Четвъртък, 18 Февруари 2021 12:16

Протоколи от заседанията на постоянните комисии във връзка със сесия №16


ПРОТОКОЛ № 25

на

Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби

На 17.02.2021 г., от 14:00 часа, се проведе онлайн заседание на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби. Заседанието откри Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол. Заседанието води председателя на комисията - Станимир Андонов. След направена проверка на заседанието присъстваха:

Станимир Андонов – председател;
Желязко Иванов – член;
Анета Филипова – член;
Димитринка Господинова – член;
Панайот Рейзи – член.
В работата на заседанието взеха участие:

Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол;
Тодор Дамянов – зам.-кмет на Община Созопол;
Янко Костадинов –Секретар на Община Созопол;
Ваня Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол.
Ст. Андонов: Присъстват петимата членове – имаме кворум. Преминаваме към разглеждане на постъпилите докладни.

Докладна записка № 73/02.02.2021 г. от Тодор Дамянов – зам.-кмет на община Созопол относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Созопол за 2020 г.

Има ли въпроси по тази докладна? Няма. Който е съгласен докладна записка № 73 да влезе за разглеждане в постоянна комисия, моля да гласува: Станимир Андонов – „За“, Анета Филипова –„ За“; Желязко Иванов – „За“; Димитринка Господинова - „За“, Панайот Рейзи – „За“. Пет „За“ – докладна записка № 73 влиза за разглеждане от постоянните комисии.

 

Докладна записка № 74/02.02.2021 г. от Тодор Дамянов – зам.-кмет на община Созопол относно: Приемане на доклад за 2020 г. по изпълнението на плана за действие на Община Созопол за изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2018 – 2020 година.

Има ли въпроси по тази докладна? Няма. Който е съгласен докладна записка № 74 да влезе за разглеждане в постоянна комисия, моля да гласува: Станимир Андонов – „За“, Анета Филипова –„ За“; Желязко Иванов – „За“; Димитринка Господинова - „За“, Панайот Рейзи – „За“. Пет „За“ – докладна записка № 74 влиза за разглеждане от постоянните комисии.

 

Докладна записка № 91/10.02.2021 г. от Тихомир Янакиев – кмет на община Созопол, относно: Одобряване структурата и общата численост на общинска администрация Созопол

Има ли въпроси и коментари по тази докладна? Няма. Който е съгласен докладна записка № 91 да влезе за разглеждане в постоянна комисия, моля да гласува: Станимир Андонов – „За“, Анета Филипова –„ За“; Желязко Иванов – „За“; Димитринка Господинова - „За“, Панайот Рейзи – „За“. Пет „За“ – докладна записка № 91 влиза за разглеждане от постоянните комисии.

Докладна записка № 83/10.02.2021 г. от Тихомир Янакиев – кмет на община Созопол, относно: Получаване на временен безлихвен заем от централния бюджет в размер на 394 621,39 лв. по реда на ПМС № 221/20.08.2020 г. за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014 – 2020 г. и тяхното възстановяване.

Има ли въпроси и коментари по тази докладна? Няма. Който е съгласен докладна записка № 83 да влезе за разглеждане в постоянна комисия, моля да гласува: Станимир Андонов – „За“, Анета Филипова –„ За“; Желязко Иванов – „За“; Димитринка Господинова - „За“, Панайот Рейзи – „За“. Пет „За“ – докладна записка № 83 влиза за разглеждане от постоянните комисии.

Докладна записка № 92/10.02.2021 г. от Тихомир Янакиев – кмет на община Созопол, относно: Приемане на план сметка на приходите и разходите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване на територията на община Созопол за 2021 година.

Има ли коментари и въпроси по тази докладна? Няма. Който е съгласен докладна записка № 92 да влезе за разглеждане в постоянна комисия, моля да гласува: Станимир Андонов – „За“, Анета Филипова –„ За“; Желязко Иванов – „За“; Димитринка Господинова - „За“, Панайот Рейзи – „За“. Пет „За“ – докладна записка № 92 влиза за разглеждане от постоянните комисии.

Докладна записка № 93/11.02.2021 г. от Тихомир Янакиев – кмет на община Созопол, относно: Проектобюджет на Община Созопол за 2021 година

Има ли въпроси по тази докладна? Няма. Който е съгласен докладна записка № 93 да влезе за разглеждане в постоянна комисия, моля да гласува: Станимир Андонов – „За“, Анета Филипова –„ За“; Желязко Иванов – „За“; Димитринка Господинова - „За“, Панайот Рейзи – „За“. Пет „За“ – докладна записка № 93 влиза за разглеждане от постоянните комисии.

Това бяха получените за разглеждане докладни записки и Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби приключи своята работа.

Панайот Рейзи - член на комисията, попита Председателя на общинския съвет за кога се планира сесията.

Г. Пинелов: Планирам сесията за 02 март. На 23 февруари заседания на постоянните комисии - те ще се проведат онлайн. На 24 февруари съвместно заседание на всички комисии за обсъждане на проекта за бюджет 2021 г. със спортни клубове, училища, детски градини, кметове и читалища – те ще бъдат присъствено в киносалона на Читалището. Ще бъдат спазени всички изисквания относно пандемията. За мен беше по-добре да е присъствена. Чакам потвърждение от д-р Паздеров, но до колкото разбирам, че няма да ни разрешат.

Ако нямате други питания, пожелавам на всички здраве и успешен ден!

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

 

Председател на комисия по „Законност, обществен ред,

сигурност, граждански права, молби и жалби”

 

 

 

 

Протоколиращ: ..........................

/Г. Глухчева /

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Забележка: Електронен носител с видео запис от заседанието на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби от 17.02.2021 г., от /14:00 ч./ е неразделна част от този протокол.

 

 

ПРОТОКОЛ № 26

на

Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби

 

На 23.02.2021 г., от 14:00 часа, се проведе онлайн заседание на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби. Заседанието откри Георги Пинелов - председател на Общинския съвет. Водещ  заседанието беше председателя на комисията - Станимир Андонов. След направена проверка на заседанието присъстваха:

 1. Станимир Андонов –председател;
 2. Желязко Иванов – член,;
 3. Анета Филипова – член;
 4. Димитринка Господинова – член.

Отсъства г-н Панайот Рейзи. Нямаме информация за неговото отсъствие. Комисията имаше кворум и започна своята работа.

Участие в заседанието взеха:

Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол;

        Тихомир Янакиев – кмет;

        Тодор Дамянов–зам.-кмет на Община Созопол;

        Общински съветници;

        Галина Георгиева – юрист на община Созопол;

В началото на заседанието Г. Пинелов информира присъстващите съветници, че на 19.02.2021 г. е постъпила докладна записка №114 от  Тихомир Янакиев – кмет на община Созопол относно: Покана от  Областен управител на област Бургас  за свикване на редовно присъствено заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – Бургас и предложи да се разгледа от комисията на днешното заседание, за да бъде включена в дневния ред на предстоящата сесия.

Разгледаха се следните докладни записки:

Ст. Андонов: Присъстват членовете на комисията – имаме кворум. Преминаваме към разглеждане на  постъпилите докладни.

Докладна записка № 73/02.02.2021 г. от Тодор Дамянов – зам.-кмет на община Созопол относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Созопол за 2020 г.

Има ли въпроси по тази докладна? Няма. Който е съгласен докладна записка № 73 да влезе за разглеждане в общинска сесия, моля да гласува: Станимир Андонов – „За“, Анета Филипова –„ За“;  Желязко Иванов – „За“; Димитринка Господинова -  „За“. Четири „За“ – докладна записка № 73 влиза за разглеждане на общинска сесия.

Докладна записка № 74/02.02.2021 г. от Тодор Дамянов – зам.-кмет на община Созопол относно: Приемане на доклад за 2020 г. по изпълнението на плана за действие на Община Созопол за изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2018 – 2020 година.

Има ли въпроси по тази докладна? Няма. Който е съгласен докладна записка № 74 да влезе за разглеждане на сесия, моля да гласува: Станимир Андонов – „За“, Анета Филипова –„ За“;  Желязко Иванов – „За“; Димитринка Господинова -  „За“. Четири „За“ – докладна записка № 74 влиза за разглеждане на общинска сесия.

 Докладна записка № 91/10.02.2021 г. от Тихомир Янакиев – кмет на община Созопол, относно: Одобряване структурата и общата численост на общинска администрация Созопол

Има ли въпроси и коментари по тази докладна? Няма. Който е съгласен докладна записка № 91 да влезе за разглеждане в сесия, моля да гласува: Станимир Андонов – „За“, Анета Филипова –„ За“;  Желязко Иванов – „За“; Димитринка Господинова -  „За“, четири „За“ – докладна записка № 91 влиза за разглеждане на общинска сесия.

Докладна записка №114/19.02.2021 г. от  Тихомир Янакиев – кмет на община Созопол относно: Покана от  Областен управител на област Бургас  за свикване на редовно присъствено заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД

Има ли въпроси и коментари по тази докладна? Няма. Който е съгласен докладна записка № 114 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Станимир Андонов – „За“, Анета Филипова –„ За“;  Желязко Иванов – „За“; Димитринка Господинова -  „За“, четири „За“ – докладна записка № 114 влиза за разглеждане на общинска сесия.

Господин Председател, поради изчерпване на докладните, Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби приключи своята работа.

 

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

 

Председател на комисия по „Законност, обществен ред,

сигурност, граждански права, молби и жалби”

 

протокола: ..........................

/Г. Глухчева/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Забележка: Електронен носител с видео запис от заседанието на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби  от 23.02.2021 г., от  /14:00 ч./ е неразделна част от този протокол.

 

                                            

ПРОТОКОЛ №13

на

комисията  по”Финанси и бюджет, международни проекти и програми”

 

На 23.02.2021 г. от 14.30 ч., се проведе онлайн заседание на комисията по „Финанси и бюджет международни проекти и програми” в състав:

             1.Димитринка Господинова  – председател;

 1. Станимир Андонов – член;                                                

             3.Цветелин Георгиев  – член;

 1. Красимира Германова – член;
 2. Милена Желева – член.

 

На заседанието присъстваха :

 1. 1. Георги Пинелов –mредседател на Общинския съвет – гр. Созопол;
 2. 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. 3. Тодор Дамянов - зам.-кмет на Община Созопол
 4. Общински съветници;
 5. Служители от общинска администрация.

 

Заседанието откри и ръководи председателя  на комисията – Димитринка Господинова.

Димитринка Господинова: Уважаеми г-н Председател, г-н Кмете, колеги, присъстват всички членове на  комисията и може да започне своята  работа. Постъпили са следните докладни записки:

Докладна записка № 83/10.02.2021 г. от Тихомир Янакиев – кмет на община Созопол, относно: Получаване на временен безлихвен заем от централния бюджет в размер на 394 621,39 лв. по реда на ПМС № 221/20.08.2020 г. за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014 – 2020 г. и тяхното възстановяване.

Д. Господинова: Има ли въпроси и коментари по тази докладна?

 

Т. Янакиев: Искам да разясня просто за какво става въпрос, относно тази докладна записка. Окончателно приключихме проекта за ремонти и реконструкция на рибарското пристанище – Терминал 1, гр. Созопол. Съответният заем, касае окончателното плащане не е междинно плащане. И с окончателното плащане, след като ние платим и се верифицират разходите, тези пари ще бъдат възстановени. Аз мисля, че в рамките на около 1 месец, най-много 2 месеца ще бъдат възстановени тези пари.

 

Д. Господинова:  Други въпроси и коментари? Разбирам, че няма.  Който е съгласен  докладна записка № 83 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Димитринка Господинова - „За“, Станимир Андонов - ‘’За’’, Цветелин Георгиев - ‘’За’’, Красимира Германова - ‘’За’’, Милена Желева - ‘’За’’, С 5 гласа - ‘’За’’- Докладна записка № 83 влиза за разглеждане на сесия.

 

Докладна записка № 92/10.02.2021 г. от Тихомир Янакиев – кмет на община Созопол, относно: Приемане на план сметка на приходите и разходите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване на територията на община Созопол за 2021 година.

Д. Господинова: Има ли въпроси и коментари по тази докладна?

 

Г. Георгиева: Искам от името на вносителя да направя предложение за корекция на техническа грешка. В самото Приложение План-сметка в раздел 2, т.2, просто отчисленията по чл.60 и чл. 64 е изтървано четворката, за да е коректно изписана просто трябва да си стои.

 

Д. Господинова: Който е съгласен  докладна записка № 92 да влезе за разглеждане на общинска сесия с така направената корекция от вносителя в раздел 2, моля да гласува: Димитринка Господинова - „За“, Станимир Андонов - ‘’За’’, Цветелин Георгиев - ‘’За’’, Красимира Германова - ‘’За’’, Милена Желева - ‘’За’’, с 5 гласа ‘’За’’ - Докладна записка № 92 влиза за разглеждане на сесия.

 

 

 

Докладна записка № 93/11.02.2021 г. от Тихомир Янакиев – кмет на община Созопол, относно: Проектобюджет на Община Созопол за 2021 година

 

Има ли въпроси и коментари по тази докладна?

 

К. Германова: Аз исках само да попитам, ние в момента, принципно ще вземем, ще се съгласим да бъде разглеждана, мисля че като цяло в утрешния ден ще има разглеждане на самия бюджет, тоест би следвало, ако ще го гледаме в цялост, то да е след всичките други комисии. Тоест, за да си кажем своето мнение, въобще и да коментираме, би следвало да има някакво разясняване от страна на общинска администрация, което мисля, че ще се случи - утре. Нали така г-н кмете? Тоест в момента взимаме принципно решение, че сме съгласни да влезе докладната. Това искам да изясним.

Т. Янакиев: В момента е добре да коментираме самия бюджет, може да коментираме и утре, няма проблем. Но защото утре ще е срещата с НПО-тата, клубовете, представителите на кметствата и директори на училища и детските градини. Днес не виждам, защо да не се коментира по същество, ако вие имате въпроси. Аз съм готов да отговарям. Този бюджет се работеше доста дълго време. Само искам да отворя една скоба и да поясня, че с оглед на това, че ние сме във фаза на това финансово оздравяване, бюджетната процедура е направена така, след разработването на бюджета минава съгласувка с Министерството на финансите. Крайното решение е на вас съветниците за становища по този бюджет. Първата стъпка по тази процедура сме я извървяли, т.е. направили сме я, след като сме събрали становища от кметовете, въобще целия бюджетен процес, който върви, тоест не се свежда само до 1 месец или 1 месец и половина работа. Общо взето върви през цялата година и след като се обобщи може да се каже, че обобщения бюджет минава през Министерство на финансите за съгласувка на показателите, които са в него. Всичките цифри, които са заложени в бюджета на община Созопол... За тази година и за миналата година трябва да кореспондират вътрешно по между си, така че показателите, които бяха нарушени преди там година и половина, две. Планът за финансовото оздравяване ще изтече в края следващата година. Ние трябва.... в нито един от тях да не фигурираме т.е. да няма червени лампички, което и е целта на плана за финансовото оздравяване. Именно това нещо налага и предполага естествено и според закона, една съгласувка от страна на Министерството на финансите. Друго, мога да го сравня това нещо – както в България примерно в условията на валутен борд има някакви ограничителни механизми под изработването на бюджет и с паричното предлагане и каквото там да е... Ако можем да направим, такава аналогия с това. Така е и с Община Созопол, тъй като нали сме под наблюдение от Министерството на финансите, именно чрез този механизъм плана за финансовото оздравяване на община Созопол.

К. Германова: Ясно в това г-н кмете за оздравяването, това ми е ясно, то е записано в самата докладна. Но аз предполагах, че когато говорим, като цяло за бюджета, ще има някакво представяне от страна на общината, от гледна точка на това, каква е вашата визия, защо сте се спряли на едно.. на друго, как смятате... Нещо което...., да, може да не искате да вървите по пътя както се е вървяло преди, но този път на представяне на бюджета, никога не е бил извън нормите, извън нормалното, така че за това започнах да коментирам. Председателката на комисията пита  "Имате ли някакви въпроси? – няма", тогава да гласуваме. Някак си несериозно ми звучи, ако само това остане в комисията, която сме гледали бюджета. Затова ви предлагам, ако не сте готов с това да направите някакво представяне на бюджета в момента, да го направим утре примерно след комисиите. Някак си – да, ние видяхме цифрите, но аз съм сигурна, че има хора, които не могат да се ориентират само в цифрите. Всеки си е в своята специалност. От гледна точка на това, някаква визия да придобием, някаква представа за това, как и по какъв начин смятате вие бюджета за следващата година.

Т. Янакиев: Г-жо Германова, учудвам се, че така мислите, че нямаме никаква готовност, при положение, че толкова много материали са качени на ваше разположение, а естествено няма как да направя тази презентация, която направих миналата година, когато бяхме на присъствено заседание. Ако държите ще ви го пуснем в някакъв електронен варянт, може би...

К. Германова: Не, аз нямах предвид презентация точно да бъде направена, нали, да си кажете вашата идея за предстоящия бюджет в този смисъл, нали. Това не е просто една докладна, която да зачетем един път, който да вземем решение, говорим все пак за един бюджет. Това е вашата визия за развитието на Общината през тази година. Макар и изразена в цифри – плюс, минус разход, това все пак е визията на настоящия кмет. Идеята, взимайки ние решение за този бюджет, да имаме представа каква е идеята на кмета. Да, има качена информация, но все пак, мислех, че е нормално... Не казвам да е сега, не казвам да не е сега, просто ваше решение е все пак... Нормално да си представите докладната, дали сега или... Аз просто мислех, че ще се случи или утре преди комисиите или след комисиите. Тъй като виждам, че нашата председателка на комисията коментира има, няма коментари и от там преминаваме към гласуване. Няма проблем, просто да вземем решение да се говори за бюджета на следващата комисия.

Т. Янакиев: Аз за това исках да взема думата и за това я взех преди председателката на комисията, защото и на мен също ми е странно, аз също искам да има разискване, искам да има въпроси към мен. А визията на бюджета, какво ще рече визия на бюджета, това че примерно искам бюджета да е.., да осигурява финансова стабилност на общината и финансовата дисциплина да бъде на ниво, такова, че да ни осигури безпроблемно преминаване през плана за финансовото оздравяване. По-голяма визия от това..... то се чете и в цифрите, всъщност всеки може да чете цифри, може да го направи. Естествено, тези които не са ги чели или не биха искали да го правят, могат да си задават въпроси всякакви, аз съм готов да отговоря. Но основните неща, които са заложени в този бюджет, както може да видите, вие във финансово отношение сте грамотна жена, нали, а именно финансовата стабилност на общината, възможността да се..., за погасяването на задълженията, без да минем през някакви турболенции. Но отварям скоба, аз лично се притеснявам , мога да го споделя с вас, защото вие сте съветниците. Притеснявам се с оглед към това, че виждам в момента, дано моите предвиждания да не се окажат точни и правилни, че може би това, което казват лекарите и специалистите – ние влизаме в трета вълна Ковид, което от своя страна аз не знам, какви ограничения ще бъдат наложени от страна на държавата, които ние ще трябва да спазваме. И не, че не знам, защото вече минаха 1 г. на ограничения, но се притеснявам от последствията, именно на следващите ограничения, които биха могли да бъдат наложени. Така, че опитваме се.... Единствено и основно нещо, което е до сегашния момент е запазването на финансовата стабилност успоредно с това. Ние трябва да осигурим нормалния живот до колкото можем на общината без да занемаряваме социалните потребности на хората, спорт, култура и всички тези неща, които съпътстват един нормален човешки живот, начин на живот. Толкова до колкото ни позволяват обстоятелствата. Искрено се надявам и тази година, финансовите показатели да са по-добри от предходната година. Защото от предходната година мерките, които бяха взети и това, че хората работеха в една среда, която беше непонятна за тях. Тази година няма да го има, доста хора ще пренастроят начина си на работа, много хора ще пренастроят бизнеса си. По същия начин трябва да се пренастроят и организациите и ние също – говоря част от общината.

Сега относно капиталовата програма, беше добре всички да се запознаят с нея, да се разисква на дълго и на широко. Относно финансовите показатели също, според мен трябва да се запознаят. Винаги сме отворени към предложение, но аз не случайно, исках с това обяснение за план за финансово оздравяване, защото ситуацията е малко, като с параграф 22, като се замислим, ние трябва да направим...да подготвим бюджет, който обаче не е одобрен от Общински съвет, който трябва обаче да мине на съгласувка на Министерството на финансите. Какво ще стане, ако Общински съвет не одобри бюджета? Значи трябва пак на ново, Министерството на финансите, тогава, какво ще каже? Дало е някакви насоки, направени са някакви корекции, когато ние сме изработвали бюджета, те са преценили, че до тази степен примерно може да.... един разход или друг разход, преценили са, че съответен приход може да не е такъв какъвто ние си мислим, че ще бъде и да се опитат да го намалят. За това ви казвам, че за мен тази ситуация е изключително комплецирана, аз знам, че и за вас е нова, защото досега не сме работили в условията на план финансовото оздравяване... т.е, ние сме приемали бюджети, вие ..... Но аз съм сигурен, че ще преминем заедно през това. Искам общината просто да бъде стабилна и ние, като хора да се чувстваме добре – ние, нашите деца и да остават в града, да не бягат. Каквото мога аз да направя, ще го направя, а от там нататъка вече е божа работа.

К. Германова: Благодаря г-н кмете! Да правилно казахте, че в един параграф 22.. Един съвет така просто, следващия бюджет можете преди да стартирате процедурата да ви е готова да я представите на Министерството на финансите, може да си направите консултация и с общинските съветници. Ако не сте го направили де, все пак си имате мнозинството в общинския съвет. Така, че може да се избегне и този параграф 22, т.е. предварително да се коментира. Благодаря Ви!

 Д. Господинова: Други въпроси и коментари? Да разбирам, че няма.

 

Който е съгласен  докладна записка № 93 да влезе за разглеждане в общинска сесия, моля да гласува: Димитринка Господинова - „За“, Станимир Андонов - ‘’За’’, Цветелин Георгиев - ‘’За’’, Красимира Германова - ‘’За’’, Милена Желева - ‘’За’’, с 5 гласа – ‘’За’’,Докладна записка № 93 влиза за разглеждане на сесия.

 

 

Д. Господинова: Господин Председател, поради изчерпване на докладните, комисията по финанси и бюджет, международни проекти и програми приключи своята работа.

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

Председател на комисия по ”Финанси и бюджет,

международни проекти и програми”

 

 

 

 

Водещ протокола: ..........................

                             /А. Глосова /

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 5

На 24.02.2021 година  от 13.30 ч., при спазване на противоепидемичните мерки, се проведе общо заседание на всички постоянно действащи комисии към Общински съвет, съвместно с кметове и кметски наместници в Община Созопол, читалища, детски градини и училища в община Созопол, и управители на спортните клубове в община Созопол. Заседанието откри и води председателя на Общински съвет Созопол - Георги Пинелов. В заседанието участваха Тихомир Янакиев- кмет на Община Созопол, Тодор Дамянов - зам.- кмет на Община Созопол, общинските съветници: Димитринка Господинова, Станимир Андонов, Красимира Германова, Милена Желева, Желязко Иванов, Анета Филипова, Андрей Николов, Стилияна Николова, Стамат Стаматов, Светлана Лулева, Илиян Стефанов, Цветан Иванов, служители от общинска администрация.

В първата част на заседанието – среща с кметове на населени места присъстваха кметовете на всички населени места с изключение на  с. Равна гора и с. Вършило.

Кметът Тихомир Янакиев представи бюджета на община Созопол за  2021: Отбелязвам, че 2020 година се оказа изключително трудна и тежка. Както вървят нещата 2021 година няма да е по-различна. Всички сме свидетели на ситуацията в която се намираме и най-вече ситуацията с  KOVID 19  и най- вече последствията от него, било то икономически, здравни, социални и въобще всички аспекти от живота. Успоредно с това  всички знаете, че сме във втората година на финансово оздравяване, която заедно с третата ще бъдат най-тежките, защото в тези две години са предвидени погасявания нацяло на  дълга по безлихвения заем, който ни беше предоставен от държавата за разплащане на стари задължения. Всички знаете, че ние сме получили 3 000 000 лв. за разплащане на стари задължения и през тази година и догодина тези пари трябва да бъдат върнати т.е. ние трябва да ги изкараме от нашите собствени приходи и да ги възстановим на държавата, като успоредно с това да продължим да си плащаме лихвите по кредита, който е към банките. Ние правим постъпка една част от главниците да бъдат изместени във времето. Очакваме да ни  го разрешат. Ако ни го разрешат ще е глътка въздух към настоящия момент, ако не ни разрешат стягаме всички разходи  и гледаме да минем годината без някакви сътресения. Аз знам, че трябва да правя хубави неща за града, но притиснат от обстоятелствата много трудно бих могъл да изпълня някаква част от програмата, която съм заложил. Въпреки всичко ние предвиждаме и залагаме някои работи да се случват.  Вие сте запознати с бюджета по населени места. Бюджетът, който ви представям е минал мониторинг през Министерство на финансите /МФ/. Там са направени всички засечки и  контроли по разходните параграфи преди да дадат своето одобрение. Аз лично бих желал да има много повече пари за много повече работи, но това е положението - просто няма. Бюджетът  не се различава съществено от миналогодишния. Знам, че всеки ще поиска още, но аз съм длъжен да запазя финансовото състояние на общината“.

И. Стефанов, общински съветник: Г-н Янакиев, от това, което изложихте пред аудиторията, разбирам че този бюджет вече е съгласуван и от тук нататък не виждам какво да коментираме повече. Дори и да предложим нещо, ще стане една голяма бъркотия и пак от начало в Министерство на финансите /МФ/и т. н. и не виждам, какво да коментираме. Това, което правим сега може би трябваше да се направи предварително, преди да се внесе за това одобрение от МФ. В момента не виждам какво можем да коментираме.

Т. Янакиев:  Г-н Стефанов, такава е  бюджетната процедура предвидена за тип общини, като нашата, които са в план за финансово оздравяване. Бюджетът, който се представя за обсъждане в Общински съвет, първо трябва да мине през МФ за одобрение. Чисто хипотетично, общинският съвет може да каже този бюджет не ни харесва. Процедурата ще се повтори. Започваме процедурата отначало. Правим бюджета, като се съобразяваме с това, което не се харесва на общинския  съвет. Изпращаме го в МФ за одобрение. МФ казва, а тук може би сте прави, а може и да каже дами и господа, не сте прави, защото на халът на който сте, няма да искате това, което искате. Ще ми кажат какво искате – нямате право, вие имате заем, който трябва да връщате. Заемите не се връщат от субсидии, а от собствени средства. Тази година са първите плащания по главницата на този заем. Първото плащане е в края на месец март - 370 000 лв., това е от собствени приходи. Тази година четири погашения ще правим – в края на тримесечията т.е. всеки месец по 140 000 лв., с които ние можехме да правим нещо – асфалтиране, култура, образование и т. н.

К. Германова,  общински съветник: Здравейте, аз и на комисия коментирах ще го кажа, и сега, и по повод на това което каза и г-н Стефанов, …. че в случая общинският съвет  просто е никой, ами гласувайки за един бюджет, за който нямаме правото да изкажем мнение, че имаме отношение към този бюджет в момента сме никои, затова имам предложение г-н кмете, следващата година предполагам, че ще сме в същото състояние, много Ви моля обърнете се към общинския съвет. Представете си идеята за бюджета преди да го представите в МФ.  Какви са идеите на общинските съветници и дали ще се съобразите с това е ваше решение, но тази полагаема се на общинските съветници. Вие самия казахте, че да, това е една дълга процедура, то когато има такъв параграф 22, който споменахте, е добре общинският съвет предварително да бъде запознат каква е вашата идея. – поне да си кажем думата. Тогава има смисъл от този общински съвет. Иначе според Вас няма смисъл от този общински съвет за бюджета, а все пак по закон ни се дава право да се произнесем. Тук не говоря за себе си. Говоря като цяло за всички общински съветници, защото си мисля, че и колегите ще се съгласят с мен, защото сме поставени в ситуация…Благодаря!

Т. Янакиев: Г-жо Германова, силно не съм съгласен с това което казахте, че общинският съвет е никой. Напротив. Общинският съвет е законодателният орган в нашата община. Вие може да не приемете бюджета, но това не отменя процедурата по която този бюджет трябва да бъде изготвен и самият факт, че ние сме в тази ситуация –то е тревожно, а не че общинският съвет не можел нищо да каже. Напротив –общинският съвет може да каже всичко. Общинските съветници са хората, които взимат решения. Аз само ги предлагам. Такъв е законът. Така е предвидена бюджетната процедура. Минава се съгласувка в МФ и се представя на общинския съвет. В процеса на одобрение се  водят се множество кореспонденции с МФ. Чисто оперативно няма как да се случи толкова лесно, постоянно да се изпращат промените, които се случват в процеса на одобрение. Общинският съвет не е оперативния орган на управление на Общината. Община Созопол никога в своето си съществуване не е била в такова обстоятелство. Това е процедурата.

К. Германова: Г-н Янакиев, аз имам предвид съвсем друго.

Т. Янакиев: … Аз усетих, че едва ли не, че аз неглижирам общинския съвет. Не съм съгласен.

К. Германова: Ама, Вие, го казахте това г-н Янакиев.

Т. Янакиев: Не съм казал. Аз ви казвам какъв е бюджетния процес. Обстоятелствата в които се намира община Созопол. Община Созопол никога в своето съществуване не е била в такова обстоятелство. Никога.

К. Германова: Аз не съм коментирала, че трябва да се свика заседание на обшинския съвет. Можехте просто да ни съберете общинските съветници преди да го внесете в МФ и да си кажем думата за бюджета.

Т. Янакиев: Това правим в момента.

К. Германова: Това е така наречената процедура по закон. Вие преди малко казахте, че каквото и да каже общинския съвет,  МФ вече си е казало своята дума.

Т. Янакиев: Не е така. Не съм казал. Казах ви, че общинският съвет може и да отхвърли.

Анета Филипова, общински съветник: По повод на това, което каза  г-жа Германова, да наистина съветниците трябва да имат възможност да разберат каква е идеята на кмета по отношение на бюджета и именно за това е тази среща. Такава среща имаше и миналата година за миналогодишния бюджет, на която съветници успяха да предложат своите решения за промени в някои финансирания на дейности, както г-н Цветелин Георгиев направи, като предложи промените в сумите за финансирания към отделните читалища. Така, че на съветниците се дава пълната възможност да изкажат своето мнение по промени в бюджета.

Т. Янакиев: Аз знам, че с този бюджет сме изключително големи длъжници на населените места и жителите на град Созопол Аз с лицето си мога да застана пред всички и  да им обясня защо сме на това положение и вярвайте ми, че ние ще излезем от този батак и сме на прав път. Следващата година съм сигурен, че нещата ще бъдат много по- добри. Благодаря ви за търпението.

            Втората част от заседанието премина в коментари и обсъждания относно бюджета предвиден за  читалищата на територията на Община Созопол. Г-н Янакиев обясни на присъстващите, че през изминалата 2020 година читалищата не са си използвали дофининсирането от общината и то по обясними причини - пандемията блокира дейността им. В бюджета за настоящата година парите или са малко, или въобще ги няма, но ситуацията е такава. Кметът обеща, че при една добра година и добра събираемост може да се направи актуализация за да се подпомогне читалищната дейност. Общата субсидия за читалищата за 2021 г. е 263 648 лв., за две читалища има дофинансиране от Общината с обща сума 11 000 лева.

Христо Бардуков, главен експерт хуманитарни дейности и секретар КМДСпт    представи в резюме протокола от срещата  на комисия от Община Созопол с  ръководителите на читалищата в община Созопол. На срещата е направен анализ на дейността на читалищата през 2020 година и са обсъдени въпроси по предстоящи мероприятия и евентуално финансово подпомагане от страна на Община Созопол. Зачете субсидиите, които получават  по населени места, след което имаше изказвания от представители от читалищата по населени места.

Председателят на созополското читалище Денка Тодорова обясни, че макар и в пандемия вече седем групи са започнали репетиции. През месец юни тази година Читалището има празник 125 години от създаването.   Надява се да могат да проведат два фестивала, които читалището организира всяка година. Поддържат се електронен каталог, електронна картотека, програма ТРЗ чрез договори за ежегодни актуализации за които са необходими средства. Всяка година е правят проверки от пожарната. През 2020 г. са закупени пожарогасител, маркучи, струйници за около 1 000 лв.. През 2021 г. до м. май, трябва да се направят противопожарни схеми на киносалона, репетиционната и на  централния вход. Въпреки всички трудности, г-жа Тодорова увери, че с предвидените 8 000 лв. дофинансиране от Общината ще се справят. Г-н Янакиев пое ангажимент да съдейства за безплатно изработване на схемите.

Секретарят на читалище то в гр. Черноморец – г-жа Стефка Мамарова  в своето изказване информира присъстващите, че въпреки пандемията и те са започнали репетиции с осем от десет създадени групи. Благодари за дофинансирането от Община Созопол в размер от  3 000 лв, защото имат създадени традиции през летния сезон, които силно желаят да запазят.

Изказване направи Златка Згурова – секретар на НЧ“ Просвета“ с. Равадиново. Г-жа Згурова  каза, че читалището е кандидатствало по проекти.  Одобрени са и печели 950,00 лв. с които е закупила книги. По разбираеми причини изяви нямат. От миналата година 1 000 лв. не са използвани и са в банковата сметка на читалището. Отправи питане от името на граждани на с. Равадиново дали могат да се организира празненство за 8-ми март.

Кметът Янакиев, отговори  че има противоепидемични мерки, които трябва да се спазват.

Изказване направи и Йълдъз Митева -  секретар-библиотекар на НЧ “Светлина“ с. Крушевец, като посочи само най-тревожния факт за неотложен ремонт на читалището, защото дори нямат и прозорци. Кметът на Общината отговори, че за тази година такъв ремонт в Капиталовата програма не е заложен, но ще има предвид проблема и при първа възможност и добра събираемост на приходи ще направи каквото е възможно, като текущ ремонт.

Изказване направи Николина Пехливанова – председател на НЧ “Ангел Величков“ с. Росен. Благодари за отпуснатите 1 000 лв. през 2020 година, с които са закупили климатик. Изказа необходимост от средства за провеждане на фестивала  „ С песните на Тома Янчев“, защото към фестивала има голям интерес и желаят да го направят ежегоден.

Секретарят на Народно читалище „Напредък“ с. Зидарово  - Теодора Йорданова обяви, че от миналата година 1 000 лв. не са използвани. По обясними причини мероприятия не са провеждани, отбеляза че е тревожно състоянието на покрива на сградата и е необходим ремонт, защото проблемът с покрива не е от сега.

Секретарят на Народно читалище “Възраждане“ с. Присад – Станка Симеонова също докладва, че финансовата подкрепа от 2020 г. в размер на 1 000лв. не е усвоена, защото поради епидемичната обстановка мероприятия не са правени.

В заключение на срещата г-н Янакиев даде за пример историята, когато в миналото, благодарение на даренията направени от богати хора са се запазили, съхранили  и развивали фондовете на читалищата. Предложи им да се направи дарителска кампания и даде за пример многото добри хора, които по време на пандемията  са се отзовали и са направили много дарения.

Третата част от заседанието премина в коментари и обсъждания относно бюджета предвиден за детските градина  на територията на община Созопол. Обобщен бюджет представи ръководителят на направление Обединени детски заведения г-жа Зингинова. Предвидено е закупуване на котел за отопление в ЦДГ „Снежанка“ – 15 000 лв., средствата са пренасочен преходен остатък. Предвидени са 517 300 лв. местно финансиране и още 81 300 лв. за три сезонни групи, ако позволяват мерките през летните месеци и се създадат такива групи.

 

Директорът на Детска градина „Здравец“- Созопол Гинка Червенкова заяви, че в детската градина  заедно с филиала в с. Равадиново се посещават от 110 деца. Условията в детската градина в с. Равадиново са прекрасни. В Созопол базата е стара от 1985 година,  необходим е вътрешен ремонт. Заложени са средства  в размер на 30 000лв. за вътрешен ремонт на основни помещения, сервизни помещения, ВИК ремонти с които мисля, че ще можем да се справим.    

Директорът на детска градина „Делфинче“ Галина Христова заяви, че условията в детската градина в Черноморец са отлични, посещава се от  80деца, но филиала в с. Атия има нужда от ремонт. В с. Атия посещават 20 деца. Заложени са за тях 13 000 лв., за което изказа благодарност.

Директорът на детска градина „Детелина“ с. Росен с филиал с. Равна гора., г-жа Караниколова изрази тревожност относно лошото състоянието на оградата и улуците на детската градина в с. Равна гора, защото градината се намира в края на селото и се нанасят много материални щети в двора и поради тези причини отправи молба за монтиране и изграждане на видеонаблюдение. Относно сградата в с. Росен обясни, че ремонти не са правени много отдавна и мазилките са в много лошо състояние. За 2021 г. са заложени 14 000 лв..

Директорът на детска градина „Зеленика“ с. Крушевец г-жа Гинка Каловска заяви, че детската градина се посещава от 24 деца. Сградата е в добро състояние. Има необходимост от частични ремонти.

Директорът на детска градина „ Веселинка“ с. Зидарово г-жа Стела Дякова каза, че базата е чудесна. Има нужда от освежаване и малки дейности в двора на градината, има нужда от пясъчник. За детската градина в с. Зидарово няма отпуснати средства тази година.

Четвъртата част от заседанието премина в коментари и обсъждания относно бюджета предвиден за  училищата на територията на Община Созопол.

Директорът на училище СУ „Св. св. Кирил и Методий“- Созопол Димитринка Щерионова заяви, че в изпълнение на бюджет 2020 - 96% от средствата са усвоени и 54 000лв. са в преходен остатък. По 2021г. всичко е разпределено съгласно формулата за разпределение - по 378 ученика и 13 деца в подготвителна група. Бюджетът им за 2021 година е  1 600 000 лв.,  80 % от него са за заплати. Останалата сума е за издръжка. По проекти и национални програми ще постъпят около  50 000лв.

К. Германова попита колко е дофинансирането от местната дейност.  Г-жа Щерионова отговори, че няма дофинансиране от Общината.

Т. Янакиев допълни, че са финансирани само две училища.

Директорът на ОУ “Христо Ботев“- град Черноморец Йорданка Станчева заяви, че имат голям преходен остатък и ще го ползват за саниране. Около 70 % санировката ще подменим със собствени средства. Ще се прави ремонт на покрива, подмяна на ламарина. През 2021 година ще се продължи със санирането, което е  започнало през 2020 г. във връзка със санирането на сградата. Правено е саниране през 2007 година с фибран, но не е качествено изпълнено.

Директорът на училище ОУ „Христо Ботев“- с. Росен Антония Лазова заяви, че участват в много национални програми за финансиране и се надяват на някакви средства. Изрази необходимост от оборудване на още учебни стаи, за да  отговаря училището  на Наредбата за физическа учебна среда. Има разрешения за прием за професионална паралелка, но училището не разполага с учебни стаи и тава ще е проблем.

Директорът на училище ОУ „Отец Паисий“ с. Равна гора  Станка Коева каза, че преходен остатък от 2020 година е 26 400лв., който включва целеви средства и средства по национални програми. Бюджета за 2021 г. в с. Равна гора е 353 хиляди лева разпределен за 56 ученика. Относно сградата от северната страна в следствие на наводненията, дренажът е пропаднал и помещенията се наводняват. При необходимост ще потърсят Общината за съдействие. Нямат проблем с физическата среда и отговарят на това условие. Кандидатстват по проекти. Нямат ученици, които да отсъстват масово или да отсъстват по неуважителни причини.

Директорът на основно училище „П. Яворов“ с. Крушевец  - Мая Костадинова отбеляза, че има преходен остатък за целеви средства в размер на 9 225 лв., които са изцяло от целеви средства по програми и проекти. Проблеми имало по сградата. Благодари на Община Созопол, че училището е включена като партньор на проекта, по който проект  ученици трябва да бъдат на лагер - нещо, което никога не са имали възможността да преживеят. Дофинансирането за тази година е 20 000 лв..

Директорът на училище ОУ “Христо Ботев“ с. Зидарово Йоана Кръстева заяви, че преходният остатък от миналата година  е  32 хиляди лева.  за целеви средства. Училището работи по програми. С бюджета, който имат се надяват, че ще се справят.

Петата част от заседанието премина в коментари и обсъждания относно бюджета предвиден за спортните клубове на територията на Община Созопол.

Представен бе общият бюджет за спортните клубове на стойност 235 хил. лв.

За Футболен клуб Созопол в проекта за  бюджет е заложена сумата от 192 хиляди лева.

 

Изпълнителният директор на клуба Румен Димов заяви, че ще говори с факти. Разработен е клубен бюджетна стойност  600 000 лв. Необходимо е да бъдат подпомогнати от Общината със 200 000 лв.  Посочи, че всяка община в България, средствата които отпуска на футболните клубове е 1/3 от бюджета на футболния клуб. Също така, каза че през изминалата година 275 000 лв. са били средства от спонсори, 200 000 лв. от Общината, за да могат да се изпълнят задачите качествено.  Румен Димов каза, че е неуместно да се сравнява спорт със спорт при отпускането на средства и особено футбола. В момента във футболния клуб има регистрирани 130 човека,  от които 26 със средна работна заплата от по 737 лв.. През годината са изиграни 130 футболни срещи, което означава, че всеки трети ден от годината се играе. Това е организация - разходи за храна, медицински, транспорт и какво ли още не. Молбата на Р. Димов беше Общината да даде колкото има възможност, а като се променят нещата – повече.

На въпрос на председателя на общинския съвет  Георги Пинелов колко деца тренират в момента, Димов отговори, че има 90 деца, регистрирани и участват в първенства и те тренират всеки ден във ФК „ Созопол“.  Г-н Димов заяви, че: „.. независимо регистрирано в клуба или не, деца не се връщат и всяко дете е винаги добре дошло на терена . Т.е. около 120 деца.“

Т. Янакиев отбеляза, че през последната година и половина вижда значителен прогрес в тренировъчния процес и ангажираност на децата и средствата, които отпуска Общината са в размер на 192 000 лв.  За гребния отбор се предвиждат 15 000 лв.

Президентът на Спортен клуб „Киборг“- Созопол  Иван Милков съобщи, че в клуба има един републикански шампион - мъже, който е станал и европейски по културизъм. Трето място при жените. Каза още, че е може би единствения клуб, който плаща  наем на държавата. От 20 години цената за посещение в клуба не е променяна, но предвид наемните отношения и ситуацията с ограничението от пандемията може би ще се наложи вдигане на цените.  Издържа се благодарение на това, че залата в Бургас, която в момента е в ремонт,  подпомага в издръжката, защото  тук броят на младежите, които посещават залата намалява. Обяви също, че предстои отваряне на обновената, голяма, хубава зала в Бургас и колкото и трудности да има, ще се справи. От Общината се отпускат  3 000 лв. за подпомагане на клуба.

Президентът на Спортен клуб „Олимп“ Мирослав Минков заяви, че целта на неговия клуб е още от детска възраст да създаде навици у децата и любов към спорта. Залата е климатизирана и приятно място за спорт.

Общинският съветник Илиян Стефанов се изказа за Спортен клуб по борба „Ангел Гочев“ с. Росен, отбелязвайки, че в клуба тренират четирима национални състезатели, борят се на европейски и световни първенства. Бюджетът  на клуба е около 45 000 лв. - 30 % е дофинансиран от Общината. Кметът Янакиев обяви, че средствата заложени в бюджета за този клуб са 15 000 лв..

Президентът на Плувен клуб „Бриз“- Созопол клуб Соня Стойчева разказа, че от гр. Черноморец има една състезателка, която е републикански шампион за жени в няколко дисциплини. Отбеляза, че в това време на никой не е лесно, но няма и какво да се оплакваме. Това, което успява да отпусне Община ще е от голяма полза.  

Кметът Янакиев каза, че за Плувен клуб „Бриз“ са заложени 3 000 лв. и на Спортен клуб „Спартак“ Созопол също е  3 хиляди лева.

На Футболен клуб „Свети Никола“- Черноморец е 1 000 лв. Представителят на клуба разказа за дейността на клуба, какви състезания и турнири организират и за успехите на малките футболисти. В клуба трениран най-малките деца от 5 до 7 години.

 

След горе посочените срещи, кметът на Община Созопол Т. Янакиев представи с презентация проекта за бюджет 2021 година пред общинските съветници. Въпроси не бяха  зададени.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:    ..................................

                                                                                                                                                        / Д. Господинова /

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:  

                  ..............................

                  / Ст. Андонов/

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ,СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:    ..................................

                                                                                                                                                           / Ж. Иванов/

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ :..................................

                                               / А. Николов/

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОМИСИЯТА ПО СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ОБРАЗОВАНИЕ,КУЛТУРА,ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ,

СПОРТ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ: ................................

                                                      / А. Филипова/

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОМИСИЯТА ПО УСТАНОВЯВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ:......................................

                                                                                                      /Ст. Стаматов/

Протокола води: ..........................

                          /Г. Глухчева /

 

 

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ДВАДЕСЕТ И ТРЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ДВАДЕСЕТ И ТРЕТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, св...

Обява за дневния ред на ДВАДЕСЕТ и ТРЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл. 28а, ал.1 от ЗМСМА, свиквам ДВАДЕСЕТ И ТРЕТ...

График на постоянно действащите комисии за ДВАДЕСЕТ И ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ДВАДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на Общински съвет Созопол, св...

Обява за дневния ред на ДВАДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл. 28а, ал.1 от ЗМСМА, свиквам ДВАДЕСЕТ И ВТОР...

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ ЗА 2020 ГОДИНА

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрац...