Сряда, 19 Февруари 2020 19:33

ПРОТОКОЛ №5 от 12.02.2020 г.

На 12.02.2020г., от 9:30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет Созопол, се проведе петото редовно заседание на Общински съвет Созопол, под ръководството на Георги Пинелов– Председател на Общинския съвет.

На заседанието присъстваха шестнадесет общински съветника, кметът на Община Созопол –Тихомир Янакиев,Румен Кисьов–зам.-кмет на Община Созопол, служители на общинска администрация, кметове на кметства и гости.
Г.Пинелов: Уважаеми г-н кмете, колеги общински съветници, кметове на населени места, служители на общинска администрация, гости на днешното заседание. В залата присъстват шестнадесет общински съветника. Г-жа Красимира Германова отсъства по уважителни причини, депозирала е при мен уведомление. Имаме кворум, откривам петото редовно заседание на Общински съвет Созопол.
Преди да пристъпим към дневния ред, искам да ви уведомя, че са постъпили заявления за образуване на политически групи в рамките на настоящия Общински съвет на основание чл.15 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация. Това са групата на ПП ГЕРБ с председател Красимира Германова и групата на ПП СДС с председател Панайот Рейзи. Редът за тяхното образуване е спазен и аз съм длъжен да ви уведомя.
Колеги, както на всяко заседание така и днес започваме с питания към кмета. Имате думата за въпроси.
П.Рейзи: Тази сутрин бях посрещнат на вратата пред сградата на общинския съвет от кметския наместник на с. Присад с жълта жилетка. Има ли молба за отпуск и ако не да й потърсите отговорност по служебен ред? Вторият ми въпрос е за г-н Бардуков, като какъв работи в общината, понеже постоянно го виждам на входа на общината да посреща и изпраща хора и в работно време го засичам по улиците на града. Аз съм готов да пусна жалба срещу това лице, защото той получава заплата от общината и трябва да си е на работното място.
Т.Янакиев: По първия въпрос за Ванча Байлова, кметски наместник на с. Присад, незнам дали е в отпуск, но аз съм наредил на всички кметове и кметски наместници да присъстват на сесията. Сесията започва в 9.30 ч. и аз не мога да кажа какво сте правили преди сесията нито вие, нито тя.
Това, което се е случило долу, не съм го видял, но след като разбрах сигнализирах на РПУ да изпратят патрулка, за да се осигури ред и нормално влизане в сградата на общинския съвет.Искам да заявя, че това е недопустимо, тук сме в качеството на институции-общински съвет и общинска администрация. Моля гражданите, които правят протести, да избират форми, които да не възпрепятстват работата на институциите.
По втория въпрос за г-н Христо Бардуков. Той е началник отдел "Образование, култура, социални дейности и спорт", като спортът е в основните му ангажименти и в това му качество се налага да бъде извън сградата на общината.Както и много често му се налага на него и други общински служители да остават в извънработно време. Ако входирате жалба, ще бъде разгледана по надлежния ред.
Г.Пинелов: Колеги, други въпроси? Разбирам, че няма други питания към кмета и в такъв случай преминаваме към нашата работа по дневния ред от заседанието. Всички вие сте получили така предложения дневен ред, ведно с поканата за днешното заседание. Аз имам процедурно предложение за допълнение на дневния ред с извънредни докладни, с които вие сте запознати по време на комисиите.
Това са следните докладни:
Предлагам Докладна записка №92/04.02.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев-Кмет на Община Созопол, относно: Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинската собственост за 2020г.да влезе под точка №6 в Дневния ред. Аргументът ми да направя това процедурно предложение е чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, съгласно който Годишна програма за управление и разпореждане с имоти- общинската собственост, се приема преди приемането Бюджета на Общината.
Така останалите точки от Дневния ред преминават с една позиция надолу.
Докладна записка №78/29.01.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев-Кмет на Община Созопол, относно: предоставяне на имоти , общинска собственост, по процедура по обезщетение по реда на чл.10б от ЗСПЗЗ, да бъде разгледана като т.18.
Докладна записка №79/29.01.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев-Кмет на Община Созопол, относно: одобряване постигането на съдебна спогодба по гр.д. № 1567/2018г. по описа на Бургаския окръжен съд , да бъде разгледана като т.19.
Докладна записка №81/30.01.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев-Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на членове от Общински съвет гр. Созопол, които да вземат участие в Общински съвет по сигурност за намаляване на риска от бедствия към Община Созопол, да бъде разгледана като т.20 в Дневния ред.
Докладна записка №84/31.01.2020 г.от Тихомир Йорданов Янакиев-Кмет на Община Созопол, относно: Обсъждане и приемане на Програма за управление на Община Созопол за мандат 2019-2023г., да бъде разгледана като т.21.
Докладна записка №85/31.01.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев-Кмет на Община Созопол, относно: Определяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 2019/2020 година, да бъде разгледана като т.22.
Докладна записка №93/04.02.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев-Кмет на Община Созопол, относно: Приемане на Общинска краткосрочна програма за енергийна ефективност и ВЕИ на Община Созопол 2020-2023г., да бъде разгледана като т.23 от Дневния ред.
Имате ли някакви предложения или допълнения към дневния ред?
П.Рейзи: Г-н председател, какво налага да се направи тази промяна?
Г.Пинелов: Аргументирах се с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, съгласно който Годишна програма за управление и разпореждане с имоти- общинската собственост, се приема преди приемането Бюджета на Общината.
Други въпроси и предложения за Дневния ред? Няма. Колеги, ще ви моля да гласуваме така направеното предложение за допълнение към дневния ред.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ За
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
9 КАТЯ СТОЯНОВА За
11 ТОДОР ДАМЯНОВ За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
15 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
17 СТАНИМИР АНДОНОВ За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Резултат от гласуването „За” – 16 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа.
Колеги, ще ви моля да гласуваме дневния ред като цяло, ведно с допълнителните докладни, които преди малко гласувахме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ За
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
9 КАТЯ СТОЯНОВА За
11 ТОДОР ДАМЯНОВ За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
15 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
17 СТАНИМИР АНДОНОВ За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

С резултат от гласуването „За” – 16 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 54

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:
I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:
1. Докладна записка № 38/14.01.2020 г. от Тихомир Янакиев- Кмет на Община Созопол
Относно: Поправка в решение № 26/20.12.2019г. за одобряване структурата и общата численост на общинска администрация Созопол
2. Докладна записка №55/ 21.01.2020 г. от Румен Кисьов- Зам. кмет на Община Созопол и председател на МКБППМН
Относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Созопол за 2019 г.
3. Докладна записка №58/21.01.2020 г.от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на Община Созопол
Относно: Актуализиране на представители на Общински съвет – Созопол, като членове на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата, съгласно §1а, ал.2 от Допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата.
4. Докладна записка №61/23.01.2020 г. от Георги Леонидов Пинелов- Председател на Общински съвет Созопол
Относно: Отмяна на Наредба за пожарна безопасност на територията на Oбщина - Созопол, приета с Решение № 1047/23.03.2018г.
5. Докладна записка №67/ 27.01.2020 г.от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на Община Созопол
Относно: Стратегия за управление на общинската собственост на Община Созопол за 20-23 г.
6. Докладна записка №92/04.02.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев-Кмет на Община Созопол
Относно: Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинската собственост за 2020г.
II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:
7. Докладна записка №62/23.01.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на Община Созопол
Относно: Приемане на план сметка на приходите и разходите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване на територията на община Созопол за 2020 година
8.Докладна записка №66/23.01.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на Община Созопол
Относно: Проекто – бюджет на Община Созопол за 2020 година
III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
9. Докладна записка №17/06.01.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на Община Созопол
Относно: Предложение за приемане на списък за определяне на видовете жилища собственост на община Созопол
10. Докладна записка №49/20.01.2020 г.от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на Община Созопол
Относно: прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в Поземлен имот с идентификатор 58400.501.282, с.Присад, община Созопол
11. Докладна записка №50/20.01.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на Община Созопол
Относно: прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственик в Поземлен имот с идентификатор 58400.501.283, с.Присад, община Созопол
12. Докладна записка №54/21.01. 2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на Община Созопол
Относно: Продажба чрез публичен търг на вещи( МПС) - частна общинска собственост
13. Докладна записка №60/23.01.2020 г.от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на Община Созопол
Относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.199 по Кадастралната карта на с.Атия /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“/, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:
14. Докладна записка №41/15.01.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на Община Созопол
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатори 67800.53.28 по КК на гр.Созопол, земеделска територия, м.“Мапи“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сграда за курорт и обществено обслужване“.
15. Докладна записка № 42/ 15.01.2020 г.от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на Община Созопол
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатори 81178.60.48 по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м.“Митков мост“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за вилно застрояване, за изграждане на „вилни сгради“.
16. Докладна записка №43/15.01.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на Община Созопол
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатори 81178.5.244 по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сграда за отдих курорт“.
17. Докладна записка №46/17.01.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на Община Созопол
Относно: Одобряване, по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ, на Подробен устройствен план – план за улична регулация, извън границите на урбанизираните територии, за обект : ПУП-ПУР за осигуряване на транспортен достъп и трасета на техническата инфраструктура за имот с идентификатор 81178.32.461“ по КК на землище на гр.Черноморец, Община Созопол.
18. Докладна записка №78/29.01.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев-Кмет на Община Созопол
Относно: предоставяне на имоти , общинска собственост, по процедура по обезщетение по реда на чл.10б от ЗСПЗЗ
19. Докладна записка №79/29.01.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев-Кмет на Община Созопол
Относно: одобряване постигането на съдебна спогодба по гр.д. № 1567/2018г. по описа на Бургаския окръжен съд .
20. Докладна записка №81/30.01.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев-Кмет на Община Созопол
Относно: Определяне на членове от Общински съвет гр. Созопол, които да вземат участие в Общински съвет по сигурност за намаляване на риска от бедствия към Община Созопол.
21.Докладна записка №84/31.01.2020 г.от Тихомир Йорданов Янакиев-Кмет на Община Созопол
Относно: Обсъждане и приемане на Програма за управление на Община Созопол за мандат 2019-2023г.
22. Докладна записка №85/31.01.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев-Кмет на Община Созопол
Относно: Определяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 2019/2020 година.
23. Докладна записка №93/04.02.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев-Кмет на Община Созопол
Относно: Приемане на Общинска краткосрочна програма за енергийна ефективност и ВЕИ на Община Созопол 2020-2023г.


Г.Пинелов: Преминаваме към първа точка от дневния ред Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на петото редовно заседание. Давам думата на нейния Председател да докладва становището на комисията.
Ст.Андонов: Становище на комисията по комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на петото редовно заседание.
На 03.02.2020 г. от 14.00 ч. се проведе заседание на Комисия по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби в състав:
1. Станимир Андонов – Председател
2. Желязко Иванов
3. Тодор Дамянов
4.Димитринка Господинова
5. Панайот Рейзи
На заседанието присъстваха :
1. Георги Пинелов – Председател на Общинския съвет;
2. Тихомир Янакиев – Кмет на Община Созопол;
3. Общински съветници;
4. Служители от Общинска администрация;
5. Ваня Кирязова- юрист

Комисията разгледа и се произнесе по следните докладни:
6. Докладна записка №38/14.01.2020г. от Тихомир Янакиев- Кмет на Община Созопол Относно: Поправка в решение № 26/20.12.2019г. за одобряване структурата и общата численост на общинска администрация Созопол
След гласуване и с резултат от гласуването:
За: 5 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма;
Комисията предлага Докладна №38 да влиза за разглеждане на сесия и да се приеме решението, така както е по докладната.
Г.Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари. Няма. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 СТАНИМИР АНДОНОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ За
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
9 КАТЯ СТОЯНОВА За
11 ТОДОР ДАМЯНОВ За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
15 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ
№55

I. Общински съвет на основание чл.62, ал.2 от АПК ОДОБРЯВА, поправка, както следва:
Вместо:
3.СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
3.2. Дирекция „Управление на собствеността, стопански дейности и контрол“
Да се чете:
3.СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
3.2. Дирекция „Управление на собствеността, стопански дейности и проекти“

 

Ст. Андонов: Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка №55/ 21.01.2020г. от Румен Кисьов - Зам. кмет на Община Созопол и председател на МКБППМН
Относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Созопол за 2019 г.
След гласуване и с резултат от гласуването:
За: 5 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма;
Комисията предлага Докладна №55 да влезе за разглеждане на сесия и да бъде взето решението, така както е по докладната.
Г.Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари. Няма. Ще ви моля да гласувате така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 СТАНИМИР АНДОНОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ За
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
9 КАТЯ СТОЯНОВА За
11 ТОДОР ДАМЯНОВ За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
15 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ
№56

1. ПРИЕМА годишния отчет за 2019 г. за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.


Ст.Андонов: Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка №58/21.01.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на Община Созопол
Относно: Актуализиране на представители на Общински съвет – Созопол, като членове на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата, съгласно §1а, ал.2 от Допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата.
След гласуване и с резултат от гласуването:
За: 5 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма;
Комисията предлага Докладна №58 да влезе за разглеждане на сесия и да бъде взето решението, така както е по докладната.
Г.Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари. Моля за предложения.
Ст. Николова: Предлагам за членове на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата: Станимир Андонов, Андрей Николов и Стамат Стаматов.
Г.Пинелов: Други предложения? Няма. Моля да гласувате така направеното предложение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 СТАНИМИР АНДОНОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ Въздържал се
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Въздържал се
5 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ Против
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ Въздържал се
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ Въздържал се
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА Въздържал се
9 КАТЯ СТОЯНОВА За
11 ТОДОР ДАМЯНОВ За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
15 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За

Общо гласували: 16
За: 10
Против: 1
Въздържали се: 5

 

Общински съвет Созопол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№57

На основание чл.21, ал.1 от ЗМСМА, §1а, ал.2 от Допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата, Общински съвет – Созопол избира като свои представители в ОКБДП, следните общински съветници:
1 . Станимир Андонов
2 . Андрей Николов
3. Стамат Стаманов

 

Ст. Андонов: Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка №61/23.01.2020г. от Георги Леонидов Пинелов- Председател на Общински съвет Созопол
Относно: Отмяна на Наредба за пожарна безопасност на територията на Oбщина - Созопол, приета с Решение № 1047/23.03.2018г
След гласуване и с резултат от гласуването:
За: 5 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма;

Комисията предлага Докладна №61 да влезе за разглеждане на сесия и да бъде взето решението, така както е по докладната.
Г.Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари. Няма. Моля да гласувате така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 СТАНИМИР АНДОНОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ За
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ Въздържал се
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
9 КАТЯ СТОЯНОВА За
11 ТОДОР ДАМЯНОВ За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
15 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За

Общо гласували: 16
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 1Общински съвет Созопол взе
Р Е Ш Е Н И Е:
№ 58
На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА и като взе предвид мотивите в протеста на окръжен прокурор Андрей Червеняков Общински съвет Созопол, отменя Наредба за пожарна безопасност на територията на община Созопол , приета с решение № 1047, обективирано в Протокол № 36 / 23.03.2018г.
Препис от решението да бъде изпратено до Административен съд Бургас с искане да бъде прекратено образуваното административно производство.

 


Ст. Андонов: Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка №67/27.01.2020г. от Тихомир Янакиев- Кмет на Община Созопол
Относно: Стратегията за управление на общинската собственост на Община Созопол за 2020-2023г.
След гласуване и с резултат от гласуването:
За: 5 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма;
Комисията предлага Докладна №67 да влезе за разглеждане на сесия и да бъде взето решението, така както е по докладната.


Г.Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари. Няма. Моля да гласувате така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 СТАНИМИР АНДОНОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ За
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ Въздържал се
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
9 КАТЯ СТОЯНОВА За
11 ТОДОР ДАМЯНОВ За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
15 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За

Общо гласували: 16
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 1

 


Общински съвет Созопол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 59
Общински Съвет Созопол на основание чл.21, ал.1 , т.12 от ЗМСМА, чл.8 , ал.8 от Закона за общинската собственост приема „Стратегия за управлението на общинската собственост за 2020-2023г.”

Ст. Андонов: С това доклада на комисията приключи.

Г.Пинелов: Колеги, Докладна записка №92/04.02.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев-Кмет на Община Созопол
Относно: Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинската собственост за 2020г.
Това е извънредната докладна, с която всички сте запознати. Към нея ви бе раздадено приложение с един обект, който да влезе в стратегията.
Имате ли въпроси и коментари. Няма. Моля да гласувате предложението за решение заедно с предложението за новия обект към Стратегията.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 СТАНИМИР АНДОНОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ За
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ Въздържал се
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
9 КАТЯ СТОЯНОВА За
11 ТОДОР ДАМЯНОВ За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
15 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За

Общо гласували: 16
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 1


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ
№60

Общински Съвет Созопол на основание чл.21, ал.1 , т.12 от ЗМСМА, чл.8 , ал.9 от Закона за общинската собственост и чл.2,ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приема така представената „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинската собственост за 2020г.” . Общински съвет добавя обект:„Изграждане на улична канализационна мрежа за битово-фекални води за квартали №37,38,39,47,48 и 49 по плана на с. Равадиново, община Созопол”.

 

Г.Пинелов: Преминаваме към втора точка от дневния ред Доклад на Комисия по финанси и бюджет, международни проекти и програми, във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на петото редовно заседание. Давам думата на нейния Председател да докладва становището на комисията.
Т.Дамянов: Становище на Комисия по финанси и бюджет, международни проекти и програми. Бяха проведени няколко заседания на комисията и обсъждания.
На 03.02.2020 г. се проведе съвместно заседание на Комисия по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби в състав:
1. Станимир Андонов – Председател
2. Желязко Иванов
3. Тодор Дамянов
4.Димитринка Господинова
5. Панайот Рейзи
и Комисия по финанси и бюджет, международни проекти и програми в състав:
1.Тодор Дамянов – Председател
2.Димитринка Господинова
3. Станимир Андонов
4.Цветелин Георгиев
5.Красимира Германова
На заседанието присъстваха :
1. Георги Пинелов – Председател на Общинския съвет;
2. Тихомир Янакиев – Кмет на Община Созопол;
3. Общински съветници;
4. Служители от Общинска администрация;
5. Ваня Кирязова- юрист
Разгледана бе Докладна записка №62/ 23.01.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - Кмет на Община Созопол
Относно: Приемане на план сметка на приходите и разходите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване на територията на община Созопол за 2020 година
След гласуване и с резултат от гласуването:
За: 10 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма;

Комисията предлага Докладна №62 да бъде взето решението , така както е по докладната.

Г.Пинелов: Имате ли въпроси и коментари. Няма. Моля да гласувате предложението за решение.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 СТАНИМИР АНДОНОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ За
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
9 КАТЯ СТОЯНОВА За
11 ТОДОР ДАМЯНОВ За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
15 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

 

 


Общински съвет Созопол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 61

Общински съвет Созопол одобрява план сметката на приходите и разходите по осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване на територията на община Созопол за 2020 година.

ПЛАН СМЕТКА
На приходите и разходите на осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци, почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населени места, предназначени за обществено ползване на територията на Община Созопол за 2020 година, в лв.


I.Приходи 7 900 000
1. Планирани приходи от такса за битови отпадъци за 2020 г 3 400 000
2. Прогнозен преходен остатък на 01.01. 2020г. 4 500 000
- Наличен преходен остатък към 01.01.2020г. 102 133
- Дефицит на преходен остатък 4 397 867


II. Разходи 7 900 000

1.Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата 1 700 000
или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им.
1.1. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им
до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им. 1 500 000
1.2. Дължим ДДС по реда на гл.19а от ЗДДС 200 000

2.Управление на дейностите по отпадъците, проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на
депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за
обезвреждане на битови отпадъци и отчисленията по чл. 60 и 64
от Закона за управление на отпадъците. 1 770 000
2.1. Дейност 627 "Управление на дейностите по отпадъци" 950 000
2.2. Отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците 820 000

3.Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и
други територии от населените места, предназначени за обществено
ползване; 1 400 000
3.1. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете
и други територии от населените места, предназначени за
обществено ползване; 775 000
3.2. Заплати, осигурителни вноски, СБКО, облекло на щатен персонал
и материали по населени места на Общината за почистване на
териториите за обществено ползване. 575 000
3.3. Почистване на битови отпадъци на сервитутни зони на
общински пътища 50 000

4. Неразплатени задължения по дейности за събиране, транспортиране
и депониране на битовите отпадъци 3 030 000

 

 


Г.Пинелов: Колеги, предстои да разгледаме докладната за бюджета. Моля, ако имате въпроси, коментари и предложения, да ги направите своевременно, защото след като влезем в процедура на гласуване, няма да имате тази възможност.
Т.Дамянов: На 06.02.2020 година от 14.00 ч. се проведе проведе общо заседание на всички постоянно действащи комисии към Общински съвет, съвместно с кметове и кметски наместници в Община Созопол, управители на спортните клубове в община Созопол, читалища, училища и детски градини в община Созопол.
На заседанието присъстваха Георги Пинелов- Председател на Общински съвет- Созопол, Тихомир Янакиев- Кмет на Община Созопол, Румен Кисьов- Зам. кмет на Община Созопол, служители от общинска администрация, граждани.
В ПЪРВАТА част на заседанието бе представен бюджета на кметствата и бяха изслушани поотделно присъстващите кметове и кметски наместници.
Бюджета на всяко кметство бе представен от общинския служител Катя Чачева.
Кметове изразиха съжаление, че не са предвидени средства в Капиталовата програма за обекти в техните населени места.
Тихомир Янакиев, кмет на Община Созопол обясни, че Капиталовата програма в частта собствени средства е едва 190 хиляди лева, което не позволява да се удовлетворят исканията на всички населени места. Той заяви, че за тази година това са възможностите, защото има много неразплатени суми от предходното управление, но се надява, че през следващите години във всяко населено място да бъдат предвидени средства в Капиталовата програма.
ВТОРАТА част от заседанието премина в коментари и обсъждания относно бюджета предвиден за спортните клубове на територията на Община Созопол.
Представен бе общият бюджет за спортните клубове на стойност 330 хил. лв.
Направено бе предложение за увеличаване дофинансирането на клуба по борба в с. Росен на 27 хил. лв. Предложението не бе прието, защото в предишно обсъждане вече бяха допълнително отпуснати 2 хиляди лева на клуба и субсидията му бе коригирана в Проекта за бюджет от 22 хиляди лева на 35 хиляди лева. Общинските съветници Светлана Лулева и Панайот Рейзи предложиха Яхт клуб- Созопол да бъде финансиран с 10 000 лв. Изнесена бе подробна информация за нарушенията на този клуб, както и липса на отчет за дейността му, така също и за невъзможност за контакт с неговия президент.
ТРЕТАТА част от заседанието премина в коментари и обсъждания относно бюджета предвиден за Детските градина на територията на Община Созопол.
Общият бюджет за детските градини на територията на община Созопол е 1 749 327 по функция 311.
Присъстващите директори поискаха помощ от Община Созопол във връзка с частични ремонти в детските заведения.
ЧЕТВЪРТАТА част от заседанието премина в коментари и обсъждания относно бюджета предвиден за училищата на територията на Община Созопол. Директорите заявиха, че средствата от делегирания бюджет е достатъчен за издръжка на учебните заведения, но не стига за ремонти, някои от които са наложителни. Поискаха финансова помощ от общината.
ПЕТАТА част от заседанието премина в коментари и обсъждания относно бюджета предвиден за читалищата на територията на Община Созопол.
Общият бюджет за читалищата за държавно делегирани дейности е 229 680 лв. за 22 субсидирани бройки. Само три от читалищата се дофинансират- в Созопол, в Черноморец и в с. Индже войвода, като тук става въпрос за служител , който ще се пенсионира.
П. Рейзи предложи на седемте читалища, които не са дофинансирани да бъдат предоставени по 1 000 лв. от бюджета на масовия спорт.
По време на обсъждането стана ясно, че бившият вече директор на дирекция "Култура е съставил документ/протокол/ с невярно съдържание, като не е поискал становище от самите читалища.
Т. Янакиев заяви ,че понеже въпросът се разисква в комисия може да се направи корекцията в момента. Сумата от 8 000 лв. се взема от бюджета на созополското читалище и се разпределя на останалите читалища. Предоставяме и 1000 лв. на читалището в с. Индже войвода, защото предвидените до момента са за пенсионирането на секретаря, така е справедливо, заяви кметът Янакиев.
П.Рейзи отново предложи да бъдат прехвърлени 10 000 лв. от масовия спорт за финансиране на ветроходния клуб. почивка общинските съветници се обединиха около предложението на председателя на общинския съвет Георги Пинелов предложението за 10 000 лв. за финансиране на ветроходния клуб да бъде оставено за сесията, на която да се гласува предложението на П. Рейзи.
На 03.02.2020 г. 14.15 ч. се проведе заседание на Комисия по финанси и бюджет, международни проекти и програми в състав:
1.Тодор Дамянов – Председател
2.Димитринка Господинова
3. Станимир Андонов
4.Цветелин Георгиев
5.Красимира Германова
На заседанието присъстваха :
1. Георги Пинелов – Председател на Общинския съвет;
2. Тихомир Янакиев – Кмет на Община Созопол;
3. Румен Кисьов- Зам.кмет на Община Созопол
3. Общински съветници;
4. Служители от Общинска администрация;
5. Ваня Кирязова- юрист


Разгледана бе Докладна записка №66/23.01.2020г. Тихомир Янакиев - Кмет на Община Созопол
Относно: Проекто – бюджет на Община Созопол за 2020 година
Проектобюджетът на Община Созопол 2020 г. бе представен подробно и нагледно обяснен на общинските съветници от Катя Чачева и чрез мултимедийна презентация.
След гласуване и с резултат от гласуването:
За: 5 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма;
Комисията предлага Докладна №66 влиза за разглеждане на сесия.
В хода на разглеждане и представяне на бюджета пред постоянните комисии в общинския съвет бе получено писмо от Министерството на финансите, което наложи Проекта за бюджет на Община Созопол за 2020 г. да претърпи промени. С тези промени всички съветници бяха запознати по време на комисиите и чрез изпратена документация на личните им мейли.
Във връзка с това Комисията предлага общинския съвет да вземе решение, така като е по докладната след промените, които се наложиха от писмото на Министерството на финансите.

Г.Пинелов: Колеги, имате думата за въпроси, коментари и предложения, след което влизаме в процедура на гласуване.
П.Рейзи: Г-н кмете, благодаря ви, че взехте решение за дофинансиране на читалищата. Няколко пъти вече повдигам въпроса за финансирането на ветроходния клуб.Предлагам той да бъде финансиран с 10 000 лв. и ако не бъде приведен в действие, на по-късен етап тези пари да бъдат прехвърлени другаде.
Бюджетът е добре направен, като се надявам тази година да бъдат изчистени всички задължения и от догодина да може да се реализира Капиталова програма. О наша страна бюджетът ще бъде подкрепен.
С.Лулева: Г-н кмете, по време на общественото обсъждане пред гражданите заявихте, че ще спасите яхт клуба и той ще бъде възстановен. С тези 10 000 лв. той няма как да съществува, но все пак е нещо. Още на първото тримесечие, ако не развива дейност, можете да прехвърлите неговата субсидия, но смятам, че клуба трябва да получи финансиране.
Хр. Бардуков: Моето мнение, че този клуб не трябва да бъде финансиран. Той работи в разрез с общинската наредба за подпомагане на спортните клубове, направил е нарушения като е придобил ДМА, плащал за наеми и гориво. Да не говорим, че като семейство президентът на клуба е бил в конфликт на интереси, защото съпругата му е получавала пари за счетоводна дейност от средствата на клуба.
Подготвил съм анализ на дейността на спортните клубове и всеки един от вас, г-да общински съветници го имате пред себе си.
Т.Янакиев: Бюджетът, с който разполагаме не дава възможност да разполагаме с повече средства както за спортните клубове, така и за други дейности, които искаме да извършваме. първоначалният проект за бюджет бе санкциониран от Министерството на финансите, което доведе до намаляването му с 2 289 000 лв. Основната част от парите в бюджета са насочени към разплащане на стари задължения. Съкращаваме драстично разходите и ще се опитаме да увеличим приходите с почти 500 000 лв. с една по-строга финансова дисциплина и с едно по-добро управление на общинската собственост. Ще се опитаме да не разчитаме на продажба на общински имоти, а на наемни отношения.
Натрупаните задължения от предния мандат са близо 3,5 млн. лв., като към тях има още 1,5 млн. лв. задължение, неразплатени отчисления към РИОСВ, които с лихвите са 1,8 млн. лв.Освен тези суми, тази година трябва да разплатим главница по кредита от 22 млн. лв. на стойност 1,2 млн. лв. А догодина ще разплащаме към банките 2, 100 млн. лв.
Фактите са такива. Общината е задлъжняла здраво. За мен е по-важно общата картина.
А. Николов: Искам да уточня, средства за дофинансиране на читалищата не бяха предвидени, защото бивша служителка на общината, която е отговаряла за читалищата е представила документ с невярно съдържание.
Г.Пинелов: Колеги, да подложим на гласуване предложението на г-н Рейзи за финансиране на яхт клуба с 10 000 лв.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ Против
2 ТОДОР ДАМЯНОВ Против
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ За
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
9 КАТЯ СТОЯНОВА За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА Против
13 СТАМАТ СТАМАТОВ Против
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА Против
15 АНДРЕЙ НИКОЛОВ Против
16 АНЕТА ФИЛИПОВА Против
17 СТАНИМИР АНДОНОВ Против
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ Против

Общо гласували: 16
За: 7
Против: 9
Въздържали се: 0Г.Пинелов: Предложението не се приема. Други въпроси и коментари. Няма. Влизаме в процедура на гласуване.
Т.Дамянов зачита докладната.

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 7 090 999 лв., в т.ч.:1.1.1.1.Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 6 439 993 лв.1.1.1.2.Финансиране в размер на 651 006 лв.,в т.ч.1.1.1.3.Преходен остатък от 2019г. в размер на 651 006 лв./Приложение №1/
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 ТОДОР ДАМЯНОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ Въздържал се
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
9 КАТЯ СТОЯНОВА За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
15 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
17 СТАНИМИР АНДОНОВ За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За

Общо гласували: 16
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 1

 

1.1.2.Приходи за местни дейности и дофинансиране на държавни дейности в размер на 17 269 001 лв., в т.ч: 1.1.2.1.Данъчни приходи в размер на 7 696 007 лв./ Приложение № 1 / 1.1.2.2.Неданъчни приходи в размер на 7 848 897 лв. /Приложение №1/ 1.1.2.3.Трансфери за местни дейности от ЦБ в размер на 687 100 лв., в т.ч. 1.1.2.3.1..Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 553 100 лв. 1.1.2.3.2.Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 134 000 лв. 1.1.2.4.Трансфери между бюджети /Царево, Приморско/ в размер на 630 000 лв.1.1.2.5.Финансиране в размер на - 406 997 лв., в т.ч.1.1.2.5.1.Друго финансиране -§ 93-36 - за отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците в размер на (-) 1 260 000 лв.1.1.2.5.2. Погашения по заеми от банки в страната (-) 1 200 000 лв.1.1.2.5.3.Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове -(-) 49 837 лв. 1.1.2.5.4.Преходен остатък в левове по сметки от 2019г. в размер на 2 866 997 лв./ Приложение №1 и Приложение № 5/30/ 1.1.2.5.5.Преходен остатък в левова равностойност по валутни сметки от 2019г. в размер на 49 837 лв./Приложение №1/
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 ТОДОР ДАМЯНОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
9 КАТЯ СТОЯНОВА За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
15 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
17 СТАНИМИР АНДОНОВ За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За

Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

 

1.1.По приходите в размер на 24 360 000 лв. /съгласно Приложение № 1/, в т.ч.:
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 ТОДОР ДАМЯНОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ Въздържал се
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
9 КАТЯ СТОЯНОВА За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
15 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
17 СТАНИМИР АНДОНОВ За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За

Общо гласували: 16
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 1


1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 7 090 999 лв.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 ТОДОР ДАМЯНОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ Въздържал се
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
9 КАТЯ СТОЯНОВА За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
15 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
17 СТАНИМИР АНДОНОВ За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За

Общо гласували: 16
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 1

1.2.2. 3а допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със собствени средства в размер на 1 806 600 лв.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО


Общо гласували: 16
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 1

1.2.3. За местни дейности в размер на 15 462 401 лв. в т.ч. и разчет на разходите по кметствата, съгласно Приложения №№ 2 до 23.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 ТОДОР ДАМЯНОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ За
5 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ Въздържал се
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
9 КАТЯ СТОЯНОВА За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
15 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
17 СТАНИМИР АНДОНОВ За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За

Общо гласували: 14
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 1

 

1.2. По разходите в размер на 24 360 000 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложения №№ от 2 до 11, в т.ч.;
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 15
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 2

1.3.Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по бюджета на Общината, изчислено на касова основа - придържане към балансирано бюджетно салдо.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 ТОДОР ДАМЯНОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ За
5 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ Въздържал се
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
9 КАТЯ СТОЯНОВА За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
15 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
17 СТАНИМИР АНДОНОВ За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За

Общо гласували: 15
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 1


1.Приема бюджета на Община Созопол за 2020г. както следва:
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 ТОДОР ДАМЯНОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ Въздържал се
5 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ Въздържал се
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
9 КАТЯ СТОЯНОВА За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
15 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
17 СТАНИМИР АНДОНОВ За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За

Общо гласували: 15
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 2

 

Общински съвет Созопол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 62
1.Приема бюджета на Община Созопол за 2020г. както следва:
1.1.По приходите в размер на 24 360 000 лв. /съгласно Приложение № 1/, в т.ч.:
1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 7 090 999 лв.,
в т.ч.:
1.1.1.1.Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 6 439 993 лв.
1.1.1.2.Финансиране в размер на 651 006 лв.,в т.ч.
1.1.1.3.Преходен остатък от 2019г. в размер на 651 006 лв./Приложение №1/
1.1.2.Приходи за местни дейности и дофинансиране на държавни дейности в размер на 17 269 001 лв., в т.ч:
1.1.2.1.Данъчни приходи в размер на 7 696 007 лв./ Приложение № 1 /
1.1.2.2.Неданъчни приходи в размер на 7 848 897 лв. /Приложение №1/
1.1.2.3.Трансфери за местни дейности от ЦБ в размер на 687 100 лв., в т.ч.
1.1.2.3.1..Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на
553 100 лв.
1.1.2.3.2.Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 134 000 лв.
1.1.2.4.Трансфери между бюджети /Царево, Приморско/ в размер на 630 000 лв.
1.1.2.5.Финансиране в размер на - 406 997 лв., в т.ч.
1.1.2.5.1.Друго финансиране -§ 93-36 - за отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците в размер на (-)1 260 000 лв.
1.1.2.5.2. Погашения по заеми от банки в страната (-) 1 200 000 лв.
1.1.2.5.3.Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове -(-) 49 837 лв.
1.1.2.5.4.Преходен остатък в левове по сметки от 2019г. в размер на 2 866 997 лв./ Приложение №1 и Приложение № 5/30/
1.1.2.5.5.Преходен остатък в левова равностойност по валутни сметки от 2019г. в размер на 49 837 лв./Приложение №1/
1.2. По разходите в размер на 24 360 000 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложения №№ от 2 до 11, в т.ч.;
1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 7 090 999 лв.
1.2.2. 3а допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със собствени средства в размер на 1 806 600 лв.
1.2.3. За местни дейности в размер на 15 462 401 лв. в т.ч. и разчет на разходите по кметствата, съгласно Приложения №№ 2 до 23.
1.3.Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по бюджета на Общината, изчислено на касова основа – придържане към балансирано бюджетно салдо.

 

2.Приема инвестиционната програма за 2020г. в размер на 4 633 725 лв.в т.ч., по обекти, съгласно Приложение №24.
2.1.Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 553 100 лв. по обекти, съгласно Приложение №24.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 ТОДОР ДАМЯНОВ За
5 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ Въздържал се
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
9 КАТЯ СТОЯНОВА За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
15 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
17 СТАНИМИР АНДОНОВ За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За

Общо гласували: 14
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 1


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ
№ 63

2.Приема инвестиционната програма за 2020г. в размер на 4 633 725 лв.в т.ч., по обекти, съгласно Приложение №24.
2.1.Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 553 100 лв. по обекти, съгласно Приложение №24.


3.Одобрява обща численост на персонала и утвърждава разходите за заплати през 2020г., на Община Созопол без институциите от системата на предучилищно и училищно образование, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение №25., в т.ч. 3.1.За дейност 122 „Общинска администрация" - 123 броя служители, от които 35 броя служители осигурени със средства от държавния бюджет, в т.ч. 4 броя кметски наместници и 88 броя служители осигурени с общински приходи. 3.2.Справка за разпределението на плановите разходи за заплати за 2020г., съгласно Приложение № 26.РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 ТОДОР ДАМЯНОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ Въздържал се
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
9 КАТЯ СТОЯНОВА За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
15 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
17 СТАНИМИР АНДОНОВ За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За

Общо гласували: 15
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 1

Общински съвет Созопол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 64

3.Одобрява обща численост на персонала и утвърждава разходите за заплати през 2020г., на Община Созопол без институциите от системата на предучилищно и училищно образование, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение №25., в т.ч.
3.1.За дейност 122 „Общинска администрация" - 123 броя служители, от които 35 броя служители осигурени със средства от държавния бюджет, в т.ч. 4 броя кметски наместници и 88 броя служители осигурени с общински приходи. 3.2.Справка за разпределението на плановите разходи за заплати за 2020г., съгласно Приложение № 26.

 

4.3.1.Читалища в размер на 282 680 лв., в т.ч. -за читалище гр.Созопол - 137 400 лв.,в т.ч. 33 000 лв. - дофинансиране; -за читалище - с.Атия - 11 440 лв. в т.ч. 1 000 лв. - дофинансиране; -за читалище - с.Зидарово - 11 440 лв. в т.ч. 1 000 лв. - дофинансиране; -за читалище - с.Индже войвода - 7 220 лв., в т.ч. 2 000 лв. - дофинансиране; -за читалище - с.Крушевец- 11 440 лв. в т.ч. 1 000 лв. - дофинансиране; -за читалище - с.Присад - 6 220 лв. в т.ч. 1 000 лв. - дофинансиране; -за читалище - с.Росен - 21 880 лв. в т.ч. 1 000 лв. -дофинансиране; -за читалище - с.Равна гора- 21 880 лв. в т.ч. 1 000 лв. - дофинансиране; -за читалище - с.Равадиново - 16 660 лв. в т.ч. 1 000 лв. - дофинансиране; -зачиталище-гр.Черноморец.-37 100лв.,в т.ч.11 000лв.-дофинансиране.

4.3.2.Спортни клубове, развиващи спортната дейност на територията на общината за спортно състезателна дейност - 330 000 лв., в т.ч.: -за футболен клуб - гр.Созопол - 250 000 лв.; -за гребен клуб - гр.Созопол - 27 000 лв.; -за спортен клуб " Киборг" - гр.Созопол - 6 000 лв.; -за спортен клуб „Олимп" - гр.Созопол - 5 000 лв.; -за спортен клуб по борба "Ангел Гочев" Община Созопол - 25 000 лв.; -за СНЦ „Общински водолазен център" Созопол - 5 000 лв.; -за плувен клуб „Бриз" Созопол - 5 000 лв.; -за спортен клуб „Спартак-Созопол" гр.Созопол - 5 000 лв.; -за футболен клуб „Свети Никола" гр.Черноморец - 2 000 лв.;
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 ТОДОР ДАМЯНОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ Въздържал се
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Въздържал се
5 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ Въздържал се
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ Въздържал се
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА Въздържал се
9 КАТЯ СТОЯНОВА За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
15 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За

Общо гласували: 14
За: 9
Против: 0
Въздържали се: 5


4.3.3.Организации с нестопанска цел - 22 500 лв.,в т.ч. -на Сдружение на инвалидите - Созопол в размер на 3 500 лв.; -на Сдружение "Съюз на слепите в България" - териториална съюзна организация на слепите в гр.Бургас в която членуват и жителите на Община Созопол с тежки зрителни увреждания в размер на 2 000 лв;. -на Сдружение за „Българо - гръцко приятелство" гр.Созопол в размер на 5 000лв.;-на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва гр.Созопол в размер на 5 000 лв. Средствата се отпускат за финансово подпомагане на съюза с цел, разнообразяване на дейността му и осигуряване изпълнението на плана на организацията.; -на Тракийско дружество „ЯНИ ПОПОВ" гр.Созопол в размер на 5 000 лв.; -на Сдружение Асоциация „Деметра" в размер на 2 000 лв. за център за подкрепа на жертвите на сексуално насилие.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 ТОДОР ДАМЯНОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ Въздържал се
5 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ Въздържал се
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ Въздържал се
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ Въздържал се
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
9 КАТЯ СТОЯНОВА За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
15 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За

Общо гласували: 14
За: 10
Против: 0
Въздържали се: 4

 

4.Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва: 4.1.Членски внос - 19 500 лв. 4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет в размер на 100 000 лв., както следва: 4.2.1.Утвърждава сумата от 10 000 лв. средства за помощи, които не са на основание на Закона за Семейни помощи за деца и Закона за социално подпомагане. 4.2.2.Утвърждава еднократна помощ в размер до 1 000 лв. за отглеждане за всяко новородено дете за жителите на Община Созопол, с общ размер на разходите за 2020г. 90 000 лв. и се изплаща съгласно приетите от Общински съвет Созопол критерии и регламент.
4.3.Субсидии за:
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 ТОДОР ДАМЯНОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ За
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
9 КАТЯ СТОЯНОВА За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
15 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За

Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

 

 

 Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№65
4.Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва:
4.1.Членски внос - 19 500 лв.
4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет в размер на 100 000 лв., както следва:
4.2.1.Утвърждава сумата от 10 000 лв. средства за помощи, които не са на основание на Закона за Семейни помощи за деца и Закона за социално подпомагане.
4.2.2.Утвърждава еднократна помощ в размер до 1 000 лв. за отглеждане за всяко новородено дете за жителите на Община Созопол, с общ размер на разходите за 2020г. 90 000 лв. и се изплаща съгласно приетите от Общински съвет Созопол критерии и регламент.


4.3.Субсидии за:
4.3.1.Читалища в размер на 282 680 лв., в т.ч.
-за читалище гр.Созопол – 137 400 лв.,в т.ч. 33 000 лв. – дофинансиране;
-за читалище - с.Атия – 11 440 лв.; в.т.ч. 1000 лв.- дофинансиране;
-за читалище - с.Зидарово – 11 440 лв.; в.т.ч. 1000 лв.- дофинансиране;
-за читалище - с.Индже войвода –7 220 лв., в т.ч. 2 000 лв. - дофинансиране
-за читалище - с.Крушевец- 11 440 лв., в.т.ч. 1000 лв.- дофинансиране ;
-за читалище - с.Присад –6 220 лв., в.т.ч.1000 лв.- дофинансиране
-за читалище - с.Росен – 21 880 лв., в.т.ч.1000 лв.- дофинансиране
-за читалище - с.Равна гора- 21 880 лв. в.т.ч.1000 лв.- дофинансиране ;
-за читалище - с.Равадиново – 16 660 лв. в.т.ч.1000 лв.- дофинансиране ;
-зачиталище-гр.Черноморец.-37 100лв.,вт.ч.11 000лв.–дофинансиране.

4.3.2.Спортни клубове, развиващи спортната дейност на територията на общината за спортно състезателна дейност – 330 000 лв., в т.ч.:
-за футболен клуб - гр.Созопол – 250 000 лв.;
-за гребен клуб - гр.Созопол - 27 000 лв.;
-за спортен клуб " Киборг" - гр.Созопол - 6 000 лв.;
-за спортен клуб „Олимп" - гр.Созопол - 5 000 лв.;
-за спортен клуб по борба "Ангел Гочев” Община Созопол - 25 000 лв.;
-за СНЦ „Общински водолазен център” Созопол – 5 000 лв.;
-за плувен клуб „Бриз” Созопол – 5 000 лв.;
-за спортен клуб „Спартак-Созопол” гр.Созопол - 5 000 лв.;
-за футболен клуб „Свети Никола” гр.Черноморец – 2 000 лв.;

4.3.3.Организации с нестопанска цел – 22 500 лв.,в т.ч.
-на Сдружение на инвалидите - Созопол в размер на 3 500 лв.;
-на Сдружение "Съюз на слепите в България" - териториална съюзна организация на слепите в гр.Бургас в която членуват и жителите на Община Созопол с тежки зрителни увреждания в размер на 2 000 лв;.
-на Сдружение за „Българо - гръцко приятелство" гр.Созопол в размер на 5 000лв.;
-на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва гр.Созопол в размер на 5 000 лв. Средствата се отпускат за финансово подпомагане на съюза с цел, разнообразяване на дейността му и осигуряване изпълнението на плана на организацията.;
-на Тракийско дружество „ЯНИ ПОПОВ" гр.Созопол в размер на 5 000 лв.;
-на Сдружение Асоциация „Деметра” в размер на 2 000 лв. за център за подкрепа на жертвите на сексуално насилие.

 


5.Приема следните лимити за разходи:5.1.СБКО до 3 на сто от утвърдените разходи за основни заплати на лицата назначени по трудови правоотношения.5.2. Безплатно представително и работно облекло в размер на 250 лв. на работник/служител - ново назначен по ТПО и приравнени към ТПО от Закона за администрацията, включително второстепенни разпоредители с бюджетни средства без педагогически персонал във функция ,,Образование" и за закупуването на униформено теренно облекло на ОГП - Созопол в размер на 400 лв.5.3.Разходи за представителни цели в размер на 20 000 лв. /до 2% от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация" § 10-00-издръжка за Кмета на Общината и 1% от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация" § 10-00 за Председателя на Общински съвет./за представителните цели- посрещане, престой и изпращане на гости и делегации, нощувки, консумация на храна и напитки, организиране на делови срещи, тържества, развлекателни мероприятия, екскурзии /; в т.ч.-за Кмета на Общината - 15 000 лв.;-за Председателя на Общински съвет-5 000 лв.;5.4.Утвърждава разходи за организиране на културни мероприятия в Общината в размер на 160 500 лв.,вт.ч.:- за гр.Созопол - 70 000 лв., в т.ч. за рекламни материали по културната програма- 10 000 лв.- за гр.Черноморец - 50 000 лв.;- за останалите села в общината - 40 500 лв.5.5. Утвърждава 550 броя обслужвани лица в ДСП;5.6.Утвърждава 70 броя деца в ДМК гр.Созопол.5.7.Утвърждава средна посещаемост в „Детски градини" - 11 деца в група и храноден на 1 дете до 2,70 лв.5.8.Утвърждава средства в размер на 47 000 лв. за масова физкултура за деца и младежи в Община Созопол.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 ТОДОР ДАМЯНОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ Въздържал се
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Въздържал се
5 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ Въздържал се
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ Въздържал се
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
9 КАТЯ СТОЯНОВА За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
15 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
17 СТАНИМИР АНДОНОВ За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За

Общо гласували: 16
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 4

 

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ
№66

5.Приема следните лимити за разходи:5.1.СБКО до 3 на сто от утвърдените разходи за основни заплати на лицата назначени по трудови правоотношения.5.2. Безплатно представително и работно облекло в размер на 250 лв. на работник/служител - ново назначен по ТПО и приравнени към ТПО от Закона за администрацията, включително второстепенни разпоредители с бюджетни средства без педагогически персонал във функция ,,Образование" и за закупуването на униформено теренно облекло на ОГП - Созопол в размер на 400 лв.5.3.Разходи за представителни цели в размер на 20 000 лв. /до 2% от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация" § 10-00-издръжка за Кмета на Общината и 1% от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация" § 10-00 за Председателя на Общински съвет./за представителните цели- посрещане, престой и изпращане на гости и делегации, нощувки, консумация на храна и напитки, организиране на делови срещи, тържества, развлекателни мероприятия, екскурзии /; в т.ч.-за Кмета на Общината - 15 000 лв.;-за Председателя на Общински съвет-5 000 лв.;5.4.Утвърждава разходи за организиране на културни мероприятия в Общината в размер на 160 500 лв.,вт.ч.:- за гр.Созопол - 70 000 лв., в т.ч. за рекламни материали по културната програма- 10 000 лв.- за гр.Черноморец - 50 000 лв.;- за останалите села в общината - 40 500 лв.5.5. Утвърждава 550 броя обслужвани лица в ДСП;5.6.Утвърждава 70 броя деца в ДМК гр.Созопол.5.7.Утвърждава средна посещаемост в „Детски градини" - 11 деца в група и храноден на 1 дете до 2,70 лв.5.8.Утвърждава средства в размер на 47 000 лв. за масова физкултура за деца и младежи в Община Созопол.

 

6.На основание чл.34, ал.1, т.1 и т.2 и ал.2 от ПМС 381/30.12.2019г. за изпълнение на Закона за държавния бюджет на РБ за 2020г. Общински съвет Созопол утвърждава списъци по Функции на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи в размер до 70% от стойността на абонаментната карта за превоз на междуградски транспорт по съответното направление./Приложение № 27 6.1.Разходите се извършват в рамките на средствата по бюджета на структурното звено, не се считат за социални и се отчитат като разходи за съответната дейност въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури за гориво, билети и абонаментни карти ). 6.2.Общински съвет Созопол дава съгласие да бъдат заплащани транспортни разноски от местоживеенето до местоработата и обратно на лица, назначени през 2020г. след приемане на настоящото решение, на свободни щатни длъжности или такива, назначени по заместване.6.3.Част от транспортните разходи на лицата от педагогическия персонал в детски заведения, училища и обслужващи звена се възстановяват в размер до 100% въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури за гориво, билети и абонаментни карти ). 6.4.Да се изплащат транспортни разноски в размерите по т.6.1., и т.6.3. на служители и работници, които в течение на календарната година сменят местоживеенето си, след подаване на заявление до работодателя си и документ, отразяващ това обстоятелство, да имат право да ползват пътни разходи от местоживеенето до месторабота.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 ТОДОР ДАМЯНОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ Въздържал се
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
9 КАТЯ СТОЯНОВА Въздържал се
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
15 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
17 СТАНИМИР АНДОНОВ За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За

Общо гласували: 16
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 2

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ
№ 67

6.На основание чл.34, ал.1, т.1 и т.2 и ал.2 от ПМС 381/30.12.2019г. за изпълнение на Закона за държавния бюджет на РБ за 2020г. Общински съвет Созопол утвърждава списъци по Функции на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разходи в размер до 70% от стойността на абонаментната карта за превоз на междуградски транспорт по съответното направление./Приложение № 27 /- 6.1.Разходите се извършват в рамките на средствата по бюджета на структурното звено, не се считат за социални и се отчитат като разходи за съответната дейност въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури за гориво, билети и абонаментни карти ). 6.2.Общински съвет Созопол дава съгласие да бъдат заплащани транспортни разноски от местоживеенето до местоработата и обратно на лица, назначени през 2020г. след приемане на настоящото решение, на свободни щатни длъжности или такива, назначени по заместване.6.3.Част от транспортните разходи на лицата от педагогическия персонал в детски заведения, училища и обслужващи звена се възстановяват в размер до 100% въз основа на документи, удостоверяващи извършването им (фактури за гориво, билети и абонаментни карти ). 6.4.Да се изплащат транспортни разноски в размерите по т.6.1., и т.6.3. на служители и работници, които в течение на календарната година сменят местоживеенето си, след подаване на заявление до работодателя си и документ, отразяващ това обстоятелство, да имат право да ползват пътни разходи от местоживеенето до месторабота.

 


7.Одобрява индикативен годишен разчет за средствата финансирани от Европейския съюз в размер на 6 223 285 лв., съгласно Приложение №28.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 ТОДОР ДАМЯНОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ Въздържал се
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Въздържал се
5 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ Въздържал се
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ Въздържал се
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
9 КАТЯ СТОЯНОВА За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
15 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
17 СТАНИМИР АНДОНОВ За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За

Общо гласували: 16
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 4


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ
№ 68

7.Одобрява индикативен годишен разчет за средствата финансирани от Европейския съюз в размер на 6 223 285 лв., съгласно Приложение №28.

8.Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2020г. и прогнозни показатели за периода 2020- 2022г./Приложение №29/
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 ТОДОР ДАМЯНОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ Въздържал се
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Въздържал се
5 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ Въздържал се
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ Въздържал се
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
9 КАТЯ СТОЯНОВА За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
15 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
17 СТАНИМИР АНДОНОВ За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За

Общо гласували: 16
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 4

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ
№69

8.Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2020г. и прогнозни показатели за периода 2020- 2022г./Приложение №29/

 

9.Определя второстепенните разпоредители с бюджет в Община Созопол за 2020г. както, следва:9.1.Кмет на кметство гр. Черноморец.9.2.Ръководител на други дейности по образование - Звено „Обединени детски заведения" на територията на Община Созопол.9.3.Директор на средно училище "Св.Св, Кирил и Методий" гр.Созопол.9.4.Директор на основно училище "Христо Ботев" гр.Черноморец9.5.Директор на основно училище "Христо Ботев" с. Росен. 9.6.Директор на основно училище '"Христо Ботев" с. Зидарово.9.7.Директор на основно училище "Пейо К. Яворов'" с. Крушевец.9.8.Директор на основно училище '"Отец Паисий" с. Равна гора. 9.9.Директор на общинско горско предприятие Созопол.9.10.Директор на общински културен институт „Музеен център"- Созопол /ОКИ / 9.11.Директор на общинско предприятие „Рибарски пристанища Община Созопол"
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 ТОДОР ДАМЯНОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Въздържал се
5 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ Въздържал се
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
9 КАТЯ СТОЯНОВА За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
15 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
17 СТАНИМИР АНДОНОВ За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За

Общо гласували: 16
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 2


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ
№ 70
9.Определя второстепенните разпоредители с бюджет в Община Созопол за 2020г. както, следва:9.1.Кмет на кметство гр. Черноморец.9.2.Ръководител на други дейности по образование - Звено „Обединени детски заведения" на територията на Община Созопол.9.3.Директор на средно училище "Св.Св, Кирил и Методий" гр.Созопол.9.4.Директор на основно училище "Христо Ботев" гр.Черноморец9.5.Директор на основно училище "Христо Ботев" с. Росен. 9.6.Директор на основно училище '"Христо Ботев" с. Зидарово.9.7.Директор на основно училище "Пейо К. Яворов'" с. Крушевец.9.8.Директор на основно училище '"Отец Паисий" с. Равна гора. 9.9.Директор на общинско горско предприятие Созопол.9.10.Директор на общински културен институт „Музеен център"- Созопол /ОКИ / 9.11.Директор на общинско предприятие „Рибарски пристанища Община Созопол"

 

10.Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020г. в размер на 10 000 000 лв.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 ТОДОР ДАМЯНОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ Въздържал се
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА Въздържал се
9 КАТЯ СТОЯНОВА За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
15 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
17 СТАНИМИР АНДОНОВ За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За

Общо гласували: 16
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 2

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ
№ 71

Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020г. в размер на 10 000 000 лв.


11.Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020г. в размер на 10 600 000 лв.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 ТОДОР ДАМЯНОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ Въздържал се
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ Въздържал се
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
9 КАТЯ СТОЯНОВА За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
15 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
17 СТАНИМИР АНДОНОВ За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За

Общо гласували: 15
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 2

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ
№ 72

11.Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020г. в размер на 10 600 000 лв.


12.Определя размера на просрочените задължения от 2019г., които ще бъдат разплатени от бюджета за 2020г. в размер на 3 634 867 лв., съгласно Приложение № 1/31.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 ТОДОР ДАМЯНОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ За
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ Въздържал се
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
9 КАТЯ СТОЯНОВА За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ Въздържал се
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
15 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
17 СТАНИМИР АНДОНОВ За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За

Общо гласували: 16
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 2

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ
№73

Определя размера на просрочените задължения от 2019г., които ще бъдат разплатени от бюджета за 2020г. в размер на 3 634 867 лв., съгласно Приложение № 1/31.

 

13.Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2020г.в размер на 147 797 лв.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 ТОДОР ДАМЯНОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ Въздържал се
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
9 КАТЯ СТОЯНОВА За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
15 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
17 СТАНИМИР АНДОНОВ За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За

Общо гласували: 16
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 1

 

 

 

 

 

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ
№74

Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2020г.в размер на 147 797 лв.

 

14.Оправомощава Кмета на Общината да извършва компенсирани промени:14.1.В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от с държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност. 14.2.В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 ТОДОР ДАМЯНОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Въздържал се
5 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ Въздържал се
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ Въздържал се
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
9 КАТЯ СТОЯНОВА За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
15 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
17 СТАНИМИР АНДОНОВ За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За

Общо гласували: 16
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 3

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ
№75

14.Оправомощава Кмета на Общината да извършва компенсирани промени:14.1.В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от с държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност. 14.2.В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.


15.Възлага на Кмета на общината: 15.1.Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.15.2.Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 15.3.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението. 15.4.Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи или трайно намаляване на бюджетните разходи.15.5.Да включва информацията по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.15.6.Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейски съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 ТОДОР ДАМЯНОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ Въздържал се
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ Въздържал се
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ Въздържал се
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
9 КАТЯ СТОЯНОВА За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
15 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
17 СТАНИМИР АНДОНОВ За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За

Общо гласували: 16
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 3


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ
№76
15.Възлага на Кмета на общината: 15.1.Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.15.2.Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 15.3.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението. 15.4.Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи или трайно намаляване на бюджетните разходи.15.5.Да включва информацията по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.15.6.Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейски съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.

16.Упълномощава Кмета на общината да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общински бюджет и от сметките за средства от ЕС за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет. 16.1.За всеки отделен случай Кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно до края на 2020 г.16.2.При предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.16.3.Във всички останали случаи,при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми , Кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на ОбС.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 ТОДОР ДАМЯНОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ Въздържал се
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Въздържал се
5 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ Въздържал се
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ Въздържал се
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
9 КАТЯ СТОЯНОВА За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
15 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
17 СТАНИМИР АНДОНОВ За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За

Общо гласували: 16
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 4


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ
№77

16.Упълномощава Кмета на общината да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общински бюджет и от сметките за средства от ЕС за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет. 16.1.За всеки отделен случай Кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно до края на 2020 г.16.2.При предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.16.3.Във всички останали случаи,при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми , Кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на ОбС.

 

17.Упълномощава Кмета: 17.1.Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.17.2.Да кандидатства за средства от ЦБ и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 ТОДОР ДАМЯНОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ Въздържал се
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
9 КАТЯ СТОЯНОВА За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
15 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
17 СТАНИМИР АНДОНОВ За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За

Общо гласували: 16
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 1

 

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ
№78

17.Упълномощава Кмета: 17.1.Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.17.2.Да кандидатства за средства от ЦБ и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.


18.Приема за сведение Протокол от 21.01.2020г. за публичното обсъждане на бюджета за 2020г., / Приложение №32/.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 ТОДОР ДАМЯНОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ Въздържал се
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Въздържал се
5 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ Въздържал се
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ Въздържал се
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
9 КАТЯ СТОЯНОВА За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
15 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
17 СТАНИМИР АНДОНОВ За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За

Общо гласували: 16
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 4


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ
№79
Приема за сведение Протокол от 21.01.2020г. за публичното обсъждане на бюджета за 2020г., / Приложение №32/.

 

 

Г.Пинелов: С това приключва доклада на Комисията по финанси.
Давам думата на председателя на Комисия по туризъм, стопанска политика и общинска собственост по точка трета от Дневния ред.
Ж.Иванов: Становище на Комисия по туризъм, стопанска политика и общинска собственост във връзка с входирани докладни записки.
На 03.02.2020г. от 14:30 часа, се проведе заседание на Комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост в състав:
1. Желязко Иванов – Председател
2. Андрей Николов
3.Стилияна Николова
4.Катя Стоянова
5.Светлана Лулева
На заседанието присъстваха :1. Георги Пинелов – Председател на Общинския съвет;
2. Тихомир Янакиев – Кмет на Община Созопол;
3. Румен Кисьов – зам.-кмет на Община Созопол;
4. Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет;
5. Общински съветници
6. Служители от Общинска администрация.
В Комисията разгледа и обсъди следните докладни записки :
1. Докладна записка с вх. №17/06.01.2020г., от Тихомир Йорданов Янакиев - Кмет на Община Созопол, относно: предложение за приемане на списък за определяне на видовете жилища собственост на Община Созопол.
След гласуване и с резултат от гласуването:
За: 5 гласа;
Против: няма;
Въздържали се:няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Г.Пинелов: Колеги, имате думата за въпроси и коментари. Няма. Моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ Въздържал се
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
9 КАТЯ СТОЯНОВА Въздържал се
11 ТОДОР ДАМЯНОВ За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
15 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
17 СТАНИМИР АНДОНОВ За

Общо гласували: 16
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 2


Общински съвет Созопол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№80

I. Общински съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.2, ал.1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища общинска собственост, одобрява приложен списък на жилищна собственост на община Созопол по описаното предназначение както следва:
Приложение №1- Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди;
Приложение №2- Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди;
Приложение №3- Ведомствени жилища;
Приложение №4- Резервни жилища.
Ж.Иванов : Комисията разгледа Докладна записка с вх. № 49/20.01.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев - Кмет на Община Созопол, относно: прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в Поземлен имот с идентификатор 58400.501.282, с.Присад, община Созопол.
След гласуване с резултат от гласуването:
За: 5 гласа;
Против: няма;
Въздържали се:няма.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Г.Пинелов: Колеги, имате ли въпроси.Няма. Моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 16
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 1

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ
№81

1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, ал.1, т.2 от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобственика Нигохос Етварт Папазян ЕГН 7212050646 чрез продажба на: 30 кв.м.ид.ч./тридесет квадратни метра идеални части/ от ПИ 58400.501.282/ЕКАТТЕ-петдесет и осем хиляди и четиристотин, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – двеста осемдесет и две/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-54/29.09.2015 на ИД на АГКК, находящ се в с.Присад, община Созопол, целият с площ 675 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана и начин на трайно ползване – ниско застрояване/до 10м/.
2. Одобрява експертна оценка №380/23.07.2019г. на независим лицензиран оценител в размер на 288,00лв./двеста осемдесет и осем лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.


Ж.Иванов: Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №50/20.01.2020г., от Тихомир Йорданов Янакиев- Кмет на Община Созопол, относно прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в Поземлен имот с идентификатор 58400.501.283, с.Присад, община Созопол
След гласуване, с резултат от гласуването:
За: 5 гласа;
Против: няма.;
Въздържали се: няма.
С 5 /пет/ гласа ”За” , Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Г.Пинелов: Колеги, имате ли коментари и въпроси по докладната. Няма. Моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ Въздържал се
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
9 КАТЯ СТОЯНОВА За
11 ТОДОР ДАМЯНОВ За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
15 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
17 СТАНИМИР АНДОНОВ За

Общо гласували: 16
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 1


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ
№82
1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36, ал.1, т.2 от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобственика Нигохос Етварт Папазян ЕГН 7212050646 чрез продажба на: 18 кв.м.ид.ч. /осемнадесет квадратни метра идеални части/ от ПИ 58400.501.283/ЕКАТТЕ-петдесет и осем хиляди и четиристотин, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот – двеста осемдесет и три/, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-54/29.09.2015 на ИД на АГКК, находящ се в с.Присад, община Созопол, целият с площ 714 кв.м./седемстотин и четиринадесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – урбанизирана и начин на трайно ползване – ниско застрояване/до 10м/.
2. Одобрява експертна оценка №381/23.07.2019г. на независим лицензиран оценител в размер на 173,00лв./сто седемдесет и три лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

 

Ж.Иванов: Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №54/21.01.2020г., от Тихомир Йорданов Янакиев - Кмет на Община Созопол, относно продажба чрез публичен търг на вещи( МПС) - частна общинска собственост.
За: 5 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма.
С 5 гласа ”За” , Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Г.Пинелов: Колеги, въпроси по докладната? Няма. Моля да гласуваме така предложеното решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ За
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
9 КАТЯ СТОЯНОВА За
11 ТОДОР ДАМЯНОВ За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
15 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
17 СТАНИМИР АНДОНОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№83


1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.34 ал.4, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.48, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване следните вещи - частна общинска собственост именно:
1.1.Мотоциклет , модел MZ 250 ETZ/ М3 250 ЕТЗ8, регистрационен номер А1211В, със стойност 300(триста) лв.съгласно удостоверение №34134/8.01.20г.
1.2.Мотоциклет , модел MZ 250 ETZ/ М3 250 ЕТЗ8, регистрационен номер А1210В, със стойност 300(триста) лв.съгласно удостоверение №34133/8.01.20г.
1.3.Лек автомобил модел VAZ 21051 1200S/ВАЗ 21051 1200 С, с регистрационен номер А 8729 КС, със стойност 804(осемстотин и четири)лв., съгласно удостоверение №34132/8.01.20г.
1.4. Лек автомобил модел VAZ 21214/ВАЗ 21214, с регистрационен номер А 5124 КА, със стойност 1 335(хиляда триста тридесет и пет)лв., съгласно удостоверение №34131/8.01.20г.
2. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

 

Ж. Иванов: Комисията разгледа Докладна записка с вх. №60/23.01.2020г., от Тихомир Йорданов Янакиев - Кмет на Община Созопол, относно: определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.199 по Кадастралната карта на с.Атия /зона по §4 ЗСПЗЗ, м-ст „Старо селище“/, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ
За: 5 гласа;
Против: няма;
Въздържали се:няма.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Г.Пинелов: Колеги, въпроси по докладната? Няма. Моля да гласувате.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ Въздържал се
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
9 КАТЯ СТОЯНОВА За
11 ТОДОР ДАМЯНОВ За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
15 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
17 СТАНИМИР АНДОНОВ За

Общо гласували: 16
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 1

 

 

Общински съвет Созопол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№84

1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 201 /двеста и един/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.199 по Кадастралната карта на с.Атия, целият имот с площ от 801 кв.м. /зона по §4 ЗСПЗЗ, местност „Старо селище“, с.Атия/, на стойност 2 350,00 лв. /две хиляди триста и петдесет лева/, обективирана в оценителен протокол №0002/20.01.2020г.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, и чл.38, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, одобрява лицето Недялка Георгиева Янкова да придобие право на собственост върху 201 /двеста и един/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот с идентификатор 63015.506.199 по Кадастралната карта на с.Атия, целият имот с площ от 801 кв.м., /зона по §4 ЗСПЗЗ, местност „Старо селище“, с.Атия/, като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.

Ж.Иванов: Това беше всичко от доклада на комисията.
Г.Пинелов: Благодаря на г-н Иванов. Ще поканя да докладва по точка четвърта от Дневния ред председателя на Комисия по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации.
А.Николов: Становище на Комисия по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на петото редовно заседание .
На 03.02.2020г. от 14:45 часа, се проведе заседание на Комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации на което присъстваха - Андрей Николов – Председател, Станимир Андонов, Стамат Стаматов, Цветан Иванов, Илиян Стефанов.
На заседанието присъстваха :
1. Георги Пинелов – Председател на Общинския съвет;
2. Тихомир Янакиев – Кмет на Община Созопол;
3. Общински съветници
4. Служители от Общинска администрация.

Комисията разгледа и се произнесе по следните докладни записки:

Докладна записка №41/15.01.2020г.- от Тихомир Йорданов Янакиев - Кмет на Община Созопол, относно издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатори 67800.53.28 по КК на гр.Созопол, земеделска територия, м.“Мапи“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сграда за курорт и обществено обслужване“.
След разглеждане и обсъждане докладната бе подложена на гласуване, и с резултат от гласуването:
За: 4 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма.
Комисията, предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Г.Пинелов: Колеги, има ли въпроси по докладната? Няма. Моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ За
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
9 КАТЯ СТОЯНОВА За
11 ТОДОР ДАМЯНОВ За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
17 СТАНИМИР АНДОНОВ За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№85

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 67800.53.28 по КК на гр.Созопол, земеделска територия, м.“Мапи“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сграда за курорт и обществено обслужване“.
При изработване на ПУП– ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване: плътност на застрояване мак. 30%, кота корниз Н мак.=10.00метра, К.инт. мак.=1,0 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване да се запазят съществуващите улични регулации, като се съобрази с плана за улична регулация, одобрен с Решение №598 от Протокол №25/31.07.2013г., на Общински съвет Созопол, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява заданието за изработване на проект за ПУП – план регулация и застрояване.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.
А.Николов: Комисията разгледа Докладна записка №42/15.01.2020г.- от Тихомир Йорданов Янакиев - Кмет на Община Созопол, относно издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатори 81178.60.48 по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м.“Митков мост“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за вилно застрояване, за изграждане на „вилни сгради“.
След разглеждане и обсъждане докладната бе подложена на гласуване, и с резултат от гласуването:
За: 5 гласа
Против: няма;
Въздържали се:няма;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Г.Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари? Няма. Мола да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ Въздържал се
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Въздържал се
5 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ Въздържал се
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ Въздържал се
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
9 КАТЯ СТОЯНОВА За
11 ТОДОР ДАМЯНОВ За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
17 СТАНИМИР АНДОНОВ За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За

Общо гласували: 16
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 4


Общински съвет Созопол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№86

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 81178.60.48 по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м.“Митков мост“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за „вилно застрояване“.
При изработване на ПУП– ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване: плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз Н мак.=7.00метра, К.инт. мак.=0,5 и минимална площ за озеленяване 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване да се запазят съществуващите улични регулации, като се съобрази с уличната регулация на улица с О.Т.673 ÷ 40, одобрена с Решение №384, на Общински съвет – Созопол, от Протокол №18/08.02.2013г. - /ДВ, бр.31/29.03.2013г./, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
ПУП –ПРЗ за промяна предназначението на ПИ81178.60.48, да се одобри след изготвяне на експертна оценка, доказваща липса на радиоактивно замърсяване и ниво на радиоактивния фон, съгласно чл.51 от Правила и нормативи за прилагане на ОУП на Община Созопол.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява заданието за изработване на проект за ПУП – план регулация и застрояване.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

А. Николов: Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка №43/15.01.2020г.- от Тихомир Йорданов Янакиев - Кмет на Община Созопол, относно издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатори 81178.5.244 по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сграда за отдих курорт“.
След разглеждане и обсъждане докладната бе подложена на гласуване, и с резултат от гласуването:
За: 5 гласа;
Против: няма;
Въздържали се няма:;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Г.Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ За
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
9 КАТЯ СТОЯНОВА За
11 ТОДОР ДАМЯНОВ За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
17 СТАНИМИР АНДОНОВ За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

 

 

 

Общински съвет Созопол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№87
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 81178.5.244 по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сграда за отдих и курорт“.
При изработване на ПУП– ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване: плътност на застрояване мак. 30%, кота корниз Н мак.=10.00метра, К.инт. мак.=1,0 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява заданието за изработване на проект за ПУП – план регулация и застрояване.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.


А.Николов: Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка №46/17.01.2020г.- от Тихомир Йорданов Янакиев - Кмет на Община Созопол, относно одобряване, по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ, на Подробен устройствен план – план за улична регулация, извън границите на урбанизираните територии, за обект: ПУП-ПУР за осигуряване на транспортен достъп и трасета на техническата инфраструктура за имот с идентификатор 81178.32.461“ по КК на землище на гр.Черноморец, Община Созопол.
След разглеждане и обсъждане докладната бе подложена на гласуване, и с резултат от гласуването:
За: 5 гласа;
Против: няма.;
Въздържали се няма:;
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Г.Пинелов: Колеги, имате ли въпроси? Няма. Моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ За
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
9 КАТЯ СТОЯНОВА За
11 ТОДОР ДАМЯНОВ За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
17 СТАНИМИР АНДОНОВ За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За

Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№88
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.129, ал.1, от Закона за устройство на територията , Общински съвет – Созопол , одобрява Подробен устройствен план - план за улична регулация, извън границите на урбанизираните територии за обект : “ ПУП – ПУР за осигуряване на транспортен достъп и трасета на техническата инфраструктура за имот с идентификатор 81178.32.461 по КК на гр.Черноморец, Община Созопол.С плана за улична регулация се предвижда обособяване на нова обслужваща улица, в обвръзка с действащата улична регулация на гр.Черноморец при о.т.4/съществуваща/ до о.т 11 /проектна/, завършваща с тупик и уширение, осигуряващо възможност за обръщане на сметосъбирачи.Ново проектираната улична регулация съвпада с границите на ПИ с идентификатор 81178.32.388 по КК на гр.Черноморец с НТП „за друг поземлен имот за движение и транспорт“. Новопредвидената улица е с ширина на пътното платно 8,00 метра и променлив тротоар с ширина в най тясната си част мин. 1,50 метра. по КК на землище на гр.Черноморец, Община Созопол.
Решението да се съобщи по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ и може да се обжалва , по реда на чл.215 от ЗУТ, пред Административен съд гр.Бургас в 30-дневен срок от обнародването в ДВ.

А.Николов: С това доклада на комисията приключи.
Г.Пинелов: Колеги, ще ви зачета следващите докладни, които влязоха допълнително в Дневния ред.
Докладна записка №78/29.01.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев-Кмет на Община Созопол
Относно: предоставяне на имоти , общинска собственост, по процедура по обезщетение по реда на чл.10б от ЗСПЗЗ
Колеги, имате ли въпроси? Няма. Моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Въздържал се
5 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ Въздържал се
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ Въздържал се
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
9 КАТЯ СТОЯНОВА За
11 ТОДОР ДАМЯНОВ За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
15 АНДРЕЙ НИКОЛОВ Въздържал се
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
17 СТАНИМИР АНДОНОВ За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За

Общо гласували: 16
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 4

 

Общински съвет Созопол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№89

Общински съвет – Созопол на основание чл.10б, ал.2,т.1 във връзка с чл.19а, ал.4 от ЗСПЗЗ и процедура по реда на чл.19 от ППЗСПЗЗ, дава своето съгласие да бъдат предоставени за нуждите на обезщетението следните имоти:
1 81178.15.216 12,045 дка
2 58400.40.189 15,748 дка
3 58400.36.13 6,599 дка
4 58400.36.18 2,174 дка
5 58400.25.8 3,370 дка
6 58400.32.12 7,000 дка


Докладна записка №79/29.01.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев-Кмет на Община Созопол
Относно: одобряване постигането на съдебна спогодба по гр.д. № 1567/2018г. по описа на Бургаския окръжен съд .
Г.Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната.

Т.Янакиев: Внесох тази докладна, за да може общинския съвет да се запознае с казуса. Две са нещата, които ме накараха да подготвим извънсъдебното споразумение. Едното е ,че площадката, където е станал инцидента с детето не е била сертифицирана и второто, че в момента се е правило ремонт и тя не е била обезопасена. Това са нещата, които ме смущават. Съгласен съм с мотивите на г-н Рейзи и г.ца Лулева, че ако сега приемем извънсъдебно споразумение, ще има и други, които ще се възползват и при по-малък повод.
С.Лулева: Много неприятен инцидент, съчувствам на родителите. Но в предоставените документи не видях епикриза на детето и съдебно-техническа експертиза.
П.Рейзи: Искате от нас да гласуваме нещо над което стои съда. Бутате ни в някаква пропаст с това гласуване. Нека съдът се произнесе. Освен ако сте поели ангажимент към семейството да им изплатите тези пари.
Т.Янакиев: Аз нямам ангажимент към семейството. Длъжен съм да ви запозная с този казус. В България се сключват извънсъдебни споразумения и това не е прецедент. И не ви бутам към пропастта,г-н Рейзи, а сме изправени пред този казус вследствие на вашето безхаберно управление. Ако бяхте сертифицирали площадката и бяхте я обезопасили по време на ремонта, ситуацията щеше да бъде друга и нямаше да коментираме тук.
Т.Дамянов: В нашата група коментирахме тази докладна и стигнахме до решение да не политизираме този нещастен случай и всеки да гласува по съвест.
К.Стоянова: Изказвам лично мнение. Аз ще гласувам против тази докладна, за да отиде делото на съд. Не мога да правя паралел между нещастието на семейството и сумата, но ще дам пример. Общината бе глобена заради един европейски проект. Отидохме на съд и след години общината спечели, като ни възстановиха сумата и лихвите към нея.
Ако съдът присъди по-голяма сума от така определената в извънсъдебното споразумение, което ни представихте, аз ще гласувам тази сума да бъде изплатена.
Г.Пинелов: Колеги, други въпроси и коментари. Няма. Моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ Въздържал се
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ Против
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Въздържал се
5 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ Против
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ Въздържал се
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ Въздържал се
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА Против
9 КАТЯ СТОЯНОВА Против
11 ТОДОР ДАМЯНОВ За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ Въздържал се
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА Въздържал се
15 АНДРЕЙ НИКОЛОВ Въздържал се
16 АНЕТА ФИЛИПОВА Въздържал се
17 СТАНИМИР АНДОНОВ За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ Въздържал се

Общо гласували: 16
За: 3
Против: 4
Въздържали се: 9

Г.Пинелов: С резултат "за"- три гласа, "против"-4 гласа и 9 гласа "въздържали се", решението по докладната не се приема.


Общински съвет Созопол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№90
Не одобряване подписването на съдебна спогодба по гр.д. № 1567/2018г. по описа на Бургаския окръжен съд и докладната записка на кмета не се приема.


Докладна записка №81/30.01.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев-Кмет на Община Созопол
Относно: Определяне на членове от Общински съвет гр. Созопол, които да вземат участие в Общински съвет по сигурност за намаляване на риска от бедствия към Община Созопол.
Г.Пинелов: Колеги, имате ли предложения?
Димитринка Господинова: Предлагам Желязко Иванов- представител и Андрей Николов- зам.представител.
Г.Пинелов: Колеги, други предложения?Няма. Моля да гласуваме така направеното предложение.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ Въздържал се
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Въздържал се
5 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ Въздържал се
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ Въздържал се
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
9 КАТЯ СТОЯНОВА Въздържал се
11 ТОДОР ДАМЯНОВ За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
15 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
17 СТАНИМИР АНДОНОВ За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За

Общо гласували: 16
За: 11
Против: 0
Въздържали се: 5


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ
№ 91

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 65а, ал. 2 от Закона за защита при бедствия, Общински съвет определя :
1. Желязко Иванов за представител
2. Андрей Николов за заместник представител
за свои представители в общинския съвет за сигурност за намаляване на риска от бедствия към Община Созопол.


Докладна записка №84/31.01.2020 г.от Тихомир Йорданов Янакиев-Кмет на Община Созопол
Относно: Обсъждане и приемане на Програма за управление на Община Созопол за мандат 2019-2023г.
Г.Пинелов: Колеги, има ли въпроси по докладната? Няма. Моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ Въздържал се
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ Въздържал се
5 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ Въздържал се
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ Въздържал се
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ Въздържал се
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА Въздържал се
9 КАТЯ СТОЯНОВА Въздържал се
11 ТОДОР ДАМЯНОВ За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
15 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
17 СТАНИМИР АНДОНОВ За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За

 

Общо гласували: 16
За: 9
Против: 0
Въздържали се: 7

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ
№ 92

На основание чл.21 ал.1, т.12 от ЗМСМА, Общински съвет Созопол приема така представената Програма за управление на кмета на община Созопол за мандат 2019-2023г.
Приложение : Програма за управление на кмета на Община Созопол за мандат 2019-2023г.

 

Докладна записка №85/31.01.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев-Кмет на Община Созопол
Относно: Определяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 2019/2020 година.
Г.Пинелов: Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма. Моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ Въздържал се
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
9 КАТЯ СТОЯНОВА За
11 ТОДОР ДАМЯНОВ За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
15 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
17 СТАНИМИР АНДОНОВ За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За

Общо гласували: 16
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 1Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№93


1. Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.37о, ал.1, т.1 и чл.37и, ал.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, определя размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и индивидуално ползване съгласно списък на поземлени имоти Приложение №1.
2. Общински съвет Созопол на основание чл.37о ал.1, т.2 и ал.2 от ЗСПЗЗ одобрява Правила за ползване на мерите и пасищата от общинския поземлен фонд, съгласно Приложение №2.
3. Общински съвет Созопол на основание чл.37о, ал.4, т.1 и т.2 от ЗСПЗЗ дава своето съгласие да се предоставят под наем за индивидуално ползване за срок от 5 стопански години мери и пасища – публична общинска собственост на животновъди, отглеждащи пасищни животни, съгласно списъците на поземлени имоти – Приложение №1 и приема Годишен план за паша – Приложение №3.
4. Останалите свободни цели имоти – пасища и мери, определени за индивидуално ползване да се отдадат под наем по реда на чл.37и, ал.13 и ал.14 от ЗСПЗЗ.
5. Приема „Методика за определяне на препоръчителната наемна пазарна стойност на земеделски земи – мери, пасища, ливади – собственост на община Созопол“, изготвена от лицензиран независим оценител „ВАЛ АПРАЙС“ ЕООД с експертна оценка № 2019AO008 и определя годишните наемни цени за общинските пасища, мери и ливади за индивидуално ползване съгл. чл.37и, ал.1 през стопанската 2019/2020г., съответно начални тръжни наемни цени съгл. чл.37и, ал.13 и 14 да се определят съгласно методиката.
6. Съгласно чл.37о, ал.4, т.3 от ЗСПЗЗ определя задълженията на общината и на ползвателите за поддържането на мерите, пасищата и ливадите – в Приложение №2 и №3.
7. На основание чл.60, ал.1, предл.второ от АПК допуска предварително изпълнение на решенията.
Приложeно:
1. Приложение №1 – Списъци на пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване;
2. Приложение №2 – Правила за ползване на мерите и пасищата;
3. Приложение №3 – Годишен план за паша;
4. Експертна оценка №2019AO008 за Методика за определяне на препоръчителната наемна пазарна стойност на мери, пасища и ливади – общинска собственост и диск към нея, ведно с диск таблица-приложение съгласно методиката;
5. Списък с данни за земеделските стопани, регистрирани като юридически лица и отглежданите от тях животни;

 

Докладна записка №93/04.02.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев-Кмет на Община Созопол
Относно: Приемане на Общинска краткосрочна програма за енергийна ефективност и ВЕИ на Община Созопол 2020-2023г.
Г.Пинелов: Колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма. Моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО

П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
3 ЦВЕТАН ИВАНОВ За
4 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
5 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ Въздържал се
6 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
7 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ Въздържал се
8 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
11 ТОДОР ДАМЯНОВ За
12 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
13 СТАМАТ СТАМАТОВ За
14 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
16 АНЕТА ФИЛИПОВА За
17 СТАНИМИР АНДОНОВ За
18 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За

Общо гласували: 14
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 2

 

 

 Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ
№94

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 10 от ЗЕВИ Общински съвет -Созопол приема Общинска краткосрочна програма за енергийна ефективност и ВЕИ на Община Созопол за периода 2020-2023г.


Г.Пинелов: Колеги, поради изчерпване на Дневния ред закривам петото редовно заседание.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:.....................................
/Г.Пинелов /


Протокола води:………...……..................
/П.Димитрова /

 

 


Протоколът се състави в 5 /пет/ еднообразни екземпляра:
1. Общински съвет – Созопол
2. Кмет на община Созопол
3. Областен Управител на обл. Бургас
4. Районна прокуратура – гр. Бургас
5. Читалище „Отец Паисий” – гр. Созопол

 

Гр. Созопол ул. “Аполония” №34; тел/факс : 0550/2 37 60
е- mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.os – sozopol.org.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важни съобщения

График на комисиите за шесто редовно заседание на ОбС Созопол

Във връзка с предстоящото шесто редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам засед...

Обява за дневния ред на шестото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и дей...

Допълнение към График 5

Във връзка с предстоящото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания н...

График 5

Във връзка с предстоящото редовно заседание на Общински съвет Созопол, свиквам заседания н...

О Б Я В А №5

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и дей...