Сряда, 19 Юли 2023 10:54

Протоколи от заседанията на постоянните комисии във връзка със сесия №43

                                                            ПРОТОКОЛ №75 

                                                                        на

 комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“  

    Днес, 19.07.2023 г., от 14:00 часа се проведе редовно заседание на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“. 

На заседанието присъстваха: 

            Станимир Андонов – председател;

            Димитринка Господинова – член;

            Анета Филипова – член;           

            Желязко Иванов – член. 

Отсъства: Панайот Рейзи

На заседанието присъстваха още: 

Георги Пинелов- председател на Общински съвет

Иванка Кирязова – Кожухарова – юрист на Общински съвет – Созопол. 

 

Заседанието води Станимир Андонов – председател на комисията.           

Разгледани бяха следните докладни:  

Докладна записка №493/13.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Участие на  община Созопол в сформиране на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група – Созопол - Приморско заедно" и определяне на представител в неговите органи на управление. 

Колеги, въпроси и коментари по докладната?

Аз имам препоръка във връзка с т.3 от решението по докладната, да бъдат предоставени Акт за частна общинска собственост, Скица и да бъде описано точно за кое помещение в сградата на НЧ „Отец Паисий“ става въпрос. 

Анета Филипова, общински съветник: За кое точно помещение става въпрос? Там всички помещения се ползват и са заети? Надявам се това да се уточни на предстоящите комисии. 

Иванка Кирязова – Кожухарова – юрист на Общински съвет – Созопол: Моля, да се има предвид, че същото решение, със същото основание и мотиви е вече прието от Общински съвет Созопол. Става въпрос за Решение №732/ 29.06.2022 г. Кое налага отново да се взима същото решение? 

Георги Пинелов: Няма устав на Сдружението. 

Станимир Андонов, след като неколкократно говори по телефона с вносителя на докладната Янко Костадинов и юриста на Общината Галя Георгиева: Колеги, предлагам да зададем нашите въпроси по време на комисиите за разяснение от общинска администрация.

 Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов- „за“ и с резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №503/19.07.2023 г. от  Георги Пинелов, Станимир Андонов и Светлана Лулева – общински съветници, относно: Одобряване на кандидати за съдебни заседатели от община Созопол за Районен съд  Бургас за мандат 2024-2027 г.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната?

Няма.

 Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов- „за“ и с резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №477/10.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Приемане на нова Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната?

Няма.

 Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов- „за“ и с резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №450/26.06.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Отчет за изпълнението на бюджета, Извънбюджетни сметки и фондове и състоянието на общинския дълг на Община Созопол за 2022 година.

Колеги, въпроси и коментари по докладната?

Няма.

 Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов- „за“ и с резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №496/13.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Актуализация в разчетите на капиталовите разходи и допълване на поименния списък на  обектите по Капиталовата програма на община Созопол за 2023 г.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната?

Няма.

 Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов- „за“ и с резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

Докладна записка №440/20.06.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението, в обхват на поземлен имот №134.369, земеделска територия, зона по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, землище на с. Крушевец, за обособяване на два урегулирани поземлени имота с отреждане за „вилна сграда“  и План за улична регулация.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната?

Няма.

 Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов- „за“ и с резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

Докладна записка №441/20.06.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 67800.10.328 и 67800.10.505, по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност “Мапи“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „апартаментен хотел”.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната?

Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов- „за“ и с резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №442/21.06.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за линеен обект на техническата инфраструктура, извън границите на населеното място, за обект: „Кабелна линия 1 kV от съществуващ трафопост „Панда“ в поземлен имот с идентификатор 67800.44.96 до ново електромерно табло в поземлен имот с идентификатор 67800.44.125 по кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на град Созопол, местност „Мапи“, землище на град Созопол“.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната?

Няма.

 Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов- „за“ и с резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №462/04.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.6.485, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, за изграждане на „жилищна сграда”.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната?

Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов- „за“ и с резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №463/04.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 81178.6.244 и 81178.6.243, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се урегулират два нови урегулирани поземлени имота, с отреждане  „за жилищно и курортно строителство“.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната?

 Колеги, тук трябва да се направят няколко корекции в решението в т.1. Да се поправи номера на имота, описан в пети ред, а именно 243 е номерът му.

 В последния ред да се поправи XV  на XVII.

В решението има 2 бр. т.2, едната да отпадне.

 Други въпроси и коментари? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов- „за“ и с резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №472/07.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Разполагане на монументално – декоративен елемент – бронзова скулптура на актьора ДОСИ ДОСЕВ,  на територията на град Созопол,  по реда на чл.62,ал.8 от Закон за устройство на територията.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната?

Няма.

 Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов- „за“ и с резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №473/07.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Одобряване, по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ на:

 1. Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.14.98 по кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на град Созопол, землище на град Созопол, извън територията на населеното място, с цел урегулиране на част от имота и обособяване на един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане „за техническа инфраструктура“.
 2. Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасета за линейните обекти и съоръжения на техническата инфраструктура – нов пълнещ тръбопровод, довеждащ (хранителен) тръбопровод, водопроводно отклонение от новия довеждащ тръбопровод за питейно водообезпечаване на вилна зона „Куку баир“ и път за достъп до новообразуваният урегулиран поземлен имот.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната?

Приложени са скици за всички имоти, но липсват  актове за собственост на  останалите имоти, които са по трасето. Моля, да бъдат изискани от общинска администрация

 Други въпроси и коментари? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов- „за“ и с резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №478/10.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населените места, за обект: „Кабелна линия – ниско напрежение, за захранване на поземлени имот в местност „Старо селище“, в зоната по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с. Атия, общ.Созопол.

 Колеги, въпроси и коментари? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов- „за“ и с резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №479/10.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.5.221, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за „сгради за отдих и курорт“.

 Колеги, въпроси и коментари? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов- „за“ и с резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №480/10.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.6.208, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане, за „жилищно и курортно строителство“.

 Колеги, въпроси и коментари? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов- „за“ и с резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №495/13.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за ПИ с идентификатор по КК на гр. Созопол – 67800.7.141, земеделска територия, местност „Буджака“, землище гр. Созопол, общ. Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и обособяване на нов урегулиран поземлен имот, за изграждане на “вилно застрояване”.

Колеги, въпроси и коментари? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов- „за“ и с резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №446/26.06.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 30822.501.281, с. Зидарово, ул. “Черно море“ №38, Община Созопол.

 Колеги, въпроси и коментари?

Искам само да отбележа, че в решението има съкращение, а бяхме препоръчали на общинска администрация да ги изписва целите наименования, никой не е длъжен да знае какво означават всички съкращения, които ползват в докладните.

Не виждам да има други коментари.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов- „за“ и с резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №447/26.06.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 61114.501.366, с. Равна гора, ул. “Стефан Стамболов“ №39, Община Созопол.

 Колеги, въпроси и коментари?

 Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов- „за“ и с резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

Докладна записка №456/29.06.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 32737.501.366, с. Индже войвода, ул. “Родопи“, Община Созопол.

Колеги, въпроси и коментари? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов- „за“ и с резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №457/29.06.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 58400.501.20, с. Присад, Община Созопол.

 Колеги, въпроси и коментари? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов- „за“ и с резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №458/29.06.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 58400.501.16, с. Присад, Община Созопол.

Колеги, въпроси и коментари? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов- „за“ и с резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №459/29.06.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 67800.501.190, гр. Созопол, ул. “Кирил и Методий“ №47, Община Созопол.

 Колеги, въпроси и коментари? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов- „за“ и с резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №460/29.06.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 32737.501.392, с. Индже войвода, ул.“Христо Ботев“, Община Созопол.

Колеги, въпроси и коментари? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов- „за“ и с резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №469/05.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.492, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", площ 505 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)".

 Колеги, въпроси и коментари?

 Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов- „за“ и с резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №470/05.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 67800.50.222, намиращ се в общ. Созопол, гр. Созопол, местност „Куку-баир“, с площ 961 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“ и Начин на трайно ползване (НТП):"Ниско застрояване (до 10m)".

 Колеги, въпроси и коментари?

Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов- „за“ и с резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №471/05.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 67800.50.126, намиращ се в общ. Созопол, гр. Созопол, местност „Куку-баир“, с площ 500 квадратни метра (кв.м.), с Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“ и Начин на трайно ползване (НТП):"Ниско застрояване (до 10m)".

 Колеги, въпроси и коментари?

Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов- „за“ и с резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №475/10.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с планоснимачен №102, землище с.Росен, местност „Росенец“, община Созопол.

 Колеги, въпроси и коментари?

 Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов- „за“ и с резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №476/10.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с планоснимачен №10, землище с.Росен, местност „Куш бунар“, община Созопол.

 Колеги, въпроси и коментари?

 Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов- „за“ и с резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №491/13.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 61042.501.115, с. Равадиново, ул.“Ропотамо“ №52, община Созопол.

 Колеги, въпроси и коментари?

Колеги, тук забелязах, че липсват пълномощни на четирима от наследниците. Нека общинска администрация ги приложи тези пълномощни или пълномощно от адвоката, което да удостоверява, че представлява тези четирима собственици.

Няма други въпроси.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов- „за“ и с резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №492/13.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Учредяване право на прокарване за изграждане на обект „Изграждане физическа инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи на А1 България ЕАД на територията на гр. Созопол“.

 Колеги, въпроси и коментари?

Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов- „за“ и с резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №494/13.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 12975.501.173, с площ 263 квадратни метра (кв.м.), Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Урбанизирана“ и Начин на трайно ползване (НТП):“Ниско застрояване (до 10m)“, ведно с построена в него сграда с идентификатор 12975.501.173.1, със застроена площ 64 кв.м., с адрес: общ. Созопол, с Вършило, ул. „Родина“ №27.

 Колеги, въпроси и коментари?

 Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов- „за“ и с резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №481/11.07.2023 г. от Тодор Дамянов заместник-кмет на Община Созопол относно: Отпускане на еднократна финансова помощ за заболяване.

Колеги, въпроси и коментари?

 Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов- „за“ и с резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 

 Станимир Андонов

Председател на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“ 

 Протокола води:

Петя Димитрова

 Главен експерт "Връзки с обществеността и информационно обслужване"

  Забележка: Протокол от заседанието на комисията  по Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“ от 19.07.2023 г., от  14:00 ч. е неразделна част от  документацията на заседание  № 43/31.07.2023 г. на Общински съвет Созопол.

 

 ПРОТОКОЛ №76

 от заседание на комисията по „ Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“.

             Днес, 24.07.2023 г., от 14:00 часа  се проведе редовно заседание на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“.

 На заседанието присъстваха: Станимир Андонов – председател, Димитринка Господинова – член, Желязко Иванов – член, Анета Филипова - член. Отсъстваше Панайот Рейзи.

 На заседанието присъстваха още : 

 1. Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Тодор Дамянов – заместник-кмет на Община Созопол;
 4. Галина Георгиева – директор на дирекция АПИО;
 5. Общински съветници;
 6. Служители от общинска администрация;
 7. Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол.

Заседанието води Станимир Андонов – председател на комисията. 

Комисията имаше кворум и разгледа следната докладна записка: 

Докладна записка №493/13.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Участие на  община Созопол в сформиране на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група – Созопол - Приморско заедно" и определяне на представител в неговите органи на управление.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната?

 Красимира Германова – общински съветник: Аз искам да попитам, това ново сдружение ли е?

 Станимир Андонов: Нека някой от общината да обясни! Г-н Костадинов имате думата!

 Янко Костадинов – секретар на Община Созопол: За да стане пределно ясно какво правим във връзка с внесената докладна и предложеното решение, ще обясня. Миналата година юни месец. е прието Решение №725, с което Общински съвет Созопол дава съгласие Община Созопол да учреди публично частно партньорство, местна инициативна група „Созопол-Приморско-заедно“. Също така дава съгласие на кметът на Община Созопол, да кандидатства за финансиране по процедура чрез подбор на проектно предложение в подмярка 19, „Помощ за подготвителни дейности“. Следващото решение е от юли месец на 2022 г., Решение №761, с което Общински съвет Созопол, дава съгласието си да бъде създадено съвместно партньорство, като част от подготвителните дейности по подмярка 19.1. В тази връзка е сключено партньорско отношение между Община Созопол и Община Приморско, представители на стопански и нестопански сектор, физически лица. Самата процедура към края на 2022 г. приключи на етап административно несъответствие, където самото проектно предложение не беше допуснато до следващ етап. Самото учредяване на местна инициативна група, няма проблеми и към онзи момент също, да бъде учредено. В случая се надявахме, че това ще стане 2023 г. и вече идваме на настоящия момент с тази докладна, която е и логично следствие от миналата година. В случая тук, Общински съвет Созопол трябва да наблегне на това, че се дава съгласие на кмета на Община Созопол, да се определи представител от Община Созопол, който да участва в учредяването на МИГ „Созопол-Приморско-заедно“. Това е финалният етап от едни дейности, които са започнати от миналата година и взимайки това решение, Общински съвет Созопол ще подпомогне технически дейности, които след учредяването свързано с регистрацията, за да може, както е описано в настоящата докладна, да се кандидатства за финансиране на стратегия за МИГ-а. Крайният срок е в края на месец септември. В тази връзка кметът на общината, предлага да се вземе решение. Ние имаме една хронологична последователност, считано от миналата година. Проблема тогава беше, че проектното предложение за европейското финансиране не беше допуснато на следващ етап, но самото учредяване няма касация с това.

 Красимира Германова: Задавам въпросът, защото обикновено в краят на мандатът, когато са останали една, две сесии е нормално да се задават въпроси и ще продължават да се задават, когато става въпрос за създаване на нещо, което може да бъде създадено на ръба на този мандат или в началото на следващия. Задавам въпроса чисто технически, какви са сроковете, дали това ще се случи в този мандат, и ако не се случи в този мандат….Нямам нищо против Вас г-н Костадинов, просто в момента сте секретар на общината, но е възможно след края на октомври да не сте. В този смисъл задавам въпроса. Не е ли нормално позицията секретар да бъде упълномощена, юристите да кажат. Искам да ме разберете правилно защо задавам въпроса. Сега трябва да сме много строги в тези си решения, защото да не се случи така, че в един момент решението да е взето просто така. Юристите, ако могат да отговорят?

 Станимир Андонов: Тоест г-жо Германова, предлагате във т.2….

 Красимира Германова: Предлагам да бъде изписано така, че да се упълномощава самата длъжност секретар. Да, в момента е Янко Костадинов, но ако след това не е вече той секретар? Не мисля, че Общински съвет Созопол, трябва да взима решение просто ей така, а после да го мислим. Г-н Костадинов спомена един краен срок, до края на септември, но все пак това е една по-дълга процедура и тя изисква след себе си още малко работа, във времето. В един момент това може да е пречка и за да стопира работата на самият МИГ, при стартирането му. Чисти технически задавам въпросът.

 Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет - Созопол: Първо искам да ви обърна внимание уважаеми общински съветници, че с Решение №725/29.06.2022 г., ще го прочета дословно: Дава съгласие община Созопол да участва в учредяване на Сдружение с нестопанска цел с наименование Местна Инициативна Група /МИГ/ „Созопол-Приморско-заедно“, седалището, където ще се намира е същото, упълномощили сме кметът. За мен това решение е в сила и сега отново да взимаме такова решение….

 Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол: Може би, да се смени само представителя? Аз не знам, да кажат юристите.

 Янко Костадинов: По отношение на първият въпрос, трябва да има персонализиране на представителя. Тоест, не е възможно да бъде предложена само определената позиция. Това, което казвам го има във абсолютно всички решения на общински съвети, що се касае за учредяване на Местни Инициативна Група, в цяла България. Нямаме нещо, което да е изключение в този смисъл. Вторият въпрос, на г-жа Кирязова, Решение №725 не преповтаря проекта на решение, който сега предлагаме. Неговото касателство, както споменах в първия ми анонс, е по отношение на една процедура, която е свързана с европейско финансиране по стар програмен период. Това пропуснах да ви го кажа, е от 2014 – 2020 г. по подмярка 19.1, по мярка 19. Към момента ние вече сме в новият програмен период 2021 – 2027 г., съответно финансирането на стратегия ще е обвързано с кандидатстване през този програмен период. Първото ни решение, както казах, изпълнението му стигна до етап недопускане при несъответствие.

 Иванка Кирязова: Така или иначе ние сме взели конкретно решение за учредяване. Това по какъв проект ще се участва, според мен няма никакво значение. Ако след това решението не е изпълнено решението в частта да се учреди този МИГ, това е една друга тема, но така или иначе ние имаме решение за учредяване на МИГ. Втори път ще вземем същото решение.

 Галина Георгиева – директор на дирекция АПИО: Не е същото само 30% се препокриват, създаването на сдружение. В момента, както каза и г-н Костадинов, ние правим продължение на процедурата от това решение. Обявяване отново, че ще създаване сдружение, определяме нов представител, съответно ще кандидатстваме по новият програмен период.

 Георги Пинелов: Това значи ли, че за всяко ново кандидатстване, трябва да има ново решение?

 Галина Георгиева: Винаги сме взимали.

 Красимира Германова: Не! Взимали сме, когато става въпрос да кандидатстваме и взимаме решение, което изисква самата програма, не е решение за създаване всеки път на сдружение.

 Галина Георгиева: Решение №725 се отнася за кандидатстване и минахме само първата част на одобрение

 Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол: Реално после нямаше последващи действия и не е приключило нищо….

 Красимира Германова: Тоест, по онова решение нищо не е направено? Не е ели нормално да го отменим тогава?

 Галина Георгиева: Не може да се отмени нещо, което е ползвано.

 Красимира Германова: Говоря за частта, в която отново се създава МИГ, защо го има пак създаването на МИГ?

 Тихомир Янакиев: Юристите са преценили, че това трябва да е формулирано по този начин. Искам да попитам, произлиза ли някакъв проблем, ако гласуваме решението г-жо Кирязова? Ще ни убият ли, ще има ли вреда за общината?

 Иванка Кирязова: Втори път приемаме същото решение. Абсолютно същото е в т.1.

 Тихомир Янакиев: Какъв е проблемът да се гласува? Ще навреди ли по някакъв начин на общината, какво ще стане? Ако няма някакви проблеми, какво пречи?

 Янко Костадинов: Тук е много важно да уточня, че това решение по начина, по който е предложено, то след това ще бъде представено на управляващ орган. Изискването е решението да бъде в тази последователност, с този диспозитив, с тази лексика, която е използвана в диспозитива. Ние не можем да се възползваме от първото решение.

 Тихомир Янакиев: Какво ще се случи, ако не го гласуваме и си останем със старото решение, каквото е?

 Георги Пинелов: Може би, само точката да отпадне!

 Галина Георгиева: Не можем да отидем с двете решения. Трябва да имаме чисто решение, за да го представим.

 Красимира Германова: Това решение не е за кандидатстване!

 Галина Георгиева: То се използва после за кандидатстване.

 Красимира Германова: Ние решение за създаване с представител имаме.

 Тихомир Янакиев: Ние сме имали и преди седем години, всеки път сме ги имали в решенията. Дайте тогава по тази логика да останем с едно решение, и ако претърпим наистина щети след това, кой ще бъде отговорен? Кметът, защото не съм успял да направя нещо с……..

 Янко Костадинов: Когато имаме покана за свикване на учредително събрание, в тази покана ще бъдат описани изискванията, които са насочени към абсолютно всички съучредители. Съучредителите,  казвам само едно от изискванията, трябва да приложат решение на техните върховни или управляващи органи. За юридическите лица, търговци и нестопанска цел, според техният устав или дружествен договор, трябва да определят, че дават съгласие да участват при сформиране на МИГ Созопол-Приморско и да се упълномощи представител. Същото се отнася и за Община Созопол, както и за Община Приморско. Като публични субекти в решението да се съдържа, отново казвам, диспозитива “одобрява участие, дава съгласие за участие на Община Созопол за сформиране на въпросното сдружение и определя представител”. Всяко друго решение с друг диспозитив или две решения свързани по някакъв начин помежду си, няма да бъде прието, като легитимни документи, които представляват представителство на определеният субект. Ние сме един от всички субекти. Ние заедно с Община Приморско не сме господстващи, имаме равно право на глас, както казва и чл.28 от „Закона за юридическите лица с нестопанска цел“. Всеки член на общо събрание има право на глас. Всички съучредители трябва да изпълним абсолютно едни и същи изисквания.

 Станимир Андонов: Колеги, други въпроси и коментари?

 Андрей Николов – общински съветник: Тук стана някакъв дебат между хора, които са юристи и хора, които не са юристи. В случая ние ще кандидатстваме по някакъв проект, да имало е такава докладна. Очевидно според рамката и условията за кандидатстване по този проект, има нова рамка, по която трябва да покрием някакви условия и да сме адекватни. Какъв е проблема? Стига сте спорили! От тук присъстващите общински съветници, аз не знам някой да е с юридическо образование. Спорят юристите г-жа Кирязова, г-жа Георгиева, съответно и г-н Костадинов. Всеки си каза доводите, а решението е наше колеги.

 Станимир Андонов: Аз искам само да попитам нещо по т.3, тъй като предоставеното за безвъзмездно ползване общинско имущество, не трябва ли да има акт за общинска собственост и скица?

 Янко Костадинов: Във връзка с Вашето питане, следва да се направи изменение от името на вносителя, на т.3.  Т.3 да се чете „Предоставя за безвъзмездно ползване за срок от 5 години за  нуждите на МИГ офис с адрес: гр. Созопол, ул. „Републиканска“, ет. -1, представляващо помещение с площ от 150 кв. м. – частна общинска собственост.“ Ще приложим и схема на самостоятелният обект, както и акт за частна общинска собственост, за да може да изпълним изискването на комисията. Правим промяната не само заради въпроса, който е бил зададен по време на комисия ЗОР, а и самото помещение предоставя достъп за лица с увреждания. По критериите, които са свързани с точкуването на всяко едно предложение за финансиране на стратегия, се дават повече точки, ако помещението предлага достъп за инвалиди и имат необходимото пространство, в което да се извършват и заседания на МИГ-а. Затова предлагаме първоначалното помещение да бъде заменено с това, което ви цитирах.

 Станимир Андонов: Благодаря г-н Костадинов! Други въпроси и коментари колеги? Г-жо Лулева!

 Светлана Лулева – общински съветник: Това с помещението е условие при учредяването на тази Местна Инициативна Група, така ли?

 Янко Костадинов: Точно така. Иначе казано на учредителното събрание, след като бъдат определени органите на МИГ-а, трябва да има и адрес и седалище, от което да се извършва управлението и адрес за кореспонденция. Това е напълно стандартно по отношение на абсолютно всяко едно юридическо лице, в рамките на Република България.

 Светлана Лулева: Тоест, това седалище ще е за …, нали там участват Созопол, Приморско и коя друга община?

 Янко Костадинов: Само Созопол и Приморско са.

 Светлана Лулева:Това значи, че вие вече сте обсъдили с Община Приморско и седалището на тази местна инициативна група от двете общини, ще бъде в Созопол на ул. „Републиканска“, там еди кой си номер. Така да разбираме? Значи все пак има някакви предварителни виждания за учредяването на тази местна инициативна група на базата на предишното решение, което сме взели. Вече е стартирана процедурата и сега променяме представителя на Община Созопол, който ще участва. Да си изясня като последователност нещата.

 Янко Костадинов: Не! Не е така. Сега отново ще върна темата в начален етап. Това, за което говорите г-жо Лулева е във връзка с Решение №725 от юни месец 2022 г. и то е свързано с участие за финансиране…

 Светлана Лулева: Учредяване и финансиране!

 Янко Костадинов: Да, участие за финансиране по подмярка 19.1..

 Светлана Лулева: Учредяване на местна инициативна група и финансиране!

 Янко Костадинов: Терминът учредяване е неизбежен във всеки един момент, защото без значение през какви етапи минава, от къде идва финансирането, дали е през европейските фондове или е със собствени средства. В крайна сметка трябва да създадем това юридическо лице с нестопанска цел, за да може то да продължи предмета си на дейност, който ще бъде заложен в уставът му.

 Светлана Лулева: Ще си позволя само да вметна нещо. Това, че в една докладна е изписано учредяване, означава, че ще се учреди някакво сдружение с нестопанска цел, местна инициативна група и т. н. Едното не кореспондира с другото. Не е задължително условие да е написано в докладната едновременно учредяване и кандидатстване. След като се учреди дадено дружество, то вече може в следващи докладни да си приемаме, за всяко едно кандидатстване, променяне на представител, който ще е в тази инициативна група. Не е задължително всеки път ние да учредяваме и да кандидатстваме. Колкото повече ни обяснявате, толкова повече ни обърквате, съжалявам, че го казвам, но със всяко обяснение от Ваша страна, ни обърквате все повече. Нямам нищо против, че отново ще пише учредяване, но нека да бъдем коректни в обясненията.

 Янко Костадинов: Г-жо Лулева, съжалявам, че създадох такъв драматичен хаос във Вашето съзнание.

 Светлана Лулева: Не е драматичен хаос въобще. Моля да не драматизирате с изказвания, няма драма тук.

 Янко Костадинов: Добре, съжалявам, че създадох объркване в разбирането Ви и за термина учредяване. Казвам го в момента по следният начин, учредяване е както общо понятие, което включва в себе си съвкупност от дейности….

 Светлана Лулева: Знаем какво значи учредяване, давайте по същество. Благодаря! Слушаме Ви от половин час и нищо не можем да разберем.

 Янко Костадинов: Не ми давате думата обаче, която ако трябва ще ми я отнеме председателя на комисията. Учредяване е съвкупност от много дейности, взаимно свързани помежду си, които водят до един конкретен резултат. Учредяване също така е и конкретно действие, което представлява събиране на лица на учредително събрание, гласуване на дневен ред и приемане на решения във връзка с този дневен ред. Благодаря!

 Светлана Лулева: Разбрахме за какво значи учредяване, въпреки, че ние знаехме и преди това какво значи. Все пак по докладната не действаме. Съжалявам г-н кмете, че ставате свидетел на такива въпроси, но ако Вие сте разбрали нещо от обяснението на г-н Костадинов, нямам нищо против.

 Красимира Германова: Аз мисля, че това нямаше да се случи, ако към докладната, нещо, което тази общинска администрация, съжалявам, че ще го кажа, но повече от 16 години така и не се разбра. Когато една докладна се представи към нея трябва да има информация относно докладната. Какъв беше проблемът, към тази докладна да бъде приложено Решение №725 и Решение №761, за да може да бъде лесно и удобно за общинските съветници? Аз зададох въпрос за едно, но се оказа, че друг е, ако мога да кажа проблема. Един път взехме решение за учредяване, втори път ще вземем такова решение. Не се ли бият тези решения? Не трябва ли първата точка от това решение да отменя предишното. Две решения за една и съща група, винаги могат да бъдат сметнати като две решения за две отделни групи. Простете невежеството ми, не съм юрист, икономист съм, но съм минала през доста повече от Вас по такива материи и мисля, че би следвало или да отменим предното решение или да направим допълване. Това дали ще представим две, три или пет решения, не мисля, че ще е проблем за управляващите органи да ви кажа. Не излизайте с този номер. Идеята ми беше да изчистим така решението, че то да е правилно. Решението на Общински съвет да не създава такива въпроси, защото ние сме в края на мандата си. Сега ще вземем решение, но ако до края на мандата не…., после още едно решение. Не следва ли да кажат юристите да отменим предното след като са еднакви.

 Галина Георгиева: Тъй като наистина прекалено много се овъртяхме в обяснения, какво ни трябва и какво не, реално на нас ни трябва чисто решение на Общински съвет, което да декларира съгласие и да даде основни параметри на едно сдружение, как ще изглежда. Съответно и по кой програмен период ще работи. Второто решение на Общински съвет за даване на съгласие за създаване на сдружение, беше ползвано. Тоест, не може да се оттегля решение, в което сме ползвали права, особено на трети лица. Направиха се срещи, след това се създаде споразуменското партньорство, ние сме работили по това решение. Трябва ни за новият програмен период в този вид. Процедурата е тръгнала и сега трябва да я приключим. Онова решение е обвързано с предходният програмен период, с други спецификации и изглежда по друг начин. Кандидатствали сме вече с него.

Тихомир Янакиев: Има нещо, в което г-жа Германова е права, че наистина трябваше да се приложат старите решения, защото те се различават от новото и това съветниците щяха да го видят. Аз имам един друг въпрос, колко решения има върнати този Общински съвет? Само ще ви кажа, че дотук сте работили така, че ние нямаме нито едно върнато решение. Мисля, че това е атестация за тази работа, към която, макар и малък принос, има и общинска администрация.

 Станимир Андонов: Колеги, предполагам, че вече се поизчисти въпроса.

 Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „За“ и с резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията  подкрепи докладната записка за разглеждане на общинска сесия.

 Докладна записка №503/19.07.2023 г. от  Георги Пинелов, Станимир Андонов и Светлана Лулева – общински съветници, относно: Одобряване на кандидати за съдебни заседатели от община Созопол за Районен съд  Бургас за мандат 2024-2027 г.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „За“ и с резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията  подкрепи докладната записка за разглеждане на общинска сесия.

  

Уважаеми г-н председател, това бяха докладните записки разпределени за разглеждане на комисия. 

 

Станимир Андонов

Председател на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“ 

 

Протокола води:

Йовита Илиева

Сп. Административно обслужване и архив 

Забележка: Протокол от заседанието на комисията  по Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалбиот 24.07.2023 г., от /14:00 ч./ е неразделна част от документацията на заседание № 43/31.07.2023 г. на Общински съвет Созопол.

 

ПРОТОКОЛ №19 

от съвместно заседание на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“  и комисията по Финанси и бюджет, международни проекти и програми“. 

            На 24.07.2023 г., от 14:10 часа  се проведе съвместно заседание на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“ и комисията по „Финанси и бюджет, международни проекти и програми“. 

            На заседанието  присъстваха членовете на комисиите, в състав:

Станимир Андонов – председател на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“, Димитринка Господинова – председател на комисията по Финанси и бюджет, международни проекти и програми“, Желязко Иванов – член, Анета Филипова – член, Милена Желева – член, Цветелин Георгиев – член,, Красимира Германова – член. Отсъстваше Панайот Рейзи.

 На заседанието присъстваха :

 1. Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Тодор Дамянов – заместник-кмет на Община Созопол;
 4. Галина Георгиева – директор на дирекция АПИО;
 5. Общински съветници;
 6. Служители от общинска администрация;
 7. Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол.

Заседанието води Станимир Андонов– председател на комисията.

Комисията разгледа следната докладна:

 Докладна записка №477/10.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Приемане на нова Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол.

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Станимир Андонов – „За“, Димитринка Господинова –„За“, Желязко Иванов –„За“, Анета Филипова – „За“, Милена Желева – „За“, Цветелин Георгиев - „За“,  Красимира Германова - „За“. Със седем гласа - "За", съвместната комисия подкрепи докладната записка.

  

Уважаеми г-н председател, това беше докладната записка разпределена за разглеждане от съвместната комисия. 

 

 Станимир Андонов

Председател на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“

 

 Димитринка Господинова

Председател на комисията по „Финанси и бюджет, международни проекти и програми"  

 

Протокола води:

Йовита Илиева

Сп. Административно обслужване и архив  

Забележка: Протокол от заседанието на комисията  по  „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“  и комисията по „Финанси и бюджет, международни проекти и програми" от 24.07.2023 г., от  /14:10 ч./ е неразделна част от  документацията на заседание №43/31.07.2023 г. на Общински съвет Созопол.

 

ПРОТОКОЛ № 34

на комисията  по Финанси и бюджет, международни проекти и програми 

На 24.07.2023 г. от 14:20 ч., се проведе редовно заседание на комисията по „Финанси и бюджет международни проекти и програми” в състав:

 1. Димитринка Господинова – председател;
 2. Станимир Андонов – член;
 3. Красимира Германова – член;
 4. Милена Желева – член;
 5. Цветелин Георгиев – член.

На заседанието присъстваха още :

 1. Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Тодор Дамянов – заместник-кмет на Община Созопол;
 4. Галина Георгиева – директор на дирекция АПИО;
 5. Общински съветници;
 6. Служители от общинска администрация;
 7. Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол.

Заседанието откри и ръководи председателят  на комисията – Димитринка Господинова.

 Уважаеми г-н председател, г-н кмете, колеги, присъстват всички членове на комисията, имаме кворум и можем да започнем своята работа. За разглеждане са постъпили следните докладни записки:

 Докладна записка №450/26.06.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Отчет за изпълнението на бюджета, Извънбюджетни сметки и фондове и състоянието на общинския дълг на Община Созопол за 2022 година.

Колеги, имате  ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладна записка № 450 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля

да гласува: Димитринка Господинова – „За“, Станимир Андонов – „За“, Милена Желева – „За“, Красимира Германова – „За“, Цветелин Георгиев – „За“. С пет гласа „За“ – докладната влиза за разглеждане на общинска сесия.

 Докладна записка №496/13.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Актуализация в разчетите на капиталовите разходи и допълване на поименния списък на  обектите по Капиталовата програма на община Созопол за 2023 г.

 Колеги, имате  ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладна записка № 496 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля

да гласува: Димитринка Господинова – „За“, Станимир Андонов – „За“, Милена Желева – „За“, Красимира Германова – „За“, Цветелин Георгиев – „За“. С пет гласа „За“ – докладната влиза за разглеждане на общинска сесия.

  

Г-н председател, това бяха докладните записки, разпределени за разглеждане от комисията.

 

 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

Председател на комисията по „Финанси и бюджет, международни проекти и програми"

  

Протокола води:

Йовита Илиева

Сп. Административно обслужване и архив

  

Забележка:  Протокол от заседанието на комисията  по Финанси и бюджет, международни проекти и програми от 24.07.2023 г., от  /14:20 ч./ е неразделна част от  документацията на заседание №43/31.07.2023 г. на Общински съвет Созопол.

 

  ПРОТОКОЛ №35

на комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”

 На 24.07.2023 г. от 14:30 часа, се проведе заседание на комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации” в състав: 

 1. Андрей Николов – председател;
 2. Станимир Андонов – член;
 3. Илиян Стефанов – член;
 4. Стамат Стаматов – член.;
 5. Цветан Иванов– отсъства. 

На заседанието присъстваха още :

 1. Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Тодор Дамянов – заместник-кмет на Община Созопол;
 4. Галина Георгиева – директор на дирекция АПИО;
 5. Общински съветници;
 6. Служители от общинска администрация;
 7. Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол.

Заседанието води Андрей Николов, председател на комисията.

Разгледаха са следните докладни записки: 

Докладна записка №440/20.06.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението, в обхват на поземлен имот №134.369, земеделска територия, зона по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, землище на с. Крушевец, за обособяване на два урегулирани поземлени имота с отреждане за „вилна сграда“  и План за улична регулация. 

Въпроси и коментари по докладната? Няма!

Който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Стамат Стаматов – „За“. С  четири гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка за разглеждане на общинска сесия.

 Докладна записка №441/20.06.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 67800.10.328 и 67800.10.505, по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност “Мапи“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „апартаментен хотел”.

 Въпроси и коментари по докладната? Няма!

Който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Стамат Стаматов – „За“. С  четири гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка за разглеждане на общинска сесия.

 Докладна записка №442/21.06.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за линеен обект на техническата инфраструктура, извън границите на населеното място, за обект: „Кабелна линия 1 kV от съществуващ трафопост „Панда“ в поземлен имот с идентификатор 67800.44.96 до ново електромерно табло в поземлен имот с идентификатор 67800.44.125 по кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на град Созопол, местност „Мапи“, землище на град Созопол“.

 Въпроси и коментари по докладната? Няма!

Който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Стамат Стаматов – „За“. С  четири гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка за разглеждане на общинска сесия.

 Докладна записка №462/04.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.6.485, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, за изграждане на „жилищна сграда”.

 Въпроси и коментари по докладната? Няма!

Който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Стамат Стаматов – „За“. С  четири гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка за разглеждане на общинска сесия.

 Докладна записка №463/04.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 81178.6.244 и 81178.6.243, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се урегулират два нови урегулирани поземлени имота, с отреждане  „за жилищно и курортно строителство“.

 Въпроси и коментари по докладната? Няма!

Който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Стамат Стаматов – „За“. С  четири гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка за разглеждане на общинска сесия.

 Докладна записка №472/07.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Разполагане на монументално – декоративен елемент – бронзова скулптура на актьора ДОСИ ДОСЕВ,  на територията на град Созопол,  по реда на чл.62,ал.8 от Закон за устройство на територията.

 Въпроси и коментари по докладната?

 Станимир Андонов – общински съветник: Уважаеми колеги, предполагам, че всички сте разгледали двете схеми, които се предлагат за разполагане на статуята. Предлагам комисията да вземе отношение, ако стигаме до единодушно съгласие. Предложението ми е Скица №103 от 26.062023 г., това е до кулата в центъра на Созопол.

 Андрей Николов: Уважаеми колеги, членове на комисията, с така направеното предложение от г-н Андонов, желаете ли да излезем с решение на комисията, да го предложим на предстоящата сесия на Общински съвет?

 Който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, с така направеното предложение, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Стамат Стаматов – „За“. С  четири гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка за разглеждане на общинска сесия.

 Докладна записка №473/07.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Одобряване, по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ на:

 1. Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.14.98 по кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на град Созопол, землище на град Созопол, извън територията на населеното място, с цел урегулиране на част от имота и обособяване на един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане „за техническа инфраструктура“.
 2. Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасета за линейните обекти и съоръжения на техническата инфраструктура – нов пълнещ тръбопровод, довеждащ (хранителен) тръбопровод, водопроводно отклонение от новия довеждащ тръбопровод за питейно водообезпечаване на вилна зона „Куку баир“ и път за достъп до новообразуваният урегулиран поземлен имот.

 Въпроси и коментари по докладната? Няма!

Който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Стамат Стаматов – „За“. С  четири гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка за разглеждане на общинска сесия.

 Докладна записка №478/10.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населените места, за обект: „Кабелна линия – ниско напрежение, за захранване на поземлени имот в местност „Старо селище“, в зоната по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с.Атия, общ.Созопол.

 Въпроси и коментари по докладната? Няма!

Който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Стамат Стаматов – „За“. С  четири гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка за разглеждане на общинска сесия.

 Докладна записка №479/10.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.5.221, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за „сгради за отдих и курорт“.

 Въпроси и коментари по докладната? Няма!

Който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Стамат Стаматов – „За“. С  четири гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка за разглеждане на общинска сесия.

 Докладна записка №480/10.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.6.208, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр.Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане, за „жилищно и курортно строителство“.

 Въпроси и коментари по докладната? Няма!

Който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Стамат Стаматов – „За“. С  четири гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка за разглеждане на общинска сесия.

 Докладна записка №495/13.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за ПИ с идентификатор по КК на гр. Созопол – 67800.7.141, земеделска територия, местност „Буджака“, землище гр. Созопол, общ. Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и обособяване на нов урегулиран поземлен имот, за изграждане на “вилно застрояване”.

 Въпроси и коментари по докладната? Няма!

Който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Стамат Стаматов – „За“. С  четири гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка за разглеждане на общинска сесия.

  

Уважаеми г-н председател, това бяха докладните записки разпределени за разглеждане на комисия.

  Андрей Николов

Председател на комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”

  

Протокола води :

Йовита Илиева

Сп. Административно обслужване и  архив 

 

Забележка: Протокол от заседанието на комисията  по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”от 24.07.2023 г., от /14:30 ч./ е неразделна част от документацията на заседание №43/31.07.2023 г. на Общински съвет Созопол.

 

 

ПРОТОКОЛ № 32

на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”

 На 24.07.2023 г. от 14:40 часа, се проведе заседание на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”. Заседанието откри и води Желязко Иванов – председател на комисията.

 След направена проверка присъстваха: Желязко Иванов – председател на комисията,  Андрей Николов – член, Стилияна Николова – член, Светлана Лулева – член, Катя Стоянова – отсъства.

 На заседанието присъстваха още:

 1. Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Тодор Дамянов – заместник-кмет на Община Созопол;
 4. Общински съветници;
 5. Служители от общинска администрация;
 6. Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол;
 7. Галина Георгиева – директор на дирекция АПИО.

Заседанието води Желязко Иванов – председател на комисията.

Разгледаха се следните докладни записки:

 Докладна записка №446/26.06.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 30822.501.281, с. Зидарово, ул. “Черно море“ №38, Община Созопол.

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“. С четири гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №447/26.06.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 61114.501.366, с. Равна гора, ул. “Стефан Стамболов“ №39, Община Созопол.

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма!

 Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“. С четири гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №456/29.06.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 32737.501.366, с. Индже войвода, ул. “Родопи“, Община Созопол.

 Колеги, имате ли въпроси по докладната?

 Светлана Лулева – общински съветник: Прави ми впечатление, че в нито една от докладните няма становище на кмета на населеното място. Не трябва ли да има?

 Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол: Не трябва, това е прекратяване на съсобственост.

 Светлана Лулева: Винаги е имало.

 Галина Георгиева – директор на дирекция АПИО: Никога не сме прилагали становище за такава докладна. Бъркате се г-жо Лулева.

 Желязко Иванов: Колеги, други въпроси и коментари? Няма!

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“. С четири гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №457/29.06.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 58400.501.20, с. Присад, Община Созопол.

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“. С четири гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №458/29.06.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 58400.501.16, с. Присад, Община Созопол.

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“. С четири гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №459/29.06.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 67800.501.190, гр. Созопол, ул. “Кирил и Методий“ №47, Община Созопол.

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“. С четири гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №460/29.06.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 32737.501.392, с. Индже войвода, ул.“Христо Ботев“, Община Созопол.

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“. С четири гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №469/05.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.492, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", площ 505 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)".

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“. С четири гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №470/05.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 67800.50.222, намиращ се в общ. Созопол, гр. Созопол, местност „Куку-баир“, с площ 961 квадратни метра (кв.м.), с Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“ и Начин на трайно ползване (НТП):"Ниско застрояване (до 10m)".

 Колеги, имате ли въпроси по докладната?

 Галина Георгиева: От името на вносителя Докладна записка №470 се оттегля, поради грешка в кадастралната карта, която отразява имотите с параметри ниско застрояване. Ниско застрояване означава, че трябва да има подробно устройствен план, а това е параграфска зона и съответно не отговаря на характеристиките да ги обявим с по-високо застрояване. Така лъжем хората и затова първо ще поправим кадастралната карта и след това наново ще ги внесем.

 Докладна записка №471/05.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 67800.50.126, намиращ се в общ. Созопол, гр. Созопол, местност „Куку-баир“, с площ 500 квадратни метра (кв.м.), с Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“ и Начин на трайно ползване (НТП):"Ниско застрояване (до 10m)".

 Колеги, имате ли въпроси по докладната?

 Галина Георгиева: От името на вносителя Докладна записка №471 се оттегля, поради грешка в кадастралната карта, която отразява имотите с параметри ниско застрояване. Ниско застрояване означава, че трябва да има подробно устройствен план, а това е параграгска зона и съответно не отговаря на характеристиките да ги обявим с по-високо застрояване. Така лъжем хората и затова първо ще поправим кадастралната карта и след това наново ще ги внесем.

 Докладна записка №475/10.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с планоснимачен №102, землище с.Росен, местност „Росенец“, община Созопол.

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“. С четири гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №476/10.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с планоснимачен №10, землище с.Росен, местност „Куш бунар“, община Созопол.

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“. С четири гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №491/13.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 61042.501.115, с. Равадиново, ул.“Ропотамо“ №52, община Созопол.

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“. С четири гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №492/13.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Учредяване право на прокарване за изграждане на обект „Изграждане физическа инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи на А1 България ЕАД на територията на гр. Созопол“.

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“. С четири гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

 Докладна записка №494/13.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 12975.501.173, с площ 263 квадратни метра (кв.м.), Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Урбанизирана“ и Начин на трайно ползване (НТП):“Ниско застрояване (до 10m)“, ведно с построена в него сграда с идентификатор 12975.501.173.1, със застроена площ 64 кв.м., с адрес: общ. Созопол, с Вършило, ул. „Родина“ №27.

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“. С четири гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка.

 

Господин председател, с това работата на комисията приключи.

  

Желязко Иванов

Председател на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”

  

Протокола води:

Йовита Илиева

Сп. Административно обслужване и архив  

Забележка: Протокол от заседанието на комисията  по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост” от 24.07.2023 г., от  /14:40 ч./ е неразделна част от  документацията на заседание №43/31.07.2023 г. на Общински съвет Созопол.

 

ПРОТОКОЛ № 17

на Комисията по „Социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедание“ 

На 24.07.2023 г. от 14:50 часа, се проведе редовно заседание на комисията по „Социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедание“. Заседанието откри и води Анета Филипова – председател на комисията. 

 1. Анета Филипова – председател;
 1. Стилияна Николова – член;
 2. Андрей Николов – член;
 3. Цветелин Георгиев – член;
 4. Стойчо Неделчев - отсъства. 

На заседанието присъстваха още : 

 1. Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Тодор Дамянов – заместник-кмет на Община Созопол;
 4. Общински съветници;
 5. Служители от общинска администрация;
 6. Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол;
 7. Галина Георгиева – директор на дирекция АПИО.

 Комисията има кворум и може да започне разглеждане на докладната.

 Докладна записка №481/11.07.2023 г. от Тодор Дамянов заместник-кмет на Община Созопол относно: Отпускане на еднократна финансова помощ за заболяване.           

Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладна записка № 349 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Анета Филипова– „За“, Стилияна Николова – „За“, Андрей Николов – „За“, Цветелин Георгиев – „За“. С четири гласа "За", комисията подкрепи докладната записка.

  

С това работата на комисията по „Социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедание” приключи.

  

АНЕТА ФИЛИПОВА

Председател на комисия по „Социална политика, образование, култура,

здравеопазване, спорт и вероизповедание” 

 

Протокола води :

Йовита Илиева

Сп. Административно обслужване и архив

 

Забележка:  Протокол от заседанието на комисията по „Социална политика, образование, култура,

здравеопазване, спорт и вероизповедание” от 24.07.2023 г., от  /14:50 ч./ е неразделна част от  документацията на заседание №43/31.07.2023 г. на Общински съвет Созопол

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на Общински съвет –...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 7 от Правилника за организацията и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ТРЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съ...