Петък, 10 Декември 2021 11:11

Протоколи от заседанията на постоянните комисии във връзка със сесия №25

ПРОТОКОЛ №43 

от заседание на комисията по „ Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“

 

            Днес, 10 декември 2021 г., от 14.00 часа  се проведе редовно онлайн заседание на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“.

От членовете на комисията присъстваха: Станимир Андонов – председател, Желязко Иванов – член, Димитринка Господинова – член, Анета Филипова – член. От заседанието отсъстваше Панайот Рейзи.

На заседанието присъстваха още: Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол, Ваня Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол, Галя Георгиева – юрист на Община Созопол,  Тодор Дамянов - зам.-кмет на Община Созопол.

 

Разгледаха се следните докладни записки:

 

Докладна записка № 664/01.12.2021 г. от Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол относно:

Отчет за дейността на Общински съвет Созопол и неговите комисии за периода 01.06.2021 г. до 30.11.2021 г.

            Въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ и  Панайот Рейзи  - отсъства, и в резултат от гласуването  четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка  за разглеждане от постоянните комисии.

 

Докладна записка №665/02.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

Приемане на промени съгласно Проект на Правилник за изменение и допълнение на правилника за организация на работа в рибарско пристанище „Созопол“  и Проект на Правилник за изменение и допълнение на правилника за организация на работа в рибарско пристанище „Черноморец“

Станимир Андонов отбеляза, че в Приложение 1, в точка I-ва римска и II-ра римска, условията са еднакви с изключение само по това, дали собственикът притежава разрешително за стопански риболов и дали това е условието тарифите да са  различни.

Галя Георгиева отговори, че ако има разрешително таксата е по-ниска, ако няма разрешително таксата е по-висока.

            Други въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ и Панайот Рейзи  - отсъства, и в резултат от гласуването  четири гласа  „за“, комисията допуска докладната записка  за разглеждане от постоянните комисии.

 

Докладна записка №687/07.12.2021 г. Тихомир Янакиев.- кмет на община Созопол относно:

Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложениe „Благоустрояване на селищен парк в кв. Атия – УПИ 63015.503.83 “, с. Атия, общ. Созопол“  за финансиране по Проект "Красива България" на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) по: Мярка 01 „Подобряване на обществената среда в населените места”.

            Въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“, Панайот Рейзи  - отсъства и в резултат от гласуването  с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка  за разглеждане от постоянните комисии.

 

Докладна записка №667/03.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

Компенсирани промени на разходната част на бюджета на община Созопол за 2021 г.

            В обсъждането се включи и Председателя на Общинския съвет с констатацията, че в решението на стр. 3-та от докладната, написаната точка втора арабска /2./, трябва да се чете точка трета арабска /3./.

 Г. Георгиева потвърди допуснатата техническа грешка и корекцията: на стр. трета от решението точка 2.  - да се чете: 3.

            Други въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“, Панайот Рейзи  - отсъства и в резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка  за разглеждане от постоянните комисии.

 

 

Докладна записка №657/30.11.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

Одобряване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхват на ПИ с идентификатор 67800.13.21 по КК на гр. Созопол, м. “Добровица“ изработен с цел обособяване на УПИ и запазване на съществуващата сграда  с идентификатор 67800.13.21.1 по КК на гр. Созопол с функционално предназначение – сграда за водоснабдяване и/или канализация, представляваща обект: „Хлораторно по деривация Куку баир – Равадиново“, във връзка с провеждане на процедура по отчуждаване на основание чл. 205 т. 2 от ЗУТ.

Станимир Андонов констатира, че :

- Акта за публична общинска собственост е  с липсващи страници.

- Приложеното писмо на РИОСВ е непълно – липсват страници.

Станимир Андонов поиска разяснение по докладната относно собствеността на земята и сградата.

Галя Георгиева обясни: „Сградата е в частен имот. Този имот е възстановен по параграф 27 от ЗСПЗЗ, като стопанисване – Община. В него не беше отразено, че сграда – съоръжение от такова значение се намира там. Сега  с дело  спечелихме нанасянето на сградата, тъй като го направихме, след като имота стана частен.  Сега трябва да обособим площ, която обслужва сградата, която по закон също подлежи на отчуждаване, защото е от важно общинско значение. Собственикът със сигурност не е доволен, но просто не сме заявили това възстановяване от Общината. Той си го е заявил през Поземлена комисия. Ако беше вярна кадастралната карта и беше нанесено, нямаше изобщо да се стигне до възстановяване.  След като се е случило, по-добре в момента да се вземат мерки и да се поправят нещата.“ 

            Други въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ и Панайот Рейзи  - отсъства, и в резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка  за разглеждане от постоянните комисии, като липсващите документи да бъдат добавени за заседанието на постоянните комисии.

 

Докладна записка №668/03.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на:

 1. Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, в обхват на части от поземлени имоти, с идентификатори 67800.8.309, 67800.8.310, 67800.8.1113 - общинска публична собственост, м. “Каваци“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна на предназначението и урегулиране, като се обособят три нови урегулирани поземлени имоти, с отреждане „за Оо“, „за КПС“ и „За трафопост“.
 2. Изменение на Подробен устройствен план – План за улична регулация /изменение на ПУП – ПУР/, на улица с осови точки 1 ÷ 23 (одобрена със Заповед №141/28.03.2002г., на Кмета на Община Созопол), като елемент на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия, в участъка от осови точки 21-22-23, като същата се уширява, в обхват на части от: ПИ67800.54.183 и ПИ67800.54.179, без данни за собственост, урбанизирана територия, за второстепенна улица. С изменението се заличават осови точки 22 и 23.
 3. Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/, за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия, за обект: „Второстепенна улица с осови точки 28а–28б-28в-28г-28д-28е-28ж-28з-28и-28й-28к-28л-28м-28н-28о-28п-28р-28с-28т и обособяване на 2 бр. крайулични паркинги за общо 18 броя автомобила“, в обхват на части от поземлени имоти 67800.54.182, 67800.8.309 и 67800.54.1, земеделска територия, собственост общинска публична, за осигуряване на достъп до ПИ с идентификатор 67800.8.1011, по КК на гр. Созопол, представляващ морски плаж „Каваците – север“.

            Въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“, Панайот Рейзи  - отсъства и в резултат от гласуването  с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка  за разглеждане от постоянните комисии.

 

Докладна записка №663/01.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

 Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 63015.506.267, с. Атия, м. “Старо селище“, община Созопол

            Станимир Андонов констатира, че в решението т.2, ред 2-ри: е изписано „…..във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за собствеността“ и предложи да се чете: „…..във връзка с чл. 36 от Закона за собствеността“, тъй като този закон в този член не съдържа ал.1, т.2. Същото се отнася и за следващите две докладни 666 и 669.

            Други въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“, Панайот Рейзи  - отсъства и в резултат от гласуването  с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка  за разглеждане от постоянните комисии.

 

Докладна записка №666/02.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

 Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с планоснимачен № 134.223, землище на с. Крушевец, община Созопол

Комисията констатира същата грешка, както в предходната докладна - в решението  във 2 точка неправилно е  цитиран член на закон и алинеи към него. Корекцията ще бъде направена по време на заседанието на комисията.

Г. Георгиева обясни, че към тази докладна е приложен нотариален акт, който няма номер от Служба по вписванията, защото през 1993 година регистрите са водени от нотариусите и затова няма номер вписване.  На оригиналите в горната част са поставяни марки, а преписите остават така.

            Други въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“, Панайот Рейзи  - отсъства и в резултат от гласуването  с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка  за разглеждане от постоянните комисии.

 

Докладна записка №669/03.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 81178.41.45, с.о. “Червенка“, м. “Аклади“, гр. Черноморец, община Созопол

Комисията констатира същата грешка, както в предходната докладна - в решението  във 2 точка неправилно е  цитиран член на закон и алинеи към него. Корекцията ще бъде направена по време на заседанието на комисията.

            Други въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“, Панайот Рейзи  - отсъства, и в резултат от гласуването  четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка  за разглеждане от постоянните комисии.

 

 

Докладна записка №670/02.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

 Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на  части от обект – общинска собственост, представляващ помещение-офис с площ от 12 кв.м. /дванадесет/, находящ се на партерен етаж в сграда с идентификатор 67800.505.178.1 –

„Културния дом“, разположен в ПИ с идентификатор 67800.505.178

Комисията констатира, че не се спазват препоръките за изписване на номерата на Служба по вписванията под решението в Приложенията. Цитирани са само общинските номера.

            Други въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“, Панайот Рейзи  - отсъства и в резултат от гласуването  с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка  за разглеждане от постоянните комисии.

 

Докладна записка №671/03.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от обект общинска собственост, представляващ помещение-офис с площ от 13 кв.м. /тринадесет/, находящ се на партерен етаж в сграда с идентификатор 67800.505.178.1 –„Културния дом“, разположен в ПИ с идентификатор 67800.505.178

            Въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“, Панайот Рейзи  - отсъства и в резултат от гласуването  с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка  за разглеждане от постоянните комисии.

 

Докладна записка №672/03.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 63015.503.194,  с адрес: община Созопол, село Атия, площ 2 548 квадратни метра (кв.м.) с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване (НТП): "Ниско застрояване /до 10m/".

Комисията констатира, че в становището на кмета на с. Атия, в относно пише покупко-продажба, а действието е продажба.

            Други въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“, Панайот Рейзи  - отсъства и в резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка  за разглеждане от постоянните комисии.

 

 Докладна записка №673/03.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик върху поземлен имот (ПИ), с идентификатор 12975.501.393, с адрес: община Созопол, село Вършило, п.к.8157, ул. “Лазур“ №10, с площ 505 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията  (ТПТ): "Урбанизирана" и начин на трайно ползване (НТП) „Ниско застрояване /до 10м/“. 

            Въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“, Панайот Рейзи  - отсъства, и в резултат от гласуването  с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка  за разглеждане от постоянните комисии.

 

Докладна записка №677/06.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 63015.506.133, с. Атия, м. Старо селище“, община Созопол

            Комисията констатира следното :

-  в решението т. 1, ред 13-ти е изписано Закон за стопанисване и ползване на земеделските земи. Г-н Андонов каза, че такъв закон няма. Трябва да е Закон за собствеността и ползване на земеделските земи.

- в решението т. 2, ред 2-ри: е изписано „…..във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за собствеността“ и предложи да се чете: „…..във връзка с чл. 36 от Закона за собствеността“, тъй като този закон в този член не съдържа ал.1, т.2.

- в решението т. 2, ред 3-ти и 4-ти: Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество да се чете с общинска собственост.

Станимир Андонов отбеляза, че в някои общини наредбите им са за разпореждане с общинско имущество, но нашата, която е приета от Общински съвет-Созопол е Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане  с общинска собственост.

- т. 2, ред 13-ти също е написан грешно закона, трябва да се чете Закон за собствеността и ползване на земеделските земи.

            Въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“, Панайот Рейзи  - отсъства и в резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка  за разглеждане от постоянните комисии.

 

Докладна записка №682/07.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

Поправка чрез сключването на анекс към Договор за покупко-продажба на

недвижим имот № 8-520/17.09.2019 год. сключен между Община Созопол и Нора Тодорова Миланова

 По време на обсъждането възникнаха доста специфични въпроси.

Комисията предложи на общинска администрация, за постоянните комисии, докладната и решението към нея, да бъдат преразгледали и  написани точно, вярно и разбираемо, за да не се допусне отново грешка.

            След гласуване: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“, Панайот Рейзи  - отсъства и в резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка  за разглеждане от постоянните комисии.

 

Докладна записка №683/07.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

Безвъзмездно отдаване за срок от 1 (една) година в полза на ПП "ГЕРБ" следния недвижим имот: самостоятелен обект в сграда, с идентификатор: 67800.504.224.1.6, с площ 68 квадратни метра (кв.м.), с предназначение на самостоятелния обект "За офис",  с адрес: общ. Созопол. гр. Созопол, ул. "Черно море" № 1, бл. 4, ет. 0;

            Г-н Андонов зададе въпрос: кой ще поеме разходите за ток, вода и какво означава безвъзмездно? Според него само ползването на помещението е безвъзмездно.

            Комисията предлага да се прецизира решението и да се допише, че разходите за консумативите се покриват от ползвателя.

            Други въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“, Панайот Рейзи - отсъства и в резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане от постоянните комисии.

 

Докладна записка №684/07.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 63015.506.459, с адрес: община Созопол, село Атия, местност "Старо селище", площ 484 квадратни метра (кв.м.) с трайно предназначение на територията (ТПТ):„Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)".

Г. Пинелов, отбеляза че тук становището на кмета на с.Атия е правилно изписано.

Станимир Андонов добави в т. 1, ред 3-ти е изписано: Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане  с общинско имущество. Да се коригира на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане  с общинска собственост.

            Въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“, Панайот Рейзи  - отсъства и в резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка  за разглеждане от постоянните комисии.

 

Докладна записка №685/07.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда - частна общинска собственост, с идентификатор 67800.503.573.7.6, с площ от 38,16 квадратни метра (кв. м.), предназначение на самостоятелния обект: „За търговска дейност“, с адрес: общ. Созопол, гр. Созопол, ул.

"Републиканска".

Комисията констатира, че има разминаване - в АЧОС номера от  Агенция по вписването е с рег- №8300, а в докл. навсякъде е записан – 8227/14.07.14 г., както е по скицата издадена от Агенция по Кадастър

Г. Георгиева обясни, че една от двете институции е объркала – или Агенция по вписване, или Агенция Кадастър, но коя е объркала, няма как да разберем и няма смисъл да правим корекция.

            Други въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“, Панайот Рейзи  - отсъства и в резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка  за разглеждане от постоянните комисии.

 

 

Докладна записка №686/07.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда - частна общинска собственост, с идентификатор 67800.503.573.7.7, с площ от 37 квадратни метра (кв. м.), предназначение на самостоятелния обект: „За търговска дейност“, с адрес: общ. Созопол, гр. Созопол, ул. "Републиканска".

Комисията констатира, че и в тази докладна също има разминаване в номерата на АОС и скицата от Агенция по Кадастър.

Г. Георгиева отговори, че ще направи проверка на оригиналните документи. Ще се свържат и с Агенция Кадастър, за да се изясни причината за тези разминавания и ще бъде обяснено на общинските съветници.

            Други въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“, Панайот Рейзи  - отсъства и в резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка  за разглеждане от постоянните комисии.

 

Докладна записка №689/07.12.2021 г. от  - Тодор Дамянов – кмет-кмет на община Созопол относно:

Отпускане на еднократна финансова помощ, съгласно Наредбата за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на жители на Община Созопол.

            Въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“, Панайот Рейзи  - отсъства и в резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка  за разглеждане от постоянните комисии.

 

              Комисията излезе с предложение към общинска администрация, когато се изготвя дадена докладна, след като са изписани приложенията, да бъде допълнена и с едно изречение - колко страници съдържа докладната  ведно с приложенията.

 

 

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

 

Председател на комисията по

„Законност, обществен ред, сигурност,

граждански права, молби и жалби“

 

 

Гергана Глухчева

Водещ протокола

 

 

Забележка: Протоколът е неразделна част от материалите към заседание № 25/22.12.2021 г. на Общински съвет Созопол

 

  

 

ПРОТОКОЛ №44

 

от заседание на комисията по „ Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“

 

            Днес, 15 декември 2021 г., от 14.00 часа  се проведе редовно, онлайн заседание на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“.

            В началото на заседанието от комисията присъстваха: Станимир Андонов – председател, Желязко Иванов – член, Димитринка Господинова – член, Анета Филипова – член и Панайот Рейзи - отсъства.

На заседанието присъстваха още: Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол, Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол, Ваня Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол, Галина Георгиева – юрист на Община Созопол,  Тодор Дамянов - зам.-кмет на Община Созопол,  служители от общинска администрация.

 

Разгледаха се следните докладни записки:

 

Докладна записка № 664/01.12.2021 г. От Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол относно:

Отчет за дейността на Общински съвет Созопол и неговите комисии за периода 01.06.2021 г. до 30.11.2021г.

            Въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ и  Панайот Рейзи  - отсъства, и в резултат от гласуването  с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка  за разглеждане на общинска сесия.

 

Докладна записка №665/02.12.2021 г. От Тихомир Янакиев- кмет на община Созопол относно:

Приемане на промени съгласно Проект на Правилник за изменение и допълнение на правилника за организация на работа в рибарско пристанище „Созопол“  и Проект на Правилник за изменение и допълнение на правилника за организация на работа в рибарско пристанище „Черноморец“

Г-н Янакиев разясни, че: „Причините и мотивите на докладната са:

 • да се генерират нови приходи, като успоредно с това e съобразено, да не се натоварват излишно хората, които са ползватели на двете пристанища;
 • целта е разширяване на услугите, които се предоставят на тези хора;

Г-н Янакиев каза, че както на пристанището в Черноморец се предлагат, така и  на пристанището в Созопол,  при направения ремонт има нови услуги -  прекарани са ток и вода до лодкостоянките. На стария кей са монтирани електроразпределителни кутии, които дават възможност на собствениците на лодки, да направят някакви малки ремонтни дейности на место, или когато бъдат самите лодки извадени от водата. ЕВН е прокарал трасето и обекта е свързан с електромрежата на града. Диференциация  се прави и на метражите на лодките, т.е. вече има значение, и колко метра е дълга лодката.

Г-н Янакиев каза, че искат да се закупи ново съоръжение – някакъв плавателен съд, с който да може, да  се почиства пристанището от водорасли, тъй като има много оплаквания от рибари и собственици на лодки.

По време на разглеждане на докладната в заседанието се включи и Панайот Рейзи, който е член на тази комисия.

            Въпроси и други коментари по докладната нямаше. След гласуване: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ и  Панайот Рейзи  - „за“, и в резултат от гласуването  пет гласа „за“, докладната записка  влиза за разглеждане на общинска сесия.

 

Докладна записка №687/07.12.2021 г. Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложениe „Благоустрояване на селищен парк в кв. Атия – УПИ 63015.503.83 “, с. Атия, общ. Созопол“ за финансиране по Проект "Красива България" на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) по: Мярка 01 „Подобряване на обществената среда в населените места”.

Г-н Янакиев каза, че: "Тази програма, "Красива България", в момента има възможност за набиране на предложения. Ние почти година бяхме в един ступор между двата програмни периода - двете временни правителства, избори и всичките политически неща, и не се работи по европейските програми в пълен обем, както през периода 2014-2020 г., така че използваме всяка една възможност, която ни се дава, за да можем да облагородяваме населените маеста в община Созопол. В случая става въпрос за с. Атия. Проектното предложение е на стойност 192 000 лв., като 50% е грант, а другите 50% ще бъдат съфинансирани от Общината. Ще се работи по центъра на с. Атия – долното селище. Ще се направят люлки,  нови детски комбинирани съоръжения, зони за фитнес на открито, ще има преоборудване на съоръжения за деца над 12 години. Преасфалтиране на съществуващите площадки и полагане на термо пластики. Убедени сме, че с това нещо ще бъде променен облика на Атия.

Панайот Рейзи: Г-н Кмете, по "Красива България" е добре, но все пак гранта е 50:50, при положение че постоянно парадираме, че нямаме пари, мисля че няма логика да кандидатстваме по тази  програма. Вярно е и 50 % да се спечелят няма лошо, но все пак европейските програми си имат своите изисквания, контрол и т.н., дали си заслужава времето и труда? Аз, ще подкрепя докладната, просто коментирам до толкова, че много по-добре е да се насочим към другите програми, когато бъдат отворени и грантовете са 90%, 100 %, защото енергията, времето и труда е едно и също, дали играем да грант 50:50 или грант 90%, времето и всичко е едно и също, но все пак, както прецените.  Ще подкрепя докладната, нищо повече. Коментирам я само, като казус.

Т. Янакиев: Благодаря! Да, както г-н Рейзи каза, другите програми все още не са отворени.  Аз, не мисля че имаме право независимо, че програмите не работят, ние да не търсим алтернативни варианти за кандидатстване по проекти, в случая е по "Красива България". Не знаем кога ще отворят другите програми. За пример давам двата проекта: по Норвежката програма за енергийната ефективност на нашата сграда и другият е отново за ремонт на нашето пристанище. И двата проекта чакат от няколко месеца. На този етап това е отворено и по това може да се работи.

Относно "парадирането, че нямаме пари", аз не мисля че парадираме, че нямаме пари. Просто държим една стабилна финансова политика, която по някакъв начин до този момент, дава своите резултати. Министерство на финансите ни изкара от списъка на общините с нарушени финансови показатели. Нямаме финансови задължения, така че на този етап макар и изключително трудно, нещата се движат в правилната посока. Самия факт от това, което ще се случи в с. Атия, като се промени облика на населеното място, ще е добро, мисля че хората го заслужават. Благодаря!

            Други въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ и  Панайот Рейзи  - „за“, и в резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка  за разглеждане на общинска сесия.

 

Ст. Андонов: Колеги, по обективни причини, след нашето заседание на 10.12.2021 г. е постъпила:

Докладна записка №701/14.12.2021 г. От Тихомир Янакиев – кмет на община Созопол относно:

Компенсирани промени на разходната част на бюджета на община Созопол за 2021г., която днес трябва да разгледаме за законност.

Г-н Рейзи зададе въпрос, кое налага внасянето на тази извънредна докладна.

Тъй като г-н Рейзи не е член на финансовата комисия, г-н Янакиев обясни, че от директора на училището в Созопол е постъпила докладна за закупуване и поставяне на устройства, с които се измерва температурата, лицево  разпознаване и т.н., това е необходимо, и във връзка с кризата от КОВИД 19 в училището,  затова по време на финансовата комисия ще оттегли докладна записка №667/03.12.2021 г., и ще бъде разгледана новата, която съдържа това допълнение. Сега се обсъжда  от комисията по законност.

П. Рейзи: Благодаря, Ви г-н Кмете, ще бъде подкрепена от мен.

            Други въпроси и други коментари по докладната нямаше. След гласуване: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ и  Панайот Рейзи  - „за“ и в резултат от гласуването с пет гласа „за“, комисията допуска докладната записка  за разглеждане на общинска сесия.

 

.

СТАНИМИР АНДОНОВ

Председател на комисия по „Законност, обществен ред,

сигурност, граждански права, молби и жалби”

 

 

 

Протоколиращ: ..........................

/Г. Глухчева/

 

  

 

ПРОТОКОЛ №19

на

комисията  по ”Финанси и бюджет, международни проекти и програми”

 

 

На 15.12.2021 г. от 14.15 ч., се проведе онлайн заседание на комисията по „Финанси и бюджет международни проекти и програми” в състав:

 1. Димитринка Господинова – председател;
 2. Станимир Андонов – член;
 3. Цветелин Георгиев – член;
 4. Милена Желева – член;
 5. Красимира Германова.

На заседанието присъстваха :

 1. Георги Пинелов – Председател на Общинския съвет – гр. Созопол;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Общински съветници;
 4. Ваня Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол;
 5. Галина Георгиева – юрист към община Созопол.

Заседанието откри и ръководи председателя  на комисията – Димитринка Господинова.

 

Димитринка Господинова: Уважаеми г-н Председател, г-н Кмете, колеги, присъстват всички членове на комисията и можем да започнем своята  работа. За разглеждане са постъпили следните докладни записки:

Докладна записка №667/03.12.2021 г. от Тихомир Янакиев- кмет на община Созопол относно:

Компенсирани промени на разходната част на бюджета на община Созопол за 2021 г.

           

            Г-н Янакиев  оттегли докладната записка преди нейното обсъждане и гласуване..

            Галина Георгиев юрист на Община Созопол: От името на вносителя оттегляме докладна записка №667, поради факта, че вече не е актуална, въпреки че мина на комисия. След нейното внасяне се наложи актуализиране с промените, които настъпват в бюджета на училището в Созополи каито са отразени в новото предложение. Благодаря Ви!

Г-жа Красимира Германова попита защо не е направена  някаква допълнителна актуализация на самата докладна и тя да бъде разгледана, защото това не е проблем да се внесе като предложение за допълнение и по време на комисията.

Г. Георгиева обясни, че със специалистите от счетоводството е обсъдено как да се подходи, така че да стане ясна промяната, която правят. Решението е да не бъде внасяна докладна, за допълнение на наша докладна с номер № 08-00-227/03.12.2021 г., поради това, че допълнението по-скоро би създало объркване, отколкото ясно представяне на предложените за гласуване компенсирани промени и би довело до дублиране на Приложение 1, което представлява поименен списък на обектите по източници на финансиране, внасяме настоящия преработен проект на решение и за Вас ще бъде по-ясно да видите отгоре до долу всичко как се променя.

 

Д. Господинова: Докладна записка №701/14.12.2021 г. от Тихомир Янакиев- кмет на община Созопол относно:

Компенсирани промени на разходната част на бюджета на община Созопол за 2021 г.

 

            Д. Господинова: Въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване: Д. Господинова – „За“, Станимир Андонов – „ За“;  Цветелин Георгиев – „За“, Красимира Германова –„За“, Милена Желева –  не гласува. С четири гласа „За"– докладна записка №701 влиза за разглеждане на общинска сесия и комисията предлага да се вземе решението така, както е по докладната.

 

 

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

Председател на комисията по

”Финанси и бюджет, международни проекти и програми”

 

Водещ протокола

Гергана Глухчева

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ №20

на

комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”

 

На 15.12.2021 г. от 14:30 часа, се проведе онлайн заседание на комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации” в състав:

Андрей Николов – председател; Станимир Андонов – член; Стамат Стаматов - член; Илиян Стефанов – член; Цветан Иванов – член.

 

На заседанието присъстваха :

 1.  Георги Пинелов – председател на Общинския съвет;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол;
 4. Галина Георгиева – юрист на Община Созопол;
 5. Общински съветници;
 6. Служители от общинска администрация.

Разглеждаха са следните докладни записки:

 

Андрей Николов – председател на комисията: Докладна записка №657/30.11.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

Одобряване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхват на ПИ с идентификатор 67800.13.21 по КК на гр. Созопол, м. “Добровица“ изработен с цел обособяване на УПИ и запазване на съществуващата сграда  с идентификатор 67800.13.21.1 по КК на гр. Созопол с функционално предназначение – сграда за водоснабдяване и/или канализация, представляваща обект: „Хлораторно по деривация Куку баир – Равадиново“, във връзка с провеждане на процедура по отчуждаване на основание чл. 205 т. 2 от ЗУТ.

 

Въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Стамат Стаматов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Цветан Иванов – „ За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия.

 

 

Докладна записка №668/03.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на:

 1. Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, в обхват на части от поземлени имоти, с идентификатори 67800.8.309, 67800.8.310, 67800.8.1113 - общинска публична собственост, м. “Каваци“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна на предназначението и урегулиране, като се обособят три нови урегулирани поземлени имоти, с отреждане „за Оо“, „за КПС“ и „За трафопост“.

 

 1. Изменение на Подробен устройствен план – План за улична регулация /изменение на ПУП – ПУР/, на улица с осови точки 1 ÷ 23 (одобрена със Заповед №141/28.03.2002г., на Кмета на Община Созопол), като елемент на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия, в участъка от осови точки 21-22-23, като същата се уширява, в обхват на части от: ПИ67800.54.183 и ПИ67800.54.179, без данни за собственост, урбанизирана територия, за второстепенна улица. С изменението се заличават осови точки 22 и 23.

 

 1. Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП – ПУР/, за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия, за обект: „Второстепенна улица с осови точки 28а–28б-28в-28г-28д-28е-28ж-28з-28и-28й-28к-28л-28м-28н-28о-28п-28р-28с-28т и обособяване на 2 бр. крайулични паркинги за общо 18 броя автомобила“, в обхват на части от поземлени имоти 67800.54.182, 67800.8.309 и 67800.54.1, земеделска територия, собственост общинска публична, за осигуряване на достъп до ПИ с идентификатор 67800.8.1011, по КК на гр. Созопол, представляващ морски плаж „Каваците – север“.

 

            Въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Стамат Стаматов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Цветан Иванов – „ За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия.

 

  

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

Председател на комисията по

„Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”

 

 Протоколиращ:

Гергана Глухчева

 

  

Забележка: Протоколът е неразделна част от материалите към заседание № 25/22.12.2021 г. на Общински съвет Созопол

 

  

ПРОТОКОЛ №18

на

комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”

 

На 15.12.2021 г. от 14:45 часа, се проведе онлайн заседание на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”.

На заседанието присъстваха всички членове на комисията:

Желязко Иванов – председател на комисията

Андрей Николов – член;

Стилияна Николова – член;

Катя Стоянова – член;

Светлана Лулева – член.

 

На заседанието присъстваха още :

 1. Георги Пинелов – председател на Общинския съвет;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Ваня Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол;
 4. 3. Галина Георгиева - юрист на Община Созопол;
 5. Общински съветници;
 6. Служители от общинска администрация.

Заседанието води Желязко Иванов – председател на комисията.

 

Разгледаха се следните докладни записки:

 

Докладна записка №663/01.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

 Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 63015.506.267, с. Атия, м. “Старо селище“, община Созопол

Галина Георгиева направи следните корекции в решението:

 • В точка 1., където е записано: „....съгласно Закона за стопанисване и ползване на земеделските земи“, да се коригира на „... Закона за собствеността и ползване на земеделските земи“.
 • В точка 2, ред 2-ри да бъде само :“ ...чл. 36 от Закона за собствеността“.
 • Също в точка 2. „...Наредбата за ….. разпореждане с общинско имущество“, да се чете -  „....Наредбата за ….  разпореждане с общинска собственост“.

Ж. Иванов: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната записка 663 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Катя Стоянова – „За“, Светлана Лулева - „За“. С пет гласа - "За", комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия и се вземе решението така, както е по докладната, след направените корекции.

 

Докладна записка №666/02.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

 Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с планоснимачен № 134.223, землище на с. Крушевец, община Созопол

Галина Георгиева направи следните корекции в решението: .

 • в точка 1. е записано: „....съгласно Закона за стопанисване и ползване на земеделските земи“, да се коригира н на „... Закона за собствеността и ползване на земеделските земи“;
 • в точка 2, ред 2-ри, отпада ал.1 т.2 от чл.36 от Закона за собствеността, да бъде само „ ...чл. 36 от Закона за собствеността“;
 • „…от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество“, да се поправи на:“… от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост“.

 

     Ж. Иванов: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната записка 666 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Катя Стоянова – „За“, Светлана Лулева - „За“. С пет гласа - "За", комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия и се вземе решението така, както е по докладната, след направените корекции.

 

 

Докладна записка №669/03.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 81178.41.45, с.о. “Червенка“, м. “Аклади“, гр. Черноморец, община Созопол

 

Галина Георгиева направи следните корекции в решението: .

 • в точка 2, ред 2-ри, отпада ал.1 т.2 от чл.36 от Закона за собствеността, да бъде само чл. 36 от Закона за собствеността;
 • в т.2, където пише: „....Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество...“, да се поправи на „ ….Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост“.

Ж. Иванов: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната?

Няма.

Който е съгласен докладната записка 669 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Катя Стоянова – „За“, Светлана Лулева - „За“. С пет гласа - "За", комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия и се вземе решението така, както е по докладната, след направените корекции.

 

Докладна записка №670/02.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

 Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на  части от обект – общинска собственост, представляващ помещение-офис с площ от 12 кв.м. /дванадесет/, находящ се на партерен етаж в сграда с идентификатор 67800.505.178.1 –

„Културния дом“, разположен в ПИ с идентификатор 67800.505.178

            Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната?Няма.

Който е съгласен докладната записка 670 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Катя Стоянова – „За“, Светлана Лулева - „За“. С пет гласа - "За", комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия и се вземе решението така, както е по докладната. 

 

Докладна записка №671/03.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от обект общинска собственост, представляващ помещение-офис с площ от 13 кв.м. /тринадесет/, находящ се на партерен етаж в сграда с идентификатор 67800.505.178.1 –„Културния дом“, разположен в ПИ с идентификатор 67800.505.178

 

            Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната записка 671 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Катя Стоянова – „За“, Светлана Лулева - „За“. С пет гласа - "За", комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия и се вземе решението така, както е по докладната.

 

Докладна записка №672/03.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 63015.503.194,  с адрес: община Созопол, село Атия, площ 2 548 квадратни метра (кв.м.) с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване (НТП): "Ниско застрояване /до 10m/".

 

Ж. Иванов: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната записка 672 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Катя Стоянова – „За“, Светлана Лулева - „За“. С пет гласа - "За", комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия и се вземе решението така, както е по докладната.

 

 Докладна записка №673/03.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик върху поземлен имот (ПИ), с идентификатор 12975.501.393, с адрес: община Созопол, село Вършило, п.к.8157, ул. “Лазур“ №10, с площ 505 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията  (ТПТ): "Урбанизизрана" и начин на трайно ползване (НТП) „Ниско застрояване /до 10м/“. 

 

            Ж. Иванов: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната записка 673 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Катя Стоянова – „За“, Светлана Лулева - „За“. С пет гласа - "За", комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия и се вземе решението така, както е по докладната.

 

Докладна записка №677/06.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 63015.506.133, с. Атия, м. Старо селище“, община Созопол

            Галя Георгиева направи следните корекции по констатираните от комисията неточности:

-  решението т.1, ред 13-ти е изписано - Закон за стопанисване и ползване на земеделските земи,  да се чете - Закон за собствеността и ползване на земеделските земи.

- т.2, ред.2-ри "...във връзка със Закон за собствеността чл.36, ал. 2 т.1...." , ал.2 т.1 отпадат.

- т.2, ред 3-ти и 4-ти: "… от Наредбата за реда за придобиване и разпореждане с общинско имущество", да се чете: "  …от Наредбата за реда за придобиване и разпореждане общинска собственост".

- т.2, ред 13-ти също е записано: „....съгласно Закона за стопанисване и ползване на земеделските земи“, да се коригира  на „... Закона за собствеността и ползване на земеделските земи“;

 

            Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната?            Няма.

Който е съгласен докладната записка 677 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Катя Стоянова – „За“, Светлана Лулева - „За“. С пет гласа - "За", комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия и се вземе решението така, както е по докладната, след направените корекции.

 

Докладна записка №682/07.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

Поправка чрез сключването на анекс към Договор за покупко-продажба на

недвижим имот № 8-520/17.09.2019 год. сключен между Община Созопол и Нора Тодорова Миланова

 По време на обсъждането възникнаха доста специфични въпроси и Комисията предложи на общинска администрация, за постоянните комисии, докладната и решението към нея, да бъдат преразгледали и  написани точно, вярно и разбираемо, за да не се допусне отново грешка.

Галина Георгиева: Във връзка с това предложение на комисията, внасяме корекция в т.2 от проекта на решение, където на 4-ти ред остава „обект“, отпада „сграда“. Запазва се „идентификатор поправен на 67 800.502.266.1.7“, след това отпада текста „съставляващ реално апартамент 9-ляв, предходен административен адрес: апартамент 7“.  Запазва се „да бъде поправен с този на самостоятелен обект“, думата „сграда“ отпада, „с идентификатор 67 800.502.266.1.9“ и след това отпада - “съставляващ реално апартамент 7 – десен“, т.е. отпадат всички пояснителни.  Остават само идентификаторите, за да е изяснено.

 

Ж. Иванов: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната записка 682 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Катя Стоянова – „За“, Светлана Лулева - „За“. С пет гласа - "За", комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия и се вземе решението така, както е по докладната, след направените корекции.

 

Докладна записка №683/07.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

безвъзмездно отдаване за срок от 1 (една) година в полза на ПП "ГЕРБ" следния недвижим имот: самостоятелен обект в сграда, с идентификатор: 67800.504.224.1.6, с площ 68 квадратни метра (кв.м.), с предназначение на самостоятелния обект "За офис",  с адрес: общ. Созопол. гр. Созопол, ул. "Черно море" № 1, бл. 4, ет. 0;

           

На комисията по законност г-н Андонов зададе въпрос: кой ще поеме разходите за ток, вода и какво означава безвъзмездно?

Комисията предлага в решението да се допише, че разходите се покриват от ползвателя.

Г. Георгиева: Във връзка с предложението на комисията, да се допише, че разходите се покриват от ползвателя,  в проекта на решение внасяме следното допълнение: в точка 2., след описание на имота, да се добави следния текст: всички оперативни и експлоатационни разходи, включително комунални услуги – ток, вода, телефон и такива свързани с използването и поддръжката на имота, са за сметка на позлвателя, и се заплащат или директно от него, или се възстановяват в едномесечен срок, ако вече са заплатени от Община Созопол.

            Ж. Иванов: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната записка 683 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Катя Стоянова – „За“, Светлана Лулева - „За“. С пет гласа - "За", комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия и се вземе решението така, както е по докладна ведно с направеното допълнение.

 

 

Докладна записка №684/07.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 63015.506.459, с адрес: община Созопол, село Атия, местност "Старо селище", площ 484 квадратни метра (кв.м.) с трайно предназначение на територията (ТПТ):„Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)".

Г. Георгиева: Внасяме корекция в проекта за решение:

-           в т. 1, ред 3-ти е изписано: Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане  с общинско имущество, да се коригира на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане  с общинска собственост.

 

Ж. Иванов: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната?

            Няма.

Който е съгласен докладната записка 684 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Катя Стоянова – „За“, Светлана Лулева - „За“. С пет гласа - "За", комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия и се вземе решението така, както е по докладната, след направените корекции.

 

 

Докладна записка №685/07.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда - частна общинска собственост, с идентификатор 67800.503.573.7.6, с площ от 38,16 квадратни метра (кв. м.), предназначение на самостоятелния обект: „За търговска дейност“, с адрес: общ. Созопол, гр. Созопол, ул.

"Републиканска".

Комисията констатира, че има разминаване: в АЧОС има разминаване: в Агенция по вписването е с рег- №8300, а в докл. навсякъде е записан – 8227/14.07.14 г., както е на скицити издадено от Агенция по кадастър.

 

Ж. Иванов: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната записка 685 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Катя Стоянова – „За“, Светлана Лулева - „За“. С пет гласа - "За", комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия.

 

 

Докладна записка №686/07.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда - частна общинска собственост, с идентификатор 67800.503.573.7.7, с площ от 37 квадратни метра (кв. м.), предназначение на самостоятелния обект: „За търговска дейност“, с адрес: общ. Созопол, гр. Созопол, ул. "Републиканска".

Г. Георгиева добави, че в  актовете за общинска собственост вписванията действително са извършени на 14 юли, т.е. датата на вписване е вярна по скиците, която е отбелязана, но всички схеми, които са приложени към АОС се разминават в абсолютно всички схеми на обекти в тази сграда. Явно от Кадастъра е извършено така вписването.

Ж. Иванов: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната? Няма.

Който е съгласен докладната записка 686 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Катя Стоянова – „За“, Светлана Лулева - „За“. С пет гласа - "За", комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия и се вземе решението така, както е по докладната.

 

 

 

Г-н Председател, това бяха докладните записки, които комисията резгледа и обсъди на заседанието на 15 декември 2021 г.

             

 

 

 

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

Председател на

комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”

 

 

 

 

 

 

 

Протокола води:

Гергана Глухчева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележка: Протоколът е неразделна част от материалите към заседание № 25/22.12.2021 г. на Общински съвет Созопол

 

 

 

 

 

 

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...