Вторник, 17 Ноември 2020 14:08

Протоколи от заседанията на постоянните комисии във връзка със сесия №13

ПРОТОКОЛ №8

от

съвместно заседание на

комисията по „Законност, обществен ред,сигурност,граждански права,молби и жалби”

и

комисията по „Финанси и бюджет, международни проекти и програми“

 

На 13.11.2020 г. от 9.15 часа, се проведе съвместно заседание на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби в  състав:

 

 1. Станимир Андонов – председател;
 2. Желязко Иванов – член;
 3. Димитринка Господинова – член;
 4. Анета Филипова – член;
 5. Панайот Рейзи – член,

И комисията по „Финанси и бюджет, международни проекти и програми” в състав:

       1.Димитринка Господинова – председател;

 1. Станимир Андонов – член;
 2. Цветелин Георгиев - член;
 3.  Красимира Германова – член;
 4. Милена Желева– член.

 

На заседанието присъстваха:

 1. Георги Пинелов – председател на Общинския съвет;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Тодор Дамянов– зам.-кмет на Община Созопол;
 4. Румен Кисьов зам.-кмет на Община Созопол
 5. Божана Чампарова - юрист на Община Созопол
 6. Общински съветници;
 7. Служители от Общинска администрация.

 

Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол  резюмира необходимостта от провеждането на днешните заседания, след което даде думата на Станимир Андонов – председател на комисията по Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби”.

Станимир Андонов: Г-н председател, г-н кмете, двете комисии са в пълен състав и можем да взимаме решения. Постъпила е извънредна докладна записка №785/09.11.2020 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол, относно: поправка на Решение №256 от 15.10.2020 г. Моля, за разяснения по докладната.

Тихомир Янакиевкмет на Община Созопол: Уважаеми дами и господа общински светници, допусната е техническа грешка в сумата на Запис на заповед, и това налага да се прегласува с коректната сума. Съжалявам, че така се е получило, но това е положението.

Ст. Андонов: Има ли въпроси по докладаната?

Красимира Германова: Аз, искам само да попитам, чисто технически. Виждам, че в докладната отгоре е изписано „поправка на Решение”, а в същност ние отменяме решение и взимаме ново решение. Не би ли следвало в докладната да е изписано „отмяна на решение”?

Т. Янакиев: Решението по своята същност не е грешно. Грешна е само сумата в него. Не променяме смисъла на решението. Пак се издава Запис на заповед и пак във връзка с определения проект.

К. Германова: Говоря за думи само. Отгоре пише „поправка“, а долу пише „отменя“ ... Просто питам дали това не е проблем?

Г. Пинелов: Въпросите са резонни….

П. Рейзи: Права е г-жа Германова, защото горе е записано „поправка”, долу в решението ”отменя”. За мен това са две различни неща. „Промяната” е промяна, а „отмяната” е отмяна. Ако го променяме, го променяме. Едното с другото ..... това са две различни неща.

Божана Чампарова – юрист на Община Созопол: Важно е записаното в решението.

П. Рейзи: В относно пише „поправка”, но ние с решението, но така, както е написано го отменяме. Казвайте как ще бъде?

Б. Чампарова: „Отменя”

С. Андонов: Т.е. в относно да стане: Отмяна на Решение №256 от 15.10.2020 г., но тогава взимаме ли го това решение? В относно пише само „отменя”..., а след това взимаме друго решение......  Щом смятате, че така е правилно! Имам един въпрос: съгласно първия договор сумата е една, а съгласно анекса към договор сумата е друга?

П. Рейзи: Точно така, винаги е така, защото, когато се проведе обществената  поръчка  вероятността да падне сумата надолу я има. В случая се е получило и  затова се  подписва анекса към договора. Подписва се на реалната сума.

Ст. Андонов: Значи не е техническа грешка.

 П. Рейзи: Не. Не е грешка.

Ст. Андонов: Защото казахте, че е техническа грешка.

Т. Янакиев: Има допусната техническа грешка в сумата при самото гласуване на докладната от миналия път. Човека, който е правил докладната е допуснал грешка в сумата и сумата е грешна. В това е грешката. ....  Г-н Рейзи е много прав. Това е и смисъла на обществените поръчки.

П. Рейзи: То затова се прави и анекса, защото реално с договора имаш подписана друга сума...

Ст. Андонов: Въпроса ми беше друг, защото все пак правим извънредна сесия за тази докладна, … ама има някой виновен.

С. Лулева: Няма виновни.

Ст. Андонов: Значи има някой виновен, че не е изчислил правилно сумата.

П. Рейзи: Да, така е. Има някой виновен. Има някой виновен, ако това ти е идеята. Ако това ти е въпроса, ние с кмета преди сесията го коментирахме. Прав си има някой виновен, обаче в крайна сметка динамиката е толкава голяма, че  виновни е имало винаги и то без виновни не може.

Т. Янакиев: Който не работи, той не греши.

П. Рейзи: Точно така: който не работи, той не греши и другият момент който е -  времето притиска. Така, че трябва да се изчистят нещата и това е положението.

Ст. Андонов: Други въпроси - няма. По време на разискванията постъпи предложение в относно вместо: Поправка на Решение №256 от 15.10.2020 г. да се чете: Отмяна на Решение №256 от 15.10.2020 г.

Който е съгласен с новото предложение моля да гласува. „За” - 8 гласа, „против“ – няма, „въздържали се“ -  няма. Поправката се приема.

Който е съгласен в този вид с поправката да влезе за разглеждане на общинска сесия,  моля да гласува „За” - 8 гласа, против – няма, въздържали се - няма. Приема се.

 Г-н Председател, съвместното заседание  на двете комисии завърши.

 

Г. Пинелов: Благодаря на комисиите! Колеги, имаме още няколко минути до началото на сесията, петнадесет общински съветника сме тук и ще използвам възможността да ви съобщя, че предвид обстоятелствата, може би от следващата сесия ще направим всичко възможно технически да обезпечим за онлайн провеждане на сесиите и комисиите, така, както доста общини в момента практикуват. С г-н Рейзи и с г-жа Германова вече го говорихме, въпреки че го няма в Правилника, закона го позволява. Направили сме съответните запитвания и до прокуратура, и до областна управа.  Те ни разрешават, така че позовавайки се на закона, можем да провеждаме онлайн зседания. Юриста на Общински съвет за голямо съжаление и тя, и нейният съпруг са с коронавирус, затова и не присъства днес. В момента, в който се почувства по-добре, ше го обсъдим и ще го вкараме в правилника за гласуване. Ще ви моля, всеки един от нас да си направи дали на таблет, дали на мобилен телефон, на компютър, кой където му е удобно регистрация в ZOOM и вече в момента, когато всичко е уредено може да се провеждат сесиите и комисиите. Направихме една проба с IT-специалиста и Секретаря на Общината и се получи. Всичко работи.

Благодаря!

 

Станимир Андонов

 

Председател на комисията по „Законност, обществен ред,сигурност,граждански  права,молби и жалби”

 

 

Димитринка Господинова

Председател на комисията по  Финанси и бюджет, международни проекти и програми

 

Протокола води: 

Г. Глухчева

 

 

Присъствен списък   от 13.11.2020 г. /09:15 ч./ е неразделна част от този протокол

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за тринадесетото извънредно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал. 1 и ал .2 от правилиника за Организацията и дейността на Общински...

Обява за дневния ред на тринадесетото извънредно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 30, ал. 3 от правилника за Организацията и дейността на Общински съвет -...

График на постоянно действащите комисии за дванадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал. 1 и ал .2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински...

Обява за дневния ред на дванадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и де...

График на постоянно действащите комисии за единадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съв...