Петък, 27 Декември 2019 21:05

Протокол № 4/20.12.2019 г.

Днес,20.12.2019 г., от 13:00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет – Созопол, се проведе четвъртото редовно заседание на Общински Съвет Созопол, под ръководството на Георги Пинелов – Председател на Общинския съвет.


На заседанието присъстваха седемнадесет общински съветника, Тихомир Янакиев – Кмет на Община Созопол,Румен Кисьов – Зам.-Кмет на община Созопол и служители на общинска администрация.
Г. Пинелов: В залата присъстват седемнадесет общински съветника имаме кворум, откривам четвъртото редовно заседание на Общински съвет Созопол.
Колеги всички вие сте получили поканата с така предложения дневен ред. Имате ли въпроси или предложения за промяна или допълнение към дневния ред?
Кр. Германова: В докладна записка №639 е записано,че вносителят е кмета на Община Созопол Тихомир Янакиев, а всъщност вносителят е зам.кметът Румен Кисьов.
Г.Пинелов: Колеги, моля да гласуваме дневния ред с така направената корекция в докладна №639.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ За
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
9 КАТЯ СТОЯНОВА За
10 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
11 ТОДОР ДАМЯНОВ За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
15 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
17 СТАНИМИР АНДОНОВ За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 18

Общински съвет – Созопол прие следния дневен ред:
I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:
1. Докладна записка с вх. №627/25.11.2019г., от Тихомир Янакиев–Кмет на Община Созопол, относно: Относно: Утвърждаване на броя на кметските наместници на територията на община Созопол и определяне на пълномощията на кметските наместници
2. Докладна записка с вх. №629/26.11.2019г., от Георги Пинелов-Председател на Общински съвет, относно: Определяне на представители на Общински съвет – Созопол в Общото събрание на Регионална асоциация на общините „Тракия” /РАО „Тракия”/
3. Докладна записка с вх. №638/29.11.2019г., от Тихомир Янакиев- Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответна тарифа, валидна за територията на община Созопол
4. Докладна записка с вх. №639/29.11.2019г., от Румен Кисьов- зам.кмет на Община Созопол, относно:Определяне на упълномощени представители на Община Созопол в Общото събрание на „Асоциация Общински гори“
5. Докладна записка с вх. №650/03.12.2019г., от Тихомир Янакиев- Кмет на Община Созопол, относно: Избиране на представители на Общински съвет Созопол като членове на комисии по действащите Наредби на Община Созопол
6. Докладна записка с вх. №651/03.12.2019г., от Тихомир Янакиев- Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Общинска кратосрочна програма за енергийна ефективност и ВЕИ на Община Созопол 2019-2022г.
7. Докладна записка с вх. №656/03.12.2019г., от Тихомир Янакиев- Кмет на Община Созопол, относно: Вземане на решения, свързани с провеждане на извънредно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас
8. Докладна записка с вх. №687/09.12.2019г., от Георги Пинелов- Председател на Общински съвет, относно: Даване на съгласие за членство на председателя на Общински съвет – Созопол в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България /НАПОС- РБ/, както и за заплащане на дължимия членски внос
9. Докладна записка с вх. №700/10.12.2019г., от Георги Пинелов- Председател на Общински съвет, относно: Определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България/ НСОРБ/
10. Докладна записка с вх.№702/10.12.2019 г. от Тихомир Янакиев – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване структурата и общата численост на общинска администрация Созопол

II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:
11. Докладна записка с вх. №701/10.12.2019г., от Тихомир Янакиев- Кмет на Община Созопол, относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Общин Созопол за 2019 г.
12. Докладна записка с вх. №707/10.12.2019г., от Тихомир Янакиев- Кмет на Община Созопол, относно: Искане за кредит на основание чл.103, ал.1 от Закон за публичните финанси

III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
13. Докладна записка с вх. №622/22.11.2019г., от Румен Кисьов Заместник Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласие за отдаване под наем на имоти с начин на трайно ползване „полски път“ и напоителни канали, които не функционират по реда на чл.37в, ал.16 ЗСПЗЗ и чл.75б, ал.3 от ППЗСПЗЗ.
14. Докладна записка с вх. №654/03.12.2019г., от Тихомир Янакиев. Кмет на Община Созопол, относно: придобиване на обект/строеж - общинска собственост, реализиран по проект „Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхраняване на опасни отпадъци от домакинства“ по Българо-швейцарската програма за сътрудничество“
15. Докладна записка с вх. №655/03.12.2019г., от Тихомир Янакиев. Кмет на Община Созопол, относно: придобиване на вещи - общинска собственост, съставляващи два броя товарни автомобили/МПС/.
16. Докладна записка с вх. №703/10.12.2019г., от Тихомир Янакиев. Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
17. Докладна записка с вх. №704/10.12.2019г., от Тихомир Янакиев. Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на Годишен план за ползване от общински горски територии собственост на Община Созопол за 2020 година и утвърждаване на ценоразпис за продажба на дървесина добита от горските територии
18. Докладна записка с вх. №705/10.12.2019г., от Тихомир Янакиев. Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
.
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:
19. Докладна записка с вх. №609/13.11.2019г., от Тихомир Янакиев–Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване, по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ, на Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии, за обект: „Второстепенна улица от осова точка 52-67-76-77-78-79-80“, м.“Каваците“, землище на гр.Созопол.
20. Докладна записка с вх. №617/ 19.11.2019г., от Тихомир Янакиев- Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване на схема за разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол за организиране на коледен базар.
21. Докладна записка с вх. №623/22.11.2019г., от Тихомир Янакиев- Кмет на Община Созопол, относно: : Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти, с идентификатори 63015.506.230 и 63015.506.232 по КК на с.Атия, земеделска територия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м.“Старо
селище“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за „жилищна сграда“ и план за улична регулация, за второстепенна улица, осигуряваща достъп, на процедираните поземлени имоти, до съществуваща второстепенна улица.
22. Докладна записка с вх. №624/22.11.2019г., от Тихомир Янакиев- Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на проект на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, за ПИ с идентификатор 81178.5.426, по КК на гр.Черноморец, вид собственост частна, урбанизирана територия, с НТП „за курортен хотел, за почивен дом“, местност „Аклади“, землище на гр.Черноморец, извън границите на урбанизираната територия, за урегулиране и отреждане за „жилищна сграда“.
23. Докладна записка с вх. №625/22.11.2019г., от Тихомир Янакиев- Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, за промяна предназначението и урегулиране на ПИ с идентификатор 67800.10.267 по КК на гр.Созопол, земеделска територия, местност „Мапи“, землище гр.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с отреждане на имота за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“.
24. Докладна записка с вх. №626/25.11.2019г., от Тихомир Янакиев- Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, за промяна предназначението и урегулиране на ПИ с идентификатори 67800.10.254, 67800.10.255 и 67800.10.445 по КК на гр.Созопол, земеделска територия, местност „Мапи“, землище гр.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“.
25. Докладна записка с вх. №631/27.11.2019г., от Тихомир Янакиев- Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 81178.36.265 по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, местност „Външната чешма“, землище гр.Черноморец, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за складова дейност, за изграждане на „складова и офис сграда“.
26. Докладна записка с вх. №632/27.11.2019г., от Тихомир Янакиев- Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за изключване от горска територия, промяна предназначението и урегулиране на ПИ, с идентификатор 67800.36.13 по КК, горска територия, местност „Света Марина“, землище гр.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с отреждане на имота за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“.
27. Докладна записка с вх. №633/27.11.2019г., от Тихомир Янакиев- Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване, по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ, на Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии, за обект: „Трасе на главен водопровод от НВ „Света Марина“, в ПИ с идентификатор 67800.35.104, по КК на гр.Созопол, до края на регулация на гр.Созопол.
28. Докладна записка с вх. №634/27.11.2019г., от Тихомир Янакиев- Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване, по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ, на Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии, за обект: „Трасе на главен водопровод от НВ „Каваци“, до разпределителна мрежа на гр.Созопол“.
29. Докладна записка с вх. №635/27.11.2019г., от Тихомир Янакиев- Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване, по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ, на Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии, за обект: „Довеждащ колектор до КПС “Каваци“, землище гр.Созопол, като част от обект „Интегриран проект за водния цикъл на Созопол – II етап“.
30. Докладна записка с вх. №657/03.12.2019г., от Тихомир Янакиев- Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия, за обект: „Канализационен колектор от ПИ, с идентификатор 81178.32.461 по КК на гр.Черноморец, до съществуваща шахта от колектор „Черноморец“.
31. Докладна записка с вх. №658/03.12.2019г., от Тихомир Янакиев- Кмет на Община Созопол, относно: Допълване на Решение №1177 от Протокол №39/29.06.2018год., в частта на раздел II от решението, с което на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.29, ал.1 (доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.), от ЗОЗЗ, в качеството си на заинтересована страна, по смисъла на чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол дава предварително съгласие трасето на обект: „Трасе на Деривация „Ясна поляна“, да премине през поземлени имоти, в землищата на гр.Созопол, с.Равадиново и гр.Черноморец, общ.Созопол, земеделска територия, общинска собственост, по приложените таблици.
32. Докладна записка с вх. №695/10.12.2019г., от Тихомир Янакиев- Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване, по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ, на Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии, за обект: „Трасе на тласкател от проектно КПС „Червенка-1“ DN125 PE до изливна шахта на главен колектор към проектно КПС „Червенка-2“, землище Черноморец, община Созопол.
33 Докладна записка с вх. №696/10.12.2019г., от Тихомир Янакиев- Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване, по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ, на Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии, за обект: „Трасе на тласкател от проектно КПС „Червенка-2“ до изливна шахта от изграден колектор „Черноморец“, община Созопол.
34. Докладна записка с вх. №697/10.12.2019г., от Тихомир Янакиев- Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Външно ел.захранване на поземлени имоти: 40124.134.220, 40124.134.79, 40124.134.189, 40124.134.184, 40124.134.173, 40124.134.169, 40124.134.142, 40124.134.122, 40124.134.94, 40124.134.129, 40124.134.101, 40124.134.85, 40124.134.52 и 40124.134.70“ в зоната по §4, землище с.Крушевец, община Созопол
V. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СПОРТ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ:
35. Докладна записка с вх. №628/26.11.2019г., от д-р инж. Румен Кисьов-Кмет на Община Созопол, относно: Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол за 2020 година
36. Докладна записка с вх. №694/ 10.12.2019г., от Тихомир Янакиев - Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи

Г. Пинелов: Колеги преминаваме към дневният ред. Давам думата на председателя на
Комисия по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, г-н Станимир Андонов.
Ст. Андонов: Добър ден на всички. На 16.12.2019г. от 14:00 часа, се проведе заседание на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби
в състав:
1. Станимир Андонов – Председател
2. Желязко Иванов
3. Тодор Дамянов
4. Димитринка Господинова
5. Панайот Рейзи

На заседанието присъстваха :
1.Георги Пинелов – Председател на Общинския съвет;
2.Тихомир Янакиев – Кмет на Община Созопол;
3.Румен Кисьов – Зам.кмет;
4.Диян Дунев- юрист на ОбС;
5.общински съветници
6. служители от Общинска администрация.


Комисията разгледа и се произнесе по следните докладни записки

Докладна записка с вх. №627/25.11.2019г., от Тихомир Янакиев–Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на броя на кметските наместници на територията на община Созопол и определяне на пълномощията на кметските наместници

След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа;
Против: няма ;
Въздържали се : няма;

Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната

Г.Пинелов: Колеги, имате ли въпроси по докладната? Моля, да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 СТАНИМИР АНДОНОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ За
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
9 КАТЯ СТОЯНОВА За
10 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
11 ТОДОР ДАМЯНОВ За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
15 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 19


І. В съответствие с утвърдената численост и структура на Общинска администрация община Созопол, утвърждава кметски наместници в следните населени места - с.Присад, с.Вършило, с.Индже войвода и с.Габър.
ІІ.На основание чл.46а ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общинския съвет определя следните пълномощия на кметските наместници:
1. Осигуряват спазването на обществения ред в населеното място, като имат правомощия по чл. 61, 63, 68, 69, 71, 72 и 74 от Закона за Министерството на вътрешните работи на съответната територия на населеното място до пристигане на полицейския орган.
2. Организират и ръководят защитата на населението при бедствия и аварии.
3. Изпълняват бюджета на общината в частта му за населеното място.
4. Отговарят за стопанисването на обекти общинска собственост, намиращи се на територията на населеното място.
5. Длъжностни лица са съгласно Закона за гражданската регистрация, водят регистрите на населението и за гражданското састояние, издават удостоверения въз основа на тях и изпращат актуализационни съобщения до ЕСГРАОН.
6. Извършват и посредничат при извършването на административни услуги на физически и юридически лица. Регистрират жалбите, молбите,сигналите и предложенията на населението и съдействат за тяхното проучване и решаване.
7. Организират провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия.
8. Приемат мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организират охраната на полските имоти.
9. Изпълняват нотариални функции, изрично посочени в чл.83 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност.
10. Извършват връчването на документи, изпратени от компетентен съд, прокуратура, община и други държавни органи съгласно изискванията на действащото законодателство.
11. Оганизират изпълнението на актовете на общинския съвет и на кмета на общината, отнасящи се до територията и гражданите на населеното място.
12. Представят необходимата информация и отговарят на въпроси, поставени от общинските съветници в заседания на общинския съвет или неговите комисии, касаещи населеното място.
13. Подпомагат събирането от населението на дължимите данъци и такси по Закона за местните данъци и такси.
14. Изпълняват заповеди и дейности възложени им от кмета на общината.
15. Притежават всички права, задължения и функции, които съгласно действащото законодателство са възложени на органите на изпълнителната власт на територията на съответното населено място.
16.Съдействат при организиране и провеждане на мероприятията по преброяване на населението, животните, сградния фонд и други, съгласно закона за статистиката.
17.Съдействат за организационно-техническата подготовка и провеждане на избори и референдуми.
18.Могат да участва в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас.
Те се изслушват задължително при обсъждане на въпроси, отнасящи се за кметството.
ІІІ. На кметовете на кметства могат да бъдат възлагани и други функции със закон или друг нормативен акт, както и с правилника по чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА в зависимост от конкретните особености на общината или кметствата
ІV. Задължава кмета на общината в качеството си на работодател, да разпише в Длъжностната характеристика за длъжността „кметски наместник”, приетите по т. І пълномощия.

Ст.Андонов: Комисията разгледа Докладна записка с вх. №629/26.11.2019г., от Георги Пинелов-Председател на Общински съвет, относно: Определяне на представители на Общински съвет – Созопол в Общото събрание на Регионална асоциация на общините „Тракия” /РАО „Тракия”/
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа;
Против: няма ;
Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната

Г.Пинелов: Колеги, моля за вашите предложения.
Т. Дамянов: Предлагам за делегат Андрей Николов и за зам.делегат: Желязко Иванов.
Г.Пинелов: Има ли други предложения? Няма.Моля да гласувате така направените предложения.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 СТАНИМИР АНДОНОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ Против
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Въздържал се
5 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ Против
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ Въздържал се
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
9 КАТЯ СТОЯНОВА За
10 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
11 ТОДОР ДАМЯНОВ За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
15 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За

Общо гласували: 17
За: 13
Против: 2
Въздържали се: 2

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 20

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, избира за представител на Общински съвет Созопол в Общото събрание на Регионалната асоциация на общини „Тракия” следните лица:

1.Андрей Николов – делегат;
2.Желязко Иванов - заместник –делегат

Ст. Андонов: Комисията разгледа Докладна записка с вх. №638/29.11.2019г., от Тихомир Янакиев- Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответна тарифа, валидна за територията на община Созопол.
Общинският съветник П.Рейзи попита има ли намаление в тарифите на таксиметровите услуги
Кметът Тихомир Янакиев: Няма промени, същите са като досега.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа;
Против: няма.;
Въздържали се :няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Г.Пинелов: Колеги, има ли въпроси по докладната?
Кр.Германова: Правено ли е някакво проучване? На какво основание са определени тези цени? Имам предвид, че в последните месеци по време на предизборната кампания бяха проведени много срещи, по време на които се оказа,че има голямо недоволство по отношение на таксиметровите услуги от наши туристи и съграждани, от гледна точка на максималните цени, които през годините сме гласували, включително и аз. В този смисъл имам предложение максималните цени да бъдат намалени, като дневната тарифа е 1,50 лв., а нощната-1,70 лв.
Т.Янакиев: Уважаема г-жо Германова,както вие казахте ,направихме много срещи с нашите съграждани по време на изборите. Лично аз не съм чул, че цените са прекалено високи.
Освен това предложените цени са една рамка, както казвахте преди, в която варират цените. Има възможност цените да бъдат 1,40 лв. и под 1 лев,могат да бъдат и 0,76 лв.Ние задаваме рамката, не определяме на каква цена ще карат таксиметровите шофьори.
В интерес на истината в месеца, в който съм кмет, не съм успял да направя равносметка за всички предходни 12 години, ако ме питате затова.
Кр.Германова: Не ви питам затова, а дали са правени някакви проучвания към сегашния момент.
Т.Янакиев: А миналата и по-миналата година имало ли е проучване сред туристите и жителите на Созопол?
Кр.Германова: Не питайте мен, не съм била кмет.
П.Рейзи: Винаги сме се срещали с таксиметровите шофьори преди да внесем докладната.
Т.Янакиев: По отношение на таксиметровите шофьори, те са много доволни от цените. За мен е по-важно да се направи среща с гражданите. За сега ще го оставим така, а за догодина ще направим общо събрание с гражданите и таксиметровите шофьори. А относно тези цени, те не са задължителни, те са рамка.
Кр. Германова: Независимо, че има максимални и минимални цени,такситата возят на максималните, това всички го знаят. Затова направих предложение за намаляване на максималните цени.
Т.Дамянов: Мисля, че боят на такситата е достатъчно голям и има условия за реална конкуренция и те да си определят цените по които да возят пътниците. Все пак това е един поминък за една голяма част от нашите съграждани и жители на общината. Аз мисля, че е добре да има по-широка граница и те сами да определят индивидуалните си тарифи в тези граници.

Г.Пинелов: Колеги, други предложения? Моля да гласуваме предложението на Красимира Германова.
С резултат от гласуването „За” –8 гласа , „Против” –9 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа. Предложението не се приема.
Колеги, да гласуваме предложението по докладната.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 СТАНИМИР АНДОНОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ Против
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Въздържал се
5 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ Против
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ Въздържал се
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ Въздържал се
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА Въздържал се
9 КАТЯ СТОЯНОВА Въздържал се
10 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
11 ТОДОР ДАМЯНОВ За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
15 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За

Общо гласували: 17
За: 10
Против: 2
Въздържали се: 5

 

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 21

1. Общински съвет Созопол определя минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидна за територията на община Созопол, където е издадено разрешението за таксиметров превоз на пътници:
1.1. Определя тарифа с минимални цени за таксиметров превоз на пътници за територията на община Созопол:
• Дневна тарифа за един километър пробег – 0,75лв;
• Нощна тарифа за един километър пробег – 0,85лв;

1.2. Определя тарифа с максимални цени за таксиметров превоз на пътници за територията на община Созопол:
• Дневна тарифа за един километър пробег – 2,00лв;
• Нощна тарифа за един километър пробег – 2,50лв;
Дневната тарифа важи от 06:00часа до 22:00часа, а нощната тарифа важи от 22:00 часа до 06:00 часа.

Ст. Андонов: Комисията разгледа Докладна записка с вх. №639/29.11.2019г., от Румен Кисьов- Зам.кмет на Община Созопол, относно: Определяне на упълномощени представители на Община Созопол в Общото събрание на „Асоциация Общински гори“
По време на обсъждането бе поправена техническа грешка по отношение името на вносителя на докладната.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: .5 гласа;
Против:няма.;
Въздържали се няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Г.Пинелов: Колеги, моля за вашите предложения
Димитринка Господинова: За упълномощен представител предлагам кмета Тихомир Янакиев, а за негов заместник зам. кмета Румен Кисьов.
Г.Пинелов: Колеги, други предложения? Моля да гласуваме така направените предложения.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 СТАНИМИР АНДОНОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ Против
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Въздържал се
5 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ Против
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ Въздържал се
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ Въздържал се
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА Въздържал се
9 КАТЯ СТОЯНОВА За
10 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА Въздържал се
11 ТОДОР ДАМЯНОВ За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
15 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За

Общо гласували: 17
За: 10
Против: 2
Въздържали се: 5

 

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 22

На основание Чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, Общински съвет Созопол ОПРЕДЕЛЯ:
1. Тихомир Янакиев- Кмет на Община Созопол за упълномощен представител на Община Созопол в Общото събрание на АОГ;
2. Румен Кисьов- зам.кмет за зам. упълномощен представител на Община Созопол в Общото събрание на АОГ;

Ст.Андонов: Комисията разгледа Докладна записка с вх. №650/03.12.2019г., от Тихомир Янакиев- Кмет на Община Созопол, относно: Избиране на представители на Общински съвет Созопол като членове на комисии по действащите Наредби на Община Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 .гласа;
Против: . няма.;
Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Г.Пинелов: Колеги, моля за предложения за представители в комисията по Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост.
Ст.Стаматов: Предлагам Анета Филипова, Андрей Николов и Желязко Иванов
Г.Пинелов: Има ли други предложения? Няма други предложения, предлагам да гласуваме анблок така направените предложения.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 СТАНИМИР АНДОНОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ Въздържал се
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Въздържал се
5 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ Против
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ Въздържал се
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ Въздържал се
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА Въздържал се
9 КАТЯ СТОЯНОВА За
10 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА Въздържал се
11 ТОДОР ДАМЯНОВ За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
15 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За

Общо гласували: 17
За: 10
Против: 1
Въздържали се: 6


Г.Пинелов: Следващата комисия е по чл.7 Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол.
Колеги, моля за вашите предложения
Т.Дамянов: Предлагам Станимир Андонов и Стамат Стаматов
Г.Пинелов: Колеги, други предложения? Моля да гласувате така направените предложения.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 СТАНИМИР АНДОНОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ Въздържал се
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Въздържал се
5 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ Против
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ Въздържал се
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ Въздържал се
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА Въздържал се
9 КАТЯ СТОЯНОВА Въздържал се
10 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА Въздържал се
11 ТОДОР ДАМЯНОВ За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
15 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За

Общо гласували: 17
За: 9
Против: 1
Въздържали се: 7

Г.Пинелов: Колеги, трябва да предложите четирима от нас за членове на комисията чл. 81 ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, двама от които да бъдат поканвани за всяка конкретна процедура.
Ст. Николова: Предлагам Желязко Иванов, Андрей Николов,Станимир Андонов и Димитринка Господинова

Г.Пинелов: Колеги, има ли други предложения? Моля да гласувате така направените предложения анблок, тъй като няма други постъпили такива.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 СТАНИМИР АНДОНОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ Въздържал се
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Въздържал се
5 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ Против
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ Въздържал се
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ Въздържал се
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА Въздържал се
9 КАТЯ СТОЯНОВА Въздържал се
10 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА Въздържал се
11 ТОДОР ДАМЯНОВ За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
15 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За

Общо гласували: 17
За: 9
Против: 1
Въздържали се: 7

 


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 23

Р Е Ш Е Н И Е :
1. Избира като свои представители в комисия по чл.8 ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост следните общински съветници
1. Анета Филипова
2.Андрей Николов
3.Желязко Иванов
2. Избира като свои представители в комисия по чл.7 Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски или други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол следните общински съветници
1. Станимир Андонов
2.Стамат Стаматов
3. Избира като свои представители в комисия по чл. 81 ал.1 Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост следните общински съветници, двама от които да бъдат поканвани за всяка конкретна процедура.
1.Желязко Иванов
2.Андрей Николов
3.Станимир Андонов
4..Димитринка Господинова

 

Ст. Андонов: Комисията разгледа Докладна записка с вх. №651/03.12.2019г., от Тихомир Янакиев- Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Общинска кратосрочна програма за енергийна ефективност и ВЕИ на Община Созопол 2019-2022г.
Общинският съветник П.Рейзи попита кое налага приемането на тази програма.
Кметът Тихомир Янакиев: Програмата е направена по изискванията на чл. 10, ал.1 и ал.2 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници и Указанията на Агенцията за устойчиво енергийно развитие от 2016г. Целта на тази програма, която е с тригодишен период на действие е да се насърчи използването на възобновяеми източници на енергия от населението и бизнеса в общината.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа;
Против: няма;
Въздържали се:няма:;

Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Г.Пинелов: Колеги, вносителят на тази докладна кметът тихомир Янакиев иска да направи изявление.
Т.Янакиев: Уважаеми съветници, оттеглям докладната, тъй като програмата е със срок 2019-2022 година, а 2019 година вече изтече, което налага да бъде разработена нова стратегия и след което ще я представя за гласуване през следващата година.
Г.Пинелов: Колеги, моля да гласуваме оттеглянето на докладната.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 СТАНИМИР АНДОНОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 КАТЯ СТОЯНОВА За
10 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
11 ТОДОР ДАМЯНОВ За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
15 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


Ст. Андонов: Комисията разгледа Докладна записка с вх. №656/03.12.2019г., от Тихомир Янакиев- Кмет на Община Созопол, относно: Вземане на решения, свързани с провеждане на извънредно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас
Докладната бе оттеглена от вносителя по време на комисията.
Т.Янакиев: Оттеглих докладната, тъй като събранието на Асоциацията бе на 19 декември, а сесията е днес, на 20 декември.
Ст. Андонов: Комисията разгледа Докладна записка с вх. №687/09.12.2019г., от Георги Пинелов- Председател на Общински съвет, относно: Даване на съгласие за членство на председателя на Общински съвет – Созопол в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България /НАПОС- РБ/, както и за заплащане на дължимия членски внос
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа;
Против:няма.;
Въздържали се:няма:;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната

Г.Пинелов: Колеги, моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 СТАНИМИР АНДОНОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ Против
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 КАТЯ СТОЯНОВА За
10 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
11 ТОДОР ДАМЯНОВ За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
15 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За

Общо гласували: 15
За: 14
Против: 1
Въздържали се: 0

 

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 24

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, дава съгласие председателят на Общински съвет Созопол да членува в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България, като дължимия членски внос е за сметка на бюджета на Общината в частта ,,Общински разходи за Общинския съвет и параграфа за разходи за членски внос и участие в нетърговски организации’’.


Ст. Андонов: Комисията разгледа Докладна записка с вх. №700/10.12.2019г., от Георги Пинелов- Председател на Общински съвет, относно: Определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България/ НСОРБ/

След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа;
Против:няма;
Въздържали се:няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната

Г.Пинелов: Колеги, моля за предложения.
Димитринка Господинова: Предлагам за делегат Георги Пинелов и при невъзможност- Станимир Андонов
Г.Пинелов: Колеги има ли други предложения? Моля да гласувате , така направеното предложение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 СТАНИМИР АНДОНОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
9 КАТЯ СТОЯНОВА За
10 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
11 ТОДОР ДАМЯНОВ За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
15 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 25

1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България представителя на общинския съвет
Георги Леонидов Пинелов Председател на ОбС
2. При невъзможност за участие на определения по т. 1 делегат в заседание на Общото събрание,той ще бъде заместван от Станимир Киряков Андонов, общински съветник

 

Ст. Андонов: Комисията разгледа Докладна записка с вх.№702/10.12.2019 г. от Тихомир Янакиев – Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване структурата и общата численост на общинска администрация Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа;
Против:няма;
Въздържали се:няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Г.Пинелов: Колеги, имате ли въпроси?
Кр.Германова: Г-н кмете, в така предложената структура, главният архитект е на подчинение на директора на дирекция. Според моите познания, главният архитект е визионера на общината, не би ли следвало да бъде на пряко подчинение на кмета?
Т.Янакиев: На този въпрос ще отговори заместник кмета Румен Кисьов.
Р.Кисьов: Няма нищо нередно или необичайно, в това което е заложено в структурата, в много общински администрации това е практика.Администрацията администрира преди всичко процеси в една определена област, в случая градоустройство,строителство, архитектура и т.н. и от тази гледна точка структурата, която предлагаме, е заложено главният архитект да е началник на този отдел.Няма нищо нередно в това като водещ в тези процеси да бъде началник в първия отдел чисто административно, а кметът е началник на всички служители.Според така предложената структура се запазва субурдинацията при работа с останалите дирекции и отдели.
Кр.Германова: Благодаря за отговора, но моето мнение е че главният архитект не може да бъде подчинен на директор дирекция.
Г.Пинелов: Други въпроси, колеги? Влизаме в процедура на гласуване

Ст. Андонов:

1.РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНАТА
1.1. Кмет;
1.2. Заместник кметове;
1.3.Секретар;
1.4.Кметове на кметсква;
1.5.Кметски наместници.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 СТАНИМИР АНДОНОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА Въздържал се
9 КАТЯ СТОЯНОВА За
10 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА Въздържал се
11 ТОДОР ДАМЯНОВ За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
15 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За

Общо гласували: 16
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 2


2.ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ – Организирана в 2(две) дирекции и 6(шест)отдела както следва:
2.1.Дирекция „Административно-правна“ включваща:
2.1.1.Отдел „Правно-нормативен и човешки ресурси“;
2.1.2.Отдел „Административно-информационен“;
2.1.3.Отдел „Гражданска регистрация“;

2.2. Дирекция „Финансово-счетоводна“ включваща:
2.2.1.Отдел „Счетоводно-стопански“;
2.2.2.Отдел „Счетоводно-бюджетен“;
2.2.3.Отдел „Местни данъци и такси“;

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 СТАНИМИР АНДОНОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ Въздържал се
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ Въздържал се
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ Въздържал се
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА Въздържал се
9 КАТЯ СТОЯНОВА Въздържал се
10 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
11 ТОДОР ДАМЯНОВ За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
15 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За

Общо гласували: 16
За: 11
Против: 0
Въздържали се: 5

3.СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ – Организирана в 3(три) дирекции и 8(осем)отдела както следва:

3.1. Дирекция „Устройство на територията, строителство и кадастър“ включваща:
3.1.1.Отдел „Градоустройство и кадастър“;
3.1.2.Отдел „Строителство“;
3.1.3.Отдел „Инвестиционна политика и екология“;

3.2. Дирекция „Управление на собствеността, стопански дейности и контрол“ включваща:
3.2.1.Отдел „Недвижима собственост и транспорт“;
3.2.2.Отдел „Стопански дейности и туризъм“;
3.2.3.Отдел „Проекти“;

3.3. Дирекция „Образование, култура, социални дейности и спорт“ включваща:
3.3.1.Отдел „Образование, култура, социални дейности и спорт“;
3.3.2.Отдел „Общинска селищна система и връзки с обществеността“.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 СТАНИМИР АНДОНОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ Въздържал се
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ Против
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ Въздържал се
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА Въздържал се
9 КАТЯ СТОЯНОВА Въздържал се
10 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА Въздържал се
11 ТОДОР ДАМЯНОВ За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
15 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За

Общо гласували: 16
За: 10
Против: 1
Въздържали се: 5

4.ДЛЪЖНОСТИ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА КМЕТА - Организирана в 1(един)отдел както следва:
4.1. Отдел „Специални и контролни дейности“.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 СТАНИМИР АНДОНОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
9 КАТЯ СТОЯНОВА За
10 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
11 ТОДОР ДАМЯНОВ За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
15 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0


II.ОПРЕДЕЛЯ, считано от 01.01.2020г.:
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 СТАНИМИР АНДОНОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ Въздържал се
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ Въздържал се
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА Въздържал се
9 КАТЯ СТОЯНОВА Въздържал се
10 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
11 ТОДОР ДАМЯНОВ Въздържал се
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
15 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За

Общо гласували: 16
За: 11
Против: 0
Въздържали се: 5


1.ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ на общинска администрация – 123 щатни бройки.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 СТАНИМИР АНДОНОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
9 КАТЯ СТОЯНОВА За
10 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
11 ТОДОР ДАМЯНОВ За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
15 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0


2.Численост на администрацията в кметствата, както следва:
2.1. гр.Черноморец -9 бр.
2.2. с.Зидарово – 2бр.
2.3. с.Крушевец -2бр.
2.4. с.Равна гора-2бр.
2.5. с.Росен-2бр.
2.6. с.Равадиново - 2бр.
2.7.с.Атия - 2бр.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0


3.Численост на администрацията в кметските наместничества, както следва:
3.1. с.Габър – 1,5 бр.
3.2. с.Индже войвода - 1,5 бр.
3.3. с.Присад - 1,5 бр.
3.4. с.Вършило - 1,5 бр.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 СТАНИМИР АНДОНОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ Въздържал се
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
9 КАТЯ СТОЯНОВА За
10 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
11 ТОДОР ДАМЯНОВ За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
15 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За

Общо гласували: 16
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 1


II.ОПРЕДЕЛЯ, считано от 01.01.2020г.:
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 СТАНИМИР АНДОНОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
9 КАТЯ СТОЯНОВА За
10 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
11 ТОДОР ДАМЯНОВ За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
15 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0


Ст. Андонов: Колеги, а сега да гласуваме цялото решение.
Г.Пинелов: Колеги, моля да гласуваме така направеното предложение за структурата на общинската администрация.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 СТАНИМИР АНДОНОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ Въздържал се
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
9 КАТЯ СТОЯНОВА За
10 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
11 ТОДОР ДАМЯНОВ За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
15 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За

Общо гласували: 16
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 1

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 26


I.ОДОБРЯВА, считано от 01.01.2020г. структура на Общинска администрация Созопол, както следва:

1.РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНАТА
1.1. Кмет;
1.2. Заместник кметове;
1.3.Секретар;
1.4.Кметове на кметсква;
1.5.Кметски наместници.

2.ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ – Организирана в 2(две) дирекции и 6(шест)отдела както следва:
2.1.Дирекция „Административно-правна“ включваща:
2.1.1.Отдел „Правно-нормативен и човешки ресурси“;
2.1.2.Отдел „Административно-информационен“;
2.1.3.Отдел „Гражданска регистрация“;

2.2. Дирекция „Финансово-счетоводна“ включваща:
2.2.1.Отдел „Счетоводно-стопански“;
2.2.2.Отдел „Счетоводно-бюджетен“;
2.2.3.Отдел „Местни данъци и такси“;

3.СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ – Организирана в 3(три) дирекции и 8(осем)отдела както следва:

3.1. Дирекция „Устройство на територията, строителство и кадастър“ включваща:
3.1.1.Отдел „Градоустройство и кадастър“;
3.1.2.Отдел „Строителство“;
3.1.3.Отдел „Инвестиционна политика и екология“;

3.2. Дирекция „Управление на собствеността, стопански дейности и контрол“ включваща:
3.2.1.Отдел „Недвижима собственост и транспорт“;
3.2.2.Отдел „Стопански дейности и туризъм“;
3.2.3.Отдел „Проекти“;

3.3. Дирекция „Образование, култура, социални дейности и спорт“ включваща:
3.3.1.Отдел „Образование, култура, социални дейности и спорт“;
3.3.2.Отдел „Общинска селищна система и връзки с обществеността“.


4.ДЛЪЖНОСТИ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА КМЕТА - Организирана в 1(един)отдел както следва:
4.1. Отдел „Специални и контролни дейности“.

II.ОПРЕДЕЛЯ, считано от 01.01.2020г.:

1.ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ на общинска администрация – 123 щатни бройки.

2.Численост на администрацията в кметствата, както следва:
2.1. гр.Черноморец -9 бр.
2.2. с.Зидарово – 2бр.
2.3. с.Крушевец -2бр.
2.4. с.Равна гора-2бр.
2.5. с.Росен-2бр.
2.6. с.Равадиново - 2бр.
2.7.с.Атия - 2бр.

3.Численост на администрацията в кметските наместничества, както следва:
3.1. с.Габър – 1,5 бр.
3.2. с.Индже войвода - 1,5 бр.
3.3. с.Присад - 1,5 бр.
3.4. с.Вършило - 1,5 бр.


Г.Пинелов: Благодаря на Станимир Андонов. Моля мястото си да заеме председателят на Комисия по финанси и бюджет, международни проекти и програми Тодор Дамянов.

Т.Дамянов: Добър ден колеги, на 16.12.2019г. от 14:15 часа, се проведе заседание на Комисия по финанси и бюджет, международни проекти и програми в състав:

1. Тодор Дамянов – Председател
2. Димитринка Господинова
3. Станимир Андонов
4. Цветелин Георгиев
5. Красимира Германова

На заседанието присъстваха :
1.Георги Пинелов – Председател на Общинския съвет;
2.Тихомир Янакиев – Кмет на Община Созопол;
3.Румен Кисьов – Зам.кмет;
4.Диян Дунев- юрист на ОбС;
5.общински съветници
6. служители от общинска администрация
Комисията разгледа и се произнесе по следните докладни записки :
Докладна записка с вх. №701/10.12.2019г., от Тихомир Янакиев- Кмет на Община Созопол, относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2019 г.
По време на заседанието на Комисията общинският съветник Красимира Германова зададе въпроса: Кое налага промените в разходната част на бюджета?
Кметът Тихомир Янакиев отговори: Няколко са обектите, които касаят промените в Капиталовата програма обосновани от докладни на общински служители и касаят закупуване и обновяване на защитната стена в Общината, къщичките на Коледния базар и ремонт на пътя Созопол-Равадиново.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма:;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.


Г.Пинелов: Колеги, имате ли въпроси по докладната?
Кр. Германова: Имам два въпроса. Първият ми въпрос е за пътя за с. Равадиново.Кое налага тези 100 хил.лв. за пътя Равна гора- Росен да бъдат прехвърлени за ремонт на пътя с. Равадиново и да се откажем от ремонта на пътя Равна-гора- Росен?
Т.Янакиев: Уважаема г-жо Германова,Община Созопол е одобрена по Постановление на Министерски съвет за финансиране на пътния участък Росен- Равна гора с 1,7 млн. лв. от излишъка в Републиканския бюджет. Тези 100 хил. лв. отиват за ремонта на пътя с. Равадиново и с останалите, преназначени затова, общо 200 хил. лв. са достатъчно да се направи добър ремонт на отсечката "Златна рибка"- Равадиново. А жителите на селата Равна гора и Росен могат да се радват на нов път.
Вторият ми въпрос е по повод къщичките за Коледния базар, които вече са сложени. Процедурата е първо да мине решението, после да се разгледат молбите и след това да се вземе решение кой да наеме къщичките. Това означава ли, че този общински съвет ще се превърне в мокър печат на решенията на кмета?
Т.Янакиев: Г-жо Германова, този общински съвет не е и няма да бъде мокър печат. Аз ви го гарантирам. А относно законността на взетите решения,служителите на общината ще ви обяснят каква е процедурата.
Галя Георгиева: Инициативата за къщичките бе от граждани на Созопол, доста масова инициатива. Тези къщички не се отдават под наем, те са на общината и тя ги предоставя безвъзмездно, а самите хора за да може да се организира мероприятието внесоха суми като дарение, като целева субсидия.
Кр. Германова: Г-н кмете, това не са ли скрити приходи? Моят въпрос беше ,че къщичките са поставени преди да има решение за тях.
Т.Янакиев: Поставянето на къщичките е напълно законно и служителката ви го обясни. Не е например, както вие направихте преди 4 години осветление на Санта Марина, а го вкарахте за гласуване в общинския съвет след 6 месеца. И мога още да изредя, ако вляза във тази полемика.
Г.Пинелов: Колеги, има ли други въпроси. Влизаме в процедура на гласуване.

Т.Дамянов:

било увеличение става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 43 100лв. 1 000лв. 44 100лв.
в т.ч.
било увеличение става
§ 52-01 – придобиване на компютри
и хардуер: 18 100лв. 5 000лв. 23 100лв.
в т.ч.
-Компютърни конфигурации,
преносими компютри, лазерни
принтери, мултифункционално
устройство, сървърно оборудване,
хардуер 15 100лв. 5 000лв. 20 100лв.

било намаление става
§ 52-03 – придобиване на друго 10 000лв. 4 000лв. 6 000лв.
оборудване, машини и съоръжения:
в т.ч.
-UPS – сървърно 4 000лв. 4 000лв. 0лв.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 ТОДОР ДАМЯНОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ За
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
9 КАТЯ СТОЯНОВА За
10 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
15 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
17 СТАНИМИР АНДОНОВ За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

 


било намаление става
§ 53-00 – придобиване на НМДА 65 100лв. 1 000лв. 64 100лв.
в т.ч.
§ 53-01 –придобиване на 46 300лв. 1 000лв. 45 300лв.
програмни продукти и лицензии
за програмни продукти:
в т.ч.
-Софтуер за антивирусна защита 10 300лв. 1 000лв. 9 300лв.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 ТОДОР ДАМЯНОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ За
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
9 КАТЯ СТОЯНОВА За
10 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
15 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
17 СТАНИМИР АНДОНОВ За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


1.2.Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” –намаление с 12 000лв. в дейност 622 „Озеленяване“ и извършва компенсирани промени в частта за капиталови разходи в дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците“ в обема на общите разходи за дейността, както следва:
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 ТОДОР ДАМЯНОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ За
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
9 КАТЯ СТОЯНОВА За
10 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
15 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
17 СТАНИМИР АНДОНОВ За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


-Дейност 622 „Озеленяване“ – намаление с 12 000лв., по параграфи, каакто следва:
било намаление става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 15 260лв. 12 000лв. 3 260лв.
в т.ч.
§ 52-06 –изграждане на
инфраструктурни обекти:
в т.ч.
-Изграждане на оптична мрежа
и видеонаблюдение в Общински лесопарк
"Света Марина" гр.Созопол 15 260лв. 12 000лв. 3 260лв.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

Общо гласували: 15
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 2

 

-Дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците“ - извършва компенсирани промени по параграфи в обема на общите разходи за дейността, както следва:
било - става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 1 030 367лв. - 1 030 367лв.
в т.ч.
било увеличение става
§ 52-03 – придобиване на друго
оборудване, машини и съоръжения:
-Изграждане на система за
видеонаблюдение в обект РДНО 0лв. 12 000лв. 12 000лв.

било намаление става
§ 52-06 –изграждане на
инфраструктурни обекти:
- Частична рекултивация на Клетка 1 и
Клетка 2 съгл.план за рекултивация
на РДНО - Етап 1 СМР 519 372лв. 12 000лв. 507 372лв.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 ТОДОР ДАМЯНОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ Въздържал се
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ Въздържал се
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА Въздържал се
10 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
15 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
17 СТАНИМИР АНДОНОВ За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За

Общо гласували: 14
За: 11
Против: 0
Въздържали се: 3


1.2.Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” –намаление с 12 000лв. в дейност 622 „Озеленяване“ и извършва компенсирани промени в частта за капиталови разходи в дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците“ в обема на общите разходи за дейността, както следва:
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО


Общо гласували: 15
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 1


-Дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“ - извършва компенсирани промени в частта за капиталови разходи – целеви средства от РБ, както следва:
било - става

§ 51-00 – основен ремонт 310 000лв. - 310 000лв.
в т.ч.
било намаление става
- Основен ремонт на път
BGS 1212 - с.Росен - с.Равна гора 100 000лв. 100 000лв. 0лв.

било увеличение става
- Основен ремонт на път BGS 1211
гр.Созопол - с.Равадиново 100 000лв. 100 000лв. 200 000лв.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 ТОДОР ДАМЯНОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ Против
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ Против
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
9 КАТЯ СТОЯНОВА За
10 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
15 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
17 СТАНИМИР АНДОНОВ За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За

Общо гласували: 15
За: 13
Против: 2
Въздържали се: 0

 

-Дейност 898 „Други дейности по икономиката“ – увеличение с 12 000лв.

било увеличение става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 79 780лв. 12 000лв. 91 780лв.
в т.ч.
§ 52-19 – придобиване на други ДМА:
-Изработка, доставка и монтаж на 8 броя
дървени къщички 0лв. 12 000лв. 12 000лв.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ Въздържал се
2 ТОДОР ДАМЯНОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ Въздържал се
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
9 КАТЯ СТОЯНОВА За
10 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
15 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
17 СТАНИМИР АНДОНОВ За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За

Общо гласували: 15
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 2

1.3. Функция „Икономически дейности и услуги” – увеличение с 12 000лв. в дейност 898 „Други дейности по икономиката“ и извършва компенсирани промени в дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“ в частта за капиталови разходи – целеви средства от РБ, по дейности и параграфи, както следва:
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 ТОДОР ДАМЯНОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
9 КАТЯ СТОЯНОВА За
10 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА Въздържал се
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
15 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
17 СТАНИМИР АНДОНОВ За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За

Общо гласували: 16
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 1

Т.Дамянов: И като цяло предложението за решение
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 ТОДОР ДАМЯНОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ Въздържал се
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ Въздържал се
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА Въздържал се
9 КАТЯ СТОЯНОВА За
10 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА Въздържал се
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
15 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
17 СТАНИМИР АНДОНОВ За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За

Общо гласували: 15
За: 11
Против: 0
Въздържали се: 4

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 27

Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол - собствен за 2019г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи


Въз основа на приетите решения по т.1.1, т.1.2 и т.1.3 Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2019г
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО


Общо гласували: 15
За: 11
Против: 0
Въздържали се: 4

 

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 28
Въз основа на приетите решения по т.1.1, т.1.2 и т.1.3 Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2019г./Приложение №1/
било - става

Общо капиталови разходи: 4 479 452лв. - 4 479 452лв.
в т.ч. от:
-собствени средства за местни
дейности 2 573 558лв. - 2 573 558лв.

 

Т.Дамянов: Комисията разгледа Докладна записка с вх. №707/10.12.2019г., от Тихомир Янакиев- Кмет на Община Созопол, относно: Искане за кредит на основание чл.103, ал.1 от Закон за публичните финанси
Общинският съветник П.Рейзи попита какво налага този кредит.Няма ли да попречи за по-голям заем в рамките на Оздравителния план?
Кметът Тихомир Янакиев: Тези средства ще бъдат разходвани за разплащане на просрочени задължения от 2018 г. към доставчици. Предприел съм разговори с тях за разсрочване на задълженията на общината към тях. Този кредит няма да попречи да заявим по-голям кредит в рамките на оздравителния план. Оздравителния план ще бъде преработен и ще представим нов на Финансовото министерство.
Г-жа Метинева от общинска администрация разясни параметрите на кредита и уточни, че той ще бъде върнат до 30 юни 2020 г.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа;
Против: няма;
Въздържали се :няма:;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната

Г.Пинелов: Въпроси към докладната, колеги?
Т.Янакиев: Уважаеми общински съветници, дами и господа, граждани, ние коментирахме този заем в комисиите, но гражданите и обществеността също трябва да знаят. Това е заем, който не е свързан с капиталовите разходи и по него не се прави обществено обсъждане, затова е редно да се каже тук, за какво точно ще бъдат необходими тези пари.
Този заем е до размера на целевата субсидия и ще го ползваме да закърпим дупките, които бяха пробити от предходното управление. Към настоящия момент в Община Созопол има неразплатени задължения към доставчиците в размер на 3,5 млн. лв., като задълженията към определени фирми са доста сериозни по размер. Оздравителният план, по който работим не предвижда конкретика и разговори с фирмите- доставчици и разсрочване на техните вземания. Ние в момента точно това правим, за да можем да приведем плана във вид, който да представим пред Министерството на финансите, за да можем да пристъпим към теглене на нов кредит след това,за да разплатим задълженията от предния мандат.
Само искам да кажа, че просроченото задължение към сметопочистващата фирма РТК е 700 хил. лв. Вече сме провели няколко срещи с фирмата и сме договорили погасителен план, по който Община Созопол да се издължи.
Вчера имах неприятен разговор с поредната фирма, към която общината дължи пари, а именно фирмата, която прави проекта за осветлението, а всъщност за реализацията на този проект беше теглен заем от 4,5 млн. лв. Оказва се, че по този проект общината дължи 300 хил. лв. към доставчика на изпълнението на този проект. И към него сме отправили предложение за разсрочено плащане, надяваме се, че фирмата ще приеме.
Община Созопол и аз като кмет имаме желанието да се разплатим, ако не на 100 %, то поне на 80% още тази година. Освен тези задължения, общината дължи и 1,8 млн. лв. неплатени през годините отчисления към РИОСВ, а г-жа Тонка Атанасово ми изпрати поредното писмо, с което ме приканва да започнем да разплащаме тези задължения. А това са суми, които е трябвало да бъдат изплащани през годините, защото са целеви и не могат да бъдат разходвани за други цели.
Няма да изреждам и другите фирми, ако медиите желаят могат да дойдат в кабинета ми и да се запознаят с конкретния списък.
Община Созопол желае да бъде коректна към контрагентите, защото всяка фирма може да наложи запор на сметките й.
Община Созопол трябва в не много дълъг период да влезе във финансова рамка, отговаряща на изискванията на Министерството на финансите. И който и да дойде след 4 години кмет аз с чиста съвест да кажа,че съм си свършил работата.
Ще има обсъждане на бюджета за 2020 година, но хората трябва да знаят, че коланите ще бъдат затегнати.
И да допълня, че дори с тези разходи по къщичките за Коледния базар, разходите за по празнуването от 1 декември до 31 декември са наполовина по-малко от предходната година.
Г.Пинелов: Колеги, има ли други въпроси? Моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 ТОДОР ДАМЯНОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
9 КАТЯ СТОЯНОВА За
10 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
15 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
17 СТАНИМИР АНДОНОВ За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 29

РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21, ал. 1 т. 10 от ЗМСМА и чл. 103, ал. 1 от Закон за публичните финанси
1. Дава съгласието си Кмета на общината да отправи искане за безлихвен заем към Министъра на финансите със следните параметри:
- Размер на кредита 499 900,00 лв.
- Срок на възстановяване - до 30.06.2020 г.
- Предназначение: - за разплащане на просрочени задължения към доставчици.

Г.Пинелов: Колеги, давам думата за изказване на общинския съветник Стойчо Неделчев
Стойчо Неделчев: Ние в Равадиново имаме два изхода и се надявам средствата така да се изразходят,че да се оправят нещата, но най- болният въпрос е това с изсипване на строителни отпадъци- цели планини и пътят остава в ниското. За да се получи добро асфалтиране трябва да се спре да извозването и изсипването на строителни материали там. Ако може Вашият екип да наблегне там и да спасим пътя.
Т.Янакиев: Ако става въпрос за нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци,издал съм заповед на кметовете на съответните населени места, да се следи и да не се допуска.
Аз съм съгласен с вас, че 200 хил. лв. не са достатъчни да направим хубав асфалтиран път, но те са началото. , да се помогне тези дупки по пътя да се запушат. Освен това за с. Равадиново са предвидени средства от Капиталовата програма за улици,така че също ще могат да се ремонтират улици в селото.
Вие, общинските съветници от съответните населени места трябва да кажете къде точно, кои участъци са най- належащи за ремонт.
Г.Пинелов: Колеги, други въпроси и коментари. Давам 5 минути почивка.


Г.Пинелов: Колеги, продължаваме заседанието. Присъстват 16 общински съветника, имаме кворум. Давам думата на председателя на Комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост Желязко Иванов.

Ж.Иванов: Добър ден, колеги. На 16.12.2019г. от 14:30 часа, се проведе заседание на Комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост в състав:
1. Желязко Иванов – Председател
2. Андрей Николов
3. Стилияна Николова
4. Катя Стоянова
5. Светлана Лулева
На заседанието присъстваха :
1.Георги Пинелов – Председател на Общинския съвет;
2.Тихомир Янакиев – Кмет на Община Созопол;
3.Румен Кисьов – Зам.кмет;
4.Диян Дунев- юрист на ОбС;
5.общински съветници
6. служители от Общинска администрация.


Комисията разгледа и се произнесе по следните докладни записки :

Докладна записка с вх. №622/22.11.2019г., от Румен Кисьов Заместник Кмет на Община Созопол, относно: Даване на съгласие за отдаване под наем на имоти с начин на трайно ползване „полски път“ и напоителни канали, които не функционират по реда на чл.37в, ал.16 ЗСПЗЗ и чл.75б, ал.3 от ППЗСПЗЗ.

След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа;
Против: няма;
Въздържали се:няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Г.Пинелов: Колеги, има ли въпроси по докладната? Моля да пристъпим към гласуване.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
9 КАТЯ СТОЯНОВА За
10 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
11 ТОДОР ДАМЯНОВ За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
15 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
17 СТАНИМИР АНДОНОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 30

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, чл.73, ал.1, т.3, т.4/б от ЗГ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план - план регулация и застрояване за изключване от горска територия, промяна предназначението и урегулиране на ПИ, с идентификатор 67800.36.13 по КК, горска територия, местност „Света Марина“, землище гр.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с отреждане на имота за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“, при спазване на следните параметри на застрояване - плътност на застрояване - 20%, К инт. мак.=0,5 кота корниз Н мак.= 7,00 метра, площ за озеленяване мин. 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност и изменение на плана за улична регулация, одобрен със Заповед №170/26.01.2006г., на Кмета на Община Созопол. Изменението е в частта на улична регулация от О.Т.76-77, за обособяване на места за паркиране, само в обхвата на ПИ67800.36.13, съгласно чл.16 от ЗУТ.
Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ.
ПУП – ПРЗ да се изработи при спазване на изискванията на ЗГ, ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява задание за изработване на проект за ПУП – ПРЗ.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

Ж.Иванов: Комисията разгледа Докладна записка с вх. №654/03.12.2019г., от Тихомир Янакиев. Кмет на Община Созопол, относно: придобиване на обект/строеж - общинска собственост, реализиран по проект „Проучване и разработване на пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхраняване на опасни отпадъци от домакинства“ по Българо-швейцарската програма за сътрудничество.“

След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа;
Против: няма;
Въздържали се:няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Г.Пинелов: Колеги, има ли въпроси по докладната? Моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
9 КАТЯ СТОЯНОВА За
10 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
11 ТОДОР ДАМЯНОВ За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
15 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
17 СТАНИМИР АНДОНОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 31
На основание чл.8 от ЗОС, във връзка с чл. 7 и чл.9, ал.1, т.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, Общински Съвет Созопол одобрява придобиването на строеж „Проучване и разработване на пилотни модели за еколотосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци – изграждане на малък пилотен общински център – Созопол“ с местонахождение: ПИ с идентификатор 81178.51.58 по КК на гр.Черноморец, община Созопол, област Бургас.

Ж.Иванов: Комисията разгледа Докладна записка с вх. №655/03.12.2019г., от Тихомир Янакиев. Кмет на Община Созопол, относно: придобиване на вещи - общинска собственост, съставляващи два броя товарни автомобили/МПС/.
Кметът Тихомир Янакиев разясни, че това са бусове по проект "Пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхраняване на опасни битови отпадъци" по Българо-швецарската програма за сътрудничество.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5.гласа;
Против:няма.;
Въздържали се:няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Г.Пинелов: Колеги, има ли въпроси по докладната? Моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
9 КАТЯ СТОЯНОВА За
10 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
11 ТОДОР ДАМЯНОВ За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
15 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
17 СТАНИМИР АНДОНОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

 

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 32

На основание чл.8 от ЗОС, във връзка с чл. 10 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, Общински Съвет Созопол одобрява придобиването на 2(два)броя МПС, както следва:
1.вид:товарен автомобил, модел:Рено Мастер, с регистрационен номер:СВ 0307 НН, двигател № С095910
2. вид:товарен автомобил, модел:Рено Мастер, с регистрационен номер:СВ 0310 НН, двигател № С102578


Ж.Иванов: Комисията разгледа Докладна записка с вх. №703/10.12.2019г., от Тихомир Янакиев. Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа;
Против:няма;
Въздържали се:няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Г. Пинелов: Колеги, има ли въпроси по докладната? Пристъпваме към гласуване.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ Въздържал се
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Въздържал се
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ Въздържал се
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА Въздържал се
9 КАТЯ СТОЯНОВА Въздържал се
10 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА Въздържал се
11 ТОДОР ДАМЯНОВ За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
15 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
17 СТАНИМИР АНДОНОВ За

Общо гласували: 16
За: 10
Против: 0
Въздържали се: 6
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 33
Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), дава съгласие да бъде предоставен на ОСЗ-Созопол поземлен имот с проектен кадастрален идентификатор № 67800.13.602 с проектна площ от 2301 кв.м., част от поземлен имот с идентификатор 67800.13.18 с площ от 17,689 дка находящ се в местност „Добровица”, по влязла в сила кадастрална карта за землище гр.Созопол, община Созопол, включен в регистъра на земеделските земи от общински поземлен фонд за землището на гр.Созопол,за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Георги Ангелов Карабаджаков.

 

Ж.Иванов: Комисията разгледа Докладна записка с вх. №704/10.12.2019г., от Тихомир Янакиев. Кмет на Община Созопол, относно: Утвърждаване на Годишен план за ползване от общински горски територии собственост на Община Созопол за 2020 година и утвърждаване на ценоразпис за продажба на дървесина добита от горските територии
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа;
Против: няма;
Въздържали се:няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Г.Пинелов: Колеги, има ли въпроси по докладната? Моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
9 КАТЯ СТОЯНОВА За
10 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
11 ТОДОР ДАМЯНОВ За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
15 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
17 СТАНИМИР АНДОНОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 34

За ползване на дървесина през 2020 год. в горски територии
собственост на община Созопол
I. Прогнозни количества дървесина за добив по участъци за общински горски територии собственост на Община Созопол в плътни кубически метра:

1) ГСУ Бургас - 2 933 м3;

2) ГСУ Ропотамо - 6 350 м3;

3) ГСУ Индже войвода и Крушевец - 7 607 м3

Общо: - 16 890 м3

II. Начин на ползване на дървесина за общински горски територии собственост на Община Созопол:

чрез добив и продажба на добита дървесина от временен склад.
1.Общински съвет Созопол на основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 112 от Закона за горите утвърждава Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии собственост на Община Созопол за 2020 година съгласно Приложение 1 – неразделна част към настоящата докладна записка.

2. Ползването на дървесина от общинските горски територии собственост на Община Созопол да се осъществи чрез продажба на стояща маса на корен и чрез добив и продажба на добита дървесина от временен склад.

3.Одобрява следните продажни цени:
- за местното население – 32,50/тридесет и два лева и 50 ст/лева без ДДС;
- минимални защитни цени за средна дървесина – 40,00/четиридесет/лева без ДДС;
- минимални защитни цени за едра строителна дървесина – 140,00/сто и четиридесет/лева без ДДСЖ.Иванов: Комисията разгледа Докладна записка с вх. №705/10.12.2019г., от Тихомир Янакиев. Кмет на Община Созопол, относно: Предоставяне на общинска земя на основание §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с оглед постановяване решение на Общинската служба по земеделие - гр. Созопол, за възстановяване правото на собственост.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 .гласа;
Против:няма;
Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Г.Пинелов: Колеги, въпроси към докладната? Моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ Въздържал се
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Въздържал се
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ Въздържал се
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
9 КАТЯ СТОЯНОВА За
10 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
11 ТОДОР ДАМЯНОВ За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
17 СТАНИМИР АНДОНОВ За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За

Общо гласували: 16
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 3

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 35

1.Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010г.), отказва да предостави на ОСЗ-Созопол поземлен имот с проектен кадастрален идентификатор № 61042.116.204 с проектна площ от 1144 кв.м., образуван от обединението на поземлен имот с идентификатор 61042.116.127 с площ от 505 кв.м.и поземлен имот с идентификатор 61042.116.95 с площ от 639 кв.м. ,находящи се и двата в местност „Соленки”, по влязла в сила кадастрална карта за землище с.Равадиново, община Созопол, община Созопол включен в регистъра на земеделските земи от общински поземлен фонд за землището на гр.Созопол, за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Бойко Тодоров Георгиев при следния мотив: Поземлен имот с идентификатор 61042.116.127 с площ от 505 кв.м.и поземлен имот с идентификатор 61042.116.95 с площ от 639 кв.м., находящи се и двата в местност „Соленки”, по влязла в сила кадастрална карта за землище с.Равадиново, община Созопол попадат в сервитута на местен път свързващ гр.Созопол със с.Равадиново. И двата имота не се ползват като земеделски, а частично са влезли като уширение на пътя и подход на съседни имоти, в които има реализирано строителство и функционират.
2.Общинска служба „Земеделие“ Созопол следва да отправи ново мотивирано искане за предоставяне на друг общински имот за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследниците на Бойко Тодоров Георгиев.

 


Г.Пинелов: Колеги, да благодарим на Живко Иванов. Моля председателя на
Комисия по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации Андрей Николов да докладва.

А.Николов: Добър ден, колеги. На 16.12.2019г. от 14:45 часа, се проведе заседание на Комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации
в състав:
1. Андрей Николов – Председател
2. Станимир Андонов
3. Стамат Стаматов
4. Цветан Иванов
5. Илиян Стефанов
На заседанието присъстваха :
1.Георги Пинелов – Председател на Общинския съвет;
2.Тихомир Янакиев – Кмет на Община Созопол;
3.Румен Кисьов – Зам.кмет;
4.Диян Дунев- юрист на ОбС;
5.общински съветници
6. служители от Общинска администрация.

Комисията разгледа и се произнесе по следните докладни записки :
Докладна записка с вх. №609/13.11.2019г., от Тихомир Янакиев–Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване, по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ, на Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии, за обект: „Второстепенна улица от осова точка 52-67-76-77-78-79-80“, м.“Каваците“, землище на гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Г.Пинелов: Колеги, има ли въпроси по докладната? Моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
9 КАТЯ СТОЯНОВА За
10 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
11 ТОДОР ДАМЯНОВ За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
17 СТАНИМИР АНДОНОВ За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 36
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.129, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Подробен устройствен план –парцеларен план, за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Второстепенна улица от осова точка 52-67-76-77-78-79-80“, местност “Каваците“, землище на гр.Созопол, с трасе и сервитут в част от ПИ с идентификатор 67800.54.111 по КК на гр.Созопол.
Решението да се съобщи по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ и може да се обжалва, по реда на чл.215 от ЗУТ, пред АС – Бургас в 30-дневен срок от обнародването в ДВ.

А.Николов: Комисията разгледа Докладна записка с вх. №617/ 19.11.2019г., от Тихомир Янакиев- Кмет на Община Созопол, относно: Съгласуване на схема за разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол за организиране на коледен базар.
Общинският съветник П.Рейзи: Тези къщички само за Коледа ли ще бъдат поставени на площада или за постоянно?
Кметът Т.Янакиев: Идеята е да се ползват постоянно, но ще бъдат съхранявани докато решим къде да ги поставим след това мероприятие.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа;
Против: няма;
Въздържали се:няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.


Г.Пинелов: Колеги, имате ли въпроси по докладната?
Кр. Германова: Отгоре е записано за срок от 1 месец. Това означава ли ,че срокът е изтекъл или е нещо друго?
Г.Георгиева: Практиката по прилагането на Наредбата до момента е такава, че архитекта удостоверява датата, на която е изготвена схемата, а периода- дали е 6 м. или година, се удостоверява начален и краен срок с разрешението за монтаж. По същият начин е и с личните имоти на хората. Взимат виза за 3 години, но разрешението за монтаж дава началния момент.

Г.Пинелов: Колеги, има ли и други въпроси? Пристъпваме към гласуване.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ Въздържал се
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА Въздържал се
9 КАТЯ СТОЯНОВА За
10 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА Въздържал се
11 ТОДОР ДАМЯНОВ За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
17 СТАНИМИР АНДОНОВ За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За

Общо гласували: 16
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 3

 

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 37
Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията, приема представената схема(съгласно приложение) за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на гр.Созопол.
Приложение:
1.скица № 85/14.11.2019г.

А.Николов: Комисията разгледа Докладна записка с вх. №623/22.11.2019г., от Тихомир Янакиев- Кмет на Община Созопол, относно: : Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти, с идентификатори 63015.506.230 и 63015.506.232 по КК на с.Атия, земеделска територия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м.“Старо селище“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за „жилищна сграда“ и план за улична регулация, за второстепенна улица, осигуряваща достъп, на процедираните поземлени имоти, до съществуваща второстепенна улица.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа;
Против: няма;
Въздържали се няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Г.Пинелов: Колеги, въпроси по докладната? Моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
9 КАТЯ СТОЯНОВА За
10 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
11 ТОДОР ДАМЯНОВ За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
17 СТАНИМИР АНДОНОВ За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

 

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 38

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти, с идентификатори 63015.506.230 и 63015.506.232 по КК на с.Атия, земеделска територия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м.“Старо селище“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за „жилищна сграда“ и план за улична регулация, за второстепенна улица, осигуряваща достъп, на процедираните поземлени имоти, до съществуваща второстепенна улица.
При изработване на ПУП– ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване: плътност на застрояване мак. 40%, кота корниз Н мак.=10.00метра, К.инт. мак.=1,2 и минимална площ за озеленяване 40%.
Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване и план за улична регулация, да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява заданията за изработване на проект за ПУП – план регулация и застрояване и план за улична регулация .
3. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29, ал.1 (доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.), от Закон за опазване на земеделски земи, чл.25, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет - Созопол, съгласува трасета на техническата инфраструктура, като дава предварително съгласие за изработване на план за улична регулация. Срока на валидност на предварителното съгласие е три години, считано от датата на влизане в сила на решението.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

 


А.Николов: Комисията разгледа Докладна записка с вх. №624/22.11.2019г., от Тихомир Янакиев- Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на проект на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, за ПИ с идентификатор 81178.5.426, по КК на гр.Черноморец, вид собственост частна, урбанизирана територия, с НТП „за курортен хотел, за почивен дом“, местност „Аклади“, землище на гр.Черноморец, извън границите на урбанизираната територия, за урегулиране и отреждане за „жилищна сграда“.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа;
Против: няма.;
Въздържали се няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Г.Пинелов: Колеги, въпроси по докладната? Пристъпяме към гласуване.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
9 КАТЯ СТОЯНОВА За
10 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
11 ТОДОР ДАМЯНОВ За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
17 СТАНИМИР АНДОНОВ За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

 


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 39

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на ПИ с идентификатор 81178.5.426, по КК на гр.Черноморец, вид собственост частна, урбанизирана територия, с НТП „за курортен хотел, за почивен дом“, местност „Аклади“, землище на гр.Черноморец, извън границите на урбанизираната територия, за урегулиране и отреждане за „жилищна сграда“.
При изработване на ПУП – ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване: плътност на застрояване мак. 30%, кота корниз Н мак.=10.00метра, К.инт. мак.=1,0 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност
Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – ПРЗ, да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява заданието, за изработване на проект за ПУП – ПРЗ.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

А.Николов: Комисията разгледа Докладна записка с вх. №625/22.11.2019г., от Тихомир Янакиев- Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, за промяна предназначението и урегулиране на ПИ с идентификатор 67800.10.267 по КК на гр.Созопол, земеделска територия, местност „Мапи“, землище гр.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с отреждане на имота за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа;
Против:няма;
Въздържали се : няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Г.Пинелов: Колеги, въпроси по докладната? Моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
9 КАТЯ СТОЯНОВА За
10 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
11 ТОДОР ДАМЯНОВ За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
17 СТАНИМИР АНДОНОВ За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 40
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план - план регулация и застрояване за промяна предназначението и урегулиране на ПИ с идентификатор 67800.10.267 по КК на гр.Созопол, земеделска територия, местност „Мапи“, землище гр.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с отреждане на имота за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“, при спазване на следните параметри на застрояване - плътност на застрояване - 30%, К инт. мак.=1,0, кота корниз Н мак.= 10,00 метра, площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. ПУП – ПРЗ да се изработи при спазване на изискванията на ЗГ, ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява задание за изработване на проект за ПУП – ПРЗ.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.


А.Николов: Комисията разгледа Докладна записка с вх. №626/25.11.2019г., от Тихомир Янакиев- Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, за промяна предназначението и урегулиране на ПИ с идентификатори 67800.10.254, 67800.10.255 и 67800.10.445 по КК на гр.Созопол, земеделска територия, местност „Мапи“, землище гр.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа;
Против: няма;
Въздържали се няма.;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Г.Пинелов: Колеги, въпроси по докладната. Преминаваме към гласуване.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
9 КАТЯ СТОЯНОВА За
10 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
11 ТОДОР ДАМЯНОВ За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
17 СТАНИМИР АНДОНОВ За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 41

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план - план регулация и застрояване за промяна предназначението и урегулиране на ПИ с идентификатори 67800.10.254, 67800.10.255 и 67800.10.445 по КК на гр.Созопол, земеделска територия, местност „Мапи“, землище гр.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“, при спазване на следните параметри на застрояване - плътност на застрояване - 30%, К инт. мак.=1,0, кота корниз Н мак.= 10,00 метра, площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. ПУП – ПРЗ да се изработи при спазване на изискванията на ЗГ, ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява задание за изработване на проект за ПУП – ПРЗ.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

 

А.Николов: Комисията разгледа Докладна записка с вх. №631/27.11.2019г., от Тихомир Янакиев- Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 81178.36.265 по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, местност „Външната чешма“, землище гр.Черноморец, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за складова дейност, за изграждане на „складова и офис сграда“.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Г.Пинелов: Колеги, въпроси по докладната? Моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
9 КАТЯ СТОЯНОВА За
10 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
11 ТОДОР ДАМЯНОВ За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
17 СТАНИМИР АНДОНОВ За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 42
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 81178.36.265 по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, местност „Външната чешма“, землище гр.Черноморец, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за складова дейност, за изграждане на „складова и офис сграда“.
При изработване на ПУП – ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване: плътност на застрояване мак. 80%, кота корниз Н мак.=10.00метра, К.инт. мак.=2,0 и минимална площ за озеленяване 20%.
Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – ПРЗ, да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява заданието, за изработване на проект за ПУП – ПРЗ.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

 

А.Николов: Комисията разгледа Докладна записка с вх. №632/27.11.2019г., от Тихомир Янакиев- Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за изключване от горска територия, промяна предназначението и урегулиране на ПИ, с идентификатор 67800.36.13 по КК, горска територия, местност „Света Марина“, землище гр.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с отреждане на имота за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа;
Против:няма;
Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Г.Пинелов: Колеги, въпроси по докладната? Моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 43
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, чл.73, ал.1, т.3, т.4/б от ЗГ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план - план регулация и застрояване за изключване от горска територия, промяна предназначението и урегулиране на ПИ, с идентификатор 67800.36.13 по КК, горска територия, местност „Света Марина“, землище гр.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с отреждане на имота за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“, при спазване на следните параметри на застрояване - плътност на застрояване - 20%, К инт. мак.=0,5 кота корниз Н мак.= 7,00 метра, площ за озеленяване мин. 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност и изменение на плана за улична регулация, одобрен със Заповед №170/26.01.2006г., на Кмета на Община Созопол. Изменението е в частта на улична регулация от О.Т.76-77, за обособяване на места за паркиране, само в обхвата на ПИ67800.36.13, съгласно чл.16 от ЗУТ.
Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ.
ПУП – ПРЗ да се изработи при спазване на изискванията на ЗГ, ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява задание за изработване на проект за ПУП – ПРЗ.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

 

А.Николов: Комисията разгледа Докладна записка с вх. №633/27.11.2019г., от Тихомир Янакиев- Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване, по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ, на Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии, за обект: „Трасе на главен водопровод от НВ „Света Марина“, в ПИ с идентификатор 67800.35.104, по КК на гр.Созопол, до края на регулация на гр.Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 .гласа;
Против:няма.;
Въздържали се:няма:;

Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Г.Пинелов: Колеги, имате ли въпроси по докладната? Моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
9 КАТЯ СТОЯНОВА За
10 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
11 ТОДОР ДАМЯНОВ За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
17 СТАНИМИР АНДОНОВ За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 44
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.129, ал.1, от Закона за устройство на територията, чл.54, ал.1, т.2 и чл.55, ал.6, т.2, от Закона за горите, Общински съвет – Созопол, одобрява Подробен устройствен план –парцеларен план, за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на главен водопровод от НВ „Света Марина“, в ПИ с идентификатор 67800.35.104 по КК на гр.Созопол, до края на регулацията на гр.Созопол, с трасе и сервитут в части от ПИ, с идентификатори 67800.35.99, 67800.35.140, 67800.36.4, 67800.36.22, 67800.36.23, 67800.36.27, 67800.36.44, 67800.36.45 и 67800.36.46 по КК на гр.Созопол.
Решението да се съобщи по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ и може да се обжалва, по реда на чл.215 от ЗУТ, пред АС – Бургас в 30-дневен срок от обнародването в ДВ.


А.Николов : Комисията разгледа Докладна записка с вх. №634/27.11.2019г., от Тихомир Янакиев- Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване, по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ, на Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии, за обект: „Трасе на главен водопровод от НВ „Каваци“, до разпределителна мрежа на гр.Созопол“.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа;
Против: няма.;
Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Г.Пинелов: Колеги, въпроси по докладната? Моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
9 КАТЯ СТОЯНОВА За
10 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
11 ТОДОР ДАМЯНОВ За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
17 СТАНИМИР АНДОНОВ За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 45
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.129, ал.1, от Закона за устройство на територията, чл.54, ал.1, т.2 и чл.55, ал.6, т.2, от Закона за горите, Общински съвет – Созопол, одобрява Подробен устройствен план –парцеларен план, за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на главен водопровод от НВ „Каваци“, до разпределителната мрежа на гр.Созопол“, с трасе и сервитут в части от ПИ, с идентификатори 67800.40.102, 67800.40.116, 67800.40.127, 67800.40.128, 67800.40.147, 67800.40.154, 67800.40.160, 67800.40.163, 67800.42.1, 67800.42.2, 67800.53.1, 67800.53.4, 67800.53.5, 67800.53.6, 67800.53.7, 67800.53.8, 67800.53.9, 67800.53.12, 67800.53.17, 67800.53.18, 67800.53.19, 67800.53.20, 67800.53.21, 67800.53.22, 67800.53.25, 67800.53.26, 67800.53.30, 67800.53.38, 67800.53.92, 67800.53.93, 67800.53.149, 67800.53.156, 67800.53.168 и 67800.53.145, по КК на гр.Созопол.
Решението да се съобщи по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ и може да се обжалва, по реда на чл.215 от ЗУТ, пред АС – Бургас в 30-дневен срок от обнародването в ДВ.


А.Николов: Комисията разгледа Докладна записка с вх. №635/27.11.2019г., от Тихомир Янакиев- Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване, по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ, на Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии, за обект: „Довеждащ колектор до КПС “Каваци“, землище гр.Созопол, като част от обект „Интегриран проект за водния цикъл на Созопол – II етап“.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа;
Против: няма
Въздържали се няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Г.Пинелов: Колеги, въпроси по докладната? Моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
9 КАТЯ СТОЯНОВА За
10 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
11 ТОДОР ДАМЯНОВ За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
17 СТАНИМИР АНДОНОВ За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 46
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.129, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Подробен устройствен план –парцеларен план, за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Довеждащ колектор до КПС “Каваци“, землище гр.Созопол, като част от обект „Интегриран проект за водния цикъл на Созопол – II етап“, с трасе и сервитут в части от ПИ, с идентификатори 67800.5.719, 67800.8.318, 67800.9.115 и 67800.54.145, по КК на гр.Созопол, общинска собственост .
Решението да се съобщи по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ и може да се обжалва, по реда на чл.215 от ЗУТ, пред АС – Бургас в 30-дневен срок от обнародването в ДВ.
А.Николов: Комисията разгледа Докладна записка с вх. №657/03.12.2019г., от Тихомир Янакиев- Кмет на Община Созопол, относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия, за обект: „Канализационен колектор от ПИ, с идентификатор 81178.32.461 по КК на гр.Черноморец, до съществуваща шахта от колектор „Черноморец“.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа;
Против: няма.;
Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Г.Пинелов: Колеги, имате ли въпроси по докладната. Преминаваме към гласуване.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ Въздържал се
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ Въздържал се
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ Въздържал се
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА Въздържал се
9 КАТЯ СТОЯНОВА Въздържал се
10 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА Въздържал се
11 ТОДОР ДАМЯНОВ За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
17 СТАНИМИР АНДОНОВ За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За

Общо гласували: 15
За: 9
Против: 0
Въздържали се: 6


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 47

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия, за обект: „Канализационен колектор от ПИ, с идентификатор 81178.32.461 по КК на гр.Черноморец, до съществуваща шахта от колектор „Черноморец“.
ПУП – ПП да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове, Наредба №16 за сервитутите на енергийните обекти и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2, във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД, „БТК” АД и ОПУ - Бургас, преди внасянето му за приемане и одобряване.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява задание за изработване на проект за ПУП – ПП.
3. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.17а, ал.1,т.1 и ал.2, чл.21, ал.2 и чл.29, ал.1 (доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.), от Закон за опазване на земеделски земи, чл.25, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет - Созопол, съгласува трасета на техническата инфраструктура, като дава предварително съгласие за изработване на ПП. Срока на валидност на предварителното съгласие е три години, считано от датата на влизане в сила на решението.
Настоящето решение да се разгласи, съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, като същото не подлежи на оспорване, съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация, по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

 

А.Николов: Комисията разгледа Докладна записка с вх. №658/03.12.2019г., от Тихомир Янакиев- Кмет на Община Созопол, относно: Допълване на Решение №1177 от Протокол №39/29.06.2018год., в частта на раздел II от решението, с което на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.29, ал.1 (доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.), от ЗОЗЗ, в качеството си на заинтересована страна, по смисъла на чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол дава предварително съгласие трасето на обект: „Трасе на Деривация „Ясна поляна“, да премине през поземлени имоти, в землищата на гр.Созопол, с.Равадиново и гр.Черноморец, общ.Созопол, земеделска територия, общинска собственост, по приложените таблици.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа;
Против: няма.;
Въздържали се: няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Г.Пинелов: Колеги, въпроси по докладната? Моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
9 КАТЯ СТОЯНОВА За
10 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
11 ТОДОР ДАМЯНОВ За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
17 СТАНИМИР АНДОНОВ За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 48
Р Е Ш Е Н И Е:

1. Общински съвет, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.29, ал.1 (доп. - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.), от ЗОЗЗ, в качеството си на заинтересована страна, по смисъла на чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, допълва свое Решение №1177 от Протокол №39/29.06.2018год., в частта на раздел II от решението, с което дава предварително съгласие трасето, на обект „Трасе на Деривация „Ясна поляна“, да премине през поземлени имоти, земеделска територия, общинска собственост, находящи се в землищата на гр.Созопол, с.Равадиново и гр.Черноморец, общ.Созопол, както следва:

Землище Созопол ЕКАТТЕ 67800

Имот № Трайно предназначение НТП на имота Кат. Местност Площ на имота в дка Площ с ограничение в ползването в дка Обща площ в дка Вид собственост
1.272 Селско стопанство МОЧУРИЩА 338.879 0.190 0.190 Общинска частна
12.162 Селско стопанство НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ 0.191 0.001 0.001 Стопанисвано от общината
12.181 Селско стопанство ПОЛСКИ ПЪТИЩА АЛЕПУ 5.269 0.035 0.035 Стопанисвано от общината
12.182 Селско стопанство ПОЛСКИ ПЪТИЩА АЛЕПУ 6.027 0.035 0.035 Стопанисвано от общината
12.183 Селско стопанство ПОЛСКИ ПЪТИЩА АЛЕПУ 6.172 0.041 0.041 Стопанисвано от общината
12.186 Селско стопанство ПОЛСКИ ПЪТИЩА АЛЕПУ 2.445 0.032 0.032 Стопанисвано от общината
12.195 Селско стопанство Посевни площи АЛЕПУ 5.029 0.314 0.314 Стопанисвано от общината
12.283 Селско стопанство Изоставени орни земи АЛЕПУ 13.799 0.393 0.393 Общинска частна
12.330 Селско стопанство ПАСИЩА, МЕРИ АЛЕПУ 1.097 0.100 0.100 Общинска частна
13.18 Селско стопанство ПАСИЩА, МЕРИ ДОБРОВИЦА 17.688 0.748 0.748 Стопанисвано от общината
13.99 Селско стопанство Изоставени орни земи ДОБРОВИЦА 0.085 0.006 0.006 Стопанисвано от общината
13.115 Селско стопанство Посевни площи ДОБРОВИЦА 0.080 0.012 0.012 Стопанисвано от общината
14.16 Селско стопанство ПАСИЩА, МЕРИ СОЛЕНКИ 4.475 0.551 0.551 Стопанисвано от общината
14.115 Селско стопанство ПОЛСКИ ПЪТИЩА СОЛЕНКИ 4.099 0.025 0.025 Общинска публична
15.52 Селско стопанство ПАСИЩА, МЕРИ V СОЛЕНКИ 2.664 0.450 0.450 Стопанисвано от общината
15.56 Селско стопанство ТЕРИТОРИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ГОРСКОТО СТОПАНСТВО СОЛЕНКИ 36.664 0.027 0.027 Общинска частна
15.115 Селско стопанство ПОЛСКИ ПЪТИЩА ГЕРЕНИ 4.129 0.030 0.030 Общинска частна
16.12 Селско стопанство ТЕРИТОРИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ГОРСКОТО СТОПАНСТВО СОЛЕНКИ 31.883 0.464 0.464 Общинска частна
16.13 Селско стопанство ПАСИЩА, МЕРИ СОЛЕНКИ 5.046 0.285 0.285 Стопанисвано от общината
16.14 Селско стопанство ПАСИЩА, МЕРИ СОЛЕНКИ 5.979 0.436 0.436 Стопанисвано от общината
16.42 Селско стопанство ПАСИЩА, МЕРИ СОЛЕНКИ 5.171 0.399 0.399 Стопанисвано от общината
16.76 Селско стопанство ПАСИЩА, МЕРИ СОЛЕНКИ 1.576 0.070 0.070 Стопанисвано от общината
16.77 Селско стопанство ПАСИЩА, МЕРИ СОЛЕНКИ 2.765 0.058 0.058 Стопанисвано от общината
16.81 Селско стопанство ПАСИЩА, МЕРИ СОЛЕНКИ 7.675 0.618 0.618 Стопанисвано от общината
16.108 Селско стопанство ПАСИЩА, МЕРИ СОЛЕНКИ 0.936 0.092 0.092 Стопанисвано от общината
16.109 Селско стопанство ПАСИЩА, МЕРИ СОЛЕНКИ 15.049 0.587 0.587 Общинска частна
16.115 Селско стопанство ДЕРЕТА,ОВРАЗИ,
ЯМИ СОЛЕНКИ 0.467 0.023 0.023 Общинска частна
16.179 Селско стопанство ПАСИЩА, МЕРИ V СОЛЕНКИ 2.844 0.151 0.151 Стопанисвано от общината
Общо: 528.183 6.173 6.173

Землище Равадиново ЕКАТТЕ 61042
Имот № Трайно предназначение НТП на имота Кат. Местност Площ на имота в дка Площ с ограничение в ползването в дка Обща площ в дка Вид собственост
4.89 Селско стопанство НИВИ /ОРНА ЗЕМЯ/ IV ГЕРЕН СОВАТ 1.342 0.262 0.262 Общинска частна
4.138 Селско стопанство ПОЛСКИ ПЪТИЩА IV ГЕРЕН СОВАТ 6.633 0.083 0.083 Общинска частна
4.139 Селско стопанство ПОЛСКИ ПЪТИЩА IV ГЕРЕН СОВАТ 5.407 0.062 0.062 Общинска частна
4.140 Селско стопанство ПОЛСКИ ПЪТИЩА IV ГЕРЕН СОВАТ 3.873 0.031 0.031 Общинска частна
4.143 Селско стопанство ПОЛСКИ ПЪТИЩА IV ГЕРЕН СОВАТ 6.266 0.029 0.029 Общинска частна
5.35 Селско стопанство Дерета IV ГЕРЕН СОВАТ 2.904 0.021 0.021 Общинска частна
9.200 Селско стопанство ПОЛСКИ ПЪТИЩА X ГЕРЕН СОВАТ 6.074 0.019 0.019 Общинска частна
9.203 Селско стопанство ПОЛСКИ ПЪТИЩА V ГЕРЕН СОВАТ 15.146 0.071 0.071 Общинска частна
10.105 Селско стопанство ПОЛСКИ ПЪТИЩА X ФАКУДА 5.338 0.035 0.035 Общинска частна
10.110 Селско стопанство ПОЛСКИ ПЪТИЩА V ФАКУДА 13.106 0.029 0.029 Общинска частна
11.20 Селско стопанство ПОЛСКИ ПЪТИЩА V ФАКУДА 14.712 0.035 0.035 Общинска частна
17.58 Селско стопанство Лозови насаждения /нетерасирани/ IV МАНАСТИРЯ 1.835 0.209 0.209 Общинска частна
17.71 Селско стопанство ПОЛСКИ ПЪТИЩА МАНАСТИРЯ 9.288 0.092 0.092 Общинска частна
101.77 Селско стопанство Други посевни площи СОЛЕНКИ 4.325 0.299 0.299 Стопанисвано от общината
101.400 Селско стопанство ПОЛСКИ ПЪТИЩА СОЛЕНКИ 0.180 0.033 0.033 Общинска публична
113.72 Селско стопанство ПОЛСКИ ПЪТИЩА ДОБРОВИЦА 32.136 1.008 1.008 Общинска частна
113.100 Селско стопанство ПОЛСКИ ПЪТИЩА ДОБРОВИЦА 0.165 0.031 0.031 Общинска частна
116.97 Селско стопанство ПАСИЩА, МЕРИ СОЛЕНКИ 0.410 0.035 0.035 Стопанисвано от общината
Общо: 129.14 2.384 2.384

Землище Черноморец ЕКАТТЕ 81178
Имот № Трайно предназначение НТП на имота Кат. Местност Площ на имота в дка Площ с ограничение в ползването в дка Обща площ в дка Вид собственост
13.73 Селско стопанство ПОЛСКИ ПЪТИЩА III 2.637 0.018 0.018 Общинска публична
13.74 Селско стопанство ПОЛСКИ ПЪТИЩА IX 3.537 0.330 0.330 Общинска частна
15.197 Селско стопанство ПОЛСКИ ПЪТИЩА 16.528 3.625 3.625 Общинска частна
15.207 Селско стопанство Лозови насаждения /нетерасирани/ IX ЯБЪЛКАТА 2.910 0.053 0.053 Общинска публична
15.208 Селско стопанство ПОЛСКИ ПЪТИЩА IX ЯБЪЛКАТА 3.435 0.004 0.004 Общинска публична
15.212 Селско стопанство ПОЛСКИ ПЪТИЩА IX 9.978 0.035 0.035 Общинска частна
15.216 Селско стопанство ПОЛСКИ ПЪТИЩА IX ЯБЪЛКАТА 1.729 0.014 0.014 Общинска публична
18.133 Селско стопанство ПОЛСКИ ПЪТИЩА 3.371 0.041 0.041 Общинска частна
18.220 Селско стопанство ПОЛСКИ ПЪТИЩА IX ЯБЪЛКАТА 11.615 0.098 0.098 Общинска публична
18.222 Селско стопанство ПОЛСКИ ПЪТИЩА IX ЯБЪЛКАТА 2.263 0.691 0.691 Общинска частна
19.142 Селско стопанство Други посевни площи III ЯБЪЛКАТА 1.888 0.126 0.126 Стопанисвано от общината
19.530 Селско стопанство ПОЛСКИ ПЪТИЩА 2.032 0.055 0.055 Общинска частна
19.531 Селско стопанство Дерета 33.677 0.052 0.052 Общинска частна
21.27 Селско стопанство ПОЛСКИ ПЪТИЩА 4.922 0.030 0.030 Общинска частна
21.35 Селско стопанство ПОЛСКИ ПЪТИЩА 4.600 0.025 0.025 Общинска частна
22.15 Селско стопанство ПАСИЩА, МЕРИ БИВОЛАРСКИ ПЪТ 8.877 0.164 0.164 Общинска частна
36.371 Селско стопанство ПОЛСКИ ПЪТИЩА 2.045 0.016 0.016 Общинска публична
38.141 Селско стопанство Посевни площи ГАРМИЦА 6.351 0.424 0.424 Стопанисвано от общината
38.346 Селско стопанство ПОЛСКИ ПЪТИЩА 6.333 0.022 0.022 Общинска частна
Общо: 128.728 5.823 5.823

Срока, на валидност, на предварителното съгласие е пет години, считано от датата на влизане в сила на решението.
Настоящето решение да се счита за неразделна част от Решение №1177, от Протокол №39/29.06.2018год

 

А.Николов: Комисията разгледа Докладна записка с вх. №695/10.12.2019г., от Тихомир Янакиев- Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване, по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ, на Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии, за обект: „Трасе на тласкател от проектно КПС „Червенка-1“ DN125 PE до изливна шахта на главен колектор към проектно КПС „Червенка-2“, землище Черноморец, община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа;
Против: няма;
Въздържали се няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Г.Пинелов: Колеги, имате ли въпроси по докладната. Преминаваме към гласуване.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 КАТЯ СТОЯНОВА За
10 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
11 ТОДОР ДАМЯНОВ За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
17 СТАНИМИР АНДОНОВ За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 49
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.129, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Подробен устройствен план –парцеларен план, за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на тласкател от проектно КПС „Червенка-1“ DN125 PE до изливна шахта на главен колектор към проектно КПС „Червенка-2“, с трасе и сервитут в части от ПИ, с идентификатори 81178.7.28, 81178.41.87, 81178.41.88, 81178.41.110, 81178.41.111, 81178.41.112, 81178.41.113, 81178.41.235, 81178.41.236, 81178.41.984, 81178.41.985, 81178.41.996, 81178.41.999 по КК на гр.Черноморец.
Решението да се съобщи по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ и може да се обжалва, по реда на чл.215 от ЗУТ, пред АС – Бургас в 30-дневен срок от обнародването в ДВ.


А.Николов: Комисията разгледа Докладна записка с вх. №696/10.12.2019г., от Тихомир Янакиев- Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване, по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ, на Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии, за обект: „Трасе на тласкател от проектно КПС „Червенка-2“ до изливна шахта от изграден колектор „Черноморец“, община Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа;
Против: няма;
Въздържали се : няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Г.Пинелов: Колеги, въпроси по докладната? Моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 КАТЯ СТОЯНОВА За
10 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
11 ТОДОР ДАМЯНОВ За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
17 СТАНИМИР АНДОНОВ За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 50
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.129, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Подробен устройствен план –парцеларен план, за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Трасе на тласкател от проектно КПС „Червенка-2“ до изливна шахта от изграден колектор „Черноморец“, с трасе и сервитут в части от ПИ с идентификатори 81178.6.91, 81178.6.93, 81178.6.103, 81178.6.104, 81178.6.211, 81178.6.212, 81178.6.213, 81178.6.214, 81178.6.419, 81178.6.575, 81178.6.611, 81178.6.613, 81178.6.614, 81178.6.615, 81178.6.616, 81178.6.617, 81178.6.618, 81178.6.623, 81178.8.42, 81178.8.110, 81178.8.114, 81178.8.116, 81178.8.149, 81178.8.150, 81178.8.151, 81178.8.152, 81178.8.171, 81178.8.176, 81178.8.177, 81178.8.178, 81178.8.179, 81178.8.191, 81178.8.224, 81178.41.282, 81178.41.283, 81178.41.314, 81178.41.316, 81178.41.318, 81178.41.320, 81178.41.322, 81178.41.324, 81178.41.326, 81178.41.327, 81178.41.328, 81178.41.329, 81178.41.330, 81178.41.987, 81178.41.999 по КК на гр.Черноморец.
Решението да се съобщи по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ и може да се обжалва, по реда на чл.215 от ЗУТ, пред АС – Бургас в 30-дневен срок от обнародването в ДВ.

 

А. Николов: Комисията разгледа Докладна записка с вх. №697/10.12.2019г., от Тихомир Янакиев- Кмет на Община Созопол, относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Външно ел.захранване на поземлени имоти: 40124.134.220, 40124.134.79, 40124.134.189, 40124.134.184, 40124.134.173, 40124.134.169, 40124.134.142, 40124.134.122, 40124.134.94, 40124.134.129, 40124.134.101, 40124.134.85, 40124.134.52 и 40124.134.70“ в зоната по §4, землище с.Крушевец, община Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа;
Против: няма;
Въздържали се:няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Г.Пинелов: Колеги, има ли въпроси по докладната? Моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 КАТЯ СТОЯНОВА За
10 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
11 ТОДОР ДАМЯНОВ За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
17 СТАНИМИР АНДОНОВ За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

 

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 51
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.129, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Външно ел.захранване на поземлени имоти: 40124.134.220, 40124.134.79, 40124.134.189, 40124.134.184, 40124.134.173, 40124.134.169, 40124.134.142, 40124.134.122, 40124.134.94, 40124.134.129, 40124.134.101, 40124.134.85, 40124.134.52 и 40124.134.70“ в зоната по §4, землище с.Крушевец, община Созопол с трасе в обхват на части от поземлени имоти: 40124.134.220, 40124.134.79, 40124.134.189, 40124.134.184, 40124.134.173, 40124.134.169, 40124.134.142, 40124.134.122, 40124.134.94, 40124.134.129, 40124.134.101, 40124.134.85, 40124.134.52 и 40124.134.70, земеделска земя, общинска собственост, зона по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, община Созопол.
Решението да се съобщи по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ и може да се обжалва по реда на чл.125 от ЗУТ пред Административен съд – Бургас в 30-дневен срок от обнародването му в ДВ.

 

Г.Пинелов: Благодаря ви, г-н Николов. Моля председателят на Комисията по социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедания Анета Филипова да докладва.

А. Филипова: Добър ден, г-н Пинелов, г-н Янакиев, колеги,
На 16.12.2019г. от 15.00 часа, се проведе заседание на Комисия по социална политика,образование,култура,здравеопазване,спорт и вероизповедания
в състав:
1. Анета Филипова – Председател
2. Стилияна Николова
3. Андрей Николов
4. Стойчо Неделчев
5. Цветелин Георгиев


На заседанието присъстваха :
1.Георги Пинелов – Председател на Общинския съвет;
2.Тихомир Янакиев – Кмет на Община Созопол;
3.Румен Кисьов – Зам.кмет;
4.Диян Дунев- юрист на ОбС;
5.общински съветници
6. служители от Общинска администрация.

Комисията разгледа и се произнесе по следните докладни записки :
Докладна записка с вх. №628/26.11.2019г., от д-р инж. Румен Кисьов- Зам.Кмет на Община Созопол, относно: Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол за 2020 година
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: .5 гласа;
Против: няма;
Въздържали се:няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Г.Пинелов: Колеги, имате ли въпроси по докладната? Моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 АНЕТА ФИЛИПОВА За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 КАТЯ СТОЯНОВА За
10 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
11 ТОДОР ДАМЯНОВ За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
15 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
17 СТАНИМИР АНДОНОВ За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 52
На основание чл. 21 ал./1/ т. 23 и ал./2/ от ЗМСМА и във връзка с чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища, Общинският съвет Созопол приема Годишната Програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол за 2020 година.


А.Филипова: Комисията разгледа Докладна записка с вх. №694/ 10.12.2019г., от Тихомир Янакиев - Кмет на Община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи

Кметът Тихомир Янакиев: Предвид лошото финансово състояние на общината взехме трудно решение да отпуснем тези помощи на хора със здравословни проблеми. Цяла година не са давани помощи по Наредбата и ние сме длъжни да ги удовлетворим.
Зам.кметът Румен Кисьов: Събрахме се комисия в състав от общински служители и обсъдихме ситуацията с кандидатстващите за еднократни помощи. Ако сега не ги отпуснем, то тези жители на общината, които кандидатстват за еднократни помощи, ще ги загубят, защото те са за календарната година.
Председателят на комисията Анета Филипова предложи на по-късен етап Наредбата за отпускане на еднократни помощи да бъде актуализирана и прецизирана.

След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа;
Против:няма;
Въздържали се:няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.


Г.Пинелов: Колеги, имате ли въпроси по тази докладна? Ако нямате против някой от кандидатите за подпомагане, моля да гласуваме анблок.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 АНЕТА ФИЛИПОВА За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 КАТЯ СТОЯНОВА За
10 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
11 ТОДОР ДАМЯНОВ За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
15 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
17 СТАНИМИР АНДОНОВ За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 53

1. Общински съвет – Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на :

1. К. Х. К. от с. Зидарово – ЕГН: , страдащ от хронична сърдечна недостатъчност - за проведено лечение и закупени медицински консумативи в размер на 100 / сто / лв.
2. Н. Ф. Х. от с. Равна гора – ЕГН:, за извършена ортопедична операция в размер на 1000 / хиляда / лв.
3. З. С. Х. от с. Равадиново -– ЕГН: , с диагноза „ Исхемичен мозъчен инсулт“ за закупени лекарствени средства в размер на 100 / сто /лв.
4. Н. Д. Щ. от гр. Созопол - ЕГН:, за извършена онкологична операция в размер на 100 / сто / лв.
5. И. К. К. от гр. Созопол – ЕГН: , за извършена ортопедична операция в размер на 500 / петстотин / лв.
6. Ш. А. Ш. от с. Равна гора – ЕГН:, за извършена ортопедична операция в размер на 500 / петстотин/ лв.
7. Н. С. Х. от гр. Созопол- ЕГН: , за проведено лечение и медицински консумативи в размер на 500 / петстотин/ лв.
8. Д. М. Ч. от с. Равна гора – ЕГН: , за извършена операция на очи в размер на 100 / сто / лв.
9. С. Н. Р. от с. Зидарово – ЕГН: за проведено лечение и закупени медикаменти в размер на 170 / сто и седемдесет / лв.
10. Д. К. Я. от с. Равна гора – ЕГН: , за извършена ортопедична операция и консумативи за нея в размер на 500 / петстотин / лв.
11. П. С. Д. от гр. Созопол – ЕГН: , за извършени разходи по проведено лечение в размер на 300 / триста / лв.
12. И. С. Д. от с. Зидарово – ЕГН: , за извършена гръбначно-мозъчна операция и закупуване на медицински консумативи в размер на 500 / петстотин/ лв.
13. В. Т. М. от с. Равна гора – ЕГН: , за извършена операция в размер на 1000 / хиляда / лв.
14. С. Т. Д. от с. Равна гора – ЕГН: , за извършена операция в размер на 100 / сто / лв.
15. П. Т. С. от с. Равадиново – ЕГН: ,с ТЕЛК 71 %, страдаща от онкологично заболяване за закупуване на лекарства в размер на 250 / двеста и петдесет / лв.
16. Х. М. А. от с. Зидарово – ЕГН: с ТЕЛК 50 %, последици от „мозъчно-съдова „ болест, за закупуване на лекарства в размер на 50 / петдесет / лв.
17. Я. Н. Й. от с. Росен – ЕГН:, за закупени лекарства и извършен разход свързан със заболяването и - в размер на 50 / петдесет / лв.
18. З. П. Г. от с. Зидарово – ЕГН: , за извършена операция на очи в размер на 100 / сто / лв.
19. С. Д. П. от с. Зидарово- ЕГН: , за извършена операция на очи в размер на100 / сто / лв.
20. Т. Н. П. от с. Зидарово – ЕГН:, за извършена операция в размер на 100 / сто / лв.
21. Г. Я. Д. от с. Зидарово – ЕГН: 4, за извършена операция на очи в размер на 100 / сто / лв.
22. С. Я. Б. от с. Зидарово – ЕГН: ,с ТЕЛК 95% СЧП, страдаща от „последици от мозъчен инфаркт“ , за закупени лекарства в размер на 50 / петдесет / лв.
23. Д. Д. Д. от с. Зидарово – ЕГН: ,с ТЕЛК 72%, за извършена ортопедична операция в размер на 500 / петстотин / лв.
24. М. Е. С. от с. Росен – ЕГН: , с ТЕЛК 56 % , за закупуване на консумативи за проведена операция в размер на 500 / петстотин / лв.
25. Н. О. М. от гр. Созопол – ЕГН: ,страдаща от вродена „хидронефроза“- за извършена урологична операция в размер на 500 / петстотин / лв.
26. С. К. П. от с. Равадиново – ЕГН: , за извършена операция на очи в размер на 500 / петстотин / лв.
27. К. Я. Б. от с. Крушевец – ЕГН: , за извършна ортопедична операция в размер на 500 / петстотин / лв.
28. С. П. М. от гр. Созопол – ЕГН: , за извършена ортопедична операция в размер на 500 / петстотин / лв.
29. З. Д. А. от с. Атия – ЕГН: , ТЕЛК 92 %, страдащ от „бета таласемия“ – за извършена диагностика и проведено лечение в размер на 300 / триста / лв.
30. М. А. М. от с. Зидарово – ЕГН: , ТЕЛК 54 %, страдаща от исхемична болест на сърцето, за закупуване на лекарства в размер на 50 / петдесет / лв.
31. Д. Д. М. от с. Зидарово – ЕГН:, с диагноза „хронична-исхемична болест на сърцето“ – за закупуване на лекарства в размер на 50 / петдесет / лв.
32. Д. П. Т. от с. Росен – ЕГН: ,с диагноза „ сърдечна недостатъчност“ и „ исхемична болест на сърцето“ за извършени разходи по проведено лечение и закупени лекарства в размер на 100 / сто / лв.
33. Х. Г. С. от с. Присад – ЕГН: , страдащ от „ болести на ретината“ с 91 % ТЕЛК, за закупени лекарства в размер на 35 / тридесет и пет / лв.
34. Т. К. Ч. от с. Равадиново – ЕГН: ,ТЕЛК 59 %, с диагноза „ хронична исхемична болест на сърцето“ за закупуване на лекарствени средства в размер на 50 / петдесет / лв.
35. М. Д. С. от гр. Созопол – ЕГН: , за извършена ортопедична операция в размер на 500 / петстотин / лв.
36. С. М. С. от гр. Созопол – ЕГН: , ТЕЛК 91 %, с диагноза „вътрешна неоклузивна хидроцефалия „ , за извършена операция в размер на 500 / петстотин/ лв.
37. К. К. Х. от гр. Созопол – ЕГН: , за извършена ортопедична операция в размер на 500 / петстотин / лв.
Средствата да бъдат изплатени след представяне на документи оправдаващи разходите до 31.03.2020 г.

Г. Пинелов: Поради изчерпване на дневния ред, закривам четъртото редовно заседание на Общински съвет Созопол.


ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:...........................
/Г. Пинелов/

Протокола води:………………….
/П. Димитрова /

Протоколът се състави в 5 /пет/ еднообразни екземпляра:
1. Общински съвет – Созопол
2. Кмет на община Созопол
3. Областен Управител на обл. Бургас
4. Районна прокуратура – гр. Бургас
5. Читалище „Отец Паисий” – гр. Созопол

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

ПОКАНА На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за органи...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...