Вторник, 06 Юни 2023 15:24

ПРОТОКОЛ № 41/31.05.2023 г.

      На 31.05.2023 г., от 9:30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет - Созопол, се проведе ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет - Созопол, под ръководството на Георги Пинелов – председател на Общински съвет - Созопол. На заседанието присъстваха шестнадесет общински съветника, кметът Тихомир Янакиев, заместник-кметът Тодор Дамянов, заместник-кметът Румен Кисьов,  представители на общинска администрация, кметове и кметски наместници.

 

Георги Пинелов: Добър ден, колеги, добър ден и на кмета г-н Янакиев, заместник-кмета Дамянов, заместник-кмета Кисьов и служители на общинска администрация. Добър ден и на гостите.

 

Като за начало ще направя проверка на кворума поименно: Присъстваме 15 общински съветника. Колеги, имаме кворум и може да стартираме заседанието. Сега по правилник преминаваме към дневния ред. Имате  ли  въпроси  и  предложения  по  него, колеги? Не виждам! Тогава нека да гласуваме.

 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

            Общо гласували: 15

За: 15

Против: 0

Въздържали

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №1033

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:

 

 

 1. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби:

 

Докладна записка №327/11.05.2023 г. от Тодор Дамянов – заместник-кмет на Община Созопол относно: Приемане на Доклад по изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол през 2022 година.

 

Докладна записка №338/12.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за символите на община Созопол.

 

Докладна записка №346/12.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно приемане на:

 1. Генерален план за организация на движението в гр. Созопол,
 2. Генерален план за организация за движението в гр. Черноморец,
 3. План за организация на движението, създаване на зони за платено паркиране „Синя зона“ в гр. Созопол .

 

Докладна записка №356/16.05.2023 г. от Георги Пинелов – председател на Общински съвет относно: Удължаване на срока за подаване на документи за участие в   процедурата  за подбор  на  съдебни заседатели от Община Созопол за мандат 2024-2027 г.  за Районен съд - Бургас, открита с Решение № 982/30.03.2023 г.на Общински съвет -Созопол, обективирано в Протокол № 39/30.03.2023 г.

 

 

Ii. Доклад на комисията по финанси и бюджет, международни проекти и програми:

 

Докладна записка №337/12.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Актуализация на утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2023 година във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“.  

 

Докладна записка №339/12.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Даване на съгласие за дарение на автоматизирана поливна система на Църковно настоятелство при храм „Свети Георги“ гр.Созопол.

 

Докладна записка №353/15.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по Програма INTERREG NEXT Black Sea Basin 2021-2027, Приоритет 2 “Clean and green Region”.

 

Докладна записка №354/15.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по Програма INTERREG NEXT Black Sea Basin 2021-2027, Приоритет 1 „Син и смарт регион“.

 

Докладна записка №355/15.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по Програма INTERREG NEXT Black Sea Basin 2021-2027, Приоритет 2 „Clean and green Region”, “Green Urban Resilience”.

 

 

 III. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:

 

Докладна записка №315/04.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на: поземлен имот с идентификатор  67800.8.139 по КК на гр. Созопол, земеделска територия, местност „Буджака“, землище на гр. Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел обособяването в един нов урегулиран поземлен имот.

 

Докладна записка №316/04.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация и План регулация и застрояване (ПУП – ПУР и ПРЗ), за промяна предназначението на земеделска земя, в предвиденото разширение на регулационните граници на населеното място – с. Атия кв.”Миньор”, с цел изграждане на жилищна сграда с ниско застрояване, за поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.608, по КК на с. Атия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м. “Старо селище“, землище на гр. Черноморец, Община Созопол и осигуряване на транспортен достъп до новия урегулиран поземлен имот.

 

Докладна записка №320/10.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване и план улична регулация,с цел промяна предназначението на земята,  в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.8.258, местност „Буджака”, землище гр. Созопол, с отреждане „за вилни сгради”.

 

Докладна записка №321/10.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за ПИ с идентификатор по КК на гр. Созопол - 67800.8.194 , земеделска територия, местност „Буджака“, землище гр. Созопол, общ. Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и обособяване на нов урегулиран поземлен имот, за изграждане на вилни сгради.

 

Докладна записка №328/11.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Разполагане и поставяне на рекламно - информационни елементи на територията на  гр. Черноморец.

 

Докладна записка №329/11.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на  гр. Созопол.

 

Докладна записка №343/12.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в решение №1000 от 30.03.2023 г. на Общински съвет гр. Созопол.

 

 

 1. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:

 

Докладна записка №280/19.04.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с планоснимачен №134.73, с. Крушевец, Община Созопол.

 

Докладна записка №290/25.04.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с планоснимачен №132, землище с. Росен, местност „Росенец“, Община Созопол.

 

Докладна записка №313/04.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 61114.501.973, с. Равна гора, ул. “Ивайло“ №9, Община Созопол.

 

Докладна записка №318/05.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 32737.501.139, с. Индже войвода, ул. “Стара планина“, Община Созопол.

 

Докладна записка №319/05.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с планоснимачен №134.441, с. Крушевец, Община Созопол.

 

Докладна записка №325/11.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор 40124.501.336, с. Крушевец, ул. “Джон Атанасов“, Община Созопол.

 

Докладна записка №335/12.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 61114.501.790, с. Равна гора, ул. “Любен Каравелов“ №19, Община Созопол.

 

Докладна записка №340/12.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.273, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", площ 416 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)".

 

Докладна записка №341/12.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.463, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", площ 330 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)".

 

Докладна записка №342/12.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 30 квадратни метра идеални части (кв.м .ид.ч.) от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67800.501.288.1.2, целият с площ 102,89 квадратни метра (кв.м.), с предназначение „За офис“, с адрес: гр. Созопол, ул. „Аполония“ № 31, етаж 0, обект: офис 1.

 

Докладна записка №344/12.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на дарение  на Поземлен имот с идентификатор 81178.5.554- вид на територията – “Урбанизирана”, начин на трайно ползване - “ За второстепенна улица”, целия с площ от 87 кв.м.

 

Докладна записка №345/12.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 30822.501.223, с.Зидарово, ул.“Антон Страшимиров“, Община Созопол.

 

 1. Доклад на комисията по сОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СПОРТ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ:

 

Докладна записка №349/12.05.2023 г. от Тодор Дамянов – заместник-кмет на Община Созопол относно: Отпускане на еднократна финансова помощ.

Георги Пинелов: Давам думата на г-н Андонов, председател на комисията по  „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“, да представи становището на комисията.

 

Станимир Андонов: Становище  на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“.

 

На 23.05.2023 г., от 14:00 часа  се проведе редовно заседание на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“.

 

На заседанието присъстваха: Станимир Андонов – председател, Димитринка Господинова – член, Желязко Иванов – член, Анета Филипова – член, Панайот Рейзи – член.

 

На заседанието присъстваха още:  Георги Пинелов –  председател на Общинския съвет; Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол; Румен Кисьов – заместник-кмет на Община Созопол; Тодор Дамянов – заместник-кмет на Община Созопол; Общински съветници; Служители от общинска администрация; Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет- Созопол; Галина Георгиева – директор на дирекци    АПИО.

 

Разгледаха са следните докладни записки:

  

 Докладна записка №327/11.05.2023 г. от Тодор Дамянов – заместник-кмет на Община Созопол относно: Приемане на Доклад по изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол през 2022 година.

 

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След  гласуване и в резултат от четири гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение, така както е по докладната.

 

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари? Няма. Тогава да гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 16

За: 16

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №1034

Общински съвет Созопол прие

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.26а, ал.5 от Закона за народните читалища, Общински съвет Созопол приема Доклада по изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол през 2022 година.

 

 

 

 

Станимир Андонов: Докладна записка №338/12.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за символите на община Созопол.

 

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След  гласуване и в резултат от четири гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение, така както е по докладната.

 

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари? Няма. Тогава да гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 16

За: 16

Против: 0

Въздържали се: 0

 

 

РЕШЕНИЕ №1035

Общински съвет Созопол прие

 

 1. Общински съвет Созопол приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за символите на община Созопол  съгласно приложение №1, което е неразделна част от настоящото решение.
 2. Възлага на кмета на община Созопол осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразното изпълнение на решението.

 

 

 

 

Станимир Андонов: Докладна записка №346/12.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно приемане на:

 1. Генерален план за организация на движението в гр. Созопол,
 2. Генерален план за организация за движението в гр. Черноморец,
 3. План за организация на движението, създаване на зони за платено паркиране „Синя зона“ в гр. Созопол.

 

Кметът на Община Созопол – Тихомир Янакиев, обясни, че от няколко години генералните планове за град Созопол и град Черноморец се разработват. Също така каза, че в тях са включени и няколко препоръки от гражданите, които са били предлагани като идеи. Каза също, че плана по закон е за пет години и той се надява наистина да проработи за този период.

 

След  гласуване и в резултат от пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение, така както е по докладната.

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари? Не виждам. Тогава нека да гласуваме!

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 16

За: 16

Против: 0

Въздържали се: 0

 

 

РЕШЕНИЕ №1036

Общински съвет Созопол прие

                                                 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.75, ап.1 от АПК, във връзка с чл. 76, ал.3 от АПК и чл.6 от Наредба № 1 / 17.01.2001 г. за организиране на движението по пътищата и предвид взетите решения на ОЕСУТ, с Протоколи с решения  с № 3 / 30.03.2022 г. по т. 15 , № 11 / 08.12.2022 г. по т. 18 и № 10 / 02.11.2022 г. по т. 7 от дневния ред на заседанията, и предоставени становища с рег.№ 704 000 – 56 85 / 28.02.2023 г., рег.№ 704 000 – 56 84 / 28.02.2023 г. и рег.№ 704 000 – 65 67 / 10.03.2023 г. на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – гр. Бургас, Общински съвет – гр. Созопол приема:

 1. Окончателен проект за Генерални планове за организация на движението за територията на гр. Созопол ,
 2. Окончателен проект за Генерални планове за организация на движението за територията на гр. Черноморец,
 3. План за организация на движението за създаване на зони за платено паркиране „Синя зона“ за територията на гр. Созопол, съгласно приложената текстови и графични части на проекти.

 

 

Станимир Андонов: Докладна записка №356/16.05.2023 г. от Георги Пинелов – председател на Общински съвет относно: Удължаване на срока за подаване на документи за участие в   процедурата  за подбор  на  съдебни заседатели от Община Созопол за мандат 2024-2027 г.  за Районен съд - Бургас, открита с Решение № 982/30.03.2023 г.на Общински съвет -Созопол, обективирано в Протокол № 39/30.03.2023 г.

 

Председателят на Общински съвет Георги Пинелов, направи уточнение, че с тази докладна срокът за подаване на документи се удължава с един месец.

Юристът на Общински съвет Иванка Кирязова каза, че председателят на Районен съд е помолил за това удължаване на срока за подаване документи до 30.06.2023 г., защото съдебни заседатели от община Созопол са необходими.

 

След  гласуване и в резултат от пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение така както е по докладната.

 

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари? Не виждам. Тогава да гласуваме!

 

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 16

За: 16

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №1037

Общински съвет Созопол прие

 

 1. Общински съвет Созопол удължава срока за подаване на заявления от кандидатите за участие в процедурата за подбор и определяне на съдебни заседатели при Районен съд - Бургас от Община Созопол до 30.06.2023 г.

На основание чл.60, ал.1 от АПК, допуска предварително изпълнение на настоящото решение, с оглед защитата на особено важни обществени интереси, свързани с осигуряване на съдебни заседатели при Районен съд – Бургас, спазване на сроковете съгласно Закона за съдебната власт и с оглед опасността от закъснението на изпълнението на настоящото решение.

 

 

Станимир Андонов: Уважаеми, г-н Председател, това бяха докладните записки, разгледани на комисия.

 

 

Георги Пинелов: Благодаря на г-н Андонов. Давам думата на Димитринка Господинова, председател на комисията по „Финанси, бюджет, международни проекти и програми“.

 

 

Димитринка Господинова: Становище на комисията  по „Финанси, бюджет, международни  проекти  и  програми“.

 

На 23.05.2023 г. от 14:10 ч., се проведе редовно заседание на комисията по „Финанси и бюджет международни проекти и програми”, на което присъстваха всички членове на комисията.

 

На заседанието присъстваха още:  Георги Пинелов –  председател на Общинския съвет; Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол; Румен Кисьов – заместник-кмет на Община Созопол; Тодор Дамянов - заместник-кмет на Община Созопол; Общински съветници; Служители от общинска администрация; Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет - Созопол; Галина Георгиева – директор на дирекция АПИО.

 

Разгледани бяха следните докладни:

 

Докладна записка №337/12.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Актуализация на утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2023 година във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“.  

 

Въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване и с резултат от пет гласа „За“ – докладна записка № 337 влиза за разглеждане на общинска сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение така както е по докладната.

 

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари? Не виждам. Тогава да гласуваме!

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 16

За: 16

Против: 0

Въздържали се: 0

 

 

РЕШЕНИЕ №1038

Общински съвет Созопол прие

 

Общински съвет Созопол извършва актуализация на списъка на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2023 година, както следва:

 

 1. Общински съвет Созопол извършва актуализация на списъка на пътуващите във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ , както следва:

1.1. Димитринка Георгиева Димитрова- домашен помощник ДСП, с право на транспортни разходи по маршрут гр.Черноморец – гр.Созопол – гр.Черноморец- да се заличи от списъка;

1.2. Анна Тодорова Караниколова- ръководител ДСП, с право на транспортни разходи по маршрут гр.Черноморец – гр.Созопол – гр.Черноморец

 

 

 

Димитринка Господинова: Докладна записка №339/12.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Даване на съгласие за дарение на автоматизирана поливна система на Църковно настоятелство при храм „Свети Георги“ гр. Созопол.

Въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване и с резултат от пет гласа „За“ – докладна записка № 339 влиза за разглеждане на общинска сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение така както е по докладната.

 

 

Георги Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Не виждам! Тогава да гласуваме!

 

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 16

За: 16

Против: 0

Въздържали се: 0

 

 

РЕШЕНИЕ №1039

Общински съвет Созопол прие

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.23, вр.т.8 и чл.21, ал.2 от Закона за местното управление и местната администрация дава съгласие община Созопол да дари на Църковно настоятелство при храм „Свети Георги“ гр.Созопол автоматизирана поливна система на общата стойност от 4752,00 /четири хиляди седемстотин петдесет и два/ лева.
 2. Дарението да послужи за поддържане на прилежащите зелени площи около параклис „Иисус Христос“, разположен в ПИ 67800.501.480.
 3. Възлага на Кмета на община Созопол да подпише договор за дарение на посочената в т.1 от настоящото Решение автоматизирана поливна система с Църковно настоятелство при храм „Свети Георги“ гр.Созопол както и двустранно подписани приемателно-предавателни протоколи, удостоверяващи предаването и приемането на дарението.

 

 

Димитринка Господинова: Докладна записка №353/15.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по Програма INTERREG NEXT Black Sea Basin 2021-2027, Приоритет 2 „Clean and green Region”.

 

Инж. Иванка Хльостарова, обясни, че с тази докладна искат да кандидатстват за реконструкция на старата детска градина в двора на училището в град Черноморец. Каза също, че този ще бъде изцяло насочен към децата, не само нашите, а и гостуващи ще могат да го използват във връзка с всякаква учебна цел и могат да се правят изследвания на води и всичко, което е свързано с екология.

 

След гласуване и с резултат от пет гласа „За“ – докладна записка № 353 влиза за разглеждане на общинска сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение така както е по докладната.

 

 

Георги Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари?

 

Панайот Рейзи – общински съветник: На каква стойност?

 

Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол: Пише, че е между 500 000 – 1 500 000 хил. евро.

 

Георги Пинелов: Колеги, имате ли други въпроси и коментари? Не виждам! Тогава да гласуваме.

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 16

За: 16

Против: 0

Въздържали се: 0

 

 

РЕШЕНИЕ №1040

Общински съвет Созопол прие

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8, т. 23, ал.2 от ЗМСМА Общински съвет Созопол:

 

 1. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол да възложи изготвянето и подаването на проектно предложение по Програма INTERREG NEXT Black Sea Basin 2021-2027, Приоритет 2 „Чист и зелен регион“.
 2. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол, в качеството му на партньор да участва в партньорство в рамките на проектно предложение по т. 1, както и да подготви, подпише и предостави всички изискуеми документи от програмата.
 3. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол, в качеството му на партньор да подпише документи между партньорите (като споразумения, протоколи, писмо за намерение) за поддържане на партньорството както при изпълнение на проектните дейности така и след завършване на проекта.
 4. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол да участва в проектното предложение с осигурено собствено финансиране до 2 %.
 5. Декларира, че сградата обект на инвестиционната дейност в този проект, няма да променя предназначението си в продължение на минимум 5 години от приключване на проектните дейности и окончателното изпълнение на проекта.

 

 

 

Димитринка Господинова: Докладна записка №354/15.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по Програма INTERREG NEXT Black Sea Basin 2021-2027, Приоритет 1 „Син и смарт регион“.

 

Инж. Иванка Хльостарова, каза, че в докладната се включва обследване, цялостно, на бреговия релеф покрай Созопол и Черноморец, но най- вече са включили изработването на допълнителните анализи и динамични изследвания за продължаване на мерките по плажа за Черноморец. Добави, че това ще бъде съвместна работа с партньорите, с които ще се кандидатства, включително и с училища, които са и от България и от Грузия. Каза също, че кандидатстваме, за да можем да намерим това финансиране, което ни е необходимо за всички допълнителни дейности по спасяването на плажа на Черноморец.

 

След гласуване и с резултат от пет гласа „За“ – докладна записка № 354 влиза за разглеждане на общинска сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение така както е по докладната.

 

 

Георги Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Не виждам! Тогава да гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 16

За: 16

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №1041

Общински съвет Созопол прие

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8, т.23, ал.2 от ЗМСМА Общински съвет Созопол:

 

 1. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол да възложи изготвянето и подаването на проектно предложение по Програма INTERREG NEXT Black Sea Basin 2021-2027, Приоритет 1 „Син и смарт регион“.
 2. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол, в качеството му на водещ партньор да участва в партньорство в рамките на проектно предложение по т. 1, както и да подготви, подпише и предостави всички изискуеми документи от програмата.
 3. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол, в качеството му на водещ партньор да подпише документи между партньорите (като споразумения, протоколи, писмо за намерение) за поддържане на партньорството както при изпълнение на проектните дейности така и след завършване на проекта.
 4. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол да участва в проектното предложение с осигурено собствено финансиране до 2 %.
 5. Декларира, че територията (имотите) обект на инвестиционната дейност в този проект, не подлежат на промяна на предназначението им в продължение на минимум 5 години от приключване на проектните дейности и окончателното изпълнение на проекта.
 6. Декларира, че доставките на оборудване обект на инвестиционната дейност в този проект, ще се използват за нуждите на Общинско предприятие „Рибарски пристанища“ Община Созопол.

 

 

 

Димитринка Господинова: Докладна записка №355/15.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по Програма INTERREG NEXT Black Sea Basin 2021-2027, Приоритет 2 „Clean and green Region”, “Green Urban Resilience”.

 

Инж. Иванка Хльостарова уточни, че идеята и намерението на администрацията е да разшири лесопарка. Тази територия да се урбанизира и да стане лесопарк със съответните принадлежности, които трябва да има един лесопарк. Градът да се свърже с парка.

 

След гласуване и с резултат от пет гласа „За“ – докладна записка № 355 влиза за разглеждане на общинска сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение така както е по докладната.

 

 

Георги Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Не виждам! Тогава да гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 16

За: 16

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №1042

Общински съвет Созопол прие

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от ЗМСМА Общински съвет Созопол

 

 1. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол да възложи изготвянето и подаването на проектно предложение по Програма INTERREG NEXT Black Sea Basin 2021-2027, Приоритет 2 „Чист и зелен регион“.
 2. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол, в качеството му на партньор да участва в партньорство в рамките на проектно предложение по т. 1, както и да подготви, подпише и предостави всички изискуеми документи от програмата.
 3. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол, в качеството му на партньор да подпише документи между партньорите (като споразумения, протоколи, писмо за намерение) за поддържане на партньорството както при изпълнение на проектните дейности така и след завършване на проекта.
 4. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол да участва в проектното предложение с осигурено собствено финансиране до 2 %.
 5. Декларира, че територията (имотите) обект на инвестиционната дейност в този проект, не подлежат на промяна на предназначението им в продължение на минимум 10 години от приключване на проектните дейности и окончателното изпълнение на проекта.

 

 

 

Димитринка Господинова: Г-н Председател, това бяха докладните записки, разгледани от комисията.

 

 

Георги Пинелов: Благодаря, г-жо Господинова! Колеги, ще дам думата на г-н Иван Пазвантов, защото иска да каже нещо.

Иван Пазвантов – кмет на с. Равадиново: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмете, уважаеми дами и господа общински съветници, извинявам се, че така взимам думата, но ми се налага да тръгна. Имам удоволствието да поканя всички, включително и служителите на Община Созопол, а и гостите, да дойдете на 3 и 4 юни, на празника на с. Равадиново. Ще се радвам да се видим, всеки е добре дошъл. В събота от 19:00 ч даваме началото с фолклорна програма.

 

Георги Пинелов: Благодарим за поканата г-н Пазвантов! Ще я препратим на всички съветници по имейл. Хубав ден!

 

Георги Пинелов: Сега давам думата на Андрей Николов да представи становище на комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”.

 

 

Андрей Николов: Становище на комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”.

 

На 23.05.2023 г. от 14:20 часа, се проведе заседание на комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”. В работата на комисията взеха участие всички членове.

 

На заседанието присъстваха още:  Георги Пинелов – председател на Общински съвет; Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол; Румен Кисьов – заместник-кмет на Община Созопол, Тодор Дамянов – заместник-кмет на Община Созопол; Общински съветници; Служители от общинска администрация; Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет - Созопол; Галина Георгиева – директор на дирекция АПИО.

 

Разгледаха се следните докладни записки:

 

Докладна записка №315/04.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на: поземлен имот с идентификатор  67800.8.139 по КК на гр. Созопол, земеделска територия, местност „Буджака“, землище на гр. Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел обособяването в един нов урегулиран поземлен имот.

 

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След  гласуване и в резултат от пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение така както е по докладната.

 

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Не виждам. Тогава да гласуваме.

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 15

За: 15

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №1043

Общински съвет Созопол прие

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от Закона за устройство на територията  Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, в обхват на: поземлен имот с идентификатор  67800.8.139 по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност „Буджака“, землище на гр.Созопол с цел промяна предназначението като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот ,с отреждане за “вилни гради”. При изработване на подробен устройствен план – план регулация и застрояване да се спазят следните параметри на  застрояване, съгласно действащия общ устройствен план на Община Созопол за устройствена зона ОВ1(116*) зона “ Б” по Закона за устройство на черноморското крайбрежие:  плътност  на  застрояване  мак. 20%,  кота корниз Н мак.=7.00метра, К.инт. мак.=0,8м. и минимална площ за озеленяване 50%,като ½ от нея е отредена за дървесна растителност.

Към Подробен  устроиствен  план – план регулация и застрояване  да се изработят схеми  по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройството  на територията и план за улична регулация на ново предвидена улица-тупик с ширина 3,5м. В бъдещата разработка, на ПУП–ПРЗ, да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрен ПУП, които са публична общинска собственост.

Да се спазват изискванията  на  Закона за устройство на територията,  Закона за устройство на черноморското крайбрежие  наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6   Министерство на Културата –Национален Институт за недвижимо  културно наследство/НИНКН / преди  внасянето  за  приемане и одобряване.         

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията във връзка с чл.125, ал.1 Общински съвет Созопол  одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  Подробен устройствен план – план регулация и застрояване.

     Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2  и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията и да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

 

 

 

Андрей Николов: Докладна записка №316/04.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация и План регулация и застрояване (ПУП – ПУР и ПРЗ), за промяна предназначението на земеделска земя, в предвиденото разширение на регулационните граници на населеното място – с. Атия кв. ”Миньор”, с цел изграждане на жилищна сграда с ниско застрояване, за поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.608, по КК на с. Атия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м. “Старо селище“, землище на гр. Черноморец, Община Созопол и осигуряване на транспортен достъп до новия урегулиран поземлен имот.

 

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След  гласуване и в резултат от пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение така както е по докладната.

 

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Не виждам. Тогава нека да гласуваме!

 

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

 

Общо гласували: 15

За: 15

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №1044

Общински съвет Созопол прие

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1, Общински съвет – Созопол, разрешава  да  се  изработи  Подробен устройствен план в обхват на поземлен имот 63015.506.608 в предвиденото разширение на регулационните граници на населеното място,с цел промяна на предназначението на земята, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот ,с отреждане за “жилищни сгради”и ПУП-ПУР за осигуряване на транспортния достъп до новия УПИ и трасета на техническата инфраструктура.

     При изработване на плана за регулация и застрояване, да се спазят следните параметри на застрояване: плътност на застрояване мак. 40%, кота корниз Нмак.=10.00метра, К.инт. мак.=1,2 и минимална площ за озеленяване 40%.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  Подробен устройствен план – план регулация и застрояване и план за улична регулация.

     Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от ЗУТ.

     Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията .

 

 

 

Андрей Николов: Докладна записка №320/10.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Допускане на процедура за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване и план улична регулация,с цел промяна предназначението на земята,  в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.8.258, местност „Буджака”, землище гр. Созопол, с отреждане „за вилни сгради”.

 

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След  гласуване и в резултат от пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение така както е по докладната.

 

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Не виждам! Тогава, нека да гласуваме!

 

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 15

За: 15

Против: 0

Въздържали се: 0

 

 

РЕШЕНИЕ №1045

Общински съвет Созопол прие

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.16 и чл.124а,ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, допуска процедура за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация/ ПРЗ/ и План за улична регулация /ПУР/ , с цел промяна предназначението на земята, в обхват на поземлен  имот с идентификатор 67800.8.258 местност „Буджака”, землище гр.Созопол, с отреждане „за вилни сгради”.

При изработване на ПУП-ПРЗ и ПУР да се спазят следните параметри на застрояване ,съгласно действащия ОУП на Община Созопол за устройствена зона Ов1(116* ) зона” Б” по ЗУЧК: плътност на застрояване мак.20%,кота корниз Н мак.=7.00м.,К.инт.мак.=0,8м.и минимална площ на озеленяване 50% ,като ½ от нея е отредена за дървесна растителност.

Към Подробен устройствен план - План регулация и застрояване - да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108,ал.2 от ЗУТ  и ПУР, за обслужваща улица , между осови точки 846-508 -7. В бъдещата разработка на ПУП-ПУР , да се запазят действащите улични регулации, обособени със Заповед №87/17.01.2004г. и №339/16.03.2005 г.на Кмета на Община Созопол.

 Да се спазват изискванията на ЗУТ , ЗУЧК и  Наредба №8/14.06.2001г.за обема и съдържанието на устройствените планове и ПУП  да се съгласува предварително , по реда на чл. 128, ал.6 с Министерството на Културата –Национален Институт за недвижимо културно наследство /НИНКН/ ,ВиК,ЕВН,БТК,преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21,ал.1,т11 от ЗМСМА чл.124б, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.125,ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, одобрява Заданието за изработване на ПУП-ПУР и ПРЗ за промяна предназначението на земята, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.8.258, местност „Буджака”, землище гр.Созопол, с отреждане „за вилни сгради”.

Настоящото решение да се обяви на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не  подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,ал.4 от ЗУТ и да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ.

 

 

 

Андрей Николов: Докладна записка №321/10.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за ПИ с идентификатор по КК на гр. Созопол - 67800.8.194 , земеделска територия, местност „Буджака“, землище гр. Созопол, общ. Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и обособяване на нов урегулиран поземлен имот, за изграждане на вилни сгради.

 

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След  гласуване и в резултат от пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение така както е по докладната.

 

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари? Не виждам! Тогава нека да гласуваме.

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

 

Общо гласували: 15

За: 15

Против: 0

Въздържали се: 0

 

 

РЕШЕНИЕ №1046

Общински съвет Созопол прие

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.16 чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава  да  се  изработи  проект  за  Подробен  устройствен  план - план регулация  и  застрояване за ПИ с идентификатор по КК на гр.Созопол - 67800.8.194, земеделска територия, местност „Буджака“, землище гр. Созопол, общ.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и обособяване на нов урегулиран поземлен имот, с отреждане” за вилни  сгради”.

При изработване   на   ПУП  – ПРЗ   да  се  спазят  следните  параметри  на  застрояване, за  устройствена зона Ов1 (116*), в охранителна зона „Б“ от ЗУЧК,  по  действащия  ОУП  на  Община Созопол:  плътност  на застрояване -  20%, К инт. мак.=0,8, кота корниз Н мак.= 7,00 метра, площ за озеленяване мин. 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност. Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ.     

ПУП – ПРЗ  да се  изработи  при  спазване  на  изискванията  на  ЗУТ,  ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001 г.,  за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително по реда на чл128 , ал.6 от ЗУТ, с “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД , „БТК” АД и  НИНКН, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява  задание  за  изработване  на   проект  за  ПУП – ПРЗ.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от ЗУТ.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

Андрей Николов: Докладна записка №328/11.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Разполагане и поставяне на рекламно - информационни елементи на територията на  гр. Черноморец.

 

 

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След  гласуване и в резултат от пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение така както е по докладната.

 

 

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Не виждам. Тогава нека да гласуваме!

 

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

 

Общо гласували: 15

За: 15

Против: 0

Въздържали се: 0

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №1047

Общински съвет Созопол прие

 

Общински съвет – Созопол на основание чл.54, ал.2 от Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и рекламно-информационни елементи и за извършване на търговска и/или друга дейност на открито на територията на община Созопол, съгласно чл.57, ал.1 от Закона за устройство на територията, съгласува представената схема за разполагане на рекламно - информационни елементи върху общински имоти  на територията на  гр. Черноморец за 2023 г., съгласно приложение, което е неразделна част от настоящото решение.

 

 

 

Андрей Николов: Докладна записка №329/11.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на  гр. Созопол.

 

Инж. Иванка Хльостарова направи уточнение, че става въпрос за две въртележки, и че едната е на „Магарешкия площад“, а другата е в парка.

 

След  гласуване и в резултат от пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение така както е по докладната.

 

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Не виждам. Тогава нека да гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

Общо гласували: 13

За: 13

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №1048

Общински съвет Созопол прие

 

Общински съвет – Созопол на основание чл.12, ал.3 от Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и рекламно-информационни елементи и за извършване на търговска и/или друга дейност на открито на територията на община Созопол, съгласно чл.56 и чл.56а от Закона за устройство на територията, допълва съгласуваната схема за разполагане на обекти търговски и други обслужващи дейности, върху общински имоти  на територията на  гр. Созопол за 2023 г., с две нови позиции за разполагане на преместваем обект – детски атракцион в УПИ I, кв.59, по плана на гр. Созопол, ПИ с идентификатор 67800.504.303 и УПИ I, кв.148 по плана на гр.Созопол, ПИ с идентификатор 67800.505.118 по КК на гр. Созопол, съгласно приложение, което е неразделна част от настоящото решение.

 

 

 

Андрей Николов: Докладна записка №343/12.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в решение №1000 от 30.03.2023 г. на Общински съвет гр. Созопол.

 

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След  гласуване и в резултат от пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение така както е по докладната.

 

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Не виждам. Тогава нека да гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 15

За: 15

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №1049

Общински съвет Созопол прие

 

 1. Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал.2, от ЗМСМА , чл.62 АПК допуска поправка на очевидна фактическа грешка в решение №1000 от 30.03.2023г на Общински Съвет Созопол както следва:

В т.1 и т.2 от решението вместо „Поземлен имот с идентификатор 81178.3.135 да се чете „Поземлен имот с идентификатор 81178.3.165.

В т.3 от решението вместо „Поземлен имот с идентификатор 40124.502.92“ да се чете „Поземлен имот с идентификатор 81178.502.92“

 1. Настоящето решение е неразделна част от решение № 1000 от 30.03.2023 г. на Общински Съвет Созопол.

 

 

             

Андрей Николов: Уважаеми г-н Председател, това бяха докладните записки, разглеждани на комисия.

 

 

Георги Пинелов: Благодаря, г-н Николов! Давам думата на Желязко Иванов- председател на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”, да прочете становището на поверената му комисия.

 

 

Желязко Иванов: На 23.05.2023 г. от 14:30 часа, се проведе заседание на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”. Заседанието откри и води Желязко Иванов – председател на комисията.

 

След направена проверка присъстваха: Желязко Иванов – председател на комисията,  Андрей Николов – член, Стилияна Николова – член, Светлана Лулева – член, Катя Стоянова – член.

На заседанието присъстваха още: Георги Пинелов – председател на Общинския съвет; Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол; Румен Кисьов – заместник-кмет на Община Созопол, Тодор Дамянов – заместник-кмет на Община Созопол, Галина Георгиева – директор на дирекция АПИО; Общински съветници; Служители от общинска администрация; Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет - Созопол.

 

Разгледаха се следните докладни записки:

 

Докладна записка №280/19.04.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с планоснимачен №134.73, с. Крушевец, Община Созопол.

 

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След гласуване и с резултат от пет гласа – „За“, комисията подкрепи докладната записка да се разглежда на общинска сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение така както е по докладната.

 

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Не виждам! Тогава нека да гласуваме!

 

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 14

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №1050

Общински съвет Созопол прие

 

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2023 год.“, приета с Решение №940/30.01.2023 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 25 кв.м. ид.ч. /двадесет и пет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот с пл.№134.73/сто тридесет и четири, точка, седемдесет и три/, по плана на новообразуваните имоти, одобрени със Заповед №РД-09-302/14.07.2004г. на обл.управител, находящ се в землището на с.Крушевец, община Созопол, целият с площ 775 кв.м./седемстотин седемдесет и пет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване за „За земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/, при граници и съседи: Север:пл.№134.70; Изток: пл.№134.74; Юг: улица; Запад: пл.№134.72;
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и собствениците М. П. Л. и М. Н. М.а и К. Н. М. при запазване на собствените квоти чрез продажба на: 25 кв.м. ид.ч. /двадесет и пет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот с пл.№134.73/сто тридесет и четири, точка, седемдесет и три/, по плана на новообразуваните имоти, одобрени със Заповед №РД-09-302/14.07.2004г. на обл.управител, находящ се в землището на с. Крушевец, община Созопол, целият с площ 775 кв.м./седемстотин седемдесет и пет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване за „За земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/, при граници и съседи: Север:пл.№134.70; Изток: пл.№134.74; Юг: улица; Запад: пл.№134.72,
 3. Одобрява експертна оценка №2023ЕО041/27.03.2023г. на независим лицензиран оценител в размер на 730,00 лв. /седемстотин и тридесет лева/, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

 

 

Желязко Иванов: Докладна записка №290/25.04.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с планоснимачен №132, землище с. Росен, местност „Росенец“, Община Созопол.

 

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След гласуване и с резултат от пет гласа – „За“, комисията подкрепи докладната записка да се разглежда на общинска сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение така както е по докладната.

 

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Не виждам! Тогава нека да гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 14

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 0

РЕШЕНИЕ №1051

Общински съвет Созопол прие

 

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2023год.“, приета с Решение №940/30.01.2023 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 204 кв.м. ид.ч. /двеста и четири квадратни метра идеални части/ от поземлен имот с пл.№132/сто тридесет и две/, находящ се в землището на с.Росен, м.“Росенец“, община Созопол, целият с площ 704 кв.м./седемстотин и четири квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване за „За земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/, при граници и съседи: Север: път и имот с пл.№131, Изток: край на зона по §4 и имот с пл.133, Юг : път и имот с пл.№133, Запад: път;
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и собственика Йордан Драганов Костадинов чрез продажба на: 204 кв.м. ид.ч. /двеста и четири квадратни метра идеални части/ от поземлен имот с пл.№132/сто тридесет и две/, находящ се в землището на с. Росен, м.“Росенец“, община Созопол, целият с площ 704 кв.м./седемстотин и четири квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване за „За земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/, при граници и съседи: : Север: път и имот с пл.№131, Изток: край на зона по §4 и имот с пл.133, Юг : път и имот с пл.№133, Запад: път,
 3. Одобрява експертна оценка №2023ЕО042/27.03.2023г. на независим лицензиран оценител в размер на 7810,00 лв. /седем хиляди осемстотин и десет лева/, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

 

 

Желязко Иванов: Докладна записка №313/04.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 61114.501.973, с. Равна гора, ул. “Ивайло“ №9, Община Созопол.

 

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След гласуване и с резултат от пет гласа – „За“, комисията подкрепи докладната записка да се разглежда на общинска сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение така както е по докладната.

 

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари? Не виждам! Тогава нека да гласуваме.

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Въздържал се

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

Въздържал се

 

КАТЯ СТОЯНОВА

Въздържал се

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

 

Общо гласували: 15

За: 12

Против: 0

Въздържали се: 3

 

 

Георги Пинелов: Колеги, нека да гласуваме докладната отново, защото няколко от гласовете не са отчетени правилно.

 

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

 

Общо гласували: 16

За: 16

Против: 0

Въздържали се: 0

 

 

РЕШЕНИЕ №1052

Общински съвет Созопол прие

 

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2023 год.“, приета с Решение №940/30.01.2023 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 67 кв.м. ид.ч. /шестдесет и седем квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 61114.501.973/ЕКАТТЕ- шестдесет и една хиляди сто и четиринадесет, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – деветстотин седемдесет и три/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-457/03.07.2019г. на ИД на АГКК находящ се в с. Равна гора, ул. “Ивайло“ №9, Община Созопол, целият с площ 1470 кв.м./хиляда четиристотин и седемдесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи:  61114.501.196, 61114.501.974, 61114.501.195, 61114.1.147, 61114.501.194, 61114.501.521;
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и собственика С. Л. Н. чрез продажба на: 67 кв.м. ид.ч. /шестдесет и седем квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 61114.501.973/ЕКАТТЕ- шестдесет и една хиляди сто и четиринадесет, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – деветстотин седемдесет и три/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-457/03.07.2019 г. на ИД на АГКК находящ се в с. Равна гора, ул. “Ивайло“ №9, Община Созопол, целият с площ 1470 кв.м./хиляда четиристотин и седемдесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи:  61114.501.196, 61114.501.974, 61114.501.195, 61114.1.147, 61114.501.194, 61114.501.521,
 3. Одобрява експертна оценка №2023ЕО053/02.05.2023 г. на независим лицензиран оценител в размер на 1460,00 лв. /хиляда четиристотин и шестдесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на Община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

 

 

Желязко Иванов: Докладна записка №318/05.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 32737.501.139, с. Индже войвода, ул. “Стара планина“, Община Созопол.

 

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След гласуване и с резултат от пет гласа – „За“, комисията подкрепи докладната записка да се разглежда на общинска сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение така както е по докладната.

 

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма! Тогава нека да гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 16

За: 16

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №1053

Общински съвет Созопол прие

 

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2023год.“, приета с Решение №940/30.01.2023 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 124 кв.м. ид.ч. /сто двадесет и четири квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 32737.501.139/ЕКАТТЕ- тридесет и две хиляди седемстотин тридесет и седем, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – сто тридесет и девет/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-479/18.07.2019 г. на ИД на АГКК, находящ се в с.Индже войвода, ул.“Стара планина“, община Созопол, целият с площ 419 кв.м./четиристотин и деветнадесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 32737.501.718, 32737.501.138, 32737.501.137, 32737.501.129, 32737.501.128;
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и собствениците Д. Г. Д. и М. Г. К. чрез продажба на: 124 кв.м. ид.ч. /сто двадесет и четири квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 32737.501.139/ЕКАТТЕ- тридесет и две хиляди седемстотин тридесет и седем, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – сто тридесет и девет/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-479/18.07.2019 г. на ИД на АГКК, находящ се в с. Индже войвода, ул.“Стара планина“, община Созопол, целият с площ 419 кв.м./четиристотин и деветнадесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 32737.501.718, 32737.501.138, 32737.501.137, 32737.501.129, 32737.501.128,
 3. Одобрява експертна оценка №2023ЕО051/02.05.2023г. на независим лицензиран оценител в размер на 2930,00 лв. /две хиляди деветстотин и тридесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

 

 

Желязко Иванов: Докладна записка №319/05.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с планоснимачен №134.441, с. Крушевец, Община Созопол.

 

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След гласуване и с резултат от пет гласа – „За“, комисията подкрепи докладната записка да се разглежда на общинска сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение така както е по докладната.

 

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Не виждам. Тогава нека да гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 16

За: 16

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №1054

Общински съвет Созопол прие

 

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2023 год.“, приета с Решение №940/30.01.2023 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 107 кв.м. ид.ч. /сто и седем квадратни метра идеални части/ от поземлен имот с пл.№134.441/сто тридесет и четири, точка, четиристотин четиридесет и едно/, по плана на новообразуваните имоти, одобрени със Заповед №РД-09-302/14.07.2004 г. на Областен управител, находящ се в землището на с. Крушевец, община Созопол, целият с площ 797 кв.м./седемстотин деветдесет и седем квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване за „За земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/, при граници и съседи: Север:улица; Изток:пл.№134.67; Юг: улица; Запад: пл.№134.487;
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и В. В. Д., М. М. Д., Д. М. Д. и Р. М. Я., при запазване на наследствените квоти, чрез продажба на: 107 кв.м. ид.ч. /сто и седем квадратни метра идеални части/ от поземлен имот с пл.№134.441/сто тридесет и четири, точка, четиристотин четиридесет и едно/, по плана на новообразуваните имоти, одобрени със Заповед №РД-09-302/14.07.2004 г. на Областен управител, находящ се в землището на с. Крушевец, община Созопол, целият с площ 797 кв.м./седемстотин деветдесет и седем квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване за „За земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/, при граници и съседи: Север:улица; Изток:пл.№134.67; Юг: улица; Запад: пл.№134.487,
 3. Одобрява експертна оценка №2023ЕО052/02.05.2023 г. на независим лицензиран оценител в размер на 3100,00 лв. /три хиляди и сто лева/, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

 

 

Желязко Иванов: Докладна записка №325/11.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор 40124.501.336, с. Крушевец, ул. “Джон Атанасов“, Община Созопол.

 

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След гласуване и с резултат от пет гласа – „За“, комисията подкрепи докладната записка да се разглежда на общинска сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение така както е по докладната.

 

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Не виждам! Тогава нека да гласуваме.

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

1

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

            Общо гласували: 16

За: 16

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №1055

Общински съвет Созопол прие

 

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2023 год.“, приета с Решение №940/30.01.2023 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 205 кв.м. ид.ч. /двеста и пет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот с идентификатор 40124.501.336/ЕКАТТЕ- четиридесет хиляди сто двадесет и четири, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот- триста тридесет и шест/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-772/01.11.2019 г. на ИД на АГКК, находящ се в с. Крушевец, ул. “Джон Атанасов“, община Созопол, целият с площ 583 кв.м./петстотин осемдесет и три квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 40124.501.686, 40124.501.337, 40124.501.335, 40124.501.89, 40124.501.334;
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и собствениците С. К. Й. и П. И. Й. чрез продажба на: 205 кв.м. ид.ч. /двеста и пет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот с идентификатор 40124.501.336/ЕКАТТЕ- четиридесет хиляди сто двадесет и четири, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот- триста тридесет и шест/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-772/01.11.2019г. на ИД на АГКК, находящ се в с. Крушевец, ул.“Джон Атанасов“, община Созопол, целият с площ 583 кв.м./петстотин осемдесет и три квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 40124.501.686, 40124.501.337, 40124.501.335, 40124.501.89, 40124.501.334,
 3. Одобрява експертна оценка №2023ЕО055/10.05.2023г. на независим лицензиран оценител в размер на 6560,00 лв. /шест хиляди петстотин и шестдесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

 

Желязко Иванов: Докладна записка №335/12.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 61114.501.790, с. Равна гора, ул. “Любен Каравелов“ №19, Община Созопол.

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След гласуване и с резултат от пет гласа – „За“, комисията подкрепи докладната записка да се разглежда на общинска сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение така както е по докладната.

 

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Не виждам! Тогава нека да гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 16

За: 16

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №1056

Общински съвет Созопол прие

 

 

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2023 год.“, приета с Решение №940/30.01.2023 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 25 кв.м. ид.ч. /двадесет и пет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 61114.501.790/ЕКАТТЕ- шестдесет и една хиляди сто и четиринадесет, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – седемстотин и деветдесет/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-457/03.07.2019г. на ИД на АГКК находящ се в с. Равна гора, ул.“Любен Каравелов“ №19, община Созопол, целият с площ 1613 кв.м./хиляда шестстотин и тринадесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи:  61114.4.20, 61114.501.795, 61114.501.791, 61114.501.517, 61114.501.822;
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и собствениците М. В. С. и В. В. Г. чрез продажба на: 25 кв.м. ид.ч. /двадесет и пет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 61114.501.790/ЕКАТТЕ- шестдесет и една хиляди сто и четиринадесет, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – седемстотин и деветдесет/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-457/03.07.2019 г. на ИД на АГКК находящ се в с. Равна гора, ул. “Любен Каравелов“ №19, община Созопол, целият с площ 1613 кв.м./хиляда шестстотин и тринадесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи:  61114.4.20, 61114.501.795, 61114.501.791, 61114.501.517, 61114.501.822,
 3. Одобрява експертна оценка №2023ЕО056/10.05.2023 г. на независим лицензиран оценител в размер на 820,00 лв. /осемстотин и двадесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

 

 

Желязко Иванов: Докладна записка №340/12.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.273, находящ се в Общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", площ 416 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)".

 

 

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След гласуване и с резултат от пет гласа – „За“, комисията подкрепи докладната записка да се разглежда на общинска сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение така както е по докладната.

 

 

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Тогава нека да гласуваме!

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

Въздържал се

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

Въздържал се

 

КАТЯ СТОЯНОВА

Въздържал се

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

Въздържал се

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 16

За: 12

Против: 0

Въздържали се: 4

 

РЕШЕНИЕ №1057

Общински съвет Созопол прие

 

 1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 2 и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да продаде, чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване, следния недвижим имот - частна общинска собственост: ПИ с идентификатор 63015.506.273 /ЕКАТТЕ/ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и шест, поземлен имот – двеста седемдесет и три/, с площ 416 кв.м. /четиристотин и шестнадесет квадратни метра/, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", с ТПТ: „Земеделска земя“ и НТП: "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)", по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: 63015.506.282, 63015.506.588, 63015.506.464, 63015.506.589, 63015.506.274.
 2. Одобрява експертна оценка № 2022ЕО043/22.11.2022 год., на независим лицензиран оценител в размер на 25 000 лв. /двадесет и пет хиляди лева/, която да послужи за начална тръжна продажна цена.
 3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по провеждането на процедурата и да сключи договор за покупко-продажба, със спечелилия кандидат.

Желязко Иванов: Докладна записка №341/12.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.463, находящ се в Общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", площ 330 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)".

 

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След гласуване и с резултат от пет гласа – „За“, комисията подкрепи докладната записка да се разглежда на общинска сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение така както е по докладната.

 

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма! Тогава нека да гласуваме!

 

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

Въздържал се

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Въздържал се

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

Въздържал се

 

КАТЯ СТОЯНОВА

Въздържал се

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

Въздържал се

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

 

Общо гласували: 16

За: 11

Против: 0

Въздържали се: 5

 

 

РЕШЕНИЕ №1058

Общински съвет Созопол прие

 

 1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 2 и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да продаде, чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване, следния недвижим имот - частна общинска собственост: ПИ с идентификатор 63015.506.463 /ЕКАТТЕ/ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и шест, поземлен имот – четиристотин шестдесет и три/, с площ 330 кв.м. /триста и тридесет квадратни метра/, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", с ТПТ: „Земеделска земя“ и НТП: "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)", по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: 63015.506.263, 63015.506.589, 63015.506.259, 63015.506.258, 63015.506.255, 63015.506.254.
 2. Одобрява експертна оценка № 2022ЕО044/22.11.2022 год., на независим лицензиран оценител в размер на 18 350 лв. /осемнадесет хиляди триста и петдесет лева/, да послужи за начална тръжна продажна цена.
 3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по провеждането на процедурата и да сключи договор за покупко-продажба, със спечелилия кандидат.

 

 

 

Желязко Иванов: Докладна записка №342/12.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 30 квадратни метра идеални части (кв.м .ид.ч.) от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67800.501.288.1.2, целият с площ 102,89 квадратни метра (кв.м.), с предназначение „За офис“, с адрес: гр. Созопол, ул. „Аполония“ № 31, етаж 0, обект: офис 1.

 

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След гласуване и с резултат от пет гласа – „За“, комисията подкрепи докладната записка да се разглежда на общинска сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение така както е по докладната.

 

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната?

 

Катя Стоянова – общински съветник: Тази докладна не се внася за първи път, просто искам да разбера досега наематели имало ли е? Договорът е изтекъл и сега го подновавяме или?

 

Тихомир Янакиев: Наемател до сега е ЦКБ, с двата банкомата.

 

Йордан Петков – директор на дирекция УСТСД: Досега са ползвали част от помещението, а сега го взимат цялото. Предния път върнахме докладната защото беше сгрешена скицата.

 

Панайот Рейзи: Става дума за банкоматите, нали така?

 

Тихомир Янакиев: Да, за тях става въпрос.

 

Красимира Германова – общински съветник: На мен ми се стори, че г-н Петков каза, че цялото помещение ще се дава.

 

Тихомир Янакиев: Според мен не е правилно да отцепваме, как ще се изчисли и защо другото помещение не го отдаваме под наем. То се ползва само за зареждането на банкоматите.

 

Панайот Рейзи: Кметът е прав, ако банката са съгласни, защото навремето, когато им го дадохме не искаха цялото. Сега, ако сте успели да ги убедите, е добре.

 

Красимира Германова: Никъде в решението не виждам да има посочена цена.

 

Тихомир Янакиев: Г-жо Германова, има я, ако нямаше г-н Андонов щеше да забележи.

 

Красимира Германова: Извинявам се, отворила съм друга докладна.

 

Панайот Рейзи: Искам да ви кажа, че като член на комисията по законност и ред, за целият мандат, искам да благодаря на г-н Андонов за неговите старания, за неговата постоянна подготовка. Много пъти, както сега, поставяме нещата на шега, но искам да ви кажа, че с неговото старание и неговия труд, е решил много проблеми на общината. Някога, ако сме се бъзикали за нещо, г-н Андонов извинявайте, благодаря за добрата Ви работа!

 

 

Георги Пинелов: Колеги, други въпроси и коментари по докладната? Не виждам! Тогава нека да гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 16

За: 16

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №1059

Общински съвет Созопол прие

 

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8 ал. 9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - Общинска собственост за 2023 г.”, приета с Решение № 940/30.01.2023 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ: самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 67800.501.288.1.2 /ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот – двеста осемдесет и осем, сграда – едно, самостоятелен обект - две/, с площ 102,89 кв.м. /сто и два цяло и осемдесет и девет квадратни метра/, с прилежащи части 17,81 % /седемнадесет цяло и осемдесет и един процента/ идеални части от общите части, с предназначениe "За офис", намиращ се в сграда с идентификатор 67800.501.288.1, с адрес: общ. Созопол, гр. Созопол, ул. „Аполония“ № 31, етаж 0, офис 1, по КККР одобрени със Заповед № РД-18-60/04.10.2007 год. от изпълнителния директор на АГКК, при граници и съседи: на същия етаж:: 67800.501.288.1.1, под обекта: 67800.501.288.1.9, над обекта:: 67800.501.288.1.7, 67800.501.288.1.6, 67800.501.288.1.5, 67800.501.288.1.4, 67800.501.288.1.8.
 2. Общински съвет - гр. Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 16, ал 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на Община Созопол да отдаде под наем, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за срок от 5 /пет/ години, на недвижим имот - частна общинска собственост, а именно:30 кв. м. ид.ч. /тридесет квадратни метра идеални части/ обособени вляво от входа на самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 67800.501.288.1.2 /ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот – двеста осемдесет и осем, сграда – едно, самостоятелен обект - две/, целият с площ 102,89 кв.м. /сто и два цяло и осемдесет и девет квадратни метра/, с прилежащи части 17,81 % /седемнадесет цяло и осемдесет и един процента/ идеални части от общите части, с предназначениe "За офис", намиращ се в сграда с идентификатор 67800.501.288.1, с адрес: общ. Созопол, гр. Созопол, ул. „Аполония“ № 31, етаж 0, офис 1, по КККР одобрени със Заповед № РД-18-60/04.10.2007 год. от изпълнителния директор на АГКК, при граници и съседи: на същия етаж:: 67800.501.288.1.1, под обекта: 67800.501.288.1.9, над обекта::67800.501.288.1.7, 67800.501.288.1.6, 67800.501.288.1.5, 67800.501.288.1.4, 67800.501.288.1.8.
 3. На основание чл. 14, ал. 8 от Закон за общинската собственост одобрява експертна оценка № 2023EП047/12.04.2023 год. за имота, изготвена от независим лицензиран оценител, в размер на 430,00 лв. /четиристотин и тридесет лева/, без ДДС, която да се използва като начална, тръжна, месечна, наемна цена при провеждането на търга.
 4. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на процедурата, както и сключване на договор със спечелилия участник.

 

 

 

Желязко Иванов: Докладна записка №344/12.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на дарение  на Поземлен имот с идентификатор 81178.5.554- вид на територията – “Урбанизирана”, начин на трайно ползване - “За второстепенна улица”, целия с площ от 87 кв.м.

 

Общинският съветник Станимир Андонов, предложи да се добави думата “решение” пред №940.

 

След гласуване и с резултат от пет гласа – „За“, комисията подкрепи докладната записка да се разглежда на общинска сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение така както е по докладната.

 

 

Георги Пинелов: Давам думата на г-н Янакиев!

 

Тихомир Янакиев: Уважаеми дами и господа общински съветници, тъй като е настъпила промяна в обстоятелствата, след заявеното желание, в момента дарителят е заявил желание да оттегли дарението си.

 

Георги Пинелов: Постъпило е заявление сутринта за входиране и то ви е изпратено на всички. Трябва да се съобразим с волята на дарителя. Колеги, сега ще подложа на гласуване оттеглянето на докладната.

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 16

За: 16

Против: 0

Въздържали се: 0

 

 

 

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ

 

На основание чл.61 от правилника за организацията и дейността на Общински съвет Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация.

 

 

Общински съвет Созопол прие оттегляне на Докладна записка №344/12.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Приемане на дарение  на Поземлен имот с идентификатор 81178.5.554- вид на територията – “Урбанизирана”, начин на трайно ползване - “За второстепенна улица”, целия с площ от 87 кв.м.

 

 

 

Желязко Иванов: Докладна записка №345/12.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 30822.501.223, с. Зидарово, ул. “Антон Страшимиров“, Община Созопол.

 

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След гласуване и с резултат от пет гласа – „За“, комисията подкрепи докладната записка да се разглежда на общинска сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение така както е по докладната.

 

 

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Не виждам! Тогава нека да гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

 

Общо гласували: 16

За: 16

Против: 0

Въздържали се: 0

 

 

РЕШЕНИЕ №1060

Общински съвет Созопол прие

 

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2023 год.“, приета с Решение №940/30.01.2023 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 25 кв.м. ид.ч. /двадесет и пет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 30822.501.223/ЕКАТТЕ- тридесет хиляди осемстотин двадесет и две, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – двеста двадесет и три/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-478/18.07.2019г. на ИД на АГКК находящ се в с. Зидарово, ул.“Антон Страшимиров“, община Созопол, целият с площ 880 кв.м./осемстотин и осемдесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 30822.501.224, 30822.501.225, 30822.501.918, 30822.501.222, 30822.501.221, 30822.501.47;
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и собственика Е. Д. Щ. чрез продажба на: 25 кв.м. ид.ч. /двадесет и пет квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 30822.501.223/ЕКАТТЕ- тридесет хиляди осемстотин двадесет и две, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – двеста двадесет и три/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-478/18.07.2019 г. на ИД на АГКК находящ се в с. Зидарово, ул. “Антон Страшимиров“, община Созопол, целият с площ 880 кв.м./осемстотин и осемдесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 30822.501.224, 30822.501.225, 30822.501.918, 30822.501.222, 30822.501.221, 30822.501.47,
 3. Одобрява експертна оценка №2023ЕО006/10.01.2023г. на независим лицензиран оценител в размер на 750,00 лв. /седемстотин и петдесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

 

 

Желязко Иванов: Г-н Председател, това беше всичко от нашата комисия. Благодаря!

 

 

Георги Пинелов: Благодаря, г-н Иванов! Продължаваме с комисията по „Социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедания“. Не знам г-жа Анета Филипова по какви причини отсъства, така че аз ще прочета становището от поверената й комисия.

 

 Колеги, на 23.05.2023 г. от 14:40 часа, се проведе редовно заседание на комисията по „Социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедание“. Заседанието откри и води Анета Филипова – председател на комисията. Присъстваха четири члена на комисията, Стойчо Неделчев отсъстваше.

 

На заседанието присъстваха още:  Георги Пинелов –  председател на Общинския съвет; Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол; Румен Кисьов – заместник-кмет на Община Созопол;  Тодор Дамянов – заместник-кмет на Община Созопол; Общински съветници; Служители от общинска администрация; Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол; Галина Георгиева – директор на дирекция АПИО.

 

Комисията разгледа следната докладна:

 

Докладна записка №349/12.05.2023 г. от Тодор Дамянов – заместник-кмет на Община Созопол относно: Отпускане на еднократна финансова помощ.

 

Въпроси и кометари нямаше.

След гласуване с четири гласа „За“ комисията подкрепи докладната записка да бъде разгледана на общинска сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение, така както е по докладната.

 

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Не виждам! Предлагам да гласуваме списъка към нея анблок.

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 16

За: 16

Против: 0

Въздържали се: 0

 

 

Георги Пинелов: Колеги, сега нека да гласуваме цялата докладна, в нейната пълнота!

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КАТЯ СТОЯНОВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 16

За: 16

Против: 0

Въздържали се: 0

 

 

РЕШЕНИЕ №1061

Общински съвет Созопол прие

 

Общински съвет-Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на:

 1. Л. Д. Г. – ЕГН:  от гр. Созопол за извършена ортопедична операция в размер на 2000/две хиляди/ лв.
 2. К. Д. М. – ЕГН: от гр. Созопол за извършена ортопедична операция в размер на 2000/две хиляди/ лв.
 3. А. Н. К. –ЕГН: от гр. Созопол, родител на детето К. И. К. с ЕГН: за извършена очна операция и закупуване на сензори за непрекъснат мониториг на кръвна захар по повод инсулинозависим захарен диабет в размер на 2000/две хиляди/ лв.
 4. П. Т. З. – ЕГН:  от гр. Созопол за закупуване на мед. апарат за сънна апнея в размер на 500/петстотин/ лв.
 5. А. Й. А. – ЕГН:  от с. Зидарово за закупуване на мед. апарат за сънна апнея в размер на 2000/две хиляди/ лв.
 6. Р. К. П. – ЕГН: от с. Росен за извършена ортопедична операция в размер на 2000/две хиляди/ лв.
 7. С. В. К. – ЕГН:  от гр. Черноморец за извършена ортопедична операция в размер на 2000/две хиляди/ лв.
 8. Р. Д. Б. – ЕГН:  от гр. Созопол за извършена очна операция в размер на 2000/две хиляди/ лв.
 9. И. Р. И. – ЕГН:  от с. Равна гора за извършена урологична операция в размер на 500/петстотин/ лв.
 10. Е. Г. К. – ЕГН:  от гр. Созопол за извършена ортопедична операция в размер на 2000/две хиляди/ лв.
 11. Г. Б. А. – ЕГН:  от с. Габър за покриване на разходи за болнично лечение и закупуване на лекарства за установено сърдечно заболяване в размер на 200/двеста/ лв.
 12. С. Т. И. – ЕГН: от с. Габър за закупуване на лекарства за хронично заболяване в размер на 180/сто и осемдесет/ лв.
 13. П. Г. Д. – ЕГН: с. Зидарово за извършена очна операция в размер на 1000/хиляда/ лв.
 14. Б. И. В. – ЕГН: от с. Зидарово с ТЕЛК 50% /трайно намалена работоспособност/ за извършена апликация на препарат в ляво око по повод усложнение на захарен диабет в размер на 1000/хиляда/ лв.
 15. М. Х. А. – ЕГН: от с. Зидарово за закупуване на лекарства за хронично сърдечно заболяване в размер на 178/сто седемдесет и осем/ лв.
 16. С. К. С. – ЕГН: от гр. Черноморец за извършена ортопедична операция в размер на 2000/две хиляди/ лв.
 17. Б. М. К. – ЕГН: от с. Росен за закупуване на акумулаторна количка и провеждане на балнолечение и рехабилитация в размер на 1000 /хиляда /лв.
 18. М. И. Г. – ЕГН: от с. Росен родител на детето И. М. И.  с ЕГН:   за извършена ортопедична операция в размер на 1260/хиляда двеста и шестдесет/ лв.

 

 

 

Георги Пинелов: Колеги, сега по правилник имате думата за въпроси към кмета на общината г-н Тихомир Янакиев. Преди това искам да ви уведомя, че във връзка с изпълнение на Шестмесечната програма на Общински съвет - Созопол, която приехме на предходна сесия, днес информация за дейността на РУ- Созопол към ОДМВР Бургас, ще представи гл. инспектор Николай Ангелов, а информация за готовността на Община Созопол за туристическият сезон ще ни бъде предоставена от кмета г-н Янакиев. Предлагам първо да чуем г-н Янакиев.

 

 

 

Тихомир Янакиев: Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински съветници, с оглед на изпълнението на програмата на Общински съвет и контрола върху изпълнението на решенията на Общински съвет, подготовката за летния сезон, знаете, че е процес, който не протича само в едно направление. Ще ви запозная с основните направления.

По организацията на транспорта, във връзка с предстоящият сезон за 2023 г. е извършена маркировка на път BGS1211, BGS1210, улица „Републиканска“, улица „Виа Понтика“, улица „Вихрен“, осеви линии и ограничителни линии. Знате, че бяха извършени ремонти по тези улици и пътища, и респективно трябваше да се направят маркировките. С оглед на студеното време и влажността, която имаше, ние не успяхме да ги направим до март месец, но ги направихме за настоящият летен сезон. Готови са!

От гледна точка на маркировката на улици и пътни платна, можем да кажем, че сме готови. Изчертани са нови 150 паркоместа на територията на град Созопол и е подновена маркировката на пешеходните пътеки, тип "зебра" на територията на град Созопол.

Също така се работи на територията на град Черноморец. Тук трябва да кажем, че с оглед на краткото време, в което трябва да се направят маркировките, заради климатичните условия и заради започващата забрана за строителство, ние сме направили една много голяма част от нещата по маркирането със собствени сили, с машината, която бяхме закупили преди няколко години.

По поддръжката на общинските паркинги се направи нововъведения. Монтирани са светлинни табели на изходите, даващи информация на клиентите за времето на престоя им и цената, която дължат. До разплащателните машини са монтирани двупосочни разговорни устройства, за връзка с центъра за управление и подаване на информация при разплащане с паркоматите за престой. Монтирани са разплащателни устройства за "синя зона" и по територии на общинските паркинги.

Предстои монтирането на вертикална сигнализация и пътни знаци, осигуряващи регулирането на движението, като към настоящият момент това вече е факт. Монтират се пътните знаци. Предполагам, че може би до края на седмицата ще приключим с тази дейност.

През сезон 2023 г. за осигуряване на свободен транспортен достъп на територията на град Созпол, ще работи към настоящият момент, още един репатриращ автомибил, който е общински. В момента вървят преговори със Софийска и Бургаска община, евентуално, ако имаме нужда, да ни се предостави още един репатриращ автомобил, за да можем да покрием по- голям часови диапазон. Оплакванията от жителите, които имат платени абонаменти са, че в периода след 20:00 ч. им се заемат местата, а оплакванията от фирмата, която е за сметопочистването, са че в 07:00 ч., дори и аз съм присъствал на такива обстоятелства. В 07:00 ч. сутринта по много от артериите в град Созопол е невъзможно преминаването на колата за сметопочистване, в следствие на което, се получава, че вместо да се почиства боклука два пъти на ден, в най-добрия случай се почиства по веднъж на определени точки. За „Стария град“ става въпрос. „Паяка“ за сега е с предвидим диапазон за работа от 09:00 ч. до 21:00 ч., но ние искаме да го удължим, защото само с един паяк да се покрие това от 07:00 ч. сутринта до 21:00 ч., дори и до малко по- късно, макар че ние можем да работим до светлата част на денонощието. Необходим е още един, за да покрие събота и неделя, тоест с наличните служители, които имаме и усилията, които полагат и труда, може би няма да бъдат достатъчни.

През сезон 2023 г. ще работи монтирана ел-пи-ар камера. Тя ще бъде монтирана на МПС, което ще бъде към обществения ред, което от своя страна ще следи дистанционно за заплатилите паркирани автомобили в "синя зона". Тези, които не са платили ще бъдат глобявани. По този начин, ние избягваме … като сигнала от ел-пи-ер камерата, автоматично ще отива в колцентъра, който имаме и ще се записва. По този начин ние веднъж ускоряваме процеса по заплащане на таксата за паркиране и има дисциплиниращ ефект, тоест не може да се направи някакъв вид измама или непочтенно отношение към гражданите.

На 11.05.2023 г. беше проведена среща с бизнеса и гражданите, на която бяха обсъдени различни аспекти от готовността на Созопол и на Община Созопол, за посрещане на летния сезон. Там бяха коментирани много неща. Честно да ви кажа, моето желание беше да присъстват повече хора, които са представители на бизнеса. Срещата беше широко отразена, като анонс за нея, но по една или друга причина не малка част от бизнеса не присъстваше. Въпреки всичко, знаете, че тези срещи са ежегодни. На тях се поставят множество въпроси и проблими, на които се търси решение, дават се предложения от гражданите, които в рамките на закона биват приемани.

Водени са регулярни срещи с началника на Районно управление – МВР Созопол, като искам да кажа, че засега работата с тях е добра и искренно се надявам, че през този сезон ще продължи в същият дух. Той е запознат със слабите места. Миналата година почти в разгара на сезона беше назначен и имаше малко време да се ориентира, но вече е по- запознат, знае къде са слабите места, знае къде трябва да се акцентира. Особено за транспортната дейност, за дейността КАТ, къде трябва да се акцентира. Разговаряли сме къде ще бъдат позиционирани командированите полицаи, колко човека ще бъдат, от кога ще започнат, кога ще свършат. Изискал съм от началника да предоставят пешпатрули, така че да има по-голямо полицейско присъствие, тоест да е видно полицейското присъствие. Ще се акцентира върху превенцията, битовите кражби по домовете, разпространението на наркотици и уреждането на транспорта. Това са трите направления, по които се работи най-вече, успоредно с всичко друго.

Направени са няколко регулярни срещи със сметопочистващата фирма. Уточнени са условията, по които ще се работи. Знаете, че ние бяхме направили анекс към договора, те работят към настоящият момент. Уточнили сме смените, по които ще се работи, ресор по дейността е зам. кметът г-н Кисьов, който присъства тук, и ако имате въпроси може да ги зададете. На някои места поставихме нови подземни казани, като малко по малко гледаме да изчистим старите казани тип „Бобър“ от „Стария“ и „Новия“ град на Созопол, които казани са много по нехигиенични и нелицеприятни от подземните контейнери. Трудността, която се среща в това направление е множеството автомобили, които са паркирани по тротоара и по улиците.

Имаме звено "Обществен ред", стараем се със служителите, които са в него, да осигурим безпроблемното протичане на сезона. Да, служителите са малко, осъзнавам го, но на този етап нямаме възможност да ги увеличим. Към момента са създадени два екипа, които включват служители на Дирекция ТСУ, г-жа Хльостарова и на "Обществен ред", които ще обикалят на териториален принцип градовете Созопол и Черноморец, с оглед на забраната за строителство и спазването й. Знаете, че има доста проблеми в това направление, не е за първа година, просто тази година беше по дъждовна и това може би провокира хората да работят сега. Ще наложим ред и това, което е записано в закона за Устройство на Черноморското крайбрежие и в моята заповед, ще бъде спазено. Това са основните направления, в които ние се подготвяме за летния сезон.

Също така сме разговаряли с началника на РПУ за шума, който е от откритите заведения. Една много голяма част от собствениците на заведения, преминават към предприемане на мерки, така че шума да бъде минимизиран. Когато става въпрос за заведения на открито се инвестира в нови модерни системи за озвучаване, чийто звук е насочен навътре към заведението или се изграждат нови заведения. Всички сте свидетели, които са от закрит тип и извън тях няма шум. Има си закон, който трябва да се спазва, затова в това отношение също ще има множество проверки. Предупреждавам отсега, за да не се изненадат хората по време на летния сезон, защото има хора, които желаят да се веселят, но има и такива, които желаят да почиват.

Пуснали сме екипи, и наши, и фирми сме наели, за да се извърши подкастряне на пътищата. Едната част е пътя, който е към Дюни. Имахме оплаквания оттам. Другият път е от Атия нагоре към Росен, където минават автобуси. Започваме сега отначало и ще видим докъде ще стигнат парите. В това отношение ние сме взели мерки, така, както бях обещал. Всичко е въпрос на финансови възможности, все пак искам да отбележа за общинските съветници, че ние работим в една меко казано странна ситуация. Аз лично не се чувствам сигурен в работата си, защото нямаме бюджет, държавата няма бюджет.

Разходите са много по-големи от миналата година, а законът изисква да спазваш разходите към миналата година и да си призная честно с всички неща, които се случват, тези разходи няма как да бъдат спазени. Доброто, което се случва е, че проверките, които към момента вървят, които приключиха всъщност, от Сметна палата и от ……., показват, че що- годе се справяме добре. Спазваме финансова дисциплина дотолкова, доколкото е възможно към настоящият момент.

Уважаеми дами и господа, не го направих писмен доклада, защото честно да ви кажа не знам какво точно ще искате да ме питате. Излагам всички направления, по които работим, и ако някой от вас желае да зададе въпрос по това, което казах сега, съм на разположение. Благодаря ви!

 

Йордан Петков: Само искам да допълня казаното от кмета, като ви кажа, че преди малко са пристигнали спасителните пояси.

 

Тихомир Янакиев: На срещата с бизнеса бяхме говорили, всъщност беше предложение от страна на гражданите. Нещо, което аз бях забравил, че съм го предлагал в предизборната ми кампания, да се поставят спасителни средства на няколко възлови места. Едното от тях беше в „Стария град“ – нос „Скамни“, другото е в новия град на „Буруна“, от северната част на „Стария град“, до „Докторската къща“. Три места са, с тенденция да станат четири. Гражданите и гостите на града ще знаят, че на тези места има спасителни средства, защото на тези места са се случвали наистина фатални инциденти. Да се надяваме, че това повече няма да се случи, с помощта на тези спасителни средства. Запазвам си правото да апелирам, спасителните средства да си стоят на мястото и да се използват по предназначение, защото това са спасителни пояси със стометрово въже. Молим наистина …., закупени са за спасяване на човешки живот. Благодаря ви!

 

Георги Пинелов: Благодаря г-н Янакиев! Г-н Георгиев, имате думата.

 

Цветелин Георгиев – общински съветник: Благодаря, г-н Председател! Г-н Кмете, всичко това, което чухме е похвално, дано всички да го спазваме и да имаме възможност да го контролираме. Обаче не чух, може би сте пропуснали. Аз, в мандата, който сме, няколко пъти Ви направих една препоръка за пътя на „Градина“. На този път, който е „Златна рибка“ – Черноморец, вътрешния път, той е наш. Бях Ви казал, че там има много изходи. На всички иходи, не знам, ако вече има се извинявам, но не съм видял на този етап знаци, че излизаме на главен път. Аз преди една година бях част от ПТП именно затова. Там има много хора, които не са в този район и не го познават и е хубаво да сложим знаци. Другата ми препоръка, която Ви направих, беше за паркирането. Тук е и представител на полицията. Няма знак, който да обозначава, че не трябва да се паркира на пътното платно. Виждам, че Вие обръщате внимание и сте запълнили дупките там от предни препоръки, но трябва да има и знак, който да обозначава, че не трябва да се спира на пътното платно, защото затруднява движението. Реципрочно затруднява движението и задръства и от Созопол изхода, защото цялата артерия се пълни с коли, които не могат да преминат от паркирали автомобили. Не знам каква е процедурата, но може би, ако самият път се окрайчи с пътна лента – непрекъсната, не знам по какъв начин, но нека, ако имаме възможност да го направим. Сезонът е на прага ни и трябва да мислим в тази посока. Целият път се задръства, затлачва или там, както се изговаря. Затруднено е движението. Благодаря!

Тихомир Янакиев: Уважаеми г-н Георгиев, относно поставянето на знаци, както казах върви в момента обновяване на знаковото стопанство. Г-н Петков си записа и това нещо ще бъде направено. Имате предвид излазите, които са от плажа, добре. Те са поне 4-5 на брой, да не казвам и повече. Това ще бъде направено. Ще бъде регулирано със знак „СТОП“ предполагам за излизащите и респективно полицията ще каже какъв да е другият. Относно кастренето на пътя, ние в момента сме пуснали по приоритет, защото ние изкастряме пътя две години подред. В момента не е толкова зле пътят, колкото пътят, който е към „Дюни“ и пътят, който Вие визирахте по Ваш сигнал, за село Росен. Според мен ще направя с приоритет тези два пътя, и ако останат пари от тази дейност, тогава вече можем да прехвърлим на места, които са невралгични. Към настоящият момент, моето мнение и мнението на колегите, които правиха обследванията е, че с приоритет трябва да се почистват тези два пътя. Знаете, че за Дюни пътуват и големи автобуси и там наистина в един момент започва да става опасно. Благодаря!

 

Стойчо Неделчев – общински съветник: Г-н кмете, тук от гробищата, един човек пое самоинициатива, изчисти, но трябва да се пипне и там. От гробищата към станцията на военните, от дясната страна.

 

Тихомир Янакиев: Вижте аз предвиждах за догодина, живот и здрав, не знам кой и в какъв състав ще бъде, но предвиждах да се направи една пешеходна алея между „Лидъл“ и „Каваци“. Там вървят много хора, казвам го съвсем отговорно, ще го преложа за изпълнение така, както вързахме „Санта Марина“ – околовръз, така да вържем и между „Лидъл“ и „Каваци“. Приоритетно хората се движат отляво в посока „Каваци“, затова сме набелязали да бъде от тази страна и ще се върже и с бензиностанцията. Това ще бъде факт догодина.

 

Георги Пинелов: Колеги, после ще преминем към въпросите към кмета, нека сега да изслушаме началника на полицията. Все пак да се съобразим с правилника на Общински съвет. Давам думата на началника на РУ– Созопол към ОДМВР Бургас, главен инспектор Николай Ангелов.

 

Гл. инспектор Николай Ангелов – началник на РУ– Созопол към ОДМВР Бургас: Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински съветници, внасям в писмена форма отчет – анализ, за резултатите на районното управление за изминалата 2022 година. Няма да презентирам целият анализ, но бих желал накратко да ви запозная с резултатите по приоритетните линии на районното управление, както и да представя готовността ни за посрещането на предтоящия летен сезон. В районно управление Созопол, следват съобразените приоритети на областната дирекция и респективно на МВР. За изминалата 2022 година, бяха изследвани следните приоритетни линии: Кражби; грабежи; престъпления, свързани с наркотични вещества; сигнали за осъществевено домашно насилие; закани за убийство; телесни повреди и противодействие на пътния травматизъм. С оглед бързото прилагане на закона, извършването на БСД, при предпоставките се образуваха бързи производства. За периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г., територията обслужвана от РУ – Созопол, се отчита намаление на общият брой регистрирани престъпления, това е с 9%. Отчита се увеличение на общия брой на регистрираните престъпления свързани с наркотици. През 2022 година са образувани общо 43 бързи производства, това са с 5 повече от предходната година.

Тук бих искал да обърна внимание, че бързите производства са приоритет за Министерство на вътрешните работи, тъй като те предоставят възможност да извеждаме лицата от средата за сигурност и предоставят едно бързо правораздаване. Отчита се намаление на процента на разкриваемост по линията на кражби от 34,78% за 2021 г., на 31,25% за 2022 г. Наблюдава се намаление на регистрираните престъпления при всички видове кражби. Относно пътния травматизъм и борбата с войната по пътищата, акцентът пада върху престъпленията свързани с лицата, които си позволяват да употребяват алкохол и наркотични вещества и да се качват в автомобилите си. За 2022 г. имаме задържани 38 такива лица, спрямо 35 лица за 2021 г. С други думи имаме увеличение на този вид престъпление. Тук искам да обърна внимание, че това е така наречената скрита престъпност. Когато се констатира увеличение на тези престъпления, всъщност говорим за увеличение на дейността на служителите от Министерство на вътрешните работи. Общо разкритите престъпления през 2022 г. са 96, като за същият период на 2021 г. са били 116. Отчита се намаление в процента на общата разкриваемост, а именно 50% за 2021 г, на 45,50% за 2022 г. Като обобщение на така зададените приоритетни линии отчитаме дефицит в работата по кражбите и по общата разкриваемост. Относно разкриваемостта на охранителна полиция, свързана с опазването на обществения ред, през изминалата 2022 г., в дежурната оперативна част на РУ – Созопол, са постъпили посетени и обработени, общо 3 045 сигнала. Като 2 100 от тях са през активният летен сезон. Приключените преписки за периода са 5 185, като от тях 130 са заявителски материал, 168 са постъпили от Районна прокуратура – Бургас, 3 160 от граждани за нарушение на обществения ред. За същия период са връчени 1 722 наказателни постановления и електронни фишове. Задържаните лица със заповед за задържане до 24 часа за 2022 г. са 46, спрямо 2021 г. са 39, имаме увеличение на задържаните лица. Установени са над 5 000 хил. правонарушителя, като спрямо тях са съставени 393 за установяване на административно нарушение, 1 661 фиша, 3 541 електронни фиша, или така наречените електронни снимки. През 2022 г. продължава активната работа по противодействие на сигнали за осъществяване на домашно насилие, закани за убийство, телесни повреди и нарушени заповеди за домашно насилие. Постъпилите сигнали с жалби за домашно насилие са общо 5, като имаме 5 заповеди от Районен съд – Бургас и е образувано едно досъдебно производство за нарушение на такава съдебна заповед. През отчетния период в резултат на предприетите действия по активизиране на работата на състава се констатира ръст в броя на съставените актове. Ефективноцтта и качеството на работата на състава по линията на административно наказателната дейност и активна борба с пътния травматизъм. Полицейските инспектори и младши полицейските инспектори, подобриха противовзаимодействието си с останалите звена в управлението, което неизменно доведе до положителен резултат. Трудности, които срещнахме в районното управление през изминалата 2022 г.: Дисциплината е на сравнително добро ниво, но е занижена мотивацията за работа на част от служителите. Част от причините са незаетите длъжности, които водят до натовареност, неефективност и невъзможност на състава да изпълнява задълженията си. Към днешна дата имаме 25% незает щат от служителите на патрулно - постовата дейност, 10% от служителите на териториална полиция и толкова от служителите на криминална полиция. Видно от горното има значителна натовареност в състава на патрулно - постовата дейност. Друг отчетен проблем е техническата обезпеченост на служителите. Макар и подобрението през последните години, отчитаме проблем при обезпечението на автопарка в районото управление, което на свой ред създава ежедневни трудности за изпълнението на поставените задачи.

Към момента в районното управление имаме 4 брандирани автомобила, които са пригодени за дейността на патрулно – постовата дейност, КАТ, териториална полиция, които в активния летен сезон са крайно недостатъчни. При подготовката за предстоящият летен сезон акцентът отново ще падне върху така изнесените от мен приоритетни линии, като ще активизираме работата именно там, където констатирахме проблеми за изминалата година. Ще продължи и активната дейност към лицата притежаващи и разпространяващи наркотични вещества, предвид факта, че именно тази престъпна дейност е причина и за генериране на последващи престъпления: кражби; грабежи; управление на МПС след употребяване на наркотични вещества и други. Благодарение на Община Созопол и тази година имаме заявени за командировка 22 служители от вътрешността на страната през месеците юли и август. От тях съм предвидил по двама разследващи полицаи, по двама служители от криминална полиция и 18 служители по патрулно – постовата дейност. Тук целта е да изразходим така силите и средствата, за да може служителите да са между хората и адекватно и бързо да могат да реагират на техните сигнали и проблеми. Освен горе заявените командировани служители, ще бъдем подпомогнати и от областната дирекция.  През месеците юли и август ще бъдат командировани двама служители от отдел Криминална полиция, както и десет дни преди пристигането и десет дни след заминаването на служителите от вътрешността на страната, ще бъдем подпомогнати от един екип на специализираните полицейски сили при областната дирекция. Разходът, който ще отделят е за 8 служителя и един патрул на специализираните полицейски сили. Бих желал да завърша с благодарност и апел. Искам да благодаря на ръководството на Община Созопол и на кмета г-н Янакиев, за оказаната подкрепа и осигуряването на средствата, нужни за командироването на 22 служители в двата най-тежки месеца. Също така да благодаря и за оказаната техническа помощ. През настоящата 2023 г. по разпореждане на кмета г-н Янакиев, бяха придобити и инсталиран пряк достъп, до нови 18 камери за видеонаблюдение на територията на Община Созопол, които ще ни бъдат неизменна помощ. Също така, за осигурените два автомобила от общината, предоставени за ползване от районното управление, както обърнах внимание, че това е един от проблемите, пред които сме изправени. Най-вече искам да изкажа благодарност за добрата комуникация и взаимодействие между местната власт и районното управление, защото истината е, че когато институциите си комуникират работата ще върви и резултатите ще бъдат положителни. Апелът ми е към всички вас. Бих искал да помоля при първа възможност да разгледате внесената от мен докладна записка за промяна и допълнение към Наредбата за опазване на обществения ред към Община Созопол. Няма да ви запознавам подробно с докладната записка. Вярвам, че всички сте се запознали с нея и смятам, че така изработените предложения от мен и екипа ми, ще допринесат за работата на служителите и за опазването на обществения ред. Благодаря за вниманието, ако имате въпроси ще се постарая да отговоря.

 

 

Георги Пинелов: И аз Ви благодаря гл. инспектор Ангелов! Колеги, имате ли някакви въпроси към началника на полицията?

 

Тихомир Янакиев: Г-н Ангелов, г-н Петков, в качеството си на кмет искам да изкажа благодарност към вас, респективно и към целият списъчен състав на районното управление, за работата, която полагате, за труда, който полагате и това, което Вие казахте за добрата комуникация между институциите. Благодаря ви още веднъж. Искрено се надявам, че за в бъдеще ще продължим по този начин.

Георги Пинелов: Колеги, не виждам да има въпроси от ваша страна. Аз също ще се присъединя към думите на г-н Янакиев, и ако ми позволите и от ваше име, да благодаря на г-н Николай Ангелов за доброто сътрудничество. Всички се надяваме да бъде едно по-спокойно и безпроблемно лято. Бъдете здрави, имайте повече сили и нерви, а ние с каквото можем ще помагаме и ще съдействаме. Благодаря за уважението и за съвместната работа. Хубав ден!

 

 

Гл. инспектор Николай Ангелов: Подобно и на вас, приятна работа!

 

 

Георги Пинелов: Колеги, сега преминаваме към финала на нашата сесия, с въпросите към кмета на общината г-н Янакиев. Г-н Георгиев, след това г-жа Германова, г-н Стефанов.

 

 

Цветелин Георгиев: Благодаря г-н Председател, моят въпрос пак е обвързан с транспортната схема и с всички тези неща, които трябва да дооформим и да се случва движението в община Созопол по- добре. Наблюдаваме, че след кръговото, което почистихме в посока Равадиново, целият този район става една промишлена зона. Всеки един развиващ се град трябва да има такава зона. Обаче преди една седмица пред мен една кола катастрофира с един млад човек. Всичко е нормално, колата е смачкана до безобразие и веднага ми бяха подсказали хората, които развиват търговска дейност, че там тази права отсечка е с много голяма скорост, развиването на голяма скорост. Мисля, че трябва да мислим в посока тази цяла зона да я впишем или да я урегулираме, като една промишлена зона. Вие знаете, по-големите градове имат такива промишлени зони, където движението става урегулирано с пътни знаци за промишлена зона. Знакът аз го знам, предполагам, че и вие го знаете как изглежда. Трябва по някакъв начин да намалим там движението, защото става все по-голямо, изходите са все по- натоварени и пред очите ми, пак казвам …, сигурно сте запознати и в полицията имаше сигнал. Катастрофата е много жестока, колата е изхвърчала с не знам каква височина, превъртяла се е няколко пъти. Трябва да мислим дали с "легнали полицаи", вече вие ще кажете дали имаме възможност или не, но трябва по някакъв начин да укротим тази бърза отсечка, за да е по- спокойно за всички, които развиват търговия там. Благодаря ви!

 

 

Стойчо Неделчев: Нека само да допълня нещо. Мнозина бяхме свидетели на тази катастрофа, но причината там е, че има няколко неравности там на пътя и хората ги отбягват. За мен това беше причината. Ще Ви помоля, ако има възможност, летният сезон започва вече, персоналите сме ги настанили, да вземем да сложим малко асфалт. Особено там, където е Иван Ставрев, където му е цеха, оттам тръгна катастрофата. Горе в ромската махала скоро пак, сигурно и до Вас е стигнало, едно детенце за малко … просто го удря колата, но… Там има няколко магазинчета и е като весела улица, да вземем да сложим два „легнали полицая“ там.

 

 

Красимира Германова: Там има три легнали полицая.

 

Тихомир Янакиев: Уважаеми г-н Георгиев, относно пътя г-н Петков може да даде повече разяснения за знаковото стопанство специално.

 

 

Йордан Петков: И аз съм запознат с катастрофата, той е карал с над 120 км, даже ако не е и 140 км в час. Вярно е, че има дупки там, но те като се запушат може би още по-бързо ще карат, но не можем там да сложим гърбици. Според мен можем да сложим знаци за намаление на скоростта. Въпросът е колко ще се спазват тези знаци.

 

 

Тихомир Янакиев: Има още един проблем, който съществува. Бях ви казал, че този път се предвижда за рехабилитация след изготвяне на цялостен проект. Г-жа Хльостарова е тук и знае, ние работим по тази тема, не сме я оставили. Това, че не бием тенекия не значи, че не се работи. В един момент той ще стане факт, като се представи пред вас. Трябва да отбележим, че имотите там са основно частни. Общински имот нямаме там. Една много голяма част от тези имоти бяха с изкуствено повдигнато ниво и стана така, че пътят започна да се наводнява и от това пътят се разби. Затова, може би е добре да се апелира и към хората, които притежават там имоти, че водата по естествен път трябва да изтича. Знаете, че ние сме направили проект. Например на Равадинска река да направим разширение и да се направи мост, така че да не се получават заливания там от …. да не се създават предпоставки за пътни инциденти. Това ще бъде факт. На този етап мога да обещая, да предложа на комисията по транспорт да направи обследване на пътя и да се види къде да се поставят и какви да бъдат знаците с оглед намаляне на скоростта. Извинявайте много, но ако ние гражданите не сме съвестни и не спазваме правилата такива, каквито са и най- елементарните от тях не се спазват, ние ще имаме не само пътни инциденти, но и много други. Не знам катастрофата с колко е станала, но самото платно и самата отсечка не предполагат развиването на такава скорост. Според мен там ограничението трябва да е не повече от 40- 50 км в час, тоест да не се разрешава развиването на скорост по- голяма от 40-50 км. Казах ви, че ние предвиждаме ремонт и регулация на пътя. Ние няма да го оставим така. Проблемът е, че трябва да се спазват елементарни правила.

 

 

Димитринка Господинова – общински съветник: Може ли само да взема отношение по темата? Тъй като съм запозната много добре с тази катастрофа, не смятам, че е редно да прехвърляме вината в общината и да искаме на всяка права да има легнали полицаи, заради безразсъдството на 19-20 годишни момчета, които са карали със 160 км в час. Ограничението там е 60 км, и ние пътуваме на ден по няколко пъти. Да, ако има възможност нека да се запълнят дупките, но не е това причината за катастрофата.

 

Цветелин Георгиев: Виждам, че в колегите отеква мисълта, че всички гледаме на катастрофата като ….. в момента сме реагирали, но аз пак ви казвам, че ви споделям сигнал от всички търговци, които са там. Те искат по някакъв начин да се намали скоростта на движението.

 

Тихомир Янакиев: Това ще бъде направено. Може би това трябваше да се каже, докато беше началника на полицията тук и да се акцентира, за да може там регулярно да седи патрулка, която да …. да има някакво присъствие.

Красимира Германова – общински съветник: Аз също искам да кажа две думи по този въпрос. Ние какво искаме сега? Нещо да се направи от общината, което е важно или просто да сложим една полицейска кола там и да седи и да спира всеки един, който е с над 30 км? Нещо характерно за цялата ни държава като цяло. Аз мисля, че идеята тук е, че те са си виновни. Колегата спомена, че се е случило нещо, причината не е основно заради пътя, но е хубаво наистина, защото пътят от гладък изведнъж падаш в една дупка. Всички минаваме оттам, и не мисля, че слагането на един знак 30- 40- 50 км/ч ще подобри начина на пътуване и на каране там. Самосъзнанието е нещото, което трябва.

Моят въпрос, аз се извинявам предварително кмете, че няма да бъда изключително конкретна. Няма да спомена улицата, защото така и не знам коя е тя. Много късно снощи ми дадоха този сигнал и затова задавам въпроса, но знам, че и Вие сте запознат и г-жа Хльостарова мисля, че е запозната с този случай. Става въпрос за единия вход към „Мисаря“. Има едни кооперации там, след почивната станция на МВР от „Одеса“, като се продължи нагоре, мисля, че втората в ляво. Нагоре има един хотел „Рай“ наблизо. „Цар Асен Велики“ беше улицата. Там по време на строителствата е минавала тежкотоварна техника и по всяка вероятност е счупила, поне такова е тяхното мнение, счупила е водопровод или канализация. Вдясно, където са къщите, т.е. кооперациите, в ниските етажи се пълни постоянно с фекалии, дъждовна вода и т. н. Предстои сезон, ако това нещо продължава, едно че хората не могат да си бъдат в имотите и второ, че това нещо ще даде много приятен аромат за целият град. Предвиждате ли някакви мерки, знам, че сте ходили, хората казаха, но предвижда ли се нещо да се направи по този повод? Предполагам, че ме разбрахте за къде говоря.

 

Тихомир Янакиев: Това са помпите, които още преди две години хората говореха, че им се наводняват ……

 

Иванка Хльостарова – директор на дирекция УТСК: Това е на улица „ Цар Асен“.

 

Красимира Германова: Не мога да кажа коя точно е. Може и улица „ Цар Асен“ да е.

 

Тихомир Янакиев: Добре, аз Ви предлагам следното г-жо Германова, след като са се обадили на Вас, можете да кажете на хората да дойдат. Ще изпратя група, която ще огледа, защото сега наистина, точно коя е къщата и коя е улицата, ние трябва да знаем. Няма проблем ние ще реагираме, но въпросът е само да знам къде точно и какво точно. За целта или с Вас или хората да дойдат, за да отидем и да огледаме и да видим какви мерки ще се вземат. Да, права сте, имаше тежка техника, която минаваше оттам. Имах многократни разговори с хората, които строят и направихме алтернативно трасе. От полицията тогава казаха, че е опасно алтернативното, понеже не беше изравнено, имаше опасност някои от тежките автомобили да се обърнат и да стане някоя бела и да замине човешки живот. Затова ние възложихме на фирма да направи алтернативното трасе, изглади го и тежката техника започна да минава през вътрешността на „Мисаря“ и да излиза покрай „Топливо“. Тези улици „Одеса“ и „Цар Асен“  са за коли до 9 тона. Това ще го направя, ще го видя, само Ви моля някой да дойде и да ни каже къде точно, за да можем да реагираме.

 

Красимира Германова: Пак казвам, че се извинявам, че не съм конкретна, но нямах време да реагирам, а следващата сесия ще е чак в края на юни месец.

Тихомир Янакиев: Въпросът е нещата да се поставят навреме, за да можем ние да реагираме, защото виждате, че всичко е набързо. В момента администрацията работи на пълни обороти, покрай всичките неща, знаете, че имаме и обекти, които са отворени и са ни болна тема, като улица „Виа Понтика“. Казахме до 30-ти юни, но хората сега си идват и трябва да се свършва. Ще реагираме.

 

Илиян Стефанов – общински съветник: Уважаеми г-н Янакиев, уважаеми колеги, аз искам да задам пак един въпрос, който отдавна чака своето решение. Миналата година по това време сигнализирах. Знам, че до голяма степен не е по нашата компетенция, но ние можем да търсим съдействие от областна управа и от нужните органи. Става въпрос за пътя Отманли – Росен. Напоследък отново проведох доста разговори с хора, които минават по този участък и те не са малко. Хората са много възмутени от така появилите се отново големи дупки по този участък и искам, ако имаме възможност, г-н Янакиев, да проведем пак нужните разговори. Миналата година видяхме, че се получиха поне едни запушвания на тези дупки, които до голяма степен облекчиха пътуващите. В момента дори правя една асоциация и наблюдавам, че в социалните мрежи хората пак искат да се организират и да правят някакви протести. Предварително, ако можем да се ангажираме, да проведем поне разговори, отново да бъдат попълнени тези дупки. През летния сезон е натоварено също, доста хора пътуват. Също така, ако може да се обърне внимание на завоя от село Росен, където се завива за Равна гора. Там е много разбито, и ако имате възможност, преди летния сезон поне да се запълнят там дупките. Тежък участък е. Това са двете препоръки, които имам от граждани и Ви сигнализирам. Благодаря Ви!

 

Тихомир Янакиев: Уважаеми, г-н Стефанов, мога да кажа само, че са проведени наистина множество срещи. Честно казано, всички се объркваме, защото виждате каква е ситуацията в държавата от две години. Реално ние сме в политическа криза и постоянно има някакво текучество на кадрите, които заемат определените длъжности. Към момента, поне доколкото знам, отново е инж. Порязов, така че с него имаме добра комуникация и поемам ангажимент отново да проведа среща с него и този въпрос, поне с попълването на дупките. Поставял съм го многократно и моето мнение е, че цялостно изриване е необходимо, той е включен в схемата за …..Трябваше миналата година да започне ремонта на този път. Имах уверение, че октомври месец 2022 г. ще започне. Имах уверение от началника на … даже не мога да си спомня кой беше тогава на АПИ началника. Така и не се случва това нещо. За нас е изключително трудно, защото хората асоциират пътя с общината, а не с държавата. Няма какво да се лъжем, те си мислят ……….., че той е някакъв селски път, който е на Община Созопол, а той не е. Аз ще направя всичко възможно поне да се запълнят дупките, затова благодаря за сигнала. Относно завоя, ние бяхме решили да направим асфалтиране там, с допълнително възлагателни работи и дейности, които са. Дали ще ни го позволят, чисто юридически, г-жа Георгиева може да каже, но ние планирахме, защото не само на завоя, а в протежението на тази улица до изхода за Равна гора, пътя е изключително зле. Там не знам …Хльостарова, това, което мислим, ще можем ли да го направим?

 

Иванка Хльостарова: Не знам, ще се борим, за да го направим, а дали ще можем не се знае.

 

Илиян Стефанов: Там поне е общински участък, можем да се разпореждаме нали?

Тихомир Янакиев: Точно така, там можем, но въпросът е, че всичко е до въпрос на финанси и въпрос на процедури. Ако съответният ремонт и сумарно всички ремонти, които са в общината надхвърлят една определена сума, ние трябва да организираме обществена поръчка по Закона за обществените поръчки. Това означава, че отиват два месеца, да не кажа и повече. Тоест, ако е нещо малко, защото все казваме тук да сложим малко асфалт и там малко, обаче количеството сумарно може да е такова, че да се налага изиграване на обществена поръчка, което ще ни забави. Ще направим обследване пак, за да видим точно. Ние бяхме изпратили представител на фирмата, той отиде и го гледа, количествените показатели горе долу ги имаме. Преди един месец сме го направили. След като се оправи там, искаме не искаме ще трябва да се сложи легнал полицай на влизане в селото, според мен. Другото, което ни спъва е, че ние нямаме бюджет. Вие утре може да ме питате на какво основание съм го направил това нещо без да имаш бюджет, какво като сме ти казали. Като кмет трябва в рамките на закона да действаш.

 

 

Илиян Стефанов: Разбирам това, което казвате. Съобразяваме се и го обясняваме на гражданите така, както е в действителност. Просто го даваме като сигнал, и ако има възможност Вие вече знаете проблемите, да се набляга там.

 

 

Тихомир Янакиев: Бяхме направили обществена поръчка за материали, за бетон и благодарение на това съумяваме да бетонираме улици, не асфалтираме, защото нямаме възможност юридически, бетонираме улици. Може и да сте видели в Равна гора, в Росен, но това е на базата на извършени обществени поръчки за доставка на материали и хората със собствен труд работят. Когато става въпрос за асфалтиране, как да стане? Ние така или иначе някакъв ремонт ще направим. Въпросът е, че ще преценим, защото това е едно възлово място. Там е свръзката между двете села. Предния месец с г-жа Хльостарова ходихме и фирма изпратихме да го огледа.

 

 

Цветелин Георгиев: Със стърган асфалт не става ли?

 

 

Тихомир Янакиев: Не. Стърган асфалт може да се сложи на черни пътища, но не и на такива. Той не е решение за тази пътна артерия, която е толкова натоварена. Ще го направим като хората. Затова понякога казвам, че е по-добре да изчакаме, да не бързаме и да го направим както трябва. Миналата година запълнихме дупките на пътя за село Росен от хижа “Странджа“ и тази година същите дупки пак са отворени. Миналата година казах, че е студено и няма да е трайно, но хората бързаха.

 

 

Илиян Стефанов: Ние знаем, че това не е решението, като цяло, но……

 

 

Тихомир Янакиев: Това е превантивна, временна мярка.

 

Георги Пинелов: Благодаря Ви г-н Янакиев. Искам да Ви задам и аз един въпрос. Предполагам, че знаете и са Ви казали, но поех ангажимент и аз да Ви кажа. Става въпрос за проблема с осветлението на места. Вчера видях, че вече пристанището свети, там също е имало някаква авария, но не свети улица „Проф. Божидар Димитров“, част от улица „Кирил и Методий“ и част от улица „Аполония“. Друг голям проблем е осветлението на „Южната алея“. Казаха ми, че имало инцидент с някаква жена, която е паднала там. Може ли някой да ни каже, дори и Вие да не знаете, да ни дадете някакъв срок, в който ще се отстрани повредата или аварията?

 

Тихомир Янакиев: Уважаеми г-н председател, ние успяхме да назначим преди около два месеца вече, намерихме трети електротехник и в момента работят и тримата. Успоредно с това ползваме и услугите на частни фирми, за да можем да обхванем изцяло общината, която не е малка. Г-н Петков, ще Ви помоля да разясните относно ремонтите по ел мрежите.

 

Йордан Петков: За Южната алея, нали така? Възложили сме на фирма, тя направи обследване. Има изгорели процесори на подземните лампи и вече има и оферта, ще се сменят. До няколко дни „Южната алея“ ще свети. Кабелите са стари. Колкото можем сменяме, но бушоните падат, ние ги вдигаме и след време пак падат.

 

Тихомир Янакиев: Само искам да допълня за Общински съвет, че ние търсим варианти, даже сега има една програма, по която ние като община от съответният тип, сега няма да цитирам каква община сме, но можем да имаме възможност да ползваме някакви средства, не е на 100%, но е именно в това направление, за трасета. Ще огледаме програмите, само че лошото е, че там трябва да е с партньорска община, която да има проект, да е по-голяма и там вече ще видим вариантите. Ако не можем по този начин да направим проекта, ще си направим едно обследване догодина, за да видим къде са най- проблемните места и да започнем малко по малко промяна на трасетата. Вярвайте ми, дори и да имаме хубаво осветление, дори да имаме енергоспестяващи лампи, ако нямаме добри трасета, това ще продължава. Няма какво да се лъжем. Хората го казват, техниците го казват и аз живея в тази част и като видя, че не светят лампите не ми е приятно. Това трябва да се направи. Всички знаете, че проблемът е стойността на едно такова нещо и тя не е никак малка. Доста сериозни ресурси трябват. Ще направим всичко възможно, това да бъде канализирано и трасетата да бъдат подменени.

 

Георги Пинелов: Колеги, относно жалбата за паметника на Гунаропулос, тя е изпратена на всеки един от вас, кметът също е запознат.

 

Тихомир Янакиев: Уважаеми дами и господа общински съветници, аз съм кмет. Вие сте взели решение къде да бъде поставен паметника, а кметът изпълнява решението на Общински съвет. Аз това го обясних и на гражданите, отидох на място там. Те си искат паркоместата, да са им на два метра от къщата. Лошо няма, ще им ги осигурим. Направихме разстановка с паркоместата там, но мястото на Гунаропулос, вие сте го уточнили къде да бъде и това е едно много красиво площадче. Ние искаме Созопол да бъде привлекателно място за туристи, ние не желаем Созопол да бъде само един огромен паркинг. Нашият град е стар и има с какво да се гордее, има творци в него, които могат да бъдат експонирани. Аз винаги давам пример с едно малко момченце в Брюксел, което пикае и е като чешмичка и тълпи от хора отиват да го гледат.

Статуята е много хубава и ние можем това място да го обособим, като едно площадно пространство. Веднага ще ви кажа, че до мен пристигна подписка от много повече граждани, в подкрепа, след като са разбрали, че има жалба и се чудим как да го направим така, че да бъдат задоволени интересите на местната общност. Веднага пристигна подписка от 100 човека, които казват „Да“. Аз отидох лично на място и разговарях с местните жители, с изключение на един от тях, който го нямаше там, беше на работа човека. Обясних как ще бъдат перкоместата за колите, хем да не пречат на паметника, хем и той да не пречи на тях. При всички положения това ще е хубаво за тях, защото там ще стане притегателно място за туристи. Освен да ходят да ядат в ресторанта, ще минават и ще си правят снимки и ще оставят Созопол в сърцата си. Мился, че е правилно.

 

Георги Пинелов: Колеги, имате ли други въпроси? Не виждам! Искам да ви информирам, че е постъпил въпрос, защото нашият съгражданин Васил Тодоров е тук. Доколкото разбрах в частен разговор с него, на предходната сесия е бил обиден от някой от нас на етническа основа и той това го е входирал официално. Ще ви помоля да не стигаме до там и да не се обиждаме без значение кой от какъв етнос е. Г-н Тодоров, ако Вие искате да добавите нещо, но мисля, че повече от това няма какво. Призовавам колегите пред Вас и пред останалите граждани, всичко да бъде нормално, както е било.

 

Васил Тодоров – гражданин на Община Созопол: Г-н Председател, уважаеми кмете, уважаем състав на Общински съвет, кметове на села и в частност на град Черноморец. Познаваме се с вас. На една общинска сесия дочух една реплика от член на общинския състав. Няма да споменавам името на общинския съветник, явно това му е в характера, аз съм го забелязал, познаваме се от деца с някои хора. Човекът понеже липсва, някой ще му предаде. Искам първо да му благодаря, че днес ми се дава възможност да осветля своя етнос. Когато казват „мангал“, правим асоциация с това да си сложим риба или месо, но другата асоциация, която правим с „мангал“ е някакъв мръсен циганин. Само че човекът, който го каза не си дава сметка каква бомба е това за ромския етнос и как ще повлияе за бъдещето на някои хора, когато са кандидати за кметове или за общински съветници. Имам едни документи и до тук спирам. Ще ми позволите да си представя, г-н кмете ще ме извините. Направих си труда да отида в съвета и да покажа моя произход, нека да го знае човека, може да го е направил от незнание. Тук моята баба, на баща ми майка му се казва Елена Иванова Сапунджиева и е родена в Гърция, в село Чобанкьой. Тракийка по произход. Само искам да помоля господина втори път да не използва такива квалификации и да нарича хората „мангали“.

 

Георги Пинелов: Аз мисля, че го направих и съм се съобразил със сигнала Ви.

 

Васил Тодоров: Това е обида към моят произход. Към моето достойнство, като човек и към достойнството на тези хора, на които съм потомък. Никой няма право да пита „Какво прави този мангал тук?“. Това е държавна институция, където аз като данъкоплатец си плащам, за да може той да седне на моя стол.

 

Георги Пинелов: Г-н Тодоров, мисля, че се разбрахме. Показал съм и съм прочел това, което е входирано от Вас и ще го изпратим на съветниците. Почувствали сте се обиден, разбирам Ви.

Росен Деспов – кмет на град Черноморец: Добър ден! Искам само да поканя всички общински съветници и кмета, утре в 19:00 ч на улица „Славянска“ №24, в първата частна художествена галерия в Черноморец. Открива се една изложба на собственичката, така че който има възможност да заповяса.

 

Георги Пинелов: Благодаря! Жената ни изпрати на имейла поканата и сме я препратили към всички съветници.

 

Георги Пинелов: Колеги, не виждам да имате повече въпроси или питания към кмета. Поради изчерпване на дневния ред закривам четиридесет и първото редовно заседание  на  Общински  съвет - Созопол.  Хубав  ден  и  бъдете  здрави!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ                       

Председател на Общински съвет - Созопол

 

 

 

 

 

Протоколчик: Йовита Илиева

 

 

 

Протоколът се състави в 5 /пет/ еднообразни екземпляра за:

 1. Общински съвет – Созопол;
 2. Община Созопол;
 3. Областен управител на Област Бургас;
 4. Районна прокуратура – гр. Бургас;
 5. Читалище „Отец Паисий” – гр. Созопол.

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на Общински съвет –...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 7 от Правилника за организацията и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ТРЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съ...