Петък, 08 Септември 2023 15:30

ПРОТОКОЛ № 44/04.09.2023 г.

На 04.09.2023 г., от 9:30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет - Созопол, се проведе ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет - Созопол, под ръководството на Георги Пинелов – председател на Общински съвет - Созопол. На заседанието присъстваха петнадесет общински съветника, кметът Тихомир Янакиев, заместник-кметът Тодор Дамянов, представители на общинска администрация. 

Георги Пинелов: Добър ден, колеги, добър ден и на г-жа Хайк, г-н Янакиев, г-н Дамянов, служителите на общинска администрация, гости. 

Като за начало ще направя проверка на кворума поименно: Присъстваме 13 общински съветника. Колеги, имаме кворум и може да стартираме заседанието. Свиках днешното заседание на общинския съвет, в изпълнение на разпоредбата на чл. 30, ал. 9 от ЗМСМА, в законния едномесечен срок, тъй като с решения на Общинската избирателна комисия /ОИК/ Созопол са обявени за избрани двама нови общински съветници, които следва да положат клетва, да подпишат клетвен лист, за да могат да бъдат конституирани и да изпълняват правата и задълженията си, като общински съветници. 

С Решение № 152-МИ / 07.08.2023 г. са прекратени пълномощията на колегата ни Панайот Рейзи, като на негово място ОИК Созопол е обявил за избран за общински съветник следващия в листата на ПП СДС, а именно – Стойо Недин.

  Последващото Решение № 153-МИ / 21.08.2023 г. на ОИК Созопол, от своя страна, прекратява пълномощията на Стойо Недин, поради отказ да положи клетва и нежеланието му да бъде общински съветник. Със същото решение ОИК е обявил за избран като общински съветник Станислав Костадинов Губеров. 

С Решение № 154-МИ / 07.08.2023 г. са прекратени пълномощията на Стилияна Здравкова Николова, като на нейно място ОИК Созопол е обявил за избран за общински съветник следващия в листата на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“  -  Хриска Калоянова Костадинова.

 Решенията на избирателната комисия са влезли в законна сила. За да бъдат конституирани като общински съветници, обявените за избрани като такива, на основание чл. 32 от ЗМСМА, следва да положат клетва и да подпишат клетвен лист. 

В залата присъстват председателят на Общинска избирателна комисия /ОИК/ Созопол, г-жа Хайк, както и  г-н Станислав Губеров и г-жа Хриска Костадинова. Каня и тримата на трибуната. Давам думата на г-жа Хайк да проведе процедурата по полагане на клетва на новите общински съветници. 

Председателят на Общинска избирателна комисия /ОИК/ Созопол, г-жа Хайк зачете клетвеният текст по чл. 32, ал.1 от ЗМСМА и Станислав Губеров и Хриска Костадинова, повтаряйки след г-жа Хайк, се заклеха и след това подписаха клетвените листи. Връчени им бяха и удостоверения. 

Георги Пинелов: Честито на новите колеги, моля да заемете местата си. 

Колеги, имате проекта на дневен ред. Имате  ли  въпроси  и  предложения  по  него? Няма! Предлагам ви да го гласуваме! 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

СТАНИСЛАВ ГУБЕРОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

ХРИСКА КОСТАДИНОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 15

За: 15

Против: 0

Въздържали се: 0 

 

РЕШЕНИЕ №1115

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред: 

Докладна записка № 636/30.08.2023 г. от Георги Пинелов – председател на Общински съвет-  Созопол относно: Попълване състава на Комисия по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“, Комисия по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост“ и  Комисия по „Социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедания“.   

Докладна записка № 556/11.08.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на община   Созопол относно: Покана от Областен управител на област Бургас за свикване на редовно присъствено заседание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД  Бургас. 

 

Георги Пинелов: Уважаеми колеги, постъпили са за разглеждане две докладни, които бяха обсъдени и на комисията по “Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“, която заседава непосредствено преди настоящото ни заседание. 

Докладна записка № 636/ 30.08.2023 г. от Георги Пинелов – председател на Общински съвет - Созопол относно: Попълване състава на Комисия по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“, Комисия по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост“ и  Комисия по „Социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедания“.   

Колеги, имате право за отправяне на предложения. 

Моля за вашите предложения за член на Комисията по “Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“. 

Красимира Германова – общински съветник: Аз предлагам да си попълним състава така, както си беше по квотите от предходните колеги общински съветници. Предлагам г-н Станислав Губеров за член на комисията по “Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“. 

 

Георги Пинелов: Благодаря Ви, г-жо Германова! Колеги, имате ли други предложения? Не виждам! Тогава ви предлагам да гласуваме, предложението за г-н Губеров. 

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

СТАНИСЛАВ ГУБЕРОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

ХРИСКА КОСТАДИНОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 15

За: 15

Против: 0

Въздържали се: 0

  

Георги Пинелов: Продължаваме със следващата комисия по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост“. Правя предложение, това да е г-жа Хриска Костадинова. 

Анета Филипова – общински съветник: Това щях да предложа и аз. За комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост“ на мястото на Стилияна Николова, предлагам да влезе Хриска Костадинова. 

Георги Пинелов: Колеги, други предложения? Не виждам! Тогава да гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

СТАНИСЛАВ ГУБЕРОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

ХРИСКА КОСТАДИНОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 15

За: 15

Против: 0

Въздържали се: 0

  

Георги Пинелов: Следващото място е в комисията по „Социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедания". Този път аз ще направя предложение с г-жа Хриска Костадинова. Колеги, други предложения? Не виждам! Тогава да гласуваме!

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

СТАНИСЛАВ ГУБЕРОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

ХРИСКА КОСТАДИНОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 15

За: 15

Против: 0

Въздържали се: 0

 

 

РЕШЕНИЕ №1116

Общински съвет Созопол прие 

 Допълва състава на  Комисията по „Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби“  като избира за член Станислав Костадинов Губеров. 

Допълва състава на Комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост“ като избира за член Хриска Калоянова Костадинова. 

Допълва състава на Комисията по „Социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедания“ като избира за член Хриска Калоянова Костадинова. 

 

Георги Пинелов: Колеги, преминаваме и към втората докладна от днешният ни дневен ред. 

Докладна записка № 556/11.08.2023 г. от Тихомир Янакиев – кмет на община Созопол относно: Покана от Областен управител на област Бургас за свикване на редовно присъствено заседание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД  Бургас.

 В комисията по рано, беше направено предложение от името на вносителя, промяна на резервният представител вместо г-н Кисьов, да бъде г-н Дамянов и допълнение към решението с нова точка за предварително изпълнение. Подлагам на гласуване предложенията, които бяха направени в комисията. 

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

СТАНИСЛАВ ГУБЕРОВ

За

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

ХРИСКА КОСТАДИНОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 15

За: 15

Против: 0

Въздържали се: 0

 

Георги Пинелов: Сега нека да гласуваме докладната в едно, с така направените предложения. 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

 

 

Име, презиме, фамилия

Гласувал

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

 

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

 

СТАНИСЛАВ ГУБЕРОВ

Въздържал се

 

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

 

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

 

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

 

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

 

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

 

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

 

ХРИСКА КОСТАДИНОВА

За

 

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

 

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

 

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

 

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 15

За: 14

Против: 0

Въздържали се: 1

 

 

РЕШЕНИЕ №1117

Общински съвет Созопол прие 

 1. I. Упълномощава Кмета на Община Созопол, представител по Закона за водите с право да гласува по решенията, посочени в дневния ред на предстоящото Общо събрание на Асоциацията по В и К - Бургас, както следва:
 2. На основание 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите, във връзка с чл. 9, ал. 2 от Правилника за организацията на дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, общото събрание на Асоциация по ВИК на обособената територия, обслужвана от „ Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема годишния отчет за дейността на асоциацията през 2022г.;
 3. На основание чл. 26 ал. 3, във връзка с чл. 9 ал, 2 от Правилника за организацията на дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, общото събрание на асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация‘ ЕАД, гр. Бургас приема отчета за изпълнението на бюджета на асоциацията за 2022г.;
 4. 3. На основание чл. 198в, ал. 4, т.9 от Закона за водите, общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема бюджета на асоциацията за 2023г.
 5. 4. На основание чл. 33а от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас одобрява Подробната инвестиционна програма на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас за 2023 г.
 6. На основание чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на асоциацията за 2024г., в размер на 25 000,00 (двадесет и пет хиляди) лева.
 7. При невъзможност на Кмета на Община Созопол да участва лично в Общото събрание на Асоциацията по ВиК-Бургас за приемане на посочените решения, определя заместник кмет Тодор Дамянов за представител на Община Созопол в редовното присъствено заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК-Бургас, който да гласува по цитираните в т.I решения със същия мандат.

III. Допуска предварително изпълнение на настоящите решения на основание чл.60, ал.1 от АПК, което се налага от обстоятелството , че до датата на провеждане на общото събрание решението няма да е влязло в сила и може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта и  от закъснението на изпълнението може да последва трудно поправима вреда.

 

Георги Пинелов: Поради изчерпване на дневния ред закривам  четиридесет и четвъртото извънредно заседание  на  Общински  съвет - Созопол.  Хубав  ден  и  бъдете  здрави!

 

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ                       

Председател на Общински съвет - Созопол 

 

Протоколчик: Йовита Илиева 

 

 

Протоколът се състави в 5 /пет/ еднообразни екземпляра за:

 1. Общински съвет – Созопол;
 2. Община Созопол;
 3. Областен управител на Област Бургас;
 4. Районна прокуратура – гр. Бургас;
 5. Читалище „Отец Паисий” – гр. Созопол.

 

 

гр. Созопол; ул. „Аполония“ №34;  тел/факс: 0550/2 37 60.

е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.os – sozopol.o

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ПЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на Общински съвет –...

Обява за дневния ред на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО извънредно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 7 от Правилника за организацията и...

График на постоянно действащите комисии за ЧЕТИРИДЕСЕТ и ТРЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съ...