Четвъртък, 07 Септември 2023 14:50

Протоколи от заседанията на постоянните комисии във връзка със сесия №45

                                                            ПРОТОКОЛ №78 

                                                                        на

 комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“ 

  Днес, 07.09.2023 г., от 14:00 часа се проведе редовно заседание на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“. 

 На заседанието присъстваха: 

  Станимир Андонов – председател;

Димитринка Господинова – член;

Анета Филипова – член;           

Желязко Иванов – член. 

Станислав Губеров - член.

 

На заседанието присъстваха още: 

Георги Пинелов- председател на Общински съвет

Иванка Кирязова – Кожухарова – юрист на Общински съвет – Созопол. 

Божана Чампарова- юрист на Община Созопол

Янко Костадинов- секретар на Община Созопол

 

Заседанието води Станимир Андонов – председател на комисията.           

Разгледани бяха следните докладни:  

Докладна записка №580/18.08.2023 г. от Тодор Дамянов заместник-кмет на Община Созопол относно: Участие на Община Созопол в общо събрание на СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА - СОЗОПОЛ“.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов - „за“, Станислав Губеров – „За“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 

Докладна записка №630/30.08.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Избиране на временно изпълняващи длъжност кмет на Община Созопол и кметове на кметства при условията на Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и Изборен кодекс/ИК/, и във връзка с насрочените за 29 октомври 2023 год., с Указ № 146 от 31. 07.2023 г. на Президента на Република България избори за общински съветници и кметове на общини.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната?

 Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол: Искам само да вмъкна нещо относно срока за влизане в сила. Получава се една дупка от около 28 дни, в които всички ще бъдат кандидати, те няма да са встъпили и кой ще управлява кметствата? Не е ли по-добре да се промени проекта на решение, че влиза в сила от датата на регистрация, както е по решението на ЦИК, но не по късно от 27…….

 Янко Костадинов – секретар на Община Созопол: ЗМСМА не го позволява.

 Иванка Кирязова: Напротив, позволява ти го ЗМСМА, правиш тълкуване с изборният кодекс.

 Янко Костадинов: Не съм видял някоя друга община да прави такова тълкуване.

 Иванка Кирязова: Има, има. Аз съм го формулирала така: Решението влиза в сила от деня следващ деня на решението на ОИК Созопол, за регистрация на кандидатите за кмет на Община и кмет на кметства, но не по-късно от 27 септември.

 Янко Костадинов: Добре, 42, ал.6 от ЗМСМА…..

 Иванка Кирязова: Той ти казва най-късният срок, когато да избереш…

 Янко Костадинов: Не казва най-късно до, а казва срок.

 Иванка Кирязова: Да правим тълкуване като юристи във връзка с чл.161 от Изборният кодекс. Въобще няма да цитираме решението на ЦИК. ЦИК са излезли с решение от 29.08, което ти казва: Действащ кмет или временно изпълняващ длъжността кмет, който е кандидат за кмет на община или за общински съветник, задължително ползва по свой избор неплатен или платен отпуск, от деня следващ деня на решението за регистрация до обявяване на резултатите.

 Янко Костадинов: До 18 септември се регистрират за участие на изборите партиите и местните коалиции.

 Иванка Кирязова: И кандидатите. Мисля, че така е най-изчистено, помислете го.

 Станимир Андонов: 22 октомври не е ли късно? Една седмица преди изборите.

 Иванка Кирязова: Когато кмет на община, кмет на район…..

 Янко Костадинов: Седем дневен срок преди края, а не най-късно до.

 Иванка Кирязова: Седем дневен срок преди края, Общински съвет избира временно изпълняващ длъжността кмет. Няма пречка, това ти е най-крайният срок и няма пречка да го направиш по-рано. Съпостави с чл. 161 от Изборния кодекс.

 Янко Костадинов: Общинските съвети по околните общини, какви решения са взели, можем да видим.

 Иванка Кирязова: Аз съм гледала не в нашата област, а в други области.

 Георги Пинелов: Аз реагирах като г-н Андонов относно датата 22 октомври.

 Иванка Кирязова: Получава се така, че от 27 септември до 22 октомври кой управлява?

 Янко Костадинов: Заместник кметът управлява. Когато кметът е отпуск пуска заповед за заместване, както е общият и обичаен случай за заместването, дали ще е в общината или се касае за кметствата.

 Иванка Кирязова: А по кметствата?

 Янко Костадинов: Секретарите, там също кметовете излизат в отпуск.

 Иванка Кирязова: Тогава защо определяме временно изпълняващ?

 Янко Костадинов: Защото законът го изисква. 

Иванка Кирязова: Според мен, моето предложение е разумно. Помислете върху него. 

Янко Костадинов: Моето мнение, че не може да се тълкува разширително, защото …. 

Станимир Андонов: Нали целта на цялата работа е да изберем заместници на кандидатите, за да не участват в изборния процес от длъжността си. Ние като казваме 22 октомври, една седмица преди изборите, значи, че той може да си пусне официално отпуската от 22 октомври. 

Янко Костадинов: Не може, защото трябва да се регистрира за изборите. Как ще проведе кампанията? 

Станимир Андонов: Тогава да го формулираме, както казва г-жа Кирязова, за да има някаква логика. Кажете как е правилно. 

Янко Костадинов: 2019 година е правено, както е сега. Във форума на Асоциация на секретарите, бях задал този въпрос и ми изпратиха примерни образци от Община Сливен. Община Сливен са взели решение в този смисъл, който предлагаме.

 Иванка Кирязова: За мен това, което предлагам е правилно. Аз също съм се консултирала с други колеги и мисля, че това е правилното.

 Станимир Андонов: Други въпроси и коментари? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов - „за“, Станислав Губеров – „За“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №560/15.08.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Отчет за изпълнението на бюджета и ИБСФ /извънбюджетни сметки и фондове/ на Община Созопол към 30.06 2023 година.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната?

 В точка 1 от решението е изписано, че приема отчета на Община Созопол към 30.06.2022 г., а трябва да бъде 2023 г. Това трябва да се поправи.

 Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов - „за“, Станислав Губеров – „За“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №575/15.08.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Кандидатстване с Концепция за интегрирани териториални инвестиции по процедура BG16FFPR003-2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“ по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната?Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов - „за“, Станислав Губеров – „За“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №576/15.08.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по Първа покана  за набиране на концепции за проектни предложения по Териториалната стратегия на програмата Интеррег България-Турция 2021-2027.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов - „за“, Станислав Губеров – „За“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №577/15.08.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по Първа покана  за набиране на концепции за проектни предложения по Териториалната стратегия на програмата Интеррег България-Турция 2021-2027.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов - „за“, Станислав Губеров – „За“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №622/29.08.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Кандидатстване с Концепция за интегрирани териториални инвестиции по процедура BG16FFPR003-2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“ по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов - „за“, Станислав Губеров – „За“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №625/29.08.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Получаване на временен безлихвен заем от централния бюджет по реда на ПМС № 221/20.08.2020г. за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014 – 2020 г. и тяхното възстановяване.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната?

 Тук нищо не е приложено, за да искаме този заем, трябва да има някакви разяснителни документи приложени към докладната. Да се приложат документите към докладната.

 Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов - „за“, Станислав Губеров – „За“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №626/29.08.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Проектобюджет на oбщина Созопол за 2023 година.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната?Няма!

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов - „за“, Станислав Губеров – „За“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №649/05.09.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Кандидатстване с проект  по процедура BG14MFOP001-1.027 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки“, Мярка 1.8. „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки“, сектор „Инвестиции в съществуващи рибарски пристанища“ и сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на лодкостоянки“.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната?

 Тук също трябва да се приложат разяснителни документи, защото така, както е написано в обяснителната част кои дейности ще са включени, трябва да има разяснителни документи.

 Георги Пинелов: В предната докладна също нямаше разяснителни документи.

 Станимир Андонов: В 625 докладна няма, 576 докладна няма, 577 също няма никакви приложение и не става ясно.

 Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с това изискване, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов - „за“, Станислав Губеров – „За“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №521/26.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Одобряване на Подробен устройствен план – план за улична регулация /ПУП – ПУР/ на улица с осови точки 14-28-29-30-31-32 в м. “Мисаря“, землище на гр. Созопол, завършваща с обръщало в ПИ 67800.3.134 в м. ”Мисаря”, землище на гр. Созопол.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов - „за“, Станислав Губеров – „За“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №547/09.08.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Даване на съгласие за допускане на проект за изменение на действащ Общ устройствен план /ОУП/ на Община Созопол.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов - „за“ и с резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №553/11.08.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, за изработване на изменение на Подробен устройствен план – план за улична регулация /ПУП-ПУР/ на улица-тупик с осови точки 54-55 с ширина 3,50 метра и пешеходна алея достигаща до плажната ивица с ширина 2,00 метра в местност „Каваци“, в устройствена зона „Ок4/11“ - територии за курорт и допълващи дейности по действащ Общ устройствен план /ОУП/ на Община Созопол и охранителна зона „А“ по Закон за устройството на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната?

 Иванка Кирязова: На страница 1, 3 абзац, във второ изречение, номера на идентификатора е сгрешен, вместо „ .150“ е изписано „ .10“.

 Станимир Андонов: Аз ги гледах имаше два имота- единият завършва на 15, а другият на 10. Нека да се провери дали е правилен номера.

 Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов - „за“, Станислав Губеров – „За“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №554/11.08.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение по реда на чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план– План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.36.227, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, м. “Външната чешма“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособят тринадесет нови урегулирани поземлени имоти, за изграждане “на вилни сгради” и един урегулиран поземлен имот за” вилна сграда” и трафопост .

 Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов - „за“, Станислав Губеров – „За“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №555/11.08.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.8.121, по КК на гр. Созопол, земеделска територия, м. “Буджака“, извън територията на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, за изграждане на „вилни сгради“.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната?

 На втора страница, 3 абзац в обяснителната част, са писали, ширина „8 метра“, а трябва да е „6 метра“ и в заповедта си пише 6 метра. В приложение №5, становището няма входящ номер и не е подписано от г-н Рашков. За мен е просто някакъв лист.

 Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов - „за“, Станислав Губеров – „За“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №557/11.08.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.36.447, по Кадастралната карта на гр. Созопол, горска територия, местност “Света Марина“, с цел промяна предназначението, с отреждане:  „за жилищни и курортни сгради“.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната?

 В приложение №10 номерът трябва да бъде „9813“, а не „9816“.

 Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов - „за“, Станислав Губеров – „За“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №559/14.08.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване,  в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.56.18, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “АКРА“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един урегулиран поземлен имот „за вилни сгради и трафопост“.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов - „за“, Станислав Губеров – „За“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №564/15.08.2023 г. от Тодор Дамянов заместник-кмет на Община Созопол относно: Одобряване, по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ, на Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населеното място, за обект: „Улица и алея в м. “Света Марина“, землище на гр. Созопол, в обхват между кв. Мисаря и общински път - къмпинг „Златна рибка“ -  гр. Созопол“.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната?

 Тук в решението има цитирани заповеди на кмета, Заповед №769 и Заповед №170, но не са приложени. Моля да се добавят към докладната. На втора страница, 2 абзац, седми ред, Приложение №8 в описанието е объркано, не е „306“, а е „16“ и датата също е сгрешена. „БТК“ ЕАД е заличена вече от регистъра, а в решението е изписано, че трябва да бъде съгласувано, а няма такава фирма вече. Тоест трябва да пише „Виваком България“ ЕАД.

 Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов - „за“, Станислав Губеров – „За“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №581/21.08.2023 г. от Тодор Дамянов заместник-кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот №134.424, по плана на новообразуваните имоти в зоната по §4 от ЗСПЗЗ, земеделска територия, землище с. Крушевец, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособят два нови самостоятелни урегулирани поземлени имота „ за вилна сграда и трафопост“ и план за улична регулация на улица осигуряваща транспортен достъп до имота.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната?

 В точка 1 от решението УПИ трябва да е изписано „VI-134.424“.

 Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов - „за“, Станислав Губеров – „За“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

  Докладна записка №582/21.08.2023 г. от Тодор Дамянов заместник-кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.36.56, по Кадастралната карта на гр.Созопол, горска територия, местност “Света Марина“, с цел промяна предназначението, с отреждане: „за жилищни сгради апартаментен туристически комплекс , сгради за обществено обслужване и трафопост “. 

 Колеги, въпроси и коментари по докладната?

 В решението има цитирана заповед, моля да бъде добавена към докладната. Заповед Z-170/26.01.2006 г.

 Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов - „за“, Станислав Губеров – „За“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №583/21.08.2023 г. от Тодор Дамянов заместник-кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.36.18, по Кадастралната карта на гр.Созопол, горска територия, местност “Света Марина“, с цел промяна предназначението, с отреждане: „за жилищни сгради, апартаментен туристически комплекс, сгради за обществено обслужване , и трафопост“. 

 Колеги, въпроси и коментари по докладната?

 Тук също трябва да се приложи цитираната заповед.

 Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов - „за“, Станислав Губеров – „За“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №599/24.08.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на  с. Атия.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната?Няма!

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов - „за“, Станислав Губеров – „За“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №623/29.08.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на: урегулиран поземлен имот IІІ-6276, с идентификатор 81178.6.276,  поземлени имоти с идентификатори 81178.6.275 и 81178.6.545, земеделска територия по КК на гр. Черноморец, местност „Аклади“, землище на гр. Черноморец, с цел:

 • промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 81178.6.275  и поземлен имот с идентификатор 81178.6.545 и
 • обединяването им с УПИ IІІ-6276 и обособяване на три  нови урегулирани поземлени имота, с отреждане  „За сгради за отдих и курорт“, като се запазва изградената вилна сграда и  се предвижда ново застрояване.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната?

 Тук в относно вместо „IІІ-6276“ трябва да е „IІІ-6.276“. На страница 3, където пише „БТК“ ЕАД, трябва да се замени с „Виваком България“ ЕАД.

 Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов - „за“, Станислав Губеров – „За“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №624/29.08.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Изразяване на принципно съгласие за изработване на проект за пътна връзка към ПИ с идентификатори 63029.107.23 и 63029.107.24 по КК на с. Росен, м. ”Ашламите”, Община Созопол.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов - „за“ и с резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №627/30.08.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, за изработване на Подробен устройствен план  – план улична регулация /ПУП-ПУР/ с цел осигуряване на транспортен достъп до УПИ ІІ526 и УПИ ІІІ525, представляващи бивша земеделска земя в зона по §4 от ЗСПЗЗ, в землището на с. Индже войвода. Със Заповед №695/26.06.2006г. и Заповед №694/26.06.2006 г. са одобрени ПУП-ПРЗ за ПИ 525 и 526 с цел промяна предназначението на земеделски земи за изграждане на вилни сгради за собствени нужди  в УПИ ІІ526 и ІІІ525. С ПУП  е показан транспортния достъп до УПИ, но уличната регулация не е одобрена с одобряване на ПУП.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната?

 В "относно" трябва се махне текста „Със Заповед №695/26.06.2006 г. и Заповед №694/26.06.2006 г. са одобрени ПУП-ПРЗ за ПИ 525 и 526 с цел промяна предназначението на земеделски земи за изграждане на вилни сгради за собствени нужди  в УПИ ІІ526 и ІІІ525. С ПУП  е показан транспортния достъп до УПИ, но уличната регулация не е одобрена с одобряване на ПУП.“

 В точка 1 от решението, последният абзац има цитирани заповеди, но не пише от кого са. От кмета ли, от началника на МРРБ ли са, не става ясно. Те са приложени и се вижда, че са от кмета, но после в решението няма приложения, така че трябва да се изпише от кого са. Тук в решението също има съгласуване с  „БТК“ ЕАД, трябва да се замени с „Виваком България“ ЕАД.

 Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов- „за“ и с резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №645/31.08.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.10.376 по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност “Мапи“, за промяна предназначението, с отреждане „за жилищно и курортно строителство“.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов - „за“ и с резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №621/28.08.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: 1. Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП - частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти, изразяващ се в промяна на конфигурацията на УПИ XIII, кв.3 идентичен с ПИ 81178.502.100, ПИ 81178.502.580,  ПИ 81178.502.590, ПИ 81178.502.592 и общински ПИ 81178.502.593, ПИ 81178.502.579 по КККР за гр. Черноморец и промяна на регулационни граници  между УПИ XIII и УПИ VI, както и между УПИ XIII и УПИ V  по план за регулация и застрояване на гр. Черноморец, съгласно графичната част на проекта за ЧИ.

                                                                                                                                                    2. Одобряване на пазарната цена при която да се сключат предварителни договори по реда на  чл.15, ал.3  от Закон за устройство на територията.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов- „за“ и с резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №537/07.08.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор №81178.501.191, гр. Черноморец, Община Созопол.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов- „за“ и с резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 Докладна записка №561/15.08.2023 г. от Тодор Дамянов заместник-кмет на Община Созопол относно: Определяне  броя на групите и броя  на децата в тях  през учебната 2023/ 2024 година  в  детските градини на територията на община Созопол.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов- „за“ и с резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии. 

Докладна записка №562/15.08.2023 г. от Тодор Дамянов заместник-кмет на Община Созопол относно: Утвърждаване  на  слетите   и  маломерни  паралелки  в  училищата на територията на Община Созопол за  учебната  2023 / 2024 учебна  година.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов- „за“ и с резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане в постоянните комисии.

 

Уважаеми г-н председател, това бяха докладните записки разпределени за разглеждане на комисия. 

 

Станимир Андонов

Председател на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“ 

 

Протокола води:

Йовита Илиева

Сп. Административно обслужване и архив

 

Забележка: Протокол от заседанието на комисията  по Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“ от 07.09.2023 г., от  14:00 ч. е неразделна част от  документацията на заседание  № 45/19.09.2023 г. на Общински съвет Созопол.

Гр. Созопол  ул. “Аполония” №34;  тел/факс : 0550/2 37 60.

 

 

ПРОТОКОЛ №79 

от заседание на комисията по „ Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“.

  Днес, 12.09.2023 г., от 14:00 часа  се проведе редовно заседание на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“.

 На заседанието присъстваха: Станимир Андонов – председател, Димитринка Господинова – член, Желязко Иванов – член, Анета Филипова – член, Станислав Губеров – член.

 На заседанието присъстваха още : 

 1. Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Тодор Дамянов – заместник-кмет на Община Созопол;
 4. Галина Георгиева – директор на дирекция АПИО;
 5. Общински съветници;
 6. Служители от общинска администрация;
 7. Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол.

Заседанието води Станимир Андонов – председател на комисията.

 Комисията имаше кворум и разгледа следните докладни записки: 

Докладна записка №580/18.08.2023 г. от Тодор Дамянов заместник-кмет на Община Созопол относно: Участие на Община Созопол в общо събрание на СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА - СОЗОПОЛ“.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов - „за“, Станислав Губеров – „За“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане на общинска сесия.

 Докладна записка №630/30.08.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Избиране на временно изпълняващи длъжност кмет на Община Созопол и кметове на кметства при условията на Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и Изборен кодекс/ИК/, и във връзка с насрочените за 29 октомври 2023 год., с Указ № 146 от 31. 07.2023 г. на Президента на Република България избори за общински съветници и кметове на общини.

 Колеги, въпроси и коментари по докладната?

       Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол:   Както на първи ЗОР, така и сега представям на вашето внимание моето становище, относно влизане на решението в сила. Видно от проекта, който ни е даден пише, че решението влиза в сила от 22 октомври, но съгласно изборния кодекс, всички регистрирани кандидати за кмет на кметства и кмет на общини следва да излязат в отпуск. Затова аз предлагам следният проект на решението в точка три цитирам: Решението влиза в сила от деня следващ деня на решението на ОИК Созопол, за регистрация на кандидатите за кмет на Община и кмет на кметства, но не по-късно от 27.09.2023 г. Получава се един луфт, първо кмета на общината и кметовете на кметства са в предизборна кампания, регистрирани са и трябва да излязат в  отпуск. От този проект на решение 22 октомври, временно изпълняващите длъжността встъпват. Какво правим в периода между 27 септември, когато 26 септември е крайният срок за регистрация на кандидатите, до 22 октомври? Мисля, че така е по-изчистени и по-ясно, място за тълкуване няма.

       Галина Георгиева – директор на дирекция АПИО: Аз също искам да изкажа моето становище защо така сме го предложили. Преди промените от 2016 г., процедурата беше точно такава. Общински съвет избираше временно изпълняващият за целия период. 2019 година за първи път процедирахме по новият ред и в периода 27 септември, кметът назначава заместник кмет със заповед от 39 от ЗМСМА, при условията за заместване при отпуск. След това В.Р.И.Д-а встъпва в длъжност на по-късна дата. След обсъждане с областна управа те считат, че решението трябва да влезе в сила, както е по ЗМСМА, седем дни преди изтичане на мандата на Общински съвет.

       Красимира Германова – общински съветник: Мандата на Общински съвет не изтича, докато не се конституира следващият.

       Галина Георгиева: Те считат, че до 29 октомври е датата и като се върнат седем дни става 22 октомври. Нямам точно обяснение защо е така броенето. Просто 2019 г. беше прието така.

       Красимира Германова: Защо 27 септември е посочено като дата за излизане в отпуск, защото на кмета мандата му изтича на 27 октомври. На Общински съвет мандата изтича чак, когато бъде конституиран новият Общински съвет, защото ако не бъде конституиран нов си продължава старият. Аз исках да коментирам друго. Юристите да кажат, когато кметът е в отпуск той продължава да си функционира като кмет. Когато обаче има временно изпълняващ длъжността кмет му се прекратяват, едва ли не правомощията като кмет.

       Галина Георгиева: Точно това исках да кажа, че от 2016 г. идеята на изменението е да не се прекратяват по-рано правомощията на кметовете, а те да излизат в отпуск.

       Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол: Тоест, да си завършат целия четири годишен мандат, така ли?

       Галина Георгиева: Нещо такова. Да не взима Общински съвет решение за дълъг период от време, а да бъде в най-краткия възможен.

       Тодор Дамянов – заместник-кмет на Община Созопол: Идеята е да се прекратят правомощията на кандидатите за кметове.

       Иванка Кирязова: Само да добавя, че аз съм се постарала да проверя как е и по другите Общински съвети извън Бургаска област и масово проектът на решение е така, както го предлагам аз.

       Галина Георгиева: Искам да кажа, че нямам нищо против да се предложи такава промяна, просто обяснявам защо ние сме я внесли така.

       Тихомир Янакиев: Ето промяна предлага вносителят, за да не си помисли някой, че имам някакво служебно преимущество, не знам какво би било то……

       Красимира Германова: Тук не говорим за преимущество, а затова да вземем адекватно решение.

       Тихомир Янакиев: Адекватните решения се базират на закона. В случая говорим за две законни решения. Предлагам да направим това, което казва г-жа Кирязова, ако искате още от следващия ден. Тук се гледа законността и как е написано в ЗМСМА.

       Станимир Андонов: Други въпроси колеги? Няма. Пристъпваме към гласуване, като трета римска точка от решението се изменя по предложение на вносителя, така както я зачете г-жа Кирязова.

 Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направеното изменение, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Анета Филипова – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Желязко Иванов - „за“, Станислав Губеров – „За“ и с резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане на общинска сесия.

  

Уважаеми г-н председател, това бяха докладните записки разпределени за разглеждане на комисия. 

 

Станимир Андонов

Председател на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“ 

 

Протокола води:

Йовита Илиева

Сп. Административно обслужване и архив 

 

Забележка: Протокол от заседанието на комисията  по Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалбиот 12.09.2023 г., от /14:00 ч./ е неразделна част от документацията на заседание № 45/19.09.2023 г. на Общински съвет Созопол.

 

Гр. Созопол  ул. “Аполония” №34;  тел/факс : 0550/2 37 60.

е- mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.os – sozopol.

 

ПРОТОКОЛ № 35

на комисията  по Финанси и бюджет, международни проекти и програми 

На 12.09.2023 г. от 14:10 ч., се проведе редовно заседание на комисията по „Финанси и бюджет международни проекти и програми” в състав:

 1. Димитринка Господинова – председател;
 2. Станимир Андонов – член;
 3. Красимира Германова – член;
 4. Милена Желева – член;
 5. Цветелин Георгиев – член.

На заседанието присъстваха още :

 1. Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Тодор Дамянов – заместник-кмет на Община Созопол;
 4. Галина Георгиева – директор на дирекция АПИО;
 5. Общински съветници;
 6. Служители от общинска администрация;
 7. Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол.

Заседанието откри и ръководи председателят  на комисията – Димитринка Господинова. 

Уважаеми г-н председател, г-н кмете, колеги, присъстват всички членове на комисията, имаме кворум и можем да започнем своята работа. За разглеждане са постъпили следните докладни записки: 

Докладна записка №560/15.08.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Отчет за изпълнението на бюджета и ИБСФ /извънбюджетни сметки и фондове/ на Община Созопол към 30.06 2023 година.

Колеги, имате  ли въпроси по докладната? Няма.

Който е съгласен докладна записка № 560 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля

да гласува: Димитринка Господинова – „За“, Станимир Андонов – „За“, Милена Желева – „За“, Красимира Германова – „За“, Цветелин Георгиев – „За“. С пет гласа „За“ – докладната влиза за разглеждане на общинска сесия. 

Докладна записка №575/15.08.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Кандидатстване с Концепция за интегрирани териториални инвестиции по процедура BG16FFPR003-2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“ по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027. 

Колеги, имате  ли въпроси по докладната? Няма.

Който е съгласен докладна записка № 450 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля

да гласува: Димитринка Господинова – „За“, Станимир Андонов – „За“, Милена Желева – „За“, Красимира Германова – „За“, Цветелин Георгиев – „За“. С пет гласа „За“ – докладната влиза за разглеждане на общинска сесия. 

Докладна записка №576/15.08.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по Първа покана  за набиране на концепции за проектни предложения по Териториалната стратегия на програмата Интеррег България-Турция 2021-2027. 

Колеги, имате  ли въпроси по докладната? Няма.

Който е съгласен докладна записка № 576 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля

да гласува: Димитринка Господинова – „За“, Станимир Андонов – „За“, Милена Желева – „За“, Красимира Германова – „За“, Цветелин Георгиев – „За“. С пет гласа „За“ – докладната влиза за разглеждане на общинска сесия. 

Докладна записка №577/15.08.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по Първа покана  за набиране на концепции за проектни предложения по Териториалната стратегия на програмата Интеррег България-Турция 2021-2027.

Колеги, имате  ли въпроси по докладната? Няма.

Който е съгласен докладна записка № 577 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля

да гласува: Димитринка Господинова – „За“, Станимир Андонов – „За“, Милена Желева – „За“, Красимира Германова – „За“, Цветелин Георгиев – „За“. С пет гласа „За“ – докладната влиза за разглеждане на общинска сесия. 

Докладна записка №622/29.08.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Кандидатстване с Концепция за интегрирани териториални инвестиции по процедура BG16FFPR003-2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“ по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027. 

Колеги, имате  ли въпроси по докладната? Няма.

Който е съгласен докладна записка № 622 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля

да гласува: Димитринка Господинова – „За“, Станимир Андонов – „За“, Милена Желева – „За“, Красимира Германова – „За“, Цветелин Георгиев – „За“. С пет гласа „За“ – докладната влиза за разглеждане на общинска сесия. 

Докладна записка №625/29.08.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Получаване на временен безлихвен заем от централния бюджет по реда на ПМС № 221/20.08.2020 г. за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014 – 2020 г. и тяхното възстановяване. 

Колеги, имате  ли въпроси по докладната? Няма.

Който е съгласен докладна записка № 625 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля

да гласува: Димитринка Господинова – „За“, Станимир Андонов – „За“, Милена Желева – „За“, Красимира Германова – „За“, Цветелин Георгиев – „За“. С пет гласа „За“ – докладната влиза за разглеждане на общинска сесия. 

Докладна записка №626/29.08.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Проектобюджет на oбщина Созопол за 2023 година. 

Колеги, имате  ли въпроси по докладната? Няма.

Който е съгласен докладна записка № 626 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля

да гласува: Димитринка Господинова – „За“, Станимир Андонов – „За“, Милена Желева – „За“, Красимира Германова – „За“, Цветелин Георгиев – „За“. С пет гласа „За“ – докладната влиза за разглеждане на общинска сесия. 

Докладна записка №649/05.09.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Кандидатстване с проект  по процедура BG14MFOP001-1.027 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки“, Мярка 1.8. „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки“, сектор „Инвестиции в съществуващи рибарски пристанища“ и сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на лодкостоянки“. 

Колеги, имате  ли въпроси по докладната? Няма.

Който е съгласен докладна записка № 649 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля

да гласува: Димитринка Господинова – „За“, Станимир Андонов – „За“, Милена Желева – „За“, Красимира Германова – „За“, Цветелин Георгиев – „За“. С пет гласа „За“ – докладната влиза за разглеждане на общинска сесия.

 

Г-н председател, това бяха докладните записки, разпределени за разглеждане от комисията. 

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

Председател на комисията по „Финанси и бюджет, международни проекти и програми" 

 

Протокола води:

Йовита Илиева

Сп. Административно обслужване и архив  

 

Забележка:  Протокол от заседанието на комисията  по Финанси и бюджет, международни проекти и програми от 12.09.2023 г., от  /14:10 ч./ е неразделна част от  документацията на заседание №45/19.09.2023 г. на Общински съвет Созопол.

 

  ПРОТОКОЛ №36

на комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”

 

На 12.09.2023 г. от 14:20 часа, се проведе заседание на комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации” в състав: 

 1. Андрей Николов – председател;
 2. Станимир Андонов – член;
 3. Илиян Стефанов – член;
 4. Стамат Стаматов – член.;
 5. Цветан Иванов– член. 

На заседанието присъстваха още :

 1. Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Тодор Дамянов – заместник-кмет на Община Созопол;
 4. Галина Георгиева – директор на дирекция АПИО;
 5. Общински съветници;
 6. Служители от общинска администрация;
 7. Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол.

Заседанието води Андрей Николов, председател на комисията.

Разгледаха са следните докладни записки: 

Докладна записка №521/26.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Одобряване на Подробен устройствен план – план за улична регулация /ПУП – ПУР/ на улица с осови точки 14-28-29-30-31-32 в м. “Мисаря“, землище на гр. Созопол, завършваща с обръщало в ПИ 67800.3.134 в м. ”Мисаря”, землище на гр. Созопол. 

Въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Стамат Стаматов – „За“, Цветан Иванов – „За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка за разглеждане на общинска сесия. 

Докладна записка №547/09.08.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Даване на съгласие за допускане на проект за изменение на действащ Общ устройствен план /ОУП/ на Община Созопол.

 Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол: Оттеглям докладната.

 Андрей Николов: Докладна записка №553/11.08.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, за изработване на изменение на Подробен устройствен план – план за улична регулация /ПУП-ПУР/ на улица-тупик с осови точки 54-55 с ширина 3,50 метра и пешеходна алея достигаща до плажната ивица с ширина 2,00 метра в местност „Каваци“, в устройствена зона „Ок4/11“ - територии за курорт и допълващи дейности по действащ Общ устройствен план /ОУП/ на Община Созопол и охранителна зона „А“ по Закон за устройството на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/.

 Въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Стамат Стаматов – „За“, Цветан Иванов – „За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка за разглеждане на общинска сесия.

 Докладна записка №554/11.08.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение по реда на чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план– План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.36.227, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, м. “Външната чешма“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособят тринадесет нови урегулирани поземлени имоти, за изграждане “на вилни сгради” и един урегулиран поземлен имот за” вилна сграда” и трафопост .

 Въпроси и коментари по докладната?

 Инж. Иванка Хльостарова - директор на дирекция УТСК: Там, където е изписано „БТК“ ЕАД да се чете „Виваком България“ ЕАД.

 Който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Стамат Стаматов – „За“, Цветан Иванов – „За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка за разглеждане на общинска сесия.

 Докладна записка №555/11.08.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.8.121, по КК на гр. Созопол, земеделска територия, м. “Буджака“, извън територията на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, за изграждане на „вилни сгради“.

 Въпроси и коментари по докладната?

 Инж. Иванка Хльостарова: Там, където е изписано „БТК“ ЕАД да се чете „Виваком България“ ЕАД.

 Който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Стамат Стаматов – „За“, Цветан Иванов – „За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка за разглеждане на общинска сесия.

 Докладна записка №557/11.08.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.36.447, по Кадастралната карта на гр. Созопол, горска територия, местност “Света Марина“, с цел промяна предназначението, с отреждане:  „за жилищни и курортни сгради“.

 Въпроси и коментари по докладната?

 Инж. Иванка Хльостарова: Там, където е изписано „БТК“ ЕАД да се чете „Виваком България“ ЕАД.

 Който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Стамат Стаматов – „За“, Цветан Иванов – „За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка за разглеждане на общинска сесия.

 Докладна записка №559/14.08.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване,  в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.56.18, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “АКРА“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един урегулиран поземлен имот „за вилни сгради и трафопост“.

 Въпроси и коментари по докладната?

 Инж. Иванка Хльостарова: Там, където е изписано „БТК“ ЕАД да се чете „Виваком България“ ЕАД.

 Който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Стамат Стаматов – „За“, Цветан Иванов – „За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка за разглеждане на общинска сесия.

 Докладна записка №564/15.08.2023 г. от Тодор Дамянов заместник-кмет на Община Созопол относно: Одобряване, по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ, на Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населеното място, за обект: „Улица и алея в м. “Света Марина“, землище на гр. Созопол, в обхват между кв. Мисаря и общински път - къмпинг „Златна рибка“ -  гр. Созопол“.

 Въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Стамат Стаматов – „За“, Цветан Иванов – „За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка за разглеждане на общинска сесия.

 Докладна записка №581/21.08.2023 г. от Тодор Дамянов заместник-кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот №134.424, по плана на новообразуваните имоти в зоната по §4 от ЗСПЗЗ, земеделска територия, землище с. Крушевец, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособят два нови самостоятелни урегулирани поземлени имота „ за вилна сграда и трафопост“ и план за улична регулация на улица осигуряваща транспортен достъп до имота.

 Инж. Иванка Хльостарова: Там, където е изписано „БТК“ ЕАД да се чете „Виваком България“ ЕАД.

 Който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Стамат Стаматов – „За“, Цветан Иванов – „За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка за разглеждане на общинска сесия.

  Докладна записка №582/21.08.2023 г. от Тодор Дамянов заместник-кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.36.56, по Кадастралната карта на гр. Созопол, горска територия, местност “Света Марина“, с цел промяна предназначението, с отреждане: „за жилищни сгради апартаментен туристически комплекс , сгради за обществено обслужване и трафопост “.  

Въпроси и коментари по докладната? 

Инж. Иванка Хльостарова: Там, където е изписано „БТК“ ЕАД да се чете „Виваком България“ ЕАД.

 Който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Стамат Стаматов – „За“, Цветан Иванов – „За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка за разглеждане на общинска сесия.

 Докладна записка №583/21.08.2023 г. от Тодор Дамянов заместник-кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.36.18, по Кадастралната карта на гр.Созопол, горска територия, местност “Света Марина“, с цел промяна предназначението, с отреждане: „за жилищни сгради, апартаментен туристически комплекс, сгради за обществено обслужване , и трафопост“. 

 Въпроси и коментари по докладната?

 Инж. Иванка Хльостарова: Там, където е изписано „БТК“ ЕАД да се чете „Виваком България“ ЕАД.

 Който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Стамат Стаматов – „За“, Цветан Иванов – „За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка за разглеждане на общинска сесия.

 Докладна записка №599/24.08.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на  с. Атия.

 Въпроси и коментари по докладната? Няма!

Който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Стамат Стаматов – „За“, Цветан Иванов – „За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка за разглеждане на общинска сесия.

 Докладна записка №623/29.08.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на: урегулиран поземлен имот IІІ-6276, с идентификатор 81178.6.276,  поземлени имоти с идентификатори 81178.6.275 и 81178.6.545, земеделска територия по КК на гр. Черноморец, местност „Аклади“, землище на гр. Черноморец, с цел:

 • промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 81178.6.275  и поземлен имот с идентификатор 81178.6.545 и
 • обединяването им с УПИ IІІ-6276 и обособяване на три нови урегулирани поземлени имота, с отреждане  „За сгради за отдих и курорт“, като се запазва изградената вилна сграда и  се предвижда ново застрояване.

 Въпроси и коментари по докладната?

 Инж. Иванка Хльостарова: Там, където е изписано „БТК“ ЕАД да се чете „Виваком България“ ЕАД.

 Който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Стамат Стаматов – „За“, Цветан Иванов – „За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка за разглеждане на общинска сесия.

 Докладна записка №624/29.08.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Изразяване на принципно съгласие за изработване на проект за пътна връзка към ПИ с идентификатори 63029.107.23 и 63029.107.24 по КК на с. Росен, м.”Ашламите”, Община Созопол.

 Въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Стамат Стаматов – „За“, Цветан Иванов – „За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка за разглеждане на общинска сесия.

 Докладна записка №627/30.08.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, за изработване на Подробен устройствен план  – план улична регулация /ПУП-ПУР/ с цел осигуряване на транспортен достъп до УПИ ІІ526 и УПИ ІІІ525, представляващи бивша земеделска земя в зона по §4 от ЗСПЗЗ, в землището на с. Индже войвода.

 Въпроси и коментари по докладната?

 Инж. Иванка Хльостарова: Там, където е изписано „БТК“ ЕАД да се чете „Виваком България“ ЕАД. В т.1 от решението в последният абзац след Заповед №695/26.06.2006 г. и Заповед №694/26.06.2006 г., да се чете, че са от кмета на Община Созопол.

 Който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Стамат Стаматов – „За“, Цветан Иванов – „За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка за разглеждане на общинска сесия.

 Докладна записка №645/31.08.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.10.376 по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност “Мапи“, за промяна предназначението, с отреждане „за жилищно и курортно строителство“.

 Въпроси и коментари по докладната?

 Инж. Иванка Хльостарова: Там, където е изписано „БТК“ ЕАД да се чете „Виваком България“ ЕАД.

 Който подкрепя докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Стамат Стаматов – „За“, Цветан Иванов – „За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка за разглеждане на общинска сесия.

 Уважаеми г-н председател, това бяха докладните записки разпределени за разглеждане на комисия. 

 

 

Андрей Николов

Председател на комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”

 

Протокола води :

Йовита Илиева

Сп. Административно обслужване и  архив 

 

Забележка: Протокол от заседанието на комисията  по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”от 12.09.2023 г., от /14:20 ч./ е неразделна част от документацията на заседание №45/19.09.2023 г. на Общински съвет Созопол.

Гр. Созопол  ул. “Аполония” №34;  тел/факс : 0550/2 37 60.

е- mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.os – sozopol.org.

 

ПРОТОКОЛ №20 

от съвместно заседание на комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации” и комисията по  „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”. 

            На 12.09.2023 г., от 14:30 часа  се проведе съвместно заседание комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации” и комисията по  „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”. 

            На заседанието   присъстваха членовете на комисиите, в състав: Андрей Николов – председател на комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”; Станимир Андонов – член; Стамат Стаматов – член; Цветан Иванов– член; Илиян Стефанов – член; Желязко Иванов – председател на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”; Хриска Костадинова – член; Светлана Лулева – член, Катя Стоянова – отсъства. 

На заседанието присъстваха :

 1. Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Галина Георгиева – директор на дирекция АПИО;
 4. Общински съветници;
 5. Служители от общинска администрация;
 6. Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол;
 7. Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол.

Заседанието води Желязко Иванов– председател на комисията.

Комисията разгледа следната докладна: 

Докладна записка №621/28.08.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: 1. Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП - частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти, изразяващ се в промяна на конфигурацията на УПИ XIII, кв.3 идентичен с ПИ 81178.502.100, ПИ 81178.502.580,  ПИ 81178.502.590, ПИ 81178.502.592 и общински ПИ 81178.502.593, ПИ 81178.502.579 по КККР за гр. Черноморец и промяна на регулационни граници  между УПИ XIII и УПИ VI, както и между УПИ XIII и УПИ V  по план за регулация и застрояване на гр. Черноморец, съгласно графичната част на проекта за ЧИ.

 1. Одобряване на пазарната цена при която да се сключат предварителни договори по реда на чл.15, ал.3  от Закон за устройство на територията. 

Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“, Станимир Андонов – „За“, Стамат Стаматов – „За“; Цветан Иванов – „За“; Илиян Стефанов – „За“; Желязко Иванов –„За“, Хриска Костадинова – „За“, Светлана Лулева – „За. С осем гласа - "За", съвместната комисия подкрепи докладната записка. 

 

Уважаеми г-н председател, това беше докладната записка разпределена за разглеждане от съвместната комисия. 

 

Андрей Николов

Председател на комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации” 

Желязко Иванов

Председател на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост” 

Протокола води:

Йовита Илиева

Сп. Административно обслужване и архив

  Забележка: Протокол от съвместно заседание на комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации” и комисията по  „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост” от 12.09.2023 г., от  /14:30 ч./ е неразделна част от  документацията на заседание №45/19.09.2023 г. на Общински съвет Созопол.

Гр. Созопол  ул. “Аполония” №34;  тел/факс : 0550/2 37 60.

е- mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.os – sozopol.org.

 

ПРОТОКОЛ № 33

на

комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост” 

На 12.09.2023 г. от 14:40 часа, се проведе заседание на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”. Заседанието откри и води Желязко Иванов – председател на комисията. 

След направена проверка присъстваха: Желязко Иванов – председател на комисията,  Андрей Николов – член, Хриска Костадинова – член, Светлана Лулева – член, Катя Стоянова – отсъства. 

На заседанието присъстваха още:

 1. Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Тодор Дамянов – заместник-кмет на Община Созопол;
 4. Общински съветници;
 5. Служители от общинска администрация;
 6. Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол;
 7. Галина Георгиева – директор на дирекция АПИО.
 8.  

Заседанието води Желязко Иванов – председател на комисията.

Разгледаха се следната докладна записка: 

Докладна записка №537/07.08.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор №81178.501.191, гр. Черноморец, Община Созопол. 

Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на редовна сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Хриска Костадинова - „За“, Светлана Лулева - „За“. С четири гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка. 

 

Господин председател, с това работата на комисията приключи. 

 

Желязко Иванов

Председател на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”

 

Протокола води:

Йовита Илиева

Сп. Административно обслужване и архив

  

Забележка: Протокол от заседанието на комисията  по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост” от 12.09.2023 г., от  /14:40 ч./ е неразделна част от  документацията на заседание №45/19.09.2023 г. на Общински съвет Созопол.

 

 

ПРОТОКОЛ №21 

от съвместно заседание на постоянно действащите комисии към Общински съвет Созопол. 

Днес, 12 септември 2023 г., от 15:10 часа  се проведе съвместно заседание на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“, комисия по "Финанси и бюджет, международни проекти и програми", комисия по "Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации", комисия по "Туризъм, стопанска политика и общинска собственост" и комисията по "Социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедания".

Присъстваха 14 общински съветника. 

На заседанието присъстваха още :

 1. Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Тодор Дамянов – заместник-кмет на Община Созопол;
 4. Галина Георгиева – директор на дирекция АПИО;
 5. Общински съветници;
 6. Служители от общинска администрация;
 7. Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол. 

Заседанието води Георги Пинелов– председател на Общински съвет Созопол.

Георги Пинелов: Уважаеми общински съветници. Предполагам, че сте запознати с бюджет 2023 г., имате ли въпроси и коментари по него?

Нормативна уредба:

 • Закон за публичните финанси – чл.84, ал.4 и ал.6
 • На 14.08.2023 г. Кмета на общината ще представи за публично обсъждане от местната общност проекта на бюджета за 2023 г.
 • Публичното обсъждане на проекта на бюджет е задължителен етап от процеса по разработване и приемане на Бюджета на община Созопол за 2023 г.
 • Публичното обсъждане се провежда по ред определен от общинския съвет. За постъпилите предложения се съставя протокол, който се внася в общинския съвет заедно с окончателния проект на бюджета.

Подготовката за съставяне на проекта на бюджета на общината за финансова 2023 година включва:

 • Създаване на добра организация от кмета на общината, чрез кметовете на кметства, кметските наместници, ръководителите на бюджетните звена и чрез директорите на дирекции за разпределяне на финансовия ресурс съгласно потребностите;
 • Преглед на дългосрочните цели в програмните документи на Общината;
 • Повишаване сигурността на градската среда от бедствия и аварии;
 • Формулиране на годишните цели и задачи;
 • Преглед и анализ на общинската социална инфраструктура;
 • Финансиране на приоритетни обекти от външни източници.

Предложеният проект за бюджет за 2023 г. на община Созопол е разработен в съответствие с изискванията на:

 • Закон за публичните финанси;
 • Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 г., обнародван в «Държавен вестник» бр. 66 от 08.2023 г.;
 • ПМС № 108 /09.08.2023 г. за уреждане на бюджетните отношения през 2023 г.;
 • Решение № 337/05.2023 г. на Министерски съвет за изменение и допълнение на Решение № 280 на Министерски съвет от 2022 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2023 г.;
 • Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Созопол.

БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА

Основната цел на проектобюджета за 2023 година на община Созопол е:

 • Запазване и ръст на показателите за финансова самостоятелност на община Созопол за 2023 г. спрямо 2022 г.;
 • За подобряване на показателите за финансова устойчивост и ефективност на общината ще бъдат предприети следните мерки:
  • Засилен контрол върху приемането на задължения и извършването на разходи – определяне на разходни лимити, засилен контрол на възлаганите обществени поръчки и др.;
  • Увеличение на приходната база (преразглеждане на договорите за наеми, размерите на определените от общински съвет такси и цени на услуги, засилен контрол върху събираемостта на просрочени вземания и др.;)
 • Община Созопол предвижда стабилизиране на финансовото си състояние и подобряване на финансовите си показатели. В тази връзка се планира размера на разходите за заплати, осигуровки, издръжка и инвестиционните разходи да съответства на размера на собствените приходи.
 • Спазване на финансова дисциплина, като не се поемат ангажименти за разходи, които финансово не са обезпечени и не се допускат просрочени задължения и вземания.

РАМКА НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2023 г.

 

Съгласно ЗДБРБ за 2023 г. община Созопол получава средства под формата на:

ПРИХОДИ ОТ СУБСИДИИ

2022г.

Обща субсидия за делегираните държавни дейности

8 446 641лв.

Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища

144 200 лв.

Целева субсидия за капиталови разходи

836 900лв.

Основни бюджетни взаимоотношения от ЦБ

9 427 741лв.

 

ПРИХОДИ ОТ СУБСИДИИ

2023г.

Обща субсидия за делегираните държавни дейности

10 343 936 лв.

Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища

143 800 лв.

Целева субсидия за капиталови разходи

1 193 600лв.

Трансфери за други целеви разходи за местни дейности

  302 300 лв.

Основни бюджетни взаимоотношения от ЦБ

11 983 636 лв.

 

ПРОЕКТ ЗА ПРИХОДИ 2023 г.  -  36 800 000 лв.

Приходите в проекто-бюджета на община Созопол за 2023 г.

Видове приходи по ЕБК

План за 2023

Данъчни приходи

10 321 720 лв.

Неданъчни приходи

11 733 000 лв.

Основни бюджетни взаимоотношения

от ЦБ и други трансфери за дейности

 11 983 636 лв.

Временен безлихвен заем между бюджети и ЕС

60 000 лв.

Трансфер от Царево и Приморско /отчисления за битови отпадъци за РИОСВ/

   600 000 лв.

Трансфер между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз

/-/296 000 лв.

Трансфери от/за държавни предприятия /ПУДООС/

22 476 лв.

Погашения по заеми от банки в страната

/-/2 100 000 лв.

Друго финансиране-отчисления за битови отпадъци

400 000 лв.

Преходен остатък в лв. по сметки

4 075 168 лв.

   

Общ размер на приходите

36 800 000 лв.

Проект на разходите на бюджета на община Созопол за 2023 г.

ФУНКЦИИ

Бюджет 2023 /к.3+к.4+к.5/

Държавно финансиране

Дофинансиране на Държавната дейност

Общинско финансиране

1

2

3

4

5

І.Функция “Общи държавни служби”

5 787 281 лв.

1 982 145 лв.

1 845 700 лв.

1 959 436 лв.

ІІ.Функция “Отбрана и сигурност”

1 074 426 лв.

437 136 лв.

0 лв.

637 290 лв.

ІІІ.Функция “Образование”

8 090 729 лв.

7 357 253 лв.

199 300 лв.

534 176 лв.

ІV.Функция “Здравеопазване”

439 810 лв.

263 410 лв.

0 лв.

176 400 лв.

V.Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

2 946 608 лв.

1 304 808 лв.

0 лв.

1 641 800 лв.

VІ.Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” ;

11 387 260 лв.

0 лв.

0 лв.

11 387 260 лв.

VІІ.Функция “Почивно дело, култура, религиозна дейност”

2 515 530 лв.

469 730 лв.

25 000 лв.

2 020 800 лв.

VІІІ.Функция “Икономически дейности и услуги”;

3 758 356 лв.

7 524 лв.

0 лв.

3 750 832 лв.

ІХ.Функция “Разходи некласифицирани в други функции”

800 000 лв.

0 лв.

0 лв.

800 000 лв.

Всичко текущ бюджет 2023г.:

36 800 000  лв.

11 822006 лв.

1 970 000 лв.

23 007994 лв.

 

ПРОЕКТ НА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ ЗА 2023 г. – 6 097 902 лв.


В т.ч. собствени средства – 2 402 400 лв., капиталови дарения – 44 451 лв, средства по държавен стандарт – 154 097 лв., преходен остатък от целева субсидия за 2022 г. – 583 742 лв., средства от целева субсидия за 2023г. – 1 193 600 лв., средства от трансфер за 2022 г. от МРРБ – 1 497 153 лв., средства от ПМС 188/21.07.2022г.- 205 469 лв. и трансфер от ПУДООС за 2023г. – 16 990 лв.

 • Реконстрикция на мост над р. Равадиновска на път BGS 1211 /II-99, Черноморец- Созопол – Равадиново - 712 759 лв.;
 • Реконструкция на ул. "Виа Понтика" гр. Созопол- етапно строителство- Първи етап- участък от км 0+000 до км 1+800 – 1 497 153 лв.;
 • Жилищен контейнер за пенсионерски клуб с. Атия – 60 000 лв.;
 • Изграждане на ул. "Ал.Пушкин« от о.т. 175 до о.т. 134, гр. Черноморец - 133 630 лв.;
 • Изграждане на ул. ,"Велека'', гр. Черноморец - 212 140 лв;
 • Изграждане на ул. "Родопи'' от о.т. 250 до о.т.5, гр. Черноморец - 236 790 лв.;
 • Изграждане на ул. "Г. Кондулов", гр. Черноморец – 122 690 лв.;
 • Проектиране и изграждане на втора водна камера на водоем в с. Индже войвода – 50 000 лв.;
 • Изграждане на канализационна мрежа за с. Атия и местност "Митков мост" и КПс-та – 72 900 лв.;
 • Изграждане на канализационна мрежа село Росен – 131 000 лв.;
 • Изграждане на ПСОВ село Росен – 98 000 лв.;
 • Изграждане на площадки за подземни контейнери в гр.Созопол и гр. Черноморец. Доставка и монтаж на стационарни контейнери за отпадъци-подземна система на община Созопол – 790 400 лв.;
 • Паркинг в ПИ 67800.502.530, УПИ VI, кв. 52, Созопол /паркинг "Люлин"/ - 432 966 лв.;
 • Фитнес площадка с. Зидарово- 30 000 лв.;
 • Автобусна спирка с туристически информационен център в гр.Черноморец– 210 100 лв.;

Георги Пинелов: Да разбирам, че нямате въпроси? Благодаря ви, закривам съвместното заседание на постоянните комисии.

 

Станимир Андонов:

Председател на комисия по „Законност, обществен ред,

сигурност, граждански права, молби и жалби” 

Димитринка Господинова:

Председател на комисията по Финанси и бюджет, международни проекти и програми 

Андрей Николов:

Председател на комисията по "Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации"  

Желязко Иванов:

Председател на комисията по "Туризъм, стопанска политика и общинска собственост"  

Анета Филипова:

Председател на комисията по "Социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедания" 

 

Протоколчик:

Йовита Илиева

Специалист АО и завеждащ архив

 

Забележка: Протокол от  съвместното заседание на постоянните комисии от 12.09.2023 г., от  /15:10 ч./ е неразделна част от  документацията на заседание №45/19.09.2023 г. на Общински съвет Созопол.

Гр. Созопол  ул. “Аполония” №34;  тел/факс : 0550/2 37 60.

е- mail:os.sozopol@gmail.

 

ПРОТОКОЛ № 18

на Комисията по „Социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедание“ 

На 12.09.2023 г. от 14:50 часа, се проведе редовно заседание на комисията по „Социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедание“. Заседанието откри и води Анета Филипова – председател на комисията. 

 1. Анета Филипова – председател;
 1. Хриска Костадинова – член;
 2. Андрей Николов – член;
 3. Цветелин Георгиев – член;
 4. Стойчо Неделчев - отсъства.

На заседанието присъстваха още :

 1. Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Тодор Дамянов – заместник-кмет на Община Созопол;
 4. Общински съветници;
 5. Служители от общинска администрация;
 6. Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол;
 7. Галина Георгиева – директор на дирекция АПИО.

Комисията има кворум и може да започне разглеждане на докладната. 

Докладна записка №561/15.08.2023 г. от Тодор Дамянов заместник-кмет на Община Созопол относно: Определяне  броя на групите и броя  на децата в тях  през учебната 2023/ 2024 година  в  детските градини на територията на община Созопол.           

Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма!

Който е съгласен докладна записка № 561 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Анета Филипова– „За“, Хриска Костадинова – „За“, Андрей Николов – „За“, Цветелин Георгиев – „За“. С четири гласа "За", комисията подкрепи докладната записка. 

Докладна записка №562/15.08.2023 г. от Тодор Дамянов заместник-кмет на Община Созопол относно: Утвърждаване  на  слетите   и  маломерни  паралелки  в  училищата на територията на Община Созопол за  учебната  2023 / 2024 учебна  година. 

Колеги, имате ли въпроси по докладната? 

Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол: Правя промяна в решението.

 В училище “Св. Св. Кирил и Методий” гр. Созопол маломерните паралелки са в 9 клас – 1, в 10 клас – 2, в 11 клас и двете маломерни.

В училище „Христо Ботев“ гр. Черноморец по една маломерна паралелка в 4 и 5 клас.

В училище „Христо Ботев“ с. Росен маломерните паралелки са по една в класовете 1, 2, 3, 4, 5, 6 клас, в осми клас нямат паралелка и в 10 клас маломерна паралелка.

В училище „Отец Паисий“ с. Равна гора една маломерна слята в 1 и 4 клас, маломерна и слята 2 и 3 клас, маломерна и слята 5 и 6 клас, 7 клас една маломерна.

В училище „Христо Ботев“ с. Зидарово маломерни по една паралелка 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 клас.

В училище „Пейо Яворов“ с. Крушевец маломерна и слети 1 и 2 клас, маломерни и слети 3 и 4 клас, маломерна и слята 5 и 6 клас, 7 клас е една маломерна паралелка.

Общ брой на деца в подготвителна група в училища е 31 и общ брой ученици в Община Созопол е 793. Това са промените, благодаря! 

Анета Филипова: Благодаря, г-н Дамянов. Само искам да кажа, че процесът е много динамичен и много се надявам до 15 септември да няма други изменения, защото като чух цифрата на учениците в Община Созопол, тя е по-малка за съжаление. 

Който е съгласен докладна записка № 562 да влезе за разглеждане на общинска сесия, с така направените промени, моля да гласува: Анета Филипова– „За“, Хриска Костадинова – „За“, Андрей Николов – „За“, Цветелин Георгиев – „За“. С четири гласа "За", комисията подкрепи докладната записка. 

 

С това работата на комисията по „Социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедание” приключи. 

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

Председател на комисия по „Социална политика, образование, култура,

здравеопазване, спорт и вероизповедание”

 

Протокола води :

Йовита Илиева

Сп. Административно обслужване и архив

 

 

Забележка:  Протокол от заседанието на комисията по „Социална политика, образование, култура,

здравеопазване, спорт и вероизповедание” от 12.09.2023 г., от  /14:50 ч./ е неразделна част от  документацията на заседание №45/19.09.2023 г. на Общински съвет Созопол

Гр. Созопол  ул. “Аполония” №34;  тел/факс : 0550/2 37 60. е- mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.os – sozopol.org.

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на Общински съвет –...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 7 от Правилника за организацията и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ТРЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съ...