Петък, 23 Юли 2021 22:00

Протоколи от заседанията на постоянните комисии във връзка със сесия №21

ПРОТОКОЛ № 35

на

Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби

 

На 16.07.2021 г., от 14:00 часа, се проведе онлайн заседание на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби. Станимир Андонов - председателя на комисията, направи поименна проверка. На заседанието присъстваха: Станимир Андонов – председател; Желязко Иванов, Анета Филипова,  Димитринка Господинова – членове. Отсъства - Панайот Рейзи.

Участие в заседанието взеха :

Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол;

       Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;

       Общински съветници;

       Галина Георгиева – юрист на община Созопол;

       Ваня Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол;

       Служители от  общинска администрация.

 

Разгледаха се следните докладни записки:

Докладна записка №424/09.07.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Даване на съгласие за дарение на авточасти на Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението – Бургас /РДПБЗН/ за нуждите на Участък „Пожарна безопасност и защита на населението“, гр. Созопол /УПБЗН/.

Колеги, въпроси и коментари по тази докладна? Да разбирам, че няма. Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане от постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „За“, Анета Филипова –„ За“; Желязко Иванов – „За“; Димитринка Господинова - „За“, Панайот Рейзи - отсъства. С четири гласа „За“ – докладната записка влиза за разглеждане в постоянните комисии.

 

Докладна записка №428/12.07.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Даване на съгласие за участие на Община Созопол като партньор по проектно предложение с наименование „Споделени отговорности между администрацията, гражданите и бизнеса за ефективно и открито управление на община Созопол“ по Процедура BG05SFOP001-2.021 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование: „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) и за осигуряване на оборотни средства за точното и навременно изпълнение на планираните по проекта дейности, за които Партньорът отговаря.

Колеги, въпроси и коментари по тази докладна?

Анета Филипова: Може ли, някой да ни разясни какво точно представлява този проект?

Г. Пинелов:  И аз искам да попитам в допълнение към въпроса на г-жа Филипова, гледам че  в самата докладна е описано, че е постъпило предложение, а не е приложено. Нямам представа дали от общинска администрация сте задължени да го приложите, но наистина дайте малко повече яснота.

Галина Георгиева, юрист на община Созопол: За съжаление аз не е мога да  ви дам яснота, защото аз също исках да има приложение към докладната и колежката Петя Атанасова се беше ангажирала  да го направи и аз очаквах да го видя, но не го виждам. В момента я търся по телефона, на не ми отговаря. Аз исках по подробно да ви бъде представена докладната. Ще искам да ви  изпрати приложенията и предложението.

Ст. Андонов: Миналия път г-н Янакиев оттегли  докладната за фондация "Аполония" точно по тази причина, защото нямаше яснота с какво точно се занимава самата фирма.  По същия начин и за това сдружение  с нестопанска цел - „ЧАР“ - Черноморската асоциация за развитие на Бургас няма абсолютно нищо, няма никаква информация приложена.

Г. Георгиева: Да, те са партньор, специално за проекта е хубаво  да  видим  какво са изпълнявали до момента, но специално за проекта трябва да се приложи още някакво приложение.

А. Филипова: Чие задължение е това, г-жо Георгиева?

Г. Георгиева: Задължение на колегата, който изготвя докладната и това го обсъдихме с нея  и аз затова се учудвам, че ги няма.

А. Филипова: Т.е. неизпълнено задължение на въпросния колега, което спъва работата на комисията в момента..

Г. Пинелов: Мога ли да имам вашето уверение, че в срока, който пък ние трябва да спазим и изпратим пък ние материалите  на останалите общински съветници и докладната ще бъде в нейната пълнота,  ще бъде спазен.

Г. Георгиева: Аз не мога да се ангажирам със срок, но ще я открия за да и предам решението на комисията.

Г. Пинелов: Защото в утрешния ден ще упрекнат мек, като председател, че не съм си свършил работата и може би, и комисията, че е допуснала докладната, така че ....! Имаше обявени срокове доста отдавна - от предходния месец още както за сесията ,така и за комисиите, явно вината не е ваша, г-жо Георгиева, но все пак не е редно по този начин да бъдат окомплектовани. Моето предложение е до 10.00 часа в понеделник да представят необходимите приложения, за да можем да ги препратим на общинските съветници.

Станимир Андонов: Моето предложение е да я гласуваме, с уговорката да приложат това, което искаме: т.е. до понеделник /19.07.21 г./, 10.00 ч.  понеделник да бъдат приложени  останалите приложения и предложението. Ако същите не се представят в уговорения срок, председателя да не включва докладната в дневния ред на сесията.

Г. Пинелов: Аз също съм съгласен с вашето решение и ще се съобразя с него в случай, че материалите не бъдат предоставени в срок.

Ст. Андонов: Други питания, колеги? Няма. Гласуваме с условието до понеделник до 10.00 часа да бъдат приложени останалите приложения и предложението. за да бъде включена в дневния ред на сесията и допусната за разглеждане в комисия..

Станимир Андонов - „За“, Анета Филипова –„ За“; Желязко Иванов – „За“; Димитринка Господинова - „За“, Панайот Рейзи - отсъства. С четири гласа „За“ – докладната записка  влиза за разглеждане в постоянните комисии след представяне на изискуемите документи.

Докладна записка №407/01.07.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.60.24, по КК на гр. Черноморец, земеделска територия, зона по §4 от ЗСПЗЗ, м. “Митков мост“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради.

Колеги, въпроси и коментари по тази докладна? Да разбирам, че няма. Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане от постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „За“, Анета Филипова –„ За“; Желязко Иванов – „За“; Димитринка Господинова - „За“, Панайот Рейзи - отсъства. С четири гласа „За“ – докладната записка влиза за разглеждане в постоянните комисии.

 

Докладна записка №425/09.07.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект на техническата инфраструктура, извън границите на населените места, за обект: „Външен водопровод до УПИ XV, м. ”Акра“, идентичен с ПИ81178.35.194, по КК на гр. Черноморец“, землище на гр. Черноморец, общ. Созопол.

Колеги, въпроси и коментари по тази докладна? Да разбирам, че няма. Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане от постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „За“, Анета Филипова –„ За“; Желязко Иванов – „За“; Димитринка Господинова - „За“, Панайот Рейзи - отсъства. С четири гласа „За“ – докладната записка влиза за разглеждане в постоянните комисии.

 

Докладна записка №429/12.07.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот №134.525, по плана на новообразуваните имоти в зоната по §4 от ЗСПЗЗ, земеделска територия, м. “Край село“, землище с. Крушевец, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилни сгради“.

Колеги, въпроси и коментари по тази докладна? Да разбирам, че няма. Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане от постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „За“, Анета Филипова –„ За“; Желязко Иванов – „За“; Димитринка Господинова - „За“, Панайот Рейзи - отсъства. С четири гласа „За“ – докладната записка  влиза за разглеждане в постоянните комисии.

 

Докладна записка №430/12.07.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план:

 • План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 61042.11.166, по КК на с. Равадиново, земеделска територия, м. “Факуда“, землище на с. Равадиново, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилни сгради и трафопост“.
 • План за улична регулация на: улица с осови точки 590-591-592 и улица с осови точки 3-40, като продължение на одобрени улици, за осигуряване на транспортен достъп до имота.

 

Колеги, въпроси и коментари по тази докладна? Да разбирам, че няма. Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане от постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „За“, Анета Филипова –„ За“; Желязко Иванов – „За“; Димитринка Господинова - „За“, Панайот Рейзи - отсъства. С четири гласа „За“ – докладната записка влиза за разглеждане в постоянните комисии.

 

Докладна записка №431/12.07.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 67800.10.381 по КК на гр. Созопол, земеделска територия, м. “Ачмалъци“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за курорт, допълващи дейности и ТП (трафопост)“.

Колеги, въпроси и коментари по тази докладна? Да разбирам, че няма. Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане от постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „За“, Анета Филипова –„ За“; Желязко Иванов – „За“; Димитринка Господинова - „За“, Панайот Рейзи - отсъства. С четири гласа „За“ – докладната записка  влиза за разглеждане в постоянните комисии.

 

Докладна записка №432/12.07.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план

 • План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.1.370, по КК на гр. Черноморец, земеделска територия, м. “Атия“, землище на гр. Черноморец, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилни сгради“.
 • План за улична регулация на: улица с осови точки 77-78-79-80-81-82-83-84, завършваща с обръщало, за осигуряване на транспортен достъп до имота и трасета на техническата инфраструктура и пешеходна алея в северна посока, за осигуряване на достъп до крайбрежната плажна ивица.

 

Колеги, въпроси и коментари по тази докладна? Да разбирам, че няма. Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане от постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „За“, Анета Филипова –„ За“; Желязко Иванов – „За“; Димитринка Господинова - „За“, Панайот Рейзи - отсъства. С четири гласа „За“ – докладната записка влиза за разглеждане в постоянните комисии.

 

Докладна записка №433/12.07.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 63029.20.173, по КК на с. Росен, земеделска територия, м. “Край село“, землище на с. Росен, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособят два нови урегулирани поземлени имота, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилни сгради“.

Колеги, въпроси и коментари по тази докладна? Да разбирам, че няма. Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане от постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „За“, Анета Филипова –„ За“; Желязко Иванов – „За“; Димитринка Господинова - „За“, Панайот Рейзи - отсъства. С четири гласа „За“ – докладната записка  влиза за разглеждане в постоянните комисии.

 

            Докладна записка №417/07.07.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно:отдаване безвъзмездно за срок от 1 годинa в полза на ПП "Демократи за силна България", част от КП "Демократична България - обединение" следният недвижим имот: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 67800.504.224.4.2, с площ 32 кв. м., с предназначение на самостоятелния обект "За офис", находящ се в Община Созопол. гр. Созопол, ул. "Черно море" № 1, бл. 2, ет. 0

Колеги, въпроси и коментари по тази докладна?

Г. Пинелов: Точно кое трябва да е това помещение?

Г. Георгиева: Това е бившето помещението на ПП „АТАКА“

Ст. Андонов: Защо трябва да е безвъзмездно?

Г. Георгиева: Така е по закон. Консумативите – ток и вода си ги поема ползвателя. Безвъзмездно означава без наем.

Г. Пинелов и Ст. Андонов поискаха да бъде приложено и заявлението от г-жа Весела Райкова и в решението да бъде дописано, че разходите по помещението / ток, вода, боядисване/ да  си ги плаща   политическата партия..

Ст. Андонов: Други въпроси, колеги? Да разбирам, че няма. Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане от постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „За“, Анета Филипова –„ За“; Желязко Иванов – „За“; Димитринка Господинова - „За“, Панайот Рейзи - отсъства. С четири гласа „За“ – докладната записка  влиза за разглеждане в постоянните комисии.

 

Докладна записка №418/07.07.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 30822.120.1 - частна общинска собственост с площ от 12 199 кв. м. Трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Изоставена орна земя“, категория 9 /девета/, находящ се в община Созопол, землище с. Зидарово, местност „Бастърлъка“.

Колеги, въпроси и коментари по тази докладна?

 

Г. Пинелов: Тази оценка е експертна, но не е ли малка – 510 лв. за 12 декара?.

Г. Георгиева: Ползваме оценката на оценителя, но се има предвид и категорията на земята.

Г. Пинелов: Питам чисто нормално, не съм експерт, нищо повече. Ако вие казвате, че е нормално за тази зона, няма проблем..

Ст. Андонов: Други въпроси? Да разбирам, че няма. Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане от постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „За“, Анета Филипова –„ За“; Желязко Иванов – „За“; Димитринка Господинова - „За“, Панайот Рейзи - отсъства. С четири гласа „За“ – докладната записка  влиза за разглеждане в постоянните комисии.

 

Докладна записка №421/09.07.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в поземлен имот с пл. № 134.429, представляващи 32/922 кв.м, от поземлен имот целият с площ 922 кв.м. трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване: "За земеделски труд и отдих" (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) , находящ се в община Созопол, с. Крушевец.

Колеги, въпроси и коментари по тази докладна? Да разбирам, че няма. Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане от постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „За“, Анета Филипова –„ За“; Желязко Иванов – „За“; Димитринка Господинова - „За“, Панайот Рейзи - отсъства. С четири гласа „За“ – докладната записка  влиза за разглеждане в постоянните комисии.

 

Докладна записка №422/09.07.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно:учредяване право на ползване на 2 000 кв. м., върху поземлен имот с идентификатор № 81178.48.22, целият с площ 2 082 914 кв.м., с трайно предназначение на територията "Горска" и начин на трайно ползване "Друг вид дървопроизводителна гора", находящ се в област Бургас, община Созопол, гр. Черноморец, м. "Малък Росен баир".

Колеги, въпроси и коментари по тази докладна? Да разбирам, че няма. Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане от постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „За“, Анета Филипова –„ За“; Желязко Иванов – „За“; Димитринка Господинова - „За“, Панайот Рейзи - отсъства. С четири гласа „За“ – докладната записка влиза за разглеждане в постоянните комисии.

 

Докладна записка №423/09.07.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно:продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 63015.506.288, находящ се в общ. Созопол, гр. Созопол, с. Атия, местност "Старо Селище", площ 277 кв.м. с трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване: "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)"

Колеги, въпроси и коментари по тази докладна?  Няма становище на кмета , а ще продаваме общинска земя.

Г. Георгиева: Това е параграфска зона и не пишат в кое землище попадат. Ще видим в кое землище попада и съответно кой кмет да даде  становище.

Ст. Андонов: Други коментари и въпроси? Да разбирам, че няма. Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане от постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „За“, Анета Филипова –„ За“; Желязко Иванов – „За“; Димитринка Господинова - „За“, Панайот Рейзи - отсъства. С четири гласа „За“ – докладната записка влиза за разглеждане в постоянните комисии.

 

Докладна записка №427/09.07.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 61042.501.558 /ЕКАТТЕ – шестдесет и една хиляди четиридесет и две, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот- петстотин петдесет и осем/, находящ се в общ. Созопол, с. Равадиново,  ул. "Ропотамо" № 29, с площ 38 кв.м. /тридесет и осем квадратни метра/.

Колеги, въпроси и коментари по тази докладна? Как са го обособили, като отделен имот?

Г. Георгиева: По принцип това трябваше да е прекратяване на съсобственост, но  пък е в общ парцел със 173 -ти имот. От там започна нашата дилема , като надделя това, че е  обособен самостоятелен имот попадащ в общ парцел  или прекратяването и решихме, че е по-добре  да е по общия ред тъй, като е маломерен  в условията сложихме, че попада в общ парцел и по-добре да си направим продажбата по общия ред да си го купят хората, от колкото да разсъждаваме по-късно при една проверка дали е прекратяване или не е прекратяване.

Ст. Андонов: По този начин може да се яви някой друг и да  го купи.

Г. Георгиева: Да, но като го закупи ще попадне и ще е имот в имота на другия.

Ст. Андонов: Други въпроси? Да разбирам, че няма. Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане от постоянните комисии, моля да гласува: Станимир Андонов – „За“, Анета Филипова –„ За“; Желязко Иванов – „За“; Димитринка Господинова - „За“, Панайот Рейзи - отсъства. С четири гласа „За“ – докладната записка влиза за разглеждане в постоянните комисии.

 

Г-н Председател,  това работата на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби приключи.

 

 

 

 

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

    Председател на комисия по „Законност, обществен ред,

    сигурност, граждански права, молби и жалби”

 

 

 

 

 

 

  

Вадещ протокола:

Гергана Глухчева

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Забележка: Протокол от заседанието на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби  от 16.07.2021 г., от  /14:00 ч./ е неразделна част от  документацията на заседание №21/28.07.2021 г. на Общински съвет Созопол

 

ПРОТОКОЛ № 36

на

Комисията по законност, обществен ред,сигурност,граждански права,молби и жалби

 

На 22.07.2021 г., от 14:00 часа, се проведе онлайн заседание на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби.Заседанието откри Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол. Участие взеха:Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол,Галина Георгиева – юрист на Община Созопол, Ваня Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол и служители от общинска администрация.

Водещ заседанието беше Станимир Андонов – председател на комисията.След направена  поименна проверка присъстваха:

 1. Станимир Андонов –председател;
 2. Желязко Иванов – член;
 3. Анета Филипова – член;
 4. Димитринка Господинова – член.

От заседанието отсъстваше Панайот Рейзи. С необходимият кворум  комисията проведе своето заседание и разгледа следните докладни записки:

Станимир Андонов:

Докладна записка №424/09.07.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Даване на съгласие за дарение на авточасти на Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението – Бургас /РДПБЗН/ за нуждите на Участък „Пожарна безопасност и защита на населението“, гр. Созопол /УПБЗН/.

Колеги въпроси? Да разбирам, че няма. Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Станимир Андонов – „За“, Анета Филипова –„За“; Желязко Иванов – „За“; Димитринка Господинова - „За“, Панайот Рейзи - отсъства. С четири гласа „За“ – докладна записка №424 влиза за разглеждане на общинска сесия.

Докладна записка №428/12.07.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Даване на съгласие за участие на Община Созопол като партньор по проектно предложение с наименование Споделени отговорности между администрацията, гражданите и бизнеса за ефективно и открито управление на община Созопол“ по Процедура BG05SFOP001-2.021 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование: „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) и за осигуряване на оборотни средства за точното и навременно изпълнение на планираните по проекта дейности, за които Партньорът отговаря.

Ст. Андонов: Колеги въпроси?

Т. Янакиев направи коментар, като обясни, че с този проект желае да направи оптимизация на работата в общинската администрация, като цяло и субординационните връзки с НПО-та, бизнеса, граждани и всички тези, с които администрацията работи също така, че не е важно самото финансиране, а това върху което  самият  проект ще се фокусира и резултата, и изводите до които ще се стигне при неговото изпълнение.

Г-н Янакиев каза – цитирам: Искрено се надявам този проект да се осъществи, защото ще са ми любопитни изводите, които ще бъдат направени след това и дейностите, които ще се предприемат след него.

Ст. Андонов: Други коментари?  Да разбирам, че няма. Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Станимир Андонов – „За“, Анета Филипова –„За“; Желязко Иванов – „За“; Димитринка Господинова - „За“, Панайот Рейзи - отсъства. С четири гласа „За“– докладна записка №428 влиза за разглеждане на общинска сесия.

Г-н Председател, това са докладните, които бяха предложени за разглеждане от комисията.

Г. Пинелов: Благодаря, г-н Андонов!

 

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

 

Председател на комисия по „Законност, обществен ред,

сигурност, граждански права, молби и жалби”

 

 

Протоколиращ: ..........................

                                  /Г. Глухчева/

Забележка:Настоящият протокол е неразделна част от документацията на заседание № 21 проведено на 28.07.2021 г

 

 

ПРОТОКОЛ № 16

на

комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”

 

На 22.07.2021 г. от 14:30 часа, се проведе онлайн заседание на комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации” в състав:

 1. Андрей Николов – председател;
 2. Станимир Андонов – член;
 3. Стамат Стаматов - член;
 4. Илиян Стефанов – член;
 5. Цветан Иванов – член.

На заседанието присъстваха :

 1.  Георги Пинелов – председател на Общинския съвет;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол;
 4. Общински съветници;
 5. Служители от общинска администрация.

 

Заседанието води Андрей Николов – председател на комисията.

Андрей Николов: Добър ден! Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Янакиев, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми служители от общинска администрация заседава комисията по „Устройство на територията, жилищната, политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”. В пълен състав сме. Присъстват всички членове и можем да започваме работа.

За разглеждане са постъпили следните докладни записки:

Докладна записка №407/01.07.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.60.24, по КК на гр. Черноморец, земеделска територия, зона по §4 от ЗСПЗЗ, м. “Митков мост“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради.

Въпроси и коментари по докладната? Няма. Който подкрепя докладна записка № 407 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Стамат Стаматов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Цветан Иванов – „ За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепя докладната записка и тя ще се разглежда на общинска сесия.

Докладна записка №425/09.07.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект на техническата инфраструктура, извън границите на населените места, за обект: „Външен водопровод до УПИ XV, м. ”Акра“, идентичен с ПИ81178.35.194, по КК на гр. Черноморец“, землище на гр. Черноморец, общ. Созопол.

Въпроси и коментари по докладната? Няма. Който подкрепя докладна записка № 425 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Стамат Стаматов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Цветан Иванов – „ За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепя докладната записка и тя ще се разглежда на общинска сесия.

Докладна записка №429/12.07.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот №134.525, по плана на новообразуваните имоти в зоната по §4 от ЗСПЗЗ, земеделска територия, м. “Край село“, землище с. Крушевец, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилни сгради“.

Въпроси и коментари по докладната? Няма. Който подкрепя докладна записка № 429 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Стамат Стаматов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Цветан Иванов – „ За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепя докладната записка и тя ще се разглежда на общинска сесия.

Докладна записка №430/12.07.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план:

 • План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 61042.11.166, по КК на с. Равадиново, земеделска територия, м. “Факуда“, землище на с. Равадиново, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилни сгради и трафопост“.
 • План за улична регулация на: улица с осови точки 590-591-592 и улица с осови точки 3-40, като продължение на одобрени улици, за осигуряване на транспортен достъп до имота.

Въпроси и коментари по докладната? Няма. Който подкрепя докладна записка № 430 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Стамат Стаматов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Цветан Иванов – „ За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепя докладната записка и тя ще се разглежда на общинска сесия.

 

Докладна записка №431/12.07.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 67800.10.381 по КК на гр. Созопол, земеделска територия, м. “Ачмалъци“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за курорт, допълващи дейности и ТП (трафопост)“.

Въпроси и коментари по докладната? Няма. Който подкрепя докладна записка № 431 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Стамат Стаматов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Цветан Иванов – „ За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепя докладната записка и тя ще се разглежда на общинска сесия.

Докладна записка №432/12.07.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план

 • План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.1.370, по КК на гр. Черноморец, земеделска територия, м. “Атия“, землище на гр. Черноморец, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилни сгради“.
 • План за улична регулация на: улица с осови точки 77-78-79-80-81-82-83-84, завършваща с обръщало, за осигуряване на транспортен достъп до имота и трасета на техническата инфраструктура и пешеходна алея в северна посока, за осигуряване на достъп до крайбрежната плажна ивица.

 

Въпроси и коментари по докладната? Няма. Който подкрепя докладна записка № 432 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Стамат Стаматов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Цветан Иванов – „ За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепя докладната записка и тя ще се разглежда на общинска сесия.

Докладна записка №433/12.07.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 63029.20.173, по КК на с. Росен, земеделска територия, м. “Край село“, землище на с. Росен, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособят два нови урегулирани поземлени имота, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилни сгради“.

Въпроси и коментари по докладната? Няма. Който подкрепя докладна записка № 433 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Стамат Стаматов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Цветан Иванов – „ За“.

С  пет гласа „За“, комисията подкрепя докладната записка и тя ще се разглежда на общинска сесия.

 

 

Г-н Председател, с това работата на комисията приключи.

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

 

Председател на „Комисията по устройство на територията,

жилищна политика,  строителство,  екология, инфраструктура и телекомуникации

                                   

Водещ протокола:

Гергана Глухчева

 

 

Забележка:Настоящият протокол е неразделна част от документацията на заседание № 21 проведено на 28.07.2021 г

 

 

ПРОТОКОЛ №14

на

комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”

 

На 22.07.2021 г. от 14:45 часа, се проведе онлайн заседание на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”. Заседанието откри и води Желязко Иванов – председател на комисията.

На заседанието присъстваха: Желязко Иванов – председател на комисията

Андрей Николов – член;

Стилияна Николова – член;

Светлана Лулева – член, по уважителни причини отсъстваше Катя Стоянова.

На заседанието присъстваха още :

 1. Георги Пинелов – председател на Общинския съвет;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. 3. Галя Георгиева - юрист на Община Созопол;
 4. 4. Общински съветници;
 5. 5. Служители от общинска администрация.

 

Разгледаха се следните докладни записки:

Докладна записка №417/07.07.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно:отдаване безвъзмездно за срок от 1 годинa в полза на ПП "Демократи за силна България", част от КП "Демократична България - обединение" следният недвижим имот: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 67800.504.224.4.2, с площ 32 кв. м., с предназначение на самостоятелния обект "За офис", находящ се в Община Созопол. гр. Созопол, ул. "Черно море" № 1, бл. 2, ет. 0

Колеги, по искане на комисията по законност към докладната допълнително е приложено  и заявлението от г-жа Весела Райкова за отдаване на помещението. Въпроси и коментари по тази докладна?

Т. Янакиев: Като вносител на докладната правя допълнение в решението.

Г. Георгиева зачете предложението: В точка 2 от решението, където да бъде записано:

"Всички оперативни и експлоатационни разходи/включително комунални услуги - вода, ток, телефон и други подобни./, и такива свързани с използването и поддръжката на имота са за сметка на ползвателя и се заплащат или директно от него, или се възстановяват в едномесечен срок, ако вече за заплатени от община Созопол .

Ж. Иванов: Благодаря г-жо Георгиева. Колеги, имате ли други въпроси и коментари по тази докладна? Няма. Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“, с четири гласа "За" докладна записка №417 влиза за разглеждане на сесия.

 

Докладна записка №418/07.07.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 30822.120.1 - частна общинска собственост с площ от 12 199 кв. м. Трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Изоставена орна земя“, категория 9 /девета/, находящ се в община Созопол, землище с. Зидарово, местност „Бастърлъка“.

Колеги, имате ли въпроси и коментари по тази докладна? Няма.

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов- „За“, Стилияна Николова- „За“, Светлана Лулева - „За“. С четири гласа - "За"докладна записка №418 влиза за разглеждане на сесия.

Докладна записка №421/09.07.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в поземлен имот с пл. № 134.429, представляващи 32/922 кв.м, от поземлен имот целият с площ 922 кв.м. трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване: "За земеделски труд и отдих" (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) , находящ се в община Созопол, с. Крушевец.

Колеги, имате ли въпроси и коментари по тази докладна? Няма.

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на сесия, моля да гласува:

Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“. С четири гласа "За" докладна записка №421 влиза за разглеждане на сесия.

 

Докладна записка №422/09.07.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: учредяване право на ползване на 2 000 кв. м., върху поземлен имот с идентификатор № 81178.48.22, целият с площ 2 082 914 кв.м., с трайно предназначение на територията "Горска" и начин на трайно ползване "Друг вид дървопроизводителна гора", находящ се в област Бургас, община Созопол, гр. Черноморец, м. "Малък Росен баир".

Колеги, имате ли въпроси и коментари по тази докладна? Няма.

Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“. С четири гласа "За" докладна записка №422 влиза за разглеждане на сесия.

Докладна записка №423/09.07.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно:продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 63015.506.288, находящ се в общ. Созопол, гр. Созопол, с. Атия, местност "Старо Селище", площ 277 кв.м. с трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване: "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)"

По време на заседание на комисията по законност бе изискано становище на кмета на селото. Становището е приложено към докладната. В относно е допусната техническа грешка - изписано е ПРЗ, а трябва да бъде ПЗР. Колеги, имате ли въпроси и коментари по тази докладна? Няма.

            Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“. С четири гласа "За" докладна записка №423 влиза за разглеждане на сесия.

Докладна записка №427/09.07.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 61042.501.558 /ЕКАТТЕ – шестдесет и една хиляди четиридесет и две, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот- петстотин петдесет и осем/, находящ се в общ. Созопол, с. Равадиново,  ул. "Ропотамо" № 29, с площ 38 кв.м. /тридесет и осем квадратни метра/.

Колеги, в комисията по законност на 16 юли г-жа Галя Георгиева даде следните разяснения - цитирам: По принцип това трябваше да е прекратяване на съсобственост, но  пък е в общ парцел със 173 -ти имот. От там започна нашата дилема, като надделя това, че е  обособен самостоятелен имот попадащ в общ парцел  и решихме, че е по-добре  да е по общия ред тъй, като е маломерен  в условията сложихме, че  е в общ парцел и по-добре да си направим продажбата по общия ред да си го купят хората, от колкото при една проверка да разсъждаваме дали е прекратяване или не е прекратяване.

Г-н Андонов допълни, че по този начин може да се яви някой друг и да  го купи.

Г. Георгиева: Да, но ще е имот в имота на другия.

 Колеги, въпроси и коментари по тази докладна?

С. Лулева: Как като е обособен един имот, то се вижда, че попада в друг имот, но си има самостоятелен кадастрален номер. Какво значи ще попадне в чужд имот, като той вече си е обособен като самостоятелен имот? Ясна е идеята, че би следвало да бъде закупен от хората, които го притежават към момента, но след като си е самостоятелен, този отговор на г-жа Георгиева според мене нещо напълно.....аз ако го купя той си е самостоятелен имот въпреки, че е маломерен и ще си бъде мой.

Г. Георгиева: Той е самостоятелно обособен поземлен имот по кадастрална карта, но е в общ урегулиран поземлен имот заедно със 173-ти, т.е. по регулация е в съсобственост.

С. Лулева: Да, регулацията, която си е в сила, но е със самостоятелен кадастрален номер.

Г. Георгиева: По кадастрална карта там няма регулации.

С. Лулева: Точно така, обаче, кадастралната карта е влязла в сила  и тези хора тогава явно не са си проверили нещата, така че съвсем спокойно можем да минем на прекратяване на съсобственост. След като е в общ парцел, защото кадастралния план на с. Равадиново, както и на Созопол, всеки един кадастрален план  до неговото изменение си е в сила.

Г. Георгиева: Тук никой не говори за кадастрален план, тук говорим за план за регулация и застрояване. Тя не съдържа урегулирани имоти, тя съдържа поземлени имоти, т.е. този имот като регулация попада в съседния поземлен имот само че, като обособен по този начин, както се случва -  само в този район са 5 или 6 такива парчета, съответно обособени са и не може после  да кажем - имахме прекратяване по регулация, но по кадастрална карта  нямахме прекратяване. Всеки може по всякакъв начин да разсъждава по тази случай.

С. Лулева: Аналогично е и обратното, след като е обособен, като самостоятелен и самостоятелен и със самостоятелен идентификатор в кадастралната карта, значи е аналогично и обратния вариант.

Г. Георгиева: Точно това говоря. Трябва да изберем този вариант при, който ще е по-лесно после.

Светлана Лулева: За мен по-безопасният вариант за хората е хората  да си го придобият  чрез прекратяване на съсобственост, защото както едната хипотеза може да влезе в сила, така и другата. Те са равносилни в случая и едното е със силата на законодателството и другите.

 Виждам, че и в съседния имот го има същия случай, защо да не си го закупят тогава точно хората, които ги ползват и притежават по плана за застрояване и регулация.

Т. Янакиев: Консултирали сме се и с външни консултанти и те са на мнението, което изрази г-жа Георгиева, аз съм длъжен да се съобразя с мнението на юристите. Права сте, че  в съседния имот го има същия проблем. и това е проблем от кадастъра, всички го знаете.  Наистина сте права, че има угроза някой да се яви и да го купи при положение, това което каза г-жа Георгиева е така, че те са в обш регулационен план не мисля, че ще има някой който да го купи, освен за да направи мърсотия на хората.

С. Лулева: Точно така, това имах предвид. Нека да защитим хората, защото ако някой го купи той ще влезне в техния имот. Аз не знам за кои хора става въпрос, не съм запозната, но както и да е след, като юристите са казали така, така да бъде.

            Ж. Иванов: Други коментари нямаше по тази докладна. Който е съгласен докладна записка №427 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Светлана Лулева - „За“. С четири гласа "За" докладна записка №427 влиза за разглеждане на сесия.

 

Г-н Председател,  това работата на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби приключи.

Господин Председател, поради изчерпване на докладните комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост” приключи своята работа.

 

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

Председател на комисията

по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”

 

 

 

 

Водещ протокола:

Гергана Глухчева

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Забележка:Настоящият протокол е неразделна част от документацията на  заседание №21/ 28.07.2021 г. на Общински съвет Созопол

 

 

 

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО редовно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол,...

Обява за дневния ред на ДВАДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл. 28а, ал.1 от ЗМСМА, свиквам ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВ...

График на постоянно действащите комисии за ДВАДЕСЕТ И ТРЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ДВАДЕСЕТ И ТРЕТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, св...

Обява за дневния ред на ДВАДЕСЕТ и ТРЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл. 28а, ал.1 от ЗМСМА, свиквам ДВАДЕСЕТ И ТРЕТ...

График на постоянно действащите комисии за ДВАДЕСЕТ И ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ДВАДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на Общински съвет Созопол, св...