Петък, 05 Август 2022 15:30

Обръщение на председателя на Общински съвет Созопол Георги Пинелов

Уважаеми жители на община Созопол,

Свидетели сме на безотговорно, драстично  и необосновано повишаване цената на водата за общините в Бургаска област, а така също и на безпардонно и манипулативно замесване на Общински съвет Созопол в одобряването на тази непосилна за всички нас цена на водата, предоставяна ни от ВиК Бургас.

Категорично не приемам, публикуваното в интернет сайт, изказване на кмета на Община Созопол г-н Тихомир Янакиев, че Общински съвет Созопол и общинските съветници са приели решение за увеличаване на цената на водата и това е било обсъждано с мен и моите колеги, като ще цитирам конкретния абзац от неговото интервю:

"Първо искам да кажа, че решенията, които са във връзка с увеличенията на цената на водата, са минали през Oбщински съвет. Специално говоря за Созопол, но това се е случило и във всички общини. Да, това е било на нашето внимание, на мен, като кмет и на общинските съветници."

Отговорно заявявам, че Общински съвет Созопол не е обсъждал и не е приемал решение, което да визира цената на водата, тъй като това не е в правомощията му. Още повече, че той не е и компетентния орган да приема цени на услуги, предлагани от ВиК- Бургас!

На 19.04. по време на 29-тото редовно заседание на Общински съвет Созопол бе прието Решение № №647 със следното съдържание:

   Общински съвет Созопол прие

I. Упълномощава Кмета на Община Созопол, представител по Закона за водите с право да гласува по решенията, посочени в дневния ред на предстоящото Общо събрание на Асоциацията по В и К - Бургас, както следва:

На основание чл. 5, ал. 3, от Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, във връзка с чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас съгласува проекта на Договор за възмездно доставяне на водни количества чрез водоснабдителна система, използвана за предоставяне на водоснабдителни услуги в различни обособени територии, между „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, в качеството на доставчик, от една страна, и „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, гр. Варна, в качеството на ползвател, от друга страна;

На основание чл. 5, ал. 3, от Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, във връзка с чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас съгласува проекта на Договор за възмездно доставяне на водни количества чрез водоснабдителна система, използвана за предоставяне на водоснабдителни услуги в различни обособени територии, между „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД, гр. Варна, в качеството на доставчик, от една страна, и „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, в качеството на ползвател, от друга страна;

 На основание чл. 5, ал. 3, от Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, във връзка с чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас съгласува проекта на Договор за възмездно доставяне на водни количества чрез водоснабдителна система, използвана за предоставяне на водоснабдителни услуги в различни обособени територии, между „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, в качеството на доставчик, от една страна, и „Водоснабдяване и канализация - Сливен“ ООД, гр. Сливен, в качеството на ползвател, от друга страна.

На основание чл. 33а от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас одобрява Подробната инвестиционна програма на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас за 2022 г.

На основание чл. 198в, ал. 4, т.5 от Закона за водите, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас съгласува Бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас за периода 2022 г. - 2026 г.

II. Определя д-р инж. Румен Кисьов за представител на Община Созопол в извънредното присъствено заседание на общо събрание на Асоциацията по ВиК-Бургас, при невъзможност на Кмета на Община Созопол  да участва лично в Общото събрание на Асоциацията по ВиК-Бургас за приемане на посочените решения и да гласува „за“ приемане на решенията.

III. На основание чл 60, ал. 1 от  Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет дава своето съгласие  да бъде допуснато предварително  изпълнение, с мотив защита на  особено важни обществени интереси.

 

Видно от решението, което може да намерите публикувано в сайта на Общински съвет Созопол, никъде не се говори за конкретни цени и за повишаване цената на водата. Общинските съветници единодушно са гласували решението, така, както е било представено по докладната, от неговия вносител, а именно, кмета на община Созопол- г-н Тихомир Янакиев.

Видно от съдържанието на Протокол № 52 на „Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“, това решение бе предшествано от предложение от името на вносителя г-н Тихомир Янакиев, чрез юриста на община Созопол и директор на дирекция „Административно- правна и информационно обслужване“, г-жа Галина Георгиева,  за допълнение в предварително представения проект за решение. В него се казва "определя д-р инж. Румен Кисьов за представител на Община Созопол, да участва лично в Общото събрание на Асоциацията по ВиК Бургас за приемане на посочените решения и да гласува „за“ приемане на решенията“. Така трябвало да се допълни, по искане на асоциацията, като от там имали изискване в решението на общинския съвет изрично да се посочи и начина на гласуване на представителя на съответната община. Като фактология, това може да бъде открито в сайта на Общински съвет Созопол и в аудио файла, съхраняващ се в архива. Защо, обаче, трябва да се гласува конкретно „за“ от представителя на община Созопол, не беше обяснено.

Така представено ни се оказва, че Асоциацията по ВиК изземва функции, налага, притиска и изкривява, чрез свои лостове, органите на местно самоуправление, техните актове и взимането на обективирани решения.

Тук е моментът и да се допълни, че уставът на въпросната асоциация не кореспондира  и не е съобразен, например с правилниците за работа на общинските съвети и други нормативни актове. От 2020 година, на различни заседания на Общински съвет Созопол, нееднократно съм апелирал, чрез представителя на нашата община да бъдат инициирани промени на този остарял и не толкова актуален устав.

В никой момент, по време на заседанията на постоянните комисии и по време на редовната сесия, кметът Янакиев, или друг представител на общината, не е коментирал вероятността взетото решение по тази докладна да доведе до увеличение на цените на водата за потребителите в община Созопол.

Видно от проекта на дневния ред на въпросното събрание на Асоциацията по ВиК, никъде не се посочва съгласуване за увеличение на цената на водата.

Решението на КЕВР  не съответства, като съдържание на решението на Асоциацията по ВиК, съгласувано с общинския съвет. С него се утвърждават конкретни показатели и цени на услуги, предоставяни от оператора. Не такова, обаче е решението, предложено за приемане на Общото събрание на Асоциацията, съответно предложеното за приемане от общинските съвети. Представеният проект на решение пред Асоциацията по ВиК е различен, като съдържание от съдържанието на взетото решение, поради което и не може да се вмени вина на общинските съветници, приели решение № Решение № 647/ 19.04.2022г.

В тази връзка не мисля, че има общински съветник, който да е против инвестиционните политики на ВиК оператора, които са в полза на населението, но считам, че те не трябва да са за сметка на гражданите!

Не приемам отговорността за безумното увеличение на водата, „аргументирано“ с бъдещи инвестиции, да бъде вменявана или споделяна с Общински съвет Созопол. Това е институция, която е призвана да защитава интересите на жителите на нашата общината и го прави!

В дух на прозрачност и достъпност до работата на Общински съвет Созопол, всички документи, свързани с работата му, са видни и достъпни на сайта на Общински съвет Созопол, както и видеоматериалите от проведените сесии.

Манипулациите по тази толкова важна за жителите на община Созопол тема трябва да спрат и да потърсим най- доброто решение в тази ситуация.

В Общински съвет Созопол подготвяме декларация, която ще предоставя на вниманието на всички колеги общински съветници, при желание да подкрепят, като не поставям под съмнение тяхното отговорно отношение към нашите съграждани от община Созопол.

 

Предвид изложеното,  от свое име заявявам, че  подкрепям жалбата на Кмета на Община Бургас, с която той оспорва решението на КЕВР за увеличение цената на водата в съда, както и декларацията на колегите от Общински съвет Бургас.

 

 

 

Георги Пинелов

Председател на Общински съвет Созопол

Важни съобщения

График на комисиите за среща с представители на спортни клубове, читалища и неправителствени организации

На 28.03.2023 г., вторник в сградата на Общински съвет -Созопол, ще се проведат заседания...

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА В РЕШЕНИЕ № 931, обективирано в ПРОТОКОЛ № 37/30.01.2023г.

ОТ ГЕОРГИ ЛЕОНИДОВ ПИНЕЛОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОЗОПОЛ ОТНОСНО: Поправка на оч...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ОСМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...