Четвъртък, 02 Юни 2022 18:01

Протокол №30/27.05.2022 г.

ПРОТОКОЛ

30/27.05.2022 г.

    На 27.05.2022 г., от 9:30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет Созопол, се проведе ТРИДЕСЕТОТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, под ръководството на Георги Пинелов – председател на Общинския съвет. На заседанието присъстваха шестнадесет общински съветника, кметът Тихомир Янакиев, зам.- кметът Тодор Дамянов, зам. кмет Румен Кисьов, представители на общинска администрация и граждани.

 Добър ден, колеги, добър ден и на кмета г-н Янакиев, зам. кмета Дамянов и служителите на общинска администрация. Добър ден и на гостите.

Като за начало ще направя проверка на кворума поименно: Присъстваме 16 общински съветника. Единствено г-н Рейзи е предупредил за своето отсъствие. Колеги, имаме кворум и може да стартираме заседанието.

Георги Пинелов: Колеги във връзка с шест месечния План за работа на Общински съвет- Созопол,  давам думата на  Главен инспектор Константин Петков- представител на местното полицейско управление. Здравейте, г-н Петков! Моля, дайте малко повече информация за подготовката за сезона.

Константин Петков, главен инспектор РУ-Созопол: Добър ден г-н Пинелов, г-н кмете, уважаеми общински съветници. Представям отчет- анализ за дейността на служителите при РУ- Созопол за 2021 г.

Отчет- анализ:

І. СРЕДА ЗА СИГУРНОСТ.

РУ - Созопол обслужва територията на Община Созопол, намираща се в южната част на Бургаски залив. На север граничи с Община Бургас, на запад с Община Средец, на юг с Община Малко Търново, на югоизток с Община Приморско, а на Изток с Черно море. Административният център на общината е гр. Созопол, а административната принадлежност е към област Бургас. Община Созопол е с площ от 530 кв. км. като на територията и се намират 12 населени места, от тях два града – Созопол и Черноморец и 10 села, както следва: с. Вършило, с. Габър, с. Зидарово, с. Индже войвода, с. Крушевец, с. Равадиново, с. Равна гора, с. Росен, с. Присад и с. Атия. По-голямата част от селата се намират в южната част на Община Созопол, като попадат в Странджа планина и в североизточните и периферни части. Най– отдалеченото място от административния център е на разстояние от около 70 км. Населението на Община Созопол към 31.12.2021г. е 13 982 души. В прилежащата пет километрова крайбрежна ивица са разположени гр. Созопол и селата Равадиново, Атия и Черноморец. В активната крайбрежна територия се намират 1/3 от селищата на общината с общо 7 876 жители, което представлява почти 2/3 от постоянното население на Община Созопол. Постоянно живущите в гр. Созопол са около 5 000 души, като през активния туристически сезон в града населението, в едно с туристите, надхвърля 80 000 души. Наблюдава се трайна тенденция за увеличаване на курортните селища в гр. Созопол и гр. Черноморец.

Изградени са туристически комплекси “Свети Тома”, “Санта Марина”, “Созополис”, “Грийн лайф”, „Свети Йоан“, “Фемили резорт” и “Свети Никола”, които се намират извън територията на населените места. Комплексите сами по себе си представляват самостоятелно обособени зони с изградена инфраструктура.

 На територията на гр. Созопол и гр. Черноморец функционират общо 7 банкови офиса. През летния сезон се разкриват и функционират десетки обменни бюра. Откриват се и функционират стотици заведения, предлагат се актуални за летния сезон стоки и услуги.

Етническият състав на населението в Община Созопол, подобно на този в областта и в цялата страна е хетерогенен. Относително по- малък е делът на самоопределилите се като принадлежащи към българската етническа група – 79 % българи, както и този на принадлежащите към турската етническа група – едва 5 %. За сметка на това относително по-висок е делът на самоопределящите се като роми – около 15 %, което е почти три пъти над средните стойности за страната.

С цел адекватно противодействие на престъпността с оптимално разходване на силите и средствата с краен резултат максимално подобрение на средата за сигурност в РУ – Созопол ежемесечно се извършва задълбочен анализ на извършените престъпления по място и време. На база изготвения анализ на престъпленията за предстоящия месец се изготвя план за изпълнение на ППД с уточняване на маршрутите и установъчните пунктове. Планирани са отделни СПО с цел противодействие на битовата престъпност и престъпления, свързани с наркотични вещества.

            Ежеседмично са планирани и изпълнявани ОИМ с цел превенция, разкриване и документиране на вече извършени престъпления, определяни са приоритетни досъдебни производства, извежда се и се актуализира активния криминален контингент с цел документиране на престъпната дейност.

             ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА.

 1. Организационни взаимодействия и работни процеси.

 В РУ Созопол работата е организирана на екипен принцип. По всяко едно престъпление с фактическа сложност се създава екип, разпределят се задачи и се поставят срокове, които се контролират от Началник РУ.

Служителите при РУ Созопол, към момента, активно взаимодействат със служители при Община Созопол, като РУ получава и цялостна логистична подкрепа. Община Созопол през летния сезон на 2021 г. е обезпечила командироването на общо 60 служители на МВР, ангажирани с опазването на обществения ред и противодействие на престъпността.

Изградено е добро взаимодействие с ОД МВР Бургас, както и със съседните на гр. Созопол РУ: а именно РУ гр. Приморско, РУ гр. Царево, РУ гр. Средец, 04 РУ гр. Бургас и 01 РУ гр. Бургас.

Към момента като проблем в основните дейности на РУ може да се изведе непълното кадрово обезпечаване на РУ-Созопол. Това от своя страна води до липса на приемственост и придобиване на положителни практики от дейността на служителите.

ІІІ. ОЦЕНКА НА ДЕЙНОСТТА И ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ.

ІІІ.1. Работата на служителите от „Териториална полиция“.

 • Организация на работата на ПИ и Мл. ПИ от НП:

ПИ и Мл. ПИ обслужват райони и микрорайони с граници. Провеждат се ежеседмично СПО с цел противодействие на конвенционалната престъпност и засилено полицейско присъствие. Районите на обслужване са профилирани, съобразно характеристиката на Община Созопол, а именно курортна част – гр. Созопол, гр. Черноморец, прилежащите къмпинги и села, и не курортна част. Приема на граждани се осъществява съгласно предложен и утвърден график.

Съгласно критериите за оценка на дейността на служителите от Охранителна полиция се наблюдава осезаемо завишаване на постигнатите резултати през 2021г. в сравнение със същите показатели на 2020 г.

 • Мерки за подобряване работата на ПИ и Мл.ПИ:
 • Спазване графика за приемните си дни по населени места.
 • Ежедневни контакти с директорите на учебните заведения по населени места за получаване на изпреварваща информация и недопускане извършването на деяния от малолетни и непълнолетни.
 • По-ефективно наблюдение на АКК, тяхното обкръжение и лицата от рискови социални групи. Подобряване на качеството на получаваната информация.

 

ІІІ. 2. Организация и работа на ППД и ПП  при РУ – Созопол.

 1. По линия – ПП /КАТ/.
 • За отчетения период регистрираните ПТП са 52 броя при 54 броя за 2020 г., от които 18 броя тежки с 0 починали участници и 25 ранени за 2021 г. при 13 броя тежки ПТП за 2021 г. с 2 загинали участника и 13 броя ранени.
 • Проведени са 13 специализирани лекции и беседи в учебни заведения.
 • Проведени са 39 СПО по безопасност на движението.
 • По линия ПК са образувани 56 броя преписки по чл. 343Б и чл.343в от НК срещу 49 броя за 2020 г.

През 2021г. са констатирани 5336 бр. нарушения на ЗДвП срещу 5270 бр. за 2020г.,  което е с 66 бр. повече. Съставени са 408 бр. АУАН, като за  същият период на 2020г. са 344, което е с 64 повече. Съставени са 5336 фиша, като за  2020г. са съставени 4926 бр., което е с 410 бр. повече.

Проведени са беседи по учебните заведения. Публикувани на сайта на Община Созопол бяха материали с препоръки към различните участници в движението. Под отчет са взети системните нарушители на ЗДвП.

През 2018 г. със съдействието на община Созопол бе закупено и предоставено за нуждите на РУ Созопол техническо средство „Draeger Drugtest 5000“ за проверка и установяване на водачи, управляващи МПС след употреба на наркотични и други упойващи вещества, за който ежегодно до настоящия момент се предоставят тест касети. От влизането в експлоатация на уреда се наблюдава положителен резултат при разкриването на престъпления, свързани с наркотични и други упойващи вещества, което от своя страна влияе превантивно спрямо лицата, употребяващи ги и управляващи впоследствие МПС. Може да се отчете факта, че наличието на машината подпомага намаляването и недопускането на ПТП, което оказва въздействие  пряко и върху пътния травматизъм.

  Анализ на резултатите и мерки за по-нататъшното им подобряване  на ППД и ПП.

Анализа на резултатите за работата на състава от ППД – ООР и ПК показва, че са завишени цифровите стойности на проверените лица, проверените МПС-та и посетените сигнали, независимо от намаления числен състав на униформените служители.

 ІV. РАБОТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ “КРИМИНАЛНА ПОЛИЦИЯ”

За периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. на територията, обслужвана от РУ – Созопол, се отчита незначително намаление броя на регистрираните престъпления, в сравнение със същия период на 2020 г. - от 229 на 225, което е -1,75 %. През есенно-зимният сезон концентрацията им се формира предимно в малките населени места, с преобладаващо ромско население, като извършителите на деянията са основно от местния за районното управление контингент. През летния сезон престъпленията се извършват предимно в гр. Созопол, гр. Черноморец и прилежащите в близост до тях плажни ивици, като извършителите са предимно гастролиращ контингент.

 Общо разкритите престъпления през 2021 г. са 119, като за същия период на 202 0г. са били 114. Отчита се увеличение в процента на общата разкриваемост, а именно от 49.78 % за 2020 г. на 52.89 % за 2021 г.

За отчетния период в сравнение с този на 2020 г. се констатира намаление на регистрираните престъпления против личността (от 19 за горепосочения период през 2020 г. на 12 за 2021 г.), като се отчита увеличение в процента на разкриваемост по линията от 10.53 % за 2020 г. на 25.00 % за 2021 г.

В РУ - Созопол за отчетния период на 2021 г. не е регистриран грабеж,  като за същия период на 2020 г. е регистрирано 1 такова престъпление /разкрито/.

Регистрираните кражби за 2021 г. са 63 броя, като за сравнение техният брой за същия период през 2020 г. е бил 50, или броя им е увеличен с 13. Отчита се обаче увеличение в процента на разкриваемост по линията - от 28.00 % за 2020 г. на 41.27 % за 2021г.  Наблюдава се намаление на регистрираните престъпления при всички видове кражби /взломни, домови, офиси и фирми, части и вещи МПС и др./.

През отчетния период на 2021 г. са регистрирани 3 бр. ПЗО на МПС /всички разкрити/, като  за същия такъв на 2020г. са били регистрирани 2 престъпления. Отчита се увеличение в процента на разкриваемост по линията - от 50.00 % за 2020 г. на 100.00 % за 2021 г.

Отчита се леко намаление на общият брой на регистрираните престъпления, свързани с наркотични вещества за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.202 1г. в РУ – Созопол са регистрирани  38, а за същия период на 2020 г. са били 48. През изтеклата 2021 г. са регистрирани и разкрити 2 случая на разпространение на наркотични вещества, като извършителите са от местния контингент.

При регистрираните икономически престъпления се отчита леко увеличение от 24 броя за 2020 г. на 25 броя за 2021 година. За първото шестмесечие на 2021 г. има регистрирани 3 случая на използване на чужд платежен инструмент без съгласието на титуляра /теглене от дебитна карта/, като и трите са с установени извършители.

 ПРИОРИТЕТИ ПРЕЗ 2022 г.

- Повишаване професионалната подготовка на служителите на МВР с цел по-висока ефективност.

- Ограничаване на миграционния натиск и противодействие на нелегалната миграция.

- Противодействие на битовата престъпност и на престъпленията, свързани с наркотични вещества.

- Превенция на пътно- транспортните произшествия /пътен травматизъм/ с акцент върху разширяване на обхвата на техническия контрол по спазването на ЗДвП.

- Осигуряване на надеждна защита на населението и инфраструктурата при пожари, бедствия и извънредни ситуации.

- Активна дейност с деца и ученици.

- Монтиране на допълнителни камери за видеонаблюдение на територията на гр. Созопол и гр. Черноморец с помощта на Община Созопол.

Проблеми:

 • Приходящ активен криминален контингент.
 • Бежански поток.
 • Битова престъпност – отчита се осезаемо намаление в сравнение с предходни години.
 • Пътен травматизъм и пътна инфраструктура.

 Цели:

 • Повишаване доверието на гражданите на Община Созопол в Полицията като институция.
 • Създаване на предпоставки за увеличаване на туристическия поток на територията на Общината чрез гарантиране на обществения ред.
 • Създаване на обществена нетърпимост към лица, извършители на престъпления и такива извършващи противообществени прояви.
 • Създаване на организация и добра практика с Община Созопол относно бъдещото командироване на служители на МВР от вътрешността на страната за предстоящия летен сезон на 2022 г.

                 Искам да изкажа благодарност към ръководството на Община Созопол, тъй като за поредна година сме подкрепени и финансират командироването на служители от вътрешността на страната, без които няма да можем да обезпечим дейността на районното управление, до такава степен, че да бъдем полезни на всички граждани. През изминалата година бяха командировани 60 служители, като тази година са малко по-малко и се надявам да не се усети  намаления брой на служители. Като през юни месец имаме уговорка от управлението в Бургас да бъдат командировани още служители, за да не се усети намаления брой на командированите. Ако някой има въпрос мога отговоря?

Георги Пинелов: Съвсем краткоq това беше Вашия доклад нали​? Аз имам един въпрос. Съществува един проблем, който е от няколко години, относно безразборното и до някъде демонстративното паркиране на автомобили на места, където има маркировка и знаци. Тези автомобили не са санкционирани. Може би сте пропуснали. Не вярвам да го правите нарочно. Предполагам е някакъв пропуск, но по този начин се възпрепятства нормалното предвижване на автомобилите и се получават постоянни задръствания, особено в активния туристически сезон. Въпросните места са едни и същи. Не са много и се знаят от всеки един тук присъстващите. Ако трябва след заседанието, бих ви казал за къде точно става въпрос. От свое име и от името на някои мои съграждани, които ми сигнализираха също за този проблем, ви призовавам за съдействие, за да може един път завинаги да го разрешим.

Константин Петков: Да отговоря накратко. До момента се получаваше така, тъй като имахме един единствен екип, който работеше по КАТ. Със заповед на по- предния министър беше отнето правото на голяма част от служителите в МВР да работят по КАТ. Нямаха право да съставят актове, да съставят фишове, но със заповед на сегашния министър се проведоха нови изпити и тези права на служителите са възобновени. От един месец всеки униформен служител в районното може да пише актове и фишове за неправилно паркиране, така че ако преди сме имали двама служители на ден, които обслужват цялата община, то сега ще са поне десет.

Георги Пинелов: Много Ви благодаря! Силно се надявам наистина на вашата подкрепа, защото дори вчера като минах покрай пристанището видях, че има автомобил, който е със сенник на него, явно смята доста дълго време да се задържи, което е абсурдно. Съгласете се там платната са две, но са много тесни и когато има две срещуположни коли, едната трябва да изчака другата, а има маркировка там. Ако трябва и знак да се сложи, не съм специалист и не мога да коментира дали трябва да има такъв, но не са много местата, може да се измисли нещо.          

 Константин Петков: Това лято ще бъде засилена дейността по неправилното паркиране, само да няма пак изречения “Аз съм от Созопол само за малко спирам“.

Георги Пинелов: Смятам, че законите са за всички. Благодаря Ви!

Г-жа Филипова имаше въпрос. Моля, имате думата!

Анета Филипова, общински съветник: Благодаря г-н Председател! Моят въпрос касае адекватното осигуряване на спокойствието на гражданите и туристите през летния сезон. На възловите места из града, като под възлови нямам предвид само заведенията. Конкретно към една детска площадка се насочвам, защото съм свидетел и живея край нея. Това е площадката между улиците „Мусала“ и „Вихрен“, на която площадка след 23:00 часа се вихрят младежи, по- голямата част, от които са малолетни, които непрекъснато смущават спокойствието на гражданите и гостите на този район. Виждала съм полицейски патрул, който обикаля района, но само обикаля. Децата се крият по храстите и като отмине, пак се връщат на площадката и рушат общинска собственост, замърсяват и тормозят хората в района. Въпросът ми към г-н Петков е следният: В определяне на зоните за сезона, начинът, по който се извършват проверките, да стават така да се каже, по правилно. Да излизат полицаите от колите, за да видят кои точно са децата, защото по закон деца, които са малолетни не би трябвало да са навън в малките часове на денонощието, по улиците и непогледнати от родителите си. Аз мога да назова имената на всяко едно от тях и на техните родители, но това не е моя работа. Мисля, че е работа на полицията. Гражданите дори бяха готови да правят протести посред лято, но реакцията на полицаите не беше такава, каквато очаквахме. Това е моята молба от името на гражданите от този район. Благодаря!

Константин Петков: Вашият сигнал ще бъде предаден на инспектор от Детска педагогическа стая, тъй като сама казахте, че се касае за малолетни деца. Инспекторът е цивилен и ще бъде още по- лесно да установи контакт на място с децата и съответно да се свърже с родителите. Съгласете се, че при вида на полицейския автомобил и униформените полицаи, децата няма да стоят там, за да ги видят. Благодаря за сигнала, ще бъде взета мярка по него.

Георги Пинелов: Благодаря г-н Петков, сега е ред на г-жа Лулева /общински съветник/ да зададе своя въпрос.

Светлана Лулева, общински съветник: Аз имам питане, относно отсечката, която е непосредствено срещу вашето районно управление. Има знак за забранено паркиране, който си е целогодишно там и въпреки това си има паркирани коли целогодишно, включително и лятото. Изслушахме доклада, видяхме, че има подобрение на дейността, но аз не виждам никакво развитие, специално в този участък, да има някаква промяна. Още повече, че искам да отправя една критика към районното управление. През цялото време на предходните три месеца, докато се извършваха ремонтни дейности, вие бяхте уведомени от Община Созопол и липсваше абсолютно всякакво, ваше присъствие за ограничаване на движението. Получаваха се непрекъснато тапи, изнервени шофьори, кой изпреварва, кой минава, кой- не. Би било редно според мен да имаше някакво присъствие да се регулира движението. Благодаря!

Константин Петков: Ежедневно имаше присъствие на пътна полиция и КАТ, само че служителите са двама и изпълняват и много други задачи. Изпълняват дейности по контрола на скоростния режим, посещават произшествия, двама служители няма как да ги разделя и да отидат на няколко места едновременно. Включени са отсечките, в които се извършват ремонти в маршрутите на всички патрулни автомобили и се прави всичко възможно да не се получават така наречените тапи. Навсякъде при извършване на ремонт на улици се получава така. Съжалявам за което, но с този малък състав, с който разполагаме в момента в районното, няма как да бъде обезпечено всяко едно място, където се извършват ремонтни дейности.

Светлана Лулева: Относно въпроса ми за отсечката срещу районното управление. Има поставен знак за забранено паркиране, но въпреки това, там целогодишно има коли. За да ви ориентирам, знакът се намира точно на ъгъла срещу зеленчуковия магазин. Непрекъснато има спрели коли и в момента също има.

Константин Петков: Постоянно се съставят фишове там.

Светлана Лулева: Предполагам на вашите колеги са съставени тези фишове.

Георги Пинелов: Благодаря Ви! Давам думата на Илиян Стефанов /общински съветник/.

Илиян Стефанов, общински съветник: Добър ден! Докато слушам този разговор оставам с впечатление, че намаленият състав е основният  проблем за правилното регулиране и за правилното съдействие от полицията. Имам едно предложение. Не знам дали е възможно, но може да помислите.  В Община Бургас не разчитат само на полицията, там има сформиран екип „обществен ред“. Дали не е време и възможно ли е в нашата община да има един такъв екип, който поне в летния сезон да помага на полицията. Търсим изцяло отговорност само от тях. Гледам, че в Бургас това работи, помислете в тази насока. Благодаря Ви!

Георги Пинелов: Благодаря г-н Стефанов! Г-н Янакиев може би вие трябва да отговорите.

Тихомир Янакиев, кмет на Община Созопол: Уважаеми г-н Стефанов уважаеми общински съветници, аз се учудвам как г-н Стефанов не е запознат, че от миналия сезон ние имаме такова звено, тъй като сме дискутирали многократно. В това звено има двама човека. Искрено се надявам, че финансово общината ще може да се справи с укрепването на звеното, това е първото. Така, че тази година ние отново ще имаме хора на терен, но на този етап те са само двама души, както и миналата година. Аз лично изисквам от полицията ежеседмични срещи с техния директор. Набелязваме си задачите и това, което  казах на общинските съветници е абсолютно вярно и важи с пълна тежест. Г-н Петков, тук сме, за да си говорим истините, не да замазваме проблеми и да се опитваме да ги умаловажаваме. Нашите цел и задача са всички заедно да намерим решение на тези проблеми, защото наистина сезона наближава и повечето туристи идват с автомобилите си. Тези трансфери, които бяха с автобуси ги няма вече. Звеното си го има пак ще помага, ако искате мога да ви дам точна справка за събраните суми от глобите, които е наложило това звено по фишовете. Единственият проблем е, че ние не можем да качим униформен полицай на репатриращия автомобил, което до някъде пречи на нашата дейност. Хората от полицията ни обясниха, че това е незаконно, макар че в Приморско са така. Аз им вярвам. В Приморско не знам под каква форма работят, но когато има полицаи, на паяка се работи много по- лесно и по- бързо. Г-н Петков, радвам се, че оценяте помощта на общината, искам само да се опитаме да въведем ред в града на базата на правилата, които съществуват. Нищо повече! Благодаря ви!

Георги Пинелов: И аз Ви благодаря г-н Янакиев! Кажете г-н Стефанов!

Илиян Стефанов: Не че съм ги пропуснал, просто не съм ги видял тези двама човека, които отговарят за обществения ред. Ще Ви помоля да ми ги назовете кои са те и искам една писмена справка, за да видя каква дейност са извършили за изминалия сезон на следващата сесия, ако може или когато решите .

Цветелин Георгиев, общински съветник: Добър ден на всички! Искам да обърнете внимание, че проблемите не са само в Созопол, а и в Черноморец и на къмпинг Градина. Не знам г-н Петков, мислите ли за тесния участък по пътя Созопол- Черноморец- води се панорамния път? Там се получава задръстване и тапи, което затруднява движението на хората, които искат да излязат от град Созопол. Мисля, че там трябва да има полиция, да контролира безразборните спирания, защото к-г „Градина“ е място, което започва все повече и повече  да привлича туристи и ние трябва да мислим и за там. Обърнете внимание на целия участък. Влизат огромни камиони, спират където си поискат и летуват цяло лято. Слагат си сенници и летуват цяло лято.

Константин Петков: В момента няма сложен знак, който да забранява спиране и паркиране на място, така че няма как да санкционираме някой при липса на нарушение.

Цветелин Георгиев: Ако спират, банкетна лента не е проблем. Те спират по средата на пътя понякога, хората се провлачват.Трябва да има знак.

Георги Пинелов: Колеги, други въпроси и коментари?

Стойчо Неделчев, общински съветник: На „Каваци“ видяхте, когато сложиха маркировъчна линия /непрекъсната/, всеки който само е застъпил линията, паякът го вдигаше. Тук трябва да се вземе такова решение, защото действително тези хора, които имат хотели там и заведения, чакат за туристи. Специално за к-г „Градина“ трябва да се направи линия, слага се знака, и който е извън линията и пречи на движението, да бъде глобяван или вдиган с паяк. Аз така ги виждам нещата.

Георги Пинелов: Добре, благодаря! Възможно ли е г-н Петков, така по този начин да се извършва дейност?

Константин Петков:  Трябва да се вземе решение от експерт дали е възможно да бъдат поставени там знак и линия, тъй като там самата лента е много тясна и ще се стесни допълнително, а това също ще е проблем. На места дори няма пътен банкет, защото някои хора си заградиха частните имоти, на които оградите им стигат почти да пътния асфалт. Има поставени и камъни на места, за това трябва първо да се оправят тези неща и тогава може да се мисли за поставянето на линия и знак.

Георги Пинелов: Това наистина продължава да бъде проблем със изтеглените напред граници на имотите. Нямам представа дали там им е мястото, но няма логика да бъдат до самия асфалт. Благодаря колеги, други въпроси и коментари? Не виждам. Пожелаваме на старши инспектор Петков да има един лек сезон от гледна точка на произшествията, но наистина може би ще ви бъде трудно. Благодаря Ви!

 Сега да продължим с въпросите към кмета. Давам думата на г-н  Андрей Николов /общински съветник/.

Андрей Николов, общински съветник: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмете, колеги. Имам няколко въпроса към кмета на общината г-н Янакиев. Първият разбира се е актуален, защото касае новоизградената улица. Нека се поздравим все пак, че е готова преди забраната за строителство, но съм сезиран от жители, които живеят в този квартал. Говоря за част от улицата на кръстовище „Одеса“ и „Републиканска“ до МВР станцията. В момента тя е в отлично състояние, разбира се, защото е нова, но е предпоставка за развитието на високи скорости и хората са притеснени- има много деца там. Трябва да измислим начин за намаляне на скороста, защото има предпоставка тя да е висока. Вторият ми въпрос е: Искам да разбера започнала ли е сечта на дървесина? Тъй като навлизаме в летен сезон за града, но за гората сезони няма. Видяхме миналата година как започна по- късно сечта и хората си получиха дървата в едно неадекватно време, беше вече настъпила зимата. Някои дори си получиха дървата януари месец. Третият ми въпрос е: Видяхме как се изградиха контейнери за подземно депониране на смет, но както знаем общината не е в много добро финансово състояние. Интересува ме средствата за тези контейнери от отчислението за РИОСВ ли са и въпросът ми след това е дали вече покрихме там задълженията си? Последният ми въпрос г-н кмете, е миналата година гласувахме една докладна, в която голяма част от големия кредит беше отложена за края на периода за погасяване, но тази година ни предстои плащане по главницата в размер на  2 100 000 лв. лихви по нея 500 000 лв. и към държавния кредит, който  беше отпуснат безлихвен в размер на 1 500 000 лв. Ще може ли общината да се справи? Благодаря!

Тихомир Янакиев: Уважаеми г-н Николов, улица „Одеса“ наистина е предпоставка за високи скорости и на мен ми сигнализираха гражданите. На този етап преди да е завършен проекта, ние няма как да сложим каквото и да било пътно съоръжение, което да не фигурира в проекта, защото по този начин се компрометира самия проект. Ние сме се разбрали с живущите там, че в момента, в който всичко е готово ще прецизираме кои са местата, на които е най -добре да сложим легнали полицаи . Ще поставим от временните ограничители на скоростта, успоредно с това ще има и маркировка и знаци, които указват какво точно трябва да се прави. Тук е и работа на полицията, на командированите полицаи. Относно дървата за местното население извикали сме инж.  Илия Янгьозов да отговаря на въпроси и предлагам след малко да му дадем думата. Това, което имам аз като информация е, че е стартирано сезонното снабдяване с дърва като с малки изключение за Созопол и Черноморец. Казано им е, че след туристическия сезон ще бъдат снабдени с дървесина.  С приоритет в момента са селата, които са в по-далечния край на общината. Те ще бъдат снабдявани лятото, тъй като не са туристически селища. Сигурен съм, че тази година до 15- 16.11.2022 г. хората ще си получат дървата. На базата на организацията, която направи инж. Янгьозов ще има дърва. Директно казвам, че последни ще бъдат населените места Созопол и Черноморец. Относно чл.64 задълженията, главният счетоводител на общината Николай Господинов е тук, нека да каже с точност колко са били последно и колко са останали. От 2019 г. откакто аз съм кмет нямаме нови задължения, всичко се изплаща в срок на този етап.

Николай Господинов, главен счетоводител: Бяха 900 000 лв. Разплащаме се по план, който сме заявили в министерството на финансите. Остават към 700 000 лв. До края на годината ще успеем да ги изплатим, всичко е направено по график, като дойде падежа си ги внасяме. За момента се справяме и по отношение на другия кредит. Първата вноска от него, която е 350 000 лв. вече е внесена. По безлихвения заем, внесена е  вноската. 370 000 лв. също е внесена. Писали сме писма за опрощаване по възможните членове, но това е прецедент в държавата и намират различни причини да ни бъде отказано.

Тихомир Янакиев: Искам само да кажа, г-н Николов, че ние тази година сме планували приходите на база на бюджета. Планирани са така, че да стигнат за разходите и да сме изрядни, тъй като ние сме една от трите общини, които са с такива планове и само да отбележа, Община Созопол е единствената, която си плаща всичко до стотинка, на другите две им спират капиталови субсидии, но ние не сме стигнали до там. Затова ще апелирам към нашите съграждани за малко търпение, защото има някои неща, които няма как да се случат с магическа пръчка и е крайно време да се обединим, за да може общината да върви напред. Дали ще съм аз кмет или някой друг,  няма значение. Всички живеем тук. Ние средствата по чл. 64 ги ползваме. Например за Би Би кубовете в с. Атия използвахме средства по този член, за да ги репатрираме до Германия. Контейнерите и трошачката за депото ще бъдат купени с тези средства.

Андрей Николов: Само още едно допълнение. На предишна сесия бях направил като препоръка към общината да се сложат манекени на интензивните места с движение и пешеходни пътеки, споделих практиката в с. Крушевец и община Бургас. Искам малко информация дали се работи по този въпрос?

Тихомир Янакиев: Извинявам се, но не сме ги поставили, но ще задействам този процес наистина беше на предна сесия.

Йордан Петков, директор на Дирекция "Управление на собствеността, туризъм и стопански дейности": Трябва да има решение на комисията по безопасност.

Георги Пинелов: Благодаря! Давам думата на общински съветник Красимира Германова.

Красимира Германова, общински съветник: Благодаря г-н Председател.Уважаеми г-н кмете, имам няколко въпроса. Имах питане от жители от старинната част на Созопол. Става въпрос за нещо, което се наблюдаваше и миналата година, по миналата и сега. Скоро ще стартира бариерата. Персонали ли, не знам какви влизат  с чужди коли преди тя да е стартирана, позиционират си някъде колите и цяло лято стоят там и  излизат след като бариерата спре да функционира. Ще се вземат ли поне тази година някакви мерки, защото се оказва, че нашите съграждани плащат за локално паркиране, а персоналите на заведения и магазини ползват местата им или затрудняват движението в старата част на Созопол. Аз също искам да коментирам улица „Одеса“. Г-н Николов, тя не е нова улица, просто е новоасфалтирана. Интересно ми е фирмата, която е асфалтирала ползва ли нивели? Минавали ли сте по тази улица г-н Янакиев? За мен тази улица е предпоставка за  ПТП, освен заради скоростта, но и заради неравностите по нея. Приет ли е този обект? За мен тази улица въобще не е изравнена. Предстои летния сезон. Имате ли визия тези къщички, които се ползват за базарите какво ще предлагат? Защото в града се говори, че ще бъдат кебапчийници. Не мисля, че е нормално в тази част на града, с този поток от туристи, да има миризми на кабепчета. По- добре да са сувенири има достатъчно ресторанти. В центъра на града да сложим кебапчийница, не е редно.

Тихомир Янакиев: Г-жо Германова относно бариерата, това го предвиждаме и сега с колегите смятам да направим един обход със звеното обществен ред. Да се маркират автомобилите, които са с чужда регистрация, преди пускането на бариерата ще отнеме доста труд и няма да е лесно, но ще го направим. Днес имаме среща с бизнеса. Който има интерес може да заповяда. Ще се коментира този въпрос, защото е наболял от много време. Получавал съм много обещания, които не бяха спазени. Ние ще вземем мерки за това. Резонен е въпросът, който задават, къде да си оставят колите? Хората ще бъдат призовани да изкарат колите от Стария град, да идват с автобуси.

Георги Пинелов: Извинявам се, че се намесвам може с някакви стикери да се измисли.

Тихомир Янакиев: За улица „Одеса“ г-жо Германова, леко съм обиден. Специално на улица „Одеса“ аз ходя повече от вас 100%. Ако има някой, който обикаля най- много, това съм аз- от 07:00 часа съм там и не само на нея, а на всички нови обекти, гледам ги. Да, вярно е не разбирам от всичко, затова ми се налага да изпращам често и заместник кмета г-н Кисьов. Все пак той е инженер. Това дали те използват нивели, нямам представа как се нивелира улицата, но само ще ви уверя, че всички дефекти или проблеми сме констатирали и  сме ги дали на фирмата. Призовавам ви, ако искате след сесията, заедно, хващаме се за ръка, отиваме и ми показвате местата, на които според вас има проблем. Викаме инженера, викаме представител на фирмата, не сме им е заплатена пълната сума и след като бъдат направени улиците ще бъдат в гаранция. Колко години бяха г-жо Хльостарова?

Иванка Хльостарова, директор на Дирекция „Устройство на територията, инвестиционна политика, екология и проекти“: По наредба са 10 г. гаранционните срокове, но още не е въведена в експлоатация. Нямаме акт 15. Тепърва имаме време за реакция.

Красимира Германова: Затова Ви задавам въпроса г-н Янакиев, да не стане късно, но дали веднъж ще минете от там или повече няма значение, виждате къде има проблем.

Тихомир Янакиев:  Относно къщичките искам да ви кажа съвсем честно, че едната най- в края ще бъде на наши съграждани, които си вадят хляба с това. Това е единственото им препитание. Другаде не намират под наем обект, който да могат да си позволят, имат ученик, не е проблем да им дадем едната къщичка. Всички други са дадени за сувенири.

Катя Стоянова, общински съветник: Не е честно.

Тихомир Янакиев: Спрямо кого г-жо Стоянова не е честно?

Катя Стоянова: Останалите граждани. Утре може да дойде още някой с проблем.

Тихомир Янакиев: Ние сме го дали само за една година, само за това лято. Те са се съгласили. Не мога да оставя наш съгражданин на улицата.

Катя Стоянова: Това е ваше право. За мен не е редно.

Светлана Лулева, общински съветник: А къде ще ползват санитарен възел наемателите на къщичките?

Тихомир Янакиев: В читалището.

Светлана Лулева: Надявам се, че ще се снабдят с всички необходими документи, тъй като знаете хората занимаващи се с такъв тип дейност биват подложени на какви ли не проверки, за да могат да се изкарат разрешителни. Да не говорим за ресторантите -хора разбиват кухни, за да направят студена и топла точка. Г-н Пинелов ме гледа, но той знае много добре за какво говоря в момента. И сега аз разбирам, че искате да направите услуга на наш съгражданин, обаче ето давате му една къщичка да си пече кебапчета и той дето се казва с малка инвестиция за сметка на други наши съграждани, които пък влагат много, много,много пари в този им бизнес. От тази гледна точка.

Тихомир Янакиев: Искам само да ви напомня, че преди няколко сесии главният архитект Радост Георгиева беше предложила да няма никакви преместваеми обекти, но тогава много от вас се вдигнаха- как нямало да има такива обекти.

Светлана Лулева: Г-жа Георгиева каза, че ще бъде и нова модерна визия с еднакви обекти, с еднакви навеси, за да има по- красив облик. Аз не съм съгласна точно там да има кебапчийница. Ние развиваме един културен туризъм, археологически туризъм. Опитваме да представим Созопол като една дестинация, да привлечем на едно по- високо ниво туристи, а ще правим кебапчийница.

Тихомир Янакиев: Г-жо Лулева, ние сме направили много повече в тази насока, отколкото преди три години, защото преди години главната улица беше царевичарник. Тогава как нямахте естетическо виждане да кажете, тук не трябва да има сергия с царевица, а сега ви пречи. Сега имате естетическо виждане? Не мога да оставя наши съграждани на улицата. Разпънете ме на кръст, ако искате, такова решение съм взел и съм дал срок една година, след това сами ще се оправят.

Красимира Германова: Г-н Янакиев, това до автогарата също беше малко и плащаха тротоарно право, но като гледам сега какви скари се поставят и продължава да се увеличава. На скицата е едно, в реалност е доста по- голямо. Миналата година ви зададох въпроса за това Парк фуд ли се води. Това не е тротоарно право, те слагат скари, това е временно преместваем обект, допълват с маси обекта.

Тихомир Янакиев: Една част от имота там е частна собственост и не е в нашия имот. Повече от половината на парцела е собственост на хотела. Временните обекти са точно толкова колкото са по скица.

Йордан Петков: Г-н Пинелов може ли думата да разясня? Първо за така наречената кебапчийница, не смятам, че е нещо лошо, това си е традиционна кухня.

Красимира Германова: .......прекъсва..................................................

Йордан Петков: Г-жо Германова може ли да не ме прекъсвате? Г-н Пинелов искам да си кажа думата, нищо, че съм от администрацията и аз съм човек и аз имам правото да си кажа думата? Искам само да кажа, че е направен ремонт, направена е канализация и е прокарана вода до всички къщички, смятам, че ХЕИ няма да направят някакви забележки. Тъй като е и за една година, само да ви намекна. Не знам дали ви харесва в стария град срещу киното тази кебапчийница, която е поставени преди. Тя също дими на хората, която беше поставена преди и още е там. Ние не можем да се преборим, защото имота беше продаден. Дайте да си кажем истината, не бъдете така настроени към местните хора. За Фуд парка да кажа и приключвам.

Катя Стоянова: Няма да говориш така! Не подменяме думите, никой не е казал нищо срещу нашите съграждани, много те моля.

Георги Пинелов: Г-н Петков!

Йордан Петков: Не съм казал, че вие сте казали нещо срещу хората, но ви казвам само..........

Катя Стоянова:  Научи се да не изкривяваш думите, които ние казваме. Прекаляваш!

Георги Пинелов:  Г-жо Лулева Вие бяхте наред.

Светлана Лулева: Г-н Петков, ще Ви помоля наистина да престанете да ни изкривявате изказванията, защото Вие ни представяте едва ли не, че сме против тези хора да си развиват бизнеса. Нашите изказвания бяха в съвсем друг аспект. Нито ги знаем кои са, изказваме си мненията, че там не е мястото да има кебапчийница. От там нататък дали е лошо или не, аз много обичам кебпчета. Така, г-н кмете, моите въпроси са следните: Много сесии назад вече може би от миналата година поставям един въпрос, свързан с контейнерите по улица „Каваците“. Там за жителите, те са няколко къщи. Спомняте си не еднократно съм го задавала този въпрос. До момента няма поставени казани за смет на тези жители в региона. Продължаваме непрекъснато, особено сега пролетта, режат си дърветата, строителни материали, всичко е около контейнера, който ние заявяваме всяка година и заплащаме на община Созопол. Контейнерът, който се заявява от Военноморски клуб Созопол. Тези хора нямат къде да си изхвърлят боклука. Много Ви се моля, бяхте ми отговорили преди много време, че тези хора трябва да дойдат при Вас да си заявят кофа и съответно ще им бъде предоставена и аз отидох и им го казах това нещо. „Отидете в Общината, ще ви подсигурят съд за отпадъци“, те се обърнаха и казаха „Откъде накъде ние ще ходим в общината, плащаме си данъците и те са длъжни да ни предоставят кофа за отпадъци“ и влизаме в едно такова, как да Ви кажа, аз не мога да споря с хората, а и не желая да споря с хората. Предавам думите, които нали са Ваши, Вие сте ми отговорили на въпроса, но от друга страна, съгласете се, ние не сме длъжни да обираме боклуците и да се грижиме за цялата улица там която е. Преди два дена няма да ви казвам колко храсти и клони имаше. Всичките ремонтни дейности и продължават непрекъснато: стари матраци, счупени мебели, подмяна на фаянс на тоалетни чинии и т. н., всичкото това нещо е там. Първо, че не е лицеприятно, второ ние не сме длъжни да обираме боклуците на всичките хора и да се грижиме там за това нещо и на трето място, нали в крайна сметка  ние си го плащаме този контейнер. Защо пък трябва да се хвърля там. Вече от повече от година този въпрос седи. Вторият ми въпрос е, бяхме коментирали за движението по улица „Люлин“ и казахте, че ще се построи паркинг на два етажа, явно , че не се смогна да се направи. Улицата ще бъде ли двупосочна при положение, че паркинг не се направи, ще бъдат ли изнесени колите? Също бяхте ми казали, че ще се свали тротоара покрай ВиК, ще се начертаят места, за да се отпуши движението там? Това също явно не успяхте да направите, защото може би ремонтът, който беше в долната част на града и нали отводнителната система малко забави. Аз продължавам да питам в тази връзка ще се направи ли еднопосочно движението? И към момента вече се усеща, че там има затруднение за движение. Как ще се регулира този сезон движението по тази улица? Къде ще паркират колите?

Тихомир Янакиев: По първия въпрос ще кажа следното: редът, по който се предоставят контейнерите е регламентиран, написан е и ние няма да измисляме нов ред. Тоест, аз не мога да предоставя непоискан контейнер, защото всичко това  е свързано с услугите, които ........ не контейнер забележете кофа от 250 литра. Сега прощавайте ме дами и господа общински съветници, обаче кой може да натъпче в 250 литрова кофа гърнето си от тоалетната, клоните от липата или смокинята, които ще изреже? Кой? Това не са съдове, в които се депонират подобен род отпадъци. Който е дошъл в общината, той си е получил. Кисьов има ли дадени вече кофи на „Каваци“?

Румен Кисьов, заместник кмет на община Созопол: Довечера след срещата с ресторантьорите и хотелиерите ще бъдат изслушани и ще бъдат поставени необходимите 8-12 кубикови или пък тип „бобър“ и от пластмасовите към момента. Поканил съм допълнително г-н Янакиев и г-н Пинелов, представители на „РТК“ фирмата Мария ................ с още един служител, за да може на място, това нещо да се отрегулира. Ние сме преминали не от първи юни, а от след първата седмица на месец май на ежедневно събиране на отпадъците. Тоест от утрешния ден нататък ще бъдат поставени необходимите съдове на необходимите места, които ще бъдат съгласувани специално по отношение на тези к-г „Каваци“, к-г „Градина“ и включително и „Дюни“ от най- южната част.

Тихомир Янакиев: Добре г-н Кисьов, благодаря! Аз само ще кажа, че на „Каваци“ няма да има контейнери за събиране на строителни отпадъци. Искам да ви кажа, създадохме възможност хората да ги вадят отвън, на артериите, които се почистват. Но забележете не някой да ги сложи във някоя вътрешна улица, както в стария град видях в една пресечка между две улици. Кой ще ги вземе от там? Изкарват се навън едрогабаритните отпадъци. Почти всеки ден минава колата, от май месец сме казали всеки ден да минава, за да може да съберем строителните отпадъци. Ние, община Созопол е обявила къде се намират точките с контейнери за такива отпадъци. Единият такъв е поставен под „Мечките“ -там има място, което е удобно и широко със възможност за спиране. Извинявам се г-жо Лулева, не е нормално нито във вашия контейнер да изхвърлят такъв вид отпадъци, нито в 240 литровите кофи, които са заявили.

Светлана Лулева: Абсолютно! Затова Ви задавам въпроса няколкократно.

Тихомир Янакиев: Ще може ли само да довърша? Затова ние продължаваме да правим една информационна кампания, особено с новите контейнери, която да указва къде, какво и как може да се изхвърля. Иначе можем ли на всички улици да поставим контейнери, къде да ги поставим?

Светлана Лулева:  Ние не говорим само за контейнери, а за кофи- те нямат.

Тихомир Янакиев:  Голяма част от тях имат на „Каваци“, раздали сме им. Като те не са за такъв тип отпадъци малки са като обем.

Светлана Лулева:  Разбира се, аз не съм казала, че там трябва да изхвърлят строителни отпадъци. Пази Боже! Къде точно да го поставим там? Просто ние си заявяваме съд за битови отпадъци, защото сградата е голяма и депонираме по- голямо количество смет. За това имаме контейнер, а иначе всички останали си имат обикновени кофи- пластмасови.

Тихомир Янакиев: Сега искам да Ви отговоря на втория въпрос. Абсолютно сте права, не успяхме да се справим за този малък период. Можех да го направя, ако знаех, че ще ми гласувате бюджета и да го кажем почваме строителните дейности, не мисля, че е правилно. Един път съм грешил, затова изчакахме бюджета, но за периода 19.04.2022 г. до май месец нямаше как да го направим този паркинг. Сега в момента ще проверя процедурата и ще започнем изграждането му наесен, но както господин Петков може да Ви каже, ние в момента отъпкахме частта за паркинг „Люлин“.

Йордан Петков: Заравнихме терена с чакъл и без да слагаме колони, колкото можем, разширихме паркоместата и сме осигурили около 30 места. Локалното паркиране на колите, които са от „Рила“, ще ги изместим там и ще вкараме тази година двупосочна улицата да стане /между ВиК и големите стълби, които визирахте Вие/ ще стане двупосочно движението.

Тихомир Янакиев:  Хората които живеят там те са 5-6 къщи, ще си свалят автомобилите долу на „Люлин“. На 30 метра разстояние е също локално паркиране. Ще сложим ограда и ще имат възможност да го ползват. Но да Ви кажа, че това е временна мярка, защото паркингът ще бъде изграден наесен. Имаме финансиране за там и ще бъде направен така, че да събира повече автомобили. Тоест, да не са само местните хора и туристите да могат да паркират.

Светлана Лулева: Аз мисля, че ще има проблем там. Не искам да съм черногледа, но си мисля, че няма да можем да се справим с това двупосочно движение, защото вие ще подсигурите наистина местата, което е много добре, но всички останали, които ще паркират там, ще правят по- тесен участъка. Наистина се надявам всичко да е нормално, нека ще видим, дано да не съм права и дано всичко да е нормално. Надявам се, и само едно нещо пропуснах да попитам. Миналата седмица  ми се обадиха по телефона наши съграждани, които вече от няколко месеца имат проблем с дървата. Опитват се от февруари месец да си закупят дърва и непрекъснато биват връщани от нашето общински горско, като им казват да изчакат. Първо беше заради промяната на цените, ние тогава го обсъждахме въпроса. Мина промяната на цените, отново отиват и пак ги връщат. Сега не можело, елате другия месец и до миналата седмица включително им се отказва. Те не могат да си закупят дърва. Човекът в прав текст си каза, че иска дървата на пролет, за да са сухи за зимата. Има къде да си ги съхранява. Какъв е проблема, че връщат хората?

Тихомир Янакиев: Г-жо Лулева аз ви предлагам след като г-н Стефанов също да си зададе въпроса и да дадем думата на  г-н Янгьозов. Иначе само да кажа от така кратките думи, които успяхме на оперативките да си разменим. Проблемите са много, не е само един за дървата специално, защото е явно, че дори цената, която сме поставили сега социалната, тя май е изключително ниска. Дървата  много скъпи станаха и ние се натъкваме на случаи, в които например, наши съграждани ......... Ето последният случай с един гражданин може и същият да ви е сезирал, иска да купи 20 куб. дърва, чрез пет човека, които са негови близки или познати, както и да е не ме интересува. Ние сме говорили с г-н Янгьозов, че от 15 май нататък да не се пускат дърва, защото има такава забрана и има такава кметска заповед. На 100 %, веднага от 01.10.2022 г. дървата му ще бъдат доставени. Гарантирано го казвам и смея да си стоя зад думите, ако случайно нещо се издъня, тук съм, няма да избягам.

Георги Пинелов: Благодаря на г-н Янакиев за отговорите. Г-н Стефанов оставям Ви накрая, за да може г-н Янгьозов да Ви отговори на всички въпроси. Сега давам думата на Цветелин Георгиев /общински съветник/.

Цветелин Георгиев, общински съветник: Благодаря Ви за дадената дума, г-н председател. Здравейте уважаеми колеги, мила администрация, уважаеми кмете, уважаем председател. Виждаме, че всички сме заинтересовани как ще посрещнем летния сезон и аз се интересувам, обаче аз ще ви пожелая един хубав летен сезон. На прага сме и нека Созопол отново да бъде най- горещата дестинация на Южното Черноморие. За жалост, обаче в Черноморец виждаме, че няма да посрещне сезона с автогара. Вие ще кажете сега как стоят нещата, защото неведнъж го дебатирахме. Явно не можем да посрещнем сезона с нова автогара. Искам да ви похваля г-н кмете за контейнерите в Созопол. Прекрасни са, иновативни са и в този ред на мисли да ви кажа аз като общински съветник и в това си качество, с Илиян Стефанов направихме една среща- разговор в град Черноморец  с жителите на града. Там също горещо се вълнуват какво  се случва с летния сезон, дали ще го посрещнем? На тази среща беше кметът г-н Деспов, който увери жителите, че се работи за посрещането на сезона и всичко ще бъде наред. Така, като ви хваля за контейнерите в Созопол искам да Ви кажа, че в Черноморец ги харесват и също искат да имат такива. Мислете в тази посока, също така на тази среща беше изготвен протокол с въпроси и желания на жителите на град Черноморец. С този протокол ще запознаем общинския съвет, общинска администрация и колегите общински съветници. Там има желания, въпроси и проблеми, наболели в града и се надявам съвместно да работим, всички заедно, за да решим проблемите. Като съм почнал с поздравленията, искам да Ви поздравя и за изграждането на бетонната конструкция тип фундамент на пътния участък Зидарово-Присад. Неведнъж сигнализирах, благодаря за вниманието, благодаря и от името на жителите Черноморец и на всеки, който минава по този път. Спокойни са, надяват се и в по- късен етап да бъде изградена .......... Там, ако си спомняте имаше едно пропадане на една шахта след дъждовете. Искам да си запишете, миналата година, когато Ви направих предложение и Вие обърнахте внимание, запишете си отново. Пътят „Лидл“- „Каваци“ да бъде почистен в банкетната част. Обещахте и виждате, че тази практика е полезна и е за доброто на всички. След като няма тротоар, нека хората да имат възможност къде да избягат от колите в движението. Също така искам да ни кажете на пътя „Градина“ има едни две вдлъбнатини на шахти. Не, едното е около шахта, другото не е. Можем ли да посрещнем сезона без тях? И там около шахтата вече може да минава само една кола, защото има огромна дупка и се получава едно изчакване. Едната е в началото, другата е преди баровете „Кайт“ и „Дърти“. Мисля, че не е много трудно да се измисли нещо. Почти с 5 км се налага да се минава оттам, а самият път позволява движение с 30-40 км в час. И един въпрос имам към Вас. Преди повече от година ви бях споменал и вие и Ваня Хльостарова ми отговорихте, че в Мина „Росен“, Горното селище на село Атия все още не е урегулирано и няма улици на вилна зона Атия. Аз обаче искам да задам въпрос от жителите. Да ни кажете и да ни помогнете, по какъв начин, не дай си Боже, защото вече има такъв случай. Сам човек живее в дадена вила става му лошо, обажда се на линейка и как тя да пристигне на дадения адрес, като няма такъв и няма кой да я посрещне? Също така, не дай Боже да има пожар по същия начин е. Разбирам, че няма как да се случи, след като няма улици и номера, но нека да измислим нещо дори да е временна номерация. Може би проблема не е само в този район и другаде може да е така не знам, но разберете хората търсят от Вас и от мен отговор.

Тихомир Янакиев:  Г-н Георгиев, аз ви предлагам да започнем с последния въпрос.

Иванка Хльостарова: В момента наистина сме в процедура по възлагане и изработване на Подробния устройствен план на тази зона, за включването в регулацията на селото. Към настоящия момент те са земеделски земи, вилно застрояване, не е и вилна зона по закон, както трябва да е определена, като такава зона. Затова наистина е много трудно да ви кажа как бихме могли да сложим улици и номера при условие, че самите улици не съществуват на място. Те са кал, болшинството от тях. Ще мислим нещо. Със сигурност ще отнеме поне година. Това е дълга процедура Знаете, че ние почнахме с определянето първо на населеното място, като територия, за да може да се съобразим с малките размери на улиците, тъй като там не може да се направят улици от по 6 метра, което е много трудно в момента. Заданието сме го подготвили. Разписано е. Събираме информация, с която да  внесем искания с докладна към общински съвет за допускане изработването на този ПУП. Това е доста голям обем от работа. Мисля, че по- големия проблем е, че няма изградена улица, а не име на улицата и номер- самата линейка пак би се качила трудно до горе.

Цветелин Георгиев: Да разбирам, че се работи в тази посока и се надявам да се случат нещата.

Румен Георгиев, кмет на село Атия: Цецо, как да разбирам, само за горното селище ли говориш? И в долното селище хората от блоковете нямат адреси.

Тихомир Янакиев:  Колеги, вие знаете, че за Атия специално, започнахме масово мащабно урегулиране с проекти за канали и инфраструктура, защото де факто толкова години не е направено това, но както каза и г-жа  Хльостарова, ако си спомняте общинският съвет гласува да го направим населено място със стръмен терен още през 2020 или 2021 г. и оттогава вървят процедурите. За да можем да я урегулираме тази част на селото. Предупредихме тогава, срещали сме се многократно с жителите, че процедурата няма да е кратка. Не може от днес за утре да стане и трябва да ви кажа, че когато се говори с хората аз ги призовавам. Първо трябва да се запознаем с процедурите и да питаме необходимите специалисти- къде, какво, как. Защото, като отидете някъде и кажете нещо, което не е така и вие самите ще олекнете пред хората. Там се работи и ние искрено се надяваме до края на мандата това да е факт, вече. Друг е въпросът, че там после трябва да се намери финансиране, за да може вече чисто технически да почнат да се изграждат тези неща там, тротоари и т. н.

Цветелин Георгиев:  Благодаря Ви!

Тихомир Янакиев: Почвам по другите въпроси за автогарата в Черномоец. Аз мисля, че на миналата сесия пак ми зададохте този въпрос. Пак две неща- изчакахме бюджета и второто беше изчакахме конструктивното становище на базата на това, което жителите на град Черноморец бяха събрали подписка. Хората казаха, че сега не трябва да се събаря, а да се ремонтира. За да бъдем открити към тях, възложихме конструктивно становище на специалист. Това отне около 20 дни, докато всичко бъде готово с доклада. Каза се в доклада, че не може, но всичко това е време.  В момента сме в избор на фирма- изпълнител. Буквално тази седмица, може би, ще има избрана фирма и да се надяваме, аз се моля искрено, да не се случи нещо драстично с цените, в рамките на този летен сезон. Нямаме възможност да я строим сега. Вие бихте удължили този проект до 30 юни, но аз честно да ви кажа не съм съгласен сега да започнем строежа й, защото хората ще скочат. Не е добре сега. По- добре наесен. На 100 %, казвам го тук, защото финансирането е осигурено, проектите са готови и изборът на изпълнител е факт. Единственият проблем може да е, ако цените продължават да скачат така, защото ние не сме предвидили голяма ескалация в проекта. Вие виждате, че официално обявената инфлация е 15 %. Строителната инфлация е между 30 и 40 %. За контейнери в Черноморец сме мислили. С кмета сме говорили още, когато започнахме да слагаме нашите и той е запознат много добре. Знае, че Черноморец е следващото място, където ще има поставени такива подземни контейнери. Пилотен проект е все още за Созопол. Как ще се приеме от хората, дали ще има ползи, по- малко боклуци, по- малко шум. Ако им харесат казаните на 100  % слагаме. Надявам се после с г-н Стефанов да ме запознаете с протокола, защото не съм присъствал на тази среща. Благодарен съм за това, което правите. Пътят „Лидл“ – „Каваци“ само да ви кажа, че вече имаме фирма и започваме кастренето. Особено пешеходната му част е с приоритет, тъй като там се движат много хора пеша и растителността пак стана голяма. Ще кастрим. Има фирма. Предполагам до 10 юни всичко ще е готово. Г-жо Хльостарова, за пътя за „Градина“ ние имаме процедура за асфалтиране и сега върви поръчката. Успоредно с това правим аварийно закърпване на пътната инфраструктура с оглед  на това, че дупките са много големи и са опасни. Имахме поръчка за около 40- 50 000 лв.

Иванка Хльостарова:  Там не е аварийно и не е включено в поръчката. Там трябва да се изкопае наново цялото легло и чак тогава да се асфалтира наново. Просто е по- сложна процедурата. Има временни варианти, но с първия дъжд и ще се развали наново.

Йордан Петков: Можем временно да измислим нещо с наши сили.

Тихомир Янакиев:  Значи поемаме ангажимента с наши сили временно да се погрижим за проблема, а наесен, като започне асфалтирането това ще е първото, което ще направим.  С това мисля, че приключихме с вашите въпроси г-н Георгиев.

Цветелин Георгиев: Само за фундамента да кажете.

Тихомир Янакиев: Извинявам се.

Цветелин Георгиев: Само една ограда и приключваме въпроса.

Тихомир Янакиев: Вие говорите за разклона Зидарово- Присад нали така? Ние сме го изпълнили. В момента същият проблем и на пътя за село Габър и той ще бъде готов. Г-жо  Хльостарова, за колко време ще бъде готов водостока за Габър?

Иванка Хльостарова: Сега в момента не мога да ви кажа, защото събираме офертите, но за лятото ще е готов. Там нямаме забрана. Може ли само за пътя за „Градина“ да кажа тъй като процедурата ни, ако влезе в сила ние там можем да си асфалтираме по ЗОП, защото е извън регулация. Само ще стане тапа за около два часа. Това ще бъде едно от първите неща, които ще направим от тази поръчка.

Цветелин Георгиев:  Аз само да кажа, това означава, че ако го направим временно ще е много малко некачествено, а след това ще е качествено. Г-н Янакиев, не чакайте лятото, като е обжалваемо.

Тихомир Янакиев: Ако никой не обжалва и сме избрали изпълнител, започваме направо. А  ако има обжалване г-н Петков с негови усилия ще го направи. Обещал е вече. Само да кажа още нещо. Колеги, голямо напрежение възниква заради пътя „Странджа“- „Росен“. Само трябва да ви информирам, че са изпратени няколко писма до АПИ, включително до Бургаския им пункт. Сега и до София пращаме- до централното им поделение. Първо беше включен, после изключен от плана за строеж в Бургаска област, пак е включено. Това, което ми е казано устно и чакам писмено да ми се потвърди е, че ремонтът започва октомври месец. Ставаше въпрос, кой ще бъде изпълнителят. Доколкото ми е точна информацията е ясно вече кой ще е, така че, живот и здраве до Нова година да се поздравим с една нова отсечка, като става въпрос и за моста в Черноморец. Макар, че там е малко по сложно, защото мостът трябва да се отреже и да се вдигне по на високо с около метър, но това което казват е, че тази година мостът и отсечката ще бъдат направени. Аз съм казал, че ако не започнат, отиваме с хората лягаме там и протестираме.

Цветелин Георгиев:  Благодаря ви! Чувам, че няколко пъти пращате писма. Давам Ви едно предложение. Не знам дали може да се случи, но личният разговор е най- хубав. Ако нямате възможност, защото сте ангажиран и деен кмет, изпратете общински съветници, председателя на общинския съвет. Нека да комплектоват тези папки и да направят една среща с  министъра на транспорта, на регионалното развитие.

Тихомир Янакиев: Не го приемайте лично, но има разделение на властите навсякъде. Оперативната власт е на кмета и оперативните дейности са работа на кмета.

Георги Пинелов: В контекста, като стана въпрос за пътища, аз само да попитам дали има някакво развитие г-н Янакиев, или г-н Димитров, не знам кой може да ми даде тази информация, за надлеза на Атия? Трафикът е по- сериозен вече, има ли някакво решение? Говореше се за кръгово после за друго.

Румен Димитров, кмет на с. Атия: Решението както казах аз, тези средства за ремонт на пътя Бургас- Царево, аз присъствах на срещата и хубаво, че бях там. Залага се умен светофар, което не оправя положението.

Георги Пинелов: Аз не мога да разбера! Нужно ли е да си отиде още един човешки живот, за да направят нещо?

Румен Димитров: Водят го място с малко произшествия. Движението е натоварено.

Георги Пинелов: Наистина е много натоварено. С един светофар няма да решат проблема.

Румен Димитров:  В сряда имаше някакво заснемане. Не знам проектантите какво ще направят там на терена, какво ще се случи, какво ще решат, но бързат да усвоят парите да не ги пренасочат .

Георги Пинелов:  Този голям проект го чуваме вече доста време, такива проблемни участъци като кръстовището на Атия и моста в Черноморец. Понеже думата, дума отваря, мисля че всички вие знаете, че аз също писах писма до министрите, от някои дори нямам отговор. Другите се прехвърлят на по- долна инстанция, които казват, че ще бъде разгледано. За пристанището, по същия начин, но за голямо съжаление топката се прехвърля от едно място, на друго и реално нищо не се върши. Повече от това, незнам какво можем да направим. Кметът е ходил на място и въпреки всичко- пак нищо. Ние с този бюджет няма как да се справим.

 Г-н Стойчо Неделчев, кажете преди да дам думата на г-н Стефанов, защото  се натрупаха много въпроси

Стойчо Неделчев, общински съветник: Тези няколко дупки там, ако можем да ги оправим, за да може да приемем и ние някакви туристи в Равадиново.

Георги Пинелов: Г-н Стефанов, мисля дойде и Вашия ред. Имате думата.

Илиян Стефанов, общински съветник: Благодаря Ви, аз също имам няколко въпроса.Част от тях бяха изкоментирани. По някои ще добавя нещо. Има някои други въпроси, които въобще не бяха повдигнати. Първо искам да отправя един апел към кмета за визията на Созопол и най- вече за участъка, по който се влиза в Созопол. По платното има 4-5 дупки по- големи. Направи ми впечатление, че някой се е опитал да ги позакърпи, но много некадърно и са пропаднали отново. Няма да изкарат летния сезон. Останали са още няколко дупки, които е хубаво да се прегледат и запълнят. Все пак това е входът на Созопол. Другото е, където правят подпорната стена има и друг участък, където пътното платно е пропаднало и се е получила голяма буна, която е към тротоара и де факто е трудно за преминаване. Трябва незабавно да се обърне внимание и да се отремонтира преди сезона. Относно пътя „Отманли“- „Росен“, на 24.05.2022 г. село Росен имаше ежегодния събор, празник на селото. Стекоха се много хора и им направи много лошо впечатление тази отсечка. Ясно ми е, че това е към АПИ, друга пътна мрежа, но в крайна сметка ние трябва да търсим поне някакво закърпване преди летния сезон. Дупките са огромни. Лично аз срещнах поне 4-5 коли с пукнати гуми, спукани джанти. Като говорим за летния сезон всяко едно населено място има някакви проблеми. Не знам кой ходи да ги обхожда, аз си правя труда с колега или сам да обикалям и наблюдавам. Почти във всяко населено място има някакви проблеми. За това просто Ви ги подсказвам в момента. На входа на Зидарово г-н Дамянов с негов екип правиха запълване на дупките. Той обича да се снима. Направи хубава демонстрация, как ги запълват. Надявам се да намерим наистина някоя фирма, която разбира от тази дейност и да отиде да ги закърпи тези дупки правилно, защото в момента са отворени. Също така и центърът на Зидарово е в плачевно състояние. На изхода  на с. Зидарово в посока Габър има три огромни дупки и по средата има огромна бабуна на асфалта. Пристъргана от картерите на колите. Имам снимков материал направен. Хубаво е да отидете и да погледнете как стоят нещата. Слязох и до Габър, много лошо впечатление ми направи тази дупка там, то направо е пропадане на част от платното.  В момента са сложили две пръчки с един изгнил знак и дори не се вижда. Поздравления затова, че уважавате почетните граждани на община Созопол. Видяхме как наградихте г-н Бахчеванов за неговия юбилей. Имам едно предложение към колегите и лично към Вас. Те не са много, тези почетни граждани. Препоръка от един от  почетните граждани имам. Да им отпуснем ежегодно по 10 куб. дърва, ако имаме такава възможност. Това е един вид толериране. Това беше относно транспортните проблеми, които съм установил в общината. Другият основен въпрос, който срещам сред жителите, това е точно темата за дървата. Първо искам да попитам направен ли е този 10 годишен план, защото ще бъде по- дълга тема и да изкоментираме тези неща.

Тихомир Янакиев: Искам да кажа, че лично за себе си съм удовлетворен и щастлив, че въртим и все темата идва около дупки и дървата само. Относно визията на Созопол при входа г-н Стефанов, само ще ви кажа, че тези дупки не са отворени от малките коли, които тежат 800 кг., а от 40 тоновите гондоли, които строят обектите в квартал 53 и по специално дупката, която е на излизане. Вие сам знаете кои строят в този квартал, но е хубаво човек да се замисли какво може да допринесе, преди да зададе въпрос в общинския съвет. Защото обектите в този квартал мисля, че в момента е само един. Г-жо Хльостарова може ли да обясните?

Иванка Хльостарова: Да, изпратили сме им предписания. Тъй като към настоящия момент сме говорили с фирмата, която работеше по другия обект да оправят дупката, имам уверението, че ще я оправят. Току- що даже научих от г-н Петков, че е изпратил нашите служители да почнат да работят по нея, за да може за сезона да се оправи.

Тихомир Янакиев:  Нека да ги върне г-н Петков. Там тази дупка е сериозна, не може да се оправи лесно, трябва да бъде възстановена от хората, които са я причинили и нарушиха настилката.

Илиян Стефанов: Г-н Янакиев, аз не съм следовател да ходя да търся кой ги е направил, само алармирам за проблемите, които виждам.

Тихомир Янакиев: Значи аз съм следовател явно и знам кой ги е направил тези дупки и то е видно за всички. Защо се чудите г-жо Стоянова, вие можете ли с вашата кола да направите такава голяма дупка? Няма значение ние или фирмата, дупката ще бъде оправена, тяхно задължение е по принцип, но ако трябва с добра воля, ние ще се погрижим. Първо казвате бързо сезона идва няма време, после ама защо го направихте сега така? Или ще се изчака малко, за да стане качествено или набързо става некачествено. Дайте ми вие отговор на този въпрос.

Илиян Стефанов: Отговорът ми е следния. Да се направи своевременно, да не се взимат решенията в последния момент и да се направят качествено.

Тихомир Янакиев:  Нали точно това обсъждаме тук. Ремонтът е в последния момент и дупките се отварят сега, тази зима. Ние сме направили процедура за асфалтиране. Извън нея имаме пари, отпуснати за спешен ремонт на дупките и извън това и спешен ремонт на дупки, понеже постоянно изниква нещо. С наши усилия правим, каквото можем. Не може всичко да се направи. Разбирам ви, че нямате друга работа и само обикаляте да гледате дупките, обаче няма как да се свърши всичко наведнъж.

Илиян Стефанов:  Работа си имам много, г-н Янакиев! Нещо много се бъркате.

Тихомир Янакиев:  Съмнявам се!

Илиян Стефанов: Вашата работа не е да ходите по обектите, а да контролирате от мястото си.

Тихомир Янакиев: Няма как да не ходя и по обектите. Око да види, ръка да пипне. Относно пътя Росен- „Странджа“, аз не виждам, какво повече да кажа.

Илиян Стефанов:  Поне някакво закърпване да търсим в момента. Да кореспондираме с областна управа, да потърсим решение.

Тихомир Янакиев:  Предложете с какви пари да го направим? С каква процедура? Кой да го закърпи и на каква база? Знаете ли, че в момента, пак ви казвам за десети път, тече процедура за асфалтиране.

Илиян Стефанов: Процедурата за асфалтиране може да отнеме време до декември месец, г-н Янакиев.

Тихомир Янакиев: Г-н Стефанов, този път не е наш. Ние, наши пари, в него не можем да вложим. Призовавам Ви да мислите, преди да говорите.

Илиян Стефанов: Още във въпроса си казах, че това не е наш път, но ние можем поне да апелираме, поне да го закърпят, докато дойде време за основния ремонт.

Тихомир Янакиев: Аз предлагам, ако не го направят, да се минава по околния път Атия-Росен и да се надяваме дай Боже, че този път ще го финансират вече наистина.

Илиян Стефанов:  Ако се минава по околния път, поне да минат, да изкосят храстите и дърветата, които са вече почти на платното. Да се наблегне и на това. Ето давам препоръка и от там.

Тихомир Янакиев:  Добре! Входа на пътя за Зидарово .............

Иванка Хльостарова: Той е в обществената поръчка!

Тихомир Янакиев:  Г-н Стефанов, не е длъжен да знае. Казваме му, че той е включен там, аз вчера бях там, в Зидарово. Не се ядосвам, г-н Стефанов от Вашите въпроси, радвам се. Попитах хората там, какво избират да направим пътя или центъра на селото, защото малко пари са заложени. Няма как да стане всичко. За Габър Ви казах, че ще бъде факт. За 10 кубика предложението не е лошо, съветниците да преценят. Не вярвам, че тук ще го вземем като решение, не му е сега времето. Може и други облекчения да се представят, според мен.

Катя Стоянова: Извинявам се, г-н председател, че взимам така думата. Ако даденият почетен гражданин подаде заявление, както е реда, можем да му отпуснем тези 10 кубика,  някой от другите почетни граждани може да не искат дърва.

Стамат Стаматов, общински съветник: Г-н кмете, слушам за поръчката за асфалтиране. За кога се предвижда точно да започне асфалтирането? Черноморец е много зле, знаете участъка между църквата и Морско око.

Тихомир Янакиев:  Сега до 15 юни ще бъде асфалтиран.

Галина Георгиева, юрист в Община Созопол: Само да обясня малко, тъй като това е открита процедура по ЗОП, тоест  минималният  срок  само,  за  да  я  проведем  е 2 месеца и за обжалване. Ние сега сме до половината на първия месец, тоест ако има обжалване вече от там, нататък нищо не зависи от общината. Тя си заминава в Комисия за защита на конкуренцията, съответно после в административен съд, ако някой реши да продължи.

Стамат Стаматов:  Черноморец ще остане така, ако някой обжалва така ли?

Илиян Стефанов: Затова, г-н Стаматов, на този въпрос се отговаря така, че всичко се прави своевременно. Като е в последния момент, естествено, че ще бъде обжалвано от фирми.

Тихомир Янакиев: Г-н Стефанов, кога приехме бюджета на общината? Как своевременно да оправим всичко? Как бюджет, приет  в края на април ще има предвидени средства за тази поръчка? Обяснете ми,  хайде! Нали  всичко знаете и можете, кажете ми как?

Илиян Стефанов: Ние не знаем как. Само даваме препоръки.

Тихомир Янакиев:  Не ми задавай такива въпрос, много добре знаеш, че бюджет приет на 19.04.2022 г. няма как на 15.05.2022 г. да е готово и заложено всичко непредвидено в него.

Стамат Стаматов: Искам само още нещо да кажа. Този байпас, който са направили, до колкото знам, все още не е влязъл в експлоатация. Ако завали един по- силен дъжд всичко пак ще изтече на плажа реално. Кога ще започне да работи този байпас? Това е помпена станция реално.

Иванка Хльостарова:  Все още има ремонт по нея. Предполагам, че ще е готова преди сезона. В момента още дооправят помпената станция. Самата помпа се оправя и в момента, в който е готова, станцията ще започне да работи. За сезона ще стане. До десетина дни ще е готова.

Тихомир Янакиев: Пак казвам, ние не сме виновни, че бюджетът тази година беше приет по- късно и как преди 15 май, когато взлизат забраните за строителство ние да сме свършили всичко. Дори само законово погледнато, имаш два месеца процедура, преди да започнеш. Ако някой може да го направи, като факир, да заповяда!

Андрей Николов: И аз имам няколко въпроса. Понеже беше отнета думата на г-н Петков, относно Фуд парка. Може би голяма част от хората останаха с впечатление, че нещо е незаконно. Нека да обясни, все пак, какво се случва там, относно тротоарното право?

Йордан Петков: Там имат претенции, че нещо са направили в повече. Там са три къщички, като след това си направиха по проект две спомагателни, тъй като беше монтирана тоалетна, която не работеше качествено и се принудиха, за да изпълнят изискванията на ХЕИ да монтират тяхна си тоалетна, която да е прилична. Затова допълнително си изградиха два нови обекта. Това, което е изградено на земята, като дюшеме е направено, защото нашата настилка не беше в състояние да се наредят маси. Половината от обекта е в частен имот, така, че община Созопол може само да съблюдава дали имат някакви други проекти, но трите къщички са си по чл. 56 плюс допълнителните, тоалетна и каса. Всичко е законно и си плащат. И аз чух доста слухове за това заведение, явно виждат, че работи и от там тръгват нещата.

Георги Пинелов: Доколкото разбрах въпроса на г-жа Германова беше дали не ползват повече място от това, което сме им гласували? Кметът обясни, че те плащат 250 кв. м. тротоарно право, което не противоречи по никакъв начин. Аз имам един последен въпрос във връзка с пропадането на пътя, който коментирахте. Искам да сигнализирам , убеден съм, че г-н Янакиев е видял този проблем, защото той и спортува и се разхожда. Става въпрос за алеята, която е над яхтеното пристанище, където също минаваха тежки камиони и разбиха паветата и мисля, че трябва да бъдат заставени тези, които са го причинили на нашия град. Всички знаем кои са.

Тихомир Янакиев: Само да кажа, че тези, същите хора, продължават да строят. Уведомени са, че тежката техника трябва да бъде изнесена до 15.05.2022 г., а от 15.05.2022 г. да спрат със строителството и евентуално, ако имат някакви довършителни неща, да ги направят, като спазват часовия диапазон за шума. Беше разбит тротоара от тях. С г-жа Хльостарова пращаме писма. Казвам ви, като кмет, макар, че знам ще си навлека много, как да кажа врагове може би, но за мен спазването на законите и реда са приоритетни. Трябва да се спазва всичко. Да не се учудват някои хора от глобите, които може да получат.

Георги Пинелов: Приветствам твърдата Ви позиция, защото не трябва да има никой над закона и смятам, че всички сме на това мнение и не знам кой е разрешил това безумие да се разбие тротоара. Може ли някой да ми каже от кого е разрешено това нещо?

Радост Георгиева, главен архитект на Община Созопол: Да, имат пътен проект одобрен от КАТ- Бургас и те са разрешили този подстъп и този паркинг върху покрива на сградата, който ще се изгради. Аз категорично бях против, защото очаквах такава реакция и смятам, че това е проблемно място и ще има катастрофи, но КАТ- Бургас не беше на това мнение и го позволи.

Георги Пинелов:  Може ли да ни дадете идея, ако протестираме мирно как да го направим. Не говоря за митинг, а с писмо. Ако има как да бъде обжалвано?

Тихомир Янакиев: Само ще ви кажа, че когато има необходимите съгласувки, главният  архитект е длъжен да си сложи подписа, когато е условно законно.

Радост Георгиева: Опитах се да ги спра. Говорих лично с КАТ, но те им съгласуваха цялата проектна документация и аз  нямах основание да откажа, за съжаление.

Георги Пинелов:  Но в утрешния ден, не дай си Боже, Вас ще дърпат различни институции, ако стане нещо.

Радост Георгиева: Да, аз нося тази отговорност.

Тихомир Янакиев: Ние казваме следното. Да, ние не сме против, защото инвестицията е много сериозна- ще има магазини, ще има разни други развлечения, ще има нови работни места. От тази гледна точка ние сме добре, но това, което се случи тогава с подстъпите и паркинга. Освен това бяха ни разбили и казаните- подземните. На своя глава ги изкараха. Затваряха пътя. В момента е една мръсотия, прахоляци. Хората не могат да си отворят ресторанта, който е отдолу, коли, лодки, склада зеленчуци е там и е по същия начин. Всичко това, което се случва аз не мога да го търпя. Почваме от първи юни с глобите, който иска да се сърди и то сериозни глоби. Само да уточня. Забележете, при тях за един месец от НИНКН им дадоха разрешение и то без разкопки и други условия, а ние година и повече чакахме, за да ни разрешат да сложим подземните контейнери. Сега чакаме разрешение от НИНКН за автогарата, като при нея ще изискват археологически разкопки, а на тях им предписаха археологически наблюдения.

Георги Пинелов: Мисля, че ние като общински съвет не можем да стоим безучастни и трябва да предприемем нещо. Всеки един от нас би се разписал и би застанал зад позицията, която е ........, както кмета ние я представи. Ще бъдат открити нови работни места, но успоредно с това ще бъдат закрити други такива на наши съграждани с по- малки магазинчета. Аз лично не толерирам този проект, при цялото ми уважение към инвеститора. И с този двоен аршин, с който се борави от страна на държавата, ние ще чакаме като община година и половина за пет контейнера, а те дойдоха и за един месец издигнаха този небостъргач. Апелирам към всички съветници да предприемем нещо. Ще се консултираме с г-жа Кирязова и с г-жа Георгиева, какво можем да направим. До колкото са ни правомощията, разбира се.

Радост Георгиева:  Може да се обърнете към КАТ.

Георги Пинелов:  Да, аз и с Вас искам да говорим.

Андрей Николов: Ще Ви подкрепим, г-н Пинелов.

Светлана Лулева: Подкрепям всичко, което казахте г- н председател, само че си мисля друго. Защо не направихме нещо преди да се започне самото строителство? Имахме достатъчно време да го направим, да пуснем писмата, където е необходимо. Не говоря за протести, а за подписка. Те в момента си го правят, ще бъде много трудно ние да върнем всичко назад. Можеше предварително да направим, така че да сме в подкрепа на главната архитектка и да се спре  подписването на проекта в този му вид. Сега ще бъде много трудно.

Красимира Германова: Г-н кмете, използвайте ни нас, общинските съветници. Знаем, че понякога законът е такъв, че не позволява да се направи каквато и да е промяна или да се откаже, защото както казахте идват с готовите документи и главният архитект няма никакъв избор, освен да разпише. Съберете ни, кажете, има проблем. Когато повече хора се съберем и вземем някакво решение по навреме, може и да променим нещо. Ние сме за това, използвайте ни. Никой от нас, без значение от политическата си окраска, не би бил против развитието и интересите на града.

Георги Пинелов: Добре колеги, моля да преминем към въпросите на г-н Стефанов.

Илиян Стефанов:  Г-н председател, бях ви уведомил по имейл, че имам въпроси, относно общинската гора и помолих да има представител на нашето горско. Имаме ли такъв представител, към който да се обърна? Ако може да се представи все пак да знаем кой е?

 Инж. Илия Янгьозов, директор на Общинско предприятие „Общински гори и озеленяване“: Уважаеми кмете, г-н председател, дами и господа общински съветници, кметове по населени места, администрация и гости, аз съм новия директор на Общинско горско предприятие на община Созопол от вече три седмици. Очаквам въпросите ви.

Илиян Стефанов:  Надявам се, че ще можете да ми отговорите на въпросите макар, че сте нов директор, ако не, мога да изискам писмен отговор. Ще се сдобия с информацията, която съм запланувал да получа. Десетгодишния план, който правим, дали вече е изготвен и имаме ли някаква визия за нашите гори за следващите десет години? Защото, на няколко от предходните сесии говорихме. Това беше основното съображение, заради което намалихме от 5 куб. на 4 куб. дървесината, която даваме като социална дейност за нашите жители. Всички знаем, че е крайно недостатъчно. В този ред на мисли да вметна. Препоръката от хората в далечните населени места, е че транспортът в момента е много скъп. Ако 4 куб. струват 200 лв. транспортът е 120 лв. – 140 лв. Дали е възможно със заявлението, което подават за тези 4 куб. дърва да добавят и един кубик, който може да бъде закупен на свободно? Другият ми въпрос е, имам информация от жители на село Крушевец, на село Индже Войвода- там са голяма част от сечищата. Наблюдаваме, че минават доста камиони, извозва се много дървесина, която не е само от нас, надолу е Звездец. Хората като виждат какви кубици вървят се озлобяват, а за нас все не можем да смогнем. Информацията, която имам е че голяма част от нашите отдели, нашата сеч е спряна от РДГ за нередности. Искам да знам в този даден момент писмено да ми се отговори, колко от обектите са спрени и какви са нарушенията, поради които са спрени? И конкретно за обект 9 Б, за който бях попитал, дали е отново в процедура? Той ми обясни, че там процедура има и сечта ще започне. Фирмата, която е спечелила търга за 9Б  не е влизала вътре. Не са рязали нейните резачи. Влизала е друга фирма. След това има направен приемно-предавателен протокол, който е само от служител на общинско горско и  фирмата не присъства вътре с подпис, нито представител на фирмата. Дървесината е извозена с този протокол, дори и е предадена. Затова искам писмена справка, г-н директор, за отдел 9Б. Както и към нея искам информация, колко кубика са извозени за местно население от този отдел? И ако има нарушение да се понесе отговорност. Свидетели сме, че се смениха няколко директори на горското през този мандат. Ще следим отблизо. Моля, не допускайте да бъдете манипулиран и притискан, това е моя препоръка. Това е за сега.

Инж. Илия Янгьозов: Благодаря Ви! Първо ще кажа, че добивът на дървесина започна в началото на месец май. Започнахме и снабдяването на населените места  Крушевец и отчасти Равадиново. Понеделник започваме да носим на Зидарово. Надявам се до 7-8 дни да започнем Атия и Росен. Към момента имаме на склад около 2 000 пространствени кубика. Добива продължава. На първи сме направили една процедура, която е в района на Крушевец, като  дървата ще бъдат за тези села. Имаме няколко отдела, пуснати за с. Индже войвода. Говорил съм с кмета. Между другото извинявам се, не ми е останали никакво време, но следващите 15 дни ще мина през всички кметства, за да седнем и да уточним кога, къде и как ще започнем зареждането с дървата по селата. Изключвам засега Созопол и Черноморец заради  забраната, но  техните  дърва, само да ви кажа, че ще бъдат добити в района на Ропотамо. Тяхната доставка ще започне в началото на месец октомври, след забраната. Специално за това, което ме попитахте, г-н Стефанов, за тези 4 куб. и плюс този един кубик, идеята не е лоша, но трябва да Ви кажа, че през последните две седмици аз обикалям доста общинските гори на община Созопол и трябва да Ви кажа, че това, което виждам все пак аз съм професионалист, не е хубава гледката. Последните, може би 10 години, сечта в тези гори, особено в Ропотамските е доста пресилена. Много хора от вас може би това го знаят. Ползването в нашите гори е било малко пресилено. За този един кубик аз си мисля, че в последствие, след като задоволим хората с тези 4 куб. както е по решение, имаме ли възможност, не по един, по два ще им дадем. Разбрах, че връзката е с транспорта, да. Към въпроса Ви за лесоустрйствения план, общината е разделена на три части. Едната е Крушевец, другата е Ропотамо, третата е в Бургас. Към тази част, в Крушевец, ползваме плана на Горско стопанство Паничарево, който е в сила там и няма проблем засега. Горите са най- запазени, за разлика от другите две. Частта, която е  в  Ропотамо в момента, я устройваме. Във връзка с това, ще бъда на съвет в Бургас за приемане на стопанските планове. Това е една предпоследна крачка към направата  на  лесоустройствения  план. Надявам се, че до Нова година ще имаме план за тази територия, плюс една малка част от Бургас, която е много важна- „Морват“. Там до момента работим по трудния начин с план- извлечение. Това пресилено ползване се отразява много. Влизайки в едно насаждение, от което трябва да излязат примерно 500 куб., излизат двойно по- малко. И това е ставало с течение на годините. Най- зле е на Ропотамо.

Илиян Стефанов:  Как виждате нещата със залесяването там? Предходният директор имаше такива планове. Има определени, до колкото знам, зони. Вие какво заварихте и какви са вашите виждания?

 Инж. Илия Янгьозов: Сега на десети юни, като отидем, ще видя и ще ми стане ясно, защото все пак съм отскоро. Във всеки един лесоустройствен проект се слага план за залесяване, който е определени декари. Посочват се местата и всяка година трябва да се извършва тази дейност. То не е само залесяването. Лесокултурните мероприятия, които трябва да се извършват във всички гори са доста. Отглеждане на млади насаждения. Може би ще е най -добре да има такъв специален екип, който да се занимава с това. Имаме спрени сечища. Преди няколко седмици имахме една проверка от регионална дирекция, където дойдоха без предупреждение. Минаха, констатираха някои несъответствия, ако мога така да кажа в технологичните планове. Нали това са документи при нас, скици които се спазват и изпълняват при самото извеждане на сечта става въпрос. С течение на времето всичко това се оправи. Там, където можеше се преустанови дейност, оправиха се технологичните планове и преди два дни дойде заповед  за пускането на тези сечища. Говорим за 9Б, по- точно. Колкото до другия въпрос, ще помоля да ми дадете време, малко повече информация да събера и тогава да ви отговоря писмено, ако мога нещо друго да Ви кажа сега, на място, няма никакъв проблем.

Илиян Стефанов:   Аз имам и протокол от РДГ, където са извършени тези проверки, които цитирате и там не е описано, че само сечта е неправомерно направена, а и че създаването на просеки, които по брой не отговарят, отстоянието и одобрението на технологичния план и схемата, не положени подписи. За това искам, писмено да ми отговорите. Имало е незаконна сеч на немаркирани дървета и който е виновен, да си понесе последствията.

Инж. Илия Янгьозов:  Разбрах Ви,  90 % от въпросите, които ми зададохте са свършени.

Илиян Стефанов:  Кой си е позволил да подпише протокола на друга фирма, която е спечелила, да изсекат дървата безразборно? Имало е и немаркирана незаконна сеч. Имам снимков материал, не говоря на случаен принцип. Искам коректна справка и който е виновен да си понесе последствията. Благодаря Ви!

Георги Пинелов: Слушам и оставам с впечатление, че има доста сериозни нарушения. Не ми е по компетенцията, но така изглежда.

Инж. Илия Янгьозов: Нарушенията не са сериозни, все пак ние не сме аптека. Това са неща, които са отстраними, така да го кажем. Разбрали сме се. Ще има съставени актове на виновните лица. Отстранени са всички забележки, които са направени от РДГ и сечището е пуснато в сила преди два дни.

Илиян Стефанов:  За мен нарушението е сериозно, по този начин опорочаваме търговете на общинското горско предприятие. Когато една фирма спечели, има ли право друга фирма да реже?

Инж. Илия Янгьозов:  Знаете с какъв контингент се работи в гората. Тези работници днес са в едната фирма- утре в другата.

Илиян Стефанов: Те трябва да имат трудови договори, не може само да се прехвърлят така. Все пак те са служители на дадена фирма.

Инж. Илия Янгьозов: Това е така, ние изискваме тези неща. Извинявам се за може би малко некоректния отговор от мен, но ще Ви направя справка и ще ви отговоря.

Тихомир Янакиев: Аз само искам да допълня за г-н Стефанов една негова информация. Първо, че както каза г-н Янгьозов, относно фирмите, аз искам да попитам има ли официална жалба от така наречената спечелила фирма, че в нейно сечище се е самонастанила друга фирма и сече? И как сте реагирали ако има пусната такава? И ако не сте били Вие тогава, как е реагирало предишното ръководство?

Инж. Илия Янгьозов: Искам да ги проверя нещата малко в детайли, за да мога да отговоря по- точно. Работата е по- стара, преди аз да заема поста.

Тихомир Янакиев: Може би не сте Вие човекът, но ето аз Ви сигнализирам. Обиколете, да речем, има едно ловно поле „Бакърлъка“, което е укрепено с немаркирани дървета. Големи отсечени трупи, дъбове отдолу в основите на оградата. Искам да знам законно ли е да се укрепва с немаркирана дървесина ловните полета? Извинявам се, че задавам така въпроса. И другото, което искам да кажа, вече към г-н Стефанов, че ние тук говорим за дървесината, която не е насочена за местното население. Защото аз останах с впечатление, че ние говорим за местното население, за дървата за огрев.

Инж. Илия Янгьозов: Само искам да кажа, че няма да допуснем една клечка да излезе от общината, докато не се задоволи местното население.  В това може да бъдете сигурни.

Тихомир Янакиев: Искам само още нещо да Ви кажа г-н Янгьозов. Бъдете така добър да отстоявате на атаките и манипулациите, защото ще има служители на РДГ, които в комбина с фирми, които се опитват да секат на територията на община Созопол и ще Ви притискат. Дори и с документи.

Илиян Стефанов:  Г-н кметът е напълно наясно за какво става въпрос, защото толерира определени фирми. За това става въпрос. Има хора, които дерибействат.

Тихомир Янакиев:  Вие в момента ме обвинявате в нещо, което аз не съм правил никога и затова ще си понесете последствията. Нали нямате проблем?

Георги Пинелов: Благодаря, колеги! Вие, г-н Стефанов, ще си получите писмения отговор на въпросите. Мисля, че сте удовлетворен.

Инж. Илия Янгьозов: Извинявам се, г-н председател, искам само да кажа нещо, понеже доста разводнен стана разговора. Все пак съм нов човек и знам, че трудно ще ме приемете. Ще ви бъда изключително благодарен, ако се помогне особено на кметовете на населени места, за да можем да свършим работата, за която съм нает аз. Открит съм към всички, ще отговарям на въпроси, благодаря ви!

Георги Пинелов:  И аз благодаря за добрите думи. Бъдете сигурен, че доста от нас ще разговарят с Вас и ще се срещаме. Това наистина е болна тема за обществото. Добре, нека дадем думата и на г-н Иванов.

Желязко Иванов, общински съветник: Аз имам само един въпрос към г-н Янакиев. Може ли да ни направите едно кратко разяснение, дали през последния месец успяхте да се справите с пръскането против комари, когато е и размножителния им период ?

Тихомир Янакиев: Мисля че са осъществени две пръскания вече. Дали ще е достатъчно, не мога да кажа.

Георги Пинелов:  Благодаря Ви! Г-н Георгиев, Вие сте наред.

Цветелин Георгиев: Две неща искам да кажа. Първото е към директора на горското, когато той говореше и се представи и ни обясни някои неща, улових нещо, което искам да ви го кажа и на Вас. Мисля, че има някакво нарушение, ставам свидетел на представени документи от г-н Стефанов и не знам това нарушение ли е, престъпление ли е, нека да бъде разгледано за 9Б. Директорът каза, че там има много фирми, но има и износ, нека се проследят нещата все пак. Той запозна всички нас, че има парцели и отдели, където има обявяване на сеч пространствена, плътна, например 2 000 куб. В един момент влиза фирма и вижда, че не са 2 000 куб., както е описано документално, а са 1 000 куб. Интересното е, че за да е описана дадена дървесина, този, който я мери, на него му е платено по 3,60 лв. на кубик. Така си мисля аз. Влиза вътре, маркира 2 000 куб., дава ги документално, всички се подписвате и в един момент влиза фирмата за износ и вижда 1 000 куб. Искам да знам, когато е обявено документално, че има присъстващи дадени кубици платено ли му е на човека?

Инж. Илия Янгьозов: Плаща се на маркиран кубик, не на това, което е предвидено по план. Скоро имахме такъв проблем, аз затова дадох примера. 1 000 куб. заложени в лесоустрйствения план, а са маркирани 430 куб. и са платени 430 куб., това е. Едното няма връзка с другото. Това, което е маркирано е едно, а това което е по документи е друго.

Цветелин Георгиев: Защо тогава фирмите са изненадани, като можем да стъпим на документи с маркирани дърва, които са заплатени?

Инж. Илия Янгьозов: Не са изненадани фирмите, а ние. По  лесоустрйствен проект ни се дава ползване  Х голямо, а всъщност е наполовина, че и по- малко. Истината е, че гората е преползвана вече.

Георги Пинелов: Последно и от мен един въпрос. Възможно ли е Вие, след като установите, че на Вас ви е дадена грешна информация, има ли компетентни органи, които да се сезират или Вие да ги сезирате. В гора образно казано трябва да има 2 000 куб., а то има 1 000 куб. ?

Инж. Илия Янгьозов:  Извинявайте, говорим за това, което трябва да се изсече. Гората е едно голямо пространство, там има хиляди кубици.

Георги Пинелов: Мисля, че остана последният въпрос от г-н Пазвантов.

Иван Пазвантов, кмет на с. Равадиново: Уважаеми общински съветници, може би като практика, първо казвам, като кмет искам да попитам и да ви предложа нещо. Има много треви, които няма как да успея с моите служители да оправя. Проведени разговори от мен със жители и виладжии образно казано има много. Няма как да ги задължа да си поддържат имотните граници.  В разговори, проведени с юристите на общината г-жа Галя Георгиева и г-жа Чампарова стана ясно това- „… по- скоро, кмете, ги призови…“, това съм го направил, в писмен вид. Няма как, като кмет да съм навсякъде, но те ми отговарят, че за това плащат данъци. Дали не може да се приеме, с наредба, всеки собственик на имот, да си поддържа имотната граница?  Ние нямаме ли това право? Просто го предлагам на сесия, да се вземе някакво решение. Тротоарното право, каза една гражданка е на общината работа, за това се плащат данъци. На една жителка, лично й дадох препарат, за да си изчисти пред двора, но тя настоява, че това е работа на общината.

Тихомир Янакиев:  Първо ще кажа г-н Пазвантов, че във Вашето село никой не плаща тротоарно право. Нещо споменахте за тротоарно право.

Иван Пазвантов: Ние нямаме изградени тротоари, става въпрос за имотната граница. Гражданката казва, че няма изграден тротоар и не е длъжна да го поддържа.

Тихомир Янакиев: Аз не знам дали е възможно. Нека г-жа Георгиева да каже.

Галина Георгиева: Само да доуточним, сега става въпрос да ги задължим да си чистят в частния имот или да ги задължим да чистят пред частния имот? Няма такава разпоредба, че ако е обрасло с трева и  имота е неподдържан, трябва да има рушаща се сграда, която става опасна, за да се води така. Няма как да глобим някой, затова че не си почиства тревата пред вратата.

Иван Пазвантов:  Пред имот, в общинската част.

Галина Георгиева:  Такова нарушение ще бъде много сериозно за хората, ако тръгнем да ги глобяваме, за това, че не чистят тревите.

Тихомир Янакиев: Предлагам Ви да последваме приходите на общината и да видим евентуално следващата или по следващата година, тази година излизаме от плана за оздравяване и бройките са ясни. Има и други колеги по селата с такъв проблем, да пуснем по още една бройка в населените места. Като я обезпечим с необходимата техника и тогава вече ще бъде и ваша ролята, тези хора наистина, да работят по 8 часа с регламентираните почивки. Това е моето предложение.

Светлана Лулева: Всъщност доколкото разбирам хората не поддържат, а имат претенции към кмета, защото не са изградени тротоар. Трябва да вървим в тази насока за изграждане на тротоари и да си ги поддържат, а не да ги решаваме на парче проблемите.

Тихомир Янакиев:  Г-жо Лулева, до онзи ден и улици нямаха в селата. Крушевец и Присад са по същия начин. Няма нито едно село, в което инфраструктурата да е в нормално състояние. Разберете ме! Правил съм анализ, колко ще е необходимо, за да се оправи на всички села  инфраструктурата- ще е около 50 млн. лв . Това са 12 населени места, да не говорим за канализацията, за ВиК мрежата. Всичко опира до манталитет. Аз лично си поддържам пред вкъщи и никой не ме е карал. Защо трябва да правим наредба?

Георги Пинелов:  Колеги, предлагам да преустановим всякакви дебати и какво ли не и само да кажа, че в канцеларията на Общински съвет- Созопол бяха постъпили въпроси от г-жа Видева, която познавате. На някои тя е била учителка. Препратени са до г-н Янакиев и сутринта отговорите са й били връчени. Тя искаше да присъства, има го като право и тя е тук и слуша нашите дебати. Като ангажимент мисля, че сме го изпълнили. Дано да сте доволна, г-жо Видева?

Димитринка Видева, гражданин на Созопол: Получих своите отговори, благодаря Ви, г-н Пинелов.

Въпросите ми бяха:

 1. Как се стопанисва общинската собственост (публична общинска, частна общинска) - земеделска земя, горски фонд, морска брегова ивица, сгради, общински предприятия и други?

Отговор: Начинът на стопанисване на общинската собственост /публична и частна/ е залегнал в разпоредбите на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост/ приета с Решение №701 от протокол №24/05.05.2017 год. на Общински съвет гр. Созопол, в допълнение към това основните принципи за управление и разпореждане с общинска собственост са разписани в Закон за общинската собственост. Специални спрямо ЗОС се явяват Закон за собствеността и ползването на земеделски земи и Закон за горите, които регулират управлението и разпореждането със земи, с начин на трайно ползване „Земеделска земя“ и такива включени горски фонд. Често процедурите, разписани в специалните закони /ЗСПЗЗ и ЗГ/ препращат към такива описани в ЗОС. Съгласно Закон за устройството на българското черноморско крайбрежие, крайбрежната плажна ивица е изключителна държавна собственост.

 1. Как се преминава (процедурно от една собственост в друга), кой я защитава (Закон, Правилници, Наредби и други)?

Отговор: Съгласно ЗОС, общинската собственост бива публична и частна. Публична общинска собственост са имоти и вещи, определени със закон, имоти предназначени за изпълнение на функциите на местното самоуправление и местната администрация, както и други имоти, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение, определени от общинския съвет. Частна общинска собственост са всички други общински имоти и вещи. Смяна на собствеността от публична в частна и обрано, се извършва на основание настъпило обстоятелство, обикновено императивна норма, налагаща промяна в собствеността.

 1. Има ли проект за изграждане на Поликлиника в гр. Созопол, предвижда ли се нещо и ако има, кога ще се осъществи (в какви срокове)

Отговор: В общината е наличен и одобрен технически проект за обект “Общински медицински център“ в УПИ II-539, кв.120, местност “Мисаря“, за същия е издадено Разрешение за строеж № 90/01.08.2018 год., презаверено на 13.01.2021 год. Към настоящия момент Община Созопол търси финансиране за реализацията на обекта.

 1. Има ли проект за изграждане на автогара, ако има в какви срокове ще се осъществи и къде ще се намира?

Отговор: За изграждането на терминала е отреден поземлен имот 67800.3.338 в м. “Мисаря“, гр. Созопол и разработен ПУП – ПРЗ с показатели на застрояване Н – 3ет.(10м); Плътност – 60%; Кинт. – 1,5 и Озеленяване – 30%.

Няма одобрен технически проект и издадено Разрешение за строеж.

Има изработен идеен проект за Автогара в кв.151.Същият е на етап съгласуване с НИНКН.

 1. Има ли нотариус в гр. Созопол или кой изпълнява функциите на нотариуса и ако няма предвижда ли се?

На територията на Община Созопол няма действащ нотариус, поради факта, че няма действащ Районен съд на същата тази територия. Местата за нотариуси в даден район не могат да бъдат по-малко от две. На 10 000 жители в определен район се открива едно място. Вакантните места се заемат въз основа на конкурс, насрочен със заповед на министъра на правосъдието. Когато в населеното място няма нотариус или районен съд, кмета на населеното място, ако не е общински център, а ако е общински - кмета, заместник-кмета, секретаря на общината, както и кметски наместник удостоверяват подписите върху частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване , подписа и съдържанието на пълномощно по чл.37 ЗЗД, както преписи и извлечения от документи и книжа.

 1. Дава ли се гласност на процедурите, проектите и къде се обявяват?

Отговор: Процедурите и проектите се обявяват по предвидения по ЗУТ И ЗОП ред

 • чрез обявления на заинтересованите лица в ДВ,
 • чрез писмени уведомления лично на заинтересованите лица на сайта на Община Созопол,
 • на информационното табло в сградата на общината,
 • местен вестник
 • чрез провеждане на обществени обсъждания, когато се изисква законодателно
 1. Определени ли са зелени площи по бреговата линия в новата част на града?

Отговор: Зелената система на територията на Община Созопол се управлява съгласно Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Созопол (по чл. 62, ал. 10 на Закона за устройство на територията - ЗУТ). /Приета с Решение №764 от протокол №35/24.11.2009 г. на Общински съвет Созопол; Изменена с решение № 1396/ 22.04.2019г./ Същата е налична на сайта на Общински съвет Созопол. Зелени петна и паркове се отреждат на терени, които са общинска собственост. По бреговата ивица имотите са частна и държавна собственост. Няма предвиждания за нови терени за озеленяване по бреговата ивица.

 1. Има ли план за подобряване на вътрешната инфраструктура в новата част, където се извършва строителство, а именно м, „Буджак“ и „Каваци“, републикански плаж и къмпинг „Градина“

Отговор:

1.Улица „Виа Понтика“ е публична общинска собственост.

Наличен е проект за ПУП – ПУР на улица „Виа Понтика“, м.Буджака, община Созопол работен план за реализацията на обект "Реконструкция на ул. "Виа Понтика", гр. Созопол.”. Целта на проекта е да се подобрят транспортно – експлоатационните характеристики на участъците, отводняване на дъждовните води, оптимизиране на организацията и безопасността на движение. Посочените подобрения ще се постигнат с ремонт и възстановяване на платното за движение (асфалтова настилка, бордюри и тротоари), подобряване на надлъжните и напречни наклони за по-добро повърхностно отводняване, реконструкция на същите и изграждане на нови отводнителни съоръжения. Изработване на документация и ревизиране на организацията на движение за подобряване на  безопасност на участъка за всички участници в движението. Проектът е в процес на одобряване и издаване на разрешение за строеж

 1. К-г „Градина“ има налична техническа инфраструктура. Община Созопол няма собственост в къмпинга. За подобряването и изграждането на нова техническа инфраструктура е необходимо тя да бъде инициирана от собствениците на имотите.

За съществуващ общински път Черноморец - Созопол няма изработен проект за рехабилитация към настоящия момент. Съществуващият общински път ще се ремонтира, след приключване на процедура по ЗОП.

 1. Републиканският плаж е изключителна държавна собственост. Община Созопол не може да проектира и изгражда в обхвата на плажа.

Община Созопол периодично изготвя и изпълнява проекти за реконструкция и рехабилитация на общински пътища.

Димитринка Видева: Получих отговор за т.нар. изба, но от дебатите разбрах, за там се говори за паркинги на няколко етажа, там има опасност от свлачища. Отново искам да благодаря за отговорите, като на някои от въпросите сега, по време на сесията получих и допълнително информация и разяснение. Пожелавам на общинските съветници и на всички вас наистина да работите за хората и за града, като отново ви моля да имате предвид при строителство и планиране  на развитието на града, да има зелени площи. Поне това, което имаме да го запазим. Особено в новите зони за застрояване, в строителните планове да се предвижда това. Въпросът с паркирането е много сериозен. Благодаря! Кметовете да работят здраво! Успех! Искам да благодаря на кмета за справянето с дълговете на общината.

Георги Пинелов: Ако нямате повече въпроси, преминаваме към дневния ред. Преди това 15 минути почивка.

ПОЧИВКА

Георги Пинелов: Колеги, нека направим проверка на присъстващите. Присъстват 16 общински съветника. Имаме кворум и можем да продължим с дневния ред.

Имате ли въпроси и предложения по него? Искам само да добавя, че преди заседанията на постоянните комисии бяха входирани и предоставени ви две докладни записки, а именно - Докладна записка №380/18.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Определяне на представител на община Созопол в областната комисия за изработване на Областна аптечна карта. и Докладна записка №381/18.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Определяне на представител на Община Созопол в областна комисия за изработване на областна здравна карта. Те бяха разгледани от ресорните комисии и допуснати да намерят място в дневния ред, разпределени към първа римска точка в комисията по  "Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби".

 

Колеги, първо да гласуваме двете докладни да бъдат включени в дневния ред:

Общо гласували: 16

За: 16

Против: 0

Въздържали се: 0

 

 

Колеги, а сега да гласуваме дневния ред, така, както ви е изпратен, в допълнение с по- горе описаните докладни!

Общо гласували: 16

За: 16

Против: 0

Въздържали се: 0

 

 

РЕШЕНИЕ №697

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:

I. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби:

 

 Докладна записка №361/11.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Удостояване Андон Кюмурджиев със званието „Почетен гражданин на град Созопол“.        

Докладна записка №380/18.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Определяне на представител на община Созопол в областната комисия за изработване на Областна аптечна карта.

Докладна записка №381/18.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Определяне на представител на Община Созопол в областна комисия за изработване на областна здравна карта.

 

II. Доклад на комисията по финанси и бюджет, международни проекти и програми И законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби:

 

Докладна записка №373/16.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол.

 

III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО финанси и бюджет, международни проекти и програми:

 

Докладна записка №366/11.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на община Созопол за 2022 г.

 Докладна записка №367/11.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Допълване в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2022 година във функция „Общи държавни служби“, функция „Здравеопазване“ и функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“.

IVДоклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:

 

 Докладна записка №329/26.04.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение по реда на чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план:

– План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.36.228, по Кадастралната карта на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Външната чешма“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособят три самостоятелни урегулирани поземлени имота, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради и

 – План за улична регулация от осова точка 45 до осова точка 48 и продължение с ширина 5.00 метра, завършваща с обръщало 15/9 метра в поземлени имоти 81178.36.223 и 81178.36.222, по нанесените корекции в зелен цвят на графичната част.

   Докладна записка №330/26.04.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.10.384, по Кадастралната карта на гр.Созопол, земеделска територия, местност “Ачмалъци“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“ .

 Докладна записка №354/10.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на разрешение за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП - ПРЗ/ и изменение на Подробен устройствен план  - План за улична регулация /ПУП - ПУР/ за УПИ XI и VIII, в кв.85 м.”Аклади”, землище на гр.Черноморец, ПИ с идентификатори 81178.5.400 и 81178.5.376 по КК на гр.Черноморец и УПИ I, II и III, в кв.86 м.”Аклади”, землище на гр.Черноморец, ПИ с идентификатори 81178.5.388, 81178.5.395 и 81178.5.401 по КК на гр.Черноморец.

 Докладна записка №355/10.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за улична регулация /ПУП – ПУР/ за трасе на обслужваща улица и трасета на техническа инфраструктура, за осигуряване на транспортен достъп до Поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 67800.503.187, 67800.503.541, 67800.503.542, 67800.503.60, 67800.5.852, 67800.5.858 и 67800.5.727 по кадастрална карта /КК/ на гр.Созопол, м.”Мисаря”.

 Докладна записка №360/11.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.3.137, по Кадастралната карта на гр.Созопол, земеделска територия, местност “Мисаря“, извън територията на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за жилищно строителство, за изграждане на „жилищна сграда“ и включване в регулацията на населеното място.

 

 V. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост И КОМИСИЯТА ПО финанси и бюджет, международни проекти и програми

 

Докладна записка №362/11.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: одобряване на  предложение за покупка на имот, сграда с идентификатор 81178.502.309.3.13, собственост на Български пощи ЕАД.

 

VIДоклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:

 

 Докладна записка №287/13.04.2022 г.  от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 40124.501.186, с. Крушевец, ул.“П.К.Яворов“, община Созопол.

 Докладна записка №340/04.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 40124.501.913, с. Крушевец, ул.“П.К.Яворов“, община Созопол.

 Докладна записка №356/10.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост,  представляващ временен едноетажен обект, с височина до 3 (три) метра (м.) - Обект № 111 - търговски обект, с площ 18,00 (осемнадесет) квадратни метра (кв.м.), разположен в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 67800.505.168, находящ се в гр. Созопол, п.к. 8130, пл. "Хан Крум".

 Докладна записка №357/10.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на самостоятелен обект, с идентификатор 67800.504.224.2.4, с площ от 33,00 квадратни метра (кв.м,), находящ се в сграда, с идентификатор 67800.504.224.2, с адрес: гр. Созопол, пл. „Черно море“ № 1, бл. 3, ет. 1.

 Докладна записка №358/10.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда - частна общинска собственост, с идентификатор 67800.503.573.11.1, с площ от 150 квадратни метра (кв. м.), предназначение на самостоятелния обект: “Друг вид самостоятелен обект в сграда”, находящ се общ. Созопол, гр. Созопол, ул. "Републиканска".

Докладна записка №364/11.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 81178.41.64, представляващи 63/513 квадратни метра идеални части (кв.м. ид.ч.) от ПИ целият с площ 513 кв.м. с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Урбанизизрана“ и начин на трайно ползване (НТП: "За вилна сграда", находящ се в общ. Созопол, гр. Черноморец, м. „Червенка“, местност „Аклади“.

 Докладна записка №365/11.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 81178.502.4, находящ се в община Созопол, гр. Черноморец, с площ 582 квадратни метра (кв.м.) с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Урбанизизрана“ и начин на трайно ползване (НТП): "Ниско застровяане (до 10m)“.

 

 

 Георги Пинелов: Давам думата на г-н Андонов- председател на комисията по  "Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби"  да представи становището на комисията.

Станимир Андонов: Становище  на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“

 На 19.05.2022 г. от 14:00 часа, се проведе заседание на комисията „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“. В работата на комисията взеха участие всичките членове, с изключение на Панайот Рейзи, който не присъстваше.

На заседанието присъстваха още:  Георги Пинелов – председател на Общинския съвет; Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол; Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол; Общински съветници; Служители от общинска администрация.

Разгледаха са следните докладни записки:    

Докладна записка №361/11.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Удостояване Андон Кюмурджиев със званието „Почетен гражданин на град Созопол“. Въпроси и коментари по докладната нямаше. След  гласуване и с резултат от четири гласа „За“, комисията подкрепя докладна записка № 361 и тя ще се разглежда на редовна сесия. 

Георги Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма! Нека да гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

П.N:

Име, презиме, фамилия

Гласувал

1

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

3

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

4

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

6

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

7

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

8

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

9

КАТЯ СТОЯНОВА

За

10

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

11

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

12

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

13

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

14

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

15

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

16

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

17

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

18

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 16

За: 16

Против: 0

Въздържали се: 0

 

  

РЕШЕНИЕ №698

Общински съвет Созопол прие   

 Общински Съвет на основание  чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, чл.6  и чл.40 от Наредба за символите на община Созопол, удостоява Андон Костадинов Кюмурджиев  със званието „Почетен гражданин на град Созопол“ . Званието  да се връчи от Председателят на общински съвет Созопол и Кмета на община Созопол на празника на град Созопол – 17 юли 2022 г.

 

 

Станимир Андонов: Докладна записка №380/18.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Определяне на представител на община Созопол в областната комисия за изработване на Областна аптечна карта.

Въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване и с резултат четири гласа „За“, комисията подкрепя докладна записка №380 и тя ще се разглежда на редовна сесия.

Георги Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари?

Андрей Николов: Аз имам предложение по докладната за членове. До колкото разбрахме трябва да са двама, за да може да има заместник. Затова ще предложа и промяна в проекта за решение. Предлагам Тодор Дамянов и негов заместник да е Румяна Вълчева като това да бъде вписано в точка първа в проекта за решение.

Красимира Германова: Аз без да имам нещо против единия или другия, но все пак става въпрос за медицинска терминология, нали е за аптечна карта. Не е ли по- добре Румяна Вълчева като здравно лице тя да е титуляра, а г-н Дамянов заместника? Извинявам се не искам да го обидя в никакъв случай. Не би ли следвало компетентно лице да е титуляра?

 Андрей Николов: Направили сме си труда да проверим практиката в другите общини на повечето места дори са кмета и заместник кмета.

Красимира Германова: Предполагам, че няма проблем г-н Николов да бъде, който и да е друг, дори и кмета. Просто задавам въпрос.

 Цветелин Георгиев: Г-жа Германова е права, нека г-н Николов помисли може да реши, че така е по- удачно.

Андрей Николов: Г-н Георгиев, аз не съм вносител на докладната, просто правя предложение. Няма да ви разяснявам, това са моите предложения.

Георги Пинелов:  Значи имаме едно предложение за титуляр и едно за заместник.

Георги Пинелов: Колеги, други предложения? Няма!  Да гласуваме предложението на Андрей Николов!

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

П.N:

Име, презиме, фамилия

Гласувал

1

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

3

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

4

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

6

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

Въздържал се

7

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

8

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

9

КАТЯ СТОЯНОВА

За

10

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

11

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

12

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

13

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

14

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

15

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

16

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

17

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

18

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 16

За: 15

Против: 0

Въздържали се: 1

 

 

Георги Пинелов: И нека гласуваме цялото решение, с така направеното допълнение към него!

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

П.N:

Име, презиме, фамилия

Гласувал

1

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

3

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

4

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

6

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

7

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

8

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

9

КАТЯ СТОЯНОВА

За

10

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

11

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

12

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

13

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

14

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

15

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

16

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

17

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

18

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 16

За: 16

Против: 0

Въздържали се: 0

 

 

РЕШЕНИЕ №699

Общински съвет Созопол прие  

 1. На основание чл. 227б, ал.3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, във връзка с чл.17, ал.1, т.4, чл.20 и чл.21, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация определя Тодор Дамянов, заместник кмет на Община Созопол за представител на община Созопол в областната комисия за изработване на областна аптечна карта за област Бургас.

При невъзможност да присъства представителят - титуляр, избира за заместник- Румяна Вълчева, зам. директор на Комплекс „Социални услуги и здравеопазване“- Община Созопол, която да представлява община Созопол  в областната комисия за изработване на областна аптечна карта за област Бургас.

 1. Възлага на Кмета на община Созопол да издаде заповед съгласно т.1 от настоящото решение.

 

Станимир Андонов: Докладна записка №381/18.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Определяне на представител на Община Созопол в областна комисия за изработване на областна здравна карта.

Въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване и с резултат четири гласа „За“, комисията подкрепя докладна записка №381 и тя ще се разглежда на редовна сесия.

 Георги Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари?

Андрей Николов: Правя същите предложения : за представител на на община Созопол в областната комисия за изработване на областна здравна карта  да бъде избран зам. кметът Тодор Дамянов. А така също и да се допълни в т. I  от решението, че при невъзможност той да присъства, да бъде заместен от Румяна Вълчева.

Георги Пинелов: Други предложения? Няма. Гласуваме предложението на общинския съветник Андрей Николов!

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

П.N:

Име, презиме, фамилия

Гласувал

1

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

3

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

4

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

6

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

Въздържал се

7

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

8

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

9

КАТЯ СТОЯНОВА

За

10

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

11

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

12

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

13

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

14

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

15

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

16

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

17

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

18

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 16

За: 15

Против: 0

Въздържали се: 1

 

 

Георги Пинелов: Гласуваме цялото решение, с така направеното допълнение в него!

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

П.N:

Име, презиме, фамилия

Гласувал

1

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

3

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

4

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

6

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

7

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

8

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

9

КАТЯ СТОЯНОВА

За

10

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

11

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

12

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

13

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

14

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

15

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

16

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

17

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

18

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 16

За: 16

Против: 0

Въздържали се: 0

 

                                               РЕШЕНИЕ №700

                               Общински съвет Созопол прие

 

На основание чл.29, ал.4 от Закона за лечебните заведения, чл.21, ал.1, т. 23, от Закона за местното самоуправление и местната администрация  Общински съвет Созопол:

I. Определя Тодор Дамянов- заместник смет на Община Созопол за представител на Община Созопол в областната комисия за изработване на областна здравна карта за област Бургас.

При невъзможност да присъства представителя - титуляр, избира за заместник- Румяна Вълчева, зам. директор на Комплекс „Социални услуги и здравеопазване“- Община Созопол, която да представлява община Созопол  в областната комисия за изработване на областна здравна карта за област Бургас.

II. Възлага на Кмета на Община Созопол да издаде Заповед съгласно т. I от настоящото решение.

 

Станимир Андонов: Уважаеми, г-н Председател, това бяха докладните записки, разглеждани на комисия.

Георги Пинелов: Г-н Андонов, продължете със следващото становище от съвместното заседание!

Уважаеми, г-н Председател, г-н кмете, колеги и служители на общинска администрация, представям ви становище от заседанието на комисиите по  „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“  и комисията по „Финанси и бюджет, международни проекти и програми“.

На 19.05.2022 г. от 14:10 часа, се проведе заседание на комисията по  „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“  и комисията по „Финанси и бюджет, международни проекти и програми“.

 След направена проверка присъстваха всички членове на  двете комисии, с изключение на Панайот Рейзи.

На заседанието присъстваха още: Георги Пинелов – председател на Общинския съвет; Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол; Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол; Галина Георгиева - юрист на Община Созопол; Общински съветници;  Служители от общинска администрация.

Разгледа се следната докладна записка:

Докладна записка №373/16.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол.

Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол поиска Галина Георгиева- юрист на Община Созопол да каже какви са направените промени по докладната. Общинския съветник Красимира Германова каза, че някои от нещата си ги е имало и преди в наредбата. Станимир Андонов уточни, че се добавя нова точка към наредбата, след което Галина Георгиева изброи направените промени. Тодор Дамянов, заместник кмет на Община Созопол уточни отделни акценти от направените промени в наредбата. Зададени бяха въпроса от Красимира Германова за гробищния парк и от Цветелин Георгиев, общински съветник, за цените за ползване на стадиона и летния театър.  Светлана Лулева, общински съветник, изказа мнение, за цените за наем на двата обекта. Георги Пинелов, председател на Общински съвет, каза, че е имало срок от един месец за разглеждане на наредбата, и ако някой е имал претенции по цените е можел да вземе мерки и на този етап е най-добре нещата да останат така.

След гласуване и с резултат от седем гласа – „За“, комисията предлага докладна записка №373 да се разгледа на общинска сесия.

 

Георги Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари?

Светлана Лулева: Г-н председател, за съжаление от така направения протокол не става ясно какво точно се е дебатирало, ако ще се изказват мненията или репликите по време на комисия, то тогава да се четат коректно и дословно. Ако няма да се изказват, то тогава да не бъдат включвани в протокола, защото аз си спомням дебата, който беше и така прочетено става ясно, че едва ли не съм изказала мнение относно цените, а тогава аз изказах мнение за предложението на г-н Георгиев за намаляне на цените. Моето мнение беше в обратната посока. В момента не става ясно какво сме говорили в комисия.

Георги Пинелов: Вие сама, мисля, че преди пет сесии държахте да бъдат доста съкратени протоколите, сега пък като са така, защо са съкратени. Или аз съм шизофреник или вече незнам какво е.

Светлана Лулева:  Изпадате в някакви квалификации собствени. Не е необходимо. Казвам, че се излиза от контекста.

Георги Пинелов:  Кажете, г-н Андонов.

Станимир Андонов: Г-н председател, в протокола е изписан много ясно кой какво е казал. Тогава г-жа Лулева наистина се изказа, че протоколите са прекалено подробни, затова сега съкратихме нещата в становището. Но в самия протокол, който разписах, вашето мнение е написано. То е качено в страницата на сайта на общинския съвет и всеки може да го прочете. Сега просто изразявам становището в съкратен вид. Това не е протокола.

Светлана Лулева:  Явно не се разбра какво точно искам да кажа. Благодаря, г-н председател, благодаря г-н Андонов, съвсем друго беше това, което исках да кажа.

 Георги Пинелов: Гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

П.N:

Име, презиме, фамилия

Гласувал

1

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

3

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

4

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

6

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

7

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

8

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

9

КАТЯ СТОЯНОВА

За

10

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

11

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

12

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

13

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

14

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

15

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

16

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

17

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

18

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 16

За: 16

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №701

Общински съвет Созопол прие

 1. Общински съвет Созопол приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол съгласно приложение №1, което е неразделна част от настоящото решение.
 2. Възлага на кмета на община Созопол осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразното изпълнение на решението.

 

 

Станимир Андонов: Това беше всичко от нашата комисия. Благодаря!

Георги Пинелов: Благодаря на г-н Андонов. Давам думата на Димитринка Господинова, председател на комисията по „Финанси, бюджет, международни проекти и програми“.

Димитринка Господинова: Становище на комисията  по „Финанси и бюджет, международни проекти и програми“.

На 19.05.2022 г. от 14:20 ч., се проведе редовно заседание на комисията по „Финанси и бюджет, международни проекти и програми”, на което присъстваха всичките членове на комисията.

На заседанието присъстваха  още: Георги Пинелов – Председател на Общинския съвет – Созопол; Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол; Общински съветници; Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол и Галина Георгиева – юрист към община Созопол.

Разгледани бяха следните докладни:

Докладна записка №366/11.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на община Созопол за 2022 г. Въпроси и коментари нямаше. След гласуване и с резултат от пет гласа „За“ – докладна записка № 366 влиза за разглеждане на общинска сесия.

 Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари?

Красимира Германова: Имам няколко въпроса. Ще ги задам направо всички. Виждам, че се променя името на обекта видеонаблюдение на сградата на община Созопол, към видеонаблюдение на общински обекти. Какво ще видеонаблюдаваме? Подмяна на помпи и прожектори за фонтан в градска градина. Виждам, че става ново оборудване. Някаква нова визия ли е? Да разкажете малко. Изграждане на соларна система за електрозахранване за нуждите на община Созопол нов обект номер 408 и в обектите и в капиталовата система търсих, но не разбрах къде ще се изгражда тази соларна система? Виждам, че е намалено видеозаснемането в селищната система.

Тихомир Янакиев:  Аз предлагам да дадем думата на г-н Петков да обясни, ако не възразявате.

Йордан Петков: Актуализацията е направена във връзка с изграждане на видеонаблюдение на подземните контейнери, но тъй като на определени места нямахме ток, се принудихме да сложим соларни панели, за да може да се захранват камерите. Фонтана, миналата  година  боядисахме само. Опитахме се с наличната система на фонтана, да работи- не става. Просто преди много години още г-н Мархолев от Гърция го е взел  и няма резервни части на пазара, за да го поправим. Бях заложил ремонт, но той не може да се осъществи и преминахме към изграждане на нов фонтан, музикален, който за тази сума фирмата гарантира, че ще бъде уникален. И последният въпрос прехвърлени са някои защото общинската сграда до колкото знам ще има някакъв проект. Преценихме, че камерите вътре за сега са адекватни, има видеонаблюдение в сградата на четири места. Допълнителното го насочихме към това, което предстои да се осъществи. Ще има по контейнерите, по две площадки- Вихрен и Кита, на стадиона и на общината. Смятам че съм изчерпателен без много подробности.

Георги Пинелов: Влизаме в процедура на гласуване!

 

Димитринка Господинова:  Дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност” – промяна на наименованието на обект от капиталовата програма, както следва:              

 Извършва промяна в наименованието на обектите:

Било

- Изграждане на система за видеонаблюдение на сградата на община Созопол, по КП, обект №304

става

- Изграждане на система за видеонаблюдение на общински обекти, по КП, обект №304

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

П.N:

Име, презиме, фамилия

Гласувал

1

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

3

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

4

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

6

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

7

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

8

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

9

КАТЯ СТОЯНОВА

За

10

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

11

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

12

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

13

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

14

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

15

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

16

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

17

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

18

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 16

За: 16

Против: 0

Въздържали се: 0

 

 

 

Димитринка Господинова: 1.1. Функция „Отбрана и сигурност”, така както гласувахме промяната в наименованията.

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

П.N:

Име, презиме, фамилия

Гласувал

1

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

3

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

4

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

6

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

7

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

8

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

9

КАТЯ СТОЯНОВА

За

10

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

11

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

12

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

13

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

14

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

15

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

16

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

17

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

18

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 16

За: 16

Против: 0

Въздържали се: 0

 

 

 

Димитринка Господинова: Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ – увеличение с 15 000 лв. по параграфи и промяна на наименованието на обект от капиталовата програма, както следва:

                                                         било               увеличение               става

 

 • 52-00 – придобиване на ДМА 44 040 лв.     15 000 лв.          59 040 лв.

в т.ч.

 

 • § 52-03 – Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения:

                                                   било                    увеличение                  става

 

                                               15 000 лв.             15 000 лв.               30 000 лв.

 

 

Извършва промяна в наименованието на обектите:

 

Било

- Подмяна на помпи и прожектори за фонтан в градска градина Созопол, по КП, обект №357

Става

- Ново оборудване за фонтан в градска градина Созопол, по КП, обект №357                                         

                                                       15 000 лв.             15 000 лв.               30 000 лв.

 

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

П.N:

Име, презиме, фамилия

Гласувал

1

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

3

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

4

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

6

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

7

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

8

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

9

КАТЯ СТОЯНОВА

За

10

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

11

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА<