Сряда, 05 Юли 2023 13:11

ПРОТОКОЛ № 42/30.06.2023 г.

      На 30.06.2023 г., от 9:30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет - Созопол, се проведе ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет - Созопол, под ръководството на Георги Пинелов – председател на Общински съвет - Созопол. На заседанието присъстваха шестнадесет общински съветника, кметът Тихомир Янакиев, заместник-кметът Тодор Дамянов, заместник-кметът Румен Кисьов,  представители на общинска администрация, кметове и кметски наместници.

 Георги Пинелов: Добър ден, колеги, добър ден и на кмета г-н Янакиев, заместник-кмета Дамянов, заместник-кмета Кисьов и служители на общинска администрация. Добър ден и на гостите.

 Като за начало ще направя проверка на кворума поименно: Присъстваме 12 общински съветника. Колеги, имаме кворум и може да стартираме заседанието. Сега по правилник преминаваме към дневния ред. Имате  ли  въпроси  и  предложения  по  него, колеги? Не виждам! Тогава нека да гласуваме.

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 11

За: 11

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №1062

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред: 

I. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби:

 Докладна записка №408/08.06.2023 г. от Георги Пинелов – председател на Общински съвет - Созопол относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Созопол и неговите комисии за периода 01.12.2022 г. – 31.05.2023 г.

 II. Доклад на комисията по финанси и бюджет, международни проекти и програми:

 Докладна записка №410/12.06.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Актуализация на утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2023 година във функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“.  

Докладна записка №412/13.06.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Предложение за изменение и допълнение на решение № 1019/28.04.2023 г. на Общински съвет – Созопол.

 Докладна записка №415/13.06.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответна тарифа, валидна за 2024 г. за територията на община Созопол, във връзка със заявление № 94-00-836 / 17.03.2023 г.

  III. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:

 Докладна записка №380/31.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.40.28, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Ачмите“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един урегулиран поземлен имот, с отреждане „за туристически чифлици“ .

 Докладна записка №381/31.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 67800.10.333, 67800.10.446 и 67800.10.369, по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност “Мапи“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт”.

 Докладна записка №382/31.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.3.163, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Акра“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като в имота се обособи един урегулиран поземлен имот, с отреждане „за жилищна сграда“.

 Докладна записка №395/02.06.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населеното място, за обект: „Трасе на кабелна линия към фотоволтаична централа 197 950 W в урегулиран поземлен имот ІІ-293/ поземлен имот с идентификатор 14249.501.131 по кадастрална карта/ , в квартал 21 по плана на с. Габър“.

 Докладна записка №397/05.06.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 63015.506.514, по Кадастралната карта на с. Атия, общ. Созопол, земеделска територия, в зоната по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, местност “Старо селище“, с цел промяна предназначението, с отреждане „за  жилищно строителство“. 

 Докладна записка №398/05.06.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 81178.5.311, 81178.5.312, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, и обединяване  с ПИ 81179.5.313 ( УПИ II-313 )  местност “Таласакра“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот с отреждане за курорт и допълващи дейности, за “изграждане на сгради за отдих и курорт”.

 Докладна записка №399/05.06.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническа инфраструктура, извън границите на населеното място, за обект  “Външно електрозахранване - кабелна линия 1kV (киловолт) ТП 1-Вършило до ФЕЦ в ПИ 12975.501.586 /УПИ I-в кв.1/ с. Вършило , Община Созопол.

 Докладна записка №400/06.06.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: 1.Предложение за включване на обект (проект) като общински от първостепенно значение към  Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2023 г., приета с  Решение № 940 по Протокол №37/30.01.2023 г. на Общински съвет Созопол.

 1. Разрешение по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – план за улична регулация /ПУП – ПУР/, свързващ строителните граници на гр. Черноморец с археологически обект „Крепост Акра“.
 2. Одобряване на задание по чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – план за улична регулация /ПУП – ПУР/, свързващ строителните граници на гр. Черноморец с археологически обект „Крепост Акра“. III. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост: 

Докладна записка №372/23.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Искане за безвъзмездно предоставяне на недвижим имот с идентификатор 67800.36.413 - държавна собственост,  на Община Созопол с цел изграждане на техническа инфраструктура – част „Улица IV клас, като продължение на улица с О.Т. 956-957/кв.Мисаря/ до връзката с общински път BGS1220/ II-99, Созопол-Приморско-в.с.Дюни”, м.“Мисаря“.

 Докладна записка №374/23.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Искане за безвъзмездно предоставяне на недвижим имот с идентификатор 67800.40.180 - държавна собственост,  на Община Созопол с цел изграждане на нова водна камера към съществуващ НВ/наборен водоем/, местност „Синетудис“, „Каваци“ V-3500.

 Докладна записка №376/25.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с планоснимачен №38, землище с. Росен, местност „Росенец“, Община Созопол.

 Докладна записка №387/01.06.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот (ПИ) с планоснимачен № (пл. №) 135.17, находящ се в общ. Созопол, землище на с. Крушевец, площ 2 224 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)".

 Докладна записка №396/02.06.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба на земя- частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда по реда на чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост в Поземлен имот с идентификатор № 32737.501.228, с. Индже войвода, ул. “Стара планина“, Община Созопол.

 Докладна записка №407/07.06.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда - частна общинска собственост, с идентификатор 67800.503.573.7.16, с площ от 26,43 квадратни метра (кв. м.), предназначение на самостоятелния обект: „За търговска дейност“, находящ се общ. Созопол, гр. Созопол, ул. "Републиканска".

 Докладна записка №413/13.06.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, с идентификатор 40124.90.87, с площ 4 190 квадратни метра (кв.м.), намиращ се в общ. Созопол, с. Крушевец, местност „Аязмото“.

 Докладна записка №414/13.06.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.2, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", площ 600 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)".

 

 Георги Пинелов: Давам думата на г-н Андонов, председател на комисията по  „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“, да представи становището на комисията.

 Станимир Андонов: Становище  на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“.

 На 22.06.2023 г. от 14:00 часа, се проведе заседание на комисията „ Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби “.

 На заседанието присъстваха: Станимир Андонов – председател, Димитринка Господинова – член, Желязко Иванов – член. Отсъстваха Панайот Рейзи и Анета Филипова, която предупреди, че ще отсъства.

 На заседанието присъстваха още:  Георги Пинелов –  председател на Общинския съвет; Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол; Тодор Дамянов – заместник-кмет на Община Созопол; Галина Георгиева – директор на дирекция АПИО; Общински съветници; Служители от общинска администрация; Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет- Созопол.

 Разгледа са следната докладна записка:

  Докладна записка №408/08.06.2023 г. от Георги Пинелов – председател на Общински съвет - Созопол относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Созопол и неговите комисии за периода 01.12.2022 г. – 31.05.2023 г.

 Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След  гласуване и в резултат от три гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение така, както е по докладната.

 Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари? Няма. Тогава да гласуваме!

 РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 13

За: 13

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №1063

Общински съвет Созопол прие

 На основание чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.10, ал. 2, т.10 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, Общински съвет – Созопол приема Отчет за дейността на Общински съвет – Созопол и неговите комисии за периода от 01.12.2022 г. – 31.05.2023 г., като същия следва да бъде публикуван на интернет – страницата на Общински съвет – Созопол.

  

Станимир Андонов: Уважаеми г-н Председател, това беше докладната записка, разгледана на комисия.

 Георги Пинелов: Благодаря на г-н Андонов. Давам думата на Димитринка Господинова, председател на комисията по „Финанси, бюджет, международни проекти и програми“.

 Димитринка Господинова: Становище на комисията  по „Финанси, бюджет, международни  проекти  и  програми“.

 На 22.06.2023 г. от 14:10 ч., се проведе редовно заседание на комисията по „Финанси и бюджет международни проекти и програми” , на което присъстваха четири члена на комисията, Цветелин Георгиев отсъстваше.

 На заседанието присъстваха още:  Георги Пинелов – председател на Общинския съвет; Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол; Тодор Дамянов – заместник-кмет на Община Созопол; Общински съветници; Служители от общинска администрация; Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет- Созопол; Галина Георгиева – директор на дирекция АПИО.

 Разгледани бяха следните докладни: 

Докладна записка №410/12.06.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Актуализация на утвърдения списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2023 година във функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“.  

 Въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване и с резултат от четири гласа „За“ – докладна записка № 410 влиза за разглеждане на общинска сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение, така както е по докладната.

 Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари? Не виждам. Тогава да гласуваме!

 РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 14

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 0

  

РЕШЕНИЕ №1064

Общински съвет Созопол прие 

Общински съвет Созопол извършва актуализация на списъка на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи за 2023 година, както следва: 

 1. Общински съвет Созопол извършва актуализация на списъка на пътуващите във функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ , както следва: 

1.1. Й. В. Й. - Главен уредник Археологически музей, с право на транспортни разходи по маршрут гр. Бургас – гр. Созопол – гр. Бургас. 

 

Димитринка Господинова: Докладна записка №412/13.06.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Предложение за изменение и допълнение на решение № 1019/28.04.2023 г. на Общински съвет – Созопол.

 Въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване и с резултат от четири гласа „За“ – докладна записка № 412 влиза за разглеждане на общинска сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение така както е по докладната.

 Георги Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Не виждам. Тогава да гласуваме!

 РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 14

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 0

  

РЕШЕНИЕ №1065

Общински съвет Созопол прие 

 1. ИЗМЕНЯ точка 3 от Решение № 1019/28.04.2023 г. на Общински съвет – Созопол, както следва:

                  „3. Възлага на  Кмета на Община Созопол да отправи искане и да сключи договор за издаване на банкова гаранция в размер на 2 420 /две хиляди четиристотин и двадесет/ лева, със срок на валидност 26.05.2026 г., обезпечаваща финансовото изпълнение на превантивните и оздравителни мерки в предвидените от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети случаи за Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Созопол, Приморско и Царево.“;

 1. ДОБАВЯ нова т.4 в Решение № 1019/28.04.2023 г. на Общински съвет – Созопол със следното съдържание:

      „4. Възлага на Кмета на община Созопол да предостави обезпечение по банковата гаранция, посочена в т.3, а именно: Залог на вземане от сметка на община Созопол при „ЦКБ“ АД в размер на 110% от бaнковата гаранция, учреден по реда на Закон за договорите за финансово обезпечение.“

  

Димитринка Господинова: Докладна записка №415/13.06.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответна тарифа, валидна за 2024 г. за територията на община Созопол, във връзка със заявление № 94-00-836 / 17.03.2023 г.

 Общинският съветник Станимир Андонов, за да не се подведат таксиметровите шофьори, обясни, че решението по докладната записка ще влезе в сила на 01.01.2024 г. 

Общинският съветник Красимира Германова попита дали е нормално сега да се гласува от този Общински съвет, при положение, че есента ще има нов. 

Кметът на общината г-н Янакиев обясни, че това е по настояване на таксиметровите шофьори, тъй като миналата година са изтървали срока, но решението ще влезе в сила на 01.01.2024 г. Каза също, че срокът за подаване е 31.10.2023 г. и не се знае още колко сесии ще има дотогава и не е проблем сега да се вземе решение. 

След гласуване и с резултат от четири гласа „За“ – докладна записка № 415 влиза за разглеждане на общинска сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение така както е по докладната. 

Георги Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Не виждам! Тогава да гласуваме! 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 12

За: 12

Против: 0

Въздържали се: 0 

 

РЕШЕНИЕ №1066

Общински съвет Созопол прие 

 1. Общински съвет Созопол определя минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа считано от 01.01.2024 г. валидна за територията на община Созопол, където е издадено разрешението за таксиметров превоз на пътници: 

            1.1. Определя тарифа с минимални цени за таксиметров превоз на пътници за територията на община Созопол:

 • Дневна тарифа за един километър пробег – 2,00 лв;
 • Нощна тарифа за един километър пробег – 3,00 лв;

            1.2. Определя тарифа с максимални цени за таксиметров превоз на пътници за територията на община Созопол:

 • Дневна тарифа за един километър пробег – 2,50 лв;
 • Нощна тарифа за един километър пробег – 3,75 лв;

            Дневната тарифа важи от 06:00 часа до 22:00 часа, а нощната тарифа важи от 22:00 часа до 06:00 часа.

 

Димитринка Господинова: Г-н Председател, това бяха докладните записки, разгледани от комисията. 

Георги Пинелов: Благодаря, г-жо Господинова! Сега давам думата на Андрей Николов да представи становище на комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”. 

Андрей Николов: Становище на комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”. 

На 22.06.2023 г. от 14:20 часа, се проведе заседание на комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”. В работата на комисията взеха участие всички членове. 

На заседанието присъстваха още:  Георги Пинелов – председател на Общински съвет; Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол; Тодор Дамянов – заместник-кмет на Община Созопол; Общински съветници; Служители от общинска администрация; Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет - Созопол; Галина Георгиева – директор на дирекция АПИО. 

Разгледаха се следните докладни записки: 

Докладна записка №380/31.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.40.28, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Ачмите“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един урегулиран поземлен имот, с отреждане „за туристически чифлици“ . 

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След  гласуване и в резултат от пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение така, както е по докладната. 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Не виждам. Тогава да гласуваме. 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 14

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 0 

 

РЕШЕНИЕ №1067

Общински съвет Созопол прие 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.16 от Закона за устройство на територията,  Общински съвет – Созопол  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.40.28, по Кадастралната карта на гр.Черноморец, земеделска територия, местност “Ачмите“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи: един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане „за туристически чифлици“ .

При изработване на плана за регулация и застрояване, за новообразуваният урегулиран поземлен имот, с отреждане „за туристически чифлици “, да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 8%,  кота корниз Нмак.=7.0 метра, К. инт. мак. = 0,25 и минимална площ за озеленяване 80%, като ½ от нея да е отредена за лозя и овощни насаждения. Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. Бъдещата разработка, на Подробния устройствен план – План регулация и застрояване, да се съобрази с комуникационно - транспортен план за обект :осигуряване на транспортен достъп до ПИ 81178.40.28 при км.9+750 на път II-99-дясно  , приет с Протокол №128/22.12.2022 г., в изпълнение на Заповед №РД-11-38/09.03.2022 г.на Директора  на Областно пътно управление-Бургас. Да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001 г.,  за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията,  Общински  съвет  Созопол  одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

  

Андрей Николов: Докладна записка №381/31.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 67800.10.333, 67800.10.446 и 67800.10.369, по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност “Мапи“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт”.

 Общинският съветник Станимир Андонов отбеляза, че липсва страница от Приложение №10.

 След  гласуване и в резултат от пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение така, както е по докладната.

 Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Не виждам. Тогава нека да гласуваме!

 РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 14

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №1068

Общински съвет Созопол прие 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 67800.10.333, 67800.10.446 и 67800.10.369, по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност “Мапи“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за „сгради за отдих и курорт “

                 При изработване на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване, да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 30%,  кота корниз   Н мак.=10.00 метра, К.инт. мак.=1,0 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

                 Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. При изработване на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване да се съгласува с Министерство на културата, Национален институт за недвижимото културно наследство. В бъдещата разработка на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване, да се запазят приетите и одобрени улични регулации - улична регулация одобрена с Решение №598 от Протокол №25/31.07.2013 г., на Общински съвет Созопол, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001 г.,  за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД , преди  внасянето му за приемане и одобряване.           

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Созопол одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  Подробен устройствен план – план регулация и застрояване.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията. 

 

Андрей Николов: Докладна записка №382/31.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.3.163, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Акра“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като в имота се обособи един урегулиран поземлен имот, с отреждане „за жилищна сграда“.

 Тук г-н Андонов констатира грешки във втори абзац от обяснителната част на докладната и инж. Иванка Хльостарова каза, че ще бъде поправено.

 След  гласуване и в резултат от пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение така, както е по докладната.

 Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Не виждам. Тогава, нека да гласуваме! 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 14

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 0 

 

РЕШЕНИЕ №1069

Общински съвет Созопол прие 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1 , чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.3.163, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Акра“, землище на гр.Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособяr: един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот с отреждане „за жилищна сграда“.

При изработване на плана за регулация и застрояване, за новообразуваният урегулиран поземлен имот да  се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 20%,  кота корниз Нмак.=7.50 метра, К.инт. мак.=0,5 и минимална площ за озеленяване 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.          

Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка, на Подробния устройствен план – План регулация и застрояване, да се запазят приетите и одобрени  улични регулации: на улица, одобрена със Заповед  №8-Z/16.02.2023 г., на Кмета на Община Созопол, влязла в сила с констативен акт от 20.04.2023 г. , да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001 г.,  за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията,  Общински  съвет  Созопол  одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията. 

 

Андрей Николов: Докладна записка №395/02.06.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населеното място, за обект: „Трасе на кабелна линия към фотоволтаична централа 197 950 W в урегулиран поземлен имот ІІ-293/ поземлен имот с идентификатор 14249.501.131 по кадастрална карта/ , в квартал 21 по плана на с. Габър“.

 Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След  гласуване и в резултат от пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение така, както е по докладната.

 Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари? Не виждам. Тогава нека да гласуваме.

 РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 14

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 0

  

РЕШЕНИЕ №1070

Общински съвет Созопол прие 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населените места, за обект: „Трасе на кабелна линия към фотоволтаична централа 197 950 W в урегулиран поземлен имот ІІ-293/ поземлен имот с идентификатор 14249.501.131 по кадастрална карта/ , в квартал 21 по плана на с. Габър“.
 2. Подробният устройствен план – парцеларен план да се изработи при спазване на изискванията на Закона за устройство на територията, Наредба №8/14.06.2001 г., за обема и съдържанието на устройствените планове, да се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД  и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
 3. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Созопол одобрява  задание  за  изработване  на   проект  за  Подробен устройствен план – парцеларен план  за обект: „Трасе на кабелна линия към фотоволтаична централа 197 950 W в урегулиран поземлен имот ІІ-293 / поземлен имот с идентификатор 14249.501.131 по кадастрална карта/ , в квартал 21 по плана на с. Габър“.
 4. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.25, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи във връзка  с чл.25, ал.3, т.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи , Общински съвет - Созопол, дава предварително съгласие за изработване на ПУП-ПП „За трасе на кабелна линия към фотоволтаична централа 197 950 W в урегулиран поземлен имот ІІ-293                  / поземлен имот с идентификатор 14249.501.131 по кадастрална карта/ , в квартал 21 по плана на с.Габър“, преминаваща  през ПИ с идентификатори 14249.40.382- общинска публична собственост, територия за транспорт, с НТП-за местен път, ПИ с идентификатори 14249.132.3 частна  собственост, с НТП – нива и ПИ с идентификатори 14249.164.361 – общинска частна собственост, земеделска земя, с НТП – пасище. Срокът на валидност на предварителното съгласие е три години, считано от датата на влизане в сила на решението.

Настоящето решение да се разгласи, съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията, като същото не подлежи на оспорване, съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация, по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията. 

 

Андрей Николов: Докладна записка №397/05.06.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 63015.506.514, по Кадастралната карта на с. Атия, общ. Созопол, земеделска територия, в зоната по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, местност “Старо селище“, с цел промяна предназначението, с отреждане „за  жилищно строителство“. 

 Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След  гласуване и в резултат от пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение така, както е по докладната.

 Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Не виждам. Тогава нека да гласуваме!

 РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Въздържал се

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 15

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 1

  

РЕШЕНИЕ №1071

Общински съвет Созопол прие 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а,ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, и чл.16 от Закона за устройство на територията,  Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 63015.506.514, по Кадастралната карта на с. Атия, общ. Созопол, извън границите на населеното място, земеделска територия, в зоната по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, местност “Старо селище“, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот с отреждане „за  жилищно строителство“.  При изработване на план регулация и застрояване да се спазят следните  параметри на застрояване за устройствена зона Жм (7), съгласно действащия ОУП на Община Созопол: плътност на застрояване мак.40%, Кота корниз Нмак.=10.00м., К.инт. мак.=1,2 и минимална площ за озеленяване 40%.

                 Към проекта да се изработят схеми по части , в съответствие с  чл.108, ал.2  от  ЗУТ.  В бъдещата разработка на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване да се запазят приетите и одобрени улични регулации - улица с осови точки 353-352-351-350, одобрена  със Заповед №8-Z-168 от 16.02.2023 г. влязла в сила с констативен акт на 20.04.2023 г, , на Община Созопол, одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001 г.,  за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  .

 1.  На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Созопол одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  Подробен устройствен план – план регулация и застрояване .

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

 Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията. 

 

Андрей Николов: Докладна записка №398/05.06.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 81178.5.311, 81178.5.312, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, и обединяване  с ПИ 81179.5.313 ( УПИ II-313 )  местност “Таласакра“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот с отреждане за курорт и допълващи дейности, за “изграждане на сгради за отдих и курорт”.

 Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След  гласуване и в резултат от пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение така, както е по докладната.

 Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Не виждам. Тогава нека да гласуваме!

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Въздържал се

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 15

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 1

  

РЕШЕНИЕ №1072

Общински съвет Созопол прие 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, и чл.16 от Закона за устройство на територията, чл.67а , ал.1 от ППЗОЗЗ Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване в обхват на поземлени имоти с идентификатори 81178.5.311 и 81178.5.312, като се обединят с ПИ 81178.5.313 ( УПИ II-313 ) и се обособи един нов урегулиран поземлен имот II - 5.311,5.312, 5.313, м. Таласакра землището на гр. Черноморец, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане  на “сгради за отдих и курорт” .

                 При изработване на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване да се спазят следните параметри на  застрояване: за охранителна зона „А“ плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз  Н мак .=7.50 метра, К.инт. мак.= 0,5 и минимална площ за озеленяване 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност; за охранителна зона „Б“ плътност на застрояване мак. 30%, кота корниз  Н мак.=10.00 метра, К. инт. Мак .=1,0 и  минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

                 Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001 г.,  за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД , преди  внасянето му за приемане и одобряване.           

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Созопол одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  Подробен устройствен план – план регулация и застрояване. 

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

  

Андрей Николов: Докладна записка №399/05.06.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническа инфраструктура, извън границите на населеното място, за обект  “Външно електрозахранване - кабелна линия 1kV (киловолт) ТП 1-Вършило до ФЕЦ в ПИ 12975.501.586 /УПИ I-в кв.1/ с. Вършило , Община Созопол.

 Г-н Андонов обясни, че по време на първата комисия по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“ е констатирал липсваща страница по предварителният договор, но не е добавена. Инж. Хльостарова каза, че и при тях в Общината е приложен по същият начин.

 След  гласуване и в резултат от пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение така, както е по докладната.

 Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Не виждам. Тогава нека да гласуваме!

 РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 16

За: 16

Против: 0

Въздържали се: 0

  

РЕШЕНИЕ №1073

Общински съвет Созопол прие 

 1. 1.  На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, във връзка с чл.110,ал.1,т.5 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план, за обект на техническата инфраструктура, извън границите на населеното място , за обект:  “Външно електрозахранване - кабелна линия 1kV (киловолт) ТП 1-Вършило до ФЕЦ в ПИ 12975.501.586 /УПИ I- в кв.1/ с. Вършило ,Община Созопол преминаващ през следните имоти ПИ 12975.47.8 с НТП за селскостопански ,горски ,ведомствен път ; Трайно предназначение на територията -земеделска ;вид собственост -Общинска публична; ПИ 12975.225.25 с НТП местен път ;Трайно предназначение на територията на транспорта; вид собственост -Общинска публична; ПИ 12975.501.542 С НТП за друг вид поземлен имот за движение и транспорт; Трайно предназначение на територията -урбанизирана ; вид собственост Общинска публична ; ПИ 12975.51.586 с НТП ниско застрояване /до 10 м./;Трайно предназначение на територията -урбанизирана ;вид собственост- частна ;

    ПУП – ПП  да  се  изработи  при  спазване  на  изискванията  на  ЗУТ,  ЗУЧК, Закона за пътищата, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове,  и да се съгласува  предварително, по реда на чл.127, ал.2, във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД, „БТК”АД преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява  задание  за  изработване  на   проект  за  ПУП – ПП за обект : “Външно електрозахранване - кабелна линия 1kV (киловолт) ТП 1-Вършило до ФЕЦ в ПИ 12975.501.586 /УПИ I- в кв.1/ с. Вършило , Община Созопол.                 

Настоящето решение да се разгласи, съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от ЗУТ, като същото не подлежи на оспорване, съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от ЗУТ.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация, по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

 

Андрей Николов: Докладна записка №400/06.06.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: 1.Предложение за включване на обект (проект) като общински от първостепенно значение към  Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2023 г., приета с  Решение № 940 по Протокол №37/30.01.2023 г. на Общински съвет Созопол.

 1. Разрешение по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – план за улична регулация /ПУП – ПУР/, свързващ строителните граници на гр. Черноморец с археологически обект „Крепост Акра“.
 2. Одобряване на задание по чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – план за улична регулация /ПУП – ПУР/, свързващ строителните граници на гр. Черноморец с археологически обект „Крепост Акра“.

 Г-н Станимир Андонов попита дали не трабва да има срок за възражение в уведомлението и г-жа Хльостарова му обясни, че не трабва, защото в него само уведомяват РИОСВ за инвестиционното намерение на Общината.

 След  гласуване и в резултат от пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение така, както е по докладната.

 Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Не виждам. Тогава нека да гласуваме!

 РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 16

За: 16

Против: 0

Въздържали се: 0

  

РЕШЕНИЕ №1074

Общински съвет Созопол прие 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, и във връзка с §5, т.73 от Допълнителни разпоредби на Закон за устройство на територията допълва годишна програма за 2023 г., приета с Решение № 940 по Протокол №37/30.01.2023 г. на Общински съвет Созопол, с обект: Подробен устройствен план – план за улична регулация /ПУП – ПУР/,  свързващ строителните граници на гр. Черноморец с археологически обект „Крепост Акра“, преминаващ през ПИ с идентификатори 81178.3.196; 81178.4.28;  81178.4.29 и 81178.502.90  по КК на гр. Черноморец, като свързан със социално икономическото развитие на общността и с предназначение за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение, като го обявява за обект от първостепенно значение за Община Созопол.
 2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.110, ал.1, т.2, чл.108, ал.2 и чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Созопол разрешава изработване на Подробен устройствен план – план за улична регулация /ПУП – ПУР/, свързващ строителните граници на гр. Черноморец с археологически обект „Крепост Акра“, преминаващ през ПИ с идентификатори 81178.3.196; 81178.4.28;  81178.4.29 и 81178.502.90  по КК на гр. Черноморец.

В бъдещата разработка, на ПУП - ПУР, да се запазят приетите и одобрени  улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001 г.,  за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД и да се представи становище на РИОСВ – Бургас, преди внасянето му за приемане и одобряване.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Созопол одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план – план за улична регулация /ПУП – ПУР/, свързващ строителните граници на гр. Черноморец с археологически обект „Крепост Акра“, преминаващ през ПИ с идентификатори 81178.3.196; 81178.4.28;  81178.4.29 и 81178.502.90  по КК на гр. Черноморец.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ.

 

Андрей Николов: Уважаеми г-н Председател, това бяха докладните записки, разглеждани на комисия. 

Георги Пинелов: Благодаря, г-н Николов! Давам думата на Желязко Иванов- председател на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”, да прочете становището на поверената му комисия.

 Желязко Иванов: На 22.06.2023 г. от 14:30 часа, се проведе заседание на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”. След направена проверка присъстваха четири члена на комисията, Катя Стоянова отсъстваше.

 На заседанието присъстваха още: Георги Пинелов – председател на Общинския съвет; Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол; Тодор Дамянов – заместник-кмет на Община Созопол; Галина Георгиева – директор на дирекция АПИО; Общински съветници; Служители от общинска администрация; Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет - Созопол.

 Разгледаха се следните докладни записки: 

Докладна записка №372/23.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Искане за безвъзмездно предоставяне на недвижим имот с идентификатор 67800.36.413 - държавна собственост,  на Община Созопол с цел изграждане на  техническа инфраструктура – част „Улица IV клас, като продължение на улица с О.Т. 956-957 /кв.Мисаря/ до връзката с общински път BGS1220/ II-99, Созопол-Приморско-в.с.Дюни”, м.“Мисаря“.

 Кметът на общината г-н Янакиев обясни, че това е връзката, която ще се направи между парцела, който е отреден за автогара в квартал «Мисаря» и околовръстният път, който минава над Созопол. Каза също, че това е последната фаза, и че дори и да има една по-малка автогара, а после да правят по-голяма, е необходимо да я има тази връзка.

 Председателят на Общински съвет Георги Пинелов попита дали правилно е изписан пътят „Созопол-Приморско-в.с. Дюни” и дали не трябва да е „Созопол-в.с. Дюни-Приморско“ и г-н Янакиев каза, че е сгрешено.

 Юристът на Община Созопол Галина Георгиева внесе предложение навсякъде, където е изписано „Созопол-Приморско-в.с. Дюни”, да се чете „Созопол-в.с. Дюни-Приморско“.

 След гласуване и с резултат от четири гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка да се разглежда на общинска сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение така, както е по докладната.

 Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Не виждам. Тогава нека да гласуваме!

 РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 14

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №1075

Общински съвет Созопол прие 

        1.Общински Съвет Созопол на основание чл.21, ал.1 , т.8 ,т.12 и т.23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл.8, ал.9, т.5 от Закона за общинската собственост, §5, т.73 от Допълнителни разпоредби на Закон за устройство на територията и чл.73, ал.1, т.2 от Закон за горите,  обявява обект  „Улица IV клас, като продължение на улица с О.Т. 956-957/кв.Мисаря/ до връзката с общински път BGS1220/ II-99, Созопол-в.с.Дюни-Приморско ”  в поземлен имот 67800.36.413 за общински от първостепенно значение и допълва  Раздел ІХ от  Програмата  за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за  2023 г, одобрена с решение №940/30.01.2023 г.

 2.Общински съвет Созопол, на основание чл.8 ал.1 от Закон за общинска собственост и чл.21, ал.1, т.8 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.54, ал.2 от  Закон за държавната собственост , дава своето съгласие да бъде отправено искане от Община Созопол до Министерски Съвет за предоставянето на безвъзмездно собствеността върху имот -държавна собственост, поземлен имот 67800.36.413,  област Бургас, община Созопол, гр. Созопол, м. Св. Марина, вид собств. Държавна публична, вид територия Територия на транспорта, НТП За местен път, площ 1090 кв. м, стар номер 036036 и възлага на Кмета на Община Созопол да отправи предложението до държавата  с цел задоволяване на обществени потребности от местно значение .

      Предоставянето на  имота  да е с цел реализирането на нова пътна връзка „Улица IV клас, като продължение на улица с о.т. 956-957/кв.Мисаря/ до връзката с общински път BGS1220/ II-99, Созопол-в.с. Дюни-Приморско II-99 Созопол”

     3.Възлага  на Кмета на Община Созопол изготвянето на предложението с конкретна информация до областен управител на Област Бургас, до Министър на регионално развитие и Министър на земеделие и храни, с цел внасяне на предложението в Министерски съвет за приемане на решения, за предоставянето на имота за нуждите на общината.

 

 Желязко Иванов: Докладна записка №374/23.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Искане за безвъзмездно предоставяне на недвижим имот с идентификатор 67800.40.180 - държавна собственост,  на Община Созопол с цел изграждане на нова водна камера към съществуващ НВ „Каваци“ V-3500.

 Галина Георгиева от името на вносителя направи допълнение, в относно след съкращението “НВ” да се изпише в скоби „наборен водоем“ и по предложение на г-н Андонов да се добави и къде се намира имота.

 След гласуване и с резултат от четири гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка да се разглежда на общинска сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение така, както е по докладната.

 Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Не виждам. Тогава нека да гласуваме!

 РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 14

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 0 

 

РЕШЕНИЕ №1076

Общински съвет Созопол прие 

1.Общински Съвет Созопол на основание чл.21, ал.1 , т.8 ,т.12 и т.23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл.8, ал.9, т.5 от Закона за общинската собственост, §5, т.73 от Допълнителни разпоредби на Закон за устройство на територията и чл.73, ал.1, т.2 от Закон за горите,  обявява обект   „Изграждане на нова водна камера към съществуващ на НВ „Каваци“ V-3500m3“ в поземлен имот 67800.40.180 за общински от първостепенно значение и допълва  Раздел ІХ от  Програмата  за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за  2023 г, одобрена с решение №940/30.01.2023 г.

 1. Общински съвет Созопол, на основание чл.8 ал.1 от Закон за общинска собственост и чл.21, ал.1, т.8 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.54,ал.2 от Закон за държавната собственост , дава своето съгласие да бъде отправено искане от Община Созопол до Министерски съвет за предоставянето на безвъзмездно собствеността върху имот -държавна собственост, поземлен имот 67800.40.180, област Бургас, община Созопол, гр. Созопол, м. СИНЕТУДИС, вид собств. Държавна частна, вид територия Урбанизирана, с НТП За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, целият с площ 9565 кв. м,, и възлага на Кмета на Община Созопол да отправи предложението до държавата с цел задоволяване на обществени потребности от местно значение    Предоставянето на  имота  да е с цел реализирането на обект „Изграждане на нова водна камера към съществуващ  НВ „Каваци“ V-3500m3“
 2. Възлага на Кмета на Община Созопол изготвянето на предложението с конкретна информация до областен управител на Област Бургас, до Министър на регионално развитие и Министър на земеделие и храни, с цел внасяне на предложението в Министерски Съвет за приемане на решения, за предоставянето на имота за нуждите на общината и изпълнението на строителните дейности по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Изграждане на ВиК инфраструктура“ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. 

 

Желязко Иванов: Докладна записка №376/25.05.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с планоснимачен №38, землище с. Росен, местност „Росенец“, Община Созопол. 

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След гласуване и с резултат от четири гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка да се разглежда на общинска сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение така, както е по докладната. 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари? Не виждам. Тогава нека да гласуваме.

 РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 16

За: 16

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №1052

Общински съвет Созопол прие 

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2023 год.“, приета с Решение №940/30.01.2023 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: 67 кв.м. ид.ч. /шестдесет и седем квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 61114.501.973/ЕКАТТЕ- шестдесет и една хиляди сто и четиринадесет, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – деветстотин седемдесет и три/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-457/03.07.2019 г. на ИД на АГКК находящ се в с. Равна гора, ул. “Ивайло“ №9, Община Созопол, целият с площ 1470 кв.м./хиляда четиристотин и седемдесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи:  61114.501.196, 61114.501.974, 61114.501.195, 61114.1.147, 61114.501.194, 61114.501.521;
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на Община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и собственика С. Л. Н. чрез продажба на: 67 кв.м. ид.ч. /шестдесет и седем квадратни метра идеални части/ от поземлен имот 61114.501.973/ЕКАТТЕ- шестдесет и една хиляди сто и четиринадесет, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – деветстотин седемдесет и три/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-457/03.07.2019 г. на ИД на АГКК находящ се в с. Равна гора, ул. “Ивайло“ №9, Община Созопол, целият с площ 1470 кв.м./хиляда четиристотин и седемдесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи:  61114.501.196, 61114.501.974, 61114.501.195, 61114.1.147, 61114.501.194, 61114.501.521,
 3. Одобрява експертна оценка №2023ЕО053/02.05.2023 г. на независим лицензиран оценител в размер на 1460,00 лв. /хиляда четиристотин и шестдесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на Община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба. 

 

Желязко Иванов: Докладна записка №387/01.06.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот (ПИ) с планоснимачен № (пл. №) 135.17, находящ се в общ. Созопол, землище на с. Крушевец, площ 2 224 квадратни метра (кв.м.), с Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и Начин на трайно ползване (НТП):"За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)".

 Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След гласуване и с резултат от четири гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка да се разглежда на общинска сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение така, както е по докладната.

 Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Тогава нека да гласуваме!

 РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

Въздържал се

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Въздържал се

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 16

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 2

  

РЕШЕНИЕ №1078

Общински съвет Созопол прие 

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2023 г.”, приета с Решение № 940/30.01.2023 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с планоснимачен № 135.17 /сто тридесет и пет, точка, седемнадесет/, с площ 2 224 кв.м. /две хиляди двеста двадесет и четири квадратни метра/, находящ се в община Созопол, землище на с. Крушевец, с Трайно предназначение на територията: „Земеделска“ и Начин на трайно ползване: "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)", по План на новообразуваните имоти, одобрен със Заповед РД-09-302/14.07.2004 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: север: улица; изток: пл. № 135.10; юг: пл. № 135.16, запад: 135.18, пл. №135.19.
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 2 и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да започне процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот - частна общинска собственост: Поземлен имот с планоснимачен № 135.17 /сто тридесет и пет, точка, седемнадесет/, с площ 2 224 кв.м. /две хиляди двеста двадесет и четири квадратни метра/, находящ се в община Созопол, землище на с. Крушевец, с Трайно предназначение на територията: „Земеделска“ и Начин на трайно ползване: "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)", по План на новообразуваните имоти, одобрен със Заповед РД-09-302/14.07.2004 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: север: улица; изток: пл. № 135.10; юг: пл. № 135.16, запад: 135.18, пл. №135.19.
 3. Одобрява експертна оценка №2023ЕО018/03.02.2023 г. на независим лицензиран оценител в размер на 79 800 лв. /седемдесет и девет хиляди и осемстотин лева/, която да послужи за начална тръжна продажна цена.

 

 1. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия по провеждането на процедурата и сключването на договор за покупко-продажба.

 

 

Желязко Иванов: Докладна записка №396/02.06.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба на земя- частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда по реда на чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост в Поземлен имот с идентификатор № 32737.501.228, с. Индже войвода, ул. “Стара планина“, Община Созопол.

 

По време на първата комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“ се констатира, че номера на скицата е сгрешен, но това не е поправено.

 

След гласуване и с резултат от пет гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка да се разглежда на общинска сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение така, както е по докладната.

 

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Не виждам. Тогава нека да гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Въздържал се

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

Въздържал се

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 16

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 2

РЕШЕНИЕ №1079

Общински съвет Созопол прие

 

 1. Общински съвет – град Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2023 год.“, приета с Решение №940/30.01.2023год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот 32737.501.228/ЕКАТТЕ- тридесет и две хиляди седемстотин тридесет и седем, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – двеста двадесет и осем/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-479/18.07.2019 г. на ИД на АГКК находящ се в с. Индже войвода, ул. “Стара планина“, община Созопол, целият с площ 449 кв.м./четиристотин четиридесет и девет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 32737.501.719, 32737.501.625, 32737.501.230, 32737.501.229;

2.Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.35 ал.3, от Закона за общинската собственост и чл.37 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да продаде на „Ралсита“ ЕООД: Поземлен имот  32737.501.228/ЕКАТТЕ- тридесет и две хиляди седемстотин тридесет и седем, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – двеста двадесет и осем/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-479/18.07.2019 г. на ИД на АГКК находящ се в с. Индже войвода, ул.“Стара планина“, община Созопол, целият с площ 449 кв.м./четиристотин четиридесет и девет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване за „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 32737.501.719, 32737.501.625, 32737.501.230, 32737.501.229,

 1. Одобрява експертна оценка №2023ЕО066/22.05.2023 г. на независим лицензиран оценител в размер на 12 060,00 лв. /дванадесет хиляди и шестдесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинският имот.
 2. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

 

Желязко Иванов: Докладна записка №407/07.06.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда - частна общинска собственост, с идентификатор 67800.503.573.7.16, с площ от 26,43 квадратни метра (кв. м.), предназначение на самостоятелния обект: „За търговска дейност“, находящ се общ. Созопол, гр. Созопол, ул. "Републиканска".

 

По време на първата комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“ точка 1 от описа на приложенията, беше констатирано, че регистрационния номер на акта е сгрешен, но не е поправен.

 

Гл. експерт в отдел УОС Атанас Мирчев обясни, че взима номерата, които са изписани на скицата, и че има разминаване между номерата, посочени в скицата и тези, които са в акта за общинска собственост.

 

Общинският съветник Станимир Андонов поиска юристите да кажат кое е правилно. Каза също, че номера на нотариалния акт е един и същ, но регистрационният е друг и може грешката да е в кадастъра.

 

Юристът на Общински съвет Созопол Иванка Кирязова каза, че в кадастъра трябва да се поправи номера.

 

След гласуване и с резултат от четири гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка да се разглежда на общинска сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение така, както е по докладната.

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Не виждам. Тогава нека да гласуваме.

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 16

За: 16

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №1080

Общински съвет Созопол прие

 

 1. Общински съвет - гр. Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 2 от ЗОС и чл. 16, ал. 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на Община Созопол да проведе публичен търг, с тайно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на имот - частна общинска собственост, а именно: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67800.503.573.7.16 /ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и три, поземлен имот - петстотин седемдесет и три, сграда - седем, самостоятелен обект – шестнадесет/, по КККР одобрени със Заповед № РД-18-60/04.10.2007 год., на изпълнителния директор на АГКК, с площ 26,43 кв.м. /двадесет и шест цяло и четиридесет и три квадратни метра/ и прилежащи части - идеални части от сградата 3,84 % /три цяло и осемдесет и четири процента/, брой нива на обекта 1 /едно/, с предназначение на самостоятелния обект: "За търговска дейност", находящ се в общ. Созопол, гр. Созопол, п.к. 8130, ул. "Републиканска", при граници и съседи на имота:

            -на същия етаж: 67800.503.573.7.15, 67800.503.573.7.17;

            -под обекта: няма;

            -над обекта: няма;

           

 1. На основание чл. 14, ал. 8 от ЗОС одобрява експертна оценка с № 2023ЕО067/31.05.2023 год., на имота изготвена от независим лицензиран оценител, в размер на 450 лв. /четиристотин и петдесет лева/, без включен ДДС, която да се използва за начална тръжна месечна наемна цена при провеждането на търга.

           

 1. Упълномощава кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по провеждането на процедурата и да сключи договор за наем със спечелилия участник.

 

 

Желязко Иванов: Докладна записка №413/13.06.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, с идентификатор 40124.90.87, с площ 4 190 квадратни метра (кв.м.), намиращ се в общ. Созопол, с. Крушевец, местност „Аязмото“.

 

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След гласуване и с резултат от четири гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка да се разглежда на общинска сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение така, както е по докладната.

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Не виждам.Тогава нека да гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Въздържал се

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 15

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 1

 

РЕШЕНИЕ №1081

Общински съвет Созопол прие

                                                                

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2023 год.”, приета с Решение № 940/30.01.2023 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижими имоти – частна общинска собственост: ПИ с идентификатор 40124.90.87 /ЕКАТТЕ – четиридесет хиляди сто двадесет и четири, кадастрален район – деветдесет, поземлен имот – осемдесет и седем/, с площ 4 190 кв.м. /четири хиляди сто и деветдесет квадратни метра/, ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 9 /девета/, находящ се в община Созопол, с. Крушевец, местност „Аязмото“, по КККР одобрени със Заповед № РД-18-250/24.08.2017 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници и съседи: 40124.90.95, 40124.90.97, 40124.90.96, 40124.90.575, 40124.90.43.
 2. Общински съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с 24 а, ал. 5 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи, разрешава на кмета на Община Созопол да проведе публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем за срок от 9 /девет/ години на имоти - частна общинска собственост, а именно: ПИ с идентификатор 40124.90.87 /ЕКАТТЕ – четиридесет хиляди сто двадесет и четири, кадастрален район – деветдесет, поземлен имот – осемдесет и седем/, с площ 4 190 кв.м. /четири хиляди сто и деветдесет квадратни метра/, ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория – 9 /девета/, находящ се в община Созопол, с. Крушевец, местност „Аязмото“, по КККР одобрени със Заповед № РД-18-250/24.08.2017 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници и съседи: 40124.90.95, 40124.90.97, 40124.90.96, 40124.90.575, 40124.90.43.
 3. Общински съвет Созопол одобрява така предложената пазарна цена за ПИ с идентификатор 40124.90.87 с площ 4 190 кв.м., ТПТ: „Земеделска“, НТП: „Изоставена орна земя“, категория 9 /девета/, в размер на 238,00 лв. /двеста тридесет и осем лева/, която да се ползва за начална годишна наемна цена при провеждане на търга.
 4. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички действия по провеждането на процедурата и сключване на договор със спечелилия кандидат.

 

Желязко Иванов: Докладна записка №414/13.06.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.2, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", площ 600 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)".

 

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След гласуване и с резултат от четири гласа - "За", комисията подкрепи докладната записка да се разглежда на общинска сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение така, както е по докладната.

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Тогава нека да гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

Въздържал се

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Въздържал се

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

Въздържал се

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

Въздържал се

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 15

За: 11

Против: 0

Въздържали се: 4

 

 

Георги Пинелов: Колеги, нека да гласуваме отново докладната, защото моят глас е отчетен грешно.

 

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

Въздържал се

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Въздържал се

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

Въздържал се

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

Въздържал се

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 16

За: 12

Против: 0

Въздържали се: 4

 

 

РЕШЕНИЕ №1082

Общински съвет Созопол прие

 

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2023 г.”, приета с Решение № 940/30.01.2023 год. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: ПИ с идентификатор 63015.506.2 /ЕКАТТЕ/ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и шест, поземлен имот – две/, с площ 600 кв.м. /шестстотин квадратни метра/, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", с ТПТ: „Земеделска земя“ и НТП: "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)", по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: 63015.506.475, 81178.40.341, 63015.506.580, 63015.506.3. 81178.40.214, 63015.506.1.
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 2 и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да продаде, чрез провеждането на публичен търг с тайно наддаване, следния недвижим имот - частна общинска собственост: ПИ с идентификатор 63015.506.2 /ЕКАТТЕ/ - шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район - петстотин и шест, поземлен имот – две/, с площ 600 кв.м. /шестстотин квадратни метра/, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", с ТПТ: „Земеделска земя“ и НТП: "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)", по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/24.04.2007 год. на изпълнителния директор на АГКК, при граници на имота: 63015.506.475, 81178.40.341, 63015.506.580, 63015.506.3. 81178.40.214, 63015.506.1.
 3. Одобрява експертна оценка № 2023ЕО071/08.06.2023 год., на независим лицензиран оценител в размер на 38 590,00 лв. /тридесет и осем хиляди петстотин и деветдесет лева/, да послужи за начална тръжна продажна цена.
 4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по провеждането на процедурата и да сключи договор за покупко-продажба, със спечелилия кандидат.

 

 

Желязко Иванов: Г-н Председател, това беше всичко от нашата комисия. Благодаря!

 

Георги Пинелов: Благодаря г-н Иванов! Колеги, сега по правилник имате думата за въпроси към кмета на общината г-н Тихомир Янакиев, но преди това искам да кажа, че във връзка с изпълнението на 6-месечния план за работа на Общински съвет Созопол давам думата на старши инспектор Димитър Русев – началник на Участък  „Пожарна безопасност и защита на населението“- гр. Созопол, който ще представи доклад за работата им за изминалата година, както и противопожарната готовност и безопасност на населението на територията на Община Созопол за предстоящият сезон. Г-н Русев, имате думата!

 

Димитър Русев – началник на Участък  „Пожарна безопасност и защита на населението“- гр. Созопол: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмете, уважаеми общински съветници, докладът е изготвен за едногодишен период от 01.07.2022 г. до 29.06.2023 г. „Пожарна безопасност и защита на населението“ извършва три основни дейности: пожарогасителна и спасителна дейност, превантивна дейност и контролна дейност. През едногодишния период са възникнали 103 броя произшествия на територията на община Созопол, като 81 броя са ликвидирани от екипи от участъка в Созопол, а другите 22 броя са ликвидирани от екипи на „Първа районна служба“ – гр. Бургас. Предвид отдалечеността на селата Крушевец, Присад, Зидарово, Габър, Вършило и Индже войвода, времето за реакция е много по-бързо от екипи от град Бургас и затова е така регламентирано осъществяването на оперативната дейност.

Пожари с преки материални загуби през този едногодишен период са 20 броя, като основно това са жилищни и битови сгради. Пожари без преки материални загуби 55 броя, оказване помощ на пострадали 1 брой, катастрофа с транспортни средства 3 броя, техническа помощ 20 броя, лъжливи и други. Като проблем, както и на миналогодишното заседание, на което изнасяхме доклад, също отчитаме участъците по локалните пътища. Така нареченият стар път Созопол – Черноморец – Атия – Росен /разклона за Росен/, тъй като тези пътища са една алтернатива за нашите екипи и за предвижване на техниката, в предвид настъпване на едно пътно транспортно произшествие, двете платна по основната пътна мрежа се затапват и се получава невъзможност да достигнем до мястото на произшествието. Тук апелирам и към кмета, и към общинския съвет, да се предприемат мерки относно поддържането и възстановяването на тези пътища и участъци.

Другото направление, в което осъществаваме дейност, това е контролната дейност. На територията на Община Созопол са извършени 6 броя комплексни проверки, 63 броя контролни проверки, извършват се и контролни проверки по спазване на правилата за пожаробезопасност в новостроящи се обекти и строежи - 61 броя, извършени са и други тематични проверки по отношение на отоплителният сезон, туристическият сезон, жътвена кампания, коледни и новогодишни празници и други – общо 62 броя. Издадени са 35 броя становища за съответствие с правилата и нормите за пожаробезопасност на инвестиционни проекти, издадени са 2 броя сертификати за съответствие на обекти, писмени разпореждания са връчени общо 36 броя, актове за установяване на административно наказателни нарушения 8 броя, ПБЗН е участвала в работата на ОЕСУТ на 12 заседания, участие в държавни приемателни комисии 15 броя. Това е по отношение на контролната дейност.

По отношение на превантивната дейност, която се осъществява на територията на община Созопол, основно се набляга на работата с подрастващото поколение. Тази година на територията на община Созопол на стадиона, се проведе областно състезание на тези младежки противопожарни отряди. В средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Созопол има създаден такъв отряд. Тази година на областното състезание отборът зае 5 място, имаме градация в сравнение с миналата година, с две места нагоре. Превантивна дейност се осъществява основно на територията на община Созопол по направление на туристическият сезон, хотелиерство и ресторантьорство. Извършват се обучения на обслужващ и ръководен персонал в такива обекти, особено в по-големите.

През изминалия период са проведени обучения на СИК, публикуват се материали в медии, разпространяват се диплянки по пенсионерски клубове, във връзка с отоплителният сезон се извършва превантивна дейност. Това е като цяло от службата. Благодаря ви!

 

Георги Пинелов: Колеги имате ли въпроси и коментари по изнесената информация? Г-н Янакиев, имате думата!

 

Тихомир Янакиев: Уважаеми г-н Русев, само искам да кажете кои точно пътища визирахте, че апелирате да се поддържат?

 

Димитър Русев: Отсечката от местност „Герени“, срещу бензиностанция „Петрол“, покрай „Градина“.

 

Тихомир Янакиев: Вътрешният път, който е към „Градина“?

 

Димитър Русев: Точно така, който е до град Черноморец.

 

Тихомир Янакиев: Под поддръжка визирате да се окастрят пътищата или да се асфалтират?

 

Димитър Русев: И създаване в това число на организация, защото при паркиране от двете страни на пътя лятото, знаем много добре за какво става въпрос, пожарната не може да премине и да достигне до произшествието.

 

Тихомир Янакиев: Аз мисля, че има знаци там. Организирано е движението, винаги е имало знаци. Има стопове на излизане от подходите. Не съм сигурен дали има поставен знак за паркирането. Проблемът е, че ние не можем да контролираме този път, там контролът се извършва от КАТ, не можем да изпратим паяк и няма как да го контролираме. Ще направим проверка на знаковото стопанство и каквото трябва да се осъвремени според плана, според транспортната ни схема, ще го направим. Правихме кастрене там, но тази година сме насочили усилията си към други пътища, които са вътрешни и също са в много тежко състояние от гледна точка на растителността.

 

Димитър Русев: Другата проблемна отсечка е достъпът до „Митков мост“. Доста се застрои там, оформиха се къмпинги, което създава предпоставка за реакция от наша страна.

 

Георги Пинелов: Колеги, други въпроси и коментари? Няма. Благодаря на старши инспектор Русев за съвместната работа през целият мандат и искам да Ви пожелая  спокойна, успешна  и безаварийна работа, както и да няма никакви пожари и инциденти.

 

Димитър Русев: Дай Боже, искрено се надяваме и ние. Ние работим, а някои плачат за жалост. Аз също искам да ви благодаря за подкрепата, както на кмета г-н Янакиев, така и на Общински съвет. Общи са ни целите!

 

Георги Пинелов: Колеги, сега имате думата за въпроси към кмета г-н Тихомир Янакиев. Андрей Николов, Илиян Стефанов, Цветелин Георгиев, Димитринка Господинова, Желязко Иванов и аз също имам няколко въпроса. Имате думата, г-н Николов!

 

Андрей Николов – общински съветник: Благодаря! Уважаеми г-н кмете, така и така сме още в темата за безопасност, аз искам да повдигна въпроса за безопасност на движението. Става въпрос за улица „Одеса“, в частност отсечката от кръстовището на ул. „Републиканска“ в посока МВР – станцията. Многократно съм сезиран от жители в този квартал на Созопол, че вече има и много туристи в града, движението става все по-интензивно. Знаково стопанство не съм сигурен дали са поставили знаци, защото пътят все пак беше нов, гаранционен и т. н., но хората освен знаци, настояват да бъдат поставени легнали полицаи, заради развитието на високата скорост там. Това е една от най-многолюдните зони в Созопол, радваме се на много подрастващи и трябва да осигурим тяхната безопасност. Това е първото ми предложение и моля да бъде взето решение по най-бързият начин. Лятото е почти в разгара си, знаем, че след него неминуемо ще дойде и отоплителният сезон. Една тема, която е много „чоплена“ в Общински съвет, съжалявам за думата, която използвах, но това е факт. Понеже годините са динамични, досега Общинското горско не се е сблъсквало с такъв добив на дърва и такава консумация от местното население. Миналата година почти 20 000 куб. бяха необходими. Назрява едно съмнение в нас дали ще можем да задоволим нуждите на жителите. На база новия лесоустройствен план знаем, че в отдела, ако е трябвало да има 1 000, то има 800 и т. н. Ще можем ли да задоволим нуждите за дърва за догодина? Благодаря!

 

Тихомир Янакиев: Уважаеми г-н Николов, относно първото Ви предложение, мисля, че …… г-н Петков, нямахме ли миналата седмица оглед на улица „Одеса“? Кога ще бъде поставен този легнал полицай?

 

Димитринка Господинова – общински съветник: Днес минах оттам и бяха поставени първите части. След станцията на МВР на ул. „Цар Асен Велики“.

 

Андрей Николов: Скоростта се развива към улица „Републиканска“, а не в другата посока.

 

Георги Пинелов: Аз подкрепям колегата г-н Николов. Вашият и моят син тренират на стадиона и като пресичат децата, наистина има опасност, точно преди кръстовището.

 

Тихомир Янакиев:  Доколкото знам, ще бъдат поставени два легнали полицая. Единият ще бъде горе, защото жителите там също настояваха да има, понеже с изграждането на новия квартал, който е на „Мисаря“, вече ще има достъп до по-интензивно движение. Това предполага, че ……., а улицата, където сме решили да го поставим, не съм видял там ли поставят в момента, но след като г-жа Господинова казва, че се поставя там, означава, че поне 700-800 метра има до края на улицата под наклон. Мисля, че е добро място за поставяне на легнал полицай, тоест има време, в което да се отбие скоростта. Вторият легнал полицай би трябвало да се постави някъде в рамките на стадиона.

 

Йордан Петков – директор на дирекция „УСТСД“: Да, точно под училището, където е кръстовището за училището, след него, където се стеснява.

 

Тихомир Янакиев: Кога ще бъде поставен?

 

Йордан Петков: Скоро, ще се опитаме по най-бързия начин да поръчаме. Вчера слагахме и в село Росен.

 

Тихомир Янакиев: Г-н Николов, да кажем, че в рамките на една седмица, ще бъде поставен и вторият легнал полицай. Относно дървата, това е една много тежка тема. Миналата година всички бяхте свидетели, че ние успяхме да се справим със ситуацията, въпреки, че беше много екстремна. С оглед на това, че много хора преминаха рязко от отопление на електроенергия и пелети на дърва. Тази година съм разпоредил, ще направя и оперативка с кметовете, но съм разпоредил на Горското, пълен анализ на списъците за получаване на дървата. Искам и за догодина, за отоплителният период, да увеличим отново кубатурата, както беше в началото намандата, преди да установим реалното състояние на общинската гора. Искаме да върнем петте кубика, но това ще го направим от следващата година, мога да кажа съвсем отговорно, че това ще бъде факт. Как обаче ще го направим? Всеки би ми задал този въпрос. Това ще стане с много по-сериозен контрол и отсега, от тази трибуна нека да предупредя, защото се излъчваме пряко и после ще бъде отразено някъде, че ще въведем мерки на контрол, за да може наистина дървата да достигат до хората, които имат нужда от тях. Имаме случаи, няма да изброявам поименно, включително и хора, да не казвам на какви позиции, които изписват цялото си семейство за получаване на 4 кубика дърва. Независимо, че семейството им, син и  дъщеря, живеят в чужбина и пребивават най-много пет-шест дни през летния сезон в България. Това говори за съвестта на всеки един, защото аз винаги съм апелирал и съм казвал, дърва да получава този, който има нужда. Аз също имам право да заявя дървесина, но се отоплявам на електроенергия, но законът ми е дал това право, нашите наредби и правилници са ми го дали. Трябва ли да злоупотребявам с това си право и да лиша по този начин някоя възрастна жена или възрастен човек, или семейство с малко дете? Не! Нека всеки да си задава този въпрос, и когато отиде и се опита да направи тази „шмекерия“, защото за мен това е „шмекерия“, да си каже, че взима дървата на някой, който наистина има нужда от тези дърва. Гората наистина е пресилена, няма какво да се лъжем, истина е, че лесоустройствения план вече е факт, и че в общия му обем ние ще направим всичко възможно, за да можем да се вместим с тези 5 кубика. Ще направим и анализ на дървесината, която се изнася, за техническата дървесина, за трупите говоря. Ситуацията, която е с Горското, с оглед на правилата, по които функционира, за да може наистина дървата да бъдат насочени по предназначение. Това ще бъде факт през следващия отоплителен сезон. Само искам да кажа, че в момента има добита дървесина, хората поръчват вече и една не малка част от населението вече се е сдобило с дървесина. Говоря предимно за селата, знаете, че зареждането за Созопол и Черноморец ще стане след септември месец. Дървесината за двете населени места ще бъде добита дотогава. Водим разговори с превозвачите, защото не знам дали знаете, но за извозване на едно количество дървесина се взимат пари, които например за двама човека е 100 лв. и като е сам човек пак е 100 лв. Аз не мога да ги разбера тези неща, но те са насочени изцяло за печалба на фирмите, които транспортират дървесината. Всички, които са по веригата, трябва да имат много добър контрол и да знаят, че това е една дейност не само с цел печалба, а че е една от социалните цели, ангажименти и политики, които провежда Община Созопол.

 

Андрей Николов: Така е г-н кмете, но това не е във Вашата компетенция все пак. Ангажиментът на общината е дървата да бъдат закарани до склада и само със съвест няма да стане, очевидно ще трябва да бъдат взети някакви мерки и корекции най-вътре, както казахте. Благодаря!

 

Георги Пинелов: Г-н Стефанов, имате думата!

 

Илиян Стефанов - общински съветник: Благодаря, г-н Председател! Уважаеми г-н Янакиев, уважаеми колеги, имам няколко въпроса, които искам да задам. Първият е един много наболял проблем в нашата община, който Вие г-н Янакиев знаете, защото участвахте в дебата в село Росен. След това, доколкото знам казахте, че ще имате среща на по-високо ниво, да говорите и да видим до каква степен ще може да забързаме, и ще започнат някакви ремонтни дейности на тази отсечка. Знаете, че в летния сезон тази отсечка е много използвана от жителите на село Росен, от жителите на околните села, няма да ги изброявам. Да дадете малко яснота, понеже въпросът е много наболял и хората постоянно питат и с интерес чакат да чуят някакви отговори, и да видят действия. Искам да Ви изкажа благодарности от жителите, които живеят на улицата след кръстовището в посока Равна гора, където се отзовахте и направихте бърз ремонт. Там също беше много труден участак и своевременно е поставен и легнал полицай там, към който апелирахме да бъде поставен за ограничаване на скоростта. Това е първият ми въпрос.

Вторият въпрос е следният: Аз живея на улица „Меден рид“ в Созопол, която е ограничена, до някъде улицата спира. В този участък, пред моето жилище, има начертани паркоместа, където аз съм си закупил паркомясто за летния сезон, но ми прави впечатление, че срещу мен по средата на платното се спират коли през деня и вечерта остават там. По този начин затрудняват маневрирането и излизането от паркоместата, които сме закупили. Молбата ми е да се постави там някакъв знак за ограничение на паркиране и „забранено“ паркирането на пътното платно. Съответно паякът да съблюдава дейността в този участък.

Третият ми въпрос е от жител на село Габър. Достигна до мен едно писмо, предполагам, че е входирано и до Общински съвет, може би и до общинска администрация. Въпросният жител на селото апелира и алармира, че в самото населено място кметицата, която е кметски наместник, един вид злоупотребява и регистрира хора от село Зидарово, като временни жители на село Габър. При следващите избори, които предстоят, може би това ще наклони везната към един или към друг кандидат. Можете ли да извършите някаква проверка и да видите наистина ли има такива хора и колко са на брой, и дали има злоупотреба в тази връзка? Това са моите три въпроса. Благодаря!

 

Тихомир Янакиев: Уважаеми г-н Стефанов, извинявайте, но не Ви видях на събирането с местните хора от село Росен. Показах им цялата хронология на кореспонденцията, която сме водили с АПИ, включително и последните писма, които сме изпращали до министерството. Бях казал, че ще имам среща и наистина тази среща се осъществи. Заедно с кмета на град Черноморец, г-н Деспов, бяхме приети от министъра, за което му изказвам благодарности. В сряда в 15:00 часа бяхме в София, в неговият кабинет, доста време ни обърна той. Бяхме поставили два от най-наболелите въпроси, защото ние говорихме за доста неща, но двата въпроса, които бяха са за моста на град Черноморец и пътната отсечка от хижа „Странджа“, от Отманли до село Росен. Министърът лично се зае да провери защо и как се бави. На място беше направил някакви проверки, но не искаше да дава гласност пред нас. Вчера той ми звънна и имах разговор с него, не искам да коментирам точно какво сме си говорили, но като цяло в заключение ще кажа, че по единият от проектите има избран изпълнител. Поне това ми се подава като информация. Очаквам утре или вдругиден да се чуя или лично да се видя и с шефа на АПИ, ако не мога пак да се видя с министъра, защото желанието ми беше да докарам министъра на място, за да се запознае с проблема реално и да види пътя. В следствие на многобройните разговори, които сме водили, вие знаете, миналата година бяха напълнили дупките. Тази година по същият начин. Водих разговори с инж. Порязов и на него трябва да му благодаря, защото все пак той отреагира бързо и дупките отново бяха запълнени. Аз лично минах и проверих. Вие обаче много добре знаете, че тази технология не е устойчива и към този път, ефектът не е голям, защото дупката може да е пълна, но самото легло на пътя е компрометирано и всички ние тук го знаем това нещо. Запълване със студен асфалт няма как да стане, това е просто временна мярка, която да закрепи положението. Споделих с министъра и проблема, че трябва да се намерят обходни маршрути, тоест, ние сме изговорили всичко в детайли. Искрено се надявам, че на нас ще ни бъде дадено и правото да оправим пътя, който е ….ние сме кандидатствали за него. Направили сме всички необходими стъпки за него, пътят се води 12-12, от Атия за Росен. Сега като имаме вече работещо правителство, като започне да се отпуска финансирането, искрено се надявам, че и за него ще намерим финансиране. Аз не мога да кажа на жителите на село ……, казах им, както обявих на събранието, че съм съпричастен, защото това се случва в нашата община, но то не е в нашата отговорност, защото пътят е държавен. Ще направя всичко възможно да се случат тези инвестиции и това го казах и на министъра. Казах, че няма място и право някой да ми се сърди, че ако утре се затвори пътят, аз ще бъда до тези хора, защото някой наистина трябва да ги чуе. Само ще кажа, че това е моето лично впечатление от срещата ми с министъра, че този човек се ангажира наистина с този проблем.

 

Илиян Стефанов: Това беше и конкретиката на моя въпрос. Ние знаем как стоят всички дейности там. Той според Вас е ангажиран?

 

Тихомир Янакиев: Според мен се ангажира, видях го в очите му, че наистина ….г-н Деспов също е тук и той може да сподели впечатленията си. На мен като човек, който контактува с много хора, ми направи впечатление, че той го взе присърце, а не просто така чиновнически да ме отсвири, един вид. Самият факт, че вчера ми звънна, означава, че този човек е ангажиран с този проблем. По същият начин беше, когато разговаряхме за моста на град Черноморец, защото г-н Деспов доста остро постави въпроса. Ние, погледнато реално сме лъгани толкова много години. Кога ще започнат тези ремонти, те са жизнено важни. Може да стане някой инцидент, недай си Боже и смъртен случай и на пътя и на моста. Двете точки са проблемни. Сега вече как ще реагират жителите на село Росен, не мога да знам и не мога да кажа, но при всички положения, аз съм сигурен от срещата, която направихме, че тези хора ще отреагират. Дано да се окажа прав и наистина тези ремонти да започнат възможно най-бързо, но ако това се потвърди, че наистина има избран изпълнител, специално за пътя, защото за моста мисля, че нямаше. Нека да изчакаме от АПИ да ни дадат официална информация, но ако това се потвърди, те могат да започнат много бързо строителството. Има ли финансиране, строителството там не е забранено през летният сезон.

 

Илиян Стефанов: Специално за мостът, ние сме го коментирали на предходни сесии, за Черноморец говоря. Стана въпрос, че той е свързан с цялостната отсечка, която като се прави, тогава се прави и мостът. Няма как да се отдели самостоятелно, да се направи само мостът. Така ли е или не е?

 

Росен Деспов – кмет на град Черноморец: От разговора останах с впечатление, че е възможно, въпреки, че през годините ни беше обяснявано не еднократно, че не е добре, или че не може да се отдели моста, от големият проект. Този разговор ми остави впечатлението, че не е толкова трудно по спешност да бъде отделен само надлеза или пътен възел Черноморец, както се води. Още повече, че там ставаше въпрос за около 400 000 лв. и министърът каза, че това не е проблем. В карйна сметка това, което каза и г-н Янакиев, той се ангажира до няколко дни да провери и да ни даде точен отговор, как точно ще се случат нещата.

 

Тихомир Янакиев: Очаквам с шефа на АПИ да направя разговор или среща, обещано ми  е, че ще се случи, предполагам до неделя и тогава ще мога да кажа на 100% и по двата проекта, какво е положението. Затова умишлено не съм се обадил на инициативния комитет, защото искам да видя развитието на нещата и тогава вече ще ги събера. Заповядайте и вие, ще съберем инициативния комитет на село Росен и ще ви дам точен отчет, какво точно сме говорили. Честно да ви кажа, предпочитам да си пишем, кой какво е казал някак си времето минава и думите избледняват, а когато е написано едно нещо, то си остава. Тогава отидох заедно с подписката на жителите, която беше направена, заедно с докладната на Иван Динев като кмет на селото. Първият проблем, с който бях запознат тогава, беше състоянието на пътя, всичко излиза от докладната на г-н Динев. Тези неща са свършени- той като местен управник, аз като общински кмет. Въпросът е, наистина ние да упражняваме някакъв приемлив натиск върху държавата, за да може тя да си свърши задължението, тя е длъжна да поддържа пътят в нормално състояние.

Илиян Стефанов: Благодаря, надяваме се за най-бързи реакции от страна на държавата и да има развитие по тези въпроси.

Тихомир Янакиев: Относно улица „Меден рид“, съжалявам, че така се е получило. Поемем ангажимент лично да проконтролирам процеса. Г-н Петков, моля Ви изпратете още днес, служител от отдел „Транспорт“, който да види каква е ситуацията със знаците в този район. Да се прецени къде и какъв знак трябва да се сложи, ако няма такъв. Доколкото знам улицата е включена в обхвата на действие на репатриращият автомобил, нека да се включи в графика му, преминаване по улица „ Меден рид“. Когато нямаме възможност с репатриращият автомобил, нека да се отиде пешобход от звеното за обществения ред и да се наложи глоба. В края на краищата, след като сме продали тези места, след като ние сме институцията, която регулира движението по улиците, ние сме и хората, които трябва да упражняваме контрол. Всички тези проблеми, няма какво да се оправдавам пред хората, че нямаме хора, и че нямаме ресурси и средства. Ние трябва да си осъществим контрола, който ни е вменен по закон, затова още днес да се свърши това нещо. Имате телефона на общинският съветник г-н Стефанов, като се направи, бъдете така добри и му се обадете и му кажете каква е ситуацията там. По третия въпрос уважаеми г-н Стефанов, има множество сигнали в Община Созопол, за регистрация на хора. Ние сме разпоредили и сме направили….г-н Костадинов, ако иска може да каже какво точно сме направили. Янко Костадинов, секретарят на общината да каже. Проверките, броя на регистрираните лица и така.

 

Георги Пинелов: Имате думата, г-н Костадинов.

 

Янко Костадинов – секретар на Община Созопол: На 4 юли започва проверка на комисия съставена от общинска администрация, областна администрация и териториално звено ГРАО, за проверка на адресните регистрации, във връзка с местните избори. След това, резултатът ще бъде изпратен на Окръжна прокуратура за сведение, за всяко едно населено място. Регистрациите ще бъдат гледани индивидуално, всяка една от тях, ако има определени несъответствия, ще бъдат предприети мерки.

 

Тихомир Янакиев: Кажете, Вие бяхте казали…аз Ви бях разпоредил да направите проверка, колко човека са регистрирани тук последната година, което евентуално би могло да се каже, че е заради избори или……Колко бяха?

 

Янко Костадинов: Точна цифра в момента не мога да кажа, но бройката е около 600 и малко, регистрирани по настоящ адрес, но уточнението е, че няма как да твърдим дали са за местните избори. Това е една хипотеза, която може да бъде и спекулативна. За сравнение, ако някой се интересува в другите общини как са вървяли адресните регистрации, предполагаемо за местните избори. Можете да видите, че в Община Созопол на фона на някои други морски общини може да се каже, че почти не са направени адресни регистрации. На места са в хиляди, така че областна администрация проверявайки тези общини, ако открият несъответствия, може да се предположи, но това пак е от компетенциите на органи, които не са нито общински администрации, нито областна администрация, а съвсем други държавни институции. Не е добре да вървим в такава хипотеза, защото адресните регистрации, мога да твърдя за този мандат, от 2019 година до настоящият момент, се случват така или иначе. Би могло да се каже, че от 2019 г. някой може да се регистрира за местните избори, стига да спази 6 месечната уседналост, за да не е след един определен срок. Това уточнение е добре да се прави, за да не влизаме в определени хипотези.

 

Тихомир Янакиев: Да, но ние трябва да кажем, че с оглед на това, че работата и бизнеса в Община Созопол има строго изразен сезонен характер. Това е изключително трудно, защото през летния сезон се наемат много работници и по закон, този човек, когато пребивава тук, той трябва да бъде регистриран по някакъв начин. Много хора правят регистрациите още пролетта, когато дойде по-рано работник. Това също е възможно, и както каза г-н Костадинов, не бива да се правят хипотези. Ще се направят проверки и ще се отсее това, което е нередно.

 

Илиян Стефанов: Благодаря Ви за получените отговори!

 

Георги Пинелов: Благодаря г-н Стефанов! Г-н Георгиев, имате думата.

 

Цветелин Георгиев – общински съветник: Благодаря, г-н Председател. Аз имам една препоръка и един въпрос към г-н Янакиев, но искам малко да се върна към въпроса, който току що беше зададен от колегата Илиян Стефанов. Г-н Костадинов, който аз много уважавам, спомена, че трябва да бъдат уточнени видове ситуации. Не знам дали аз греша, г-н Стефанов казва, че има пререгистрация от Зидарово към Габър. Това означава, че това са наши жители, един път на територията в Зидарово, ако това е истина, което е казано, че кметският наместник ги пререгистрира в Габър. Това, ако е така, не говорим за нови, ако това е така и се докаже, може ли ние общинския съвет да разберем защо се случва и каква е причината? Има различни ситуации, не казвам, че не е възможно, може да са си закупили нови сгради, нови жилища, но в крайна сметка, какъв е този поток към Габър? Да, Габър е интересено населено място, може и това да е другата причина, но нека да бъдем запознати. Г-н Янакиев, единият ми въпрос е от името на жители на местност „Мисаря“. Било им е обещано, че в този мандат, в който ние сме общински съветници и Вие кмет, част от улиците на местност „Мисаря“, ще бъдат изградени. В конкретика говоря за улица „Самуил“. Аз се опитах да обясня, понеже съм запознат, за трудностите, които изпитваше Община Созопол. Те искат да го чуят от Вас, защото Вие лично сте казали, че улица „Самуил“, която на този етап е много къса и много малка, ще бъде направена. Можете ли да дадете някакъв отговор? Искат да разберат какво се случва там и за в бъдеще кога може би ще бъде……Това ми е единият въпрос, нека да дадем гласност какви са намеренията за тази улица и за останалите, защото все пак районът е млад и бързо се развива. Другото, което искам да кажа е препоръка към Вас. Бях Ви споменал на предната сесия за знаците. Това е хубава мярка, разбрах, че цялата администрация сте ангажирали с тази препоръка, да бъдат поставени знаци. Не администрация, но отделът, който отговаря за пътните знаци, но сега си позволявам да Ви направя още една препоръка, понеже чух и служителя на пожарната. Той спомена за това озеленяване, което вече излиза на пътя. Вие миналият път и няколко пъти ни споменавате, че имате друг приоритет на друга територия, където е много наболял и е наложащо. Можете ли, имате ли тази възможност, само подходите поне, защото, когато шофьорът види знака, той излиза, но няма видимост в дълбочина. За „Градина“ става въпрос. Завоя, който е след „Хасиенда“, моля Ви просто го погледнете, там храстите вече затварят пътя и преди да стигнеш завоя, не виждаш нищо. Излизаш и вече си в завой. Местните познаваме пътя, но има хора, които не го познават и този завой да бъде поизчистен, за да се вижда отдалече отсечката. Благодаря Ви!

Тихомир Янакиев: Уважаеми г-н Георгиев, относно пререгистрацията на село Зидарово, само искам да кажа, че дотук всяко едно нещо, което се прави, то се прави абсолютно законно. Ние, това което г-н Костадинов може да гарантира е, че всяка една регистрация е била направена в рамките на закона. Друг е въпросът, с каква цел се прави и затова, не знам до колко успяхте да разберете, но той затова каза, че има хипотеза. Тя трабва да се докаже. Например, секретарката на село Габър, която пребивава в по-голямата си част и понакога остава и вечер там, къде да бъде регистрирана в Зидарово или Габър? Според мен няма нищо лошо, ако е регистрирана в Габър при положение, че работи там. Както и Вие констатирахте, това е вътрешна миграция, не знам дали е голяма, просто ще проверим. Там беше направена една проверка по сигнал на други хора срещу същият този човек, който Ви е дал сигнала г-н Стефанов, за регистрация в чужда къща на хора. Собственикът не е искал и са били регистрирани десет човека ли колко, на този адрес. Тогава полицията беше направила проверка и незнам дерегистрацията осъществи ли се. Може би г-н Костадинов има повече информация за случая или г-н Дамянов, не знам кой следеше случая тогава.

 

Тодор Дамянов – заместник-кмет на Община Созопол: Не съм аз, но сега ще проверим и на неговият адрес колко човека има, защото аз имам неофициална информация, че на неговият адрес има хора, които може би не знаят, че са регистрирани.

 

Тихомир Янакиев: Много интересни ситуации и поради тази причина аз в един момент казах, да направим проверка на всички тези регистрации. Констатираме ли незаконна дейност, защото все пак местните регистрации знаете, че се извършват на място при съответният кмет на населеното място. Ако констатираме незаконна дейност, това най-лесно може да бъде отстранено. По-сериозен е случаят, когато има абсолютна законност и резонност на регистрациите. На мен също ми е интересна причината г-н Георгиев и затова съм наредил да се направи тази проверка, без изобщо да ме питате, аз това съм го свършил още преди около 10 дни. Специално за „Мисаря“, тази улица щеше да бъде направена още тази година, дайте да направим тази улица, дайте онази и всички искат нещо. Тази улица при всички положения през 2024 г. ще стане факт, даже бих казал, че живот и здраве, ако имаме нормално приет бюджет, до лятото на 2024 г. ще стане, защото тя е къса. В едната си част е 50 метра, но не трябва да е асфалтирана само тя, ами и подхода от горна страна, където се отива за бившият птичарник. Трябва да се направи един лек ринг, а иначе аз мисля, че за жителите на квартал „Мисаря“, е направено доста. Даже аз съм им благодарен, че те така се грижат за тази „тяхна“ улица, така да се каже. Този квартал ще го развием. Подготвили сме проект за всички останали улици в квартал „Мисаря“. Проектът е остойностен, изработен е и в момента търсим финансиране. Можете да кажете на жителите на квартал „Мисаря“, че живот и здраве, до две, три години, целият квартал, ако не ни мине котка път, ще бъде комуникиран напълно. Знаете, че по време на предходното управление беше направена канализацията на квартала, за което благодаря. На нас ни се пада по-лесната част, да направим пътната инфраструктура. Една част от нея, ние вече сме изградили, така че жителите на квартала ще бъдат, според мен, едни от най-облагодетелстваните, защото там имаме възможност да направим и джобове за паркиране. Ще стане един хубав квартал. Няма да има проблеми с паркирането. Улиците са нормални и са хубави, въпросът е, че се правят отбивки, по които могат да се паркират автомобилите, комуникативно е. Там ще се изгради медицински център и ще стане много хубаво. Един ден и автогарата или хуб, както и да се каже, също ще бъде изградено. Кварталът наистина ще стане страхотен. Надолу знаете, че има инвестиционни активности на голяма верига супермаркети, пак в този квартал. За в бъдеще ще го развиваме. Относно пътните знаци, не съм впрегнал цялата администрация да ги следи. Има си отдел „Транспорт“ и той ги следи. Този път, който се кастри на подходите, мога да поема ангажимент, че бихме могли да го направим с нашето Горско, нямаме повече пари. Възложили сме поръчки за 30 000 лв., за да може да се кастрят. Пътят за в.с. Дюни се кастри, към Атия се кастри, не е само кастренето на трева, а рязане и на клони. Използва се специализирана техника, защото самите дървета са много. Не е само въпроса да изчистим банкета. Отиват повече пари, защото трябва да се изрежат и дърветата, клоните им, да се оберат по надлежния ред, да се депонират и т. н. Нещото, което решихме да предприемем тази година…., многократно имаме сигнали от в.с. Дюни, че автобусите не могат да минават и клоните удрят по автобусите, и затова сме решили, това да го направим. Обещавам Ви, че ще разговарям с ресорния заместник-директор и шефа на Горското, за да можем да видим по график, кога да изпратим група оттам и да почисти тези подходи. Завоя за „Хасиенда бийч“, също ще го направим в обозримо бъдеще. Записвам си и Вие имате ангажимента, ако видите, че след седмица няма действие по въпроса, да ми се обадите и да ми кажете. Благодаря!

 

Цветелин Георгиев: И аз благодаря!

 

Георги Пинелов: Г-жо Господинова, имате думата!

 

Димитринка Господинова – общински съветник:  Благодаря! Уважаеми г-н кмете, моят въпрос е относно село Равадиново, дали е възможно в началото на селото на кръстовището с главния път Равадиново-Созопол и улица “Ропотамо“, да се постави едно огледало за видимост? Там скоростта, която се развива е висока, движението е интензивно, а идващите от улица „Ропотамо“, които се включват към главния път, нямат никаква видимост. Отсреща да има огледало. Вторият ми въпрос е по темата, която г-н Николов засегна за дървата. Щом ще правите промени, дали е възможно да се направи промяна на срока за заплащане на дървата? Да не бъде през пролетта, а например през септември, след летният сезон, тъй като тогава са по-платежоспособни цялото население. Благодаря!

 

Тихомир Янакиев: Огледалото не е проблем да се постави, то ще се отрази в транспортната схема, ще го направим. Г-н Петков, поръчайте едно огледало и го монтирайте. Това е проблем, който бързо ще се реши. Само искам да кажа, че сроковете за дървата не ги определям аз. Правя оперативка с кметовете и им казвам: „Г-да кметове, дайте вашите предложения.“ На тази оперативка присъства и шефа на горското, тоест сроковете ги определяме всички заедно, не са еднолично мое решение. Обикновено това е, тъй като тук присъстват и кметове, обикновено те дават предложенията до кога да бъде срока. След като има такова запитване, на мен също са ми сигнализирали много хора, че нямат възможност да си платят през пролетта. Работят лятото и могат да ги платят октомври месец, когато ние сме затворили вече приемането на плащания за дърва за селата. При една добра организация на работа, каквато ние вече въведохме и според мен се работи добре с нея. Началникът на Горското е организирал нещата така добре, че вече почти цялото количество дървесина е добито. Ние в момента имаме налични дърва, само някой да има пари да ги вземе. Мисля, че можем това да го направим. Ние ще си направим организацията, за да може, когато дойдат, защото това е един голям труд. Кметовете трябва да съберат бележките, да ги колектират, да съберат сумите, да инкасират парите и да се започне по адресите. Успоредно с това, трябва да върви и снабдяването, защото тогава се скъсява срока между плащане и снабдяване, но мисля, че не е невъзможно. Още от тази година ще е факт. При положение, че имаме дървесина, ние ще имаме някакъв резерв, от който може да се  възползват жителите на селата, които в момента нямат възможност да платят. Ето, мога да го обявя на всеослушание, че няма да заковем само крайния срок до края на юли. По принцип, ако човек работи до края на август, даже до края на юли, може да си осигури парите. Обикновено сезонната работа започва май месец, тоест се предполага, че вече си взел две заплати и може да се осигурят тези 4 кубика дърва. Ако го направим до края на август мисля, че е добър срок, в който може да се ….Сега вече за нашите съграждани от Созопол и Черноморец, правилата са други, но там и ситуацията е друга. Можем да кажем дата 31 август, до която мисля, че е нормално да се събират пари. В противен случай, много хора се оплакваха, че дървата им идват късно. Ако направим плащането за всички до 31 октомври, кога да снабдим дървата. Тази година зимата беше мека и топла, но трябва да се прави един баланс между плащанията и доставките на дърва. Едно време март месец имаше неполучени дърва, които са платени. Не искам аз да съм кметът, на който ще казват, че е миналата зимата, а не са получени дървата. Затова организацията е направена така, за да се знае колко ще бъдат платени, защото пак говорим за организация на добив. Ние казваме те да платят до август, но сечта върви март, април, май. Знаем ли колко дърва трябва да осигурим за сеч? Това е една много сериозна организация и в тази връзка, миналата година беше до края на юни, за да можем да предвидим количествата, които трябва да се изсекат. Началникът беше нов и обясни човека, че за да знае колко да изсече трябва да се възложат процедури по маркиране, трябва да се възложат процедури по сеч. Всичко минава през процедури, затова казвам, че не може прекалено къс да бъде срокът между плащането и доставката. С оглед на всички неща, които трябва да се направят, за да може дървата да се изсекат и да се доставят на населението. Мисля, че до август месец ще можем да го направим.

 

Георги Пинелов: Г-н Иванов, имате думата.

 

Желязко Иванов – общински съветник: Уважаеми г-н Янакиев, моето питане е относно пътят на к-г „Градина“. Бяхте казали, че до началото на летния туристически сезон, на най-проблемните участъци, ще бъде положен асфалт. Визирам отсечката между „Обърнатата къща“ и „Коста булгара“, там положението е трагично. Почти невъзможно е да се разминат два автомобила. Можете ли да кажете, има ли шанс в някакъв реален срок тази частична и така необходима рехабилитация да се изпълни? Поздравления на г-н Деспов, за асфалтирането на огромният кратер пред новооткритият магазин „Т-МАРКЕТ“. Той минава всеки ден по този път и знам, че и на него му е болна тема, но Ви казвам, че аз съм всеки ден там и има неща, които не стигат до Вас и ги няма в полицейските доклади. При разминаване на два по-едрогабаритни автомобила всеки ден има счупени огледала, осуркани калници, спукани гуми. Хората затова не викат полиция, но са разочаровани. Знаете, че един доволен турист ще докара след себе си двама нови, но един недоволен, завлича след себе си десет. Всеки ден има инциденти, просто официално не достигат до Вас. Знам, че има проект за пътя и се работи, но поне тази частична рехабилитация, ако може да се случи, ще е добре. Тази дупка, която беше пред магазин „Т-МАРКЕТ“ се асфалтира и не е кой знае какво, но хората са доволни. Там всеки ден имаше пукнати картери, изкривени джанти и други. Много малко трябва, ако може да стане.

 

Тихомир Янакиев: Уважаеми г-н Иванов, наистина се чувствам длъжник, казах го. В бюджета на град Черноморец е предвидена една сума, която е за асфалтиране и ние повече пари нямаме. Созопол няма пари да го асфалтира, изчерпахме ги. Знаете, че заради всички тези неуредици, които бяха с …как да кажа, по проекта с „Виа Понтика“, с оглед на финансирането. Държавата пусна половината пари, после имаше индикация, че ще пуснат останалата част от парите и ние тръгнахме да правим нещо, и после само аз знам как съм затворил една отсечка от порядъка на 250-300 метра, как сме я асфалтирали. Не ви казвам всички неща, за да не ви товаря с проблемите, които са оперативни. В град Черноморец има пари. Г-н Деспов, кога можем да организираме нещо?

 

Росен Деспов: Преди месец и половина говорихме с фирмата, която изграждаше и четирите улици в Черноморец. Показали сме им на място какъв е проблема и искахме оттам оферта. Може би месец след разговорите, те казаха, че технически за тях е невъзможно да положат асфалт там, защото най-тясната им фреза, използвам думи, които цитирам, защото не разбирам изцяло техниката. Най-тясната им фреза е един метър, а там, където искаме да удължим малко пътя е около 50-60 см. Казаха, че единственият начин е да го положат ръчно, но отказаха да се занимават с това. Наистина има средства, които биха стигнали за тази отсечка от училището до „Коста булгара“ сме го изчислили, че дотам може да се разшири пътят с около 50-60 см. Поискали сме оферта от друга фирма, ако и те откажат и кажат, че технически е невъзможно, няма как да го направим.

 

Тихомир Янакиев: Тоест, ще трябва да чакаме цялостният ремонт. Ще изчакаме да видим какво ще кажат от втората фирма. Слагам си главата в торбата и ще го направим по средата на лятото, защото ще го направим бързо и можем да го направим. Аз говорих с нашата фирма, която е и те ми обясниха, че затова място трябва цялостно изриване, за да може да се разшири от двете страни, както трябва. Всичко друго след един месец няма да го има, даже и след двадесет дни може да го няма, защото няма да има укрепване отстрани.

 

Георги Пинелов: Благодаря г-н Янакиев, благодаря г-н Деспов! Г-жо Филипова, имате думата.

 

Анета Филипова – общински съветник: Моите предложения и въпроси са кратки, те са три. Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмете, към вас са. Става въпрос затова, че граждани ме помолиха да се постави една табела за подход към плажа. Става въпрос за граждани живущи в района, около аптеката на улица „Републиканска“, която е в близост до общината. Казват, че туристите, които идват за пръв път в града, не са ориентирани и би било добре в началото на стълбите, които водят към плажа, да се постави една табела. Иначе туристите им влизат в дворовете, завиват в разни посоки и се сърдят. Следващият ми въпрос е, има ли възможност „бобрите“, които са поставени в началото на входа на града от дясно, там, където е офисът на Спестовна каса, да бъдат поставени на друго място или да бъдат поставени подземни такива съоражения за сметосъбиране? Следващият ми въпрос касае паркирането в една малка отсечка. Мисля, че тази отсечка е двупосочна, защото, това е отсечката между улица „Рила“ и ВиК, която е много малка. Когато се качваш от „Стара планина“ и искаш да завиеш нагоре към ВиК, спрелите коли в лявата лента, спират видимостта. По същата причина спускайки се надолу от улица „Витоша“, „Вихрен“ и „Мусала“ дясната лента е заета и няма как два автомобила да не се срещнат по средата и няма накъде да се отбие. Това са моите въпроси.

 

Тихомир Янакиев: Уважаема г-жо Филипова, това с табелата е решим проблем, не е нещо, което не може да се направи. Не е само там, има доста места, където трябва да се поставят такива табели, но това е по-дълга тема. Относно възможността за „бобрите“, сега няма как да поставим подземни контейнери. Там имотите са частни и не можем да поставим, ако някой негодува, нека да бъде така добър и да дойде и да каже, къде да ги поставим, ако има консенсус за някъде, аз съм „за“ с две ръце. Опитът ми сочи, че всяко едно размърдване, води до небесата.

 

Анета Филипова: Не става въпрос да ги преместите някъде. Те отначало мрънкаха, че им идва далече. Вчера ми направи впечатление, че „бобрите“ стоят отворени и около тях са изхвърлени кашони и това е на входа на града.

 

Тихомир Янакиев: Аз лично проверявам всяка сутрин. Разпоредил съм и по видеонаблюдението да се правят глоби. Всички хора, които се занимават с бизнес и търговия им е по-лесно кашоните просто да ги изхвърлят до контейнера. Нито ги стифират, нито ги пресоват, нито ги компресират по някакъв начин. Възложил съм на г-н Кисьов да обиколи всички складове, които са в „Славянка“ и да им каже какви са нашите изисквания за депониране на хартиения отпадък от тяхната дейност. Това е картон, няма проблем, но се получават едни купчини, които са огромни, аз постоянно имам обаждания от собствениците на „Марина порт“, от хората, които работят там и са с лодки и т. н. Мен са ме възпитавали първо с доброто да се подходи, и малко „кютек“, когато вече доброто не може да просъществува и да пробие. Водя се по тази максима. Ще предупредим първо хората, а после там, където имаме видеонаблюдение започваме да налагаме глоби, когато можем да идентифицираме. Не всеки път може, много хора захитряха, крият се зад шапки и качулки, когато осъзнават, че правят нещо нередно, защото знаят, че имаме видеонаблюдение. Това е, което мога да кажа. Относно улицата, тя е в обхвата на паяка и е двупосочна. Да си говорим честно, всеки един желае да си спре колата пред входа, всеки желае да спре колата на неговият турист пред входа му, и когато туристът му не може да спре, идва при мен и ми казва, как аз преча на туризма в Созопол. Независимо, че ние за 4 години, казвам ние включае и всички вас, защото вие сте ме подкрепяли в тези инициативи, всички сме осигурили на Созопол повече от 400-500 допълнителни паркоместа. 700 паркоместа допълнително. Разберете, че трябва да има ред. Паркинг „Вихрен“, онзи ден минах лично да проверя, стои празен. Улица „Вихрен“ от двете страни е пълна с автомобили, и когато утре дойда и вдигна Вашият турист, Вие първа ще дойдете при мен. Говоря Вие, не Анета Филипова, а гражданина „Х“, ще дойде при мен и ще започне да ми се жалва или да ми звъни по телефона, и ще ме пита защо съм вдигнал колата на неговия турист и как после той да дойде пак. Предупреждавайте си туристите, че Община Созопол е инвестирала и е направила този паркинг и може да се паркира там, на цена от 10 лв. Кажете какъв е този турист, за който 10 лв. на ден са проблем, не е ли по-голям проблемът, когато му сложат една честитка и дойде паякът и го вдигне и трябва да плати 80 лв., отколкото да плати 50 лв. за тези пет дни. Ако няма 50 лв. за паркинг, къде е тръгнал на почивка? За мен, за да могат хората, които се занимават с бизнес да имат спокойствие, правилата, които сме си създали всички ние, трябва да се спазват. Няма да толерирам, независимо каква е годината, идват или не избори, докато съм аз кмет ще правим всичко възможно да се спазват правилата. Разпоредил съм нощни проверки по заведенията, разпоредил съм проверки по улиците за неправилно паркирани автомобили, разпоредил съм проверки за кофи, саксии, маси и столове на уличното платно. Всичко това съм го разпоредил и се започва да се работи. Хората трябва да знаят, че всички правила, които сме си избрали, и които сме си въвели, трябва да се спазват. В противен случай идва хаоса, а аз не желая да живея в хаос.

 

Анета Филипова: Благодаря г-н Янакиев! Само да кажа, че и аз не искам да живея в хаос и затова спазвам правилата на общината.

 

Георги Пинелов: Аз, г-н Янакиев искам да ви запозная с три казуса, по които бях информиран от наши съграждани, ако не сте запознат разбира се. С единия се оказа, че сте запознат, защото по-рано коментирахме, но ще ги кажа хронологично.

 

Бях алармиран от жители на с. Атия- „Горно селище“, радвам се, че и г-н Димитров е тук и ще може да чуе, предполагам, че е запознат. Съборена е оградата на параклиса от нерегламентирани действия на багер, с което тя е била подкопана. Разполагам със снимки за твърденията си. Чия собственост е площада, в частност и площта в съседство с параклиса. Хората са обезпокоени от случващото се. Появило се е някакво лице, което е казало, че площадът е негов и ще прави автоморга. Доколкото имам достъп до кадастъра и успях да проверя, се оказа, че площадът си е общински. Държал се е арогантно с местните жители и не еднократно е споменавал името на кмета на с. Атия и близостта си с него. Силно се надявам това да са спекулации с името на г-н Румен Димитров. От вчера имам снимки, на които се вижда, че в сграда в дясно от параклиса кипи усилен ремонт. Дали този ремонт е съпътстван със съответните планове, проекти и строителни книжа, както и дали те са представени и заверени в Община Созопол? Настоявам да вземете отношение по казуса и след събиране на пълната информация по случая, да ни разясните цялата, тази изглеждаща безумна и абсурдна ситуация. Разбира се, това може и да не е сега, а на по- късен етап, в писмен вид. Както Ви е удобно.

Опитах се да разбера кое е лицето, позволяващо си да тормози жителите на с. Атия, като без да претендирам за достоверност на информацията си, се оказа, че същият господин се е опитал да дерибейства и в едно друго населено място на територията на нашата община – с. Равадиново. Без разрешение е разбил общинска собственост, в случая тротоар, за да има достъп до имот, в който се е канил да развива нерегламентирана дейност с търговия на авточасти втора употреба /тип „автоморга“/, и то, забележете,  в рамките на селото. Доколкото ми е известно, това е дейност, която подлежи на покриването на много изисквания от редица институции и държавни органи. Ако лицето е същото, от случая в с. Атия, то отново е спекулирало с името на служител от общинска администрация, който му бил разрешил да извърши нарушаването на общинската собственост.  Същото лице е обиждал и нападал вербално длъжностно лице, като кмета на Равадиново, тъй като той си е позволил да защитава интересите на своите съселяни- жителите на Равадиново, а в случая и общинската собственост.

Ако все още не сте запознат и с този казус, след сесията мога да Ви предоставя информацията, която ми е известна на мен.

Третият въпрос ми бе поставен от наши съграждани, собственици на имоти на к-г „Каваци“. Техните твърдения са, че на общински парцели и път, които съществували там се развива стопанска дейност, съответно се генерира и  печалба на гърба на Община Созопол. Същевременно, така се възпрепятствало и преминаването на реалните собственици и наследници на имоти там от развиващите такава дейност. Въпреки, че получих отговори от кмета в началото на нашата сесия нека все пак и той да каже пред вас за какво става въпрос.

 

Тихомир Янакиев: Уважаеми г-н Председател, относно казуса в Атия и свързаният с него казус в Равадиново, аз също получих сигнал от жители, даже се бях свързал с кмета Димитров. Изпратих проверка, която трябваше в петък или четвъртък…., чакам г-жа Хльостарова да ми даде информация днес, какво е излязло от проверката. Като ми дадат информацията, ще можем да я изпратим писмено на г-н председателя, за да го информираме лично. Относно това, че е спекулирал с името на г-н Димитров, аз нямам никаква информация. След като ми сигнализираха жителите на село Атия, моят ангажимент беше да изпратя проверка и аз го направих. Констатирано е каквото е констатирано и вече ще кажат какво имат като документация, дали изобщо това, което се прави там изисква документация, трябва и това да се види. Има дейности, които не изискват документация. Вчера ми беше препратена, аз не съм се запознал още, но ми беше анонсирано, че има такава жалба от лице, което най-вероятно е същото.

 

Тодор Дамянов: Жалбата е и при мен. Тепърва ще се запознаваме със случая. Там е описано, че въпросният човек е имал намерение да извършва тази дейност в частен имот. Дейност за подготовка за продажба на автомобили, нещо такова. Това е за Равадиново, но ще проверим случая. В жалбата пише, че тези му намерения са отпаднали, поради неразбирателство със собственика на имота, с който са имали някаква уговорка. Твърди, че е инвестирал и е облагородил района, но това са вече частни и лични взаимоотношения, които не касаят общината.

 

Георги Пинелов: Мисълта ми беше, ако е увредил тротоара да се поправи.

 

Тодор Дамянов: Това съм го разпоредил, да се направят снимки и да се направи предписание да възстанови, каквото е нарушил.

 

Тихомир Янакиев: Жалбата му е доста голяма и не е само това, там визира, аз затова не исках много да коментирам при положение, че г-н Пазвантов го няма тук. В жалбата визира, че кметът на село Равадиново е имал изключително арогантно поведение към него. Аз не бих искал да говоря преди да си направя съответните проверки, ще разговарям и с г-н Пазвантов, за да уточня какъв точно е случаят. Там наистина имаше нещо, което касаеше съседен имот, жалбата г-н Председател е около три-четири листа. Не съм се запознал в детайли с нея. Бяха две нещата, че иска да прави някаква инвестиция, и че кмета на Равадиново се държал арогантно с него. Ще проверим нещата, каквото касае лицензионни режими, незаконно строителство и такива неща мога, но което касае личните човешки взаимоотношения, това е въпрос на култура.

 

Румен Димитров – кмет на село Атия: Първо, ако едни големи и разумни хора знаят Закона за управление на отпадъците, няма да му позволят да направи автоморга. Другото за оградата, Вас са ви подвели, знам даже кой и подписка има. Няма нищо такова, аз го проверих човека, вярно е, че багерът е ударил оградата на параклиса, само че оградата влиза в неговия имот и той няма претенции затова. Няма да маха оградата, просто прави половин метрова подпорна стена, това е. Вътре ще прави авторуум. Какво значи, това сега ще обясня. Пристига от запада автомобил, влиза вътре, пароструйки, водоструйки, измиват седалките, почистват колата, изкарват я и отива в автокъщата. Другата половина на тази постройка ще стане офис на фирмата му. Аз като кмет го проверих и не видях нищо лошо, защото автомивки под път и над път, само му зададох въпроса колко работни места ще има. Каза, че за начало ще работи почасово. Идва определен човек, почистват автомобила на цена 80-100 лв./на автомобил/. Сега се реагира, а когато се прави за цех за миди, никой не реагира тогава. Той не може да развива търговска дейност, ако няма документи, ако законът му позволява, аз не виждам какъв е проблема. Дайте да кандидатстваме в ЮНЕСКО да ни консервират!

 

Георги Пинелов: Аз Ви предлагам да се успокоите. Не мога да разбера защо се афектирахте.

 

Румен Димитров: Аз знам, че срещу мен тръгват една шепа хора, за политика става въпрос.

 

Георги Пинелов: Това са си Ваши работи и мен не ме интересува. Нито повдигам политически въпроса, нито нищо. Казах само, че човек спекулира с Вашето име, с най-добри чувства.

 

Румен Димитров: И с Вашето се спекулира. Годината е такава.

 

Георги Пинелов: Добре, но Вие не ми казвате, а аз Ви казвам. За мен годината е нормална, за Вас не знам каква е. Аз съм загрижен за Вашето име и казвам, че някой спекулира с него, а явно не спекулира, защото Вие казвате, че го познавате човека, поне така разбрах.

 

Румен Димитров: Визуално съм го виждал преди 10 години.

 

Георги Пинелов: Допускам, че не са спекулации тогава. Г-н Янакиев, само да кажете за „Каваци“.

 

Тихомир Янакиев: За този казус аз съм сигнализиран няколко пъти, многократно и трябва да ви кажа, че аз лично съм направил проверка на 24 юни вечерта. В 23:00 часа отидох на „Каваци“, бях със съпругата ми и се опитах да вляза с колата през входа, който е в момента. Спря ме едно лице, което ме попита къде отивам, но аз му казах, че отивам където искам да отида, това няма защо да го споделяме с когото и да било. В следствие на това, той се опита да спре колата и  каза, че те контролират достъпа. Аз му обясних…и ме позна в следващият момент, защото тръгнах да му обяснявам, че нямат право да контролират достъпа и той веднага, „а Вие сте кмета на общината“. Опита се да ми вмени нещо, което той правеше, че съм се държал агресивно. Казах му, че не се държа агресивно и съм си такъв като човек и му обясних, че нямат право да събират пари, защото видях, че има ценоразпис за паркинг. Започна да дава назад и аз влязох с автомобила си, наистина се ядосах, защото това се случва на мен, кмета на общината, какво да говорим за обикновените хора, които нито са кметове, нито общински съветници, нито имат някаква власт или каквото и да било. Искат просто да отидат на плаж или на някое от заведенията, които са там на плажа. В следствие на което, понеже многократно сме имали тези проблеми, съм ходил с полиция, съдействал съм на хората, които трябва да си влязат там в имотите си. Написали сме жалба до прокуратурата, защото аз не знам дали полицията, всеки път, когато съм се обръщал към полицията тя ми е съдействала, но не знам дали прави нещо извън тези случаи, когато аз съм искал съдействие. Не мога да кажа. Факт е, че никога не ми е отказвано съдействие. Факт е също, че тези лица продължават да извършват този тип дейност, което означава, че някой не упражнява контрол върху тях. Ние сме направили жалба до прокуратурата и аз лично възнамерявам да си запиша час, ако има такъв приемен ден, при шефа на Окръжна прокуратура, ако не в Апелативна прокуратура. Да искам среща по този казус, за да ми обяснят какво ще направят, за да може не от утре, а от днес тези хора, да не упражняват този тип дейност. В резюме ще кажа, че отговорът на Вашият въпрос е, че лично съм се запознал, лично съм направил проверка и съм направил жалба до прокуратурата. Предстои ми да инициирам и среща с прокурор. Това е!

 

Георги Пинелов: Благодаря, г-н Янакиев! Благодаря за отговорите на въпросите ми! Колеги, не виждам да имате повече въпроси към кмета. Преди да закрия днешното ни заседание ще ви запозная с тримесечния си отчет.

 

Уважаеми г-н Кмет, уважаеми общински съветници,

 

На основание чл.11, ал.3 от Правилника  за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол, неговите комисии и взаимодействията му с общинска администрация, съм длъжен да  представям всяко тримесечие отчет за изразходените средства за командировъчни и представителни разходи.

За периода  от 01.03.2023 г. до 31.05.2023 г.  имаме направени разходи за командировъчни в размер на 5 950 лв., свързани с посещенията ни в Кърджали и Златоград.

 

Колеги, поради изчерпване на дневния ред закривам четиридесет и второто редовно заседание  на  Общински  съвет - Созопол.  Хубав  ден  и  бъдете  здрави!

 

 

 

 

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ                       

Председател на Общински съвет - Созопол

 

 

 

Протоколчик: Йовита Илиева

 

 

 

Протоколът се състави в 5 /пет/ еднообразни екземпляра за:

 1. Общински съвет – Созопол;
 2. Община Созопол;
 3. Областен управител на Област Бургас;
 4. Районна прокуратура – гр. Бургас;
 5. Читалище „Отец Паисий” – гр. Созопол.

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на Общински съвет –...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 7 от Правилника за организацията и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ТРЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съ...