Понеделник, 09 Декември 2019 15:37

ПРОТОКОЛ № 3

Днес, 09.12.2019 г., от 09:30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет – Созопол, се проведе третото извънредно заседание на Общински Съвет Созопол, под ръководството на Георги Пинелов – Председател на Общинския съвет.

На заседанието присъстваха седемнадесет общински съветника, Тихомир Янакиев – Кмет на Община Созопол,Румен Кисьов – Зам.-Кмет на община Созопол и служители на общинска администрация.

 

Г. Пинелов: В залата присъстват седемнадесет общински съветника имаме кворум, откривам третото извънредно заседание на Общински съвет Созопол.

Колеги всички вие сте получили поканата с така предложения дневен ред. Имате ли въпроси или предложения за промяна или допълнение към дневния ред? Няма. Ще ви моля да гласувате

С резултат от гласуването „За” – 17гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ:

 № 16

 

Общински съвет – Созопол прие следния дневен ред:

  1. Докладна записка с вх. №661/05.12.2019г., от Тихомир Янакиев Кмет на Община Созопол, относно: Допусната техническа грешка в решение за издаване на два броя Запис на заповед във връзка с изпълнение на проект „Инвестиции в съществуващо рибарско пристанище гр. Созопол – терминал 1” по договор за безвъзмездна финансова помощ №МДР-ИП-01-35/27.03.2019г.

 

Г. Пинелов: Колеги преминаваме по първа и единствена точка от дневният ред, която е докладна записка с вх. №661/05.12.2019г., от  Тихомир Янакиев –Кмет на Община Созопол, относно: Допусната техническа грешка в решение за издаване на два броя Запис на заповед във връзка с изпълнение на проект  „Инвестиции в съществуващо рибарско пристанище гр. Созопол – терминал 1” по договор за безвъзмездна финансова помощ №МДР-ИП-01-35/27.03.2019г.

 Днес, от 9:00 часа, се проведе общо заседание на всички постоянно действащи комисии към Общински съвет Созопол.

На заседанието присъстваха Георги Пинелов – Председател на Общинския съвет, общински съветници – членове, служители от Общинска администрация.

Комисията разгледа и се произнесе по следната докладна записка:

Докладна записка с вх. №661/05.12.2019г., от  Тихомир Янакиев –Кмет на Община Созопол, относно: Допусната техническа грешка в решение за издаване на два броя Запис на заповед във връзка с изпълнение на проект  „Инвестиции в съществуващо рибарско пристанище гр. Созопол – терминал 1” по договор за безвъзмездна финансова помощ №МДР-ИП-01-35/27.03.2019г.

След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:

За:  16 гласа;

Против: 0;

Въздържали се 0;

Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

 

Колеги имате ли въпроси или коментари по докладната? Няма. Ще ви моля да гласувате.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

П.N:

Име, презиме, фамилия

Гласувал

1

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

За

3

ЦВЕТАН ИВАНОВ

За

4

ИЛИЯН СТЕФАНОВ

За

5

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

За

6

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ

За

7

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ

За

8

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА

За

9

КАТЯ СТОЯНОВА

За

10

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА

За

11

ТОДОР ДАМЯНОВ

За

12

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА

За

13

СТАМАТ СТАМАТОВ

За

14

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА

За

15

АНДРЕЙ НИКОЛОВ

За

16

АНЕТА ФИЛИПОВА

За

17

СТАНИМИР АНДОНОВ

За

18

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ

За

 

Общо гласували: 17

За: 17

Против: 0

Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ:

 № 17

На основание: чл.21, ал.1, т.10 и т.24, и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и във връзка с Договор за безвъзмездна финансова помощ №МДР-ИП-01-35/27.03.2019г. за изпълнение на проект №BG14MFOP001-1.009-003  „Инвестиции в съществуващо рибарско пристанище гр. Созопол – терминал 1”, Общински съвет Созопол

  1. Приема, че в Решение №1488 от 19.09.2019г на общински Съвет Созопол, е допусната техническа грешка и вместо "Договор за безвъзмездна финансова помощ №МДР-ИП-01-35/27.03.2019г. с Изпълнителна агенция Рибарство и аквакултури” за изпълнение на проект №BG14MFOP001-1.009-003  „Инвестиции в съществуващо рибарско пристанище гр. Созопол – терминал 1” , да се чете  "Договор за безвъзмездна финансова помощ  №МДР-ИП-01-35/27.03.2019г. с Министерство на земеделието, храните и горите за изпълнение на проект №BG14MFOP001-1.009-003  „Инвестиции в съществуващо рибарско пристанище гр. Созопол – терминал 1”.

 

   

Г. Пинелов: Поради изчерпване на дневния ред, закривам третото извънредно заседание на Общински съвет Созопол.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОбС СОЗОПОЛ:...........................                                        

                                   /Г. Пинелов/

 

Протокола води:………………….

                   /М. Харитова/

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

ПОКАНА На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за органи...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...