Сряда, 03 Май 2023 10:28

ПРОТОКОЛ № 40/28.04.2023 г.

      На 30.03.2023 г., от 9:30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет - Созопол, се проведе ЧЕТИРИДЕСЕТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет - Созопол, под ръководството на Георги Пинелов – председател на Общински съвет - Созопол. На заседанието присъстваха седемнадесет общински съветника, кметът Тихомир Янакиев, заместник-кметът Тодор Дамянов, заместник-кметът Румен Кисьов,  представители на общинска администрация, кметове и кметски наместници.

 

Георги Пинелов: Добър ден колеги, добър ден и на кмета г-н Янакиев, заместник-кмета Дамянов, заместник-кмета Кисьов и служители на общинска администрация. Добър ден и на гостите.

Като за начало ще направя проверка на кворума поименно: Присъстваме 13 общински съветника. Колеги, имаме кворум и може да стартираме заседанието. Сега по правилник преминаваме към дневния ред. По време на заседание на ресорните комисии и преди тяхното гласуване, кметът на общината г-н Янакиев, като вносител, оттегли Докладни № 267/12.04.2023 г.; 266/11.04.2023 г.; 262/10.04.2023 г. и 274/12.04.2023 г., поради което същите отпадат от дневния ред.

 Имате  ли  въпроси  и  предложения  по  него, колеги? Няма. Тогава нека да гласуваме!

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

  

Общо гласували: 13

За: 13

Против: 0

Въздържали се: 0

 

 РЕШЕНИЕ №1017

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:

I. Доклад на комисията по финанси и бюджет, международни проекти и програми:

 Докладна записка №230/03.04.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Одобряване на бюджетна прогноза за местните дейности на Община Созопол за периода 2024 – 2026 г.

 Докладна записка №238/04.04.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Даване на съгласие Община Созопол да учреди банкова гаранция в полза на МОСВ.

II. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации: 

Докладна записка №218/28.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.6.509, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сграда за отдих и курорт“. 

Докладна записка №219/28.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.6.512, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сграда за отдих и курорт“. 

Докладна записка №220/28.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.5.212, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сграда за отдих и курорт“. 

Докладна записка №264/10.04.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Разполагане и поставяне на рекламно - информационни елементи на територията на  гр. Созопол. 

Докладна записка №265/11.04.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.6.526 , по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението. 

III. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост: 

Докладна записка №263/10.04.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор 12975.501.273, с. Вършило, ул. “Аполония“ №19, община Созопол. 

Докладна записка №268/12.04.2023 г. от Тодор Дамянов – заместник-кмет на Община Созопол относно: Участие на Община Созопол като съдружник в съвместно дружество с ограничена отговорност което да бъде учредено, съгласно разпоредбите на Търговския закон, с цел изграждане на площадка за предварително третиране на неопасни смесени битови отпадъци и компостиране на разделно събрани биоотпадъци, в т.ч. зелени растителни и хранителни отпадъци от растителен произход, генерирани на териториите на общините Созопол, Приморско и Царево. 

Докладна записка №269/12.04.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на земеделски имоти – частна общинска собственост, находящи се в Община Созопол, с. Крушевец, местност „Габрова курия“. 

Докладна записка №270/12.04.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на земеделски имот - частна общинска собственост, с идентификатор 63029.174.463, с площ 5 806 квадратни метра (кв.м.), находящ се в Общ. Созопол, с. Росен, местност „Бакърлъшки път“. 

Докладна записка №271/12.04.2023 г. от Тодор Дамянов – заместник-кмет на Община Созопол относно: Учредяване право на ползване за срок от една година, върху част от поземлен имот с идентификатор 30822.53.29, находящ се в землището на село Зидарово и поземлен имот с идентификатор 40124.65.711, находящ се в землището на  село Крушевец собственост на Община Созопол, в полза на „Асарел – Инвестмънт“ ЕАД – гр. София за извършване на дейности, свързани с търсене и проучване на подземни богатсва в площ „Извор“, разположена в община Созопол, Бургас и Камено, област Бургас. 

Докладна записка №272/12.04.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на движима вещ – частна общинска собственост, а именно: моторно превозно средство (МПС), марка „Мерцедес“, модел „ „Е 350 блутек 4 матик“, с регистрационен номер А 8777 МК. 

Докладна записка №273/12.04.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение с площ от 10 квадратни метра (кв.м.), находящо се в сградата на СУ “ Св.Св. Кирил и Методий”, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 67800.502.180.1, с адрес гр. Созопол, ул.”Иван Вазов”. 

Докладна записка №275/12.04.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ 13 квадратни метра (кв.м.), в сграда с идентификатор 30822.501.113.2, със застроена площ 245 кв.м., с предназначение “Административна, делова сграда”, с адрес: Общ. Созопол, с. Зидарово, ул. “Цар Калоян”. 

 

Георги Пинелов: Давам думата на г-н Андонов, председател на комисията по  „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“ да представи становището на комисията. 

Станимир Андонов: Становище  на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“. 

На 24.04.2023 г., от 14:00 часа  се проведе редовно заседание на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“. 

На заседанието присъстваха: Станимир Андонов – председател, Димитринка Господинова – член, Желязко Иванов – член, Анета Филипова – член, Панайот Рейзи – член. 

На заседанието присъстваха още:  Георги Пинелов –  председател на Общински съвет; Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол; Румен Кисьов – заместник-кмет на Община Созопол; Тодор Дамянов – заместник-кмет на Община Созопол; общински съветници; служители от общинска администрация; Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет- Созопол; Галина Георгиева – юрист на Община Созопол. 

Разгледаха са следните докладни записки:

Докладна записка №267/12.04.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Оттегляне на  т.1 от Решение №228/09.09.2020 г. на Общински съвет Созопол. 

Кметът на общината Тихомир Янакиев оттегли докладната. Обясни, че са взели решение да излязат от МИРГ- а, който е бил с Приморско и Царево и да направят самостоятелен, техен. Към онзи момент условията са го позволявали. После са получили информация, след като 2-3 години са нямали все още насоки и указания, които да действат, с оглед на движението на МИРГ- овете. Бил е  анонсиран варианта, че няма да могат да участват самостоятелно, т.е. няма да има допустимост, като самостоятелна община, в такъв тип организация. Към настоящият момент информацията, която им е подадена  и това, което знаят, е че общините ще имат право да участват самостоятелно. Такива МИРГ- ове имат Несебър и Поморие. Там ще има проблем от гледна точка на това, че в този конкурент ще се дават по- малко точки евентуално, ако се кандидатства по проекти. Също така са преценили, че с броя на лодкостоянките, който притежаваме, с броя на пристанищата на територията на Община Созопол, има две общински и едно държавно, рибарски пристанища, има по-голям шанс за самостоятелно участие. Лодкостоянките на двете общински пристанища са над 600 и това, което се подава на кмета, като информация, какви ще бъдат критериите, кметът мисли, че общината ще бъде допустима за участие с МИРГ. Лично г-н Янакиев предпочита да са сами, защото чисто оперативно могат да действат по- добре и по- синхронизирано, макар че грешки винаги се получават. 

Уважаеми г-н председател, това беше докладната записка, разгледана на комисия.

 

Георги Пинелов: Благодаря на г-н Андонов! Давам думата на Димитринка Господинова, председател на комисията по „Финанси, бюджет, международни проекти и програми“. 

Димитринка Господинова: Становище на комисията  по „Финанси, бюджет, международни  проекти  и  програми“. 

На 24.04.2023 г. от 14:10 ч., се проведе редовно заседание на комисията по „Финанси и бюджет международни проекти и програми”, на което присъстваха всички членове на комисията. 

На заседанието присъстваха още:  Георги Пинелов –  председател на Общински съвет; Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол; Румен Кисьов – заместник-кмет на Община Созопол; Тодор Дамянов – заместник-кмет на Община Созопол; общински съветници; служители от общинска администрация; Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет - Созопол; Галина Георгиева – юрист на Община Созопол. 

Разгледани бяха следните докладни: 

Докладна записка №230/03.04.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Одобряване на бюджетна прогноза за местните дейности на Община Созопол за периода 2024 – 2026 г. 

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След гласуване и с резултат от пет гласа „За“ – докладна записка № 230 влиза за разглеждане на общинска сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение, така както е по докладната.

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари? Няма. Тогава да гласуваме! 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 13

За: 13

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №1018

Общински съвет Созопол прие 

 1. Одобрява бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2024 – 2026 г. на община Созопол – І етап, съгласно приложенията, неразделна част от решението, както следва:

1.1.Приложение №8 – „Прогноза за периода 2024 - 2026 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности“;

1.2.Приложение №1а – „Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за 2023 г. и 2024 г.“;

1.3.Приложение №6г – „Прогноза за общинския дълг (вкл. и намеренията за поемане на нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2024 - 2026 г. на Община Созопол“.

 

 

Димитринка Господинова: Докладна записка №238/04.04.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Даване на съгласие Община Созопол да учреди банкова гаранция в полза на МОСВ. 

Въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване и с резултат от пет гласа „За“ – докладна записка № 238 влиза за разглеждане на общинска сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение така както е по докладната.

 

Георги Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари?  Няма. Тогава да гласуваме! 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 13

За: 13

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №1019

Общински съвет Созопол прие 

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т.10 и т. 24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.43, ал.1, т.2 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети, дава съгласие Община Созопол да учреди в полза на МОСВ безусловна и неотменима банкова гаранция в размер на 2 420 /две хиляди четиристотин и двадесет/ лв. за обезпечаване финансово изпълнението на превантивните и оздравителните мерки в предвидените от закона случаи за Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Созопол, Приморско и Царево.
 2. Банковата гаранция да бъде учредена за срок от 3 /три/ години.
 3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по учредяване на банковата гаранция, съгласно разпоредбите на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

 

Димитринка Господинова: Г-н председател, това бяха докладните записки, разгледани от комисията. 

Георги Пинелов: Благодаря, г-жо Господинова! Давам думата на Андрей Николов да представи становище на комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”. 

Андрей Николов: Становище на комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”. 

На 24.04.2023 г. от 14:20 часа, се проведе заседание на комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”. В работата на комисията взеха участие всички членове. 

На заседанието присъстваха още:  Георги Пинелов – председател на Общински съвет; Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол; Румен Кисьов – заместник-кмет на Община Созопол, Тодор Дамянов – заместник-кмет на Община Созопол; общински съветници; служители от общинска администрация; Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет - Созопол; Галина Георгиева – юрист на Община Созопол. 

Разгледаха се следните докладни записки: 

Докладна записка №218/28.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.6.509, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сграда за отдих и курорт“. 

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След  гласуване и в резултат от пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение така както е по докладната.

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Тогава да гласуваме. 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 14

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №1020

Общински съвет Созопол прие 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.6.509, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот ХV-6.509, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сграда за отдих и курорт“.            

            При изработване на Подробния устройствен план – План регулация и застрояване да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 30%,  кота корниз Нмак.=10.00метра, К.инт. мак.=1,0 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

            Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка, на Подробния устройствен план – План регулация и застрояване, да се запазят приетите и одобрени  улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001 г.,  за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията,  Общински  съвет  Созопол  одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване.

           Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

          Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

 

 

Андрей Николов: Докладна записка №219/28.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.6.512, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сграда за отдих и курорт“. 

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След  гласуване и в резултат от пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение така, както е по докладната.

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Тогава нека да гласуваме! 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 15

За: 15

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №1021

Общински съвет Созопол прие 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.6.512, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот ХІV-6.512, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сграда за отдих и курорт“.            

            При изработване на Подробния устройствен план – План регулация и застрояване да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 30%,  кота корниз Нмак.=10.00метра, К.инт. мак.=1,0 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

            Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка, на Подробния устройствен план – План регулация и застрояване, да се запазят приетите и одобрени  улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001 г.,  за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията,  Общински  съвет  Созопол  одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване.         

 Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията. 

 

Андрей Николов: Докладна записка №220/28.03.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.5.212, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сграда за отдих и курорт“. 

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След  гласуване и в резултат от пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение така, както е по докладната.

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Тогава, нека да гласуваме! 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 16

За: 16

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №1022

Общински съвет Созопол прие 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.5.212, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот VІ-5.212, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сграда за отдих и курорт“.            

            При изработване на Подробния устройствен план – План регулация и застрояване да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 30%,  кота корниз Нмак.=10.00 метра, К.инт. мак.=1,0 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

            Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка, на Подробния устройствен план – План регулация и застрояване, да се запазят приетите и одобрени  улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001 г.,  за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията,  Общински  съвет  Созопол  одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване.

           Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

           Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

 

 

Андрей Николов: Докладна записка №264/10.04.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Разполагане и поставяне на рекламно- информационни елементи на територията на  гр. Созопол. 

Председателят на Общински съвет Георги Пинелов попита къде се намира мястото, където ще се постави рекламно – информационният елемент. Главният архитект Радост Георгиева обясни, че става въпрос за кръстовището след лятното кино. 

След  гласуване и в резултат от пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение така, както е по докладната.

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

Красимира Германова, общински съветник: Извинявам се, искам да попитам какво ще се слага? 

Тихомир Янакиев, кмет на Община Созопол: Там ще се слага табела. Преди беше зад къщата, където ще слагаме на Гунаропулос статуята, а сега ще я изместим малко. Рекламата на Вятърна мелница, тя дълги години беше там. 

Красимира Германова: Добре, благодаря!

 

Георги Пинелов: Колеги, други въпроси и коментари? Не виждам! Тогава нека да гласуваме. 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

Общо гласували: 14

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №1023

Общински съвет Созопол прие 

Общински съвет – Созопол на основание чл.54, ал.2 от Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и рекламно-информационни елементи и за извършване на търговска и/или друга дейност на открито на територията на община Созопол, съгласно чл.57, ал.1 от Закона за устройство на територията, допълва съгласуваната схема за разполагане на рекламно - информационни елементи върху общински имоти  на територията на  гр. Созопол за 2023 г., с нова позиция за разполагане на 1 брой рекламно - информационен елемент в ПИ с идентификатор 67800.501.495 по КК на гр. Созопол, в тротоарното пространство на кръстовището на ул. ”Феникс” и ул. ”Аполония”, съгласно приложение, което е неразделна част от настоящото решение. 

 

Докладна записка №265/11.04.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 81178.6.526, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението. 

Предложих в "относно"  на докладната да бъде изписано „поземлен имот с идентификатор“, тъй като става дума за един имот. 

Общинският съветник Станимир Андонов обясни, че за докладни записки с №218, №219 и №220 така, както е записано в приложенията номерът на нотариалния акт, той е на Агенция по вписванията, а не както е цитиран, че е на Кремена Консулова. Трябва да се изпише номера на самия акт и след това номера на вписванията. Така се разбира, че този номер е на нотариуса, а той действително е на Агенция по вписванията. Каза също, че документите са приложени към докладната. 

Други въпроси и коментари по докладната нямаше.

След  гласуване и в резултат от пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение така, както е по докладната.

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Тогава нека да гласуваме! 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 16

За: 16

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №1024

Общински съвет Созопол прие 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.6.526, по Кадастралната карта на гр.Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот , за „сгради за отдих и курорт “.            

При изработване на Подробния устройствен план – План регулация и застрояване да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 30%,  кота корниз      Нмак.=10.00 метра, К.инт. мак.=1,0 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка, на Подробния устройствен план – План регулация и застрояване, да се запазят приетите и одобрени  улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001 г.,  за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от  Закона за устройство на територията,  Общински  съвет  Созопол  одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията. 

 

Андрей Николов: Докладна записка №266/11.04.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Даване на съгласие за допускане на проект за изменение на действащ Общ устройствен план /ОУП/ на Община Созопол. 

Общинският съветник Станимир Андонов обясни, че са липсвали доста документи по докладната и не всички са допълнени. Също така направи предложение т.1.4 от обяснителната част да отпадне и в т.1 от решението да отпадне имот с №67800.4.43, тъй като при консултации с юристите, този имот попада в зона за озеленяване, без възможност за промяна на предназначението и е в охранителна зона по Закона за устройство на черноморското крайбрежие. Трябва да има и обществено обсъждане. Помоли юристите да обяснят по-подробно за какво става въпрос. 

Инж. Иванка Хльостарова, директор на Дирекция "Устройство на територията, инвестиционна политика, екология и проекти " обясни, че цялото изменение на Общия устройствен план по закон подлежи на обществено обсъждане. Каза също, че ако се води по чл.62 от ЗУТ, то той касае урбанизирани територии, а тази територия е извън урбанизирана. 

Юристът на Общински съвет Иванка Кирязова каза, че специално за този имот, кметът вече веднъж е предлагал в Общински съвет да бъде променено предназначението. Тогава са били спазени изискванията на закона, била е  приложена оценка за цялата зелена територия, а сега тези документи въобще ги няма. 

Арх. Малина Дончева, началник на отдел "Строителство, градоустройство и кадастър" обясни, че в момента целта на цялата докладна е  да се даде принципно съгласие от Общински съвет за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план. Каза също, че тяхната цел в момента не е да селектират кои имоти са допустими за изменение и кои не, а да дадат принципно съгласие и министърът на регионалното развитие със своя заповед да разреши изработването на изменението. Също така, съответните специалисти, които ще бъдат еколози, урбанисти, архитекти, инженери и др. ще решат кое е допустимо и кое не, тъй като общината няма такива правомощия в момента. Обясни, че докладната предния път е била оттеглена, защото е била включена в годишния доклад и тогава са имали становище, че няма да е с годишния доклад, а отделно и сега вече имат писмо от МРРБ, че след годишния доклад, трябва да имат принципно съгласие от Общински съвет и включват абсолютно всички имоти. За пръв път се прави такова предложение за изменение на ОУП. До сега не е било разрешено. 

Общинският съветник Панайот Рейзи попита, защо не се направи така Общински съвет да даде своето съгласие и после да се обяви период, защото може и други хора да искат да подадат молби. Вече след това кметът ще приеме всичките молби и ще подготвят цялата заявка към проектантите. Даже и след това, дори и да се явят някои други, мисли, че ние пак трябва да им приемем молбите. В момента, в който се разреши започване на процедура оттам нататък е хубаво да се обяви, да се даде една по-голяма гласност, за да се съберат повече. Каза също, че процедурата е много бавна. 

Инж. Иванка Хльостарова обясни, че са направили запитване и са изпратили писмо на МРРБ с цялата налична документация и това, което са поискали те е съгласие за изработването на Общия устройствен план. 

Г-н Рейзи попита дали, ако той сега иска да пусне молба, ще бъде включен в този списък. Кметът на Община Созопол Тихомир Янакиев му обясни, че единственият вариант тук е не да се дава принципно решение, защото Общински съвет също има правомощия, които той като кмет не желае да отнема. Както в момента се създава казуса с конкретен имот. 

Инж. Иванка Хльостарова изрази мнение, че може да се приеме и принципно, освен всички тези, които са посочени със заявленията и новопостъпилите заявления също. Каза също, че така са го писали и в докладната, защото във всеки един момент могат да излязат някакви инвестиционни намерения и да се наложи да се допълват и че това ще си проличи тогава, когато започнат да работят проектантите и екологичните оценки, когато започнат да се правят. 

Кметът Янакиев каза също, че има хора, които чакат вече доста дълго и за голяма част от имотите се касае за инвестиционни намерения. 

Общинският съветник Андрей Николов попита, дали след като го допусне министърът, ние отново ще го гласуваме и дали след вече утвърждаване на тази рамка и на това частично изменение на Общия устройствен план, тези имоти ще трябва допълнително да подават за изменение на техните ПУП-ове. 

Инж. Иванка Хльостарова каза, че за ПУП-овете е задължително и Общият устройствен план не променя предназначението. След като влезе в сила Общия устройствен план, всеки един собственик ще трябва да си направи съответния ПУП. Всяко допускане отново ще минава през Общински съвет. 

Юристът на общинския съвет Иванка Кирязова предложи кметът Янакиев да оттегли докладната за следващата комисия, за да може решението да бъде структурирано по различен начин, за да стане ясно кой имот за какво е и да може да се гласува поотделно. Обясни също, че в писмото, което е от министъра, изрично е записано конкретно посочване на имоти. 

Юристът на общината Галина Георгиева направи предложение да формират т.2, че Общински съвет дава принципно съгласие за допускане на проект за изменение на действащ ОУП, като определя например двумесечен срок на всички желаещи да си подадат исканията. 

Инж. Иванка Хльостарова уточни, че дори в процеса на изменението на Общия устройствен план, всеки един гражданин, ако пусне заявление, те съвсем спокойно биха могли да допълват съгласието си. 

След направените дебати и уточнения, кметът Янакиев оттегли докладната записка, съгласно неговите правомощия, гласувани в нашия правилник. 

Уважаеми г-н председател, това бяха докладните записки, разглеждани на комисия. 

 

Георги Пинелов: Благодаря, г-н Николов! Давам думата на Желязко Иванов - председател на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост” да прочете становището на поверената му комисия. 

Желязко Иванов: На 24.04.2023 г. от 14:30 часа, се проведе заседание на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”. Заседанието откри и води Желязко Иванов – председател на комисията. 

След направена проверка присъстваха: Желязко Иванов – председател на комисията,  Андрей Николов – член, Стилияна Николова – член, Светлана Лулева – член, Катя Стоянова – член.

На заседанието присъстваха още: Георги Пинелов – председател на Общинския съвет; Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол; Румен Кисьов – заместник-кмет на Община Созопол, Тодор Дамянов – заместник-кмет на Община Созопол, Галина Георгиева – юрист на Община Созопол; общински съветници; служители от общинска администрация; Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет - Созопол. 

Разгледаха се следните докладни записки: 

Докладна записка №262/10.04.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор 63029.501.654, с. Росен, ул. “Николай Лъсков“ №55, Община Созопол. 

Кметът Янакиев оттегли докладната, тъй като след решение на съда има промяна в собствеността на имота.

 

Докладна записка №263/10.04.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор 12975.501.273, с. Вършило, ул. “Аполония“ №19, община Созопол.

 Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След гласуване и с резултат от пет гласа – „За“, комисията подкрепи докладната записка да се разглежда на общинска сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение така, както е по докладната. 

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Не виждам. Предлагам да я гласуваме! 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 17

За: 17

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №1025

Общински съвет Созопол прие 

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2023 год.“, приета с Решение №940/30.01.2023 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 188 кв.м. ид.ч. /сто осемдесет и осем квадратни метра идеални части/ от поземлен имот с идентификатор 12975.501.273/ЕКАТТЕ- дванадесет хиляди деветстотин седемдесет и пет, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – двеста седемдесет и три/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-09-480/18.07.2019 г. на ИД на АГКК находящ се в с.Вършило, ул.“Аполония“ №19, Община Созопол, целият с площ 533 кв.м./петстотин тридесет и три квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 12975.501.277, 12975.501.566, 12975.501.274, 12975.501.563;
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между Община Созопол и собственика Георги Стоянов Фъртунов чрез продажба на: 188 кв.м. ид.ч. /сто осемдесет и осем квадратни метра идеални части/ от поземлен имот с идентификатор 12975.501.273/ЕКАТТЕ- дванадесет хиляди деветстотин седемдесет и пет, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – двеста седемдесет и три/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-09-480/18.07.2019 г. на ИД на АГКК находящ се в с. Вършило, ул. “Аполония“ №19, Община Созопол, целият с площ 533 кв.м./петстотин тридесет и три квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 12975.501.277, 12975.501.566, 12975.501.274, 12975.501.563,
 3. Одобрява експертна оценка №2023ЕО044/06.04.2023 г. на независим лицензиран оценител в размер на 3 740,00 лв. /три хиляди седемстотин и четиридесет лева/ БЕЗ ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на Община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба. 

 

Желязко Иванов: Докладна записка №268/12.04.2023 г. от Тодор Дамянов – заместник-кмет на Община Созопол относно: Участие на Община Созопол като съдружник в съвместно дружество с ограничена отговорност което да бъде учредено, съгласно разпоредбите на Търговския закон, с цел изграждане на площадка за предварително третиране на неопасни смесени битови отпадъци и компостиране на разделно събрани биоотпадъци, в т.ч. зелени растителни и хранителни отпадъци от растителен произход, генерирани на териториите на общините Созопол, Приморско и Царево. 

Кметът Янакиев обясни, че става дума за 280 лв., които не могат да се изчислят в дяловия капитал и след разискване по темата се реши да се добави в решението нова точка, която ще гласи "да се изплати по сметка на общината, разликата от 280 лв. от другите две фирми". 

След гласуване и с резултат от пет гласа – „За“, комисията подкрепи докладната записка да се разглежда на общинска сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение така, както е по докладната, с така направеното допълнение.

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната?

Колеги, мисля, че тук някой от юристите, трябва да направи корекция. 

Галина Георгиева, юрист на Община Созопол: Само да поясня, че на комисия вносителят направи допълнение, като тези 280 лв. да се изплатят на общината, защото при изчисляването на процентите не получаваме цяло число. Те ще ни ги изплатят и така се изравнява апортната с оценката. 

Тихомир Янакиев: Уважаеми колеги, ако не е записано това на комисията, ако се е получило недоразумение, можем да го направим сега като допълнение. 

Галина Георгиева: Не, това беше внесено от вносителя на комисия като изменение в решението. 

Красимира Германова: Доколкото чух, предложението на комисията е да се гласува така, както е предложено от вносителя, но първоначалното или с допълнението? 

Иванка Кирязова, юрист на Общински съвет Созопол: С допълнението е.

 

Георги Пинелов: Колеги, други въпроси и коментари? Не виждам. Тогава нека да гласуваме. 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 17

За: 17

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №1026

Общински съвет Созопол прие 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. чл. 51б, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 33, ал. 2 във вр. с чл. 33, ал. 1, т. 4 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Общински съвет - Созопол и чл. 7, чл. 18, чл. 20, чл. 23 и чл. 27 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост на Община Созопол  в търговски дружества с общинско участие в капитала Община Созопол да участва като съдружник в новоучредяващо се дружество с ограничена отговорност (ООД) по реда на Търговския закон със следните правноиндивидуализиращи го белези:

      1.Фирмата на дружеството е „Антеа Сортинг“, която се изписва на латиница, както следва: „Antea Sorting“.

 1. Седалището и адресът на управление на Дружеството е: област Бургас, община Созопол, с. Равадиново, м. Чоплака, Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Созопол, Приморско и Царево.
 2. Адресът за кореспонденция на Дружеството с НАП е: с. Хаджидимитрово, общ. Тунджа, обл. Ямбол.
 3. Дружеството е юридическо лице, отделно от съдружниците. Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците.
 4. Дружеството е учредено за неопределен срок.
 5. Дружеството осъществява следния предмет на дейност: събиране, сортиране, сепариране, транспортиране, предварително третиране на отпадъци; рекламна, информационна и консултантска дейност в областта на екологията и управлението на отпадъците; изготвяне и реализиране на проекти, свързани с екологията и управлението на отпадъците; спедиционна и складова дейност; производство, външна и вътрешна търговска дейност; търговско представителство и посредническа дейност; транспортни услуги в страната и чужбина, както и всякакви дейности и услуги, незабранени от закона.
 6. Капиталът на дружеството е в размер на 868 000 /осемстотин шестдесет и осем хиляди/ лева, разпределен в 8680 /осем хиляди шестстотин и осемдесет/ равни дяла, с номинална стойност 100 /сто/ лева всеки, както следва:

- Община Созопол, Булстат: 000057236, записва 1302 /хиляда триста и два/ дружествени дяла, на обща стойност 130 200 /сто и тридесет хиляди и двеста/ лева;

- Сорт Комерс ЕООД, ЕИК: 128628656, записва 3 689 /три хиляди шестстотин осемдесет и девет/ дружествени дяла, на обща стойност 368 900 /триста шестдесет и осем хиляди и деветстотин/ лева;

- Комунална Техника ЕООД, ЕИК: 175223947, записва 3 689 /три хиляди шестстотин осемдесет и девет/ дружествени дяла, на обща стойност 368 900 /триста шестдесет и осем хиляди и деветстотин/ лева;

 1. Срещу записаните дялове съдружниците са длъжни да направят вноски съгласно условията на настоящия договор. Вноските при учредяването на дружеството са парични и непарични, както следва:

Парична вноска:

- Сорт Комерс ЕООД, ЕИК: 128628656, - в размер на  368 900 /триста шестдесет и осем хиляди и деветстотин/ лева;

- Комунална Техника ЕООД, ЕИК: 175223947 – в размер на 368 900 /триста шестдесет и осем хиляди и деветстотин/ лева.

            Непарична вноска:

Община Созопол  - в размер на 130 200 /сто и тридесет хиляди и двеста/ лева, представляваща Имот частна общинска собственост на Община Созопол, съгласно Акт за частна общинска собственост №6062/26.01.2023 г., регистър I, досие 6062, вписан в СВ – гр. Бургас с Акт № 104, т. 3, вх. рег. № 941/27.01.2023 г., който имот съгласно скица на поземлен имот с № 15-114206/02.02.2023 г., издадена от СГКК – гр. Бургас представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 61042.23.72 /шестдесет и една хиляди и четиридесет и две точка двадесет и три точка седемдесет и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Равадиново, община Созопол, област Бургас, одобрени със Заповед за одобрение на КККР № РД-18-55/29.09.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 02.02.2023 г., с адрес на имота: област Бургас, община Созопол, с. Равадиново, м. Чоплака, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид отпадъци, с площ от 17 515 /седемнадесет хиляди петстотин и петнадесет/ кв.м.,  при съседи на имота по скица: поземлени имоти с идентификатори 61042.23.71 /шестдесет и една хиляди и четиридесет и две точка двадесет и три точка седемдесет и едно/ и  61042.23.58 /шестдесет и една хиляди и четиридесет и две точка двадесет и три точка петдесет и осем/, с предишен идентификатор: 61042.23.56 /шестдесет и една хиляди и четиридесет и две точка двадесет и три точка петдесет и шест/, номер по предходен план: 23.27 /двадесет и три точка двадесет и седем/, парцел I-379 /първи отреден за имот с планоснимачен номер триста седемдесет и девет/, депо за неоп. Имотът е оценен на 130 480 /сто и тридесет хиляди четиристотин и осемдесет /лева без ДДС, съгласно заключение по реда на чл. 72, ал. 2 от ТЗ във връзка с акт за назначаване на вещи лица 20230203142706/06.02.2023 г. на Агенцията по вписванията.

При учредяването на дружеството съдружниците Сорт Комерс ЕООД и Комунална Техника ЕООД внасят паричните вноски както следва: 70% от стойността на записаните от дялове при учредяване на дружеството, а остатъкът  - в 2-годишен срок от вписване на дружеството. Ако съдружник не направи уговорената вноска в срок, дължи лихви на дружеството за просроченото време. Непаричната вноска на Община Созопол се внася към момента на учредяване на дружеството.

Преди вписване на новоучреденото дружество в Търговски регистър, съдружниците с парични вноски, да внесат по сметка на Община Созопол сумата от 280 лв., представляваща разликата между оценката на вещите лица за апортната вноска и записания капитал на общината в дружеството.

 1. Органи на управление на Дружеството са Общо събрание и управител /управители.
 2. Избира и определя Кмета на Община Созопол Тихомир Янакиев за представител на община Созопол в Общото събрание на Дружеството.

III. Утвърждава проект на дружествен договор, приложен като неразделна към протокола от Общинския съвет и заверен от Председателя на Общински съвет. 

 1. Овластява Кмета на Община Созопол Тихомир Янакиев да подпише документите по учредяването на Дружеството, в това число дружествен договор по по утвърдения проект, както и да извърши всички необходими правни и фактически действия в тази връзка.
 2. На основание чл.60, ал.1 от Админискративнопроцесуалния кодекс и с оглед изчерпващия се капацитет на „Регионалното депо за неопасни отпадъци за общините Созопол, Приморско и Царево“ допуска предварително изпълнение на решенията. 

 

Желязко Иванов: Докладна записка №269/12.04.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на земеделски имоти – частна общинска собственост, находящи се в Община Созопол, с. Крушевец, местност „Габрова курия“. 

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След гласуване и с резултат от пет гласа – „За“, комисията подкрепи докладната записка да се разглежда на общинска сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение така, както е по докладната.

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Тогава нека да гласуваме! 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 17

За: 17

Против: 0

Въздържали се: 0 

 

РЕШЕНИЕ №1027

Общински съвет Созопол прие 

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2023 год.”, приета с Решение № 940/30.01.2023 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижими имоти – частна общинска собственост:

-ПИ с идентификатор 40124.74.5 /ЕКАТТЕ – четиридесет хиляди сто двадесет и четири, кадастрален район – седемдесет и четири, поземлен имот – пет/, с площ 3 890 кв.м. /три хиляди осемстотин и деветдесет квадратни метра/, ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Нива“, категория – 7 /седма/, находящ се в община Созопол, с. Крушевец, местност „Габрова кория“, по КККР одобрени със Заповед № РД-18-250/24.08.2017 год. на изпълнителния директор на ААГКК, при граници и съседи: 40124.74.898, 40124.74.18, 40124.85.903, 40124.72,.601, 40124.47.6;

-ПИ с идентификатор 40124.74.7 /ЕКАТТЕ – четиридесет хиляди сто двадесет и четири, кадастрален район – седемдесет и четири, поземлен имот – седем/, с площ 3 000 кв.м. /три хиляди квадратни метра/, ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Нива“, категория – 5 /пета/, находящ се в община Созопол, с. Крушевец, местност „Габрова кория“, по КККР одобрени със Заповед № РД-18-250/24.08.2017 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници и съседи: 40124.74.8, 40124.85.903, 40124.74.18, 40124.74.898, 40124.74.11;

 1. Общински съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с 24 а, ал. 5 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи, разрешава на кмета на Община Созопол да проведе публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем за срок от 9 /девет/ години на имоти - частна общинска собственост, а именно:

-ПИ с идентификатор 40124.74.5 /ЕКАТТЕ – четиридесет хиляди сто двадесет и четири, кадастрален район – седемдесет и четири, поземлен имот – пет/, с площ 3 890 кв.м. /три хиляди осемстотин и деветдесет квадратни метра/, ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Нива“, категория – 7 /седма/, находящ се в община Созопол, с. Крушевец, местност „Габрова кория“, по КККР одобрени със Заповед № РД-18-250/24.08.2017 год. на изпълнителния директор на ААГКК, при граници и съседи: 40124.74.898, 40124.74.18, 40124.85.903, 40124.72,.601, 40124.47.6;

-ПИ с идентификатор 40124.74.7 /ЕКАТТЕ – четиридесет хиляди сто двадесет и четири, кадастрален район – седемдесет и четири, поземлен имот – седем/, с площ 3 000 кв.м. /три хиляди квадратни метра/, ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Нива“, категория – 5 /пета/, находящ се в община Созопол, с. Крушевец, местност „Габрова кория“, по КККР одобрени със Заповед № РД-18-250/24.08.2017 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници и съседи: 40124.74.8, 40124.85.903, 40124.74.18, 40124.74.898, 40124.74.11;

 1. Общински съвет Созопол одобрява така предложените пазарни цени на горепосочените имоти, а именно:

-за ПИ с идентификатор 40124.74.5 с площ 3 890 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Нива“, категория -7 /седма/, е в размер на 221,00 лв. (двеста двадесет и един лева/

-за ПИ с идентификатор 40124.74.7 с площ 3 000 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Нива“, категория -5 /пета/, е в размер на 171,00 лв. /сто седемдесет и един лева/

които да бъдат използвани за начална тръжна годишна наемна цена.

 1. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички действия по провеждането на процедурата и сключване на договор със спечелилия кандидат. 

 

Желязко Иванов: Докладна записка №270/12.04.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на земеделски имот - частна общинска собственост, с идентификатор 63029.174.463, с площ 5 806 квадратни метра (кв.м.), находящ се в Общ. Созопол, с. Росен, местност „Бакърлъшки път“. 

Общинският съветник Станимир Андонов обясни, че ако срокът за наем е 10 години, наемателят може да има претенции да закупи имота, а ако срокът е 9 години трябва да кандидатства наново за наем.

Кметът Тихомир Янакиев поиска да се направи промяна на срока, от 10 години да стане 9 години.

Други въпроси и коментари по докладната нямаше. 

След гласуване и с резултат от пет гласа – „За“, комисията подкрепи докладната записка да се разглежда на общинска сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение така, както е по докладната, с така направеното допълнение.

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Тогава нека да гласуваме! 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 17

За: 17

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №1028

Общински съвет Созопол прие 

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8 ал. 9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - Общинска собственост за 2023 г.”, приета с Решение № 940/30.01.2023 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ: ПИ с идентификатор 63029.174.463 /ЕКАТТЕ – шестдесет и три хиляди двадесет и девет, кадастрален район – сто седемдесет и четири, поземлен имот – четиристотин шестдесет и три/, с площ 5 806 кв.м. /пет хиляди осемстотин и шест квадратни метра/, ТПТ: „Горска“, НТП: „Друг вид дървопроизводителна гора“, находящ се в община Созопол, с. Росен, местност „Бакърлъшки път“, по КККР одобрени със Заповед № РД-18-56/29.09.2015 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници и съседи: 63029.174.462.
 2. Общински съвет - гр. Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал. 1 и 43а, от Закон за горите, разрешава на кмета на Община Созопол да проведе публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем за срок от 9 /девет/ години на имот - частна общинска собственост, а именно: ПИ с идентификатор 63029.174.463 /ЕКАТТЕ – шестдесет и три хиляди двадесет и девет, кадастрален район – сто седемдесет и четири, поземлен имот – четиристотин шестдесет и три/, с площ 5 806 кв.м. /пет хиляди осемстотин и шест квадратни метра/, ТПТ: „Горска“, НТП: „Друг вид дървопроизводителна гора“, находящ се в община Созопол, с. Росен, местност „Бакърлъшки път“, по КККР одобрени със Заповед № РД-18-56/29.09.2015 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници и съседи: 63029.174.462.
 3. Одобрява експертна оценка № 2023EO38/10.03.2023 год., на независим лицензиран оценител в размер на 828,00 лв. /осемстотин двадесет и осем лева/, която да послужи за начална, тръжна, годишна, наемна цена.
 4. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички действия по провеждането на процедурата и сключване на договор със спечелилия кандидат. 

 

Желязко Иванов: Докладна записка №271/12.04.2023 г. от Тодор Дамянов – заместник-кмет на Община Созопол относно: Учредяване право на ползване за срок от една година, върху част от поземлен имот с идентификатор 30822.53.29, находящ се в землището на село Зидарово и поземлен имот с идентификатор 40124.65.711, находящ се в землището на  село Крушевец собственост на Община Созопол, в полза на „Асарел – Инвестмънт“ ЕАД – гр. София за извършване на дейности, свързани с търсене и проучване на подземни богатства в площ „Извор“, разположена в община Созопол, Бургас и Камено, Област Бургас. 

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След гласуване и с резултат от пет гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка да се разглежда на общинска сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение така, както е по докладната. 

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? 

Галина Георгиева: От името на вносителя правя предложение за промяна в решението. На първата комисия по законност беше обсъден срокът на разрешението за ползване на „Асарел – Инвестмънт“ ЕАД – гр. София. Наистина законът за подземните богатства изисква съгласието на Общински съвет да бъде обвързано с разрешението за ползване. Обсъдихме със заявителя, този проблем, но тяхното становище е, че те реално правят удължаване на срока на разрешенията си един месец преди тяхното изтичане. Такава им е процедурата и в тази връзка предлагаме в проекта на решение в т.1, първи абзац, пето изречение от горе надолу, след думата „учредяване на временно право на ползване“ да се допише: “за периода упоменат в разрешение №546/11.02.2020 г. на министъра на енергетиката, но не повече от 1 (една) година“. 

Георги Пинелов: Колеги, други въпроси и коментари? Не виждам. Тогава нека да гласуваме, така направеното предложение.  

   РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 16

За: 16

Против: 0

Въздържали се: 0 

 

Георги Пинелов: Колеги, сега да гласуваме цялата докладна с така направеното предложение и допълнение към нея. 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 17

За: 17

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №1029

Общински съвет Созопол прие 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл. 57, ал.1 и чл.56, ал.3 във връзка с чл.59б, ал.3, т.2 от Правилник за прилагане на закона за опазване на земеделски земи, чл. 70, ал. 1, и ал.2 във връзка с чл.86 ал.3, и ал.6, т.2 от Закона за горите и чл.75, ал.1 от Закон за подземните богатства, Общински съвет Созопол дава съгласието си за учредяване на временно право на ползване за периода упоменат в разрешение №546/11.02.2020 г. на Министъра на енергетиката, но не повече от 1(една) година, върху части от  поземлени имоти с идентификатори както следва:
 • 25 ( двадесет и пет квадратни метра) кв.м от поземлен имот с идентификатор 53.29 /по единния класификатор на административно - териториалните и териториалните единици /ЕКАТТЕ/ - тридесет хиляди осемстотин двадесет и две, кадастрален район – петдесет и три, поземлен имот – двадесет и девет/, находящ се в с. Зидарово, вид територия – „Земеделска“ и  НТП – пасище, целия с площ от 248 109 кв.м/ двеста четиридесет и осем хиляди сто и девет квадратни метра/.
 • 305 ( триста и пет квадратни метра) кв.м от поземлен имот с идентификатор 65.711 /по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици /ЕКАТТЕ/ - четиридесет хиляди сто двадесет и четири, кадастрален район – шестдесет и пет, поземлен имот – седемстотин и единадесет/, находящ се в с. Крушевец, вид територия – „Горска“ и  НТП –широколистна гора,  целия с площ от 3 956 088 кв.м/ три милиона деветстотин петдесет и шест хиляди и осемдесет и осем квадратни метра/.

Правото на ползване се учредява върху части от гореописаните имоти - общинска частна собственост, с цел извършване на дейности, свързани с търсене и проучване на подземни богатства в площ „Извор“ и в полза на „Асарел – Инвестмънт“ ЕАД в качеството си на титуляр на №546/11.02.2020 г. на Министъра на енергетиката за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, подземни богатства по чл.2, ал.1, т.1 от Закона за подземни богатства.

 1. Общински съвет гр. Созопол одобрява еднократна обща наемна цена за периода за 1 (една) година в размер на 49,00 лв. (четиридесет и девет лева) за общата площ на засегнатите имоти, описани в т.1 съгласно заключение в оценителски доклади, изготвени от доц. д-р Даниела Георгиева, притежаваща сертификат за оценителска правоспособност №820100017 от 07.07.2011 год.
 2. Общински съвет гр. Созопол одобрява еднократна обща стойност на дървесината на корен в сегашна възраст в размер на 291,00 лв. (двеста деветдесет и един лева) на засегнатите имоти, описани в т.1 съгласно заключение в оценителски доклади, изготвени от доц. д-р Даниела Георгиева, притежаваща сертификат за оценителска правоспособност №820100017 от 07.07.2011 год.
 3. Общински съвет възлага на Кмета на Община Созопол да издаде заповед в полза на заявителя и да сключи договор за предоставяне на правото. 

 

Желязко Иванов: Докладна записка №272/12.04.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на движима вещ – частна общинска собственост, а именно: моторно превозно средство (МПС), марка „Мерцедес“, модел „Е 350 блутек 4 матик“, с регистрационен номер А 8777 МК. 

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След гласуване и с резултат от пет гласа – „За“, комисията подкрепи докладната записка да се разглежда на общинска сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение така, както е по докладната. 

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Тогава нека да гласуваме! 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Въздържал се

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 17

За: 16

Против: 0

Въздържали се: 1

 

РЕШЕНИЕ №1030

Общински съвет Созопол прие 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34 ал.4, чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.48a, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване следните движими вещи - частна общинска собственост, а именно: моторно превозно средство, лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел Е 350 блутек 4 матик“, с регистрационен номер А 8777 МК, рама № WDD2120941A939000, цвят „черен“.
 2. Одобрява начална тръжна продажна цена на моторното превозно средство в размер на 21 657,64 лв. /двадесет и една хиляди шестстотин петдесет и седем лева и шестдесет и четири стотинки/, съгласно Удостоверение за застрахователна стойност на МПС №00029767/10.04.2023 г.
 3. Възлага на кмета на Община Созопол да извърши всички последващи действия по провеждането на процедурата и сключването на договор за покупко-продажба. 

 

Желязко Иванов: Докладна записка №273/12.04.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение с площ от 10 квадратни метра (кв.м.), находящо се в сградата на СУ “ Св.Св. Кирил и Методий”, в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 67800.502.180.1, с адрес гр. Созопол, ул.”Иван Вазов”. 

Кметът Яканиев попита защо няма номер на улицата и инж. Хльостарова обясни, че входът на училището е откъм улица „Каваци“ и там има номер.

Председателят на Общински съвет Георги Пинелов попита дали не трябва в решението да се опише за какво ще бъде отдавано помещението. Юристът на общината Галина Георгиева обясни, че не може да ограничават наемателите в предлагане само на пакетирани стоки. 

След гласуване и с резултат от пет гласа – „За“, комисията подкрепи докладната записка да се разглежда на общинска сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение така, както е по докладната. 

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Тогава нека да гласуваме! 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 17

За: 17

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №1031

Общински съвет Созопол прие 

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8 ал. 9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - Общинска собственост за 2023 г.”, приета с Решение № 940/30.01.2023 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот - общинска собственост, представляващ: помещение с площ 10 кв.м. /десет квадратни метра/, находящо се на първи етаж, в сграда с идентификатор 67800.502.180.1 //ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и две, поземлен имот – сто и осемдесет, сграда -еднот/, със застроена площ 923 кв.м. /деветстотин двадесет и три квадратни метра/, с предназначениe "Сграда за образование", брой етажи на обекта 4 /четири/, с адрес: общ. Созопол, гр. Созопол, ул. „Иван Вазов“, построена в поземлен имот с идентификатор 67800.502.180 по КККР одобрени със Заповед № РД-18-60/.04.10.2007 год. от изпълнителния директор на АГКК.
 2. Общински съвет - гр. Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 13, ал 1 и 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на Община Созопол да отдаде под наем, чрез провеждане на публично оповестен конкурс, за срок от 5 /пет/ години, на недвижим имот - общинска собственост, а именно: помещение с площ 10 кв.м. /десет квадратни метра/, находящо се на първи етаж, в сграда с идентификатор 67800.502.180.1 //ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и две, поземлен имот – сто и осемдесет, сграда -еднот/, със застроена площ 923 кв.м. /деветстотин двадесет и три квадратни метра/, с предназначениe "Сграда за образование", брой етажи на обекта 4 /четири/, с адрес: общ. Созопол, гр. Созопол, ул. „Иван Вазов“, построена в поземлен имот с идентификатор 67800.502.180 по КККР одобрени със Заповед № РД-18-60/.04.10.2007 год. от изпълнителния директор на АГКК.
 3. На основание чл. 14, ал. 8 от Закон за общинската собственост одобрява експертна оценка № 2023ЕО048/12.04.2023 год. за имота, изготвена от независим лицензиран оценител, в размер на 110,00 лв. /сто и десет/, без ДДС, която да се използва като начална, тръжна, месечна, наемна цена при провеждането на търга.
 4. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на процедурата, както и сключване на договор със спечелилия участник.

 

 

Желязко Иванов: Докладна записка №274/12.04.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67800.501.288.1.2, с площ 102,89 квадратни метра (кв.м.), с предназначение „За офис“, с адрес: гр. Созопол, ул. „Аполония“ № 31, етаж 0, обект: офис 1. 

Кметът Янакиев оттегли докладната до прецизиране на оценката. 

 

Докладна записка №275/12.04.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ 13 квадратни метра (кв.м.), в сграда с идентификатор 30822.501.113.2, със застроена площ 245 кв.м., с предназначение “Административна, делова сграда”, с адрес: Общ. Созопол, с. Зидарово, ул. “Цар Калоян”. 

Председателят на общинския съвет Георги Пинелов попита за какво ще бъде отдавано помещението и директорът на Дирекция "Управление на собствеността, туризъм и стопански дейности" Йордан Петков обясни, че договорът на наемателите изтича и сега само го подновяват, и става въпрос за консумативи и домашни потреби. 

След гласуване и с резултат от пет гласа – „За“, комисията подкрепи докладната записка да се разглежда на общинска сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение така, както е по докладната. 

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Тогава нека да гласуваме! 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 17

За: 17

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №1032

Общински съвет Созопол прие 

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8 ал. 9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - Общинска собственост за 2023 г.”, приета с Решение № 940/30.01.2023 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот - частна общинска собственост: обособено помещение, със самостоятелен вход, с площ 13 кв.м. /тринадесет квадратни метра/, намиращо се на първи етаж, вдясно от главния вход на сграда, с идентификатор 30822.501.113.2 /ЕКАТТЕ - тридесет хиляди осемстотин двадесет и две, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот – сто и тринадесет, сграда - две/, със застроена площ 245 кв.м. /двеста четиридесет и пет квадратни метра/, с предназначениe "Административна, делова сграда", брой етажи на обекта 2 /два/, с адрес: общ. Созопол, с. Зидарово, ул. „Цар Калоян“, разположена в поземлен имот с идентификатор 30822.501.113 по КККР одобрени със Заповед № РД-18-478/18.07.,2019 год. от изпълнителния директор на АГКК.
 2. Общински съвет - гр. Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 16, ал 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на Община Созопол да отдаде под наем, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за срок от 5 /пет/ години, на недвижим имот - частна общинска собственост, а именно: обособено помещение, със самостоятелен вход, с площ 13 кв.м. /тринадесет квадратни метра/, намиращо се на първи етаж, вдясно от главния вход на сграда, с идентификатор 30822.501.113.2 /ЕКАТТЕ - тридесет хиляди осемстотин двадесет и две, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот – сто и тринадесет, сграда - две/, със застроена площ 245 кв.м. /двеста четиридесет и пет квадратни метра/, с предназначениe "Административна, делова сграда", брой етажи на обекта 2 /два/, с адрес: общ. Созопол, с. Зидарово, ул. „Цар Калоян“, разположена в поземлен имот с идентификатор 30822.501.113 по КККР одобрени със Заповед № РД-18-478/18.07.,2019 год. от изпълнителния директор на АГКК.
 3. На основание чл. 14, ал. 8 от Закон за общинската собственост одобрява експертна оценка № № 2023EO046/12.04.2023 год. за имота, изготвена от независим лицензиран оценител, в размер на 50,00 лв. /петдесет лева/, без ДДС, която да се използва като начална, тръжна, месечна, наемна цена при провеждането на търга.
 4. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на процедурата, както и сключване на договор със спечелилия участник. 

 

Желязко Иванов: Г-н председател, това беше всичко от нашата комисия. Благодаря! 

Георги Пинелов: Благодаря, г-н Иванов! Колеги, сега по правилник имате думата за въпроси към кмета на общината г-н Тихомир Янакиев. 

Илиян Стефанов, общински съветник: Г-н Янакиев, преди няколко сесии бях Ви задал един въпрос и Ви бях отправил предложение за триъгълника, който е на разклона за Равадиново и Созопол. Направи ми впечатление, че взехте под внимание въпроса и изрязахте до голяма степен дървесината и храстите, които затрудняваха видимостта там. Идеята в разговора тогава беше да се продължи тази дейност, да се насипе с пръст, да се озелени и да се освети. Вървим ли в тази насока? Аз си мислех, че в началото на този летен сезон, ще имаме един по-приветлив подход. Как стоят нещата там? Това ми е първото питане. Вторият въпрос е относно пътя, който е на „Градина“. Имам питане от граждани, дали там ще постъпи някакво асфалтиране преди летния сезон, тъй като има няколко дупки, които са се отворили пак? Някаква конкретика за банкета, където има участъци, които са много пропаднали, и когато се разминават две коли е трудно и има доста автомобили, които си нарязват гумите. Самият път е много натоварен и е възпрепятствано преминаването оттам. Третият ми въпрос е относно МИРГ-а. Можете ли да ни дадете малко информация? В началото на мандата ние тръгнахме в посока да бъдем самостоятелни като община. Вие вкарахте докладна на комисиите, оттеглихте я и да ни запознаете малко повече, какво се случва там и какво е намерението на общината, в каква посока вървим?  Благодаря Ви! 

Тихомир Янакиев: Уважаеми г-н Стефанов, ще започна отзад напред. Относно МИРГ-а, до голяма степен и в пълнота, това нещо се коментираше на комисии. Не знам, мисля, че Вие присъствахте тогава. 2020 г. го направихме така, след като МИРГ-ът не функционираше седем години. Решихме, че ще е по-добре да действаме сами, след като условията го позволяват. В интерес на истината в рамките на две години нямаше отворени оперативни програми за Република България и респективно нямаше насоки, които да бъдат дадени и в частност към МИРГ-овете. Ние бяхме в едно лутащо се положение, не знаехме как да подходим и какво да направим. Преди няколко месеца взехме решение, аз чисто оперативно в администрацията, отново да търсим някакво обединение с Царево и Приморско. Това беше и целта на докладната, която бях вкарал. Последната информация, която отново неофициално ми се дава, от насоките, които все още не са излезли, аз поне не знам да има. Някой от колегите, ако може да ме поправи, дали има официално излезли насоки за МИРГ-овете? Няма! Прецених, че по-добре чисто оперативно да вървим сами, защото наистина информацията, която се подава е разнопосочна и често пъти с нея се спекулира от различни хора. Затова според мен не е сериозно тук да заявя като кмет и да кажа, какви ще са условията, защото те не зависят от мен. Аз само гледам даденостите какви са реално към настоящия момент, а те са следните: Община Созопол има две рибарски пристанища, едното е лодкостоянка в град Созопол, а другото е пристанище в град Черноморец. Има и едно държавно рибарско пристанище на тази малка територия от Черноморец до Созопол. С повече от 600, условно казано лодкостоянки ще ги нарека, но това са корабни места. Общината има над 10 000  жители като население и има сериозен брой хора, които си вадят прехраната с бизнес, който касае морето. Макар че, вие знаете по МИРГ не е задължително да се купуват само лодки или да се прави нещо свързано с рибарството. Това са дадености, които са към момента. При положение, че чисто оперативно не успяхме да действаме през предходния период, моето мнение е, че субординацията вътре в нашата Община, хората, които имаме и тези, които ще участват, ще е много по-добра. Към настоящият момент аз съм оттеглил тази докладна. Честно да Ви кажа, ако някой казва нещо, то трябва да бъде казано официално, ако е от администрациите или институция. Мисля, че така е честно и правилно спрямо хората. Всичко друго е спекулативно. Аз до този момент не съм получил официално потвърждение. Всичко друго за мен са спекулативни твърдения и честно да ви кажа предпочитам да работя на базата на официални данни. Омръзна ми от това безвремие, което е през тези две години и един казал едно, а друг друго. Към настоящият момент е така, ако се променят условията ще ви предложа докладна отново, да влизаме с някой в комбина, ако ни искат естествено. Неофициално е това, което Ви казах. 

Илиян Стефанов: Благодаря за дадените отговори! Те не са само към мен, а и към нашите жители, защото въпросът ми е породен от доста хора, които имат интерес  в тази насока. Благодаря Ви още веднъж, че дадохте пълна информация, с която да могат жителите от Вас да разберат като глава на общината. 

Тихомир Янакиев: Главите на общината сте вие, а аз съм оперативната власт, изпълнителната. В посока МИГ, в момента сме на финалната фаза. Ще направим стратегия и т. н., а там сме в партньорство с Община Приморско, където ние сме водещ партньор. Направление, по което също ще се усвояват европейски средства. Трябва да кажа, че основният проблем е липсата от две години и половина, вече стават, отворени европейски програми за България. МИРГ ще вземем или пък няма да вземем пари, както седем години преди това не бяхме взели. По МИГ ще вземем или няма да вземем, но си има оперативни програми, по които всяка една община с изработване на качествен проект, може да кандидатства и да получи финансиране. Две години и половина ги няма оперативните програми, от четиригодишния мандат. Оперативните програми за 2021 г.-2027 г., сега тепърва предстоят да бъдат отворени. 

Илиян Стефанов: От Вашия отговор разбирам, че проблемът не е дали сме самостоятелно или обединени с други общини, че няма отворени програми, по които да кандидатстваме? 

Тихомир Янакиев: В момента да! Самите насоки за МИРГ-овете все още не са излезли официално, ако някой ги знае и ги е виждал, може да каже. Всичко друго, което се казва, за мен е спекулативно. Според мен трябва да се работи сериозно, тоест да се вижда официална информация, да има органи и институции, които застават зад твърденията, които се тиражират. Иначе е от „Агенция една жена каза“, такива твърдения съм чувал много. 

Панайот Рейзи, общински съветник: Г-н кмете, 2020 г. като гласувахме това решение, дали да регистрирате самостоятелния МИРГ, Вие регистрирахте ли го? Имаме само едно взето решение и нищо повече не сме направили? Задавам въпроса, за да стане ясно за всички, че взетото решение стои и чака момента, в който да се реализира. 

Тихомир Янакиев: Преди г-жа Георгиева да обясни искам да допълня, че не е взето решение за излизането ни от стария МИРГ с Царево и Приморско, защото Управителният съвет на този МИРГ не се е събирал от не знам колко години. 

Галина Георгиева: Само искам да поясня, че решението на Общински съвет за създаване на МИРГ, само Созопол, сдружението е регистрирано. В момента то трябва да си изработи стратегията, за да може да кандидатства самостоятелно. Решението за излизане от тройния МИРГ, беше депозирано от представителя на общината г-н Дамянов, само че те нямаха никакво управително тяло и нямаше Общо събрание до този момент, включително и днес. Когато те се съберат, ние ще си депозираме отново решението. 

Тихомир Янакиев: Ние си решаваме МИРГ-овете, но няма ли насоки и правила, все едно нищо не съществува. Относно пътя на „Градина“ да, сега искаме да фрезоваме и ще видим дали с фрезования асфалт, ще можем да запълним някои от дупките. От „ Градина“ към Черноморец са местата с пропадането, а в другата част от „Градина“ към Созопол, е относително равен пътят към условно казано банкета. Относно триъгълника, за кой точно става въпрос? Почистили сме всички триъгълници, има два и двата са почистени. 

Стойчо Неделчев, общински съветник: Тръгвате от Равадиново, след детелината, не минавате под моста.  Там е опасно и винаги може да поднесе. Самият триъгълник, ако се запъли, то ще има видимост, защото храстите винаги бяха предпоставка за ПТП. Камионите возят, да го направят, да го запълним и да го озеленим, и за рекламите е добре. 

Панайот Рейзи: До колко е общинско обаче, дали не е свързано с…. 

Инж. Иванка Хльостарова, директор на Дирекция "Устройство на територията, инвестиционна политика, екология и проекти ": Цялото кръстовище в момента се препроектира от АПИ, във връзка с целият ремонт, който е главния път, така че той изобщо няма да остане във този си вид, в който е в момента. Другия триъгълник също влиза в този проект. 

Тихомир Янакиев: Можем да коментираме с приоритет да се поставят мантинели, защото наистина е опасно и на идване от Равадиново, и когато се пускате към Созопол на идване от Бургас. Ще напишем едно писмо до АПИ още днес, за да се поставят поне мантинелите  преди да се направят ремонтите.

 Цветелин Георгиев, общински съветник: Само да добавя, ако можете да си запишете, да са ниски мантинелите, защото, ако са високи ще се получи същият ефект, както с храстите. 

 

Георги Пинелов: Колеги, други въпроси и коментари? Не виждам. Благодаря ви за участието и конструктивната работа. Поради изчерпване на дневния ред закривам четиридесетото  редовно заседание  на  Общински  съвет - Созопол.  Хубав  ден  и  бъдете  здрави! 

 

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ                       

Председател на Общински съвет - Созопол

 

 

 

 

 

 

Протоколчик: Йовита Илиева

 

 

Протоколът се състави в 5 /пет/ еднообразни екземпляра - за:

 1. Общински съвет – Созопол;
 2. Община Созопол;
 3. Областен управител на Област Бургас;
 4. Районна прокуратура – гр. Бургас;
 5. Читалище „Отец Паисий” – гр. Созопол.

 

 

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на Общински съвет –...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 7 от Правилника за организацията и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ТРЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съ...