Петък, 04 Август 2023 11:58

ПРОТОКОЛ № 43/31.07.2023 г.

       На 31.07.2023 г., от 9:30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет - Созопол, се проведе ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет - Созопол, под ръководството на Георги Пинелов – председател на Общински съвет - Созопол. На заседанието присъстваха четиринадесет общински съветника, кметът Тихомир Янакиев, заместник-кметът Тодор Дамянов, заместник-кметът Румен Кисьов,  представители на общинска администрация, кметове и кметски наместници.

 Георги Пинелов: Добър ден колеги, добър ден и на кмета г-н Янакиев, заместник-кмета Дамянов, заместник-кмета Кисьов и служители на общинска администрация. Добър ден и на гостите.

 Като за начало ще направя проверка на кворума поименно: Присъстваме 12 общински съветника. Колеги, имаме кворум и може да стартираме заседанието. По време на заседание на ресорните комисии и преди тяхното гласуване, кметът на общината г-н Янакиев, като вносител, оттегли Докладни № 470/05.07.2023 г.; 471/05.07.2023 г., поради което същите отпадат от дневния ред. Съгласно нашия правилник преминаваме към дневния ни ред. Имате  ли  въпроси  и  предложения  по  него? Няма! Предлагам ви да го гласуваме!

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 12

За: 12

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №1083

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:

I. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби:

 Докладна записка №493/13.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Участие на  община Созопол в сформиране на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група – Созопол - Приморско заедно" и определяне на представител в неговите органи на управление.

 Докладна записка №503/19.07.2023 г. от  Георги Пинелов, Станимир Андонов и Светлана Лулева – общински съветници, относно: Одобряване на кандидати за съдебни заседатели от община Созопол за Районен съд  Бургас за мандат 2024-2027 г.

II. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби и финанси и бюджет, международни проекти и програми:

Докладна записка №477/10.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Приемане на нова Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол.

III. Доклад на комисията по финанси и бюджет, международни проекти и програми:

Докладна записка №450/26.06.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Отчет за изпълнението на бюджета, Извънбюджетни сметки и фондове и състоянието на общинския дълг на Община Созопол за 2022 година.

Докладна записка №496/13.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Актуализация в разчетите на капиталовите разходи и допълване на поименния списък на  обектите по Капиталовата програма на община Созопол за 2023 г.

 

 1. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:

 

Докладна записка №440/20.06.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението, в обхват на поземлен имот №134.369, земеделска територия, зона по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, землище на с. Крушевец, за обособяване на два урегулирани поземлени имота с отреждане за „вилна сграда“  и План за улична регулация.

 

Докладна записка №441/20.06.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 67800.10.328 и 67800.10.505, по Кадастралната карта на гр.Созопол, земеделска територия, местност “Мапи“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „апартаментен хотел”.

 

Докладна записка №442/21.06.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за линеен обект на техническата инфраструктура, извън границите на населеното място, за обект: „Кабелна линия 1 kV от съществуващ трафопост „Панда“ в поземлен имот с идентификатор 67800.44.96 до ново електромерно табло в поземлен имот с идентификатор 67800.44.125 по кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на град Созопол, местност „Мапи“, землище на град Созопол“.

 

Докладна записка №462/04.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.6.485, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, за изграждане на „жилищна сграда”.

 

Докладна записка №463/04.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 81178.6.244 и 81178.6.243, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се урегулират два нови урегулирани поземлени имота, с отреждане  „ за жилищно и курортно строителство “.

 

Докладна записка №472/07.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Разполагане на монументално – декоративен елемент – бронзова скулптура на актьора ДОСИ ДОСЕВ,  на територията на град Созопол,  по реда на чл.62,ал.8 от Закон за устройство на територията.

 

Докладна записка №473/07.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Одобряване, по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ на:

 1. Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.14.98 по кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на град Созопол, землище на град Созопол, извън територията на населеното място, с цел урегулиране на част от имота и обособяване на един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане „за техническа инфраструктура“.
 2. Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасета за линейните обекти и съоръжения на техническата инфраструктура – нов пълнещ тръбопровод, довеждащ (хранителен) тръбопровод, водопроводно отклонение от новия довеждащ тръбопровод за питейно водообезпечаване на вилна зона „Куку баир“ и път за достъп до новообразуваният урегулиран поземлен имот.

 

Докладна записка №478/10.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на населените места, за обект: „Кабелна линия – ниско напрежение, за захранване на поземлени имот в местност „Старо селище“, в зоната по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с. Атия, общ. Созопол.

 

Докладна записка №479/10.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.5.221, по Кадастралната карта на гр.Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр.Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за „сгради за отдих и курорт“.

 

Докладна записка №480/10.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.6.208, по Кадастралната карта на гр.Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр.Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане, за „жилищно и курортно строителство“.

 

Докладна записка №495/13.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за ПИ с идентификатор по КК на гр. Созопол – 67800.7.141, земеделска територия, местност „Буджака“, землище гр. Созопол, общ. Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и обособяване на нов урегулиран поземлен имот, за изграждане на “вилно застрояване”.

 

 

 1. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:

 

Докладна записка №446/26.06.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 30822.501.281, с. Зидарово, ул. “Черно море“ №38, Община Созопол.

 

Докладна записка №447/26.06.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 61114.501.366, с. Равна гора, ул. “Стефан Стамболов“ №39, Община Созопол.

 

Докладна записка №456/29.06.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 32737.501.366, с. Индже войвода, ул. “Родопи“, Община Созопол.

 

Докладна записка №457/29.06.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 58400.501.20, с. Присад, Община Созопол.

 

Докладна записка №458/29.06.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 58400.501.16, с. Присад, Община Созопол.

 

Докладна записка №459/29.06.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 67800.501.190, гр. Созопол, ул. “Кирил и Методий“ №47, Община Созопол.

 

Докладна записка №460/29.06.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 32737.501.392, с. Индже войвода, ул.“Христо Ботев“, Община Созопол.

 

Докладна записка №469/05.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на поземлен имот (ПИ), с идентификатор 63015.506.492, находящ се в общ. Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", площ 505 квадратни метра (кв.м.), с трайно предназначение на територията (ТПТ): „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване (НТП): "За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ)".

 

Докладна записка №475/10.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с планоснимачен №102, землище с. Росен, местност „Росенец“, община Созопол.

 

Докладна записка №476/10.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с планоснимачен №10, землище с. Росен, местност „Куш бунар“, община Созопол.

Докладна записка №491/13.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с идентификатор № 61042.501.115, с.Равадиново, ул.“Ропотамо“ №52, община Созопол.

 

Докладна записка №492/13.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Учредяване право на прокарване за изграждане на обект „Изграждане физическа инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи на А1 България ЕАД на територията на гр. Созопол“.

 

Докладна записка №494/13.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 12975.501.173, с площ 263 квадратни метра (кв.м.), Трайно предназначение на територията (ТПТ): „Урбанизирана“ и Начин на трайно ползване (НТП):“Ниско застрояване (до 10m)“, ведно с построена в него сграда с идентификатор 12975.501.173.1, със застроена площ 64 кв.м., с адрес: общ. Созопол, с Вършило, ул. „Родина“ №27.

 

 

 1. Доклад на комисията по сОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СПОРТ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ:

 

Докладна записка №481/11.07.2023 г. от Тодор Дамянов заместник-кмет на Община Созопол относно: Отпускане на еднократна финансова помощ за заболяване.

 

 

Георги Пинелов: Давам думата на г-н Андонов, председател на комисията по  „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“, да представи становището на комисията.

 

Станимир Андонов: Становище  на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“.

 

            На 24.07.2023 г. от 14:00 часа, се проведе заседание на комисията „ Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби “.

 

На заседанието присъстваха: Станимир Андонов – председател, Димитринка Господинова – член, Желязко Иванов – член, Анета Филипова – член. Отсъстваше Панайот Рейзи.

 

На заседанието присъстваха още :

 

 1. Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Тодор Дамянов – заместник-кмет на Община Созопол;
 4. Галина Георгиева – директор на дирекциа АПИО;
 5. Общински съветници;
 6. Служители от общинска администрация;
 7. Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол.

 

Заседанието води Станимир Андонов – председател на комисията. Комисията имаше кворум и разгледа следните докладни записки:

Докладна записка №493/13.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Участие на община Созопол в сформиране на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група – Созопол - Приморско заедно" и определяне на представител в неговите органи на управление.

 

            По време на разискванията участваха много от общинските съветници. Мисля, че всички присъстваха тогава. Няма да се спирам подробно на тази докладна, тъй като всичко е описано в самия протокол.

След  гласуване и в резултат от четири гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение, с така направеното допълнение в т.3 от решението.

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари? Няма. Аз искам да попитам нещо. След дискусията от заседанието на постоянните комисии си направих труда да проверя каква е била процедурата в съседни общини при учредяването на подобни МИГ-ове. В общини, като Бургас и Камено, които по между си имат създаден МИГ, като техни представители са били избирани и към момента са, общински съветници. Другото, което прочетох е, че в условията за допустимост на местните инициативни групи за програмен период 2023 – 2027 г., съгласно чл. 19, ал. 2, 3, 4 от Закона за администрацията, като представител на публичния сектор не е упоменат предложения в докладната представител, именно секретар на община Созопол. Дали в действителност няма някакво разминаване, така направеното предложение е допустимо? Г-жа Георгиева, г-жа Кирязова или Вие г-н Костадинов, да вземете отношение по въпроса. Казвам го преди гласуването, за да може да бъдем максимално запознати.

 

Янко Костадинов – секретар на Община Созопол: Ще започна отзад напред по въпросите, тъй като те са взаимно свързани. Чисто юридически няма проблем, тъй като Община Созопол няма да бъде изключение и единствената община, в която представителят на сдружение с нестопанска цел, местна инициативна група, да бъде длъжността секретар на Община Созопол. Моят отговор всъщност, препокрива и първият въпрос, който беше зададен като пример за местната инициативна група на Бургас – Камено.

 

Георги Пинелов: Значи това, което Вие сте ни дали като решение с Вашето присъствие, няма никакъв проблем. Г-жо Кирязова, гледам, че и Вие искате думата.

 

Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет – Созопол: Да зачета на общинските съветници какви са функциите на секретаря , според ЗМСМА: „Организира и отговаря за дейността на общинската администрация, условията на работа на служителите й, информационно-техническото обезпечаване на дейността й, деловодното обслужване, документо-оборота и общинския архив. Дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване. Разгласяване и обнародване на актове на общинския съвет и на кмета.

 

Георги Пинелов: Ще Ви прекъсна. Това би трябвало всеки от нас да го знае. В случая питам дали има някакво разминаване или не е проблем да гласуваме така, както е дадено. Това ми е въпроса.

 

Иванка Кирязова: ЗМСМА предвижда една възможност, ако кметът му възложи други функции.

 

Красимира Германова – общински съветник: Да, но то не е възлагане от кмета, а от Общински съвет!

 

Георги Пинелов: Г-н Рейзи имате думата.

 

Панайот Рейзи – общински съветник: Щом е законосъобразно в момента няма какво да си обясняваме. В комисиите сте го гледали, аз не присъствах, но за мен в крайна сметка, в лицето на кмета, на секретаря и на юристите, всички са го проверили това нещо стократно. Дайте да минаваме към гласуване, няма смисъл сега тук да даваме думата на този и онзи, само да разводняваме. Благодаря!

 

Георги Пинелов: Това си е Ваше мнение. Аз имам въпрос и го задавам, кметът нищо не е казал, Янко Костадинов стана и разясни. Аз не виждам какъв е проблемът, ако имате ангажименти сте свободен да си тръгнете, когато искате.

 

Панайот Рейзи: Дадохте думата на Вашите юристи, сега, ако искате прехвърлете…..

 

Георги Пинелов: Аз каквото искам, това ще направя, не е Ваша работа, а и никой не Ви е дал думата. Хайде да спазвате реда, ако обичате, и ако сте нервен излезте и се успокойте.

 

Панайот Рейзи: Изобщо, даже съм много спокоен. Вие сте нервен, щом ми правите такъв коментар.

 

Георги Пинелов: Колеги, други въпроси и коментари? Не виждам! Да гласуваме тогава.

 

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

Въздържал се

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

Общо гласували: 12

За: 11

Против: 0

Въздържали се: 1

 

РЕШЕНИЕ №1084

Общински съвет Созопол прие

 

На основание чл .21, ал. 1, т. 15 и т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Созопол

 

 1. 1. О Д О Б Р Я В А участие на община Созопол в сформиране на ново юридическо лице с нестопанска цел сдружение Местна инициативна група „ Местна инициативна група Созопол – Приморско – заедно“ , като публично-частно партньорство обхващащо цялата територия на общините Созопол и Приморско за реализиране на подхода ВОМР 2023 – 2027 г.
 2. 2. ОПРЕДЕЛЯ за представител на Община Созопол в учредителното събрание на юридическо лице с нестопанска цел сдружение „Местна инициативна група Созопол – Приморско – заедно " , както и в неговите върховен колективен орган и управителен орган - Янко Костадинов – Секретар на Община Созопол, като му възлага да подпише необходимите учредителни документи.
 3. 3. ПРЕДОСТАВЯ за безвъзмездно ползване за срок от 5 години за нуждите на МИГ офис с адрес: гр. Созопол, ул. „Републиканска“, ет. -1, представляващо помещение с площ от 150 кв. м. – частна общинска собственост.
 4. 4. ДОПУСКА на основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс предварително изпълнение на настоящото решение въз основа на следните мотиви: Необходимост да бъдат защитени особено важни обществени интереси, като от закъснението на изпълнението, поради изключително кратките срокове за кандидатстване по програма, може да последва значителна или трудно поправима вреда.

 

 

Станимир Андонов: Докладна записка №503/19.07.2023 г. от  Георги Пинелов, Станимир Андонов и Светлана Лулева – общински съветници, относно: Одобряване на кандидати за съдебни заседатели от община Созопол за Районен съд  Бургас за мандат 2024-2027 г.

 

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След  гласуване и в резултат от четири гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение така както е по докладната.

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари? Няма. Тогава да гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 14

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №1085

Общински съвет Созопол прие

 

 1. Общински съвет Созопол одобрява и предлага да бъде избрана за съдебен заседател за Районен съд Бургас за мандат 2024-2027 г. г-жа Янка Миткова Сотирова, родена на 13.05.1969 г., с постоянен адрес в гр. Созопол, ул. „Ропотамо“ № 6, с педагогическо образование .

След влизане на решението в сила същото ведно с докладната записка и приложените към нея документи да се изпрати на Административния ръководител – Председател на Окръжен съд Бургас.

 

 

Станимир Андонов: Уважаеми, г-н Председател, това бяха докладните записки, разгледани на комисия.

 

Георги Пинелов: Г-н Андонов, моля продължете със съвместната комисия.

 

Станимир Андонов: Становище на съвместната комисия по „ Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“ и комисия по „Финанси и бюджет, международни проекти и програми“

 

На 24.07.2023 г., от 14:10 часа  се проведе съвместно заседание на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“ и комисията по „Финанси и бюджет, международни проекти и програми“.

 

На заседанието присъстваха: Станимир Андонов – председател на комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“, Димитринка Господинова – председател на комисията поФинанси и бюджет, международни проекти и програми“, Желязко Иванов – член, Анета Филипова – член, Милена Желева – член, Цветелин Георгиев – член,, Красимира Германова – член. Отсъстваше Панайот Рейзи.

 

На заседанието присъстваха още :

 

 1. Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол;
 1. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 2. Тодор Дамянов – заместник-кмет на Община Созопол;
 3. Галина Георгиева – директор на дирекциа АПИО;
 4. Общински съветници;
 5. Служители от общинска администрация;
 6. Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол.

 

Заседанието води Станимир Андонов – председател на комисията.

 

Докладна записка №477/10.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Приемане на нова Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол.

 

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След  гласуване и в резултат от седем гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение така, както е по докладната.

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари? Аз имам въпрос. Доколкото чувам, се спекулира в публичното пространство през последната седмица, че с приемането на новата наредба ще бъдат увеличавани данъците. Нека компетентно лице да обясни в конкретика за какво става въпрос, за да няма грешно интерпретиране и изкривяване на информацията! Г-н Янакиев, имате думата!

 

Тихомир Янакиев – кмет на Община Соззопол: Благодаря г-н Председател! Всеки, който се поинтересува ще разбере, че това, което се прави не е увеличение на данъците. Актуализацията, на таксите, които се предлагат, тъй като една много голяма част от таксите не са адекватни и не са съобразени със съвременната ситуация. Това предлагаме в момента като наредба. В детайл къде и какво се пипа, ако желаете, те бяха един месец на сайта на общината, мисля, че и в сайта на Общински съвет също.

 

Галина Георгиева – директор на дирекция АПИО: Беше обявено, съответно очаквахме, ако някой има нови предложения или възражения, да каже. Нямаше такива, но аз искам да поясня само, че основно се ръководихме от старата наредба. Причината е, че старатаа наредба имаше много текстове, които не бяха законосъобразни. Не сме въвеждали нови такси, мисля, че само при техническите услуги имаше такси, които си произлязоха от самото изменение на ЗУТ.

 

Тихомир Янакиев: Няма увеличение на данъци. Аз не мога да разбера защо това, изобщо се е тиражирало.

 

Георги Пинелов: Колеги, други въпроси и коментари? Не виждам! Тогава да гласуваме.

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Въздържал се

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 14

За: 13

Против: 0

Въздържали се: 1

 

РЕШЕНИЕ №1086

Общински съвет Созопол прие

 

 1. Приема Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол съгласно Приложение №1, което е неразделна част от настоящото решение.
 2. Възлага на кмета на община Созопол осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразното изпълнение на решението.

 

Станимир Андонов: Уважаеми г-н Председател това беше докладната записка, разглеждана на комисия.

 

Георги Пинелов: Благодаря на г-н Андонов. Давам думата на Димитринка Господинова, председател на комисията по „Финанси, бюджет, международни проекти и програми“.

 

 

Димитринка Господинова: Становище на комисията  по „Финанси, бюджет, международни  проекти  и  програми“.

 

На 24.07.2023 г. от 14:20 ч., се проведе редовно заседание на комисията по „Финанси и бюджет международни проекти и програми” , на което присъстваха всички членове на комисията.

 

На заседанието присъстваха още:  Георги Пинелов –  председател на Общинския съвет; Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол; Тодор Дамянов – заместник-кмет на Община Созопол; Общински съветници; Служители от общинска администрация; Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол; Галина Георгиева – директор на дирекция АПИО.

 

Разгледани бяха следните докладни:

 

Докладна записка №450/26.06.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Отчет за изпълнението на бюджета, Извънбюджетни сметки и фондове и състоянието на общинския дълг на Община Созопол за 2022 година.

 

Въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване и с резултат от пет гласа „За“ – докладна записка № 450 влиза за разглеждане на общинска сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение така както е по докладната.

 

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари? Не виждам. Тогава да гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 14

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 0

 

 

РЕШЕНИЕ №1087

Общински съвет Созопол прие

 

 1. Приема отчета за изпълнението на бюджета на Община Созопол за 2022 г. по приходната и разходната част по дейности и параграфи, както следва:

1.1.По прихода                                                                                                                   28 122 671 лв.

в т.ч.

За делегираните от държавата дейности                                                                         10 298 044 лв.

За местни дейности                                                                                                           17 824 627 лв.

 

Разпределени по параграфи, съгласно приложение 1 -  форма Б3 на Министерство на финансите.

 

1.2.По разхода                                                                                                                    28 122 671 лв.

в т.ч.

За делегираните от държавата дейности                                                                         10 298 044 лв.

За дофинансиране на делегираните от                                                                               1 689 339 лв.

 държавата дейности със собствени приходи

 За местни дейности                                                                                                          16 135 288 лв.

Разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно приложение 1- форма Б3 на Министерство на финансите,

 1. Приема отчета за изпълнението на извънбюджетните сметки и фондове /ИБСФ/ на Община Созопол за 2022 г., съгласно приложение № 2.
 2. Приема отчета на поименен списък за капиталови разходи за 2022 г. по обекти, съгласно приложение № 3.
 3. Приема отчета за състоянието на общински дълг за 2022 г. –справка „Приложение 1” – съгласно приложение № 4.

Плащания по дълга към 31.12.2022 г. в размер на 4 014 933 лв. , в т.ч.:

 

 • към „ЦКБ“ АД по договор 8-496/18.09.2018 г. в размер на 2 534 933 лв., от които 2 100 000 лв. главница, 434 827 лв. лихви и 106 лв. такси. Остатък за погасяване по главницата към 31.12.2022г. – 19 050 000 лв.
 • към Министерство на финансите по отпуснат временен безлихвен заем за финансово оздравяване в размер на 1 480 000 лв. Остатък за погасяване към 31.12.2022 г. 0,00 лв.
 1. Приема консолидирания баланс и консолидирания отчет за приходите и разходите към 31.12.2022 г. – съгласно приложение № 5
 2. Приема наличните просрочени вземания и задължения към 31.12.2022 г. – съгласно приложение № 6.
 3. Приема възникналите поети ангажименти и възникналите ангажименти за разходи към 31.12.2022 г. - съгласно приложение № 7.

 

 

 

Димитринка Господинова: Докладна записка №496/13.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Актуализация в разчетите на капиталовите разходи и допълване на поименния списък на  обектите по Капиталовата програма на община Созопол за 2023 г.

 

Въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване и с резултат от пет гласа „За“ – докладна записка № 496 влиза за разглеждане на общинска сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение така, както е по докладната.

 

Георги Пинелов: Колеги, тъй като след малко влизаме в процедура на гласуване, аз имам няколко уточнаващи въпроса по няколко от точките и ще ги карам по ред. В т.3 става въпрос за комбинирано детско съоражение, има едно и за град Черноморец, за същото ли става въпрос или не?

 

Тодор Дамянов – заместник-кмет на Община Созопол: За Черноморец е, да.

 

Красимира Германова: Аз имам една молба. Нека все пак по капиталовата програма това, което се увеличава, намаля, нека точка по точка да се коментира. Да се каже къде е и какво е.

 

Георги Пинелов: Аз искам само по някои от точките.

 

Тихомир Янакиев: За детската градина в Черноморец е.

 

Георги Пинелов: Този лек автомобил за ЦОП-а, някакъв специализиран ли е?

 

Тодор Дамянов: Не е специализиран, обикновен автомобил е. Това е във връзка с постоянните пътувания на служители на ЦОП в селищната система за заниманието им със случаи.

 

Георги Пинелов: За Атия по същият начин ли е?

 

Тодор Дамянов: За Атия, за ЦНСТ е по същият начин. Тези деца живеят в дома, той е домашен тип, домашна среда и считаме, че е нужно да имат и автомобил.

 

Георги Пинелов: Кое налага да се махнат парите за автомобил в дневния център за деца с увреждания?

Тодор Дамянов: Там беше специализиран, голям микробус, но счетохме, че няма нужда.

 

Тихомир Янакиев: Само искам да уточня няколко неща. Първо, когато става въпрос за социалните дейности, знаете, че ние сме с комплекс от година и половина за социални услуги и здравеопазване. Там са интегрирани всички социални дейности, плюс новите функции, които държавата вмени на общините по изпълнението. Проектите, които се изпълняват също. Това налага и подхода към КСУЗ, да бъде малко по-различен отпреди. Вие знаете, че в момента приключва ремонта на бившата спешна помощ, където беше, в сградата на Община Созопол. Там вече ще се помещава и самият КСУЗ. Направени са кабинетите за служителите, там ще са и приемните помещения. Парите, които се харчат в момента за автомобили и т. н., това са пари от държавни дейности. Това не са пари от местни приходи на Община Созопол. Нашите данъкоплатци не са натоварени с тези разходи, това искам да го подчертая, ако някой не го е разбрал. Това са пари от държавата. Необходими са, защото капацитета на ЦОП-а е вече доста голям, когато аз станах кмет имаше нула потребители, а в момента са над 25, около 30 потребителя са. Това предполага постоянна работа на колегите на терен. Община Созопол към момента няма такава възможност, за предоставяне на автомобили. Знаете, че бракувахме няколко автомобили, автопарка е изключително амортизиран и аз мисля, че трябва да се използва всяка една възможност за подновяването им. Когато става въпрос за работни автомобили, аз не казвам да ми купите на мен автомобил за представително лице, а говорим за работни автомобили на колегите, които трябва да свършат своята работа. Това са нещата, които касаят тази докладна. Благодаря ви!

 

Георги Пинелов: И аз благодаря! Г-жо Германова!

 

Красимира Германова: Аз искам да задам един въпрос по т.12. Там не правихме ли ремонт?

 

Иванка Хльостарова – директор на дирекция „УСТСД“: Ремонтът е приключен, но там трябва да се разплатим със строителния и авторски надзор, които не са ни разплатени, тъй като цените там ни бяха пак държавни. В момента не ни достигат средства, за да разплатим надзорите и затова правим актуализация.

 

Красимира Германова: Няма ли сключен договор за определена сума или е плаващо?

 

Иванка Хльостарова: Има договор, просто не можем да извършим плащане, защото нямаме средства по параграфа в ……..

 

Панайот Рейзи: Според мен тук има нарушение! Как ще направите договор за сума, която я нямате, а сега ще я узаконяваме.

 

Тихомир Янакиев: Това са пълни глупости.

 

Панайот Рейзи: Защо да са пълни глупости, г-н кмете? Как си направил договор за сума, която не ти е заложена в бюджета?

 

Тихомир Янакиев: Г-н Рейзи, Вие в момента още не сте приели бюджет. Мислете, когато говорите, моля Ви. Все пак всички Ви слушат и в медиите. В момента Община Созопол работи в режим без бюджет. Искате да ми кажете, че трябва да спра да работя и всичко да приключи? Нищо не ми узаконявате вие в момента и нищо незаконно не сме направили.

 

Панайот Рейзи: Така ли? Няма нужда да ми се карате!

 

Тихомир Янакиев: Аз не Ви се карам, просто се чудя. Вие сте бивш кмет и трябва на Вас да Ви е ясно, макар, че не сте работили в условията, в които аз работя в момента. Би трябвало да го знаете това нещо. Извинявам се!

 

Красимира Германова: В Т.17 е за паркинг в квартал 52, това тепърва ли ще се прави виждам, че има увеличаване?

 

Тихомир Янакиев: Не, ние извършихме дейности тази година. Паркингът ще продължи да се строи и след сезона. Било е 12 792 лв. от субсидията, увеличението е 76 100 лв. и става 88 892 лв. за капиталови разходи за 2022 г. Субсидията за 2023 г. си остава същата. Този обект е преходен и не може да се изпълни с парите от 2022 г., а и от 2023 г. Мисля, че до края на тази година трябва да приключим, но може и да се проточи до следващата година в началото.

 

Красимира Германова: За какво точно става въпрос в т.18, за стадиона?

 

Тихомир Янакиев: Най-вероятно е за тревното покритие, но нека само да видя докладните.

 

Тодор Дамянов: Общината ще кандидатства по проект с европейско финансиране и ремонтът се изразява в подмяна на тревната настилка, на седалките и на съораженията за слънцезащита.

 

Красимира Германова: Тези 36 000 лв. за какво са, за проектиране ли?

 

Иванка Хльостарова: За проектирането са.

 

Красимира Германова: Записано е като основен ремонт, а би трябвало да е записано като проектиране!

 

Иванка Хльостарова: Тук вече счетоводството да каже, как да трябва да е изписано.

 

Атанаска Костова – началник отдел „Бюджет“: Самият проект е част от обекта, така че ние, за да кандидатстваме по европроекта, трябва да имаме готов проект, който да бъде одобрен.

 

Красимира Германова: Това е ясно, въпросът е, че в основанието за тези 36 000 лв. пише, че е за основен ремонт, а Вие казвате, че това е за проектиране за основния ремонт.

 

Атанаска Костова: За да бъде основен ремонт трябва да има проект, той няма да е текущ ремонт.

 

Красимира Германова: Това е ясно, бе хора. Защо тази сума се води за основен ремонт, а не за проект?

 

Тихомир Янакиев: Защото са част от обект №525 по капиталовата програма, затова.

 

Красимира Германова: Не би ли следвало да бъде проектиране?

 

Тихомир Янакиев: След като са част от обекта, който е обявен в капиталовата програма, се обявява номера на обекта и се гласува по него.

 

Красимира Германова: Това ми е ясно, но не трябва ли да пише, че е за проектиране? Това питам! Нямам някакви претенции, просто питам.

 

Тихомир Янакиев: Може би наистина трябваше да се изпише по конкретно.

 

Красимира Германова: Това ми беше въпроса, защото според мен 36 000 лв. са малко за основен ремонт и затова зададох въпроса.

 

Панайот Рейзи: Това са пари за проект и трябва да се изпише, че са за проект!

 

Николай Господинов – директор на дирекция „Финанси и Бюджет“: Всички разходи по един обект се включват в неговата стойност, в един момент.

 

Красимира Германова: Да бе хора, питам, защо не пише за проектиране.

 

Николай Господинов: Ако трябва да го допишем!

 

Тихомир Янакиев: Може да сте прави, но по тази логика, като започнем да одобряваме и другите точки от самият обект, нали има други дейности в едно строителство. По тази логика трябва ли да пишем всичко след това?

 

Красимира Германова: Просто някъде отдолу да се запише, че е за проектиране.

 

Тихомир Янакиев: Даваме пояснение за общинските съветници, че това е за проекта само. Искате ли да го включим изрично в текста на докладната?

 

Красимира Германова: Аз мисля, че трябва да се изпише.

 

Тихомир Янакиев: Тогава нека да направим корекция в т.18.

 

Невена Метинева – началник отдел „Счетоводство“: Ако искат общинските съветници, думата проект или, че е за проектиране, да бъде пояснено, трябва да е след „основен ремонт“. Защото, ако сложим пред „основен ремонт“, се сменя вече и характера на актива. Той вече отива към проекти, а няма да е към основен ремонт, както сме го заложили. Като пояснение към обекта, да се допълни, че тази сума е за проектирането.

 

Панайот Рейзи: Г-н кмете как се казва проекта? Сериозно Ви питам, защото…..

 

Тихомир Янакиев: Основен ремонт и реконструкция на тревното покритие, седалките на стадиона и последният беше „да затвори вратата“, общо взето.

 

Панайот Рейзи: Така, при това положение трябва да е написано в докладната, по проект, този, който Вие цитирахте, 36 000 лв. за проектиране.

 

Невена Метинева: Ние сега трябва да направим проектирането, извинявам се, за да може да кандидатстваме. Ние все още не сме кандидатствали по проекта.

 

Панайот Рейзи: Обаче, този проект ще бъде направен, говоря за техническия. Вие тук сте написали, че е за ремонтни дейности. Ние няма да правим никакви ремонти, ние правим само проектиране и затова казах на кмета, че отпред на докладната трябва да е написано. По проект „еди кой си“ 36 000 лв. за проектиране и край.

 

Красимира Германова: Просто допълнете една дума „за проектиране“.

 

Тихомир Янакиев: Мисля, че г-жа Германова е права.

 

Красимира Германова: Продължавам нататък. „Въжен тролей за град Черноморец“, в интерес на истината много ме забавлява това наименование.

 

Тихомир Янакиев: Много хубава инициатива е това.

 

Красимира Германова: 12 000 лв.са за проектиране само или…?

 

Тихомир Янакиев: Не, това е за изпълнението.

 

Красимира Германова: Докато проверявате да задам и другия въпрос. Комбинираното детско съоражение е още едно на стойност 2 000 лв. в Черноморец. Това за къде е?

 

Атанаска Костова: Тези обекти са по докладна на г-н Росен Деспов, кмет на град Черноморец. Това е за закупуване на съоръжения. Самият въжен тролей е съоръжение, което ще бъде поставено в парка на града, беседката също и комбинираното детско съоражение.

 

Красимира Германова: Остана само за въженият тролей да ми обясните.

 

Атанаска Костова: Въженият тролей ще бъде поставен пак в парка на същото място.

 

Тихомир Янакиев: Г-жо Германова, така е кръстено. Не си представяйте, че ще е някакъв лифт.

 

Красимира Германова: Нормално е все пак да знаем за какъв тип въжен тролей става въпрос.

 

Тихомир Янакиев: Декоративен е и ще се вмести в парка.

 

Красимира Германова: Това съоръжение за игра ли ще бъде, или просто за красота?

 

Тихомир Янакиев: Е как за красота, ще се използва разбира се. Това е нещо като на Санта Марина, съоражението, подобно ще е до колкото знам. Затова помолих на комисиите да ги разглеждаме тези неща, не че и на сесия не мога да отговоря, но и на комисия можеше да се изговори.

 

Георги Пинелов: Прав сте да. Само исках да попитам относно намалянето на сумата за изграждане на канализационна мрежа за село Атия, „Митков мост“ в т.10.

 

Иванка Хльостарова: Тъй като в момента ни вървят обществените поръчки и няма да можем да изпълним това проектиране, ги намаляме, за да ги разпределим по другите обекти. Просто няма да можем да ги усвоим до края на годината и ще ги загубим.

 

Георги Пинелов: Още два бързи въпроса имам. За фитнес площадката зад църквата се увеличава с 4 000 лв. Аз мисля, че площадката е завършена.

 

Иванка Хльостарова: Тя е завършена, но понеже поръчахме един уред още и заради това се увеличава.

 

Георги Пинелов: Последният ми въпрос е относно т.24. За рибарското пристанище също има някакво увеличение, за какво е то?

 

Иванка Хльостарова: Там увеличаваме, тъй като имахме допълнителни дейности, които извършихме.

 

Тихомир Янакиев: Проектът беше обявен и одобрен за една сума. Проектът е от старият програмен период до 2020 г. Той беше одобрен точно в периода, когато стана инфлацията, и когато започнаха тези галимации с правителства и т. н. Забави се много във времето, разписванията на документи и минаха около 8-9 месеца, в които имаше около 30% поскъпване на абсолютно всичко. Ходих в София, говорих и им обясних, че така не може, а и те ни отрязаха част от разходите. Казах им, че инфлацията в момента е 30-40%, а те успоредно с това ни режат още пари от проекта и той няма как да бъде изпълнен така. Пуснахме една процедура, никой не се яви на нея. Казах им да дойдат и да изпълнят проекта с парите, които са ни одобрили, да видим ка ще го направят. След дълги перипетии, ние писахме и се обосновахме и ни разрешиха да направим съфинансиране по този проект, определена сума и това е от капиталовата прграма за 2022 г. В този момент я прехвърляме към обекта.

Красимира Германова: Предполага, че се чухте какво казахте г-н Янакиев. Връщам се малко назад във времето, затова и в старото управление, не искам да защитавам или да бъда съдник или адвокат. Тъй като и аз съм визирана в това управление, затова се налагаше след правенето на пречиствателната станция и на много други такива големи инфраструктурни обекти, да се взимат допълнително средства от банки. Първо, защото излизат много ненадейни неща, второ много често държавата режеше така, както реже и Вас. Просто само една отметка правя. Благодаря!

 

Тихомир Янакиев: Само искам да отбележа за всички, че в този проект ние заеми не сме взимали, от банки. Само ще Ви кажа, че след три години дела, ние спечелихме делото за финансовата корекция. Спечелихме го и искренно се надавам държавата да бъде така добра, да ни преведе парите, които трябва.

 

Красимира Германова: Не сте теглили, защото не сте правили големи проекти.

 

Георги Пинелов: Благодаря колеги! Г-н Иванов, имате думата!

 

Желязко Иванов – общински съветник: Аз също имам няколко въпроса относно точките по докладната, които са свързани с град Черноморец. По някои от тях г-жа Германова ме изпревари. По т.11, защо бива намалена сумата с 2/3, за изграждането на канализационната мрежа на улица „Теменуга“ в град Черноморец? По т.22, защо се увеличава сумата касаеща автобусната спирка в град Черноморец и защо не е посочен срокът по изпълнението? По т.23, относно реконструкцията и рехабилитацията на общински път BGS 1037, настоящото намаление с каква идея се прави? Последното е по т.28, къде предстои да бъде монтирана въпросната беседка в парка? Това е! Благодаря!

 

Иванка Хльостарова: За беседката в парка не знам, г-н Деспов ще направи схемата, за да може да се види, сега в момента не мога да кажа. Намалението на пътя, го правим отново във връзка с това, че няма да можем да завършим тази година проектирането, тъй като там имаме проблем с дюните. Специализираната карта показва, че дюните навлизат в пътя и сме предприели действия, като сме сигнализирали МРРБ и Министерство на туризма, да започнат процедура по нейното изменение. Докато не се измени тази карта, ние не можем да завършим проектирането и заради това прехвърляме тези средства. За спирката правим увеличение във връзка с надзорите. Тези средства, които са ни необходими, тъй като в началото това, което залагахме и започнахме като строителство, заради инфлацията всичко се покачи и тези средства са необходими, за да се разплатим. За улица „Теменуга“ е по същият начин, този проект знаете, че ни е предоставен от собствениците и в момента вървим по съгласувания за издаването на разрешение за строеж, но няма да можем да го реализираме до края на годината. Заради това прехвърляме средства към обекти, които са ни по-необходими в момента.

 

Желязко Иванов: Благодаря!

 

Георги Пинелов: Колеги, други въпроси и коментари? Не виждам. Тогава влизаме в процедура на гласуване!

 

 

 

 

          Димитринка Господинова:                                 

                                                                           било                намаление                            става

 

 1. Климатици за МКБСППМН, 2 бр.          5 000 лв.               1 700 лв.          3 300 лв.

обект № 465 по капиталова програма,

в т.ч.                                                                      

преходен остатък от държавни дейности

от 2022г.                                                                  

                                                                    било                          намаление            става

                                                                    5 000 лв.                 1 700 лв.        3 300 лв.

 

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

Въздържал се

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 12

За: 11

Против: 0

Въздържали се: 1

 

 

Георги Пинелов: Колеги, нека да гласуваме отново, защото не е отчетен правилно единият глас.

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

Въздържал се

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 12

За: 11

Против: 0

Въздържали се: 1

 

 

Димитринка Господинова:                                          

                                                                                    било                   намаление                  става

 1. Преносими компютри, 8 бр. 13 500 лв.         1 760 лв.         11 740 лв.   

обект № 484 по капиталова програма,

в т.ч.                                                                        

преходен остатък от държавни дейности

от 2022г.                                                                 

                                                                         било                        намаление            става

                                                                         13 500 лв.          1 760 лв.              11 740 лв.

 

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 12

За: 12

Против: 0

Въздържали се: 0

 

 

 

Димитринка Господинова:                                    

                                                                                      било                 увеличение               става

 1. Комбинирано детско съоръжение 0 лв.              1 760 лв.              1 760 лв.   

нов обект № 519 по капиталова програма,

в т.ч.                                                             

преходен остатък от държавни дейности

от 2022г.                                                                  

                                                                           било              увеличение                 става                                              

                                                                         0 лв.                       1 760 лв.            1 760 лв.

 

 

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Въздържал се

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 13

За: 12

Против: 0

Въздържали се: 1

 

 

 

Димитринка Господинова:                        

                                                                            било                           увеличение               става

 1. Беседка, Детска градина с. Атия 0 лв.               1 990 лв.      1 990 лв.   

нов обект № 518 по капиталова програма,

в т.ч.                                                             

средства от ПУДООС                                           

                                                                  било                       увеличение               става

                                                                        0 лв.                 1 990 лв.               1 990 лв.

 

 

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

Въздържал се

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 13

За: 12

Против: 0

Въздържали се: 1

 

Георги Пинелов: Колеги, нека да гласуваме отново, защото не отчита правилно!

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 13

За: 13

Против: 0

Въздържали се: 0

 

 

 

Димитринка Господинова:                        

                                                                          било                 увеличение               става

 1. Лек автомобил за ЦОП гр. Созопол 0 лв.                 47 000 лв.          47 000 лв.   

нов обект № 512 по капиталова програма,

в т.ч.                                                                       

преходен остатък от държавни дейности

от 2022г.                                                               

                                                                 било                        увеличение            става

                                                                        0 лв.                        47 000 лв.     47 000 лв.

 

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

Въздържал се

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 13

За: 12

Против: 0

Въздържали се: 1

 

 

Георги Пинелов: Колеги, нека и тук да гласуваме отново!

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

Въздържал се

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Въздържал се

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

Въздържал се

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 13

За: 10

Против: 0

Въздържали се: 3

 

 

Панайот Рейзи: Г-н председател, можем ли да гласуваме отново?

 

Георги Пинелов: Да, разбира се!

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 12

За: 12

Против: 0

Въздържали се: 0

 

 

Димитринка Господинова:                                    

                                                                            било                           увеличение               става

 1. Лаптоп за ЦНСТ Атия, 2 бр 0 лв.              3 000 лв.               3 000 лв.   

нов обект № 520 по капиталова програма,

в т.ч.                                                               

преходен остатък от държавни дейности

от 2022г.                                                                  

                                                                     било                    увеличение                става

                                                                           0 лв.                 3 000 лв.              3 000 лв.

 

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

Въздържал се

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Въздържал се

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

Въздържал се

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

Въздържал се

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

Въздържал се

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 13

За: 8

Против: 0

Въздържали се: 5

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме отново!

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 14

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 0

 

 

Красимира Германова: Г-н Пинелов, правя процедурно предложение, да гласуваме всичко в едно. Не знам защо ги гласуваме едно по едно, ако колегите нямат нищо против, да ги гласуваме общо. Мисля, че процедурно предложение може да има по време на гласуване.

 

Георги Пинелов: Колеги, постъпи процедурно предложение от г-жа Германова, да гласуваме анблок от т.1 до т.28. Подлагам нейното предложение на гласуване.

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 14

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 0

 

Димитринка Господинова: Общински съвет Созопол извършва актуализация в разчетите на капиталовите разходи на община Созопол за 2023 г., в т.ч. по обекти, съгласно Приложение 1.

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 14

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 0

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №1088

Общински съвет Созопол прие

 

Общински съвет Созопол извършва актуализация в разчетите на капиталовите разходи на община Созопол за 2023г., в т.ч. по обекти, съгласно Приложение 1.

 

 

Димитринка Господинова:                   

                                            било                                      увеличение          става

Общо капиталови разходи:                    6 242 488 лв.        62 414 лв       6 304 902 лв.

в т.ч. от:

средства за местни дейности                        било                  увеличение          става

                                                                                 4 358 742 лв.           53 990 лв.   4 412 732 лв.

в т.ч.

-субсидия за капиталови разходи

 за 2023г.                                                     1 127 100 лв.0лв.     1 127 100 лв.

- остатък от субсидия за капиталови

 разходи от 2022г.                                        583 742 лв. 0лв.    583 742 лв.

- други собствени средства                     2 647 900 лв.         37 000 лв.     2 684 900 лв.

- средства от ПУДООС                                         0 лв.        16 990 лв.                 16 990 лв.

средства по формула и средства                      било        увеличение                 става

по стандарт                                                    342 142 лв.  8 424 лв.    350 566 лв.

в т.ч.

- преходен остатък от

държавни дейности от 2022г.                   136 673 лв.             8 424 лв.145 097 лв.

- остък от ПМС 188/21.07.2022г.            205 469 лв.     0 лв.                            205 469 лв.    

средства от други източници                          било                                        става

на финансиране:                                         1 541 604 лв.                     1 541 604 лв. 

в т.ч.

-капиталови дарения от страната

получени през 2022г.                                       44 451 лв.             44 451 лв.

-трансфер от Министерство на

регионалното развитие и

благоустройството (МРРБ) за 2022г.    1 497 153 лв.                1 497153 лв.

 

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 14

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 0

 

Димитринка Господинова: 29. Въз основа на извършените промени в поименния списък на обектите по Капиталовата програма на община Созопол  и разчет за финансиране на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи, недълготрайни материални активи и основен ремонт на община Созопол за 2023 г./Приложение №1/.

 

Георги Пинелов: Колеги, гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 14

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 0

РЕШЕНИЕ №1089

Общински съвет Созопол прие

 

                                                                                    било                   намаление               става

 1. Климатици за МКБСППМН, 2 бр.    5 000 лв.                   1 700 лв.                  3 300 лв.

обект № 465 по капиталова програма,

в т.ч.                                                                било                   намаление            става

преходен остатък от държавни дейности

от 2022г.                                                             5 000 лв.            1 700 лв.               3 300 лв

 

 

                                                                                     било                  намаление               става

 1. Преносими компютри, 8 бр. 13 500 лв.               1 760 лв.           11 740 лв.   

обект № 484 по капиталова програма,

в т.ч.                                                                било                   намаление            става

преходен остатък от държавни дейности

от 2022г.                                                           13 500 лв.               1 760 лв               11 740 лв.

                                                                                   

 

                                                                                     било                  увеличение               става

 1. Комбинирано детско съоръжение          0 лв.              1 760 лв.               1 760 лв.   

нов обект № 519 по капиталова програма,

в т.ч.                                                                било                   увеличение            става

преходен остатък от държавни дейности

от 2022г.                                                                   0 лв.                1 760 лв.                1 760 лв.

 

 

                                                                                     било                  увеличение               става

 1. Беседка, Детска градина с. Атия          0 лв.               1 990 лв.             1 990 лв.   

нов обект № 518 по капиталова програма,

в т.ч.                                                              било                   увеличение                става

средства от ПУДООС                                            0 лв.                 1 990 лв               1 990 лв.

 

 

 

                                                                                     било                  увеличение               става

 1. Лек автомобил за ЦОП гр. Созопол         0 лв.               47 000 лв.           47 000 лв.   

нов обект № 512 по капиталова програма,

в т.ч.                                                                       било           увеличение             става

преходен остатък от държавни дейности

от 2022г.                                                                0 лв.                 47 000 лв             47 000 лв.

 

                                                                                     било                  увеличение               става

 1. Лаптоп за ЦНСТ Атия, 2 бр          0 лв.              3 000 лв.               3 000 лв.   

нов обект № 520 по капиталова програма,

в т.ч.                                                                било                   увеличение              става

преходен остатък от държавни дейности

от 2022г.                                                                   0 лв.               3 000 лв.             3 000 лв.

 

 

                                                                                     било                  увеличение               става

 1. Мултифункционално устройство за ЦНСТ Атия         0 лв.                       1 500 лв.                           1 500 лв.   

нов обект № 521 по капиталова програма,

в т.ч.                                                                било                   увеличение            става

преходен остатък от държавни дейности

от 2022г.                                                                   0 лв.                 1 500 лв.              1 500 лв.

 

                                                                                

                                                                                     било                  увеличение               става

 1. Лек автомобил за ЦНСТ Атия         0 лв.                 36 000 лв.          36 000 лв.   

нов обект № 513 по капиталова програма,

в т.ч.                                                                     било              увеличение            става

преходен остатък от държавни дейности

от 2022г.                                                                 0 лв.                  36 000 лв.           36 000 лв.

 

         

                                                                                     било                  намаление               става

 1. Специализиран автомобил за хора с

увреждания за ДЦДУ гр.Черноморец         77 376 лв.             77 376 лв.                   0лв.  

 обект № 460 по капиталова програма,

в т.ч.                                                                било                   намаление               става

преходен остатък от държавни дейности

от 2022г.                                                            77 376 лв.             77 376 лв.               0 лв.

 

         

                                                                                     било                  намаление               става

 1. Изграждане на канализационна мрежа за

       с. Атия и местност „Митков мост“ и КПС-та       220 000 лв.  147 100 лв.           72 900 лв.   

       обект № 401 по капиталова програма,

       в т.ч.                                                                   било                     намаление              става

       субсидия за капиталови разходи за 2022г.   147 100 лв.           147 100 лв.                   0 лв.

 

                                                                                   било                    намаление               става

 1. Изграждане на канализационна мрежа

ул.Теменуга гр.Черноморец                       50 000 лв.             36 000 лв.           14 000 лв.   

обект № 454 по капиталова програма,

в т.ч.                                                              било                     намаление             става

други собствени средства                             50 000 лв.               36 000 лв       14 000 лв.

 

                                                                                   било                    увеличение             става

 1. Авторски и строителен надзор за обект

"Авариен ремонт и изграждане на отводняването

на ул.Републиканска в участъкан от улица

,,Одеса'' до ,,Триъгълника'' с ул. ,,Ропотамо''

отвеждане на водите по ул. ,,Велека'' до

съществуващото заустване"                                0 лв.               8 000 лв.             8 000 лв.   

нов обект № 522 по капиталова програма,

в т.ч.                                                              било                     увеличение            става

субсидия за капиталови разходи от 2022г.         0 лв.      8 000 лв.                  8 000 лв.   

 

         

                                                                                     било                   увеличение          става

 1. Основен ремонт на ул. „Ал. Пушкин“

от о.т.175 до о.т.134, гр. Черноморец         130 400 лв.             3 230 лв.              133 630 лв.    

обект № 382 по капиталова програма

в т.ч.                                                                 било                  увеличение             става

субсидия за капиталови разходи от 2022г.   130 400 лв.      3 230 лв.              133 630 лв.

 

 

                                                                                      било                   увеличение           става

 1. Основен ремонт на ул. „Велека“,

гр. Черноморец                                            207 040 лв.             5 100 лв.             212 140 лв.    

обект № 383 по капиталова програма

в т.ч.                                                                 било                   увеличение             става

субсидия за капиталови разходи за 2022г             0 лв.             5 100 лв.              5 100 лв.

   

 

                                                                                      било                    увеличение           става

 1. Основен ремонт на ул. „Родопи“

от о.т.250 до о.т.5, гр. Черноморец               231 010 лв.             5 780 лв.            236 790 лв.    

обект № 384 по капиталова програма

в т.ч.                                                                 било                   увеличение             става

субсидия за капиталови разходи от 2022г. 164 050 лв.        5 780 лв.            169 830 лв.

 

                                                                                      било                    увеличение              става

 1. Основен ремонт на ул. „Г. Кондолов“,

гр. Черноморец                                               119 800 лв.             2 890 лв.            122 690 лв.    

обект № 385 по капиталова програма

в т.ч.                                                                 било                   увеличение               става

субсидия за капиталови разходи за 2022г. 0 лв.                           2 890 лв.            2 890 лв.

         

                                                                                     било                  увеличение               става

 1. Паркинг в ПИ 67800.502.530,

УПИ VI, кв.52, Созопол                              281 366 лв.           85 100 лв.           366 466 лв.    обект № 328 по капиталова програма,

в т.ч.                                                                било                  увеличение               става

субсидия за капиталови разходи за 2022г. 12 792 лв.               76 100 лв.         88 892 лв.

субсидия за капиталови разходи за 2023г. 236 210 лв.                     0 лв.       236 210 лв.

капиталови дарения от страната от 2022г. 32 364 лв.                        0 лв.         32 364 лв.

други собствени средства                                 0 лв.                    9 000 лв.              9 000 лв.

 

 

                                                                                     било                   увеличение          става

 1. Основен ремонт(технически проект) на стадион

"Арена Созопол"                                                   0 лв.               36 000 лв.        36 000 лв.    

нов обект № 525 по капиталова програма

в т.ч.                                                                било                   увеличение             става

други собствени средства                                        0 лв.            36 000 лв.    36 000 лв.

  

 

                                                                                     било                  увеличение               става

 1. Фитнес площадка в ,,Морска градина''

 гр.Созопол ( зад църква ,,Кирил и Методий'') 30 000 лв.         4 000 лв.         34 000 лв.   

обект № 452 по капиталова програма,

в т.ч.                                                              било                     увеличение            става

други собствени средства                             30 000 лв.               4 000 лв.       34 000 лв.

 

                                                                                   било                    увеличение               става

 1. Изграждане на фитнес площадка,

 село Равадиново                                                   0 лв.             15 000 лв.           15 000 лв.   

нов обект № 517 по капиталова програма,

в т.ч.                                                              било                     увеличение        става

средства от ПУДООС                                            0 лв.               15 000 лв.      15 000 лв.

 

                                                                                     било                 увеличение                 става

 1. Горскостопански план                                          0 лв.               15 000 лв.                15 000 лв.

нов обект № 507 по капиталова програма

в т.ч.                                                                било                увеличение                  става

други собствени средства                             0 лв.                     15 000 лв.                   15 000 лв.

 

                                                                                     било                 увеличение                  става

 1. Автобусна спирка с туристически

информационен център в  гр.Черноморец 170 100 лв.              40 000 лв.    210 100 лв.

обект № 346 по капиталова програма

в т.ч.                                                                било                 увеличение                      става

други собствени средства                            170 100 лв.            40 000 лв.         210 100 лв.

           

                                                                                     било                   намаление                        става

 1. Реконструкция и рехабилитация на общински

път BGS 1037(стария път за Черноморец)           90 000 лв.             53 000 лв.        37 000 лв.    

обект № 432 по капиталова програма

в т.ч.                                                                било                   намаление            става

други собствени средства                                 90 000 лв.            53 000 лв.        37 000 лв.

         

                                                                                     било                 увеличение                  става

 1. Инвестиции в рибарско пристанище

гр.Созопол, терминал 1                             250 000 лв.              46 000 лв.      296 000 лв.

обект № 1325 по капиталова програма

в т.ч.                                                                било                 увеличение                      става

субсидия за капиталови разходи за 2022г.              0 лв.                  46 000 лв.      296 000 лв.

 

                                                                                     било                 увеличение                 става

 1. Въжен тролей, гр. Черноморец                           0 лв.                 12 000 лв.               12 000 лв.

нов обект № 514 по капиталова програма

в т.ч.                                                                било                увеличение                  става

други собствени средства                                    0 лв.                12 000 лв.                 12 000 лв.

 

                                                                                     било                 увеличение                става

 1. Комбинирано детско съоръжение,

гр. Черноморец                                                      0 лв.              2 000 лв.                      2 000 лв.

нов обект № 515 по капиталова програма

в т.ч.                                                                било                 увеличение                     става

други собствени средства                                    0 лв.             2 000 лв.                  2 000 лв.

 

                                                                                     било                  увеличение              става

 1. Система за видеонаблюдение за

ОП "Рибарски пристанища"                                 0 лв.              4 000 лв.                      4 000 лв.

нов обект № 523 по капиталова програма

в т.ч.                                                                било                 увеличение                     става

други собствени средства                                    0 лв.             4 000 лв.                  4 000 лв.

 

                                                                                     било                  увеличение               става

 1. Беседка, гр. Черноморец          0 лв.              4 000 лв.              4 000 лв.   

нов обект № 516 по капиталова програма,

в т.ч.                                                                било                   увеличение          става

други собствени средства                                      0 лв.                 4 000 лв.              4 000 лв.

 

 1. Въз основа на извършените промени в поименния списък на обектите по Капиталовата програма на община Созопол  и разчет за финансиране на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи, недълготрайни материални активи и основен ремонт на община Созопол за 2023 г./Приложение №1/,следва:

 

                                                                     било                      увеличение                   става

Общо капиталови разходи:                    6 242 488 лв.                   62 414 лв     6 304 902 лв.

в т.ч. от:

 

средства за местни дейности                    било                      увеличение                    става

                                                                                 4 358 742 лв.           53 990 лв.         4 412 732 лв.

в т.ч.

-субсидия за капиталови разходи

 за 2023г.                                                     1 127 100 лв.                   0 лв.           1 127 100 лв.

- остатък от субсидия за капиталови

 разходи от 2022г.                                        583 742 лв.                  0 лв.               583 742 лв.

- други собствени средства                     2 647 900 лв.         37 000 лв.           2 684 900 лв.

- средства от ПУДООС                                         0 лв.        16 990 лв.                 16 990 лв.

 

 

средства по формула и средства              било                        увеличение                  става

по стандарт                                                    342 142 лв.           8 424 лв.            350 566 лв.

в т.ч.

- преходен остатък от

държавни дейности от 2022г.                   136 673 лв.             8 424 лв.              145 097 лв.

- остък от ПМС 188/21.07.2022г.            205 469 лв.                   0 лв.               205 469 лв.

                                                                    

средства от други източници                          било                                                     става

на финансиране:                                         1 541 604 лв.                                          1 541 604 лв.         

в т.ч.

-капиталови дарения от страната

получени през 2022г.                                       44 451 лв.                                         44 451 лв.

-трансфер от Министерство на

регионалното развитие и

благоустройството (МРРБ) за 2022г.    1 497 153 лв.                                     1 497 153 лв.

 

 

Димитринка Господинова: Г-н Председател, това бяха докладните записки, разгледани от комисията.

 

Георги Пинелов: Благодаря, г-жо Господинова! Колеги, обявявам почивка от 5 минути.

 

Георги Пинелов: Колеги, ще направя проверка на кворума, присъстваме 14 общински съветника, имаме кворум и можем да продължим своята работа. Сега давам думата на Андрей Николов да представи становище на комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”.

 

Андрей Николов: Становище на комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”.

 

На 24.07.2023 г. от 14:30 часа, се проведе заседание на комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”. В работата на комисията взеха участие четири члена, отсъстваше Цветан Иванов.

 

На заседанието присъстваха още:  Георги Пинелов – председател на Общински съвет; Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол; Тодор Дамянов – заместник-кмет на Община Созопол; Общински съветници; Служители от общинска администрация; Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол; Галина Георгиева – директор на дирекция АПИО.

 

Разгледаха са следните докладни записки:

   

Докладна записка №440/20.06.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване за промяна предназначението, в обхват на поземлен имот №134.369, земеделска територия, зона по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, землище на с. Крушевец, за обособяване на два урегулирани поземлени имота с отреждане за „вилна сграда“  и План за улична регулация.

 

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След  гласуване и в резултат от четири гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение така както е по докладната.

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Не виждам. Тогава да гласуваме.

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 14

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 0

 

 

РЕШЕНИЕ №1090

Общински съвет Созопол прие

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, за промяна на предназначението, в обхват на поземлен имот №134.369, земеделска територия, зона по §4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, землище на с.Крушевец, извън границите на населеното място, като се обособят два  нови УПИ ,както следва УПИ IV-134.369 и УПИ V-134.369   , с отреждане за „вилна сграда“ .

                 При изработване на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване, да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз Н мак.=7.00метра, К.инт. мак.=0,8 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

                 С плана за улична регулация се предвижда нова улица с о.т.270-271-272-272-274-275-276-277, с ширина 5.00 метра на уличното платно и едностранно тротоар от 1.50 м.  обвръзка с действащата улична регулация на с. Крушевец, непосредствено до о.т.143.

                  Към проекта да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Созопол  одобрява:  Задание  за  изработване  на   проект  за  Подробен устройствен план – план регулация и застрояване и Техническото задание за изработване на план за улична регулация.

              Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

                Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

 

 

Андрей Николов: Докладна записка №441/20.06.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 67800.10.328 и 67800.10.505, по Кадастралната карта на гр. Созопол, земеделска територия, местност “Мапи“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „апартаментен хотел”.

 

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След  гласуване и в резултат от четири гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение така както е по докладната.

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Не виждам. Тогава нека да гласуваме!

 

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 14

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №1091

Общински съвет Созопол прие

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 67800.10.328 и 67800.10.505, по Кадастралната карта на гр.Созопол, земеделска територия, местност “Мапи“, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „апартаментен хотел “

            При изработване на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване, да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 30%,  кота корниз      Н мак.=10.00метра, К.инт. мак.=1,0 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

            Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията.  При реализация на дейности, свързани с нарушаване целостта на земния пласт, се открият структури и находки, които имат признаци на културни ценности, по смисъла на чл.146, ал.3 от Закона за културното наследство, дейността се спира и съгласно чл.160, ал.2 се прилага разпоредбата на чл.72 от същия закон. В бъдещата разработка на Подробният устройствен план – план регулация и застрояване, да се запазят приетите и одобрени улични регулации - улична регулация одобрена с Решение №598 от Протокол №25/31.07.2013 г., на Общински съвет Созопол, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001 г.,  за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да  се съгласува   предварително, по реда на чл.128, ал.6 от Закона за устройство на територията с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД , Министерство на културата - НИНКН, преди внасянето  за приемане и одобряване.           

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Созопол одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  Подробен устройствен план – план регулация и застрояване.

            Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

            Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

 

 

Андрей Николов: Докладна записка №442/21.06.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за линеен обект на техническата инфраструктура, извън границите на населеното място, за обект: „Кабелна линия 1 kV от съществуващ трафопост „Панда“ в поземлен имот с идентификатор 67800.44.96 до ново електромерно табло в поземлен имот с идентификатор 67800.44.125 по кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на град Созопол, местност „Мапи“, землище на град Созопол“.

 

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След  гласуване и в резултат от четири гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение така както е по докладната.

 

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Не виждам! Тогава, нека да гласуваме!

 

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 14

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №1092

Общински съвет Созопол прие

 

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и чл. 124а, ал. 1 от Закон за устройство на територията, Общински съвет - Созопол, разрешава  да  се  изработи  проект за Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за линеен обект на техническата инфраструктура, извън границите на населеното място, за обект: „Кабелна линия 1 kV от съществуващ трафопост „Панда“ в поземлен имот с идентификатор 67800.44.96 до ново електромерно табло в поземлен имот с идентификатор 67800.44.125 по КККР на гр. Созопол, м. „Мапи“, землище на гр. Созопол, за захранването на шест еднофамилни сгради за отдих и курорт“.
 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124б, ал. 1 от Закон за устройство на територията, във връзка с чл. 125, ал. 1 от Закон за устройство на територията, Общински съвет - Созопол одобрява заданието за  изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: „Кабелна линия 1 kV от съществуващ трафопост „Панда“ в поземлен имот с идентификатор 67800.44.96 до ново електромерно табло в поземлен имот с идентификатор 67800.44.125 по КККР на гр. Созопол, м. „Мапи“, землище на гр. Созопол, за захранването на шест еднофамилни сгради за отдих и курорт“.

Проектът за Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ да се изработи при спазване на изискванията на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, Закон за устройството на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/, Наредба №8/14.06.2001 г. за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове, да се съгласува предварително по реда на чл. 128, ал. 6 от Закон за устройство на територията с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД, „БТК” АД и Министерството на културата /МК/ и Регионална дирекция по горите /РДГ/ - гр. Бургас, преди внасянето му за приемане и одобряване.

Настоящото решение да се разгласи съгласно изискванията на чл. 124б, ал. 2 от Закон за устройство на територията/ЗУТ/ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл. 124б,  ал. 4 от Закон за устройство на територията.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл. 5, ал. 5 от Закон за устройство на територията.

 

 

Андрей Николов: Докладна записка №462/04.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.6.485, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, за изграждане на „жилищна сграда”.

 

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След  гласуване и в резултат от четири гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение така както е по докладната.

 

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари? Не виждам! Тогава нека да гласуваме.

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 14

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №1093

Общински съвет Созопол прие

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.6.485, по Кадастралната карта на гр.Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр.Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот VI-485, за изграждане на „жилищна сграда“ и се предвижда тротоар към одобрената улична регулация за сметка на имота.           

            При изработване на Подробния устройствен план – План регулация и застрояване да се спазят следните параметри на застрояване: плътност на застрояване мак. 30%,  кота корниз Нмак.=10.00метра, К.инт. мак.= 1,0 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

            Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка, на Подробния устройствен план – План регулация и застрояване, да се запазят приетите и одобрени  улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001 г.,  за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди  внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията,  Общински  съвет  Созопол  одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване.

           Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

           Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

 

Андрей Николов: : Докладна записка №463/04.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 81178.6.244 и 81178.6.243, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се урегулират два нови урегулирани поземлени имота, с отреждане  „за жилищно и курортно строителство“.

 

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След  гласуване и в резултат от четири гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение така както е по докладната.

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Не виждам. Тогава нека да гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 14

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 0

РЕШЕНИЕ №1094

Общински съвет Созопол прие

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната

администрация и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 от Закона за устройство на територията,  Общински съвет – Созопол  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 81178.6.244 и 81178.6.243, по Кадастралната карта на гр. Черноморец, земеделска територия, местност “Аклади“, землище на гр. Черноморец, извън границите на населеното място, с цел промяна предназначението, като се обособят два нови самостоятелни урегулирани поземлени имота XVII-6.243,6.244 и XVIII-6.243,6.244  с отреждане “за жилищно и курортно строителство “.            

               При изработване на Подробния устройствен план – План регулация и застрояване да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 30%,  кота корниз Нмак.=10.00метра, К.инт. мак .= 1,0 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

                Към проекта да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от Закона за устройство на територията. В бъдещата разработка, на Подробния устройствен план – План регулация и застрояване, да се запазят приетите и одобрени  улични регулации, влезли в сила с Решение №434 на Общински съвет Созопол и констативен акт от 20.09.2021 г. да се спазват изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Наредба №8/14.06.2001 г.,  за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията,  Общински  съвет  Созопол  одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване.

           Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от Закона за устройство на територията и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от Закона за устройство на територията.

           Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от Закона за устройство на територията.

 

 

Андрей Николов: Докладна записка №472/07.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Разполагане на монументално – декоративен елемент – бронзова скулптура на актьора ДОСИ ДОСЕВ,  на територията на град Созопол,  по реда на чл.62,ал.8 от Закон за устройство на територията.

 

Общинският съветник Станимир Андонов предложи Скица №103 от 26.062023 г., да е мястото, на което да се постави скулптурата.

 Уважаеми колеги, искам да ви уведомя, че на заседанието комисията излезе с общо становище подкрепено от четиримата присъстващи членове. Предложението на комисията е да бъде гласувана Скица №103/26.06.2023 г. Това е просто предложение, няма ангажиращ характер.

 

След  гласуване и в резултат от четири гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение така както е по докладната.

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Г-н Рейзи!

 

Панайот Рейзи: Какво означава Скица №103? Мястото къде е точно?

 

Андрей Николов: Под кулата.

 

Панайот Рейзи: Доколкото имам информация, идеята е била да бъде някаква бронзова маса със статуята седнала и чаша ракийка. Мястото е добре там. Нека само да се постави така, че да не се блъска с големият паметник.

 

Георги Пинелов: То ще е по встрани от големия паметник.

 

Панайот Рейзи: Говоря, че трябва да се погледне, за да не пречи. Иначе съм „За“.

 

Красимира Германова: Аз исках да попитам, защото има сложени снимки как е седнал на пейка, какво е виждането и какво ще представлява.

 

Арх. Радост Георгиева – главен архитект на Община Созопол: Доколкото съм запозната с идеята на хората, които искат да направят този паметник, искат да бъде човек в цял ръст, седнал на стол пред масичка. Нямат все още проект, който да има някаква визуализация, но аз ги помолих да ми представят такъв, за да ви го представя. Те не са готови все още и описателно ми обясниха, че ще бъде стол с маса и човекът седнал.

 

Красимира Германова: Това няма да пречи на движението нали? Защото зимата минават и коли оттам. Иначе мястото там е много хубаво на „Аполония“.

 

Арх. Радост Георгиева: Трябва внимателно на етап проект да се види точно как ще бъде позиционирано. Според мен там има достатъчно място. Това беше и моето предложение към инициаторите.

 

Георги Пинелов: Колеги, други въпроси и коментари?

 

Андрей Николов: Г-н председател, при положение, че има две скици, в случая предлагаме Скица №103 да бъде гласувана.

 

Георги Пинелов: Колеги, подлагам на гласуване предложението Скица №103, да бъде местоположението на бъдещият паметник. Нека да гласуваме!

 

 

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 14

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 0

 

 

Георги Пинелов: Сега нека да гласуваме докладната в едно с избраната схема!

 

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

СТИЛЯНА НИКОЛОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 14

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 0

 

РЕШЕНИЕ №1095

Общински съвет Созопол прие

 

 1. Общински съвет – Созопол основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.62, ал.8 от Закона за устройство на територията, одобрява приложената към настоящето предложение схема №103/20.06.2023 г. (съгласно приложение 2 ), отразяваща местоположението на монументално-декоративен елемент на територията на гр.Созопол и  разрешава поставянето на  бронзова скулптура на ДОСИ ДОСЕВ.
 2. Възлага на Кмета на Община Созопол осъществяването на всички дейности за изпълнение на взетото решение.

 

 

Андрей Николов: Докладна записка №473/07.07.2023 г. от Тихомир Янакиев кмет на Община Созопол относно: Одобряване, по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ на:

                 1.Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.14.98 по кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на град Созопол, землище на град Созопол, извън територията на населеното място, с цел урегулиране на част от имота и обособяване на един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане „за техническа инфраструктура“.

                 2.Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасета за линейните обекти и съоръжения на техническата инфраструктура – нов пълнещ тръбопровод, довеждащ (хранителен) тръбопровод, водопроводно отклонение от новия довеждащ тръбопровод за питейно водообезпечаване на вилна зона „Куку баир“ и път за достъп до новообразуваният урегулиран поземлен имот.

 

Въпроси и коментари по докладната нямаше.

След  гласуване и в резултат от четири гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка и тя ще се разглежда на редовна сесия. Предлага на общинските съветници да вземат решение така както е по докладната.

 

 

Георги Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Не виждам. Тогава нека да гласуваме!

 

 

 

 

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За