, ако Общински съвет няма желание, защо трябва да ги караме те да свикват общо събрание? 

Георги Пинелов: Добре, това да кажем, че е решено вече. Има ли как да изчистим тези 280 лв.? 

Галина Георгиева: Ще сложим в решенията една точка, да ни платят по сметка 280 лв. Колкото е разликата, ще ни я внесат. 

Желязко Иванов: Колеги, други въпроси и коментари? Няма.

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, с така направеното допълнение, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“, Катя Стоянова - „За“. С пет гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка. 

Докладна записка №269/12.04.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на земеделски имоти – частна общинска собственост, находящи се в Община Созопол, с. Крушевец, местност „Габрова курия“. 

Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“, Катя Стоянова - „За“. С пет гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №270/12.04.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на земеделски имот - частна общинска собственост, с идентификатор 63029.174.463, с площ 5 806 квадратни метра (кв.м.), находящ се в Общ. Созопол, с. Росен, местност „Бакърлъшки път“. 

Колеги, имате ли въпроси по докладната? 

Тук имаше предложение от г-н Андонов, в т.2 от решението относно срока за отдаване под наем да е 9 години, а не 10 години. 

Станимир Андонов, общински съветник: Ако е ползван 10 години, може наемателя да претендира да го закупи, а ако са 9 години, трябва да кандидатства наново. Навсякъде го правим по 9 години. 

Тихомир Янакиев: Нека да се промени срока от 10 години, на 9 години. 

Желязко Иванов: Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, с така направената корекция, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“, Катя Стоянова - „За“. С пет гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.  

Докладна записка №271/12.04.2023 г. от Тодор Дамянов – заместник-кмет на Община Созопол относно: Учредяване право на ползване за срок от една година, върху част от поземлен имот с идентификатор 30822.53.29, находящ се в землището на село Зидарово и поземлен имот с идентификатор 40124.65.711, находящ се в землището на  село Крушевец собственост на Община Созопол, в полза на „Асарел – Инвестмънт“ ЕАД – гр. София за извършване на дейности, свързани с търсене и проучване на подземни богатства в площ „Извор“, разположена в община Созопол, Бургас и Камено, Област Бургас. 

Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“, Катя Стоянова - „За“. С пет гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №272/12.04.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на движима вещ – частна общинска собственост, а именно: моторно превозно средство (МПС), марка „Мерцедес“, модел „ „Е 350 блуетек 4 матик“, с регистрационен номер А 8777 МК. 

Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“, Катя Стоянова - „За“. С пет гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №273/12.04.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение с площ от 10 квадратни метра (кв.м.), находящо се в сградата на СУ “ Св.Св. Кирил и Методий”, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 67800.502.180.1, с адрес гр. Созопол, ул.”Иван Вазов”. 

Колеги, имате ли въпроси по докладната? 

Тихомир Янакиев: Тази улица няма ли номер? 

Иванка Хльостарова – директор “УТСК”: Входа на училището е откъм улица „Каваци“ и там има номер. Административния адрес е отгоре. 

Георги Пинелов: Тъй като не беше упоменато, за какво ще бъде отдавано, не трябва ли да се напише? 

Станимир Андонов: В обяснителната част пише, че е за пакетирани стоки. На първата комисия по ЗОР коментирахме, дали не трябва да се напише и в решението, че е с цел продажба на пакетирани стоки. Стигнахме до извода, че може и да не се пише. Да кажат юристите как трябва да е написано. 

Галина Георгиева: Не можем да ги ограничим, идеята е да има и сандвичи. 

Желязко Иванов: Колеги, други въпроси и коментари? Няма. 

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“, Катя Стоянова - „За“. С пет гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №274/12.04.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67800.501.288.1.2, с площ 102,89 квадратни метра (кв.м.), с предназначение „За офис“, с адрес: гр. Созопол, ул. „Аполония“ № 31, етаж 0, обект: офис 1. 

Колеги, имате ли въпроси по докладната? 

Тихомир Янакиев: Оттеглям докладната, за прецизиране на оценката. 

Желязко Иванов: Уважаеми колеги, вносителя оттегля докладната, съгласно неговите правомощия гласувани в нашия правилник. 

Желязко Иванов: Докладна записка №275/12.04.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ 13 квадратни метра (кв.м.), в сграда с идентификатор 30822.501.113.2, със застроена площ 245 кв.м., с предназначение “Административна, делова сграда”, с адрес: Общ. Созопол, с. Зидарово, ул. “Цар Калоян”. 

Колеги, имате ли въпроси по докладната? 

Георги Пинелов: За какво ще бъде дадено това помещение? 

Йордан Петков: Просто им изтича договора и наново го правим. 

Георги Пинелов: Каква дейност се извършва там в момента? 

Йордан Петков: Консумативи и домашни потреби. 

Желязко Иванов: Колеги, други въпроси и коментари? Няма.

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“, Катя Стоянова - „За“. С пет гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

 Господин председател, с това работата на комисията приключи.

 

Желязко Иванов

Председател на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост” 

 

Протокола води:

Йовита Илиева

Сп. Административно обслужване и архив 

Забележка: Протокол от заседанието на комисията  по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост” от 24.04.2023 г., от  /14:30 ч./ е неразделна част от  документацията на заседание №40/28.04.2023 г. на Общински съвет Созопол.

 

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТОТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ на документи за подбор на кандидати за съдебни заседатели

На основание чл. 68, от Закона за съдебната власт и във връзка с Писмо, вх. № 166/10.03.20...