Понеделник, 04 Септември 2023 15:26

Протоколи от заседанията на постоянните комисии във връзка със сесия №44

                                                            ПРОТОКОЛ №77 

                                                                        на

 комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“  

   Днес, 04.09.2023 г., от 09:15 часа се проведе редовно заседание на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“. 

На заседанието присъстваха: Станимир Андонов – председател, Димитринка Господинова – член, Желязко Иванов – член, Анета Филипова - член. 

На заседанието присъстваха още :

  1. Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол;
  2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
  3. Тодор Дамянов – заместник-кмет на Община Созопол;
  4. Галина Георгиева – директор на дирекция АПИО;
  5. Общински съветници;
  6. Служители от общинска администрация;
  7. Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол.

Заседанието води Станимир Андонов – председател на комисията.

Комисията имаше кворум и разгледа следната докладна записка:

Докладна записка № 636/30.08.2023 г. от Георги Пинелов – председател на Общински съвет-  Созопол относно: Попълване състава на Комисия по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“, Комисия по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост“ и  Комисия по „Социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедания“.  

Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма!

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „За“ и с резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията  подкрепи докладната записка за разглеждане на общинска сесия. 

Докладна записка № 556/11.08.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на община   Созопол относно: Покана от Областен управител на област Бургас за свикване на редовно присъствено заседание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД  Бургас. 

Колеги, постъпило е едно ново писмо от областния управител, в което е допълнен дневния ред. В точка „Разни“ има още две точки. Едната е за обсъждане на предложение за възлагане на ВиК оператора „Водоснабдяване и канализация ЕАД гр. Бургас да стартира процедура  за проучване и проектиране на захранване на главните мощности на водоснабдителното дружество чрез възобновяеми източници на електрическа енергия, като в срок от три месеца да представи първи идейни проекти. Докладва областният управител, който е и председател на асоциацията. Другата точка е за разглеждане и обсъждане на проектите за подмяна на ВиК канализацията, които се осъществяват на територията на кв. „Долно езерово“ и на кв. „Лозово“, гр. Бургас. Докладва изпълнителният директор на „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас. Това е промяната в дневния ред на общото събрание на асоциацията. 

Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол: Уважаеми общински съветници, искам да споделя нещо с вас с оглед на предстоящото заседание на 13.09.2023 г. Това, което изказах като мнение с областния управител, с г-н Янев и казах, че не бива да се обвързват стойностите на големите инвестиции с цената на водата. Когато става въпрос особено за проекти, които са от критична важност за водната инфраструктура, не можем да кажем, че ще направим водата 5 лева, защото се развали язовир “ Ясна поляна“. По същата логика, както са 70-8-% загубите, ако всичко се развали, водата да се направи 10-15 лева! Това дали е по джоба на хората, да плащат такива цени. Казах им, че ние би трябвало да обвържем преките оперативни разходи на ВиК с цената на водата, а инвестициите, които се правят, те са във връзка с големи инвестиционни проекти и обикновено са политика на държавата. Както е и големият инвестиционен проект от 400 милиона лева, който е насочен към Област Бургас. Това, че не се е правила дълги години инвестиция в тази инфраструктура, не означава, че сега всичко като се изсипе накуп и цената на стойността на водата да стане, реципрочна на инвестицията, която е направена. Това е моето мнение, аз поне така мисля. 

Красимира Германова – общински съветник: Аз имам един въпрос към Вас г-н кмете, който се породи от Вашето изказване. Хубаво е, когато се опитваме да защитаваме интересите на общината, но този разговор водили ли сте го и с другите общини? На всички ни е ясно, че трябва всички общини да се съберат, за да има някаква промяна от мнението и решението на самото „ВиК“. Има ли проведени някакви разговори в тази посока или само изразяване на мнение? 

Тихомир Янакиев: Това беше мнението на повечето ми колеги на срещата, която се проведе в диапазона между 15-20 август. В интерес на истината на нея не присъстваше Ганчо Тенев. В последствие разбрахме, че са го освободили от поста, което малко обезсмисли самата среща. Там трябваше да има представител на „ВиК“ и да каже какви са техните аргументи. Една част от кметовете също не присъстваха там, но тези, които присъстваха изказаха идентични становища. Въпросът е такъв, че инвестицията, която ще се направи е много голяма, и ако обвържем тази инвестиция със стойността на водата, тя рязко ще се натовари и ще ескалира много. Затова ние казахме да ни дадат отчети. Ние не знаем какви са оперативните разходите, за какво се харчат парите. Вие всички знаете, че Община Созопол има един малък процент участие в тази „ВиК“ Асоциация. 

Галина Георгиева – директор на дирекция АПИО: Искам да направя допълнение от името на вносителя. Изменението е, че резервният представител на Община Созопол, вместо г-н Кисьов, се сменя със заместник-кметът г-н Дамянов. Това е резервният, ако съответно кметът не може да присъства на събранието. Допълва се и последна точка към решението, която да гласи: Общински съвет Созопол, допуска предварително изпълнение на настоящото решение. Това се допълва с оглед, решението да може да бъде ползвано на общото събрание на 13.09.2023 г. 

Станимир Андонов: Благодаря! Тоест във втора римска точка от решението на мястото на г-н Кисьов да се чете Тодор Дамянов? 

Галина Георгиева: Точно така и последна съвсем нова точка за предварително изпълнение на решението. 

Станимир Андонов: Трета римска точка за допускане на предварително изпълнение на решението. 

Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане в постоянните комисии, с така направените предложения, моля да гласува: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „За“ и с резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията  подкрепи докладната записка за разглеждане на общинска сесия. 

Уважаеми г-н председател, това бяха докладните записки разпределени за разглеждане на комисия.

 

 

Станимир Андонов

Председател на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“ 

 

Протокола води:

Йовита Илиева

Сп. Административно обслужване и архив 

 

 

Забележка: Протокол от заседанието на комисията  по Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“ от 07.09.2023 г., от  14:00 ч. е неразделна част от  документацията на заседание  № 45/19.09.2023 г. на Общински съвет Созопол.

Гр. Созопол  ул. “Аполония” №34;  тел/факс : 0550/2 37 60.

е- mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.os – sozopol.org.

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на Общински съвет –...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 7 от Правилника за организацията и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ТРЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съ...