Вторник, 05 Юли 2022 16:53

Протокол №31/29.06.2022 г.

   На 29.06.2022 г., от 9:30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет Созопол, се проведе ТРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, под ръководството на Георги Пинелов – негов председател. На заседанието присъстваха шестнадесет общински съветника, кметът Тихомир Янакиев, зам.- кметът Тодор Дамянов, представители на общинска администрация, кметове и кметски наместници, граждани.

 Георги Пинелов: Добър ден, колеги, добър ден и на кмета г-н Янакиев, зам. кмета Дамянов и служителите на общинска администрация. Добър ден и на гостите.

Като за начало ще направя проверка на кворума поименно: Присъстваме 16 общински съветника. Единствено г-н Рейзи отсъствa. Колеги, имаме кворум и може да стартираме заседанието.

Колеги, във връзка с изпълнението на 6-месечния план за работа на Общински съвет Созопол, давам думата на старши инспектор Димитър Русев – началник на Участък  „Пожарна безопасност и защита на населението“- Созопол, който ще представи доклад за работата им за изминалата година, както и противопожарната готовност и безопасност на населението на територията на община Созопол за предстоящия сезон.

Димитър Русев: Добър ден г-н Пинелов, г-н кмете, уважаеми общински съветници. Представям доклад, относно дейността на Участък „Пожарна безопасност и защита на населението” - Созопол към Първа РСПБЗН – Бургас за периода от 01.06.2021 г. до 31.05.2022 г.

Дейността от участък „Пожарна безопасност и защита на населението” – Созопол към Първа РСПБЗН - Бургас се осъществява в три направления:

- Пожарогасителна и спасителна дейност (ПГСД);

- Държавен противопожарен контрол (ДПК);

- Превантивна дейност (ПД).

Пожарогасителната и спасителната дейност на територията на Община Созопол се осъществява от УПБЗН -- Созопол и Първа РСПБЗН – Бургас, както и от други структурни звена на РДПБЗН - Бургас и ГДПБЗН – МВР при необходимост.

През периода 01.06.2021 г. и до края на м. май 2022 г. на територията на Община Созопол са възникнали 101 бр. произшествия, като 81 бр. са отработени от УПБЗН - Созопол. Другите 20 бр. са отработени от екипи на Първа РСПБЗН – Бургас, които са на територията на с. Крушевец, с. Присад, с. Зидарово, с. Габър, с. Вършило и с. Индже войвода. Причините да се обслужва оперативно районът на гореизброените населени места е по - бързото пристигане на екипите в гр. Бургас на мястото на произшествието, както и общата щатна численост в УПБЗН -- Созопол от 12 служители работещи на сменен режим на работа. В по - голямата си част през годината 24 часови работни смени се осъществява от двама служители на УПБЗН – Созопол.

Възникналите произшествия на територията на Община Созопол по видове са както следва:

 1. Пожари с преки материални загуби (основно в жилищни и спомагателни

постройки) – 21 бр.;

 1. Пожари без преки материални загуби — 47 бр;
 2. Оказване помощ на пострадали граждани – 1 бр;
 3. Катастрофа с транспортни средства – 1 бр;
 4. Техническа помощ – 23 бр;
 5. Лъжливи повиквания — 6 броя.

Добра практика от страна на Община Созопол след финализирането на проект, финансиран по европейска програма ТГС България – Турция, е предоставеното оборудване на УІІБЗН - Созопол към Първа РСПБЗН - Бургас изразяващо се в четиризвенна сглобна стълба; защитни облекла и ЛПС за 10 служители; съвременни уреди за АСД с автономно ел. захранване; мото и ел. помпи за отводняване и други уреди и съоръжения.

Необходимост за осъществяване на пожарогасителна и спасителна дейност от екипите на УПБЗН - Созопол и Първа PCIIБЗН - Бургас в натоварените летни месеци от съществено значение е пристигането на мястото на произшествието. Независимо от двете ленти за движение в една посока на главен път Бургас-Созопол в не редки случаи при ІІТП се получават тапи в участъци от пътя, което възпрепятства екипите на ПБЗН да достигнат до мястото на произшествието. Като алтернативна възможност за преодоляване на този проблем е поддръжката на общинските отсечки свързващи: гр. Созопол от кръстовището в местност „Герени” (Бензиностанция „Петрол”) и гр. Черноморец; гр. Черноморец с кръстовището на с. Атия, като този участък е необходим и за достъп до м.„Митков мост”; кръстовището на с. Атия с кръстовището на с. Росен. В по-голямата си част тези отсечки са с изровено асфалтово покритие, пропадания и обрасли от храстовидна и дървесна растителност, което прави преминаването през тези участъци невъзможно с противопожарната техника. Друг голям проблем в натоварените летни месеци е паркирането в населените места и по-горе описаните отсечки. Наблюдава се старание и търсене на варианти от страна на Община Созопол, но има какво още да се желае за в бъдеще за да е възможно при необходимост придвижването екипите от ПБЗН до мястото на произшествието.

При осъществяване на контролна дейност, органите за ПБЗН:

 1. Извършват проверки за спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност при проектиране, строителство и експлоатация на обекти;
 2. Извършват проверки в обекти и жилища при получаване на писмен сигнал за нарушаване на правилата и нормите за пожарна безопасност в тях;
 3. Извършват проверки по спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи;
 4. Издават писмени разпореждания за изпълнение на правилата за пожарна безопасност до държавни органи, организации, юридически лица и граждани;
 5. Прилагат административнонаказателни мерки и принудителни административни мерки при установяване на нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност;
 6. Изискват от държавни органи, юридически лица и граждани документи и сведения, свързани с осигуряването на пожарната безопасност;
 7. 7. Изискват документи за правоспособност за упражняване на пожароопасни и взривоопасни професии и дейности;
 8. Участват в експертни съвети за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и в държавни приемателни комисии за разрешаване ползването на строежите;
 9. Дават становища за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност на инвестиционните проекти, както и на строежите във връзка с въвеждането им в експлоатация;
 10. Издават сертификати и други документи във връзка с пожарната безопасност,

когато това е предвидено в нормативен акт;

 1. Изискват от държавни органи, юридически лица и граждани планове за осигуряване на пожарната безопасност при организиране на мероприятия и извършване на дейности, с които временно се променя нивото на пожарната опасност;
 2. Изпращат уведомителни писма до държавни органи, юридически лица и граждани за нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност.

Държавният противопожарен контрол на територията на Община – Созопол се осъществява от началника на УПБЗН – Созопол и началника на Първа РСПБЗН - Бургас. През отделни кампанийни дейности (жътвена кампания и летния туристически сезон) със заповед на началника на Първа РСПБЗН-Бургас се осъществява „Държавен противопожарен контрол” и от служители на Първа РСПБЗН – Бургас. Ежегодно се изготвят графици за извършване на проверки на новостроящи се обекти и обекти въведени в експлоатация. За отделните кампанийни дейности се изготвят планове за действие със съответните срокове и задължения.

В периода от 01.06.2021 г. до 31.05.2022 г. на територията на Община Созопол ca извършени следните видове проверки и издадени съответните административно наказателни, разпоредителни, констативни и съгласувателни документи:

 1. Извършени комплексни проверки за спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите – 5 бр;
 2. Извършени контролни проверки за спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите — 40 бр.;
 3. Извършени контролни проверки за спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност в новостроящи се обекти - 75 бр.;
 4. Извършени тематични проверки за спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност по различни кампанийни дейности (отоплителен сезон, туристически сезон, жътвена кампания, празнуване на коледни, новогодишни, абитуриентски балове, избори и др.) — 75 бр.;
 5. Извършени контролни проверки за спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност на обекти съвместно с други ведомства и други служби в МВР – 3 бр.;
 6. Извършени проверки по разпоредени мероприятия за изпълнение в обекти и строежи – 34 бр.;
 7. 7. Издадени становища за съответствие с правилата и нормите за пожарна. безопасност на инвестиционните проекти -- 33 бр.;
 8. Издадени сертификати и становища за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност на обекти и строежи - 3 бр.;
 9. 9. Издадени и връчени писмени разпореждания за отстраняване на констатирани несъответствия с правилата и нормите за пожарна безопасност в обекти – 29 бр;
 10. Съставени и връчени актове за установяване на административни нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност и връчени наказателни постановления – 2 бр.;
 11. Вписани заповеди в заповедни книги на строежите за спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност – 7 бр.;
 12. Участие в работата на ОЕСУТ – Созопол – 9 бр.;
 13. Участие в държавни приемателни комисии – 18 бр.

Ежегодно през месеците юли до септември на територията на община Созопол се извършват и тематични проверки във връзка с летния туристически сезон. Държавният противопожарен контрол се осъществява основно от началника на УПБЗН-Созопол. Проверките се извършват и от мобилни групи от служители на Първа РСПБЗН - Бургас. Необходимостта от такива мобилни групи се дължи на големият брой обекти със сезонен

режим на експлоатация.

Превантивната дейност в областта на пожарната безопасност и защита на населението се изразява в обучение на населението за формиране на необходимото поведение при пожари, бедствия и извънредни ситуации, за прилагане на необходимите защитни мерки, подпомагане на органите на изпълнителната власт при изпълнение на функциите им по защита при бедствия, участие в разработването и приемането на насоки за обучението за защита при бедствия, провеждане на информационно-разяснителна дейност и други.

Целите на дейността се постигат чрез работата с подрастващото поколение, публикуване на информационни материали, разпространение на диплянки и флаери но отделни кампанийни дейности (есенно-зимен отоплителен сезон, жътвена кампания, летен туристически сезон и др.), предназначени да достигнат и въздействат на различни целеви групи от обществото.

Основен приоритет на ПБЗН е работата с Младежките противопожарни отряди „Млад огнеборец“. На територията на община Созопол има сформиран такъв отряд в СУ „Св. СВ. Кирил и Методий” гр. Созопол. Ежегодно се провежда учебен и тренировъчен процес с подрастващото поколение. През предходните две учебни години не се провеждаха занятия и състезания на МПО във връзка с наложените противоепидемични мерки. През настоящата учебна година бе сформиран отбор от петокласници, които тепърва прохождаха в тази абсолютно непозната спортна дисциплина. През месец май на настоящата година се проведе учебно-тренировъчен процес с младите огнеборци от СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, обучавани от началника на УПБЗН-Созопол и педагога по физическо възпитание и спорт Стелиян Илиев от СУ „Св. Св. Кирил и Методий”. Учениците придобиха нови навици, дисциплина и отборен дух. Работиха с пожарни съоръжения, изучаваха видове възли, поставяха Шлангови линии, преодоляваха различни препятствия и др. На проведеното на 26.05.2022 г. областно състезание на МПО в гр. Карнобат отборът се класира на седмо място в крайното класиране. С участието си в надпреварата натрупаха турнирен опит, психологическа издръжливост и оптимизъм за бъдещи победи. Има поставени цели пред състезатели и обучители за постигане на добра натренираност и по-добри резултати при бъдещи състезания.

За седмицата на пожарната безопасност на 17.09.2021 г. на територията на УПБЗН — Созопол, бе организирана и проведена демонстрация на възможностите на ІІБЗН при пътно — транспортно произшествие (рязане на автомобил с пострадал) и допълнително разясняване на гражданите и гостите на община Созопол възможността за включване в доброволните формирования. Разпространени бяха предварително изготвени по европейски проект брошури с превантивен характер с помощта на служителите.

Превантивната дейност на територията на Община – Созопол се осъществява основно от началника на УПБЗН – Созопол и Началника на Първа РСПБЗН - Бургас. В периода от 01.06.2021 г. до 31.05.2022 г. на територията на Община Созопол са извършени следните превантивни мероприятия, като през половината период в условията на въведените противоепидемични мерки:

 1. Участия при провеждане на учебни евакуации в обществени сгради - 2 броя;
 2. Изнасяне на лекции за начините на действие при произшествия, работа със средствата за първоначално гасене, мерки за недопускане на възникване на произшествия и др. пред ученици, педагогически и обслужващ персонал, ръководен и изпълнителски състав в областта на хотелиерството — 6 бр.;
 3. Провеждане на инструктаж на членове на СИК във връзка с произвеждането на избори за народно събрание -- 2 бр.;
 4. Публикуване на информационно разяснителни материали по отделни кампанийни дейности в сайта на Община Созопол -3 бр.;
 5.  Разпространение на флаери за опазване на горските територии от пожари, за мерки през отоплителния сезон;
 6.  Провеждат се срещи с кметове по населените места в общината, собственици и арендатори на земеделски земи и др.

 

Георги Пинелов: Колеги имате ли въпроси и коментари по изнесената информация? Не виждам! Благодаря на старши инспектор Русев, като му пожелавам  спокойна, успешна  и безаварийна работа.

Димитър Русев: И аз благодаря!

Георги Пинелов: Колеги, преди да ви дам думата за въпроси към кмета на общината г-н Янакиев, ще предложа на вниманието ви кратка и систематизирана информация, относно два, обсъждани на предни сесии казуси.

Колеги, с мен се свързаха жители на селата Росен и Равна гора, които искат от тяхно име да благодаря за изкърпването на някои дупки по пътя Отманли – с. Росен. Въпреки неколкократните опити за заиграване с проблемите на обикновените хора, държа да отбележа, че главният „виновник“ за това, не е никой друг, освен инж. Живко Димов, който е новия директор на Областно пътно управление- Бургас. Ако не ме лъже паметта, тази сага, с дупките, е от поне година, но явно за предходния директор на Областно пътно управление- Бургас, това не е било приоритет, въпреки настойчивостта и сигнализирането за проблема от страна на кмета на община Созопол, г-н Янакиев. Естествено това закърпване няма как да ни задоволи и ние ще продължим да настояваме за пълна рехабилитация на пътя Отманли- с. Росен.

 Колеги, искам да изкажа своята благодарност за подкрепата от по- голямата част от вас, във връзка с възникналия и обсъден проблем на предходната сесия. За да бъда до край коректен ще прочета имената на подкрепилите инициативата на Общински съвет Созопол.

Това бяха: Желязко Иванов; Станимир Андонов; Анета Филипова; Андрей Николов; Стилияна Николова; Стамат Стаматов; Димитринка Господинова; Милена Желева; Красимира Германова; Катя Стоянова; Светлана Лулева и Стойчо Неделчев. Както всички нас, така и нашите съграждани, разбраха, че бе инициирано писмо, с прикрепена към него подписка, касаещо ситуацията. Своевременно те бяха изпратени до институциите, ангажирани с издаването на съответните разрешителни. Противно на някои очаквания, вече имаме първия получен отговор от Агенция „Пътна инфраструктура“, чрез Областно пътно управление- Бургас, който искам да ви прочета:

„Уважаеми г-н Пинелов, /естествено и общински съветници/ във връзка с Ваша Молба за преразглеждане на становище с изх. No 769000 3624/16.02.2022 г., издадено от сектор „Пътна полиция“ към Областна дирекция на МВР Бургас за проект за строителство на Търговски комплекс, находящ се в ПИ 67800.505.201, ул. Републиканска, гр. Созопол, общ. Созопол, област Бургас, Ви информирам следното: 

Горецитираният поземлен имот, граничи с общински път 34 BGS1210 /IІ-99/ Созопол-къмпинг Каваците-/II-99/“ (старо трасе на републикански път II-99 (Бургас - Маринка) – Созопол - Приморско – Царево), попадащ в поземлен имот 67800.502.359, област Бургас, община Созопол, гр. Созопол, п.к. 8130, ул. Републиканска, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП За първостепенна улица път. 

От представената информация за обекта се установи, че в конкретния случай се касае за специалното ползване на пътищата. На основание чл.18, ал. 1 и ал. 3, чл. 19 ал. 1, т. 2 и чл.26, ал. 3 от Закона за пътищата (ЗП), специалното ползване на пътищата се осъществява с разрешение на собственика или на администрацията, управляваща пътя, в случая кмета на Община Созопол. В разпоредбите на чл. 19 ал.3 от ЗП е посочено, че ангажимент на общините е да съгласуват с Агенция "Пътна инфраструктура" единствено проектите за изграждане и свързване на общински с републикански пътища. Във връзка с гореизложените факти и обстоятелства, Ви уведомявам, че ОПУ-Бургас няма правно основание да издава становище за обекти, попадащи извън обхвата и обслужващата зона на републиканските пътища.

С уважение инж. Живко Димов- Директор ОПУ-Бургас

 

Продължаваме да чакаме отговорите от Министерство на вътрешните работи, относно становището на КАТ- Бургас, както и от ДНСК. Ще продължаваме да настояваме за бърза и адкватна реакция от държавните органи, относно  безопасността на жителите и гостите на Созопол.

Благодаря ви за вниманието!

 Георги Пинелов: Кажете г-жо Германова!

Красимира Германова- общински съветник: Във връзка с това, което прочетохте, това хубаво писмо с много членове и алинеи. Искам да попитам г-н Янакиев, до колкото разбрах по тяхното писмо, надявам се да съм разбрала правилно, разрешението за това нещо е Ваше. Тогава защо писахме писма и декларации и т.н. Може и аз да не съм разбрала, за това питам, за да изясним казуса.

Тихомир Янакиев- кмет на Община Созопол: Г-жо Германова, ще Ви кажа, че това е поредния витиеват случай, в който държавата и общината смесват своите отговорности, за което аз съм лобирал много пъти и включително за например един друг частен казус, който касае всички нас. Това е експлоатацията на плажовете, пак държавата ……………, това е в контекста на другото, защото, когато имаш всички необходими…. По закон е казано, сега ще дам думата на главния архитект. Кога, ти трябва да издадеш разрешително за строеж и, ако всичко, което е като предпоставки законово, те много хора обвиняват г-ца Георгиева, че била много….. Аз съм много доволен от нейната работа, защото знам, че след всеки неин подпис, че нещата няма да излязат извън контрол. Тук е случая, в който може би и Радост Георгиева трябва да каже какво точно е имала, като необходими документи за законност, за издаване на разрешително за строеж на съответния обект. Защото той е част от общото разрешително за строеж.

Красимира Германова: Извинявам се, г-жо главен архитект. На мен ми е ясно г-н кмете, че законът е направен така, че когато е с всички необходими документи, с доклад за съответствие и т. н., архитектът няма право да откаже. Виждате, че направихме нещо от Общински съвет, имаме отговор, но ако беше направено малко по- рано може би щяхме да повлияем по друг начин. Ние сме вече в края на юни, но те продължават да работят г-н кмете, така че, извинявам се, но може би това беше единия начин да се спре отварянето на този обект и от там да тръгнем да търсим други институции и начини, за да се спре това отваряне на пътя. Да, главният архитект няма право да откаже, но може да забави малко и ние да реагираме навреме.

Иванка Хльостарова- – Директор на Дирекция „Устройство на територията, инвестиционна политика, екология и проекти“: Може ли аз първо да кажа във връзка с писмото, което сте написали до Агенция пътна инфраструктура? Те казват, че пътят е общински. Това е така, но по наредбата и закона, общинските пътища, които преминават през урбанизирани територии не се прилага това, което той каза, че е с разрешение за специалното ползване на пътищата. Това, което са написали АПИ не се прилага, когато е в регулацията. Те се определят с ПУП- ве и съгласуването се извършва от КАТ (вход-изход на имот). За това би трябвало да изчакаме писмото на министерството, което е към КАТ, не на АПИ, във връзка с това писмо. Относно проверките, имаме три проверки, които са направени. Имаме съставен акт за установяване на нарушение на техническия ръководител, две покани има до самия собственик, защото той не е тук.  В момента не работят строителните фирми, а работят тези, които са по поддръжката вече. Постоянно сме на проверки там. Имат актове съставени, но за жалост нямаме подкрепа от МВР…Сега давам думата на гл. архитект Радост Георгиева.

Радост Георгиева- Главен архитект на Община Созопол: Само искам да кажа, че проекта, който имаше част път беше съгласуван с КАТ- Бургас и при това положение аз няма как да откажа одобряването на инвестиционния проект. Във връзка с обсъждането на проектите с Общински съвет аз не виждам това как може да стане. Няма как всеки проект аз да ви го представям.

Красимира Германова: Ние не говорим за това да обсъждаме всеки един проект. Тук говорим за един проект и място, което стана тема в града, че това е неправилно. Можеше да се потърси съдействие от нас, не говорим за обсъждане, защото на Вас законът не Ви дава възможност, но от гледна точка на обществено разяснение и обсъждане, можеше да се направи нещо. Това имам предвид, не че трябва да обсъждате със нас. Вие сте си на работа, получавате заплата и носите отговорност за нещата, които са във вашите правомощия.

Светлана Лулева- общински съветник: Може ли и аз да взема думата или сама да си я дам? Защото махам, махам.

Георги Пинелов: Вие махате, но може ли да имате някаква коректност към колегите? Казах Ви да изчакате! Дръжте се малко по- възпитано и изчакайте.

Свтлана Лулева: Сега и невъзпитани излязохме.

Георги Пинелов: По- спокойно, имате думата г-жо Лулева. Не може сама да си вземете думата.

Свтлана Лулева: Всички си взимат сами думата и за това казах…

Георги Пинелов: Така ли? Това е до обща култура.

Свтлана Лулева: Успокойте се сега, не е нужно още в самото начало на сесията да се изнервяме. Във връзка с този обект, понеже на миналата сесия, нали аз повдигнах въпроса, за това искам да продължа с темата.

Георги Пинелов: Не сте повдигнали вие въпроса, аз бях, но както и да е!

Свтлана Лулева: Добре няма да спорим, както и да е.

Георги Пинелов: Има запис може да се види!

Светлана Лулева: Г-н Председател успокойте се малко!

Георги Пинелов: Аз съм спокоен г-жо Лулева!

Светлана Лулева: Ами не Ви личи!

Георги Пинелов: Съжалявам, че не ми личи! Давайте имате думата, говорете.

Светлана Лулева: Ако може да ми я дадете още веднъж? Г-жо главен архитект и г-жо Хльостарова, разбирам, че предприемате всички необходими мерки за това в момента да се регулират нещата и все пак да има някакво движение. Г-н Председател на Общински съвет, Вие направихте постъпките с подписката, която пуснахте, за да можем да променим нещата. Аз отново, за пореден път, искам да попитам, защо го правим сега? Ние няма да имаме абсолютно никаква резултатност и вие знаете много добре. Случая „Алепу“ е аналогичен. Когато има всички необходими документи, разрешението се издава. Вие не може да прекрачите закона и не можете да не издадете това строително разрешение. На всички ни е ясно. Само, че знаете много добре, че когато има по- широка обществена подкрепа все пак могат да се забавят нещата. Защо не ни предоставихте възможността ние като общественост, като общински съветници, да направим всичко възможно, а сега трябва в последствие да вадим „горещите картофи от жаравата“, както се казва? Ето, пишем писма постфактум, правим проверки постфактум. Те не спират строителството дори и в забранителния период, когато кмета е издал заповед. Защо стигаме до крайност и тогава трябва да предприемем някакви мерки? Ние, общинските съветници, посредством председателя на Общински съвет, след като вече това нещо е направено, ние тогава тръгваме да правим подписки и да се възмущаваме? Бихме излезли дори и на протест. Защото това е пълна пародия там. Аз мисля, че колегите ще ме подкрепят в това нещо, както се излезе и за „Алепу“, както и за други обекти. Защо стигнахме до тази крайност? Защо не ни предупредихте навреме и своевременно, за да можем да ви подкрепим? Ние всички тук сме общински съветници и работим в полза на тази община, на жителите и на всичко това, което се случва. Съжалявам, че го казвам, но можеше да дадете някаква гласност за този обект. Това е обект от обществена значимост в случая, а не след „дъжд качулка“, както се казва. Ние да правим подписки, да излизаме на протест и тепърва да пишем до институциите и т. н.

Георги Пинелов: Благодаря, г-жо Лулева! Г-жо Георгиева!

Радост Георгиева: Първо, аз имам срок по закона за съобразност, да отговоря или да не отговоря на инвестиционно намерение. Второ, преценката дали това е проблем в града или не, също може да бъде субективна. Няма как да предполагам, че вие ще намерите това за проблем в градската среда.

Светлана Лулева: Вие не го ли намирате за проблем?

Радост Георгиева: Може ли само да се изкажа? Аз го намерих за проблем и за това го коментирах с КАТ, не с Вас! Има специалисти. След като това е толкова голям проблем, от другата страна на улицата, на същото кръстовище има друга нова сграда, на която паркират и създават същия проблем с трафика. За тази сграда никой не повдигна въпроса, че е проблем и се получава задръстване пред общината, а отсрещната сграда /търговския център/ сега е проблем. Аз също мисля, че е проблем, но не може да мерим с различен аршин и аз субективно да преценям дали да дойда при вас и да ви кажа: „Тук има един възложител, май ще прави проблем! Кажете ми какво да направя?“ Защото възложителят също има собствени права. В крайна сметка аз не мога да го компрометирам и него.

Светлана Лулева: Аз ще си позволя да кажа, че не съм съгласна, защото и предния път г-н Йордан Петков, даже след сесията беше, там на място, и той сигнализира, че се нарушава общинска собственост. Така, че мисля, че не трябва да ги поставяме под един знаменател двете неща, защото знаейки, че там ще има паркинг, трябва да има и подход към този паркинг. Г-н Петков така ли е? Вие непосредствено веднага след сесията бяхте там на място, защото се нарушаваше общинския тротоар.

Йордан Петков- Директор Дирекция „УСТСД“: Може ли думата г-н Председател?

Георги Пинелов: Да!

Йордан Петков: Аз бях там г-жо Лулева, защото стана задръстване и полицаите не реагираха своевременно и просто станах регулировчик. Наистина само това правих, нищо друго не съм правил, там на място. Това е!

Георги Пинелов: Благодаря г-н Петков! Кажете, г-н кмете.

Тихомир Янакиев: Уважаеми дами и господа общински съветници, аз ще съм солидарен с г-ца Георгиева, защото ние, най- вече тя, забавяхме, но аз искам да попитам Радост специално за този обект, само нагоре ли ще се излиза или и в двете посоки?

Радост Георгиева: В двете посоки.

Тихомир Янакиев: Ние нямаме ли някаква възможност и власт, поне да ограничим излизането или влизането към града?

Радост Георгиева: Това го прави КАТ -Бургас, аз за това говорих с тях, или да го премахнат или да ограничат посоката на движението и те ми обясниха, както са и написали в тяхното становище, че има 100 метра разстояние от кръстовище и по тази причина всичко е законосъобразно. Нямало да има проблем с трафика.

Георги Пинелов: Благодаря г-жо Георгиева! Колеги, това бяха двата казуса, за които исках да ви информирам до къде сме стигнали. От тук нататък, вече по правилник и по традиция, всеки един от вас може да зададе въпроси към кмета на Община Созопол г-н Янакиев. Г-н Янакиев, този път ще се възползвам пръв да ви питам нещо. Беше ми поставен въпрос от живеещи в местността „Митков мост“, по- конкретно  стария  път  Атия – Черноморец,  дали  е възможно да се запълнят дупките, тъй като в следствие на ежедневните им преминавания по него, хората получават чести аварии на автомобилите си? Има ли някакъв вариант тези дупки да бъдат запълнени? Вчера дори минавах от там и видях, че има някаква струпана фракция асфалт, но не знам дали ние имаме някакво касателство като община или не. Благодаря Ви!

Тихомир Янакиев: Не е от нас.

Стойчо Неделчев- общински съветник: Това е инициатива на хората живеещи там.

Георги Пинелов: Нормално е! Знаем в какво състояние е пътя. Не е от вчера или от днес, но хората казват и е логично да е така, когато не дай си Боже лятото стане катастрофа, винаги движението се отбива по този път.  Неговото състояние не е изобщо добро. Дали има някакъв шанс, те реално са доста дупки там, но поне няколко от по- големите да бъдат запълнени?

Тихомир Янакиев: Уважаеми г-н Председател, ще бъда честен, че ние нямаме проект за този път. Мислил съм го. Имахме една идея да направим проект съвместно с Община Бургас, но сме в една никаква фаза. Дори не сме правили среща с Община Бургас, но идеята е това да е част от едно голямо велотрасе, ако сега запълним дупките според мен ще хвърлим много ресурс, за нещо, което няма да има устойчивост. Както Вие сам казахте, пътят е в изключително тежко състояние. Той е за основен ремонт, не е за закърпване. Ако не съм прав, специалистите да ме коригират. За мен правилния подход към хората е да си направим проекта, да си кандидатстваме, както трябва и да се направи целия път. Те са около 3-4 километра.

Георги Пинелов: Благодаря г- н Янакиев! Пропуснах само да отбележа, че в предходната сесия г-н Стефанов имаше зададен въпрос, на който би трябвало да му е връчен отговора!

Илиян Стефанов- общински съветник: Да връчен ми е, благодаря!

Георги Пинелов: Да, г-н Георгиев!

Цветелин Георгиев- общински съветник: Може ли да задам въпрос, относно пътя, за който говорихте, локалния път. Г-н кмете, вие казахте, че не сме на никакъв етап и в същия момент какво чакаме тогава? В крайна сметка г- н Пинелов Ви помоли да обърнете внимание на някакво позакърпване, поне на големите дупки. Те не позволяват никакво преминаване, а не да правите основен ремонт, разходете се и ги погледнете.

Тихомир Янакиев: Уважаеми г-н Георгиев, този път съм го обходил преди четири месеца. Проходим е. С личния ми автомобил съм го обходил, за да видя точно каква е ситуацията с него и какво е състоянието му. На мен също ми е задаван този въпрос. Има възможност да се мине, изключително тежко, но се минава. Не е непроходим. Да, състоянието му е много тежко там има стотици да не кажа хиляди дупки. За мен е глупаво да запълним една дупка, която след няколко месеца наново ще се отвори, защото целия път иска основен ремонт, по проект, както е реда. Нека специалистите да си отбележат, да се сложат табели, сигнализиращи, че пътят е опасен.

Георги Пинелов: Благодаря г-н Янакиев! Сега давам думата на г-н Иванов и след него на г-жа Лулева.

Цветан Иванов- общиснки съветник: Г-н председател, г-н кмете, уважаеми общински съветници, уважаеми колеги от администрацията, уважаеми кметове по населени места. Въпросът ми е следния: Задавал съм го много пъти, както и колегата Цветелин Георгиев също. От жители на с. Росен, с. Атия. Какво се случва с трасето с. Атия- с. Росен? Пътят е дупка до дупка. Отвсякъде тревата е обрасла. От две платна е станало едно вече. На всеки метър има предпоставка за ПТП.  С настъпване на летния сезон много жители от с. Росен и от с. Равна гора започнаха работа в гр. Созопол и гр. Черноморец. Предпочитат този път, защото е по- кратък, а виждаме цената на горивото как расте и гледат да спестят. Автобусите на Созополбус и Бургасбус също минават от там, в които през повечето време от годината се возят деца. Да не забравяме, че човешкия живот е най- важен. Другото, което искам да кажа е, че на 15 август е празника Богородица, а аязмото се намира там, по средата на пътя. Посещават го много жители на близките села и градове, но не могат да намерят къде се намира аязмото. От началото на септември, началникът на пътна областна управа, каза, че ще се извърши цялостен ремонт на пътя Отманли- Ясна поляна. Откъде ще минават хората от населените места с. Равна гора, с. Росен и с. Веселие? Да не стане много късно накрая за ремонт на този път, защото ще се стигне до граждански протест пред общината от трите села! Следващият ми въпрос е от мен и моите колеги от таксиметровия бранш, както и от гости и туристи на гр. Черноморец и гр. Созопол. Какво се случва с този трап срещу пречиствателната станция, пътя между к-г „Градина“ и к-г „Златна рибка“? Това са моите въпроси! Благодаря!

Георги Пинелов: Благодаря, г-н Иванов! Г-н Янакиев, имате думата!

Тихомир Янакиев: Г-н Иванов, аз разбирам терзанията на Вас и на колегите Ви от бранша, но в много браншове има проблеми. Тази дупка, мисля, че казах в предната сесия, че в момента, в който процедурата е факт първо ще бъде асфалтирана тя. Докъде сме с процедурата?

Галина Георгиева- юрист на Община Созопол: До една седмица ще имаме избран изпълнител, и ако останалите участници са съгласни с нашия избор, можем да започнем да работим.

Тихомир Янакиев: Значи до десет дни, ако няма обжалване, тази дупка ще бъде запълнена. Ние направихме аварийно изкърпване на дупки в м. Буджака, по пътя на „Виа Понтика“, доста неща се закърпиха, много допълнителни средства се изразходиха. Проблемът там е, че ние имаме ЗОП за асфалтиране и успоредно с това правим аварийно кърпене на дупки. Няма да навлизам в детайли, но когато дойдат АДФ и Сметна плата и констатират тези работи, с право, на по- късен етап, аз мога да бъда уязвим. Иначе на драго сърце, ако трябва аз ще сложа ботуши и ще помагам за асфалтирането. Относто другия път. Извинявам се колеги, кога беше датата на първото писмо, което изпратихме с предупреждение към Пътна агенция? Миналата или по- миналата година? За това, че трябва да се извърши спешен ремонт на пътя?

Иванка Хльостарова: 2020 г. мисля, че беше.

Тихомир Янакиев: Предупредили сме Пътна агенция, че за да се предприеме големия ремонт, който те искат да направят на пътя: хижа Странджа- с. Росен и подадения алтернативен маршрут е с. Росен- с. Атия. Той трябва временно, макар и малко, да се рехабилитира. Не мога с точност да си спомня отговора им.

Иванка Хльостарова: Отговорът е, че работят по проекти и обществени поръчки. Нищо конкретно нямаме.

Тихомир Янакиев: Успоредно с това ние сме пуснали искане за финансиране, мисля, че ви го казах на предна сесия, че проектът на този път е одобрен и с разрешение за строеж и е пуснат за финансиране. Сега чакаме да го финансират. Кога ще стане това с оглед на политическите турболенции, които са в момента, аз няма как да знам, но няма как Община Созопол да изкара, мисля, че бяха 7 000 000 лв. за цялостна рехабилитация на този път. Това, което е трябвало аз да направя е направено. Проектът е направен, имаме документи и разрешително за строеж, входирали сме го за финансиране, писали сме писма, че този път, ако ще се използва за алтернативен маршрут трябва да се поправи, макар и малко. Не виждам какво друго може да се направи от моя страна. Г-н Иванов и моето търпение се изчерпва. Две години нямаме отворени програми, спечелихме проекта за лодкостоянката, но по стария програмен период 2014 - 2020 г. Сега по новия период е 2021 - 2027 г. ние сме преполовили 2022 г. и няма нищо. Как според Вас можем да финансираме ние при положение, че трябва да изплащаме и дългове, заеми. От къде да ги взема тези пари? Имаме няколко източника на финансиране: Европейски средства, на които всички разчитат, постановления на Министерски съвет и собствени приходи.

Цветан Иванов: Не може ли поне да се изкастри с наши средства?

Тихомир Янакиев: Извинявам се, да ще се изкастри, в момента върви кастренето, даже искам да благодаря на хората, които помагат безрезервно, предполагам сте ги видели на пътя за „Градина“ и доста се подобри ситуацията. На „Буджака“ също. Другата зона, която сме предвидили като проблемна е точно на този път, защото се използва и от автобусите. Естествено, че пътуват и деца в тях. За нас те са приоритет.

Георги Пинелов: Благодаря! Г-жо Лулева, имате думата!

Светлана Лулева: Г-н кмете, г-н Председател на Общински съвет, колежката Германова вече повдигна въпроса, относно строителството, което продължи доста дълго време за този обект, който коментирахме преди малко и малко повдигнахме тонуса. До мен дойдоха няколко граждани, които се оплакват, че има строителни обекти, които не са прекратили своята дейност. Единият от обектите е на к- г „Градина“. Посока гр. Черноморец, имало някакъв обект, аз лично не съм го виждала, това е информация, която ми предоставиха граждани. Другият обект е някъде около МВР- станцията м. „Мисари“. Има ли такива обекти? Така ли е наистина? Продължава ли строителството? Взети ли са някакви мерки? Наясно съм, че най- вероятно в момента едва ли ще можете да ми отговорите, защото ………. Ще можете така ли? Имах предвид, ако трябва да проверите първо информацията…., какво се случва. Санкционирани ли са тези обекти? Защото пред очите ни се работеше на този обект, за който коментирахме до преди малко. Наложени ли са някакви санкции и глоби? Ние дадохме разрешение, изключително  да довършим само обекти, които са за общината и имат значимост за нея.

Георги Пинелов: Благодаря, г-жо Лулева! Г-н Янакиев!

Тихомир Янакиев: Благодаря, г-н Председател! Г-жо Лулева, по казаното от Вас мога да заявя следното: Във връзка  изпълнието на заповед № 8-Z-382/27.04.2022 г.  на Кмета на Община Созопол, издадена на основание чл.15 от ЗУЧК са извършени следните проверки по строителни обекти:

 1. Строеж „Жилищна сграда” в поземлен имот с кадастрален идентификатор 67800.502.525 гр. Созопол.

Тихомир Янакиев: Всъщност коя е тази сграда?

Иванка Хльостарова: Това е на ул. „Люлин“ ……………………., те не строяха, но имаше сигнал, че не е обезопасена оградата и са направени предписания да се обезопаси така, както трябва.

Тихомир Янакиев: Само искам да кажа и за протокола, че когато съм издал заповеди, когато има сигнал, аз съм разпоредил да се направи пълна проверка. Тоест, не се ограничихме само с един обект по сигнала, а въпреки, че сме с двама човека, сме обходили цялата територия, която е вкарана в самата заповед. Искам да кажа, че това е голям труд не знам дали го осъзнавате, но двама човека го правят, това е физически обход. След това тези хора започват да се занимават и с документацията, защото това е процес, който не включва само да отидеш на място и да кажеш например: „Аз съм кмета, спирай да строиш“. Има си правила, по които трябва да се движим.

 При проверката е установено, че при извършване на строително- монтажните работи по строежа в имота  е изпълнен изкоп, непосредствено до  настилката на улица „Люлин”. С оглед гарантиране на  безопасността  на движението, спокойствието на гражданите и запазване на общинската инфраструктура е изискано с писмо изх. № 94-00-1932/15.06.2022 г.  извършването на следните действия в седемдневен срок:

- да бъде сигнализирана по подходящ начин строителната ограда със съотвените пътни знаци, защото там наистина е опасно и трапа е голям;

- да се извърши оглед на място от проектанта по част „Строителни конструкции”, като в резултат да се представи в Община Созопол неговото писмено становище относно конструктивната устойчивост на изкопния скат и  при необходимост да се предпишат указания за укрепване, като се има предвид действащата строителна забрана и допуснатите изключения съгласно чл.15, ал. от Закона за устройство на черноморското крайбрежие. Имаме разрешение да правим изключение точно в такъв тип случаи или, когато е имало някакво бедствие, както беше силния дъжд. Имахме издадени разрешителни за ремонт на покрив, няма как да му издадеш на човек такова разрешително. Ако искате повече уточнение по този случай можете да получите повече информация на място в общината.

 1. По строеж „Жилищна сграда със сградни ВиК отклонения в поземлен имот с кадастрален идентификатор 67800.503.196 м. „Мисари“, гр. Созопол.

Установено, е че на 09.06.2022 г.  се извършват строително-монтажни работи. Съставен е акт за установяване на административно нарушение на лицето осъществяващо техническо ръководство на строежа г-н Панайот Петров, тоест техническия ръководител на обекта е бил санкциониран.

На 14.06.2022 г. се извършват се строително-монтажни работи. Съставена е  покана изх. № 26-00-942/15.06.2022 г. до Възложителя на строежа „ВИЖЪН ЕСТЕЙСТС” ЕООД за съставяне на акт за установяване на административно нарушение. Това е по тази сграда, ако искате детайли по случая, пак заповядайте в общината.

 1. По строеж „Жилищна сграда секция А и секция Б” в позмлен имот с кадастрален идентификатор 67800.503.333 м. „Мисари“.

Установено, е че на 17.06.2022 г.  се извършват строително-монтажни работи. Съставена е  покана изх. № 26-00-993/27.06.2022 г.  до Възложителите на строежа  „ЕЙ ДЖИ ЕЙЧ 21“ ЕООД и г-н Ясен Марков за съставяне на акт за установяване на административно нарушение.

 1. По строеж „Търговски комплекс” в поземлен имот с кадастрален идентификатор 67800.505.201, УПИ IV 3180, кв.151 м. „Провлака“ гр. Созопол. Това е въпростия обект, за който толкова говорим.

На 21.06.2022 г. се извършват строително-монтажни работи. Съставена е  покана изх.№ 26-00-995/27.06.2022 г. до Възложителя на строежа „КОМЕРС ПРОЕКТ” ЕООД за съставяне на акт за установяване на административно нарушение.

На 16.06.2022 г. се извършват строително- монтажни работи. Съставен е акт за установяване на административно нарушение на лицето, осъществяващо техническо ръководство на строежа г-н Цветко Тончев. След изтичане на срока за възражение /01.07.2022 г./ ще бъде издадено наказателно постановление.

На 06.06.2022 г. се извършват строително-монтажни работи. Съставена е  покана изх.№ 26-00-982/08.06.2022 г. до Възложителя на строежа „КОМЕРС ПРОЕКТ” ЕООД за съставяне на акт за установяване на административно нарушение.

Имат два акта, нали така?

Иванка Хльостарова: Имат две покани и един акт, тъй като колегите като отидат, те имат фирми, които правят само вътрешни ремонти и няма никой от собствениците, нито технически ръководител, на който да съставиш акт. Всъщност само един път сме сварили там техническия ръководител, на който сме направили директно акта за установяване на нарушение. Другите две са изпратени покани до собственика, да дойде да си ги подпише, защото не може да направим наказателно, ако нямаме разписан акт.

Светлана Лулева: Този обект не може ли да се запечата, след като един път е направена покана, съставен е акт, правите всичко възможно по закон. Ясно е, че и при вас са постъпили тези въпроси, щом ги цитирате така тези обекти. Аз лично, не съм се разхождала, за да видя за какво точно става въпрос, но хората идват и се оплакват. Не може ли да се запечатат тези обекти. Някои от обектите са проверявани по повече от един път.

Иванка Хльостарова: Съжалявам, но ние нямаме такива правомощия.

Тихомир Янакиев: Уважаема г-жо Лулева, аз разбирам притесненията Ви. Те са  мои притеснения, не ваши. Всяка сутрин влизам в кабинета си в 07:00 часа и първото нещо, което правя е да видя какви са сигналите постъпили на тел.112 и по нашата дежурна линия. Помолих изрично полицията, защото наглостта на повечето хора е безкрайна. С тежка техника влизаха юни месец и на полицаите казах, че ако не ограничат този достъп на тежките камиони до този обект, аз лично ще отида в РДВР и знам какво да правя след това. Послушаха ме и ограничиха влизането на тежка техника, но ние нямаме точка, която да гласи например: „кметът изпраща г-жа Хльостарова с един голям пластир, да запечата този обект“. Ние имаме възможността да правим актове, актът е 10 000 лв. Значи щом на тези хора не им прави впечатление тази сума, аз не го разбирам. Те имат съставени три акта. Единият е на физическо лице- те са по- малки, но другите два са на юридическо лице, на които актът е по- голям. Ако ги платят навреме плащат с 30% по- малко от сумата. Това е удар по мен. Това съм го обяснил, но се обърнаха към мен и ми казаха, че аз имам лично отношение към това семейство. Никакво лично отношение нямам и миналия път го казах. От януари месец с г-ца Георгиева се занимаваме с този прословут инвеститор. Тя им гледаше проекта под лупа, писа писма до пътни……, до полицията, за тези връзки и те ни обвиниха, че ги бавим, защото инвестицията е много голяма, дали са много пари за строителството, имали договори и т. н. Аз им обясних, че ние работим по закон, но аз не мога да си превиша правомощията, които са ми по закон.

Йордан Петков: Ако може само да допълня, че имат и допълнителни такси, които им съставихме за затварянето на пътя и за разполагане. Сумата е шест цифрена, която те заплатиха.

Тихомир Янакиев: Не сме ги оставили нито за минута. За това ви казвам, обърнаха се към мен и ми казаха „Имате лично отношение към нас“. Нямам! Просто искам правилата да се спазват. Те са за всички хора

 1. В поземлен имот с кадастрален идентификатор 67800.505.502 – улица публична общинска собственост по строеж „Външно кабелно ел.захранване в изкоп“ .

На 06.06.2022 г. е уставено, че не е завършено строителството на кабелни линии в изкоп по тротоара пред  поземлени имоти с кадастрални идентификатори  67800.502.494, 67800.502.495, 67800.502.496, 67800.502.498, 67800.502.499 и 67800.502.500 /квартал 53 по плана на гр. Созопол/, като не са възстановени прокопаните  площи, изградени от тротоарни плочи и бордюри. Съставен е акт за установяване на административно нарушение на строителя „БУЛЕЛЕКТРИКС” ООД.  Актът е предявен с писмо 61-00-105 / 27.06.2022 г. на нарушителя, чрез Общинската администрация по адрес на нарушителя /Бургас/.

 1. По строеж „Жилищна сграда” в позмлен имот с кадастрален идентификатор 67800.7.63 м. „Буджака”, землище на гр. Созопол

На 16.06.2022 г. се извършват строително- монтажни работи. Съставен е акт за установяване на административно нарушение на лицето, осъществяващо техническо ръководство на строежа г-н Йорданов. Изготвено е споразумение за прекрятяване на производството след заплащане на 70 % от минималната санкция  - 700 лв.

 1. По строеж „Ремонт на хотелска сграда“ в позмлен имот с кадастрален идентификатор 81178.501.305 гр. Черноморец.

Установено, е че на 17.06.2022 г.  се извършват строително-монтажни работи. Съставен  е  акт за установяване на административно нарушение на Възложителя Иван Михалев.  Платено е споразумение за прекратяване на производството със стойност 70 % от минималната санкция  - 700лв.

 1. По строеж „Преустройство на склад в Заведение за обществено хранене - бар” в  поземлен имот с кадастрален идентификатор 67800.505.97.21, УПИ I, кв.149 м. „Провлака”, гр. Созопол.

На 06.06.2022 г. се извършват строително- монтажни работи. Съставена е  покана изх.№ 26-00-898/08.06.2022 г. до Възложителя на строежа „СЛАВЯНКА” АД за съставяне на акт за установяване на административно нарушение.

Тихомир Янакиев: Благодаря Ви!

Георги Пинелов: И аз благодаря, г-н Янакиев!

Светлана Лулева: Ясно е, че и до Вас са достигнали негодуванията на жителите на общината и в тази връзка беше и въпроса.

Георги Пинелов: Благодаря Ви! Г-н Георгиев, Вие сте наред!

Цветелин Георгиев: Здравейте колеги, здравейте г-н Председател, здравейте г-н Кмете! За тази сесия не съм си приготвил въпроси, но бях провокиран от Ваш отговор. Вие споделихте на всички нас, с болка най- вероятно, че в момента разполагаме само с един проект, който е от предходно управление, разпределено е от предходни мандати на правителство и т. н. Става въпрос за лодкостоянката. Провокиран съм от отговора Ви да попитам, какво се случва с този така желан обект, желан проект- европроект, с който всички бяхме запознати и е на стойност 10 000 000 лв., за стария град? Вие поканихте обществото, запознахте ги и всеки живя с надежда, че ще се случат хубави неща. Бихте ли ни разказали какво се случва, защото няма продължение на този така дебатиран процес и ако е загубен, каква е причината?

Тихомир Янакиев: Уважаеми г-н Георгиев, там сагата наистина е много голяма. Когато станах кмет проектът още не беше, така да се каже, на терен и тогава условията за финансиране по този проект бяха 85% грант и 15% един вид заемни средства, за финансиране, което ти го осигуряват по една програма ФЛАГ и е с много ниска лихва. Тогава мисля, че беше около 1%, което на тези 8 000 000 лв. за тогава финансирането от 15% е милион и малко с десет годишен период на изплащане на кредита, което идва около сто хиляди лева на година мисля, дори и в тогавашното състояние на общината можеше да си го позволим. Дори да не е първата година, от втората можехме да си го позволим. После аз съм ходил в София за този проект минимум 10 пъти, постоянно с проектантите, с консултантите, във ФЛАГ, с Данкинова. Те идваха тук няколко пъти, с председателя сме ги посрещали. Поне четири пъти са идвали тук. Презентация са правили два пъти и след това правилата се промениха в течение на времето. Казаха ни, че процентите вече не са 15%, а стават 20% и казаха, че пак ще ни финансират. Съгласихме се на 20%. В един момент се получи едно голямо затишие и спряха всякаква комуникация и ние започнахме наново да ровим, защото това е важно, понеже включваше няколко точки на интервенция, които аз в последствие, вече няколко от тях изкарах да бъдат самостоятелни, идентифицирах ги като отделни точки на интервенцията за различни проекти. Последно, което ни бяха казали вече, е че съфинансирането вече е 50% като междувременно преди да ни кажат това, бяха обявили, че са свършили парите, защото те са били прелели от парите, които са били определени за финансовите инструменти, тоест за заемните средства са ги прелели в грантовите схеми. В един момент казват, че няма пари и ние, след като е изчерпан фондът, какво можем да направим и проектът си седя някъде в небитието и така. После ми се обадиха и казаха, че има пак такава възможност и да действаме. Тогава ми обявиха тези 50% и след обявяването, с оглед на това, какво представлява финансовото състояние на общината, прецених, че 50% на 8 000 000 лв са 4 000 000 лв, които ние няма как да поемем като допълнителен дълг. Независимо, че тогава проверих във финансовите показатели, с които мерят Министерството на финансите, обясниха ми устно, че няма да влезе в този паказател и ако ги вземем няма да нарушим тези показатели за финансова стабилност. Защото междувременно вие знаете, че сме в финансово оздравяване, 100 000 лв. може да ги изплащаме, но 400 000- 500 000 лв. вече се усещат повече. Отразят ли се в тези показатели, това ознава, че ние пак сме на червено. Последните разговори, които съм водил са около преди един месец. Това, което направихме с колегите ми е да изкараме част от обектите от този проект. Да намалеят около 4 000 000 лв./4 500 000 лв. и при тези 4 500 000 лв., ако ще се финансират 50% до следващата година евентуално, когато вече не сме в план на финансово оздравяване, няма да плащаме близо 2 000 000 лв. към държавата, които бяха по безлихвения кредит. Правя сметка, щяхме да можем да ги поемем, тези главници, но на този етап изкарахме част от обектите, които бяха по големия проект. Няма да се осъществят всички дейности по него. Честен съм и Ви казвам, че в момента наистина не знам с кого да говоря вече за този проект. Вие виждате как всеки един ден има уволнени, новоназначени, както стана с министъра на културата, бяхме се разбрали нещо с него и след три дни си беше дал оставката.  Така че в тази суматоха, която е, не очаквайте нормална работа. Не знам дали осъзнавате, но всичко, което се случва в момента пречи изключително много на моята работа. Другите кметове , с които си говорим са съгласни с това. Питайте ги дали работят нормално и спокойно и те ще потвърдят, че не.

Цветелин Георгиев: Благодаря Ви!

Георги Пинелов: Благодаря Ви! Г-жо Германова!

Красимира Германова: Благодаря Ви, г-н председател! Г-н кмете, аз се чудих дали да си задам въпроса. Искам просто един коментар да направим. Винаги гледаме, естествено и нормално е да удовлетворим нашите съграждани, да направим така, че да се чувстват добре, на данъкопладците. Тъй като сме туристически курортен град, ние и Черноморец, дори и част от селата ни. Добре е да създаваме добра среда за нашите туристи, защото знаете и вие самия ходите на почивка там, където имате добра среда, както да изкарате няколкото дни, така и обслужването на тази почивка да е добро. В този смисъл, просто, защото съм близо до един от апаратите за синята зона, да Ви попитам. Първо, това е негодуванието на туристите и мисля, че трябва да го вземем предвид, нищо, че те са външни и за няколко дни тук и ще си тръгнат. Ние очакваме да се върнат отново при нас и за това започнах с добрата среда, която трябва да им осигурим. В цяла България, не знам навън как е, има ли няма ли синя зона, но в България аз лично пътувам много, има и програма на телефона праща се съобщение и чрез джи пи ес показва дали си в синя или зелена зона. Напомня ти се след един час, че времето изтича и, ако искаш можеш да си удължиш престоя. При нас това го няма.  Другото, което е- застава туристът на колонката, а те са и отдалечени една от друга колонките, говоря за наблюдение по ул. „Републиканска“. Спира по средата на улицата и бяга или на единия или на другия край, а това отнема поне 10- 15 мин. от времето. Другото, което е,  ако закъснее с пет минути няма как да види. Трябва да се запише на бележка времето за престой. Това е допълнително утежняване на почивката на туриста. Накрая се преборва с апарата и той не му дава бележка. Казвам го, защото бележката едно, че е документ, който е по наша наредба, по наше законодателство, документ за платена услуга. Учудвам се как е направено нещо, което да не дава документ, че е платена такава услуга. Не знам как сте със закона и НАП в това отношение, не говоря за това, което ще платите през телефона, а за пускането на монетата в апарата. Въпросът е, че този платежен документ е и документ за туриста, ако стане, каквато и да е грешка, защото техниката греши понякога. Как той ще докаже, че е заплатил дадената услуга, защото може и туристът. Аз също съм го правила, отивам в Благоевград, пускам съобщение през системата  и се оказва, че съм пуснала не за Благоевград, ами за Ботевград. Може да се обърка една буква, една цифра, но това се доказва с бележката или със съобщение. В този смисъл питам, има ли при вас оплаквания и още нещо, което искам да добавя, което не знам дали ще стане за тази година. Има едно неписано правило, мисля, че в някои общини е част от наредбите им, просто нямах време да погледна, защото ми беше съобщено тази сутрин. Автомобилите, които са изцяло електрически са с предимство и не плащат синя зона. Това е с идеята да опазваме околната среда и да насърчим ползването на такива автомобили. При нас обаче не е така, но е хубаво да помислим в тази насока, дали за промяна в наредбата или по друг начин да поощтрим тези хора, които опазват околната среда.

Тихомир Янакиев: Г-н председател,  ще кажа няколко думи и после, ако може да дадем думата на г-н Петков, защото той е човекът, който отговаря за този проект. Първо искам да кажа, че ние вкарвайки синя зона изпълнихме наредбата си в нейната пълнота. Отзивите, които получаваме, като цяло, са по- скоро положителни, а негативните са точно в техническата част. Аз лично съм получил най- малко поне десет обаждания от познати и приятели, които идват да почиват. Идеята беше синята зона да е около административни обекти. Зоната, която според мен не е много добре дообмислена, макар, че колегите казват, че не съм прав за синята зона, която е на Грийн лайф. Така стигаме до технческия детайл…………..

Красимира Германова: Така е г-н Янакиев, даже аз мога да кажа, че аз и г-жа Стоянова сме едни от инициаторите да я има в наредбата тази синя зона, така че нямам нищо против нея, просто този технически детайл……..

Тихомир Янакиев: Да, Вие бяхте председател на Общински съвет. Сега стигаме до техническия детайл и давам думата на г-н Петков да обясни.

Георги Пинелов: Г-н Петков, имате думата!

Йордан Петков: Аз ще започна по от далеч. Мотивите на синята зона, може би са по ……..

Тихомир Янакиев: Остави мотивите, дай техническата…

Красимира Германова: Мотивите ги знаем, защото те са наши г-н Петков….

Йордан Петков: Не са ваши на всички са, просто искам да ги изясня, мотивите за синята зона са една достъпност на туристите, които казвате, защото, ако я няма …

Красимира Германова: Г-н Петков, отговорете на въпроса, моля Ви! Редовно правите така, че да ни вкарвате изказвания в устата…..

Йордан Петков: Извинявам се много, ако имате нещо лично към мен, нищо лошо не съм казал, просто достъпността на синята зона и сега минавам към………………Съобщенията са по удобно, но проблемът е, че Община Созопол искаше да направи нещо иновативно за цяла България, което да изключи съобщенията, тъй като в частност мобилните оператори искат да има целогодишен договор с общината. Ние имаме за три месеца синя зона, а през останалите месеци няма да се използва, но ще трябва да заплащаме сумата за услугата, която няма да бъде използвана и ще сме на минус. Смятам, че тази система ще се наложи за в бъдеще, знам, че ще е трудно и за нас е така. Преди един ден блокира цялата система изведнъж. Реагирахме за един два часа, но смятам, че и мобилните оператори може да си сменят политиката. Да, трябва да са повече на брой банкоматите, но това ще е за догодина вече. Хората на скобите са предупредени да имат малко снизходителност и да не слагат веднага скоби, но има и такива хора, които прекаляват с наглостта си и седят цял ден там. За електромобилите има места. Пред читалището има две места за зареждане и съответно за паркиране и те са безплатни. На всички зарядни станции ще има по две такива места, които са доста в града, не успяхме сега да ги монтираме, но това е бъдещето. Билетите се фискализират, приемете ги като кафемашините и те са с чипове, които директно се фискализират в НАП. Същата система наложихме и ние. Мислехме, че с касова бележка ще е по- добре, но от фирмата ни казаха, че от опита, който имат, тези фискални машини блокират още повече системата. Зареждането на хартия е още една предпоставка за блокиране на системата. Засега е по този начин. Ако някой иска фактура трябва да се обади на кол центъра, в машината е записано, можем да издадем такава. Реално, наистина туристът не може да докаже, че е заплатил услугата.

Красимира Германова: Благодаря г-н Петков, това ми беше идеята, да се проведе една дискусия и в началото го казах. Идеята е туристът да може да докаже, че е заплатил за престоя на автомобила си. Браво, че сте намерили от гледна точка към НАП как да се справяте. Сигурна съм, че сте обмислили това.

Тихомир Янакиев: Само искам да кажа на г-жа Германова, че сме направили кол- център, има разлепени лепенки, на които е описано как да се свържете с него. Денонощно може да се получи информация. Има опция и със сканиране на  кю ар код и автоматично се отразява. Ако има някакъв проблем, сложили са скоби например, вади се от системата и се вижда в кой час е сканиран. Системата е много интелигентна според мен. Паркоматите са поставени на открито. В Бургас например, има такива на закрито и там можеш да си позволиш да са такива с хартия. Нашите ще ги вали дъжд, пече ги слънце и ако има хартия ще е блокаж. Наскоро видях нещо иновативно пред „Бамбо бийч“. На топките отпред има залепени кю ар кодове, които може да сканираш и така да си заплатиш престоя. Правим всичко възможно, за да можем да облекчим хората. Относно електромобилите в наредбата на Община Бургас и в София изрично е вкарано, ако искате и в нашата наредба можем да го вкараме и мисля, че идеята е добра.

Георги Пинелов: Благодаря, г- н Янакиев! Г-н Стефанов, имате думата!

Илиян Стефанов- общински съветник: Благодаря Ви! Уважаеми г-н председател, уважаеми г- н Янакиев, уважаеми колеги, уважаеми кметове и кметски наместници и администрация, имам няколко въпроса, които искам да задам. Първо искам да благодаря на г- н Йордан Петков за така поднесения отчет за „Обществен ред и сигурност“, който имаме към Община Созопол. Имаме двама служители на длъжност и единият ми въпрос е свързат точно с тази точка. Паякът работи през летния сезон и доколкото знам неговото работно време е до 20:00 часа. Какво правим след този час, когато човек, който си е платил, установи, че на неговото паркомясто има спрян друг автомобил? Търсят съдействие от полицията, но оттам им казват, че към тези паркоместа не могат да вземат отношение. Звънят на общината, на паяка и никой не отговаря. Въпросът ми е как да се реагира извън работното време на паяка? Другят ми въпрос е: Виждам, че кметовете на селата Росен и Равна гора са тук, бях поставил въпрос за новоизграден път по проект с. Росен- с. Равна гора, преди няколко сесии, че има пукнатини. Тогава ми отговорихте, че временно ще ги запълните с някаква сплав. Фирмата, която извършва цялостния ремонт носи ли някакви гаранции? Ще бъдат ли санкционирани, за да си оправят нещата и как стоят работите в този ред на мисли? На предходната сесия Ви дадох едно предложение за почетните граждани, помислихте ли дали с нещо можем да ги толерираме, ако имате някакво виждане по въпроса или поне да изкоментираме допълнително? Днес получих в пощата една молба от жител на с. Габър- Димитър Николов, в което е упоменато, че тази молба ще бъде представена пред министъра на Националната политика, до кмета на Община Созопол, до общински съветници, до Икономическа полиция и т. н. цитирам: Уважаеми господа, това, което виждаме в с. Габър не може да се опише с думи. Отидохме до кметството на кметския наместник Виолета Арабаджиева и я попитахме по какъв начин и по какъв ред се назначават придружители за инвалиди? Тя не искаше да ни обясни…….. Доста е дълго. В момента сами се обслужват пенсионери, които сами ходят да си пазарят и т. н. Обърнете внимание по какъв начин се назначават тези лица, които обслужват трудно подвижни хора и да се вземат под внимание нещата, защото явно има някаква дрязга и не знам дали правомерно се назначават! Това е за сега, благодаря Ви!

Георги Пинелов: Благодаря, г-н Стефанов! Г-н Янакиев, имате думата!

Тихомир Янакиев: Благодаря Ви, г-н Председател! Уважаеми г-н Стефанов, за паяка сте абсолютно прав. Мисля, че не е до осем, а до девет часа, но това няма значение. Изключително трудно е. Това е локализирано като проблем, който още отпреди, когато вкарахме в наредбата за платения абонамент, възникваше постоянно. Единият от вариантите, които мислим, е да дадем възможност на хората, когато им предоставяме паркомясто да го предоставим със скоба, там където обаче е възможно. Обаче, може би ще влезем в ……….. със закона за движение по пътищата, защото има места, които не са изцяло начертани на пътя и по мое мнение са може би над 50% или са в джобове, които не са част от пътната инфраструктура. На тях могат да се поставят скоби и когато отдаваме паркомястото, ние да го дадем със скобата и гражданинът има ангажимент, когато колата я няма, да вдига скобата. Другата идея, която обаче трудно можем да осъществим на този етап, защото честно да Ви кажа, няма хора за работа. Идеята беше да има хора, които да покриват, макар че имахме идея да вземем още един паяк, та другата идея е, ако трябва частна фирма да извикаме за работа през нощта. За този сезон не можем да го направим. Третата идея е евентуално, хората, които са от Обществен ред. Те вършат много допълнителна работа, която съответно ще им се заплати, но те са претоварени по 12- 14 часа работа на ден. Ние дори не намираме хора или един човек, който да отчита паркоматите. Те го правят. Това бяха трите идеи, които аз имам и, които съм обсъждал и поне една за догодина ще осъществим. Сега няма как, няма смисъл да ви лъжа, дори и да сключим договор с някоя фирма за паяк, кога ще дойде, кога ще мине процедурата….. Казвам, че е трудно осъществимо. Но така мисля, че ще можем да контролираме достъпа до тези места.

Илиян Стефанов: За мен най- удачният вариант е втори паяк, защото всяко едно друго нещо дали ще е глоба, дали ще е скоба за нарушителя, човекът, който е заплатил няма да може да паркира.

Тихомир Янакиев: Ако искаме да обхванем 24 часовия цикъл……….

Светлана Лулева: По скоро да има две мобилни групи, които да работят с този паяк, защото този паяк, седи след 20:00 часа и реално може да се използва като втора смяна, да има още хора назначени.

Тихомир Янакиев: Не е възможно, защото обучението на един човек за паяка, няма да ви казвам как намираме хора в момента, в момента сме взели командирован служител от София…….

Йордан Петков: Само, ако ми позволите да допълня, че вечер е много трудно с паяка, тъй като все пак е рисково и според мен в момента реагираме по този начин с кол центъра и те вече предават информацията на полицията, която пък по телефона сезира собственика на автомобила.

Светлана Лулева: Те казват, че нямат касателство по това нещо, защото …… и общо взето всеки, който е заплатил паркомясто, от полицията им казват да се обръщат към общината. Обаче служителите там не могат денонощно на работа.

Тихомир Янакиев: Наистина вечер е много трудно да се работи. Рискуваме застрахователите, на скъпи автомобили особено, да почнат ………. към нас. За това си мисля и казвам, че местата, които са стръмни, където са джобове или където са на част от тротоара, да са със скоби. С тях поне се гарантира по някакъв начин мястото. Макар, че има и такива хора, които могат да спрат до скобата и пак да не можеш да си ползваш мястото. Много ми е неудобно, когато ми се обадят и ми кажат: „взехте ми парите, а пък не мога да си паркирам“. Трябва да има система и да имаме някакво мъдро решение, ако имате идеи, кажете ги.

Стойчо Неделчев: Давам предложение: да има един човек вечерта, който да комуникира с полицията и бързо да се реагира а сигналите.

Тихомир Янакиев: Кол центърът работи! Друг е въпросът, че това, което каза Светла, че полицията не е длъжна и това, което прави и уведомява водача за неправилното спиране, го правят на добра воля.

Стойчо Неделчев: Няма ли как да се направи договор с полицията?

Тихомир Янакиев: Няма как. Много е трудно, защото ние, ако  целогодишно предоставяхме услугата щеше да е лесно, а ние се вместваме в три месеца.

Станимир Андонов- общински съветник: Искам да дам предложение - ако целият град се направи синя зона и няма платени паркоместа, няма да е необходимо да се чудите, как да ги осигурите. Минават слагат скобата и взимат глоба даже. По този начин отпада ангажиментът да осигурявате в късните часове други начини.

Йордан Петков: Само искам да попитам г- н Андонов, ако спрат пред Вас пет автомобила Вие как ще реагирате?

Станимир Андонов: Както е в Бургас, там нямат осигурени места. Спират, където намерят.

Красимира Германова: Г-н Андонов, Вие обикаляли ли сте в един часа, посред нощ, целия квартал и да не намирате къде да си паркирате колата? Виждате едно такси как е махнало табелата за платено паркомясто, не за синя зона и да му звъните и той да Ви каже: „ами какво да кажа, беше свободно място“. Питате го- не е ли прочел табелата, а той Ви казва: „че защо да я чета“! Нищо лично към созополските шофьори.

Тихомир Янакиев: Нека отговоря на другите въпроси на г- н Стефанов! Относно пътя с. Росен- с. Равна гора, г-жо Хльостарова, констатирахте ги, дайте малко повече информация.

Иванка Хльостарова: В момента, отново отиват там колегите, заедно с изпълнителя, така че може би в рамките на деня ще мога и по- конкретно да отговоря. Имат един протокол, който е направен още в края на миналата година. Отстранени са нещата по него, явно има нови.

Тихомир Янакиев: Аз мога да кажа това, което казах и миналия път или съм искал да кажа, не съм сигурен. Когато говорих с директора на фирмата, той ми каза, че там на тези пукнатини иска да сложат първо битум, за да може, ако има ….., който да е на целия участък, защото той каза, че участъка ще се определи къде поддава леглото на пътя. Да го локализираме след като мине интензивния етап и вече ще си покаже къде трябва да се реже. Иначе пътят е с гаранция 10 години. Имаме контакт с изпълнителя, държим го под око и ще го направим по възможно най- добрия начин, който позволява терена там.

Илиян Стефанов: Хубаво е, че имаме гаранция. Положиха битум, минало е доста време, вече могат да реагират.

Тихомир Янакиев: За почетните граждани - добра идея. Трябва само да я вкараме, мисля, че в наредбата. Коя беше наредбата Галя, за безплатните дърва?

Галина Георгиева: По принцип почетните граждани са включени в нашата наредба за символите на Община Созопол, там е част от титлите, но дали там ще има и допълнително, защото там са написани част от техните права, но дали ще сложим там и малко специални облекчения за тях или ще бъде изрично решение, само в тази посока, по- скоро правете предложения до общината какви да бъдат, които ние да оформим, а къде ще се сложат ние ще решим.

Илиян Стефанов: Благодаря, ще ги изкоментираме с вас и с г-н Председателя.

Галина Георгиева: Адресирайте ги до нас, ние съответно ще ги оформим и ще ги върнем, за да ги видите и вие.

Тихомир Янакиев: Относно това, което ми казвате за с. Габър, аз ще проверя, съжалявам, че …………. Г-н Дамянов, да!

Тодор Дамянов- заместник кмет на Община Созопол: Г- н Стефанов, тази жалба, молба стигна и до общината. Днес съм изпратил хора на място, не да правят проверка, а да запознаят жалбоподателя- Димитър Николов Трънков с това. За ваше сведение да кажа, това, което той сезира в документа е, ние там имаме назначен човек по програмата „Асистентска подкрепа“. За с. Габър е назначен един човек и обслужва четирима или трима души, в момента не мога с точност да кажа. Потребителите на тази социална услуга са хора без ТЕЛК, тоест, здрави, но над 65 години и служителят, който е назначен ги подпомага вкъщи, нещо за пазаруване, ако има, за помощ от обичайните за човек неща.Той е писал, че потребителка на тази услуга се е хванала на хорото на събора, как да го коментирам и това е писано и до министъра.  Ще му бъде отговорено писмено. Тук декларирам, че няма никакво нарушение, както е в духа на неговото писание, че здрави хора получават пари. Абсолютно се спазват критериите на програмата и няма никакви злоупотреби. Между другото, този човек остана разочарован, че не е избран за кметски наместник на с. Габър.

Илиян Стефанов: Не съм запознат в детайли, г-н Дамянов! Днес сутринта получих по пощата тази молба. Прегледах какво е написано, аз останах с убеждението, че има хора, които имат нужда от подпомагане и не са включени. Най- вероятно това е проблема.

Тодор Дамянов: В тази програма, нямаме право да включваме хора с ТЕЛК, лежащо болни и други.

Георги Пинелов: Има някакви критерии, които трябва да се покрият.

Илиян Стефанов: Добре, направете някаква проверка и, ако има някой човек, желаещ да се включи или поне да му кажете какъв е пътя да подаде нужната документация. В този ред на мисли го е казал човека.

Георги Пинелов: Колеги, други въпроси имате ли? Г-н Георгиев?

Георги Георгиев- Кмет на с. Равна гора: Тъй като стана въпрос за нашия път, екипът, като е там, ще помоля да проверите. Два пъти ходих до къщата, която е на нивата, мисля, че е французин собственика. Изкопал си е пред двора, не знам какво иска да си прави, но е развалил канавката. Предупредил съм го, каза, че ше бъде възстановена, днес отново минах, но канавката не беше въстановена. Тази пръст, ако евентуално завали един дъжд ще отиде на пътя. Беше обещал да го оправи, но продължава да си седи така, дори е станало цял ров вече.  И друго искам да помоля. Сега в летния сезон децата излизат от училище, а имаме нужда от освежаване на пешеходните пътеки и легнали полицаи, където могат да се направят с бяла боя. Можете ли да съдействате, дали през вашия бюджет или през нашия, за маркиране на пешеходни пътеки и паркоместа?

Георги Пинелов: Благодаря! Г-н Янакиев, имате думата!

Тихомир Янакиев: Ще проверя за канавката. Имам един въпрос към Вас: имате ли докладна за маркировките и за……..? Вие сте кмет, ние сме на сесия, извинявам се, че така ще го кажа, но моля Ви се по надлежния ред ни информирайте къде е, защото сега ще стане г- н Динев и ще каже маркировките и при нас са така и Румен може да стане. Вие сте част от изпълнителната власт, уважаеми дами и господа кметове, не сте общински съветници. Моля ви се по надлежен ред, както трябва да действаме. Напишете ми, с каквото можем ще ви помогнем.

 Георги Пинелов: Колеги, не виждам други въпроси, преминаваме напред.

Уважаеми колеги, на основание чл. 11, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол, неговите комисии и взаимодействията му с общинска администрация, съм длъжен да представям, всяко тримесечие, отчет за изразходените средства за командировъчни и представителни разходи. За периода от 01.03.2022 г. до 31.05.2022 г. нямам направени разходи за командировъчни и представителни такива!

Ако нямате повече въпроси и коментари, предлагам да преминем към дневния ред!

Имате ли въпроси и предложения по него? Не виждам!

Колеги, да гласуваме дневния ред, така, както ви е изпратен.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 Общо гласували: 17

За: 16

Против: 0

Въздържали се: 1

 

Георги Пинелов: Колеги, извинявам се, нека гласуваме дневния ред наново, защото картата на г-н Рейзи е поставена, а той отсъства.

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 Общо гласували: 16

За: 16

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №721

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:

I. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби:

  Докладна записка №410/31.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост на община Созопол в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност.

Докладна записка №436/09.06.2022 г. от Георги Пинелов - председател на Общински съвет - Созопол относно: Отчет за дейността на Общински съвет Созопол и неговите комисии за периода 01.12.2021 г. до 31.05.2022 г.

Докладна записка №450/13.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Кандидатстване на Община Созопол пред Предприятие за управление на дейностите по опазване на околна среда/ПУДООС/ за безвъзмездно финансиране на проект: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Зидарово „-етапно строителство“.

Докладна записка №457/14.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: 1. Даване на съгласие община Созопол да участва при учредяване на Сдружение с нестопанска цел с наименование МИГ „Созопол- Приморско- заедно“

 1. Кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. по процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.  

 

II. Доклад на комисията по финанси и бюджет, международни проекти и програми:Докладна записка №454/13.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на община Созопол за 2022 г.

Докладна записка №455/13.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Допълване в утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2022 година във функция „Общи държавни служби“, функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ и функция „Култура, спорт почивни дейности и религиозно дело“.  

       III. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:

Докладна записка №387/20.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение по реда на чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 63029.114.31 и 63029.114.32, по Кадастралната карта на с. Росен, земеделска територия, м. „Чанаджика“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот за изграждане на „Фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).

Докладна записка №388/20.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение по реда на чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план –  План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 63029.114.29, по Кадастралната карта на с.Росен, земеделска територия, м. „Чанаджика“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот за изграждане на „Фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).

Докладна записка №414/01.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.53.107, по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност „Мапи“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“ .

Докладна записка №425/06.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.4.45, по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност „Буджака“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилни сгради“.

Докладна записка №429/06.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 63015.506.219, по Кадастралната карта на с. Атия, общ. Созопол, земеделска територия, в зоната по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, местност „Старо селище“, с цел промяна предназначението, с отреждане за  „жилищно строителство“  и план за улична регулация на улица осигуряваща транспортен достъп.

Докладна записка №439/10.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за м. „Старо селище”, с. Атия, община Созопол, за включване на територията в предвиденото разширение на регулационните граници на населеното място – с. Атия, кв. „Миньор”, в жилищна устройствена зона с малка височина на застрояване – села – Жм/7, по действащ ОУП на Община Созопол.

Докладна записка №446/13.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение по реда на чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 63029.114.28, по Кадастралната карта на с. Росен, земеделска територия, м. „Чанаджика“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот за изграждане на „Фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).

Докладна записка №447/13.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение по реда на чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 63029.114.23 и 63029.114.24, по Кадастралната карта на с. Росен, земеделска територия, м. „Чанаджика“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот за изграждане на „Фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).

Докладна записка №448/13.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение по реда на чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 63029.114.19, по Кадастралната карта на с. Росен, земеделска територия, м. „Чанаджика“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот за изграждане на „Фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). 

 

IV Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:

Докладна записка №383/18.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 63029.501.248, с. Росен, ул. „Яна Лъскова“ №36-38, община Созопол.

Докладна записка №396/20.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 61114.501.959, с. Равна гора, ул. „Цар Асен“ №43, община Созопол.

Докладна записка №404/27.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, без провеждане публичен търг или конкурс, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 14249.501.165, находящ се в общ. Созопол, с. Габър, ул. „Стефан Караджа“ № 7-А, целият с площ 42 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Урбанизизрана“ и начин на трайно ползване (НТП): „За хранително-вкусова промишленост“.

Докладна записка №406/27.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 40124.501.914, с. Крушевец, ул. „Хан Тервел“, община Созопол.

Докладна записка №411/31.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63029.501.9598, находящ се в общ. Созопол, с. Росен, площ 567 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване (НТП): „Ниско застрояване (до 10m.)“.

Докладна записка №423/03.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на земеделски имот - частна общинска собственост, а именно: поземлен имот (ПИ) с идентификатор 61114.19.66, с площ 20 914 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“, начин на трайно ползване (НТП): „Изоставена орна земя“, с местоположение: Община Созопол, с. Равна гора, местност: „Тумбата“.

Докладна записка №424/03.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на земеделски имоти - частна общинска собственост, находящи се в общ. Созопол, с. Равна гора, с идентификатори 61114.44.59 и 61114.45.58.

Докладна записка №440/10.06.2022 г. от Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол относно: Oтдаване под наем, без провеждането на търг или конкурс, на част от първи етаж на сграда, с идентификатор 63029.501.448.1, със застроена площ 98 квадратни метра (кв.м.), брой етажи 2 /два/, с предназначение: „Здравно заведение“, находящ се в с. Росен ул. „Яна Лъскова“ № 75.

Докладна записка №441/10.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 32737.501.346, представляващи 20/498 квадратни метра идеални части (кв.м. ид.ч.) от ПИ целият с площ 498 кв.м. с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Урбанизизрана“ и начин на трайно ползване (НТП: „Ниско застрояване /до 10m/“, с адрес: общ. Созопол, с. Индже войвода, ул. „Странджа“.

Докладна записка №444/10.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски имоти - частна общинска собственост, с идентификатори: 58400.26.1, 58400.43.4 и 58400.26.92, находящи се в общ. Созопол, с. Присад.

Докладна записка №445/13.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване действието на Разрешително ПОС № 3 / 11.05.2020г. за водовземане  от повърхностен воден обект – язовир „До гробищата“ представляващ № 000121 по КВС /ПИ 61114.25.121 по КК / в землище на с. Равна гора, община Созопол, публична общинска собственост.

Докладна записка №451/13.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Учредяване на допълнително отстъпено право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот - частна общинска собственост – Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 61042.501.489, по кадастрална карта на с. Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ ХХIII-13033, в кв. 37, целият с площ от 501 кв.м.

Докладна записка №452/13.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Учредяване на допълнително отстъпено право на строеж на лица с установени жилищни нужди  върху имот - частна общинска собственост – Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 61042.501.256 по кадастрална карта на с. Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ I-214, в кв.45, целият с площ от 438 кв.м.

Докладна записка №453/13.06.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Искане за безвъзмездно предоставяне на Община Созопол на недвижими имоти – сгради, находящи се в с. Атия, с идентификатори 63015.503.72.2 и 63015.503.72.3 – държавна собственост, с цел задоволяване на обществени потребности от местно значение.

 

Георги Пинелов: Давам думата на г-н Андонов- председател на комисията по  „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“, да представи становището на комисията.

Станимир Андонов: Становище на комисията „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“.

На 22.06.2022 г. от 14:00 часа, се проведе заседание на комисията „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“. В работата на комисията взеха участие всички членове, с изключение на Панайот Рейзи и Анета Филипова, които не присъстваха.

На заседанието присъстваха още:  Георги Пинелов –  председател на Общинския съвет; Тихомир Янакиев –  кмет на Община Созопол; Общински съветници; Служители от общинска администрация.

Разгледаха са следните докладни записки:

   

Докладна записка №410/31.05.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост на община Созопол в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност.

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След  гласуване и в резултат от три гласа „За“, комисията подкрепя докладна записка № 410 и тя ще се разглежда на редовна сесия.

Георги Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма! Нека да гласуваме!

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 16

За: 16

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №722

Общински съвет Созопол прие

    

 1. Приема Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост на община Созопол в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност, съгласно Приложение №1, което е неразделна част от настоящото решение.
 2. Възлага на кмета на община Созопол осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразното изпълнение на решението.

 

 

           Докладна записка №436/09.06.2022 г. от Георги Пинелов- председател на Общински съвет Созопол относно: Отчет за дейността на Общински съвет Созопол и неговите комисии за периода 01.12.2021 г. до 31.05.2022 г.

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След  гласуване и в резултат от три гласа „За“, комисията подкрепя докладна записка № 436 и тя ще се разглежда на редовна сесия.

Георги Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма! Нека да гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕ