Сряда, 20 Май 2020 13:57

Протоколи от заседанията на постоянните комисии във връзка със сесия №8

ПРОТОКОЛ № 12
на
Комисията по законност, обществен ред,сигурност,граждански права,молби и жалби

На 15.05.2020г. от 14:00 часа, се проведе заседание на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби
На заседанието присъстваха:
1. Станимир Андонов –председател
2. Димитринка Господинова
3. Анета Филипова

В работата на заседанието взеха участие
1. Георги Пинелов –председател на Общинския съвет – гр. Созопол;
2. Иванка Кирязова, юрист на общинския съвет

Заседанието откри и води председателят на комисията, Станимир Андонов.
Ст. Андонов: Колеги, присъстват трима члена на комисията, двама от колегите отсъстват по уважителни причини и можем да започваме работа.
1.Докладна записка № 337/12.05.2020 г. от Георги Леонидов Пинелов- председател на Общински съвет Созопол
Относно: Отчет за дейността на общински съвет Созопол и неговите комисии за периода 06.11.2019г. до 06.05.2020г.

Ст. Андонов: Има ли въпроси по тази докладна? Не. Който е съгласен да влезе на разглеждане от комисиите, моля да гласува.
След гласуване и с резултат от гласуването:
„За”-: 3 гласа;
Приема се.
2. Докладна записка №394/14.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Созопол, в частта вход за експозиции и екскурзоводски беседи за музейни обекти
Ст. Андонов: Колеги, разгледахте ли докладната?. Има ли въпроси по тази докладна? Не. Който е съгласен в тоя вид да влезе на разглеждане от комисиите, моля да гласува.
След гласуване и с резултат от гласуването:
„За”-: 3 гласа;
Приема се.
3. Докладна записка №385/13.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Освобождаване от наеми вноски за два календарни месеца лица, които са страна по едно договорно отношение с Община Созопол за годишен или по-продължителен период.

Ст. Андонов: Има ли въпроси по тази докладна? Не. Който е съгласен в тоя вид да влезе на разглеждане от комисиите, моля да гласува.
След гласуване и с резултат от гласуването:
„За”-: 3 гласа;
Приема се.

4. Докладна записка №383/13.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на юридическо лице с нестопанска цел - “Футболен клуб Созопол”
Ст. Андонов: Има ли въпроси по тази докладна? Не. Който е съгласен в тоя вид да влезе на разглеждане от комисиите, моля да гласува.
След гласуване и с резултат от гласуването:
„За”-: 3 гласа;
Приема се.

5. Докладна записка №384/13.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на сдружение с нестопанска цел - “Гребен клуб Созопол”на метален хангар с площ от 72 кв.м , находящ се в ПИ с идентификатор 67800.505.167.
Ст. Андонов: Има ли въпроси по тази докладна? Не. Който е съгласен в тоя вид да влезе на разглеждане в Комисията по общинска собственост, моля да гласува.
След гласуване и с резултат от гласуването:
„За”-: 3 гласа;
Приема се.

6. Докладна записка №386/13.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на Община Созопол
Относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост находящ се в гр.Созопол
Ст. Андонов: Колеги, в тази докладна и в следващите няколко става въпрос за обекти на стадиона. Има ли въпроси по тази докладна? Не. Който е съгласен в тоя вид да влезе на разглеждане от комисиите, моля да гласува.
След гласуване и с резултат от гласуването:
„За”-: 3 гласа;
Приема се.
7. Докладна записка №387/13.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на Община Созопол
Относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост находящ се в гр.Созопол
Ст. Андонов: Има ли въпроси по тази докладна? Не. Който е съгласен в тоя вид да влезе на разглеждане от комисиите, моля да гласува.
След гласуване и с резултат от гласуването:
„За”-: 3 гласа;
Приема се.
8. Докладна записка №388/13.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на Община Созопол
Относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост находящ се в гр.Созопол
Ст. Андонов: Има ли въпроси по тази докладна? Не. Който е съгласен в тоя вид да влезе на разглеждане от комисиите, моля да гласува.
След гласуване и с резултат от гласуването:
„За”-: 3 гласа;
Приема се.
9. Докладна записка №389/13.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на Община Созопол
Относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост находящ се в гр.Созопол
Ст. Андонов: Колеги, разгледахте ли приложените документи? Има ли въпроси по тази докладна? Не. Който е съгласен в тоя вид да влезе на разглеждане от комисиите, моля да гласува.
След гласуване и с резултат от гласуването:
„За”-: 3 гласа;
Приема се.
10. Докладна записка №390/13.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на Община Созопол
Относно: Допълване на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти- Общинска собственост за 2020 г.“ и провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост находящ се в гр.Созопол
Ст. Андонов: Има ли въпроси по тази докладна? Не. Който е съгласен в тоя вид да влезе на разглеждане от комисиите, моля да гласува.
След гласуване и с резултат от гласуването:
„За”-: 3 гласа;
Приема се.
11. Докладна записка №379/13.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на Община Созопол
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 67800.10.742 по КК на гр.Созопол, земеделска територия, м.“Ачмалъци“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на сгради за отдих и курорт, и паркинг.

Ст. Андонов: Има ли въпроси по тази докладна? Не. Който е съгласен в тоя вид да влезе на разглеждане от комисиите, моля да гласува.
След гласуване и с резултат от гласуването:
„За”-: 3 гласа;
Приема се.

12. Докладна записка №380/13.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на Община Созопол
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 61042.11.171 и 61042.11.129, по КК на с.Равадиново, земеделска територия, местност „Факуда“, землище на с.Равадиново, общ.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна на предназначението и урегулиране, с отреждане „за вилен отдих“, за изграждане на вилни сгради.

Ст. Андонов: Има ли въпроси по тази докладна? Не. Който е съгласен в тоя вид да влезе на разглеждане от комисиите, моля да гласува.
След гласуване и с резултат от гласуването:
„За”-: 3 гласа;
Приема се.

13. Докладна записка №381/13.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на Община Созопол
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за за обект на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия: „Осигуряване на захранване с електроенергия на ПИ40124.134.3 по КК на с.Крушевец,“ в зоната по §4 от ЗСПЗЗ“, землище с.Крушевец, общ.Созопол.

Ст. Андонов: Има ли въпроси по тази докладна? Не. Който е съгласен в тоя вид да влезе на разглеждане от комисиите, моля да гласува.
След гласуване и с резултат от гласуването:
„За”-: 3 гласа;
Приема се.
14. Докладна записка №393/14.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Черноморец
Ст. Андонов: Има ли въпроси по тази докладна? Не. Който е съгласен в тоя вид да влезе на разглеждане от комисиите, моля да гласува.
След гласуване и с резултат от гласуването:
„За”-: 3 гласа;
Приема се.


Колеги, с това работата на комисията приключи.

СТАНИМИР АНДОНОВ

Председател
На комисия по „Законност, обществен ред,
сигурност, граждански права, молби и жалби”

 

Водещ протокола: 
/П.Димитрова/

 


П Р О Т О К О Л №13
от заседание на комисията по „Законност, обществен ред,сигурност,граждански права,молби и жалби”

На 20.05.2020 г. от 14:00 часа, се проведе заседание на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби”.
На заседанието присъстваха:
1. Станимир Андонов – председател;
2. Желязко Иванов – член;
3. Димитринка Господинова – член;
4. Панайот Рейзи – член;
5. Анета Филипова – член.
В работата на заседанието взеха участие:
1. Георги Пинелов – председател на Общинския съвет – гр. Созопол;
2. Иванка Кирязова – адвокат на Общински съвет – Созопол;
3.Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
4. Росен Деспов – кмет на гр. Черноморец;
4. Общински съветници;
5. Служители от общинска администрация.
Заседанието бе открито и водено от Станимир Андонов - председател на Комисията.
Ст. Андонов: Присъстват петимата членове и можем да почваме работа.
1. Докладна записка № 377 от 12.05.2020 г. от Георги Леонидов Пинелов- председател на Общински съвет Созопол
Относно: Отчет за дейността на Общински съвет Созопол и неговите комисии за периода 06.11.2019 г. до 06.05.2020 г.
Ст. Андонов: Има ли въпроси по тази докладна? Не. Колеги, който е съгласен така предложената докладна да влезе на разглеждане на сесия, моля да гласува.
След гласуване и в резултат на явно гласуване, с 5 гл. "за", 0 гл. "против" и 0 гл. "въздържали се", приема се предложението.

2. Докладна записка №394 от 14.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на Община Созопол
Относно: Приемане на изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Созопол, в частта вход за експозиции и екскурзоводски беседи за музейни обекти
Ст. Андонов: Имате ли въпроси по тази докладна?
Т. Янакиев: Постъпила е докладна записка от г-н Димитър Недев- Директор на „Общински културен институт „Музеен център” и предлага изменение на някои от цените, които се мативират в изменение на Наредбата от наша страна.
Ст. Андонов: Други въпроси? Няма.
Който е съгласен така предложената докладна записка №394 в тоя вид да влезе на разглеждане на сесията, моля да гласува.
След гласуване и в резултат на явно гласуване, с 5 гл. "за", 0 гл. "против" и 0 гл. "въздържали се", предложението се приема.
Ст. Андонов: Колеги, след нашето заседание на 15.05.2020 г. е постъпила
Докладна записка №414 от 20.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2020 г.
Колеги, ние сега ще я разгредаме, за да може да постъпи за обсъждане и разглеждане от съответната комисия по компетентност. Запознахте се със съдаржанието ѝ. Има ли въпроси по тази докладна?
Т. Янакиев: С този докладна се иска пренасочване на средства за закупуване на машина за маркировка. Предлагам Росен Деспов – кмет на гр. Черноморец да даде повече разяснения.
Р. Деспов: Добър ден на всички. В бюджета на гр.Черноморец има 20 000 лв., които са за маркировка, която по закон е задължителна всяка година де се прави. Постъпили са няколко оферти.... Разгледах предните години и взех площтта, която е маркирана през предишните години и цените, които ни се предлагат за маркировката на град Черноморец ще са необходими около 18 000 лв. Направихме малко справки и оказа се, че машина за пътна маркировка в момента струва около 11 000 лв. С наши средства т.е. с хората, които имаме назначени в кметството, със средства за боя..... около 4 000 лв., маркирането на Черноморец за тази година ще ни струва около 15 000 лв., а машината ще остане, тъй като тя е с трайност 2 /две/ години и тя ще остане и за следващите години. Нашите разчети показаха, че ако за четири години плащаме по около 18 000 лв. това са близо 70 000 лв., а по този начин, който предлагаме за четири години ще ни коства около 30 000 лв. и по този начин ще спестим на Общината около 40 000 лв. Ние ще си закупим боята. Това са мотивите.
К. Германова: Г-н кмете, споменахте трайност две години на машината ли? Не разбрах!
Р. Деспов: Това е гаранция на машината. Ако се наложи ремонт през първите две години е безплатен.
П. Рейзи: Искам да попитам кмета на Общината на какво мнение е?
Т. Янакиев: След, като съм я входирал значи аз съм „ЗА”.
П. Рейзи: Разбирам, че Общината търси някакъв начин за икономии, но мисля, че не е това работата на Общината. Не е работата да върви да маркира, а да упражнява контрол. И наблюдение върху нещата. Служителите които са там не са специалисти по маркировка. ...За мен не трябва да се прибързва. Това е моето лично мнение. Маркировката на Созопол и Черноморец е с една обща обществена поръчка. ....мисля, че не е най- доброто предложение, но това е мое мнение....
Р. Деспов: Да допълня. Разбирам и осъзнавам, че това е отговорност, но аз съм преценил, че със собствени усилия имаме възможност да реализираме тази дейност.... Проверил съм, че за хората, които правят маркировката не е необходимо някакво специално образование. За машината и работата с нея съм се интересувал и съм преценил, че хората могат да се справят защото, когато се закупи машината ще бъдат обучени как се работи с нея. Освен това, когато машината е при нас, маркироваката може да се полага и на части, защото голяма част от маркировката е в добро състояние... Контрола за извършената работа ще е много по-качествен. Ние ще си купим боята и компонентите, които трябва да се сложат в нея. Ние ще си сложим перлите, които да отразяват светлината. На фирмата външен изпълнител ние неможем да упражним този контрол.
Ст. Андонов: Има ли други въпроси по тази докладна? Няма. Който е съгласен ДЗ №414 в тоя вид да влезе на разглеждане на сесията, моля да гласува.
След гласуване и в резултат на явно гласуване, с 5 гл. "за", 0 гл. "против" и 0 гл. "въздържали се", Комисията подкрепя докладната записка и проекта за решение.

СТАНИМИР АНДОНОВ
Председател на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби”


Протоколирал:
Гергана Глухчева

 

П Р О Т О К О Л №7
на
комисията по”Финанси и бюджет, международни проекти и програми”

На 20.05.2020 г., 14.15ч., се проведе заседание на комисията по „Финанси и бюджет международни проекти и програми” в състав:
1. Димитринка Господинова – председател;
2. Станимир Андонов – член;
3. Цветелин Георгиев – член;
4. Красимира Германова – член;
5. Милена Тодорова Желева – член.

На заседанието присъстваха :
1. Георги Пинелов – председател на Общинския съвет;
2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
3. Общински съветници;
4. Иванка Кирязова – юрист на общинския съвет;
5. Служители от Общинска администрация.


Заседанието откри и ръководи председателя на комисията – Димитринка Господинова.
Димитринка Господинова: Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги, присъстват всички членове на комисията и можем да започнем работа. Докладните, които са постъпили за разглеждане са:
1.Докладна записка №385/13.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Освобождаване от наеми вноски за два календарни месеца лица, които са страна по едно договорно отношение с Община Созопол за годишен или по-продължителен период.
Колеги, някакви въпроси и коментари?
Т. Янакиев: Мотивирана е от ситуацията на пандемията с „Ковид 19” и опитите, които правим да се облекчат хората, с които имаме целогодишни наемни отношения. Към трета точка от решението по дакладната допълвам:”.... и телекомуникационните дружества и такива, които осъществяват електронно-съобщителни услуги”. Сумарният ефект от това ще е 20 000 лв.
Трета точка от решението да се допълни и стане: 3. Настоящото решение не включва концесионните договори, договори за наем на общински или ведомствени жилища, както и договори за наем на земеделски земи, телекомуникационни дружества и такива осъществяващи електронно-съобщителни услуги.
Димитринка Господинова: Други коментари и въпроси? Няма. Колеги, който е съгласен, така предложената докладна да влезе на разглеждане на сесия, моля да гласува.
След гласуване и в резултат на явно гласуване, с 5 гл. "за", 0 гл. "против" и 0 гл. "въздържали се", Комисията подкрепя докладната записка и проекта за решение.
Докладаната влиза за разглеждане от Общински съвет Созопол.

2. Докладна записка №414 от 20.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на Община Созопол
Относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2020 г.
На заседанието на комисията, г-н Янакиев обясни, че промяната в бюджета е поискана от Кмета на гр. Черноморец за закупуване на машина за полагане на улична маркировка..
Г-н Росен Деспов – кмет на гр. Черноморец, се мотивира за исканата промяна, като разясни какъв ще е икономическият ефект от реализирането на предложението.

След обсъждане и дискутиране докладната бе подложена на гласуване, и в резултат на явно гласуване с 5 гл. "за", 0 гл. "против" и 0 гл. "въздържали се", Комисията подкрепя докладната записка и предлага тя да влезе за разглеждане и гласуване на сесия.

С това работата на комисията по финанси приключи.


ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА
Председател на комисията по „Финанси и бюджет, международни проекти и програми”

Водещ протокола:
Гергана Глухчева

 

П Р О Т О К О Л №6
на
комисията по „Туризъм,стопанска политика и общинска собственост”

На 20.05.2020 г. от 14:30 часа, се проведе заседание на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост” в състав:
1. Желязко Иванов – Председател
2. Андрей Николов – член;
3. Стилияна Николова – член;
4. Светлана Лулева – член.
На заседанието присъстваха :
1. Георги Пинелов – председател на Общинския съвет;
2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
3. Иванка Кирязова-юрист;
4. Общински съветници;
5. Служители от Общинска администрация.

Заседанието откри и води Желязко Иванов – председател на Комисията.

Желязко Иванов: Колеги, за разглеждане са постъпили следните докладни записки :
1. Докладна записка №383 от 13.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на Община Созопол
Относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на юридическо лице с нестопанска цел - “Футболен клуб Созопол”
Колеги, има ли въпроси и коментари по докладната?
Г-н Янакиев разясни, че повода за тази докладна записка е предстоящото лицензиране на клуба.
Други въпроси или предложения? Няма. Моля, комисията да гласува докладната, както е предложена от вносителя.
За: 4 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма.

Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната

2. Докладна записка №384 от 13.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на Община Созопол
Относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на сдружение с нестопанска цел - “Гребен клуб Созопол”на метален хангар с площ от 72 кв.м , находящ се в ПИ с идентификатор 67800.505.167.
Колеги, има ли въпроси и коментари по докладната? Няма.
Моля, комисията да гласува докладната така, както е предложена от вносителя.
За: 4 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

3. Докладна записка №386 от 13.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на Община Созопол
Относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост находящ се в гр.Созопол
Колеги, има ли въпроси и коментари по докладната? Няма.
Моля, да гласуваме докладната така, както е предложена от вносителя.
След гласуване и с резултат от явно гласуването:
За: 4 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

4. Докладна записка №387от 13.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на Община Созопол
Относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост находящ се в гр.Созопол
Колеги, има ли въпроси и коментари по докладната? Няма.
Моля, да гласуваме докладната така, както е предложена от вносителя.
След гласуване и с резултат от гласуването:
За: 4 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

5. Докладна записка №388 от 13.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на Община Созопол
Относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост находящ се в гр.Созопол
Колеги, има ли въпроси и коментари по докладната? Няма.
Моля, комисията да гласува докладната така, както е предложена от вносителя.
След гласуване и с резултат от гласуването:
4 гласа „За“ ;
Против: няма;
Въздържалисе: няма. Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

6. Докладна записка №389 от 13.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на Община Созопол
Относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост находящ се в гр.Созопол
Колеги, има ли въпроси и коментари по докладната? Няма. Моля, да гласуваме.
След гласуване и с резултат от гласуването:
4 гласа „За“;
Против: няма;
Въздържали се: няма. Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

7. Докладна записка №390/13.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на Община Созопол
Относно: Допълване на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти- Общинска собственост за 2020г.“ и провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост находящ се в гр.Созопол
Колеги, има ли въпроси и коментари по докладната? Няма.
Моля, комисията да гласува докладната така, както е предложена от вносителя.
След гласуване и с резултат от гласуването:
4 гласа „За“;
Против: няма;
Въздържали се: няма.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

 
ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ
Председател на комисията
по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”
.

Протокола води:
Гергана Глухчева

 

ПРОТОКОЛ № 7
на
Комисията по устройство на територията,жилищната политика,строителство,екология,инфраструктура и телекомуникации

На 20.05.2020г. от 14:45 часа, се проведе заседание на комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”в състав:

1. Андрей Николов –председател
2. Станимир Андонов – член;
3. Стамат Стаматов - член;
4. Цветан Иванов - член;
5. Илиян Стефанов – член.

На заседанието присъстваха :
1. Георги Пинелов – председател на Общинския съвет;
2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
3. Общински съветници;
4. Иванка Кирязова- юрист
5. Служители от Общинска администрация.

Заседанието води Андрей Николов – председател на Комисията.
Комисията разгледа и се произнесе по следните докладни записки:

1. Докладна записка №379/13.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на Община Созопол
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 67800.10.742 по КК на гр.Созопол, земеделска територия, м.“Ачмалъци“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на сгради за отдих и курорт, и паркинг.

Колеги, имате ли въпроси? Няма. Ще ви помоля да гласуваме.
С резултат от гласуването:
5 гласа „За”
Против: няма;
Въздържали се: няма.

Комисията подкрепя докладната и тя може да бъде разглеждана на редовно заседание на Общински съвет .

 2. Докладна записка №380/13.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на Община Созопол
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 61042.11.171 и 61042.11.129, по КК на с.Равадиново, земеделска територия, местност „Факуда“, землище на с.Равадиново, общ.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна на предназначението и урегулиране, с отреждане „за вилен отдих“, за изграждане на вилни сгради.

Колеги, имате ли въпроси? Няма. Ще ви помоля да гласуваме.
С резултат от гласуването:
5 гласа „За”
Против: няма;
Въздържали се: няма.

Комисията подкрепя докладната и тя може да бъде разглеждана на редовно заседание на Общински съвет .

3. Докладна записка №381/13.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на Община Созопол
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за за обект на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия: „Осигуряване на захранване с електроенергия на ПИ40124.134.3 по КК на с.Крушевец,“ в зоната по §4 от ЗСПЗЗ“, землище с.Крушевец, общ.Созопол.

Колеги, имате ли въпроси? Няма. Ще ви помоля да гласуваме.
С резултат от гласуването:
5 гласа „За”
Против: няма;
Въздържали се: няма.

Комисията подкрепя докладната и тя може да бъде разглеждана на редовно заседание на Общински съвет .

 4. Докладна записка №393/14.05.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол
Относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Черноморец

Колеги, имате ли въпроси? Няма. Ще ви помоля да гласуваме.
С резултат от гласуването:
5 гласа „За”
Против: няма;
Въздържали се: няма.

Комисията подкрепя докладната и тя може да бъде разглеждана на редовно заседание на Общински съвет .

 С това заседанието на Комисията приключи


АНДРЕЙ НИКОЛОВ

Председател на „Комисията по устройство на територията,
жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”


Водещ протокола: 
Г. Глухчева

 

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за дванадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал. 1 и ал .2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински...

Обява за дневния ред на дванадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и де...

График на постоянно действащите комисии за единадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на единадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и дей...

Разгласяване на съдебно решение по административно дело № 2511 по описа за 2019 г. на Административен съд-Бургас

Административен съд Бургас със свое решение отменя чл.93 ал.2 от Наредбата за определянето...