Четвъртък, 17 Февруари 2022 14:02

Протоколи от заседанията на постоянните комисии във връзка със сесия №27

ПРОТОКОЛ №47 

от заседание на комисията по „ Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“ 

            Днес, 16 февруари 2022 г., от 14.00 часа  се проведе редовно онлайн заседание на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“.

На заседанието присъстваха: Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол, Янко Костадинов – секретар на Община Созопол, Ваня Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол, Галина Георгиева – юрист на Община Созопол, Йордан Петков – директор на дирекция.

            От членовете на комисията присъстваха: Станимир Андонов – председател, Желязко Иванов – член, Димитринка Господинова – член, Анета Филипова – член. Отсъстваше Панайот Рейзи. Комисията имеше кворум и разгледа следните докладни записки: 

           Докладна записка №65/07.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Одобряване промени в структурата на общинска администрация Созопол

                   На въпрос на г-н Андонов, къде в предложената структура на Община Созопол се намира създаденият Комплекс за „Социални услуги и здравеопазване“, Янко Костадинов – секретар на Община Созопол обясни, че този Комплекс е в дейност „Мероприятия“ и не е част от общинската администрaция. В случая промените, които се правят в структурата засягат звената и персонала, които са само в дейност „Общинска администрация“, а не “Мероприятия“, затова и те не са засегнати в тази докладна.

Други питания по докладната нямаше. След обсъждане и гласуване: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова –„ за“, Анета Филипова – „за“, Панайот Рейзи  - отсъства, и в резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка  за разглеждане от постоянните комисии.

 Докладна записка №87/08.02.2022 г. от Тодор Дамянов – зам.-кмет на Община Созопол и председател на МКБППМН относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Созопол за 2021 г.

Питания по докладната нямаше. След обсъждане и гласуване: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова –„ за“, Анета Филипова – „за“, Панайот Рейзи – отсъства, и в резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане от постоянните комисии.

 Докладна записка №98/10.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Приемане на Наредба за управлението и вътрешния ред в гробищните паркове, условията и реда за погребения и кремации, ползването и благоустрояването на гробните и урновите места и свързаните с тази дейност услуги на територията на община Созопол

Питания по докладната нямаше. След обсъждане и гласуване: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова –„ за“, Анета Филипова – „за“, Панайот Рейзи – отсъства, и в резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане от постоянните комисии.

 Докладна записка №99/10.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по схема за безвъзмездна помощ (TTGS-II), чрез побратимяване на градове между Турция и ЕС-II (Побратимяване за зелено бъдеще)

Питания по докладната нямаше. След обсъждане и гласуване: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова –„ за“, Анета Филипова – „за“, Панайот Рейзи – отсъства, и в резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане от постоянните комисии.

 Докладна записка №100/10.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по схема за безвъзмездна помощ (TTGS-II), чрез побратимяване на градове между Турция и ЕС-II (Побратимяване за зелено бъдеще)

Питания по докладната нямаше. След обсъждане и гласуване: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова –„ за“, Анета Филипова – „за“, Панайот Рейзи – отсъства, и в резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане от постоянните комисии.

 Докладна записка №105/10.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол

Комисията отбеляза, че Частичната предварителна оценка за въздействие е приложена, но не е описана.  

Питания и други коментари по докладната нямаше. След обсъждане и гласуване: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова –„ за“, Анета Филипова – „за“, Панайот Рейзи - отсъства и в резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане от постоянните комисии.

 Докладна записка №86/08.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Изпълнението на Общия устройствен план на община Созопол през 2021 г.

 Питания по докладната нямаше. След обсъждане и гласуване: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова –„ за“, Анета Филипова – „за“, Панайот Рейзи – отсъства, и в резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане от постоянните комисии.

 Докладна записка №92/10.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.6.532 по кадастрална карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на сгради за отдих и курорт.

Комисията иска от Общината да се изпрати отново Нотариалния акт за дарение на имот, защото не е ясен и не се чете.

Питания по докладната нямаше. След обсъждане и гласуване: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова –„ за“, Анета Филипова – „за“, Панайот Рейзи – отсъства, и в резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане от постоянните комисии.

Докладна записка №93/10.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.5.650, по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, м. “Буджака“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един  самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане  и изграждане на „вилни сгради“.

Забележките на комисията са:

 • в описа не са описани всички документи, които са приложени;
 • на стр. 1-ва, втори абзац 5-ти ред е изписано ПИ67800.5.560 – да се чете: ПИ67800.5.650

 Питания по докладната нямаше. След обсъждане и гласуване: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова –„ за“, Анета Филипова – „за“, Панайот Рейзи – отсъства, и в резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане от постоянните комисии.

 Докладна записка №94/10.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.3.119, по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност “Мисаря“, извън територията на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за ниско жилищно застрояване и изграждане на „жилищни сгради“.

Забележката на комисията, е че приложеното заявление не е описано в приложенията.

Питания по докладната нямаше. След обсъждане и гласуване: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова –„ за“, Анета Филипова – „за“, Панайот Рейзи – отсъства, и в резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане от постоянните комисии.

Докладна записка №96/10.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 67800.10.267 и 67800.10.508, по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност “Мапи“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт и ТП (трафопост)“ .

Питания по докладната нямаше. След обсъждане и гласуване: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова –„ за“, Анета Филипова – „за“, Панайот Рейзи – отсъства, и в резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане от постоянните комисии.

 Докладна записка №97/10.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 81178.9.14 и 81178.9.16, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт и трафопост“

Комисията отбеляза, че не са описани всички приложени документи в описа на приложенията.

Питания и други коментари по докладната нямаше. След обсъждане и гласуване: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова –„ за“, Анета Филипова – „за“, Панайот Рейзи – отсъства, и в резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане от постоянните комисии.

 Докладна записка №59/03.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот с идентификатор 63015.506.514, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", площ 505 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)".

 Питания и коментари по докладната нямаше. След обсъждане и гласуване: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова –„ за“, Анета Филипова – „за“, Панайот Рейзи – отсъства, и в резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане от постоянните комисии

 Докладна записка №60/03.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 63015.506.521, с местоположение: община Созопол, село Атия, местност "Старо селище", площ 298 квадратни метра (кв.м.) с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)".

Питания и коментари по докладната нямаше. След обсъждане и гласуване: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова –„ за“, Анета Филипова – „за“, Панайот Рейзи – отсъства, и в резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане от постоянните комисии

Докладна записка №61/03.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 63015.506.435, с местоположение: общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", площ 257 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)".

Питания и коментари по докладната нямаше. След обсъждане и гласуване: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова –„ за“, Анета Филипова – „за“, Панайот Рейзи – отсъства, и в резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане от постоянните комисии

Докладна записка №63/04.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: предоставяне за временно и безвъзмездно ползване на ОД на МВР-Бургас, за нуждите на РУ – гр. Созопол на 1 брой лек автомобил, собственост на община Созопол.

Станимир Андонов посочи, че в Инвентаризационния опис автомобила е изписан „Пежо“ 407 ST КОМФОРТ, а в решението е СЕДАН.

            Йордан Петков обясни, че става въпрос за един и същ автомобил. Приложено е копие на Свидетелството за регистрация. 

Питания и коментари по докладната нямаше. След обсъждане и гласуване: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова –„ за“, Анета Филипова – „за“, Панайот Рейзи – отсъства, и в резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане от постоянните комисии

 Докладна записка №66/07.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 61042.501.13, с. Равадиново, община Созопол.

Забележката на комисията, е че в тази докладна и още две, не са номерирани страниците на докладната.

Питания по докладната нямаше. След обсъждане и гласуване: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова –„ за“, Анета Филипова – „за“, Панайот Рейзи – отсъства, и в резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане от постоянните комисии

Докладна записка №67/07.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 63015.506.323, с. Атия, м. “Старо селище“, община Созопол

Йордан Петков - директор на дирекция - обясни, че в описанието са посочени номерата на старите скици, но към докладната са приложени новите скици.

 Питания и други коментари по докладната нямаше. След обсъждане и гласуване: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова –„ за“, Анета Филипова – „за“, Панайот Рейзи – отсъства, и в резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане от постоянните комисии

Докладна записка №68/07.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 14249.501.28, с. Габър, ул. “Теменуга“№2, община Созопол

Обяснението за скиците е налично с докладна записка №67, т.е. приложени са новите скици.

Питания и коментари по докладната нямаше. След обсъждане и гласуване: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова –„ за“, Анета Филипова – „за“, Панайот Рейзи – отсъства, и в резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане от постоянните комисии.

Докладна записка №69/07.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 32737.501.49, с. Индже войвода, община Созопол.

Г-н Андонов отбеляза, че Удостоверението за данъчна оценка е с изтекъл срок, валидно е до 31.12.2021 г.

Йордан Петков и Галина Георгиева обясниха, че това Удостоверението е приложено за сравнение с определената пазарна оценка, т.е да е видно, че пазарната е по-висока от данъчната, и че Удостоверението за данъчна оценка се подновява, когато се прави договора. Промяна в данъчните промени не са правени, т.е. и новата данъчна оценка ще е идентична. При сделката за вписването ще се извади нова данъчна оценка.

Други питания и коментари по докладната нямаше. След обсъждане и гласуване: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова –„ за“, Анета Филипова – „за“, Панайот Рейзи – отсъства, и в резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане от постоянните комисии

Докладна записка №70/07.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 63015.506.198, с. Атия, м. Старо селище“, община Созопол

Г-н Андонов посочи:

 • допусната техническа грешка на стр. 1-ва, абзац втори, ред 5-ти:

изписано е: №16054/25.10.21 г. , да се чете: №16034/25.10.21 г.

 • не са номерирани страниците на докладните.

Други питания и коментари по докладната нямаше. След обсъждане и гласуване: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова –„ за“, Анета Филипова – „за“, Панайот Рейзи – отсъства, и в резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане от постоянните комисии

Докладна записка №77/07.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: продажба чрез публичен търг с тайно наддаване,  на Поземлен имот с идентификатор 63015.506.446, находящ се в община Созопол, село Атия, местност „Старо селище“ с площ 324 квадратни метра (кв.м.) с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих съгл. §4 от  (Преходни и заключителни разпоредби) ПЗР на (Закон за собствеността и ползването на земеделски земи) ЗСПЗЗ “.

Питания и коментари по докладната нямаше. След обсъждане и гласуване: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова –„ за“, Анета Филипова – „за“, Панайот Рейзи - отсъства и в резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане от постоянните комисии

 Докладна записка №78/07.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, Поземлен имот с идентификатор 63015.506.499, находящ се в община Созопол, село Атия, местност „Старо селище“, с площ 1 052 квадратни метра (кв.м.) с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих съгл. §4 от  (Преходни и заключителни разпоредби) ПЗР на (Закон за собствеността и ползването на земеделски земи) ЗСПЗЗ “.

            Г-н Андонов отбеляза, че в описа на приложените документи  в т.1. ред втори трябва да бъде: Служба по вписванията №99, том 34…..

Питания и други коментари по докладната нямаше. След обсъждане и гласуване: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова –„ за“, Анета Филипова – „за“, Панайот Рейзи - отсъства и в резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане от постоянните комисии.

 Докладна записка №79/07.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 67800.50.199, с местоположение: общ. Созопол, землище на гр. Созопол, местност "Куку баир", площ 1 356 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя по §4“ и начин на трайно ползване (НТП): "Ниско застрояване (до 10 m).

Питания и коментари по докладната нямаше. След обсъждане и гласуване: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова –„ за“, Анета Филипова – „за“, Панайот Рейзи - отсъства и в резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане от постоянните комисии.

Докладна записка №85/08.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно:  Одобряване на Решение за откриване на процедура за определяне на концесионер на концесия за услуги за обект: Язовири - публична общинска собственост, представляващ общо имот: Язовир „Крива круша 1 и 2" – поземлен имот 81178.33.382 с площ 187,288 дка. общ завирен обем 150 000 куб.м и поземлен имот  81178.25.38, с площ 62.248 дка, общ завирен обем 121 000 куб.м, находящи се в землище на гр. Черноморец,  община Созопол., с предмет: управление, ремонт и поддържане на язовирните стени и прилежащите към тях съоръжения в техническо изправно състояние, осъществяване на безопасната им експлоатация със собствени средства и на свой риск и извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях,  напояване, спортно-развлекателни услуги и други дейности, разрешени от закона.

Питания и коментари по докладната нямаше. След обсъждане и гласуване: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова –„ за“, Анета Филипова – „за“, Панайот Рейзи – отсъства, и в резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане от постоянните комисии

 Докладна записка №88/08.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 61114.4.9, находящ се в община Созопол, село Равна гора, с площ от 691 квадратни метра (кв.м.) с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих съгл. §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ".

Г-н Андонов отбеляза, че Удостоверението за характеристика на поземлен имот…., е приложено, но не е описано в описа с приложените документи.

Питания и други коментари по докладната нямаше. След обсъждане и гласуване: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова –„ за“, Анета Филипова – „за“, Панайот Рейзи – отсъства, и в резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане от постоянните комисии.

Докладна записка №89/08.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост находящ се в гр. Созопол в сграда с предназначение: „За делова и административна дейност”, с идентификатор - 67800.504.224.4.1 с адрес -  пл. “Черно море“№1, бл.2, ет.0, с площ от 116 кв.м.

Питания и коментари по докладната нямаше. След обсъждане и гласуване: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова –„ за“, Анета Филипова – „за“, Панайот Рейзи – отсъства, и в резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане от постоянните комисии.

Докладна записка №90/08.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Одобряване на Методики за определяне на препоръчителната наемна пазарна стойност на земеделски земи: трайни насаждения, Методика за определяне на препоръчителната наемна пазарна стойност на земеделски земи: мери и пасища, Методика за определяне на препоръчителната наемна пазарна стойност на земеделски земи: ниви, Методика за определяне на препоръчителната наемна пазарна стойност на земеделски земи: лозя, Методика за определяне на препоръчителната наемна пазарна стойност на земеделски земи: ливади.

Питания и коментари по докладната нямаше. След обсъждане и гласуване: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова –„ за“, Анета Филипова – „за“, Панайот Рейзи – отсъства, и в резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане от постоянните комисии.

 Докладна записка №101/10.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 40124.98.35, с площ от 3 714 квадратни метра (кв. м.), Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Нива“, категория 7 /седма/, находящ се в община Созопол, землище с. Крушевец, местност „Край село“.

Г-н Андонов констатира, че цената в приложената Експертна оценка се разминава с посочената в решението.

Г-н Йордан Петков обясни, че грешката е техническа и допусната от оценителя. Същата  е коригирана.  След заседанието беше приложена към докладната.

Други питания и коментари по докладната нямаше. След обсъждане и гласуване: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова –„ за“, Анета Филипова – „за“, Панайот Рейзи – отсъства, и в резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане от постоянните комисии.

Докладна записка №102/10.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 40124.98.36, с площ от 1 961 квадратни метра (кв. м.), Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“, Начин на трайно ползване (НТП): „Нива“,  категория 7 /седма/, находящ се в община Созопол, землище с. Крушевец, местност „Край село“.

Питания и коментари по докладната нямаше. След обсъждане и гласуване: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова –„ за“, Анета Филипова – „за“, Панайот Рейзи - отсъства и в резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане от постоянните комисии.

Докладна записка №103/10.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: отдаване под наем без търг или конкурс на самостоятелен обект, с идентификатор 67800.504.224.2.2, с площ от 34,00 квадратни метра (кв.м,), находящ се в сграда, с идентификатор 67800.504.224.2, с адрес: гр. Созопол, пл. „Черно море“ № 1, бл. 3, ет. 0;

Комисията констатира, че не е приложено заявлението на лекаря.

Питания и други констатации по докладната нямаше. След обсъждане и гласуване: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова –„ за“, Анета Филипова – „за“, Панайот Рейзи - отсъства и в резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане от постоянните комисии.

 Докладна записка №104/10.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община

Созопол относно: провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 67800.32.30 - частна общинска собственост, с площ от 19 431 квадратни метра (кв. м.), Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Горска“, начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид дървопроизводителна гора“, находящ се в община Созопол, землище гр. Созопол, местност „Герени“.

Питания и коментари по докладната нямаше. След обсъждане и гласуване: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова –„ за“, Анета Филипова – „за“, Панайот Рейзи - отсъства и в резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане от постоянните комисии.

Докладна записка №106/10.02.2022 г. от Тодор Дамянов – зам.-кмет на Община Созопол относно: отдаване под наем, без провеждането на търг или конкурс, на част от първи етаж на сграда, с идентификатор 63029.501.448.1, със застроена площ 98 квадратни метра (кв.м.), брой етажи 2 /два/, с предназначение: "Здравно заведение“.

Комисията иска в относно да се допише къде се намира сградата, част от която се отдава под наем. 

Питания и други коментари по докладната нямаше. След обсъждане и гласуване: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова –„ за“, Анета Филипова – „за“, Панайот Рейзи - отсъства и в резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане от постоянните комисии.

Докладна записка №111/16.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Определяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 2021/2022 година.

Питания и коментари по докладната нямаше. След обсъждане и гласуване: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова –„ за“, Анета Филипова – „за“, Панайот Рейзи – отсъства, и в резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане от постоянните комисии.

Докладна записка №31/20.01.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: даване на съгласие за дарение на гориво на ОД на МВР Бургас за нуждите на РУ Созопол за 2022 г.

Питания и коментари по докладната нямаше. След обсъждане и гласуване: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова –„ за“, Анета Филипова – „за“, Панайот Рейзи - отсъства и в резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане от постоянните комисии.

Докладна записка №91/09.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Приемане на план сметка на приходите и разходите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване на територията на община Созопол за 2022 година.

Питания и коментари по докладната нямаше. След обсъждане и гласуване: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова –„ за“, Анета Филипова – „за“, Панайот Рейзи – отсъства, и в резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане от постоянните комисии.

Докладна записка №52/02.02.2022 г. от Тодор Дамянов – зам.-кмет на Община Созопол относно: Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол за 2022 година.

Питания и коментари по докладната нямаше. След обсъждане и гласуване: Станимир Андонов – „за“, Желязко Иванов – „за“, Димитринка Господинова –„ за“, Анета Филипова – „за“, Панайот Рейзи - отсъства и в резултат от гласуването с четири гласа „за“, комисията допуска докладната записка за разглеждане от постоянните комисии.

               Г-н Председател, това бяха докладните постъпили за разглеждане на днешното заседание.

  

СТАНИМИР АНДОНОВ

 Председател на комисията по

„Законност, обществен ред, сигурност,

граждански права, молби и жалби“

   

Гергана Глухчева

Водещ протокола

 

 

ПРОТОКОЛ № 48

на

Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби

 

На 21.02.2022 г., от 14:00 часа, се проведе онлайн заседание на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби. При направена поименна проверка на заседанието присъстваха: Станимир Андонов – председател; Желязко Иванов, Анета Филипова,  Димитринка Господинова – членове. Отсъства - Панайот Рейзи.

Участие в заседанието взеха :

Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол;

Тихомир Янакиев- кмет на Община Созопол;

Галя Георгиева– юрист на община Созопол;

Ваня Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол;

 

 Заседанието води председателя на комисията Станимир Андонов.

Разгледаха се следните докладни записки:

 Докладна записка №65/07.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Одобряване промени в структурата на общинска администрация Созопол

Въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване: Станимир Андонов – „За“, Анета Филипова –„ За“; Желязко Иванов – „За“; Димитринка Господинова - „За“, Панайот Рейзи – отсъства, с четири гласа „За“ – докладната записка влиза за разглеждане  на сесия.

 Докладна записка №87/08.02.2022 г. от Тодор Дамянов – зам.-кмет на Община Созопол и председател на МКБППМН относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Созопол за 2021 г.

Въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване: Станимир Андонов – „За“, Анета Филипова –„ За“; Желязко Иванов – „За“; Димитринка Господинова - „За“, Панайот Рейзи – отсъства, с четири гласа „За“ – докладната записка влиза за разглеждане на сесия.

Докладна записка №98/10.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Приемане на Наредба за управлението и вътрешния ред в гробищните паркове, условията и реда за погребения и кремации, ползването и благоустрояването на гробните и урновите места и свързаните с тази дейност услуги на територията на община Созопол

Въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване: Станимир Андонов – „За“, Анета Филипова –„ За“; Желязко Иванов – „За“; Димитринка Господинова - „За“, Панайот Рейзи – отсъства, с четири гласа „За“ – докладната записка влиза за разглеждане на сесия.

Докладна записка №99/10.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по схема за безвъзмездна помощ (TTGS-II), чрез побратимяване на градове между Турция и ЕС-II (Побратимяване за зелено бъдеще)

Кметът на Община Созопол Тихомир Янакиев направи разяснение по тази докладна.

Т. Янакиев: Тази и следващата докладна се отнасят за изпълнение на проекти с турски партньори, като наш партньор ще бъдат хора от Лозенград, с които предстои и среща тук при нас. Като цяло проектът цели популяризирането на биоразнообразието, като в т. 3 от докладната са описани най- точно специфичните цели. Финансирането е 100 хил. евро общо  за двата партньора, а съфинансирането е до 15% от наша страна. Така, че това което приеме общинския съвет, това ще бъде и нашето съфинансиране.

инж. Мадлен Вълчева, началник отдел “ИПЕ“: Уважаеми общински съветници, проект „Стъпка по стъпка“ има за цел да развива разделното събиране на отпадъците на територията на двете партньорски организации. Турският партньор нямат изградена необходимата инфраструктура, няма нужната механизация и подготовка и този проект ще им е от полза. При нас ситуацията е по- благоприятна- имаме изградена система за третиране на отпадъците, но идеята ни е с тези средства отпуснати по проекта да купим още няколко бройки подземни контейнера. Освен това в дейностите са планирани и изработването на нови табели, които да указват защитените зони на територията на община Созопол.

Въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване: Станимир Андонов – „За“, Анета Филипова –„ За“; Желязко Иванов – „За“; Димитринка Господинова - „За“, Панайот Рейзи – отсъства, с четири гласа „За“ – докладната записка влиза за разглеждане на сесия.

 Докладна записка №100/10.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по схема за безвъзмездна помощ (TTGS-II), чрез побратимяване на градове между Турция и ЕС-II (Побратимяване за зелено бъдеще)

Т. Янакиев, кмет:  И този проект е по същата програма като предходната докладна с турски партньор. Финансирането е до 100 000 евро за двата партньора и 15% съфинансиране. Основната идея на проекта „ Водата- извор на живот“ е да направим сондаж за питейна вода в с. Индже войвода. Селото се разраства, има планове за бъдещи инвестиции, но има  проблем с каптажа и миналото лято се наложи да се въведе режим на водата. Със средствата по този проект ще направим нов сондаж и ще осигурим питейна вода за населението. В рамките на проекта ще бъде изготвен и анализ на водоизточниците на територията на общината, което ще ни помогне да разработим стратегия за водните ресурси, която пък от своя страна ще ни помага при по нататъшни възникнали проблеми с липсата на питейна вода.

Истината е, че няма отворени програми и ние търсим всякакви възможности, дори и такива, т.нар.“ меки“ проекти да кандидатстваме, за да можем да решаваме различни възникнали проблеми на жителите на нашата община.

Въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване: Станимир Андонов – „За“, Анета Филипова –„ За“; Желязко Иванов – „За“; Димитринка Господинова - „За“, Панайот Рейзи – отсъства, с четири гласа „За“ – докладната записка влиза за разглеждане на сесия.

Докладна записка №105/10.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол

Само да отбележа, че на първото заседание на комисията по законност бе отбелязано, че частичната оценка за въздействие е приложена, но не е описана в приложенията. Други забележки нямаше.

Въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване: Станимир Андонов – „За“, Анета Филипова –„ За“; Желязко Иванов – „За“; Димитринка Господинова - „За“, Панайот Рейзи – отсъства, с четири гласа „За“ – докладната записка влиза за разглеждане на сесия.

 Г-н Председател,  това работата на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби приключи.

 

     СТАНИМИР АНДОНОВ

    Председател на комисия по „Законност, обществен ред,

    сигурност, граждански права, молби и жалби”

 

 Вадещ протокола:

Петя Димитрова

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Забележка: Протокол от заседанието на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби  от 21.02.2022 г., от  /14:00 ч./ е неразделна част от  документацията на заседание №27/25.02.2022 г. на Общински съвет Созопол

 

 ПРОТОКОЛ № 20

на

комисията  по Финанси и бюджет, международни проекти и програми

 

На 21.02.2022 г. от 14.15 ч., се проведе онлайн заседание на комисията по „Финанси и бюджет международни проекти и програми” в състав:

 1. Димитринка Господинова – председател;
 2. Станимир Андонов – член;
 3. Цветелин Георгиев – член;
 4. Красимира Германова – член;
 5. Милена Желева – член.

На заседанието присъстваха :

 1. Георги Пинелов – Председател на Общинския съвет – гр. Созопол;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Общински съветници;
 4. Ваня Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол;
 5. Галина Георгиева – юрист към община Созопол.

Заседанието откри и ръководи председателя  на комисията – Димитринка Господинова.

Димитринка Господинова: Уважаеми г-н председател, г-н кмете, колеги, присъстват всички членове на комисията и можем да започнем своята  работа. За разглеждане са постъпили следните докладни записки:

Докладна записка №31/20.01.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: даване на съгласие за дарение на гориво на ОД на МВР Бургас за нуждите на РУ Созопол за 2022 г.

            Колеги, имате  ли въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен докладна записка № 31 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: аз гласувам – „За“, Станимир Андонов – „ За“;  Цветелин Георгиев – „За“; Красимира Германова -  „За“, Милена Желева – „За“. С пет гласа „За“ – докладна записка № 31 влиза за разглеждане на общинска сесия и комисията предлага да се вземе решението така, както е по докладната.

 Димитринка Господинова: Докладна записка №91/09.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Приемане на план сметка на приходите и разходите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване на територията на община Созопол за 2022 година.

    Колеги, имате  ли въпроси по докладната? Няма. Който е съгласен докладна записка № 91 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: аз гласувам – „За“, Станимир Андонов – „ За“;  Цветелин Георгиев – „За“; Красимира Германова -  „За“, Милена Желева – „За“. С пет гласа „За“ – докладна записка № 91 влиза за разглеждане на общинска сесия и комисията предлага да се вземе решението така, както е по докладната.

 Г-н председател, това бяха докладните записки, разпределени за разглеждане от комисията.

 

 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

Председател на комисията по „Финанси и бюджет, международни проекти и програми"

 

 Водещ протокола:

Александра Глосова

Секретар на Общински съвет Созопол

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Забележка: Протокол от заседанието на комисията  по Финанси и бюджет, международни проекти и програми от 21.02.2022 г., от  /14:15 ч./ е неразделна част от  документацията на заседание №27/25.02.2022 г. на Общински съвет Созопол

 

 

ПРОТОКОЛ №22

на

комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”

 

На 21.02.2022 г. от 14:20 часа, се проведе онлайн заседание на комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации” в състав:

Андрей Николов – председател; Станимир Андонов – член; Стамат Стаматов - член; Илиян Стефанов – член; Цветан Иванов – член.

На заседанието присъстваха :

 1.  Георги Пинелов – председател на Общинския съвет;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол;
 4. Общински съветници;
 5. Служители от общинска администрация.

Разглеждаха са следните докладни записки:

Андрей Николов – председател на комисията:

 Докладна записка №86/08.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Изпълнението на Общия устройствен план на община Созопол през 2021 г.

Въпроси и коментари по докладната или пояснение от общинска администрация? Няма. Който подкрепя докладна записка № 86 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Стамат Стаматов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Цветан Иванов – „ За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепя докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия.

 Докладна записка №92/10.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.6.532 по кадастрална карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на сгради за отдих и курорт.

Въпроси и коментари по докладната? Няма. Който подкрепя докладна записка № 92 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Стамат Стаматов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Цветан Иванов – „ За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепя докладната записка и тя ще се разглежда на общинска сесия.

 Докладна записка №93/10.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.5.650, по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, м. “Буджака“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един  самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане  и изграждане на „вилни сгради“.

Въпроси и коментари по докладната? Няма. Който подкрепя докладна записка № 93 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Стамат Стаматов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Цветан Иванов – „ За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепя докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия.

 Докладна записка №94/10.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.3.119, по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност “Мисаря“, извън територията на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за ниско жилищно застрояване и изграждане на „жилищни сгради“.

Колеги, въпроси и коментари по докладната? Да считам, че няма. Който подкрепя докладна записка № 94 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Стамат Стаматов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Цветан Иванов – „ За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепя докладната записка и тя ще се разглежда на общинска сесия.

Докладна записка №96/10.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 67800.10.267 и 67800.10.508, по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност “Мапи“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт и ТП (трафопост)“ .

Въпроси и коментари по докладната? Няма. Който подкрепя докладна записка № 96 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Стамат Стаматов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Цветан Иванов – „ За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепя докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия.

 Докладна записка №97/10.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 81178.9.14 и 81178.9.16, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт и трафопост“

 Въпроси и коментари по докладната? Няма. Който подкрепя докладна записка № 550 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Стамат Стаматов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Цветан Иванов – „ За“. С  пет гласа „За“, комисията подкрепя докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия на общинския съвет.

Г-н председател, това бяха докладните, които комисията разгледа.

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

Председател на „Комисията по устройство на територията,

жилищна политика,  строителство,  екология, инфраструктура и телекомуникации                               

 

Водещ протокола:

Петя Димитрова

Забележка: Настоящият протокол е неразделна част от документацията на заседание № 27 от 25.02.2022 г.

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 20

на

комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”

 

На 21.02.2022 г. от 14:45 часа, се проведе онлайн заседание на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”. Заседанието откри и води Желязко Иванов – председател на комисията. След направена поименна проверка присъстваха четирима членове на комисията: 

 

 1. Желязко Иванов – председател на комисията;
 2. Андрей Николов – член;
 3. Стилияна Николова – член;
 4. Светлана Лулева – член;
 5. Катя Стоянова – член.

 

На заседанието присъстваха още :

 1. Георги Пинелов – председател на Общинския съвет;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Ваня Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол;
 4. Галя Георгиева - юрист на Община Созопол;
 5. Общински съветници;
 6. Служители от общинска администрация.

 Заседанието води Желязко Иванов – председател на комисията.

 Разгледаха се следните докладни записки:

 Докладна записка №59/03.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот с идентификатор 63015.506.514, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", площ 505 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)".

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма

 Които е съгласен докладна записка № 59 да влезе за разглеждане на общинска сесия с така предложеното решение, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Катя Стоянова – „За“, Светлана Лулева -    „За“.   С пет гласа - "За", комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия с така предложеното решение.

 Докладна записка №60/03.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 63015.506.521, с местоположение: община Созопол, село Атия, местност "Старо селище", площ 298 квадратни метра (кв.м.) с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)".

Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма.

 Които е съгласен докладна записка № 60 да влезе за разглеждане на общинска сесия с така предложеното решение, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Катя Стоянова – „За“, Светлана Лулева -    „За“.   С пет гласа - "За", комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия с така предложеното решение.

Докладна записка №61/03.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 63015.506.435, с местоположение: общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", площ 257 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)".

Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма.

Които е съгласен докладна записка № 61 да влезе за разглеждане на общинска сесия с така предложеното решение, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Катя Стоянова – „За“, Светлана Лулева -    „За“.С пет гласа - "За", комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия с така предложеното решение.

 Докладна записка №63/04.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: предоставяне за временно и безвъзмездно ползване на ОД на МВР-Бургас, за нуждите на РУ – гр. Созопол на 1 брой лек автомобил, собственост на община Созопол.

Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма.

Които е съгласен докладна записка № 63 да влезе за разглеждане на общинска сесия с така предложеното решение, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Катя Стоянова – „За“, Светлана Лулева -    „За“.   С пет гласа - "За", комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия с така предложеното решение.

 Докладна записка №66/07.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 61042.501.13, с. Равадиново, община Созопол.

Забележката на комисията по законност, е че не са номерирани страниците на докладната.

Колеги, имате ли въпроси и питания по докладната? Няма.

Които е съгласен докладна записка № 66 да влезе за разглеждане на общинска сесия с така предложеното решение, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Катя Стоянова – „За“, Светлана Лулева -    „За“. С пет гласа - "За", комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия с така предложеното решение.

 Докладна записка №67/07.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 63015.506.323, с. Атия, м. “Старо селище“, община Созопол

Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма.

Които е съгласен докладна записка № 67 да влезе за разглеждане на общинска сесия с така предложеното решение, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Катя Стоянова – „За“, Светлана Лулева -    „За“. С пет гласа - "За", комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия с така предложеното решение.

 Докладна записка №68/07.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 14249.501.28, с. Габър, ул. “Теменуга“№2, община Созопол

Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма.

Които е съгласен докладна записка № 68 да влезе за разглеждане на общинска сесия с така предложеното решение, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Катя Стоянова – „За“, Светлана Лулева -    „За“. С пет гласа - "За", комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия с така предложеното решение.

Докладна записка №69/07.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 32737.501.49, с. Индже войвода, община Созопол

На въпрос на г-н Андонов, че Удостоверението за данъчна оценка е с изтекъл срок, че е валидно до 31.12.2021 г.

Йордан Петков и Галина Георгиева обясниха, че това Удостоверението е приложено за сравнение с определената пазарна оценка, т.е да е видно, че пазарната е по-висока от данъчната, и че Удостоверението за данъчна оценка се подновява, когато се прави договора. Промяна в данъчните промени не са правени, т.е. и новата данъчна оценка ще е идентична. При сделката за вписването ще се извади нова данъчна оценка.

Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма.

Които е съгласен докладна записка № 69 да влезе за разглеждане на общинска сесия с така предложеното решение, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Катя Стоянова – „За“, Светлана Лулева -    „За“. С пет гласа - "За", комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия с така предложеното решение.

 Докладна записка №70/07.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 63015.506.198, с. Атия, м. Старо селище“, община Созопол

 Г-н Андонов посочи:

 • допусната техническа грешка на стр. 1-ва, абзац втори, ред 5-ти:

изписано е: №16054/25.10.21 г. , да се чете: №16034/25.10.21 г.

 • не са номерирани страниците на докладните.

Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма.

Които е съгласен докладна записка № 70 да влезе за разглеждане на общинска сесия с така предложеното решение, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Катя Стоянова – „За“, Светлана Лулева -    „За“.   С  пет гласа - "За", комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия с така предложеното решение.

 Докладна записка №77/07.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: продажба чрез публичен търг с тайно наддаване,  на Поземлен имот с идентификатор 63015.506.446, находящ се в община Созопол, село Атия, местност „Старо селище“ с площ 324 квадратни метра (кв.м.) с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих съгл. §4 от  (Преходни и заключителни разпоредби) ПЗР на (Закон за собствеността и ползването на земеделски земи) ЗСПЗЗ “.

Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма.

Които е съгласен докладна записка № 77 да влезе за разглеждане на общинска сесия с така предложеното решение, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Катя Стоянова – „За“, Светлана Лулева -    „За“. С пет гласа - "За", комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия с така предложеното решение.

 Докладна записка №78/07.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, Поземлен имот с идентификатор 63015.506.499, находящ се в община Созопол, село Атия, местност „Старо селище“, с площ 1 052 квадратни метра (кв.м.) с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих съгл. §4 от  (Преходни и заключителни разпоредби) ПЗР на (Закон за собствеността и ползването на земеделски земи) ЗСПЗЗ “.

            Г-н Андонов отбеляза, че в описа на приложените документи  в т.1. ред втори трябва да бъде: Служба по вписванията №99, том 34…..

Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма.

Които е съгласен докладна записка № 78 да влезе за разглеждане на общинска сесия с така предложеното решение, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Катя Стоянова – „За“, Светлана Лулева -    „За“. С пет гласа - "За", комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия с така предложеното решение.

 Докладна записка №79/07.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 67800.50.199, с местоположение: общ. Созопол, землище на гр. Созопол, местност "Куку баир", площ 1 356 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя по §4“ и начин на трайно ползване (НТП): "Ниско застрояване (до 10 m).

 Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма.

Които е съгласен докладна записка № 79 да влезе за разглеждане на общинска сесия с така предложеното решение, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Катя Стоянова – „За“, Светлана Лулева -    „За“. С пет гласа - "За", комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия с така предложеното решение.

 Докладна записка №85/08.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Одобряване на Решение за откриване на процедура за определяне на концесионер на концесия за услуги за обект: Язовири - публична общинска собственост, представляващ общо имот: Язовир „Крива круша 1 и 2" – поземлен имот 81178.33.382 с площ 187,288 дка. общ завирен обем 150 000 куб.м и поземлен имот  81178.25.38, с площ 62.248 дка, общ завирен обем 121 000 куб.м, находящи се в землище на гр. Черноморец,  община Созопол., с предмет: управление, ремонт и поддържане на язовирните стени и прилежащите към тях съоръжения в техническо изправно състояние, осъществяване на безопасната им експлоатация със собствени средства и на свой риск и извършването на дейностите аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях,  напояване, спортно-развлекателни услуги и други дейности, разрешени от закона.

Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма.

Които е съгласен докладна записка № 85 да влезе за разглеждане на общинска сесия с така предложеното решение, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Катя Стоянова – „За“, Светлана Лулева -    „За“. С пет гласа - "За", комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия с така предложеното решение.

 Докладна записка №88/08.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 61114.4.9, находящ се в община Созопол, село Равна гора, с площ от 691 квадратни метра (кв.м.) с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих съгл. §4

от ПЗР на ЗСПЗЗ".

Забележката на Г-н Андонов, е че Удостоверението за характеристика на поземлен имот…., е приложено, но не е описано в описа с приложените документи.

Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма.

Които е съгласен докладна записка № 88 да влезе за разглеждане на общинска сесия с така предложеното решение, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За “, Катя Стоянова – „За“, Светлана Лулева -    „За“. С пет гласа - "За", комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия с така предложеното решение.

Докладна записка №89/08.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост находящ се в гр. Созопол в сграда с предназначение: „За делова и административна дейност”, с идентификатор - 67800.504.224.4.1 с адрес -  пл. “Черно море“№1, бл.2, ет.0, с площ от 116 кв.м.

Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма.

Които е съгласен докладна записка № 89 да влезе за разглеждане на общинска сесия с така предложеното решение, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Катя Стоянова – „За“, Светлана Лулева -    „За“. С пет гласа - "За", комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия с така предложеното решение.

Докладна записка №90/08.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Одобряване на Методики за определяне на препоръчителната наемна пазарна стойност на земеделски земи: трайни насъждения, Методика за определяне на препоръчителната наемна пазарна стойност на земеделски земи: мери и пасища, Методика за определяне на препоръчителната наемна пазарна стойност на земеделски земи: ниви, Методика за определяне на препоръчителната наемна пазарна стойност на земеделски земи: лозя, Методика за определяне на препоръчителната наемна пазарна стойност на земеделски земи: ливади.

Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма.

Които е съгласен докладна записка № 90 да влезе за разглеждане на общинска сесия с така предложеното решение, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Катя Стоянова – „За“, Светлана Лулева -    „За“. С пет гласа - "За", комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия с така предложеното решение.

 Докладна записка №101/10.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 40124.98.35, с площ от 3 714 квадратни метра (кв. м.), Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска“, Начин на трайно ползване (НТП): „Нива“, категория 7 /седма/, находящ се в община Созопол, землище с. Крушевец, местност „Край село“.

Г-н Андонов констатира, че цената в приложената Еспертна оценка се разминава с посочената в решението. Корекцията е направена и ни е изпратена на имейлите.

Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма.

Които е съгласен докладна записка №101 да влезе за разглеждане на общинска сесия с така предложеното решение, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Катя Стоянова – „За“, Светлана Лулева -    „За“. С пет гласа - "За", комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия с така предложеното решение.

 Докладна записка №102/10.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 40124.98.36, с площ от 1 961 квадратни метра (кв. м.), Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“, Начин на трайно ползване (НТП): „Нива“,  категория 7 /седма/, находящ се в община Созопол, землище с. Крушевец, местност „Край село“.

Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма.

Които е съгласен докладна записка № 102 да влезе за разглеждане на общинска сесия с така предложеното решение, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Катя Стоянова – „За“, Светлана Лулева -    „За“. С пет гласа - "За", комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия с така предложеното решение.

Докладна записка №103/10.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: отдаване под наем без търг или конкурс на самостоятелен обект, с идентификатор 67800.504.224.2.2, с площ от 34,00 квадратни метра (кв.м,), находящ се в сграда, с идентификатор 67800.504.224.2, с адрес: гр. Созопол, пл. „Черно море“ № 1, бл. 3, ет. 0;

Колеги, имате ли въпроси по докладната?

Цветелин Георгиев: Г-н председател?

Желязко Иванов: Да.

Цветелин Георгиев: Аз не съм в тази комисия, но може ли да ми обясните за кой обект става дума?

Тихомир Янакиев: За лекарския кабинет.

Цветелин Георгиев: Добре. Благодаря!

Желязко Иванов: Колеги, други въпроси по докладната? Няма.

Които е съгласен докладна записка № 103 да влезе за разглеждане на общинска сесия с така предложеното решение, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Катя Стоянова – „За“, Светлана Лулева -    „За“. С пет гласа - "За", комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия с така предложеното решение.

 Докладна записка №104/10.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община

Созопол относно: провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 67800.32.30 - частна общинска собственост, с площ от 19 431 квадратни метра (кв. м.), Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Горска“, начин на трайно ползване (НТП): „Друг вид дървопроизводителна гора“, находящ се в община Созопол, землище гр. Созопол, местност „Герени“.

Колеги, имате ли въпроси по докладната?

Светлана Лулева: Аз имам въпрос.

Желязко Иванов: Заповядайте г-жо Лулева.

Светлана Лулева: В докладната прочетох, че става въпрос за имот, който е с големина близо 20 дка, ако трябва да бъдем точни 19 431 кв. м., по- надолу чета 1 550 лв. първоначална годишна цена. Това ли е цената за година или е объркано? Защото имота е голям, а цената ми се вижда ниска.

Тихомир Янакиев: Г-н Председател, може ли думата?

Желязко Иванов: Да, разбира се г-н Янакиев, заповядайте.

Тихомир Янакиев: Г-жо Лулева аз също да ви кажа за мен цената е ниска но това излиза по оценки, аз не знам как излиза по методика или лицензиран оценител. В правомощието на общински съвет е ако може да завиши цената, това е според ваше усмотрение вече.

Светлана Лулева: То пише начална цена, което не означава, че ще бъде отдадена на тази цена… Възможно е оценител да я е направил, възможно е и методиката. Но все пак е близо 20 дка, 1 550 лв. на година, а пък видях, че ще се отдаде за 9 години, което нали знаете в днешно време как растат цените.

Тихомир Янакиев: Пак казвам, че сте права, право е на общинския съвет евентуално да направи предложение за цени, цените се определят или по методика или на базата на оценка спрямо лицензирания оценител.

Галина Георгиева: Може ли само и аз да се включа? Във връзка с това, което обясни г-н Янакиев, да точно така правили сме го, общинския съвет може да си завишава цените, до колкото прецените, че е разумно. В случая по оценка на оценител, защото методиките са ни за земеделски земи. Съответно такава методика, не се изисква.

Искам да направя промяна в основанията в проекта на решение, тъй като имота е горски и следва да бъде по специалния Закон по горите. В тази връзка от името на вносителя правя промяна в т.2 от проекта на решение. Съответно на основанието във връзка чл. 14, ал.2 от Закона за общинската собственост чл. 17, ал. 1 от Наредбата отпадат и вместо тях слагаме «основание чл. 41, ал. 1, чл. 51 от Закона за горите и във връзка с чл. 16, ал. 1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, а в края на т. 2 изречението се продължава след съответно описанието на границите с текста «без право наемателя да ползва дървесината в имота». Това е изискване съгласно Закона за горите, че той няма право да ползва дървесината за това трябва да го включим. Благодаря!

Светлана Лулева: Тоест, той не може да извършва сеч в гората?

Галина Георгиева: Да, ние си го дописваме по самия закон.

Желязко Иванов: Благодаря Ви! Колеги, други въпроси? Няма.

Които е съгласен докладна записка № 104 да влезе за разглеждане на общинска сесия с така направени промени, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Катя Стоянова – „За“, Светлана Лулева -    „За“. С пет гласа - "За", комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия с така предложеното решение.

 Докладна записка №106/10.02.2022 г. от Тодор Дамянов – зам.-кмет на Община Созопол относно: отдаване под наем, без провеждането на търг или конкурс, на част от първи етаж на сграда, с идентификатор 63029.501.448.1, със застроена площ 98 квадратни метра (кв.м.), брой етажи 2 /два/, с предназначение: "Здравно заведение“ , находяща се в с. Росен, община Созопол.

Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма.

Които е съгласен докладна записка № 106 да влезе за разглеждане на общинска сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „За“, Стилияна Николова - „За“, Катя Стоянова – „За“, Светлана Лулева - „За“.   С пет гласа - "За", комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия с така предложеното решение.

 Докладна записка №111/16.02.2022 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Определяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 2021/2022 година.

Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма.

Които е съгласен докладна записка № 106 да влезе за разглеждане на общинска сесия с така предложеното решение, моля да гласува: Желязко Иванов – „За“, Андрей Николов - „ За“, Стилияна Николова - „За“, Катя Стоянова – „За“, Светлана Лулева -    „За“. С пет   гласа - "За", комисията предлага докладната записка да се разгледа на общинска сесия с така предложеното решение.

Господин Председател, поради изчерпване на докладните комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост” приключи своята работа.

  

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

Председател на комисията

по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”

 

 

Водещ протокола:

Александра Глосова

Секретар на Общински съвет и деловодител

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Забележка: Настоящият протокол е неразделна част от документацията на  заседание №27/ 25.02.2021 г. на Общински съвет Созопол

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 9

на

Комисията по „Социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедание“

  

На 21.02.2022 г. от 15:00 часа, се проведе онлайн заседание на комисията по „Социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедание“. Заседанието откри и води Анета Филипова – председател на комисията.

След направена поименна проверка присъстваха четирима членове на комисията: 

 Анета Филипова – председател на комисията

 1. Стилияна Николова – член
 2. Андрей Николов – член
 3. Цветелин Георгиев – член

Отсъства Стойчо Неделчев.

На заседанието присъстваха още :

 1. Георги Пинелов – председател на Общинския съвет;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Ваня Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол;
 4. Галина Георгиева - юрист на Община Созопол;
 5. Общински съветници;
 6. 6. Служители от общинска администрация.

А. Филипова – Присъстват четирима членове, отсъства Стойчо Неделчев. Комисията има кворум може да започне разглеждане на докладните.

 Докладна записка №52/02.02.2022 г. от Тодор Дамянов – зам.-кмет на Община Созопол относно: Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол за 2022 година

 Колеги, въпроси и коментари по докладната? Ако няма, аз искам да попитам вносителя дали читалищата ще разчитат само на субсидията или се предвижда те да кандидатстват по различни програми и да изпълняват проекти?

Тодор Дамянов, зам.-кмет:  Някои от читалищата в общината през предходните години са били много активни и са работили по различни проекти. В момента нямаме информация дали тази година ще кандидатстват. Надявам се, че те ще бъдат активни, когато бъдат отворени програмите, защото знаете, че повечето програми не са отворени.

А иначе дофинансиране на читалищата няма да има, нищо по- различно от предходната година няма да има, но това ще разглеждаме по време на обсъждане на бюджета.

А.Филипова: Колеги, други въпроси или коментари? Няма. Който е съгласен докладната записка да влезе за разглеждане на сесия, моля да гласува:

 1. Анета Филипова – „За“
 2. Стилияна Николова – „За“
 3. Андрей Николов – „За“
 4. Цветелин Георгиев – „За“

С  четири гласа "За" комисията подкрепя докладна записка № 312 и предлага да бъде разгледана на общинска сесия.

С това работата на комисията по „Социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедание” приключи.

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

Председател на комисия по

„Социална политика, образование, култура,

здравеопазване, спорт и вероизповедание”

 

 

Водещ протокола:

Петя Димитрова

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Забележка: Настоящият протокол е неразделна част от документацията на  заседание №27/25.02.2021 г. на Общински съвет Созопол

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележка: Протоколът е неразделна част от материалите към заседание № 27/25.02.2022 г. на Общински съвет Созопол

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...