Неделя, 28 Юни 2020 14:02

Протоколи от заседанията на постоянните комисии във връзка със сесия №9

ПРОТОКОЛ № 14

на

Комисията по законност, обществен ред,сигурност,граждански права,молби и жалби

 На 17.06.2020 г. от 14:00 часа, се проведе заседание на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби

     На заседанието присъстваха:

 1. Станимир Андонов –председател
 2. Желязко Иванов
 3. Димитринка Господинова
 4. Панайот Рейзи
 5. Анета Филипова

      В работата на заседанието взеха участие

 1. 1. Георги Пинелов –председател на Общинския съвет – гр. Созопол;
 2. Иванка Кирязова – адвокат на Общински съвет – Созопол;

 

Заседанието откри и води председателя на Комисията, Станимир Андонов.

Ст. Андонов: Присъстват и петимата членове на комисията и можем за да почваме работа.

  

 1. Докладна записка № 459/05.06.2020 г. от Георги Леонидов Пинелов- председател на Общински съвет Созопол

Относно: Поставяне на бюст-паметници на Васил Левски и Христо Ботев

П. Рейзи: Има ли идея къде точно ще бъдат поставени паметниците?

Г. Пинелов: Аз като вносител няма как да посоча точното място. Посочил съм да бъде в Градската градина, в алеята около фонтана. Гледах и другите общини където са инициирали поставяне на паметници, не са посочили конкретна точка, а само мястото. Затова представям само скица и акта за собственост на градската градина.

П. Рейзи: Аз не съм я чел докладната, но понеже я коментираме, питам финансирането откъде ще дойде?

Г. Пинелов: Ще се отворят две банкови сметки за всеки един от паметниците.

П. Рейзи: Според мен няма нужда от тази докладна, за да бъда точен, защото в крайна сметка може и без решение на общинския съвет.

Това е чисто технически, прави се един инициативен комитет или съвет, вие сега в общината сте на комитети и съвети, събирате се вземате едно решение,обявявате сметката, нали в която се набират средствата. През това време се води разговор с главния архитект и с кмета, къде точно да са паметниците и ги правите. Няма нужда от решение на общинския съвет. тази плоча дето я сложихте долу, да сте питали някой да я сложите- никой. Така че за мене няма нужда от тази докладна изобщо.

Г. Пинелов: Това е практиката във всички общини в страната, където са поставяни паметници на Ботев и Левски.

П. Рейзи: Това е практика, но за мене няма смисъл, разбираш ли? Вземаме някакво решение, за което законът си е дал съгласието.

И. Кирязова: Изисква се решение на общинския съвет във връзка с изменение на Закона за културното наследство, изисква се съгласуване с министъра на културата. И затова е необходимо решение на общинския съвет. В докладната са посочени нормативните изисквания.

П. Рейзи: Коментирам техническата част, но щом се изисква съгласуване с министерството, това е друг казус.

И. Кирязова: Санкциите са големи, глобите за кметове започват от 10 000 лв.

Ст. Андонов: Колеги, в докладната всичко си го пише- да бъдат създадени два фонда за набиране на средства, да се съгласува с министерството на културата. Докладната е входирана в срок, има си подпис и печат, приложени са  нужните документи. Има скица на градината, но не трябва ли да е посочено точното място?

П. Рейзи: Аз затова коментирам, че в момента няма смисъл от тази докладна, основното което е, това са финансите, за отварянето на сметката. Няма нужда от решение на общинския съвет. След като се съберат парите, през това време се говори с кмета къде да бъдат сложени, къде, какво, що и след това вече като трябва да се вземе решение с мястото, с всичко, взимаме го решението.

И. Кирязова: Взимайки го това решение, повече решения няма да се вземат. В общината ще се събере ресорната комисия с главния архитект и ще каже къде точна да бъдат поставени. Това е описано в проекта за решение.

Ст. Андонов:  Имаше преди време идея всички паметници да се съберат в Градската градина, така и не се събраха. Те повечето са там. Само паметната плоча на Лермонтов и паметника на подводничарите са извън града, но няма как да бъдат преместени, защото са създадени на тези места, свързани с исторически събития. Да и двете плочи на Портовото, но повечето са в Градината.

Г. Пинелов: По отношение на сроковете за изработка и поставяне, сме поставили срокове, като сме предвидили и възможност за удължаването им, ако процедурата в Министерството на културата се забави. Иначе съм ги съобразил с рождените дати на Левски и Ботев, ако успеем да съберем средствата и процедурата мине в министерството.

П. Рейзи: Няма нужда от НИНКН, Министерството на културата ги уведомяваш и то тези паметници да влязат в техните регистри.

И. Кирязова: И съответно да одобрят проектите за паметници.

Ст. Андонов: Който е съгласен  Докладна записка № 459 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  5 гласа;

Приема се.

 

 

 1. Докладна записка №470/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Избор на нов представител на Община Созопол в Общото събрание на “Бургасинвест” ООД за мандат 2019г.-2023г.

П. Рейзи: Аз принципно едно ще кажа за „Бургасинвест“, ние притежаваме 1,56 %, смехория. Тая фирма само сме давали обяснения по прокуратура, по простотии. Много отдавна съм казал, че дяловете трябва да се продадат. Нямаме изобщо работа вътре. Ако искате да допълним решението по време на сесията кметът да върви към някаква продажба. Даже мисля, че съм го изчистил, учудвам се, че още не е.

Г.Пинелов: Общината не получава ли дивиденти?

П.Рейзи: Нищо не се получава, това е пълна боза. Влязохме вътре, в тая фирма, за да съществува фирмата. Бяхме се задължили, всичките оценки да ги правим през тях, за да може фирмата да съществува. Тя е общинска фирма на Бургас. И за да не чупиме хатъра на кмета на Бургас, всички общини се набутахме вътре с някакви проценти, колкото фирмата да съществува. Нека влезе на сесия, но за мене трябва да вървим към приключване. После ние не спазваме тази договорка, оценките не ги правят само те, правим ги и на други места. Аз мислих, че е решен този въпрос. Ще питам юристите, тя Божана отговаряше затова.

Ст. Андонов: Ние внасяме ли някаква вноска?

П. Рейзи: Нито внасяме, нито получаваме, нищо. Който беше изпълнителен директор беше изтеглил някакъв кредит, беше откраднал парите. Преследваха го, правиха го, струваха го, по Германия го търсиха. Щуротии големи. Викаха ни и нас да ни разпитват.

Ст. Андонов: Който е съгласен докладната да влезе на разглеждане от комисиите, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  5 гласа;

Приема се.

 

 

 1. 3. Докладна записка №475/15.06.2020 г. от Тодор Дамянов – зам.-кмет на Община Созопол

           Относно: Кандидатстване на Община Созопол, за финансиране от фонд „Социална закрила” към  МТСП, гр. София за реализиране на проект за подпомагане на образователния процес на децата и младежите от ЦНСТДМУ, село Атия, общ. Созопол

         П. Рейзи: За какво е това, нали имаше подобна докладна вече?

         Г. Пинелов: Целта на проекта е да се закупят таблети за децата от Центъра в с. Атия.

         Ст. Андонов: Който е съгласен докладната да влезе на разглеждане от комисиите, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  5 гласа;

Приема се.

 

 1. Докладна записка №476/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

 Относно: Побратимяване на Община Созопол – Република България с Община Суфли – Република Гърция

П. Рейзи: Няма лошо, нека го сключим това споразумение. Имахме такова споразумение, но преди три години окрупниха общините в Гърция и тази община, с която го имахме споразумението , вече я няма, останала е едно селце. Общинския център е друг.

Имаме гръцко дружество, работи, ходи се там, гръцкия консул идва често в Созопол.

         Ст. Андонов: Който е съгласен докладната да влезе на разглеждане от комисиите, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  5 гласа;

Приема се.

 

 1. Докладна записка №477/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

            Относно: Промяна в Наредба за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол

Ст. Андонов: Това само за вишката ли е? А и за музеите, но няма становище на кмета дали има предложения.

И. Кирязова: Има справка, в която е отбелязано твоето предложение

 Ст. Андонов: Който е съгласен докладната да влезе на разглеждане от комисиите, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  5 гласа;

Приема се.

 

 

 1. Докладна записка №481/16.06.2020 г. от Тодор Дамянов - зам.-кмет на Община Созопол

            Относно: Приемане на промяна в Годишния план за действие по изпълнение на    Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Созопол за 2021 г.и надграждане на предлаганите услуги от ЦСРИ

Ст. Андонов: Не разбирам, какво е това ЦСРИ? Защо не го изписват цялото име?

И. Кирязова: Център за социална рехабилитация и интеграция.

Ст. Андонов: Има ли въпроси по тази докладна? Не. Който е съгласен в тоя вид да влезе за разглеждане от комисиите, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  5 гласа;

Приема се.

  

 1. Докладна записка №461/09.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Разсрочено плащане на задължения за публични общински вземания

П. Рейзи: Да не стане така, да ни затрупат с такива искания, да стане прецедент и кмета да не може да се оправи. 

Ст. Андонов: Има ли въпроси по тази докладна? Не. Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане от комисиите, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  5 гласа;

Приема се.

 

 1. Докладна записка №473/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Определяне на срок на процедурата за финансово оздравяване и приемане на план за финансово оздравяване на община Созопол за периода 2020 – 2022 г.

Ст. Андонов: Има ли въпроси по тази докладна? Не. Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане от комисиите, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  5 гласа;

Приема се.

 

 

 1. Докладна записка №474/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Предоговаряне на кредит чрез предоставяне допълнителен гратисен период по главницата и удължаване с 4 месеца краен срок  на действащ договор за кредит № 8-496/18.09.2018 г. във връзка с регламентиран Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества-финансови институции във връзка с въведеното на 13.03.2020 г. от НС извънредно положение;

Ст. Андонов: Има всички реквизити тази докладна. Има ли въпроси по тази докладна? Не. Който е съгласен докладната да влезе на разглеждане от комисиите, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  5 гласа;

Приема се.

 

 1. Докладна записка №465/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в ПИ  с идентификатор 32737.501.103 /по плана на с. Индже войвода УПИ V-71 в кв.8/, находящ се в с .Индже войвода, ул.“Витоша“, община Созопол, представляващ 45 кв.м.ид.ч. /четиридесет и пет квадратни метра идеални части/ от ПИ с идентификатор 32737.501.103 целия с площ 443 кв.м.

Ст. Андонов:  Да разбирам ли, че нашия дял, тези 45 кв. м. ги продаваме?

И. Кирязова: Да.

Ст. Андонов: Колеги, докладната има всички реквизити. Има ли други въпроси по тази докладна? Не. Който е съгласен докладната да влезе на разглеждане от комисиите, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  5 гласа;

Приема се.

 

 1. Докладна записка №466/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост - Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: „За търговска дейност“, с идентификатор 67800.503.573.7.14   с площ 28,76 кв.м.   находящ се в гр. Созопол, ул. “Републиканска“, ет.0, обект № 14

Ст. Андонов: Колеги, има ли въпроси по тази докладна? Не. Който е съгласен докладната да влезе на разглеждане от комисиите, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  5 гласа;

Приема се.

 

 1. Докладна записка №467/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в ПИ  с идентификатор 63029.501.621, находящ се в с.Росен, ул.“Рила“№1, община Созопол, представляващ 430 кв.м.ид.ч./четиристотин и тридесет квадратни метра идеални части/ от ПИ с идентификатор 63029.501.621 целия с площ 1695 кв.м.

П. Рейзи: 430 кв. м. е един сериозен парцел за с. Росен. Целият е  1695, вярно съсобственост е, но ако бях 150 м. разбирам, а това е почти една трета от имота.

Ст. Андонов: няма становище от кмета. По време на комисиите ще изискаме становище от кмета, то не е задължително, но е желателно да го има. Докладната е окомлектована, само липсва становище на кмета.

Който е съгласен в тоя вид да влезе на разглеждане от комисиите, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  5 гласа;

Приема се.

 

 1. Докладна записка №468/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Отдаване под наем на 5/пет/броя помещения в сградата на СУ ”Св.Св. Кирил и Методий”, в ПИ с идентификатор 67800.502.180.1, с адрес гр.Созопол, ул.“Иван Вазов“, чрез провеждане на публично оповестен конкурс за провеждане на летни езикови курсове за деца от 4 до 15 год.възраст.

 

Ст. Андонов: Защо училището се води на тази улица?

П. Рейзи: Защото входа е оттам, директорката го отвори.

Г. Пинелов: Това същата фирма ли е , която досега организираше лятното училище?

П .Рейзи: Да, просто се преподписва договор всяка година, явно е изтекъл.

А.Филипова: По единния класификатор училището е Средно Училище, а не СОУ.

Ст. Андонов: Докладната да се оправи от администрацията в частта, че училището е Средно Училище.

Който е съгласен докладната да влезе на разглеждане от комисиите, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  5 гласа;

Приема се.

 

 

 1. Докладна записка №469/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Учредяване право на  ползване по реда на чл. 56,ал. 3 от ППЗОЗЗ във връзка с чл. 75, ал. 1 от Закон за подземни богатства, върху общински земеделски имоти, с обща площ от 3 300 кв.м, в землището на с. Зидарово, Община Созопол.

Колеги,имате ли въпроси по докладната ? Няма. Който е съгласен докладната да влезе на разглеждане от комисиите, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  5 гласа;

Приема се.

 

 1. Докладна записка №471/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

 Относно: Поправка на решение №89 от 12.02.2020 г.;

Колеги, имате ли въпроси по докладната ? Няма. Който е съгласен докладната да влезе на разглеждане от комисиите, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  5 гласа;

Приема се.

 

 1. Докладна записка №462/10.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.6.249, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих, курорт и КОО“. 

Колеги, имате ли въпроси по докладната ? Няма. Който е съгласен  докладната да влезе на разглеждане от комисиите, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  5 гласа;

Приема се.

 

 1. Докладна записка №463/10.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване  на Подробен устройствен план – частично изменение на план за регулация и застрояване за УПИ ІІ за техническа инфраструктура и търговия в кв. 6 /ПИ с идентификатор 63015.503.88 по КК/ с. Атия с цел да се обособят два нови урегулирани поземлени имота ІІза трафопост“  и ХVІ „за КОО“.

Ст. Андонов: Не пише за къде се отнася, после го пише в самата докладна, но не е изписано в началото, относно какво. И в решението има за оправяне. Нека се поправи докладната от администрацията.

 Колеги, който е съгласен докладната да влезе на разглеждане от комисиите, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  5 гласа;

Приема се.

 

 1. Докладна записка №464/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия: „КСН 20kV от съществуващ желязо-решетъчен (ЖР) стълб №45, на въздушна линия (ВЛ) „Червенка“, в ПИ81178.40.378 до трафопост (ТП) „Атия 3“ в ПИ63015.503.55“, по плана на с.Атия, общ.Созопол.

Ст. Андонов: Да се оправят абревиатурите, за да бъде четивно и разбираемо, както и шрифта да се уеднакви.

Колеги, който е съгласен докладната да влезе на разглеждане от комисиите, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  5 гласа;

Приема се.

 

 1. Докладна записка №472/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

           Относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на  с. Индже войвода

Ст. Андонов: Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен докладната да влезе на разглеждане от комисиите, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  5 гласа;

Приема се.

 

Колеги, благодаря ви. С това работата на комисията приключи.

 

     

СТАНИМИР АНДОНОВ

 

Председател

На комисия по „Законност, обществен ред,

сигурност, граждански права, молби и жалби”                                                                    

 

 

 

Водещ протокола: ..........................

                             /П. Димитрова/

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 15

на

Комисията по законност, обществен ред,сигурност,граждански права,молби и жалби

 

На 22.06.2020 г. от 14:00 часа, в голямата заседателна зала се проведе заседание на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби. Преди започване работата на комисията Георги Пинелов – председател на Общински съвет, информира всички присъстващи общински съветници, че на 18.06.2020 г. след заседанието на комисията по законност е постъпила докладна записка № 488 относно допускане на грешка в цитиран идентификатор. Г-н Пинелов зачете цялата докладна записка и предвид това, че става въпрос за обект от първостепенно значение предложи да бъде разгледана на това заседание от комисията по „Законност по законност, обществен ред,сигурност,граждански права,молби и жалби.” и  на сесията ще бъде допълнена като пета точка от дневния ред. Докладната записка е публикувана на сайта на Общинския съвет.

Заседанието откри и води председателя на комисията, Станимир Андонов.

    На заседанието присъстваха:

 1. Станимир Андонов – Председател
 2. Желязко Иванов
 3. Димитринка Господинова
 4. Панайот Рейзи
 5. Анета Филипова

      В работата на заседанието взеха участие

 1. 1. Георги Пинелов – Председател на Общинския съвет – гр. Созопол;
 2. Иванка Кирязова – адвокат на Общински съвет – Созопол;
 3. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 4. Общински съветници;
 5. Служители от общинска администрация. 

Уважаеми колеги, присъстват всички членове  на комисията. Имаме кворум  и можем да взимаме решения. Предлагам да започнем с извънредната докладна

 1. Докладна записка №488/18.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

              Относно: Поправка на решение №109 от 16.03.2020г.;

Преди началото на заседанието г-н Пинелов ни запозна с докладната.  Има ли въпроси по тази докладна?

Галина Георгиева – юрист на Община Созопол:  Трябва да направим допълнение от името на вносителя, поради това, че след като я внесохме имаше обаждане от Асоциация ВИК и искат целия проект да се внесе в Министерство на земеделието за процедурите там. Този имот е част от проекта и за да не остане извън обхвата на целия проект, искат да се допусне предварително изпълнение на решението на Общински съвет. В предложеното решение т. 3 си става т.2 защото има разместване в поредността и  допълваме с т. 3 със следното съдържание: 3. На основание чл. 60, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс допуска предварително изпълнение на решението, с оглед защита на особено важен обществен интерес  и гарантиране  изпълнение на проекта в предвидените от закона срокове.

Ст. Андонов: Други въпроси? Няма. Който е съгласен докладната записка с направеното допълнение да влезе разглеждане на общинска сесия, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  5 гласа;

Приема се.

Преминаваме към редовните докладни.

 1. Докладна записка № 459/05.06.2020 г. от Георги Леонидов Пинелов- председател на Общински съвет Созопол

Относно: Поставяне на бюст-паметници на Васил Левски и Христо Ботев

Имате ли въпроси по тази докладна? Няма. Който е съгласен ДЗ № 459 в този вид да влезе на разглеждане на общинска сесия, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  5 гласа;

Приема се.

 1. Докладна записка №470/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Избор на нов представител на Община Созопол в Общото събрание на “Бургасинвест” ООД за мандат 2019г. - 2023 г.

Ст. Андонов:  Имате ли въпроси по тази докладна?

П. Рейзи: Аз съм категоричен, че трябва да се откажем от тези акции. Мисля, че имаше решение за продажба на дяловете. Идеята беше друга.

Г. Георгиева: Да, имахме решение, но ни отказаха дяловете. Никой не иска да ги купи. Дарение не може, защото трябва да се приеме от другата страна.

П. Рейзи: Няма никакъв смисъл от това дялово участие. Ние не ползваме никакви намаления. Идеята беше да правим там оценките за да помагаме на фирмата и ние да ползваме намаление...... Влезте в разговори с кмета на Бургас и ако направи някакво предложение той да го обсъдим и приемем и да се решава този въпрос

Ст. Андонов: Други въпроси? Който е съгласен докладна записка № 470  в този вид да влезе на разглеждане на сесия, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  5 гласа;

Приема се.

 

 1. 4. Докладна записка №475/15.06.2020 г. от Тодор Дамянов – зам.-кмет на Община Созопол

           Относно: Кандидатстване на Община Созопол, за финансиране от фонд „Социална закрила” към  МТСП, гр. София за реализиране на проект за подпомагане на образователния процес на децата и младежите от ЦНСТДМУ, село Атия, общ. Созопол

Ст. Андонов:  Има ли въпроси по тази докладна? Няма. Който е съгласен докладна записка № 475  в този вид да влезе на разглеждане на сесия, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

5 гласа -  „За”

Приема се.

 

 1. Докладна записка №476/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

 Относно: Побратимяване на Община Созопол – Република България с Община Суфли – Република Гърция

Ст. Андонов: За присъстващите да изясня, че там са настъпили някакви административно- териториални промени и сега този град е административния център. Новата община се казва Суфли и затова сега правим нов договор.  Има ли въпроси по тази докладна? Няма. Който е съгласен докладна записка № 476  в този вид да влезе на разглеждане на общинска сесия, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  5 гласа;

Приема се.

 

 1. Докладна записка №477/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

            Относно: Промяна в Наредба за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол

Ст. Андонов:  променя се таксата за притежание на куче от 10 лева става 50 лева. За селата 25.00 лева. Може ли колегите от общинска администрация да направят разяснения по промените.

Йордан Петков: Увеличаваме, актуализираме цената на ковчега и кръста, защото  са им се вдигнали цените от 66 на 86 лева. Това не означава, че местните хора ще плащат. Те са безплатни.

Въвеждаме тарифа за вишката: 60 лв. на мото-час. и на км. 0.80 лв.

Красимира Германова: Казус: човек си живее постоянно в Созопол. Зимата не работи. Работи само лятото и зимата детето не е записано на градина. Лятото плаща. Без значение, че човека си е от тука и си живее тука, лятото работи. Да не се получи така, че да си запишат децата целогодишно, а пък да не ги водят. Това също са разходи.

Т. Янакиев: Да, точно така. Правят се разходи.

П. Рейзи: Тъй като се прави промяна в условието аз предлагам да бъде да са освободени хората от заплащане на детските градини по постоянен и настоящ адрес в Созопол. Все пак го правим за нашите деца. Гледаме да помогнем на нашите хора. Няма лошо, че зимата си гледа детето в къщи. Нормално е лятото родителя да е ангажиран и да работи, защо трябва да плаща. Ако имаме постоянен Созопол, а настоящия е на друго място това означава, че не е тука. В този случай детето да бъде в сезонната група и да плаща. Така предложената промяна означава, че ако зимата детето си го гледат в къщи, а лятото е на градина родителя трябва да плаща. Защо? Защо да не помогнем на местните хора, като те живеят постоянно тук?

Тихомир Янакиев: Аз съм за предложението на г-н Рейзи. Аз мисля, че г-н Рейзи е прав.

П. Рейзи: Аз мисля, че когато са с постоянен -  Созопол и настоящ – Созопол, хората не трябва да плащат. Все пак идеята е да помогнем на хората, които живеят постоянно в Созопол.

Ст. Андонов: Тъй като има допусната техническа грешка в месечната такса: в решението е 70.00 лв. в Проекта за изменение и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местни такси е 100.00 лв.

П. Рейзи: Предлагам да приемем сега докладната да влезе на сесия.  Изчистете казусите и неточностите ще ги внесете, и на сесията ще ги гласуваме.

Ст. Андонов: Има ли други въпроси по тази докладна? Няма.

Който е съгласен докладна записка № 477 да влезе за разглеждане на сесия, моля да гласува?

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  5 гласа;

Приема се.

 

 1. Докладна записка №481/16.06.2020 г. от Тодор Дамянов - зам.-кмет на Община Созопол

 Относно: Приемане на промяна в Годишния план за действие по изпълнение на    Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Созопол за 2021 г.и надграждане на предлаганите услуги от ЦСРИ.

Ст. Андонов:  Има ли въпроси по тази докладна?

Т. Дамянов: За евентуалното последващо кандидатстване и разширяване на услугата с дневен център за 10 деца за запълване на капацитета, трябва да бъде направена промяна в Годишния план. Трябва така да бъде формулирана услугата, че да съответства на националната стратегия. Писмото е от  г-жа Щерионова и писмо на директорката на социално подпомагане.

Ст. Андонов:  Който е съгласен в тоя вид да влезе на разглеждане на сесия, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-:  5 гласа;

Приема се.

 

 

 

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

Председател

На Комисия по законност, обществен ред,

сигурност, граждански права, молби и жалби: 

 

                                                                                   

 

 

Протокола води: ..........................

                          /Г. Глухчева

 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 8

на

комисията  по ”Финанси и бюджет, международни проекти и програми”

 

На 22.06.2020 г., 14.15 ч., се проведе заседание на комисията по „Финанси и бюджет международни проекти и програми” в състав:

 1. Димитринка Господинова – председател;
 2. Станимир Андонов – член;
 3. Цветелин Георгиев – член;
 4. Красимира Германова – член;
 5. Милена Тодорова Желева – член.

 

На заседанието присъстваха :

 1. 1. Георги Пинелов – председател на Общинския съвет;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Общински съветници;
 4. Иванка Кирязова – юрист на общинския съвет;
 5. Служители от Общинска администрация.

 

Заседанието откри и ръководи председателя  на комисията – Димитринка Господинова.

Димитринка Господинова: Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги, присъстват всички членове на комисията и можем да започнем работа. Докладните, които са постъпили за разглеждане са:

 1. Докладна записка №461/09.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Разсрочено плащане на задължения за публични общински вземания

Т. Янакиев: Да обясня за какво става въпрос. Постъпило е искане от съответната госпожа, която е собственик на имота и фирмата. Не може да плаща. Проведохме няколко срещи с нея. По закон орган за отсрочване и разсрочване на местни данъци в размер до 100 000,00 лв. и при условие,че отсрочването или разсрочването се иска до една година от датата на издаване на разрешението ,е кметът на общината.В останалите случаи – над 100 000,00 лв. и над една година,компетентният орган е общинският съвет. Доста време госпожата не плаща, а пък е наш съгражданин. Според нас по- добрият вариант е да се пристъпи към погасяване на задълженията чрез погасителен план. Ако влезем в погасителен план и не се спазват ангажиментите към него пак минаваме на варианта с Частен съдебен изпълнител.

С. Лулева: За какъв период е задължението?

 Т. Янакиев: Задълженията са от 2016, 2017, 2018 и 2019 г. Погасителния план е за три години.

С. Лулева: А каква е гаранцията, че ще плаща?

Т. Янакиев: Права сте, няма гаранция, но след разговорите тя е започнала да плаща и няколко вноски са направени.

А. Попова: Искам да кажа, че е предупредена за това, че докато плаща тези стари задължения за 2021, 2022 и 2023 не може да плаща преди да е платила старите задължения.

Не мога да ви кажа, че след като плати тези стари задължения, дали ще има възможност за ги плати или пак ще тръгне на варианта чрез разсрочване. Лошото е ,че не може да се редуцира таксата, а за данъка да не говорим. Последния път, когато разговарях с нея, госпожата остана много изненадана, че не може да плати за 2020 г., пък другите да си останат неплатени.

С. Лулева: Има ли клауза, че ако спре да плаща пак ще  бъде на принудително събиране.

А. Попова: Запозната е с всичко това, което е последствие от това разсрочване. Предупредена е за всичко. Казала съм, че е по АПК. Казала съм и в кои нормативни актове да си ги прочете и няма да има основание утре да каже, че не знаех нещо или не ме устройва нещо. Така, че каквото и да е вашето решение ние ще я уведомим отново и ще наблегнем на това, че при неспазване продължава принудителното събиране.

Димитринка Господинова: Колеги, който е съгласен, така предложената докладна да влезе на разглеждане на сесия, моля да гласува.

След гласуване и в резултат на явно гласуване,  с  5 гл. "за", 0 гл. "против" и 0 гл. "въздържали се",  приема се.

 1. 2. Докладна записка №473/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Определяне на срок на процедурата за финансово оздравяване и приемане на план за финансово оздравяване на община Созопол за периода 2020 – 2022

Д. Господинова: Въпроси по тази докладна?

Т. Янакиев: Уважаеми общински съветници, това е т.н. План за финансово оздравяване /ПФО/ , който беше разработен от Община Созопол, тази година. Това е изискването на Министерство на финансите /МФ/. Насрочено е публично оповестяване  не е обсъждане защото този план не  подлежи на никакви промени по него. Приема се такъв какъвто е . МФ са направили някои корекции в нашето предложение. Много труд се вложи в изработването му.В ПФО се дава една представа и перспектива до 2023 година като финансови потоци, разплащания, преструктуриране и т.н.. н база на този план на нас ще ни бъде отпуснати пари почти 3 000 000 лв. с които да разплатим остатъците от стари задължения. Към плана има приложения. В приложенията са оказани всички физически и юридически лица към които има плащания. Това ще ни запази като община от посегателства или недоволни хора  и фирми на които не им е  било платено по изрядни  иначе договори. Слез като ги платим някои от показателите ще се променят  и ще стоим по различно пред МФ. Ние трябва да ги разплатим, няма как да не ги разплатим. Същевременно трябва да държим една финансова дисциплина.Това оттук нататък е нещо като БОРД. На всеки три месеца на нас ще ни се искат отчети  какво сме направили по плана. Вървим ли по него и спазваме ли го. Това е едно изключително важно нещо.

Д. Господинова: Колеги, който е съгласен, така предложената докладна да влезе на разглеждане на сесия, моля да гласува.

След гласуване и в резултат на явно гласуване,  с  5 гл. "за", 0 гл. "против" и 0 гл. "въздържали се",  приема се.

 

 1. 3. Докладна записка №474/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Предоговаряне на кредит чрез предоставяне допълнителен гратисен период по главницата и удължаване с 4 месеца краен срок  на действащ договор за кредит № 8-496/18.09.2018г. във връзка с регламентиран Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества-финансови институции във връзка с въведеното на 13.03.2020 г. от НС извънредно положение;

Т. Янакиев: Уважаеми общински съветници, вие знаете всички изпитахме на гърба си отражението на пандемията от Корона вируса.това се отрази и на Общината. Занижените обеми от работата във всеки един отрасъл. Намалели приходи....За два месеца ние разплатихме около 500 000 лв. . Банковата асоциация в която са сметките на Общината е разработила механизъм за общини и фирми, които имат заеми от тях, като дават възможност за разсрочване. Ние решихме да се възползваме от това защото ситуацията с кризата не подмина и нас. Мисля, че това което правим е правилно и важно, и така ние тази година ще разплатим по кредита още 400 000 лв. главница. Лихвите си вървят те са около 270 000 лв., но с тези четири месеца пак е глътка въздух.

Д. Господинова: Колеги, разбирам, че няма въпроси. Който е съгласен, така предложената докладна да влезе на разглеждане на сесия, моля да гласува.

След гласуване и в резултат на явно гласуване,  с  5 гл. "за", 0 гл. "против" и 0 гл. "въздържали се",  приема се.

 

С това работата на комисията по финанси приключи.

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

Председател на комисията по „Финанси и бюджет, международни проекти и програми”

 

Водещ протокола:

Гергана Глухчева

 

 

 

П Р О Т О К О Л № 7

 на

комисията по „Туризъм,стопанска политика и общинска собственост”

 

На 22.06.2020 г. от 14:30 часа, се проведе заседание на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост” в състав:

 Желязко Иванов – Председател

 1. Андрей Николов – член;
 2. Стилияна Николова – член;
 3. Светлана Лулева – член.

 На заседанието присъстваха :

 1. 1. Георги Пинелов – председател на Общинския съвет;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Иванка Кирязова-юрист;
 4. 4. Общински съветници;
 5. 5. Служители от Общинска администрация.

Заседанието откри и води Желязко Иванов – председател на Комисията.

Присъстваха  четирима членове на комисията.

за разглеждане са постъпили следните докладни записки :

 

 1. 1. Докладна записка №465/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в ПИ  с идентификатор 32737.501.103 /по плана на с.Индже войвода УПИ V-71 в кв.8/, находящ се в с.Индже войвода, ул.“Витоша“, община Созопол, представляващ 45 кв.м.ид.ч. /четиридесет и пет квадратни метра идеални части/ от ПИ с идентификатор 32737.501.103 целия с площ 443 кв.м

След обсъждане и гласуване:

За:  4 гласа;

Против: няма;

Въздържали се: няма.

Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

 1. Докладна записка №466/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост - Самостоятелен обект в сграда, с предназначение: „За търговска дейност“, с идентификатор 67800.503.573.7.14   с площ 28,76кв.м.   находящ се в гр.Созопол, ул. “Републиканска“, ет.0, обект № 14

След обсъждане и гласуване:

За:  4 гласа;

Против: няма;

Въздържали се: няма.

Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната

 

 1. Докладна записка №467/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в ПИ  с идентификатор 63029.501.621, находящ се в с.Росен, ул.“Рила“№1, община Созопол, представляващ 430кв.м.ид.ч./четиристотин и тридесет квадратни метра идеални части/ от ПИ с идентификатор 63029.501.621 целия с площ 1695 кв.м.

По време на обсъждането, г-жа Хльостарова разясни, че прекратява се съсобственост, а не се  образува парцел макар, че имота не е малък като квадратура защото:

Първо: за да се образува самостоятелен парцел трябва да са съгласни всички заинтересовани страни. Така е по ЗУТ. Второ: Изискването по чл. 19 от ЗУТ за с. Росен изискването е най-малко 16 метра лице и 500 кв. м. Площ. И да е съобразено имали постройки. В този имот има четири съществуващи постройки. В предвид на тези две условия  не може да се създаде самостоятелен имот.

След обсъждане и гласуване:

За:  4 гласа;

Против: няма;

Въздържали се: няма.

Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната

 

 1. Докладна записка №468/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Отдаване под наем на 5/пет/броя помещения в сградата на СУ ”Св.Св. Кирил и Методий”, в ПИ с идентификатор 67800.502.180.1, с адрес гр.Созопол, ул.“Иван Вазов“, чрез провеждане на публично оповестен конкурс за провеждане на летни езикови курсове за деца от 4 до 15 год. възраст.

Г- н Йордан Петкав обясни, че в училището има пет кабинета, които всяка година някаква фирма ползва за обучение, като поемат да извършат някакъв ремонт по кабинетите където е необходимо. Тази година искат пак да ги ползват. Директорката  е заявила, че няма нужда от ремонти и затова ги отдаваме с наем.

След обсъждане и гласуване:

За:  4 гласа;

Против: няма;

Въздържали се: няма.

Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната

 

 1. Докладна записка №469/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Учредяване право на  ползване по реда на чл.56,ал. 3 от ППЗОЗЗ във връзка с чл.75, ал. 1 от Закон за подземни богатства, върху общински земеделски имоти, с обща площ от 3 300 кв.м, в землището на с.Зидарово, Община Созопол.

Галя Георгиева обясни, че процедурата е за концесионера на находището в с. Зидарово. Правят проучвания. На части правят канави, това са дупки от които се взимат проби.  Договорите са винаги за по една година. Това е така от седем  или осем години. За всяка една територия като се местят се взема решение от Общински съвет. Когато изтече съответния договор, държавата анализира резултатите от проучванията през периода на договора и преценя да имали концесия или да няма.

След обсъждане и гласуване:

За:  4 гласа;

Против: няма;

Въздържали се: няма.

Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната

 

 1. Докладна записка №471/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

 Относно: Поправка на решение №89 от 12.02.2020 г.

Г. Георгиева обясни, че грешката е допусната в изписването на имота в докладната. Макар, че в протокола от проведената работна среща на 21.01.2020 г. в ОСЗ е изписано правилно, в скиците също, грешката не е в Общински съвет, за да се поправи като явна фактическа грешка. За да сме сигурни и го правим по този начин.

След гласуване:

За:  4 гласа;

Против: няма;

Въздържали се: няма.

Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

 

 1. Докладна записка №488/18.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

              Относно: Поправка на решение №109 от 16.03.2020 г.

Желязко Иванов: Колеги, има ли въпроси по докладната?

След обсъждане и гласуване:

За:  4 гласа;

Против: няма;

Въздържали се: няма.

Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната

 

 

 

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

Председател на комисията

по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”

.

 

 

Протокола води:

Гергана Глухчева

 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 8

на

 комисията по „Устройство на територията,жилищната политика,строителство,екология,инфраструктура и телекомуникации”

 На 22.06.2020 г. от 14:45 часа, се проведе заседание на комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации” в състав:

 Андрей Николов –председател

 1. Станимир Андонов – член;
 2. Стамат Стаматов - член;
 3. Цветан Иванов - член;
 4. Илиян Стефанов – член.

 На заседанието присъстваха :

 1. 1. Георги Пинелов – председател на Общинския съвет;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Общински съветници;
 4. Иванка Кирязова- юрист;
 5. Служители от Общинска администрация.

 

Заседанието води– председател на комисията.

Комисията разгледа и се произнесе по следните докладни записки:

Андрей Николов: Колеги, за разглеждане са постъпили следните докладни записки :

 1. Докладна записка №462/10.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.6.249, по КК на гр. Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих, курорт и КОО“. 

Колеги, имате ли въпроси? Няма. Ще ви помоля да гласуваме. След гласуване и  в резултат на явно гласуване, с  5 гл. "за", 0 гл. "против" и 0 гл. "въздържали се",  Комисията подкрепя докладната записка и тя може да бъде разглеждана на редовно заседание на Общинския съвет .

 

 1. 2. Докладна записка №463/10.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Изразяване на предварително съгласие за изработване  на Подробен устройствен план – частично изменение на план за регулация и застрояване за УПИ ІІ за техническа инфраструктура и търговия в кв. 6 /ПИ с идентификатор 63015.503.88 по КК/ с. Атия с цел да се обособят два нови урегулирани поземлени имота ІІза трафопост“  и ХVІ „за КОО“.

Колеги, имате ли въпроси? Няма. Ще ви помоля да гласуваме. След гласуване и  в резултат на явно гласуване, с  5 гл. "за", 0 гл. "против" и 0 гл. "въздържали се",  Комисията подкрепя докладната записка и тя може да бъде разглеждана на редовно заседание на Общинския съвет .

 

 1. 3. Докладна записка №464/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия: „КСН 20kV от съществуващ желязо-решетъчен (ЖР) стълб №45, на въздушна линия (ВЛ) „Червенка“, в ПИ81178.40.378 до трафопост (ТП) „Атия 3“ в ПИ63015.503.55“, по плана на с.Атия, общ.Созопол.

Колеги, имате ли въпроси? Няма. Ще ви помоля да гласуваме. След гласуване и  в резултат на явно гласуване, с  5 гл. "за", 0 гл. "против" и 0 гл. "въздържали се",  Комисията подкрепя докладната записка и тя може да бъде разглеждана на редовно заседание на Общинския съвет.

 

 1. 4. Докладна записка №472/15.06.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на Община Созопол

Относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на  с. Индже войвода

Колеги, имате ли въпроси? Няма. Ще ви помоля да гласуваме. След гласуване и  в резултат на явно гласуване, с  5 гл. "за", 0 гл. "против" и 0 гл. "въздържали се",  Комисията подкрепя докладната записка и тя може да бъде разглеждана на редовно заседание на Общинския съвет .

  

С това заседанието на комисията приключи.

 

 

 АНДРЕЙ НИКОЛОВ

 Председател на „Комисията по устройство на територията,

жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации

                                  

           

                                                                      

Водещ протокола:

Гергана Глухчева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за дванадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал. 1 и ал .2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински...

Обява за дневния ред на дванадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и де...

График на постоянно действащите комисии за единадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на единадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и дей...

Разгласяване на съдебно решение по административно дело № 2511 по описа за 2019 г. на Административен съд-Бургас

Административен съд Бургас със свое решение отменя чл.93 ал.2 от Наредбата за определянето...