Сряда, 01 Април 2020 12:37

ПРОТОКОЛ № 6 от 16.03.2020 г.

На 16.03.2020г., от 9:30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет Созопол, се проведе ШЕСТОТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, под ръководството на Георги Пинелов– Председател на Общинския съвет.


Г.Пинелов: Добър ден колеги, г-н кмете, уважаеми гости,
Шестото редовно заседание на общинския съвет се провежда в условия на извънредно положение във връзка с разпространението на коронавируса у нас. Предвид указанията на Националния и Общински кризисен щаб за превенция и борба с коронавирусната инфекция (COVID-19) и във връзка с извънредното положение в страната, Общински съвет Созопол предприе превантивни мерки за провеждането на заседанието. Като част от тези мерки е и организацията на местата в залата и като цяло работата на общинския съвет, която включва ръчно гласуване. Апелирам към разбиране на форсмажорните обстоятелства и се надявам работата ни днес да премине отговорно, конструктивно и с разбиране по отношение на предприетите мерки.
Преди да започне работата на общинския съвет ще ви помоля с едноминутно мълчание да почетем паметта на кметския наместник на с. Присад Ванча Байлова, която заедно с Тодор Тодоров загинаха при нелеп и трагичен пътно транспортен инцидент. Нека почетем паметта им с едноминутно мълчание
Колеги, знаете, че доскорошният ни колега Тодор Дамянов представи заявление за освобождаване като общински съветник. На негово място от ПП БСП влиза като общински съветник Милена Желева. Тук при нас е председателят на Общинската избирателна комисия г-жа Виржиния Хайк, която ще проведе процедурата по полагане на клетва на новия общински съветник. Давам думата на г-жа Хайк.
Председателят на ОИК-Созопол Вирджиния Хайк връчи удостоверението за общински съветник на Милена Желева.

Г.Пинелов: На заседанието присъстваха шестнадесет общински съветника, кметът на Община Созопол –Тихомир Янакиев,Румен Кисьов–зам.-кмет на Община Созопол, служители на общинска администрация, кметове на кметства и гости. Има кворум, обявявам начало на заседанието. Започваме с питания към кмета.
Давам думата на кмета Тихомир Янакиев да ви запознае с мерките, взети от Общинския кризисен щаб.
Т.Янакиев: Уважаеми общински съветници, всички сте запознати със извънредното положение в страната във връзка с коронавируса. На територията на нашата община действа общински кризисен щаб, който изпълнява указанията на националния кризисен щаб. Последното разширено заседание на общинския кризисен щаб бе проведено вчера, на която бяха разгледани последните мерки указани от националния щаб и прилагането им на територията на общината. Последната заповед, която съм издал включва доста по- драстични превантивни мерки на базата на заповедта на министъра на здравеопазването.
На територията на общината бяха локализирани два случая на граждани ,прибрали се от рискова държава, става въпрос за Италия, които бяха карантирани и наблюдавани от служител на общината. Карантината им приключи вчера.
В сайта на общината и във ФБ страницата са публикувани всички заповеди и информации, касаещи ситуацията. Затворени са детските градини и училищата. Затворени са всички обекти, освен хранителните магазини и аптеките. Правят се проверки в тях за спазване на мерките. Кметовете на населени места също съблюдават дали се изпълняват мерките. Служителите на общината, една част от тях са на работните си места и обслужват гражданите, а други са по домовете си- някои от тях работят дистанционно, други са в отпуск.
На този етап са взети всички необходими мерки, но ситуацията е динамична.
К. Германова: Дезинфекцира ли се обществения транспорт?
Т.Янакиев: Обществения транспорт, както и общинския транспорт- автомобилите на Домашен социален патронаж се дезинфекцират. По отношение на обществения транспорт предстоят още разговори за обсъждане на допълнителни мерки.
С.Лулева: Ще се обозначават ли местата, където хората са под карантина? Да се даде повече гласност, защото хората не знаят, че има общински кризисен щаб. Какво предприемате за външните хора, които имат имоти в Созопол , по-точно на "Буджака" и в момента са тук?
Т.Янакиев: Информация за хората, които се прибират от рискови държави се подава от органите на реда. Поставените под карантина се посещават от служител на общината. Не мога да следя нашите съграждани, които се връщат от страни, които не са в списъка с рискови държави. Няма да слагаве стикери на вратите на хората, това ми напомня едни други времена, когато са се рисували знаци по вратите на хората.
Обявили сме телефон и служител на общината при необходимост ще доставя храни и лекарства на карантирани хора. Всяка информация от и за кризисния щаб сме публикували на сайта на общината, но ще вземем мерки за допълнително разпространяване на информацията.
Апелирам самите хора да бъдат по-отговорни, защото мерките се взимат от властите, но се изпълняват от хората.
П.Рейзи: При тази ситуация, сесията законосъобразна ли е?
Г.Пинелов: Сесията е законосъобразна, взели сме всички предпазни мерки, разписани от заповедтта на здравния министър и сме коментирали ситуацията с областния управител.
Ст. Неделчев: Апелирам към всички да носят предпазни медицински маски, не е срамно.
К.Германова: Противоречиви са данните доколко са полезни предпазните маски и е въпрос на личен избор на всеки дали да носи такива.
Г.Пинелов: Колеги, други въпроси? Разбирам, че няма други питания към кмета и в такъв случай преминаваме към нашата работа по дневния ред от заседанието. Предвид обстоятелствата и спазването на дистанция между всеки един общински съветник, ще гласуваме ръчно.
Всички вие сте получили така предложения дневен ред. Има ли въпроси и предложения?Няма. Моля да гласуваме така предложения дневен ред.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 ЦВЕТАН ИВАНОВ За
3 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
4 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ За
5 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
6 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
7 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
8 МИЛЕНА ЖЕЛЕВА За
9 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
10 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
11 СТАМАТ СТАМАТОВ За
12 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
13 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
14 АНЕТА ФИЛИПОВА За
15 СТАНИМИР АНДОНОВ За
16 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За
Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Г.Пинелов: Резултат от гласуването „За” – 16 гласа , „Против” – 0 гласа , „Въздържали се” – 0 гласа, дневния ред се приема

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 95

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:
I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:
1. Докладна записка с вх. №173/27.02.2020г от Илиян Стефанов – общински съветник към Общински съвет Созопол
Относно: Удостояването на гражданин за изключителни заслуги към Община Созопол със званието „Почетен гражданин“
2. Докладна записка с вх. №192/28.02.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Анализ, изводи и предложения, свързани с управлението на недвижимата общинска собственост, градоустройството и строителството за предходния период на управление на Община Созопол 2009г. - 2019г.
3. Докладна записка с вх. №210/04.03.2020г от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение „За по-чисто Черно море“ по покана за подбор на проектни предложения „Малка грантова схема за мерки за намаляване на морските отпадъци“ програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансов механизъм на ЕИП за 2014 – 2021г.
4. Докладна записка с вх. №214/05.03.2020г. от Георги Леонидов Пинелов – Председател на Общински съвет - Созопол,
Относно: Промяна в съставите на постоянни комисии към Общински съвет Созопол.
5. Докладна записка с вх. №215/06.03.2020г. от Тодор Дамянов Дамянов – зам.-кмет на Община Созопол,
Относно: Кандидатстване на Община Созопол, за финансиране от фонд „Социална закрила” към МТСП, гр. София за реализиране на проект за оборудване и/или обзавеждане на материалната база за предоставяне на социални услуги по Компонент 1 в социалната услуга ЦНСТДМУ, село Атия, общ. Созопол

II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:
6. Докладна записка с вх. №167/26.02.2020г от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Издаване на два броя Запис на заповед във връзка с изпълнение на Договор №BG06RDNP001-7.007-0075-C01/14.05.2019г. проект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в УПИ I, кв. 70 по плана на гр. Созопол, община Созопол”
7. Докладна записка с вх. №182/28.02.2020г. от Георги Леонидов Пинелов – Председател на Общински съвет - Созопол,
Относно: Актуализиране на откритата процедура за финансово оздравяване на Община Созопол, съгласно изискването на чл. 130д от Закона за публичните финанси /ЗПФ/
8. Докладна записка с вх. №183/28.02.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Одобряване на средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2021-2023г. на Община Созопол .
9. Докладна записка с вх. №188/28.02.2020г от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Даване на съгласие за дарение на гориво на ОД на МВР Бургас за нуждите на РУ Созопол
10. Докладна записка с вх. №190/28.02.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Утвърждаване на ценоразпис за продажба на дървесина от склад от категория „едра“
11. Докладна записка с вх. №194/02.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Поправка на решение №83 от 12.02.2020г.

III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
12. Докладна записка с вх. №109/14.02.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот №134.128 по плана на новообразуваните имоти за зоната по §4 ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, община Созопол, област Бургас, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ
13. Докладна записка с вх. №110/14.02.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот №134.139 по плана на новообразуваните имоти за зоната по §4 ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, община Созопол, област Бургас, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ
14. Докладна записка с вх. №111/14.02.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот №134.158 по плана на новообразуваните имоти за зоната по §4 ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, община Созопол, област Бургас, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ
15. Докладна записка с вх. №193/02.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Предложение за включване на обект като общински от първостепенно значение към „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2020г.”, приета с Решение № 60/12.02.2020г.
16. Докладна записка с вх. №195/02.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Атия, м-ст “Старо селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.484 с площ от 460 кв.м.
17. Докладна записка с вх. №196/02.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Атия, м-ст “Старо селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.279 с площ от 389 кв.м.
18. Докладна записка с вх. №197/02.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Атия, м-ст “Старо селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.311 с площ от 1 581 кв.м.
19. Докладна записка с вх. №198/02.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Атия, м-ст “Старо селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.447 с площ от 837 кв.м.
20. Докладна записка с вх. №199/02.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Атия, м-ст “Старо селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.440 с площ от 570 кв.м.
21. Докладна записка с вх. №200/02.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Атия, м-ст “Старо селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.435 с площ от 257 кв.м.
22. Докладна записка с вх. №201/02.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Атия, м-ст “Старо селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.507 с площ от 514 кв.м.
23. Докладна записка с вх. №202/02.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Атия, м-ст “Старо селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.329 с площ от 500 кв.м.
24. Докладна записка с вх. №203/02.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Атия, м-ст “Старо селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.273 с площ от 416 кв.м.
25. Докладна записка с вх. №204/02.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Атия, м-ст “Старо селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.404 с площ от 343 кв.м.
26. Докладна записка с вх. №205/02.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Атия, м-ст “Старо селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.64 с площ от 144 кв.м.
27. Докладна записка с вх. №206/02.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Атия, м-ст “Старо селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.92 с площ от 600 кв.м.
28. Докладна записка с вх. №207/02.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Атия, м-ст “Старо селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.1 с площ от 1 007 кв.м.
29. Докладна записка с вх. №208/02.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Атия, м-ст “Старо селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.28 с площ от 554 кв.м.
30. Докладна записка с вх. №209/02.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Атия, м-ст “Старо селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.441 с площ от 311 кв.м.

IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:

31. Докладна записка с вх. №95/04.02.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатори 67800.10.301 по КК на гр.Созопол, земеделска територия, м.“Мапи“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане „За курорт и допълващи дейности“, за изграждане на една сграда за отдих и курорт.
32. Докладна записка с вх. №96/04.02.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатори 67800.5.124 по КК на гр.Созопол, земеделска територия, м.“Буджака“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане „За паркинг“, за изграждане на паркинг.
33. Докладна записка с вх. №97/04.02.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатори 81178.60.29 по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м.“Митков мост“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за вилно застрояване, за изграждане на вилна сграда.
34. Докладна записка с вх. №98/04.02.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатори 81178.60.146 по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м.“Митков мост“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за вилно застрояване, за изграждане на вилна сграда.
35. Докладна записка с вх. №154/24.02.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия, за обект: „Кабелна линия 1kV, от съществуващ стълб №144, на електропровод СН „Крушевец“, до разпределително табло разположено в ПИ40124.27.110“, в м.“Садалово“, землище с.Крушевец, общ.Созопол.
36. Докладна записка с вх. №155/24.02.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 67800.8.149 по КК на гр.Созопол, земеделска територия, местност „Буджака“, землище на гр.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел урегулиране и обединяване с: УПИ XLII-8070 и улица – тупик, заедно представляващи ПИ с идентификатор 67800.8.70 по КК на гр.Созопол, частна собственост, урбанизирана територия, местност „Буджака“, землище на гр.Созопол. Новообразуваният урегулиран поземлен имот да се отреди за изграждане на вилни сгради
37. Докладна записка с вх. №156/24.02.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 67800.3.179, 67800.3.180 и 67800.3.170, по КК на гр.Созопол, земеделска територия, м.“Мисаря“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане „За жилищно застрояване“, за изграждане на жилищни сгради, поземлен имот с идентификатор 67800.503.81, по КК на гр. Созопол, урбанизирана територия, да се отреди за транспортна инфраструктура, като част от улична регулация, на улица от О.Т. 683 до О.Т.745, по плана на гр.Созопол и План за улична регулация на: улица-тупик от О.Т.1a÷1b, с ширина 5.00м.; улица от О.Т. 2 ÷ 24, с ширина 4.00 м.; улица от О.Т. 5 ÷ 5b, с ширина 6.00 м. и улица-тупик, като продължение на улица от О.Т. 5b, с ширина 4.00 м..
38. Докладна записка с вх. №157/24.02.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти, с идентификатори 81178.5.243, 81178.5.245, 81178.5.250, 81178.5.251, 81178.5.290 и 81178.5.291, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих, курорт и КОО“.
39. Докладна записка с вх. №176/28.02.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол и гр.Черноморец.
40. Докладна записка с вх. №178/28.02.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол
41. Докладна записка с вх. №179/28.02.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол
42. Докладна записка с вх. №180/28.02.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на населени места в Община Созопол
43. Докладна записка с вх. №181/28.02.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 32737.3.16 по КК на с.Индже войвода, общ.Созопол, земеделска територия, местност „Край село“, землище на с.Индже войвода, общ.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна на предназначението, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради
44. Докладна записка с вх. №211/04.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Черноморец

 

 

Г.Пинелов: Уважаеми г-н Кмет, Уважаеми общински съветници,
На основание чл.11, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол, неговите комисии и взаимодействията му с общинска администрация представям на Вашето внимание отчет за изразходените средства за командировъчни и представителни разходи за периода от избирането ми за председател до 29.02.2020г., както и кратък отчет на дейността ми като председател на общниския съвет.
При осъществяване на изпълнението на дейността ми, като председател на ОС за периода 06.11.2019г. до 29.02.2020г. съм участвал в няколко мероприятия и форуми, организирани от Националното сдружение на общините в Република България, Национална Асоциация на председателите на Общински съвети в Република България и други обществени организации, а именно:
- на 11.12.2019г. в гр. София взех участие в организирания от „Националното сдружение на общините в Република България“, Встъпителен форум за общински мандат 2019-2023 г.
- на 29.01.2020г. в гр. София участвах във форума за бизнес развитие и иновации, организирана от държавна агенция „Innovation Norway“/ „Иновация Норвегия“, към Норвежкото министерство на търговията, промишлеността и рибарството.
- на 30-31.01.2020г. в гр. Бургас взех участие в организираното от „Националното сдружение на общините в Република България“ обучение за новоизбрани кметове и председатели на общински съвети, както и в регионално делегатско заседание, за издигане кандидатури за членове на управителния и контролен съвети на сдружението.
- На 10-11.02.2020г. в гр. Пловдив взех участие в обучение, организирано от „Национална асоциация на председателите на Общински съвети в Република България“ на тема: „Ролята и мястото на общинските съвети в местното самоуправление“.
- На 25-26.02.2020г. в гр. София участвах в XXXIII- тото Общо събрание на „Националното сдружение на общините в Република България“
На тези мероприятия се обсъждаха въпроси относно структурирането на Общинските съвети, техните пълномощия; прилагането на Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/; приемането и оформяне на нормативни актове, по пълномощията на Общинските съвети, съгласно Закона за общинската собственост и Закона за устройство на територията. Лекториите бяха водени от изтъкнати специалисти и експерти в областта на местното самоуправление.
По отношение на разходите за командировъчни, съгласно участието ми в по-горе изброените мероприятия и форуми, за споменатия вече период, са в размер на 130 лв.
За същия период представителни разходи не съм отчитал, а направените такива съм заплатил с мои, лични средства.

К.Германова: Мисля, че този отчет трябва да бъде представен под формата на докладна и да има предложение за решение и общинския съвет да одобри разходите. Иначе просто е една информация.
Г.Пинелов:Отчетът е информативен съгласно Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол, неговите комисии и взаимодействията му с общинска администрация.Чл.11, ал.3 гласи: При упражняване на своята дейност Председателят на Общинския съвет има право на командировъчни и представителни разходи за сметка на бюджета на общината, в размер определен от Общинския съвет. На всеки три месеца Председателят на Общинския съвет прави отчет пред Общинския съвет за изразходените за периода средства за командировъчни и представителни разходи.

 

Г.Пинелов: Преминаваме към първа точка от дневния ред Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на шестото редовно заседание. Давам думата на нейния Председател да докладва становището на комисията.
Ст.Андонов: Становище на комисията по комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на пшестото редовно заседание.
На 09.03.2020г. от 14:00 часа, се проведе заседание на комисията.

В работата на заседанието взеха участие:
1. Станимир Андонов – Председател;
2. Желязко Иванов – член;
3. Димитринка Господинова – член.

На заседанието присъстваха :
1. Георги Пинелов – Председател на Общинския съвет;
2. Тихомир Янакиев – Кмет на Община Созопол;
3. Румен Кисьов – зам.-кмет на Община Созопол;
4. Общински съветници;
5. Служители от Общинска администрация;

Комисията разгледа и се произнесе по следните докладни записки:

1. Докладна записка с вх. №173/27.02.2020г от Илиян Стефанов – общински съветник към Общински съвет Созопол
Относно: Удостояването на гражданин за изключителни заслуги към Община Созопол със званието „Почетен гражданин“

След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 3 гласа;
Против: няма ;
Въздържали се : няма.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладнатa.
Г.Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по дакладната?
И.Стефанов: Колеги, искам да ви запозная с докладната, която съм входирал и мотивите за моето предложение. Става въпрос за много известен и уважаван спортист и спортен деятел Руси Петров.Той има много успехи в свободната борба- национални и муждународни, с които е прославил страната. Създала много спортни центрове на територията на нашата община, където децата се занимават с този спорт. Руси Петров е добър пример за всички деца и всички жители на общината. Той е достоен човек и успешен кмет на с. Крушевец.За това предлагам да го уважим и да му присъдим званието "Почетен гражданин на град Созопол".
Г.Пинелов: Колеги, имате ли други въпроси и коментари? Няма. Моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 ЦВЕТАН ИВАНОВ За
3 ИЛИЯН СТЕФАНОВ За
4 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ За
5 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
6 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
7 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
8 МИЛЕНА ЖЕЛЕВА За
9 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
10 СТАМАТ СТАМАТОВ За
11 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
12 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
13 АНЕТА ФИЛИПОВА За
14 СТАНИМИР АНДОНОВ За
15 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За
16 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 96
1. Общински съвет Созопол на основание чл.21 ал.1 т.22 от ЗМСМА, удостоява със званието „Почетен гражданин на град Созопол“ г-н Руси Петров Петров.


Ст. Андонов: Комисията разгледа Докладна записка с вх. №192/28.02.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Анализ, изводи и предложения, свързани с управлението на недвижимата общинска собственост, градоустройството и строителството за предходния период на управление на Община Созопол 2009г. - 2019г.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 3 гласа;
Против: няма ;
Въздържали се : няма,
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладнатa.
Г.Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната?
К.Германова: Името на докладната е анализ, но не виждам компетентно лице, което да го изготви, не разбирам какъв е този анализ- икономически, статистически или друг,не виждам данни , а само някакви приложения с документи и стигам до заключение, че това е политически анализ. И затова мисля, че общинския съвет не може да приеме нещо, което не разбира. Освен това от нас се иска да делегираме права на кмета да уведоми компетентните органи, но мисля, че всеки има право да уведоми тези органи при наличие на данни за нарушения.
Не съм съгласна с един абзац от анализа в който се казва, че общинския съвет е вземал решения при доминиращо мнозинство.Направих изчисления за последния мандат, от които е видно, че 80% от всичките решения за продажба на общински имоти са гласувани единодушно 4за" и от общинските съветници от ПП БСП, 14% са гласувани с един или повече"против" и "въздържали се" и то не само от ПП БСП, има такива и от ПП ГЕРБ. Само 6% от всички гласували са повече от един "против" или "въздържал се". Докладни, свързани с концесии на язовири и продажба на общински жилища са със 100 гласували "за". Оценките за продажба на общински имоти са гласувани на 100% единодушно "за", включително и вие, г-н кмете. Г-н кмете, ще ви моля да се извините на предходния общински съвет и на общинските съветници, които са гласували "за", а вие ги упреквате в този анализ. /Допълнение с Решение от 13.04.2020 г./: „Уважаеми г-н кмете, уважаеми колеги, това е една докладна, по която искам да взема отношение по няколко въпроса. Името на докладната е относно анализ, аз обаче не виждам компетентно лице, което е изготвила този анализ. Не виждам този анализ какъв е- икономически, статистически, финансов, юридически, какво цели, какви са резултатите и какъв е точно анализа, защото не виждам и някакви и някакви данни от този анализ. Просто пуснати няколко приложения, които са копирана информация от предходен период и стигам да заключението, че това е един политически анализ с изцяло популистки привкус. И в този смисъл първата точка като решение, която е предложена от вас, г-н кмете, е да приемем така предоставения анализ, мисля че общинския съвет не е този, който да приеме нещо, всъщност не можем да разберем какво е. Втората точка, второто нещо, на което искам да обърна внимание, вие г-н кмете предлагате да ви делегираме права да предприемете необходимите законови действия за уведомяване на компетентните органи и институции. Аз мисля, а съм и сигурна, че всички тука в залата, ще се съгласят с мене, че всеки един гражданин, всяко една институция, всеки един кмет, председател, общински съветник е в правото си тогава, когато има съмнения за някакви нарушения, да сезира компетентните органи и да носи тази си своя отговорност, за това че е сезирал тези органи. Не мисля, че общинския съвет, в предвид непредоставени данни, може да бъде обвинител за една цяла общинска администрация, която част все още работи в сегашната общинска администрация, нищо лошо няма, напротив, браво. И на трето място, искам и така не на последно, едно изключително неприятно впечатление остана в мен от един абзац, че даже и втора част от едно изречение и ще зачета: “ За още по- голямо съжаление трябва да се отбележи одобряването на проектите за решения за разпоредителни действия с имоти от общинския съвет на град Созопол с доминиращо мнозинство от една определена партия“. Г-н кмете, обиждате цяла институция, обиждате цял общински съвет и със следващото изречение, в един по нататъшен абзац: „При одобрението на общинския съвет, в нечий личен интерес“, и ще се аргументирам, защото казвам и ще помоля за вашето извинение към общинския съвет от предходния мандат. Опитах се и направих така набързо за последния мандат няколко изчисления, набързо, защото нямах физическа възможност, периодът беше много кратък. Оказа се, че предходния мандат, за целите 4 години, Общински съвет Созопол е гласувал много докладни за разпоредителни сделки, било то продажба, чрез търг, било прекратяване на съсобственост, било концесии на язовири, било продажба на общински жилища, било отстъпено право на строеж. И знаете ли какво се получи от моите изчисления- 86% от всички тези решения са с единодушно „за“ гласувани и това единодушно „за“, г-н кмете, е и от групата на ПП БСП, единодушно и от вас, г-н Кмете. Колеги, вие от доминиращата група ли сте, или сте работили в нечий личен интерес. 14% от гласуваните решения са с 1 или повече „против“ и „въздържал се“ и то не само и единствено от хората на ПП БСП. Там има гласували „против“ и „въздържал се“ и от групата на ПП ГЕРБ, и това е нормално да е така, защото тука всеки един от нас гласува по съвест и е сметнал, че не е съгласен с дадена продажба или предоставяне на общинско имущество. Само 6% от всички гласували са повече от 1 „против“ и „въздържал се“, 6 процента, г-н кмете, това ли е доминиращата група. Направих си труда да погледна отделно всяко абсолютно гласуване на продажби на общински жилища, са 100 процента единодушно „за“, включително и вие, г-н кмете. Всички решения, които са за оценка на имоти, които коментирате, че са изключително занижени, са гласувани на 100 процента „за“ единодушно, включително и вие, г-н кмете. И искам да ви попитам господа общински съветници от предходния мандат дали, в момента сте общински съветници, дали сте кметове, зам. кметове, вие смятате ли се в тази доминираща група, която е гласувала единствено и само в личен интерес, ако е така, ще ви кажа къде е офиса на ПП ГЕРБ, може да си подадете по едно заявление. Така че г-н кмете, ще ви помоля да се извините на институцията Общински съвет и на всички тези общински съветници, които са сметнали, че тогава е трябвало да гласуват „за“, а вие в момента ги упреквате. Извинете се и на себе си, благодаря.”
Т.Янакиев: Анализът е направен за периода 2009- 2019 г., а не само за 2017, 2018 г., както визирахте. Аз самият съм подкрепял определени сделки.Анализът обхваща решения от този период и не вменява вина на общинския съвет, информира го. През този мандат също ще бъдат продавани общински земи, въпросът е да бъде направено целесъобразно и по цени, за които да няма съмнение за вмешателство в образумане на оценките им. Няма да ви се извинявам. Вие сте в правота да не го гласувате и да правите своя коментар.
К.Германова: Ако имате съмнения, че оценките не са направени както трябва, има си институции да ги сезирате. В този анализ има обида към общинския съвет- "осъществяването може да се определи като организирано действие на един ръководител и изпълнители от администрацията, доброволно, или принудително, в подредена схема, при одобрението на общинския съвет в нечий личен интерес".
Вие обвинявате и себе си, защото и вие сте гласували "за" тези докладни. Ако имате съмнения за нередности, сигнализирайте компетентните органи. /Допълнение с Решение от 13.04.2020 г.: „Г-н кмете, казахте целесъобразност. Вие тогава също сте решили, че е целесъобразно, защото ние сме се доверили на оценките на оценителя. Ако имате някакви съмнения, че този оценител не е направил оценките, както трябва, има си институции да ги сезирате, но не мисля, че общинския съвет е този, който трябва да вземе решение за нещо, с което не е запознат в детайли. Ние нямаме никаква детайлност, с която тука да сме запознати, в този анализ, първо. И второ ,,това което коментирате, че мен най- вече ме обиди фактът, че този анализ, в него, вътре, в тази докладна по-точно упоменато обида към общинския съвет. Как, г-н кмете, кое е обида? Аз не съм съгласна, че Общинския съвет е одобрявал от доминиращо мнозинство. И пак казвам, извинявайте,  ще зачета цялото изречение: “А осъществяването може да се определи като организирано действие на един ръководител и изпълнители от администрацията, вербално или принудително, в подредена схема, при одобрението на Общинския съвет в нечий личен интерес“. Извинявайте, но вие не сте човекът, който да ме обвинявате, дали съм гласувала аз в личен интерес, но вие обвинявате и самия себе си, защото вие също сте гласували „за“ тезиш докладни. Това се опитвах да ви кажа. Да само за последния мандат е, но съм сигурна, че ако вляза и в предния мандат и там нещата ще са по същия начин в процентно съотношение. Искам да ме разберете правилно, това което коментирам в момента не е анализа. Аз не мога да го коментирам дали е така, или не, не мога да коментирам дали има нарушения или не, защото не съм запозната с детайлите. Аз г-н кмете като вас бях общински съветник без значение дали съм била председател, или не. Бях общински съветник и не съм работила в общинска администрация. Толкова колкото вие знаехте, толкова знам и аз. Не, не се подсмихвайте, така е, защото съм сигурна, че г-н Пинелов не знае какво става в общинска администрация и е нормално, общинска администрация си е съвсем друга организация. Говоря затова, че не може просто така да се споменава общинския съвет и да се обвинява. И пак казвам, нямам никакви претенции към това, дали анализът е правилен, или не. Първо, защото нямам достатъчно информация да го направя и второ не мисля, че ние сме органът, който да търси това. Има си достатъчно институции- финансов контрол, сметна палата и кой ли не още е прокуратурата, и така.  Никакъв не ви е проблема, като имате информация, че има някакви нередности, описват се нередностите и се пращат в компетентните органи, но ние не сме този орган, който да каже има ли, или няма. Аз не мога да поема отговорност да обвиня хора, за които нямам информация какво се е случвало и съм сигурна, че и всички колеги ще се съгласят с мене, няма как да обвиним определени хора, без да имаме право и без да сме хората, които знаем какво се е случило, благодаря.”
С.Лулева: Вие г-н кмете, трябва да оттеглите тази докладна. Г-н Кисьов как прецени, че имотите са продавани без скици. И какъв е смисълът от тези цифри? Жилищата са продадени съгласно общинската наредба. Относно оценителите всички общини в бургаска област работеха с един и същ оценител. Знам , защото съм работила в общинска администрация. Правени са много проверки през годините, прокуратурата е изземвала тази документация. Не мога да разбера нищо от този анализ. Намесвате службата по земеделие и областна управа, излиза че сме влияели на тези институции. 
/Допълнение с Решение от 23.06.2020 г./ Аз пък искам да коментирам този анализ. За мене г-н кмете, трябва да си оттеглите тази докладна записка. Ще ви кажа защо.
Първото което е, ще говоря от това, че аз съм била в тази администрация и съм работила точно в общинска собственост. След това съм била общински съветник и съм била председател на комисията по общинска собственост. Смело мога да твърдя, че разбирам материята, смело твърдя, че знам как се работи и какво се прави.
Второто, което е, извинявайте г-н Кисьов, как преценихте, че сме продавали имоти без скици. Кой ви го каза на вас това нещо. Без скици. Това е абсолютно некореспондира с истината написана в тази докладна записка. Сега ще ви го прочета. Секунда само. Ставаше въпрос за кв.53 Само да намеря абзаца. Съжалявам, че не съм си го подчертала. Но във връзка с продажбата на кв.53 цитирате, че дори са се продавали без скици. Вътре е написано. След малко ще ви го намеря. Нека да се доизкажа и ще ви го намеря точно абзаца. Да. Относно във връзка с тези скици, другото което е. Какво ми цитирате актовете? Актовете, които са съставени през годините, с каква цел ми го правите това нещо?
Наясно ли сет защо през 2016 са 824? Въобще наясно ли сте какво е това нещо? Акта за общинска собственост, това е документа за собственост, дали ще бъде на община, държава или каквато и да е било институция, дали било то частна или публична. Какъв е смисълът на тези цифри, които ни представяте. Още продължава да се актува, защото общината за да придобие каквато и да е било собственост , тя трябва да го актува. Наясно ли сте за процедурата как се актува? Актува се първо със скица, след това този акт се носи в службата по вписвания и се вписва отново със скица.
Относно социалните жилища, не социалните жилища, а жилищата, които са продадени. Наясно ли сте как са продадени? Съгласно наредбата и право на собственост можеха да придобият хората, които са живеели в тези жилища. Какво значи цената е била занижена? Ми това са социални жилища. И ние ги продадохме на хора, които живеят там.
Относно оценките. Ами г-н Кисьов, много дълго време всичките общини на територията на Бургаска област работеха с един единствен оценител- "Бургасинвест", в който участваха всичките общини. След което се даде право общината да си избира оценител. Между прочем и апропо, тези продажби, които в момента ни вкарвате в Атия, оценките са правени от същия оценител. Ами за какво говориме тогава? Ние говориме за нещо, вие говорите за нещо, за оценки, за вмешателство в работата на лицензиран оценител. И то, внимавайте, това е лицензиран оценител, който е предоставил цялата документация, представил е оценка, всичко е комплектовано и ние сме гласували тези оценки. Оценките са със сравнителен анализ. Никой лицензиран оценител, участник в Камарата на оценителите няма да направи завишена оценка. Другото, което е, ще ви кажа, защото мисля, че не сте наясно. Говоря директно към вас защото ние тука нали, сме били дълго време, дали в администрацията, дали в общинския съвет. Знаете ли колко прокурорски проверки въобще са правени на всичките тези продажби. Щото аз знам и съм била служител, когато прокуратурата ни е изземвала всичките папки. В продължение на месец са се проверявали всичките сделки и те седят там в 38-ма стая. Г-жа Георгиева може да ви каже също. Аз даже се учудвам, че тя го е съгласувала тва нещо, при положение,че всичките процедури за търг или конкурс са изготвяни именно от вас, г-жо Георгиева. Значи вие сте ги правили без изискуемите документи, с оценки които са били крайно занижени. Не мога да разбера нищо. От този анализ аз не мога да разбера нищо, за какво е, как е. Това е видимо продажби за 1 лев. Кога? Ми що не си купихме всичките имоти за 1 лев. Аз съм била там и не съм видяла нито продажба за 1 лев. Много ви се моля, мисля че тука има нещо, някакво грешка в този анализ. Оттеглете тази докладна.
Още повече, че тука виждам и още нещо. Намесвате институция, която няма нищо общо с общината, службата по земеделие и областния управител. Значи ние обвиняваме оценителите, обвиняваме областна управа, обвиняваме службата по земеделие. Общо взето ние сме влияели на абсолютно всички институции. Ама те са отделни институции. Мисля, че трябва да се преповерят всичките цитирани неща. И ще се съгласите с мене,че малко пресилено в момента да гласуваме този анализ. Коригирайте, проверете пак отново нещата. За мене тази докладна наистина трябва да бъде оттеглена.
Още мога много да говоря по темата. Няма нужда според мене. След малко ще намеря абзаца със скицата и специално ще цитирам за г-н Кисьов

П.Рейзи: С този анализ правите популизъм, така както се опитахте да направите с онази докладна за семейството с пострадалото дете. Ако има данни за нарушения, изпратете ги на компетентните органи и понесете отговорност за това.
При мен като кмет всяка една докладна е била с оценка от оценител, нищо не съм правил, без да се съобразя със законите. Тази докладна само даде храна на медиите, които пишат, че едва ли не Рейзи е крадец.
Малко след тази докладна, има докладни за продажба на общински имоти, а като бяхте опозиция казвахте че сте против продажбата, а сега ги предлагате.Как да подкрепим тези продажби, като след време някой ще каже мнозинството е манипулирано да свърши работата на някой от с. Атия, защото по време на изборите вървяхте и обещавахте на тези хора да им продадете тези имоти. А г-н Кисяво да излезе и да каже, че няма продажба по 1 лев на декар, а продажбата е по 1 лев на кв. метър.
Р.Кисьов: Никъде в докладната няма думата "обвинение" Има анализ, синтез, изводи и направени заключения. Това е анализ за минал период, в който са се случвали и хубави и лоши неща, боравил съм с фактология, предоставена ми от общинските служители, голяма част от които са работили в администрацията, когато сте били кмет. Тази докладна мина през комисия и никой не зададе въпроси.
П.Рейзи: Не задаваме въпроси на комисиите, защото преди общинските съветници от БСП задаваха въпроси на комисиите, ние им отговаряхме и после на сесията пак задаваха същите въпроси и ни беше омръзнало.
Р.Кисьов: Никой не обвинява никого, вие реагирате като "Гузен , негонен бяга". В приложенията има списък на физически и юридически лица, стойности на покупката и др. Заповед на кмета за отреждане на кв. 53 за социално слаби семейства и строителство с определени размери, както и какво реално се е случило. Всичко е описано и документирано с факти в приложенията към докладната. Няма обвинения срещу нкого- общински съвет, кмет или администрация. Този анализ има за цел да се види какво е било и на базата на това, новото управление да планира своята програма и своите действия. Например къде са отишли тези липсващи 5,5 млн. лв., а така също и още 22 млн. лв. взети като кредит. И всичко това в анализа е само една малка част от това, което вие като кмет сте извършили.
С.Лулева: Квартал 53 беше пренадзначен за социално слаби, но цените на ОПС, изработени от лицензиран оценител бяха много високи и хората не можеха да си ги купят и се премина към продажбата им на явен търг на цени на пазарна стойност. /Допълнение с Решение от 23.06.2020 г./ Относно кв.53, във връзка с фактологията, за да ви запозная защо не са построили къщички и социални жилища. Защото оценките бяха прекалено високи. Хората са социално слаби и нямаха възможност да платят тези високи цени за отстъпено право на строеж. Моля Галя Георгиева да потвърди или да отрече, дали е било така. Целият 53 квартал беше направен точно да се раздаде за отстъпено право на строеж. Паралелно с него разработвахме тогава и Равадиново. Между другото и г-жа Хльостарова. Не. Не беше ли тогава там. Така, съжалявам, извинявай. Значи и в Равадиново и в Созопол се вървеше в посока да се намери място и тези всичките хора, които са жилищнонуждаещи се, да им бъдат предоставени места, на които, отстъпено право на строеж, на които да строят След което, обаче лицензираният оценител, пак подчертавам, с когото продължавате да работите и не само с него, да. Но и тогава не се работеше само с него. Никога не се е работило само с един оценител, с няколко оценителя се е работило. Както и да е, няма значение това. Така, оценките бяха толкова високи, че беше непосилно за хората да си купят отстъпено право на строеж, защото това е само едно отстъпено право на строеж, нищо повече. Не е покупка на земя. Тогава се пристъпи към продаването на тези обособени имоти на явен, пак повтарям на явен търг. Явен търг на цени, които бяха на пазарна стойност със сравнителна характеристика и на пазарна стойност. Това, че някой е купил имота за 100 хиляди или за 200 хиляди, построил е сграда на 8 етажа, не 8, на 6 етажа, в която има 30 апартамента. Но той вече ги е построил,продал на тогавашните цени и се е получила някаква печалба. Извинявайте, ама ние какво сме сега тука? Някой си е купил место, построил го, направил е апартаменти и ги е продал и ние сега правиме анализ, че четири парцела са на цената на половин апартамент. Ми те и на "Буджака" си продадохме земите, созополчани за по 10-12 евро. Построиха едни хубави сгради и ги продадоха след това за по 1000 и започнаха да си скубят косите" Ох сега, ми ние взехме 20 хиляди долара, а те сега вземаха милиони като построиха. Ами така ли е, г-н Янакиев? Можем ли сега да търсим някакви......
К.Германова: Няма думата" обвинение", но прозира обвинение към общинския съвет. /Допълнение с Решение от 13.04.2020 г./: „Аз също само с две думи, аз искам да коментирам, да, няма думата обвинявам, но прозира обвинението към общинския съвет. Макар и да сте били от 2008, 2002-ра ли, казахте тука в Созопол, г-н Кисьов, 12-та ли, аз не съм  ви видяла на нито едно заседание на общинския съвет. Да бяхте влязли, да погледнете протоколите как и по какъв начин са взимани решенията. Не случайно си направих труда да изкарам тези цифри и да кажа с какъв процент единодушно са вземани тези решения, в които обвинявате Общински съвет- Созопол само от доминираща група. Така че, да, обвинявате и нямате право.” 

С.Лулева: /Допълнение с Решение от 23.06.2020 г./
Аз отново се обръщам. Няма смисъл да си говориме какво е било, какво е можело да бъде. Това е нещо, което е минало, бешело, свършило. Няма смисъл да повтаряме какво е можело общината да получи и какво не е можело. Ми то и на Свети Тома общината имаше, ама както и да е. Няма значение.
Аз пак отново предлагам тази докладна записка да бъде оттеглена. И ще ви кажа защо. Вие преди малко казахте " Аз не обвинявам никого". Не, напротив, г-н Кисьов. Обвинявате и ще ви прочета изречението, което сте написали: " ...... доброволно или принудително по подредена схема, по подредена схема, при одобрението на общинския съвет в нечий личен интерес. Предлагам докладната да бъде оттеглена.
Т.Янакиев: Не очаквах чак такава емоционалност да предизвика в дишите на част от вас. Прави сте, че можех да сезирам институциите без да внасям докладна и аз го направих. Да не си мислите, че кмета не иска да носи отговорност. Ще оттегля докладната, ще я вкарам във вид много по- подробен, ще ви представя много интересни неща.
Г-н председател, оттеглям докладната.
Г.Пинелов: Давам 5 минути почивка.
Г.Пинелов: Колеги, продължаваме със следващите докладни. Докладва г-н Андонов.
Ст. Андонов: Комисията разгледа Докладна записка с вх. №210/04.03.2020г от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение „За по-чисто Черно море“ по покана за подбор на проектни предложения „Малка грантова схема за мерки за намаляване на морските отпадъци“ програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансов механизъм на ЕИП за 2014 – 2021г.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 3 гласа;
Против: няма ;
Въздържали се : няма,
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладнатa.

Г.Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната.
П.Рейзи: За какво става въпрос, какво ще се прави по този проект?
Т.Янакиев: За почистване на морското дъно на пристанището, като грантовата схема е на 100 % финансиране. Проектът се изпълнява със швейцарски партньор.
Г.Пинелов: Колеги, други въпроси и коментари по докладната. Няма. Моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 ЦВЕТАН ИВАНОВ За
3 ИЛИЯН СТЕФАНОВ
4 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ За
5 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
6 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
7 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
8 МИЛЕНА ЖЕЛЕВА За
9 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
10 СТАМАТ СТАМАТОВ За
11 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
12 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
13 АНЕТА ФИЛИПОВА За
14 СТАНИМИР АНДОНОВ За
15 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За
16 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 97

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 19 от ЗМСМА Общински съвет Созопол:
1. Възлага и делегира права на Кмета на Община Созопол да подготви проектно предложение „За по-чисто Черно море“ по покана за подбор на проектни предложения „Малка грантова схема за мерки за намаляване на морските отпадъци“ програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансов механизъм на ЕИП за 2014 – 2021г.
2. Да сключи споразумение за партньорство с цел изпълнение на проектните дейности
3. Декларира, че дейностите, включени в проекта, съответстват на приоритетите на Общинския план за развитие на Община Созопол.

 

Ст. Андонов: Комисията разгледа Докладна записка с вх. №214/05.03.2020г. от Георги Леонидов Пинелов – Председател на Общински съвет - Созопол,Относно: Промяна в съставите на постоянните комисии към Общински съвет Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 3 гласа;
Против: няма ;
Въздържали се : няма.
Комисията предлага на Общински съвет да направим съответните предложения и да пристъпим към гласуване на предложенията по съответните позиции.
Г.Пинелов: Колеги, предвид напускането на Тодор Дамянов е необходимо да изберем член на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби. Моля за вашите предложения.
Д.Господинова: Предлагам за член на комисията Анета Филипова.
Г-Пинелов: Колеги, други предложения2 Няма. Моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 ЦВЕТАН ИВАНОВ За
3 ИЛИЯН СТЕФАНОВ
4 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ За
5 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
6 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
7 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
8 МИЛЕНА ЖЕЛЕВА За
9 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
10 СТАМАТ СТАМАТОВ За
11 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
12 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
13 АНЕТА ФИЛИПОВА За
14 СТАНИМИР АНДОНОВ За
15 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За
16 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Г.Пинелов: Колеги, моля за предложение за член на Комисия по финанси и бюджет, международни проекти и програми.
Ст. Николова: Предлагам за член на комисията Милена Желева.
Г.Пинелов: Колеги, други предложения. Няма. Моля да гласуваме така направеното предложение
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 ЦВЕТАН ИВАНОВ За
3 ИЛИЯН СТЕФАНОВ
4 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ За
5 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
6 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
7 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
8 МИЛЕНА ЖЕЛЕВА За
9 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
10 СТАМАТ СТАМАТОВ За
11 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
12 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
13 АНЕТА ФИЛИПОВА За
14 СТАНИМИР АНДОНОВ За
15 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За
16 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Г.Пинелов: Колеги, моля за предложение за председател на Комисия по финанси и бюджет, международни проекти и програми.
Ст. Андонов: Предлагам за председател Димитринка Господинова.
Г.Пинелов: Други предложения?
П.Рейзи: Предлагам за председател Красимира Германова
Г.Пинелов: Други предложения? Няма. Моля да гласуваме първото направено предложение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 ЦВЕТАН ИВАНОВ Против
3 ИЛИЯН СТЕФАНОВ
4 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ Против
5 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ Въздържал се
6 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ Въздържал се
7 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА Против
8 МИЛЕНА ЖЕЛЕВА За
9 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
10 СТАМАТ СТАМАТОВ За
11 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
12 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
13 АНЕТА ФИЛИПОВА За
14 СТАНИМИР АНДОНОВ За
15 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За
16 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА Въздържал се
Общо гласували: 15
За: 9
Против: 3
Въздържали се: 3

Г.Пинелов: Колеги, постъпило е заявление от Желязко Иванов за напускане на комисията по установяване на конфликт на интереси. Трябва да бъде избран член на комисията. Моля за предложения.
А.Николов: Предлагам ца член на комисията Милена Желева
Г.Пинелов: Други предложения. Няма. Моля да гласуваме така направеното предложение
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 ЦВЕТАН ИВАНОВ За
3 ИЛИЯН СТЕФАНОВ
4 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ За
5 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
6 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
7 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
8 МИЛЕНА ЖЕЛЕВА За
9 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
10 СТАМАТ СТАМАТОВ За
11 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
12 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
13 АНЕТА ФИЛИПОВА За
14 СТАНИМИР АНДОНОВ За
15 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За
16 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 98
1. Общински съвет – Созопол избира Анета Филипова за член на постоянната Комисия по Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби.
2. Общински съвет – Созопол избира Милена Желева за член на постоянната Комисия по Финансии и бюджет, международни проекти и програми .
3. Общински съвет – Созопол избира Димитринка Господинова за председател на постоянната Комисия по „Финансии и бюджет, международни проекти и програми“
4. Общински съвет – Созопол избира Милена Желева за член на постоянната Комисия по установяване на конфликт на интереси .


Ст. Андонов: Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №215/06.03.2020г. от Тодор Даманов Дамянов –зам.-кмет на Община Созопол,
Относно: Кандидатстване на Община Созопол, за финансиране от фонд „Социална закрила” към МТСП, гр. София за реализиране на проект за оборудване и/или обзавеждане на материалната база за предоставяне на социални услуги по Компонент 1 в социалната услуга ЦНСТДМУ, село Атия, общ. Созопол.
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 3 гласа;
Против: няма ;
Въздържали се : няма.
Комисията, предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладнатa.
Г.Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната.
К.Германова: За какво става въпрос?
Т.Дамянов: Имаме възможност да кандидатстваме по тази програма за оборудване и обзавеждане на дома в Атия, понеже обзавеждането е морално и материално амортизирано.Участието на общината е 10%, а сумата, за която кандидатстваме е 36 хиляди лв.
Г.Пинелов: Колеги, други въпроси и коментари. Няма. Моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 ЦВЕТАН ИВАНОВ За
3 ИЛИЯН СТЕФАНОВ
4 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ За
5 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
6 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
7 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
8 МИЛЕНА ЖЕЛЕВА За
9 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
10 СТАМАТ СТАМАТОВ За
11 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
12 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
13 АНЕТА ФИЛИПОВА За
14 СТАНИМИР АНДОНОВ За
15 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За
16 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 99
На основание чл. 21, ал.1, т.8, т. 10 и ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет Созопол:
4. Дава съгласие ЦНСТДМУ с. Атия да кандидатства с проектно предложение пред Фонд „Социална закрила” към МТСП за оборудване и/или обзавеждане на материалната база за предоставяне на социални услуги по Компонент 1 в социалната услуга ЦНСТДМУ, село Атия, общ. Созопол
5. Упълномощава Кмета на Община Созопол да подписва всички документи, свързани с изпълнението и управлението на проекта, посочен в т.1 от настоящото решение.
6. Гарантира осигуряването на средства за съфинансиране по време на изпълнението на проекта, в размер на 3 600,00лв.

 

Г.Пинелов: Преминаваме към втора точка от дневния ред Доклад на Комисия по финанси и бюджет, международни проекти и програми, във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на петото редовно заседание. Аз ще докладвам.
. На 09.03.2020 г. 14.15 ч., се проведе заседание на комисията по „Финанси и бюджет международни проекти и програми” в състав:
1. Димитринка Господинова -член;
2. Станимир Андонов – член;
3. Цветелин Георгиев - член;
4. Красимира Германова – член.

На заседанието присъстваха :
1.Тихомир Янакиев – Кмет на Община Созопол;
2. Румен Кисьов- зам.–кмет на Община Созопол;
3. Общински съветници;
4. Служители от Общинска администрация.


Комисията разгледа и обсъди Докладна записка с вх. №167/26.02.2020г от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Издаване на два броя Запис на заповед във връзка с изпълнение на Договор №BG06RDNP001-7.007-0075-C01/14.05.2019г. проект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в УПИ I, кв. 70 по плана на гр. Созопол, община Созопол”
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
За: 4 гласа;
Против: няма ;
Въздържали се : няма,
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладнатa.
Колеги, имате ли въпроси и коментари. Няма. Моля да гласувате предложението за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 ЦВЕТАН ИВАНОВ За
3 ИЛИЯН СТЕФАНОВ
4 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ За
5 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
6 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
7 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
8 МИЛЕНА ЖЕЛЕВА За
9 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
10 СТАМАТ СТАМАТОВ За
11 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
12 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
13 АНЕТА ФИЛИПОВА За
14 СТАНИМИР АНДОНОВ За
15 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За
16 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 100

На основание: чл.21, ал.1, т.10 и т.24, и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и във връзка с Договор №BG06RDNP001-7.007-0075-C01/14.05.2019г. проект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в УПИ I, кв. 70 по плана на гр. Созопол, община Созопол”, Общински съвет Созопол
1. Упълномощава Кмета на Община Созопол да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие" – Разплащателна агенция в размер на 44 472,89лв. /четиридесет и четири хиляди четиристотин седемдесет и два лв. и 89ст./ за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-7.007-0075-C01/14.05.2019г. проект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в УПИ I, кв. 70 по плана на гр. Созопол, община Созопол”
2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие" – Разплащателна агенция в размер на 8 894,58лв. /осем хиляди осемстотин деветдесет и четири лв. и 58ст./ за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане на ДДС по Заявен аванс по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-7.007-0075-C01/14.05.2019г. проект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в УПИ I, кв. 70 по плана на гр. Созопол, община Созопол”.
3. Настоящият Запис на заповед по т.1 и т.2 е платим на предявяване в срок до 6 (шест) месеца след изтичане на срока за изпълнение на инвестицията/ дейностите, определен в Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-7.007-0075-C01/14.05.2019г. проект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в УПИ I, кв. 70 по плана на гр. Созопол, община Созопол” .
4. Възлага на Кмета на Община Созопол да подготви и подаде Заявки за аванс по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-7.007-0075-C01/14.05.2019г. проект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в УПИ I, кв. 70 по плана на гр. Созопол, община Созопол” .


Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №182/28.02.2020г. от Георги Леонидов Пинелов – Председател на Общински съвет - Созопол,
Относно: Актуализиране на откритата процедура за финансово оздравяване на Община Созопол, съгласно изискването на чл. 130д от Закона за публичните финанси /ЗПФ/
След обсъждане и гласуване, и с резултат от гласуването:
4 гласа – „ За”;
Против: няма ;
Въздържали се : няма.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладнатa.

Колеги, въпроси и коментари по докладната. Няма. Моля да гласуваме, така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 ЦВЕТАН ИВАНОВ За
3 ИЛИЯН СТЕФАНОВ
4 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ За
5 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
6 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
7 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
8 МИЛЕНА ЖЕЛЕВА За
9 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
10 СТАМАТ СТАМАТОВ За
11 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
12 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
13 АНЕТА ФИЛИПОВА За
14 СТАНИМИР АНДОНОВ За
15 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За
16 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 101

1. Общински съвет – Созопол актуализира откритата с Решение № 394/29.03.2019г. процедура за финансовото оздравяване на община Созопол, съгласно разпоредбите на Закона за публичните финанси.
2. Общински съвет – Созопол възлага на Кмета на Община Созопол да изготви нов план за финансово оздравяване в срок до 16. 04. 2020г. и да проведе публично му обсъждане с местната общност след изтичане на не по-малко от 15 дни от датата на публикуване на обявата за обсъждане и не повече от 20-дни от изготвянето му.
Обявата за публичното обсъждане да бъде публикувана в местния вестник „Созопол”, притурка на вестник „Черноморски фар” и на интернет страниците на Община Созопол и на Общински съвет Созопол в посочения по-горе срок.

 


Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №183/28.02.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Одобряване на средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2021-2023г. на Община Созопол .
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
4 гласа – „ За”;
Против: няма ;
Въздържали се : няма.

Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладнатa.
Колеги, въпроси и коментари по докладната. Няма. Моля да гласуваме, така направеното предложение за решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 ЦВЕТАН ИВАНОВ За
3 ИЛИЯН СТЕФАНОВ
4 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ За
5 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
6 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
7 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
8 МИЛЕНА ЖЕЛЕВА За
9 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
10 СТАМАТ СТАМАТОВ За
11 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
12 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
13 АНЕТА ФИЛИПОВА За
14 СТАНИМИР АНДОНОВ За
15 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За
16 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 102

1.Одобрява средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2021 - 2023г. на Община Созопол съгласно Приложение №8 - Іетап.

 

Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №188/28.02.2020г от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Даване на съгласие за дарение на гориво на ОД на МВР Бургас за нуждите на РУ Созопол
След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
4 гласа – „ За”;
Против: няма ;
Въздържали се : няма.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладнатa.

Колеги, въпроси и коментари по докладната. Няма. Моля да гласуваме, така направеното предложение за решение.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 ЦВЕТАН ИВАНОВ За
3 ИЛИЯН СТЕФАНОВ
4 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ За
5 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
6 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
7 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
8 МИЛЕНА ЖЕЛЕВА За
9 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
10 СТАМАТ СТАМАТОВ За
11 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
12 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
13 АНЕТА ФИЛИПОВА За
14 СТАНИМИР АНДОНОВ За
15 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За
16 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

 

Общински съвет Созопол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 103
1.На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното управление и местната администрация във връзка с чл.249, ал.9, т.1 от Закона за министерство на вътрешните работи дава съгласие община Созопол да дари на Областна дирекция на МВР Бургас за нуждите на Районно управлене – Созопол гориво, като общата стойност на дарението не надвишава 10 000 /десет хиляди/лева в рамките на бюджетната 2020г.

2.Възлага на Кмета на община Созопол да подпише договор за дарение на гориво с Областна дирекция на МВР Бургас.

 


Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №190/28.02.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Утвърждаване на ценоразпис, за продажба на дървесина от склад от категория „едра“.
Колеги, някакви въпроси или коментари?
След обсъждане и гласуване , с резултат от гласуването:
4 гласа – „ За”
Против: няма ;
Въздържали се : няма.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладнатa.
Колеги, въпроси и коментари по докладната.
П.Рейзи: Какво е накарало директора на горското стопанство да направи този ценоразпис, защото по мое наблюдение трупите гният в гората.
Т.Янакиев: Г-н Желев направи проучване за пазар на едра дървесина и на тази база разработи ценоразпис. Жителите на общината за първи път тази година си получиха дървата за огрев навреме. Дървата за огрев за тях са гарантирани.
Т. Дамянов: Дървесината, която е по- хубава да се продава по-скъпо и да не се хаби за огрев, това беше и другия мотив.
Г.Пинелов: Колеги,други въпроси и коментари по докладната. Няма. Моля да гласуваме, така направеното предложение за решение. Гласуването е обикновено.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

 

Общински съвет Созопол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 104
Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал.1, т. 8 и ал.2, чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.71, ал.5, т.3 и ал.6, т.1 от Наредба за условията и реда възлагането изпълнението на дейности в горските територии, държавна и общинска собственост утвърждава Ценоразпис за продажба на дървесина от склад от категория „едра“/трупи и ОЗМ/ и дърва с общ прогнозен обем и по цени съгласно Приложение 1

Ц Е Н О Р А З П И С
за предоставяне на услугата: Продажба на прогнозно количество добита дървесина от временен склад, по реда на чл. 71 ал. 1, т. 4 от НУРВИДГТДОСПДНГП

Категория дървесина/ сортименти
Дърв. вид
Количество
м3
лв/м3
минимални защитни цени
без ДДС
Продажба
Ред за възлагане

1 2 3 4 5 6
Чл. 71, ал. 1, т. 4 от Наредбата.
По ценоразпис;
Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
ЕДРА до 3 000.00
Трупи за бичене 2, 5м. /18-29 см. дб/цр 120, 00/75, 00
Трупи за бичене 2, 0 м. /18-29 см. дб/цр 120, 00/75, 00
Трупи за бичене 2, 5м. /над 30 см. дб/цр 120, 00/75, 00
Трупи за бичене 2, 0 м. /над 30 см. дб/цр 120, 00/75, 00
ОЗМ (дърва за цепене) дб/цр 60, 00
ДЪРВА
Дърва за огрев дб/цр 45, 00

 


Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №194/02.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Поправка на решение №83 от 12.02.2020г.

След обсъждане и гласуване, с резултат от гласуването:
4 гласа – „ За”;
Против: няма ;
Въздържали се : няма.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладнатa.

Колеги, въпроси и коментари по докладната. Няма. Моля да гласуваме, така направеното предложение за решение. Гласуването е обикновено.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 15
За: 12
Против: 1
Въздържали се: 2


Общински съвет Созопол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 105

1.Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА , чл.62 АПК, чл.34, ал.4 , чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.48, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост , приета от Общински Съвет-Созопол
2.Променя т.1.3 от решение № 83 от 12.02.2020г на Общински Съвет Созопол, като вместо „Лек автомобил VAZ 21051 1200S/ ВАЗ 21051 1200 С, с регистрационне номер А 8729 КС със стойност 804,00/осемстотин и четири лева/ , съгласно удостоверение №34132/08.01.2020г.“ да се чете „Лек автомобил VAZ 21051 1200S/ ВАЗ 21051 1200 С, с регистрационне номер А 8729 КС със стойност 840,00/осемстотин и четиридесет лева/ , съгласно удостоверение №34132/08.01.2020г.
3. Настоящето решение е неразделна част от решение № 83 от 12.02.2020г. на Общински Съвет Созопол.

Г.Пинелов: С това приключва доклада на Комисията по финанси.
Давам думата на председателя на Комисия по туризъм, стопанска политика и общинска собственост по точка трета от Дневния ред.
Ж.Иванов: Становище на Комисия по туризъм, стопанска политика и общинска собственост във връзка с входирани докладни записки.
На 09.03.2020г. от 14:30 часа, се проведе заседание на Комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост в състав:
1. Желязко Иванов – Председател
2. Андрей Николов
3. Стилияна Николова
4. Светлана Лулева

На заседанието присъстваха :
1. Георги Пинелов – Председател на Общинския съвет;
2. Тихомир Янакиев – Кмет на Община Созопол;
3. Румен Кисьов – зам.-кмет на Община Созопол;
4. Общински съветници;
5. Служители от Общинска администрация.

Комисията разгледа следните докладни записки :

Докладна записка с вх. №109/14.02.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот №134.128 по плана на новообразуваните имоти за зоната по §4 ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, община Созопол, област Бургас, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
След гласуване и с резултат от гласуването: За: 4 гласа, Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната

Г.Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната. Няма. Моля да гласуваме, така направеното предложение за решение.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 ЦВЕТАН ИВАНОВ Въздържал се
3 ИЛИЯН СТЕФАНОВ
4 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ Против
5 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ Въздържал се
6 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ Въздържал се
7 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
8 МИЛЕНА ЖЕЛЕВА За
9 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
10 СТАМАТ СТАМАТОВ За
11 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
12 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
13 АНЕТА ФИЛИПОВА За
14 СТАНИМИР АНДОНОВ За
15 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За
16 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА Въздържал се
Общо гласували: 15
За: 10
Против: 1
Въздържали се: 4


Общински съвет Созопол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 106

1.Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 8 /осем/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот №134.128 по плана на новообразуваните имоти на зоната по §4 ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, община Созопол, област Бургас, целият имот с площ от 694 кв.м., на стойност 160,00 лв. /сто и шестдесет лева/, обективирана в оценителен протокол №0003/04.02.2020г.
2.Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, и чл.38, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, одобрява лицата Т. П. Н., Р. Д. Н. и П. Д. Н., съгл. удостоверение за наследници изх.№94-01-10929/28.03.2019г., издадено от община Бургас да придобият право на собственост върху 8 /осем/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот №134.128 по плана на новообразуваните имоти на зоната по §4 ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, община Созопол, област Бургас, като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.

 

Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №110/14.02.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот №134.139 по плана на новообразуваните имоти за зоната по §4 ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, община Созопол, област Бургас, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ
След гласуване и с резултат от гласуването: За: 4 гласа, Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната

Г.Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната. Няма. Моля да гласуваме, така направеното предложение за решение.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 ЦВЕТАН ИВАНОВ Въздържал се
3 ИЛИЯН СТЕФАНОВ
4 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ Против
5 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ Въздържал се
6 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ Въздържал се
7 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА Въздържал се
8 МИЛЕНА ЖЕЛЕВА За
9 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
10 СТАМАТ СТАМАТОВ За
11 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
12 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
13 АНЕТА ФИЛИПОВА За
14 СТАНИМИР АНДОНОВ За
15 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За
16 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА Въздържал се
Общо гласували: 15
За: 9
Против: 1
Въздържали се: 5


Общински съвет Созопол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 107
1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 21 /двадесет и един/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот №134.139 по плана на новообразуваните имоти на зоната по §4 ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, община Созопол, област Бургас, целият имот с площ от 531 кв.м., на стойност 420,00 лв. /четиристотин и двадесет лева/, обективирана в оценителен протокол №0004/04.02.2020г.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, и чл.38, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, одобрява лицето Р.К. К. да придобие право на собственост върху 21 /двадесет и един/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот №134.139 по плана на новообразуваните имоти на зоната по §4 ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, община Созопол, област Бургас, като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.


Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №111/14.02.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Определяне на оценка на основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, за идеална част от новообразуван имот №134.158 по плана на новообразуваните имоти за зоната по §4 ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, община Созопол, област Бургас, с цел придобиване право на собственост на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ
След гласуване и с резултат от гласуването: За: 4 гласа, Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната

Г.Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната. Няма. Моля да гласуваме, така направеното предложение за решение.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 ЦВЕТАН ИВАНОВ Въздържал се
3 ИЛИЯН СТЕФАНОВ
4 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ Против
5 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ Въздържал се
6 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ Въздържал се
7 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА Въздържал се
8 МИЛЕНА ЖЕЛЕВА За
9 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
10 СТАМАТ СТАМАТОВ За
11 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
12 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
13 АНЕТА ФИЛИПОВА За
14 СТАНИМИР АНДОНОВ За
15 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За
16 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА Въздържал се
Общо гласували: 15
За: 9
Против: 1
Въздържали се: 5

 

Общински съвет Созопол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 108
1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.36 ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §31, ал.2, т.1 от ПЗР на ППЗСПЗЗ определя цена за закупуване на 6 /шест/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот №134.158 по плана на новообразуваните имоти на зоната по §4 ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, община Созопол, област Бургас, целият имот с площ от 733 кв.м., на стойност 120,00 лв. /сто и двадесет/, обективирана в оценителен протокол №0005/06.02.2020г.
2. Общински Съвет –Созопол, на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, и с чл.36 от Закона за собствеността, и чл.38, ал.1, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, одобрява лицето Н. К. Д. да придобие право на собственост върху 6 /шест/ кв.м.ид.ч. от новообразуван имот №134.158 по плана на новообразуваните имоти на зоната по §4 ЗСПЗЗ, землище с.Крушевец, община Созопол, област Бургас, като заплати в полза на Община Созопол стойността по т.1.


Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №193/02.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Предложение за включване на обект като общински от първостепенно значение към „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2020г.”, приета с Решение № 60/12.02.2020г.
След гласуване и с резултат от гласуването: За: 4 гласа, Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната

Г.Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната. Няма. Моля да гласуваме, така направеното предложение за решение.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 ЦВЕТАН ИВАНОВ За
3 ИЛИЯН СТЕФАНОВ
4 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ За
5 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ Въздържал се
6 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
7 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
8 МИЛЕНА ЖЕЛЕВА За
9 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
10 СТАМАТ СТАМАТОВ За
11 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
12 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
13 АНЕТА ФИЛИПОВА За
14 СТАНИМИР АНДОНОВ За
15 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За
16 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
Общо гласували: 15
За: 14
Против: 0
Въздържали се:1

 

Общински съвет Созопол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 109
Общински Съвет Созопол, на основание чл.21, ал.1 , т.8 ,т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.2 ЗМСМА и чл.8, ал.1 и ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва годишна програма за 2020, приета с Решение № 60/12.02.2020 в Раздел VІІІ „ОБЕКТИ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ”, с обект:
-а именно изграждане на нова водна камера към съществуващ НВ „Каваци“ V-3500m3 /представляващ част от ПИ с идентификатор 67800.40.119 и част от ПИ с идентификатор 67800.40.112/, като се образува нов УПИ I-40-180.

 

Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №195/02.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Атия, м-ст “Старо селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.484 с площ от 460 кв.м. По време на обсъждането на докладната в Комисията стана ясно, че има заявен интерес към тези имоти.
След гласуване и с резултат от гласуването: За: 4 гласа, Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната

Г.Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната.
К.Германова: Защо публичният търг е с тайно наддаване?
Г.Георгиева: Практиката през годините показва, че на търговете с явно наддаване се появяват лица, които изнудват участниците в търга.
П.Рейзи: Търгът трябва да е с явно наддаване, така ще се спечелят повече пари ако има няколко стъпки при наддаването.
Г.Георгиева: Избрали сме тази възможност, която предоставя закона, защото на търговете се появяват лица, които не влизат в залата, където се провежда търга, а стоят пред вратата и се договарят с участниците, което изключва каквито и да са стъпки по наддаване. И двата вида търгове са публични. Самата цена се предлага в затворен плик предния ден, така се изключва възможността за натиск върху участниците или договаряне.
С.Лулева:Кое налага тази продажба?
Т.Янакиев: Налага се от факта,че трябва да запълним хазната, за да можем да разплатим масрафите на г-н Рейзи.
Цветелин Георгиев: Не може ли големите имоти да се разделят на по-малки парцели, за да могат повече хора да закупят имот, защото хората които искат да закупят такива парцели коментират, че цената е висока.
След продажбата на тези имоти, ще се инвестират ли средства в инфраструктурата на селото?
Ст. Андонов: Аз съм против тези имоти да се продават, но това е начина да влязат пари в общинската хазна, защото дълговете са огромни. Затова смятам, че цените , на които продаваме трябва да са високи.
П.Рейзи: Предлагам имота да се продаде с явно наддаване
Г.Пинелов: Колеги, други предложения. Няма. Да гласуваме предложението на П.Рейзи
Общо гласували: 15
За: 9
Против: 2
Въздържали се:4

Г.Пинелов: Предложението не се приема. Моля да гласуваме решението, така както е по докладната.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 ЦВЕТАН ИВАНОВ Против
3 ИЛИЯН СТЕФАНОВ
4 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ Против
5 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ Въздържал се
6 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ Въздържал се
7 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА Въздържал се
8 МИЛЕНА ЖЕЛЕВА За
9 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
10 СТАМАТ СТАМАТОВ За
11 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
12 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
13 АНЕТА ФИЛИПОВА За
14 СТАНИМИР АНДОНОВ За
15 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За
16 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА Въздържал се
Общо гласували: 15
За: 9
Против: 2
Въздържали се: 4

 


Общински съвет Созопол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 110
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следният имот - частна общинска собственост, а именно поземлен имот с идентификатор 63015.506.484 с площ 460 кв.м./четиристотин и шестдесет квадратни метра/, находящ се в с.Атия м-ст.“Старо селище“ с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих съг. §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.“ номер по предходен план – 001484, при граници на имота: 63015.506.6 63015.506.580, 63015.506. 7, 63015.506.485,81178.40.375, 63015.506.5. актуван като частна общинска собственост с акт №3323/25.08.2015год.
2.На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява общата пазарната стойност на имота по т.1.1, възлизаща на 15 000,00лв. / петнадесет хиляди лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № №2019АО026/03.12.2019 от независим лицензиран оценител “ВАЛ АПРАЙС“ЕООД , приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

 


Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №196/02.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Атия, м-ст “Старо селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.279 с площ от 389 кв.м.
След гласуване и с резултат от гласуването: За: 4 гласа, Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната

Г.Пинелов: Колеги, въпроси и коментари?
П.Рейзи: Предлагам имота да се продаде с явно наддаване
Г.Пинелов: Колеги, други предложения. Няма. Да гласуваме предложението на П.Рейзи
Общо гласували: 15
За: 6
Против: 9
Въздържали се:0

Г.Пинелов: Предложението не се приема. Моля да гласуваме решението, така както е по докладната.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 ЦВЕТАН ИВАНОВ Против
3 ИЛИЯН СТЕФАНОВ
4 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ Против
5 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
6 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ Въздържал се
7 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА Въздържал се
8 МИЛЕНА ЖЕЛЕВА За
9 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
10 СТАМАТ СТАМАТОВ За
11 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
12 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
13 АНЕТА ФИЛИПОВА За
14 СТАНИМИР АНДОНОВ За
15 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За
16 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА Въздържал се
Общо гласували: 15
За: 10
Против: 2
Въздържали се: 3

 

Общински съвет Созопол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 111
.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следният имот - частна общинска собственост, а именно поземлен имот с идентификатор 63015.506.279 с площ 389 кв.м./триста осемдесет и девет квадратни метра/, находящ се в с.Атия м-ст.“Старо селище“ с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих съг. §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.“ номер по предходен план – 279, при граници на имота: 63015.506.277, 63015.506.281, 63015.506.280, 63015.506.278,63015.506.589. актуван като частна общинска собственост с акт №5032/10.08.2018год.
2.На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява общата пазарната стойност на имота по т.1.1, възлизаща на 14 100,00лв. / четиринадесет хиляди и сто лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № №2019АО018/02.12.2019 от независим лицензиран оценител “ВАЛ АПРАЙС“ЕООД , приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №197/02.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Атия, м-ст “Старо селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.311 с площ от 1 581 кв.м.
След гласуване и с резултат от гласуването: За: 4 гласа, Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната

Г.Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната?
С.Лулева: Има отразена постройка в този парцел. Тази скица е приложена към докладната. Актуална ли е?
Й.Петков: Приложени са две скици- едната отпреди 2 години, когато хората са заявили интерес и са кандидатствали за това място и втора скица, която е актуална към момента, извадена от Кадастъра.
К.Германова: Може да е била стара скицата, но щом е приложена към материалите за общинския съвет трябва да бъде вярна и актуална към настоящия момент, защото излиза, че общинския съвет е подведен. Моля докладната с грешната скица да бъде оттеглена.
С.Лулева: Ако има промени, то трябва общинските съветници да се информират предварително.
И.Хльостарова: Имаме две приложени скици, за да бъде пълна предоставената информация.
Цветелин Георгиев: Предлагам докладната да бъде оттеглена и парцела да бъде разделен на по-малки имоти.
Т.Янакиев: Оттеглям докладната

Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №198/02.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Атия, м-ст “Старо селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.447 с площ от 837 кв.м.
След гласуване и с резултат от гласуването: За: 4 гласа, Комисията предлага на общинския съвет да вземе решението така, както е по докладната.
Г.Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната?
П.Рейзи: Предлагам търга да се проведе с явно наддаване.
Г.Пинелов: Други предложения или коментари2 Няма. Моля да гласуваме така направеното предложение
Общо гласували: 15
За: 6
Против: 9
Въздържали се: 0

Г.Пинелов: Предложението не се приема. Моля да гласуваме предложението за решение по докладната
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 ЦВЕТАН ИВАНОВ Против
3 ИЛИЯН СТЕФАНОВ
4 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ Против
5 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
6 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ Въздържал се
7 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА Въздържал се
8 МИЛЕНА ЖЕЛЕВА За
9 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
10 СТАМАТ СТАМАТОВ За
11 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
12 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
13 АНЕТА ФИЛИПОВА За
14 СТАНИМИР АНДОНОВ За
15 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За
16 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА Въздържал се
Общо гласували: 15
За: 10
Против: 2
Въздържали се: 3

 


Общински съвет Созопол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 112
. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следният имот - частна общинска собственост, а именно поземлен имот с идентификатор 63015.506.447 с площ 837 кв.м./осемстотин тридесет и седем квадратни метра/, находящ се в с.Атия м-ст.“Старо селище“ с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих съг. §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ. “ номер по предходен план –001447 при граници на имота: 63015.506.62, 63015.506.592, 63015.506.404, 81178.40.365. актуван като частна общинска собственост с акт №3297/ 14.08.2015год.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява общата пазарната стойност на имота по т.1.1, възлизаща на 30 400,00лв. / тридесет хиляди и четиристотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № №2019АО025/03.12.2019 от независим лицензиран оценител “ВАЛ АПРАЙС“ЕООД , приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №199/02.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Атия, м-ст “Старо селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.440 с площ от 570 кв.м.
След гласуване и с резултат от гласуването: За: 4 гласа, Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Г.Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната?
П.Рейзи: Предлагам търга да се проведе с явно наддаване.
Г.Пинелов: Други предложения или коментари2 Няма. Моля да гласуваме така направеното предложение
Общо гласували: 15
За: 6
Против: 9
Въздържали се: 0

Г.Пинелов: Предложението не се приема. Моля да гласуваме предложението за решение по докладната
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 ЦВЕТАН ИВАНОВ Против
3 ИЛИЯН СТЕФАНОВ
4 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ Против
5 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
6 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ Въздържал се
7 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА Въздържал се
8 МИЛЕНА ЖЕЛЕВА За
9 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
10 СТАМАТ СТАМАТОВ За
11 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
12 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
13 АНЕТА ФИЛИПОВА За
14 СТАНИМИР АНДОНОВ За
15 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За
16 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА Въздържал се
Общо гласували: 15
За: 10
Против: 2
Въздържали се: 3

 

Общински съвет Созопол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 113

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следният имот - частна общинска собственост, а именно поземлен имот с идентификатор 63015.506.440 с площ 570 кв.м./петстотин и седемдесет квадратни метра/, находящ се в с.Атия м-ст.“Старо селище“ с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих съг. §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.“ номер по предходен план – 001440, при граници на имота: 63015.506.38, 63015.506.581, 63015.506.36, 63015.506.37 актуван като частна общинска собственост с акт № 5278/26.07.2019год.
2.На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява общата пазарната стойност на имота по т.1.1, възлизаща на 20 700,00лв. / двадесет хиляди и седемстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № №2019АО023/03.12.2019 от независим лицензиран оценител “ВАЛ АПРАЙС“ЕООД , приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

 

Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №200/02.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Атия, м-ст “Старо селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.435 с площ от 257 кв.м.
След гласуване и с резултат от гласуването: За: 4 гласа, Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната

Г.Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната?
Ц.Иванов: Предлагам търга да се проведе с явно наддаване.
Г.Пинелов: Други предложения или коментари2 Няма. Моля да гласуваме така направеното предложение
Общо гласували: 14
За: 5
Против: 9
Въздържали се: 0
Г.Пинелов: Предложението не се приема. Моля да гласуваме предложението за решение по докладната
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 ЦВЕТАН ИВАНОВ Против
3 ИЛИЯН СТЕФАНОВ
4 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ Против
5 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
6 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ Въздържал се
7 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА Въздържал се
8 МИЛЕНА ЖЕЛЕВА За
9 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
10 СТАМАТ СТАМАТОВ За
11 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
12 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
13 АНЕТА ФИЛИПОВА За
14 СТАНИМИР АНДОНОВ За
15 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За
16 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА
Общо гласували: 15
За: 10
Против: 2
Въздържали се: 2

 

Общински съвет Созопол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 114
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следният имот - частна общинска собственост а именно Поземлен имот с идентификатор 63015.506.4035 с площ 257 кв.м./двеста петдесет и седем квадратни метра/, находящ се в с.Атия м-ст.“Старо селище“ с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих съг. §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.“ номер по предходен план –001435, при граници на имота: 63015.506.436, 81178.40.362, 63015.506.490, 63015.506.19 актуван като частна общинска собственост с акт № 5277/26.07.2019год.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява общата пазарната стойност на имота по т.1.1, възлизаща на 8 400,00лв. / осем хиляди и четиристотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № №2019АО022/03.12.2019 от независим лицензиран оценител “ВАЛ АПРАЙС“ЕООД , приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

 

Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №201/02.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Атия, м-ст “Старо селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.507 с площ от 514 кв.м.
След гласуване и с резултат от гласуването: За: 4 гласа, Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната

Г.Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната?
Ц. Георгиев: Предлагам търга да се проведе с явно наддаване.
Г.Пинелов: Други предложения или коментари2 Няма. Моля да гласуваме така направеното предложение
Общо гласували: 14
За: 5
Против: 9
Въздържали се: 0
Г.Пинелов: Предложението не се приема. Моля да гласуваме предложението за решение по докладната
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 ЦВЕТАН ИВАНОВ Против
3 ИЛИЯН СТЕФАНОВ
4 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ Против
5 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
6 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ Въздържал се
7 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА Въздържал се
8 МИЛЕНА ЖЕЛЕВА За
9 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
10 СТАМАТ СТАМАТОВ За
11 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
12 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
13 АНЕТА ФИЛИПОВА За
14 СТАНИМИР АНДОНОВ За
15 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За
16 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА Въздържал се
Общо гласували: 15
За: 10
Против: 2
Въздържали се: 3


Общински съвет Созопол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 115
. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следният имот - частна общинска собственост,а именно поземлен имот с идентификатор 63015.506.507 с площ 514 кв.м./петстотин и четиринадесет квадратни метра/, находящ се в с.Атия м-ст.“Старо селище“ с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих съг. §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.“ номер по предходен план – 001507, при граници на имота: 63015.506.125, 63015.506.127, 63015.506.128, 63015.506.587,63015.506.122, 63015.506.121 актуван като частна общинска собственост с акт № 4797/09.10.2017год.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява общата пазарната стойност на имота по т.1.1, възлизаща на 18 700,00лв. / осемнадесет хиляди и седемстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № №2019АО027/03.12.2019 от независим лицензиран оценител “ВАЛ АПРАЙС“ЕООД , приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №202/02.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Атия, м-ст “Старо селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.329 с площ от 500 кв.м.
След гласуване и с резултат от гласуването: За: 4 гласа, Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната

Г.Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната?
П.Рейзи: Предлагам търга да се проведе с явно наддаване.
Г.Пинелов: Други предложения или коментари2 Няма. Моля да гласуваме така направеното предложение
Общо гласували: 15
За: 6
Против: 9
Въздържали се: 0

Г.Пинелов: Предложението не се приема. Моля да гласуваме предложението за решение по докладната
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 ЦВЕТАН ИВАНОВ Против
3 ИЛИЯН СТЕФАНОВ
4 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ Против
5 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
6 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ Въздържал се
7 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА Въздържал се
8 МИЛЕНА ЖЕЛЕВА За
9 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
10 СТАМАТ СТАМАТОВ За
11 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
12 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
13 АНЕТА ФИЛИПОВА За
14 СТАНИМИР АНДОНОВ За
15 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За
16 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА Въздържал се
Общо гласували: 15
За: 10
Против: 2
Въздържали се: 3


Общински съвет Созопол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 116
1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следният имот - частна общинска собственост, а именно поземлен имот с идентификатор 63015.506.329 с площ 500 кв.м./петстотин квадратни метра/, находящ се в с.Атия м-ст.“Старо селище“ с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих съг. §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.“ номер по предходен план – 1.329, при граници на имота: 63015.506.328 63015.506.571, 63015.506.597, 63015.506.330, 63015.506.472 актуван като частна общинска собственост с акт №4547/06.03.2017год..
2.На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява общата пазарната стойност на имота по т.1.1, възлизаща на 18 200,00лв. / осемнадесет хиляди идвеста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № №2019АО019/02.12.2019 от независим лицензиран оценител “ВАЛ АПРАЙС“ЕООД , приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №203/02.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Атия, м-ст “Старо селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.273 с площ от 416 кв.м.
След гласуване и с резултат от гласуването: За: 4 гласа, Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната

Г.Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната?
Ц.Георгиев: Предлагам търга да се проведе с явно наддаване.
Г.Пинелов: Други предложения или коментари2 Няма. Моля да гласуваме така направеното предложение
Общо гласували: 15
За: 6
Против: 9
Въздържали се: 0

Г.Пинелов: Предложението не се приема. Моля да гласуваме предложението за решение по докладната
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 ЦВЕТАН ИВАНОВ Против
3 ИЛИЯН СТЕФАНОВ
4 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ Против
5 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
6 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ Въздържал се
7 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА Въздържал се
8 МИЛЕНА ЖЕЛЕВА За
9 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
10 СТАМАТ СТАМАТОВ За
11 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
12 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
13 АНЕТА ФИЛИПОВА За
14 СТАНИМИР АНДОНОВ За
15 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За
16 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА Въздържал се
Общо гласували: 15
За: 10
Против: 2
Въздържали се: 3


Общински съвет Созопол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 117
1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следният имот - частна общинска собственост,а именно поземлен имот с идентификатор 63015.506.273 с площ 416 кв.м./четиристотин и шестнадесет квадратни метра/, находящ се в с.Атия м-ст.“Старо селище“ с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих съг. §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.“ номер по предходен план – 273, при граници на имота: 63015.506.282 63015.506.588, 63015.506.464, 63015.506.589,63015.506.274 актуван като частна общинска собственост с акт №4820/06.11.2017год.
2.На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява общата пазарната стойност на имота по т.1.1, възлизаща на 15 100,00лв. / петнадесет хиляди и сто лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № №2019АО017/02.12.2019 от независим лицензиран оценител “ВАЛ АПРАЙС“ЕООД , приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №204/02.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Атия, м-ст “Старо селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.404 с площ от 343 кв.м.
След гласуване и с резултат от гласуването: За: 4 гласа, Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната

Г.Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната?
П.Рейзи: Предлагам търга да се проведе с явно наддаване.
Г.Пинелов: Други предложения или коментари? Няма. Моля да гласуваме така направеното предложение
Общо гласували: 15
За: 6
Против: 9

Въздържали се: 0

Г.Пинелов: Предложението не се приема. Моля да гласуваме предложението за решение по докладната
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 ЦВЕТАН ИВАНОВ
3 ИЛИЯН СТЕФАНОВ
4 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ Против
5 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
6 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ Въздържал се
7 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА Въздържал се
8 МИЛЕНА ЖЕЛЕВА За
9 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
10 СТАМАТ СТАМАТОВ За
11 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
12 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
13 АНЕТА ФИЛИПОВА За
14 СТАНИМИР АНДОНОВ За
15 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За
16 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА Въздържал се
Общо гласували: 14
За: 10
Против: 1
Въздържали се: 3

 

Общински съвет Созопол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 118
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следният имот - частна общинска собственост, а именно поземлен имот с идентификатор
63015.506.404 с площ 343 кв.м./триста четиридесет и три квадратни метра/, находящ се в с.Атия м-ст.“Старо селище“ с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих съг. §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.“ номер по предходен план – 001404 при граници на имота: 63015.506.447, 63015.506.592, 63015.506.63, 81178.40.365 актуван като частна общинска собственост с акт № 3289/14.08.2015год.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява общата пазарната стойност на имота по т.1.1, възлизаща на 12 500,00лв. / дванадесет хиляди и петстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № №2019АО021/03.12.2019 от независим лицензиран оценител “ВАЛ АПРАЙС“ЕООД , приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №205/02.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Атия, м-ст “Старо селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.64 с площ от 144 кв.м.
След гласуване и с резултат от гласуването: За: 4 гласа, Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Г.Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната?
Ц.Георгиев: Предлагам търга да се проведе с явно наддаване.
Г.Пинелов: Други предложения или коментари? Няма. Моля да гласуваме така направеното предложение
Общо гласували: 14
За: 5
Против: 9
Въздържали се: 0

Г.Пинелов: Предложението не се приема. Моля да гласуваме предложението за решение по докладната
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 ЦВЕТАН ИВАНОВ
3 ИЛИЯН СТЕФАНОВ
4 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ Против
5 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
6 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ Въздържал се
7 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА Въздържал се
8 МИЛЕНА ЖЕЛЕВА За
9 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
10 СТАМАТ СТАМАТОВ За
11 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
12 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
13 АНЕТА ФИЛИПОВА За
14 СТАНИМИР АНДОНОВ За
15 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За
16 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА Въздържал се
Общо гласували: 14
За: 10
Против: 1
Въздържали се: 3


Общински съвет Созопол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 119

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следният имот - частна общинска собственост, а именно поземлен имот с идентификатор 63015.506.64 с площ 144 кв.м./сто четиридесет и четири квадратни метра/, находящ се в с.Атия м-ст.“Старо селище“ с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих съг. §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.“ номер по предходен план – 64 при граници на имота: 81178.40.365 ,63015.506.63, 63015.506.67, 63015.506.65, актуван като частна общинска собственост с акт №5276/26.07.2019год.
2.На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява общата пазарната стойност на имота по т.2.1, възлизаща на 5 300,00лв. /пет хиляди и триста лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № №2019АО015/02.12.2019 от независим лицензиран оценител “ВАЛ АПРАЙС“ЕООД , приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.


Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №206/02.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Атия, м-ст “Старо селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.92 с площ от 600 кв.м.
След гласуване и с резултат от гласуването: За: 4 гласа, Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната

Г.Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната?
Ц.Георгиев: Предлагам търга да се проведе с явно наддаване.
Г.Пинелов: Други предложения или коментари? Няма. Моля да гласуваме така направеното предложение
Общо гласували: 13
За: 5
Против: 8
Въздържали се: 0

Г.Пинелов: Предложението не се приема. Моля да гласуваме предложението за решение по докладната
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 ЦВЕТАН ИВАНОВ
3 ИЛИЯН СТЕФАНОВ
4 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ Против
5 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
6 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ Въздържал се
7 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА Въздържал се
8 МИЛЕНА ЖЕЛЕВА За
9 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
10 СТАМАТ СТАМАТОВ
11 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
12 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
13 АНЕТА ФИЛИПОВА За
14 СТАНИМИР АНДОНОВ За
15 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За
16 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА Въздържал се
Общо гласували: 14
За: 9
Против: 1
Въздържали се: 3

Общински съвет Созопол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 120
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следният имот - частна общинска собственост, а именно поземлен имот с идентификатор 63015.506.92 с площ 600 кв.м./шестстотин квадратни метра/, находящ се в с.Атия м-ст.“Старо селище“ с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих съг. §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.“ номер по предходен план – 1.92, при граници на имота: 63015.506.91, 63015.506.590, 63015.506.93, 81178.39.298 актуван като частна общинска собственост акт №3351/02.09.2015год.
2.На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява общата пазарната стойност на имота по т.2.1, възлизаща на 21 800,00лв. / двадесет и една хиляди и осемстотин лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № №2019АО016/02.12.2019 от независим лицензиран оценител “ВАЛ АПРАЙС“ЕООД , приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

 

Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №207/02.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Атия, м-ст “Старо селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.1 с площ от 1 007 кв.м.
След гласуване и с резултат от гласуването: За: 4 гласа, Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Г.Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната?
П.Рейзи:Предлагам търга да се проведе с явно наддаване.
Г.Пинелов: Други предложения или коментари? Няма. Моля да гласуваме така направеното предложение
Общо гласували: 14
За: 6
Против: 8
Въздържали се: 0

Г.Пинелов: Предложението не се приема. Моля да гласуваме предложението за решение по докладната
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 ЦВЕТАН ИВАНОВ Против
3 ИЛИЯН СТЕФАНОВ
4 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ Против
5 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
6 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ Въздържал се
7 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА Въздържал се
8 МИЛЕНА ЖЕЛЕВА
9 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
10 СТАМАТ СТАМАТОВ
11 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
12 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
13 АНЕТА ФИЛИПОВА За
14 СТАНИМИР АНДОНОВ За
15 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За
16 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА Въздържал се
Общо гласували: 13
За: 8
Против: 2
Въздържали се: 3
Г.Пинелов: Предложението не се приема.

Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №208/02.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Атия, м-ст “Старо селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.28 с площ от 554 кв.м.
След гласуване и с резултат от гласуването: За: 4 гласа, Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната

Г.Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната?
П.Рейзи:Предлагам търга да се проведе с явно наддаване.
Г.Пинелов: Други предложения или коментари? Няма. Моля да гласуваме така направеното предложение
Общо гласували: 15
За: 6
Против: 9
Въздържали се: 0

Г.Пинелов: Предложението не се приема. Моля да гласуваме предложението за решение по докладната
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 ЦВЕТАН ИВАНОВ Против
3 ИЛИЯН СТЕФАНОВ
4 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ Против
5 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
6 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ Въздържал се
7 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА Въздържал се
8 МИЛЕНА ЖЕЛЕВА
9 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
10 СТАМАТ СТАМАТОВ
11 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
12 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
13 АНЕТА ФИЛИПОВА За
14 СТАНИМИР АНДОНОВ За
15 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За
16 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА Въздържал се
Общо гласували: 15
За: 10
Против: 2
Въздържали се: 3

Общински съвет Созопол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 121
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следният имот - частна общинска собственост, а именно поземлен имот с идентификатор 63015.506.28 с площ 554 кв.м./петстотин петдесет и четири квадратни метра/, находящ се в с.Атия м-ст.“Старо селище“ с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих съг. §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.“ номер по предходен план – 1.28, при граници на имота: 63015.506.581, 63015.506.577, 63015.506.580. актуван като частна общинска собственост с акт №3260/04.08.2015год.
На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява общата пазарната стойност на имота 1.1, възлизаща на 20 100,00 лв / двадесет хиляди и сто лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № №2019АО014/02.12.2019 от независим лицензиран оценител “ВАЛ АПРАЙС“ЕООД , приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

 

Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №209/02.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: продажба чрез публичен търг на имот - частна общинска собственост находящ се в с.Атия, м-ст “Старо селище“ община Созопол с идентификатор 63015.506.441 с площ от 311 кв.м.
След гласуване и с резултат от гласуването: За: 4 гласа, Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната

Г.Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната?
П.Рейзи:Предлагам търга да се проведе с явно наддаване.
Г.Пинелов: Други предложения или коментари? Няма. Моля да гласуваме така направеното предложение
Общо гласували: 15
За: 6
Против: 9
Въздържали се: 0

Г.Пинелов: Предложението не се приема. Моля да гласуваме предложението за решение по докладната
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 ЦВЕТАН ИВАНОВ Против
3 ИЛИЯН СТЕФАНОВ
4 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ Против
5 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
6 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ Въздържал се
7 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА Въздържал се
8 МИЛЕНА ЖЕЛЕВА
9 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
10 СТАМАТ СТАМАТОВ
11 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
12 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
13 АНЕТА ФИЛИПОВА За
14 СТАНИМИР АНДОНОВ За
15 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За
16 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА Въздържал се
Общо гласували: 15
За: 10
Против: 2
Въздържали се: 3

 

Общински съвет Созопол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 122
основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.35 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на кмета на община Созопол да продаде чрез провеждане публичен търг с тайно наддаване за следният имот - частна общинска собственост, а именно поземлен имот с идентификатор 63015.506.441 с площ 311 кв.м./триста и единадесет квадратни метра/, находящ се в с.Атия м-ст.“Старо селище“ с трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване – „За земеделски труд и отдих съг. §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.“ номер по предходен план – 001441, при граници на имота: 63015.506.581, 63015.506.38, актуван като частна общинска собственост с акт №3296/14.08.2015год.
2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост, Общински Съвет одобрява общата пазарната стойност на имота по т.1.1, възлизаща на 10 100, 00 лв. /десет хиляди и сто лева/, съгласно изготвена пазарна оценка № №2019АО024/03.12.2019 от независим лицензиран оценител “ВАЛ АПРАЙС“ЕООД , приложена към това предложение за начална тръжна цена, въз основа на която да се извърши разпореждането с имота.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по изпълнение на настоящото решение, съгл. разпоредбите на ЗОС и НРПУРОС.

Ж.Иванов: Колеги, с това работата на комисията по „Туризъм,стопанска политика и общинска собственост” приключи.

Г.Пинелов: Благодаря на г-н Иванов. Ще поканя да докладва по точка четвърта от Дневния ред председателя на Комисия по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации.
А.Николов: Становище на Комисия по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации във връзка с входирани докладни записки за разглеждане на шестото редовно заседание .
На 09.03.2020г. от 14:45 часа, се проведе заседание на комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”в състав:

1. Андрей Николов – Председател
2. Станимир Андонов – член;
3. Стамат Стаматов - член;
4. Цветан Иванов - член;
5. Илиян Стефанов – член.

На заседанието присъстваха :
1. Георги Пинелов – председател на Общинския съвет;
2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
3. Румен Кисьов – зам.-кмет на Община созопол;
4. Общински съветници
5. Служители от Общинска администрация.

Комисията разгледа и се произнесе по следните докладни записки:
Докладна записка с вх. №95/04.02.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатори 67800.10.301 по КК на гр.Созопол, земеделска територия, м.“Мапи“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане „За курорт и допълващи дейности“, за изграждане на една сграда за отдих и курорт.
С резултат от гласуването: 5 гласа „За”, Комисията подкрепя докладната и тя може да бъде разглеждана на редовно заседание на Общински съвет .

Г.Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Моля да гласуваме така предложеното решение. Решението е с обикновено мнозинство
Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 123
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.16, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 67800.10.301 по КК на гр.Созопол, земеделска територия, м.“Мапи“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане „За курорт и допълващи дейности“, за изграждане на една сграда за отдих и курорт.
При изработване на ПУП– ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване: плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз Н мак.=7.00метра, К.инт. мак.=0,5 и минимална площ за озеленяване 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване да се запазят съществуващите улични регулации, като се съобрази с плана за улична регулация, одобрен с Решение №598 от Протокол №25/31.07.2013г., на Общински съвет Созопол, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2, във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД, „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява заданието за изработване на проект за ПУП – план регулация и застрояване.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

 

Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №96/04.02.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатори 67800.5.124 по КК на гр.Созопол, земеделска територия, м.“Буджака“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане „За паркинг“, за изграждане на паркинг.
С резултат от гласуването: 5 гласа „За”, Комисията подкрепя докладната и тя може да бъде разглеждана на редовно заседание на Общински съвет .


Г.Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Моля да гласуваме така предложеното решение. Решението ще вземем с обикновено мнозинство
Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 124
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 67800.5.124 по КК на гр.Созопол, земеделска територия, м.“Буджака“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане „За паркинг“, за изграждане на паркинг.
При изработване на ПУП– ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване: плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз Н мак.=7.00метра, К.инт. мак.=0,8 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2, във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД, „БТК” АД и МК - НИНКН, преди внасянето му за приемане и одобряване.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява заданието за изработване на проект за ПУП – план регулация и застрояване.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

 


Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №97/04.02.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатори 81178.60.29 по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м.“Митков мост“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за вилно застрояване, за изграждане на вилна сграда.
С резултат от гласуването: 5 гласа „За”, Комисията подкрепя докладната и тя може да бъде разглеждана на редовно заседание на Общински съвет .

Г.Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Моля да гласуваме така предложеното решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 ЦВЕТАН ИВАНОВ За
3 ИЛИЯН СТЕФАНОВ
4 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ За
5 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ Въздържал се
6 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
7 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
8 МИЛЕНА ЖЕЛЕВА За
9 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
10 СТАМАТ СТАМАТОВ За
11 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
12 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
13 АНЕТА ФИЛИПОВА За
14 СТАНИМИР АНДОНОВ За
15 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За
16 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
Общо гласували: 15
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 1


Общински съвет Созопол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 125
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 81178.60.29 по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м.“Митков мост“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за вилно застрояване, за изграждане на вилна сграда.
При изработване на ПУП– ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване: плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз Н мак.=7.00метра, К.инт. мак.=0,5 и минимална площ за озеленяване 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване да се запазят съществуващите улични регулации, като се съобрази с уличната регулация на улица с О.Т.35 ÷ 51, одобрена със Заповед №Z-1062/30.07.2009г., на Кмета на Община Созопол, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
ПУП –ПРЗ за промяна предназначението на ПИ81178.60.29, да се одобри след изготвяне на експертна оценка, доказваща липса на радиоактивно замърсяване и ниво на радиоактивния фон, съгласно чл.51 от Правила и нормативи за прилагане на ОУП на Община Созопол.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява заданието за изработване на проект за ПУП – план регулация и застрояване.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.


Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №98/04.02.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатори 81178.60.146 по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м.“Митков мост“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за вилно застрояване, за изграждане на вилна сграда.
С резултат от гласуването: 5 гласа „За”, Комисията подкрепя докладната и тя може да бъде разглеждана на редовно заседание на Общински съвет.

Г.Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Моля да гласуваме така предложеното решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 ЦВЕТАН ИВАНОВ За
3 ИЛИЯН СТЕФАНОВ
4 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ За
5 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
6 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
7 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
8 МИЛЕНА ЖЕЛЕВА За
9 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
10 СТАМАТ СТАМАТОВ За
11 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
12 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
13 АНЕТА ФИЛИПОВА За
14 СТАНИМИР АНДОНОВ За
15 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За
16 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 126
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 81178.60.146 по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м.“Митков мост“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за вилно застрояване, за изграждане на вилна сграда.
При изработване на ПУП– ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване: плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз Н мак.=7.00метра, К.инт. мак.=0,5 и минимална площ за озеленяване 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване да се запазят съществуващите улични регулации, като се съобрази с уличната регулация на улица с О.Т.35 ÷ 51, одобрена със Заповед №Z-1062/30.07.2009г., на Кмета на Община Созопол, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
ПУП –ПРЗ за промяна предназначението на ПИ81178.60.146, да се одобри след изготвяне на експертна оценка, доказваща липса на радиоактивно замърсяване и ниво на радиоактивния фон, съгласно чл.51 от Правила и нормативи за прилагане на ОУП на Община Созопол.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява заданието за изработване на проект за ПУП – план регулация и застрояване.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

 

Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №154/24.02.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия, за обект: „Кабелна линия 1kV, от съществуващ стълб №144, на електропровод СН „Крушевец“, до разпределително табло разположено в ПИ40124.27.110“, в м.“Садалово“, землище с.Крушевец, общ.Созопол.
С резултат от гласуването: 5 гласа „За”, Комисията подкрепя докладната и тя може да бъде разглеждана на редовно заседание на Общински съвет .

Г.Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Моля да гласуваме така предложеното решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 ЦВЕТАН ИВАНОВ За
3 ИЛИЯН СТЕФАНОВ
4 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ За
5 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ Въздържал се
6 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ Въздържал се
7 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА Въздържал се
8 МИЛЕНА ЖЕЛЕВА За
9 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
10 СТАМАТ СТАМАТОВ За
11 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
12 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
13 АНЕТА ФИЛИПОВА За
14 СТАНИМИР АНДОНОВ За
15 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За
16 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
Общо гласували: 15
За: 11
Против: 0
Въздържали се: 4


Общински съвет Созопол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 127
1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия, за обект: „Кабелна линия 1kV, от съществуващ стълб №144, на електропровод СН „Крушевец“, до разпределително табло разположено в ПИ40124.27.110“, в м.“Садалово“, землище с.Крушевец, общ.Созопол.
ПУП – ПП да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове, Наредба №16 за сервитутите на енергийните обекти и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2, във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД, „БТК” АД и ОПУ - Бургас, преди внасянето му за приемане и одобряване.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява задание за изработване на проект за ПУП – ПП.
3. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.29 от ЗОЗЗ, Общински съвет - Созопол, съгласува трасето и сервитута на техническата инфраструктура. Срока на валидност на предварителното съгласие е три години, считано от датата на влизане в сила на решението.
Настоящето решение да се разгласи, съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, като същото не подлежи на оспорване, съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация, по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

 

Докладна записка с вх. №155/24.02.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 67800.8.149 по КК на гр.Созопол, земеделска територия, местност „Буджака“, землище на гр.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел урегулиране и обединяване с: УПИ XLII-8070 и улица – тупик, заедно представляващи ПИ с идентификатор 67800.8.70 по КК на гр.Созопол, частна собственост, урбанизирана територия, местност „Буджака“, землище на гр.Созопол. Новообразуваният урегулиран поземлен имот да се отреди за изграждане на вилни сгради
С резултат от гласуването: 5 гласа „За” , Комисията подкрепя докладната и тя може да бъде разглеждана на редовно заседание на Общински съвет .

Г.Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Моля да гласуваме така предложеното решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 ЦВЕТАН ИВАНОВ За
3 ИЛИЯН СТЕФАНОВ
4 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ За
5 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
6 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ Въздържал се
7 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
8 МИЛЕНА ЖЕЛЕВА За
9 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
10 СТАМАТ СТАМАТОВ За
11 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
12 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
13 АНЕТА ФИЛИПОВА За
14 СТАНИМИР АНДОНОВ За
15 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За
16 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
Общо гласували: 15
За: 14
Против: 0
Въздържали се:1


Общински съвет Созопол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 128
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 67800.8.149 по КК на гр.Созопол, земеделска територия, местност „Буджака“, землище на гр.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел урегулиране и обединяване с УПИ XLII-8070 и улица – тупик, представляващи ПИ с идентификатор 67800.8.70 по КК на гр.Созопол, частна собственост, урбанизирана територия, местност „Буджака“, землище на гр.Созопол. Новообразуваният УПИ XLII-8.70, 8.149, да се отреди за изграждане на вилни сгради.
При изработване на ПУП – ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване: плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз Н мак.=7.00метра, К.инт. мак.=0,5 и минимална площ за озеленяване 70%, като ½ от нея да е отреден за дървесна растителност.
Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – ПРЗ, да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, МК-НИНКН, преди внасянето му за приемане и одобряване.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява заданието за изработване на проект за ПУП – План регулация и застрояване.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

 


Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №156/24.02.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 67800.3.179, 67800.3.180 и 67800.3.170, по КК на гр.Созопол, земеделска територия, м.“Мисаря“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане „За жилищно застрояване“, за изграждане на жилищни сгради, поземлен имот с идентификатор 67800.503.81, по КК на гр. Созопол, урбанизирана територия, да се отреди за транспортна инфраструктура, като част от улична регулация, на улица от О.Т. 683 до О.Т.745, по плана на гр.Созопол и План за улична регулация на: улица-тупик от О.Т.1a÷1b, с ширина 5.00м.; улица от О.Т. 2 ÷ 24, с ширина 4.00 м.; улица от О.Т. 5 ÷ 5b, с ширина 6.00 м. и улица-тупик, като продължение на улица от О.Т. 5b, с ширина 4.00 м..
С резултат от гласуването: 5 гласа „За”, Комисията подкрепя докладната и тя може да бъде разглеждана на редовно заседание на Общински съвет .

Г.Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Моля да гласуваме така предложеното решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ
2 ЦВЕТАН ИВАНОВ За
3 ИЛИЯН СТЕФАНОВ
4 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ За
5 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
6 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
7 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
8 МИЛЕНА ЖЕЛЕВА За
9 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
10 СТАМАТ СТАМАТОВ За
11 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
12 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
13 АНЕТА ФИЛИПОВА За
14 СТАНИМИР АНДОНОВ За
15 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За
16 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
Общо гласували: 14
За: 14
Против: 0
Въздържали се:0


Общински съвет Созопол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 129
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.16, чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти, с идентификатори 67800.3.179, 67800.3.180 и 67800.3.170, по КК на гр.Созопол, земеделска територия, м.“Мисаря“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, като се обособят двадесет нови урегулирани поземлени имоти, с отреждане „За жилищно застрояване“, за изграждане на жилищни сгради, поземлен имот с идентификатор 67800.503.81, по КК на гр.Созопол, урбанизирана територия, да се отреди за транспортна инфраструктура, като част от улична регулация, на улица от О.Т. 683 до О.Т.745, по плана на гр.Созопол и План за улична регулация за: улица-тупик от О.Т.1a÷1b, с ширина 5.00метра; улица от О.Т. 2 ÷ 24, с ширина 4.00метра; улица от О.Т. 5 ÷ 5b, с ширина 6.00метра и улица-тупик, като продължение на улица от О.Т. 5b, с ширина 4.00метра.

При изработване на ПУП– ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване: плътност на застрояване мак. 60%, кота корниз Н мак.=10.00метра, К.инт. мак.=1,5 и минимална площ за озеленяване 40%.
Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – План регулация и застрояване и План за улична регулация да се запазят съществуващите улични регулации, като се съобрази с: улична регулация на улица с О.Т.5-1-2-3-4, одобрена със Заповед №8-Z-470/31.03.2016г., на Кмета на Община Созопол, улична регулация на улица с О.Т.1004-24-25, одобрена със Заповед №Z-128/29.10.2007г., на Кмета на Община Созопол, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2, във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД, „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
ПУП – план регулация и застрояване и план за улична регулация да се изработят върху актуална кадастрална основа, с одобрените и нанесени в КК, на гр.Созопол, второстепенни улици. В плана за улична регулация да се отразят коректно, вече одобрените осови точки, а новите да се съобразят с тях.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява заданието за изработване на проект за ПУП – План регулация и застрояване и План за улична регулация.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

 

Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №157/24.02.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти, с идентификатори 81178.5.243, 81178.5.245, 81178.5.250, 81178.5.251, 81178.5.290 и 81178.5.291, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих, курорт и КОО“.
С резултат от гласуването: 5 гласа „За”, Комисията подкрепя докладната и тя може да бъде разглеждана на редовно заседание на Общински съвет .

Г.Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Моля да гласуваме така предложеното решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 ЦВЕТАН ИВАНОВ За
3 ИЛИЯН СТЕФАНОВ
4 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ За
5 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
6 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
7 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
8 МИЛЕНА ЖЕЛЕВА За
9 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
10 СТАМАТ СТАМАТОВ За
11 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
12 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
13 АНЕТА ФИЛИПОВА За
14 СТАНИМИР АНДОНОВ За
15 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За
16 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се:0


Общински съвет Созопол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 130

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти, с идентификатори 81178.5.243, 81178.5.245, 81178.5.250, 81178.5.251, 81178.5.290 и 81178.5.291, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих, курорт и КОО“.
При изработване на ПУП– ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване: плътност на застрояване мак. 30%, кота корниз Н мак.=10.00метра, К.инт. мак.=1,0 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване. ПУП- ПРЗ да се съгласува с „ГЕОЗАЩИТА“ ЕООД, гр.Варна, във връзка с регистрираното свлачище в района на к-г „Черноморец“, местност „Аклади“, землище на гр.Черноморец, преди внасянето му за приемане и одобряване в общината.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява заданието за изработване на проект за ПУП – план регулация и застрояване.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

 


Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №176/28.02.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол и гр.Черноморец.
С резултат от гласуването: 5 гласа „За”, Комисията подкрепя докладната и тя може да бъде разглеждана на редовно заседание на Общински съвет.
Г.Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната?
К.Германова: Какво е предвидено за Веселата уличка?
Р. Георгиева: Премахваме преместваемите обекти, които досега са били на тротоара. Изпратили сме над 50 констативни акта за премахването им. Ще има един обект пред Балкантурист, има точки за сладолед и плажни стоки
Ц. Георгиев: Всички обекти ли ще се махат? Ще има ли точка за царевица
Р.Георгиева: Обектите ще бъдат редуцирани, ще има точка за царевица.
Г.Пинелов: Колеги, ако няма други въпроси, влизаме в процедура на гласуване.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 ЦВЕТАН ИВАНОВ За
3 ИЛИЯН СТЕФАНОВ
4 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ За
5 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
6 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
7 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
8 МИЛЕНА ЖЕЛЕВА За
9 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
10 СТАМАТ СТАМАТОВ За
11 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
12 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
13 АНЕТА ФИЛИПОВА За
14 СТАНИМИР АНДОНОВ За
15 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За
16 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се:0


Общински съвет Созопол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 131
Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията приема представените схеми(съгласно приложения) за разполагане на обекти търговски и други обслужващи дейности и рекламни елементи върху общински имоти на територията на гр.Созопол и гр.Черноморец.

Приложение:
1. Скица №15 /26.02.2020 година.
2 Приложение №4/26.02.20г. -схема преместваеми обекти.


Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №178/28.02.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол.
По време на заседанието на Комисията бяха разгледани търговските схемите, които бяха предоставени в голям мащаб. Отделни акценти от схемите бяха обяснени и разяснени от главния архитект на общината Радост Георгиева, която отговори и на редица въпроси на общинските съветници във връзка с Градската градина,, Провлака с площадите „Хан Крум“ и „Меркурий“, т.нар. „Весела уличка“, файтоните, атракционното влакче и какво ще се случи със досегашните сергии.
С резултат от гласуването: 5 гласа „За”, Комисията подкрепя докладната и тя може да бъде разглеждана на редовно заседание на Общински съвет.

Г.Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната?
К.Германова: Може ли главният архитект да ни разясни схемите и какво ще се случва в Стария град?
Р.Георгиева: Градската градина ще бъде изчистена от търговски обекти, като в детския кът няма да има нито един. Обособили сме седем точки за търговски обекти зад р-т "Океан", в градинката зад фитнеса.
На централния вход на плажа ще има 4 точки- за сладолед и плажни стоки, като идеята е градината да бъде максимално освободена от търговски обекти. Тя бе в критично състояние от гледна точка на обществото.
Улицата от общината до "Кариби", където е основният туристопоток няма да има нито един търговски обект.Дали сме предписание за таблото с телефоните да бъде премахнато.
Предвиждат се няколко позиции на пл. "Меркурий"- 2 за сергии, 1 сладолед, 3 преместваеми обекта и три за плод- зеленчук.
На площада между амфитеатър и църквата няма да има нито един търговски обект, разчистили сме всичко.
Търговските обекти си остават на т.нар. улица на художниците, като визията им ще бъде одобрена от мен, за да не става панаир като в предходните години.
На площада под крепостната стена са поставени 9-те къщички като пред тях и между тях ще има метър и половина разстояние, което търговците ще могат да ползват, като щендерите също ще бъдат одобрявани от мен, дори и цвета на чадърите.
С директора на ОКИ Димитър Недев сме говорили за открита изложба пред самите крепостни стени, за да може част от туристопотока да се отклонява в тази посока
Ц.Георгиев: Ще има ли файтони? Екзотичните птици ще останат ли в градината? Как ще определите кой да остане на единствената точка за ретро фото, ако има повече желаещи.?
Й.Петков: Само един е заявил намерение, но той си го оттегли.Птиците може и да ги има, ако заяват намерение, още повече че това е тротоарно право , а не преместваем обект. Решението кой да бъде одобрен взима комисия по чл. 56.
С.Лулева: Предлагам да има повече сергии и да се сложат атракциони за децата в градската градина.
Т.Янакиев: Обектите не са премахнати, а са дислоцирани. Градът няма да остане без царевица, задали сме визията на количките за царевица, за да имат еднаква визия.
Р.Георгиева: Редуцирали сме преместваемите обекти на общинските терени, за да стимулираме поставянето на такива в частните имоти. Защото като се даде разрешение за преместваем обект, търговецът го построява и ползва три месеца, след което го оставя и се генерирта по този начин много излишни постройки, които стоят през цялата година.
По Приложения 1 и 2 за Стария град- там преместваеми обекти няма, няма търговски обекти, общинските терени са много малко.
В тъмночервено на скицата е очертана алеята на Южна крепостна стена като сме предвидили 1,50 м растояние.
Ст. Андонов: Надявам се, че сте определили друг маршрут на детските колички в градината?
П.Рейзи: Ще се съгласуват ли схемите за Стария град с НИНКН? Няма ли опасност да се забавят за летния сезон?
И.Хльостарова: Схемите с НИНКН ще бъдат съгласувани след като бъдат одобрени от общинския съвет. Спазваме процедурите за да ги изпратим за одобрение и съгласуване.
Г.Пинелов: Колеги, други въпроси? Няма. Моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 ЦВЕТАН ИВАНОВ За
3 ИЛИЯН СТЕФАНОВ
4 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ За
5 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
6 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
7 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
8 МИЛЕНА ЖЕЛЕВА За
9 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
10 СТАМАТ СТАМАТОВ За
11 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
12 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
13 АНЕТА ФИЛИПОВА За
14 СТАНИМИР АНДОНОВ За
15 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За
16 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се:0


Общински съвет Созопол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 132
Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията приема представените схеми(съгласно приложения) за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности върху общински имоти на територията на гр.Созопол.

Приложение:
1. Приложение № 1-Схема за временни преместваеми обекти
2. Приложение № 2-Схема за временни преместваеми обекти
3. Приложение № 3-Схема за временни преместваеми обекти


Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №179/28.02.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Созопол
С резултат от гласуването: 5 гласа „За”, Комисията подкрепя докладната и тя може да бъде разглеждана на редовно заседание на Общински съвет .
Г.Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната?
К.Германова: Може ли главният архитект да направи разяснение по скиците за рекламните информационни елементи?
Р.Георгиева обясни по скиците къде са предвидени РИЕ на териотрията на Созопол.
С.Лулева: До военния клуб никога не е имало рекламна табела или нещо друго. Там тротоара е тесен и ще пречи на пешеходците. Точно отстрани е предвидено до търговския обект, който ще отдаваме, ще пречи.
Ако няма заявен интерес, да се махне тази информационна табела от скицата за РИЕ до военния клуб.
Т.Янакиев: Това са презаверени скици от предходното управление. Оставили сме рекламните елементи така, както са били предвидени, за да има приемственост и ако има по-голям интерес от предвиденото в тези скици ще увеличим местата, ако не бъде заявен интерес към определени точки, те на по-късен етап ще отпаднат.
А.Филипова: Вие, госпожо Лулева сте пряко свързани с този клуб и имате личен интерес да бъде премахната тази точка в схемата за информационна табела.
С.Лулева: Нямам личен интерес, аз просто отбелязах, че досега не е имало поставен рекламен елемент там. Няма никакъв личен интерес в това,че работя в ДНФ, което е наблизо.
Ст. Андонов: Това видео, което е срещуобщината, ще го махнете ли, г-н кмете. То пречи на шофьорите, блести в очите им.
Т.Янакиев: Тази видеостена черпи ток от общината, бях наредил да изключат възможността да ползва общински ток, но явно пак работи. Ще наредя да проверят откъде се захранва.
Р.Георгиева: Видеостената е в частен имот, а дали е законосъобразна , е друг въпрос.
Г.Пинелов: Колеги, други въпроси и коментари по докладната? Няма. Моля да гласуваме така предложеното решение.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 ЦВЕТАН ИВАНОВ За
3 ИЛИЯН СТЕФАНОВ
4 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ За
5 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ За
6 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
7 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
8 МИЛЕНА ЖЕЛЕВА За
9 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
10 СТАМАТ СТАМАТОВ За
11 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
12 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
13 АНЕТА ФИЛИПОВА За
14 СТАНИМИР АНДОНОВ За
15 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За
16 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се:0


Общински съвет Созопол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 133
Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията приема представените схеми(съгласно приложения) за разполагане на рекламни елементи върху общински имоти на територията на гр.Созопол.

Приложение:
1. Скица №102 /07.08.2017 година , презаверена на 26.02.2020г.
2 Скица №103 /07.08.2017 година, презаверена на 26.02.2020г.
3. Скица №104 /07.08.2017 година презаверена на 26.02.2020г
4. Скица №105 /07.08.2017 година презаверена на 26.02.2020г
5. Скица №106 /07.08.2017 година презаверена на 26.02.2020г
6. Скица № 61 /12.04.2018 година презаверена на 26.02.2020г
7. Скица № 62 /12.04.2018 година презаверена на 26.02.2020г
8. Скица № 63 /12.04.2018 година презаверена на 26.02.2020г
9. Скица № 65 /12.04.2018 година презаверена на 26.02.2020г
10. Скица № 69 /24.04.2018 година презаверена на 26.02.2020г
11. Скица № 153 /13.12.2017 година презаверена на 26.02.2020г

 

Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №180/28.02.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на населени места в Община Созопол
С резултат от гласуването: 5 гласа „За”, Комисията подкрепя докладната и тя може да бъде разглеждана на редовно заседание на Общински съвет .

Г.Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 ЦВЕТАН ИВАНОВ
3 ИЛИЯН СТЕФАНОВ
4 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ За
5 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ
6 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
7 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
8 МИЛЕНА ЖЕЛЕВА За
9 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
10 СТАМАТ СТАМАТОВ За
11 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
12 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
13 АНЕТА ФИЛИПОВА За
14 СТАНИМИР АНДОНОВ За
15 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За
16 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се:0

Общински съвет Созопол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 134
Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията приема представената схема(съгласно приложения) за разполагане на временни преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности върху общински имоти на територията на населени места в Община Созопол за 2020г.
Приложение:
с.Габър
1. Скица №11/06.02.2019 година, презаверена на 26.02.2020г
2. Скица №12/06.02.2019 година, презаверена на 26.02.2020г
с.Росен
1. Скица №23/06.02.2019 година, презаверена на 26.02.2020г.
2. Скица №39/28.02.2019 година, презаверена на 26.02.2020г
с.Зидарово
1. Скица №14/06.02.2019 година, презаверена на 26.02.2020г
с.Равна гора
1. Скица №10/17.02.2020 година
с.Индже войвода
1. Скица №24/06.02.2019 година, презаверена на 26.02.2020г
с.Атия
1. Скица №22/06.02.2019 година, презаверена на 26.02.2020г
с.Крушевец
1. Скица №13/06.02.2019 година, презаверена на 26.02.2020г

Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №181/28.02.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 32737.3.16 по КК на с.Индже войвода, общ.Созопол, земеделска територия, местност „Край село“, землище на с.Индже войвода, общ.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна на предназначението, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради
С резултат от гласуването: 5 гласа „За”, Комисията подкрепя докладната и тя може да бъде разглеждана на редовно заседание на Общински съвет .

Г.Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 ЦВЕТАН ИВАНОВ
3 ИЛИЯН СТЕФАНОВ
4 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ За
5 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ
6 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
7 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
8 МИЛЕНА ЖЕЛЕВА За
9 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
10 СТАМАТ СТАМАТОВ За
11 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
12 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
13 АНЕТА ФИЛИПОВА За
14 СТАНИМИР АНДОНОВ За
15 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За
16 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се:0

Общински съвет Созопол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 135
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 32737.3.16 по КК на с.Индже войвода, общ.Созопол, земеделска територия, местност „Край село“, землище на с.Индже войвода, общ.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна на предназначението, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради.
При изработване на ПУП – ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване: плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз Н мак.=7.00метра, К.инт. мак.=0,8 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отреден за дървесна растителност.
Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – ПРЗ, да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява заданието за изработване на проект за ПУП – План регулация и застрояване.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.


Комисията разгледа и се произнесе по Докладна записка с вх. №211/04.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр.Черноморец
С резултат от гласуването: 5 гласа „За”, Комисията подкрепя докладната и тя може да бъде разглеждана на редовно заседание на Общински съвет .
Г.Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
П.N: Име, презиме, фамилия Гласувал
1 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ За
2 ЦВЕТАН ИВАНОВ
3 ИЛИЯН СТЕФАНОВ
4 ПАНАЙОТ РЕЙЗИ За
5 ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ
6 СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ За
7 СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА За
8 МИЛЕНА ЖЕЛЕВА За
9 ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА За
10 СТАМАТ СТАМАТОВ За
11 СТИЛИЯНА НИКОЛОВА За
12 АНДРЕЙ НИКОЛОВ За
13 АНЕТА ФИЛИПОВА За
14 СТАНИМИР АНДОНОВ За
15 ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ За
16 КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА За
Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се:0

Общински съвет Созопол взе
Р Е Ш Е Н И Е
№ 136
Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията приема представените схеми(съгласно приложения) за разполагане на обекти търговски и други обслужващи дейности и рекламни елементи върху общински имоти на територията на гр.Черноморец.
Приложение:
1. Скица №8 /05.02.2019 година , презаверена на 26.02.2020г.
2 Скица №9 /05.02.2019 година, презаверена на 26.02.2020г.
3. Скица №10 /05.02.2019 година презаверена на 26.02.2020г
4. Скица №11 /05.02.2019 година презаверена на 26.02.2020г
5. Скица №16 /09.02.2016 година презаверена на 26.02.2020г
6. Скица № 14 /26.02.2020 година.


Г.Пинелов: Колеги, поради изчерпване на Дневния ред закривам шестото редовно заседание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:.....................................
/Г.Пинелов /


Протокола води:………...……..................
/П.Димитрова /

 

 

Протоколът се състави в 5 /пет/ еднообразни екземпляра:
1. Общински съвет – Созопол
2. Кмет на община Созопол
3. Областен Управител на обл. Бургас
4. Районна прокуратура – гр. Бургас
5. Читалище „Отец Паисий” – гр. Созопол

 

 


Гр. Созопол ул. “Аполония” №34; тел/факс : 0550/2 37 60
е- mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.os – sozopol.org.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за дванадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал. 1 и ал .2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински...

Обява за дневния ред на дванадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и де...

График на постоянно действащите комисии за единадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на единадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и дей...

Разгласяване на съдебно решение по административно дело № 2511 по описа за 2019 г. на Административен съд-Бургас

Административен съд Бургас със свое решение отменя чл.93 ал.2 от Наредбата за определянето...