Понеделник, 13 Януари 2020 12:38

Поправка в Решение № 30 на ОбС Созопол в Протокол 4/20.12.2019г.

Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 30, обективирано в Протокол № 4 / 20.12.2019г., като решението придобива следния вид :
Решение № 30 :
РЕШЕНИЯ:
1. Общински съвет Созопол на основание чл.8, ал.9 от Закон за общинската собственост допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2019г.”, приета с Решение №1304/25.01.2019г. на Общински съвет Созопол като включва за отдаване под наем имоти – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване – „полски път“ и напоителни канали, които не функционират, съгласно Приложение №1.
2. Общински съвет Созопол на основание чл.37в, ал.16 и ал.17 от Закон за собствеността и ползването на земеделски земи и чл.75б ал.3 от ППЗСПЗЗ дава своето съгласие да се предоставят под наем за стопанската 2019/2020г. имоти с НТП – „полски път“ и напоителни канали, които не функционират съгл. Приложение №1, като определя размера на наемната цена съгласно средно годишно рентно плащане.
Приложение:
1. Приложение №1 – диск с имоти с НТП – „полски път“ и напоителни канали, които не функционират
2. Средно годишно рентно плащане по съответните землища

Настоящото решение за поправка на очевидна фактическа грешка е неразделна част от Протокол № 4 / 20. 12.2019г. и следва да се обяви по реда на обявяване на протокола.

 

Важни съобщения

График на комисиите за шесто редовно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам засед...

Обява за дневния ред на шестото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и дей...

Допълнение към График 5

Във връзка с предстоящото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания н...

График 5

Във връзка с предстоящото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания н...

О Б Я В А №5

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и дей...