Неделя, 18 Юни 2023 10:45

Протоколи от заседанията на постоянните комисии във връзка със сесия №42

ПРОТОКОЛ №73 

от заседание на комисията по „ Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“ 

            Днес, 16.06.2023 г., от 14:00 часа се проведе редовно заседание на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“. 

На заседанието присъстваха: 

            Станимир Андонов – председател;

            Димитринка Господинова – член;

            Анета Филипова – член;

            Панайот Рейзи – член;

            Желязко Иванов – член. 

На заседанието присъстваха още: 

 1. Иванка Кирязова – Кожухарова – юрист на Общински съвет – Созопол. 

Заседанието води Станимир Андонов – председател на комисията.           

Разгледани бяха следните докладни: 

Докладна записка №408/08.06.2023 г. от Георги Пинелов – председател на Общински съвет - Созопол относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Созопол и неговите комисии за периода 01.12.2022 г. – 31.05.2023 г.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №410/12.06.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Актуализация на утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2023 година във функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“.   

Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №412/13.06.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Предложение за изменение и допълнение на решение № 1019/28.04.2023 г. на Общински съвет – Созопол.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №415/13.06.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответна тарифа, валидна за 2024 г. за територията на община Созопол, във връзка със заявление № 94-00-836 / 17.03.2023 г.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №380/31.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.40.28, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Ачмите“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един урегулиран поземлен имот, с отреждане „за туристически чифлици“ .

 Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

В описа на приложенията на приложение № 10 му липсва втората страница. 

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направената корекция, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №381/31.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 67800.10.333, 67800.10.446 и 67800.10.369, по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност “Мапи“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт”. 

Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

В приложения 7, 9, 11 и 12 втората страница с координатите липсва. 

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направените корекции, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №382/31.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.3.163, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Акра“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като в имота се обособи един урегулиран поземлен имот, с отреждане „за жилищна сграда“. 

Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

В обяснителната част в първи абзац е изписано местност „Ачмите“, а трябва да е местност „Акра“.

Вторият абзац трябва да се коригира целия – да се поправят номерата с така приложените документи.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направената корекция,  моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, и с резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №395/02.06.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населеното място, за обект: „Трасе на кабелна линия към фотоволтаична централа 197 950 W в урегулиран поземлен имот ІІ-293/ поземлен имот с идентификатор 14249.501.131 по кадастрална карта/ , в квартал 21 по плана на с. Габър“. 

Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

Тук може би юриста трябва да каже дали всичко е наред! Първите три точки са, както се пишат докладните. В първа точка се разрешава да се изработи, във втора точка, която по принцип е към първа и можеше да е обща, а в трета точка одобряваме заданието. Сега прочетете четвърта точка г-жо Кирязова. Има някаква тафталогия. 

Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет – Созопол: Това е частта, която е по ЗУТ, но минаваш специалните закони. Общинската земя е „МЕРА“. За „пасища и мери“ има специални изисквания. За мен е правилно да бъде изписано така. 

Станимир Андонов: Самия имот като го гледаме има улица и се намира в с. Габър, в населеното място. В техническото задание имотът не прилича на този на скицата. 

Иванка Кирязова: Не си приличат, но това трябва да го обясни г-жа Хльостарова. Като номерация съвпада. 

Станимир Андонов: Изработил заданието е инж. Георги Велков, а удостоверението е на Валентин Веселинов Русев. Може би е приложено грешно. Дадено е от човека, а не от фирма. 

Иванка Кирязова: Това е човека, който има право да го изработва, инж. Георги Велков. 

Станимир Андонов: Защо е сложено удостоверение от Валентин Русев? Заданието е изработено от Георги Велков, а удостоверението за правоспособност е на Валентин Русев и трасировъчния чертеж не се връзва с оригиналната скица. 

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направените корекции, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“, и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №397/05.06.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 63015.506.514, по Кадастралната карта на с.Атия, общ. Созопол, земеделска територия, в зоната по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, местност “Старо селище“, с цел промяна предназначението, с отреждане „за  жилищно строителство“.  

Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка

Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“, и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №398/05.06.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 81178.5.311, 81178.5.312, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, и обединяване  с ПИ 81179.5.313 ( УПИ II-313 )  местност “Таласакра“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот с отреждане за курорт и допълващи дейности, за “изграждане на сгради за отдих и курорт”. 

Колеги, въпроси и коментари по докладната?

 В т. 1, 7 ред от решението да се махне „и се обособи един нов урегулиран поземлен имот“. 

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направената корекция, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“, и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №399/05.06.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническа инфраструктура, извън границите на населеното място, за обект  “Външно електрозахранване - кабелна линия 1kV (киловолт) ТП 1-Вършило до ФЕЦ в ПИ 12975.501.586 /УПИ I-в кв.1/ с. Вършило , Община Созопол. 

Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

В приложение № 4 липсва страница от договора. В относно и в решението да се изпишат изцяло съкращенията. 

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направените корекции, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“, и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №400/06.06.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: 1.Предложение за включване на обект (проект) като общински от първостепенно значение към  Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2023 г., приета с  Решение № 940 по Протокол №37/30.01.2023 г. на Общински съвет Созопол. 

 1.  Разрешение по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план

–  план за улична регулация /ПУП – ПУР/,  свързващ строителните граници на гр. Черноморец с археологически обект „Крепост Акра“.

 1.  Одобряване на задание по чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – план за улична регулация /ПУП – ПУР/, свързващ строителните граници на гр. Черноморец с археологически обект „Крепост Акра“.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

В т. 1 от решението съкращенията да се изпишат с целите имена и Приложение №7 мисля, че трябва да има срок от кога до кога заинтересованите страни могат да правят констатации. 

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направените корекции, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“, и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №372/23.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Искане за безвъзмездно предоставяне на недвижим имот с идентификатор 67800.36.413 - държавна собственост,  на Община Созопол с цел изграждане на  техническа инфраструктура – част „Улица IV клас, като продължение на улица с О.Т. 956-957/кв. Мисаря/ до връзката с общински път BGS1220/ II-99, Созопол-Приморско-в.с.Дюни”, м.“Мисаря“. 

Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

В описа на приложенията в Приложение №9 е описана по стара скица, с три дни е разликата, а е приложена по-нова. 

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направената корекция, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“, и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №374/23.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Искане за безвъзмездно предоставяне на недвижим имот с идентификатор 67800.40.181 - държавна собственост,  на Община Созопол с цел изграждане на нова водна камера към съществуващ НВ „Каваци“ V-3500. 

Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

Тук в относно и в решението съкращението „НВ“ да се изпише изцяло и номера на имота в относно е сгрешен, трябва да бъде 67800.40.180. 

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направените корекции, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“, и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №376/25.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с планоснимачен №38, землище с. Росен, местност „Росенец“, Община Созопол.

Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“, и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №387/01.06.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот (ПИ) с планоснимачен № (пл. №) 135.17, находящ се в общ. Созопол, землище на с. Крушевец, площ 2 224 квадратни метра (кв.м.), с Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и Начин на трайно ползване (НТП):"За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)". 

Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

В точки 1 и 2 от решението, да се изпишат целите наименования на съкращенията и да се коригира становището на Милка Стамболиева кмет на с. Крушевец, да пише къде се намира имота. 

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направените корекции, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“, и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №396/02.06.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба на земя- частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда по реда на чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост в Поземлен имот с идентификатор № 32737.501.228, с. Индже войвода, ул. “Стара планина“, Община Созопол. 

Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

В т. 2 от приложението е объркана скицата. 

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направената корекция, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“, и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №407/07.06.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда - частна общинска собственост, с идентификатор 67800.503.573.7.16, с площ от 26,43 квадратни метра (кв. м.), предназначение на самостоятелния обект: „За търговска дейност“, находящ се общ. Созопол, гр. Созопол, ул. "Републиканска". 

Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

В т. 1 от приложението регистрационният номер на акта е объркан. 

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направената корекция, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“, и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №413/13.06.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, с идентификатор 40124.90.87, с площ 4 190 квадратни метра (кв.м.), намиращ се в общ. Созопол, с. Крушевец, местност „Аязмото“. 

Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

В т. 1 от приложението регистрационния номер на акта е объркан. 

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направената корекция, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“, и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №414/13.06.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.2, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", площ 600 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)". 

Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

Липсва 1 страница на акта за частна общинска собственост. 

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Панайот Рейзи – „за“, и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

 

Станимир Андонов

Председател на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“ 

 

Протокола води:

Йовита Илиева

Сп. Административно обслужване и архив 

Забележка: Протокол от заседанието на комисията  по Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалбиот 16.06.2023 г., от  14:00 ч. е неразделна част от  документацията на заседание  № 42/30.06.2023 г. на Общински съвет Созопол.

 

ПРОТОКОЛ №74 

от заседание на комисията по „ Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“. 

            Днес, 22.06.2023 г., от 14:00 часа  се проведе редовно заседание на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“. 

На заседанието присъстваха: Станимир Андонов – председател, Димитринка Господинова – член, Желязко Иванов – член. Отсъстваха Панайот Рейзи и Анета Филипова, която предупреди, че ще отсъства. 

На заседанието присъстваха още : 

 1. Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Тодор Дамянов – заместник-кмет на Община Созопол;
 4. Галина Георгиева – директор на дирекция АПИО;
 5. Общински съветници;
 6. Служители от общинска администрация;
 7. Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол.

Заседанието води Станимир Андонов – председател на комисията. 

Комисията имаше кворум и разгледа следната докладна записка: 

Докладна записка №408/08.06.2023 г. от Георги Пинелов – председател на Общински съвет - Созопол относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Созопол и неговите комисии за периода 01.12.2022 г. – 31.05.2023 г. 

Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, и с резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията  подкрепи докладната записка за разглеждане на общинска сесия. 

Уважаеми г-н председател, това бяха докладните записки разпределени за разглеждане на комисия. 

 

Станимир Андонов

Председател на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“

 

Протокола води:

Йовита Илиева

Сп. Административно обслужване и архив  

Забележка: Протокол от заседанието на комисията  по Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалбиот 22.06.2023 г., от /14:00 ч./ е неразделна част от документацията на заседание № 42/30.06.2023 г. на Общински съвет Созопол.

 

ПРОТОКОЛ № 33

на комисията  по Финанси и бюджет, международни проекти и програми

На 22.06.2023 г. от 14:10 ч., се проведе редовно заседание на комисията по „Финанси и бюджет международни проекти и програми” в състав:

 1. Димитринка Господинова – председател;
 2. Станимир Андонов – член;
 3. Красимира Германова – член;
 4. Милена Желева – член;
 5. Цветелин Георгиев – отсъства. 

На заседанието присъстваха още : 

 1. Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Тодор Дамянов – заместник-кмет на Община Созопол;
 4. Галина Георгиева – директор на дирекция АПИО;
 5. Общински съветници;
 6. Служители от общинска администрация;
 7. Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол.

Заседанието откри и ръководи председателят  на комисията – Димитринка Господинова. 

Уважаеми г-н председател, г-н кмете, колеги, присъстват четири члена на комисията, имаме кворум и можем да започнем своята работа. За разглеждане са постъпили следните докладни записки: 

Докладна записка №410/12.06.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Актуализация на утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2023 година във функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“.   

Колеги, имате  ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладна записка № 410 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Димитринка Господинова – „За“, Станимир Андонов – „За“, Милена Желева – „За“, Красимира Германова – „За“. С четири гласа „За“ – докладната влиза за разглеждане на общинска сесия. 

Докладна записка №412/13.06.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Предложение за изменение и допълнение на решение № 1019/28.04.2023 г. на Общински съвет – Созопол. 

Колеги, имате  ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладна записка № 412 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля

да гласува: Димитринка Господинова – „За“, Станимир Андонов – „За“, Милена Желева – „За“, Красимира Германова – „За“. С четири гласа „За“ – докладната влиза за разглеждане на общинска сесия. 

Докладна записка №415/13.06.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответна тарифа, валидна за 2024 г. за територията на община Созопол, във връзка със заявление № 94-00-836 / 17.03.2023 г. 

Колеги, имате  ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладна записка № 415 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля

да гласува: Димитринка Господинова – „За“, Станимир Андонов – „За“, Милена Желева – „За“, Красимира Германова – „За“. С четири гласа „За“ – докладната влиза за разглеждане на общинска сесия. 

Станимир Андонов – общински съветник: Само искам да вмъкна г-н председател, че тази докладна, за да не се подведат таксиметровите шофьори, че решението по нея влиза в сила от 01.01.2024 г. 

Красимира Германова – общински съветник: Аз на сесията щях да питам, но може и сега. Нормално ли е ние да гласуваме за 2024 г., при положение, че 2023 г. есента ще има друг Общински съвет първо, второ, тези цени са необходими на таксиметровите шофьори за лятото? Нормално ли е ние да гласуваме? 

Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол: Г-жо Германова, това и аз го мислих и по силното настояване на таксиметровите шофьори…. Аз, както виждате една част от искането съм го отбил, на тяхното искане, предложил съм ви нещо, което мисля, че горе долу ще е нормално. От друга страна влязох в една хипотеза, виждате колко е несигурно всичко в България и аз честно да Ви кажа не знам колко сесии още ще има до края на годината. Не знаем дали ще имаме и бюджет. Общинският бюджет, като дойде нов, ако тези цени не се харесват или нещо се е променило драстично в икономическата обстановка, винаги можем да ги променим. Аз съм предупредил таксиметровите шофьори. 

Красимира Германова: Ами тогава като може и е нещо нормално, защо го правим? 

Тихомир Янакиев: Защо вкарвате в юни месец при положение, че декември месец може да е съвсем различна ситуацията? Миналата година изтърваха срока. Казахме им да си вкарат докладна, вкарайте искане, още от август месец сме им казали, но така изтърваха срока и никой нищо не направи. Тази година започнаха да бързат и това да влезе. Тя не може да влезе в сила преди 01.01.2024 г. 

Красимира Германова: Те карат с тези цени лятото, никой не кара януари месец. 

Тихомир Янакиев: Не е така, осъществява се контрол от ДАИ и от общината също. 

Цветелин Георгиев – общински съветник: Две години се изтърва срока! 

Тихомир Янакиев: Да, но вие го изтървате, а не ние! 

Цветелин Георгиев: Да, така е! Ето сега е подадено навреме. 

Красимира Германова: Просто коментирах защо сега се пуска от този Общински съвет, при положение, че ще има……. 

Цветелин Георгиев: Защото има срокове, за да се пусне. 

Светлана Лулева – общински съветник: Октомври месец може да бъде взето друго решение от новият Общински съвет. 

Тихомир Янакиев: Добре, нека да погледнем хипотетично, ако няма  нито една докладна и няма републикански бюджет, каква сесия ще правим септември месец? Само да си кажем довиждане ли? 

Красимира Германова: Имаме сесия, трябва да определим временно изпълняващ длъжността кмет, недейте така. 

Тихомир Янакиев: В.р.и.д-а може да се определи и сега в юнската сесия. Закона нищо не казва, може да е от 01.09 или от 01.10, в.р.и.д-а. Юлска сесия със сигурност ще има. 

Г-н председател, това бяха докладните записки, разпределени за разглеждане от комисията. 

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

Председател на комисията по „Финанси и бюджет, международни проекти и програми" 

 

Протокола води:

Йовита Илиева

Сп. Административно обслужване и архив 

Забележка:  Протокол от заседанието на комисията  по Финанси и бюджет, международни проекти и програми от 22.06.2023 г., от  /14:10 ч./ е неразделна част от  документацията на заседание №42/30.06.2023 г. на Общински съвет Созопол.

 

  ПРОТОКОЛ №34

на комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации” 

На 22.06.2023 г. от 14:20 часа, се проведе заседание на комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации” в състав: 

 1. Андрей Николов – председател;
 2. Станимир Андонов – член;
 3. Илиян Стефанов – член;
 4. Стамат Стаматов – член.;
 5. Цветан Иванов– член. 

На заседанието присъстваха още :

 1. Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Тодор Дамянов – заместник-кмет на Община Созопол;
 4. Галина Георгиева – директор на дирекция АПИО;
 5. Общински съветници;
 6. Служители от общинска администрация;
 7. Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол.

Заседанието води Андрей Николов, председател на комисията.

Разгледаха са следните докладни записки: 

Докладна записка №380/31.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.40.28, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Ачмите“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един урегулиран поземлен имот, с отреждане „за туристически чифлици“ . 

Въпроси и коментари по докладната? Няма!

Който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Стамат Стаматов – „За“ и Цветан Иванов – „За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка за разглеждане на общинска сесия. 

Докладна записка №381/31.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 67800.10.333, 67800.10.446 и 67800.10.369, по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност “Мапи“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт”. 

Въпроси и коментари по докладната? 

Станимир Андонов – общински съветник: Искам да помоля да се провери нотариалният акт, дали всички листи са на лице, защото завършва малко странно, който по опис е Приложение №10. 

Галина Георгиева – директор на дирекция АПИО: Задната страница липсва, ще я добавим веднага. 

Андрей Николов: Колеги, други въпроси по докладната? Няма!

Който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, с така направената корекция, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Стамат Стаматов – „За“ и Цветан Иванов – „За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка за разглеждане на общинска сесия. 

Докладна записка №382/31.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.3.163, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Акра“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като в имота се обособи един урегулиран поземлен имот, с отреждане „за жилищна сграда“. 

Въпроси и коментари по докладната? 

Станимир Андонов: В обяснителната част, първи абзац е коригиран, но вторият абзац не е. Всички номера са грешни, явно е копирано от друга докладна. Целият втори абзац в обяснителната част, трябва да се поправи, всички номера са сгрешени. 

Инж. Иванка Хльостарова - директор на дирекция УТСК: Ще бъде поправен абзаца, още днес. 

Андрей Николов: Колеги, други въпроси по докладната? Няма! 

Който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, с така направените корекции, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Стамат Стаматов – „За“ и Цветан Иванов – „За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка за разглеждане на общинска сесия. 

Докладна записка №395/02.06.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населеното място, за обект: „Трасе на кабелна линия към фотоволтаична централа 197 950 W в урегулиран поземлен имот ІІ-293/ поземлен имот с идентификатор 14249.501.131 по кадастрална карта/ , в квартал 21 по плана на с. Габър“.

 Въпроси и коментари по докладната? Няма!

Който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Стамат Стаматов – „За“ и Цветан Иванов – „За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка за разглеждане на общинска сесия.

 Докладна записка №397/05.06.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 63015.506.514, по Кадастралната карта на с.Атия, общ. Созопол, земеделска територия, в зоната по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, местност “Старо селище“, с цел промяна предназначението, с отреждане „за  жилищно строителство“. 

 Въпроси и коментари по докладната? Няма!

Който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Стамат Стаматов – „За“ и Цветан Иванов – „За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка за разглеждане на общинска сесия. 

Докладна записка №398/05.06.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 81178.5.311, 81178.5.312, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, и обединяване  с ПИ 81179.5.313 ( УПИ II-313 )  местност “Таласакра“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот с отреждане за курорт и допълващи дейности, за “изграждане на сгради за отдих и курорт”. 

Въпроси и коментари по докладната? Няма!

Който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Стамат Стаматов – „За“ и Цветан Иванов – „За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка за разглеждане на общинска сесия. 

Докладна записка №399/05.06.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническа инфраструктура, извън границите на населеното място, за обект  “Външно електрозахранване - кабелна линия 1kV (киловолт) ТП 1-Вършило до ФЕЦ в ПИ 12975.501.586 /УПИ I-в кв.1/ с. Вършило , Община Созопол. 

Въпроси и коментари по докладната? 

Станимир Андонов: Понеже не е отстранено, пак ще го кажа. В предварителният договор на електроразпределение липсва един лист. 

Тихомир Янакиев: Това са технически неща и не пречи да се вземе решение по докладната, по същество. 

Станимир Андонов: Нали трябва да е окомплектована докладната. 

Инж. Иванка Хльостарова: Така е приложен и при нас предварителния договор. 

Андрей Николов: Колеги, други въпроси по докладната? Няма!

Който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Стамат Стаматов – „За“ и Цветан Иванов – „За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка за разглеждане на общинска сесия. 

Докладна записка №400/06.06.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: 1.Предложение за включване на обект (проект) като общински от първостепенно значение към  Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2023 г., приета с  Решение № 940 по Протокол №37/30.01.2023 г. на Общински съвет Созопол.

 1.  Разрешение по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – план за улична регулация /ПУП – ПУР/, свързващ строителните граници на гр. Черноморец с археологически обект „Крепост Акра“.
 2. Одобряване на задание по чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – план за улична регулация /ПУП – ПУР/, свързващ строителните граници на гр. Черноморец с археологически обект „Крепост Акра“. 

Въпроси и коментари по докладната? 

Станимир Андонов: Искам да попитам юристите, в последното приложение, уведомлението за инвестиционното намерение на Община Созопол, не трябва ли да има някакъв срок, до кога хората имат възможност да подават някакви възражение? 

Инж. Иванка Хльостарова: Това е уведомление и не е до хората, а е до РИОСВ и е инвестиционното намерение на общината. С него уведомяваме РИОСВ за инвестиционното намерение, какво изискваме и те ще ни напишат становище, с което ще кажат дали подлежим на процедури по Закона за опазване на околната среда. То не е за хората. Те си имат административен срок за отговор. Това се прави за културната ценност. Ще има път и паркинг и във времето да се развие. 

Станимир Андонов: Разбрах. 

Андрей Николов: Колеги, други въпроси по докладната? Няма!

Който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Стамат Стаматов – „За“ и Цветан Иванов – „За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка за разглеждане на общинска сесия. 

Уважаеми г-н председател, това бяха докладните записки разпределени за разглеждане на комисия. 

 

Андрей Николов

Председател на комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации” 

 

Протокола води :

Йовита Илиева

Сп. Административно обслужване и  архив 

Забележка: Протокол от заседанието на комисията  по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”от 22.06.2023 г., от /14:20 ч./ е неразделна част от документацията на заседание №42/30.06.2023 г. на Общински съвет Созопол.

 

ПРОТОКОЛ № 31

на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост” 

На 22.06.2023 г. от 14:30 часа, се проведе заседание на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”. Заседанието откри и води Желязко Иванов – председател на комисията. 

След направена проверка присъстваха: Желязко Иванов – председател на комисията,  Андрей Николов – член, Стилияна Николова – член, Светлана Лулева – член, Катя Стоянова – отсъства. 

На заседанието присъстваха още:

 1. Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Тодор Дамянов – заместник-кмет на Община Созопол;
 4. Общински съветници;
 5. Служители от общинска администрация;
 6. Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол;
 7. Галина Георгиева – директор на дирекция АПИО. 

Заседанието води Желязко Иванов – председател на комисията. 

Разгледаха се следните докладни записки: 

Докладна записка №372/23.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Искане за безвъзмездно предоставяне на недвижим имот с идентификатор 67800.36.413 - държавна собственост, на Община Созопол с цел изграждане на  техническа инфраструктура – част „Улица IV клас, като продължение на улица с О.Т. 956-957/кв. Мисаря/ до връзката с общински път BGS1220/ II-99, Созопол-Приморско-в.с.Дюни”, м.“Мисаря“. 

Колеги, имате ли въпроси по докладната? 

Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол: Колеги, това е връзката, която хипотетично ще направим между парцелът, който е отреден за автогара в квартал Мисаря и околовръстният път, който минава над Созопол. Това е последната фаза. 

Извървяхме доста дълъг път и знаете, че тази сага се точи от 2017 г., шест години вече. Отчуждителните процедури през частните имоти вече са осъществени. Въпреки желанието ми да направим малката автогара, която е тук, ние сме длъжни, според мен, да предприемем всички мерки и действия, за да можем да осигурим комуникативност на този парцел. При всяко едно действие след това, при всички случаи спрямо него, ще бъде улеснено от тази връзка. Досега ние нямахме връзка и каквото и да беше изградено, било автогара, било транспорен хъб, целият трафик, който трябваше да отиде в този парцел, трябваше да минава през улица “Одеса”. Всички вие знаете, всеки един от вас е запознат, че това е невъзможно през летния сезон. Ние трябва адекватно да използваме този парцел за нуждите на това, което решим по нататък да правим. Дори и да има една по-малка автогара, а после да правим по-голяма, е необходимо да има тази връзка. Благодаря! 

Георги Пинелов: Правилно ли е изписаното така: „Созопол-Приморско-в.с. Дюни”? Не трябва ли да е „Созопол-в.с.Дюни-Приморско“? 

Тихомир Янакиев: Аз мисля, че е сгрешено. Можем да направим сега корекцията. 

Галина Георгиева – директор на дирекция АПИО: Навсякъде, където е изписано „Созопол-Приморско-в.с. Дюни”, да се чете „Созопол-в.с. Дюни-Приморско“. 

Желязко Иванов: Колеги, други въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“. С четири гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка. 

Докладна записка №374/23.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Искане за безвъзмездно предоставяне на недвижим имот с идентификатор 67800.40.180 - държавна собственост,  на Община Созопол с цел изграждане на нова водна камера към съществуващ НВ „Каваци“ V-3500. 

Колеги, имате ли въпроси по докладната? 

Галина Георгиева: Тук искаме да внесем допълнение в "относно", защото в другата част не можем да поправяме. В относно, където е “НВ” със скоби да се запише „наборен водоем“. 

Станимир Андонов – общински съветник: Може ли в относно да се добави и къде се намира имота? Написан е само номера на имота, и че е държавна собственост, но къде точно се намира имота не става ясно. В решението е правилно, просто и в  

относно да се изпише. 

Галина Георгиева: Така или иначе ще дописваме, ще напишем и  местността, където се намира имота. 

Желязко Иванов: Колеги други въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, с така направените корекции, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“. С четири гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка. 

Докладна записка №376/25.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с планоснимачен №38, землище с. Росен, местност „Росенец“, Община Созопол.

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“. С четири гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №387/01.06.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот (ПИ) с планоснимачен № (пл. №) 135.17, находящ се в общ. Созопол, землище на с. Крушевец, площ 2 224 квадратни метра (кв.м.), с Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и Начин на трайно ползване (НТП):"За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)".

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“. С четири гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №396/02.06.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба на земя- частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда по реда на чл.35, ал.3 от Закона за общинската 

собственост в Поземлен имот с идентификатор № 32737.501.228, с. Индже войвода, ул. “Стара планина“, Община Созопол. 

Колеги, имате ли въпроси по докладната? 

По време на първата комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“ се констатира, че номера на скицата е сгрешен, но това не е поправено.

 Атанас Мирчев - главен експерт отдел „УОС“: Какво точно е сгрешено тук? Объркан е номерът на скицата или нещо друго? 

Станимир Андонов: Номеръти датата на скицата са сгрешени. Не е описана правилната скица. 

Желязко Иванов: Колеги, други въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“. С четири гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №407/07.06.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда - частна общинска собственост, с идентификатор 67800.503.573.7.16, с площ от 26,43 квадратни метра (кв. м.), предназначение на самостоятелния обект: „За търговска дейност“, находящ се общ. Созопол, гр. Созопол, ул. "Републиканска".

Колеги, имате ли въпроси по докладната? 

По време на първата комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“ точка 1 от описа на приложенията, беше констатирано, че регистрационния номер на акта е сгрешен, но не е поправен. 

Атанас Мирчев: Аз взимам входящите номера, които са от скицата. Просто там има някакво разминаване и на други обекти на стадиона, между номерата, които са посочени в скицата от кадастъра и това, което е в актовете за общинска собственост. 

Станимир Андонов: Г-н Мирчев, нека юристите да кажат кое е правилно. Ние само констатираме. Номера на нотариалният акт е един и същ, но регистрационният е друг. Може грешката да е и в кадастъра, но според мен трябва да важи номера, който е на самия нотариален акт. 

Галина Георгиева: Това вече няколко пъти вече сме го обсъждали. 

Станимир Андонов: И на следващата докладна е по същият начин. Кажете кое е вярното и кое трябва да се изпише. 

Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет – Созопол: Това трябва да се поправи в кадастъра, защото кадастъра не ни е документ за собственост и не можем да се водим по него. 

Атанас Мирчев: Аз съм съгласен, само казвам, че обикновено взимам тези номера от кадастъра, поради простата причина, че е по-четивно. Вие знаете, че на акта за собственост от “Агенция по вписванията”, че всичко е изписано ръчно и понякога не се разчита. В кадастъра е печатно, но ще се коригираме, ако смятате, че това е проблем. 

Желязко Иванов: Колеги, други въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“. С четири гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка. 

Докладна записка №413/13.06.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, с идентификатор 40124.90.87, с площ 4 190 квадратни метра (кв.м.), намиращ се в общ. Созопол, с. Крушевец, местност „Аязмото“. 

Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“. С четири гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка. 

Докладна записка №414/13.06.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.2, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", площ 600 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)". 

Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“. С четири гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

 

Господин председател, с това работата на комисията приключи. 

 

Желязко Иванов

Председател на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост” 

 

Протокола води:

Йовита Илиева

Сп. Административно обслужване и архив 

Забележка: Протокол от заседанието на комисията  по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост” от 22.06.2023 г., от  /14:30 ч./ е неразделна част от  документацията на заседание №42.30.06.2023 г. на Общински съвет Созопол.

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на Общински съвет –...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 7 от Правилника за организацията и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ТРЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съ...