Четвъртък, 05 Декември 2019 15:16

ПРОТОКОЛ № 2

Днес, 05.12.2019 г., от 14:00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет – Созопол, се проведе второто редовно заседание на Общински Съвет – Созопол, под ръководството на Г. Пинелов – Председател на Общинския съвет.

На заседанието присъстваха всички общински съветници, Кмета на община Созопол – г-н Т. Янакиев, кметове на кметства, служители на общинска администрация и гости.

Г. Пинелов: Добър ден, на Кмета на община Созопол, кметове на кметства, служители на общинска администрация, Колеги и гости! В залата присъстват седемнадесет общински съветника имаме кворум, откривам второто редовно заседание на Общински съвет Созопол. Тъй като имаме постъпила извънредна докладна, която предполагам е предоставена и всеки един се е запознал с нея. Аз все пак заради гостите и заради тез, които не са информирани ще обясня, че става въпрос за една извънредна докладна записка с вх. № 661/ 05.12.2019г. от  Тихомир Янакиев –Кмет на Община Созопол, относно: Допусната техническа грешка в решение за издаване на два броя Запис на заповед във връзка с изпълнение на проект  „Инвестиции в съществуващо рибарско пристанище гр. Созопол – терминал 1” по договор за безвъзмездна финансова помощ №МДР-ИП-01-35/27.03.2019г. Същата докладна в предходния общински съвет е разглеждана и е приета с решение № 1488 от 19.09.2019г. Предлагам същата докладна записка да влезе в дневният ред на днешното заседание на общински съвет Созопол, така както ви е предоставена на вас. Имате ли  въпроси и предложения? Г-н Рейзи.

П. Рейзи: Ами според мен на днешната сесия нямаме право да внасяме извънредни докладни, защото все още общинският съвет не е сформиран. Няма комисии, а и дори да е извънредна тя трябва да мине през комисиите и тогава да влезе на сесията. Ние нямаме в момента комисии и за мен трябва да се гледа на следващата, дори и извънредна сесия да направите, ако е спешна, защото аз виждам че е спешна, за мен трябва дето има една приказка след три дена да направите извънредна сесия и да гледаме само нея. В момента, днешната тема е

Правилника на Общински съвет и съответно сформиране на комисиите, така че според мен тази докладна не може да влезе в дневния ред.

Т. Янакиев: Може ли аз да взема думата?

Г. Пинелов: Да, заповядайте г-н Кмете.

Т. Янакиев:  Уважаеми г-да общински съветници, уважаеми г-н Рейзи абсолютно сте прав за това, което казвате само, че трябва да кажем срока наистина е до днес. Не знам, тя Анастасия Любенова ще каже дали имаме някаква възможност за отсрочка. Предложението беше да се гласува първо правилника и комисиите и след това да я гласуваме тази докладна, ако решите че това е допустимо. И това нещо е съгласувано с Областна управа. От тях имаме добро да го направим, за да може наистина да не изтървем сроковете. Анастасия, би ли обяснила по-подробно за каксво става въпрос на господата общински съветници и дамите?

П. Рейзи: Г-н Председател, може ли?

Г. Пинелов: Да.

П. Рейзи: Няма нужда да ни обяснява. Ние разбираме, обаче сте в противоречие със закона. Аз затова казвам, че след като гласуваме....

Г. Пинелов: Г-жа Георгиева е направила и консултация с Диян Дунев, който е адвокат на Общински съвет Созопол и той е казал, че няма никакъв проблем след като минат първите две точки това да влезе, като трета точка и да бъде разгледана.

П. Рейзи: Това означава, че тряба да разпуснете сесията или поне да дадете почивка, да сформираме комисия, дори тука да остане нали, да го гледаме в комисията и тогава вече да влезе на сесията. Разбирате ли? Това е реда.

Кр. Германова: Г-н Председател може ли думата?

Г. Пинелов: Може, да. Само една секунда да отговоря на г-н Рейзи. Това, което пак ви казвам съгласувано е дори и с Областна управа и те казват, че това е допустимо. Вярно, че в някаква степен и Вие сте прав, просто ситуацията е малко странна и гоним наистина някакви сериозни срокове. Г-жа Любенова може да обясни по-подробно. Ще го подложим на гласуване. Г-жа Германова имате думата.

Кр. Германова: Аз искам само да отбележа нещо, което би следвало да бъде отбелязано и в протокола. В момента предстои ни да гледаме правилник. Преди обаче да влезе в сила този правилник г-н Председателю все още действа стария правилник. И с тази докладна сме в нарушение съгласно стария правилник. Не мога да ви кажа точно коя точка, защото пред мен в момента е проекта вече за Правилника.Той е различен от този, който в момента действа, но съгласно старият правилник, който пак казвам все още действа една извънредна докладна може да бъде входирана до 12ч.на предходният ден, денят на заседанието. От тази докладна виждам, че докладната записка е входирана на пети декември, т.е. днес. Просто искам да отбележа и да бъде включено с протокола, тъй като това е в противоречие със сега действащият правилник. Благодаря Ви.

Г. Пинелов: И аз Ви благодаря. Нека г-жа Любенова да изкаже нейните доводи, докато чакаме г-жа Георгиева.

А. Любенова: Техническата грешка, която е допусната е, че е трябвало да се отбележи, че договър е сключен с Министерството на земеделието и храните съвместно с ЯРА, която е агенция към земеделието и храните. Това е техническата грешка и е много наложащо да се вземе това решение.

П. Рейзи: Ама ние не сме против докладната. Разберете ме правилно. Чисто и просто говорим за процедурно, че не може да се случи. Това казваме. Нищо повече. Ние докладната ще я подкрепим, като докладна, но днес според мен не може да стане, защото първо не се знае този правилник, който ще го гласуваме и тези комисии, които ще ги приемем те трябва да отидат до областна управа. В крайна сметка там имаме едноседмичен срок, в който областният управител също може да се произнесе. Той може да върне правилника. Разберете. В крайна сметка аз затова казвам, че днес не можем да я гледаме. Не съм против докладната. Ще я подкрепя, говоря за себе си, но в момента не може да влезе на тази сесия. Това е.

Г. Пинелов: Сроковете ни притискат, но ние явно сме в противоречие както г-жа Германова каза със стария правилник.

А. Любенова: Добре, ако в понеделник се гледа на извънредна сесия може ли да мине докладната?

П. Рейзи: Г-н Председател мога ли да взема думата?

Г. Пинелов: Разбира се.

П. Рейзи: Има едноседмичен срок, в който Областният управител трябва да се произнесе. Ако той върне Правилника Какво правим? Ще вземем едно решение, което също ще е незаконносъобразно. Затова вие хубаво сте говорили с Областният управител,няма лошо. Правилно сте направили. Разберете, че има някакви срокове, които няма как да ги нарушим.

Кр. Германова: Г-н Пинелов може в понеделник, дори и да върне Областният управител Правилника, хипотетично говорим, който днес ще приемем може по старият правилник да разгледаме докладната със комисиите, които във втора точка ще разгледаме. Въпроса е, че в момента вземайки решение по тази докладна ние нарушаваме нещо, което е наш основен закон – Правилника. Това е проблема, но не е проблем в понеделник, ако вие свикате в законноустановеният срок извънредно заседание, защо да не. Дали ще е по единият или другият правилник няма проблем те в този си смисъл не се различават кой знае колко много.

Г. Пинелов: Само една секунда да погледа в Правилника. В момента чета пред вас чл. 34 от предходният правилник, ал. 4 - По изключение в дневния ред на текущото заседание могат да се включват неотложни, особено важни въпроси. Такова предложение се гласува. Това го цитирам от предходният правилник.

Кр. Германова: Има го го някъде написано. Не мога да цитирам точно къде, че трябва да е до 12ч. на предходният ден.

П. Рейзи: Аз не виждам какъв е проблема в понеделник да направим една извънредна сесия и да го приемем. Какво има толкова.

Г. Пинелов: Доколкото чух от г-жа Любенова днес бил срока. За мен не е проблем.

П. Рейзи: Но тя току що пита дали в понеделник, ако я направим, ще го приемем и аз казвам ок. Какъв е проблема да направим извънредна сесия в понеделник и да станат нещата.

Г. Пинелов: Не, вие казвате за сроковете.

Т. Янакиев: В понеделник. Г-жа Любенова, сроковете какви са? Нали ти ще ходите в понеделник във София да носите оригинала?

Г. Пинелов: Донякъде съм съгласен с Вас г-н Рейзи, просто беше редно г-жа Георгиева да изкаже юридическите си доводи и да каже кой и е дал решение тази докладна да я вкараме. Това ми беше мисълта.

Кр. Германова: Тя няма нужда от разрешение. Тя просто я вкарва, а вие сте този който определяте дали да влезе в дневния ред.

Г. Пинелов: Така или иначе тази докладна реално сме я гласували.

Кр. Германова: Говорим за това, че директно със първото си заседание ние би следвало да се опираме на закона.

Г. Пинелов: Съгласен съм.

Кр. Германова: Коментираме това, че сме в нарушение и мисля това нарушение след това подлежи на контрол. Има Областна управа и Районна прокуратура.

Г. Пинелов: Колеги, едно предложение, както г-н Тихомир Янакиев каза нека да го гласуваме по този начин, въпреки това което вие казвате. В момента, за да не се бавим. Г-жа Георгиева като дойде правим консултацията и оттам г-н Янакиев каза, че ще си изтегли докладната.

Кр. Германова: Г-н Пинелов Вие сте в правото да предложите, както всеки един общински съветник, предложение за промяна, допълнение и т.н. Моето изказване одеве беше, просто исках да отбележа, че имаме нарушение. Оттам нататък Вие сте в правото си да предложите и да подложите на гласуване. Никой не е казал не гласуваме, не подлагайте на гласуване. Просто имаме правото....

Г. Пинелов: Да. Добре, колеги ще ви моля да гласуваме.

С резултат от гласуването:

Общо гласували:17

За: 9

Против: 0

Въздържали се: 8

 

Г.Пинелов: Точка три влиза в дневният ред. Благодаря ви за гласуването. Ще дам думата на г-жа Георгиева да внесе малко повече яснота.

Г. Георгиева: Здравейте на всички. Доколкото разбирам яснота за докладната, която внесохме във връзка с поправката. Става въпрос за финансирането на проекта за рибарско пристанище. Вчера беше подадена заявката за авансово плащане. Съответно след проверка се установи, че в Запис на заповед има техническа грешка изразяваща се в наименованието на контрагента на Общината, в случая е Министерството. Вътре беше записано изпълнителна агенция и това налага да се поправи решението и съответно самият документ.

Г. Пинелов: Коментара беше дали това е възможно, тъй като тук има възражения от г-н Рейзи, от -жа Германова, че съгласно предходният към момента действащ правилник ние нямаме право, защото е трябвало до  12 ч. предният ден да се вкара докладната и то наистина е така. Тъй като вие сте направили консултации с г-н Дунев и с Областна управа.

Г. Георгиева: Да тъй като се поправя техническа грешка.  Можеше да бъде поправена съответно и само с ваше решение, на  Председателя. Но решихме, говорихме с тях, че ще бъде внесено  съответно като решение за поправка на техническа грешка на целият Общински съвет.

П. Рейзи: Второто питане г-жа Георгиева беше от моя страна във връзка с това, че в момента Общинският съвет няма комисии, а Вие много добре знаете, че всяка една докладна, дори и тя да е извънредна тя преди да влезе в Общинският съвет трябва да влезе на комисия, така че в момента ние не можем тук да гледаме докладна, която не е минала през комисия и затова аз казах, че според мен трябва днес да се приеме правилника, да се приемат комисиите и да се направи една извънредна сесия в понеделник да я гледаме тази докладна. Това е моята реплика по предложението за тази докладна.

Г. Пинелов: Имате думата г-н Дамянов.

Т. Дамянов: Уважаеми г-н Председател моето предложение е, приели сме дневният ред, да сикараме по него с точките за правилника и за комисиите. След това да направим почивка, вече сформираната комися да разгледа докладната и да се подложи на гласуване. И като се има предвид разяснението на г-жа Георгиева, че грешката е техническа да се наблегне на това, когато се изпраща по-нататък докладната, където и да се разглежда. Съава дума за утвърждаването от Областен управител и т.н.

Г. Пинелов: Благодаря Ви. Г-жо Георгиева имате думата.

Г. Георгиева: По принцип това беше и предварително, което трябваше да свършим. Първо да се съставят комисиите, да се приеме правилника и след това се разглежда вече докладната в случая от всички комисии.

Г. Пинелов: Да, в този случай сте права. Така е редно, но г-жа Германова цитира старият правилник, по който ние няма как да я входираме разбирате ли? Това ми е мисълта. Защото не е спазен срока. Аз от моя страна не е проблем ето и г-н Рейзи каза, че гласува за. Въпроса е да бъдем изрядни и да не бъдем атакувани.

Г. Георгиева: Значи за техническа редакция специално проверихме няма проблем, тъй като това не е решение по същество, не променяме решението по същество. Но ако не нарушаваме съответно някакви изисквания с въпросният документ, който ще подадем след 5 дни, естествено може и в понеделник специално да има извънредна сесия само с такъв дневен ред.

Кр. Германова: Г-н Пинелов и г-жа Георгиева каза защо не направите една поправка на явна фактическа грешка, като Председател на Общинският съвет и да прикючим този казус, защото рискуваме, ако не Ви е ясно, но съм сигурна, че Ви е ясно, защото сте били общински съветник понякога се случва така, че една докладна може да докара до това да бъде върната цялата сесия, т.е. всичките решения. В момента никой не оспорва факта, че трябва да се вземе или не това решение. В момента говорим за процедурно нарушение на правилника ни. Имате възможността да го направите, като явна фактическа грешка. Направете го , като явна фактическа грешка и оттам нататък в понеделник г-жа Любенова да отива в София и да носи. Има си процедура, начин, по който да бъде направена явната фактическа грешка.

П. Рейзи: Другият вариант е, ако искате в понеделник в 09:30 ни събирате, гледаме докладната, издавате я и още в понеделник тя тръгва да я носи.

Кр. Германова: Нарушаваме в момента нашият правилник.

П. Рейзи: Говорим за процедура. Едно прибързано решение и може да стане още по-лошо.

Г. Пинелов: Съгласен съм, да. Аз пак ви казвам доверил съм се на г-жа Георгиева. Искала е всичко да бъде явно, може би поради тази причина, искала е все пак да се знае. Имало си е съображения все пак, приели сме ги по този начин. Ок.

Т. Янакиев: В такъв случай ще я оттегля докладната.Фатално ли ще бъде?

Кр. Германова: Нека да стигнем до нея.

Т. Янакиев: Фатално ли ще бъде?

Г. Георгиева:  Нямам идея. Какъв ни е срока наистина не знам.

А. Любенова: Днес получихме писмото официално, на сайта през информационната платформа през която си пускаме всички документи. Срока не е фиксиран нарочно, защото сутринта се чухме с експертите и снощи, дадоха ни указания какво да правим и колкото по-бързичко си пуснем нещата, толкова по-бързо ще ни верифицират аванса. Ако още тази вечер или утре пуснем запис на заповед от утре вечерта ще имаме аванса. Това ми беше обещано. Възможно най-бързо трябва да си входираме документите.

П. Рейзи: Г-н Председател аз предлагам дайте да си спазим закона. В крайна сметка няма за какво, остава един петък и една събота и неделя в понеделник ще може тя да изпрати записната заповед. Вземаме си тука решението. Кметът издава  на обяд или следобяд записната заповед, тя я изпраща във вторник, в сряда парите са по сметката на общината. Аз мисля, че няма да е толкова фатално.

Т. Янакиев: Г-н Рейзи аз мисля, че трябва да почнете сесията по същество и като дойде тази точка ще разберем кое е фатално или не.

Г.Пинелов: Колеги преминаваме по дневния ред. Всички вие сте получили поканата с дневният ред. Имате ли въпроси или предложения за промяна? Няма. Ще ви моля да гласувате така предложеният дневен ред, ведно с извънредната докладна.

С резултат от гласуването:

Общо гласували:17

„За” – 9 гласа

 „Против” – 0 гласа

 „Въздържали се” – 8 гласа

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ:

 8

 

Общински съвет – Созопол прие следния дневен ред:

І. Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

ІІ. Избор на членове на постоянни комисии към Общински съвет Созопол.

III. Докладна записка с вх. №661/05.12.2019г., от  Тихомир Янакиев Кмет на Община Созопол, относно: Допусната техническа грешка в решение за издаване на два броя Запис на заповед във връзка с изпълнение на проект  „Инвестиции в съществуващо рибарско пристанище гр. Созопол – терминал 1” по договор за безвъзмездна финансова помощ №МДР-ИП-01-35/27.03.2019г.

 

Г. Пинелов: По първа точка от дневния ред, давам думата на г-н Тодор Дамянов – Председател на временната комисия за изработване на проект за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, да докладва решенията на комисията.

Т. Дамянов: Добър ден на всички. Уважаеми общински съветници, уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Кмете, комисията за изработване на проект за Правилник  за работата на Общинския съвет и постоянните комисии към него се събра на заседание проведено на 06.11.2019г., отразено в протокол  №1. По т.2 на дневния ред на Общински съвет Созопол избра временната комисия за изготвяне на правилника в състав Станимир Андонов, Тодор Дамянов, Анета Филипова, Желязко Иванов и Андрей Николов. Комисията проведе две заседания, съответно на 18.11.2019г. и на 03.12.2019г., на които изработи проект за Правилника, след като обсъди всяка една от разпоредбите на  правилника, текст по текст и по глави. На заседанието проведено на 03.12. комисията констатира, че в три от разпоредбите следват да се коригират редакционни и технически грешки, след което прие окончателният вариант на Правилник  за организацията и дейността на Общински съвет - Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, с което изпълни поставената задача. На вашето внимание е представен вече окончателният проект на правилника. Той своевременно беше качен на сайта на Общинския съвет за обсъждане, както е по закона за ЗМСМА. При създаването на правилника безпорно стъпили сме на предишния правилник, бих казал промените са малко, съобразени са със ЗМСМА, някои текстове са получили разместване.

Г. Пинелов: Колеги давам ви думата за коментари, предложения. Г-жо Германова.

Кр. Германова: Аз искам да ви попитам първо, като цяло ще говорим за правилника и след това ще гласуваме или раздел по раздел ще го гледаме.

Г. Пинелов: Ако нямате против може и анблок. Ако сте го разгледали и  нямате забележки може и анблок да го гласуваме.

Кр. Германова: Имам няколко въпроси, питания и предложения за промяна. И ще започна по самият Правилник. Благодаря на комисията, че е гледала ЗМСМА, но мисля, че някъде има няколко неща, които противоречат със закона и ще кажа къде. Чл. 11, ал.3 относно командировъчните на председателя на Общинският съвет. Виждам, че старата редакция, която е на стария правилник е отпаднало едно изречение, което мисля, че е изключително съществено, защото то уточнява, ако не бъдат приети тези направени разходи от председателя за чия сметка ще бъдат тези разходи. Зачитам за колегите ал.3 гласи,че :”При упражняване на своята дейност Председателят на Общинския съвет има право на командировъчни и представителни разходи за сметка на бюджета на общината, в размер определен от Общинския съвет. На всеки три месеца Председателят на Общинския съвет прави отчет пред Общинския съвет за изразходените за периода средства за командировъчни и представителни разходи.’’  Това е вашето предложение. Аз предлагам да бъде допълнено – “При неприемане на отчета направените разходи са за сметка на председателя”. Това е едно уточнение. Извинявайте, че ще правя съпоставка на някои места със стария правилник, но все пак това е правилник, при който и аз съм участвала по изготвянето му и мисля, че той беше изключително законосъобразен.

Искам да зачета чл.17.ал.2 - Комисиите са органи на Общинския съвет, изпълняващи съвещателни, инициативни, контролни, както и други възложени им от Общинския съвет функции. Нямам нищо против това, но искам следното нещо да изкоментирам –  в чл. 23,ал.3 е записано следното нещо -  При обсъждане на проекти за решения и други актове или други въпроси, на заседание на комисията,  може да присъства и общински съветник, който не е член на съответната комисия, след като комисията гласува и се произнесе с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници. Така направеното предложение обаче е незаконносъобразно, тъй като със същото се въвежда една практическа забрана за присъствие на общински съветник, които не е член на комисията в случай, че тя не приеме решение за присъствие по време на заседанието. Предложената разпоредба от правилника е в пряко противоречие с чл. 28 от ЗМСМА, според която заседанията на съвета и неговите комисии са открити. Достъп до тях не може да бъде ограничаван освен в изключителни случаи и то само по отношение на гражданите, но не и на общинските съветници. Според чл.33 от ЗМСМА общинският съветник освен, че има право да бъде избиран в състава на комисиите, същият може и да участва и в обсъждането и решаването на всички въпроси в компентността на Общинският съвет. Несъмнено с така направеното предложение в Правилника се ограничават правата на общинските съветници, които не са включени в състава на съответната комисия. Със присъствието на заседание на дадена комисия общинският съветник упражнява правата си предоставени му по закон, т.е по ЗМСМА. Освен това правото му на информираност, възможността на лична, непосредствена преценка на  изложените от комисията и нейните членове мотиви, аргументи по съответната докладна. В тази връзка е недопустимо в противоречие в разпоредбите на ЗМСМА и правната доктрина да се ограничава възможността на заседанията на постоянните комисии да участват всички  желаещи общински съветници. Същите дори следва да имат право и на съвещателен глас. Според проекта на Правилника чл. 23, ал. 1 обаче заседа нията на постоянните комисии така както е предложен могат да участват с право на съвещателен глас председателят на Общинският съвет, Кмета, Зам.-кметовете и секретаря на Общината, както и кметовете на кметства и кметски наместници. Не става ясно защо например на секретарят на Общината, на кметските наместници и т.н. лица, които не са част от колективният орган, т.е. от Общинският съвет им е предоставено правото да бъдат със съвещателен глас, а на част от общинските съветници им е отнето това право. Несъмнено разпоредбата на чл.23, ал. 3 на Правилника противоречи на разпоредбите на ЗМСМА и ограничава незабавно правата на общинският съветник да присъства свободно на всяко заседание на постоянните комисии. Необосновано и неправилно е и определянето на кръга от лица с право на съвещателен глас, като се изключва без основание правото на общинският съветник да присъства и да участва със съвещателен глас. Тук предложението ми е да отпадне чл.23 ал. 3, защото е незаконносъобразна.

Г. Пинелов: Съгласно с чл.28 и чл. 33 от ЗМСМА?

Кр. Германова: Да. Точно така.

Г. Пинелов: Предполагам, че е някаква техническа грешка, защото във пъроначалният вариант го имаше. Аз съм го чел лично няколко пъти. Може би при преписването. Както и да е. Приемаме го за корекция. Кажете г-н Дамянов.

Т. Дамянов: Аз предлагам във връзка с това директно в ал.1 да допълним и общински съветници, които не са членове на тази комисия, а пък ал.3 да отпадне. Там изреждаме Кмета,  заместник-кметовете и секретарят на  общината, както и общински съветници нечленове на комисията, кметовете на кметства и кметските наместници, а пък ал. 3 отпада.

Кр. Германова: И да допълня само, защото има още малко връзка с това в чл. 18 , ал.3 «Промени в  състава на комисиите могат да се правят  по предложение  на председателят на Общинският  съвет и повече от половината  от  членовете на  съответната комисия.» Тука също мисля  се ограничават правото на общинският съветник. Не мисля, че комисията е тази, която  преценя дали може или не да се правят и само в  следствие на техни предложения да се правят промени. Комиисиите и членовете на комисиите се определят от общинският съвет след решение. Така че не мисля че предложение могат да правят само и единствено членовете на съответната комисия или председателят на общинският съвет. Да, те могат но не само те. Промени в  състава на комисиите могат да се правят  по предложение  на председателят на Общинският  съвет и общинските съветници би следвало да бъде допълнено. Не повече от половината  от  членовете на  съответната комисия. Това също е ограничаване правата на общинският съветник.

Продължавам нататъка чл. 22, ал.3 «Проекта  за дневен ред и материалите за  заседание на  постоянните комисии се предоставят на членовете на съответната комисия, на електронен носител, в канцеларията на Общинския съвет или по електронен път, при условия и ред, определени от Председателя на Общинския съвет. В дневният ред на  постоянните комисии, се включват и всички материали постъпили до деня на заседанието.» Това го зачитам, защото малко по-надолу ще сляза и по повод материалите въобще като цяло. Мисля, че не би следвало да е по ред на председателя, а би следвало да е по ред определен от този правилник, защото общинският съвет е колективен орган и той трябва да определи как и по какъв начин да се разпределят както материалите за заседанията, така и за самите комисии.

След това чл. 27 ал.3 и 5 се повтарят и предлагам една от двете алинеи да отпадне. Ал.3 гласи: ‘”Правилата за работа на постоянните комисии се прилагат и по отношение на временните комисии”. Ал.5 гласи “Правилата за работа на постоянните комисии се прилагат и по отношение на временните комисии”. Т.е. двата текста са идентични и една от двете алинеи ще моля да отпадне е моето предложение.

Така и какво коментирах за комисията във чл. 29 ал.5 зачитам последното изречение: “Всички постъпили и включени материали по дневния ред на заседанието се предоставят на общинските съветници на електронен носител, в канцеларията на Общинския съвет или по електронен път на електронна поща, посочена от общинския съветник при условия и ред, определени от Председателя на Общинския съвет”  Тук също предлагам да бъде опредени от този правилник, защото мисля че такива правила се определят като цяло от колективният орган, а не от председателя на общинският съвет.  

Тука има една алинея, която приветствам, добре е. Чл.31,ал.5 по повод телефоните, но аз предлагам редакция. Текста в момента е «Не се допуска ползване на мобилни телефони и провеждане на разговори по време на заседание, както и използването на мобилни телефони с включен звуков режим.»

Аз предлагам редакцията да бъде от типа, че телефоните трябва да бъдат с изключен звуков режим,защото и самите таблети,които позваме са вид мобилни устройства, така че няма как да ограничим позването на таблетите, с които работим. Т.е това изречение,което зачетох «Не се допуска ползване на мобилни телефони» да бъде, че по време на заседание на общинския съвет мобилните телефони трябва да бъдат с изключен звуков режим. Не се допуска означава да оставим вънка в кутията телефоните.

Ст. Андонов: Може ли да взема думата?

Г. Пинелов: Може. Да.

Ст. Андонов: Значи така, както е написано не се допуска ползване на мобилни телефони и провеждане на разговори по време на заседание, както и използването на мобилни телефони с включен звуков режим, значи не се допуска използването на мобилни телефони с включен звуков режим. Същата работа е.

Кр. Германова. Ами не е точно същата защото пак казвам г-н Андонов – «Не се допуска ползване на мобилни телефони и провеждане на разговори по време на заседание.» Аз може материалите да си ги чета и на мобилният телефон, т.е. това устройство е също тип мобилно устройство, затова предлагам промяната да бъде не се допуска ползване на мобилни телефони със  включен звуков режим т.е не можем да ограничим ползването на мобилни телефони, защото понякога може на мобилният телефон да си чета материалите. Това е мобилно устройство. Това е мое предложение.

А. Филипова: Може ли думата г-н Председател?

 Г. Пинелов: Да.

 А. Филипова:Това изречение е сложно съставно изречение. Първата част на изречението и третата част носят смисъла. Това, което предлага г-жа Германова е абсолютно също, като това което е написано в момента.

Кр. Германова: Не мисля. Първата част на изречението изключва въобще ползването на мобилни телефони. Така. Продължавам нататък. Чл.36 ал.6 Веднъж на заседание Председателят на Общинския съвет дава думата на председателите на групи или на техните заместници по въпроси извън обсъждания дневен ред, ако я поискат. Техните изказвания са до 5 минути. Искам да попитам комисията досега винаги изказванията ни са били регламентирани до 10 мин. Кое налага изказванията да бъдат регламентирани до 5 мин.?

Г. Пинелов: Присъствах на комисията и затова мога да кажа и аз. Коментирахме добрите практики от общински съвет, ако не греша  Бургас. Поправете, ако бъркам. Там също бяха намалени за по-добра експедетивност.

Кр. Германова: Общински съвет Созопол нали знаете колко човека са. Ние сме 17. Плюс това сме 4 политически групи.

Г. Пинелов: Добре. Това е ваше право.             

Кр. Германова: Аз задавам въпрос. Питам кое налага?

Г. Пинелов: Да. Самата оперативност на работата. От тази гледна точка се коментира.

Кр.Германова: Чл.38 „Общинските съветници говорят само от трибуната или от поставени в залата микрофони в рамките на не повече от 5 минути, ако Общинския съвет не е приел друг регламент». Тука отново има намаление от 10 на  5 мин.

Г. Пинелов: Тук по същата логика са намалени.

Кр. Германова: Мисля, че това е ограничаване възможността на общинските съветници да говорят. Чл. 57 ал.1 Председателят на Общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии в срок  до  7 дни от постъпването им. Тук предлагам да е 3 дни, защото мисля че срокът от 7 дни е сравнително голям.

Чл.69.ал.2 т.2 - във връзка с чл.33 ал.2 от ЗМСМА, кметовете и другите длъжностни лица на територията на Общината са длъжни да приемат общинските съветници, да отговарят на интересуващите ги въпроси и да им предоставят необходимата информация. На писмено поставените въпроси посочените лица са длъжни да отговарят най-късно в седмичен срок.  Предлагам седмичен да бъде седемдневен. Просто козметична промяна.

Чл.73 т.2 Да отправя лични нападки, отнасящи се до личния живот или увреждане на доброто име на гражданите, както и нападки, уронващи престижа на Общинския съвет и Общинската администрация. И във връзка с това искам да попитам кой ще определя какви са критериите да бъде определено това т.е нарушаването на тази точка. И в този смисъл продължавам т. 3 Нарушителят по т. 2 се наказва съгласно  чл. 74, ал. 1, т. от 1 до т. 4”. Мисля, че трябва да има промяна да е чл.74. Мисля, че трябва да се уточни какво означава и кой е органа, който ще определя какво означава какви са критериите за нарушаването на тази точка.

 И в чл.76 ал.1 «Председателят  на Общинския съвет може да предложи на съвета отстраняването до следв ащо гласуване,  до следващо заседание, до следваща  точка от дневния ред или до следващо заседание, Общински съветник който:....» Отново мисля, че трябва да има някакви критерии. Това е с цел да улесним работата на общински съвет.

Г. Пинелов: Давам 10 мин. почивка.

…………………………………………………………………………………..

Г. Пинелов: В залата присъстват седемнадесет общински съветника. Има кворум. Подновяваме заседанието. Извинете за забавянето. Г-н Дамянов ще зачете доклада на временната комисия, където бяха открити няколко технически грешки, за да бъде всичко изчистено.

Кр. Германова: И ако може това да се случва следващият път в началото г-н Дамянов и въобще хората, които ще бъдат председатели на комисии трябва да знаят, че докладвайки докладната трябва да зачетат становището. Мисля, че колегите са стари общински съветници и трябва да го знаят.

Г. Пинелов: Пропуснал го е. Моля да го извините.

Т. Дамянов: Не, аз не виждам нужда да ви зачитам, след като проектът за правилника е качен след като сме ги изчистили нещата откъм технически грешки. Да. И все пак ще ви го зачета.

Кр. Германова: Извинявам се г-н Дамянов, има промени коита са след отразените в пратените ни проекти и това, което е качено. Има допълнително, наново оправени грешки. Би следвало да сме запознати.

Т. Дамянов: Установи се ,че разпоредбата на чл. 19 , ал. 2 , изречение първо , а именно: „ В заседанията на комисиите участва и Председателя на Общинския съвет с право на съвещателен глас.”, се дублира с разпоредбата на чл. 23, ал. 1 от проекта : „В заседанията на постоянните комисии могат да участват, с право на съвещателен глас, Председателя на Общинския съвет, Кмета,  заместник-кметовете и секретарят на  общината, както и кметовете на кметства и кметските наместници”, поради което и направи следното предложение:

            Чл. 23, ал. 1 да придобие следното съдържание: Чл. 23. (1) В заседанията на постоянните комисии могат да участват и  Кмета,  заместник-кметовете и секретарят на  общината, както и кметовете на кметства и кметските наместници.”

В чл. 70, ал. 3, следва да се извърши техническа поправка, като текста, който е посочен – чл. 11, ал. 2 , следва да се впише: „ чл. 10, ал. 2” и текста на чл. 70 ал. 3 да има следното съдържание: „(3) Председателят на Общинския съвет не получава отделно от възнаграждението си по чл.11,  ал.2 от този правилник други възнаграждения по този член. „

В чл. 73 т. 3 от проекта, текстът „ .......съгласно чл. 78,ал. 1 , т.  От 1 до 4 следва да се чете съгласно чл. 74, ал. 1 т. , от 1 до 4, като текстът на т. 3 има следното съдържание: „ т. 3. Нарушителят по т. 2 се наказва съгласно  чл. 74, ал. 1, т. от 1 до т. 4”.

След разглеждане и обсъждане, с резултат от гласуването:

„За“: 5 гласа

„Против“: Няма

„Въздържали се“: Няма

Комисията предлага на Общински съвет- Созопол в проекта за правилник да бъдат взети в предвид и приети следните промени:

            Чл. 23, ал. 1 да придобие следното съдържание: Чл. 23. (1) В заседанията на постоянните комисии могат да участват и  Кмета,  заместник-кметовете и секретарят на  общината, както и кметовете на кметства и кметските наместници.”

Чл. 70 ал. 3 да има следното съдържание: „ Председателят на Общинския съвет не получава отделно от възнаграждението си по чл.11,  ал.2 от този правилник други възнаграждения по този член. „

Чл. 73, т. т. 3 да има следното съдържание: „  Нарушителят по т. 2 се наказва съгласно  чл. 74, ал. 1, т. от 1 до т. 4”.

             Всички останали текстове на правилника, следва да се предложат на гласуване на ОС Созопол така, както са приети от комисията с протоколни решения от заседание , проведено на 18.11.2019г.

            След разглеждане и обсъждане, с резултат от гласуването:

„За“: 5 гласа

„Против“: Няма

„Въздържали се“: Няма

            Комисията предлага на Общински съвет- Созопол да приеме Проект за „Правилник за организация и дейността на Общински съвет- Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация“, след така приетите днес редакционни корекции, нанесени в крайният акт, приложен ксъм доклада на председателя  на  временната комисия.

Г. Пинелов: Колеги да продължим по така коригираният правилник. Започваме с първото предложение.

П. Рейзи: Това означава ли г-н Председател, че ще ги гласуваме предложение по предложение ли ?

Г. Пинелов: Да, защото са доста и ще отнеме време, но има правило.

П. Рейзи: Добре, да.

Г. Пинелов: Предложение на г-жа Красимира Германова чл.11 ал.3 добавя се последно изречение – При неприемане на очета за направените разходи същите са за сметка на Председателя. Моля да гласувате колеги.

Резултат от гласуването:

Общо гласували: 17

За: 8

Против: 9

Въздържали се: 0

Предложението не се приема.

 

Г. Пинелов: По предложение на г-жа Красимира Германова чл. 18 ал.3 да отпадне – “и повече от половината от членовете на комисията” и да се добави – “и от общинските съветници”. Моля да гласувате

Резултат от гласуването:

Общо гласували: 17

За: 17

Против: 0

Въздържали се: 0

Предложението се приема.

 

 

Г. Пинелов: По предложение на г-жа Красимира Германова чл.22 ал.3 думите – “от председателя на общински съвет” да се заменят – “от този правилник”. Моля да гласувате.

Резултат от гласуването:

Общо гласували: 17

За: 17

Против: 0

Въздържали се: 0

Предложението се приема.

 

Г. Пинелов: По предложение на г-жа Красимира Германова чл. 23 ал.3 да отпадне изцяло. Моля да гласувате колеги.

Резултат от гласуването:

Общо гласували: 17

За: 17

Против: 0

Въздържали се: 0

Предложението се приема.

 

 

Г. Пинелов: По предложение на г-жа Красимира  Германова по чл.23 ал.1 добавяме – “и общински съветници, които не са членове на комисията”. Моля да гласувате колеги.

Резултат от гласуването:

Общо гласували: 17

За: 17

Против: 0

Въздържали се: 0

Предложението се прииема.

 

 

Г. Пинелов: По предложение на г-жа Красимира Германова по чл.27ал.5 да отпадне цялата алинея. Моля да гласувате.

Резултат от гласуването:

Общо гласували: 17

За: 17

Против: 0

Въздържали се: 0

Предложението се приема.

 

 

Г. Пинелов: По предложение на г-жа Красимира Германова по чл.29 ал.5 изречение последно, думите – “председателя на Общинският съвет да се заменят” с “този Правилник”. Моля да гласувате.

Резултат от гласуването:

Общо гласували: 17

За: 17

Против: 0

Въздържали се: 0

Предложението се приема.

 

Г. Пинелов: По предложение на г-жа Красимира Германова, по чл. 30 ал.3, поправка на техническа грешка, думите “по реда на чл.28.ал7“ да станат „по реда на чл.29 ал.7“ Моля да гласувате колеги.

Резултат от гласуването:

Общо гласували: 17

За: 17

Против: 0

Въздържали се: 0

Предложението се приема.

 

Г. Пинелов: По предложение на г-жа Красимира Германова чл.31 ал.5 изречение второ да бъде променено така – Не се допуска ползването на мобилни устройства с включен звуков режим,както и провеждане на разговори по време на заседание. Моля да гласувате колеги.

Резултат от гласуването:

Общо гласували: 17

За: 14

Против: 3

Въздържали се: 0

Предложението се приема.

 

 

Г. Пинелов: По предложение на г-жа Красимира Германова чл. 36 ал.6 цифрата 5 да бъде заменена с цифрата 10. Колеги моля да гласувате.

Резултат от гласуването:

Общо гласували: 17

За: 8

Против: 9

Въздържали се: 0

Предложението не се приема.

 

 

Г. Пинелов: По предложение на г-жа Красимира Германова чл. 38 – цифрата 5 да бъде заменена с цифрата 10. Колеги моля да гласувате.

Резултат от гласуването:

Общо гласували: 17

За: 8

Против: 9

Въздържали се: 0

Предложението не се приема.

 

Г. Пинелов: По предложение на г-жа Красимира Германова чл.57 ал.1 – цифрата 7 да бъде променена на цифрата 3. Моля да гласувате.

Резултат от гласуването:

Общо гласували: 17

За: 8

Против: 9

Въздържали се: 0

Предложението не се приема.

 

 

Пинелов: По предложение на г-жа Красимира Германова чл.69 ал.2 т.2 – «седмичен срок» да бъде заменена със «седемдневен срок». Колеги моля да гласувате.

Резултат от гласуването:

Общо гласували: 17

За: 17

Против: 0

Въздържали се: 0

Предложението се приема.

 

 Ст. Андонов: Може ли да пуснете чл.31 още един път какво гласувахме? Как точно редактирахме текста?

Г. Пинелов: Изречение второ да бъде променено така – Не се допуска ползването на мобилни устройства с включен звуков режим,както и провеждане на разговори по време на заседание.

Ст. Андонов: Понеже преди малко комисията го оглеждахме пак, но така също се разбира правилно, така че няма проблеми. Благодаря.

Г. Пинелов: Колеги  сега, ако нямате никакви други предложения или въпроси да гласуваме анблок с така направените промени целият Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Созопол и взаимодействието му с общинска администрация. Давам начало на гласуването.

С резултат от гласуването:

Общо гласували: 17

 За: 17

Против: 0

Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ :

№ 9

 

Общински съвет Созопол приема „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет- Созопол,неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация”.

 

 

Г. Пинелов:Честито колеги. Продължаваме с втора точка от дневния ред, която е за избор на комисии. Давам думата за предложения за членове на  Комисията по социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедания. Г-н Стаматов имате думата.

Ст. Стаматов: Аз предлагам за членове на комисията: Анета Филипова, Стилияна Николова, Андрей Николов, Стойчо Неделчев и Цветелин Георгиев.

Г. Пинелов: Други предложения? Няма. Колеги моля да гласувате предложението на г-н Стаматов за членове на комисията по социална политика,образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедания. Ще ви моля да гласуваме анблок, тъй като няма направени други предложения. Благодаря ви.

 

Резултат от гласуването

За: 17

Против: 0

Въздържали се: 0

 

Г. Пинелов: Давам думата за предложения за председател на комисията, която гласувахме преди малко.

Ст. Стаматов: Предлагам Анета Филипова.

Г. Пинелов: Други предложения? Няма. Колеги моля да гласувате за председател на комисията

По социална политика,образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедания г-жа Анета Филипова.

 

Резултат от гласуването

За: 13

Против: 0

Въздържали се: 4

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ :

10

 

Общински съвет Созопол избира постоянно действаща Комисия по социална политика,образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедания в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Анета Филипова

ЧЛЕНОВЕ:

Стилияна Николова,

 Андрей Николов,

Стойчо Неделчев

Цветелин Георгиев

 

 

Г. Пинелов:  Давам ви думата за предложения за членове на Комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост. Г-н Андонов.

Ст. Андонов: Г-н Председател предлагам за членове на комията да бъдат г-н Желязко Иванов, г-н Андрей Николов, г-ца Стилияна Николова, г-н Илиян Стефанов и г-жа Катя Стоянова.

Г. Пинелов:  Благодаря Ви. Други предложения? Г-н Стефанов.

Ил. Стефанов: Г-н Председател, подавам си отвод от тази комисия.

Г. Пинелов:  Други предложения за мястото на г-н Илиян Стефанов евентуално. Г-жа Стоянова.

К. Стоянова: Предлагам г-жа Светлана Лулева.

Г. Пинелов: Други предложения? Няма. Колеги моля да гласувате предложението на г-н Андонов за г-н Желязко Иванов, г-н Андрей Николов, г-ца Стилияна Николова и г-жа Катя Стоянова, както и предложението на г-жа Стоянова за г-жа Светлана Лулева.

 

Резултат от гласуването

За: 14

Против: 2

Въздържали се: 1

 

Г. Пинелов: Колеги сега ви моля за предложения за председател на въпросната комисията.

Кр. Германова: Аз предлагам предвид опита, знанията които има г-жа Лулева за председател на комисията.

Г. Пинелов: Благодаря ви.

Кр. Германова: Мисля, че не съм казала нищо смешно г-н Председател и ако обичате публиката отзад не мисля, че трябва да се подиграва с общинските съветници.

Г. Пинелов: Г-н Андонов.

 Ст. Андонов: Аз предлагам за председател на комисията г-н Желязко Иванов.

Г. Пинелов: Благодаря ви колеги. Други предложения? Няма. Първото предложение на г-жа Германова председател на комисията да бъде г-жа Светлана Лулева. Моля да гласувате колеги.

 

Резултат от гласуването:

За: 8

Против: 9

Въздържали се: 0

Предложението не се приема.

 

Г. Пинелов: Второто предложение на г-н Андонов за председател на комисията да бъде г-н Желязко Иванов. Моля колеги да гласувате.

 

Резултат от гласуването:

За: 10

Против: 4

Въздържали се: 3

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ :

11

 

Общински съвет Созопол избира постоянно действаща Комисия по туризъм, стопанска политика и общинска собственост в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Желязко Иванов

ЧЛЕНОВЕ:

Андрей Николов,

Стилияна Николова,

Катя Стоянова,

Светлана Лулева.

 

 

Г. Пинелов: Следваща комисия по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология , инфраструктура и телекомуникации. Давам ви думата колеги за предложения. Г-н Дамянов.

Т. Дамянов: Уважаеми г-н Председател, аз предлагам в тази комисия да влязат Станимир Андонов, Андрей Николов, Стамат Стаматов, Цветан Иванов, Панайот Рейзи.

П. Рейзи: Правя си отвод.

Г. Пинелов: Благодаря за предложенията. Г-н Рейзи се направи отвод, така ще ви моля за други предложения.Слушам Ви г-жо Германова.

Кр. Германова: Аз предлагам Илиян Стефанов.

Г. Пинелов: Други предложения? Няма. Колеги моля да гласувате членове на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология , инфраструктура и телекомуникации да са Станимир Андонов, Андрей Николов, Стамат Стаматов Цветан Иванов  и Илиян Стефанов.

 

Резултат от гласуването:

За: 15

Против: 0

Въздържали се: 2

Приема се.

 

Г. Пинелов: Сега ще помоля от тези членове на комисията да изберете председател. Слушам Ви г-н Дамянов.

Т. Дамянов: Предлагам за председател на комисията г-н Андрей Николов. Други предложения? Няма. Г.Пинелов: Подлагам на гласуване предложението н г-н Дамянов председател  на комисията да бъде г-н Андрей Николов.

 

Резултат от гласуването:

За: 13

Против: 0

Въздържали се: 4

 

 

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ :

12

 

Общински съвет Созопол избира постоянно действаща Комисия по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Андрей Николов

ЧЛЕНОВЕ:

             Станимир Андонов,

             Стамат Стаматов,

              Цветан Иванов,

              Илиян Стефанов.

 

 Г. Пинелов: Следващата комисия е комисията по финанси и бюджет, международни проекти и програми. Колеги моля за предложения за членове на комисията. Г-н Желязко Иванов.

 Ж. Иванов: Предлагам членове на комисията да бъдат Тодор Дамянов, Димитринка Господинова, Станимир Андонов, Цветелин Георгиев, Красимира Германова.

Г. Пинелов: Други предложения колеги? Няма. Колеги ще ви моля да гласувате предложението на г-н Желязко Иванов членове на комисията по финанси да бъдат Тодор Дамянов, Димитринка Господинова, Станимир Андонов, Цветелин Георгиев и Красимира Германова.

 

Резултат от гласуването:

За: 17

Против: 0

Въздържали се: 0

 

Г. Пинелов: Предложението се приема. Сега ще ви помоля за предложение за председател на комисията по финанси. Кажете г-н Иванов.

Ж. Иванов: Предлагам за председател Тодор Дамянов.

Г. Пинелов: Други предложения? Няма. Моля да гласувате колеги предложението на г-н Иванов председател на комисията по финанси да бъде Тодор Дамянов.

 

Резултат от гласуването:

За: 10

Против: 4

Въздържали се: 3

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ :

13

 

Общински съвет Созопол избира постоянно действаща Комисия по финанси и бюджет, международни проекти и програми в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Дамянов

ЧЛЕНОВЕ:

             Димитринка Господинова,

             Станимир Андонов,

             Цветелин Георгиев,

             Красимира Германова.

 

Г. Пинелов: Следваща комисия по установяване на конфликт на интереси. Моля за предложения за нейни членове. Г-жо Филипова.

А. Филипова: Г-н Председател моето предложение за членове на комисията по установяване на конфликт на интереси това са Стамат Стаматов, Желязко Иванов и Цветан Иванов.

Г. Пинелов: Други предложения колеги? Няма. Ще ви моля да гласувате предложението на г-жа Анета Филипова за членове  комисията да бъдат Стамат Стаматов, Желязко Иванов и Цветан Иванов.

 

Резултат от гласуването:

За: 17

Против: 0

Въздържали се: 0

 

Г. Пинелов: Приема се. Сега моля да предложения за председател на въпросната комисия. Г-жо Филипова.

А. Филипова: За председател на комисията по установяване на конфликт на интереси предлагам г-н Стамат Стаматов.

Г. Пинелов: Други предложения имате ли колеги? Няма. Моля да гласувате така направеното предложение на г-жа Филипова Стамат Стаматов да е председател на комисията по установяване на конфликт на интереси.

 

Резултат от гласуването:

За: 15

Против: 0

Въздържали се: 2

 

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ :

14

 

Общински съвет Созопол избира постоянно действаща Комисия по установяване на конфликт на интереси в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стамат Стаматов

ЧЛЕНОВЕ:

Желязко Иванов,

Цветан Иванов

 

 

Г. Пинелов: Следващата комисия е „Комисия по законност,обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби” .Имате ли предложения за членове на комисията по законност колеги? Г-н Николов.

А. Николов: Уважаеми колеги, аз имам предложение за състава на тази  комисия и то е:  г-н Станимир Андонов, г-н Желязко Иванов, г-н Тодор Дамянов, г-жа Анета Филипова и г-жа Димитринка Господинова.

Г. Пинелов: Други предложения имате ли колеги? Слушам Ви г-жо Германова.

Кр. Германова: Аз имам още едно предложение, защото има и още един член на общинският съвет, който не може да упражни своето право да бъде в минимум една комисия. Предлагам член на тази комисия да бъде г-н Панайот Рейзи.

А. Филипова:Аз си давам отвод.

Г. Пинелов: Г-жа Анета Филипова си прави отвод. Други предложения? Слушам Ви г-жо Господинова.

Д. Господинова: Може ли да  дам предложение  за нов състав на комисията?

Г. Пинелов: Ако е различен от тези, които  до момента са предложени.

Д. Господинова: Станимир Андонов, Тодор Дамянов, Анета Филипова, Димитринка Господинова и Панайот Рейзи.

Г. Пинелов:Но Анета Филипова си направи отвод.

Кр. Германова: Г-н Председател една голяма част от хората вече са предложени. Ако има някакво допълнение моля да бъде.

Г. Пинелов: Да. Точно така.

Кр. Германова: Предложени са шест човека. Единият си дава отвод, остават пет. Ако г-жа Господинова има друго предложение освен тези пет човека моля него да  гласуваме.

Г. Пинелов: Друго предложение? Няма.  Колеги моля  да гласувате предложението на г-н Николов членове на комисията  да бъдат г-н Станимир Андонов,г-н Желязко Иванов,  г-н Тодор Дамянов, г-жа Димитринка Господинова и впоследствие и г-н Рейзи, като пети член.

 

Резултат от гласуването:

За: 17

Против: 0

Въздържали се: 0

 

Г. Пинелов: Моля за предложение един от гласуваните членове да бъде председател на комисията. Слушам Ви г-н Николов.

А. Николов: Уважаеми колеги, моето предложение за председател на комисията е  да бъде г-н Станимир Андонов.

Г. Пинелов: Благодаря Ви г-н Николов. Други предложения имате ли колеги? Няма. Моля да гласуваме предложението на г-н Андрей Николов председател на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби да бъде г-н Станимир Андонов.

 

Резултат от гласуването:

За: 9

Против: 1

Въздържали се: 7

 

 

 Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ :

15

 

Общински съвет Созопол избира постоянно действаща Комисия по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби  в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станимир Николов

ЧЛЕНОВЕ:

Желязко Иванов,

Тодор Дамянов,

Димитринка Господинова

Панайот Рейзи

 

Г. Пинелов: Честито колеги. Честито на комисиите, на председателите. За новите колеги е хубаво да знаят, че заседанията така или иначе са отворени както по-рано коментирахме. Желая ви успешен мандат на всички и да работим всички в името на жителите на община Созопол. Давам думата на г-н Тихомир Янакиев.

Т. Янакиев: Благодаря Ви г-н Председател. Уважаеми господа общински съветници оттеглям докладната, която е и Ви моля г-н Председател да свикате възможно в най-кратките срокове извънредна сесия.

 Г. Пинелов: Благодаря г-н Янакиев. Поради изчерпване на дневния ред, закривам второто редовно заседание на Общински съвет Созопол.

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОбС СОЗОПОЛ:...........................                                       

                                   /Г. Пинелов/

 

 

 

 

Протокола води:………………….

                  /М. Харитова/

Още в тази категория: ПРОТОКОЛ № 3 »

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

ПОКАНА На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за органи...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...