Понеделник, 03 Април 2023 20:03

ПРОТОКОЛ № 39/30.03.2023 г.

        На 30.03.2023 г., от 9:30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет Созопол, се проведе ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет Созопол, под ръководството на Георги Пинелов – председател на Общински съвет - Созопол. На заседанието присъстваха шестнадесет общински съветника, кметът Тихомир Янакиев, заместник- кметът Тодор Дамянов, заместник- кметът Румен Кисьов,  представители на общинска администрация, кметове и кметски наместници.

 Георги Пинелов: Добър ден колеги, добър ден и на кмета г-н Янакиев, зам.- кмета Дамянов, зам.- кмета Кисьов  и служители на общинска администрация. Добър ден и на гостите.

Като за начало ще направя проверка на кворума поименно: Присъстваме 14 общински съветника. Единствено г-жа Катя Стоянова ме е предупредила за своето отсъствие по уважителни причини. Колеги, имаме кворум и може да стартираме заседанието. Сега по правилник преминаваме към дневния ред. Имате ли въпроси и предложения по него? Няма. Тогава нека да гласуваме!

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО 

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 14

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №977

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:

 IДоклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби:

 Докладна записка №133/01.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на правилника за организацията, устройството и дейността на Общинско предприятие “Общински гори и озеленяване” гр. Созопол.

 Докладна записка №187/13.03.2023 г. от Георги Пинелов – председател на Общински съвет-Созопол относно: Приемане на Програма за работата на Общински съвет - Созопол за периода: м. Април 2023 г. – м. Септември 2023 г.

 Докладна записка №188/14.03.2023 г. от Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2023 г. в Община Созопол.

 Докладна записка №193/14.03.2023 г. от Румен Кисьов – заместник кмет на Община Созопол относно: Одобряване промени в наименованието на звено от структурата на общинска администрация Созопол.

 Докладна записка №206/20.03.2023 г. от Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол относно: Откриване на  процедура  за определяне на  съдебни заседатели, приемане на  правила  и  създаване на  временна  комисия  за  подбор на  съдебни заседатели за Районен съд -  Бургас от Община Созопол за мандат 2024 – 2027 г.

 II. Доклад на комисията по финанси и бюджет, международни проекти и програми:

 Докладна записка №136/06.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Актуализация на утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2023 година във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“.

 Докладна записка №165/10.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Утвърждаване на ценоразпис за продажба на дървесина и недървесни горски продукти от общински горски територии на Община Созопол за 2023 г.

 Докладна записка №189/10.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Одобряване на индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз на община Созопол за 2023 година.

 Докладна записка №190/14.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Утвърждаване на средства за субсидии през 2023 година за организации с нестопанска цел и читалища, дофинансирани със собствени средства.

 Докладна записка №191/14.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Утвърждаване на средства за субсидия през 2023 година на спортните клубове, развиващи дейност на територията на община Созопол, за спортно- състезателна дейност.

 Докладна записка №192/14.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Компенсирани промени в разчетите на капиталовите разходи по обекти на община Созопол за 2023 г.

 Докладна записка №194/14.03.2023 г. от Тодор Дамянов – заместник кмет на Община Созопол относно:  Утвърждаване на Културен календар на Община Созопол за 2023 година                  

  III. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:

 Докладна записка №134/01.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Изразяване на съгласие за допускане на изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за УПИ II, кв.71 по плана на гр. Черноморец, ПИ с идентификатори  81178.501.628 и 81178.501.629 по КК на гр. Черноморец, Община Созопол.

Докладна записка №148/07.03.2023 г. от  Румен Кисьов – заместник кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението, в обхват на поземлен имот №134.247, земеделска територия, зона по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, землище на с. Крушевец, с отреждане „за вилна сграда“ и План за улична регулация.

 Докладна записка №149/08.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на  гр. Созопол.

 Докладна записка №150/08.03.2023 г. от  Румен Кисьов – заместник кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, в обхват на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор ПИ с идентификатор 63029.100.6 по КК на с. Росен, м. ”Караисмаилица”, Община Созопол, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот /УПИ/, с отреждане „за фотоволтаична електроцентрала и трафопост”.

 Докладна записка №163/10.03.2023 г. от Румен Кисьов – заместник кмет на Община Созопол относно: Разполагане и поставяне на рекламно- информационни елементи на територията на гр. Созопол и неговото землище.

 Докладна записка №195/14.03.2023 г. от Румен Кисьов – заместник кмет на Община Созопол относно: Разполагане на монументално – декоративен елемент – бронзова скулптура на художника Йоргос Гунаропулос на територията на град Созопол, по реда на чл.62, ал.8 от Закон за устройство на територията.

  Докладна записка №198/14.03.2023 г. от Румен Кисьов – заместник кмет на Община Созопол относно: 1. Даване на съгласие за внасяне на проект за ПУП - частично изменение на план регулация и застрояване на поземлен имот, изразяващ се в промяна на регулационни граници на ПИ 40124.501.697 идентичен с УПИ V-337 кв.37,по план за регулация и застрояване на с. Крушевец и общински ПИ 40124.501.89 по КККР, съгласно графичната ч