Четвъртък, 01 Октомври 2020 12:42

Протоколи от заседанията на постоянните комисии във връзка със сесия №12

ПРОТОКОЛ № 19

на

Комисията по законност, обществен ред,сигурност,граждански права,молби и жалби

 

На 01.10.2020 г., от 15:30 часа, се проведе заседание на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби.

 

    На заседанието присъстваха:

 1. Станимир Андонов – председател;
 2. Желязко Иванов – член;
 3. Димитринка Господинова – член;
 4. 4. Анета Филипова – член;
 5. Панайот Рейзи – член.

     В работата на заседанието взеха участие

 1. Георги Пинелов – председател на Общинския съвет – гр. Созопол;
 2. Румен Кисьов – зам.-кмет на Община Созопол.

 

Заседанието откри и води председателя на Комисията, Станимир Андонов.

Ст. Андонов: Уважаеми г-н председател, присъстват  петимата членове на комисията и можем за да почваме работа.

 1. Докладна записка №694/15.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Прекратяване действието на Разрешително ПОС №1/25.08.2017 год.  за водовземане  от повърхностен воден обект – язовир „ До гробищата “, представляващ № 000121 по КВС /ПИ 61114.25.121 по КК / в землище на с.Равна гора, община Созопол, публична общинска собственост.

Ст. Андонов: Колеги, имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 694 в този си вид да влезе за разглеждане в постоянните комисии, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването: 5 гласа „За”, „против” –няма, „въздържали се”- няма. Приема се.

 

 1. Докладна записка №725/29.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Промяна в Наредба за дейността на домашен социален патронаж по предоставяне на услуги в община Созопол

Ст. Андонов: Колеги, имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 725 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”- 5  гласа, приема се.

 

 1. Докладна записка №728/29.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“

           Ст. Андонов: Имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 728 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”- 5  гласа, приема се.

 

 1. Докладна записка №731/30.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Упълномощаване на представител на Община  Созопол  за участие в извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред на Покана Изх.№ 91-08-70/03.09.2020год.  на Областен управител на област Бургас-Председател на АВИК.

Ст. Андонов: Колеги, имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 731 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”-  5 гласа. Приема се.

 

 1. Докладна записка №724/29.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

 

Относно:  Кандидатстване на община Созопол по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-8.005 по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

 Ст. Андонов: Колеги, имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 724 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването: „За”-  5 гласа. Приема се.

 

 1. Докладна записка №726/29.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Одобряване на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2021-2023 г. на община Созопол – II етап.

 

Ст. Андонов: Колеги, имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 726 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването: 5 гласа „За”, „против” –няма, „въздържали се”- няма. Приема се.

 

 1. Докладна записка №727/29.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

 Относно: Ползване на собствени средства натрупани като отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за изграждане на площадки за подземни контейнери в гр.Созопол , доставка и монтаж на стационарни контейнери за отпадъци – подземна система

Ст. Андонов: Колеги, имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 727 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването: „За”- 5  гласа, приема се.

 

 1. Докладна записка №730/30.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2020г.

Ст. Андонов: Има всички необходими придружаващи документи. Колеги, имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 730 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването: 5  гласа - „За”, приема се.

 

 1. Докладна записка №732/30.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Издаване на два броя Запис на заповед във връзка с изпълнение на Договор № BG06RDNP001-7.001-0125-C01/30.05.2019г. проект „Рехабилитация на ул. „Републиканска” от общински път BGS1210 до кръстовището с ул. „Одеса” и ул. „Одеса”. Ново строителство от ул. „Одеса”, изграждане на ул. „Цар Симеон Велики”, ул. „Цар Асен Велики” и ул. „Хан Тервел” на гр. Созопол”.

Ст. Андонов: Има всички необходими придружаващи документи. Колеги, имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 732 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването: 5  гласа - „За”, приема се.

 

 1. Докладна записка №714/21.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на:

 1. Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.1.316, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Мокро скала“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособят пет самостоятелни урегулирани поземлени имоти, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради;
 2. План за улична регулация на улица – тупик от О.Т. 91а до О.Т. 91б, завършваща с обръщало и тупикова улица, за сметка на процедираният поземлен имот, за транспортен достъп до новообразуваните урегулирани поземлени имоти.

Ст. Андонов: Колеги, имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 714 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването: 5  гласа - „За”, приема се.

 

 1. Докладна записка №715/21.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на:

 1. Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти №135.190, №135.186 и №135.189, в зоната по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, общ.Созопол, земеделска територия, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособят два самостоятелни урегулирани поземлени имоти, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради;
 2. План за улична регулация на улица от О.Т. 12 до О.Т. 12б, като продължение на съществуваща улица, за осигуряване на транспортен достъп до новообразуваните урегулирани поземлени имоти.

Ст. Андонов: Към докладната са приложени всички необходими документи. Колеги, имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 715 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването: 5  гласа - „За”, приема се.

 

 1. Докладна записка №721/29.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект на техническата инфраструктура:  -  „Изграждане на пътна връзка към „Магазин за детски играчки и плажни принадлежности“ в ПИ81178.9.6, м.“Аклади“, землище на гр.Черноморец, общ.Созопол, на път II-99 „Бургас – Созопол“ при км. 16+285 ляво“.

Ст. Андонов: Към докладната са приложени всички необходими документи, има и становище на кмета, което не е задължително.. Колеги, имате ли въпроси? Не. Който е съгласен  Докладна записка № 721 да влезе за разглеждане в постоянните комисии на общинския съвет, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването: 5  гласа - „За”, приема се.

 С това работата на Комисията по законност, обществен ред,сигурност,граждански права,молби и жалби приключи.

 

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

 

Председател на комисия по „Законност, обществен ред,

сигурност, граждански права, молби и жалби”

 

                                                                                   

 

 

 

Водещ протокола: ..........................

                             /Г. Глухчева /

 

 

ПРОТОКОЛ № 20

на

Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби

 На 05.10.2020 г. от 14:00 часа, се проведе заседание на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби

     На заседанието присъстваха:

 1. Станимир Андонов –председател
 2. Желязко Иванов
 3. Димитринка Господинова
 4. 4. Анета Филипова

      В работата на заседанието взеха участие

 1. 1. Георги Пинелов – председател на Общинския съвет – гр. Созопол;
 2. 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. 3. Общински съветници;
 4. 4. Служители от общинска администрация.

 

Заседанието откри и води председателя на комисията - Станимир Андонов.

Ст. Андонов: Уважаеми г-н председател, г-н Кмете, уважаеми колеги, присъстват  четирима членове на комисията. Отсъства г-н Рейзи, имаме болшенство и можем да взимаме решения.

 1. Докладна записка №694/15.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Прекратяване действието на Разрешително ПОС №1/25.08.2017 год.  за водовземане  от повърхностен воден обект – язовир „ До гробищата “, представляващ № 000121 по КВС /ПИ 61114.25.121 по КК / в землище на с.Равна гора, община Созопол, публична общинска собственост.

Г-н Янакиев направи разяснения по докладната.

Т. Янакиев: Всичко е описано в мотивите на докладната. Постъпило е заявление от фирмата, че се отказва от това разрешение за водоползване, с оглед на това, че няма одобрение на  проект... Това решение им е трябвало, за да могат да кандидатстват с проект. Проекта не е одобрен и не вижда необходимост от това водоползване и се отказва от него.

Ст. Андонов: Възникна въпроса предния път,  защо трябва да мине през Общинския съвет. В смисъл, един път ние сме упълномощили кмета да подпише този договор, а след това......

Тихомир Янакиев: Както нашето заявление, че му разрешаваме, така и след това отказа, трябва да се гласува от общинския съвет.  Вие упълномощавате кмета да предприеме последващи действия на базата на ваши решения, било и за първите, било и за вторите,  но самите решения ги взимате вие.

Ст. Андонов: Други въпроси по докладната има ли? Няма. Който е съгласен докладна записка  №694 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува.

  За -  4 гласа

  Против - няма

  Въздържали се - няма, приема се.

 1. Докладна записка №725/29.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Промяна в Наредба за дейността на домашен социален патронаж по предоставяне на услуги в община Созопол

Господин Янакиев направи разяснения по докладната.

Т. Янакиев: Разширяват се категориите, които ще бъдат обхванати от тези услуги. Преценили сме. Те са няколко категории. Оказани са в докладната т.е. обхвата на услугата става по-голям, като се включат и категориите лица, които са визирани от докладната. За точност г-н Андонов зачетете по докладна категориите лица, които са включени.

Станимир Андонов: Категориите лица, които ще бъдат включени са записани и в докладната на началник отдел „ОКСДС” – г-н Бардуков до Вас и отделно в решението са:

 1. I. В Раздел III. Ред и условия за предоставяне на социални услуги от ДСП,

    - В Чл.9, ал.1 се добавят нови т.4, т.5, и т.6 със следното съдържание:

„т.4 – деца сираци;

  т.5 – лица, които не са в състояние да организират и задоволят своите жизнени потребности;

  т.6 – лица нямащи близки, които да се грижат за тях.“

Т. Янакиев: Логично е да включим тези категории деца в обхвата на услугите. Затова не мисля, че ще има някакъв проблем. Всички процедури по реда – обявления и срокове са били спазени.

 Ст. Андонов: Въпроси има ли? Няма. Който е съгласен Докладна записка  №725 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува.

 След гласуване и с резултат от гласуването:

  За -  4 гласа.

  Против – няма.

  Въздържали се - няма, приема се.

 

 1. Докладна записка №728/29.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“

Разяснения направи г-н Янакиев.

Т. Янакиев: Касае точно мерки за смекчаване на последствията от глобалното затопляне. При нас, специално, става въпрос за закупуване на 40 броя отоплителни уреда на алтернативен тип гориво. Т.е. да не са на дърва. Целта е пилотно да въведем това нещо в община Созопол и евентуално, ако проработи да продължим по нататък с по-голям обхват да направим сред домакинствата. Тези уреди, които ще предоставим ще са безплатни, като целта е те да заменят тези на дърва. Ще се изготвят и критерии, по които ще бъдат предоставяни тези уреди.Това разбира се, когато бъдем одобрени .... Подобни проекти са правени в София и няколко други общини.

Ст. Андонов: В докладната пише по 40 домакинства, но те са три общини, това по 40 за всяка община или общо за трите общини?

Т. Янакиев: По 40 на всяка.

Ст. Андонов: Никъде няма написан размерът на сумата, с която трябва да разполагате, за да удоволетворие тези 40 домакинства. Няма приложения по докладната.

Т. Янакиев: Точно сумата не мога да кажа. Ако искате на сесията като дойдат еколозите те ще кажат.

 Ст. Андонов: Други въпроси? Няма. Който е съгласен докладна записка  №728 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува.

 „За”- 4  гласа, приема се.

 1. Докладна записка №731/30.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Упълномощаване на представител на Община  Созопол  за участие в извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред на Покана Изх.№ 91-08-70/03.09.2020год.  на Областен управител на област Бургас-Председател на АВИК.

Божана Чампарова: Аз предлагам да бъде оттеглена, тъй като, както виждам датата и часа на самото заседание съвпада с датата и часа на провеждане на сесията... и да се вземе такова решение то реално не може да бъде изпълнено.

 Ст. Андонов: Това го разисквахме на първата комисия по законност и доколкото разбрахме, че все пак трябва да се представи протокол, че е избран такъв представител.

Г. Пинелов: Г.н Рейзи, като представител, който е бил в предния мандат каза, че не е пречка да остане докладната и да се гласува, въпрекиче съвпадат деня и часа. Той каза, че това е било практика и в предния мандат,  и в последствие да се представя, след като излезе решението.

Красимира Германова: Колеги, моето мнение е че не е проблем ние да си го гласуваме. Нека представителя да си отиде. След това дали по факс или както и да е ние да си го представим решението.... Все пак присъствието на представител е вариант ние да сме информирани какво се случва. Ние имаме взето решение за представител на ВИК. Лошото е, че според  устава на ВИК – асоцияцията, всеки път трябва да има изрично упърномощаване за избран представител, за всяко заседание. За да си го имат те за протокола, нека си го вземем това решение. То така или иначе сме си го упълномощили този човек да присъства.

 Ст. Андонов: Други въпроси? Няма. Който е съгласен Докладна записка  №731 да влезе за разглеждане на сесия, моля да гласува.

След гласуване и с резултат от гласуването:

„За”- 4  гласа, приема се.

С това работата на Комисията по законност, обществен ред,сигурност,граждански права,молби и жалби приключи. 

 

 СТАНИМИР АНДОНОВ

 

Председател на комисия по „Законност, обществен ред,

сигурност, граждански права, молби и жалби”

                                                                                 

 

 

Водещ протокола: ..........................

                             /Г. Глухчева /

 

 

П Р О Т О К О Л  № 11

на

комисията  по ”Финанси и бюджет, международни проекти и програми”

На 05.10.2020 г. от 14.15ч., се проведе заседание на комисията по „Финанси и бюджет, международни проекти и програми” в състав:

 1. Димитринка Господинова – председател;
 2. Станимир Андонов – член;
 3. Цветелин Георгиев – член;
 4. Красимира Германова – член;
 5. Милена Тодорова Желева – член.

 На заседанието присъстваха :

 1. 1. Георги Пинелов – Председател на Общинския съвет – гр. Созопол;
 2. 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. 3. Румен Кисьов - зам.кмет на Община Созопол
 4. Общински съветници;
 5. Служители от общинска администрация.

Заседанието откри и ръководи председателя  на комисията – Димитринка Господинова.

Димитринка Господинова: Уважаеми г-н председател, г-н кмете, колеги,  присъстват всички членове и  комисията  може да започне своята  работа. Постъпили са следните докладни:

 1. Докладна записка №724/29.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

 

Относно:  Кандидатстване на община Созопол по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-8.005 по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Разяснения по докладната направи г-н Тихомир Янакиев.

Тихомир  Янакиев: Отвори се мярка 8, с под мярка 8.1. До 16-ти е крайният срок по тази мярка. Подготвили сме проектното предложение. Касае залесяването на определени територии от общински поземлени имоти. Обхвата на мярката  е минимум 1 хектар, т. е. 10 декара, но ние ще залесим някъде от порядъка на сто и няколко декара. Мисля, че това е хубаво нещо, което трябва да използваме. Виждате, че напоследък сечем само, пък не залесяваме. Така, че всяка една такава възможност трябва да бъде използвана от нас.

Д. Господинова Колеги, въпроси? Няма. Който е съгласен докладна записка с №724 да влезе за разглеждане на общинска сесия нека да гласува?

5 гласа – „ За”

Против, въздържали се -  няма. Приема се.

 1. Докладна записка №726/29.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Одобряване на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2021-2023 г. на община Созопол – II етап.

Разяснения по докладната направи г-н Янакиев.

          Тихомир  Янакиев: Колеги, както знаете бюджетната прогноза се одобрява и приема от Общинския съвет. Тя е разработена от специалисти от общинска администрация. Тези бюджетни прогнози дават рамката на финансовите потоци и ситуацията, която евентуално ние предвиждаме да бъде в общинските финанси в следващите три години. Разработена е при едни показатели и условия определени изцяло от Министерство на финансите, т.е. условия , аз му казвам”Общински валутен борд”.

Д. Господинова Колеги, въпроси? Който е съгласен докладна записка 726 да влезе за разглеждане на общинска сесия нека да гласува.

5 гласа – „ За”

Против, въздържали се -  няма. Приема се.

 1. Докладна записка №727/29.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

 Относно: Ползване на собствени средства натрупани като отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за изграждане на площадки за подземни контейнери в гр.Созопол , доставка и монтаж на стационарни контейнери за отпадъци – подземна система

Т. Янакиев: Знаете, че последните години нямаше плащане на отчисления по чл. 64 и се бяха натрупали сериозни суми. В последните 7-8 месеца се стремим да плащаме тези отчисления по чл. 64 редовно. Това от своя страна доведе до намаляне на задълженията ни към РИОСВ и същевременно ни даде възможност да използваме тези средства чрез проекти, които касаят сметопочистване, сметоизвозване. Т.е. такъв тип дейности. Системата, която предвиждаме да приложим е вид система за подземно депониране на битовите отпадъци. Представляват много интересни технически изпълнено контейнери с добър визуален вид, но не са с хидравлично вадене и подемане. Те са нещо като чували от доста сериозна материя и тези чували се нанизват  на тръби. Едно такова нещо ( една такава тръба) поема три кубика т.е. ще замени три бобъра външно-стоящи. Колеги, от други общини, които вече имат такава система, дават много добри отзиви за тази система. Разговарял съм с фирмата за сметопочистване. Уведомил съм ги, че имаме такова намерение и смятаме да правим такова нещо. Водили сме вече няколко разговора с тях за да могат те да се пренастроят. В смисъл да си оборудвят такъв автомобил. Никак не е сложно, даже се шегувахме, че и един паяк може да изпълнява подобен род дейност. Автоматични са. С педал и са удобни за пускане на боклука в тях. Биват два вида: големи от три кубика и малки от кубик и половина. Малките са с много добър външен вид. Колегите от Козлодуй имат такъв и мисля, че Костинброд. Казват, че са много добри. Вместо да разстиламе 5-6 бобъра на разстояние 10.-15 метра, ние веднъж намаляме площта, която е необходима за разполагане на такива уреди и второ – чистотата е на много по-висака ниво при този тип съоръжения. Идеята ни беше да използваме парите от чл.64. Провели сме кореспонденция с РИОСВ – няма проблеми. Ще ни се отпуснат необходимите пари, като същевременно ще направим едно пробно изследване да видим дали този тип контейнери ще се окажат подходящи за Созопол. Всички знаете, че чистотата на града мен лично не ме устройва в състоянието, в което се намира Созопол и начина му на сметосъбиране. Аз съм обещал когато съм решил да ставам кмет, че ще има нова система на сметосъбиране и плътно вървя да си изпълнявам обещанията. Определени са три места: зад Общината /където сега са многото контейнери/, на пристанището и до Болерото. Такива са плановете. Ние трябва да се развиваме по някакъв начин и да вървим напред по отношение на сметопочистването. На никой не му е приятно да гледа тези камари от чували.

Аз, това лято, честно да ви кажа, се превърнах в падарин сутринта  да вървя по колите, по чистачките да гледам,да ги карам да мият  след като мине сметосъбиращата кола.

Първо това съоръжение е много по-голямо и по- удобно за отвавяне. Прави ми впечатление, че хората когато отворят контейнера не го затварят след после. За да се затвори той трябва напълно да се отвори за да може да се затвори.хората не го правят това нещо и контейнераите остават отворени после се почва котки, гларуси каквото ти дойде на акъла. Всичкото това нещо просто ще изчезне по този начин и ще придобие съвсем различен вид. Това е .

Д. Господинова: Други въпроси? Няма. Които е съгласен докладна записка 727 да влезе за разглеждане на общинска сесия, нека да гласува.

5 гласа – „ За”

Против, въздържали се -  няма. Приема се.

Докладаната влиза за разглеждане на сесия.

 1. Докладна записка №730/30.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2020г.

Д. Господинова: Разяснение по докладната направи Катя Чачева.

Катя Чачева: Докладната е във връзка с постъпили докладни записки на директори и на кметове. Едната е за нашия собствен бюджет, която е за компенсирани промени по функции. Във връзка с докладна записка от председателя на Общинския съвет, г-н Пинелов, в дейнаст 123, там са компенсирани промени. Желаят да закупят мултифункционално устройство, като средствата са осигурени също от капиталовата програма във връзка с телевизора, който те няма да го закупят. Посъпила е докладна от Мадлен Вълчева. Сега разбирам, че предходната докладна, която кмета коментира ще видите в тази има завишаване на капиталовите разходи в капиталовата програма с 32 000 лв. приблизително. Те са на база изграждането на тези контейнери. Ние средствата после ще ги получим от РИОСВ. Друго финансиране ще бъдат, но за момента се осигуряват от наши собствени средства. Има завишаване на два обекта мисля по капиталовата във връзка с осигуряване на допълнителни средства по други обекти, така че се получават компенсирани промени. Другите планове, които в момента са засегнати в докладната са: Кмета на гр. Черноморец желае компенсирани промени по неговия бюджет. Желае закупуване на дробилка, която също я осигурява от средства от икономии по капиталовата програма. В момента не мога точно да цитирам от кой обект. Докладна има и от ОГП за закупуване на високопроходим автомобил за нуждите на ОГП. Средствата са осигурени от издръжката. За момента има за един - 7 000лв.

Д. Господинова: Други въпроси? Няма. Които е съгласен докладна записка №730 да влезе за разглеждане на общинска сесия, нека да гласува.

5 гласа – „ За”

Против, въздържали се -  няма. Приема се.

 1. Докладна записка №732/30.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Издаване на два броя Запис на заповед във връзка с изпълнение на Договор № BG06RDNP001-7.001-0125-C01/30.05.2019г. проект „Рехабилитация на ул. „Републиканска” от общински път BGS1210 до кръстовището с ул. „Одеса” и ул. „Одеса”. Ново строителство от ул. „Одеса”, изграждане на ул. „Цар Симеон Велики”, ул. „Цар Асен Велики” и ул. „Хан Тервел” на гр. Созопол”.

Т. Янакиев: Това е стандартна процедура. Издаване на Запис на заповед по повод новото стоителство и ремонта на улиците. Знаете, че ще се ремонтира ул. „Републиканска” от кръстовището при магазин „Болеро” до бившата модна къща „Неда” и от кръстовището  при магазин „Болеро” нагоре  до МВР станцията и части от трите улици, които са царете, перпендикулярните  на  ул. „Одеса”.

Д. Господинова: Колеги, имате ли други въпроси по докладната?

Цветелин Георгиев: Аз, не знам г-н Кмете,  дали при Вас са идвали жители, които имат имоти там и имат проблем с канализацията. Те са  с едни помпи. В последствие е била направена канализацията отзад, а тези, които са с помпи им е обещано, че ще бъдат дооправени.

Т. Янакиев: Аз не съм обещавал, че ще бъдат оправени помпите.

Ц. Георгиев: Не, не. Тази канализация, която е напрвена там където ще бъде ремонтиран на този път, е недостатъчна. Мисълта ми е такава, че ако бъде извършен ремонт на този участък, обещанието няма да бъде изпълнено.....

Иванка Хльостарова: В този връзка отидоха служители на проверка заедно с г.н Парашкевов от ВИК и няма проблем с канализацията. Да, стара е, но няма проблем с нея и в момента нямало нужда да се прави нова. Това, че хората имат помпи е защото им се продават имоти, които са мазета реално, а реално живеят там  и ги ползват за жилища и от там си слагат помпи за да се препомпва. Няма как.

Ц. Георгиев: Това, с което съм запознат, е че тази канализация е поставена на много високо ниво и идва много над нивото ....не е изба , то си е с акт 16.

И. Хльостарова: Да, то е имот, който не е жилище. Знам ги хората. Идваха тука. То не е жилище по документи.

Ц. Георгиев: По документи не е жилище?!!

Т. Янакиев: Г-н Георгиев, аз съм разговарял с тези хора няколко месеца по-рано. Първо изследвахме статуса на жилищата, второ ....канализацията не от новия проект...

Ц. Георгиев: Говорил съм със стоителите и те казват, че  е била поставена временно....

И. Хльостарова:Няма такова нещо. Ако имат нещо в техните имоти е друго...

Ц. Георгиев: Добре ще ги информирам, че има такава докладна за да могат да дойдат и да говорят, и да ви обяснат, защото ще се прави пътя, а не след като се направи ремонт и готов   пътя  пак да бива разбиван.

И. Хльостарова: Пътя си е път. Той пътя не хваща канала.

Т. Янакиев: Затова направихме проверка на канала ...

Ц. Георгиев:  И всичко е точно.... ...

Т. Янакиев: ВИК направиха проверка. Аз не съм инженер. Не разбирам абсолютно от всичко..... Аз апелирам към администрацията  да следят когато се строи  как таваните стават апартаменти,  как мазетата по същия начин стават апартаменти?...

И. Хльостарова: Ние не можем да кажем, кой как ще се продаде. Проектира се за ателиета, после ги продават като жилища. Мазетата също ги продават като жилище.....

Т. Янакиев: Там денивелацията е 2-3 метра.... то и нова канализация да има, пак ще има проблем.

Ц. Георгиев:  След тази сграда ще бъдат построени нови сгради. Само че те ще бъдат включени в долния канал и пак няма да .....

Д. Господинова: Други въпроси по докладната?

Няма. Който е съгласен докладна записка 732 да влезе за разглеждане на общинска сесия нека да гласува.

5 гласа – „ За”

Против, въздържали се -  няма. Приема се.

Докладана 732  влиза за разглеждане на сесия.

С това работата на комисията приключи.

 

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

Председател на комисията по „Финанси и бюджет, международни проекти и програми

 

 Протоколиращ:

Гергана Глухчева

 

П Р О Т О К О Л № 11

на

 комисията по „Устройство на територията, жилищната политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”

 

На 05.10.2020 г. от 14:30 часа, се проведе заседание на комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации” в състав:

 1. Андрей Николов – председател;
 2. Станимир Андонов – член;
 3. Стамат Стаматов - член;
 4. 4. Илиян Стефанов – член.

 На заседанието присъстваха :

 1. 1. Георги Пинелов – председател на Общинския съвет;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Румен Кисьов – зам.-кмет на Община Созопол;
 4. Общински съветници;
 5. Служители от Общинска администрация.

 

Заседанието води Андрей Николов– председател на Комисията.

Андрей Николов: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н Янакиев, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми служители от общинска администрация, ще заседава комисията по „Устройство на територията, жилищната, политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации” в състав от пет човека. В момента присъстваме трима, имаме кворум, можем да започнем работа.

За разглеждане са постъпили следните докладни записки :

 1. Докладна записка №714/21.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на:

 1. Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.1.316, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Мокро скала“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособят пет самостоятелни урегулирани поземлени имоти, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради;
 2. План за улична регулация на улица – тупик от О.Т. 91а до О.Т. 91б, завършваща с обръщало и тупикова улица, за сметка на процедирания поземлен имот, за транспортен достъп до новообразуваните урегулирани поземлени имоти.

 

Андрей Николов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Ще ви помоля да гласуваме:, с  3 гл. "за", 0 гл. "против" и 0 гл. "въздържали се",  Комисията подкрепя докладната записка да се разгледа на редовно заседание на Общинския съвет.

 

 1. Докладна записка №715/21.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на:

 1. Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти №135.190, №135.186 и №135.189, в зоната по §4 от ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, общ.Созопол, земеделска територия, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособят два самостоятелни урегулирани поземлени имоти, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради;
 2. План за улична регулация на улица от О.Т. 12 до О.Т. 12б, като продължение на съществуваща улица, за осигуряване на транспортен достъп до новообразуваните урегулирани поземлени имоти.

Андрей Николов Колеги, въпроси и коментари ? Няма. Присъства и четвъртия член на комисията. Ще ви помоля да гласуваме. С  4гласа "за", 0 гласа "против" и 0 гласа "въздържали се",  Комисията подкрепя докладната записка да се разгледа на редовно заседание на Общинския съвет .

 1. Докладна записка №721/29.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект на техническата инфраструктура:  -  „Изграждане на пътна връзка към „Магазин за детски играчки и плажни принадлежности“ в ПИ81178.9.6, м.“Аклади“, землище на гр.Черноморец, общ.Созопол, на път II-99 „Бургас – Созопол“ при км. 16+285 ляво“.

Андрей Николов Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната ?

Ст. Андонов: Кога се прави ОВОС? След като го гласуваме ли?

Иванка Хльостарова: Условието е -  за допускане да има становище на съответната регионална инспекция, дали подлежат на процедура по преценка и по ОВОС.

ПУП-а не може да се одобри, ако нямат тези решения.

Андрей Николов Колеги, имате ли други въпроси? Няма. Ще ви помоля да гласуваме. С резултат  4 гласа. "за", 0 гласа "против" и 0 гласа"въздържали се",  Комисията подкрепя докладната записка да се  разгледа на заседание на Общинския съвет .

 

С това заседанието на комисията приключи.

 

 

 АНДРЕЙ НИКОЛОВ

 

Председател на „Комисията по устройство на територията,

жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации

 

                                   

Водещ протокола:

Гергана Глухчева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за дванадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал. 1 и ал .2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински...

Обява за дневния ред на дванадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и де...

График на постоянно действащите комисии за единадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на единадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и дей...

Разгласяване на съдебно решение по административно дело № 2511 по описа за 2019 г. на Административен съд-Бургас

Административен съд Бургас със свое решение отменя чл.93 ал.2 от Наредбата за определянето...