Понеделник, 06 Март 2023 12:07

ПРОТОКОЛ № 38/28.02.2023 г.

ПРОТОКОЛ

№ 38/28.02.2023 г.

 На 28.02.2023 г., от 9:30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет Созопол, се проведе ТРИДЕСЕТ И ОСМО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Созопол, под ръководството на Георги Пинелов – председател на Общински съвет - Созопол. На заседанието присъстваха седемнадесет общински съветника, кметът Тихомир Янакиев, заместник- кметът Тодор Дамянов, заместник- кметът Румен Кисьов,  представители на общинска администрация, кметове и кметски наместници. 

Георги Пинелов: Добър ден колеги, добър ден и на кмета г-н Янакиев, зам.- кмета Дамянов, зам.- кмета Кисьов  и служители на общинска администрация. Добър ден и на гостите.

Като за начало ще направя проверка на кворума поименно: Присъстваме 15 общински съветника. Колеги, имаме кворум и може да стартираме заседанието. Сега по правилник преминаваме към дневния ред. Имате ли въпроси и предложения по него? Няма. Тогава нека да гласуваме! 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

Георги Пинелов: Колеги, към нашата сесия се присъединява проф. Мария Нейкова, областен управител на област Бургас. Г – н Андонов, моля продължете със следващата докладна!

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 16

За: 16

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №942

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:

I. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби:

 Докладна записка №79/07.02.2023 г. от Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол относно: Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол за 2023 година.

Докладна записка №81/07.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Утвърждаване на маршрутни разписания от Общинска транспортна схема.

Докладна записка №82/07.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Съгласуване на маршрутни разписания.

Докладна записка №86/08.02.2023 г. от Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Созопол за 2022 г.

Докладна записка №96/09.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Ратифициране на Споразумение за сътрудничество  и установяване на приятелски отношения  между Община Созопол, Република България  и Община Суфли, Република Гърция.

Докладна записка №117/17.02.2023 г. от Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол относно: Добавяне т.4 от решение № 877/07.12.2022 г. на Общински съвет Созопол.

 

II. Доклад на комисията по финанси и бюджет, международни проекти и програми:

Докладна записка №84/08.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по Програма „Творческа Европа“ .

Докладна записка №89/08.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Предоставяне на финансова помощ за възстановяване на щетите от земетресението в Република Турция.

  Докладна записка №104/09.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Утвърждаване на бюджетните разплащания на Община Созопол през 2023 г. до приемане на бюджета на Община Созопол за 2023 г.

Докладна записка №105/09.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на инвестиционната програма на Община Созопол за 2023 г.

 

 III. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:

Докладна записка №73/02.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, за изработване на Подробен устройствен план  – план регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/, в обхват на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 63015.506.510, по Кадастралната карта на с. Атия, Община Созопол, земеделска територия, в зоната по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, местност “Старо селище“, с цел промяна предназначението, с отреждане „за  жилищно строителство“. 

Докладна записка №74/02.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/, в обхват на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 63015.506.391 по Кадастралната карта на с. Атия, Община Созопол, земеделска територия в зоната по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, местност “Старо селище“, с цел промяна предназначението, с отреждане „за  вилни сгради“.

Докладна записка №77/07.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, за изработване на Подробен устройствен план  – план регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/, в обхват на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 63015.506.44, по Кадастралната карта на с. Атия, Община Созопол, земеделска територия, в зоната по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, местност “Старо селище“, с цел промяна предназначението, с отреждане „за  жилищно строителство“. 

Докладна записка №78/07.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, за изработване на Подробен устройствен план  – план регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/, в обхват на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 63015.506.400, по Кадастралната карта на с. Атия, Община Созопол, земеделска територия, в зоната по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, местност “Старо селище“, с цел промяна предназначението, с отреждане „за  жилищно строителство“. 

Докладна записка №85/08.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, за изработване на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ и Подробен устройствен план - план за улична регулация /ПУП-ПУР/, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.50.199 по кадастралната карта /КК/ на гр. Созопол, м. “Куку баир“, с цел промяна предназначението и обособяване на един нов урегулиран поземлен имот.

Докладна записка №87/08.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Разполагане на монументално – декоративни  елементи в територията на гр. Созопол и землище на гр. Созопол.

 

IVДоклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:

Докладна записка №68/02.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с планоснимачен №134.69, с. Крушевец, Община Созопол.

Докладна записка №69/02.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 81178.501.294, гр. Черноморец, Община Созопол.

Докладна записка №70/02.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с планоснимачен №134.203, с. Крушевец, Община Созопол.

Докладна записка №71/02.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 63015.506.127, с. Атия, м. “Старо селище“, Община Созопол.

Докладна записка №72/02.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 67800.50.36, гр. Созопол, м. “Куку баир“, Община Созопол.

Докладна записка №75/03.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 32737.501.215, с. Индже войвода, ул. “Стара планина“, Община Созопол.

Докладна записка №88/08.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с планоснимачен №134.77, с. Крушевец, Община Созопол.

Докладна записка №92/09.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на земеделски имот - частна общинска собственост, с идентификатор 63029.25.226, с площ 1 585 кв,м,, находящ се в Община Созопол, с. Росен, местност „Край село“.

Докладна записка №93/09.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 58400.501.250, находящ се в Община Созопол, с. Присад, площ 623 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване (НТП): "Ниско застрояване (до 10m)".

Докладна записка №94/09.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.463, находящ се в Община Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", площ 330 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)".

Докладна записка №95/09.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.273, находящ се в Община Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", площ 416 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)".

Докладна записка №97/09.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот (ПИ) с планоснимачен № (пл. №) 135.17, находящ се в Община Созопол, землище на с. Крушевец, площ 2 224 квадратни метра (кв.м.), с Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и Начин на трайно ползване (НТП):"За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)".

Докладна записка №98/09.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост  находящ се в гр. Созопол.

Докладна записка №99/09.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Определяне на общински недвижими имоти, предназначени за учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди и тяхното отреждане за изграждане на “социални жилища” в с. Равадиново, Община Созопол.

Докладна записка №100/09.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди  върху имот-частна общинска собственост – поземлен имот с идентификатор 40124.501.865 , с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „ниско застрояване /до 10м/“, целият с площ от 901 кв.м, находящ се в с. Крушевец ул. „Хан Аспарух“ , Община Созопол, идентичен с УПИ XI кв.5 по плана на с. Крушевец. 

Докладна записка №101/09.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Учредяване право на строеж в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.539 идентичен с УПИ II кв.120 по плана на гр. Созопол за изграждане на общински медицински център  Созопол , срещу предоставяне в собственост на Община Созопол на обекти.

Докладна записка №102/09.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Определяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 2022/2023 година.

Докладна записка №103/09.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Одобряване на Методики за определяне на препоръчителната наемна пазарна стойност на земеделски земи: трайни насaждения, Методика за определяне на препоръчителната наемна пазарна стойност на земеделски земи: мери и пасища, Методика за определяне на препоръчителната наемна пазарна стойност на земеделски земи: ниви, Методика за определяне на препоръчителната наемна пазарна стойност на земеделски земи: лозя, Методика за определяне на препоръчителната наемна пазарна стойност на земеделски земи: ливади.

 

V. Доклад на комисията по СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СПОРТ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ:

Докладна записка №91/09.02.2023 г. от Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол относно: Отпускане на еднократна финансова помощ.

 Георги Пинелов: Давам думата на г-н Андонов, председател на комисията по  „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“, да представи становището на комисията. 

Станимир Андонов:  Становище  на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“.

На 20.02.2023 г. от 14:00 часа, се проведе заседание на комисията „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“. В работата на комисията взеха участие всички членове.

На заседанието присъстваха още:  Георги Пинелов –  председател на Общинския съвет; Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол; Румен Кисьов – заместник- кмет на Община Созопол; Тодор Дамянов – заместник- кмет на Община Созопол; общински съветници; служители от общинска администрация; Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол; Божана Чампарова – началник отдел ПДЧРОП.

Разгледаха са следните докладни записки:  

Докладна записка №79/07.02.2023 г. от Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол относно: Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол за 2023 година.

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След  гласуване и в резултат от пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение така както е по докладната.

 

Георги Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма. Нека да гласуваме! 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 17

За: 17

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №943

Общински съвет Созопол прие

На основание чл. 21 ал./1/ т. 23 и ал./2/ от ЗМСМА и във връзка с чл. 26 а, ал. 2  от Закона за народните читалища, Общинският съвет  Созопол приема Годишната Програма за развитие на читалищната дейност в Община  Созопол за 2023 година.

  

Станимир Андонов: Докладна записка №81/07.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Утвърждаване на маршрутни разписания от Общинска транспортна схема.

Кметът на общината г – н Янакиев обясни, че ще направят промяна, тъй като предходната седмица е имало доста запитвания от граждани за това, защо не съществува старата линия. Макар, че тя никога не е използвана и съществува само на хартия. Също така каза, че комисия от АПИ са изразили своето опасение относно това, че там с оглед на състоянието на пътя, не може да съществува такава линия и по тяхно настояване е изваден от този маршрут, защото аргументите са били лошото състояние на пътя. Каза също, че в момента вкарват проект, който да бъде за рехабилитация на пътното платно от Черноморец до къмпинг „Градина“.

Г – н Рейзи каза, че във времето са се водили някакви дебати и коментари по отношение на това, да има влакче по това трасе, но там има голямо движение на пешеходци и автомобили, а пътят е много тесен и има опасност от катастрофи. Също така  каза, че този път преди го е нямало никъде на картата и най – вероятно за това от АПИ са реагирали така.

Иванка Хльостарова обясни, че този път е попадал в имота на главният път, но това е откоригирано.

Станимир Андонов сподели, че е провел разговор с г – жа Стоянова, че не може целият маршрут да бъде описан в една градска линия, тъй като Черноморец си е отделен град и в територията на града може да бъде градска линия, тоест трябва да е втора градска линия. Двете линии трябва да са свързани, за да може да се поеме целия републикански плаж. По – добре е да се формира като междуградска линия, за да може двете линии да имат обща спирка на „Санта Марина“. Някой, ако иска да отиде от Черноморец до „Грийн лайф“, да може да отиде, ако е само до „Градина“, полза от цялата работа няма. Хубаво е преди сесията да се обмисли как точно да бъде направено предложението. Също така Андонов предложи понеже пише, че настоящото маршрутно разписание се изпълнява сезонно, да бъде добавен срок  от 15 юни до 15 септември, за да се знае за кой сезон става въпрос. Решението на Общински съвет от 2009 г. е точно така описано за градските автобусни линии, за това предлагам същия срок.

Г – н Янакиев от името на вносителя, помоли докладната да бъде допусната така и каза, че до сесията ще бъде коригирана.

След  гласуване и в резултат от пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение така както е по докладната.

 

Георги Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари?

Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол: Уважаеми г- н председател, от името на вносителя бих искал да направя предложение за корекция в решението, което ще бъде изчетено от г – жа Георгиева. 

Галина Георгиева – юрист на Община Созопол: Уважаеми общински съветници, искаме да внесем допълнение, което ще е изменение към докладната. В първата част разписанието на градски пътнически транспорт става „Маршрутно разписание за градска автобусна линия №1 за територията на град Созопол и Маршрутно разписание за градска автобусна линия №2 за територията на град Черноморец“. Това е допълнението с въпросната линия от Черноморец до края на землището. 

Стамат Стаматов – общински съветник: В случая ще бъде до „Градина“, няма да е до „Санта Марина“, както се коментираше. 

Галина Георгиева: В случая протоколът на комисията, одобрява градската линия, но не може да бъде междуградска. Прилагаме протокола и новото маршрутно разписание, както е одобрено от комисията. 

Георги Пинелов: На комисиите говорихме, че тъй като има напрежение сред хората, това да се коригира въпреки, че тази линия, както всички знаем не е функционирала. По този начин коригирано, ние реално почти нищо не променяме и колегата е прав в случая. 

Галина Георгиева: Нека и г – жа Стоянова да обясни, но за мен означава, че просто двете линии ще бъдат свързани на края на землищата, но не можем да ги одобряваме като цяла линия. 

Георги Пинелов: Хората ще могат да си пътуват без проблем, така ли? 

Галина Георгиева: Стига да има фирма, която да ги обслужва, естествено, че ще пътуват. 

Даниела Стоянова – главен експерт „ Транспорт и земеделие “: Добър ден! Знаете, че тази комисия е междуведомствена. Участъкът „Градина“ – Созопол….., кръстовището до х-л „Лагуна“ е опасно и ведомствата, които са ДАИ и Областно пътно, гледат ги специалисти, участъкът е опасен. След като се реконструира този участък и се разшири пътното платно, тогава вече ще бъде направена общата линия, но в сегашния етап те вписват това, което е безопасно, и което може да се изпълни. Въпросът не е да има линия, а когато гласувате тази линия тя ще се възложи на някой превозвач, и ако стане ПТП…., вие знаете много добре какво е кръстовището пред „Лагуна“ и влизането в Созопол. 

Георги Пинелов: Това е изключително несъстоятелно, ще ме извините за израза, становището на тази комисия, тъй като г – н Андонов цитира от коя година го има като линия и сега тази година, тази между ведомствена комисия реши, че е опасно. То е опасно от много години. От 2009 г. го има като маршрут. 

Даниела Стоянова: Г – н Пинелов, има промени в закона за автомобилните превози и това съгласуване, което се налага допълнително да се съгласуват всички маршрутни разписания е направено в закона с цел да отпаднат такива линии, които не се използват. Поради тази причина на първото заседание на тази комисия, линии и участъци, които не се използват, трябваше да се изчистят от маршрутното разписание на транспортната схема на общината и отпадна частта към Черноморец, частично. Опасният участък не можем да го възстановим, това е мотивът им. 

Панайот Рейзи – общински съветник: Тук има две неща, които са важни в случая. Доколкото в комисията, когато го коментирахме, кметът каза, че е хубаво линията да я има, защото има напрежение от страна на хората, които живеят в град Черноморец. Той също каза, че на този етап поне докато той е кмет, линията няма да я обяви…. 

Тихомир Янакиев: Не съм казал такова нещо…. 

Панайот Рейзи: Така казахте кмете, че няма да обявите линията. Имало я е линията, не е била обявявана и Вие няма да я обявите също, но искате да я има, това бяха Вашите думи, ако бъркам, поправете ме. При това положение моето предложение е линията да я има от Черноморец до „Санта Марина“. Няма да има спиране на „Лагуна“, само ще преминава и обръща на „Санта Марина“ и се връща обратно. Тогава формулата за проблем с транспорта за катастрофа отпада, защото линията може да си върви, няма право там да спира. И в момента има коли по този път. Разбирам да няма никакво движение, но и в момента го има това движение, така че, ако линията я направим цяла Черноморец – „Санта Марина“ и обратно, с местостоянка в …… до колкото разбирам сега и г – жа Стоянова каза, че трябва да я обявите на някой, кметът и той ми подсказва, че не е казал, че няма да я обяви. Това означава, че може и той в един момент да реши да я обяви, значи тогава трябва да вземем такова решение, в което да сме готови линията да я има. Не можем да взимаме някакво решение, в което да знаем, че го взимаме проформа само и само да покажем на хората от Черноморец, че линията я има. Разбирате ме какво искам да кажа. По приказките на г – жа Стоянова и на кмета, аз разбирам, че линията това лято може би ще работи или поне ще бъде обявена. Промяната в закона е факт. Досега линията не е работила, промяната в закона казва, че линиите, които не са работили трябва да отпаднат или да работят. Така, че господа общински съветници, аз ще гласувам против тази линия да я има, защото пътят е опасен за движение на постоянна линия, транспорт, автобус или влакче. Пътят е много тесен, по него има много пешеходци, по него има движение на леки коли, доста. Говоря за лятото, останалото време да го има, но няма кой да вози тогава и в тази посока, ако пътят се разшири и се оправи до лятото да я гласуваме, обаче не виждам защо тогава трябва да слагаме на кмета едно задължение, което той самият не би желал да го изпълни. В такъв смисъл, че има опасност от ПТП на този път и за това аз във времето като бивш кмет не съм обявил линията, защото това е нещо, което ме е притеснявало.

 Тихомир Янакиев: Само искам да кажа, че аз не съм казал, че няма да обява линията. Първо има много истина в това, което казахте Вие. Пътят е тесен! Тази линия я е имало не от както аз съм кмет, тази линия на документи я има от 2009 г……

 Панайот Рейзи: Да, кмете, но никога не сме я обявили като процедура, само сме я имали на книга.

 Тихомир Янакиев: Тоест тази линия е била анонсирана още тогава, през 2009 г. и аз се учудвам защо хората не си я търсиха през всички тези години, когато я е нямало, а започнаха изведнъж, сега се разбуни хорското мнение за това, че Черноморец и „Градина“ ще останат несвързани. Напротив, няма да останат несвързани, те и до сега са свързани по най – различен начин, има и таксита.

 Панайот Рейзи: Напротив, сега вече са свързани със самото строителство, защото преди го нямаше това строителство и нищо не беше свързано. 

Тихомир Янакиев: Точно така, но моята идея беше не да не пускаме линията, ако се пусне сега за този сезон, да бъде обезпечена с пътно превозно средство, което да отговаря на капацитета на този път. На мен лично като кмет, не би ми се струва нормално един голям автобус с 50 – 60 места, който да се пусне по тази линия и той да затапи абсолютно всичко. Когато се пуска, и ако се пусне линията, ще се пусне с подходящи транспортни средства с определени габарити, които да могат да се вместят, и когато се правят поръчките, ще се направят именно по този начин. Като се отчита капацитета на пътя, който може да се поеме, а не на всяка цена. Слушате ли ме, г – н Рейзи? Моето мнение, е че линията, с направените промени нека да се вкара, ние успоредно с това, аз Ви обясних и на комисиите, движим в момента проект за рехабилитация на пътя и се надявам, че в рамките на тази година, за този проект де бъде намерено финансиране, защото проектът е голям от Черноморец до „Лагуна“, но поне за частта му от Черноморец до „Градина“. Разговорите, които съм водил и начинът, по който върви нашата документация, темповете са такива, че до края на годината предполагам, живот и здраве, никой не може да каже със сигурност в настоящата ситуация и вие виждате какво се случва, дали някой ще успее да спечели проект или не. За мен е правилно да има, в момента, в който ние си обезпечим линията по адекватен начин да я пуснем, ако има обезпечение, ако се явят фирми с машини и коли, които не съответстват на това, което ние ще приложим, като документация, защо трябва да я пускаме линията?  Ако желаете я гласувайте, ако не си е не, не е проблем това. Въпросът е, че досега 14 години я е имало на хартия линията.

 Панайот Рейзи: Имало я е, защото законът е позволявал. Сега законът казва, че щом не се използва трябва да се отстрани.

 Тихомир Янакиев: Нека се даде възможност и да се види какви превозвачи ще се явят и с какви превозни средства, и да се види дали ще може да се обезпечи. Ако има малки и удобни шатъли, защо да не се пусне линията?

 Цветелин Георгиев – общински съветник: Г – н Янакиев, така, както е записано в закона, че несъществуващи линии трябва да бъдат премахнати, де факто тази линия е несъществуваща и ние по този начин не се ли опитваме да излъжем закона? АПИ идват и казват, че не може да има транспортно средство по този път, път нямаме, ние де факто нямаме такава линия. Какъв е проблемът, когато направим пътя, тогава да бъде гласувана? 

Тихомир Янакиев: Тогава аз Ви задавам следния въпрос…. Вие понеже ме питате, първи Ви казвам, че ние не се опитваме да излъжем закона, напротив, всичко, което предлагаме е законосъобразно и е във Вашата компетенция дали да го приемете или не, а не е нещо животозастрашаващо. Дайте тогава да спрем всяко инвестиционно развитие, докато не направим пътя там! Проектите, които в момента се планират, и които ще започнат да се изграждат до края на годината са много и са огромни. Ще има толкова п………, че всичко ще се свърже помежду си и наистина е така. Това означава ли, че ние, докато нямаме път трябва да спрем цялото развитие на този район? Не! Успоредно с едното, трябва да движим и другото. Лично моята енергия е насочена в момента, в проектирането на самия път и второто, което е вече изцяло моята роля, ще разчитам и на вашата помощ, е да се намери финансиране за това. Не можем ние да кажем, че нямаме път и спираме всичко. Какъв е проблема в последствие да я махнете линията? Не сме успели нямало е превозвачи, не са се явили съответните транспортни средства или АПИ са казали... 

Цветелин Георгиев: Опитваме се да разберем какво налага това спешно гласуване днес! 

Тихомир Янакиев: Ние тази докладна я вкарваме от два месеца г – н Георгиев… 

Галина Георгиева: Аз обяснявах няколко пъти, но явно, защото имаше много въпроси и не ме разбрахте, кое налага точно сега да го направим. От промените в закона, 6 месеца трябват, преди да обявим обществената поръчка, Общински съвет да е утвърдил всички маршрутни разписания и линии, ако сега не я утвърдите няма да я включим и евентуално, ако бъде одобрена август, ако има път, означава, че догодина чак можем да обявим за тази линия и то само за нея и тя ще стои самостоятелно като позиция. Един, който участва за една изгодна линия ще вземе и една неизгодна, но ако обявим само една неизгодна, надали ще има кандидат изобщо. 

Панайот Рейзи: Защо трябва да я определя на колко изгодна и колко неизгодна….. 

Галина Георгиева: Напротив, когато имаме няколко линии и самите участници….. 

Панайот Рейзи: Няма няколко линии, за мен г – жо Георгиева, ако стане обаче една катастрофа и дадем жертви там Вие ли ще отговаряте тогава, аз да попитам и кмета и Вас? Разбирате ли, че там вечер няма осветление, вървят дрогирани, пияни, заляни. Проблемът за катастрофа е много голям, недейте да мислите, че когато правя коментара не съм се сблъсквал с този проблем. Там е сериозен проблема, има много незаконно строителство, всеки си е сложил тук фургон, там фургон. Пътища излизат от ляво и от дясно, не е оправена структурата на района. Разбира се, че е хубаво да го има това нещо, далеч съм от мисълта да го няма, но не е момента. В крайна сметка такситата са скъп транспорт така е, но това е зона, която не е реализирана, г – н кмете. Ще направим някоя бела, ще ни лежи тогава на нашата съвест. Аз ще гласувам против, не сме готови за там да има влакче, каквото и да е друго, и микробуси да бъдат. 

Георги Пинелов: Говорим едно и също нещо. Вие си имате Ваше мнение и казахте как ще гласувате, гласувайте си. Въртим едно и също сто пъти, от 2009 г. я има тази линия, на Вас сега Ви пречи. Иначе на комисиите друго казахте. Тази година рязко се стесни пътя, така ли да разбирам от думите Ви? Вие казахте, че сте асфалтирали и сте уширили пътя, има го записано на протокола и сега в един момент на сесията говорите друго! Да не навлизаме в такива дебати. Г – н Андонов, имате думата, после г – жа Лулева. Губим време за нищо и се повтаряме. Да, имате право за говорене, но после ме упреквате, че не ви засичам минутите, защото всеки надвишава времето. После аз съм виновен! Г- н Андонов, вие сте. 

Станимир Андонов: Уважаеми колеги, няколко пъти се споменава 2009 г. с решение №193 на Общински съвет, което е приложено към докладната. Самата линия е описана и съществува, няма да изброявам всички спирки, но пакет №1 градски автобусни линии пътува от „Каваци“ до село Черноморец като минава през „Златна рибка“ – „Градина“ – „Аклади“. Така, както говорим в момента и обсъждаме, че линията никога не е съществувала, напротив тя е съществувала просто не се е изпълнявала в пълния си маршрут. Точно за това искам да се аргументирам, защо ще я подкрепя. Частично ще бъде спряно, тоест от „Градина“ до „Златна рибка“ няма да има транспорт, поради лошото състояние на пътя и поради промените на закона, АПИ забранява. От другата страна превозвачът по какъв начин, с влакче или с микробус, няма значение да поема и да изпълнява поръчката, но за мен тази линия, втората автобусна линия, както е новото предложение, би трябвало да я има. В крайна сметка ние решаваме и се грижим за интереса на нашите съграждани. 

Светлана Лулева – общински съветник: Няма да коментирам тази въпросна линия, вече достатъчно се коментира. Искам да попитам, следното. Наясно съм, че са нерентабилни допълнителни часове за селищната система, като автобусни линии. Само че, това е проблем, който съществува от доста време, не е ли възможно да се включи поне някаква обедна линия, която да превозва от селищната система към Созопол и съответно обратно? Т.е., да увеличим часовете на превозване. Поне по по - отдалечените Зидарово, Присад, Габър например, да има още един обеден час, който да обслужва и Вършило, съответно и Крушевец, и Индже войвода. Това, което аз си обяснявам от това, което е написано 06:30ч,; 06:50 ч. това е сутрешна линия от един автобус, който тръгва сутринта в 06:30 ч. по двата маршрута. Не е ли възможно да се пусне и някакъв обеден автобус в 11:30 ч. или 12:00 ч.? 

Даниела Стоянова: Не е проблем да се пусне, проблемът е в рентабилността. Тези маршрути, които са от общинската транспортна схема не се изпълняват всеки ден, а се изпълняват в определени дни от седмицата. При положение, че ще има пътници….. Има постоянна връзка. „Бургасбус“ ни покриват цялата община, включително и Индже войвода, Вършило и Габър. Имат всеки ден достъп и могат да си направят връзка…. 

Светлана Лулева: Специално в Индже войвода, до колкото ми е известно, няма въобще автобус, защото е имало с „Бургасбус“, който е финансиран от Община Малко Търново, дофинансиран, има някаква ситуация там. Затова задавам този въпрос в момента. Не можем ли ние също да се включим и да подпомогнем с финансиране, например имаме „Созополбус“, по някакъв начин да подпомогнем тези хора, защото това е наистина голям проблем. Специално за Индже войвода, хората няма какво да ползват. Наясно съм, че не е рентабилно, това ми е напълно ясно, но този автобус, който е бил от Малко Търново вече не минава през Индже войвода. Минава през главния път, но хората трябва да слязат до там, за да могат да го използват. 

Тихомир Янакиев: Г – жо Лулева, аз Ви казвам, защо за три години ние не сме го направили, защото „Бургасбус“ обслужваше линията и ние бяхме в план за финансово оздравяване и всеки един разход, който беше свързан с дофинансиране от страна на общината на някакъв тип услуга се гледаше под лупа. Сега вече имаме възможност, не сме в план за финансово оздравяване и ще направим анализ, г – жо Стоянова, моля Ви в рамките на седмица да ми изчислите човекопотока, който е, чисто практическите стъпки, какво трябва да се направи. Да се свържете с кмета и да видите колко точно хора пътуват и кога пътуват. Тази информация след като ми я представите ще направим една работна среща, за да уточним какво и как може да се направи, а когато стане ясна и сметката евентуално, ние ще я представим пред общинския съвет. 

Светлана Лулева: Тоест, допълнително ще гледаме възможностите специално за този регион. Благодаря! 

Георги Пинело: Колеги, не виждам да имате повече въпроси и преди да подложим докладната на гласуване искам да попитам, това което и колегата Стаматов в началото подхвана като тема. Така, както ние разделяме линията, която беше, пак ще може да се поддържа и да обслужва, въпреки, че до момента не е била реализирана нали така? 

Тихомир Янакиев: Да, но пак повтарям при определени условия, г – н председател. Няма да допусна автобус, който да е с габарити 50 места и с определена ширина да минава по този път. Съобразявайки се с препоръките на АПИ, ще предложим такива транспортни средства, които да отговарят на пътя. 

Георги Пинелов: Въпреки, че г – н Рейзи каза, че е уширил пътя и го е асфалтирал, а сега за една година се е стеснил, странно ми е как се получават тези неща, но не съм пътен инженер и няма да взимам отношение. 

Колеги, не виждам да има други въпроси и коментари. Предлагам да гласуваме първо предложението. 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 13

За: 13

Против: 0

Въздържали се: 0 

 

Георги Пинелов: Сега нека да гласуваме цялата докладна!

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 13

За: 13

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №944

Общински съвет Созопол прие 

На основание на  чл.21, ал.1, т.25 от ЗМСМА, чл.8, ал.3 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси Общински съвет - Созопол утвърждава маршрутните разписания  от Общинската транспортна схема на Община Созопол , както следва:

           Линии градски пътнически транспорт / приложение № 1 /

           Маршрутно разписание за градска автобусна линия № 1 за територията на гр. Созопол;

Маршрутно разписание за градска автобусна линия № 2 за територията на гр. Черноморец;

Междуградски пътнически транспорт / приложение № 2 /

Маршрутно разписание Созопол – Вършило;

Маршрутно разписание Созопол – Индже войвода;

Маршрутно разписание Созопол – Равадиново;

Маршрутно разписание Созопол – Равна гора;

 

Станимир Андонов: Докладна записка №82/07.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Съгласуване на маршрутни разписания.

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След  гласуване и в резултат от пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение така както е по докладната.

 Георги Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари?

 Галина Георгиева: Тук също има изменение от вносителя, което гласи: 1. Линии градски пътнически транспорт / приложение № 1 /  Маршрутно разписание за градска автобусна линия № 1 за територията на гр. Созопол; Маршрутно разписание за градска автобусна линия № 2 за територията на гр. Черноморец;

 Георги Пинелов: Колеги, да гласуваме предложението! 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 13

За: 13

Против: 0

Въздържали се: 0

 

Георги Пинелов: Колеги, сега да гласуваме докладната! 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 12

За: 12

Против: 0

Въздържали се: 0 

 

РЕШЕНИЕ №945

Общински съвет Созопол прие

На основание на  чл.21, ал.1, т.25 от ЗМСМА, и чл.19, ал. 6 от ЗАП,

             Общински съвет Созопол съгласува следните маршрутни разписания от Общинска транспортна схема на Община Созопол :

За промяната в решението е следната в

 1. Линии градски пътнически транспорт / приложение № 1 /

          Маршрутно разписание за градска автобусна линия № 1 за територията на гр. Созопол;

Маршрутно разписание за градска автобусна линия № 2 за територията на гр. Черноморец;

 1. Междуградски пътнически транспорт / приложение № 2 /
 • Маршрутно разписание Созопол – Вършило;
 • Маршрутно разписание Созопол – Индже войвода;
 • Маршрутно разписание Созопол – Равадиново;
 • Маршрутно разписание Созопол – Равна гора;

 

 Станимир Андонов: Докладна записка №86/08.02.2023 г. от Тодор Дамянов – заместник- кмет на Община Созопол относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Созопол за 2022 г.

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След  гласуване и в резултат от пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение така както е по докладната.

 Георги Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Не виждам! Нека да гласуваме! 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 16

За: 16

Против: 0

Въздържали се: 0

 

 РЕШЕНИЕ №946

Общински съвет Созопол прие

 1. ПРИЕМА годишния отчет за 2022 г. за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.   

 

 Георги Пинелов: Колеги, към нашата сесия се присъединява проф. Мария Нейкова, областен управител на област Бургас. Г – н Андонов, моля продължете със следващата докладна!

Станимир Андонов: Докладна записка №96/09.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Ратифициране на Споразумение за сътрудничество  и установяване на приятелски отношения  между Община Созопол, Република България  и Община Суфли, Република Гърция.

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След  гласуване и в резултат от пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение така както е по докладната. 

Георги Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Не виждам. Нека да гласуваме! 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Въздържал се

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 16

За: 15

Против: 0

Въздържали се: 1

 

Георги Пинелов: Колеги, нека да гласуваме докладната отново, защото картата на г – н Рейзи не е премахната, а той не е в залата. 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 15

За: 15

Против: 0

Въздържали се: 0 

 

РЕШЕНИЕ №947

Общински съвет Созопол прие

 1. На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и чл.88 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Общински съвет Созопол ратифицира Споразумение за сътрудничество  и установяване на приятелски отношения  между Община Созопол, Република България  и Община Суфли, Република Гърция съгласно приложението, което е неразделна част от настоящото решение.

  

Станимир Андонов: Докладна записка №117/17.02.2023 г. от Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол относно: Добавяне т.4 от решение № 877/07.12.2022 г. на Общински съвет Созопол.

Юристът на Общински съвет Созопол Иванка Кирязова каза, че докладната трябва да се коригира и да се чете: Допълване на решение № 877/07.12.2022 г. на Общински съвет Созопол и после в диспозитива на решението: Допълва решение № 877/07.12.2022 г. на Общински съвет Созопол с т.4. 

След  гласуване и в резултат от пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение така както е по докладната. 

Георги Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари? 

Красимира Германова: Кое е това сдружение „Гражданско общество“ – неправителствена организация? Няма никаква информация за него, все пак е част от решението. 

Тодор Дамянов – заместник- кмет на Община Созопол: В процеса на работа на кандидатстване се установи, че това сдружение е работило в тази област с деца, има много опит и ние считаме, че като изградим едно сътрудничество и партньорство с това сдружение ще имаме по– голям шанс за одобрение при кандидатстване на проекта.

 Красимира Германова: Благодаря Ви, г – н Дамянов! Мисля, че точно като политик отговорихте, но сте на позиция заместник- кмет. Интересува ме кое е това сдружение, от Бургас, от Созопол ли е? Просто питам и е хубаво, когато в дадена докладна има упоменато такова сдружение да има някаква информация за него. То е част от решението, на мен ми е ясно, че го правите, за да Ви е по – лесно, за да е по – добре, за да се обхване по – добре по проекта и отделните елементи. Въпросът ми е кое е сдружението?

 Тодор Дамянов: Това сдружение е от Пловдив, от 2009 г. е регистрирано и има опит в такава дейност.

 Красимира Германова: Просто ми беше интересно с какво се е занимавало! Хубаво е г – н кмете, когато има такива …., не съм против сдружението или нещо такова, просто информативно мисля, че е добре, все пак, когато взимаме такова решение да имаме информация. Изрично е записано, че не е упоменато във вече взетото решение, тоест ние правим промяната основно заради това сдружение, а нямаме информация за него.

 Тодор Дамянов: Представлява се от Дамян Грозданов, от 2009 г. е регистрирано и има опит в работата с такива проекти с деца. Сдружение с нестопанска цел.

 Панайот Рейзи: Щом ще е в съвместна дейност с общината, какви ще са неговите искания към нас, като работи с нас? Винаги е било така, гражданите питат и аз питам.

Тодор Дамянов: В това сдружение има специалисти, които са психолози, логопеди, социални работници, които имат опит в тази дейност.

 Панайот Рейзи: Кое накара г – н заместник кмета да работи с това сдружение? Опита?

 Тихомир Янакиев: Уважаеми колеги, общински съветници! Първо искам да ви помоля, да се отнасяме сериозно към работата и второ, до края на сесията г – н Дамянов, искам да бъде изпратен линк с информация за сдружението на общинските съветници. Безспорно е така, че ако тръгнем да търсим под вола теле, веднага мога да задам 101 въпроса. Идеята тук е наистина да се осъществи проекта, с възможно най – приемливия кандидат, който би свършил работата. Няма нещо, което е скрито или притеснително, но приемам критиката от Ваша страна г – жо Германова, затова, че когато се правят такива докладни трябва информацията да е пълна. 

Красимира Германова: Благодаря г – н кмете! Искам да се обърна и към колегите на комисията по законност, защото предполага, че е минало през комисията по законност. Целта на тази комисия е точно в това, преглеждайки първоначално докладните, нямам нищо против нито към сдружението нито нищо, просто е нормално да бъдем информирани. 

Георги Пинелов: Докладната влезе малко преди постоянните комисии и се гледа, когато всички присъствахме и тъй като се гони срок……..Има някакъв пропуск, но г – н Янакиев увери, че ще получим допълнителна информация. 

Георги Пинелов: Колеги, други въпроси и коментари? Няма! Да гласуваме. 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

Въздържал се

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

Въздържал се

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

Въздържал се

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 16

За: 13

Против: 0

Въздържали се: 3 

 

РЕШЕНИЕ №948

Общински съвет Созопол прие

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА

 Общински съвет Созопол допълва Решение №877/07.12.2022 г. от протокол № 36/07.12.2022 г.

 • т.4 Одобрява Партньорство между Община Созопол и Сдружение „Гражданско общество“, представлявано от Дамян Василев Грозданов с проектно предложение по Процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“ по Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 – в  установените срокове и параметри определени от Програмата. и Упълномощава Кмета на Община Созопол да подпише споразумение по образец по Процедура чрез подбор на проектни предложения BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“ по Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027.

 

 Станимир Андонов: Г-н Председател, това бяха докладните записки, разгледани  на  комисия. 

Георги Пинелов: Благодаря на г-н Андонов. Давам думата на Димитринка Господинова, председател на комисията по „Финанси, бюджет, международни проекти и програми“. 

Димитринка Господинова: Становище на комисията  по „Финанси, бюджет, международни  проекти  и  програми“. 

На 20.02.2023 г. от 14:10 ч., се проведе редовно заседание на комисията по „Финанси и бюджет международни проекти и програми”, на което присъстваха всички членове на комисията.

На заседанието присъстваха още:  Георги Пинелов –  председател на Общинския съвет; Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол; общински съветници; служители от общинска администрация; Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол; Румен Кисьов – заместник- кмет на Община Созопол; Тодор Дамянов – заместник- кмет на Община Созопол; Божана Чампарова – началник отдел ПДЧРОП.

Разгледани бяха следните докладни:

Докладна записка №84/08.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по Програма „Творческа Европа“. 

Общинският съветник Красимира Германова попита дали кандидатстваме за цялата сума и каква част от нея ще бъде за общината, защото има няколко партньора.

Кметът, Тихомир Янакиев обясни, че няма как да знае с точност колко ще са за общината, но ще се паднат по около 60 000 евро и от съфинансирането по около 25 000 на партньор. 

След гласуване и с резултат от пет гласа „За“ – докладна записка № 84 влиза за разглеждане на общинска сесия. 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари? Няма. Тогава да гласуваме! 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 17

За: 17

Против: 0

Въздържали се: 0 

 

РЕШЕНИЕ №949

Общински съвет Созопол прие

Във връзка с предложение на Кмета на Община Созопол относно изготвяне на проекто-предложение и на основание чл. 21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от ЗМСМА Общински съвет Созопол

РЕШИ:

 1. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол да възложи изготвянето и подаването на проектно предложение по Програма „Творческа Европа“ управлявана от Европейската изпълнителна агенция за образование и култура.
 2. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол, в качеството му на Водещ партньор да участва в партньорство в рамките на проектно предложение по т. 1.
 3. Дава правомощия на Кмета да подготви, подпише и подаде всички изискуеми документи от Програма „Творческа Европа“.
 4. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол да участва в проектното предложение с осигурено собствено финансиране до 25 %.
 5. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол, в качеството му на Водещ партньор да подпише документи между партньорите (като споразумения, протоколи, писмо за намерение) за поддържане на партньорството при подаване на проектното предложение и след завършване на проекта.

  

Димитринка Господинова: Докладна записка №89/08.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Предоставяне на финансова помощ за възстановяване на щетите от земетресението в Република Турция.

Въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване и с резултат от пет гласа „За“ – докладна записка № 89 влиза за разглеждане на общинска сесия. 

Георги Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари? 

Тихомир Янакиев: Уважаеми общински съветници, във връзка с по – експедитивното действие ви предлагам да направим промяна в докладната и да се замени сметката на БЧК със сметката на турското посолство. Има открита такава сметка, вследствие на бедствието и това, в което ме увериха, е че ще се действа много по - бързо и парите ще отидат по предназначение, ако ги преведем направо на турското посолство. През БЧК имало някакви процедури, които са по – бавни, така че с оглед на по – голямата оперативност в нашите действия и за да могат парите да отидат навреме, когато са необходими, ви предлагам да се замени в докладната. Г- жо Георгиева, трябва ли да се упомене сметката? 

Галина Георгиева: Не, няма да се упоменава сметката, просто във втора точка отпада записа БЧК, а вместо него записваме Посолството на Република Турция в София. 

Георги Пинелов: Колеги, други въпроси и коментари? Няма. Тогава да гласуваме, така направеното предложение за корекция в решението на докладната. 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 17

За: 17

Против: 0

Въздържали се: 0

  

Георги Пинелов: Сега нека да гласуваме и самата докладна! 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 17

За: 17

Против: 0

Въздържали се: 0

  

РЕШЕНИЕ №950

Общински съвет Созопол прие

 • Общински съвет - Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация дава съгласие да се отпусне от бюджета на община Созопол финансова помощ в размер на 10 000 (десет хиляди) лева за подпомагане на Република Турция за възстановяване на щетите от земетресението и подкрепа на пострадалите, както и семействата на загиналите.

         2.Възлага на Кмета на общината да предприеме действия по предоставянето на помощта по откритата от Посолството на Република Турция в София банкова сметка в лева за пострадалите от земетресението в Турция.

 • На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на настоящето решение. 

 

  Димитринка Господинова: Докладна записка №104/09.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Утвърждаване на бюджетните разплащания на Община Созопол през 2023 г. до приемане на бюджета на Община Созопол за 2023 г.

    Г – н Янакиев обясни, че им дават възможност да приемат част от бюджета, като разплащанията са едно от многото неща, докато дойде същината на бюджета.

      Общинският съветник Панайот Рейзи обясни, че това са вътрешни промени и вътрешно приемане на финансовите промени и по този начин общината няма да e атакуема по закона за бюджета, и ще се приемат вътрешни средства, докато бъде приет големият бюджет.

   Г- н Янакиев каза, че разходите спрямо миналата година са по – големи, и че това е логично и нормално и няма как да бъдат задържани. Също така, че капиталовите разходи, трябва да се осъществят и за тях е дадена възможност да бъдат приети преди големия бюджет.

 След гласуване и с резултат от пет гласа „За“ – докладна записка № 104 влиза за разглеждане на общинска сесия. 

Георги Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма! Нека да гласуваме! 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 17

За: 17

Против: 0

Въздържали се: 0

  

РЕШЕНИЕ №951

Общински съвет Созопол прие

Утвърждава бюджетните разплащания на Община Созопол през 2023 г. до приемане на бюджета на Община Созопол за 2023 г., считано от датата на приемане на настоящото решение:

 1. Дава съгласие Кметът на Общината при получаване на целеви трансфери от министерства да извършва разходи, в т.ч. капиталови през 2023 година в съответствие със сключени договори и поети ангажименти през 2022 г.;
 2. Дава съгласие Кметът на Общината да извършва плащане на погасителни вноски и лихви по кредити към финансови институции, съгласно клаузите по договорите и сроковете;
 3. Дава съгласие Кметът на Общината да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет, с цел успешно реализиране и финализиране, съгласно сключени договори;
 4. Дава съгласие Кметът на Общината да извършва разходи за обезщетения и помощи по решения на общински съвет за отглеждане на първо и второ живо родено/ осиновено дете за жителите на Община Созопол за 2023 г., за помощи, които не са на основание на Закона за Семейни помощи за деца и Закона за социално подпомагане и стипендия за постигнати високи резултати в областта на спорта на изявения спортист - Петър Драганов;
 5. Дава съгласие Кметът на Общината да извършва разходи за социално- битово и културно обслужване на работниците (СБКО) до 3 на сто от утвърдените разходи за основни заплати на лицата назначени по трудови правоотношения;
 6. Дава съгласие Кметът на Общината да извършва разходи за безплатно представително и работно облекло в размер на 400 лв. на работник/служител – ново назначен по трудово-правно отношение (ТПО) и приравнени към ТПО от Закона за администрацията, включително второстепенни разпоредители с бюджетни средства без педагогически персонал във функция ,,Образование" и за закупуването на униформено теренно облекло на ОП „ Общински гори и озеленяване“ – Созопол в размер на 350 лв.;
 7. Дава съгласие Кметът на Общината да извършва разходи за представителни цели в размер до 2% от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация“ § 10-00-издръжка за Кмета на Общината и 1% от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация“ §

10-00 за Председателя на Общински съвет. /за представителните цели- посрещане, престой и изпращане на гости и делегации, нощувки, консумация на храна и напитки, организиране на делови срещи, тържества, развлекателни мероприятия, екскурзии/;

 

 

Димитринка Господинова: Докладна записка №105/09.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на инвестиционната програма на Община Созопол за 2023 г.

Въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване и с резултат от пет гласа „За“ – докладна записка № 105 влиза за разглеждане на общинска сесия.

Георги Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма! Нека да гласуваме!

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 17

За: 17

Против: 0

Въздържали се: 0 

 

РЕШЕНИЕ №952

Общински съвет Созопол прие

Приема  инвестиционната програма на Община Созопол за 2023 г. в размер на 6 242 488 лв. в т.ч., по обекти, съгласно Приложение № 1.

 1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи за 2023 г. в размер на 1 127 100 лв. по обекти, съгласно Приложение № 1.
 2. Одобрява разпределението на остатъка от целевата субсидия за капиталови разходи за 2022 г. в размер на 583 742 лв., съгласно приложение №1
 3. Общински съвет Созопол утвърждава поименния списък на обектите за строителство и първоначален разчет за финансиране на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи, недълготрайни материални активи и основен ремонт на Община Созопол за 2023 г. /Приложение №1/,                                     

Общо капиталови разходи:                                                                              6 242 488 лв.

в т.ч. от:

средства за местни дейности                                                                               4 358 742 лв.

в т.ч.

- субсидия за капиталови разходи за 2023 г.                                                         1 127 100 лв.

- остатък от субсидия за капиталови разходи от 2022 г.                                     583 742 лв.

- други собствени средства                                                                                2 647 900 лв.

средства по формула и средства             

по стандарт за държавни дейности                                                                       342 142 лв.

в т.ч.

- преходен остатък от държавни дейности                                                        136 673 лв.

- остък от ПМС 188/21.07.2022 г.                                                                        205 469 лв.    

средства от други източници                

на финансиране:                                                                                                    1 541 604 лв. 

в т.ч.

-капиталови дарения от страната

получени през 2022 г.                                                                                                44 451 лв.

-трансфер от Министерство на

регионалното развитие и

благоустройството (МРРБ) за 2022 г.                                                                  1 497 153 лв.

 

 

Димитринка Господинова: Г-н Председател, това бяха докладните записки, разгледани от комисията.

  

Георги Пинелов: Благодаря, г- жо Господинова! Давам думата на г- н Андрей Николов да представи становище на комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”. 

Андрей Николов: Становище на комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”.

На 20.02.2023 г. от 14:20 часа, се проведе заседание на комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”. В работата на комисията взеха участие всички членове.

На заседанието присъстваха още:  Георги Пинелов – председател на Общински съвет; Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол; общински съветници; служители от общинска администрация; Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол; Божана Чампарова – началник отдел „ПДЧРОП“; Румен Кисьов – заместник -кмет на Община Созопол; Тодор Дамянов – заместник- кмет на Община Созопол.

Разгледаха се следните докладни записки: 

Докладна записка №73/02.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, за изработване на Подробен устройствен план  – план регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/, в обхват на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 63015.506.510, по Кадастралната карта на с. Атия, Община Созопол, земеделска територия, в зоната по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, местност „Старо селище“, с цел промяна предназначението, с отреждане „за  жилищно строителство“.  

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След  гласуване и в резултат от пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия. 

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Тогава нека да гласуваме! 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

Въздържал се

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 16

За: 15

Против: 0

Въздържали се: 1

 

Георги Пинелов: Г – н Неделчев, искате ли да гласуваме докладната отново, защото не сложихте картата на време и гласа Ви се отбелязва Въздържал се?

Стойчо Неделчев: Няма проблем, не е необходимо! 

 

РЕШЕНИЕ №953

Общински съвет Созопол прие

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за:

  – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 63015.506.510 по Кадастралната карта на с. Атия, Община Созопол, извън границите на населеното място, земеделска територия, в зоната по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, местност “Старо селище“, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот с отреждане за  „жилищно строителство“. При изработване на план регулация и застрояване да се спазят следните  параметри на застрояване за устройствена зона Жм, съгласно действащия ОУП на Община Созопол: плътност на застрояване мак.40%, Кота корниз Нмак.=10.00м., К.инт. мак.=1,2 и минимална площ за озеленяване 40%.

 – план за улична регулация  на улица с осови точки 330-331-332-333-334-335-336-337-338-339, с широчина на пътното платното 5.00м и двустранно тротоари с променлива широчина в обвръзка с действащата улична регулация на с. Атия при о.т.312.

Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване и плана за улична регулация да се запазят приетите и одобрени улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001г.,  за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.         

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Созопол  одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  Подробен устройствен план – план регулация и застрояване и план за улична регулация. 

            Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

          Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията. 

 

Андрей Николов: Докладна записка №74/02.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/, в обхват на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 63015.506.391 по Кадастралната карта на с. Атия, Община Созопол, земеделска територия в зоната по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, местност “Старо селище“, с цел промяна предназначението, с отреждане „за  вилни сгради“. 

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След  гласуване и в резултат от пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия. 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Тогава нека да гласуваме! 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 17

За: 17

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №954

Общински съвет Созопол прие

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава  да  се  изработи  проект  за:

- Подробен устройствен план – план регулация и застрояване в обхват на ПИ с идентификатор 63015.506.391 по Кадастралната карта на с. Атия, Община Созопол, извън границите на населеното място, земеделска територия, в зоната по §4 от ЗСПЗЗ, местност “Старо селище“, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот с отреждане „за  вилни сгради“. При изработване на план регулация и застрояване да се спазят следните  параметри на застрояване в съответствие с допустимите за устройствената зона, съгласно действащия Общ устройствен план на Община Созопол: плътност на застрояване мак.20%, Кота корниз Нмак.=7.00м., К.инт. мак.=0,8 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

-  План за улична регулация  на улица с осови точки 1-2-3-4-5-6-7 с широчина на пътното платното 5.00 м в обвръзка с действащата улична регулация на с. Атия /ПИ 63015.505.430/.   

Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване и плана за улична регулация да се запазят приетите и одобрени улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001 г.,  за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.          

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  Подробен устройствен план – план регулация и застрояване.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията. 

 

Андрей Николов: Докладна записка №77/07.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, за изработване на Подробен устройствен план  – план регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/, в обхват на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 63015.506.44, по Кадастралната карта на с. Атия, Община Созопол, земеделска територия, в зоната по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, местност “Старо селище“, с цел промяна предназначението, с отреждане „за  жилищно строителство“.  

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След  гласуване и в резултат от пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия. 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Тогава нека да гласуваме! 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 16

За: 16

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №955

Общински съвет Созопол прие

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 ЗУТ, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  ПУП-ПРЗ, в обхват на ПИ с идентификатор 63015.506.44 по Кадастралната карта на с. Атия, Община Созопол, извън границите на населеното място, земеделска територия, в зоната по §4 от ЗСПЗЗ, местност “Старо селище“, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот с отреждане за  „жилищно строителство“. При изработване на план регулация и застрояване да се спазят следните  параметри на застрояване за устройствена зона Жм, съгласно действащия ОУП на Община Созопол: плътност на застрояване мак.40%, Кота корниз Нмак.=10.00м., К.инт. мак.=1,2 и минимална площ за озеленяване 40%.

 Транспортния достъп ще се осъществява от съществуваща улица от регулационния план на с. Атия, одобрена с Решение №1016/14.09.2007 год., на Общински съвет гр. Созопол.

Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване да се опище бъдещето на съществуващата сграда с идентификатор 63015.506.44.1 и се запазят приетите и одобрени улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001 г.,  за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.           

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Созопол  одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  Подробен устройствен план – план регулация и застрояване и план за улична регулация.  

            Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията. 

          Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

 

Андрей Николов: Докладна записка №78/07.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, за изработване на Подробен устройствен план  – план регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/, в обхват на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 63015.506.400, по Кадастралната карта на с. Атия, Община Созопол, земеделска територия, в зоната по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, местност “Старо селище“, с цел промяна предназначението, с отреждане „за  жилищно строителство“.  

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След  гласуване и в резултат от пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия. 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Тогава нека да гласуваме!  

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

 

 

Общо гласували: 16

За: 16

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №956

Общински съвет Созопол прие

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за:

  – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 63015.506.400 по Кадастралната карта на с. Атия, Община Созопол, извън границите на населеното място, земеделска територия, в зоната по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, местност “Старо селище“, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот с отреждане за  „жилищно строителство“. При изработване на план регулация и застрояване да се спазят следните  параметри на застрояване за устройствена зона Жм, съгласно действащия ОУП на Община Созопол: плътност на застрояване мак.40%, Кота корниз Нмак.=10.00м., К.инт. мак.=1,2 и минимална площ за озеленяване 40%.

 – план за улична регулация  на улица с осови точки 4-346-347-334а-335-340-341-342-343-344-345.

Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване и плана за улична регулация да се запазят приетите и одобрени улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001 г.,  за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.          

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Созопол  одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  Подробен устройствен план – план регулация и застрояване и план за улична регулация. 

            Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

          Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията. 

 

Андрей Николов: Докладна записка №85/08.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, за изработване на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ и Подробен устройствен план - план за улична регулация /ПУП-ПУР/, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.50.199 по кадастралната карта /КК/ на гр. Созопол, м. “Куку баир“, с цел промяна предназначението и обособяване на един нов урегулиран поземлен имот.

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След  гласуване и в резултат от пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия. 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Тогава нека да гласуваме! 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 16

За: 16

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №957

Общински съвет Созопол прие

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 108, ал. 2, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 и чл. 16 от Закон за устройство на територията, Общински съвет - Созопол, разрешава  да  се  изработи  проект за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 50.199 по кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия в зона по §4 от ЗСПЗЗ, местност “Куку баир“, землище на гр. Созопол, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението и обособяване на един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане „за вилни сгради“.

При изработване на Подробният устройствен план – план за регулация и застрояване, да се спазят параметрите на застрояване за устройствена зона Ов1(7), по действащия Общ устройствен план и охранителна зона „Б“ от Закон за устройството на Черноморското крайбрежие, както следва: Hmax=7,0 метра, плътност на застрояване /Пзастр./ до 20%, интензивност на застрояване /Кинт/ до 0,8 и минимално необходима озеленена площ /Позел./ мин. 50%, като половината от нея бъде осигурена за дървесна растителност.

Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл. 108, ал. 2 от Закон за устройство на територията. В бъдещата разработка на Подробния устройствен план - план за регулация и застрояване, да се запазят приетите и одобрени улични регулации - и да се изработи план за улична регулация /ПУР/ за улица с осови точки 3-30-31 и за улица с осови точки 23-3, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, Закон за устройството на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/, Наредба №8/14.06.2001г. за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове и да се съгласува предварително, по реда на чл. 128, ал. 6 от Закон за устройство на територията с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация; чл. 124б, ал. 1 от Закон за устройство на територията, във връзка с чл. 125, ал. 1 от Закон за устройство на територията, Общински съвет Созопол одобрява заданието за изработване на проект за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване и план за улична регулация. 

Настоящото решение да се разгласи съгласно изискванията на чл. 124б, ал. 2 от Закон за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на  чл. 124б,  ал. 4 от Закон за устройство на територията.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл. 5, ал. 5 от Закон за устройство на територията. 

 

Андрей Николов: Докладна записка №87/08.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Разполагане на монументално – декоративни  елементи в територията на гр. Созопол и землище на гр. Созопол. 

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След  гласуване и в резултат от пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия.  

Бих искал да направя едно въведение, понеже инициаторът и председател на управителния съвет е тук, той също ще направи въведение, но аз искам преди това да кажа, че сдружението се казва „2600 години Созопол”. Идеята за създаването на това сдружение е от наши съграждани, а именно да бъде построен символ на християнската вяра, православен кръст и той да бъде разположен на обособения терен, който е приложен в докладната. Бих искал да дадем думата на г – н Неделчев, който е наш гост днес, за да направи едно въведение относно тази благородна кауза.

 Георги Пинелов: Г – н Неделчев имате думата!

Стоян Неделчев: Здравейте г – н кмете, г – н председател, съветници и гости! Моето желание за построяването на такъв монумент е в полза на града, защото знаем, че той е номер едно за южна България и по Черноморието. Аз съм силно вярващ човек и мисля, че ще стане.

Тихомир Янакиев: Трябва да кажем, че предисторията е доста по – назад във времето и се огледаха доста места, накрая се позиционирахме. Място, което да бъде и атрактивно, същевременно да е общинско. Намира се под водоема, на една поляна с изглед към острова и се вижда и от пътя. Когато се позиционира един такъв монумент там, видимостта ще е най – голяма, същевременно ще облагородим района, след като се постави кръста и ще стане много приятно място за разходка, защото има достъпност от алеите на „Санта Марина“. Няма да е опасно  за посетители с по – малки деца.

Панайот Рейзи: С каква големина ще бъде кръста? От какъв материал ще е изработен?

Стоян Неделчев: 26 метра ще е висок. За изработката, когато се намери фирма ще се определи. Предполагам, че ще е нещо като пилоните по стадионите, нещо от неръждавейка. Това не е обмисляно още, защото нали трябва първо да се установи мястото кое ще е.

Тихомир Янакиев: Г – н Рейзи, това е първата стъпка. Вие да дадете зелената светлина за проектиране на такова нещо, мястото, на което ще бъде и да се действа вече по следващите стъпки.

Красимира Германова: Искам да попитам, мислено ли е от страна на общината, относно финансирането? Виждам, че има сдружение, браво г – н Неделчев, предполагам, че и то ще допринесе със събиране на някакви средства, но не съм сигурна, че това ще е посилно само на това сдружение. Вие, като кмет, как мислите? Кажете своето мнение от гледна точка на финансирането, защото един такъв проект е хубав и съм сигурна, че абсолютно всички ще се съгласят с това, но реализацията му изисква доста голям финансов ресурс?

Тихомир Янакиев: Г – жо Германова, основното финансиране ще бъде осигурено от дарители. Разговаряли сме с инициативния комитет, когато дойдоха при мен, именно акцентът ще падне върху дарителството. Аз отварям една скоба и искам да е ясно пред всички, не знам каква ще бъде общата стойност на проекта на този етап, защото още не е уточнен материала. Ние имаме някакви параметри, като височина, но в момента, в който се уточни материала ще можем да разберем. Опитът ни сочи, че не се събират толкова лесно пари, няма какво да се лъжем. Ние, по предложение на г – н председателя събирахме за два паметника, които трябва да се изработят, но на този етап сме събрали само за единия, но с една подходяща маркетингова стратегия или кампания, мисля, че за това ще се съберат пари. Друг е въпросът, ако не достигат, след време може да се постави въпроса пред Общински съвет, ако има възможност и желание, и общината да помогне. Основно в разговорите се обсъжда, че ще бъде от дарения.

Красимира Германова: Важното е г – н кмете, дали Вие имате желание да го направите?

Тихомир Янакиев: Щом Ви предлагам докладната, значи имам желание да го направя. Ясно е, че до лятото тази идея не може да се осъществи и се надявам следващият Общински съвет също да подкрепи идеята. За мен, като християнин и като кмет на Община, в която живеят основно християнски жители, това е една добра инициатива и отделно според мен също ще бъде и туристическа атракция. Благодаря!

Георги Пинелов: Колеги, други въпроси и коментари по докладната? Не виждам! Нека да гласуваме! 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

 Общо гласували: 17

За: 17

Против: 0

Въздържали се: 0 

 

РЕШЕНИЕ №958

Общински съвет Созопол прие

Общински съвет – Созопол на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.54, ал.2 от Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и рекламно-информационни елементи и за извършване на търговска и/или друга дейност на открито на територията на Община Созопол и чл.57, ал.1 от Закон за устройство на територията приема представената схема (съгласно приложение) за разполагане на монументално – декоративни  елементи, върху общински имоти  на територията на  гр. Созопол и неговото землище за 2023 г.

 

Андрей Николов: Уважаеми, г-н Председател, това бяха докладните записки, разглеждани на комисия. 

Георги Пинелов: Благодаря, г – н Николов! Колеги, давам 10 минути почивка. 

Георги Пинелов: Колеги, след направена проверка на кворума присъстваме петнадесет общински съветника. Давам думата на Желязко Иванов- председател на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост” да прочете становището на поверената му комисия. 

Желязко Иванов: На 20.02.2023 г. от 14:30 часа, се проведе заседание на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”. След направена проверка присъстваха всички членове на комисията.

На заседанието присъстваха още: Георги Пинелов – председател на Общинския съвет; Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол; Божана Чампарова – началник отдел ПДЧРОП; Общински съветници; Служители от общинска администрация; Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол; Румен Кисьов – заместник кмет на Община Созопол; Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол.

Разгледаха се следните докладни записки: 

Докладна записка №68/02.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с планоснимачен №134.69, с. Крушевец, Община Созопол. 

Директорът на Дирекция  "Управление на собствеността, туризъм и стопански дейности"    Йордан Петков и юристът на Общината Божана Чампарова обясниха, че по закона за данък добавена стойност, земеделските земи не се облагат с данък, и че тази цена е крайна. 

След гласуване и с резултат от пет гласа – „За“, комисията подкрепи докладната записка да се разглежда на общинска сесия. 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Не виждам! Предлагам да я гласуваме! 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 16

За: 16

Против: 0

Въздържали се: 0 

 

РЕШЕНИЕ №959

Общински съвет Созопол прие

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2023 год.“, приета с Решение №940/30.01.2023 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 65 кв.м. ид.ч. /шестдесет и пет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот с пл.№134.69/ЕКАТТЕ- сто тридесет и четири, точка, шестдесет и девет/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-09-302/14.07.2004 г. на ИД на АГКК находящ се в с. Крушевец, Община Созопол, целият с площ 765 кв.м./седемстотин шестдесет и пет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване за „За земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/, при граници и съседи: Север: пл. №134.70; Изток: пл. №134.71; Юг: улица; Запад: пл. №134.68.
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и собственика Нина Георгиева Султанова чрез продажба на: 65 кв.м. ид.ч. /шестдесет и пет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот с пл. №134.69/ЕКАТТЕ- сто тридесет и четири, точка, шестдесет и девет/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-09-302/14.07.2004 г. на ИД на АГКК находящ се в с. Крушевец, Община Созопол, целият с площ 765 кв.м./седемстотин шестдесет и пет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване за „За земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/, при граници и съседи: Север: пл. №134.70; Изток: пл. №134.71; Юг: улица; Запад: пл. №134.68.
 3. Одобрява експертна оценка №2023ЕО009/17.01.2023 г. на независим лицензиран оценител в размер на 2390,00 лв. /две хиляди триста и деветдесет лева/, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко - продажба. 

 

 

Желязко Иванов: Докладна записка №69/02.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 81178.501.294, гр. Черноморец, Община Созопол. 

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След гласуване и с резултат от пет гласа – „За“, комисията подкрепи докладната записка да се разглежда на общинска сесия. 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

Тихомир Янакиев: Уважаеми съветници, поради промяна в собствеността междувременно в частната собственост, предлагам докладната да се оттегли, докато се прецизират детайлите по нея. 

Йордан Петков – директор УССДП: Поради промяна в собствеността по чл.33, декларация е пусната от бащата за продажба. На следващата сесия ще я пуснем от новия собственик. 

Георги Пинелов: Колеги, предлагам да гласуваме оттеглянето на докладната! 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 16

За: 16

Против: 0

Въздържали се: 0

 

Георги Пинелов: С резултат 16 „ За “, общинските съветници приемат оттеглянето на докладната и тя няма да се разглежда на сесия. 

 

Желязко Иванов: Докладна записка №70/02.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с планоснимачен №134.203, с. Крушевец, Община Созопол.

 Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След гласуване и с резултат от пет гласа – „За“, комисията подкрепи докладната записка да се разглежда на общинска сесия.

 Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма! Тогава нека да гласуваме! 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 17

За: 17

Против: 0

Въздържали се: 0

РЕШЕНИЕ №960

Общински съвет Созопол прие

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2023 год.“, приета с Решение №940/30.01.2023 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 6 кв.м. ид.ч. /шест квадратни метра идеални части/ от поземлен имот с планоснимачен №134.203/сто тридесет и четири, двеста и три/, по плана на новообразуваните имоти на зона §4 по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, одобрена със Заповед №РД 09-302/14.07.2004 г., находящ се в с. Крушевец, община Созопол, целият с площ 736 кв.м./седемстотин тридесет и шест квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи“/, при граници и съседи: Север: пл. №134.202, Изток: пл. №134.200, Юг: пл. №134.204, Запад: улица.
 2. Общински съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобственика В. С. К. чрез продажба на: 6 кв.м. ид.ч. /шест квадратни метра идеални части/ от поземлен имот с планоснимачен №134.203/сто тридесет и четири, двеста и три/, по плана на новообразуваните имоти на зона §4 по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, одобрена със Заповед №РД 09-302/14.07.2004 г., находящ се в с. Крушевец, Община Созопол, целият с площ 736 кв.м./седемстотин тридесет и шест квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Земеделска“ и начин на трайно ползване „За земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи“/, при граници и съседи: Север: пл. №134.202, Изток: пл. №134.200, Юг: пл. №134.204, Запад: улица.
 3. Одобрява експертна оценка №2023ЕО007/10.01.2023 г. на независим лицензиран оценител в размер на 220,00 лв. /двеста и двадесет лева/, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на Община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба. 

 

Желязко Иванов: Докладна записка №71/02.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 63015.506.127, с. Атия, м. „Старо селище“, Община Созопол. 

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След гласуване и с резултат от пет гласа – „За“, комисията подкрепи докладната записка да се разглежда на общинска сесия. 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Тогава нека да гласуваме! 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 17

За: 17

Против: 0

Въздържали се: 0 

 

РЕШЕНИЕ №961

Общински съвет Созопол прие

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023 год.“, приета с Решение №940/30.01.2023 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ: 168 кв.м. ид.ч. /сто шестдесет и осем квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 63015.506.127/ЕКАТТЕ- шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район – петстотин и шест, поземлен имот – сто двадесет и седем/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-12/24.04.2007 г. на ИД на АГКК находящ се в с. Атия, м. “Старо селище“, Община Созопол, целият с площ 768 кв.м./седемстотин шестдесет и осем квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване за „За земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/“, при граници и съседи:  63015.506.588, 63015.506.130, 63015.506.128, 63015.506.507, 63015.506.125
 2. Общински съвет Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и собственика М. А. З. чрез продажба на: 168 кв.м. ид.ч. /сто шестдесет и осем квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 63015.506.127/ЕКАТТЕ- шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район – петстотин и шест, поземлен имот – сто двадесет и седем/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-12/24.04.2007 г. на ИД на АГКК находящ се в с. Атия, м. “Старо селище“, Община Созопол, целият с площ 768 кв.м./седемстотин шестдесет и осем квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване за „За земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/“, при граници и съседи:  63015.506.588, 63015.506.130, 63015.506.128, 63015.506.507, 63015.506.125.
 3. Одобрява експертна оценка №2023ЕО011/23.01.2023 г. на независим лицензиран оценител в размер на 10 200,00 лв. /десет хиляди и двеста лева/, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на Община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко - продажба. 

 

Желязко Иванов: Докладна записка №72/02.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 67800.50.36, гр. Созопол, м. “Куку баир“, Община Созопол. 

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След гласуване и с резултат от пет гласа – „За“, комисията подкрепи докладната записка да се разглежда на общинска сесия.

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Тогава нека да гласуваме! 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 17

За: 17

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №962

Общински съвет Созопол прие

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023 год.“, приета с Решение №940/30.01.2023 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 53 кв.м. ид.ч./петдесет и три квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 67800.50.36/ЕКАТТЕ- шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район – петдесет, поземлен имот – тридесет и шест/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-60/04.10.2007 г. на ИД на АГКК находящ се в гр. Созопол, м. “Куку баир“, Община Созопол, целият с площ 648 кв.м./шестстотин четиридесет и осем квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Земеделска“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 67800.50.302, 67800.50.39, 67800.50.38, 67800.50.37, 67800.50.35.
 2. Общински съвет Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и съсобственика М. Н. Ч. чрез продажба на: 53 кв.м. ид.ч./петдесет и три квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 67800.50.36/ЕКАТТЕ- шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район – петдесет, поземлен имот – тридесет и шест/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-60/04.10.2007 г. на ИД на АГКК находящ се в гр. Созопол, м. “Куку баир“, Община Созопол, целият с площ 648 кв.м./шестстотин четиридесет и осем квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Земеделска“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 67800.50.302, 67800.50.39, 67800.50.38, 67800.50.37, 67800.50.35.
 3. Одобрява експертна оценка №2023ЕО012/23.01.2023 г. на независим лицензиран оценител в размер на 3000,00 лв. /три хиляди лева/, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на Община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко - продажба. 

 

Желязко Иванов: Докладна записка №75/03.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 32737.501.215, с. Индже войвода, ул. “Стара планина“, Община Созопол. 

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След гласуване и с резултат от пет гласа – „За“, комисията подкрепи докладната записка да се разглежда на общинска сесия. 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Тогава нека да гласуваме! 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 17

За: 17

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №963

Общински съвет Созопол прие

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2023 год.“, приета с Решение №940/30.01.2023 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 197 кв.м. ид.ч. /сто деветдесет и седем квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 32737.501.215/ЕКАТТЕ- тридесет и две хиляди седемстотин тридесет и седем, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – двеста и петнадесет/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-479/18.07.2019 г. на ИД на АГКК, находящ се в с. Индже войвода, ул. “Стара планина“, Община Созопол, целият с площ 557 кв.м./петстотин петдесет и седем квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 32737.501.218, 32737.501.717, 32737.501.719, 32737.501.214, 32737.501.212, 32737.501.219.
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и собствениците Н. Н. А. и Б. Н. Д. чрез продажба на: 197 кв.м. ид.ч. /сто деветдесет и седем квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 32737.501.215/ЕКАТТЕ- тридесет и две хиляди седемстотин тридесет и седем, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – двеста и петнадесет/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-479/18.07.2019 г. на ИД на АГКК находящ се в с. Индже войвода, ул. “Стара планина“, Община Созопол, целият с площ 557 кв.м./петстотин петдесет и седем квадратни метра/,  трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 32737.501.218, 32737.501.717, 32737.501.719, 32737.501.214, 32737.501.212, 32737.501.219.
 3. Одобрява експертна оценка №2023ЕО013/23.01.2023 г. на независим лицензиран оценител в размер на 4650,00 лв. /четири хиляди шестстотин и петдесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на Община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко - продажба. 

 

Желязко Иванов: Докладна записка №88/08.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с планоснимачен №134.77, с. Крушевец, Община Созопол. 

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След гласуване и с резултат от пет гласа – „За“, комисията подкрепи докладната записка да се разглежда на общинска сесия. 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Тогава нека да гласуваме! 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

Въздържал се

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

Въздържал се

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

Въздържал се

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 17

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 3

 

Георги Пинелов: Колеги, нека да гласуваме докладната отново, защото не са отчетени правилно три гласа! 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 17

За: 17

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №964

Общински съвет Созопол прие

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2023 год.“, приета с Решение №940/30.01.2023 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 22 кв.м. ид.ч. /двадесет и два квадратни метра идеални части/ от поземлен имот с пл.№134.77/ЕКАТТЕ- сто тридесет и четири, точка, седемдесет и седем/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-09-302/14.07.2004 г. на ИД на АГКК находящ се в с. Крушевец, Община Созопол, целият с площ 587 кв.м./петстотин осемдесет и седем квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване за „За земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/, при граници и съседи: Север:пл.№134.52; Изток: пл.№134.78; Юг: улица; Запад: пл.№134.76.
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и собственика Д. Н. Б. чрез продажба на: 22 кв.м. ид.ч. /двадесет и два квадратни метра идеални части/ от поземлен имот с пл.№134.77/ЕКАТТЕ- сто тридесет и четири, точка, седемдесет и седем/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-09-302/14.07.2004 г. на ИД на АГКК находящ се в с.Крушевец, община Созопол, целият с площ 587 кв.м./петстотин осемдесет и седем квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване за „За земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/, при граници и съседи: Север:пл.№134.52; Изток: пл.№134.78; Юг: улица; Запад: пл.№134.76.
 3. Одобрява експертна оценка №2023ЕО022/06.02.2023 г. на независим лицензиран оценител в размер на 820,00 лв. /осемстотин и двадесет лева/, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на Община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко - продажба. 

 

Желязко Иванов: Докладна записка №92/09.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на земеделски имот - частна общинска собственост, с идентификатор 63029.25.226, с площ 1 585 кв,м,, находящ се в Община Созопол, с. Росен, местност „Край село“. 

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След гласуване и с резултат от пет гласа – „За“, комисията подкрепи докладната записка да се разглежда на общинска сесия. 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Тогава нека да гласуваме! 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 17

За: 17

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №965

Общински съвет Созопол прие

 1. Общински съвет - гр. Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с 24 а, ал. 5 от Закон за стопанисването и ползването на земеделските земи, разрешава на кмета на Община Созопол да проведе публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем за срок от 9 /девет/ години на имот - частна общинска собственост, а именно: ПИ с идентификатор 63029.25.226 /ЕКАТТЕ – шестдесет и три хиляди двадесет и девет, кадастрален район – двадесет и пет, поземлен имот – двеста двадесет и шест/, с площ 1 585 кв.м. /хиляда петстотин осемдесет и пет квадратни метра/, ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Нива“, категория – 8 /осма/,находящ се в община Созопол, с. Росен, местност „Край село“, по КККР одобрени със Заповед № РД-18-56/29.09.2015 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници и съседи: 63029.23.4, 63015.25.225, 63029.25.4, 63029.25.6, 63029.501.543.
 2. Одобрява експертна оценка № 2023ЕО017/03.02.2023 год., на независим лицензиран оценител в размер на 270,00 лв. /двеста и седемдесет лева/ без ДДС, която да послужи за начална, тръжна, годишна, наемна цена.
 3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички действия по провеждането на процедурата и сключване на договор със спечелилия кандидат. 

 

Желязко Иванов: Докладна записка №93/09.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 58400.501.250, находящ се в Община Созопол, с. Присад, площ 623 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване (НТП): "Ниско застрояване (до 10m)". 

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След гласуване и с резултат от пет гласа – „За“, комисията подкрепи докладната записка да се разглежда на общинска сесия.

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Тогава нека да гласуваме! 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

Въздържал се

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 13

За: 12

Против: 0

Въздържали се: 1

 

РЕШЕНИЕ №966

Общински съвет Созопол прие

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2023 г.”, приета с Решение № 940/30.01.2023 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: ПИ с идентификатор 58400.501.250 /ЕКАТТЕ - петдесет и осем хиляди и четиристотин, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот – двеста и петдесет/, с площ 623 кв.м. /шестстотин двадесет и три квадратни метра/, находящ се в Община Созопол, с. Присад, с ТПТ: „Урбанизирана“ и НТП: "Ниско застрояване (до 10m)", по КККР, одобрени със Заповед РД-18-54/29.09.2015 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: 58400.501.249, 58400.501.251, 58400.501.248, 58400.501.206.
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 2 и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да започне процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следния недвижим имот - частна общинска собственост: ПИ с идентификатор 58400.501.250 /ЕКАТТЕ - петдесет и осем хиляди и четиристотин, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот – двеста и петдесет/, с площ 623 кв.м. /шестстотин двадесет и три квадратни метра/, находящ се в общ. Созопол, с. Присад, с ТПТ: „Урбанизирана“ и НТП: "Ниско застрояване (до 10m)", по КККР, одобрени със Заповед РД-18-54/29.09.2015 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: 58400.501.249, 58400.501.251, 58400.501.248, 58400.501.206.
 3. Одобрява експертна оценка № 2023ЕО015/03.02.2023 год., на независим лицензиран оценител в размер на 13 220 лв. /тринадесет хиляди двеста и двадесет лева/ без ДДС, която да послужи за начална тръжна продажна цена.
 4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по провеждането на процедурата и да сключи договор за покупко-продажба, със спечелилия кандидат. 

 

Желязко Иванов: Докладна записка №94/09.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.463, находящ се в Община Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", площ 330 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)". 

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След гласуване и с резултат от пет гласа – „За“, комисията подкрепи докладната записка да се разглежда на общинска сесия. 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Тогава нека да гласуваме! 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

Въздържал се

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

Въздържал се

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Въздържал се

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

Въздържал се

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

Въздържал се

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

Въздържал се

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 14

За: 8

Против: 0

Въздържали се: 6

 

РЕШЕНИЕ №967

Общински съвет Созопол НЕ прие

 1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 2 и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да продаде, чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване, следния недвижим имот - частна общинска собственост: ПИ с идентификатор 63015.506.463 /ЕКАТТЕ/ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и шест, поземлен имот – четиристотин шестдесет и три/, с площ 330 кв.м. /триста и тридесет квадратни метра/, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", с ТПТ: „Земеделска земя“ и НТП: "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)", по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: 63015.506.263, 63015.506.589, 63015.506.259, 63015.506.258, 63015.506.255, 63015.506.254.
 2. Одобрява експертна оценка № 2022ЕО044/22.11.2022 год., на независим лицензиран оценител в размер на 18 350 лв. /осемнадесет хиляди триста и петдесет лева/ без ДДС, да послужи за начална тръжна продажна цена.
 3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по провеждането на процедурата и да сключи договор за покупко-продажба, със спечелилия кандидат. 

 

Желязко Иванов: Докладна записка №95/09.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.273, находящ се в Община Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", площ 416 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)". 

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След гласуване и с резултат от пет гласа – „За“, комисията подкрепи докладната записка да се разглежда на общинска сесия. 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Тогава нека да гласуваме! 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

Въздържал се

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

Въздържал се

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Въздържал се

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

Въздържал се

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

Въздържал се

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

Въздържал се

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 14

За: 8

Против: 0

Въздържали се: 6

 

РЕШЕНИЕ №968

Общински съвет Созопол НЕ прие

 1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 2 и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да продаде, чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване, следния недвижим имот - частна общинска собственост: ПИ с идентификатор 63015.506.273 /ЕКАТТЕ/ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и шест, поземлен имот – двеста седемдесет и три/, с площ 416 кв.м. /четиристотин и шестнадесет квадратни метра/, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", с ТПТ: „Земеделска земя“ и НТП: "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)", по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: 63015.506.282, 63015.506.588, 63015.506.464, 63015.506.589, 63015.506.274.
 2. Одобрява експертна оценка № 2022ЕО043/22.11.2022 год., на независим лицензиран оценител в размер на 25 000 лв. /двадесет и пет хиляди лева/ без ДДС, която да послужи за начална тръжна продажна цена.
 3. Възлага на кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по провеждането на процедурата и да сключи договор за покупко - продажба, със спечелилия кандидат. 

 

Желязко Иванов: Докладна записка №97/09.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот (ПИ) с планоснимачен № (пл. №) 135.17, находящ се в Община Созопол, землище на с. Крушевец, площ 2 224 квадратни метра (кв.м.), с Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и Начин на трайно ползване (НТП):"За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)". 

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След гласуване и с резултат от пет гласа – „За“, комисията подкрепи докладната записка да се разглежда на общинска сесия. 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Тогава нека да гласуваме! 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

Въздържал се

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

Въздържал се

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Въздържал се

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

Въздържал се

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

Въздържал се

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

Въздържал се

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

Въздържал се

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 15

За: 8

Против: 0

Въздържали се: 7

 

РЕШЕНИЕ №969

Общински съвет Созопол НЕ прие

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2023 г.”, приета с Решение № 940/30.01.2023 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: ПИ с пл.№ 135.17 /сто тридесет и пет, точка, седемнадесет/, с площ 2 224 кв.м. /две хиляди двеста двадесет и четири квадратни метра/, находящ се в община Созопол, землище на с. Крушевец, с ТПТ: „Земеделска“ и НТП:"За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)", по ПНИ, одобрен със Заповед РД-09-302/14.07.2004 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: север: улица; изток: пл. № 135.10; юг: пл. № 135.16, запад: 135.18, пл. №135.19.
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 2 и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да започне процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване на следният недвижим имот - частна общинска собственост: ПИ с пл.№ 135.17 /сто тридесет и пет, точка, седемнадесет/, с площ 2 224 кв.м. /две хиляди двеста двадесет и четири квадратни метра/, находящ се в Община Созопол, землище на с. Крушевец, с ТПТ: „Земеделска“ и НТП:"За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)", по ПНИ, одобрен със Заповед РД-09-302/14.07.2004 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: север: улица; изток: пл. № 135.10; юг: пл. № 135.16, запад: 135.18, пл. №135.19.
 3. Одобрява експертна оценка №2023ЕО018/03.02.2023 г. на независим лицензиран оценител в размер на 79 800 лв. /седемдесет и девет хиляди и осемстотин лева/ без включен ДДС, която да послужи за начална тръжна продажна цена.
 4. Възлага на кмета на Община Созопол да извърши всички последващи действия по провеждането на процедурата и сключването на договор за покупко-продажба. 

 

Желязко Иванов: Докладна записка №98/09.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост  находящ се в гр. Созопол. 

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След гласуване и с резултат от пет гласа – „За“, комисията подкрепи докладната записка да се разглежда на общинска сесия.                       

 Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Тогава нека да гласуваме! 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 15

За: 15

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №970

Общински съвет Созопол прие

 1. Общински съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.16 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост   разрешава на кмета на Община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок от 1/една/ година на недвижим имот – общинска частна собственост, представляващ временен едноетажен обект с височина до 3 м. - Обект №7 – хранителен магазин, с площ 80.00кв.м /осемдесет квадратни метра/, разположен в поземлен имот с идентификатор 67800.505.168/ЕКАТТЕ -шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и пет, поземлен имот-сто шестдесет и осем/, находящ се в гр. Созопол, площад “Хан Крум“, целият с площ 3 415 кв.м. /три хиляди четиристотин и петнадесет квадратни метра/, с трайно предназначение – урбанизирана и НТП – за друг вид озеленени площи, идентичен с  УПИ IV – за озеленяване в кв.147 по плана на гр. Созопол. 

         2.1. На основание чл.14, ал.8 от Закон за общинската собственост  одобрява експертна оценка №2023ЕO020/03.02.2023 г. за обекта, изготвена от независим  лицензиран оценител,  възлизаща на 1 530 /хиляда петстотин и тридесет/ лева, без ДДС, която да се използва като начална конкурсна месечна наемна цена при провеждането на конкурса.

 1. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса както и сключване на договор със спечелилия участник. 

 

Желязко Иванов: Докладна записка №99/09.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Определяне на общински недвижими имоти, предназначени за учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди и тяхното отреждане за изграждане на “социални жилища” в с. Равадиново, Община Созопол. 

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След гласуване и с резултат от пет гласа – „За“, комисията подкрепи докладната записка да се разглежда на общинска сесия. 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Тогава нека да гласуваме! 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 15

За: 15

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №971

Общински съвет Созопол прие

На  основание  чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.8  от ЗОС  и във връзка с  §5, т.67 от ДР  на ЗИД на ЗУТ, Общински Съвет – гр. Созопол обявява по долу цитираните недвижими урегулирани поземлени имоти – частна общинска собственост, свързани със социалното развитие и подпомагане на общността „За изграждане на социални жилища”, както следва:

 • Поземлен имот с идентификатор 61042.501.423 /ЕКАТТЕ – шестдесет и една хиляди четиридесет и две, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – четиристотин двадесет и три/, с Трайно предназначение на територията - „Урбанизирана“ и Начин на трайно ползване – „ниско застрояване /до 10м./“, целият с площ от 640 кв.м / шестстотин и четиридесет квадратни метра/, находящ се в с. Равадиново ул.“ Ропотамо №104“,

идентичен с УПИ X-211 кв.36а по плана на с. Равадиново, Община Созопол,  за който е съставен АОС № 6040/12.12.2022 г.

 • Поземлен имот с идентификатор 61042.501.424 /ЕКАТТЕ – шестдесет и една хиляди четиридесет и две, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – четиристотин двадесет и четири/, с Трайно предназначение на територията - „Урбанизирана“ и Начин на трайно ползване – „ниско застрояване /до 10м./“, целият с площ от 636 кв.м / шестстотин тридесет и шест квадратни метра/, находящ се в с. Равадиново ул.“ Ропотамо №106“, идентичен с УПИ IX-211 кв.36а по плана на с. Равадиново, Община Созопол,за който е съставен АОС № 6041/12.12.2022 г.
 • Поземлен имот с идентификатор 61042.501.425 /ЕКАТТЕ – шестдесет и една хиляди четиридесет и две, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – четиристотин двадесет и пет/, с Трайно предназначение на територията - „Урбанизирана“ и Начин на трайно ползване – „ниско застрояване /до 10м./“, целият с площ от 581 кв.м / петстотин осемдесет и един квадратни метра/, находящ се в с. Равадиново ул.“ Ропотамо №108“, идентичен с УПИ VIII-211 кв.36а по плана на с. Равадиново, Община Созопол,  за който е съставен АОС № 6042/12.12.2022 г.
 • Поземлен имот с идентификатор 61042.501.272 /ЕКАТТЕ – шестдесет и една хиляди четиридесет и две, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – двеста седемдесет и две/, с Трайно предназначение на територията - „Урбанизирана“ и Начин на трайно ползване – „ниско застрояване /до 10м./“, целият с площ от 527 кв.м / петстотин двадесет и седем  квадратни метра/, находящ се в с. Равадиново ул. “Делфин“, идентичен с УПИ III-214 кв.46 по плана на с. Равадиново, Община Созопол,  за който е съставен АОС № 3647/10.02.2016 г.
 • Поземлен имот с идентификатор 61042.501.273 /ЕКАТТЕ – шестдесет и една хиляди четиридесет и две, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – двеста седемдесет и три/, с Трайно предназначение на територията - „Урбанизирана“ и Начин на трайно ползване – „ниско застрояване /до 10м./“, целият с площ от 847 кв.м / осемстотин четиридесет и седем  квадратни метра/, находящ се в с. Равадиново ул. “Делфин“, идентичен с УПИ IV-214 кв.46 по плана на с. Равадиново, Община Созопол,  за който е съставен АОС № 3648/10.02.2016 г. 
 1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 от ЗОС, чл.37 ал.4 т.4  във връзка с чл.49а от Закона за общинската собственост във вр. с чл.28 ал.1 от НУРУЖНННПЖОС, Общински Съвет –гр. Созопол одобрява, след провеждане на необходимите процедури, учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди без провеждане на търг или конкурс, върху имот частна общинска собственост, като на основание  чл.8 ал.9 от  Закона за общинската собственост, допълва, „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2023г.”, приета с Решение № 940/30.01.2023г.”, като включва следните  недвижими имоти – частна общинска собственост:
 • Поземлен имот с идентификатор 61042.501.423 /ЕКАТТЕ – шестдесет и една хиляди четиридесет и две, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – четиристотин двадесет и три/, с Трайно предназначение на територията - „Урбанизирана“ и Начин на

трайно ползване – „ниско застрояване /до 10м./“, целият с площ от 640 кв.м / шестстотин и четиридесет квадратни метра/, находящ се в с. Равадиново ул.“ Ропотамо №104“, идентичен с УПИ X-211 кв.36а по плана на с. Равадиново, Община Созопол,  за които е съставен АОС № 6040/12.12.2022 г.

 • Поземлен имот с идентификатор 61042.501.424 /ЕКАТТЕ – шестдесет и една хиляди четиридесет и две, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – четиристотин двадесет и четири/, с Трайно предназначение на територията - „Урбанизирана“ и Начин на трайно ползване – „ниско застрояване /до 10м./“, целият с площ от 636 кв.м / шестстотин тридесет и шест квадратни метра/, находящ се в с. Равадиново ул.“ Ропотамо №106“, идентичен с УПИ IX-211 кв.36а по плана на с. Равадиново, Община Созопол,  за които е съставен АОС № 6041/12.12.2022 г.
 • Поземлен имот с идентификатор 61042.501.425 /ЕКАТТЕ – шестдесет и една хиляди четиридесет и две, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – четиристотин двадесет и пет/, с Трайно предназначение на територията - „Урбанизирана“ и Начин на трайно ползване – „ниско застрояване /до 10м./“, целият с площ от 581 кв.м / петстотин осемдесет и един квадратни метра/, находящ се в с. Равадиново ул.“ Ропотамо №108“, идентичен с УПИ VIII-211 кв.36а по плана на с. Равадиново, Община Созопол,  за които е съставен АОС № 6042/12.12.2022 г.
 • Поземлен имот с идентификатор 61042.501.272 /ЕКАТТЕ – шестдесет и една хиляди четиридесет и две, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – двеста седемдесет и две/, с Трайно предназначение на територията - „Урбанизирана“ и Начин на трайно ползване – „ниско застрояване /до 10м./“, целият с площ от 527 кв.м / петстотин двадесет и седем  квадратни метра/, находящ се в с. Равадиново ул. “Делфин“ идентичен с УПИ III-214 кв.46 по плана на с. Равадиново, Община Созопол,  за които е съставен АОС № 3647/10.02.2016 г.
 • Поземлен имот с идентификатор 61042.501.273 /ЕКАТТЕ – шестдесет и една хиляди четиридесет и две, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – двеста седемдесет и три/, с Трайно предназначение на територията - „Урбанизирана“ и Начин на трайно ползване – „ниско застрояване /до 10м./“, целия с площ от 847 кв.м / осемстотин четиридесет и седем  квадратни метра/, находящ се в с. Равадиново ул. “Делфин“, идентичен с УПИ IV-214 кв.46 по плана на с. Равадиново, Община Созопол,  за които е съставен АОС № 3648/10.02.2016 г.

 

Желязко Иванов: Докладна записка №100/09.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Учредяване право на строеж на лица с установени жилищни нужди  върху имот-частна общинска собственост – поземлен имот с идентификатор 40124.501.865 , с трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „ниско застрояване /до 10м/“, целият с площ от 901 кв.м, находящ се в с. Крушевец ул. „Хан Аспарух“ , Община Созопол, идентичен с УПИ XI кв.5 по плана на с. Крушевец. 

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След гласуване и с резултат от пет гласа – „За“, комисията подкрепи докладната записка да се разглежда на общинска сесия. 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Тогава нека да гласуваме! 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 15

За: 15

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №972

Общински съвет Созопол прие

 1. На основание чл.8 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.37, ал.4, във връзка с чл.49а от същия закон и на основание чл.28 ал.1, от Наредба за реда и условията  за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищна, общинска собственост, Общински Съвет – гр. Созопол одобрява в полза на лицето Г. С. И., ЕГН , от с. Крушевец да бъде учредено отстъпено право на строеж за изграждане на жилищна сграда, с  разгъната застроена площ - 150кв.м., в поземлен имот с идентификатор 40124.501.865 ЕКАТТЕ- четиридесет хиляди сто двадесет и четири, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – осемстотин шестдесет и пет/, с Трайно предназначение на територията - „Урбанизирана“ и Начин на трайно ползване – „ниско застрояване /до 10м./“, целия с площ от 901 кв.м / деветстотин и един квадратни метра/, находящ се в с. Крушевец ул.“ Хан Аспарух“, идентичен с УПИ XI кв.5 по плана на с. Крушевец, Община Созопол,  с актуван с АОС № 5393/13.07.2020 г.
 2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж по т.1, възлизаща на 5 920,00лв. /пет хиляди деветстотин и двадесет лева/ без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка 2022ЕО045/22.11.2022 г. от независим  лицензиран оценител, за цена, въз основа на която да се извърши учредяването на правото на строеж в имота.
 3. Упълномощава кмета на Община Созопол да сключи договор за учредено право на строеж по т.1, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаването и вписването му са за сметка на преобретателя. 

 

Желязко Иванов: Докладна записка №101/09.02.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Учредяване право на строеж в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.539 идентичен с УПИ II кв.120 по плана на гр. Созопол за изграждане н