Неделя, 26 Септември 2021 15:01

Протоколи от заседанията на постоянните комисии във връзка със сесия №22

                                                 ПРОТОКОЛ № 37

                                                                   на

Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби

 

     На 17.09.2021 г., от 14:00 часа, се проведе онлайн заседание на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби. Станимир Андонов - председателя на комисията, направи поименна проверка. На заседанието присъстваха следните членове на комисията: Станимир Андонов – председател; Желязко Иванов, Анета Филипова,  Димитринка Господинова. Отсъства - Панайот Рейзи.

Участие в заседанието взеха :

        Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол;    

         Галина Георгиева – юрист на община Созопол;

        Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол;

        Общински служители;

         

Разгледаха се следните докладни записки:

 

Докладна записка № 507/02.09.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: 1. Удостояване Евелина Николова и Мирослав Гочев със званието „Почетен гражданин на град Созопол“ ;

 1. Предоставяне на парична награда за спортно постижение - спечелен бронзов медал на олимпийските игри в Токио;

Ст. Андонов: Колеги, въпроси и коментари по докладната?

И. Кирязова: Искам да посоча, че в т.1 от решението в тази докладна е посочено неправилно правно основание като е посочено чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, а в самия ЗМСМА е посочено в т. 22, че Общински съвет удостоява с „почетен гражданин“ български и чуждестранни граждани. Предлагам т. 23 да се замени с т.22.

Г. Георгиева: Обсъдихме го с Кирязова и това уточнение е правилно.

Ст. Андонов: Да бъде допълнена и т.22, или да се чете само т.22 ?

И. Кирязова: Да бъде отразена промяната като вместо т.23 се чете 22.

Ст. Андонов: Искам да обърна внимание и на нещо друго в тази докладна. Тя е законна, но  в нея са допуснати много правописни и граматически грешки. Ще станем да смях. Ако няма други въпроси, да преминем към гласуване.

Който е съгласен докладната записка №507 с така да влезе за разглеждане от постоянните комисии с така направеното предложение за промяна, а именно: в т.1 от Решението да се чете чл.21 ал.1 т.22 от ЗМСМА, моля да гласува.

Станимир Андонов – „За“, Анета Филипова –„ За“; Желязко Иванов – „За“; Димитринка Господинова - „За“, Панайот Рейзи - отсъства. С четири гласа „За“ – докладната записка влиза за разглеждане в постоянните комисии.

 

Докладна записка № 509/09.09.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: Даване на съгласие за побратимяване на община Созопол и Ярославски общински район (Руска Федерация)

Ст. Андонов: Видно е от предоставените документи към докладната, че няма превод на техните документи от руски език. Ние може и да знаем руски, но младите хора не знаят, а когато става въпрос за официален документ, той трябва да бъде преведен.

И още нещо в Решението в т.3 е посочено, че влиза в сила това споразумение след приемане на решението което упълномощава кмета да го подпише. При тях кога влиза в сила? Мисля, че трябва и от двете страни да се ратифицира.

Г. Георгиева: За тях не знам кога влиза в сила, при нас влиза в сила след решението на общинския съвет.

Ст. Андонов: Искат да подпишем споразумение от предварителен протокол. Имало ли е такъв протокол и среща?

Г. Георгиева: Те имаха среща и от тяхна страна изпратиха протокол, от който ние взехме клаузите за това споразумение.

Ст. Андонов: Добре, тогава остава да предоставите за комисиите превод на документите, така както имаше при подписване на споразумението с турския град Визе.

А.Филипова: Това са официални документи, трябва да има превод.

Ст. Андонов: Колеги, други въпроси и коментари? Няма. Който е съгласен докладна записка №509  да влезе за разглеждане в комисии след предоставяне на превод на документите, моля да гласува.

Станимир Андонов – „За“, Анета Филипова –„ За“; Желязко Иванов – „За“; Димитринка Господинова - „За“, Панайот Рейзи - отсъства. С четири гласа „За“ – докладната записка влиза за разглеждане в постоянните комисии.

 

Докладна записка № 504/31.08.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.60.141, по КК на гр. Черноморец, земеделска територия, зона по §4 от ЗСПЗЗ, м. “Митков мост“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради.

Ст. Андонов: Колеги, въпроси и коментари? Няма. Който е съгласен докладна записка №504 да влезе за разглеждане в комисии, моля да гласува.

Станимир Андонов – „За“, Анета Филипова –„ За“; Желязко Иванов – „За“; Димитринка Господинова - „За“, Панайот Рейзи - отсъства. С четири гласа „За“ – докладната записка влиза за разглеждане в постоянните комисии.

 

Докладна записка № 505/31.08.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.5.148, по КК на гр. Созопол, земеделска територия, м. „Буджака“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за КОО /комплексно обществено обслужване/, за изграждане на „сграда за обществено обслужване“.

Ст. Андонов: Колеги, въпроси и коментари? Няма. Който е съгласен докладна записка №504 да влезе за разглеждане в комисии, моля да гласува.

Станимир Андонов – „За“, Анета Филипова –„ За“; Желязко Иванов – „За“; Димитринка Господинова - „За“, Панайот Рейзи - отсъства. С четири гласа „За“ – докладната записка влиза за разглеждане в постоянните комисии.

 

Докладна записка № 506/31.08.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на: урегулиран поземлен имот I-6002, с идентификатор 67800.6.2, част от 42м2 от поземлен имот с идентификатор 67800.6.115, земеделска територия и поземлен имот с идентификатор 67800.6.792, земеделска територия, за второстепенна улица, с площ от 13м2, образуван от част от ПИ67800.6.115, по КК на гр. Созопол, местност „Буджака“, землище на гр. Созопол, с цел:

 • промяна предназначението на част от 42м2 от поземлен имот с идентификатор 67800.6.115 и поземлен имот с идентификатор 67800.6.792, с площ от 13м2 и
 • обединяването им с УПИ I-6002 в един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане „за вилни сгради“, като се запазват изградените вилни сгради и не се предвижда ново застрояване.

Ст. Андонов: Колеги, има ли въпроси и коментари? Няма. Който е съгласен докладна записка №504 да влезе за разглеждане в комисии, моля да гласува.

Станимир Андонов – „За“, Анета Филипова –„ За“; Желязко Иванов – „За“; Димитринка Господинова - „За“, Панайот Рейзи - отсъства. С четири гласа „За“ – докладната записка влиза за разглеждане в постоянните комисии.

 

Докладна записка № 516/13.09.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: 1.Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП - частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти , изразяващ се в промяна на регулационни граници на ПИ 67800.503.50 и общински ПИ 67800.503.175 по КККР на гр. Созопол, м. Мисаря, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и

2.Одобряване на пазарната цена при която да се сключат предварителни договори по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията;

Ст. Андонов: Колеги, има ли въпроси и коментари?

А. Филипова: Малко разяснение по докладната, става въпрос за част от общински имот, който преминава в частен?

Г. Георгиева: 180 квадрата от общинския терен преминава към частен, след като се направи процедурата. Тази част остава за улица, те са длъжни да предоставят част от имота си за улица, затова е и продажбата.

Ст. Андонов: Искам да попитам, кой номер е водещ при документацията в докладните- този на Нотариалния акт или на Агенцията по вписване?

Г. Георгиева: Не мога да кажа, но според мен е този номер на Нотариалния акт.

Ст. Андонов: Според мен в скицата е номера, който е на Агенцията по вписвания и той е водещият.

Г. Георгиева: Двете агенции са свързани, но този номер е от регистъра на Агенцията по вписванията.

И. Кирязова: Според мен трябва и двата номера да бъдат изписвани.

Г. Георгиева: В административните процедури няма правила кой номер първо да бъде изписан.

Ст. Андонов: Докладната е законна и сега я допускаме до постоянните комисии, но препоръчваме на общинска администрация в следващите докладни да бъдат изписвани двата номера- на Агенцията по вписванията и номера на нотариалния акт, даден от районния нотариус.

Колеги, други въпроси и коментари? Няма. Който е съгласен докладна записка №516, заедно с препоръката за вписване на двата номера, за да няма разминаване в номерацията на документите, да влезе за разглеждане в комисии, моля да гласува.

Станимир Андонов – „За“, Анета Филипова –„ За“; Желязко Иванов – „За“; Димитринка Господинова - „За“, Панайот Рейзи - отсъства. С четири гласа „За“ – докладната записка влиза за разглеждане в постоянните комисии.

 

Докладна записка № 498/30.08.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в поземлен имот с идентификатор 12975.501.582, представляващи 72/287 кв.м. ид.ч. от поземлен имот целият с площ 287 кв.м. с трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване: „Ниско застрояване/до 10м/“, находящ се в общ. Созопол, с. Вършило, п.к. 8157, ул. "Васил Левски" № 24.

Колеги, въпроси и коментари? Няма. Който е съгласен докладна записка №498, да влезе за разглеждане в комисии, моля да гласува.

Станимир Андонов – „За“, Анета Филипова –„ За“; Желязко Иванов – „За“; Димитринка Господинова - „За“, Панайот Рейзи - отсъства. С четири гласа „За“ – докладната записка влиза за разглеждане в постоянните комисии.

 

Докладна записка № 499/30.08.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 63015.506.253, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, местност „Старо селище", площ 65 кв.м., с трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване: "За земеделски труд и отдих"(съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/.

Ст. Андонов: Ситуацията с този имот е като тази в Равадиново, имотът се намира в друг имот.

Г. Георгиева: Това е земеделска земя, имотите не са свързани. Няма регулация, която да ги обединява.

Ст. Андонов: Колеги, въпроси и коментари? Няма. Който е съгласен докладна записка №499, да влезе за разглеждане в комисии, моля да гласува.

Станимир Андонов – „За“, Анета Филипова –„ За“; Желязко Иванов – „За“; Димитринка Господинова - „За“, Панайот Рейзи - отсъства. С четири гласа „За“ – докладната записка влиза за разглеждане в постоянните комисии.

 

Докладна записка № 500/30.08.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 63015.503.140, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, кв. "Атия", площ 586 кв.м.. с трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване: "Ниско застрояване (до 10 m)". 

Колеги, въпроси и коментари? Няма. Който е съгласен докладна записка №500, да влезе за разглеждане в комисии, моля да гласува.

Станимир Андонов – „За“, Анета Филипова –„ За“; Желязко Иванов – „За“; Димитринка Господинова - „За“, Панайот Рейзи - отсъства. С четири гласа „За“ – докладната записка влиза за разглеждане в постоянните комисии.

 

Докладна записка № 508/02.09.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в урегулиран поземлен имот с идентификатор 12975.501.68, представляващи 118/301 кв.м. ид.ч. от поземлен имот целият с площ 301 кв.м. с трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване: „Ниско застрояване/до 10м/“, находящ се в общ. Созопол, с. Вършило, п.к. 8157, ул. "Цар Петър" № 36

Колеги, въпроси и коментари? Да разбирам, че няма. Който е съгласен докладна записка №508, да влезе за разглеждане в комисии, моля да гласува.

Станимир Андонов – „За“, Анета Филипова –„ За“; Желязко Иванов – „За“; Димитринка Господинова - „За“, Панайот Рейзи - отсъства. С четири гласа „За“ – докладната записка влиза за разглеждане в постоянните комисии

 

Докладна записка № 512/10.09.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: Предложение за включване на обект като общински от първостепенно значение към „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2021г.”, приета с Решение № 321/09.02.2021г

Ст. Андонов: Може ли малко повече информация по тази докладна?

Г. Георгиева: Предложенията за тези обекти е във връзка с това, че обектите от първостепенно значение са с по-облекчен режим на процедурите пред различните институции. Единият обект е отводняването на ул. „Републиканска“ и той е обвързан с европроект, т.е. отводняването трябва да предшества реализирането на дейностите по европроекта. Другият обект е изработване на ПУП за улична регулация в кв. 73 и 74, пътя за „Мечките“, с който общината ще кандидатства за европейско финансиране. И третият, който е за енергоспестяващи мерки за сградата на общината, по него също ще се кандидатства. Така по този начин съкращаваме времето за одобрение от различните институции.

Колеги, имате ли въпроси и коментари? Да разбирам, че няма. Който е съгласен докладна записка №512, да влезе за разглеждане в комисии, моля да гласува.

Станимир Андонов – „За“, Анета Филипова –„ За“; Желязко Иванов – „За“; Димитринка Господинова - „За“, Панайот Рейзи - отсъства. С четири гласа „За“ – докладната записка влиза за разглеждане в постоянните комисии

 

Докладна записка № 514/10.09.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: Провеждане на процедура по изпълнение на проект за техническа инфраструктура по проект за улична регулация „Второстепенна улица с о.т. 32-33-61-34-601-35-128-292-36-37-192-195-275-82-83-84-85-119-118-117-116-115-114-113-112-111-110-109-108-107-106-600, местност Аклади, землище на гр. Черноморец“ чрез отчуждаване на части от поземлени имоти, частна собственост, попадащи в предвижданията му.

Ст. Андонов: Това за стария път между Златна рибка и Черноморец ли е?

Г. Георгиева: Това е между Черноморец и Червенка, там улица няма, не съществува. С измененията на ЗУТ от миналата година инвеститорите не могат да строят в имотите си, ако не е изпълнена улична регулация. Така че самите инвеститори искат това възлагане. Тепърва ще се появяват такива проекти за отчуждаване, защото е свързано с бъдещо строителство. Макар, че точно това изменение на ЗУТ бе дадено на Конституционния съд.

Ст. Андонов: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Виждам, че няма. Който е съгласен докладна записка №514, да влезе за разглеждане в комисии, моля да гласува.

Станимир Андонов – „За“, Анета Филипова –„ За“; Желязко Иванов – „За“; Димитринка Господинова - „За“, Панайот Рейзи - отсъства. С четири гласа „За“ – докладната записка влиза за разглеждане в постоянните комисии

 

Докладна записка № 515/13.09.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: допълнение на решение №398 от 28.04.2021 г.;

Ст. Андонов: Г-жо Георгиева, малко разяснение по докладната?

Г. Георгиева: От сесията през април беше одобрен този обект като първостепенен, но бяха пропуснати тези две парчета, става въпрос за промяна на предназначението им. Това е „Мапи“, в района на т.нар. Френски хотел.

Ст. Андонов: Колеги, въпроси и коментари? Няма. Който е съгласен докладна записка №515, да влезе за разглеждане в комисии, моля да гласува.

Станимир Андонов – „За“, Анета Филипова –„ За“; Желязко Иванов – „За“; Димитринка Господинова - „За“, Панайот Рейзи - отсъства. С четири гласа „За“ – докладната записка влиза за разглеждане в постоянните комисии

 

Докладна записка № 517/13.09.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в урегулиран поземлен имот с идентификатор 32737.501.643, представ-ляващи 46/ 1 036 кв.м. ид.ч. от поземлен имот целият с площ 1 036 кв.м. с трайно предназначение на територията: „Земеделска“ и начин на трайно ползване: „Ниско застрояване/до 10м/“, находящ се в общ. Созопол, с. Индже войвода, ул. ‚Странджа“.

Колеги, въпроси и коментари? Няма. Който е съгласен докладна записка №517, да влезе за разглеждане в комисии, моля да гласува.

Станимир Андонов – „За“, Анета Филипова –„ За“; Желязко Иванов – „За“; Димитринка Господинова - „За“, Панайот Рейзи - отсъства. С четири гласа „За“ – докладната записка влиза за разглеждане в постоянните комисии

Докладна записка № 518/13.09.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с планов номер 42.519, находящ се в общ. Созопол, гр. Черноморец, местност „Външна чешма“, площ 963 кв.м., с трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване: "За земеделски труд и отдих"(съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

Колеги, въпроси и коментари? Няма. Който е съгласен докладна записка №518, да влезе за разглеждане в комисии, моля да гласува.

Станимир Андонов – „За“, Анета Филипова –„ За“; Желязко Иванов – „За“; Димитринка Господинова - „За“, Панайот Рейзи - отсъства. С четири гласа „За“ – докладната записка влиза за разглеждане в постоянните комисии

 

Докладна записка № 519/13.09.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: учредяване право на ползване на 4 002 кв. м., върху поземлен имот с идентификатор № 14249.26.10, с трайно предназначение на територията "Земеделска" и начин на трайно ползване "Нива", категория на земята 9, находящ се в област Бургас, община Созопол, с. Габър, местност "Баба Рада"

Колеги, въпроси и коментари? Няма. Който е съгласен докладна записка №519, да влезе за разглеждане в комисии, моля да гласува.

Станимир Андонов – „За“, Анета Филипова –„ За“; Желязко Иванов – „За“; Димитринка Господинова - „За“, Панайот Рейзи - отсъства. С четири гласа „За“ – докладната записка влиза за разглеждане в постоянните комисии

 

Докладна записка № 520/13.09.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: Актуализиране на приходната и разходната част на бюджета на община Созопол за 2021г.

Ст. Андонов: Колеги, въпроси по докладната?

К. Чачева:  Искам да съобщя за една корекция, която се налага в Приложение 1, което се отнася за разчетите за капиталовите обекти. При инсъртването на документа се е получило разминаване в редовете и  обект от стр.2 е попаднал на друго място. Става въпрос за  уай фай за ОУ “Св.св. Кирил и Методий“ в Созопол, като този обект е попаднал в дейност 311.

Г. Пинелов: В документацията към Приложение №1 има договор за дарение. Там ли му е мястото или случайно е попаднал?

К. Чачева: Този договор е към заповед на кмета, дарението касае отчуждаване на  земя.

Ст. Андонов: Колеги, въпроси и коментари? Няма. Който е съгласен докладна записка №520, да влезе за разглеждане в комисии, моля да гласува.

Станимир Андонов – „За“, Анета Филипова –„ За“; Желязко Иванов – „За“; Димитринка Господинова - „За“, Панайот Рейзи - отсъства. С четири гласа „За“ – докладната записка влиза за разглеждане в постоянните комисии

 

Докладна записка № 513/10.09.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: Утвърждаване на ценоразпис за предоставяне на услугата- продажба на добита дървесина от временен склад.

Ст. Андонов: Има ли от горското някой да разясни?

Г. Георгиева: Обсъдихме го с г-н Жеков. Става въпрос за тези два вида дърва, които хората не харесват и не купуват, защото имали ниска калоричност. И понеже имало доста залежали и с времето качеството им пада, той иска да може тези дърва да се продават в складовете.

Ст. Андонов: Колеги, въпроси и коментари по тази докладна? Няма. Който е съгласен докладна записка №513, да влезе за разглеждане в комисии, моля да гласува.

Станимир Андонов – „За“, Анета Филипова –„ За“; Желязко Иванов – „За“; Димитринка Господинова - „За“, Панайот Рейзи - отсъства. С четири гласа „За“ – докладната записка влиза за разглеждане в постоянните комисии

 

Докладна записка № 487/17.08.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: Отчет за изпълнението на бюджета, ИБСФ/ извънбюджетни сметки и фондове/ и състоянието на общинския дълг на Община Созопол за 2020 г.

Ст. Андонов:  Нали не е минал още отчета?

Г. Пинелов: Публичното обсъждане на изпълнението на бюджета за 2020 година е насрочено за 23 септември от 17.30 часа в киносалона на читалището. След общественото обсъждане ще ви изпратим протокола.

И. Кирязова: Сроковете са спазени и няма проблем, че протокола от общественото обсъждане ще бъде предоставен на общинските съветници допълнително.

Ст. Андонов: Уточняваме, че протоколът от общественото обсъждане ще бъде предоставен на общинските съветници допълнително.

Колеги,  някакви въпроси и коментари по тази докладна? Няма. Който е съгласен докладна записка №487, да влезе за разглеждане в комисии, моля да гласува.

Станимир Андонов – „За“, Анета Филипова –„ За“; Желязко Иванов – „За“; Димитринка Господинова - „За“, Панайот Рейзи - отсъства. С четири гласа „За“ – докладната записка влиза за разглеждане в постоянните комисии

 

Докладна записка № 488/17.08.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: Отчет за изпълнението на бюджета, ИБСФ/ извънбюджетни сметки и фондове/ на Община Созопол към 30.06.2021 г.

Колеги,  имате ли въпроси и коментари по тази докладна? Няма. Който е съгласен докладна записка № 488, да влезе за разглеждане в комисии, моля да гласува.

Станимир Андонов – „За“, Анета Филипова –„ За“; Желязко Иванов – „За“; Димитринка Господинова - „За“, Панайот Рейзи - отсъства. С четири гласа „За“ – докладната записка влиза за разглеждане в постоянните комисии

 

Докладна записка № 510/10.09.2021 г. от Тодор Дамянов- зам. кмет на община Созопол

Относно: Утвърждаване на слетите и маломерни паралелки в училищата на територията на Община Созопол за учебната 2021 / 2022 учебна година.

Колеги, въпроси и коментари по тази докладна? Няма. Който е съгласен докладна записка №510, да влезе за разглеждане в комисии, моля да гласува.

Станимир Андонов – „За“, Анета Филипова –„ За“; Желязко Иванов – „За“; Димитринка Господинова - „За“, Панайот Рейзи - отсъства. С четири гласа „За“ – докладната записка влиза за разглеждане в постоянните комисии

Докладна записка № 511/10.09.2021 г. от Тодор Дамянов- зам. кмет на община Созопол

Относно: Определяне броя на групите и броя на децата в тях през учебната 2021 / 2022 година в детските градини на територията на община Созопол

Колеги, въпроси и коментари по тази докладна?

А. Филипова: Тези две докладни, които разглеждаме за броя на учениците и броя на групите в детските градини са свързани с един генерален документ за училищата Образец1, в който освен другите неща се включва и броя на учениците. Решението на общинския съвет утвърждава тези бройки и така този документ Образец1 отива за одобрение в инспектората на МОН.

Ст. Андонов: Други коментари, няма. Който е съгласен докладна записка №511, да влезе за разглеждане в комисии, моля да гласува.

Станимир Андонов – „За“, Анета Филипова –„ За“; Желязко Иванов – „За“; Димитринка Господинова - „За“, Панайот Рейзи - отсъства. С четири гласа „За“ – докладната записка влиза за разглеждане в постоянните комисии.

 

Докладна записка № 522/16.09.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

     Относно: Допусната очевидна фактическа грешка в Докладна записка №159/10.03.2021 година

Ст. Андонов:  Г-жо Георгиева, обяснете за какво става въпрос.

Г. Георгиева: Става въпрос, че служителката, когато е подготвяла докладната е писала върху съществуващ преди това текст и е объркала зона А и зона Б, а знаете че двете зони са с различни параметри за застрояване. Хората, които са засегнати от това, приеха че е неволна грешка и затова сега я внасяме да се поправи очевидната фактическа грешка.

Г. Пинелов: Искам да попитам, защо е формулирана докладната като искане.

Г. Георгиева: Не е искане, може би колежката е използвала документ от предходния правилник, който допускаше това.

Г. Пинелов: Освен това, не е оформено правилно и текста за решението на общинския съвет. Текстът трябва да бъде“ Да бъде взето следното решение“ Като цяло не е оформена докладната по надлежния ред.

Ст. Андонов: Коригирайте я и я внесете, стига да не нарушим сроковете за изпращане на докладните на общинските съветници

Г. Пинелов: Ако администрацията успее до 10.00 ч в понеделник да ни я изпратят коригирана, ще можем да я изпратим в срок с останалите докладни. Ако не- ще влезе по-късно като извънредната докладна.

А. Филипова: Искам да кажа нещо преди гласуването. Една грешка волно или неволно, обърка и затрудни заседанието на комисията. Представете си как се отразява това на хората, които зависят от този документ. Много започнаха да стават грешките на общинска администрация и препоръчвам да не ползват метода на копи-пейст, защото така се прехвърлят данни от един документ на друг и създават проблеми и неудобство на гражданите, както е в случая.

Ст. Андонов: Колеги, ако няма други въпроси и коментари, моля да гласуваме докладна записка № 522 да влезе за разглеждане в постоянните комисии, след като бъдат направени корекциите по нея в срок до 10.00 часа в понеделник-20 септември.

Станимир Андонов – „За“, Анета Филипова –„ За“; Желязко Иванов – „За“; Димитринка Господинова - „За“, Панайот Рейзи - отсъства. С четири гласа „За“ – докладната записка влиза за разглеждане в постоянните комисии.

Колеги, с това работата на комисията приключи.

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

    Председател на комисия по „Законност, обществен ред,

    сигурност, граждански права, молби и жалби”

 

  

  

Вадещ протокола:

Петя Димитрова 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Забележка: Протокол от заседанието на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби  от 17.09.2021 г., от  /14:00 ч./ е неразделна част от  документацията на заседание №21/28.07.2021 г. на Общински съвет Созопол

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 38

на

Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби

 

На 23.09.2021 г., от 14:00 часа, се проведе онлайн заседание на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби.Заседанието откри Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол. Участие взеха:Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол, Галина Георгиева – юрист на Община Созопол, Ваня Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол и служители от общинска администрация.

Водещ заседанието беше Станимир Андонов – председател на комисията. След направена  поименна проверка присъстваха:

 1. Станимир Андонов –председател;
 2. Желязко Иванов – член;
 3. Анета Филипова – член;
 4. Димитринка Господинова – член.

От заседанието отсъстваше Панайот Рейзи. С необходимият кворум  комисията проведе своето заседание и разгледа следните докладни записки:

          Станимир Андонов: 1. Докладна записка № 507/02.09.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: 1. Удостояване Евелина Николова и Мирослав Гочев със званието „Почетен гражданин на град Созопол“;

 1. Предоставяне на парична награда за спортно постижение - спечелен бронзов медал на олимпийските игри в Токио;

Ст. Андонов: На предната комисия стигнахме до извода, че вносителя ще направи промяна в т. 1. от решението - промяната не е направена!

Г. Георгиева формулира корекцията в решението на т.1 така: в първото изречение „... на осн. чл.21, ал.1 т.23 от ЗМСМА…“  да бъде коригирано и да се чете: „… на основание чл.21, ал.1 т.22 от ЗМСМА…“.

Ст. Андонов: Благодаря! Колеги, други  въпроси? Да разбирам, че няма. Който е съгласен с тази предложена промяна докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Станимир Андонов – „За“, Анета Филипова –„За“; Желязко Иванов – „За“; Димитринка Господинова - „За“, Панайот Рейзи - отсъства. С четири гласа „За“ – докладна записка №507 влиза за разглеждане на общинска сесия.

 

 1. Докладна записка № 509/09.09.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Даване на съгласие за побратимяване на община Созопол и Ярославски общински район (Руска Федерация).

Г-н Пинелов информира присъстващите, че преводите, който очаквахме са получени на служебния имейл и съответно препратени на всички общински съветници.

Г-жа Г. Георгиева уточни, че на следващият ден очакват оригиналите и след, като ги получат ще ни ги предоставят.

Ст. Андонов: Благодаря! Колеги въпроси? Да разбирам, че няма. Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Станимир Андонов – „За“, Анета Филипова –„За“; Желязко Иванов – „За“; Димитринка Господинова - „За“, Панайот Рейзи - отсъства. С четири гласа „За“ – докладна записка №509 влиза за разглеждане на общинска сесия.

Г-н Председател, това са докладните, които бяха предложени за разглеждане от комисията.

 

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

 

Председател на комисия по „Законност, обществен ред,

сигурност, граждански права, молби и жалби”

 

 

Протоколиращ: ..........................

                                  /Г. Глухчева/                  

 

 

 

ПРОТОКОЛ №17

на

комисията  по ”Финанси и бюджет, международни проекти и програми”

 

 

На 23.09.2021 г. от 14.15 ч., се проведе онлайн заседание на комисията по „Финанси и бюджет международни проекти и програми” в състав:

 1. Димитринка Господинова – председател;
 2. Станимир Андонов – член;
 3. Цветелин Георгиев – член;
 4. Милена Желева – член. Отсъства Красимира Германова.

На заседанието присъстваха :

 1. 1. Георги Пинелов – Председател на Общинския съвет – гр. Созопол;
 2. 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. 3. Общински съветници;
 4. Ваня Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол;
 5. Галина Георгиева – юрист на община Созопол.

Заседанието откри и ръководи председателя  на комисията – Димитринка Господинова.

Димитринка Господинова: Уважаеми г-н Председател, г-н Кмете, колеги, присъстват четирима членове на  комисията и можем да започнем своята  работа. За разглеждане са постъпили следните докладни записки

 

  Докладна записка № 487/17.08.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: Отчет за изпълнението на бюджета, ИБСФ/ извънбюджетни сметки и фондове/ и състоянието на общинския дълг на Община Созопол за 2020 г.

Колеги, имате  ли въпроси и коментари по тази докладната? Няма. Който е съгласен докладна записка №487 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: аз гласувам – „За“, Станимир Андонов – „ За“;  Цветелин Георгиев – „За“; Красимира Германова – отсъства; Милена Желева – „За“. С четири гласа „За“ – докладна записка № 487 влиза за разглеждане на общинска сесия и комисията предлага да се вземе решението така, както е по докладната.

 

 Докладна записка № 488/17.08.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: Отчет за изпълнението на бюджета, ИБСФ/ извънбюджетни сметки и фондове/ на Община Созопол към 30.06.2021 г.

            Колеги, имате  ли въпроси по тази докладната? Няма. Който е съгласен докладна записка №488 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: аз гласувам – „За“, Станимир Андонов – „ За“;  Цветелин Георгиев – „За“; Красимира Германова – отсъства, Милена Желева – „За“. С четири гласа „За“ – докладна записка № 488 влиза за разглеждане на общинска сесия и комисията предлага да се вземе решението така, както е по докладната.

 

 Докладна записка № 513/10.09.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: Утвърждаване на ценоразпис за предоставяне на услугата- продажба на добита дървесина от временен склад.

Г-н Т. Янакиев обясни: “В докладната става въпрос за дървесината „мъждрян „ и „габър“. Към този момент цена за дървесината „мъждрян „ и „габър“ няма цена и по предложение на инж. Жеков се вкарват цени, които са  идентични с цените за местно население 39 лв. с ДДС за продажба. Когато става въпрос само за такъв вид дървесина без да има в него дъб или друга дървесина различна от мъждрян и габър, и с тази цена ще може да се позволи на ОГП /Общинско горско предприятие/ да се  продава тази дървесина на пазара.

Ст. Андонов: Тази цена не ели много висока за този тип дървесина, понеже ми се струва, че пак няма да се продаде ако е 39 лв. кубика?

Инж. Мишо Жеков: Имаме налични   800 кубика от тази дървесина, но местното население не желае да ползва такава дървесина, а ние сме затруднени, защото сме в кроя на ревизионния период и такава хубава дървесина, каквато на времето са ползвали, не сме в състояние сега да дадем. според устройствения проект сме длъжни да изсечем келявия габър, мъждрян, за да може да има възобновяване от хубавите дървесни видове. Предложена е тази дървесина на кметовете по населените места, но те я отказват, но все пак за тази дървесина някакви разходи са направени по придобиването и затова за да не гние дървесината трябва да приемем цена за продажба, защото за сега поне за нея има пазар и тя ще се продаде. За ваша информация предполагам, че до два месеца цената на дървесината ще е доста висока и ще се търси и тази дървесина. Това е пазарна стойност, ако се вдигне цената и ние ще я актуализираме. Аз мисля, до колкото познавам пазара и мисля, че цената на дървесината рязко ще скочи. Използвам случая тук, сега пред общинските съветници да отбележа, че много приказки се изприказваха за задоволяване на населението с дърва, но ето че отказват. Ние до 30 ноември ще задоволим населението с дърва за огрев. Гарантирам, че нито един човек няма да остане без дърва от местната население, само че ние направихме избирателно проверка на някои кметове и се оказа /да не ги обвиняваме/, че те задоволяват нуждите  и на т.н. временно пребиваващи, затова общинските съветници, когато ходят нека те да се информират, защото нашата цел е да се задоволят нуждите на местното население на постоянно живущите и после за страничните, и да не се внушава, че Общината няма да се справи. Пак го казвам съвсем отговорно, , че винаги сме се справяли и пак ще се справим Благодаря, че ме изслушахте.

Илиян Стефанов: Аз също съм солидарен с мнението на г-н Андонов, че този вид дървесина не е за предпочитане от местното население и трябва да се помисли върху варианта за някаква преоценена цена. Не маже да се сравнява дъбова дървесина  с габър и маждрян. Това е тънка дървесина, хората не я предпочитат въобще. Моето предложение е да се помисли за някаква по-ниска цена.

Т. Янакиев: Отбелязвам г-н Стефанов, че това е цена не за местното население. Ние говорим тази дървесина да бъде реализирана на свободния пазар, т.е. в дадената ситуация ние задоволяваме ОГП в частност Общината от приходи. Това не е дървесина, която да бъде насочена към местната население. Всички вие знаете, че когато се кара дървесина за отопление по 5 кубика, то в тези 5 кубика все ще излезе около кубик цер, габър и мъждрян, а когато става въпрос за такава дървесина тя е само от габър и мъждрян ние затова заковаваме такава висока цена, която е за пазара, защото можем да бъдем обвинени, че продаваме дърва за без пари  и затова г-н Жеков предлага 39 лв. за кубик  за свободния пазар, не за местното население.

Ил. Стефанов: Благодаря, не бях чул, че става въпрос за свободния пазар. Благодаря!

Д. Господинова: Други въпроси по тази докладната? Няма. Който е съгласен докладна записка №513 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: аз гласувам – „За“, Станимир Андонов – „ За“;  Цветелин Георгиев – „За“;, Милена Желева – „За“, К. Германова - отсъства. С четири гласа „За“ – докладна записка №513 влиза за разглеждане на общинска сесия и комисията предлага да се вземе решението така, както е по докладната.

 

 Докладна записка № 520/13.09.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: Актуализиране на приходната и разходната част на бюджета на община Созопол за 2021 г.

Г. Пинелов уточни, че след първото заседание на комисията по законност техническата грешка в Приложение 1  в дейност 311 и съответно 322 е отстранена,  и на всички  е представено Приложение 1 с правилно отразени  в него данни.

Д. Господинова: Въпроси по тази докладната? Няма. Който е съгласен докладна записка №520 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: аз гласувам – „За“, Станимир Андонов – „ За“;  Цветелин Георгиев – „За“;, Милена Желева – „За“, К. Германова - отсъства. С четири гласа „За“ – докладна записка №520 влиза за разглеждане на общинска сесия и комисията предлага да се вземе решението така, както е по докладната.

 

Г-н Председател, това бяха докладните записки, разпределени за разглеждане от комисията.

 

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

Председател на комисията по „Финанси и бюджет, международни проекти и програми"

 

 

Протоколиращ:

Гергана Глухчева

 

Забележка: Протокола е неразделна част от материалите на редовна сесия №22/30.09.2021 г.

 

 

ПРОТОКОЛ №17

на

комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”

 

На 23.09.2021 г. от 14:30 часа, се проведе онлайн заседание на комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации” в състав:

 1. Андрей Николов – председател;
 2. Станимир Андонов – член;
 3. Стамат Стаматов - член;
 4. Илиян Стефанов – член;
 5. Цветан Иванов – член.

На заседанието присъстваха :

 1.  Георги Пинелов – председател на Общинския съвет;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол;
 4. Общински съветници;
 5. Служители от общинска администрация.

Разглеждаха са следните докладни записки:

Андрей Николов – председател на комисията: Докладна записка № 504/31.08.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.60.141, по КК на гр. Черноморец, земеделска територия, зона по §4 от ЗСПЗЗ, м. “Митков мост“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради.

Въпроси и коментари по докладната? Няма. Който подкрепя докладна записка № 504 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Стамат Стаматов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Цветан Иванов – „ За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепя докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия.

 

 Докладна записка № 505/31.08.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.5.148, по КК на гр. Созопол, земеделска територия, м. “Буджака“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за КОО /комплексно обществено обслужване/, за изграждане на „сграда за обществено обслужване“.

Въпроси и коментари по докладната? Няма. Който подкрепя докладна записка № 505 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Стамат Стаматов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Цветан Иванов – „ За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепя докладната записка и тя ще се разглежда на общинска сесия.

Докладна записка № 506/31.08.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на: урегулиран поземлен имот I-6002, с идентификатор 67800.6.2, част от 42 м² от поземлен имот с идентификатор 67800.6.115, земеделска територия и поземлен имот с идентификатор 67800.6.792, земеделска територия, за второстепенна улица, с площ от 13 м², образуван от част от ПИ67800.6.115, по КК на гр. Созопол, местност „Буджака“, землище на гр. Созопол, с цел:

 • промяна предназначението на част от 42 м² от поземлен имот с идентификатор 67800.6.115 и поземлен имот с идентификатор 67800.6.792, с площ от 13 м² и
 • обединяването им с УПИ I-6002 в един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане „за вилни сгради“, като се запазват изградените вилни сгради и не се предвижда ново застрояване.

Въпроси и коментари по докладната? Няма. Който подкрепя докладна записка № 506 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Стамат Стаматов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Цветан Иванов – „ За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепя докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия.

 Докладна записка № 516/13.09.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: 1. Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП - частично изменение на план регулация и застрояване на поземлени имоти , изразяващ се в промяна на регулационни граници на ПИ 67800.503.50 и общински ПИ 67800.503.175 по КККР на гр. Созопол, м. „Мисаря“, съгласно графичната част на проекта за ЧИ, и

 1. Одобряване на пазарната цена при която да се сключат предварителни договори по реда на чл.15, ал.3 от Закон за устройство на територията;

Г. Пинелов: Искам да отбележа, че в решението  има описани точка едно /1./, точка  две /2./и точка две-две /2.2/ и точка три /3./, предполагам, че това трябва да е точка две-едно /2.1/. Самото номериране не е правилно отразено и втората ми забележка е  по втора точка чисто  граматически трябва да се оформи началото на изречението.

А. Николов: Внасям предложенията: точка 2.2 да стане 2.1. и на т. 2. в началото на изречението думата „съгласие“ да се членува на „съгласието“ и израза да се чете: „…дава съгласието си за …..“, които е съгласен с направеното предложение за корекция, моля да гласува Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Стамат Стаматов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Цветан Иванов – „ За“. С  пет гласа „За“, приема се предложението за корекция.

Други въпроси и коментари по докладната? Няма. Който подкрепя докладна записка № 516 с така направените корекции да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Стамат Стаматов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Цветан Иванов – „ За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепя докладната записка и тя ще се разглежда на общинска сесия.

Станимир Андонов допълни, че на заседание на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби” от 17.09.2021 г. при разглеждане и обсъждане на докладните записки са стигнали до извода, че за по-добра оперативност и яснота е необходимо да се изписват и двата номера, а не само единия: – номера на Агенция по вписванията, и номера на нотариалните актове нотариуса изповядал сделката.

В. Кирязова разясни, че това е препоръка и не е необходимо гласуване за да се прилага. Тя каза: „ Не е неправилно изписването с двата номера /– номера на Агенция по вписванията, и номера на нотариуса изповядал сделката/, но за пълнота и яснота е добре де се изписват и двата номера. Така изписана и поднесени докладните не са грешни, но може да стане някакво объркване и мисля, че предложението на г-н Андонов е резонно и то трябва да бъде дадено, като препоръка към общинска администрация.

Комисията предлагат и препоръчват на изготвящите докладните, да изписват двата номера за по-голяма яснота.

 

Докладна записка № 522/15.09.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- кмет на община Созопол

     Относно: Допусната очевидна фактическа грешка в Докладна записка №159/10.03.2021 година

Други въпроси и коментари по докладната? Няма. Който подкрепя докладна записка № 522 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Стамат Стаматов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Цветан Иванов – „ За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепя докладната записка и тя ще се разглежда на общинска сесия.

 

Г-н Председател,  това бяха докладните, които комисията разгледа.

 

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

Председател на „Комисията по устройство на територията,

жилищна политика,  строителство,  екология, инфраструктура и телекомуникации

                                   

 

 

Водещ протокола:

Гергана Глухчева

 

 

Забележка: Настоящият протокол е неразделна част от документацията на заседание № 22 от 30.09.2021 г.

 

 

 ПРОТОКОЛ № 15

на

комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”

 

На 23.09.2021 г. от 14:45 часа, се проведе онлайн заседание на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”. Заседанието откри и води Желязко Иванов – председател на комисията.

На заседанието присъстваха всички членове на комисията:

Желязко Иванов – председател на комисията

Андрей Николов – член;

Стилияна Николова – член;

Катя Стоянова – член;

Светлана Лулева – член.  

На заседанието присъстваха още :

 1. Георги Пинелов – председател на Общинския съвет;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Ваня Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол;
 4. 3. Галя Георгиева - юрист на Община Созопол;
 5. 4. Общински съветници;
 6. 5. Служители от общинска администрация.

 

Разгледаха се следните докладни записки:

Докладна записка № 498/30.08.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в поземлен имот с идентификатор 12975.501.582, представляващи 72/287 кв.. ид. ч. от поземлен имот целият с площ 287 кв.м с трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване: „Ниско застрояване/до 10м/“, находящ се в общ. Созопол, с. Вършило, п.к. 8157, ул. "Васил Левски" № 24.

Колеги, имате ли въпроси и коментари по тази докладна? Няма.

Който е съгласен докладната записка 498 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Катя Стоянова – „За“, Светлана Лулева - „За“. С пет гласа - "За" докладна записка №498 влиза за разглеждане на общинска сесия.

 

 Докладна записка № 499/30.08.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 63015.506.253, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, местност 'Старо селище", площ 65 кв.м.. с трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване: "За земеделски труд и отдих"(съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/.

Колеги, имате ли въпроси и коментари по тази докладна? Няма.

Който е съгласен докладната записка № 499 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Катя Стоянова – „За“, Светлана Лулева - „За“. С пет гласа - "За" докладна записка №499 влиза за разглеждане на сесия.

 

Докладна записка № 500/30.08.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 63015.503.140, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, кв. "Атия", площ 586 кв.м.. с трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване: "Ниско застрояване (до 10 m)". 

Колеги, имате ли въпроси и коментари по тази докладна? Няма.

Който е съгласен докладната записка №500 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Катя Стоянова – „За“, Светлана Лулева - „За“. С пет гласа - "За" докладна записка №500 влиза за разглеждане на сесия.

 

Докладна записка № 508/02.09.2021 г. от Тихомир Янакиев- кмет на община Созопол

Относно: прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в урегулиран поземлен имот с идентификатор 12975.501.68, представляващи 118/301 кв.м. ид. ч. от поземлен имот целият с площ 301 кв.м. с трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване: „Ниско застрояване/до 10м/“, находящ се в общ. Созопол, с. Вършило, п.к. 8157, ул. "Цар Петър" № 36

Колеги, имате ли въпроси и коментари по тази докладна? Няма.

Който е съгласен докладната записка №508 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Катя Стоянова – „За“, Светлана Лулева - „За“. С пет гласа - "За" докладна записка №508 влиза за разглеждане на сесия.

 

 Докладна записка № 512/10.09.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Предложение за включване на обект като общински от първостепенно значение към „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2021г.”, приета с Решение № 321/09.02.2021г

Колеги, имате ли въпроси и коментари по тази докладна? Няма.

Който е съгласен докладната записка №512 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Катя Стоянова – „За“, Светлана Лулева - „За“. С пет гласа - "За" докладна записка №512 влиза за разглеждане на сесия.

 

Докладна записка № 514/10.09.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Провеждане на процедура по изпълнение на проект за техническа инфраструктура по проект за улична регулация „Второстепенна улица с о.т. 32-33-61-34-601-35-128-292-36-37-192-195-275-82-83-84-85-119-118-117-116-115-114-113-112-111-110-109-108-107-106-600, местност Аклади, землище на гр. Черноморец“ чрез отчуждаване на части от поземлени имоти, частна собственост, попадащи в предвижданията му.

Колеги, имате ли въпроси и коментари по тази докладна? Няма.

Който е съгласен докладната записка №514 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Катя Стоянова – „За“, Светлана Лулева - „За“. С пет гласа - "За" докладна записка №514 влиза за разглеждане на сесия.

 

Докладна записка № 515/13.09.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: допълнение на решение №398 от 28.04.2021 г.;

Колеги, имате ли въпроси и коментари по тази докладна? Няма.

Който е съгласен докладната записка №515 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Катя Стоянова – „За“, Светлана Лулева - „За“. С пет гласа - "За" докладна записка №515 влиза за разглеждане на сесия.

 

Докладна записка № 517/13.09.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в урегулиран поземлен имот с идентификатор 32737.501.643, представляващи 46/1 036 кв.м ид.ч. от поземлен имот целият с площ 1 036 кв.м. с трайно предназначение на територията: „Земеделска“ и начин на трайно ползване: „Ниско застрояване/до 10м/“, находящ се в общ. Созопол, с. Индже войвода, ул. ‚Странджа“.

Колеги, имате ли въпроси и коментари по тази докладна? Няма.

Който е съгласен докладната записка №517 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Катя Стоянова – „За“, Светлана Лулева - „За“. С пет гласа - "За" докладна записка №517 влиза за разглеждане на сесия.

 

Докладна записка № 518/13.09.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с планов номер 42.519, находящ се в общ. Созопол, гр. Черноморец, местност „Външна чешма", площ 963 кв.м.. с трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване: "За земеделски труд и отдих"(съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

Колеги, имате ли въпроси и коментари по тази докладна? Няма.

Който е съгласен докладната записка №518 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Катя Стоянова – „За“, Светлана Лулева - „За“. С пет гласа - "За" докладна записка №518 влиза за разглеждане на общинска сесия.

 

Докладна записка № 519/13.09.2021 г. от Тихомир Янакиев  кмет на община Созопол

Относно: учредяване право на ползване на 4 002 кв. м., върху поземлен имот с идентификатор № 14249.26.10, с трайно предназначение на територията "Земеделска" и начин на трайно ползване "Нива", категория на земята 9, находящ се в област Бургас, община Созопол, с. Габър, местност "Баба Рада"

Колеги, имате ли въпроси и коментари по тази докладна? Няма.

Който е съгласен докладната записка №519 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Катя Стоянова – „За“, Светлана Лулева - „За“. С пет гласа - "За" докладна записка №519 влиза за разглеждане на сесия.

 

           

Господин Председател, това бяха докладните разпределени за разглеждане от  комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”. Благодаря за вниманието!

 

 

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

Председател на комисията

по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”

 

 

 

Водещ протокола:

Гергана Глухчева

 

Забележка: Настоящият протокол е неразделна част от документацията на  заседание №22/ 30.09.2021 г. на Общински съвет -  Созопол

 

 

ПРОТОКОЛ № 7

на

Комисията по социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедание

 

На 23.09.2021 г. от 15:00 часа, се проведе онлайн заседание на комисията по "Социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедание“. Заседанието води Анета Филипова - председател на комисията. След направена проверка на комисията присъстваха:

 1. Анета Филипова – председател;
 2. Стилияна Николова – член;
 3. Андрей Николов – член;
 4. Стойчо Неделчев – член. Отсъства Цветелин Георгиев.

 

В работата на заседанието взеха участие:

 1. 1. Георги Пинелов – председател на Общинския съвет;
 2. 2. Тодор Дамянов – зам.-кмет на Община Созопол;
 3. Ваня Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол;
 4. Галина Георгиева – юрист на Община Созопол;
 5. Общински съветници;
 6. Служители от общинска администрация.

 

А. Филипова: Г-н Председател, комисията има кворум, присъстват четирима от членовете и може да започне своята работа. Постъпили са две докладни за разглеждане:

  Докладна записка № 510/10.09.2021 г. от Тодор Дамянов - зам.-кмет на община Созопол

Относно: Утвърждаване на слетите и маломерни паралелки в училищата на територията на Община Созопол за учебната 2021/2022 учебна година.

Колеги, въпроси и питания по докладната имате ли? Няма. Който е съгласен докладна записка №510 да бъде разгледана на общинска сесия моля, да гласува: Анета Филипова – "За",  Стилияна Николова – "За",  Андрей Николов – "За",  Стойчо Неделчев – "За". С четири гласа "За" , поради отсъствието на г-н Цветелин Георгиев, докладната влиза за разглеждане на сесия на Общинския съвет.

 

Докладна записка № 511/10.09.2021 г. от Тодор Дамянов- зам.-кмет на община Созопол

Относно: Определяне броя на групите и броя на децата в тях през учебната 2021 / 2022 година в детските градини на територията на община Созопол

Колеги, въпроси и питания по докладната имате ли? Няма. Който е съгласен докладна записка №511 да бъде разгледана на общинска сесия моля, да гласува: Анета Филипова – "За",  Стилияна Николова – "За",  Андрей Николов – "За",  Стойчо Неделчев – "За", Цветелин Георгиев – няма го. С четири гласа "За" докладната влиза за разглеждане на сесия на Общинския съвет.

 

С това бяха докладните, разгледани от комисията по „Социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедание”.

 

  

АНЕТА ФИЛИПОВА

Председател на комисия по

            „Социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедание”

 

 

  

Водещ протокола:

Гергана Глухчева

 

  

Забележка: Протоколът е неразделна част от материалите към заседание № 22/30.09.2021 г. на Общински съвет Созопол

 

 

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО редовно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО редовно заседание на Общински съвет Созопол,...

Обява за дневния ред на ДВАДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл. 28а, ал.1 от ЗМСМА, свиквам ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВ...

График на постоянно действащите комисии за ДВАДЕСЕТ И ТРЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ДВАДЕСЕТ И ТРЕТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, св...

Обява за дневния ред на ДВАДЕСЕТ и ТРЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл. 28а, ал.1 от ЗМСМА, свиквам ДВАДЕСЕТ И ТРЕТ...

График на постоянно действащите комисии за ДВАДЕСЕТ И ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ДВАДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на Общински съвет Созопол, св...