Сряда, 24 Май 2023 09:43

Протоколи от заседанията на постоянните комисии във връзка със сесия №41

ПРОТОКОЛ №71 

от заседание на комисията по „ Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“ 

            Днес, 17.05.2023 г., от 14:00 часа се проведе редовно заседание на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“. 

На заседанието присъстваха: 

            Станимир Андонов – председател;

            Димитринка Господинова – член;

            Анета Филипова – член;

            Панайот Рейзи – член;

            Желязко Иванов – член. 

На заседанието присъстваха още: 

 1. Георги Пинелов – председател на Общински съвет - Созопол;
 2. Иванка Кирязова – Кожухарова – юрист на Общински съвет – Созопол. 

Заседанието води Станимир Андонов – председател на комисията.           

Разгледани бяха следните докладни: 

Докладна записка №327/11.05.2023 г. от Тодор Дамянов – заместник-кмет на Община Созопол относно: Приемане на Доклад по изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол през 2022 година.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

Иванка Кирязова - Кожухарова – юрист на Общински съвет – Созопол: Според мен тук в решението трябва да има записано, че докладът е неразделна част от решението. 

Станимир Андонов: Казвал съм го вече няколко пъти, че трябва да има. На основание на члена се приема доклада, но дали е приложен доклада? Няма опис на приложенията. 

Други въпроси и коментари? Няма! 

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направената корекция, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, и с резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №338/12.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за символите на община Созопол. 

Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

Георги Пинелов – председател на Общински съвет – Созопол: Липсва предложението на господин Пазвантов. 

Станимир Андонов: Страниците не са номерирани. Да се приложи предложение с вх.№10-00-39/22.02.2023 г. от Иван Пазвантов – кмет на село Равадиново. 

Други въпроси и коментари? Няма!

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направената корекция, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, и с резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №346/12.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно приемане на:

 1. Генерален план за организация на движението в гр. Созопол,
 2. Генерален план за организация за движението в гр. Черноморец,
 3. План за организация на движението, създаване на зони за платено паркиране „Синя зона“ в гр. Созопол . 

Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

Страниците не са номерирани. В т.2 в обяснителната част се говори за град Черноморец, а са написали град Созопол. Мотивите за изготвяне на Генералния план за град Черноморец пише, че “с транспортно комуникационната система на град Созопол”, а трябва да е на град Черноморец. 

Иванка Кирязова: В решението в т.2 също пише град Созопол и град Черноморец. Оттам трябва да отпадне град Созопол. 

Други въпроси и коментари? Няма!

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направената корекция, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, и с резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №356/16.05.2023 г. от Георги Пинелов – председател на Общински съвет относно: Удължаване на срока за подаване на документи за участие в   процедурата  за подбор  на  съдебни заседатели от Община Созопол за мандат 2024-2027 г.  за Районен съд - Бургас, открита с Решение № 982/30.03.2023 г. на Общински съвет -Созопол, обективирано в Протокол № 39/30.03.2023 г. 

Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, и с резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №337/12.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Актуализация на утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2023 година във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“.   

Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, и с резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №339/12.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Даване на съгласие за дарение на автоматизирана поливна система на Църковно настоятелство при храм „Свети Георги“ гр. Созопол.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, и с резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №353/15.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по Програма INTERREG NEXT Black Sea Basin 2021-2027.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

Тази и следващите две докладни в относно са изписани по един и същи начин. 

Иванка Кирязова: Тази е за “Приоритет 2 чист и зелен регион”, а другите са за друго. Би било добре да бъде упоменато в "относно" за какво става въпрос. 

Станимир Андонов: Може да се продължи в "относно" със запетая и да се изпише ” Приоритет 2 чист и зелен регион”. Не са номерирани страниците и в обяснителната част е записано „Закона за самоуправление и местната администрация“, такъв закон няма, има  закон за местното самоуправление /ЗМСМА/. Цитиран е по друг начин. Решението не е оформено правилно, нека юристът да каже, но според мен не е правилно. 

Иванка Кирязова: Трябва да стане „Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т.8, т. 23, ал.2 от ЗМСМА, предлагам на Общински съвет Созопол следното решение:“

Станимир Андонов: Други въпроси и коментари?Няма!

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направената корекция, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, и с резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №354/15.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по Програма INTERREG NEXT Black Sea Basin 2021-2027. 

Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

Тук в относно да се добави със запетая, “Приоритет 1 син и смарт регион”. Страниците не са номерирани. Тук също трябва да се формулира правилно решението. 

Иванка Кирязова: Тук също решението да се оформи така: “Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т.8, т. 23, ал.2 от ЗМСМА, предлагам на Общински съвет Созопол следното решение:“

Станимир Андонов: Други въпроси и коментари? Няма!

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направената корекция, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, и с резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №355/15.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по Програма INTERREG NEXT Black Sea Basin 2021-2027. 

Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

Тук също да се добави в относно, “Приоритет 2 чист и зелен регион” за общински лесопарк. Страниците да се номерират и решението да се формулира правилно, както в предните две докладни.

 Иванка Кирязова: И тук също решението да се оформи така: “Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т.8, т. 23, ал.2 от ЗМСМА, предлагам на Общински съвет Созопол следното решение:“ 

Станимир Андонов: Други Въпроси и коментари? Няма!

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направената корекция, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, и с резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №315/04.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на: поземлен имот с идентификатор  67800.8.139 по КК на гр. Созопол, земеделска територия, местност „Буджака“, землище на гр. Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел обособяването в един нов урегулиран поземлен имот. 

Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

Страниците не са номерирани. 

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №316/04.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация и План регулация и застрояване (ПУП – ПУР и ПРЗ), за промяна предназначението на земеделска земя, в предвиденото разширение на регулационните граници на населеното място – с. Атия кв.”Миньор”, с цел изграждане на жилищна сграда с ниско застрояване, за поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.608, по КК на с. Атия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м. “Старо селище“, землище на гр. Черноморец, Община Созопол и осигуряване на транспортен достъп до новия урегулиран поземлен имот. 

Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

Страниците не са номерирани. Липсва втора страница от нотариален акт №103. Трябва да се добави и становище с изх.№УТ-4014-111-1/16.11.2021 г. на главния архитект. 

Други въпроси и коментари? Няма!

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направената корекция, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №320/10.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване и план улична регулация,с цел промяна предназначението на земята,  в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.8.258, местност „Буджака”, землище гр. Созопол, с отреждане „за вилни сгради”. 

Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

Страниците не са номерирани. 

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №321/10.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за ПИ с идентификатор по КК на гр. Созопол - 67800.8.194 , земеделска територия, местност „Буджака“, землище гр. Созопол, общ. Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и обособяване на нов урегулиран поземлен имот, за изграждане на вилни сгради.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

Тук също страниците не са номерирани. 

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №328/11.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Разполагане и поставяне на рекламно - информационни елементи на територията на  гр. Черноморец. 

Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №329/11.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на  гр. Созопол. 

Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №343/12.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в решение №1000 от 30.03.2023 г. на Общински съвет гр. Созопол.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №280/19.04.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с планоснимачен №134.73, с. Крушевец, Община Созопол.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №290/25.04.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с планоснимачен №132, землище с. Росен, местност „Росенец“, Община Созопол.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната?

 В т.1 от решението, граници и съседи са описани „Север: река; Изток: улица; Юг: имот с пл.№133; Запад: река“, но се разминават в скицата, в акта за частна общинска собственост, в решението и в договора. В акта пише „север: път“, а в решението „север: река“. Преписано е от договора за покупко-продажба, а в акта съседите са други, както и в скицата са други съседите. Кое е правилното? 

Иванка Кирязова: Според мен трябва да е по акта, той е най-нов, издаден е март месец тази година. 

Станимир Андонов: Актът е от 03.03.2023 г., а скицата е от 23.03.2023 г. 

Иванка Кирязова: Това трябва да се изясни, защото е много важно за идентификацията на имота. 

Станимир Андонов: В т.1 и т.2 от решението да се уточнят съседите на поземления имот, за който става въпрос. В договора за покупко - продажба е изписано така, както е в решението, но в акта за частна общинска собственост има други съседи. В скицата също е различно. Да се провери и уточни, кой е имота и кои са съседите. Решението се разминава с акта за частна общинска собственост. 

Колеги, други въпроси и коментари?Няма!

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направената корекция, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №313/04.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 61114.501.973, с. Равна гора, ул. “Ивайло“ №9, Община Созопол.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

Тук е сгрешено името на човека. Изписано е “Светослав Любомиров”, а трябва да е „Светослав Любомилов“. Освен в обяснителната част, но и в решението в т.2 е сгрешено. 

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направената корекция, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №318/05.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 32737.501.139, с. Индже войвода, ул. “Стара планина“, Община Созопол. 

Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

В т.2 от решението в края на точката, изречението  трябва да завършва на “128”, а не на „12“. 

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направената корекция, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №319/05.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с планоснимачен №134.441, с. Крушевец, Община Созопол. 

Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

Скицата, която е в описа се разминава с тази, която е приложена. Приложена е 35П/13.02.2023 г., а в описа е 64П/10.04.2023 г. Да се уточни коя е правилната и да се поправи. Страниците не са номерирани. 

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направената корекция, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №325/11.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор 40124.501.336, с. Крушевец, ул. “Джон Атанасов“, Община Созопол.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №335/12.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 61114.501.790, с. Равна гора, ул. “Любен Каравелов“ №19, Община Созопол. 

Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №340/12.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.273, находящ се в Общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", площ 416 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)". 

Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

Тук в акта за общинска собственост са отразили, че имотът, защото по принцип имотът е по-голям 429 кв.м., а тук има една забележка, че после е поправян и е станал 416 кв.м. В становището на Румен Димитров – кмет на село Атия, е записано, че площта е 429 кв.м., а трябва да е 416 кв.м. Имотът е описан, че се отнася за 63015.506.463, а той е за 63015.506.273. Становището на Румен Димитров, трябва да се поправи. В относно е сбъркан номера на имота и площта в обяснителната част.

 Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направената корекция, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №341/12.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.463, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", площ 330 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)".

 Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №342/12.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 30 квадратни метра идеални части (кв.м .ид.ч.) от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67800.501.288.1.2, целият с площ 102,89 квадратни метра (кв.м.), с предназначение „За офис“, с адрес: гр. Созопол, ул. „Аполония“ № 31, етаж 0, обект: офис 1.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №344/12.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на дарение  на Поземлен имот с идентификатор 81178.5.554- вид на територията – “Урбанизирана”, начин на трайно ползване - “ За второстепенна улица”, целия с площ от 87 кв.м. 

Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

Трябва да се приложи искането за дарение, за да видим, че наистина човекът иска да го направи като дарение. В т.1 от решението на 4 ред е сгрешено решението на годишната програма. Изписано е “№940/27.01.2022 г.”, а трябва да е “№940/30.01.2023 г.”. Трябва да се изпише „ приета с решение №940/30.01.2023 г. ”. 

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направената корекция, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №345/12.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 30822.501.223, с. Зидарово, ул.“Антон Страшимиров“, Община Созопол. 

Колеги, въпроси и коментари по докладната?

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №349/12.05.2023 г. от Тодор Дамянов – заместник-кмет на Община Созопол относно: Отпускане на еднократна финансова помощ. 

Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

 

Станимир Андонов

Председател на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“ 

 

Протокола води:

Йовита Илиева

Сп. Административно обслужване и архив 

 

Забележка: Протокол от заседанието на комисията  по Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалбиот 17.05.2023 г., от  14:00 ч. е неразделна част от  документацията на заседание  № 41/31.05.2023 г. на Общински съвет Созопол.

 

ПРОТОКОЛ №72 

от заседание на комисията по „ Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“. 

            Днес, 23.05.2023 г., от 14:00 часа  се проведе редовно заседание на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“. 

На заседанието присъстваха: Станимир Андонов – председател, Димитринка Господинова – член, Желязко Иванов – член. Панайот Рейзи – член. Анета Филипова – член. 

На заседанието присъстваха още :

 1. Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Румен Кисьов – заместник-кмет на Община Созопол;
 4. Тодор Дамянов – заместник-кмет на Община Созопол;
 5. Галина Георгиева – директор на дирекция АПИО;
 6. Общински съветници;
 7. Служители от общинска администрация;
 8. Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол.

Заседанието води Станимир Андонов – председател на комисията.

Комисията имаше кворум и разгледа следните докладни записки: 

Докладна записка №327/11.05.2023 г. от Тодор Дамянов – заместник-кмет на Община Созопол относно: Приемане на Доклад по изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол през 2022 година. 

Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, и с резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №338/12.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за символите на община Созопол. 

Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, и с резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №346/12.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно приемане на:

 1. Генерален план за организация на движението в гр. Созопол,
 2. Генерален план за организация за движението в гр. Черноморец,
 3. План за организация на движението, създаване на зони за платено паркиране „Синя зона“ в гр. Созопол . 

Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол: Генералният план е плод на няколко годишна работа, от 2021 г. се разработва. Тогава направихме първите стъпки, за да може този план да бъде представен пред вас. Опитали сме се да обхванем в цялост транспорта и движението, които са в градовете Созопол и Черноморец. Включително и всички форми на платено паркиране в Община Созопол. Планът е бил обявен, няколко месеца и е стоял за обработка. Имало е няколко препоръки, които са взети под внимание и са вътре в него. Имало е и отхвърлени неща, но като цяло е взето предвид това, което гражданите са предлагали като идеи. Някой от вас, ако има желание, колегите носят самата разработка и може да се разгледа. Планът е петгодишен, така е даден по закон и аз искрено се надявам, че за тези пет години, наистина ще имаме нещо работещо, което да помага за организацията в транспорта. С оглед на това, че последните години транспортната натовареност в Черноморец е все по-голяма. Знаете каква е ситуацията, няма да се лъжем. Все повече нови обекти влизат в експлоатация, все повече туристи има, а улиците са си едни и същи. Това, което имаме към момента е факт, ако имате някакви въпроси на разположение сме. Благодаря ви! 

Станимир Андонов: Аз имам само едно предложение, ако може да оставите един екземпляр в Общински съвет, ако някой от колегите иска да разгледа плановете, до сесията. 

Тихомир Янакиев: Разбира се, може да останат тук, ако има желаещи да ги разгледат. 

Станимир Андонов: Колеги, други въпроси и коментари? Няма!

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №356/16.05.2023 г. от Георги Пинелов – председател на Общински съвет относно: Удължаване на срока за подаване на документи за участие в   процедурата  за подбор  на  съдебни заседатели от Община Созопол за мандат 2024-2027 г.  за Районен съд - Бургас, открита с Решение № 982/30.03.2023 г. на Общински съвет - Созопол, обективирано в Протокол № 39/30.03.2023 г. 

Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

Георги Пинелов – председател на Общински съвет – Созопол: Тъй като няма желаещи, отново вкарваме докладната за подбор на съдебни заседатели, за да може да удължим срока с още един месец. След това, ако има интерес добре, ако няма ще прекратим процедурата. 

Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет – Созопол: Бяхме помолени от председателя на Районен съд, да удължите срока, защото съдебни заседатели от Община Созопол са необходими. Това е единствения мотив да вкараме тази докладна. 30.06.2023 г. е максималния срок, който по закон можем да дадем и дано да има кандидати. 

Станимир Андонов: Колеги, други въпроси и коментари? Няма!

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.  

Уважаеми г-н председател, това бяха докладните записки разпределени за разглеждане на комисия.

 

Станимир Андонов

Председател на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“

  

Протокола води:

Йовита Илиева

Сп. Административно обслужване и архив  

Забележка: Протокол от заседанието на комисията  по Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалбиот 23.05.2023 г., от /14:00 ч./ е неразделна част от документацията на заседание № 41/31.05.2023 г. на Общински съвет Созопол.

 

ПРОТОКОЛ № 32

на комисията  по Финанси и бюджет, международни проекти и програми

На 23.05.2023 г. от 14:10 ч., се проведе редовно заседание на комисията по „Финанси и бюджет международни проекти и програми” в състав:

 1. Димитринка Господинова – председател;
 2. Станимир Андонов – член;
 3. Цветелин Георгиев – член;
 4. Милена Желева – член;
 5. Красимира Германова – член.

На заседанието присъстваха още :

 1. Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Румен Кисьов – заместник-кмет на Община Созопол;
 4. Тодор Дамянов – заместник-кмет на Община Созопол;
 5. Галина Георгиева – директор на дирекция АПИО;
 6. Общински съветници;
 7. Служители от общинска администрация;
 8. Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол.

Заседанието откри и ръководи председателят  на комисията – Димитринка Господинова.

Уважаеми г-н председател, г-н кмете, колеги, присъстват всички членове на комисията, имаме кворум и можем да започнем своята работа. За разглеждане са постъпили следните докладни записки: 

Докладна записка №337/12.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Актуализация на утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2023 година във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“.   

Колеги, имате  ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладна записка № 337 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля

да гласува: Димитринка Господинова – „За“, Станимир Андонов – „За“, Милена Желева – „За“, Красимира Германова – „За“, Цветелин Георгиев – „За“. С пет гласа „За“ – докладната влиза за разглеждане на общинска сесия. 

Докладна записка №339/12.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Даване на съгласие за дарение на автоматизирана поливна система на Църковно настоятелство при храм „Свети Георги“ гр. Созопол. 

Колеги, имате  ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладна записка № 339 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Димитринка Господинова – „За“, Станимир Андонов – „За“, Милена Желева – „За“, Красимира Германова – „За“, Цветелин Георгиев – „За“. С пет гласа „За“ – докладната влиза за разглеждане на общинска сесия. 

Докладна записка №353/15.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по Програма INTERREG NEXT Black Sea Basin 2021-2027, Приоритет 2 “Clean and green Region”. 

Колеги, имате  ли въпроси по докладната? 

Инж. Иванка Хльостарова - директор на дирекция УТСК: С тази докладна искаме да създадем център за наука и творчество в бившата детска градина, в двора на училището в град Черноморец. Искаме да кандидатстваме за реконструкцията й и да създадем такъв център, който ще бъде оборудван и допълнително с кошове за разделно рециклиране, които ще се раздават на домакинствата, но те няма да са там. Този център ще бъде изцяло насочен към децата, не само нашите, а и гостуващи ще могат да го използват във връзка с всякаква учебна цел. Могат да се правят изследвания на води и всичко, което е свързано с екология. В този диапазон се разработва проектното предложение. 

Димитринка Господинова: Колеги, други въпроси и коментари? Няма!

Който е съгласен докладна записка № 353 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Димитринка Господинова – „За“, Станимир Андонов – „За“, Милена Желева – „За“, Красимира Германова – „За“, Цветелин Георгиев – „За“. С пет гласа „За“ – докладната влиза за разглеждане на общинска сесия. 

Докладна записка №354/15.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по Програма INTERREG NEXT Black Sea Basin 2021-2027, Приоритет 1 „Син и смарт регион“. 

Колеги, имате  ли въпроси по докладната? 

Инж. Иванка Хльостарова: В тази докладна се включва обследване на цялостно бреговия релеф покрай Созопол и Черноморец и най-вече сме включили изработването на допълнителните анализи и динамични изследвания за продължаване на мерките по плажа за Черноморец. Това ще бъде съвместна работа с партньорите, с които ще се кандидатства, включително и с училища, които са и от България и от Грузия -  Морската академия, за да може да се направи разработването на идейния проект. Това е включено в това проектно предложение. Допълнително има и уреди, които са за пристанището и т. н., но те са в процес на разработване на самото проектно предложение. Най-важното е, че кандидатстваме, за да можем да намерим това финансиране, което ни е необходимо за всички допълнителни дейности по спасяването на плажа на Черноморец. 

Димитринка Господинова: Колеги, други въпроси и коментари? Няма!

Който е съгласен докладна записка № 354 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Димитринка Господинова – „За“, Станимир Андонов – „За“, Милена Желева – „За“, Красимира Германова – „За“, Цветелин Георгиев – „За“. С пет гласа „За“ – докладната влиза за разглеждане на общинска сесия. 

Докладна записка №355/15.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по Програма INTERREG NEXT Black Sea Basin 2021-2027, Приоритет 2 „Clean and green Region”, “Green Urban Resilience”. 

Колеги, имате  ли въпроси по докладната? 

 Инж. Иванка Хльостарова: Тук искаме да кандидатстваме за Созопол, накрая на улица „Вихрен“, където се намира паркинг „Вихрен“, протежението до лесопарка. Има няколко общински имота, които са горски територии. Идеята и намерението на администрацията е, да разшири лесопарка. Тази територия да я урбанизираме и да стане лесопарк със съответните принадлежности, които трябва да има лесопарк. Градът да се свърже с парка. 

Димитринка Господинова: Колеги, други въпроси и коментари? Няма!

Който е съгласен докладна записка № 355 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Димитринка Господинова – „За“, Станимир Андонов – „За“, Милена Желева – „За“, Красимира Германова – „За“, Цветелин Георгиев – „За“. С пет гласа „За“ – докладната влиза за разглеждане на общинска сесия. 

Г-н председател, това бяха докладните записки, разпределени за разглеждане от комисията.

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

Председател на комисията по „Финанси и бюджет, международни проекти и програми"

 

Протокола води:

Йовита Илиева

Сп. Административно обслужване и архив  

Забележка:  Протокол от заседанието на комисията  по Финанси и бюджет, международни проекти и програми от 23.05.2023 г., от  /14:10 ч./ е неразделна част от  документацията на заседание №41/31.05.2023 г. на Общински съвет Созопол.

 

ПРОТОКОЛ №33

на комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации” 

На 23.05.2023 г. от 14:20 часа, се проведе заседание на комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации” в състав: 

 1. Андрей Николов – председател;
 2. Станимир Андонов – член;
 3. Илиян Стефанов – член;
 4. Стамат Стаматов – член.;
 5. Цветан Иванов– член. 

На заседанието присъстваха още :

 1. Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Румен Кисьов – заместник-кмет на Община Созопол;
 4. Тодор Дамянов – заместник-кмет на Община Созопол;
 5. Галина Георгиева – директор на дирекция АПИО;
 6. Общински съветници;
 7. Служители от общинска администрация;
 8. Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол.

Заседанието води Андрей Николов, председател на комисията. 

Разгледаха са следните докладни записки:  

Докладна записка №315/04.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на: поземлен имот с идентификатор  67800.8.139 по КК на гр. Созопол, земеделска територия, местност „Буджака“, землище на гр. Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел обособяването в един нов урегулиран поземлен имот. 

Въпроси и коментари по докладната? Няма!

Който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Стамат Стаматов – „За“ и Цветан Иванов – „За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка за разглеждане на общинска сесия. 

Докладна записка №316/04.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация и План регулация и застрояване (ПУП – ПУР и ПРЗ), за промяна предназначението на земеделска земя, в предвиденото разширение на регулационните граници на населеното място – с. Атия кв. ”Миньор”, с цел изграждане на жилищна сграда с ниско застрояване, за поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.608, по КК на с. Атия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м. “Старо селище“, землище на гр. Черноморец, Община Созопол и осигуряване на транспортен достъп до новия урегулиран поземлен имот. 

Въпроси и коментари по докладната? Няма!

Който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Стамат Стаматов – „За“ и Цветан Иванов – „За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка за разглеждане на общинска сесия. 

Докладна записка №320/10.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване и план улична регулация,с цел промяна предназначението на земята,  в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.8.258, местност „Буджака”, землище гр. Созопол, с отреждане „за вилни сгради”. 

Въпроси и коментари по докладната? Няма!

Който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Стамат Стаматов – „За“ и Цветан Иванов – „За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка за разглеждане на общинска сесия. 

Докладна записка №321/10.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за ПИ с идентификатор по КК на гр. Созопол - 67800.8.194 , земеделска територия, местност „Буджака“, землище гр. Созопол, общ. Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и обособяване на нов урегулиран поземлен имот, за изграждане на вилни сгради.

 Въпроси и коментари по докладната? Няма!

Който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Стамат Стаматов – „За“ и Цветан Иванов – „За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка за разглеждане на общинска сесия. 

Докладна записка №328/11.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Разполагане и поставяне на рекламно - информационни елементи на територията на  гр. Черноморец. 

Въпроси и коментари по докладната? Няма!

Който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Стамат Стаматов – „За“ и Цветан Иванов – „За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка за разглеждане на общинска сесия. 

Докладна записка №329/11.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на  гр. Созопол. 

Въпроси и коментари по докладната? 

Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол: За къде става въпрос? 

Инж. Иванка Хльостарова - директор на дирекция УТСК: Става въпрос за две въртележки, едната е на Магарешкия площад, а другата е в парка. 

Андрей Николов: Колеги, други въпроси и коментари? Няма!

Който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Стамат Стаматов – „За“ и Цветан Иванов – „За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка за разглеждане на общинска сесия. 

Докладна записка №343/12.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в решение №1000 от 30.03.2023 г. на Общински съвет гр. Созопол. 

Въпроси и коментари по докладната? Няма! 

Който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Стамат Стаматов – „За“ и Цветан Иванов – „За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка за разглеждане на общинска сесия.  

Уважаеми г-н председател това бяха докладните записки разпределени за разглеждане на комисия. 

 

Андрей Николов

Председател на комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации” 

  

Протокола води :

Йовита Илиева

Сп. Административно обслужване и  архив 

 

Забележка: Протокол от заседанието на комисията  по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”от 23.05.2023 г., от /14:20 ч./ е неразделна част от документацията на заседание №41/31.05.2023 г. на Общински съвет Созопол.

 

ПРОТОКОЛ № 30

на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост” 

На 23.05.2023 г. от 14:30 часа, се проведе заседание на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”. Заседанието откри и води Желязко Иванов – председател на комисията. 

След направена проверка присъстваха: Желязко Иванов – председател на комисията,  Андрей Николов – член, Стилияна Николова – член, Светлана Лулева – член, Катя Стоянова – член. 

На заседанието присъстваха още:

 1. Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Румен Кисьов – заместник-кмет на Община Созопол;
 4. Тодор Дамянов – заместник-кмет на Община Созопол;
 5. Общински съветници;
 6. Служители от общинска администрация;
 7. Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол;
 8. Галина Георгиева – директор на дирекция АПИО. 

Заседанието води Желязко Иванов – председател на комисията.

Разгледаха се следните докладни записки: 

Докладна записка №280/19.04.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с планоснимачен №134.73, с. Крушевец, Община Созопол.

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“, Катя Стоянова - „За“. С пет гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №290/25.04.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с планоснимачен №132, землище с. Росен, местност „Росенец“, Община Созопол.

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“, Катя Стоянова - „За“. С пет гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №313/04.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 61114.501.973, с. Равна гора, ул. “Ивайло“ №9, Община Созопол.

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“, Катя Стоянова - „За“. С пет гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №318/05.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 32737.501.139, с. Индже войвода, ул. “Стара планина“, Община Созопол.

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“, Катя Стоянова - „За“. С пет гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №319/05.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с планоснимачен №134.441, с. Крушевец, Община Созопол.

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“, Катя Стоянова - „За“. С пет гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №325/11.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор 40124.501.336, с. Крушевец, ул. “Джон Атанасов“, Община Созопол.

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“, Катя Стоянова - „За“. С пет гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №335/12.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 61114.501.790, с. Равна гора, ул. “Любен Каравелов“ №19, Община Созопол.

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“, Катя Стоянова - „За“. С пет гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №340/12.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.273, находящ се в Общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", площ 416 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)".

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“, Катя Стоянова - „За“. С пет гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №341/12.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.463, находящ се в Общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", площ 330 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)".

Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“, Катя Стоянова - „За“. С пет гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №342/12.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 30 квадратни метра идеални части (кв.м .ид.ч.) от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67800.501.288.1.2, целият с площ 102,89 квадратни метра (кв.м.), с предназначение „За офис“, с адрес: гр. Созопол, ул. „Аполония“ № 31, етаж 0, обект: офис 1.

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“, Катя Стоянова - „За“. С пет гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №344/12.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на дарение  на Поземлен имот с идентификатор 81178.5.554- вид на територията – “Урбанизирана”, начин на трайно ползване - “ За второстепенна улица”, целия с площ от 87 кв.м.

 Колеги, имате ли въпроси по докладната?

 Станимир Андонов – общински съветник: Тук в решението беше объркан номера, с който е приета годишната програма. Това е коригирано, но така, както е записано “приста с №940”….предлагам да се добави думата решение и да стане така: “Приета с решение №940”.

 Желязко Иванов: Колеги, други въпроси и коментари? Няма!

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, с така направената корекциа, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“, Катя Стоянова - „За“. С пет гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №345/12.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор №30822.501.223, с. Зидарово, ул. “Антон Страшимиров“, Община Созопол.

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“, Катя Стоянова - „За“. С пет гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

Господин председател, с това работата на комисията приключи. 

 

Желязко Иванов

Председател на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост” 

  

Протокола води:

Йовита Илиева

Сп. Административно обслужване и архив  

 

Забележка: Протокол от заседанието на комисията  по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост” от 23.05.2023 г., от  /14:30 ч./ е неразделна част от  документацията на заседание №41/31.05.2023 г. на Общински съвет Созопол.

 

ПРОТОКОЛ № 16

на Комисията по „Социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедание“ 

На 23.05.2023 г. от 14:40 часа, се проведе редовно заседание на комисията по „Социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедание“. Заседанието откри и води Анета Филипова – председател на комисията. 

 1. Анета Филипова – председател;
 1. Стилияна Николова – член;
 2. Андрей Николов – член;
 3. Цветелин Георгиев – член;
 4. Стойчо Неделчев  отсъства. 

На заседанието присъстваха още : 

 1. Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Румен Кисьов – заместник-кмет на Община Созопол;
 4. Тодор Дамянов – заместник-кмет на Община Созопол;
 5. Общински съветници;
 6. Служители от общинска администрация;
 7. Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол;
 8. Галина Георгиева – директор на дирекция АПИО.

 Комисията има кворум и може да започне разглеждане на докладните. 

Докладна записка №349/12.05.2023 г. от Тодор Дамянов – заместник-кмет на Община Созопол относно: Отпускане на еднократна финансова помощ.     

Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладна записка № 349 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Анета Филипова– „За“, Стилияна Николова – „За“, Андрей Николов – „За“, Цветелин Георгиев – „За“. С четири гласа "За", комисията подкрепи докладната записка.

С това работата на комисията по „Социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедание” приключи.  

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

Председател на комисия по „Социална политика, образование, култура,

здравеопазване, спорт и вероизповедание”  

 

Водещ протокола:

Йовита Илиева

Сп. Административно обслужване и архив  

Забележка:  Протокол от заседанието на комисията по „Социална политика, образование, култура,

здравеопазване, спорт и вероизповедание” от 23.05.2023 г., от  /14:40 ч./ е неразделна част от  документацията на заседание №41/31.05.2023 г. на Общински съвет Созопол

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТОТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ на документи за подбор на кандидати за съдебни заседатели

На основание чл. 68, от Закона за съдебната власт и във връзка с Писмо, вх. № 166/10.03.20...