Петък, 28 Август 2020 13:26

Протоколи от заседанията на постоянните комисии във връзка със сесия №11

ПРОТОКОЛ № 18

на

Комисията по законност, обществен ред,сигурност,граждански права,молби и жалби 

На 26.08.2020 г. от 14:00 часа, се проведе заседание на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби 

    На заседанието присъстваха:

 1. Станимир Андонов –председател
 2. Желязко Иванов
 3. Димитринка Господинова
 4. 4. Анета Филипова
 5. 5. Панайот Рейзи

      В работата на заседанието взеха участие

 1. 1. Георги Пинелов – председател на Общинския съвет – гр. Созопол;
 2. Иванка Кирязова – адвокат на Общински съвет – Созопол;

 Заседанието откри и води председателя на Комисията, Станимир Андонов.

Ст. Андонов: Присъстват  петимата  членове на комисията и можем за да почваме работа.

 

Докладна записка  с вх. №624/12.08.2020 г. от Румен Кисьов – зам.-кмет на Община Созопол,   относно: именуване на улици в регулационните граници на с. Равадиново, община Созопол

Ст. Андонов: Колеги, към докладната са приложени всички необходими документи. Имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 624 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”- 5   гласа;

Приема се.

 

Докладна записка  с вх. №625/12.08.2020 г. от Тодор Дамянов– зам.-кмет на Община Созопол    

Относно: Промяна в Наредба за определяне на размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол

 Ст. Андонов: Колеги, към докладната са приложени всички необходими документи. Който е съгласен  Докладна записка № 625 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-  5  гласа;

Приема се.

 

Докладна записка  с вх. №635/13.08.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,

Относно: Прекратяване на членството на Община Созопол в юридическо лице с нестопанска цел сдружение "Местна инициативна рибарска група - Созопол - Приморско - Царево", участие в новосформирана "Местна инициативна рибарска група - Созопол" и определяне на представители

Ст. Андонов: Колеги, към докладната са приложени всички необходими документи. Комисията не е съгласна със шеста точка от предложеното решение и предлага да отпадне от решението. Който е съгласен  Докладна записка № 635 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-  5   гласа;

Приема се.

 

Докладна записка  с вх. №656/21.08.2020 г. от Георги Леонидов Пинелов – председател на Общински съвет Созопол ,

Относно: Определяне на представител и заместващ представител  на  Общински съвет – Созопол  в  Областния съвет за развитие на област Бургас

Ст. Андонов: Колеги, към докладната са приложени всички необходими документи. Имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 656 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-  5 гласа;

Приема се.

Докладна записка  с вх. №620/11.08.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,

Относно: Отчет за изпълнението на бюджета, ИБСФ /извънбюджетни сметки и фондове/ и състоянието на общинския дълг на Община Созопол за 2019 година.

Ст. Андонов: Колеги, към докладната са приложени всички необходими документи. Имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 620 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”- 5  гласа;

Приема се.

 

Докладна записка  с вх. №627/12.08.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,

          Относно: Отчет за изпълнението на бюджета и ИБСФ /извънбюджетни сметки и фондове/ на Община Созопол към 30.06 2020 година.

Ст. Андонов: Колеги, към докладната са приложени всички необходими документи. Имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 627 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За” - 5 гласа;

Приема се.

Докладна записка  с вх. №646/20.08.2020 г. от Румен Кисьов - зам.-кмет на Община Созопол

Относно: Получаване на безлихвен заем от централния бюджет в размер на 2 354 546,07 лв. по реда на ПМС № 215 от 5 октомври 2018 г. за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и тяхното възстановяване.

Ст. Андонов: Колеги, към докладната са приложени всички необходими документи. Имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 646 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-   5 гласа;

Приема се.

 

Докладна записка  с вх. №647/20.08.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,

Относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2020 г.

Ст. Андонов: Колеги, към докладната са приложени всички необходими документи. Имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 647 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”- 5  гласа;

Приема се.

 

Докладна записка  с вх. №642/20.08.2020 г. от д-р инж. Румен Кисьов - зам.-кмет на Община Созопол

Относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част ПИ с идентификатор 61114.4.7, област Бургас, община Созопол, с. Равна гора, м. КРАЙ СЕЛО, вид собств. Няма данни, вид територия Земеделска, категория 5, НТП За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с цел придобиване право на собственост на основание  §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ

Ст. Андонов: Колеги, към докладната са приложени всички необходими документи. Имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 642 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-   5 гласа;

Приема се.

 

Докладна записка  с вх. №648/20.08.2020 г. от Румен Кисьов - зам.-кмет на Община Созопол

Относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на основание чл.14, ал.6 от ЗОС. лекарски кабинет с площ от 22,50 кв.м,  манипулационна с площ от 13,23 кв.м. , чакалня   с площ от 24,57 кв.м. и санитарнo помещениe с площ от 5,86 кв.м  находящи се на втори етаж в УПИ VIII-390 кв.13 по плана на с.Зидарово

Ст. Андонов: Колеги, към докладната са приложени всички необходими документи. Имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка №648 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За” -   5 гласа;

Приема се.

 

Докладна записка  с вх. №649/20.08.2020 г. от Румен Митев Кисьов - зам.-кмет на Община Созопол

Относно: прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в ПИ  с идентификатор 63029.501.56, находящ се в  с.Росен, п.к.8150, ул.“Захари Стоянов“ №6, община Созопол, представляващ 10 кв.м.ид.ч./ десет квадратни метра идеални части / от ПИ с идентификатор 63029.501.56 целият с площ 1051 кв.м.

Ст. Андонов: Колеги, към докладната са приложени всички необходими документи. Имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 649 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”  -  5  гласа;

Приема се.

 

Докладна записка  с вх. №650/20.08.2020 г. от Румен Митев Кисьов - зам.-кмет на Община Созопол

Относно: прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в ПИ  с идентификатор 81178.41.231, находящ се в  Община Созопол, гр.Черноморец, с.о.“Червенка“,  местност “Червенка“, община Созопол, представляващ 11 кв.м.ид.ч. /единадесет квадратни метра идеални части / от ПИ с идентификатор 81178.41.231, идентичен с УПИ VI-231, кв.6 по регулационен план на местност “Червенка“,  целият с площ 401кв.м.

Ст. Андонов: Колеги, към докладната са приложени всички необходими документи. Имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 650 да бъде включена в дневния ред на предстоящото редовно заседание.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-  5 гласа;

Приема се.

 

Докладна записка  с вх. №603/31.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), в обхват на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 81178.5.92 и 81178.5.93, по кадастралната карта (КК) на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“.

Ст. Андонов: Колеги, към докладната са приложени всички необходими документи. Имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 603 650 да бъде включена в дневния ред на предстоящото редовно заседание, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За” -  5 гласа;

Приема се.

 

Докладна записка  с вх. №633/14.08.2020г от д-р инж. Румен Кисьов – зам.- кмет на Община Созопол     (Заповед№8-Z-954/06.08.2020г.)                                     

   Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), в обхват на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 81178.6.280, по кадастралната карта (КК) на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, землище на гр.Черноморец, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“ и План за улична регулация (ПУР), за осигуряване на транспортен достъп и трасета на техническата инфраструктура до новообразуваният урегулиран поземлен имот (УПИ). 

Ст. Андонов: Колеги, към докладната са приложени всички необходими документи. Имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 633 да бъде включена в дневния ред на предстоящото редовно заседание, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-   5  гласа;

Приема се.

 

Докладна записка  с вх. №634/14.08.2020 г. от д-р инж. Румен Кисьов – зам.- кмет на Община Созопол     (Заповед№8-Z-954/06.08.2020г.)                                     

Относно: Допълване на Решение №1177 от Протокол №39/29.06.2018год., в частта на раздел  II от решението, с което на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.29, ал.1 (доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.), от ЗОЗЗ, в качеството си на заинтересована страна, по смисъла на чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол дава предварително съгласие трасето на обект „Трасе на деривация „Ясна поляна“, да премине през поземлени имоти, земеделска територия, общинска собственост, в землищата на гр. Созопол, с. Равадиново и гр. Черноморец, общ.Созопол.

Ст. Андонов: Колеги, към докладната са приложени всички необходими документи. Имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 634 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-  5 гласа;

Приема се.

 

Докладна записка  с вх. №636/14.08.2020 г. от д-р инж. Румен Кисьов – зам.- кмет на Община Созопол     (Заповед№8-Z-954/06.08.2020г.)                                     

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.61.105, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м.“Митков мост“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане „за КОО“, за изграждане на „сграда за обслужващи дейности – офис“. 

Ст. Андонов: Колеги, към докладната са приложени всички необходими документи. Имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 636 да влезе в дневния ред за разглеждане, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-   5 гласа;

Приема се.

Докладна записка  с вх. №640/18.08.2020 г. от д-р инж. Румен Кисьов – зам.- кмет на Община Созопол     (Заповед№8-Z-954/06.08.2020г.)                                     

Относно: 1.Предложение за включване на обект(проект) като общински от първостепенно значение към  Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2020г., приета с  Решение № 60/12.02.2020 г.

 1. Разрешение по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за урегулиране на УПИ с площ от 484м2 с отреждане „за техническа инфраструктура” за част от ПИ с идентификатор 67800.13.21 по КК на гр.Созопол, м.”Добровица”, извън границите на урбанизираните територии.
 2. Одобряване на задание по чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за урегулиране на УПИ с площ от 484м2 с отреждане „за техническа инфраструктура” за част от ПИ с идентификатор 67800.13.21 по КК на гр.Созопол, м.”Добровица”, извън границите на урбанизираните територии, във връзка с провеждане на процедура по отчуждаване на основание чл.205, т.2 от ЗУТ.

Ст. Андонов: Колеги, към докладната са приложени всички необходими документи. Имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 640 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”- 5   гласа;

Приема се.

Докладна записка  с вх. №641/20.08.2020 г. от Румен Митев Кисьов - зам.-кмет на Община Созопол

Относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията/землището на гр.Черноморец

Ст. Андонов: Колеги, към докладната са приложени всички необходими документи. Имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 641 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-   5  гласа;

Приема се.

Докладна записка  с вх. №651/20.08.2020 г. от д-р инж. Румен Кисьов – зам.- кмет на Община Созопол     (Заповед№8-Z-954/06.08.2020г.)                                     

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.61.127, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м.“Митков мост“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилна сграда и план за улична регулация, за осигуряване на транспортен достъп.

Ст. Андонов: Колеги, към докладната са приложени всички необходими документи. Имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 651 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”- 5   гласа;

Приема се.

Докладна записка  с вх. №643/20.08.2020 г. от Тодор Дамянов  – зам.- кмет на Община Созопол ,    относно: Утвърждаване  на  слетите   и  маломерни  паралелки  в  училищата на територията на Община Созопол за  учебната  2020 / 2021 учебна  година.

Ст. Андонов: Колеги, към докладната са приложени всички необходими документи. Имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 643 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-   5 гласа;

Приема се.

 

Докладна записка  с вх. №644/20.08.2020 г. от Тодор Дамянов  – зам.- кмет на Община Созопол    

      Относно:  Определяне  броя на групите и броя  на децата в тях  през учебната 2020 / 2021 година  в  детските градини на територията на община Созопол

Ст. Андонов: Колеги, към докладната са приложени всички необходими документи. Имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 644 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”- 5 гласа;

Приема се.

 

С това работата на Комисията по законност, обществен ред,сигурност,граждански права,молби и жалби приключи.

 

 

 

 

 

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

 

Председател

На комисия по „Законност, обществен ред,

сигурност, граждански права, молби и жалби”

 

                                                                                   

 

 

Водещ протокола: ..........................

                             /Г. Глухчева /

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 19

на

Комисията по законност, обществен ред,сигурност,граждански права,молби и жалби

 

На 01.09.2020 г. от 14:00 часа, в голямата заседателна зала се проведе заседание на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби.

 Заседанието откри и води председателя на Комисията Станимир Андонов.

    На заседанието присъстваха:

 1. Станимир Андонов – Председател
 2. Желязко Иванов
 3. Димитринка Господинова
 4. Анета Филипова
 5. Панайот Рейзи

      В работата на заседанието взеха участие

 1. 1. Георги Пинелов – Председател на Общинския съвет – гр. Созопол;
 2. Иванка Кирязова – адвокат на Общински съвет – Созопол;
 3. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 4. Тодор Дамянов- зам.кмет на Община Созопол
 5. Румен Кисьов- зам.кмет на Община Созопол
 6. Общински съветници;
 7. Служители от общинска администрация.

 

Уважаеми колеги, присъстват четирима членове  на комисията. Имаме кворум  и можем да взимаме решения.

 1. Докладна записка с вх. №624/12.08.2020 г. от Румен Кисьов – зам.-кмет на Община Созопол

Относно: именуване на улици в регулационните граници на с. Равадиново, община Созопол

По докладната разяснение от името на вносителя ще направи юриста от община Созопол Галя Георгиева

Г.Георгиева: Ще поясня, че става въпрос за улици в новия квартал на с. Равадиново, който е по пътя за с. Веселие. Там има учредени право на строеж и някои от лицата са започнали да строят и са им необходими административни адреси на самите сгради. Оказа се, че три от улиците са продължение на вече съществуващи и перпендикулярни на тях, които все още нямат име. Настоящото предложение е внесено по желание на кмета са . Равадиново.

Ст. Андонов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Който е съгласен Докладна записка  №624 да влезе за разглеждане на сесия, моля да гласува.

 След гласуване и с резултат от гласуването:

  За:  4 гласа,

  Против- няма

  Въздържали се- няма,

  Комисията подкрепя решението и предлага докладна №624 да влезе за разглеждане на сесия.

 1. Докладна записка с вх. №625/12.08.2020 г. от Тодор Дамянов– зам.-кмет на Община Созопол

Относно: Промяна в Наредба за определяне на размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол

Ст. Андонов: Разяснение по докладната ще направи зам. кметът на общината Тодор Дамянов.

Т. Дамянов: Както знаете от обсъждания преди време, таксите за Детска млечна кухня са много ниски, да не говорим за разходите, които се правят. Затова предлагаме таксите да бъдат увеличени, като за нежители на община Созопол таксата за детска млечна кухня от 4 лв. става 5 лв., а за жители- от 1,50 лв., става на 2,50 лв.

Ст. Андонов: Колеги, въпроси по докладната? Няма. Г-н Рейзи току-що се присъедини към комисията. Който е съгласен Докладна записка  №625 да влезе за разглеждане на сесия, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

  За:  5 гласа,

  Против- няма

  Въздържали се- няма,

  Комисията подкрепя решението и предлага докладна №625 да влезе за разглеждане на сесия.

 1. Докладна записка с вх. №635/13.08.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,

Относно: Прекратяване на членството на Община Созопол в юридическо лице с нестопанска цел сдружение "Местна инициативна рибарска група - Созопол - Приморско - Царево", участие в новосформирана "Местна инициативна рибарска група - Созопол" и определяне на представители

Ст. Андонов: Разяснение по докладната от името на вносителя ще направи Галя Георгиева.

Г. Георгиева:  От предната сесия сте запознати с докладната, тя беше горе-долу в този вид. Беше изменено решението по време на сесията. Сега отново се внася с текст за прекратяване на членството само на Обшина Созопол в това юридическо лице с нестопанска цел/Местна инициативна рибарска група/ и съответно участие на Община Созопол в сформиране на ново юридическо лице. Като тук вносителя прави предложение т.6 от предложението за решение да отпадне, съответно общинския съвет да не одобрява устава, тъй като това е участие на Община Созопол. В т.2 да се добави разширение след края на изречението: да извърши всичко необходимо в тази връзка, съобразно представения проектоустав на сдружението, за да е видно, че общинския съвет е запознат с проекто устава.

П. Рейзи: То реално предния път искахме проекто устава, за да видим за какво става дума.

Г. Георгиева: Да, било е само информативно, но след като има решение, че Община Созопол ще участва в сформирането на новото/юридическо лице/, е редно да се запознае с проекта за устав.

Т. Янакиев: Аз съм съгласен, че общинския съвет трябва да се запознае с проекта за устав. Относно другото, направени са проверки и няма опасност да бъдем глобени с 50 хил. лв., което е добре. Колегите от другите две общини ще продължат да членуват в тази група, т.е. няма да бъде разтурена съществуващата Местна инициативна рибарска група. Ще има още един МИРГ- нашия и мисля, че ще се справим с това предизвикателство.

Ст. Андонов: Колеги, въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен Докладна записка  №635 да влезе за разглеждане на сесия с така направените промени и допълнения, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

  За:  5 гласа,

  Против- няма

  Въздържали се- няма,

  Комисията подкрепя решението и предлага докладна №635 да влезе за разглеждане на сесия.

 1. Докладна записка с вх. №656/21.08.2020 г. от Георги Леонидов Пинелов – председател на Общински съвет Созопол ,

Относно: Определяне на представител и заместващ представител  на  Общински съвет – Созопол  в  Областния съвет за развитие на област Бургас

Ст. Андонов: Колеги, въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен Докладна записка  №656 да влезе за разглеждане на сесия, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

  За:  5 гласа,

  Против- няма

  Въздържали се- няма,

  Комисията подкрепя решението и предлага докладна №656 да влезе за разглеждане на сесия.

 

С това работата на комисията приключи.

 

  

СТАНИМИР АНДОНОВ

Председател

На Комисия по законност, обществен ред,

сигурност, граждански права, молби и жалби: 

 

                                                                                   

  

Протокола води: ..........................

                          /П. Димитрова/

 

 

П Р О Т О К О Л  № 10

на

комисията  по ”Финанси и бюджет, международни проекти и програми”

 

На 01.09.2020 г. от 14.15 ч., се проведе заседание на комисията по „Финанси и бюджет международни проекти и програми” в състав:

 1. Димитринка Господинова – председател;
 2. Станимир Андонов – член;
 3. Цветелин Георгиев – член;
 4. Красимира Германова – член;
 5. Милена Тодорова Желева – член. 

На заседанието присъстваха :

 1. 1. Георги Пинелов – Председател на Общинския съвет – гр. Созопол;
 2. Иванка Кирязова – адвокат на Общински съвет – Созопол;
 3. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 4. Тодор Дамянов- зам. кмет на Община Созопол
 5. Румен Кисьов- зам .кмет на Община Созопол
 6. Общински съветници;
 7. Служители от общинска администрация.

 

Заседанието откри и ръководи председателя  на комисията – Димитринка Господинова.

Димитринка Господинова: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н Янакиев, уважаеми колеги,  присъстват всички членове и  комисията  може да започне своята  работа. Постъпили са следните докладни:

 

Докладна записка  с вх. №620/11.08.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,

Относно: Отчет за изпълнението на бюджета, ИБСФ /извънбюджетни сметки и фондове/ и състоянието на общинския дълг на Община Созопол за 2019 година.

Давам думата на кмета Т. Янакиев за разяснение.

Т. Янакиев: Става въпрос за изпълнението на бюджета за 2019 г., вие виждате какво е процентното изпълнение на приходната и разходната част. Там са представени по пера и параграфи всички неща, които са се случвали през финансовата година, отчетени в този бюджет. Виждате, че отчетените резултати на приходната и разходната част са доста под заложените. Хубаво е да се направи дискусия за изпълнението на бюджета, хубаво е да стане сега. Така, че ако имате въпроси, съм готов да отговоря. Тук са и колегите, които участваха в изготвянето на този отчет.

Д. Господинова: Колеги, имате ли въпроси? Няма, ще ви моля да гласуваме.

5 гласа – „ За”

Против, въздържали се -  няма. Приема се.

Докладната влиза за разглеждане на сесия.

 

Докладна записка  с вх. №627/12.08.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,

          Относно: Отчет за изпълнението на бюджета и ИБСФ /извънбюджетни сметки и фондове/ на Община Созопол към 30.06 2020 година.

Колеги, имате ли въпроси? Няма, ще ви моля да гласуваме.

5 гласа – „ За”,Против, въздържали се -  няма. Приема се.

Докладната влиза за разглеждане на сесия.

 

 1. Докладна записка с вх. №646/20.08.2020 г. от Румен Кисьов - зам.-кмет на Община Созопол

Относно: Получаване на безлихвен заем от централния бюджет в размер на 2 354 546,07 лв. по реда на ПМС № 215 от 5 октомври 2018 г. за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и тяхното възстановяване.

 

Д. Господинова: Колеги, разяснение по докладната ще направи кметът Тихомир Янакиев.

Т. Янакиев: Предстои окончателно плащане по проекта за водопровода в селата Росен и Крушевец. Начинът на  на разплащане е, първо се разплаща със собствени средства, след това се верифицират плащанията. Тъй като Община Созопол не разполага с такива средства е необходимо да се вземе временен безлихвен кредит до заверката на сметката от Държавен фонд „Земеделие“. Този временен безлихвен кредит е необходим за окончателното плащане на фирмата, която е изпълнявала този проект. Общата сума на този проект беше 5 млн. лева и нещо, 2 млн. лв. бяха разплатени, сега се изплащат останалите пари.

П. Рейзи: Не знам дали има нужда да го вземаме това решение сега, не е нужно този заем, защото фирмата в момента е приключила нещата и тя спокойно може да си пусне разходните документи и не виждам защо трябва да се вземе това решение. Мисля, че тука вашите служители ви подвеждат, г-н кмете.

Поне последните пъти , когато въртяхме през фонд „Земеделие“, никога не сме взимали такива решения. Така че, губите едно време, според мене,, защото сега трябва да чакате 14 дневния срок да изтече. и т.н.. Мисля, че има формула и без това решение.

Т. Янакиев: Аз държа да го направим така. Има промени в нормативната уредба, за които ще поясни г-жа Георгиева.

Г. Георгиева: Ние също тръгнахме на варианта да не вземаме решение от общинския съвет, съвсем логически, но за съжаление Закона за общинския дълг е категоричен, че безлихвените заеми за плащания по европроекти е вид краткосрочен заем и това ни притесни да го направим директно. И в тази връзка искам да направя едно предложение да добавим още една точка в решението и да сложим предварително изпълнение по АПК, за да се извърши съответно плащането.

Това е формална процедура решението на общинския съвет, но се съобразяваме със Закона за общинския дълг.

Последна точка от решението да бъде следния текст: На основание чл.61 ал.1 от АПК настоящото решение с предварително изпълнение с цел да защити особено важни обществени интереси.

К. Германова: Това е ако мога да кажа един финансов инструмент, защото реално няма безлихвен кредит, който да се прехвърли към общината, а това е едно авизо или не знам как да го нарека точно. Просто в наредбите и указанията е записано като безлихвен, но всъщност общината не го получава безлихвен. Просто едно платежно, с което държавата да изпрати преди да плати директно средствата на лице, което е извършило ремонта по изпълнение на проекта. Така, че и аз мисля, че няма необходимост от взимане на решение.

Д. Господинова: Колеги, други въпроси? Няма, ще ви моля да гласуваме решението с така направеното допълнение.

5 гласа – „ За”, Против, Въздържали се -  няма. Приема се.

Докладната влиза за разглеждане на сесия.

 

 1. Докладна записка с вх. №647/20.08.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,

Относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2020 г.

Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма, ще ви моля да гласуваме.

5 гласа – „ За”, Против, Въздържали се -  няма. Приема се.

Докладната влиза за разглеждане на сесия.

 

С това работата на комисията приключи.

 

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

Председател на комисията по „Финанси и бюджет, международни проекти и програми

 

 

Протоколиращ:

Петя Димитрова

 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 8

 на

комисията по „Туризъм,стопанска политика и общинска собственост”

 

На 01.09.2020 г. от 14:30 часа, се проведе заседание на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост” в състав:

 1. Желязко Иванов – Председател
 2. Андрей Николов – член;
 3. Стилияна Николова – член;
 4. Светлана Лулева – член.

На заседанието присъстваха :

 1. 1. Георги Пинелов – председател на Общинския съвет;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Румен Кисьов- зам. кмет на Община Созопол
 4. Тодор Дамянов- зам. кмет на Община Созопол
 5. Иванка Кирязова-юрист;
 6. 4. Общински съветници;
 7. 5. Служители от Общинска администрация.

 

Заседанието откри и води Желязко Иванов – председател на Комисията.

За разглеждане са постъпили следните докладни записки :

 

 1. Докладна записка с вх. №642/20.08.2020 г. от д-р инж. Румен Кисьов - зам.-кмет на Община Созопол

Относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част ПИ с идентификатор 61114.4.7, област Бургас, община Созопол, с. Равна гора, м. КРАЙ СЕЛО, вид собств. Няма данни, вид територия Земеделска, категория 5, НТП За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с цел придобиване право на собственост на основание  §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ

        

Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма. Който е съгласен докладната в този си вид да влезе за разглеждане на сесия, моля да гласува. С 4-за, 0-Против и 0-Въздържали се, Комисията предлага на общинския съвет да вземе решение, така както е по докладната.

 

 1. Докладна записка с вх. №648/20.08.2020 г. от Румен Кисьов - зам.-кмет на Община Созопол

Относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на основание чл.14, ал.6 от ЗОС. лекарски кабинет с площ от 22,50 кв.м,  манипулационна с площ от 13,23 кв.м. , чакалня   с площ от 24,57 кв.м. и санитарнo помещениe с площ от 5,86 кв.м  находящи се на втори етаж в УПИ VIII-390 кв.13 по плана на с.Зидарово

Ж. Иванов: Колеги, въпроси и коментари по тази докладна? Няма. Който е съгласен докладната в този си вид да влезе за разглеждане на сесия, моля да гласува. С 4-за, 0-Против и 0-Въздържали се, Комисията предлага на общинския съвет да вземе решение, така както е по докладната.

 

 

 1. Докладна записка с вх. №649/20.08.2020 г. от Румен Митев Кисьов - зам.-кмет на Община Созопол

Относно: прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в ПИ  с идентификатор 63029.501.56, находящ се в  с.Росен, п.к.8150, ул.“Захари Стоянов“ №6, община Созопол, представляващ 10кв.м.ид.ч./ десет квадратни метра идеални части / от ПИ с идентификатор 63029.501.56 целият с площ 1051 кв.м..

Ж. Иванов: Колеги, въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен докладната в този си вид да влезе за разглеждане на сесия, моля да гласува. С 4-за, 0-Против и 0-Въздържали се, Комисията предлага на общинския съвет да вземе решение, така както е по докладната.

 

4.Докладна записка  с вх. №650/20.08.2020 г. от Румен Митев Кисьов - зам.-кмет на Община Созопол

Относно: прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в ПИ  с идентификатор 81178.41.231, находящ се в  Община Созопол, гр. Черноморец, с.о.“Червенка“,  местност “Червенка“, община Созопол, представляващ 11 кв. м. ид. ч. /единадесет квадратни метра идеални части / от ПИ с идентификатор 81178.41.231, идентичен с УПИ VI-231, кв.6 по регулационен план на местност “Червенка“,  целият с площ 401 кв.м.

  Ж. Иванов: Колеги, въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен докладната в този си вид да влезе за разглеждане на сесия, моля да гласува. С 4-за, 0-Против и 0-Въздържали се, Комисията предлага на общинския съвет да вземе решение, така както е по докладната.

 

Колеги, с това заседанието на Комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост” приключи.

.

  

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

Председател на комисията

по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”

.

 

 Протокола води:

П. Димитрова

 

 

П Р О Т О К О Л  № 10

на

 комисията по „Устройство на територията, жилищната политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”

 

На 01.09.2020 г. от 14:45 часа, се проведе заседание на комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации” в състав:

 

 1. Андрей Николов –председател
 2. Станимир Андонов – член;
 3. Стамат Стаматов - член;
 4. Цветан Иванов - член;

 

На заседанието присъстваха :

 1. 1. Георги Пинелов – председател на Общинския съвет;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Румен Кисьов- зам.кмет на Община Созопол

4.Тодор Дамянов

 1. Общински съветници;
 2. Иванка Кирязова- юрист;
 3. Служители от Общинска администрация.

 

Заседанието води Андрей Николов – председател на Комисията.

Комисията разгледа и се произнесе по следните докладни записки:

 

 1. Докладна записка с вх. №603/31.07.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), в обхват на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 81178.5.92 и 81178.5.93, по кадастралната карта (КК) на гр. Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“.

 

Колеги, имате ли въпроси? Няма. Ще ви помоля да гласуваме. След гласуване и  в резултат на гласуването , с  4 гласа "за", 0 гласа "против" и 0 гласа "въздържали се",  Комисията подкрепя докладната записка и тя влиза за разглеждана на заседание на Общинския съвет.

 

 1. Докладна записка с вх. №633/14.08.2020г от д-р инж. Румен Кисьов – зам.- кмет на Община Созопол (Заповед№8-Z-954/06.08.2020 г.)                                     

   Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), в обхват на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 81178.6.280, по кадастралната карта (КК) на гр. Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“ и План за улична регулация (ПУР), за осигуряване на транспортен достъп и трасета на техническата инфраструктура до новообразуваният урегулиран поземлен имот (УПИ). 

Колеги, имате ли въпроси? Няма. Ще ви помоля да гласуваме. След гласуване и  в резултат на гласуването , с  4 гласа "за", 0 гласа "против" и 0 гласа "въздържали се",  Комисията подкрепя докладната записка и тя влиза за разглеждана на заседание на Общинския съвет.

 

 1. Докладна записка с вх. №634/14.08.2020 г. от д-р инж. Румен Кисьов – зам.- кмет на Община Созопол (Заповед№8-Z-954/06.08.2020г.)                                      

Относно: Допълване на Решение №1177 от Протокол №39/29.06.2018 год., в частта на раздел  II от решението, с което на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.29, ал.1 (доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.), от ЗОЗЗ, в качеството си на заинтересована страна, по смисъла на чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол дава предварително съгласие трасето на обект „Трасе на деривация „Ясна поляна“, да премине през поземлени имоти, земеделска територия, общинска собственост, в землищата на гр.Созопол, с.Равадиново и гр.Черноморец, общ.Созопол.

Колеги, имате ли въпроси? Няма. Ще ви помоля да гласуваме. След гласуване и  в резултат на гласуването , с  4 гласа "за", 0 гласа "против" и 0 гласа "въздържали се",  Комисията подкрепя докладната записка и тя влиза за разглеждана на заседание на Общинския съвет.

 

 1. Докладна записка с вх. №636/14.08.2020г от д-р инж. Румен Кисьов – зам.- кмет на Община Созопол (Заповед№8-Z-954/06.08.2020 г.)                                     

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.61.105, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м.“Митков мост“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане „за КОО“, за изграждане на „сграда за обслужващи дейности – офис“. 

Колеги, имате ли въпроси? Няма. Ще ви помоля да гласуваме. След гласуване и  в резултат на гласуването , с  4 гласа "за", 0 гласа "против" и 0 гласа "въздържали се",  Комисията подкрепя докладната записка и тя влиза за разглеждана на заседание на Общинския съвет.

 

 1. Докладна записка с вх. №640/18.08.2020 г. от д-р инж. Румен Кисьов – зам.- кмет на Община Созопол (Заповед№8-Z-954/06.08.2020г.)                                     

Относно: 1.Предложение за включване на обект(проект) като общински от първостепенно значение към  Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2020 г., приета с  Решение № 60/12.02.2020 г.

 1. Разрешение по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за урегулиране на УПИ с площ от 484м2 с отреждане „за техническа инфраструктура” за част от ПИ с идентификатор 67800.13.21 по КК на гр.Созопол, м.”Добровица”, извън границите на урбанизираните територии.
 2. Одобряване на задание по чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за урегулиране на УПИ с площ от 484м2 с отреждане „за техническа инфраструктура” за част от ПИ с идентификатор 67800.13.21 по КК на гр.Созопол, м.”Добровица”, извън границите на урбанизираните територии, във връзка с провеждане на процедура по отчуждаване на основание чл.205, т.2 от ЗУТ.

Колеги, имате ли въпроси? Няма. Ще ви помоля да гласуваме. След гласуване и  в резултат на гласуването , с  4 гласа "за", 0 гласа "против" и 0 гласа "въздържали се",  Комисията подкрепя докладната записка и тя влиза за разглеждана на заседание на Общинския съвет.

 

 1. Докладна записка с вх. №641/20.08.2020 г. от Румен Митев Кисьов - зам.-кмет на Община Созопол

Относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията/землището на гр.Черноморец

Колеги, имате ли въпроси? Няма. Ще ви помоля да гласуваме. След гласуване и  в резултат на гласуването , с  4 гласа "за", 0 гласа "против" и 0 гласа "въздържали се",  Комисията подкрепя докладната записка и тя влиза за разглеждана на заседание на Общинския съвет.

 

 1. Докладна записка с вх. №651/20.08.2020 г. от д-р инж. Румен Кисьов – зам.- кмет на Община Созопол (Заповед№8-Z-954/06.08.2020 г.)                                     

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.61.127, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м.“Митков мост“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилна сграда и план за улична регулация, за осигуряване на транспортен достъп.

Колеги, имате ли въпроси? Няма. Ще ви помоля да гласуваме. След гласуване и  в резултат на гласуването , с  4 гласа "за", 0 гласа "против" и 0 гласа "въздържали се",  Комисията подкрепя докладната записка и тя влиза за разглеждана на заседание на Общинския съвет.

               

 

С това работата на Комисията приключи. Благодаря за вниманието.

 

 

 АНДРЕЙ НИКОЛОВ

 

Председател на „Комисията по устройство на територията,

жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации

                                  

    

                                                                      

Водещ протокола:

Петя Димитрова

 

 

 

 

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за дванадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал. 1 и ал .2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински...

Обява за дневния ред на дванадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и де...

График на постоянно действащите комисии за единадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на единадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и дей...

Разгласяване на съдебно решение по административно дело № 2511 по описа за 2019 г. на Административен съд-Бургас

Административен съд Бургас със свое решение отменя чл.93 ал.2 от Наредбата за определянето...