Сряда, 22 Юли 2020 10:53

Протоколи от заседанията на постоянните комисии във връзка със сесия №10

ПРОТОКОЛ № 16

на

Комисията по законност, обществен ред,сигурност,граждански права,молби и жалби

 

На 16.07.2020г. от 14:00 часа, се проведе заседание на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби

     На заседанието присъстваха:

 1. Станимир Андонов –председател
 2. Желязко Иванов
 3. Димитринка Господинова
 4. 4. Анета Филипова

      В работата на заседанието взеха участие

 1. 1. Георги Пинелов –председател на Общинския съвет – гр. Созопол;
 2. Иванка Кирязова – адвокат на Общински съвет – Созопол;

 Заседанието откри и води председателя на Комисията, Станимир Андонов.

Ст. Андонов: Присъстват  четирима членове на комисията и можем за да почваме работа.

 1.Докладна записка №546/14.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Прекратяване на членството на Община Созопол в юридическо лице с нестопанска цел сдружение "Местна инициативна рибарска група - Созопол - Приморско - Царево", участие в новосформирана "Местна инициативна рибарска група - Созопол" и определяне на представители

Ст. Андонов: Колеги, към докладната са приложени всички необходими документи. Имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 546 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  3 гласа;

Приема се.

 Непосредствено след разглеждането на тази докладна към комисията се присъедини и четвъртия член на комисията Димитринка Господинова.

 

 1. Докладна записка №547/14.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост

Ст. Андонов: Колеги, към докладната са приложени всички необходими документи, има и констативен акт, че е качена в сайта на общината и в законовия срок не са постъпили предложения и жалби. Имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 547 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  4 гласа;

Приема се.

 

 3.Докладна записка № 566/16.07.2020 г. от Тодор Дамянов Дамянов- зам.кмет на Община Созопол

Относно: Приемане на Доклад по изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол през 2019  година

Ст. Андонов: Колеги, имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 566 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  4 гласа;

Приема се.

 

4.Докладна записка №541/10.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Безвъзмездно управление  върху  имоти – 67800.55.5 и 67800.55.3, остров Св.Иван, публична държавна собственост по реда на Закон за културното наследств

    Ст. Андонов: Колеги, има неточност във формулировката. Става въпрос, че във формулировката по отношение относно, има членуване, което е излишно и не дава яснота. Предлагам текста да бъде преработен от вносителя и изразът да стане:“ безвъзмездно управление“.

Имате ли други въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 541 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, след като бъде направена корекцията, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  4 гласа;

Приема се.

 

5.Докладна записка №549/14.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Предаване ДМА- "Електропровод (Въздушна линия) 20кV, преминаваща през УПИ І, общинска собственост, кв.3, м.Мисаря в землище на гр.Созопол" на "Електроразпределение Юг" ЕАД

Ст. Андонов: Колеги, имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 549 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  4 гласа;

Приема се.

 

6.Докладна записка №552/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в Поземлен имот с идентификатор 40124.501.299, с.Крушевец, община Созопол

Ст. Андонов: Има всички необходими придружаващи документи. Колеги, имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 552 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  4 гласа;

Приема се.

 

7.Докладна записка №553/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в Поземлен имот с идентификатор 32737.501.299, с.Индже Войвода, община Созопол

Ст. Андонов: Колеги, имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 553 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  4 гласа;

Приема се.

 

8.Докладна записка №554/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Продажба чрез публичен търг на вещи( МПС) - частна общинска собственост 

          Ст. Андонов: Става въпрос за продажбата на двата мерцедеса. Нека разгледаме има ли всички необходими документи.

         А.Филипова: Пише в решението, че се продават два автомобила, а в обяснението е само един, само за А8787, а за А3929- няма.

Председателят на комисията Станимир Андонов проведе телефонен разговор с юриста на Община Созопол Галя Георгиева за уточняване  и за допълване на обяснителната част на докладната с втория автомобил.

Ст. Андонов: Колеги, имате ли други въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 554 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, след като бъде направени своевременно корекцията, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  4 гласа;

Приема се.

 

9.Докладна записка №555/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на основание чл.14, ал.6 от ЗОС. на лекарски кабинет  и манипулационна с обща площ от 24,00 кв.м. и  помещение с площ от 11,68 кв.м, находящи се в самостоятелен обект с идентификатор 81178.502.283.1.1– общинска частна собственост „За здравни и социални услуги, находяш се в сграда с идентификатор 81178.502.283.1 гр.Черноморец.

Ст. Андонов: Колеги, имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 555 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  4 гласа;

Приема се.

 

10.Докладна записка №556/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Поземлен имот с идентификатор 81178.9.436 – частна общинска собственост   с площ 848 кв.м., Трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и Начин на трайно ползване: „Изоставена орна земя“, находящ се в Община Созопол, землище гр.Черноморец, местност „Аклади-Чеири“.

Ст. Андонов: Към докладната са приложени всички необходими документи. Колеги, имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 556 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  4 гласа;

Приема се.

 

11..Докладна записка №557/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Поземлен имот с идентификатор 81178.58.55  – частна общинска собственост  с площ 170 кв.м., Трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и Начин на трайно ползване: „Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение“, находящ се в Община Созопол, землище гр.Черноморец.

Ст. Андонов: Към докладната са приложени всички необходими документи, има и становище на кмета, което не е задължително.. Колеги, имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 557 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  4 гласа;

Приема се.

 12.Докладна записка №558/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 40124.501.768.1.1, находящ се в с.Крушевец, община Созопол

Ст. Андонов: Към докладната са приложени всички необходими документи. Колеги, имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 558 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  4 гласа;

Приема се.

 13.Докладна записка №559/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в ПИ  с идентификатор 12975.501.372, находящ се в с.Вършило, ул. „Цар Петър“ №80, община Созопол, представляващ 110кв.м.ид.ч./сто и десет квадратни метра идеални части/ от ПИ с идентификатор 12975.501.372, целият с площ 1350кв.м.

Ст. Андонов: Към докладната са приложени всички необходими документи. Колеги, имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 559 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  4 гласа;

Приема се.

 14.Докладна записка №560/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Учредяване право на  ползване по реда на чл.56, ал. 3 от ППЗОЗЗ във връзка с чл.75, ал. 1 от Закон за подземни богатства, върху общински земеделски имоти, с обща площ от 672 кв.м. в землището на с.Вършило, Община Созопол.

Ст. Андонов: Към докладната са приложени всички необходими документи, документацията е доста обемиста. Колеги, имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 560 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  4 гласа;

Приема се.

    

 15.Докладна записка №548/14.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията/землището на гр.Созопол

Ст. Андонов: Към докладната са приложени всички необходими документи. Колеги, имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 548 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  4 гласа;

Приема се.

 

 16.Докладна записка №550/14.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 81178.1.292 по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Мокро скала“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилна сграда. 

Ст. Андонов: Към докладната са приложени всички необходими документи. Колеги, имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 550 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  4 гласа;

Приема се.

 

 17.Докладна записка №551/14.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), в обхват на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 81178.6.280, по кадастралната карта (КК) на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, землище на гр.Черноморец, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“ и План за улична регулация (ПУР), за осигуряване на транспортен достъп и трасета на техническата инфраструктура до новообразуваният урегулиран поземлен имот (УПИ). 

Ст. Андонов: Колеги, към докладната са приложени всички необходими документи. Имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 551 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  4 гласа;

             Приема се

 

 18.Докладна записка №561/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Допълване на Решение №1177 от Протокол №39/29.06.2018год., в частта на раздел  II от решението, с което на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.29, ал.1 (доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.), от ЗОЗЗ, в качеството си на заинтересована страна, по смисъла на чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол дава предварително съгласие трасето на обект „Трасе на деривация „Ясна поляна“, да премине през поземлени имоти, земеделска територия, общинска собственост, в землищата на гр.Созопол, с.Равадиново и гр.Черноморец, общ.Созопол.

Ст. Андонов: Към докладната са приложени всички необходими документи. Колеги, имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 561 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  4 гласа;

             Приема се

 

  19.Докладна записка №562/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация и План регулация и застрояване (ПУП – ПУР и ПРЗ), за промяна предназначението на земеделска земя, извън границите на урбанизираната територия, с цел изграждане на жилищна сграда с ниско застрояване, за поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.151, по КК на с.Атия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м.“Старо селище“, землище на гр.Черноморец, общ.Созопол.

Ст. Андонов: Към докладната са приложени всички необходими документи. Колеги, имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 562 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  4 гласа;

             Приема се

 

 20.Докладна записка №563/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 67800.53.42 по КК на гр.Созопол, земеделска територия, м.“Мапи“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на сгради за отдих и курорт.

Ст. Андонов: Към докладната са приложени всички необходими документи. Колеги, имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 563 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  4 гласа;

            Приема се.

С това работата на Комисията по законност, обществен ред,сигурност,граждански права,молби и жалби приключи. 

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

 

Председател

На комисия по „Законност, обществен ред,

сигурност, граждански права, молби и жалби”                                                                                

 

 Водещ протокола: ..........................

                             /П.Димитрова/

 

 

ПРОТОКОЛ № 17

на

Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби

 

На 22.07.2020г. от 14:00 часа, в голямата заседателна зала се проведе заседание на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби.

 Заседанието откри и води председателя на Комисията, Станимир Андонов.

    На заседанието присъстваха:

 1. Станимир Андонов – Председател
 2. Желязко Иванов
 3. Димитринка Господинова
 4. Анета Филипова

      В работата на заседанието взеха участие

 1. 1. Георги Пинелов – Председател на Общинския съвет – гр. Созопол;
 2. Иванка Кирязова – адвокат на Общински съвет – Созопол;
 3. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 4. Тодор Дамянов- зам.кмет на Община Созопол
 5. Румен Кисьов- зам.кмет на Община Созопол
 6. Общински съветници;
 7. Служители от общинска администрация. 

Уважаеми колеги, присъстват четирима членове  на комисията. Имаме кворум  и можем да взимаме решения. Предлагам да започнем с извънредните докладни.

В началото на работата на комисията Георги Пинелов – председател на Общински съвет, информира всички присъстващи общински съветници, че  минути преди началото на заседанието на комисията са входирани в деловодството на общинския съвет две докладни записки.

Г.Пинелов: Колеги, докладните, които постъпиха преди малко са свързани със срокове, неотложни са и ние трябва да ги разгледаме като извънредни на предстоящото десето редовно заседание на общинския съвет. Докладните са следните: Докладна записка №580/22.07.2020 г.- извънредна от Тодор Дамянов Дамянов- зам.кмет на Община Созопол, относно: Приемане на промяна в Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Созопол за 2021 г. и за разкриване на нова социална услуга и Докладна записка №581/22.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на  Община Созопол,

относно: Компенсирани промени в частта на "финансиране на бюджетно салдо" по бюджета на Община Созопол.

Колеги, яснота по докладна № 580 ще внесе г-жа Щерионова от Дирекцията по социално подпомагане в града.

 П.Щерионова: Уважаеми общински съветници, става въпрос за от ремонтираното отделение на ЦСРИ - гр. Черноморец. Там през миналата и по-миналата година бяха реализирани два проекта, по които бяха изградени нова дневна и спалня за десет деца. Центърът е създаден за почасова услуга. Сега детето отива за 40 мин. на логопед, после 40 мин. на психиатър, после 40 мин. на рехабилитатор и си отива. Много хора идват при нас за издаване на направление за социална услуга за дневни грижи, защото майката няма как да работи, а трябва цял ден да се грижи за детето си. Обаче дойдоха писма от АСП, едното през м. юли, другото през м. август, разбрахме, че няма как да развием услугата „Дневен център“ и сме ограничени или Дневен център с подкрепа на родители с деца с увреждания, или Център за социална рехабилитация с допълваща програма “Ранна интеграция на уврежданията“. Оказа се, че в Картата на социалните услуги, първата услуга, която ви казах, няма да стартира на територията на нашата община, защото трябва да бъде услуга най-малко за 30 деца. Център за рехабилитация с ранна интервенция няма да върши никаква работа защото ще консултира деца от 0 до 7 години с много тежки увреждания, а това налага много специалисти- лекари, психиатри и др., които няма как да осигурим в Созопол., а и пак е почасова грижа. Но като са написали в писмото, че може една от двете грижи, ние сме заложили център за социална рехабилитация и  интеграция за деца с увреждане с ранна интервенция. След много разговори от моя страна с  АСП, се стигна до извода, че те ще разрешат да разкрием Дневен център за деца с увреждания с капацитет 10 места и ви моля да го включите в дневния ред, да го гласувате, за да имаме такова решение, защото те ще го финансират още от октомври месец. Извинявам се, че ви подведох предния път за предната промяна. С тази докладна ще се разкрие нова социална услуга“ Дневен център за деца с увреждания“. Другите услуги остават , така, както са - 34 деца с почасови занимания, а това е нова услуга, ще се разкрият нови работни места. Решението е необходимо, за да можем да напишем предложение до АСП. Нося писмата, нося и определението за всяка социална услуга, за да се ориентирате за почасовите услуги и дневните центрове.

Г.Пинелов: Тези писма ще бъдат сканирани и изпратени на мейлите на всички общински съветници. Колеги, въпроси по тази докладна? Няма. А сега давам думата на главния счетоводител Николай Господинов да ви запознае с докладна №581.

Н.Господинов: Здравейте на всички. Към момента правата на кмета са да прави компенсирани промени в разходната част към бюджета, а към момента възникна ситуация, защото ние отсрочихме кредита с 800 хил. лв., които се прехвърлиха последната година на плащането на кредита и се налага да се извършат компенсирани промени по бюджетното салдо на общината. За такова нещо ние решение на общински съвет нямаме. Към момента изчаквахме да получим указания от министерството на финансите, защото това не се случва всеки ден, във всяка община, това е във връзка с Ковид-19 и нашата докладна  е с цел тези 800 хил. лв. да се пренасочат за изплащане на задълженията към РИОСВ, така е записано в докладната.

Т.Янакиев, кмет на Община Созопол: Извънредните докладни ще имате време да се запознаете има една седмица до сесията. За тази докладна, това което е важно е тази програма, която бе разработена за разсрочване на дългове на фирми и физически лица, вкл. и общини, в условията на пандемия. И това, което гласувахме за изместване на главницата по кредита в края на срока за изплащане през 2031 г. Както каза г-н Господинов, ние трябва да направим компенсирани промени на бюджета с оглед това, че тези пари най- вероятно ще бъдат събрани и наместени . Това ще се случи като направим плащане по отчисленията по чл. 64  от ЗУО на РИОСВ. Знаете ,че имаме изключително сериозни задължения към РИОСВ, по тази точка, с лихвите, около 1,8 млн.лв. От известно време редовно плащаме старите задължения. И с този ход ние правим плащане към РИОСВ, което значително ще намали сумата от задълженията по чл.64 от Закона за управление на отпадъците. С това намаляме отново задълженията.

С.Лулева: Тази докладна, след като е извънредна, тя касае комисията по финанси, доколкото виждам тука не са всичките й членове. Сега ще се разгледа само в комисията по законност? Да. Добре.

Г. Пинелов: Г-н Андонов, моля да продължите работата на Комисията по законност, обществен ред,сигурност,граждански права,молби и жалби.

Ст. Андонов: Колеги, на вниманието ви е

Докладна записка №546/14.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Прекратяване на членството на Община Созопол в юридическо лице с нестопанска цел сдружение "Местна инициативна рибарска група - Созопол - Приморско - Царево", участие в новосформирана "Местна инициативна рибарска група - Созопол" и определяне на представители

Разяснение по докладната ще направи зам. кметът Румен Кисьов.

Р.Кисьов: тази докладна е направена с оглед излизане от предишната Местна инициативна рибарска група“ Созопол- Приморско-Царево“. В началото групата е работила много добре и е привличала много финансови средства, но последния програмен период не се е осъществила регистрация и няма дейност. Общината има възможност да участва самостоятелно в такава група по оперативна програма, взе се решение в администрацията да се излезе от стария МИРГ и да се регистрира нов МИРГ, в която да участва само Община Созопол. Чисто технически освобождаваме стария представител г-жа Катя Стоянова и делигираме правомощия на нов представител, както и влизането в МИРГ „Созопол“ и на Общинско предприятие „Рибарски пристанища“.

Т.Янакиев: Наистина това предприятие е работило доста добре през годините, докато не са пропуснати срокове за следващия програмен период, като грешката не е на община Созопол, други са забавили нещата. Точно този риск искаме да избегнем като създаваме самостоятелна МИРГ и излизаме от партньорство с Царево и Приморско.Чисто оперативно ще бъдем по-добре, по-бързо ще се движат нещата, по-лесно ще се работи.

Идеята е с този МИРГ да акумулираме допълнителни средства в общината и да подобрим живота на съответните групи граждани.

С.Лулева: Както казахте тази МИРГ с трите общини е работила изключително добре. Аз съм запозната с МИРГ още от началото, от самото й създаване, усвоиха се много добри средства, които влязоха в трите общини. Не че тогава не бе разгледан вариант община Созопол сама да състави МИРГ, с идеята, че по-добрия вариант е да кандидатстват трите общини. Аз чух от г-н Кисьов, че освобождават като делегат Катя Стоянова и на нейно място ще бъде друг делегат. След като излизаме от старата МИРГ, какъв делегат пращаме в тази група, не разбирам, не знам. Ние излизаме от тази група, какъв делегат ще имаме там.

Аз го прочетох, аз се базирам на това, което каза г-н Кисьов, всички го чухме, или аз нещо не съм разбрала. Както и да е, няма значение. След като смятате, аз не мисля така, че ние самостоятелно ще работим по-добре, но след като смятате, че това е добрия вариант, нека да видим, времето ще покаже.

Т.Янакиев: К.Стоянова е депозирала искане за освобождаване , на базата на което е написано предложението. Има заявление от нея за освобождаването й. Така са сметнали юристите, за да можем да уведомим Царево и Приморско. Аз разговарях с кметовете на Царево и Приморско. Царевският искаше да продължим нещата по стария МИРГ, Приморският кмет съжаляваше, че е направен голям пропуск, защото са пропуснати последните четири години. МИРГ не работи по обективни причини и тези причини на са в община Созопол.

Ст. Андонов: Други въпроси? Няма. Който е съгласен докладна записка № 546 да влезе в този си вид за разглеждане на сесия, моля да гласува.

 След гласуване и с резултат от гласуването: „За”-:  4 гласа, Комисията подкрепя решението и предлага докладна №546 да влезе за разглеждане на сесия.

 

Докладна записка №547/14.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Промяна в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост

Ст. Андонов: По тази докладна разяснение ще направи Галя Георгиева, юрист в Община Созопол.

Г.Георгиева: Този проект за изменение на наредбата произтича от няколко проверки на Сметната палата, 2015 г., за реда за управление  и разпореждане с общинска собственост. Тогава получихме няколко препоръки, които дойдоха през 2019 г., по които започнахме работа да се отстранят и да се актуализират различните наредби, вътрешни правила  и доста документи в Общината. Една от тези препоръки беше в тази наредба да се прецизира реда за управление и разпореждане с вещи., няколко препоръки за добавяне на срокове относно процедурите търгове и конкурси. Между 2015 и 2019 г. беше приета нова наредба, през 2017 г.. Трябваше със Сметната палата да прецизираме къде точно да бъдат промените, тъй като бяха проверявани предходни наредби. Обявихме наредбата по съответния ред и сега предстои да бъде разгледана. Докладът на Сметната палата от всички тези действия, които сме извършили, пише че това е една от препоръките, която е в процес на изпълнение. След като общинския съвет вземе решение, ще го изпратим на Сметната палата, за да си приключат и те доклада.

Ст. Андонов: Колеги въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен докладна записка № 547 да влезе в този си вид за разглеждане на сесия, моля да гласува.

 След гласуване и с резултат от гласуването „За”-:  4 гласа, комисията подкрепя решението и предлага докладната да влезе за разглеждане на сесия.

 

Докладна записка № 566/16.07.2020 г. от Тодор Дамянов Дамянов- зам.кмет на Община Созопол

Относно: Приемане на Доклад по изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол през 2019  година

Колеги, имате ли въпроси?

Т.Дамянов: Пропуснал съм да подпиша доклада, нося го подписан и подпечатан.

Ст. Андонов: Беше констатирано по време на първата комисия по законност, че докладът няма нужните риквизити, няма подпис и печат.

Който е съгласен докладна записка № 547 да влезе в този си вид за разглеждане на сесия, моля да гласува.

 След гласуване и с резултат от гласуването „За”-:  4 гласа, Комисията подкрепя решението и предлага докладната да влезе за разглеждане  на сесия.

 

Колеги, а сега да пристъпим към извънредните докладни.

Докладна записка №580/22.07.2020 г. от Тодор Дамянов Дамянов- зам.кмет на Община Созопол

Относно: Приемане на промяна в Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Созопол за 2021 г. и за разкриване на нова социална услуга

 

Преди малко чухме разяснение по докладната. Имате ли въпроси? Няма. Който е съгласен докладна записка № 580 да влезе в този си вид за разглеждане на сесия, моля да гласува.

 След гласуване и с резултат от гласуването „За”-:  4 гласа, Комисията подкрепя решението и предлага докладната да влезе за разглеждане на сесия.

 

Докладна записка №581/22.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на  Община Созопол

Относно: Компенсирани промени в частта на "финансиране на бюджетно салдо" по бюджета на Община Созопол

 

Колеги, чухте преди малко разяснения от главния счетоводител по докладната. Имате ли въпроси? Не. Който е съгласен докладна записка № 581 да влезе в този си вид за разглеждане от Комисия по финанси и бюджет, международни проекти и програми, моля да гласува.

 След гласуване и с резултат от гласуването „За”-:  4 гласа, Комисията подкрепя решението и предлага докладната да бъде разгледана  от Комисията по финанси и бюджет, международни проекти и програми

С това работата на комисията приключи.

 

  

СТАНИМИР АНДОНОВ

Председател

На Комисия по законност, обществен ред,

сигурност, граждански права, молби и жалби: 

 

                                                                                

 

 

Протокола води: ..........................

                          /П.Димитрова/

 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л № 7

 на

Комисията по „Туризъм,стопанска политика и общинска собственост”

 

На 22.07.2020 г. от 14:30 часа, се проведе заседание на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост” в състав:

 Желязко Иванов – Председател

 1. Андрей Николов – член;
 2. Стилияна Николова – член;
 3. Светлана Лулева – член.

 На заседанието присъстваха :

 1. 1. Георги Пинелов – председател на Общинския съвет;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Румен Кисьов- зам. кмет на Община Созопол
 4. Тодор Дамянов- зам. кмет на Община Созопол
 5. Иванка Кирязова-юрист;
 6. 4. Общински съветници;
 7. 5. Служители от Общинска администрация.

Заседанието откри и води Желязко Иванов – председател на Комисията.

За разглеждане са постъпили следните докладни записки :

 

.Докладна записка №541/10.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Безвъзмездно управлението  върху  имоти – 67800.55.5 и 67800.55.3, остров Св.Иван, публична държавна собственост по реда на Закон за културното наследство

 

Ж.Иванов: Колеги, имате ли въпроси по докладната?

Г.Георгиева, юрист в Община Созопол: Тази преписка отдавна е открита, съответно мина през няколко министерства, сега отива в Министерството на културата, защото се оказва, че имота ще бъде предаден по Закона за културното наследство и във връзка с дейностите, които е възможно и допустимо да бъдат извършени там, добавяме точка 3 в решението, което е свързано със Закона за общинската собственост и Закона за устройство на териториите. Това го предлагаме в случай, че се наложи реконструкция на кея ще бъде необходимо и учредяване на право на строеж, за да не се налага после допълнително да внасяме докладна и да чакаме решение при бъдещи процедури. Текстът, който предлагаме ще ви го зачета: 3.  Общински съвет Созопол, на основание чл.8 ал.1 от Закон за общинска собственост  и чл. 189а от Закон за устройство на територията, дава своето съгласие да бъде отправено искане от Община Созопол за учредяване безвъзмездно право на строеж върху  част от морското дъно в границите на вътрешните морски води на България в Черно море, в случай, че е необходимо  да се направи разширение, реконструкция и модернизация на съществуващите кейове и в съответствие със специализиран подробен устройствен план.

Ст. Андонов: Докладната да бъде коригирана и качена  и изпратена на общинските съветници

Т.Янакиев- Тази преписка я водим от дълго време за право на управление на остров Св. Иван.Там бяха открити мощите на Св. Йоан Кръстител и други археологически обекти, които все още не успяваме да експонираме по подобаващ начин. Гледаме да вървим напред. Относно трета точка, писмата които са написани, вие виждате докъде могат да се направят интервенции. Единственото, което може да се направи е някакъв ремонт или нови кейове и респективно експлоатация на археологическия комплекс, който е там. Всичко друго е в защитена територия и не могат да се правят никакви значителни строителни работи. Знаете, че там има фарово съоръжение, което също е в специфичен режим на управление. Фаровото съоръжение излъчва вечерно време сигнали и означава, че не трябва да има други източници на светлина, които могат да объркат по някакъв начин корабоплаването. Всичко ще бъде в размери, съобразени, ако ни дадат правота на управление на острова. Мисля, че трябва да има приемственост в някои инициативи и това е точно една от тях.

Вече девета година общината прави опити. Сега Министерството на културата са разделили имотите с Министерството на отбраната, ние сме ги описали в докладната.

Ст. Андонов: Ние сега, ако получим одобрение, то ще бъде от Министерството на културата за едната част. Нас ни интересува манастира и разкопките и ние трябва да се грижим за тях.

Т. Янакиев: Ще може да се интервира там спрямо тези културни дейности.

 

Ж.Иванов: Колеги, други въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен докладната в този си вид да влезе за разглеждане на сесия, моля да гласува. С 4-за, 0-Против и 0-Въздържали се, Комисията предлага на общинския съвет да вземе решение, така както е по докладната.

 

Докладна записка №549/14.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Предаване ДМА- "Електропровод (Въздушна линия) 20кV, преминаваща през УПИ І, общинска собственост, кв.3, м.Мисаря в землище на гр.Созопол" на "Електроразпределение Юг" ЕАД

Ж.Иванов: Колеги, въпроси и коментари по тази докладна?

Г.Георгиева: Става въпрос за кабели високо напрежение, въздушна линия. Съответно те преминават през имота, който е отреден за автогара, съответно който е минал промяна на предназначението и съобразно изискванията на ЗУТ. Възложителят на един бъдещ строеж е длъжен да измести всички такива съоръжения на дружества, които преминават през имота за собствена сметка.

В случая възложителят е Общината и в резултат на проведените вече процедури, съответно  там е избран изпълнител, приключено е въвеждането в експлоатация и съоръжението, разбира се не може да бъде общинска собственост, тъй като нямаме право на подебен вид собственост и трябва съответно да бъде предадено на ЕВН за експлоатация.

Ж.Иванов: Колеги, други въпроси? Няма. Който е съгласен докладната в този си вид да влезе за разглеждане на сесия, моля да гласува. С 4-за, 0-Против и 0-Въздържали се, Комисията предлага на общинския съвет да вземе решение, така както е по докладната.

Докладна записка №552/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно:Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в Поземлен имот с идентификатор 40124.501.299, с.Крушевец, община Созопол

 Ж.Иванов: Колеги, въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен докладната в този си вид да влезе за разглеждане на сесия, моля да гласува. С 3-за, 0-Против и 0-Въздържали се, Комисията предлага на общинския съвет да вземе решение, така както е по докладната.

 Докладна записка №553/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно:Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в Поземлен имот с идентификатор 32737.501.299, с.Индже Войвода, община Созопол

 Ж.Иванов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Който е съгласен докладната в този си вид да влезе за разглеждане на сесия, моля да гласува. С 4-за, 0-Против и 0-Въздържали се, Комисията предлага на общинския съвет да вземе решение, така както е по докладната.

  Докладна записка №554/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Продажба чрез публичен търг на вещи( МПС) - частна общинска собственост 

 Ж.Иванов: Колеги, въпроси и коментари по докладната?

Т.Янакиев: Искам да изложа мотивите си за продажбата на тези два служебни автомобила. Автомобилите са на един сериозен километраж, който предполага и сериозна амортизация. Започнаха да се развалят, всеки един ремонт оттук нататък се плаща скъпо с оглед, че вече не са гаранционни.

Първият, по-малкият е с километраж над половим милион километра.Не е безопасно да се пътува с него.Ще бъде целесъобразно да бъде продаден.

За по-новия автомобил, също е със сериозен километраж от порядъка 360 хил. километра, който също не е в гаранция и висока стойност на ремонти предполага.

Както знаете с община Сеулоглу имахме един проект, който приключи преди две седмици- за ремонт на пожарната.По този проект има два амтомобила- пикап и джип, ще ползваме тях при необходимост. Няма нужда общината чак от толкова автомобили.

Ще имаме възможност веднъж да намалим разходите, втори път да имаме нови автомобили, които ще са в гаранция и по които няма да имаме големи разходи за  обслужването им.И ако съумеем да ги продадем, ще влязат свежи пари в бюджета.

Ж.Иванов: Който е съгласен докладната в този си вид да влезе за разглеждане на сесия, моля да гласува. С 4-за, 0-Против и 0-Въздържали се, Комисията предлага на общинския съвет да вземе решение, така както е по докладната.

Докладна записка №555/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на основание чл.14, ал.6 от ЗОС. на лекарски кабинет  и манипулационна с обща площ от 24,00 кв.м. и  помещение с площ от 11,68 кв.м, находящи се в самостоятелен обект с идентификатор 81178.502.283.1.1– общинска частна собственост „За здравни и социални услуги, находяш се в сграда с идентификатор 81178.502.283.1 гр.Черноморец.

Ж.Иванов: Колеги, въпроси по докладната?

Д.Хльостаров: Има подадено заявление от лекар от гр. Черноморец, който е имал договор за наем и предвид нуждите на жителите продължаваме като подновяваме договора за наем, за което се изисква съответната процедура.

Ж.Иванов: Който е съгласен докладната в този си вид да влезе за разглеждане на сесия, моля да гласува. С 4-за, 0-Против и 0-Въздържали се, Комисията предлага на общинския съвет да вземе решение, така както е по докладната.

 Докладна записка №556/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Поземлен имот с идентификатор 81178.9.436 – частна общинска собственост   с площ 848 кв.м., Трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и Начин на трайно ползване: „Изоставена орна земя“, находящ се в Община Созопол, землище гр.Черноморец, местност „Аклади-Чеири“.

Ж.Иванов: Колеги, имате ли въпроси по докладната?

Т.Янакиев:Продължаваме практиката, това което обещах в предизборната си кампания, че основно земите ще ги отдаваме под наем. Веднъж с цел опазване собствеността на общината, и второ- с цел получаване на доходи.От този имот досега не са се получавали никакви приходи. Целенасочено вървим към издирване на имоти, разговаряме с хора с евентуални намерения и така полека лека да вдигнем приходите в общината с отдаването под наем.

Ж.Иванов: Който е съгласен докладната в този си вид да влезе за разглеждане на сесия, моля да гласува. С 3-за, 0-Против и 0-Въздържали се, Комисията предлага на общинския съвет да вземе решение, така както е по докладната.

 Докладна записка №557/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Поземлен имот с идентификатор 81178.58.55  – частна общинска собственост  с площ 170 кв.м., Трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и Начин на трайно ползване: „Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение“, находящ се в Община Созопол, землище гр.Черноморец.

Ж.Иванов: Колеги, имате ли въпроси по докладната?

И.Стефанов: Има ли проявен интерес към имота?

П.Павлова: Оценките, които се изготвят са много скъпи и Община Созопол в момента не може да си позволи лукса да прави разходи за оценки, ако насреща няма никой, който да желае. Има реални заявления, които са входирани.

Т.Янакиев: Има заявления. В конкретния случай съседа го иска, то е малко, 170 кв. м.. Те са на 3-4 линия до пътя, но пък граничи с голям имот. Няма предвидено строителство или каквото и да е било, но пък за сметка на това, ще влязат приходи. Досега не са отдавани под наем.

Ж.Иванов: Който е съгласен докладната в този си вид да влезе за разглеждане на сесия, моля да гласува. С 4-за, 0-Против и 0-Въздържали се, Комисията предлага на общинския съвет да вземе решение, така както е по докладната.

 

 Докладна записка №558/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 40124.501.768.1.1, находящ се в с.Крушевец, община Созопол

 Ж.Иванов: Колеги, имате ли въпроси по докладната?

Й. Петков, директор Дирекция в Община Созопол: Става въпрос за ресторанта в центъра на с. Крушевец, отдаваме го под наем. Имахме доста перипетии със стария наемател, който от доста време не беше плащал наем, ток и вода, имахме доста проблеми с приключването на договора и в момента има заявено желание да го отдадем отново под наем. Като пазарната цена е по-висока. Надявам се да има и други желаещи, за да започне да работи ресторанта в това красиво село.Въпросът е да не стои така, вече е съсипан, има нужда от ремонт.

И.Стефанов: Договорът е прекратен поради неспазването му, така ли?

Й.Петков: Да, така е.

Ж.Иванов: Който е съгласен докладната в този си вид да влезе за разглеждане на сесия, моля да гласува. С 4-за, 0-Против и 0-Въздържали се, Комисията предлага на общинския съвет да вземе решение, така както е по докладната.

 

Докладна записка №559/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в ПИ  с идентификатор 12975.501.372, находящ се в с.Вършило, ул. „Цар Петър“ №80, община Созопол, представляващ 110кв.м.ид.ч./сто и десет квадратни метра идеални части/ от ПИ с идентификатор 12975.501.372, целият с площ 1350кв.м.

 Ж.Иванов: Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен докладната в този си вид да влезе за разглеждане на сесия, моля да гласува. С 4-за, 0-Против и 0-Въздържали се, Комисията предлага на общинския съвет да вземе решение, така както е по докладната.

 

 Докладна записка №560/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Учредяване право на  ползване по реда на чл.56, ал. 3 от ППЗОЗЗ във връзка с чл.75, ал. 1 от Закон за подземни богатства, върху общински земеделски имоти, с обща площ от 672 кв.м. в землището на с.Вършило, Община Созопол.

 Ж.Иванов: Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен докладната в този си вид да влезе за разглеждане на сесия, моля да гласува. С 4-за, 0-Против и 0-Въздържали се, Комисията предлага на общинския съвет да вземе решение, така както е по докладната.

 Колеги, с това заседанието на Комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост” приключи.

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

Председател на комисията

по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”

 

Протокола води:

П.Димитрова

 

 

 

П Р О Т О К О Л № 9

на

 комисията по „Устройство на територията, жилищната политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”

 

На 22.07.2020 г. от 14:30 часа, се проведе заседание на комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации” в състав:

     

 1. Андрей Николов –председател
 2. Станимир Андонов – член;
 3. Стамат Стаматов - член;
 4. Цветан Иванов - член;
 5. Илиян Стефанов – член.

На заседанието присъстваха :

 1. 1. Георги Пинелов – председател на Общинския съвет;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Общински съветници;
 4. Иванка Кирязова- юрист;
 5. Служители от Общинска администрация.

 

Заседанието води Андрей Николов – председател на Комисията.

Комисията разгледа и се произнесе по следните докладни записки:

 

 1. Докладна записка №548/14.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията/землището на гр.Созопол

Йордов Петков – Директор дирекция УССДП” – подновяване на договора за отдаване под наем. Става въпрос за автосервиза на Николай Брусалиев.

Колеги, имате ли въпроси? Няма. Ще ви помоля да гласуваме. След гласуване и  в резултат на гласуването , с  5 гласа "за", 0 гласа "против" и 0 гласа "въздържали се",  Комисията подкрепя докладната записка и тя влиза за разглеждана на заседание на Общинския съвет.

 

 1.             Докладна записка №550/14.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 81178.1.292 по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Мокро скала“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилна сграда. 

Колеги, имате ли въпроси? Няма. Ще ви помоля да гласуваме. След гласуване и  в резултат на гласуването , с  5 гласа "за", 0 гласа "против" и 0 гласа "въздържали се",  Комисията подкрепя докладната записка и влиза за разглеждана на редовна сесия.

 

 1. Докладна записка №551/14.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), в обхват на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 81178.6.280, по кадастралната карта (КК) на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, землище на гр.Черноморец, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“ и План за улична регулация (ПУР), за осигуряване на транспортен достъп и трасета на техническата инфраструктура до новообразуваният урегулиран поземлен имот (УПИ). 

Колеги, имате ли въпроси? Няма. Ще ви помоля да гласуваме. След гласуване и  в резултат на гласуването , с  5 гласа "за", 0 гласа "против" и 0 гласа "въздържали се",  Комисията подкрепя докладната записка и тя може да бъде разглеждана на редовно заседание на Общинския съвет .

 

 1. Докладна записка №561/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Допълване на Решение №1177 от Протокол №39/29.06.2018год., в частта на раздел  II от решението, с което на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.29, ал.1 (доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.), от ЗОЗЗ, в качеството си на заинтересована страна, по смисъла на чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол дава предварително съгласие трасето на обект „Трасе на деривация „Ясна поляна“, да премине през поземлени имоти, земеделска територия, общинска собственост, в землищата на гр.Созопол, с.Равадиново и гр.Черноморец, общ.Созопол.

Колеги, имате ли въпроси? Няма. Ще ви помоля да гласуваме. След гласуване и  в резултат на гласуването , с  5 гласа "за", 0 гласа "против" и 0 гласа "въздържали се",  Комисията подкрепя докладната записка и тя влиза за разглеждана на редовно заседание на Общинския съвет .

 

 1. Докладна записка №562/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация и План регулация и застрояване (ПУП – ПУР и ПРЗ), за промяна предназначението на земеделска земя, извън границите на урбанизираната територия, с цел изграждане на жилищна сграда с ниско застрояване, за поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.151, по КК на с.Атия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м.“Старо селище“, землище на гр.Черноморец, общ.Созопол.

Колеги, имате ли въпроси? Няма. Ще ви помоля да гласуваме. След гласуване и  в резултат на гласуването , с  5 гласа "за", 0 гласа "против" и 0 гласа "въздържали се",  Комисията подкрепя докладната записка и тя може да бъде разглеждана на редовно заседание на Общинския съвет .

 

 1. Докладна записка №563/15.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 67800.53.42 по КК на гр.Созопол, земеделска територия, м.“Мапи“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на сгради за отдих и курорт.

        Колеги, имате ли въпроси? Няма. Ще ви помоля да гласуваме. След гласуване и  в резултат на гласуването , с  5 гласа "за", 0 гласа "против" и 0 гласа "въздържали се",  Комисията подкрепя докладната записка и тя може да бъде разглеждана на редовно заседание на Общинския съвет .

 

 С това работата на Комисията приключи. Благодаря за вниманието.

  

 АНДРЕЙ НИКОЛОВ 

Председател на „Комисията по устройство на територията,

жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации

                               

   

 

                                                                      

Водещ протокола:

Гергана Глухчева

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за дванадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал. 1 и ал .2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински...

Обява за дневния ред на дванадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и де...

График на постоянно действащите комисии за единадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на единадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и дей...

Разгласяване на съдебно решение по административно дело № 2511 по описа за 2019 г. на Административен съд-Бургас

Административен съд Бургас със свое решение отменя чл.93 ал.2 от Наредбата за определянето...