head background 1

Комисия по устройство на територията, жилищна политика, строителство и екология, инфраструктура и телекомуникации:

Председател: Станислав Стамаатов
Членове: Стамат Стаматов, Стефан Христов, Цветан Иванов, Илиян Стефанов