Петък, 05 Февруари 2021 12:52

Петнадесетото редовно заседание на Общински съвет Созопол ще бъде излъчено и достъпно за гражданите

Петнадесетото редовно заседание на Общински съвет Созопол, което се провежда онлайн ще бъде излъчено директно във ФБ страницата на Общински съвет Созопол – https://www.facebook.com/os.sozopol на 09.02.2021 г., вторник от 9.30 ч.. Така гражданите на Созопол и жителите на общината ще могат да се запознаят с работата на общинските съветници по време на сесията. Заседанието ще може да бъде гледано и през сайта на общинския съвет  https://os-sozopol.org/ чрез бутона на facebook на началната страница на сайта. 

Дневният ред на петнадесетото редовно заседание на Общински съвет Созопол включва 32 докладни, които са разпределени във всички постоянни комисии на общинския съвет.

ЕТО И ДНЕВНИЯ РЕД НА 15-ТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ:

На основание чл. 23, ал.1, т.4 от ЗМСМА и чл. 28а,  ал.1 от ЗМСМА,  свиквам ПЕТНАДЕСЕТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на 09.02.2021 г. от 9.30 ч., като заседанието ще се проведе чрез видеоконференция, поради обявената извънредна епидемиологична обстановка и наложените ограничения  във връзка с  разпространението на Ковид 19,  при следния 

                                                  ПРОЕКТ ЗА  ДНЕВЕН РЕД :

  1. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби:

Докладна записка № 840/21.12.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответна тарифа, валидна за територията на община Созопол;

Докладна записка № 50/18.02021 г. от Георги Пинелов - председател на Общински съвет Созопол, относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, приет с Решение № 9/05.12.2019 г. на Общински съвет- Созопол.

 Докладна записка № 54/21.01.2021 г. от Тихомир Янакиев- кмет на община Созопол, относно приемане на Наредба за търговската дейност на открито на територията на община Созопол. 

         II. Доклад на комисията по финанси и бюджет, международни проекти и програми:

 Докладна записка № 47/15.02021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно даване на съгласие за дарение на гориво на ОД на МВР Бургас за нуждите на РУ Созопол

 Докладна записка № 48/18.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно предоговаряне на кредит чрез предоставяне допълнителен гратисен период по главницата и удължаване с 5 месеца на крайния срок по действащ договор за кредит № 8-496/18.09.2018 г. във връзка с регламентиран Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества-финансови институции във връзка с въведеното на 13.03.2020 г. от НС извънредно положение;

 Докладна записка №63/22.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно даване на съгласие за дарение на смазочни материали и консумативи за ремонт на автомобили на Дирекция „Жандармерия“ Бургас за нуждите на Зонално жандармерийско управление – Бургас          

           III. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:

 Докладна записка № 825/01.12.2020 г. от Румен Кисьов – зам.-кмет на община Созопол, относно съгласуване на схеми за поставяне на мемориални обекти територията на гр. Созопол

 Докладна записка № 15/07.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на  техническата  инфраструктура,   извън   границите   на   урбанизираните територии, за обект: „Кабели ниско напрежение за захранване на ПИ с идентификатор 40124.18.134, местност „Калън Бозалък“, с. Крушевец, община Созопол“ и обект „Уличен водопровод за водоснабдяване на ПИ 40124.18.134 в местност „Калън Бозалък“, с. Крушевец, община Созопол“.    

 Докладна записка № 41/01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.5.845, по КК на гр. Созопол, земеделска територия, м.“Буджака“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособят два самостоятелни урегулирани поземлени имоти, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради и план за улична регулация за осигуряване на транспортен достъп, съгласно приложената графична част.

 Докладна записка № 42/14.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот №380, по плана на новообразуваните имоти в зоната по §4 от ЗСПЗЗ, земеделска територия, землище с. Индже войвода, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради и План за улична регулация на улица – тупик с променлива ширина, за осигуряване на транспортен достъп.

 Докладна записка №43/14.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.60.8, по КК на гр. Черноморец, земеделска територия, зона по §4 от ЗСПЗЗ, м.“Митков мост“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради.

 Докладна записка №44/14.02021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.1.295, по КК на гр. Черноморец, земеделска територия, м.“Мокро скала“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособят три самостоятелни урегулирани поземлени имоти, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради.

 Докладна записка №45/14.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот №135.165, в зоната по §4 от ЗСПЗЗ, землище с. Крушевец, общ.Созопол, земеделска територия, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради.

 Докладна записка №46/14.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект на техническата инфраструктура, извън границите на населените места, за обект: „Енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, чрез автоматизирана сепарационна инсталация за неопасни отпадъци - Кабели 20kV (киловолта) от РУ (разпределителна уредба) 20kV в УПИ 379, м.“Чоплака“, землище с. Равадиново до ПС“Созопол“ в ПИ81178.9.37, землище на гр. Черноморец“.

 Докладна записка №52/21.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.5.253, по КК на гр. Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на сгради за отдих, курорт.

 Докладна записка №53/21.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията с. Зидарово, община Созопол.

Докладна записка №55/21.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно провеждане на процедура по изпълнение на проект за техническа инфраструктура „Второстепенна улица от о.т.62 до о.т.62в” в м.“Каваци“, землище на гр. Созопол, чрез отчуждаване на части от поземлени имоти, частна собственост, попадащи в предвижданията му.

  1. Докладна записка №61/22.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот №134.348 в зоната по §4 от ЗСПЗЗ, землище с. Крушевец, общ.Созопол, земеделска територия, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за сграда за обслужващи дейности - за гараж и склад.

Докладна записка №65/22.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно съгласуване на схема за поставяне на монументално-декоративен елемент територията на гр. Созопол. 

        IVДоклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:

Докладна записка № 823/01.12.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот №506.156 /целият имот с площ от 155 кв.м./ по ПНИ на местност ”Старо селище”, с.Атия, землище гр. Черноморец, община Созопол - земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ /идентичен с имот идентификатор 506.156 по кадастралната карта на с.Атия, землище гр. Черноморец, община Созопол, област Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание  §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ

Докладна записка № 824/01.12.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот №506.155 /целият имот с площ от 425 кв.м./ по ПНИ на местност ”Старо селище”, с.Атия, землище гр. Черноморец, община Созопол - земи, раздадени по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ /идентичен с имот идентификатор 506.155 по кадастралната карта на с.Атия, землище гр. Черноморец, община Созопол, област Бургас/, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ

 Докладна записка № 12/05.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в Поземлен имот с идентификатор 63015.506.296, с.Атия, м.“Старо селище“, община Созопол

 Докладна записка № 13/05.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в Поземлен имот с планоснимачен № 134.076, по плана на новообразуваните имоти на зоната по §4 в землището на с. Крушевец, община Созопол

 Докладна записка № 51/20.01.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно предложение за приемане на списък за Определяне на видовете жилища собственост на община Созопол.

 Докладна записка № 56/21.02021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинската собственост за 2021 г.

 Докладна записка № 57/21.02021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно учредяване на допълнително отстъпено право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот - частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 61042.501.490 по кадастрална карта на с. Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ ХХII-13033, в кв.37, целият с площ от 494 кв.м.

 Докладна записка № 64/22.02021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно одобряване на Годишен план за ползване на дървесина през 2021 г. и Ценоразпис за продажба на дървесината, добита от горски територии – общинска собственост

 Докладна записка № 66/22.02021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, относно определяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 2020/2021 година.

V. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СПОРТ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ: 

       Докладна записка № 58/22.01.2021 г. от Тодор Дамянов зам.-кмет на община Созопол, относно Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол за 2021 година

      Докладна записка № 59/22.01.2021 г. от Тодор Дамянов зам.-кмет на община Созопол, относно създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, държавно –делегирана дейност

       Докладна записка № 60/22.01.2021 г. от Тодор Дамянов зам.-кмет на община Созопол, относно кандидатстване на Община Созопол, за финансиране от фонд „Социална закрила” към МТСП, гр. София за реализиране на проект за оборудване и/или обзавеждане на материалната база за предоставяне на социални услуги по Компонент 1 в социалната услуга ЦНСТДМУ, село Атия, общ. Созопол

      Докладна записка № 62/22.01.2021 г. от Тодор Дамянов зам.-кмет на община Созопол, относно кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 – „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

 Георги  ПИНЕЛОВ 

Председател на Общински съвет - Созопол

 

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на Общински съвет –...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 7 от Правилника за организацията и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ТРЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съ...