Вторник, 15 Ноември 2022 09:23

ПРОТОКОЛ № 35/09.11.2022 г./изв./

   На 09.11.2022 г., от 9:30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет Созопол, се проведе ТРИДЕСЕТ И ПЕТО извънредно заседание на Общински съвет - Созопол, под ръководството на Георги Пинелов – председател на Общински съвет - Созопол. На заседанието присъстваха шестнадесет общински съветника, кметът Тихомир Янакиев, представители на общинска администрация, кметове и кметски наместници.

 Георги Пинелов: Добър ден колеги, добър ден на кмета г-н Янакиев и на служителите на общинска администрация. Добър ден на кметовете на населени места и на гостите.

Като за начало ще направя проверка на кворума поименно: От 17 общински съветника присъстваме 14, като никой от отсъстващите не ме е предупредил. Колеги, имаме кворум и може да стартираме тридесет и петото извънредно заседание на Общински съвет- Созопол. Като за начало нека да гласуваме така представения ви дневен ред, който е в една- единствена точка. Някакви предложения по дневния ред, колеги? Не виждам, тогава нека да гласуваме!

  

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 14

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №864

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:

 Докладна записка №778/04.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на община Созопол за 2022 г.

 

 Георги Пинелов: Колеги, дневният ред е приет и  давам думата на председателя на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“, г-н Станимир Андонов, да представи становището на поверената му комисията.

Станимир Андонов:  Благодаря! Уважаеми г- н Председател, уважаеми г- н Янакиев, колеги, гости и служители на общинска администрация, представям ви становище  на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“.

 На 08.11.2022 г. от 14:00 часа, се проведе заседание на комисията „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“. В работата на комисията взеха участие всички членове.

На заседанието присъстваха още: Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол, Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол, Галина Георгиева- юрист на Община Созопол, общински съветници, служители от общинска администрация, Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол.

Разгледа са следната докладна записка: 

Докладна записка №778/04.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на община Созопол за 2022 г.

 Кметът на Община Созопол Тихомир Янакиев обясни, че докладната е извънредна и не търпи отлагане, и че се отнася за актуализацията на бюджета и се надява тя да бъде приета. Отбеляза няколко детайла, в които влизат кантара, бензиноколонката, пожароизвестяване в училището, които са включени в нея.

Общинският съветник Цветелин Георгиев заяви, че не е задавал въпроси, защото кметът не е присъствал на комисиите и зададе въпрос за село Равадиново. Дали мостът там е „Пейчов мост“, каква е сумата за там, която се актуализира. Попита и за кантара на сметището, дали е развален или има нужда от ремонт и дали е идвала фирма, за да установи какво е необходимо.

Тихомир Янакиев му обясни, че това, че го е нямало не значи, че не е могъл да си зададе въпросите, и че е присъствал на сесията, където също е можело да бъдат зададени тези въпроси. Относно „Пейчов мост“, щетите, които е имало там са били констатирани след наводнението през 2021 година и парите, които са били предвидени за него са дошли година по- късно и те вече не са актуални. Той обясни, че по отношение на „Пейчов мост“ става въпрос за прехвърляне от една дейност в друга.

Относно кантара, г-н Янакиев каза, че има нужда от спешен ремонт, тъй като всеки момент може да спре да работи.

Други въпроси и коментари по докладната нямаше. С резултат от гласуването пет гласа „за“, комисията допусна докладната записка да бъде разглеждана в комисията по „Финанси, бюджет, международни проекти и програми“.

Уважаеми г-н Председател, това беше докладната записка, разгледана  на  комисия.

Георги Пинелов: Благодаря на г-н Андонов. Давам думата на Димитринка Господинова, председател на комисията по „Финанси, бюджет, международни проекти и програми“.

 

Димитринка Господинова: Благодаря! Уважаеми г- н Председател, уважаеми г-н Янакиев, колеги, представям ви становище на комисията  по „Финанси, бюджет, международни  проекти  и  програми“.

На 08.11.2022 г. от 14:05 ч., се проведе заседание на комисията по „Финанси, бюджет, международни  проекти  и  програми“.

На заседанието присъстваха още: Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол, Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол, Галина Георгиева- юрист на Община Созопол, общински съветници, служители от общинска администрация, Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол.

 Разгледана беше следната докладна записка:

Докладна записка №778/04.11.2022 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на община Созопол за 2022 г.

 Николай Господиновглавен счетоводител на община Созопол, направи една корекция: На страница 5, §§ 52-06, дейност 604,  вместо „увеличение“ да се чете и изпише „намаление“.

Други въпроси и коментари нямаше.

С пет гласа „За“, комисията подкрепя докладната и предлага решението да бъде прието, с така направената корекция.

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Г-н Георгиев и г-н Стефанов!

Цветелин Георгиев - общински съветник: Добър ден на всички! Уважаеми колеги, г–н кмете, г–н председател, в момента правим извънредна сесия, която ме навежда на мисълта, че ние в общинският съвет работим правилно, защото в момента трябва да актуализираме парите от едно перо да отидат в друго перо. Това означава, че общинските съветници, не така с лека ръка да взимат решения и да ги насочват, защото тези пари са на данъкоплатците и ние трябва внимателно и прецизно да взимаме нашите решения. Така прочетената докладна от г- н Андонов, председателя на комисията, стана ясно, че кметът ни дава една препоръка как в последствие да работим, и когато имаме въпроси да ги съгласуваме с кмета. Стана ясно, че кметът липсваше на предходната комисия, той обаче ни обясни, че има администрация и заместник кметове. Това е ясно. Вчера на комисията зададох въпрос за кантара, дали той работи, дали се нуждае от ремонт и Вие г–н кмете, ми казахте, че директорът на сметището е преценил, че там има някаква греда или както ми го обяснихте. Малко звучи като една госпожа каза…… Този директор компетентен ли е? Извикана ли е комисия, разгледано ли е? Взето ли е решение кой ще направи този ремонт? От квалифицирано лице ли ще се изпълни ремонта? В крайна сметка тези неща не са ми ясни на мен, защото ние гласуваме актуализацията, едни пари да отидат… нали в момента говорим за актуализация, не говорим за бюджет, не говорим за една сума пари, която трябва да разпределим, а говорим, че трябва да ги вземем от едно перо и да отидат в друго. Това означава, че един път, когато съм гласувал аз, като общински съветник за даденото перо, в момента си противореча. Поне така го чувствам аз. Там да бъдат спрени и да отидат в друго перо, и ако е толкова наложащо, ние защо не сме запознати, че наистина е минала комисия и е решила и определила? Тази фирма, която ще изпълнява коя е? Има ли фирма? Има ли подписани договори с дадени фирми? Това са ми въпросите за кантара. Вчера слушах отново предходната сесия, която беше на 31-ви мисля, че беше или по- предната. Там, където ми казвате, че през 2021 г. за река Равадинска по “Бедствия и аварии“ са отпуснати двеста и колко хиляди лева. Има го в интернет в „ю туб“, благодарение на записите. Там Вие казвате…… ,ако не е 31-ви, значи е по предната сесия, Вие казвате, че има двеста и колко хиляди лева отпуснати и парите са осигурени. Споменавате също, че е нужно само проекта, който в момента се изготвя, това са Ваши думи и може да ги проверите. Не са моя измислица. За това аз се озадачавам. Какви са тези 113 000 лева, които гласуваме? И нещо друго да попитам. Тук в момента докладната, която прочете г–н Андонов, Вие казвате, че от 2021 г. досега тази сума пари, която е отпусната от държавата не е актуална. Какво означава това? Нали държавата, когато отпусне дадена сума тя отива целенасочено и само единствено за бедствието, което Вие описвате? В един момент как става не актуална, бихте ли ми обяснили тези неща? Това са моите въпроси и това ме кара да се чудя и да се замисля как да гласувам. Благодаря Ви!

Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол: Уважаеми г- н Георгиев, чуденето си е Ваше право. Относно това кой и как изготвя оценките и как докладва, само ще кажа, че оперативната дейност е делегирана на кмета. Общинският съвет е органа, който ….. има ли смисъл да Ви обяснявам? Няма смисъл! Оперативната дейност, ако аз ви занимая  за всяко едно оперативно действие, което ние правим в общинска администрация,ашето денонощие трябва да е повече от 24 часа. По същият начин се подхожда и с мен. Аз не мога да кажа дали госпожата на депото е компетентна или не е. Това го казват длъжностните характеристики и представените документи, когато се заема съответната позиция. Това, че тя е направила докладна, тя я е консултирала с компетентни хора и този ремонт се извършва от компетентни хора. Няма да отиде бай Иван, грубо казано и да започне да прави някакви ремонти на депото, ей така. Всичко се прави на базата на сертификации, фирмите, които се наемат са сертифицирани и всичко, което се извършва там се прави абсолютно легално и можете да отидете и да видите. Това е по първият въпрос. Аз не мисля, че това, че ние сме констатирали някаква щета, или че е станало нещо, защото депото работи вече, ако не ме лъже паметта 16-17 години. Това е нормално! На ден от там минават тонове и не само от община Созопол, а и от Царево и от Приморско. Нормално е да се получат …… да има нужда от ремонт. Нормално е и аз, като кмет да искам ремонта да се осъществи веднага, за да не стане някоя беля и да не се наложи боклука да стои ден, два, три и  не дай си Боже седмица и повече. Да се чудим къде да го слагаме, защото пак повтарям, боклукът не може да влезе в депото без да се депонира и без да мине през кантара. Надявам се да съм удовлетворил питането по първият въпрос.

Относно парите за „Пейчов мост“, не знам какви 113 000 лв. визирате. Докладната е…. аз Ви обясних и миналия път, прехвърляме от дейност в дейност. Колегите могат да изчетат, защото докладната не е пред мен, от коя дейност трябва да мине и в коя дейност трябва да се прехвърли. Ние, вие, сте гласували общата стойност на ремонта да бъде …………. Има актуализация, която е направена и сумата е завишена, защото, когато се подават документите по „Бедствия и аварии“ към Министерството на вътрешните работи, ние правим основни КСС- та на щетите. Ние нямаме готов проект, който да е направен към онзи момент, в който ние сме констатирали щетата и абсолютно точно на базата на този проект ние да подадем сумите. Обяснявам ви технологията каква е. Искрено се надяваме това нещо да бъде одобрено в рамките на няколко месеца, то не е, поради политически проблеми, които са в държавата. Сменя се едно правителство и идва второ, трето, пето, десето и това одобрение става след повече от година. Вие сам знаете, че инфлацията в строителните материали за една календарна година беше около 30-35 % близо 40%. Инфлацията при малката потребителска кошница, номинала, който са обявили в статистиката е 18,5 % за година. Говоря за хранителните продукти, нас те не ни касаят. Нас ни касае строителната инфлация в дадената ситуация и за това се получава това нещо. Да те ще дойдат 200 000 лв. и е много важно кога ще дойдат, дали ще е два месеца след като сме заявили щетата, ако има оперативен орган, който да разгледа вашето искане и да ви го одобри, или ще дойде след една или две години. Ситуацията няма да е същата, както е всъщност в частният бизнес. Всеки един човек, като види какви са му разходите си прави сметка на каква стойност да продава своята продукция и никой не може да те задължи да продаваш под себестойност. Нали така? Чисто физически ние в момента, просто прехвърляме това, което е налично като сума. Ние парите ги имаме, те са осигурени. По- голямата част от държавният бюджет и една по– малка част, която е осигурена от нашият бюджет. Чисто технически преместваме от дейност в дейност. Това са отговорите, които мога да Ви дам, от там нататък не виждам какво повече мога да кажа. Благодаря Ви!

Цветелин Георгиев: Благодаря Ви г- н кмете, аз ще продължавам да се чудя, защото съм избран общински съветник и нося отговорност и съм изпратен от хората да взимам правилно решение. Благодаря Ви!

Георги Пинелов: Г-н Стефанов имате думата!

Илиян Стефанов – общински съветник: Благодаря Ви г-н Председател! Уважаеми г-н Янакиев, уважаеми колеги, моят въпрос е следният: може ли, да ми дадете малко яснота г-н Янакиев, по тази точка „Изграждане на канализационна мрежа в село Росен“? Каква точно е идеята там и какво възнамеряваме да направим? Кандидатстваме по програма да направим в момента само проект или в един по- късен етап да участваме с общински средства за частично изграждане на канализацията? Благодаря Ви!

Тихомир Янакиев: Уважаеми г-н Стефанов, във Вашият въпрос се намираше и отговора, т.е. Вие ме питате и си отговорихте сам на това, което е… Да, точно така ние изграждаме в момента проект. Старият проект на какво ниво беше?

Иванка Хльостарова : Той е изгубил правно действие.

Тихомир Янакиев: Изгубил е правно действие. Село Росен е най- голямото село в общината….

Панайот Рейзи – общински съветник: Проект имаше. Какво значи изгубено право на действие?

Тихомир Янакиев: Изготвяме проект за канализация и за ПСОВ на село Росен. Те са абсолютно необходими за населено място, което е в 21 век. По стария програмен период агломерациите, които бяха до 2 000 еквивалент жители, имаха възможност за финансиране по европейските програми, които бяха насочени натам, както и тук коментирахме няколко пъти. Сега има няколко източника на финансиране, различни, които могат да бъдат използвани, за да може това нещо да се случи изцяло или частично. За целта, когато направим проекта ние можем да го етапираме, т.е. да има етапи, в които да се изгради. В село Росен има много места, където или канализацията я няма буквално или е в такова състояние, че лайната, с извинение, текат по улиците и ние сме в една сериозна заплаха да тръгне някоя зараза. Така, че моята идея е следната. Ние като си направим проекта и имаме проект, да започнем успоредно няколко неща. Първо да търсим източници на финансиране, които са различни от приоритетните, които са от програмния период по програмите. Има два източника на финансиране, единият е с постановленията, които се отпускат от Министерски съвет и вторият източник на финансиране е с парите от Плана за възстановяване и устойчивост, който в момента вече първият му транш е одобрен от Европейската комисия. Аз имам вяра, че това нещо ще се случи. Дотогава ние можем да изграждаме поетапно, част от етапите, които в момента са най- фрапиращи и най- застрашаващи живота на хората. Можем и със собствени средства. Вижте има различни източници на финансиране. Може и със заемни средства, може със собствени средства, може с европейски пари, може с ….. разбирате ли? Може под всякаква форма, но когато едно нещо струва, ако струва например 5, 6, 10 милиона, ние не можем да го направим със собствени средства изцяло. Нали така? Няма какво да се лъжем. Ние ще бъдем гъвкави, целта, основата е да имаме база, на която да стъпим, а базата е проекта. Той да бъде одобрен, да бъде с цялата му документация, разрешителното за строеж и оттам нататък можем да работим по- нормално. Дали някой има различна философия, някой може да каже, чакай сега, защо ще правиш частично, дай направо целият проект. За мен това е, полека- лека да изграждаме, успоредно с това да си търсим за цялото финансиране, както е и за улиците. Ние изградихме някои улици и сега кандидатстваме за една част в Равадиново, за остатъка от това. Това не ни пречи да кандидатстваме, изобщо не ни пречи, когато имаше етапираност на проекта нямаме никакъв проблем. Това е! Благодаря!

Илиян Стефанов: Благодаря и аз за отговора!

Панайот Рейзи: Г-н кмете, на село Росен технически проект имаме! Може КСС- то да е остаряло във времето, защото цените са променени и т. н. , но там технически проект има. Това, че строителното му разрешение е изтекло, това не означава, че след като бъде окомплектован и отново разгледан от експертния съвет, да му бъде издадено пак строително разрешение на същия проект. Може би трябва да се погледне, защото селото се развива все пак и има нови части. Трябва да се види дали не трябва още нещо да се прибави, но за този проект са дадени тогава, навремето, мисля, че беше нещо от порядъка на около 100 000 лв. за проекта и проектът го има. Ако са го загубили в общината с времето, защото имай предвид, че този проект го направихме 2008 г. – 2009 г. Мисля, че да се върви към нов проект…. В момента сумата, която искате да гласуваме е за проектиране, така ли да разбирам? Добре, ок! Хубаво е да се види все пак този проект, в тази посока, мисля, че проекта го има и трябва да се види. Вече оттам нататък…. Може тези проектанти, които са го правили да ги няма изобщо на този свят, да не са проектанти вече и т. н. Все пак някакъв проектант държи правата върху проекта, в такъв смисъл, че той го е правил. Имал съм много случаи, в които съм търсил стари проектанти, както на времето за читалището, когато правихме и кандидатствахме по един проект, търсихме старият проектант на читалището, което е правено по времето на Калоянов. Намерихме го човека, даде си правата, сега може би вашите хора….тя Хльостарова ще каже. Може би не могат да намерят човека, не знам, не мога да кажа. Това е проблем, все пак от тогава са минали 12 – 13 години и за това да се тръгне от там.

Тихомир Янакиев: Г-н Рейзи, само искам да кажа, че проект ние не сме губили! Проектът не е загубен. Общинска администрация не си е позволила да загуби проект, а за подробностите г- жа Хльостарова ще Ви обясни сега.

Иванка Хльостарова: Не е загубен проекта! Проектът е в общината, но както казах, тъй като не е реализирано строителството, той вече не може да се прилага и по ред други причини. Първо законодателни, второ това, което Вие казахте, на времето той е правен върху кадастрални карти и планове от общината, които вече не са действащи. Действа кадастралната карта към „Агенция по кадастър“, която е с промени на имоти. Самото законодателство и в проектирането по част ВиК също се смени. Изискванията са различни и поради тази причина един проект, когато се одобрява, той трябва да е актуален към датата, която се изготвя. Тези пари, които залагаме са точно за такова препроектиране.

Тихомир Янакиев: Няма как един проект, който е петнадесетгодишен, при положение, че са минали всички тези години и са се променили куп регламенти в законодателството, да бъде актуален. За да го предложим ние това нещо, ние сме го сметнали, че трябва да стане. Има проекти, които сме използвали, стари проекти, които само сме пипали по тях КСС- тата, това е така. В случая това не е така и за това предлагаме на общинския съвет точно това, а решението е ваше дали ще го гласувате или не, аз не мога да ви кажа. За мен кой каквото ще да казва, както иска да го дъвче, от където иска да го прекарва. Първата крачка, за да има село Росен канализация е нов актуален проект.

Панайот Рейзи: Точно така е, то се тръгва от проекта. Въпросът е да се види кое ще излезе по- евтино, г–н кмете, защото постоянно казвате, че няма пари и ние вече почнахме да мислим по– евтиния вариант. Дали няма да е по– евтино да се ползва основата на старият проект и върху него само да се надгради.

Иванка Хльостарова: Не може да ползваме основата, защото основата са стари планове. Ние трябва да имаме актуална основа, върху която да стъпим.

Тихомир Янакиев: Само да кажа, че аз постоянно не ви казвам, че няма пари. Не сте чули както одеве, г- н Георгиев каза, понеже се изказа за това го споменавам поименно, за да може да си вземе направо и думата след това. Бил съм казал 2021 г. Не! Щетите са констатирани тогава от януари месец 2021 г., а парите са дошли 2022 г. Не съм казал, че парите са ги отпуснали 2021 г., или ако съм го направил е било несъзнателно. Констатирано е 2021 г., а парите са дошли 2022 г., една година разлика и повече. Пак ви повтарям, аз пари…..в момента общината не е в …вече погасихме безлихвеният заем, общото дългово бреме е може би под 20 милиона, не е 27 както беше, така че, ако държим юздите на разходите спокойно и стабилно, пари ще имаме за всичко. Въпросът е да не се изхвърляме по неща, които няма да са ни от полза или пък ще са прекалено тежко бреме за нашият бюджет. Иначе на този етап, след като съумяваме да плащаме дълговете, които са генерирани през годините, след като съумяваме да не увеличаваме данък сгради и такса смет, при положение, че абсолютно всичко е скочило в рамките на две години, не знам вече колко процента. След като съумяваме да не продаваме общинско имущество в големи мащаби, най вече земеделската земя извън параграфските зони и съумяваме да правим по нещо, значи нещата горе долу са добре. Аз ви призовавам, как да кажа? Да се подкрепи докладната, защото това са важни неща, които трябва да се свършат.

Панайот Рейзи: Кмете, в едни стари години, когато Вие бяхте общински съветник, а аз бях кмет, постоянно, при всяка актуализация на бюджета, Вие ме питахте: „Г-н кмете, защо трябва да я правим тази актуализация? Вчера го внесохте, общинският бюджет, а днес искате актуализация!“. И аз сега Ви казвам, за това кмете исках! Разбрахте ли защо? Защото няма как в началото на годината да знаеш какво ще се случи декември месец в края на годината. За това трябва да има актуализация на бюджета и днес актуализацията аз ще я подкрепя. Благодаря Ви!

Тихомир Янакиев: Благодаря Ви г- н Рейзи, за това, което казахте, че ще подкрепите актуализацията! Оценявам го! Само искам да кажа, че Вие не сте глупав човек и виждате каква е ситуацията тази година и предходната година и половина, ако върнете назад и направите една справка в общинският бюджет, ще видите колко пъти аз съм гласувал „За“ актуализациите. Да, срещу бюджетите, може би почти винаги „против“, но за актуализациите почти винаги съм гласувал „За“. Защото това, което казахте го знам. Можем да изкараме гласуванията.

Панайот Рейзи: Акцентирам върху Вас, защото може да изкарате и колко пъти сте ми поставяли въпроса, „Защо пак актуализация бе, г- н кмете?“.

Тихомир Янакиев: Тогава бяха едни предвидими времена, инфлацията беше 3-4 % на година, като дойдеше едно правителство си караше по четири години с малки изключения. Така беше!

Цветелин Георгиев: Аз г- н кмете да попитам, кое ни дава гаранция, че този проект няма да бъде отново загубен и Вие така ………..

Георги Пинелов: Не е актуален, това обясняваше г- жа Хльостарова!

Цветелин Георгиев: В момента всички се смеете, но в момента сме за актуализиране на пари, с които да направим нов проект. Нали така? Кое ни дава гаранция, че сега като гласуваме и този нов проект няма да бъде изгубен отново? Добре не е актуален, няма да изтече, както стария и кмете, има ли някакъв бъдещ поглед, който например казва: „Ето господа общински съветници, в момента ми помагате да стане проекта, до една- две години аз ви обещавам, че село Росен ще има канализация“? Защото това не го чух от кмета. Едно малко отклонение, аз не съм бил общински съветник, когато са били г- н Рейзи и кмета, тогава не виждах кой е „За“. Само виждах как г-н Тихомир Янакиев си тръгваше от сесиите, много пъти, многократно. Това е друго, което няма смисъл да го коментираме, просто го казвам.

Тихомир Янакиев: Г-н Георгиев, когато хванете тема е хубаво да я затворите! Не знам какво сте видели Вие, след като не сте видели кой е „За“ и кой е „Против“, но сте видели, че аз съм си тръгвал. За мен това е хвърляне в обвинения ей така, разбираш ли? За това не искам и да коментирам. За г-н Рейзи казах как съм гласувал, защото може да се провери, а дали съм тръгнал и кога съм тръгнал и Вие сте ме следили, тогава, когато не сте били съветник, на мен ми е много странно, защото явно сте имали някаква фиксация върху моята личност, което ме учудва. Разбирате ли? Не предполагах такова внимание от Ваша страна. Радвам се, че имам фенове, дори и във Ваше лице. Иначе за проектите, няма да Ви отговоря, защото ми омръзна от глупави въпроси. Едно и също, проекта не е загубен, Вие разбрахте. Казах Ви източниците на финансиране какви могат да бъдат. Мисля, че всички тук сте разумни хора. Как да ти кажа „Да, г-н Георгиев, утре проекта започва“, не може да се каже. Ние сме хората, които работим по него и Вие включително, всеки един от вас може да помогне. Всеки може да има някакви контакти и връзки, позиции, с които може да се издейства финансиране, а дотогава ще правим тези места, които са най- проблемни със собствени средства. Т.е. дотолкова доколкото ние имаме възможност да отделяме от собствените средства, ние можем да го правим. За другото, аз Ви обясних откъде могат да се вземат средства за финансиране на цял проект, но всяко едно нещо започва с проектиране. Няма как. По вашата логика, дайте да не правим никакви проекти за нищо, ако няма сигурност. Тук има и бивши и действащи кметове, да кажат кой може да гарантира на 100 % в диапазон една година какво ще се случи? Кой може да гарантира? Никой не може! Защо ми задавате такъв глупав въпрос? Какво очаквате от мен, аз да Ви отговоря, че съм провидец и знам какво ще се случи след една година ли? Не е така. Моля Ви, когато хвърляте думи в пространството……

Цветелин Георгиев: Не искам никой да ми отговаря, а само да кажа нещо! Г-н кмете…

Тихомир Янакиев: Много добре мислете какво казвате! Глупав е въпроса! Никакъв проект не сме губили!

Цветелин Георгиев: Добре, не ми давате думата!

Георги Пинелов: Кой не Ви е дал думата? Нека г-жа Хльостарова…., иска да обясни!

Иванка Хльостарова: Искам да поясня, че когато се издаде разрешение за строеж, то има срок на действие и при издадено разрешение за строеж за линейната инфраструктура, срокът на действие е десет години. След като имаме изработен проект, живи и здрави, и вземем разрешение за строеж, след това имаме десет годишен срок, в който да започнем строителство. Смятам, че всеки един кмет, който и да е тогава, би могъл да направи всичко по силите си, за да се реализира това строителство.

Панайот Рейзи: Последно само да кажа и аз…

Георги Пинелов: Г-жа Лулева и г-жа Германова са преди Вас!

Светлана Лулева- общински съветник: Чух толкова много неща днес, че направо се чувствам малко странно, но моят въпрос е следният: Чухме, че има проект, който вече законово не е актуален, чухме, че ще се прави нов проект, който дай Боже да стане в кратки срокове. Строителното разрешение знаем, че ще важи десет години, всичко е прекрасно. Този старият проект, който е правен, би ли могъл да бъде актуализиран и да отговаря на законовите изисквания?

Георги Пинелов: Точно това обясни г- жа Хльостарова! Вие бяхте отвън през това време.

Светлана Лулева: Така ли? Извинявам се тогава. Явно съм била навън и не съм чула въпроса, за това се извинявам!

Георги Пинелов: Г- жо Хльостарова ще отговорите ли буквално в едно изречение на г-жа Лулева?

Иванка Хльостарова: Буквално отговарям. По принцип са описани нещата в докладната, която е подготвила колежката инж. Вълчева, когато сме искали актуализацията. Действащата основа върху, която е изработен проектът към 2008 г. вече не е действаща, изтекла е и има действаща кадастрална карта. Изтекло е разрешението за строеж, има територии и нови имоти, за които също трябва да се предвиди и включване, така че няма как да се ползва този стар проект. Както и законодателната промяна, тя е много важна, защото не е само по ЗУТ, а и по самите изисквания за проектиране на водоканалните съоръжения.

Георги Пинелов: Г- жо Германова?

Красимира Германова: Благодаря Ви, г-н Пинелов! Искам само за малко да изляза извън темата, защото ми направи много лошо впечатление едно Ваше изказване, г-н кмете. Много моля, все пак тук сме общински съветници без значение кой от коя политическа партия е, без значение кой с каква политическа принадлежност е. Нека да няма квалификации от типа, че сме глупаци и глупави! Какъвто и да е въпросът, на нас това ни е работата, да задаваме въпроси, а Вие да ни отговаряте. Вече, ако не желаете винаги може да кажете, че не желаете, това си е Ваше решение, но ние сме в правото си. Не правете квалификации, глупави въпроси и т. н., просто звучи грозно в този общински съвет. Колкото и да сме различни, колкото и да имаме различни виждания, просто една молба, чиста молба. Благодаря!

Тихомир Янакиев: Уважаема г- жо Германова, извинявам се, ако съм Ви засегнал с нещо. Казах глупав въпрос, защото това нещо е повтаряно вече на няколко пъти и се каза няколко пъти, че ние загубен проект нямаме и да кажем, че проектът е загубен във въпрос, как мога да го квалифицирам? Добре, ок извинявам се!

Красимира Германова: Аз мисля, че всички разбраха, че не става въпрос за загубен или изчезнал, а че е изтекъл. Това е въпрос на….начин на изказ и т. н., и то не защото един или друг колега го е казал, а задал въпроса. Просто някак си мисля, че …… Благодаря Ви!

Георги Пинелов: Колеги, други въпроси? Г- н Георгиев!

Цветелин Георгиев: Г-н Янакиев, не съм аз човекът, който трябва да Ви казва каква е дейността на общинските съветници, но Вие явно сте забравили, че ние вървим по населените места и хората ни казват в момента проблемите им какви са и знаете ли какво ми казват? Този кмет кога ще престане с неговите глупави решения и аз Ви защитавам.

Андрей Николов - общински съветник: Г-н председател, въпросите са по докладната!

Цветелин Георгиев: Опитвам се да избистря защо се взима решение за проект, искам да дам яснота, чрез тези дебати. Вие ме обиждате по този начин.

Анета Филипова- общински съветник: Г-н председател, моля въдворете ред!

Георги Пинелов: Как и по какъв начин да му спра микрофона, Вие ми кажете, г-жо Филипова?

Анета Филипова: Защото седим тук от един час и сме в оправдателен режим…

Георги Пинелов: Хората са достатъчно грамотни да гледат, за това ни снимат, за това се излъчваме и всеки си отговаря за действията и за бездействията си. Аз не съм си позволил да осъдя нито един в неговото решение. Така е преценил г -н Георгиев или който и да е от другите колеги. Недопустимо е г- жа Германова да призовава кмета, без квалификации и в следващият момент Вие, г- н Георгиев, взимате думата и квалифицирате. Кажете нещо по същество, защото това е абсурдно. Гледат ни хора, достатъчно на брой и ние се излагаме по този начин.

Някакви адекватни въпроси да има някой да зададе, свързани с докладната, която ще гласуваме от тук нататък? Пак казвам, влизаме в процедура на гласуване!

Панайот Рейзи: Може ли последен въпрос г-н председател?

Георги Пинелов: Може, г-н Рейзи!

Панайот Рейзи: Г-н кмете, извънредната сесия е резонна и в тази посока искам да Ви кажа следното нещо. Както днес въпросите, които Ви зададохме, на всички нас ни стана ясно, защо. Хубаво е следващият път, като правите актуализацията на бюджета, в комисията без да има въпрос от наша страна, Вашият човек подробно да обясни защо се прави актуализацията и какво променя в нея. За да може на нас да ни стане още там ясно, доколкото искаме да ни стане ясно, разбира се, ако това се беше случило……. Това е моето предложение за Вас. Докладната е важна, става въпрос за бюджета, става дума за средства, които ще се харчат в следващият период. Моята молба към Вас, специално, конкретно говоря за бюджета, останалите докладни всеки да си ги чете, но бюджетът е една платформа, която не всеки от нас я разбира, не всеки е длъжен да разбира. Нека, когато влиза такава докладна, без да питаме, Вашият човек да казва: „В това перо правим такава актуализация, защото трябва да се направи кантара на сметището, от тук се взимат парите и отиват там. Трябва да се ремонтира колонката за бензин, така, така“. Следващото нещо, в бюджета нямаме заложени пари за нов проект на село Зидарово, този път. Живот и здраве и там ще се актуализира, щом на Росен не става, значи и на Зидарово няма да стане и там ще трябват такива пари. Мисля, че тогава вече ние, общинските съветници при едно такова обяснение, няма да имаме основание да казваме, това, което Ви го казахме сега. Не я гласувах, защото не знаех, не я гласувах, защото не разбрах. Правете го и ще видите, че нещата ще вървят по- лесно. Това е от мен.

Тихомир Янакиев: Благодаря г-н Рейзи, ще уважа препоръката Ви!

Станимир Андонов – общински съветник: Предложението на г-н Рейзи е много разумно, само че аз по принцип цял живот съм бил военен и винаги съм гледал максимално да си организирам времето и не желая……... Когато имам въпроси, аз си ги задавам и ми обясняват. Не е необходимо при условие, че не е зададен въпрос, някой да отговаря. Винаги по време на комисиите питаме дали някой има нужда от разяснение и въпроси. Като няма желание, не искам да ми се губи времето. Благодаря !

Светлана Лулева: Г-н Андонов, ние имаме правото да си задаваме въпросите и по време на сесията. Това, че на комисия не са зададени въпросите, не означава, че на сесия не можем да ги зададем. Това е наше право.

Георги Пинелов: Те и на сесия не бяха задавани въпроси предният път, но това е друга тема на разговор. Само да Ви помоля колеги, извинявам се г- жо Филипова, преди да Ви дам думата, нека да не се споменаваме с имена, за да не влизаме в обяснителен режим, защото г- н Янакиев вчера …………

Панайот Рейзи: И аз ще направя реплика г-н председател, защото първо аз говоря конкретно по докладната, той излиза от докладната и отива да дава обяснение как ще работи общинският съвет. Аз говоря конкретно по самата докладна, не съм излязъл от темата.

Станимир Андонов: Аз говоря как работят по принцип комисиите.

Георги Пинелов: Г-жо Филипова, само ще Ви помоля без имена!

Анета Филипова: Без имена, само да кажа, че и аз като г-н Георгиев за първи път съм съветник и съм си научила задълженията. Неговото име за мен е специално, моля да бъда извинена и като съветник съм си научила задълженията и мисля, че когато ни се предоставят докладни, ги четем в тяхната същност. На мен лично, когато нещо не ми е ясно, защото въпреки, че имам и икономическо образование, съвременната икономика на мен много, много не ми е ясна, за това си задавам въпросите дори и извън провеждането на комисиите. Мисля, че това е задължение на всеки съветник. Много често, да не кажа винаги се мълчи на комисиите, мълчи се на сесията и след това се задават едни въпроси, за които…..г-н председателя каза да не квалифицирам, за това ще замълча, но на мен тази ситуация ми изглежда като един обяснителен режим. По–скоро оправдателен, благодаря!

Георги Пинелов: И аз Ви благодаря! Г-н Георгиев, защото Ви споменаха името предполагам….. и ще се въртим в един омагьосан кръг още ….

Цветелин Георгиев: Г-н председател, извинявам се, няма да влизам в обяснения и отговори на колежката, която е квалифицирана, която е учена. Искам само да попитам кмета … Г-н кмете, аз наблюдавам от няколко години, че Вие, не знам вашата група имате такава практика ли, викате ги в общината, показвате им точка по точка и всички са запознати детайлно. Аз като общински съветник нито веднъж не сте ме извикали и нищо не сте ми показали, защото аз съм виждал директори на дирекции, началник отдели, как викат, разгъват карти и показват на всеки един общински съветник от групата на БСП. Благодаря Ви!

Анета Филипова: Спри да се излагаш!

Тихомир Янакиев: Колеги, към всички се обръщам. Г-н Георгиев, с цялото ми уважение към Вас ще Ви викам вече и Вас! Нямате проблем. Много Ви моля почнете да гласувате докладната. Трябва да тръгвам имам среща с Министерството на културата и останах заради въпросите, които се задават.

Цветелин Георгиев: Желаем Ви успех в името на Община Созопол.

Тихомир Янакиев:  Обещавам да Ви викам преди всяка сесия и да си говорим.

Георги Пинелов: Колеги, моля ви наистина да приключваме с тези дебати. Въпроси повече няма. Само и аз да кажа нещо, тъй като не ми харесаха някои от коментарите, без да визирам и да цитирам никой. Само да ви кажа, че мен никой не ме е викал никъде, за да ми обясни каквото и да било. Мога да ви кажа, че съм си направил труда, прочел съм си докладната, в това число с приложенията към нея и с докладните на г-жа Никова, г-н Петков и кой беше, да не пропусна някой и мисля, че това е начинът, по който всеки един от нас трябва да го прави. На предходната сесия съм я гласувал съвсем информирано и знаех какво гласувам. Предлагам да приключваме с коментарите и да продължаваме по същество и да може кмета да пътува. Колеги, влизаме в процедура на гласуване, знаете, че там няма как да задавате въпроси.

Давам думата на г-жа Димитринка Господинова, вече по същество.

 

Димитринка Господинова: Дейност 284 „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии“ – увеличение с 235 714 лв. по параграфи, както следва:         

         

                                                                                    било                увеличение              става

 • 51-00 – основен ремонт на дълготрайни

материални активи                                                                 0 лв.    235 714 лв.            235 714 лв.

в т.ч.

                                                                                     било                увеличение             става

- Реконструкция на мост над р. Равадиновска на

път BGS 1211 /II-99, Черноморец- Созопол-                                0 лв.     235 714 лв.      235 714 лв.

Равадиново                                                                   

обект № 326 по капиталова програма

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

Въздържал се

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

  

Общо гласували: 14

За: 13

Против: 0

Въздържали се: 1

 

 

Димитринка Господинова: Дейност 289 „Други дейности за защита на населението при стихийни бедствия и аварии“ – намаление с 235 714 лв. по параграфи, както следва:

 

                                                                                    било                намаление                става

 • 51-00 – основен ремонт на дълготрайни

материални активи                                                                 235 714 лв.      235 714 лв.               0 лв.

в т.ч.

                                                                                     било                намаление               става

- Реконструкция на мост над р. Равадиновска на

път BGS 1211 /II-99, Черноморец- Созопол-                          235 714 лв.         235 714 лв.              0 лв.

Равадиново

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

Въздържал се

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

 Общо гласували: 15

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 1

 

 

Димитринка Господинова: Функция „Отбрана и сигурност по дейности, параграфи и обекти, както ги гласувахме:

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

Въздържал се

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

  

Общо гласували: 15

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 1

 

  

Димитринка Господинова: 1. Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр. Созопол - собствен за 2022 г. в частта за държавни дейности във функция „Отбрана и сигурност по дейности, параграфи и обекти, както ги гласувахме.

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

Въздържал се

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

  

Общо гласували: 15

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 1

 

  

РЕШЕНИЕ №865

Общински съвет Созопол прие

 

 1. Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр. Созопол - собствен за 2022 г. в частта за държавни дейности във функция „Отбрана и сигурност по дейности, параграфи и обекти, както следва:

 

- Дейност 284 „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии“ – увеличение с 235 714 лв. по параграфи, както следва:

                                                                                   

                                                                                    било                увеличение              става

 • 51-00 – основен ремонт на дълготрайни

материални активи                                                             0 лв.         235 714 лв.          235 714 лв.

в т.ч.

                                                                                     било                увеличение                    става

- Реконструкция на мост над р. Равадиновска на

път BGS 1211 /II-99, Черноморец- Созопол-                      0 лв.         235 714 лв.             235 714 лв.

Равадиново                                                                   

обект № 326 по капиталова програма

  

          - Дейност 289 „Други дейности за защита на населението при стихийни бедствия и аварии“ – намаление с 235 714 лв. по параграфи, както следва:

                                                                                    било                намаление                става

 • 51-00 – основен ремонт на дълготрайни

материални активи                                                              235 714 лв.          235 714 лв.            0 лв.

в т.ч.

                                                                                     било                намаление                става

- Реконструкция на мост над р. Равадиновска                     235 714 лв.          235 714 лв.             0 лв.

На път BGS 1211 /II-99, Черноморец-

Созопол- Равадиново

                                       

           

 

 

Димитринка Господинова: дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ по параграфи и обекти, както следва:

                                                                                    било                 намаление             става

 • 10-00 – издръжка                                         298 081 лв.       24 394 лв.      273 687 лв.

в т.ч.

                                                                                   било                   намаление           става

 • § 10-11 – храна                                             50 800 лв.       8 805 лв.       41 995 лв.
 • § 10-98 – др. разходи, некласифицирани

                  в др. параграфи и подпараграфи           15 589 лв.       15 589 лв.               0 лв.

 

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Въздържал се

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

Въздържал се

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

  

Общо гласували: 16

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 2

 

 Георги Пинелов: Колеги, моля да гласуваме точката отново, защото на г- н Рейзи не му е отчело гласа.

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

Въздържал се

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

 Общо гласували: 16

За: 15

Против: 0

Въздържали се: 1

 

Димитринка Господинова: § 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи

                                                                                         било                увеличение         става              

                                                                                        0 лв.               24 394 лв.      24 394 лв.

в т.ч.

                                                                                     било                 намаление          става

 • § 52-03 – придобиване на друго оборудване,

машини и съоръжения                                                      0 лв.             24 394 лв.        24 394 лв.

 

                                                                                           било              увеличение          става

- Пожароизвестяваща система                                                     0 лв.              24 394 лв.       24 394 лв.

нов обект № 429 по капиталова програма

 

 

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

Общо гласували: 16

За: 16

Против: 0

Въздържали се: 0

 

Димитринка Господинова: Функция „Образование“ по дейности, параграфи и обекти, както ги гласувахме:

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

  

Общо гласували: 16

За: 16

Против: 0

Въздържали се: 0

 

  

Димитринка Господинова: 2. Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ град Созопол за 2022 г. в частта за държавни  дейности във функция „Образование“.

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

Въздържал се

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

  

Общо гласували: 16

За: 15

Против: 0

Въздържали се: 1

 

 

РЕШЕНИЕ №866

Общински съвет Созопол прие

 1. Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ град Созопол за 2022 г. в частта за държавни дейности във функция „Образование“, дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ по параграфи и обекти, както следва:

 

                                                                                    било                 намаление                     става

 • 10-00 – издръжка                                        298 081 лв.            24 394 лв.               273 687 лв.

в т.ч.

                                                                                   било                   намаление                    става

 • § 10-11 – храна                                                       50 800 лв.       8 805 лв.       41 995 лв.
 • § 10-98 – др. разходи, некласифицирани

                  в др. параграфи и подпараграфи                        15 589 лв.      15 589 лв.                0 лв.

 

                                                                                    било                  увеличение                  става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                                                  0 лв.          24 394 лв.          24 394 лв.

в т.ч.

                                                                                     било                 увеличение                 става

 • § 52-03 – придобиване на друго оборудване,

машини и съоръжения                                                                 0 лв.            24 394 лв.         24 394 лв.

 

                                                                                     било                 увеличение                 става

- Пожароизвестяваща система                                                    0 лв.             24 394 лв.      24 394 лв.

нов обект № 429 по капиталова програма           

 

 

 

Димитринка Господинова: Дейност 284 „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии“ – увеличение със 113 100 лв. по параграфи, както следва:

                                                                                   

                                                                                    било                увеличение              става

 • 51-00 – основен ремонт на дълготрайни

материални активи                                                                 0 лв.    113 100 лв.               113 100 лв.

в т.ч.

                                                                                     било                увеличение            става

- Реконструкция на мост над р. Равадиновска на

път BGS 1211 /II-99, Черноморец- Созопол-                              0 лв.    113 100 лв.           113 100 лв.

Равадиново                                                                   

обект № 326 по капиталова програма

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

Въздържал се

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

  

Общо гласували: 16

За: 15

Против: 0

Въздържали се: 1

 

 

Димитринка Господинова: Дейност 289 „Други дейности за защита на населението при стихийни бедствия и аварии“ – намаление със 113 100 лв. по параграфи, както следва:

 

                                                                                    било                намаление                става

 • 51-00 – основен ремонт на дълготрайни

материални активи                                                                 113 100 лв.       113 100 лв.            0 лв.

в т.ч.

                                                                                     било                намаление                става

- Реконструкция на мост над р. Равадиновска на

път BGS 1211 /II-99, Черноморец- Созопол-                          113 100 лв.          13 100 лв.           0 лв.

Равадиново                                                                   

обект № 326 по капиталова програма

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

Въздържал се

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

  

Общо гласували: 16

За: 15

Против: 0

Въздържали се: 1

 

 

Димитринка Господинова: 3.1. Функция „Отбрана и сигурност- компенсирани промени по дейности, параграфи и обекти, както ги гласувахме:

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

  

Общо гласували: 15

За: 15

Против: 0

Въздържали се: 0

 

 

Димитринка Господинова: Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“ – увеличение с 80 898 лв. по параграфи и обекти, както следва:

                                                                                    било                намаление                става

 • 51-00 – основен ремонт на дълготрайни

материални активи                                                                    9 140 лв.          7 942 лв.       1 198 лв.

в т.ч.

                                                                                     било                намаление              става

- Оновен ремонт на язовир „Синята вода“

в ПИ 000436, ПИ 000441 в землището на                                   9 140 лв.          7 942 лв.       1 198 лв.

село Равадиново                                                          

обект № 290 по капиталова програма

 

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

Въздържал се

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

  

Общо гласували: 16

За: 15

Против: 0

Въздържали се: 1

 

  

Димитринка Господинова: § 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи.                                              

                                                                                     било               увеличение        става

                                                                            1 234 884 лв.    88 840 лв.   1 323 724 лв.

в т.ч.

                                                                                    било                   увеличение        става

 • § 52-06 – изграждане на инфраструктурни

обекти                                                                                       1 234 884 лв.      88 840 лв.  1 323 724 лв.

 

                                                                                     било                  намаление            става

- Улична водопроводна мрежа Крушевец- I етап                       35 000 лв.    34 000 лв.      1 000 лв.   

обект № 289 по капиталова програма

                                                                                         било              увеличение               става

- Изграждане на канализационна мрежа

село Росен                                                                                   0 лв.          122 840 лв.         122 840 лв.   

нов обект № 430 по капиталова програма

 

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

Въздържал се

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

  

Общо гласували: 16

За: 15

Против: 0

Въздържали се: 1

 

  

Димитринка Господинова: Дейност 604 „Осветление на улици и площади“ – намаление с 970 лв. по параграфи и обекти, както следва:

                                                                                    било                  намаление            става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                                                    20 000 лв.         970 лв.       19 030 лв.

в т.ч.

                                                                                    било                   намаление           става

 • § 52-06 – изграждане на инфраструктурни

обекти                                                                                           20 000 лв.          970 лв.        19 030 лв.

 

                                                                                     било                  намаление               става

- Изграждане на улично осветление на ул.

„Проф. Иван Венедиков“, гр. Созопол                                      20 000 лв.          970 лв.            19 030 лв.   

обект № 402 по капиталова програма

 

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме.

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

Въздържал се

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

  

Общо гласували: 16

За: 15

Против: 0

Въздържали се: 1

 

 

Димитринка Господинова: Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ – намаление с 22 128 лв. по параграфи и обекти, както следва:

                                                                                    било                  намаление          става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                                        33 128 лв.        22 128 лв.    11 000 лв.

в т.ч.

                                                                                 било                      намаление          става

 • § 52-06 – изграждане на инфраструктурни

обекти                                                                           33 128 лв.          22 128 лв.    11 000 лв.

 

                                                                                     било                  намаление            става

- Изграждане на ул.„Проф. Иван Венедиков“

м. „Буджака“ от о.т.171 до о.т.180                                    13 128 лв.         13 128 лв.           0 лв.   

обект № 181 по капиталова програма

                                                                                     било                  намаление           става

- Мостово съоръжение на ул. „Тодор Грудов“

с. Росен от о.т.227 до о.т.230- изготвяне на

технически проект                                                         10 000 лв.             9 000 лв.   1 000 лв.   

обект № 344 по капиталова програма

 

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

Въздържал се

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 16

За: 15

Против: 0

Въздържали се: 1

 

Димитринка Господинова: Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“- увеличение с 174 600  по параграфи, както следва:

                                                                                    било                увеличение        става

 • 10-00 – издръжка                                            227 080 лв.     174 600 лв. 401 680 лв.

в т.ч.

 • § 10-30 – текущ ремонт                                      било             увеличение        става

                                                                                    56 400 лв.        174 600 лв.    231 000 лв.

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

Въздържал се

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

  

Общо гласували: 15

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 1

 

 

Димитринка Господинова: Дейност 626 „Пречистване на отпадъчните води от населените места“ – увеличение с 90 558 лв. по параграфи и обекти, както следва:

                                                                                    било             увеличение          става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                                          0 лв.            90 558 лв.      90 558 лв.

в т.ч.

                                                                                     било                  увеличение         става

 • § 52-06 – изграждане на инфраструктурни

обекти                                                                            0 лв.            90 558 лв.       90 558 лв.

 

 

                                                                                     било                  увеличение            става

- Изграждане на ПСОВ село Росен                                           0 лв.              90 558 лв.         90 558 лв.   

нов обект № 431 по капиталова програма

 

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

Въздържал се

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 15

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 1

 

Димитринка Господинова: Дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците“ – увеличение с 10 400 лв. по параграфи и обекти, както следва:

                                                                                    било             намаление             става

 • 10-00 – издръжка                                            503 600 лв.    7 000 лв.        496 600 лв.

в т.ч.

 • § 10-20 – разходи за външни услуги                    било               намаление        става

                                                                                   227 500 лв.       7 000 лв.    220 500 лв.

 

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

Въздържал се

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 15

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 1

 

 

Димитринка Господинова: § 51-00 – основен ремонт на дълготрайни

материални активи.                                           

                                                                                     било               увеличение              става 

                                                                                       3 000 лв.        7 000 лв.          10 000 лв.

в т.ч.

                                                                                  било                   увеличение             става

- Ремонт на електронна автомобилна

везна на РДНО                                                               0 лв.        7 000 лв.              7 000 лв.     

нов обект № 428 по капиталова програма

 

 

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

  

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Въздържал се

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

Въздържал се

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

 Общо гласували: 14

За: 12

Против: 0

Въздържали се: 2

 

Георги Пинелов: Колеги, нека да гласуваме отново, защото едната карта не е отчетена!

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

Въздържал се

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

  

Общо гласували: 14

За: 13

Против: 0

Въздържали се: 1

 

 

Димитринка Господинова: § 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                              

                                                         било             увеличение            става

                                                         66 500 лв.        10 400 лв.    76 900 лв.

в т.ч.

                                                        било                 увеличение     става

 • § 52-03 – придобиване на друго оборудване,

машини и съоръжения                        0 лв.             10 400 лв.     10 400 лв.

 

                                                                                  било                увеличение      става

 - Колонка за гориво                                                      0 лв.        10 400 лв.           10 400 лв.

нов обект № 434 по капиталова програма

 

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

Въздържал се

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

Въздържал се

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

  

Общо гласували: 15

За: 13

Против: 0

Въздържали се: 2

 

 

Георги Пинелов: Колеги, нека и тази точка да гласуваме отново, защото гласа на г- жа Господинова не се отчете!

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

Въздържал се

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

  

Общо гласували: 15

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 1

 

 

Димитринка Господинова: 3.2. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“- увеличение с 333 358 лв. по дейности, параграфи и обекти, както ги гласувахме:

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

Въздържал се

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 15

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 1

 

 

Димитринка Господинова: Дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“- увеличение с 90 000 лв. по параграфи и обекти, както следва:

                                                                                    било                увеличение              става

 • 51-00 – основен ремонт на дълготрайни

материални активи                                                            73 500 лв.       90 000 лв.    163 500 лв.

в т.ч.

                                                                                     било                увеличение            става

- Реконструкция и рехабилитация на общински

път BGS 1037                                                                      0 лв.            90 000 лв.          90 000 лв.  

нов обект № 432 по капиталова програма

 

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

Въздържал се

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

Общо гласували: 15

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 1

 

 

 

Димитринка Господинова: Дейност 849 „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията“- намаление със 100 000 лв. по параграфи и обекти, както следва:

                                                                                    било                намаление                   става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                                            201 000 лв.        100 000 лв.     101 000 лв.

в т.ч.

                                                                                       било         намаление                       става

 • § 52-06 – изграждане на инфраструктурни

обекти                                                                                  150 000 лв.           100 000 лв.         50 000 лв.

 

                                                                                     било                 намаление                  става

 - Паркинг в ПИ 67800.502.530,

УПИ VI, кв.52, Созопол                                                   150 000 лв.             100 000 лв.         50 000 лв.

обект № 328 по капиталова програма

 

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

Въздържал се

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

  

Общо гласували: 15

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 1

 

 

Димитринка Господинова: Дейност 898 „Други дейности по икономиката“- намаление с 308 358 лв. по параграфи и обекти, както следва:

                                                                                    било                   намаление            става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                                        441 055 лв.    202 358 лв.    238 697 лв.

в т.ч.

                                                                                           било                   намаление             става

 • § 52-02 – придобиване на сгради 200 000 лв.         200 000 лв.            0 лв.

                                                                                      било                 намаление                става

- Закупуване на идеални части от сграда

с идентификатор 81178.5.505.309 3                                   200 000 лв.        200 000 лв.           0 лв.

обект № 371 по капиталова програма

                                                                                             било                  намаление           става

 • § 52-06 – изграждане на инфраструктурни

обекти                                                                               186 159 лв.        17 358 лв.     168 801 лв.

 

 

                                                                                      било                 намаление            става

- Автобусен център в УПИ I „За автогара с

подземен паркинг и културно информационен

център“ кв. 150, гр. Созопол                                                36 000 лв.             17 358 лв.      18 642 лв.    

обект № 298 по капиталова програма                

 

                                                                                          било            увеличение            става

 • § 52-19 – придобиване на други дълготрайни

материални активи                                                           0 лв.              15 000 лв.     15 000 лв.

                                                                                        било         увеличение                 става

- Фургон за техническо звено                                              0 лв.             15 000 лв.   15 000 лв.    

нов обект № 433 по капиталова програма          

 

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

Въздържал се

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

  

Общо гласували: 15

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 1

 

 

Димитринка Господинова: § 54-00 – придобиване на земя

                                                                                   било                 намаление         става

                                                                                    106 000 лв.         106 000 лв.         0 лв.

в т.ч.

 

                                                                                     било                  намаление         става

- Придобиване на поземлен имот с

идентификатор 81178.5.505                                     106 000 лв.           106 000 лв.         0 лв.    

обект № 398 по капиталова програма

 

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

Въздържал се

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

  

Общо гласували: 15

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 1

 

 

Димитринка Господинова: 3.3. Функция „Икономически дейности и услуги- намаление с 318 358 лв. по дейности, параграфи и обекти, както ги гласувахме:

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

Въздържал се

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

  

Общо гласували: 15

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 1

 

 

Димитринка Господинова: 3. Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на община Созопол – собствен за 2022 г. в размер на 15 000 лв. в частта за местни дейности и извършва промени по функции, дейности и параграфи, както ги гласувахме.

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

Въздържал се

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

  

Общо гласували: 15

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 1

 

 

РЕШЕНИЕ №867

Общински съвет Созопол прие

 1. Общински съвет Созопол увеличава плана на разходната част на бюджета на община Созопол – собствен за 2022 г. в размер на 15 000 лв. в частта за местни дейности и извършва промени по функции, дейности и параграфи, както следва:

3.1. Функция „Отбрана и сигурност- компенсирани промени по дейности, параграфи и обекти, както следва:

          - Дейност 284 „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии“ – увеличение със 113 100 лв. по параграфи, както следва:

                                                                                   

                                                                                    било                увеличение              става

 • 51-00 – основен ремонт на дълготрайни

материални активи                                                         0 лв.         113 100 лв.       113 100 лв.

в т.ч.

                                                                                          било           увеличение                    става

- Реконструкция на мост над р. Равадиновска на

път BGS 1211 /II-99, Черноморец- Созопол-                             0 лв.           113 100 лв.         113 100 лв.

Равадиново                                                                   

обект № 326 по капиталова програма

 

          - Дейност 289 „Други дейности за защита на населението при стихийни бедствия и аварии“ – намаление със 113 100 лв. по параграфи, както следва:

                                                                                    било                намаление                става

 • 51-00 – основен ремонт на дълготрайни

материални активи                                                       113 100 лв.        113 100 лв.             0 лв.

в т.ч.

                                                                                     било                намаление                става

- Реконструкция на мост над р. Равадиновска на

път BGS 1211 /II-99, Черноморец- Созопол-                         113 100 лв.         113 100 лв.             0 лв.

Равадиново                                                                   

обект № 326 по капиталова програма

 

3.2. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“- увеличение с 333 358 лв. по дейности, параграфи и обекти, както следва:

          - Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“ – увеличение с 80 898 лв. по параграфи и обекти, както следва:

                                                                                    било                намаление                става

 • 51-00 – основен ремонт на дълготрайни

материални активи                                                               9 140 лв.         7 942 лв.         1 198 лв.

в т.ч.

                                                                                     било                намаление                става

- Основен ремонт на язовир „Синята вода“

в ПИ 000436, ПИ 000441 в землището на                             9 140 лв.          7 942 лв.         1 198 лв.

село Равадиново                                                          

обект № 290 по капиталова програма

 

                                                                                      било                увеличение              става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                                        1 234 884 лв.         88 840 лв.      1 323 724 лв.

в т.ч.

                                                                                    било                   увеличение             става

 • § 52-06 – изграждане на инфраструктурни

обекти                                                                                1 234 884 лв.        88 840 лв.        1 323 724 лв.

 

                                                                                     било                  намаление               става

- Улична водопроводна мрежа Крушевец- I етап                   35 000 лв.         34 000 лв.        1 000 лв.   

обект № 289 по капиталова програма

                                                                                     било                  увеличение               става

- Изграждане на канализационна мрежа

село Росен                                                                        0 лв.          122 840 лв.         122 840 лв. 

нов обект № 430 по капиталова програма

 

          - Дейност 604 „Осветление на улици и площади“ – намаление с 970 лв. по параграфи и обекти, както следва:

                                                                                    било                  намаление               става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                                              20 000 лв.            970 лв.           19 030 лв.

в т.ч.

                                                                                    било                   намаление              става

 • § 52-06 – изграждане на инфраструктурни

обекти                                                                                     20 000 лв.            970 лв.             19 030 лв.

 

                                                                                     било                  намаление               става

- Изграждане на улично осветление на ул.

„Проф. Иван Венедиков“, гр. Созопол                                20 000 лв.           970 лв.              19 030 лв.   

обект № 402 по капиталова програма

 

          - Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ – намаление с 22 128 лв. по параграфи и обекти, както следва:

                                                                                    било                  намаление               става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                                             33 128 лв.          22 128 лв.        11 000 лв.

в т.ч.

                                                                                    било                   намаление              става

 • § 52-06 – изграждане на инфраструктурни

обекти                                                                                     33 128 лв.           22 128 лв.          11 000 лв.

 

                                                                                     било                  намаление                 става

- Изграждане на ул.„Проф. Иван Венедиков“

м. „Буджака“ от о.т.171 до о.т.180                                       13 128 лв.           13 128 лв.                   0 лв.  

обект № 181 по капиталова програма

                                                                                

                                                                                     било                  намаление                  става

- Мостово съоръжение на ул. „Тодор Грудов“

с. Росен от о.т.227 до о.т.230- изготвяне на

технически проект                                                                10 000 лв.            9 000 лв.              1 000 лв.   

обект № 344 по капиталова програма

 

          - Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“- увеличение с 174 600  по параграфи, както следва:

 

                                                          било                   увеличение               става

 • 10-00 – издръжка                227 080 лв.        174 600 лв.       401 680 лв.

в т.ч.

 • § 10-30 – текущ ремонт              било                     увеличение           става

                                                           56 400 лв.          174 600 лв.              231 000 лв.

 

          - Дейност 626 „Пречистване на отпадъчните води от населените места“ – увеличение с 90 558 лв. по параграфи и обекти, както следва:

                                                                                    било                  увеличение              става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                                         0 лв.           90 558 лв.           90 558 лв.

в т.ч.

                                                                                    било                   увеличение             става

 • § 52-06 – изграждане на инфраструктурни

обекти                                                                           0 лв.             90 558 лв.           90 558 лв.

 

                                                                                     било                  увеличение                 става

- Изграждане на ПСОВ село Росен                                      0 лв.                  90 558 лв.            90 558 лв.   

нов обект № 431 по капиталова програма

 

          - Дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците“ – увеличение с 10 400 лв. по параграфи и обекти, както следва:

                                                                                    било                   намаление                става

 • 10-00 – издръжка                                            503 600 лв.          7 000 лв.         496 600 лв.

в т.ч.

 • § 10-20 – разходи за външни услуги                    било                     намаление           става

                                                                                          227 500 лв.               7 000 лв.          220 500 лв.

                                                                                    било                увеличение                     става

 • 51-00 – основен ремонт на дълготрайни

материални активи                                                             3 000 лв.           7 000 лв.            10 000 лв.

в т.ч.

                                                                                     било                увеличение                    става

- Ремонт на електронна автомобилна

везна на РДНО                                                                       0 лв.          7 000 лв.           7 000 лв.     

нов обект № 428 по капиталова програма

 

                                                                                    било                увеличение                       става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                                             66 500 лв.         10 400 лв.          76 900 лв.

в т.ч.

                                                                                     било                увеличение                        става

 • § 52-03 – придобиване на друго оборудване,

машини и съоръжения                                                         0 лв.           10 400 лв.             10 400 лв.

 

                                                                                     било                 увеличение                       става

 - Колонка за гориво                                                           0 лв.         10 400 лв.              10 400 лв.

нов обект № 434 по капиталова програма

 

 

3.3. Функция „Икономически дейности и услуги- намаление с 318 358 лв. по дейности, параграфи и обекти, както следва:

          - Дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“- увеличение с 90 000 лв. по параграфи и обекти, както следва:

 

                                                                                    било                увеличение                    става

 • 51-00 – основен ремонт на дълготрайни

материални активи                                                             73 500 лв.        90 000 лв.           163 500 лв.

в т.ч.

                                                                                     било                увеличение                    става

- Реконструкция и рехабилитация на общински

път BGS 1037                                                                            0 лв.               90 000 лв.            90 000 лв.  

нов обект № 432 по капиталова програма          

 

          - Дейност 849 „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията“- намаление със 100 000 лв. по параграфи и обекти, както следва:

 

                                                                                    било                намаление                         става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                                       201 000 лв.       100 000 лв.             101 000 лв.

в т.ч.

                                                                                     било                намаление                        става

 • § 52-06 – изграждане на инфраструктурни

обекти                                                                              150 000 лв.       100 000 лв.                50 000 лв.

 

                                                                                     било                 намаление                       става

 - Паркинг в ПИ 67800.502.530,

УПИ VI, кв.52, Созопол                                                 150 000 лв.        100 000 лв.               50 000 лв.

обект № 328 по капиталова програма

                                                                                

          - Дейност 898 „Други дейности по икономиката“- намаление с 308 358 лв. по параграфи и обекти, както следва:

                                                                                    било                   намаление                       става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                                      441 055 лв.         202 358 лв.           238 697 лв.

в т.ч.

                                                                                    било                   намаление                      става

 • § 52-02 – придобиване на сгради 200 000 лв.         200 000 лв.                       0 лв.

 

                                                                                    било                   намаление                       става

- Закупуване на идеални части от сграда

с идентификатор 81178.5.505.309 3                              200 000 лв.         200 000 лв.                        0 лв.    

обект № 371 по капиталова програма

                                                                                     било                  намаление                     става

 • § 52-06 – изграждане на инфраструктурни

обекти                                                                                 186 159 лв.            17 358 лв.          168 801 лв.

 

                                                                                        било               намаление                          става

- Автобусен център в УПИ I „За автогара

с подземен паркинг и културно информационен

център“ кв. 150, гр. Созопол                                               36 000 лв.          17 358 лв.            18 642 лв.    

обект № 298 по капиталова програма                

 

                                                                                    било                   увеличение                 става

 • § 52-19 – придобиване на други дълготрайни

материални активи                                                                       0 лв.           15 000 лв.            15 000 лв.

  

                                                                                    било                   увеличение                 става

- Фургон за техническо звено                                                     0 лв.          15 000 лв.             15 000 лв.    

нов обект № 433 по капиталова програма          

 

                                                                                    било                   намаление                    става

 • 54-00 – придобиване на земя       106 000 лв.              106 000 лв.                 0 лв.

в т.ч.

                                                                                     било                  намаление                   става

- Придобиване на поземлен имот с

идентификатор 81178.5.505                                            106 000 лв.              106 000 лв.                0 лв.    

обект № 398 по капиталова програма                 

 

 

Димитринка Господинова: Дейност 740 „Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен характер“ по параграфи и обекти, както следва:

 

                                                                                    било                 увеличение           става

 • 10-00 – издръжка                                          64 500 лв.       10 000 лв.      74 500 лв.

в т.ч.

 • § 10-30 – текущ ремонт                                  било                   увеличение        става

                                                                                  5 000 лв.      10 000 лв.       15 000 лв.

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

  

Общо гласували: 15

За: 15

Против: 0

Въздържали се: 0

 

                                                                                   

Димитринка Господинова: § 52-00 – придобиване на дълготрайни материални активи

                                                                                         било                 намаление             става

                                                                                            11 000 лв.       10 000 лв.        1 000 лв.

в т.ч.

                                                                                        било              намаление               става

 • § 52-03 – придобиване на друго оборудване,

машини и съоръжения                                                        10 000 лв.        10 000 лв.               0 лв.

 

                                                                                           било              намаление              става

- Подмяна на фасадно осветление на фасадно

 осветление на Художествена галерия                                   10 000 лв.       10 000 лв.               0 лв.

обект № 356 по капиталова програма

 

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

Въздържал се

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 15

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 1

 

 

Димитринка Господинова: Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“  по дейности, параграфи и обекти, така както ги гласувахме:

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

  

Общо гласували: 16

За: 16

Против: 0

Въздържали се: 0

 

Димитринка Господинова: 4. Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на Общински културен институт „Музеен център“ град Созопол за 2022 г. в частта за местни дейности.

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

Въздържал се

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

  

Общо гласували: 16

За: 15

Против: 0

Въздържали се: 1

 

 

 

РЕШЕНИЕ №868

Общински съвет Созопол прие

 1. Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на Общински културен институт „Музеен център“ град Созопол за 2022 г. в частта за местни дейности във функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“, дейност 740 „Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен характер“ по параграфи и обекти, както следва:

 

                                                                                    било                 увеличение                става

 • 10-00 – издръжка                                             64 500 лв.         10 000 лв.         74 500 лв.

в т.ч.

 • § 10-30 – текущ ремонт                                       било                   увеличение           става

                                                                                       5 000 лв.        10 000 лв.          15 000 лв.

 

                                                                                    било                  намаление                става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                                        11 000 лв.           10 000 лв.           1 000 лв.

в т.ч.

                                                                                     било                 намаление                става

 • § 52-03 – придобиване на друго оборудване,

машини и съоръжения                                                      10 000 лв.             10 000 лв.                0 лв.

 

                                                                                     било                 намаление                 става

- Подмяна на фасадно осветление

на Художествена галерия                                                 10 000 лв.            10 000 лв.                0 лв.

обект № 356 по капиталова програма                   

 

 

Димитринка Господинова: Дейност 622 „Озеленяване“ по параграфи и обекти, както следва:

                                                                                               било                  намаление            става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи

                                                                                                       22 000 лв.        15 000 лв.      7 000 лв.

в т.ч.                                                                           

                                                                                              било             намаление             става     

 • § 52-03 – придобиване на друго оборудване,

машини и съоръжения                                                                  22 000 лв.        15 000 лв.      7 000 лв.

 

                                                                                             било            намаление              става

- Изграждане на поливна система в Морска

градина УПИ 67800.505.118, гр. Созопол                                 15 000 лв.             15 000 лв.        0 лв.

обект № 300 по капиталова програма

 

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

Въздържал се

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

  

Общо гласували: 15

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 1

 

 

 

Димитринка Господинова: Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда” по дейности, параграфи и обекти, така както ги гласувахме:

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

Въздържал се

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

  

Общо гласували: 15

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 1

 

 

Димитринка Господинова: 5. Общински съвет Созопол намаля плана на разходната част на бюджета на „Общински гори и озеленяване“ за 2022 г. в размер на 15 000 лв. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както ги гласувахме:

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

Въздържал се

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

 Общо гласували: 15

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 1

 

 

РЕШЕНИЕ №869

Общински съвет Созопол прие

 1. Общински съвет Созопол намаля плана на разходната част на бюджета на „Общински гори и озеленяване“ за 2022 г. в размер на 15 000 лв. в частта за местни дейности във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”, дейност 622 „Озеленяване“ по параграфи и обекти, както следва:

 

                                                                                         било                  намаление                става

 • 52-00 – придобиване на дълготрайни

материални активи                                                        22 000 лв.         15 000 лв.          7 000 лв.

в т.ч.

 

                                                                                     било                 намаление                става

 • § 52-03 – придобиване на друго оборудване,

машини и съоръжения                                                           22 000 лв.         15 000 лв.             7 000 лв.

 

                                                                                     било                 намаление                 става

- Изграждане на поливна система в Морска

градина УПИ 67800.505.118, гр. Созопол                         15 000 лв.           15 000 лв.                     0 лв.

обект № 300 по капиталова програма

 

 

 

Димитринка Господинова:

Общо капиталови разходи:

                                                                                               било                   намаление       става  

                                                                                                 4 161 003 лв.   128 106 лв.   4 032 897 лв.

в т.ч. от:

собствени средства за местни                                             било                намаление        става

дейности                                                                       2 053 065 лв.    177 600 лв.  1 875 465 лв.

 

средства по формула и средства                                        било            увеличение           става

по стандарт                                                                        77 200 лв.       24 394 лв.    101 594 лв.

 

 

средства от други източници                                              било              увеличение        става

на финансиране:                                                                 61 780 лв.      25 100 лв.       86 880 лв.       

в т.ч.

        било               увеличение          става

- капиталови дарения от страната                                  56 781 лв.        20 000 лв.       76 781 лв.

      било                увеличение         става

- трансфер от Централния бюджет                                          0 лв.          5 100 лв.         5 100 лв.

 

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

Въздържал се

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

  

Общо гласували: 15

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 1

 

Димитринка Господинова: 6. Въз основа на приетите решения по т.1, т.2, т.3.1, т.3.2, т.3.3, т.4, т.5 и  заповеди №8-Z-987/28.09.2022 г., 8-Z-994/30.09.2022 г. на Кмета на община Созопол за служебна актуализация, Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите по Капиталовата програма на община Созопол  и разчет за финансиране на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи, недълготрайни материални активи и основен ремонт на община Созопол за 2022 г.

  

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

Въздържал се

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

  

Общо гласували: 16

За: 15

Против: 0

Въздържали се: 1

 

  

РЕШЕНИЕ №870

Общински съвет Созопол прие

 

 1. Въз основа на приетите решения по т.1, т.2, т.3.1, т.3.2, т.3.3, т.4, т.5 и заповеди №8-Z-987/28.09.2022 г., 8-Z-994/30.09.2022 г. на Кмета на община Созопол за служебна актуализация, Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите по Капиталовата програма на община Созопол и разчет за финансиране на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи, недълготрайни материални активи и основен ремонт на община Созопол за 2022 г./Приложение №1/,

                                                                            било                намаление                 става

Общо капиталови разходи:                                 4 161 003 лв.      128 106 лв.     4 032 897 лв.

в т.ч. от:

собствени средства за местни                                   било                    намаление             става

дейности                                                                 2 053 065 лв.       177 600 лв.     1 875 465 лв.

 

средства по формула и средства                             било                    увеличение           става

по стандарт                                                                  77 200 лв.          24 394 лв.       101 594 лв.

                                                                    

средства от други източници                                  било                      увеличение          става

на финансиране:                                                         61 780 лв           25 100 лв.          86 880 лв.        

в т.ч.

- капиталови дарения от страната                          56 781 лв.             20 000 лв.         76 781 лв.

- трансфер от Централния бюджет                                  0 лв.                5 100 лв.          5 100 лв.

 

 

 

Димитринка Господинова: 7. Общински Съвет допуска предварително изпълнение на настоящите решения на основание чл.60, ал.1 от АПК, което се налага от обстоятелството,  че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта и  от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда свързана със закъснения или неспазване на нормативно определени срокове, реализирането на  капиталови инвестиции, както и  извършването на спешни и неотложни ремонти на системи и инсталации.

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

Въздържал се

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

  

Общо гласували: 16

За: 15

Против: 0

Въздържали се: 1

 

 РЕШЕНИЕ №871

Общински съвет Созопол прие

 

 1. Общински Съвет допуска предварително изпълнение на настоящите решения на основание чл.60, ал.1 от АПК, което се налага от обстоятелството, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта и от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда свързана със закъснения или неспазване на нормативно определени срокове, реализирането на  капиталови инвестиции, както и  извършването на спешни и неотложни ремонти на системи и инсталации.

 

Димитринка Господинова: Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на община Созопол за 2022 г., както ги гласувахме.

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

Въздържал се

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

 Общо гласували: 16

За: 15

Против: 0

Въздържали се: 1

 

 

РЕШЕНИЕ №872

Общински съвет Созопол прие

 Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на община Созопол за 2022 г.

 

 Димитринка Господинова: Г-н Председател, това беше докладната записка, разгледана от комисията.

 Георги Пинелов: Благодаря на г-жа Господинова! Колеги, благодаря ви за участието и конструктивната работа. Поради изчерпване на дневния ред, закривам тридесет и петото извънредно заседание на Общински съвет Созопол. Хубав ден и бъдете здрави!

 

 

  

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ                       

Председател на Общински съвет - Созопол

  

Протоколчик: Йовита Илиева

 

 

Протоколът се състави в 5 /пет/ еднообразни екземпляра - за:

 1. Общински съвет – Созопол;
 2. Община Созопол;
 3. Областен управител на област Бургас;
 4. Районна прокуратура – гр. Бургас;
 5. Читалище „Отец Паисий” – гр. Созопол.

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ДЕВЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ОСМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ОСМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и СЕДМО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...