Четвъртък, 17 Декември 2020 15:01

Общинският съвет в Созопол проведе първото си дистанционно онлайн заседание

Първото в историята на местното самоуправление в община Созопол онлайн дистанционно заседание проведе общинския съвет. Днес съветниците заседаваха чрез платформата Zoom, като преди това онлайн бяха проведени и заседанията на постоянните комисии към местния парламент.

Заседанието бе открито от председателя на общинския съвет Георги Пинелов, който цитира изискванията на закона при провеждане на онлайн заседания на общинските съвети и пожела на своите колеги ползотворна работа  по време на 14-тото редовно заседание на Общински съвет Созопол.

Заседанието започна с въпроси към кмета на общината Тихомир Янакиев. За много сериозен проблем с липсата на личен лекар в селата Росен и Равна гора алармираха общински съветници и помолиха кмета за съдействие. Оказва се, че в двете села , където приблизително живеят 1 500 души, предимно възрастни хора, липсата на личен лекар в този период на пандемия е много тревожен.

В своя отговор кметът Янакиев уточни, че са предприети мерки за намиране на лекар, а така също и се подготвя възможност да бъдат доставяни лекарства на болните жители там. Зам. кметът Тодор Дамянов уточни, че вече се водят разговори с лекар и в най- скоро време жителите на  селата Росен и Равна гора ще имат личен лекар.

Отново беше повдигнат от няколко общински съветника въпросът с доставката на дърва в селата Равадиново, Росен и Равна гора.Все още има жители в тези села, които не са си получили дървата въпреки , че са ги заплатили. Кметът Янакиев заяви, че всеки месец прави оперативка с кметовете на населените места и докладваните от тях не получили дърва са много малко, като уточни, че самите кметове са пожелали да изберат превозвача на дърва за съответното населено място . По отношение на с. Росен, той уточни, че проблемът е в превозвача, който през лятото не е могъл да превозва дърва, понеже е бил ангажиран с друга дейност. Той увери, че дърва има и ще направи организация хората своевременно да си получат дървата.

Преди гласуването на дневния ред, в който бяха включени четири извънредни докладни, председателят на общинския съвет Георги Пинелов направи отчет за изразходваните за тримесечието средства за командировки и представителни разходи. В отчета си той посочи, че за второ тримесечие няма разходи за командировки и представителни разходи.

В хода на заседанието на общинския съвет разгледа и прие промени в наредбата за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Созопол. Те касаят   забрана за отглеждане на селскостопански животни с промишлени цели в регулационните граници на населените места на цялата територия на община Созопол, а отглеждането за лични нужди е позволено в регулационните граници на населените места с изключение на гр. Созопол, гр. Черноморец и с. Равадиново. В промените в наредбата е се включва забрана за отглеждане на селскостопански животни в регулационните граници и на 300 м. от тях в основните туристически центрове на общината.

Общинските съветници дадоха своето съгласие за побратимяване на община Созопол и община Визе, Турция, както и приеха по предложение на кмета Янакиев численият  състав на доброволното формирование на Община Созопол за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и и извънредни ситуации  и отстраняването на последиците от тях да бъде увеличен от 15 на 20 души.

Общинските съветници единодушно приеха отчета на председателя на общинския съвет Георги Пинелов за дейността на общински съвет Созопол и неговите комисии за периода 07.05.2020 г. до 30.11.2020 г.

С пълно единодушие бяха взети решения по докладните, представени от комисията по устройство на територията, жилищната политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации, касаещи  издаване на разрешение с цел промяна предназначението и урегулиране  на имоти.

Разгледани и приети бяха предложенията за решения на още 17 докладни, представени от комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост, които касаят прекратяване на съсобственост, провеждане на публични конкурси и отдаване под наем на общински имоти.

Дебат предизвика докладната на кмета Янакиев, с която предлага отпускането на еднократни помощи на 30 жители от населените места в община Созопол за покриване на разходи по извършени оперативни интервенции , проведено лечение,  закупени  лекарства и медицински консумативи. Изразено бе съмнение, че не всички кандидати са със животоспасяващи интервенции като операция на перде на окото, например, както и необходимостта да се прецизират допуснатите  да получат еднократна помощ в унисон с наредбата за определяне условията и реда за отпускане на финансови помощи на жители на Община Созопол, които не сe предоставят на основание Закона за семейните помощи за деца и Закона за социалното подпомагане, която изрично казва, че отпусканите помощи са само за животоспасяващи медицински процедури. Кметът Янакиев и председателят на комисията по социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедания Анета Филипова предложиха на по-късен етап текстовете в наредбата да се прецизират, за да е напълно ясно кой има право да получи тези помощи и да няма засегнати граждани. Общинските съветници единодушно одобриха допуснатите кандидати да получат еднократни помощи.

Разгледани бяха извънредните докладни , касаещи актуализацията на бюджета, кандидатстване на Община Созопол по програма за „Топъл обяд“, промяна в наредбата за местните данъци и такси, което касае увеличаване на туристическия данък и реда за провеждане на публично обсъждане на общинския бюджет в условията на извънредна епидемична обстановка.

Дебат сред общинските съветници предизвика предложението за увеличаване на туристическия данък. Кметът Янакиев се мотивира като обясни, че увеличението е минимално, около 10% от сега съществуващите размери на таксата по категории и средствата ще се използват за реклама на общината като туристическа дестинация. По предложение на общинския съветник Станимир Андонов при категория на местата за настаняване три звезди предложената ставка от 60 ст., да стане 55 ст.

Последната за годината общинска сесия завърши с пожелание за весели празници, здраве и успех, отправено от председателя на общинския съвет Георги Пинелов към общинските съветници. Към пожеланията се присъедини и кмета Тихомир Янакиев.

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на Общински съвет –...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 7 от Правилника за организацията и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ТРЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съ...