Петък, 14 Януари 2022 14:59

Протоколи от заседанията на постоянните комисии във връзка със сесия №26

ПРОТОКОЛ №45 

от заседание на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“  

            Днес, 14 януари 2022 г., от 14.00 часа  се проведе редовно онлайн заседание на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“. От членовете на комисията присъстваха: Станимир Андонов – председател, Желязко Иванов – член, Димитринка Господинова – член, Анета Филипова – член. От заседанието отсъстваше Панайот Рейзи.

На заседанието присъстваха още: Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол, Ваня Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол.

 Разгледаха се следните докладни записки:

Докладна записка №2/05.01.2022 г. от Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол относно: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, приет с Решение № 9/ 05.12.2019 г. и изм. и доп. с Решение № 299/09.02.2021 г.

По време на разискване на докладната Станимир Андонов направи предложение: в предложението за решение в § 3. чл. 70, ал. 4 / нова/ да отпадне „по неуважителни причини“ и да се чете:  При неизпълнение на задължението за участие в заседанията на общинския съвет и неговите комисии, общинският съветник не получава възнагражденията по чл. 70, ал. 2, т. 1 и т. 2 от правилника. Общинският съветник не получава предвиденото възнаграждение и в случаите, в които макар да е присъствал през определена част от провеждането им, по неоснователни причини го е напуснал, като не е гласувал по 2/3 или повече от предварително заложените докладни записки, разглеждани и гласувани като дневен ред на заседанията на Общинския съвет и на комисиите.“

След гласуване: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“, Панайот Рейзи  - отсъства и в резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка  за разглеждане от постоянните комисии.

Докладна записка №6/10.01.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: Промяна в Приложение №1 от Правилника за организация, устройство и дейността на Общинско предприятие „Общински гори и озеленяване“ гр. Созопол. /ОП „ОГОз“/

Комисията констатира, че след решението, в приложения са описани приложените към докладната документи, но не са представени:

                               - т. 2. Мотиви за приемането на наредбата

                               - т.6. Приложение 1 - СТРУКТУРА И ЧИСЛЕНОСТ НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОБЩИНСКИ ГОРИ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ” ГР. СОЗОПОЛ и органиграма.

Исканите документи да бъдат предоставени преди заседанието на постоянните комисии.

Г-н Георги Пинелов информира заседаващите, че в Общинския съвет не е постъпила информация от общинска администрация, че това предложение за промяна е публикувано на сайта на Общината, въпреки въведената практика да бъдем информирани, когато има качени на сайта предложение за промяна  на наредба, правилник или др. нормативни актове. За пример даде полученото тази седмица уведомление, че на сайта на Общината е публикувана Наредба за управление и вътрешния ред в гробищните паркове, условията и реда за погребения и кремация, ползването и благоустрояването на гробищните и урновите места и свързаните с тази дейност услуги на територията на община Созопол, и съответно е препратено за информация на всички общински съветници.

След гласуване: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“, Панайот Рейзи  - отсъства и в резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка  за разглеждане от постоянните комисии.

Докладна записка №7/10.01.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии собственост на Община Созопол за 2022 г.

Комисията иска да се приложи докладната записка на инженер Мирослав Киров – директор на общинско предприятие „Общински гори и озеленяване“, въз основа, на която е изготвена настоящата докладна.

Комисията има питане относно Приложение 1: Годишният план е попълнен с данни. Пише кой го е изготвил, но не е подписан, а е неразделна част от решението на докладната. Логически щом го е изготвил, трябва и да е подписан от този, който го е изготвил.

Ваня Кирязова обясни, че не е необходимо да е изписано: „Одобрен с Решение №...“, защото общинските съветници ще го одобрят с решение. Предмета на решението е: 1. Одобрява годишен план...., като Приложение 1 е неразделна част ...и тя също счита, че предложеният Годишен план трябва да бъде подписан, а с решението, което общинските съветници ще вземат, го одобряват.

Исканите документи да бъдат предоставени преди заседанието на постоянните комисии.

След обсъждане и гласуване: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“, Панайот Рейзи  - отсъства и в резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка  за разглеждане от постоянните комисии.

 

Докладна записка №8/10.01.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: даване на съгласие за дарение на материали на Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението – Бургас /РДПБЗН/ за нуждите на Участък „Пожарна безопасност и защита на населението“, гр. Созопол /УПБЗН/.

За пълнота на докладна записка  №8/10.01.2022 г., Комисията иска да се предостави писмото  от гл. инспектор Николай Николаев – началник на Първа РСПБЗН-Бургас до Община Созопол.

Документът да бъдат предоставен преди заседанието на постоянните комисии.

След обсъждане и гласуване: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова – „за“,  Анета Филипова – „за“, Панайот Рейзи  - отсъства и в резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка  за разглеждане от постоянните комисии.

 

Докладна записка №10/10.01.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: определяне на период и територии, за които ще се наложи  забрана за строителни и монтажни работи по реда на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие за 2022 г.

Комисията има питане към специалистите от общинска администрация: какво означава израза  „...в подходящ вид…“  съдържащо се в т. 1, последната стрелкичка, ред втори в предложението за решение?

Председателя на комисията направи предложение за допълнение, като в текста  относно на втория ред …Закона за Черноморското крайбрежие… да се чете „... Закона за устройство на Черноморското крайбрежие за 2022г.“

След гласуване: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“, Панайот Рейзи  - отсъства и в резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка  за разглеждане от постоянните комисии.

 

Докладна записка №16/11.01.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: утвърждаване  на  ценоразпис за продажба на дървесина и недървесни горски продукти  от  общински  горски  територии  на  община  Созопол  за  2022 г.

Защо в Приложение 1 /Ценоразпис/ на „утвърдил“ е председател на Общински съвет? Коректно ли е изписано?

След гласуване: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“, Панайот Рейзи  - отсъства и в резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка  за разглеждане от постоянните комисии.

 

Докладна записка №698/13.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: издаване на Разрешение, по реда на чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 81178.60.46 и 81178.60.178, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, зона по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, местност “Митков мост“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособят два нови урегулирани поземлени имота, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилни сгради“.

Комисията констатира: след решението липсва  опис на приложените документи.

След обсъждане и гласуване: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова – отсъства ,  Анета Филипова – „за“,  Панайот Рейзи  - отсъства и в резултат от гласуването с три гласа „за“,  комисията допуска докладната записка  за разглеждане  от  постоянните  комисии.

 

Докладна записка №9/10.01.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: издаване на Разрешение, по реда на чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване  в  обхват на поземлен имот №134.399,  земеделска  територия,  зона  по  §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, землище на с. Крушевец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като  се  обособи  един  нов  урегулиран  поземлен  имот  с  отреждане  за  вилен  отдих, за  изграждане  на  „вилна сграда“.

Комисията констатира: след решението липсва  опис на приложените документи.

След обсъждане и гласуване: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова – „за“,  Анета Филипова – „за“, Панайот Рейзи  - отсъства и в резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка  за разглеждане  от  постоянните  комисии.

 

Докладна записка №11/10.01.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

 1. Доклад за изпълнението но Общия устройствен план на Община Созопол през 2021 г.
 2. “Даване на съгласие за допускане на проект за изменение на действащ ОУП на Община Созопол, в обхват на ПИ с идентификатор 67800.4.43 по КК на гр. Созопол, м. „Буджака

Комисията констатира следното:

 • Не пише кой е изготвил докладната.
 • Не е приложен доклада, който е и обект на решението – по първа точка пише: На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 127, ал. 9 от ЗУТ, Общински съвет Созопол приема годишния  доклад  за  изпълнението  на  общия  устройствен  план  на  територията на  Община  Созопол,  но  нямаме  приложен  Годишен  доклад;
 • В приложение: документа за  собственост  и  скицата  нямат  номера.
 • Становището е от 2019 г. на гл. архитект на общината Светлозар Рашков, а заданието е от декември 2021 г.

Коментар Ваня Кирязова: - Докладната записка е структурирана в два пункта, като се предлагат две решения.

Първото решение е да се приеме годишния доклад за изпълнение на общия устройствен план на територията на община Созопол, на основание чл. 127, ал. 9 от ЗУТ.

Тук следва да се отбележи, че годишния  доклад  не  е  приложен  като  отделен  документ,  а  се  извлича  от  изложението  на  докладната.  В тази връзка считам, че такъв следва  да  бъде  приложен,  като  неразделна  част  от  докладната  и  да  бъде  част  от решението.

Втората част на докладната касае: Даване на съгласие за допускане на проект за изменение  на  действащ  ОУП на Община Созопол, в обхват на ПИ с идентификатор 67800.4.43  по  КК  на  гр. Созопол,  м. „Буджака. Искането  за  даване  на  съгласие  за  допускане  на  проект  за  изменение  на  действащия  общ  устройствен план на община Созопол е инициирано със Заявление от 30.12.2021 г. от трето лице – собственик на поземлен имот – „Бургас 2011“АД,  до  кмета  на  община  Созопол,  с което се иска да се извърши промяна на общия устройствен план на Общината, в частта относно имота, собственост на заявителя. Имота се намира в м. Буджака и е с площ от 2369 кв.м. Съгласно приложеното задание, неразделна част от заявлението имота е предвиден за озеленяване, без възможна промяна на предназначението.

Предлага  се  от  Кмета  на  Общината,  Общински  съвет  да  вземе  решение,  с  което дава  съгласие  за  допускане  на  проект  за  изменение  на  действащият  ОУП  на  Община Созопол и да предложи на министъра на регионалното развитие и благоустройство да разреши изменението на ОУП, с което се променя цветовата идентификация на ПИ, като същия се предвижда  за  възможна  промяна  на  предназначението  за  изграждане  на  вилни  сгради.

Считам, че не са налице основания за приемане на решение по т. 2 от докладната, предвид обстоятелството, че:

 • Решението по т. 1 произтича “ex lege“, като кмета на общината изпълнява задължението, вменено му от чл. 127, ал. 9 от ЗУТ.
 • Решението по т. 2, което се предлага, има различен предмет, независимо, че касае изменение на общия устройствен план, действащ на територията на общината, но е инициирано административното производство от трето лице – собственик на поземления имот,  който  желае  да  се  промени  ОУП, след което и да се приеме промяна на предназначението на ПИ, като се отреди за изграждане на вилни сгради, вместо  предвиденото  сега  с  ОУП  -  за озеленяване.
 • Считам, че с приложените документи към заявлението, касаещи административното производство, относно вземане на решение по т. 2 от предложения проект, не съдържа всички документи, които се изискват по ЗУТ.

Към преписката липсват документи, които да доказват изпълнение на законовите изисквания, относно исканата промяна. Отделно от това не са представени доказателства за становище  на  РИОСВ  Бургас  по  повод  постъпилото  заявление.

По преписката липсват доказателства за изпълнение на задълженията на общинската администрация, които произтичат от разпоредбите на чл. 125, ал. 6 и ал. 7 от ЗУТ,  за да продължи  административната  процедура.

Предвид изложеното, предлагам на вносителя да оттегли за разглеждане решението по т. 2 от докладната записка, като няма пречка същото да  бъде внесено и разгледано от общинския съвет в следваща сесия, след пълно комплектоване на преписката, а годишния доклад да се приложи като отделен документ, подписан от длъжностните лица.

След обсъждане и гласуване: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“, Панайот Рейзи  - отсъства и в резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка  за разглеждане от постоянните комисии.

 

Докладна записка №12/10.01.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: одобряване, по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, на Подробен устройствен план – план за улична регулация, за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населеното място, за обект: „Второстепенна обслужваща улица с осови точки 91а–91b–91c–91d“, м. “Мокро скала“, землище на гр. Черноморец.

Комисията констатира: след решението липсва  опис на приложените документи.

След обсъждане и гласуване: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова – отсъства, Анета Филипова – „за“, Панайот Рейзи  - отсъства и в резултат  от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка  за разглеждане  от  постоянните  комисии.

 

Докладна записка №15/11.01.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: допусната очевидна фактическа грешка в Докладна записка №305/12.05.2021 година и в последвалото Решение №416 от Протокол №19/31.05.2021 година на Общински съвет Созопол

При обсъждането на докладната г- н Пинелов изказа следното становище: „Доколкото успях да се запозная с докладна записка №305/12.05.2021 г., няма абсолютно никаквa допусната очевидна фактическа грешка. Както ни е било предоставено, така сме го били гласували! Очевидно фактическа грешка  не е допусната. Според мене, като основание не е описано правилно и трябва да е,  може би, изменение на решение, а не „допусната очевидна фактическа грешка.“

Ваня Кирязава – юрист на Общинския съвет,  каза, че  е  проверила  цялата  преписка по ДЗ №305/12.05.2021 година и в решението  няма допусната грешка. Тя също счита, че основанието не е правилно и се касае за  изменение, а не допусната очевидна фактическа грешка. Към докладната са приложени документи. Видно от  Задание за проектиране и предложение за  ПУП- ПРЗ, утвърдено  от кмета  на  общината,  се  предвижда  за  част  от  ПИ с  идентификатор  81178.5.308 по КК на гр. Черноморец, с площ от 624 кв.м., се урегулира УПИ VI  с отреждане „за комплексно обществено обслужване“ и за част от ПИ с идентификатор 81178.5.308, с площ от 2552 кв.м. се урегулира УПИ VII с отреждане „за сгради  да  отдих  и  курорт“.

Считам, че  в  случая не се касае до допусната очевидна фактическа грешка в решението, тъй  като  то  изцяло  инкорпорира  волята на вносителя. Както в  ДЗ  № 305, така и  във  всички  приложени документи се посочва, че за част от   ПИ с идентификатор 81178.5.308 се урегулира УПИ VI, с площ от 624 кв.м, а част от имот, с идентификатор 81178.5.308  се  урегулира  УПИ  VII,  с  площ  от  2552 кв.м.

Следва  да  се  има  предвид,  че  към  ДЗ № 15, е  приложено  ново  задание,  утвърдено от  кмета  на  общината,  като  в  него  вече  са  посочени  площ  на  УПИ  VI  - 824 кв.м.  и  площ  на  УПИ VII – 2352 кв.м.

Съгласно  трайната  практика  на  ВАС:  По  своята  дефиниция,  административният акт е властово изявление на воля, очевидната фактическа грешка е факт на несъответствие между  действителната  и  изразената  воля  на  административния орган, т.е. съществува дефект във външния израз на волята. Действителната воля се извежда от правните и фактически  основания  на  акта,  а  външно  изразената  воля  е  тази,  която  следва  от буквалния му текст. Тъй като правно- релевантна е действителната воля, отстраняването на  очевидна  фактическа  грешка,  може  да  стане  по  всяко  време. Поправянето  на  акта  не може да бъде повод за изменение  на  действителната  воля. Поправянето на очевидни фактически  грешки  е  допустимо  без ограничение във времето, но само ако се касае за грешки,  които  не  налагат  такава  съществена  промяна  в  съдържанието  на  акта,  че  тя  да може  да  се  квалифицира  като  издаване  на  нов  административен  акт.

Ето  защо  считам,  че  посоченото  в  ДЗ  № 15 основание – допускане  на  поправка  на ОФГ е  неправилно  и  не  е  този  реда  да  се  поправи  Решение   № 416/31.05.21 г., тъй  като в случая имаме грешка във фактите, а не писмена грешка. Този извод се налага от всички приложени към Докладна записка № 305/12.05.21 г. писмени доказателства.

Комисията констатира също, че

 • след решението няма приложение с описаните документи към докладната;
 • кой е изготвил докладната;
 • Техническото задание няма дата, кога е изготвено, единствено на скицата се вижда 2022 год. Г-н Пинелов  допълни, че  на  приложената  скица  пише: фаза ПП, листи  3/3,  а  е  приложен  само  лист  3;

След обсъждане и гласуване: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка  Господинова – отсъства,  Анета Филипова – „за“,  Панайот Рейзи  -  отсъства  и  в резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка  за разглеждане  от  постоянните  комисии.

 

Докладна записка №1/04.01.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в поземлен имот с идентификатор № 61114.501.32, с. Равна гора, община Созопол

Комисията констатира:

- Не  са  номерирани  страниците  на  докладната  записка.

- На  скицата  е  изписано,  че  собственик  е  само  Тодор Недялков,  а  не  е  отразено, че  и  Общината  е  собственик.

- Не е представено и заявлението от Тодор Недялков. За заседанието на постоянните комисии да бъде представено.

След обсъждане и гласуване: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова – отсъства, Анета Филипова – „за“, Панайот Рейзи  - отсъства и в резултат  от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка  за разглеждане  от  постоянните  комисии.

 

 Докладна записка 5/10.01.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: Предложение за приемане на списък за определяне на видовете жилища собственост на Община Созопол.

Г-н Андонов констатира, че не навсякъде в приложенията са изписани кадастралните номера и припомни случая от предходната сесия, при който се правеха корекции с продаден апартамент с неточни номера. В Приложение 1, в трета римска точка, никъде не са изписани идентификационните номера, както в I и II точка, където също не са коректни. Например на номер 67800.502.266.1.12 отговаря ап.10 в кадастъра. Логично би било да е ап.12, ама не е.

            Комисията констатира следното:

 • В Приложение 1 трета римска точка не са изписани идентификационните номера на апартаментите на СОС /самостоятелен обект в сграда/ в сграда;
 • В Приложение 3 в първа римска точка не са изписани идентификационните номера на апартаментите, като СОС в сграда, а също и актове за частна общинска собственост;
 • В Приложение 4 не са изписани идентификационните номера на апартаментите като  СОС  в  сграда,  а  също  и  актове  за  частна  общинска  собственост;

След обсъждане и гласуване: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова – отсъства, Анета Филипова – „за“, Панайот Рейзи  - отсъства и в резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка  за разглеждане от постоянните комисии.

Докладна записка №13/11.01.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: Годишна  програма за управление и разпореждане с имоти - общинската собственост за 2022 г.

Комисията констатира следното:

- Не са номерирани страниците на докладната записка.

- В  обяснителната  част, на стр.3,  4-ти  ред  отдолу- нагоре, преди  решението,  буквата С  да  се  чете  В. Изписани  са  точки А,  В  и  С. Трябва  да  е  буква  В,  а  не  С.

-  В решението ред 2 е изписана Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, да се чете Наредбата за реда за придобиване, управление  и  разпореждане  с  общинска  собственост;

- В  Програмата  на  стр.  24  по  ред  на  сканиране,  в  точка VI.,  5.

- За отчуждаване за Гробищен парк: ПИ 67800.9.102, с площ от 1217 кв.м. са описани два  пъти,  като  между  тях  има  имоти  частна  общинска  собственост,  а  не  са  вписани  тук и  се  прекъсва  поредността,  т.е.  не  може  да  се  образува  цял  имот;

            - В  Програмата  на  стр.  25  по  ред  на сканиране, в точка IX. Първостепенни обекти от  общинско  значение  6-та  стрелка  Обособяване  на  градски  парк  в  кв.59 ПИ 67800.502.303 се  намира  на  ул. „Вихрен“  61  и  е  частен  имот  с  жилищна  сграда  на  3  етажа  и  гараж….

След обсъждане и гласуване: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова – отсъства, Анета Филипова – „за“, Панайот Рейзи  - отсъства и в резултат  от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка  за разглеждане  от  постоянните  комисии.

 

Докладна записка №712/20.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: прекратяване  на  съсобственост  между  община  Созопол и съсобственици в Поземлен  имот  с  идентификатор  № 30822.501.674,  с.  Зидарово,  община  Созопол

Комисията констатира:

 • Не са номерирани страниците на докладната.
 • Не е приложено Заявление с  вх.№ ОС-3003-20/27.09.2021г. от Живко Спасов Спасов.  За заседанието на постоянните комисии предлага да бъде приложено.

След обсъждане и гласуване: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова – отсъства, Анета Филипова – „за“, Панайот Рейзи  - отсъства и в резултат от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка  за разглеждане от постоянните комисии.

Докладна записка №713/20.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:  прекратяване  на  съсобственост  между община Созопол и съсобственици в Поземлен  имот  с  идентификатор  № 30822.501.668,  с.  Зидарово,  община  Созопол.

Комисията констатира:

 • Не са номерирани страниците на докладната.
 • Не е приложено Заявление с  вх.№ ОС-3003-26/18.11.2021 г. от Николина Пискунова Николова- Спасова  за  прекратяване  на  съсобственост  чрез  покупко – продажба на  идеални  части – общинска собственост в Поземлен имот с идентификатор № 30822.501.668,  находящ  се  в  с.  Зидарово,   община  Созопол.
 • В приложението,  след решението е изписано два пъти  Удостоверение за данъчна оценка с изх.№ 2524/23.07.2021 год., но това удостоверение се отнася за имот в с. Габър, а  с  докладната  прекратяваме  съсобственост  в  с.  Зидарово.  За  постоянните  комисии да  се  приложи  правилното  Удостоверение  за  данъчна  оценка.
 • В описа  в  приложението  на  т. 5  и  т. 6  да  се  добавят  номерата  на нотариалните  актове  и  от  Агенция  по  вписванията.

След обсъждане и гласуване: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова – отсъства, Анета Филипова – „за“, Панайот Рейзи  - отсъства и в резултат  от гласуването с три гласа „за“, комисията допуска докладната записка  за разглеждане  от  постоянните  комисии.           

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

 

Председател на комисията по

„Законност, обществен ред, сигурност,

граждански права, молби и жалби“

 

 

Гергана Глухчева

Водещ протокола

 

  

 

 

ПРОТОКОЛ №46

 

от заседание на комисията по „ Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“

 

            Днес, 19 януари 2022 г., от 14.00 часа  се проведе редовно, онлайн заседание на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“.

            В началото на заседанието от комисията присъстваха: Станимир Андонов – председател, Желязко Иванов – член, Димитринка Господинова – член, Анета Филипова – член и Панайот Рейзи - отсъства.

На заседанието присъстваха още: Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол, Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол, Ваня Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол, Галина Георгиева – юрист на Община Созопол, служители от общинска администрация.

 

Разгледаха се следните докладни записки:

Докладна записка №2/05.01.2022 г. от Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол относно: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, приет с Решение № 9/ 05.12.2019 г. и изм. и доп. с Решение № 299/09.02.2021 г.

По докладната записка г-н Станимир Андонов направи предложение във предложението за решение в § 3. чл. 70, ал. 4 / нова/ да отпадне по неуважителни причини и да се чете: „При неизпълнение на задължението за участие в заседанията на Общинския съвет и неговите комисии общинският съветник не получава възнагражденията по чл. 70, ал. 2, т. 1 и т. 2 от правилника“ по-нататък остава същото.

 

Г-жа Светла Лулева попита: Г-н Андонов, това допълнение, което направихте ясно, е че не влизайки на комисия или на сесия, не си изпълнява общинския съветник задълженията, само че със сигурност ще идва един момент, в който всеки един има някаква уважителна причина, поради която не може да изпълни тези си задължения. Тоест, ето виждате ние сме в една  обстановка на онлайн заседания и един проблем с връзката която имаме, а това се случва почти на всяка една сесия, води до неизпълнение на задълженията ни, като  общински съветник това взима ли се  предвид в поправката, която внасяте? Ето, аз например тук преди мъничко, не можах да се включа.

Г. Пинелов, като вносител на докладната обясни: “Съвсем логично и съвсем нормално е винаги, то го пише и в правилника точно в тази корекция, която направихме 2021 година, при какви обстоятелства, ясно е че при извънредни обстоятелства заседаваме и всеки един, който ме е сигнализирал своевременно, винаги сме взимали под внимание. Никой не е ваден до момента от списъка и винаги всеки един е бил фигурирал, като  присъствен, въпреки че имаме наши колеги, които влизат задават един въпрос и повече не ги виждаме. Други, които влизат гласуват по един път и също не ги виждаме точно за тези, за този колега особено, заради него се прави тази корекция. Естествено, когато вие имате някакъв проблем, било технически здравословен, не дай си Боже или каквото и да е винаги информирате дали жените от звеното, дали мене в случая и това няма да окаже влияние на вашето не присъствие.

С. Лулева: Аз разбирам, но правейки промяната в Наредбата, ние не конкретизираме тези причини. Ние просто казваме „за неизпълнение“. Тоест нали в момента, че те няма, позовавайки се чисто нормативно, няма как да ги разграничим тези неща, но след като юристката го е преценила, че така може да фигурира, и че вие ще приемете това нещо, като причина за да фигурира дадено име в списъка в последствие, аз съм о кей. Просто зададох въпроса чисто технически, така да се каже да имаме излизаме от контекста на нормативния документ, защото ние приемем ли един път, че или присъстваш, или не присъстваш това, което нали първоначално беше в текста уважителна причина, би следвало тогава вече да взимате предвид всичките тези неща, които са следствие, дали уважителната причина ще бъде, здравословна, дали ще бъде в момента някаква техническа или нещо друго. Вие ще вземате предвид тази причина, но махайки това уточнение, нали присъства, не присъства вече там не знам дали ще може да го вземате предвид. Все пак юристката да каже.

Г. Пинелов: Вие имате право, разбира се, просто това възникна, като въпрос от господин Андонов. Ето той нали предложи тази корекция, аз нямам против и госпожа Кирязова, и тя иска да вземе отношение, да каже каква е била презумпцията, какво нали чисто юридически издържано, но аз примерно пак давам пример - лошия пример с един наш колега, но  ще дам пък и позитивният пример, в случая госпожа Стоянова, която направи нужното - подаде си, когато отсъстваше по уважителни причини, има  официално в общинския съвет пусната бележка и заявление от нейна страна, така че всички ако постъпваме като нея, мисля, че нещата няма да стигат до тълкуване.

С. Лулева:  Извинявам се за диалога, но тя е подала заявление до вас - има си уважителна причина, но ние приемайки тази промяна, дори и тази уважителна причина не я прави, като човек, който присъства в момента. Нали това трябва да го имаме предвид.

В. Кирязова: Значи ние на предната комисия го обсъждахме сега отново ще го обсъдим, а предлаганите изменения в член 70 касаят заплащането на възнаграждението на общинските съветници. Следва да се има обаче предвид в член 72 от нашия сега действащ правилник  е уточнено задълженията на общинските съветници кога получават, като санкция вече, при неучастие, че не получават възнаграждение. Изрично там е регламентирано, че при отсъствие по уважителни причини общинските съветници уведомяват председателя, а при не уведомяване, отсъствието се счита за такова по неуважителни причини. Това е логиката и на направеното изменение.

С. Лулева:  Да, така или иначе, ако имаш уважителна причина, мисля че това, което господин Станимир Андонов внесе, като поправка в случая може да не бъде прието, защото то така или иначе за възнагражденията си е описано, ако имаш уважителна причина ще получиш възнаграждение, ако нямаш такава, така или иначе ще бъдеш санкциониран и няма да получиш възнаграждение или неправилно си ги дефинирам.

В. Кирязова: Точно така, правилно дефинирате.

С. Лулева:  Да, така или иначе санкциите са описани в член 70 и  при всяко едно положение всеки един от нас ще бъде санкциониран, ако не присъства на комисия или на сесия. В такъв случай може и това нали, което е като допълнение, ако господин Андонов няма нищо против, нали да не се вмъква в решението, защото то реално се обезсмисля с този член 70 нали, където са описани уважителни и неуважителни причини.

Юридически кажете, дали е така?

В. Кирязова: Господин Андонов предложи с оглед яснота, текстът виждате как е предложен:„ при неизпълнение на задължението за участие в заседанието на Общинския съвет и неговите комисии по неуважителни причини,  общинският съветник не получава възнаграждение по член 70 алинея 2, точка 1 и 2 от Правилника. Така той предложи думите „по неуважителни причини“ да отпаднат, тъй като в член 72 вече са уведомени санкциите при неучастие по неуважителни причини. Това беше неговата логика да направи това редакционно предложение.

Г. Пинелов: Един вид има някаква повторяемост и в член 70 и 72, ако правилно аз я разбирам и затова беше неговата корекция, за да не се повтарят в двата члена, нали така?

В. Кирязова: Да, точно така.

Ст. Андонов: Така или иначе това предложение пак ще се гласува на общинска сесия. Ние само го предлагаме в момента като становище на комисията. Така че. Други коментари, колеги по тази докладна. Да считам, че няма. Който е съгласен докладна записка номер 2, с така направеното предложение за корекция, да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: след гласуване: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ , Панайот Рейзи  - отсъства и в резултат от гласуването  четири гласа „за“, докладната записка  влиза за разглеждане на общинска сесия.

Докладна записка №6/10.01.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: Промяна в Приложение №1 от Правилника за организация, устройство и дейността на Общинско предприятие „Общински гори и озеленяване“ гр. Созопол. /ОП „ОГОз“/

Допълнително ни бяха изпратени мотивите, структурата и числеността на общинското предприятие.  

Г-н Тихомир Янакиев направи следното разяснение по докладната:

“Това касае дейността на Общинското предприятие “ Общински гори и озеленяване“ в частта му озеленяване.  Наблюденията, които имахме от изминалия летен сезон, показаха, че бройките, които са са крайно недостатъчни. Ние правихме наблюдение спрямо, а фирмите, които са обслужвали преди това озеленяването на Созопол и техните бройки, съотнесено към обема работа, който се извършва и качествена работа, който е било тогава към онзи момент. Идеята с това предложение да се увеличат с две щатни бройки, а да се трансформира една, която на този етап е счел директорът на предприятието, че е ненужна в този ѝ вид и по този начин, да се подсили екипа, който действа на терен, т.е. за озеленяване. Аз се надявам, че ще има ефект от това нещо, но ефектът ще го разберем чак, може би в края на тази година. Благодаря!“

Санимир Андонов посочи къде в докладната записка е допусната граматическа грешка, като вместо думата „устройство“ е изписано „ устрайство“ и същата да бъде коригирана при изготвяне на решението и последващите документи.

Други въпроси и коментари по тази докладна нямаше. След гласуване: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ и Панайот Рейзи - отсъства, и в резултат от гласуването четири гласа „за“, докладната записка влиза за разглеждане на общинска сесия.

  

Докладна записка №7/10.01.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии собственост на Община Созопол за 2022 г.

Докладната на инж. Мирослав Киров, директор на горското предприятие ни е изпратена на електронните пощи.

Господин Тихомир Янакиев направи резюме и разясни, че: “Аспектите основно са два. В първият са дадени по видове дървесина. Първо добива, какъв ще бъде на дървесината за съответната година и след това в горският план, който се дава, виждате предвижданията, които са за сечта, която ще се осъществи. Това са близо 15 000 кубика. широколистна дървесина и около 1300 кубика иглолистна дървесина.

Това означава, че ние трябва да се придържаме към кубиците количествата, които са дадени в тази докладна, като основното нещо, към което се стремим ние съответно с този горски план, това е за задоволяване местното население с дървесина.

Оттам нататък естествено ще видим какви са възможностите да се пласират и количества на свободния пазар с оглед и по добри финансови резултати от страна на горското предприятие. Това е в общи линии. Аз бях изпратил една докладна в Общинския съвет и пак бих искал да кажа, че когато става въпрос, особено за такъв тип докладни, и когато се задават въпроси от общински съветници, ще моля малко по-рано да ми се дават въпросите, защото наистина не може да се отговори в момента. Вие виждате, какви са таблиците, колко са цифрите и за да може да се отреагира на сесия, ще трябва да се задават въпроси малко по-рано, за да можем ние да отговаряме или пък съответно, ако нямате нищо против, ще даваме отговорите на въпроса писмено.“

Госпожа Светла Лулева се съобрази с молбата на г-н Янакиев и му зададе въпрос по време на комисията, за да може на сесията да получи отговор: С какво количество изсечени дърва разполага в момента Общинско горско предприятие, тоест има ли въобще дърва налични изобщо Общинско горско предприятие, което да може да бъдат закупени от населението?

Г-н Янакиев отговори веднага, че: „Над 600 кубика са изсечената дървесина, която има в момента. Друг е въпросът, че тя е една немалка част от нея на терени, които са труднодостъпни към настоящия момент, но пък това, което е като информация, че е почти вече на 100%, ще кажа 99 процента, хората са заредени с дървесина и вече доставянето на дърва е по-лежерно. Има изсечена дървесина.“

 

Други въпроси и коментари по докладната записка нямаше. След гласуване: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ и Панайот Рейзи - отсъства, и в резултат от гласуването четири гласа „за“, докладната записка влиза за разглеждане на общинска сесия.

 

Докладна записка №8/10.01.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: даване на съгласие за дарение на материали на Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението – Бургас /РДПБЗН/ за нуждите на Участък „Пожарна безопасност и защита на населението“, гр. Созопол /УПБЗН/.

            Докладната беше допълнена с писмото на главен инспектор Николай Николаев.

            Въпроси и други коментари по докладната нямаше. След гласуване: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ и  Панайот Рейзи  - „за“, и в резултат от гласуването  пет гласа „за“, докладната записка  влиза за разглеждане на общинска сесия.

 

Докладна записка №10/10.01.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: определяне на период и територии, за които ще се наложи забрана за строителни и монтажни работи по реда на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие за 2022 г. 

Галя Георгиева - юрист на Община Созопол, направи следните допълнения от името на вносителя: „В заглавието на докладната в относно, допълваме Закон за устройство на Черноморското крайбрежие“, но по съществената промяна е в Приложение 1: „Списък на обектите“, където са изписани обектите, при всичките обекти срокът за спиране на СМР ще бъде 1 юли 2022 г., а срокът за започване на СМР от 1 октомври 2022 година., абсолютно в цялата таблица. Това е корекция.

П. Рейзи попита защо от 1 юли. 

Т. Янакиев: „Дадена е такава възможност в закона това да се случва. Г-н Рейзи, според мен няма да можем да се справим със строителството и да го спрем  до 15- и май, и да няма някакъв как  дискомфорт на туристите, които ще дойдат. Така или иначе ще го има дискомфорт, защото ще оставят недовършени участъци и би било глупаво да го оставим в този си вид, затова по-добре да го довършим и искам да отбележа, че това което даваме сега е нали и предлагаме на общинския съвет да гласува не означава, че на 30 юни ще спре строителството. Ние ще направим всичко възможно да свършим с всички много по рано, но си оставяме една вратичка, една възможност да го направим, без да бъдем санкционирани от страна на държавата, защото знаете, че там има целеви субсидии, които се дават за изграждането на инфраструктури и така нататък, като вече по важното според мен, е че другата част вече от строителството, ще започне от октомври месец нататък, затова го правим не за нещо друго.“ Няма моето не е, че не трябва да оставяме незавършено строителство за целия летен сезон. По добре да се забавим, смисъл да се забави малко и да го приключим.

 

Г. Георгиева уточни, че това предложение е само за общинските обекти, които се финансират от общинския бюджет и от държавния бюджет. И в списък на обектите всичките обекти са със срок на спиране 1 юли и срок за започване 01.10.2022 г. и не би било дискриминация към гражданите.

Г-н Янакиев добави, че не трябва да се остава незавършено строителство за целия летен сезон. По-добре да се забавим, смисъл да се забавим малко, но да го приключим, а не да е разорано през юли и август.

Г-н Рейзи попита юристите, дали в един момент няма да се получи  разделение и да не стане така да има недоволство от страна на хората, че за Общината е разрешено до 1 юли, а за хората е разрешено до 15 май или …., защото все пак ние работим по един закон. Да не се получи разделение и  Областния управител да каже примерно, че делим хората или нещо от тоя род.

Г-жа Г. Георгиева отговори, че в останалата част решението е ок, повтаряне на предходни решения на Общински съвет, в които са определени различни различни срокове за различните територии, тоест има територии, които също ще спрат на 1 юли.

Ст. Андонов: Други въпроси и коментари, колеги?  Да считам, че няма.

Който е съгласен докладна записка №10, с така направените предложения от вносителя в таблицата - приложение 1 „Списък на обектите“, да бъдат променени сроковете срок за спиране на СМР 01.07.2022 г. и срок за започване на 01.10.2022 г. във всички подточки, моля да гласува.

След гласуване: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ и Панайот Рейзи - „за“, и в резултат от гласуването с пет гласа „за“, докладната записка  влиза за разглеждане на общинска сесия с така направените предложения от вносителя.

 

Докладна записка №16/11.01.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: утвърждаване на ценоразпис за продажба на дървесина и недървесни горски продукти от общински горски територии на община Созопол за 2022 г.      

Галя Георгиева направи следната корекция от името на вносителя в приложение 1.

„Най отгоре е записано: “Утвърдил председател на общински съвет“, съответно в Наредбата за управление на горски територии наистина пише, че се утвърждава ценоразписа от общински съвет и е редно, като останалите документи, когато бъде утвърдено съответно самият ценоразпис да се посочи само решението на Общински съвет. По тази причина считам, че няма нужда да бъде изрично утвърждавано допълнително.“ ,

            Въпроси и други коментари по докладната нямаше. След гласуване: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова – „за“, Анета Филипова – „за“ и  Панайот Рейзи  - „за“, и в резултат от гласуването  пет гласа „за“, докладната записка  влиза за разглеждане на общинска сесия.

 

   

СТАНИМИР АНДОНОВ

Председател на комисия по „Законност, обществен ред,

сигурност, граждански права, молби и жалби”

  

 

Протоколиращ: ..........................

/Г. Глухчева/

 

 

 

ПРОТОКОЛ №21

на

комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”

 

На 19.01.2022 г. от 14:30 часа, се проведе онлайн заседание на комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации” в състав:

Андрей Николов – председател и водещ на заседанието; Станимир Андонов – член; Стамат Стаматов - член; Илиян Стефанов – член; Цветан Иванов – член.

 

На заседанието присъстваха :

 1.  Георги Пинелов – председател на Общинския съвет;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол;
 4. Галина Георгиева – юрист на Община Созопол;
 5. Общински съветници;
 6. Служители от общинска администрация.

Разглеждаха са следните докладни записки:

 

Докладна записка №698/13.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: издаване на Разрешение, по реда на чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 81178.60.46 и 81178.60.178, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, зона по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, местност “Митков мост“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособят два нови урегулирани поземлени имота, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилни сгради“.

Комисията констатира: след решението липсва  опис на приложените документи.

В последствие този опис е направен и ни е изпратен, това касае и другите докладни записки и няма до го анонсирам.

 

            Въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Стамат Стаматов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Цветан Иванов – „ За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия.

 

Докладна записка №9/10.01.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: издаване на Разрешение, по реда на чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване в обхват на поземлен имот №134.399, земеделска територия, зона по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, землище на с. Крушевец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилна сграда“ .

            Въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Стамат Стаматов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Цветан Иванов – „ За“. С пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия.

Докладна записка №11/10.01.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно:

 1. Доклад за изпълнението но Общия устройствен план на Община Созопол през 2021 г.
 2. “ Даване на съгласие за допускане на проект за изменение на действащ ОУП на Община Созопол, в обхват на ПИ с идентификатор 67800.4.43 по КК на гр. Созопол, м. „Буджака

Преди разглеждане и гласуване, вносителят г-н Тихомир Янакиев, оттегли докладната записка за прецизиране.

 

Докладна записка №12/10.01.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: одобряване, по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, на Подробен устройствен план – план за улична регулация, за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населеното място, за обект: „Второстепенна обслужваща улица с осови точки 91а–91b–91c–91d“, м. “Мокро скала“, землище на гр. Черноморец.

 

            Въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Стамат Стаматов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Цветан Иванов – „ За“. С пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия.

 

Докладна записка №15/11.01.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: допусната очевидна фактическа грешка в Докладна записка №305/12.05.2021 година и в последвалото Решение №416 от Протокол №19/31.05.2021 година на Общински съвет Созопол

Галя Георгиева разясни: “След, като да разгледахме забележките в протокола от комисията по законност обществен ред и считаме, че има основание наистина да приемем, че не поправяме фактическа грешка, а се извършва изменение на предходно решение, въпреки че това изменение се налага от техническа грешка при изчисляване на площта на имотите и реално редакцията ще бъде само в тази част -  площи на имоти, искам да направим изменение, като съответно докладната ще бъде: относно изменение на Решение 416 от Протокол 19 на Общински съвет Созопол в резултат на допусната техническа грешка в докладна записка №305 от 12.05.2021 г.

            Точка първа от решението става така:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 99, т. 2 и чл. 102, ал. 2 от Административно процесуален кодекс и на основание представена обосновка от началник отдел „Строителство, градоустройство и кадастър“ ,  Общински съвет одобрява изменение в Решение №416 от Протокол 19/31.05.2021 година на Общински съвет, в т. 1, първи абзац, като придобива следната редакция:

            „На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2 и чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет разрешава изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, с който за част от ПИ идентификатор 81178.5.308 по КК на гр. Черноморец с площ 824 м2 се урегулира УПИ VI с отреждане „за комплексно обществено обслужване” и за част от ПИ идентификатор 81178.5.308 по КК на гр. Черноморец с площ 2352 м2 се урегулира УПИ VII с отреждане „за сгради за отдих и курорт”.  

 

След гласуване: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Стамат Стаматов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Цветан Иванов – „ За“. С пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия с така направените корекции в решението, и в относно.

 

 АНДРЕЙ НИКОЛОВ

Председател на комисията по

„Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”

 

Протоколиращ:

Гергана Глухчева

 

 

ПРОТОКОЛ №19

на

комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”

 

На 19.01.2022 г. от 14:30 часа, се проведе онлайн заседание на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”.

На заседанието присъстваха всички членове на комисията:

Желязко Иванов – председател на комисията

Андрей Николов – член;

Стилияна Николова – член;

Катя Стоянова – член;

Светлана Лулева – член.

 

На заседанието присъстваха още :

 1. Георги Пинелов – председател на Общинския съвет;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Ваня Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол;
 4. Галина Георгиева - юрист на Община Созопол;
 5. Общински съветници;
 6. Служители от общинска администрация.

Заседанието води Желязко Иванов – председател на комисията.

 

Разгледаха се следните докладни записки:

 

Докладна записка №712/20.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор №30822.501.674, с. Зидарово, община Созопол

Комисията констатира:

 • Не са номерирани страниците на докладната.
 • Не е приложено Заявление с  вх.№ ОС-3003-20/27.09.2021 г. от Живко Спасов Спасов.  За заседанието на постоянните комисии предлага да бъде приложено. Заявлението вече е приложено към докладната.

 

Въпроси и питания по докладната нямаше. След гласуване: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Катя Стоянова – „За“, Светлана Лулева - „За“. С пет гласа - "За", комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия.

 

 

Докладна записка №713/20.12.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор №30822.501.668, с. Зидарово, община Созопол

Въпроси и питания по докладната нямаше. След гласуване: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Катя Стоянова – „За“, Светлана Лулева - „За“. С пет гласа - "За", комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия.

Комисията по законност направи следните констатации:

Не са номерирани страниците на докладната.

 • Не е приложено Заявление с  вх.№ ОС-3003-26/18.11.2021 г. от Николина Пискунова Николова-Спасова за прекратяване на съсобственост чрез покупко – продажба на идеални части – общинска собственост в Поземлен имот с идентификатор № 30822.501.668, находящ се в с. Зидарово,  община Созопол.
 • В приложението, след решението е изписано два пъти Удостоверение за данъчна оценка с изх.№ 2524/23.07.2021 год., но това удостоверение се отнася за имот в с. Габър., а с докладната прекратяваме съсобственост в с. Зидарово. За постоянните комисии да се приложи правилното Удостоверение за данъчна оценка.
 • В описа в приложението на т.5 и т. 6 да се добавят номерата на нотариалните актове и от Агенция по вписванията.

Заявлението на Николина Николова-Спасова ни е изпратено и приложено към докладната. Представено е и правилното Удостоверение за данъчна оценка.

Докладна записка №1/04.01.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в поземлен имот с идентификатор №61114.501.32, с. Равна гора, община Созопол

Комисията по законност от 14 януари се констатира следното:

- Не са номерирани страниците на докладната записка.

- На скицата е изписано, че собственик е само Тодор Недялков, а не е отразено, че и Общината е собственик.

- Не е представено и заявлението от Тодор Недялков. За заседанието на постоянните комисии да бъде представено.

След комисията на 14 януари ни е изпратено явлението на Тодор Недялков и е приложено към докладната.

 

Въпроси и питания по докладната нямаше. След гласуване: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Катя Стоянова – „За“, Светлана Лулева - „За“. С пет гласа - "За", комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия.

 

 Докладна записка 5/10.01.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: Предложение за приемане на списък за определяне на видовете жилища собственост на Община Созопол.

 Г-н Андонов констатира, че не навсякъде в приложенията са изписани кадастралните номера и припомни случая от предходна сесия, при който се правеха корекции с продаден апартамент с неточни номера. В Приложение 1, в трета римска точка, никъде не са изписани идентификационните номера, както в I и II точка , където също не са коректни. Например на номер 67800.502.266.1.12 отговаря ап.10 в кадастъра. Логично би било да е ап.12, ама не е.

Комисията по законност констатира следното:

 • В Приложение 1 трета римска точка не са изписани идентификационните номера на апартаментите като СОС /самостоятелен обект в сграда/ в сграда;
 • В Приложение 3 в първа римска точка не са изписани идентификационните номера на апартаментите като СОС в сграда, а също и актове за частна общинска собственост;
 • В Приложение 4 не са изписани идентификационните номера на апартаментите като СОС в сграда, а също и актове за частна общинска собственост;

 

По направена забележка от комисията по законност, че не се изписват идентификационните номера на ведомствените жилища, г-н Йордан Петков – директор на дирекция "Управление на собствеността, туризъм и стопански дейности" обясни, че са заварени общински жилища, които нямат идентификатор, и за да не се допусне грешка се изписват административните адреси. Тъй като има случаи, при които на един идентификатор се водят три ведомствени жилища, за да има всеки апартамент отделен идентификатор трябва да се направи заснемане и вписване в служба “Кадастър„. Г-н Петков обясни, че в случая правилно е да се пишат административните адреси на апартаментите, защото ако записването е по идентификатор, в случая би довело до допускане на грешка.

Други коментари и въпроси по докладната нямаше. След гласуване: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Катя Стоянова – „За“, Светлана Лулева - „За“. С пет гласа - "За", комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия.

 

Докладна записка №13/11.01.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол относно: Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинската собственост за 2022 г.

Комисията констатира следното:

- Не са номерирани страниците на докладната записка.

- В обяснителната част, на стр.3, 4-ти ред отдолу нагоре преди решението буквата С да се чете В. Изписани са точки А, Б и С. Трябва да е буква В, а не С.

-  В решението е ред 2 е изписана Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, да се чете Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост;

- В Програмата на стр. 24 по ред на сканиране, в точка VI., 5.

-  За отчуждаване за Гробищен парк: ПИ 67800.9.102, с площ от 1217 кв.м. са описани два пъти, като между тях има имоти частна общинска собственост, а не са вписани тук и се прекъсва поредността, т.е. не може да се образува цял имот;

            - В Програмата на стр. 25 по ред на сканиране, в точка IX. Първостепенни обекти от общинско значение 6-та стрелка Обособяване на градски парк в кв.59 ПИ 67800.502.303 се намира на ул. „Вихрен“ 61 и е частен имот със жилищна сграда на 3 етажа и гараж….

 

          Галина Георгиева направи следните корекции и уточнения по докладната и Годишна  програма за управление и разпореждане с имоти - общинската собственост за 2022 г.

 В Първа римска точка: „Описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за продажба“, отпада поземлен имот 67 800 точка 12.450, той отпада поради вида собственост, която вече е отразена като общинска публична.

В точка 5: „Описание на имоти за провеждане на процедури за отдаване под наем“,

В точка - земеделски земи, отпада поземлен имот 40 124.98.35 местност „Край село“, с. Крушевец. Тъй като той се дублира с горния ред.

Във връзка с констатацията на комисията в точка VI. „Имоти за отчуждаване за гробищен парк“,  имот 67 800.9.102, който всъщност е дублиран, се записва имот 67, 800.9.126 с площ от 1708 квадратни метра. Това е въпросния имот, който е между останалите предвидени за отчуждаване, за който става въпрос, че прекъсва обособяването на целия гробищен парк.

Във VII.  „Имоти, които Общината има намерение да придобие чрез закупуване или замяна“, се записва самостоятелен обект, обект в масивна сграда, представляваща поща с учебен център и кметство. Идентификатор 81 188.502.309.3.13 по кадастрална карта на град Черноморец, както е написано по-горе в самата докладна, той е един от имотите, които Общината има намерение да придобие през тази година.

В VIII. „Имоти, за които Общината има намерение да открие процедури по закона за концесиите“, да се дописват язовир „Крива круша 1“ - поземлен имот 81 188.33.382 землището на град Черноморец и язовир „Крива круша 2“ - поземлен имот 81 188.25.38 землище на град Черноморец, които са по-надолу включени в плана за общинските концесии.

Римско IX. „Първостепенни обекти от общинско значение“, записания в стрелка 6 поземлен имот 67 800.502.303, е съответно сбъркан, то става въпрос за обособяване на градски паркинг в УПИ VI, кв. 52, съставляващ поземлен имот 67 800.502.530

            Други въпроси по докладната нямаше.  След заседанието на 19-ти януари коригираната програма ни е изпратена електронните пощи и разполагаме с нея. След гласуване: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Катя Стоянова – „За“, Светлана Лулева - „За“. С пет гласа - "За", комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия.

  

Г-н Председател, това бяха докладните записки, които днес комисията трябваше да разгледа и обсъди.           

 

 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

Председател на

комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”

  

 

Протокола води:

Гергана Глухчева

 

 

 

 

 

 

 

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...