Вторник, 05 Май 2020 16:47

ПРОТОКОЛ №7 от 29.04.2020 г.

На 29.04.202 0г., от 9:30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет Созопол, се проведе СЕДМОТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, под ръководството на Георги Пинелов– Председател на Общинския съвет.
На заседанието присъстваха 17 общински съветника, кметът Тихомир Янакиев,представители на общинска администрация и Ваня Кирязова, юрист на общинския съвет.
Г.Пинелов: Добър ден колеги., г-н кмете, уважаеми гости, благодаря, че сте достатъчно отговорни и сте с необходимите маски. Който няма, има тука, ние сме осигурили, има достатъчно маски за еднократна и многократна употреба, ръкавици и дезинфектанти. Ще ви помоля да си ги носим, за да бъдем коректни и отговорни към себе си, и към нашите близки. Предвид прилагане на тези мерки, ние сме ги спазили. Можем да започваме. Давам старт на днешното заседание. Ще гласуваме ръчно в предвид обстоятелствата и проблем с техниката. Присъстват седемнадесет общински съветника имаме сворум и откривам официално седмото редовно заседание на Общински съвет Созопол. Преди да дам думата на Кмета да даде разяснения относно мерките, които са предприети, искам да ви информилам, че в Общински съвет Созопол е постъпило искане за поправка на Протокол № 6 /16.03.2020г. от общинския съветник Красимира Германова, в частта, в която са отразени изказванията, които тя е направила при дебата по приемане на Докладна записка № 192/ 28.02.2020г. на кмета на община Созопол Тихомир Янакиев, относно: Анализ, изводи и предложения, свързани с управлението на недвижимата общинска собственост, градоустройството и строителството за предходния период на управление на Община Созопол 2009г. - 2019г., отразени на стр. 13, 14 и 15 от протокола. В него се твърди, че отразените в протокола изказвания от нейна страна не са посочени в тяхната пълнота. Във връзка с това, с мое Решение е направена поправка на очевидна фактическа грешка изразяващо се в допълване на изказванията на общинския съветник г-жа Красимира Германова в дебата по Докладна записка № 192/ 28.02.2020г. на кмета на община Созопол Тихомир Янакиев, относно: Анализ, изводи и предложения, свързани с управлението на недвижимата общинска собственост, градоустройството и строителството за предходния период на управление на Община Созопол 2009г. - 2019г., които са отразени на стр. 13, 14 и 15 от протокола.
Красимира Германова: Аз искам само във връзка с това, което съобщихте. Благодаря все пак за реакцията г-н Председател, но бих искала да попитам, не би ли следвало това да бъде изписано и като решение на страницата на общинския съвет, т.е тази промяна е направена с ваше решение, решение за поправка, явна фактическа грешка. Не би ли следвало това нещо да бъде упоменато и на страницата в секцията решения ... Т.е. не само просто да попълните протокола, защото има много хора, които са преглеждали протокола и са приключили с това..Все пак идеята да бъдат качени на страницата е да има някаква публичност. Идеята ми е да бъде описан целият ми коментар е точно това. Да бъде запозната обществеността, тъй като не може да присъства на нашите заседания. Но би следвало да обърнем внимание на хората, че има ново решение, с което има допълване на протокола. Това е моята забележка.
Г. Пинелов: Благодаря, ще го изкоментираме.
Ваня Кирязова: Отразено е в протокола.
К.Германова: Разбирам ви, че е отразено в протокола. Въпросът е друг : хора, които са го видели и влизат те, няма да влезнат да търсят новите промени. Аз мисля, че би следвало в секция Решение да има, тъй като това е с решение на Общинския съвет, дали е на Председателя или на Общинския съвет, то е решение, което излиза от Общински съвет и би следвало в секция Решения да бъде допълнено, както всяка една поправка на явна фактическа грешка.
Г. Пинелов: Благодаря ви. Госпожа Лулева.
Светлана Лулева: Аз искам да попитам всеки един от нас общински съветник, който се е изказвал, и който не са му включили изказванията, в протокола ли трябва да пусне такова искане или би следвало човекът, който води протокола чинно да си го направи, така както е било по време на заседанието, защото искам да отбележа, следното: аз търсих този протокол седмица след като мина заседанието, той не беше публикуван на страницата на Общинския съвет , беше публикуван много по късно . Срокът, в който ние можем да обжалваме този протокол е едноседмичен, т.е. когато той вече беше пуснат на страницата на Общинския съвет, нашият срок за обжалване беше приключил. Не знам точно кой води протокола, но г-жа Германова в случая си е пуснала искане да бъдат добавени нейното изказване. Аз също не виждам моите изказвания, които бяха няколко вътре в този протокол. Искам да попитам, трябва ли всеки път ние да си пускаме искания, за да бъдат включени нашите изказвания вътре в протокола. И пак това е с цел обществеността да бъде запозната, как точно е проведена самата сесия. Благодаря!
Георги Пинелов: И аз благодаря, искам да кажа, че се съмнявам че след този седемдневен срок е качен протокола, но ще го проверя за ваша сигурност.
С. Лулева: На първи е качен. Ще бъде ли качен целия протокол, така както е проведено самото заседание.?
Г. Пинелов: Категорично.
С. Лулева: Т.е протокола е: води се заседание – води се протокол. Целта да говорим на микрофони е, че се правят записи. Не знам служителя дали е на ясно дали не е на ясно. Дали е водил такива протоколи или не е водил . След като се правят записи вие имате абсолютно всичко, което се е случвало на тази сесия. Не знам защо някои по негово усмотрение решава какво точно да бъде включено и какво да бъде включена или какво точно да не бъде включено. Кой е този служител който ги решава , нямам представа, но той по негово усмотрение решава какво точно да бъде включено. Аз не съм казала тези две изречения, които са били по време на сесията. Не съм си пуснала искане, както г-жа Германова да бъда добавена вътре в този протокол. Ако трябва да ги пускаме тези искане, кажете да направим едни форми в която нали след всяка сесия да ги пускаме автоматично „Моля да ни бъдат включени изказванията вътре в протокола....” Благодаря

Г. Пинелов: Приемам го като критика, дори с г-жа Германова в устен разговор сме си изчистили тези корекции.

С. Лулева: Дори и след разговора с г-жа Германова, не са изчистени тези пропуски и нищо не е добавено в протокола, освен изказванията на г-жа Германова. Затова си позволявам да направя още коментари....

Г. Пинелов: Ще го изслушаме за пореден път и ще нанесем и това което е пропуснато щом така твърдите. Добре, добре ще го прочетеме и ще го изслушаме отново за да видиме къде има корекция.

Т. Янакиев: В тази връзка, г-н Председател, искам да ви по моля имаме си правилник за начин на водене на запис и представяне на протоколите.. моля ви се, аз лично нямам нищо против да бъда записван от общински съветници или от някой друг присъстващ на сесията, но за това трябва да има обявление и да бъде взето като решение. Повода да го кажа това е, че аз виждам част от протоколите на записи в социалните медии записи на сесията в социалните медии,което за мене няма нищо лошо, но според мен е редно да се обяви и да се вземе като решение на общинския съвет. Някой друг не знам дали има право изобщо да го запише.
Г. Пинелов: Доколкото аз съм запознат с Правилника, а аз мисля, че съм запознат Няма как да ограничим който и да било, както и да забраним

К. Германова: Единствено сме задължени за взимане на решение е тогава, когато медия или някой държи да предава директно нашите заседания. Това е в закона. Това е и в нашия правилник. Иначе записи - Не, че искам да ги защитавам и на мен не ми беше приятно когато изкарваха от първите сесии записи дори, и ги изкривяваха, но това се нарича възможност на хората да бъдат запознати с нашата работа. Ние сме публични личности и записа тука по време на нашето заседание може да бъде правен от всеки и ние нямаме право да се възпротивяваме. Пак казвам в закона и правилника е записано, че: „за да се предава излъчва, директно трябва да има решение на Общинския съвет преди самото заседание”. От там нататък всякакви записи няма никаква забрана за тях. Това е публичност.
Т. Янакиев: Г-жо Германова, аз не казвам, че трябва да забранявате записите. Не съм го казвал... Аз нямам нищо против. Казвам, че трябва да има обявление, да се знае, че някой записва. Това от морална гледна точка, не за нещо друго.
П.Рейзи: Законът го разрешава. Така, че.
Г. Пинелов: Г-н Неделчев имате думата.
С. Неделчев: Да поговорим по една тема, с нерегламентираните сметища. Виждам, че сте сложили табелки на много места. Значи в момента няма парче земя, местенце, някъде, някой да не е вдигнал ремарке или кош и е нещо страшно. Те и в Парламента бяха захванали тази тема, за някакви сурови мерки, ама ги отложиха заради кризата. Въпросът е дали да направим събрание на тези хора, които се занимават с механизация, с камиончета и т.н. да ги предупредим.. Никой не упреквам. Това нещо не е от днеска и от вчера. Това си е проблем отдавна....
Ако трябва да се направи така, че за местните хора да се облекчат таксите, да ги накараме да изхвърлят на сметището. Нещо трябва да се направи, но събрание мисля, че кмета не е проблем да ги събере, да им каже на хората, да ги предупреди, да им се каже с хубаво. Това е нещо страшно. Зад Алепу, уж е в Натура, уж е резерват...нещо страшно. .......помислете го този въпрос.
Г. Пинелов: Благодаря. Г-н Янакиев
Т. Янакиев: Уважаеми г-н Неделчев, абсолютно сте прав. Аз, това нещо го казах, включително днеска и тази сутрин преди сесията имах среща с кмет на едно от населените места в тази връзка. Бяхме поставили големите контейнери /от 10 кубика/, вдигнахме ги. Горе-долу една седмица селата стояха без тези контейнери, за да бъдат изхвърлени и локализирани точките, където новите контейнери ще бъдат поставени и тази седмица ще започне поставянето на контейнерите. Относно глобите, знаете трябва да го хванем на момента...за да можем да го глобим ..... Аз съм активен в социалните мрежи и получавам много снимки и сигнали. ... по снимков материал сме хванали хора и сме ги издирили , накарали сме ги и доброволно за своя сметка да почистят отпадъците от нерегламентираните места. .... Не случайно бях наредил, да се изработят множество табели, които да бъдат поставени, където виждаме, че се формират такива сметища....Голяма част от сметищата бяха почистени и в рамките на три, четири дена отново се формира такова сметище. пример за това е и Крушевец: бяха почистени и след три, четири дена отново се формира такова сметище. Това нещо не трябва да се допуска и трябва да се санкционират. Днес разговарях с РТК, това допълнително ще натовари бюджета, да поставим на повече места контейнери......лошото е, че хората изхвърлят и домашен боклук.. и такива неща. Това нещо не бива да се допуска и трябва да се санкционира. Взимат мерки, тази седмица ще бъдат поставени допълнително контейнери и мисля, че това нещо до средата на май месец ще бъде изчистено. Знаете в каква ситуация работим. Всичко е ограничено.
Ст. Неделчев: ......... Въпросът е, когато давате разрешителни за строеж. Предупреждавайте ги...и да гласуваме някаква форма, с която хората да знаят, че таксите са сериозни... и не трябва неговите отпадъци да ходят на нерегламентирани места.
Т. Янакиев: Такси или глоби, за какво говориш?
Ст. Неделчев: Да ....Такси, глоби каквото и да е..... да са наясно хората, че трябва да се изхвърля на регламентираните за това места.....и ще има глоби..дори да се обясни и на хората които си плащат то камиончето го изхвърля не там където трябва.....
Т. Янакиев: Искаш да кажеш, предлагаш, че трябва да съберем извозвачите ли?!
Г. Пинелов: Кажете г-н Дамянов
Тодор Дамянов: Проблемът е сериозен и тук е момента да апелираме към общинските съветници и гражданското общество, да имаме нетърпимост към такива хора и да правят снимки, записи.
Стойчо Неделчев предложи снимковите материали с нарушители да бъдат отразявани и в нашия вестник.
Г. Пинелов:Г -н Рейзи въпрос ли имате?
П. Рейзи: Това което аз наблюдавам, е много пъти има някъде негов имот и почва да хвърля отпадъци в неговия имот. Лично аз виждам, че в момента изхвърля и му задавам въпроса: какво правиш тука, защо го правиш ? Той ми казва- имота е мой. Отправям молба към еколозите в общината, нека да минат да видят, където има струпани отпадъци да се направи проверка и уточни имота на кой е.,..това е вариант да се спрат нещата. Тези с имотите какво правят: имат техника се договарят с фирмата, която строи и вместо примерно за 40 лв. на тон да се изхвърли отпадъка на сметището, той му предлага да го изхвърли в собствения си имот срещу 10 лв. на тон, и ония много ясно се съгласява...което не е редно и така се оформя ново сметище. Дори и след това да го почисти ....Това за мен не е законно, това, което го прави. Това имам предвид като го казвам. Просто го проверете......
Пример за подобно действие даде Стойчо Неделчев, посочвайки пътя Созопол- Равадиново. Той отбеляза, че насипите са вече два метра над нивото на пътя и колкото и да се асфалтира ефект няма да има, защото при дъжд пътя е под вода.
Г. Пинелов: Колеги други въпроси? Слушам Ви г-н Георгиев!
Цветелин Георгиев: Господин кмете, всички бяхме свидетели на едно ваше обещание, че няма да има уволнения в Община Созопол, само ,че това не се случи и вие не си удържахте на обещанието като това го направихте на три етапа.
Първия е уволнихте ,който преценихте по ваше усмотрение
Втория : преструктурирахте от държавни служители ги направихте общински служители на шест месеца договори. Това си е ваше решение и сте си го взимали както вие сте сметнали за правилно.
Третото ви решение е: в момента има вътрешна Наредба, да бъдат съкратени всички които са към пенсионна възраст, които получават пенсия . следния ме въпрос е такъв : Г-н Кисьов също е на тази възраст. И ако не бъде уволнен с някакъв имунитет ли е или и той също подлежи на тази вътрешна Наредба ?
Т. Янакиев: Уважаеми, Г-н Георгиев, първо информацията която току-що изнесохте е неточна. Не съм правил Вътрешна наредба. Няма такава Вътрешна наредба. Това е първото нещо, което цитирате вие. Второто нещо- етапът беше минат единият с промяната на структурата. Ние оптимизирахме структурата по решение на Общинския съвет. ...там бяха съкратени около девет или десет щата. Сега, с новия план за финансово оздравяване, който днес или утре ще бъде факт, се предвиждат нови съкращения. Съкращенията се правят единствено и изцяло в полза на оптимизация и намаляне на разходите. Специално за това, което говорите вие, за общинските служители. Отварям една скоба, че кадровата политика е приоритет на кмета в частност общинската администрация, ресорните кметове. Това кой кмет - заместник съм си избрал е лично моя работа. И съм го прецезирал и преценил с работата, която ще ми върши и с политиките, които ние ще водим .Аз лично никога не си спомням в битността ми на общински съветник да съм се бъркал, и да казвам, защо сте уволнили тоз или оня на сесия или каквото и да било. Това съм знаел, че е било винаги работа на кмета.Той си е взимал тия решения с кои служители да работи, как да работи, колко човека да съкрати. Само ще кажа, че в настоящата ситуация по информацията която ние получаваме от Министерство на финансите бяха, общ Сз-л / до миналата година/ бяха 99 граждани на един служител в администрация - ниво, което беше малко над средното това са показатели, които бяха отразени в мотивите за изготвянето на план за финансово оздравяване през 2019г., който беше изготвен от г-жа Стоянова. Пак казвам, който работи в общинската администрация има си ясни правила, на шест месеца сега, когато минат шестте месеца те ще бъдат със служебни правоотношения, те ще бъдат държавни служители тези които, трябва да бъдат такива и издръжката им ще се поеме от държавата. В цяла България в момента тече едно преструктуриране и оптимизация на администрациите и тяхното съкращаване, с цел оптимизиране и на работата и на разходите в администрациите....
За пример Г-н Янакиев, даде Община Несебър....- без да твърди точно колко са съкратени 240 човека с цел намаляне на разходите
Т Янакиев: Относно пенсионерите има хора на 70 -76 години, които работят все още и аз мисля, че е време на тези хора да им се даде една достойна почивка за труда,който те са дали на съответното място, където са работили на тяхно място, ако изобщо дойдат хора и не се съкрати щата да дойдат нови, млади хора, които имат желание да работят, доходи и имат съответно съответния ценз. Това е моето мнение.
Ц. Геортиев: Благодаря Ви.

Г.Пинелов: Г-це Лулева
С. Лулева: Аз имам следното питане, тъй като при мен постъпи информация от група от граждани на Созопол се интересуват живо, какво ще се случва горе в Новият град на ул. Вихрен, където има един недействащ трафопост. Идеята на времето беше, там да бъде изградена фитнес площадка. Жителите на този квартал, както и повечето жители на Созопол знаят това, че там идеята е такава. Това казвам е информация от жителите на квартала. Тяхното питане е понеже са проведени на место оглед на терена от страна на главната архитектка и са разбрали, че там ще бъде изградено заведение за обществено хранене. Питането от тяхна страна е: дали това ще бъде така или няма да бъде така.
Не е смешно. В никакъв случай не казах нищо смешно. В конкретния случай предавам информация, която е достигнала до мен. Хората се интересуват, не могат да присъстват на сесия, няма как да получат информация един по един от страна на администрацията. Използват нас. Нашата работа е точно такава, така че нищо смешно не казвам, моля да се въздържите от подобни действия. Хората се интересуват какво ще бъде изградено там? Ще бъде ли премахнат недействащия трафопост? Ще бъде ли изградена фитнес площадката? Общо взето, ще можете ли да ни дадете някакво разяснение по въпроса? Благодаря!
Т. Янакиев: Уважаема г-жо Лулева, и аз мисля че точно това е работа на Общинския съвет. Благодаря ви за питането. На този етап няма взето решение. Всички знаем, че този трафопост е излезнал от експлоатация. В този район предстои първо да бъде ремонтирана съществуващата спортна площадка и от там нататъка след приключване на ремонта, като видим как ще изглежда района и какво да се направи ще преценим какво да правим там после... т . Разглеждат се всякакви варианти. Но варианта, който бъде избран при всички положения, ще бъде избран след санкция на местната общност. Ще се направи общо събрание с хората които живеят там. Хората ще им се представи визия като визия, която има общината за съответното място. Те ще преценят дали им харесва или не. Няма да се представи само едно, ще се представят две , три за да има алтернативи ..Пък и администрацията .е отворена и ще приемаме предложения и от тяхна страна. Така, че на този етап няма още нищо конкретно.
С. Лулева: Благодаря ви много!
Андрей Николов: Г-н Янакиев, няколко думи за финансовото състояние на Общината, защото се намираме в положение на криза след криза. Нека да дадем малко пояснения.
Т. Янакиев: Уважаеми г-н Николов, финансовото състояние на Общината не е в цветущо състояние и това е ясно на всички и е факт. Към момента приходите на Общината са драстично намалели. Направихме изследване от 13 март да 13 април на постъпленията ..За месец срива е около 50 процента на годишна база съотнесен към 2019г .Аз искрено се надявам, че когато бъде премахнато извънредното положение икономическата активност в Общината ще се подобри и ще почнем да вкарваме и да влизат някакви приходи в общинския бюджет такива, които да са съизмерими с миналата година, а и по- добри. Община Созопол е предприела някои мерки и насоки за съкращаване на разходите. Аз лично, като представях общинския бюджет ви казах че спрямо предходни години съкратихме драстично , особено разходите за външни услуги, за които през годините като общински съветник многократно съм алармирал. Ще бъде оптимизирана и администрацията, но не може да стане изведнъж. Няма как да съкратиш половината администрация. Не е възможно и не е нормално. Всички разходи които се правят се прецизират. Отделно е намалено ползването на служебните автомобили. Ползват се само в краен случай. Допълнително сме обявили двата мерцедеса за продажба. По проект, които изпълняваме е предвидено доставяне на два автомобила и единият може спокойно да се да се ползва като служебен автомобил . ....на старите поддръжката им е доста сериозна. На мен специално не са ми необходими такива автомобили. Ние трябва да устискаме с намаляне на разходите, докато се подобрят нещата. Лошото е само, че аз като икономист го казвам, че в момента след като приключи карантината, ние от там нататъка ще има в близката половин година, една година, икономиката ще се възстановява ,но не знаем на какви обороти ще се възстанови и всички статистики го сочат, че и БВП който се предвижда на България да бъде с минус 3.5 процента спрямо предходната година при предвидени 3.5 % , т.е. 7%, които ще бъдат изядени то същото нещо е и за Общината, ние не сме остров на спокойствието, това няма да стане много бързо. В близката една, следващата половин година.. . Разходите ще бъдат ограничавани колкото може повече. Правим някакви постъпки за приходоизточници: направихме организация по един много сериозен проект със собствени сили най-вече, за обслужване на общинските паркинги . Считаме, че така ще има повече постъпления в общинската хазна.....В тази насока ще вървим....има какво и ще да правим и тук е мястото винаги съм го казвал вие като общински съветници всеки е специалист в своята си сфера, в която да се развива и може да даде своите предложения. Моята врата е отворена. Който има предложения, разумни, идва при мен, обсъждаме ги, разискваме и ги прилагаме с оглед на това зависимост от това каквото е положението.
А. Николов: Имам още един въпрос: настъпи смут с породилия се казус около визията на новия град, казуса Има много хора притеснени от новия град относно. тротоарното право. ......Говоря в частта от ул. „Ропотамо” до „Одеса”. В предвид обстановката, гражданите няма как да присъстват на заседанията и не разбраха разискванията дали ще могат да си ползват тротоарите. Нека да дадем малко разяснения, за да може да се протоколира и хората да разберат ли малко разяснение на хората, че могат да си ползват тротоарите и да могат да си отдадат обектите под наем?
Тихомир Янакиев: Аз не мисля, че някой ще им забрани да си ползват правото да си ползват тротоара.
А. Николов: Просто беше създаден смут.
Т. Янакиев: Няма такова нещо. Георгиева, Хльостарова има ли такова нещо?
Георгиева: Не
Т. Янакиев: Знаеш, че ние предприехме инициативата по .........- по т.н Весела уличка така както го искаха хората и както им обещахме. В момента сме фокусирани от ул.
„Одеса” към бившия ресторант „Хоризонт”.. Не, че и там няма да има бизнес. И там ще има бизнес, но въпроса е да е сложен в някакви рамки.
А. Николов: Просто за протокола.
Т. Янакиев: За протокола казвам ”НЕ”.

Илиян Стефанов: Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Кмет имам един такъв въпрос към вас група от граждани от с. Росен , които са закупили имоти от Община Созопол и имат подадени заявления в ВИК и ЕВН в момента проблеми с прекарването на ел. захранване . Не знам до колко сте запознати.Те имат проблем защото нямали трасировка, която трябвало да бъде направена от Общината.и не могат да бъдат включени и свързани в ел и ВИК. Срокът им изтича на 20 май...
П. Рейзи: За ОПС ли става въпрос?
И. Стефанов:Точно , ....хората са притеснени, защото след изтичане на този срок ще имат проблеми. Има ли някакво запитване към вас . За какво става въпрос? Може ли да отговори, защото хората са много притеснени относно срока, за който трябва да бъде построено.
Гжа Хльостарова отговори, че е запозната с един такъв проблем ,защото е посетена от гражданин и е запозната. Не е във връзка с трасировка. ЕВН казват, че нямат изградени съоръжения. Това са в новите квартали на с. Росен. Там си има отреден парцел за трафопост. защото ЕВН не искат да си изградят съоръжението. карат хората да кабелират през по-далечен трафопост, които е съществуващ. Няма никакъв проблем от страна на Общината.. Общината има процедиран имот с променено предназначение. С отредени имоти за техническата инфраструктура. Проблемът е изцяло от енергиийното дружество,...
И. Стефанов: Благодаря ще проуча въпроса по обстойно, защото проблема ми беше представен че е няма трасировка.
Г.Георгиева: Само за срока на ОПС да поясня, че има практика от Върховно касъционен съд, в този случай сроковете спират да течат, Защото са по независещи от човека причини. може да се удължи този срок, но пречката трябва да бъде обоснована.
Г. Пинелов: Г-н Андонов имате думата.
Ст. Андонов: За паркинга на Боруна – там има възможност още малко да се разширят местата за паркиране, ...ако в тревната площ, която в момента е обрасла се засипва с чакъл и се подравни, ще могат да се паркират поне още 30-40 коли......в сайта на Общината са обявени три паркинга за локално паркиране за гражданите на Созопол, а на паркинг Боруна, който е най-големия, а няма обособени места за локално платено паркиране.... Каква е причината там да не е разрешано локално паркиране?
Т. Янакиев: ....За Боруна все още не сме взели решение. Относно хората от този квартал, има локално платено паркиране в подземния паркинг на Стадиона..... Ако трябва до края на тази седмица ще бъде взето решение и допълнен списъка - как ще бъдат разпределени местата. Дали ще има зона за локално платено паркиране. Това нещо ще бъде направено.
П Рейзи: Моето питане е следното: понеже все пак се намираме в пандемия, имах питане от наемател на магазин на Стадиона. Никой не може да каже какъв ще бъде сезона. Въпросът е следния: Можем ли да мислим в някаква посока, защото доста от общините го направиха. Да им се намалят наемите...ако трябва да го вземем като решение, ако трябва даден период за след лятото, ако е слабо тогава да им опростим нещо. .........Трябва да мислим в тази посока да вземем някакви решения да помогнем на хората. Ако трябва тази година да се намалят малко цените на местата за паркиране пред домовете.... Не знам трябва да измислим нещо. ... Трудно е, но пък в крайна сметка сме в пандемия.Трябва и това да го имаме предвид.....Моята молба към вас е на една следваща сесия да помислите и да направите някакво такова предложение.
Т. Янакиев: Г-н, Рейзи много ви благодаря за въпроса. Искам да ви кажа, че от началото на този период, периодически на всички оперативки коментираме икономическите мерки, които вървят успоредно със здравните мерки, които сме взели. Правим анализ на целогодишния и сезонния бизнес как ще бъде засегнат. Искрено се надявам извънредното положение на 13 май да приключи. На този етап ще процедираме ...мерки в две насоки. ...За такситата направили сме договорки и мислим да намалим от плащане за шест месеца да го намалим на четири и ако карат повече да си доплащат........ Относно наемите: ще предложим на Общинския съвет да вземе решение - за двата месеца на в карантината, хората които имат наемни отношения с Общината да бъдат опростени и да не ги плащат. Да, като моля ви се, ако някой от вас има, пак казвам има предложения, нека да дойде и да ги обсъдим. ...... Заложили сме това, което можем да си позволим. Готови сме и ще го предложим. Заложили сме го и в плана за финансово оздравяване.
Г. Пинелов: Давам думата на Николай Господинов - Главен счетоводител на Община Созопол
Николай Господинов - главен счетоводител на Община Созопол: В момента се намираме в ситуация, в която се взимат мерките за оптимизиране на разходи и приходи, не само по отношение на пандемията «корона вирус», а ние сме поставени в едно условие на Министерство на финансите по процедура на оздравяване.тези две мерки много трудно можем да ги съчетаем... Взели сме предвид ситуацията. Ще вземем предвид и предложението и ще ги вземем..
П. Рейзи: Благодаря, чакаме вашето предложение конкретно, благодаря.
Г-н Пинелов даде думата на г-н Янакиев да зачете доклада за обстановката на територията на община Созопол от COVID 19.
Т. Янакиев: Колеги, да ви го чета или да ви запозная, като задавате въпроси.
С. Лулева: Моето предложение е да не ни го зачитате, а да сме максимално експедитивни в предвид обстоятелствата с карантината - няма нужда според мене, както решите
Този доклад беше спрян още от комисията по законност, така че не е качван въобще.
Господин Янакиев прие предложението на г-жа Лулева и направи резюме. В протокола публикуваме: Отчет на дейностите, проведени в Община Созопол в рамките на извънредно положение и усложнената епидемиологична обстановка с разпространението на COVID-19.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
България е една от държавите, която също е изправена пред предизвикателството да се справя с пандемията от COVID-19. Настъпилата неочаквано ситуация засегна всяка сфера от живота ни - такъв, какъвто го познаваме, но най-вече за физическото, психическото и духовно здраве на всеки човек.
Държавата чрез Националния оперативен щаб и Министерството на здравеопазването предприеха поредица от мерки, с които да се ограничи разпространението на опасния вирус. В тази връзка в Община Созопол също бяха предприети своевременни и законосъобразни действия за осигуряване изпълнението на противоепидемичните мерки и други нареждания предвидени в заповедите на министъра на здравеопазването.
В процеса на превенция против разпространението на COVID-19 сред населението в общината следва да се посочат конкретни действия, количества и суми.
В сградата на общинска администрация са предприети следните противоепидемични и санитарно-хигиенни мероприятия, които да осигурят нормалното протичане на работния процес и предоставянето на услуги на всички лица: - на трите входа на Община Созопол са поставени стелки за обувки напоени с дезинфектант и дезинфектанти за ръце за използване от всеки гражданин и служител на Общината преди достъпване до служебните помещения в администрацията; - бравите на всички врати, плотовете, помощните маси и химикалите за граждани се дезинфекцират периодично; - служебните помещения (фронт-офис и „Местни данъци и такси“), коридорите и тоалетните се измиват четири пъти дневно с дезинфекциращ препарат; - На граждани желаещи да достъпят до служебните помещения (фронт-офис и „Местни данъци и такси“) се предоставят еднократни ръкавици и защитни маски за лице/еднократни/; - Служителите на Община Созопол пряко работещи с потребители на административни услуги са оборудвани с необходимите предпазни средства; - Забранено е струпването на граждани в служебните помещения на общинска администрация като се спазва ред за влизане и необходима дистанция, не по-малка от 1,5 м. между лицата;
В тази връзка и в съответствие със заповедите на министъра на здравеопазването са издадени заповеди на Кмета на Община Созопол, които са публикувани на сайта на Община Созопол. За изпълнението на установените мерки и правила за поведение в условията на извънредно положение на територията на гр. Созопол е определен Христо Михайлов – Началник отдел „Специални и контролни дейности и ССИ“. В останалите населени места в селищната система на община Созопол, за отговорни длъжностни лица са определени кметовете и кметските наместници. Кметовете на кметства и кметските наместници в община Созопол при установено нарушение на карантинните мерки сигнализират незабавно ръководството на общината и РУП – гр. Созопол. Всички действия изпълнявани според издадените заповеди се координират с органите на МВР на територията на общината. Ежедневно се проверяват всички хранителните магазини на територията на Община Созопол за спазването на мерките, разпоредени в заповеди на министъра на здравеопазването, както и в издадените в тяхното съответствие заповеди на Кмета на Общината. Предприети са от общинска администрация мероприятия по ограничаване на достъпа до спортни площадки и съоръжения, с цел невъзможността за събиране и струпване на хора. Към дата 09.04.2020г. броят на лицата намиращи се под задължителна карантина /изолация/ е 26 души. Бройката е по отношение на територията на цялата община. Също към дата 09.04.2020 г. няма регистрирани, диагностицирани лица със симптоми на COVID-19 на територията на община Созопол. От обявяването на извънредно положение с Решение на Народното събрание от 13 март 2020г. работи и заседава Общинския съвет за сигурност в условията на Кризисен щаб с цел обсъждане мерките за превенция на заболяването на територията на община Созопол и координация между институциите за прилагането им.
Доставени са до този момент общо 123 броя дезинфекциращи препарати, 900 броя предпазни маски за лице, 25 килограма концентрат-белина. На служителите и работниците на Община Созопол са осигурени необходимите предпазни и дезинфекциращи средства с оглед безопасното и нормалното протичане на работния процес, при спазването на строги санитарно-хигиенни правила. Извършва се дезинфекция на централни улици в гр. Созопол и гр. Черноморец, както и дезинфекция на открити обществени обекти - паркове, градинки и съоръженията в тях. В останалите населени места в селищната система кметовете и кметските наместници организират и провеждат извършването на дезинфекция на посочените места. Във всички населени места са осигурени необходимите препарати и предпазни материали. Община Созопол стартира кампания, в която физически и юридически лица могат да даряват средства за ограничаването на неблагоприятните последици съпътстващи извънредното положение с коронавирус. Всички получени средства са насочени за осигуряване на дейности по снабдяване с храна, медикаменти и предпазни изделия на граждани на общината в нужда, по предварително определени критерии, както и за осигуряване на предпазни средства за работещия медицински и социален персонал. От 24 март 2020г. до настоящия момент са събрани 8270 лв. по сметката. С част от набраните средства се закупиха хранителни продукти ( брашно, олио, ориз, леща, скумрия в консерва, макарони) и торбички за пакетиране на продуктите на обща стойност 5000 лв. Подготвени са 420 пакета с продукти от първа необходимост. На 08.04.2020г. стартира и кампанията по доставяне на пакети с продукти от първа необходимост. Първите 70 пакета са раздадени за домакинствата в с. Равадиново. В пакетите към продуктите от първа необходимост се предоставя и брошура с важна информация относно опазване на здравето и горещи телефони свързани с коронавирус. Открита е гореща телефонна линия на Община Созопол за доставка на храна и лекарства на възрастни, самотни и болни хора, лица под карантина, които нямат възможност да излизат. От 31 март 2020г. започна набирането на доброволци, които да участват при необходимост в осъществяване на различните дейности по ограничаване разпространението на COVID-19. До 10.04.2020г. 10 граждани са заявили желание да бъдат доброволци в трудната ситуация. В Община Созопол е разработен алгоритъм на поведение на гражданите при съмнения за симптоми на коронавирус:
1. Гражданите, които имат съмнения за наличие на COVID-19 следва да се свързват с личните си лекари по телефона, за да получат съвет от тях как да действат.
2. Личният лекар трябва да проведе обстойна анкета с пациента си: бил ли е в рискови дестинации през изминалите две седмици и срещал ли се е с хора, върнали се от най-засегнатите страни. След като установи това, както и какви симптоми има пациентът, личният лекар уведомява здравен инспектор от РЗИ и след обсъждане на случая трябва вземе решение и да даде съвет за домашна терапия. Освен това общопрактикуващите лекари получават от регионалните здравни инспекции списък с пациенти, поставени под карантина – с ЕГН, имена и други лични данни, чието състояние трябва да следят по телефона. На лицата поставени под карантина се връчва утвърдено предписание за поставяне под карантина, утвърдено със Заповед №-РД-01-183/06.04.2020г. на министъра на здравеопазването. При съмнения за кооронавирус пациентите не трябва да ходят в кабинетите на общопрактикуващите лекари, за да не разпространяват (евентуалната) зараза.
3. Ако пациентът е поставен под задължителна карантина и има изявена симптоматика на COVID-19 ( температура над 38 градуса по целзий, задух или затруднено дишан, поява на суха кашлица) и/или е лице на 60 г. независимо от клиничното протичане на заболяването и личният лекар прецени, че е нужна хоспитализация на пациента, той трябва да се свърже със Спешна помощ. При тази ситуация личният лекар съобщава, чрез национален спешен номер 112 за лице с горепосочената симптоматика и описание, и от Спешна помощ вземат решение за изпращането на специално оборудван със защитни облекла екип до съответния адрес. Хоспитализацията се извършва до инфекциозно отделение в МБАЛ – Бургас.
Заявили сме, чрез Областна администрация – Бургас, до РЗИ - Бургас и във връзка със създадения Логистично-координационен център със Заповед № Р-48/17.03.2020г. на министър-председателя, за доставяне 5200 бр. еднократни маски /хирургически/, 250 бр. маски FFP2, 600 бр. маски FFP3, 740 бр. еднократни гащеризони, 205 бр. антибактериални гащеризони, 7500 бр. ръкавици /винилови/, 140 бр. очила, 790 бр. дезинфектанти, със средства от бюджета на Министерство на здравеопазването. От 08 април 2020г. е в действие със Заповед № РД-01-184/08.04.2020г. Национална информационна система за борба с COVID-19 за диагностицирани и карантинирани лица и въведеното в експлоатация административно приложение за обекти под карантина от коронавирус COVID-19, чрез което занапред ще се улесни координирането между Община Созопол и органите на МВР по установяване на съответните лица.
С оглед настъпилата кризисна ситуация с коронавирус и тежкото финансово положение на Община Созопол всички служители и работници проявяват необходимото разбиране в този момент. В тази връзка с цел намаляване на разходите служители и работниците на Общината заявяват доброволно ползването на неплатен отпуск.
С длъжниците по наемни правоотношения са подписани споразумения за разсрочено погасяване на задълженията с цел в бюджета да има регулярни парични постъпления и с разбирането към задължените лица в положението на криза. С оглед на представеното до този момент Община Созопол и Кризисният щаб ще продължат настоящата линия на обсъждане и провеждане на необходимите законосъобразни и целесъобразни мерки в създалата се тежка здравна, социална и финансова ситуация до срока на извънредно положение, а именно 13.05.2020г. Условията да преодолеем изпитанието са две – да бъдем персонално отговорни, пазейки собственото си здраве, да предпазим и околните. Другото условие – държава, медицински специалисти и гражданско общество да работят заедно, като добре смазана машина, в името на общия ни интерес – да спечелим битката и да излезем от нея по-силни и единни.
Г. Пинелов: Благодаря Ви! Мисля, че бяхте изчерпателен и по- добре по- експедитивни да бъдем предвид обстоятелствата, така че колеги, ако няма някакви въпроси и коментари и към кмета, и като цяло, ще ви помоля да изкоментираме и гласуваме дневния ред. Всички вие сте го получили. Само ще трябва да гласуваме първо четирите извънредни докладни, които по-рано ви ги изчетох да влезнат в дневния ред.
Да гласуваме извънредните докладни да влезнат в дневния ред.
Моля да гласуваме:
Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0
Приема се - извънредните докладни влизат за разглеждане в дневния ред
Сега ще ви помоля да гласуваме и самия дневен ред ведно с извънредните докладни.
Който е „За”, против, въздържали се.
Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0
Приема се
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ: № 137
Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:

I. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД, СИГУРНОСТ, ГРАЖДАНСКИ ПРАВА, МОЛБИ И ЖАЛБИ:
1. Докладна записка с вх. № 272/01.04.2020г. от Тодор Дамянов Дамянов – зам.-кмет на Община Созопол и Председател на Комисия за детето
Относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2020 г. в Община Созопол
2. Докладна записка с вх. № 304/10.04.2020г. от Тодор Дамянов Дамянов – зам.-кмет на Община Созопол
Относно: Приемане на Обществен съвет
3. Докладна записка с вх. № 305/10.04.2020г. от Тодор Дамянов Дамянов – зам.-кмет на Община Созопол
Относно: Приемане на Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Созопол за 2021 г.

II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ, МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ:
4. Докладна записка с вх. №307/10.04.2020г от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Компенсирани промени разходната част на бюджета на Община Созопол за 2020 г.
5. Докладна записка с вх. №325/14.04.2020г от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: даване на съгласие община Созопол да учреди банкова гаранция в полза на МОСВ

III. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО ТУРИЗЪМ, СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
6. Докладна записка с вх. №232/19.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Освобождаване от такси за технически услуги, дължими съгласно ЗМДТ за наеми за ползване на общински терени с цел монтаж на информационни табели и билбордове за осигуряване на публичност и визуализация по проект “Интегриран воден проект за област Бургас“
7. Докладна записка с вх. №266/31.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект – язовир „ До гробищата “ представляващ № 000121 по КВС в землище на с.Равна гора,община Созопол, публична общинска собственост,ЕКАТТЕ 61114,с площ 62,151 дка, цел на водоползването- аквакултури и свързаните с тях дейности.
8. Докладна записка с вх. №276/01.04.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Безвъзмездно прехвърляне в полза на община Созопол на недвижими имоти с отпаднала необходимост за нуждите на Българската армия, на основание чл. 54 от ЗДС, с идентификаторни № по КК/КВС: 67800.1.187 – АЧДС № 7796/25.11.2016 г.; 67800.9.184 – АЧДС № 7751/12.09.2016 г.; 81178.7. 26 – АЧДС № 8879/25.05.2018 г.; 81178.7.136 – АЧДС № 9243/27.12.2018 г.; 81178.7. 25 – АПДС № 1763/06.07.2015 г.; 81178.7. 27 – АПДС № 1765/06.07.2015 г.; 81178.7. 123 – АПДС № 1766/06.07.2015 г.; 81178.7. 124 – АПДС № 1767/06.07.2015г.; 81178.7. 126 – АПДС № 1769/06.07.2015г.
9. Докладна записка с вх. №309/10.04.2020г. от Румен Кисьов – зам.– кмет на Община Созопол,
Относно: Учредяване на допълнително отстъпено право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот - частна общинска собственост – ПИ с идентификатор 61042.501.481 по кадастрална карта на с.Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ XХ-13033, в кв.37, целият с площ от 501 кв.м.
10. Докладна записка с вх. №310/10.04.2020г. от Румен Митев Кисьов -
зам.- кмет на Община Созопол,
Относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост находящ се в гр.Созопол
11. Докладна записка с вх. №311/10.04.2020г. от Румен Митев Кисьов -
зам.- кмет на Община Созопол,
Относно: провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост находящ се в гр.Созопол
12. Докладна записка с вх. № 312/10.04.2020г. от Румен Митев Кисьов
зам.- кмет на Община Созопол,
Относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост находящ се в гр.Созопол
13 . Докладна записка с вх. № 313/10.04.2020г. от Румен Митев Кисьов
зам.- кмет на Община Созопол,
Относно: Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на земеделски имоти – частна общинска собственост находящи се в с.Индже войвода.
IV. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:

14. Докладна записка с вх. №222/12.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 81178.9.20, 81178.9.21, 81178.9.22 и 81178.9.46, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, м.“Аклади-чеири“, м.“Чеирите“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих, курорт“.
15. Докладна записка с вх. №223/12.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 63029.15.5 и 63029.15.6, по КК на с.Росен, общ.Созопол, земеделска територия, местност „Край село“, землище на с.Росен, общ.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна на предназначението, с отреждане за курортна и земеделска функция, за изграждане на сгради за туристически чифлици и план за улична регулация, като продължение на съществуваща улица “Андон Стоянов“, за осигуряване на пътен достъп до новообразуваните УПИ.
16. Докладна записка с вх. №225/12.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти, с идентификатори 81178.61.912 и 81178.61.913, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м.“Митков мост“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилни сгради и КОО“.
17. Докладна записка с вх. №226/12.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти, с идентификатори 81178.61.917 и 81178.61.918, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м.“Митков мост“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилна сграда“.
18. Докладна записка с вх. №297/07.04.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия, за обект: „Канализационен тласкател от ЛКПС, в поземлен имот с идентификатор 67800.53.15, м.“Мапи“, до съществуваща канализация в м.“Буджака“, общ.Созопол.
19. Докладна записка с вх. №298/07.04.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на: поземлен имот с идентификатор 67800.7.31 и на част от 76м2 от поземлен имот с идентификатор 67800.6.115, по КК на гр.Созопол, земеделска територия, местност „Буджака“, землище на гр.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел обединяването им в един нов урегулиран поземлен имот, като същия се отреди за изграждане на „паркинг и трафопост“.
20. Докладна записка с вх. №299/07.04.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 67800.54.13 по КК на гр.Созопол, земеделска територия, м.“Мапи“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сграда за търговия и обществено обслужване“.
21. Докладна записка с вх. №300/07.04.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 67800.10.297 по КК на гр.Созопол, земеделска територия, м.“Мапи“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сграда за обществено обслужване“.
22. Докладна записка с вх. №302/09.04.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Изразяване на предварително съгласие за изработването на Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация в обхват на УПИ VІ-„За озеленяване” /ПИ с идентификатор 67800.504.429 по КК на гр.Созопол / и УПИ V-„За индивидуално жилищно строителство” /ПИ с идентификатор 67800.504.428 по КК на гр.Созопол / в квартал 44 по плана на гр.Созопол .
23. Докладна записка с вх. №303/09.04.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.9.448, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади-чеири“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за спорт и атракции, за изграждане на „сграда за спорт и атракции“ и ПП за осигуряване на транспортен достъп и за трасета на техническата инфраструктура, до новообразуваният УПИ.
V. Докладна записка с вх. № 339/22.04.2020г. от Румен Митев Кисьов
зам.- кмет на Община Созопол.
Относно: определяне на Представител на община Созопол в ОУТР „Бургаски Черноморски Туристически Район“
VI. Докладна записка с вх. №340/23.04.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Одобряване на Методики за определяне на препоръчителната наемна пазарна стойност на земеделски земи: ниви, Методика за определяне на препоръчителната наемна пазарна стойност на земеделски земи: трайни насаждения, Методика за определяне на препоръчителната наемна пазарна стойност на земеделски земи: лозя.
VII. Докладна записка с вх. №341/23.04.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Кандидатстване на Община Созопол по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос 4 „Транснационално сътрудничество“, процедура BG05M9OP001-4.004 „Транснационални партньорства“
VIII. Докладна записка с вх. №342/24.04.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията/землището на гр.Созопол и гр.Черноморец

 


Г. Пинелов: Давам думата на г-н Андонов - председател на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби
Станимир Андонов: Становище от заседанието на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, проведено на 21.04.2020г. от 14:00часа
На 21.04.2020г. от 14:00 часа, се проведе заседание на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби
в състав:
1. Станимир Андонов – Председател;
2. Желязко Иванов;
3. Димитринка Господинова;
4. Анета Момчилова - членове.
От заседанието отсъства г-н Рейзи, за което той ни уведоми на предното заседание.
На заседанието присъстваха още:
1. Георги Пинелов – председател на Общинския съвет;
2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
3. Румен Кисьов – зам.-кмет на Община Созопол;
4. Тодор Дамянов – зам.- кмет на Община Созопол;
5. Служители от общинска администрация;
6. Общински съветници. 7. Ваня Кирязова, юрист на общинския съвет
Бяха разгледани и обсъдени следните докладни:
1. Докладна записка с вх. № 272/01.04.2020г. от Тодор Дамянов – зам.-кмет на Община Созопол и Председател на Комисията за детето, относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2020 г. в Община Созопол.
След разглеждане, обсъждане, гласуване и в резултат от гласуването
4 гласа - „За” , комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната .
Г. Пинелов: Колеги въпроси и коментари - няма. Разбирам, че няма .Ще ви помоля да гласуваме.
Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0
Приема се.


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 138
1. ПРИЕМА Програма за закрила на детето в Община Созопол за 2020 г.

 

 
Ст. Андонов: Докладна записка с вх. № 304/10.04.2020г. от Тодор Дамянов – зам.-кмет на Община Созопол ,относно: Приемане на Обществен съвет
След разглеждане, обсъждане, гласуване и в резултат от гласуването
4 гласа - „За” , комисията прие проекта за решение на докладната и предлага то да бъде гласувано така, както е предложено от вносителя.
Г. Пинелов: Колеги въпроси и коментари?
Г-жа Германова: Не би ли следвало след Обществен съвет да бъде упоменато във връзка с какво е ?
Т. Дамянов: Такъв обществен съвет трябва да бъде създаден по Закона за социалното подпомагане.
Г. Пинелов: Идеята беше дали не трябва да се допълни в пълното им наименование. Ако иска вносителя да допълни за какво става въпрос
К.Германова: Господин Дамянов, нямам никакви претенции относно Обществения съвет.
Г. Пинелов: Г-жо Германова, имате ли предложение да го допълним? Искате ли да бъде допълнено?
К. Германова: Да, просто предлагам да бъде допълнено: Предлагам текста в относно в самата докладна да бъде: Приемане на Обществен съвет съгласно Закона за социалното подпомагане. И малко по-долу, там където трябва да бъде изписван навсякъде да бъде Обществен съвет съгласно Закона за социалното подпомагане.
Г. Пинелов: Благодаря ви. Колеги предлагам така направеното предложение от г-жа Германова да бъде допълнено Обществен съвет съгласно Закона за социалното подпомаагне. в проекта за решение и гласувано. Колеги, моля да гласуваме:
Резултат от гласуването:
„ За”- 17
против –няма,
въздържали се – няма.
Приема се предложението на г.жа Германова.
Сега да гласуваме решението по докладната с утвърдената корекция за решение.
Колеги, моля да гласуваме. Гласуването е обикновено.
РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:
Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0, приема се докладна 304
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ
№ 139

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.35 от Закона за социално подпомагане и чл.52 от Правилника на Закона за социално подпомагане Общински съвет – Созопол, определя Обществен съвет, съгласно Закона за социалното подпомагане в следния състав:

1. Тодор Дамянов – зам.-кмет на Община Созопол
2. Христо Бардуков – началник отдел ОКСДС
3. Анета Момчилова – общински съветник
4. Йорданка Димитрова - ръководител ДСП Созопол
5. Янчо Георгиев – директор ЦРСИ гр.Черноморец
6. Росица Карабаджакова – директор ЦНСТДМУ с.Атия
7. Николай Господинов – директор дирекция ФС

Ст. Андонов: Докладна записка с вх. № 305/10.04.2020г. от Тодор Дамянов – зам.-кмет на Община Созопол,
Относно: Приемане на Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Созопол за 2021 г.
След разглеждане, обсъждане, гласуване и в резултат от гласуването:
4 гласа - „За” , комисията предлага да се гласува докладната така, както е предложена от вносителя.
Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари? Няма. Ще ви помоля да гласуваме – поименно.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Име, презиме, фамилия - гласувал

1.Георги Пинелов – За
2.Желязко Иванов – За
3.Станимир Андонов - За
4.Анета Филипова – За
5.Андрей Николов - За
6.Стилияна Николова – За
7.Стамат Стаматов – За
8.Димитринка Господинова – За
9.Милена Желева – За
10.Красимира Германова – За
11.Катя Стоянова – За
12.Светлана Лулева – За
13.Стойчо Неделчев – За
14.Цветелин Георгиев – За
15.Панайот Рейзи – За
16.Илиян Стефанов – За
17.Цветан Иванов – За
Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 140
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл.36 „б“, ал.4 от Правилника за приложение на Закона за социално подпомагане Общински съвет - Созопол приема Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Созопол за 2021г.


Г. Пинелов: По втора точка от дневния ред давам думата на г-ца Димитринка Господинова – председател на Комисията по финанси и бюджет, международни проекти и програми
Д. Господинова: Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги, представям Становище на Комисията по финанси и бюджет, международни проекти и програми
На 21.04.2020 г. в 14.15ч., се проведе заседание на комисията по „Финанси и бюджет международни проекти и програми” в състав:
1. Димитринка Господинова -член;
2. Станимир Андонов – член;
3. Цветелин Георгиев - член;
4. Красимира Германова – член;
5. Милена Тодорова Желева – член.
На заседанието присъстваха още :
1. Георги Пинелов – председател на Общинския съвет;
2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
3. Румен Кисьов – зам.-кмет на Община Созопол;
4.Тодор Дамянов – зам.- кмет на Община Созопол;
5. Общински съветници; Ваня Кирязова, юрист на общинския съвет
6. Служители от Общинска администрация.
Комисията имаше кворум и разгледа и обсъди следните докладни:

Докладна записка с вх. №307/10.04.2020г от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Компенсирани промени в разходната част на бюджета на Община Созопол за 2020 г.
След разглеждане, обсъждане, гласуване и с резултат от гласуването
5 гласа – „ За”
Против, въздържали се - няма, се прие.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението, така както е по докладната.
Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната....няма..
Колеги, влизаме в процедура на гласуване
Преди да започне гласуването г-жа Германова направи корекция относно последователността на гласуване. Г-жа Германова обясни, че трябва да се гласува по параграфи и цитира, че съгласно Закона за финансите по точка гласуваме само, когато има само един параграф. В закона е записано, че се гласува параграф по параграф.
Г. Пинелов: Благодаря, колеги, влизаме в процедура на гласуване
Д. Господинова: § 10-00 – издръжка
било увеличение става

§ 10-00 – издръжка 513 000лв. 38 800лв. 551 800лв.
в т.ч.
§ 10-15– материали 60 000лв. 38 800лв 98 800лв.

Г. Пинелов: Ще ви моля да гласуваме:
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Име, презиме, фамилия - гласувал

1.Георги Пинелов – За
2.Желязко Иванов – За
3.Станимир Андонов - За
4.Анета Филпова – За
5.Андрей Николов - За
6.Стилияна Николова – За
7.Стамат Стаматов – За
8.Димитринка Господинова – За
9.Милена Желева – За
10.Красимира Германова – За
11.Катя Стоянова – За
12.Светлана Лулева – За
13 Стойчо Неделчев – За
14.Цветелин Георгиев – За
15.Панайот Рейзи – Въздържал се
16.Илиян Стефанов – За
17.Цветан Иванов – За
Общо гласували: 17
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 1

Д. Господинова: параграф § 52-00 – придобиване на ДМА
било намаление става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 72 700лв. 38 800лв. 33 900лв.
в т.ч.
било увеличение става
§ 52-01 – придобиване на компютри
и хардуер: 2 700лв. 6 120лв. 8 820лв.
в т.ч.
-Компютърни конфигурации,
преносими компютри, лазерни
принтери, мултифункционално
устройство, сървърно оборудване,
хардуер 2 700лв. 6 120лв. 8 820лв.

било намаление става
§ 52-04 – придобиване на транспортни 70 000лв. 44 920лв. 25 080лв.
средства:
в т.ч.
-закупуване на автовишка за нуждите
на Община Созопол 70 000лв. 44 920лв. 25 080лв.

Г. Пинелов: Ще ви моля да гласуваме:
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Име, презиме, фамилия - гласувал

1.Георги Пинелов – За
2.Желязко Иванов – За
3.Станимир Андонов - За
4.Анета Филпова – За
5.Андрей Николов - За
6.Стилияна Николова – За
7.Стамат Стаматов – За
8.Димитринка Господинова – За
9.Милена Желева – За
10.Красимира Германова –
11.Катя Стоянова – За
12.Светлана Лулева – За
13Стойчо Неделчев – За
14.Цветелин Георгиев – За
15.Панайот Рейзи – Въздържал се
16.Илиян Стефанов – За
17.Цветан Иванов – За
Общо гласували: 16
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 1

Д. Господинова: 1.1. Функция „Общи държавни служби” - дейност 122 „Общинска администрация ” - извършва компенсирани промени на разходите в обема на общите разходи за дейността, както го гласувахме:

Г. Пинелов: Ще ви моля да гласуваме:
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Име, презиме, фамилия - гласувал

1.Георги Пинелов – За
2.Желязко Иванов – За
3.Станимир Андонов - За
4.Анета Филпова – За
5.Андрей Николов - За
6.Стилияна Николова – За
7.Стамат Стаматов – За
8.Димитринка Господинова – За
9.Милена Желева – За
10.Красимира Германова – За
11.Катя Стоянова – За
12.Светлана Лулева – За
13.Стойчо Неделчев – За
14.Цветелин Георгиев – За
15.Панайот Рейзи – Въздържал се
16.Илиян Стефанов – За
17.Цветан Иванов – За
Общо гласували: 17
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 1

 

Д. Господинова: Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“ - извършва компенсирани промени на разходите в обема на общите разходи за дейността, по параграфи както гласувахме:
било намаление става
§ 10-00 – издръжка 33 000лв. 13 754лв. 19 246лв.
§ 10-20 –разходи за външни услуги 13 000лв. 13 000лв. 0лв.
§ 10-30 – текущ ремонт 10 000лв. 754лв. 9 246лв.
Г. Пинелов: Ще ви моля да гласуваме:
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Име, презиме, фамилия - гласувал

1.Георги Пинелов – За
2.Желязко Иванов – За
3.Станимир Андонов - За
4.Анета Филпова – За
5.Андрей Николов - За
6.Стилияна Николова – За
7.Стамат Стаматов – За
8.Димитринка Господинова – За
9.Милена Желева – За
10.Красимира Германова – За
11.Катя Стоянова – За
12.Светлана Лулева – За
13.Стойчо Неделчев – За
14.Цветелин Георгиев – Въздържал си
15.Панайот Рейзи – Въздържал се
16.Илиян Стефанов – За
17.Цветан Иванов – За
Общо гласували: 17
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 2

Д. Господинова: § 52-00 – придобиване на ДМА
било увеличение става
§ 52-00 – придобиване на ДМА 63 584лв. 13 754лв. 77 338лв.
в т.ч.
§ 52-06-изграждане на инфраструктурни
обекти:
-ТП Реконструкция на вътрешна водопроводна
мрежа с.Зидарово 6 650лв. 13 754лв. 20 404лв.

Г. Пинелов: Ще ви моля да гласуваме:
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Име, презиме, фамилия - гласувал

1.Георги Пинелов – За
2.Желязко Иванов – За
3.Станимир Андонов - За
4.Анета Филпова – За
5.Андрей Николов - За
6.Стилияна Николова – За
7.Стамат Стаматов – За
8.Димитринка Господинова – За
9.Милена Желева – За
10.Красимира Германова – За
11.Катя Стоянова – За
12.Светлана Лулева – За
13.Стойчо Неделчев – За
14.Цветелин Георгиев – Въздържал се
15.Панайот Рейзи – Въздържал се
16.Илиян Стефанов – За
17.Цветан Иванов – За
Общо гласували: 17
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 2


Д. Господинова: Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“ - извършва компенсирани промени на разходите в обема на общите разходи за дейността, по параграфи както гласувахме:

Г. Пинелов: Ще ви моля да гласуваме Дейност 603:
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Име, презиме, фамилия - гласувал

Георги Пинелов – За
Желязко Иванов – За
Станимир Андонов - За
Анета Филпова – За
Андрей Николов - За
Стилияна Николова – За
Стамат Стаматов – За
Димитринка Господинова – За
Милена Желева – За
Красимира Германова – За
Катя Стоянова – За
Светлана Лулева – За
Стойчо Неделчев – За
Цветелин Георгиев – Въздържал се
Панайот Рейзи –
Илиян Стефанов – За
Цветан Иванов – За
Общо гласували: 16
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 1

Д. Господинова: -Дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците“-извършва компенсирани промени на разходите в обема на общите разходи за дейността, по параграфи както следва:
По параграфи: било увеличение става
§ 10-00 – издръжка 428 577лв. 1 044лв. 427 533лв.
в т.ч.
§ 10-20–разходи за външни услуги 191 100лв. 1 044лв. 190 056лв.

Г. Пинелов: Ще ви моля да гласуваме
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Име, презиме, фамилия - гласувал

1.Георги Пинелов – За
2.Желязко Иванов – За
3.Станимир Андонов - За
4.Анета Филпова – За
5.Андрей Николов - За
6.Стилияна Николова – За
7.Стамат Стаматов – За
8.Димитринка Господинова – За
9.Милена Желева – За
10.Красимира Германова – За
11.Катя Стоянова – За
12.Светлана Лулева – За
13.Стойчо Неделчев – За
14.Цветелин Георгиев – Въздържал се
15.Панайот Рейзи –
16.Илиян Стефанов – За
17.Цветан Иванов – За
Общо гласували: 16
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 1

Д. Господинова: § 52-00 – придобиване на ДМА било увеличение става
349 516лв. 1 044лв. 350 560лв.
в т.ч.
било увеличение става
§ 52-01 – придобиване на компютри
и хардуер: 0лв. 1 044лв. 1 044лв.
в т.ч.
-Компютърни конфигурации,
към електронни везни на РДНО 0лв. 1 044лв. 1 044лв.

Г. Пинелов: Ще ви моля да гласуваме
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Име, презиме, фамилия - гласувал

1.Георги Пинелов – За
2.Желязко Иванов – За
3.Станимир Андонов - За
4.Анета Филипова – За
5.Андрей Николов - За
6.Стилияна Николова – За
7.Стамат Стаматов – За
8.Димитринка Господинова – За
9.Милена Желева – За
10.Красимира Германова – За
11.Катя Стоянова – За
12.Светлана Лулева – За
13.Стойчо Неделчев – За
14.Цветелин Георгиев – За
15.Панайот Рейзи –
16.Илиян Стефанов – За
17.Цветан Иванов – За
Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Д. Господинова -Дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците“-извършва компенсирани промени на разходите в обема на общите разходи за дейността, по параграфи както следва:

Г. Пинелов: Колеги, моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Име, презиме, фамилия - гласувал

1.Георги Пинелов – За
2.Желязко Иванов – За
3.Станимир Андонов - За
4.Анета Филипова – За
5.Андрей Николов - За
6.Стилияна Николова – За
7.Стамат Стаматов – За
8.Димитринка Господинова – За
9.Милена Желева – За
10.Красимира Германова – За
11.Катя Стоянова – За
12.Светлана Лулева – За
13.Стойчо Неделчев – За
14.Цветелин Георгиев – За
15.Панайот Рейзи –
16.Илиян Стефанов – За
17.Цветан Иванов – За
Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Д. Господинова : 1.2.Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – извършва компенсирани промени на разходите по дейности и параграфи, както ги гласувахме.

Г. Пинелов: Колеги, моля да гласуваме т.1.2
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Име, презиме, фамилия - гласувал

1.Георги Пинелов – За
2.Желязко Иванов – За
3.Станимир Андонов - За
4.Анета Филпова – За
5.Андрей Николов - За
6.Стилияна Николова – За
7.Стамат Стаматов – За
8.Димитринка Господинова – За
9.Милена Желева – За
10.Красимира Германова – За
11.Катя Стоянова – За
12.Светлана Лулева – За
13.Стойчо Неделчев – За
14.Цветелин Георгиев – За
15.Панайот Рейзи –
16.Илиян Стефанов – За
17.Цветан Иванов – За
Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0


Д. Господинова : 1.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол - собствен за 2020г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както ги гласувахме.

Г. Пинелов: Колеги, моля да гласуваме т.1

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Име, презиме, фамилия - гласувал

1.Георги Пинелов – За
2.Желязко Иванов – За
3.Станимир Андонов - За
4.Анета Филипова – За
5.Андрей Николов - За
6.Стилияна Николова – За
7.Стамат Стаматов – За
8.Димитринка Господинова – За
9.Милена Желева – За
10.Красимира Германова – За
11.Катя Стоянова – За
12.Светлана Лулева – За
13.Стойчо Неделчев – За
14.Цветелин Георгиев –
15.Панайот Рейзи –
16.Илиян Стефанов – За
17.Цветан Иванов – За
Общо гласували: 15
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 0

Д. Господинова : 2.Въз основа на приетите решения по т.1.1 и т.1.2 Общински съвет Созопол утвърждава промяната в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2020г./Приложение №1/
било намаление става

Общо капиталови разходи: 4 672 241лв. 24 002лв. 4 648 239лв.
в т.ч. от:
-собствени средства за местни
дейности 1 375 061лв. 24 002лв. 1 351 059лв.

Г. Пинелов: Колеги, моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Име, презиме, фамилия - гласувал

1.Георги Пинелов – За
2.Желязко Иванов – За
3.Станимир Андонов - За
4.Анета Филипова – За
5.Андрей Николов - За
6.Стилияна Николова – За
7.Стамат Стаматов – За
8.Димитринка Господинова – За
9.Милена Желева – За
10.Красимира Германова – За
11.Катя Стоянова – За
12.Светлана Лулева – За
13.Стойчо Неделчев – За
14.Цветелин Георгиев – Въздържал се
15.Панайот Рейзи – Въздържал се
16.Илиян Стефанов – За
17.Цветан Иванов – За
Общо гласували: 17
За: 15
Против: 0
Въздържали се: 2
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 141
Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2020г., както следва:
1.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр.Созопол - собствен за 2020г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:
1.1. Функция „Общи държавни служби” - дейност 122 „Общинска администрация ” - извършва компенсирани промени на разходите в обема на общите разходи за дейността, както следва:

било увеличение става

§ 10-00 – издръжка 513 000лв. 38 800лв. 551 800лв.
в т.ч.
§ 10-15– материали 60 000лв. 38 800лв. 98 800лв.

било намаление става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 72 700лв. 38 800лв. 33 900лв.
в т.ч.
било увеличение става
§ 52-01 – придобиване на компютри
и хардуер: 2 700лв. 6 120лв. 8 820лв.
в т.ч.
-Компютърни конфигурации,
преносими компютри, лазерни
принтери, мултифункционално
устройство, сървърно оборудване,
хардуер 2700лв. 6 120лв. 8 820лв.

било намаление става
§ 52-04 – придобиване на транспортни 70 000лв. 44 920лв. 25 080лв.
средства:
в т.ч.
-закупуване на автовишка за нуждите
на Община Созопол 70 000лв. 44 920лв. 25 080лв.

1.2.Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – извършва компенсирани промени на разходите по дейности и параграфи, както следва:
-Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“ - извършва компенсирани промени на разходите в обема на общите разходи за дейността, по параграфи както следва:
било намаление става

§ 10-00 – издръжка 33 000лв. 13 754лв. 19 246лв.
§ 10-20 –разходи за външни услуги 13 000лв. 13 000лв. 0лв.
§ 10-30 – текущ ремонт 10 000лв. 754лв. 9 246лв.

било увеличение става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 63 584лв. 13 754лв. 77 338лв.
в т.ч.
§ 52-06-изграждане на инфраструктурни
обекти:
-ТП Реконструкция на вътрешна водопроводна
мрежа с.Зидарово 6 650лв. 13 754лв. 20 404лв.

-Дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците“- извършва компенсирани промени на разходите в обема на общите разходи за дейността, по параграфи както следва:

§ 10-00 – издръжка 428 577лв. 1 044лв. 427 533лв.
в т.ч.
§ 10-20–разходи за външни услуги 191 100лв. 1 044лв. 190 056лв.

било увеличение става

§ 52-00 – придобиване на ДМА 349 516лв. 1 044лв. 350 560лв.
в т.ч.
било увеличение става
§ 52-01 – придобиване на компютри
и хардуер: 0лв. 1 044лв. 1 044лв.
в т.ч.
-Компютърни конфигурации,
към електронни везни на РДНО 0лв. 1 044лв. 1 044лв.

2.Въз основа на приетите решения по т.1.1 и т.1.2 Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2020г./Приложение №1/
било намаление става

Общо капиталови разходи: 4 672 241лв. 24 002лв. 4 648 239лв.
в т.ч. от:
-собствени средства за местни
дейности 1 375 061лв. 24 002лв. 1 351 059лв.


Приложения:
Приложение № 1– Поименен списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2020г.
Приложение № 2 – Докладна записка от Любомир Ганчев Йосифов – Началник отдел „Гражданска регистрация“
Приложение № 3 – Докладна записка от Даниела Георгиева Мархолева – Ръководител на РДНО.
Приложение № 4 –Докладна записка от Иванка Николова Хльостарова - Директор дирекция “УТСК” гр.Созопол.

Д. Господинова: Докладна записка с вх. №325/14.04.2020г от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: даване на съгласие община Созопол да учреди банкова гаранция в полза на МОСВ .
При обсъждане в комисия беше зададен въпрос от Станимир Андонов: технически как ще бъде решено тези 2 400 лв. гаранция до сега са били в Инвестбанк АД, но Общината нали вече не работи с тази банка и тези пари ще бъдат изтеглени и прехвърлени като гаранция в банката, която обслужва Общината ли?
Галина Георгиева: Не. Те не се изтеглят, те само се затварят в банката в която ни е сметката. В която банка ни е сметката, там стоят като запорирани. Тя тази в Инвест банк изтича....
След разглеждане, обсъждане, гласуване и с резултат от гласуването
5 гласа – „ За”
Против, въздържали се - няма. Приема се.
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната .
Г. Пинелов: Колеги, имате ли въпроси.......няма. Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Име, презиме, фамилия - гласувал

1.Георги Пинелов – За
2.Желязко Иванов – За
3.Станимир Андонов - За
4.Анета Филипова – За
5.Андрей Николов - За
6.Стилияна Николова – За
7.Стамат Стаматов – За
8.Димитринка Господинова – За
9.Милена Желева – За
10.Красимира Германова – За
11.Катя Стоянова – За
12.Светлана Лулева – За
13.Стойчо Неделчев – За
14.Цветелин Георгиев – За
15.Панайот Рейзи – За
16.Илиян Стефанов – За
17.Цветан Иванов – За
Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 142
1.Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т.10 и т. 24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, дава съгласие община Созопол да учреди в полза на МОСВ безусловна и неотменима банкова гаранция в размер на 2 420
/две хиляди четиристотин и двадесет/ лв. за обезпечаване на финансовото изпълнението на превантивните и оздравителните мерки в предвидените от закона случаи за Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Созопол, Приморско и Царево.
2. Банковата гаранция да бъде учредена за срок от 3 /три/ години.
3. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по учредяване на банковата гаранция, съгл. разпоредбите на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

Г. Пинелов: Колеги давам пет минути почивка
– – – – – – –– –– – – – – –

Г. Пинелов: Колеги, петнадесет човека сме,имаме кворум и можем да продължим заседанието. Давам думата на Желязко Иванов – председател на Комисията по туризъм,стопанска политика и общинска собственост

Желязко Иванов: Уважаеми г-н кмете, колеги, Становище на комисията по туризъм,стопанска политика и общинска собственост

На 21.04.2020г. от 14:30 часа, се проведе заседание на Комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост в състав:
1. Желязко Иванов – Председател
2. Андрей Николов
3. Стилияна Николова
4. Светлана Лулева
На заседанието присъстваха :
1. Георги Пинелов – Председател на Общинския съвет;
2. Тихомир Янакиев – Кмет на Община Созопол;
3. Румен Кисьов – зам.-кмет на Община Созопол;
4. Общински съветници; Ваня Кирязова, юрист на общинския съвет
5. Служители от Общинска администрация.
Комисията разгледа и обсъди следните докладни
Докладна записка с вх. №232/19.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Освобождаване от такси за технически услуги, дължими съгласно ЗМДТ/ Закон за местни данъци и такси/ за наеми за ползване на общински терени с цел монтаж на информационни табели и билбордове за осигуряване на публичност и визуализация по проект “Интегриран воден проект за област Бургас“
След гласуване и с резултат от гласуването:
За: 4 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по тази докладна? Няма. Моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Име, презиме, фамилия - гласувал

1.Георги Пинелов – За
2.Желязко Иванов – За
3.Станимир Андонов - За
4.Анета Филипова – За
5.Андрей Николов - За
6.Стилияна Николова – За
7.Стамат Стаматов – За
8.Димитринка Господинова – За
9.Милена Желева – За
10.Красимира Германова – За
11.Катя Стоянова – За
12.Светлана Лулева – За
13.Стойчо Неделчев – За
14.Цветелин Георгиев – За
15.Панайот Рейзи –
16.Илиян Стефанов – За
17.Цветан Иванов – За
Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 143
I. Общински съвет Созопол дава съгласие поставянето на съоръженията (информационни табели и билбордове) с цел осигуряване на публичност и информация във връзка с реализацията на проект „Интегриран воден проект за област Бургас”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020”, Приоритетна ос 1, Процедура № BG161M1ОP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура” да бъде освободено от такси за ползване на тротоари; площади; улични платна; места, върху които са организирани пазари (открити и закрити); тържища; панаири; както и терени с друго предназначение, които са общинска собственост.посочени в чл. 21 от Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол.
Желязко Иванов: Докладна записка с вх. №266/31.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект – язовир „До гробищата“ представляващ № 000121 по КВС/ Карта на възстановената собственост/ в землище на с. Равна гора, община Созопол, публична общинска собственост, ЕКАТТЕ /Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици/ 61114, с площ 62,151 дка, цел на водоползването- аквакултури и свързаните с тях дейности.
След гласуване и с резултат от гласуването:
За: 4 гласа;
Против: няма;
Въздържали се:няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Г. Пинелов: Колеги, имате ли въпроси.и коментари - няма. Моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Име, презиме, фамилия - гласувал

1.Георги Пинелов – За
2.Желязко Иванов – За
3.Станимир Андонов - За
4.Анета Филипова – За
5.Андрей Николов - За
6.Стилияна Николова – За
7.Стамат Стаматов – За
8.Димитринка Господинова – За
9.Милена Желева – За
10.Красимира Германова – За
11.Катя Стоянова – За
12.Светлана Лулева – За
13.Стойчо Неделчев – За
14.Цветелин Георгиев – За
15.Панайот Рейзи – За
16.Илиян Стефанов – За
17.Цветан Иванов – За

Общо гласували: 17
За: 17
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 144
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 44. (1) , чл. 46. (1), във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3 „а“ и „б“ от Закона за водите да бъде издадено от Кметът на Община Созопол разрешително за ползване и водовземане за аквакултури и свързаните с тях дейности от язовир ”До гробищата“, представляващ ПИ 61114.25.121 в землище с.Равна гора, община Созопол, публична общинска собственост,с площ 62,151 дка, с цел изграждане на рибовъдно стопанство “Екватор “ в ПИ 61114.26.14,земеделска земя, собственост на „Екватор“ ЕООД за срок до изтичане на концесионния договор.
2. Приема предложения проект на Разрешително за водовземане и ползване на язовир ”До гробищата”.


Желязко Иванов: Докладна записка с вх. №276/01.04.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Безвъзмездно прехвърляне в полза на община Созопол на недвижими имоти с отпаднала необходимост за нуждите на Българската армия, на основание чл. 54 от ЗДС/ Закон за държавната собственост/ , с идентификаторни № по КК/ Кадастрална карта//КВС/ Карта на възстановената собственост/:
67800.1.187 – АЧДС/ Акт за частна държавна собственост/ № 7796/25.11.2016 г.
67800.9.184 – АЧДС № 7751/12.09.2016 г.
81178.7. 26 – АЧДС /Акт за публична държавна собственост/ № 8879/25.05.2018 г.
81178.7.136 – АЧДС № 9243/27.12.2018 г.
81178.7. 25 – АПДС № 1763/06.07.2015 г.
81178.7. 27 – АПДС № 1765/06.07.2015 г.
81178.7. 123 – АПДС № 1766/06.07.2015 г.
81178.7. 124 – АПДС № 1767/06.07.2015 г.
81178.7. 126 – АПДС № 1769/06.07.2015 г.

По време на обсъждането на докладната г-ца Светлана Лулева разясни съкращенията АЧДС и АПДС. Тя попита защо няма приложен документ за имотите с отпаднала необходимост и кой решава дали са с отпаднала необходимост и помоли докладните да бъдат окомплектовани с приложения според основанието им.

Заместник-кметът на Община Созопол Румен Кисьов запозна общинските съветници с процедурата по прехвърляне на исканите девет имота от Министерството на отбраната на Община Созопол и обясни къде се намират тези имоти. Той посочи, че имотите се обявяват в нарочен списък от 1 200 имота с отпаднала необходимост от Министерството на отбраната.

Кметът на Община Созопол Тихомир Янакиев изрази съгласие с г-ца Лулева и помоли общинските служители да окомплектоват докладните с всички необходими документи, скици и приложения, за да не се повтарят случаи от предходни мандати, когато това не е правено. Той насочи вниманието на общинските съветници към същността на докладната, а именно, че придобиването на някои, или всички имоти от Министерството на отбраната ще донесат много ползи за обществеността в Созопол.

Г-жа Красимира Германова заяви, че е съгласна общината да придобие тези имоти и увери, че групата няма да бъде срещу това искане. Тя заяви, че никога не се е случвало през предходните години да има докладни, които не са окомплектовани и разясни пътя на докладната преди да бъде предоставена на общинските съветници. Г-жа Германова също настоя докладните да бъдат окомплектовани с нужните реквизити, за да могат общинските съветници да се подготвят за комисии и за сесии, като се обърна и към председателя на общинския съвет, защото липсата на придружаваща документация не е единичен случай.

Кметът Тихомир Янакиев изрази несъгласие с твърденията на г-жа Германова по отношение окомплектовката на докладни от предходни години и изрази съмнение в истинността по отношение изнесена от нея информация в предходната сесия, касаеща негови гласувания за продажба на общинско имущество.

Председателят на общинския съвет Георги Пинелов уточни, че по време на заседанието на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, проведено на 15.04.2020 г., членовете на комисията единодушно са приели разяснение по тази докладна да направи нейният вносител- г-н Кисьов по време на последващите заседания на комисиите и на самата сесия.
След гласуване и с резултат от гласуването:
За: 4 гласа;
Против: няма;
Въздържали се:няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Г. Пинелов: Колеги, въпроси по докладната. Г-жо Германова
К. Германова: Уважаеми г-н кмете, чета тази докладна и така в мен възникват много въпроси, на които трудно мога да си дам отговор аз сама, затова ще задам няколко въпроса. Четейки вашите мотиви виждам, че на първо място е мотива относно претенциите на гражданите към имоти собственост на Министерство на отбраната и така в мен възниква една радост, че ще бъдат удовлетворени гражданите, които спорят за тези имоти, тъй като те коментират, че това са техни имоти От там натъка обаче преминавам към едни следващи точки, в които виждам една голяма програма за това какво ще правите с вие на тези имоти какво смятате вашите идеи затова как да оползотворите тези имоти и веднага на мен ми заминава онова добро чувство, че ще бъдат удовлетворени гражданите. Продължавам... жилищна структура, буферни паркинги така, така, така, така предполагам, че това е свързано с вашата предизборна кампания и е нормално да е така. Защото тези четири години вие трябва за изпълнявате това, което сте предложили на нашите граждани. Затова са ви избрали. Така, продължавам нататъка в самата докладна и виждам, може да греша, но за мене е едно несъответствие. В началото на докладната се коментира, че искаме безвъзмездно прехвърляне на изброените имоти. тука обаче виждам един абзац, който е така доста зачернен, в който смятате, че е целесъобразно да дадем „10%-тно предоставяне на новоизградените, върху тези имоти, недвижими общинска собствености, за ползване от МО (жилища, хотели, паркинги, пристанища и др.) и 20%-тна отстъпка при посещаване и ползване на всички културно-исторически, спортно-развлекателни и спортни обекти.”
За мене първо това не е безвъзмездно прехвърляне. Второ бихте ли ми казали, как ще удовлетворите „10%-тно предоставяне на новоизградените, върху тези имоти, недвижими общинска собствености, за ползване от МО (жилища, хотели, паркинги, пристанища и др.) При положение, че в първата си точка казвате че тези имоти ще възстановите на хората, които имат претенции към тях .
Как ще гарантирате и как ние Общинския съвет да се съгласим с една такава гаранция при положение, че имате идея да възстановите имоти. Аз лично ако съм откъде на къде ще дам 10 проценти на хора МО още повече, че при нас няма такава клика извинявайте г-жо Лулева, нали малко са хората които са военни, дори и една база в Атия е база към тя е към Бургас, тя не е към Созопол
Т.е. как аз да съм сигурна, че взимайки това решение и гласувайки За това решение, наистина ще бъдат удоволетворени и едната, и другата страна.
От къде накъде и 20%-тна отстъпка при посещаване и ползване на всички културно-исторически, спортно-развлекателни и спортни обекти. Пак казвам, за мене това не е безвъзмездно прехвърляне, г-н кмете, за мене това е едно завоалирано договаряне за едни имоти, които аз не съм сигурна дали наистина, ще бъдат прехвърляни, пак казвам, както казах и по време на комисията, адмирирам, винаги сме били затова да си искаме нашите имоти, които преди много години не само имотите от МО, които преди много години една администрация общинска в Созопол пропусна да си ги заяви, да ги актува, за да може да си ги получи, защото имаше такъв срок, говоря преди много много години 95-96 -97 година. Аз съм била в тази администрация и знам, че тогава се пропуснаха тези моменти да бъдат прехвърлени тези имоти, но що се касае с МО там има много спор за имоти на граждани, и както вие така и ние така и всички които, бяхме кандидати в последните избори обещавахме, че ще направим всичко възможно, и не само в последните избори, когато сме го обещавали и сме го правили. Но виждам едно голямо противоречие във вашата докладна: ще ги даваме ли на хората? Или ще строим ли върху тях хотели и като ги дадем на хората, как ще ги подсигурим тези проценти, и като ги подсигуряваме тези проценти, означава ли това, че е безвъзмездно? Благодаря ви!
Т. Янакиев: Уважаема г-жо Германова, искам да кажа следното: първо тази докладна не касае един имот, тя касае няколко имота, те са девет, това са намерения. Ние в момента с това нещо стартираме процедурата. Г-н Кисьов нали така, стартираме процедурата по същество с решение на общински съвет. Това са намерения, които евентуално можем да осъществим на тези територии. Те са девет. Не сме казали, че всички девет ще бъдат възстановени на собственици по простата причина, че не към всички девет имоти има ...... на хора които са загубили собствените си имоти, така че една част от тези територии, след като се огледат от юридически и от всичките му гледни точки. Така те ще бъдат предоставени на хората, които имат изконо право на това.
Върху част от другите имоти ще бъдат осъществени някои наши икономически намерения и в последствие ще бъдат обсъдени с вас, аз не съм казал, че непременно ние ще направим точно там морска гара. Ние задължително ще направим. това ще бъдат последващи действия.....Вие ще давате идеи. Ние ще даваме идеи. Гражданите ще дават идеи за какво да се ползват тези имоти.
Не е ли логично когато правиш посещение на общински музей и ти го посети група военни какъв е проблема да се направят тези 20 проценти намаление на билетите? ..Това не е скрита и завоалирана скрита договорка ....... и какъв е проблема когато това нещо се казва ясно и конкретно на обществото. Именно когато се казва конкретно и точно пред обществеността не е завоалирано и скрита договорка.... За 10-те процента. – след като се придобият имотите и след като се построи евентуално и хипотетично нещо - да могат да бъдат предоставено примерно за ползване: някой старшина е дошъл няма жилище или пък знаете ли пак може да се отвори пак военна база. Всичко може да стане в следващите 15-20 години. Това са форми, които биха били бъдещи, хипотетични и пак да кажа в тази част са пожелателни. Конкретиката ще бъде ясна, след това, когато евентуално тези имоти ни бъдат предоставени....... правим постъпки тези имоти да се възстановят и ние сме общност, която решава после как да ги стопанисваме. Ние просто даваме някакви насоки аз не съм казал „да”, тук заковавам правим транспортен хъб, горе там до гробището и това ще бъде, и това ще кажем на Министерството на отбраната.....
Г-н Кисьов работи основно по докладната и може да даде повече информация, ако нещо съм пропуснал.
Г. Пинелов: Реплика на г-жа Германова.
К. Германова: Благодаря ви г-н кмете, за отговора само, че аз пак се връщам назад във въпросите си и не мога да разбера: първо да, това са вашите мотиви и не е просто ей така хвърлено във пространството, и затова задавам въпроси. Защото, да вие казвате...част от тях ще бъдат възстановени ..и върху тази част как ще подсигурим тези 10 %. И не казвайте , че това ей така само си го говорим, защото то го има и в решението. Т. е. ние общ. съветници трябва да вземем решеине, с което да гарантираме тези 10 и 20 процента, с което аз лично не съм съгласна и пак казвам, когато става въпрос за посещение на музеи и други такива мероприятия, вие сам казахте, когато има група...освен това когато има посещения....има си наредба за група намаление. Ако искате да се насочите към една целева група, които да ги привлечете като туристи,няма лошо, имаме наредба за цените таксите и услуги е и можем там да направим един отделен раздел да гласуваме в наредбата да има специално за МО....., няма лошо. Но, да обвързваме едно безвъзмездно прехвърляне с неуточнени проценти, защото за мене..да кажем: ”20%-тна отстъпка при посещаване и ползване на всички културно-исторически, спортно-развлекателни и спортни обекти.” За целта Общинския съвет приема наредби, като там конкретизира как точно и по какъв начин има преимущества, предимства , привилегии за определени групи хора. Не мисля че това е начин, по който ние да определим някакви 20% върху някакви наши услуги . Но да обвързваме едно безвъзмездно прехвърляне с неконкретни проценти
Както се връщам и за 10 процента върху новоизтрадени.имоти...
Как аз да взема да се съглася с ангажимент за 10 % предоставяне от тези новоизградените, върху тези имоти недвижими собственост и за ползване от МО”, Обръщам се към юристите, можем ли ние да поемем такъв ангажимент в частните имоти.? Извинявайте г-н кмете, За мене тази трета точка е недопустима в решението. Благодаря!
Г. Пинелов: Панайот Рейзи
П. Рейзи: Ще репликираш ли на председателката? Добре. Значи уважаеми г-н кмете, разбира се, че няма човек в залата, който да е против едно искане от държавата да не бъдат взети някакви имоти. Но: има едно „но”. Съвсем скоро „ На четири очи”. Има едно предаване на Цветанка Ризова и там беше министъра на отбраната и той каза, че няма да възстановени и до момента не е възстановил нито един имот на общините, защото общините ги искат след това да ги продадат. Не може ли по-правилно, той да си ги продаде и парите да влезнат в държавата. Лично той каза по телевизията, след което видях вашата докладна.Г-н Кисьов, той е софиянец и сигурно е направил някакви контакти в София. Провел някакви разговори с министерството. Предполагам ..
Аз мисля, че на този етап, ако тръгнем да взимаме някакво решение, което би имало някакъв реален шанс да се случи, е само едно единствено и то е: имотите да бъдат възстановени на Общината и тя да ги възстанови на тяхните стари собственици. Безвъзмездно. Това е начина. Всичко останало г-н кмете е бля, бля. Няма да се съгласят по никакъв начин.
Дълго време вие сте бил общински съветник, аз съм бил дълго време кмет, имаме много взети такива докладни. Не говоря само за тоз имот.. Знаете в Созопол има много държавни имоти. Не само на Министерството на отбраната. Аз съм казал, че всички имоти на територията на дадена община , независимо коя е тя трябва да бъде общинско. Затова нашата група ще подкрепи само едно единствено решение на тази докладна – имотите да бъдат дадени безвъзмездно от страна на държавата на общината за възстановяване на старите собственици, които са възстановени във владение. Останалото всичкото ние няма да го подкрепим г-н кмете.

Г. Пинелов: Светла Лулева
Светла Лулева: Отново да повторя. По време на комисията, изчете се и в протокола, засегнах въпроса, че не е представена допълнителна информация, която да ни запознае в подробности с докладната. Имаше достатъчно време за да видим тази извадка в която министерството, наистина, тези имоти са им с отпаднала необходимост, за да можем да ги искаме. Защото всичко останало е във сферата на научната фантастика. Значи ние искаме нещо, уж казавме че в МО са с отпаднала необходимост за съответните имоти .Съответно Министъра казва ние няма да възстановяваме никакви имоти. Нашето основание е такова. облекчаваме МО с данъци и такси..въпреки, че те...предполага се, че.. нали да съотвенто .де.....
Въпреки, че едно от основанието ни е казваме дайте ни ги, защото ще ви облекчим МО с 20-30 000..лв нали вие да плащате данъци ,ама те но пък те казват няма да дават нищо на Общините.......Наистина като правиме нещо да го правиме с някаква резултатност.
Ако на министерството това им не им е с отпаднала необходимост в момента правим едно голямо нищо. Те няма да ни го дадат, ще ни откажат. Ако министерството към тези имоти специално, които ние сме заявили, че ги искаме и наистина им е с отпаднала необходимост . Приложете ни го. Не е трудно след като ги има на сайт или са проведени разговори, поне да ни ги представите да имаме някакво основание, за да разгледаме по същество докладната.
Аз лично ще ви кажа във връзка с това, което се коментира, ще гласувам против тази докладна, защото първо тя не е окомплектована както трябва, второ, защото аз съм съгласна единствено само с първа точка за обезщетение, защото това е въпрос, който се разисква от много години. Гражданите и жителите на цялата община очакват някакви действия да се предприемат . Ако на министерството наистина им е отпаднала необходимостта от тези имоти, да ги вземем и да обезщетим жителите на община Созопол.
Всички останало по докладната , ако обезщетиме жителите и останат имоти ,можем да го разискваме в един последващ период .....
Няма смисъл в момента да налагаме точно тези точки в тази докладна. Нека да ни ги дадат, наистина да ги поискаме, ако са с отпаднала необходимост да ги заложиме за обезщетение, ако остане нещо и след като сме удовлетворили желанието жителите за обезщетение да мислиме какво ще правиме в бъдеще. Благодаря.

П. Рейзи: Според мене всички тези имоти в ОУП на Общината в тях не може да се прави нищо. Така, че тези допълнителни които сти ги написали с 10% .. и т.н отпада веднага.
К. Стоянова: Аз не съм юрист, но просто, г-н Янакиев , когато коментирахте тука бих искала да разбера имате ли проведени разговори с юристи, които на 100% да гарантират, че ние като Община имаме право да възстановиме тези имоти на хората, които имат там. Тъй като сме свидетели години наред какво се случва в Черноморец, как хората затварят пътища и т.н..
Също имам познати – хора от града, които имат имоти до гробищния парк....Не бихме ли се оказали ние в следващия момент, ако ние действително нямаме право по закон да възстановиме на тези хора имотите. Какво ще стане? До сега протестираха срещу държавата, утре ще излезнат срещу Общината. Затова нека да се проведат консултации да бъдете 100%. Аз не чух от вашите думи такава 100% гаранция, че ние имаме право да възстановиме, защото не искам аз като общ. съветник да попадна в тази ситуация: видите ли на МО, да стачкуват, да хулят. Хората са си прави.
Самата докладна за мене - заглавието за „безвъзмездно” не кореспондира с останалата част.Това искам. Просто да имаме гаранция, че ние по закон имаме право да възстановиме. Ще гласувам с две ръце. В този случай..

Румен Кисьов : Уважаеми общински съветници, какво да ви кажа. Явно сте свикнали, тези които се изказахте, основно да се занимавате с въпроси, свързани с отдаване под наем и продаване, но не и да получавате нещо. Ако се бяхте малко задълбочили и да прочетете какво пише в този член 54, и да видите същността на докладната записка каква е, нямаше въобще да говорите такива неща.. Защото същността на докладната записка е : Общинския съвет, да даде възможност на кмета на Общината да направи мотивирано искане, както е по закон. Предварителни разговори отговарям, комплексно на всички до сега зададени въпроси са проведени. Провеждат се . Организирани са включително и дейности свързани с окомплектоването на мотивираното искане.
Относно възстановяване на собствеността на старите собственици: В МО има регистър в архива, в който има списъци по отделните населени места, общини, области през различните периоди, когато са били отнемани тези имоти. Не говоря само за социалистическо време, а и преди това. И там в този регистър е записано срешу какво са бил обезщетен или не обезщетен ..съответния собственик. Когато се предоставят „безвъзмездно” имотите на съответната община, се предоставят и всички съпътстващи документи, които се намират в Министерството на отбраната.
Още при подготовката на мотивираното искане се предоставят вярно с оригинала съответните актове. Където освен площите са записани съответните застроени, разгънати площи и т.н. изобщо всичко Включително и там където има и данъчна оценка. Има и имоти които нямат .........и актове Тука в случая от деветте имота - четирите от тези девет имота са с ЧДС , петте са с ПДС...Както подчерта много обстойно г-н Янакиев, ако се случи всичките или някои от тези имоти да дойдат, първото нещо след като те бъдат преактувани в общинска собственост дали частна или публична, това е въпрос също на решение на Общинския съвет в последствие и за какво ще се използват както и .........тяхното предназначение бъдещо, пак ще мине пред Общинския съвет, така че няма за какво предварително да се тревожите. Единственото което е цел на тази докладна записка е да се видят кои са тези имоти. Ще ги изброя още един път, те са публична тайна естествено и не представляват класифицирана информация. Те са публични. Това са: Батареята, Зеленчуковата градина, Акра – няколко имота и прословутата Червенка.
П. Рейзи: Всички тези не са в Общо устройствения план – и нямаме право нищо да правим. ОУП е приеман 17 години. Вие сега искате да правим частично изменение, това означава, че още 17 години.
Румен Кисьов : Относно справката за имотите с отпаднала необходимост: Има справка и който желае може да се запознае.
За област Бургас сме изискали от отдела, който отговаря за Югоизточна България точна справка кои са имотите с отпаданала необходимост- ЧДС и ПДС .
Имаме точна справка . Ние не сме собственик на нищо. Ние сме отправили и запитване до Областния управител. Който е отговорил на Община Созопол за неговото положително отношение по начинанието. В същото време е направил и допълнително запитване кам МО, което се обработва и към момента. Поддържаме непрекъсната връзка.
Окомплектоването е дейност на общинската администрация, и който желае, може да се запознае с мотивираното искане към МО. Мотивираното искане е дейност на общинска администрация и тя ще бъде приложена. Който желае може да види тази справка.
С. Лулева: Относно тази въпросна справка.....Какъв е проблема да приложите тази справка като допълнение и приложение да бъде предоставена към докладната. ....Не подлагам на съмнение вашите думи. Коментирам това, че тази справка е редно да бъде като приложение към докладната. ..Второ, ако обичате г-н Кисьов престанете да ни квалифицирате, какво сме свикнали да правим, какво не сме свикнали да правим....запазете си това мнение лично за вас и не ни квалифицирайте като група от хора, които правят някакви действия.
К. Стоянова: Защото сме избрани, а вие назначен.
С. Лулева: Освен това вие не можете да знаете понеже не сте били тук на територията на община Созопол, ние какво сме правили и как сме го правили.
К. Германова: Благодаря на г-н Кисьов за отговора, но в мен се заражда едно недоволство, от това, че в последните няколко заседания било във ваша докладна или във ваше изказване, Вие обиждате Общински съвет Созопол. Дали в преден или сегашен мандат .Това е Общински съвет Созопол. Г-н Кисьов, ние нямахме претенции за член 54..от ЗДС ... Коментираме съвсем други неща и ако вие бяхте чули и непреиначавате моите думи, може би щяхте да ми отговорите правилно..
Коментирам точка трета, в която, уж безвъзмездно ние взимаме решение и даваме съгласие за едни проценти, които мисля, че даже нямаме правото да ги коментираме и да взимаме такова решение.
Никой не оспорва факта, че г-н Янакиев чрез мотивирано становище ще иска тези имоти.
Никой не е против за тези имоти колкото могат повече да дойдат в Общината. Претенциите ни са за това, че не може по този начин да се манипулира Общинския съвет. И да му се вменяват права и взимане на решения, от които да има след това последствия, се чуди след това общината как да излезе от това положение.. Няма как Общински съвет да вземе решение, че ще даде 10 процента от имотите, които ще се построят...При положение, че част от тези имоти ще бъдат върнати на хората.
И във връзка с това, което каза г-жа Стоянова, не подлагам на съмнение, че господин кмета представяйки ни тази докладна, не си е провел тези консултации и съм сигурна, че да ни я представи това означава, че да имаме право да възстановим, но ако това не е така, жалко г-н кмете, че сте се доверили на вашия заместник – кмет, които освен, че обижда Общинския съвет ами подвежда и вас в решенията, които ни предлагате да взимаме. Благодаря.
П. Рейзи: Извинявайте г-н председател, но имаше коментар от заместник-кмета. Той Няколко пъти се опитва да ни обиди, че сме се притеснявали..изобщо не се притесняваме г-н Кисьов. Няма да ги даде г.н Кисьов. Няма да ги даде ...не може г-н министъра да излезе пред цяла България и да каже ,че няма да даде нито един имот на общинИте в следващия момент ми вкарва докладна и искате
Ще си подадете ли оставката?
Ама то цял мандат ще трябва да чакаме.
Р. Кисьов: Искам да ви обърна внимание, понеже явно, не ги знаете тези неща.
И в момента по Закона за въоръжените сили и жалко, че тука г-жа Лулчева, Лулева, добре госпожо Лулева – извинявам се, която работи в тази агенция ,където е и жилищната политика, че има законово положение....да бъде осигурявано от Общината 10% за жилищни нужди на българската армия. Не говоря за предоставяне на собственост, а говоря за предоставяне на жилищни нужди.....и решението на Общинския съвет е един задължителен атрибут към процедурата, което тръгва към министерството на отбраната
С.Лулева: Тука ще коментирам ..и го казвам за втори път на втора сесия - аз съм в качеството си на общински съветник. Всички ние тука сме в качеството си на общински съветници, не желая повече да ме квалифицирате, нито като общински съветник, нито къде работя. Тука коментирам докладна записки. Изказвам мнение ,като общински съветник. Благодаря.
Стойчо Неделчев: Аз искам да дам на армията 50%.Да дадем на армията. Кои сме ние да определяме някакви проценти?Аз ще гласувам 90. Кои сме ние? Не сме ние хората. Направете го за възстановяване на хората и всички „ ЗА”.
Андрей Николов: Само едно допълнение относно казуса за промяна на ОУП, според ЗУТ в чл.134, ал.8 т. 3 пише: „Когато изменението на подробния устройствен план налага и изменение на действащ общ устройствен план, първо се изменя общият устройствен план. Органът по чл. 124, който разрешава изработването на проекта за изменение на общия устройствен план, може да допусне двата плана да се изменят едновременно при условията и по реда за съответния план, предвидени в закона,...”

С. Андонов: Тъй като някои се притесняват, че няма как да можем да върнем след като се върнат част от земите на собствениците. Само едно допълнение искам да предложа. Предлагам
В точка 3. .”поеме..ангажимент за 10%-тно предоставяне на новоизградените, върху тези имоти, недвижими собствености, да стане „ поема ангажимент за 10%-тно предоставяне на новоизградените, върху тези имоти, недвижими общински собствености, .....”, т.е. това, което остане общинско действително да се поемем ангажимент да обезщетим по някакъв начин МО.
К. Германова: Как ще се гласуват? Имам предложение да се гласуват по отделно всяка една точка.
Т. Янакиев: Уважавам всички общински съветници и ще се въздържа от квалификации. Да не кажете нали какво е това. Господа общински съветници, мисля, че едно такова нещо не е бла, бля . Ние правим труд, предни администрации също са правили труд за възстановяване на имоти . Общинския съвет ги е подкрепял безрезервно. Аз лично винаги съм гласувал „За”. Така, че докладната ще се гласува. Аз няма да оттегля нищо от този докладна. Намеренията на общинската администрация и в частност- моите са най-добри. Много резон има в това , което каза г-жа Стоянова.Ние сме се консултирали с юристи. Г-жо Стоянова само казвам така: няма нещо което, което да може да бъде се гарантирано на 100%. Вие го знаете. Слагам си ръка на сърцето и казвам, че не мога на 100% да гарантирам. Като сме го вкарали, значи сме правили проверки. По принцип закона позволява ли възстановяване по определени параграфи г-жо Георгиева, на параграфи на общински земи към частни собственици..
Г.Георгиева: Не Общината не възстановява. Само Поземлена комисия. Ако поземлена комисия може да ги вкара в общински поземлен фонд за обезщетяване....
Т. Янакиев: Има механизъм и процедура това нещо да може да се случи.
С. Лулева: Те пак има нещо което трябва да се коригира в самото решение. Г-жа Георгиева ясно и точно го каза.
П. Рейзи: Ние можем да ги вкараме в поземлена и тя да обезщети съответния гражданин.
Г. Георгиева: Но те пък / Поземлена комисия/ не могат да го вкарат.....Имаме ..Елеонора го вкараха . но направиха отказ.
П. Рейзи: Ами, тогава махнете първа точка и да правим само сделка.
Г. Пинелов: Давам пет минути почивка.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – – – –
Г. Пинелов: Колеги, моля да гласуваме. Предложението на г-жа К. Германова – предложенията от решенията да бъдат гласувани едно по едно /точка по точка/ - обикновено гласуване
Общо гласували: 17
За: 8
Против: 9
Въздържали се: 0
Не се приема предложението

Г. Пинелов: Моля да гласуваме. Предложението на Андонов е: Точка трета да се чете При удовлетворяване на мотивираното искане Общината, чрез Общинския съвет и Кмета, поема ангажимент за 10%-тно предоставяне на новоизградените, върху тези имоти, недвижими общински собствености, за ползване от МО (жилища, хотели, паркинги, пристанища и др.) и 20%-тна отстъпка при посещаване и ползване на всички културно-исторически, спортно-развлекателни и спортни обекти.

Моля, да гласуваме
Общо гласували: 17
За: 9
Против: 8
Въздържали се: 0
Приема се корекцията на г-н Андонов пред думата собствености да бъде добавена думичката общински.
Моля да гласуваме докладна №276 с решението така, като е с допълненото „общински”
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Име, презиме, фамилия - гласувал

1.Георги Пинелов – За
2.Желязко Иванов – За
3.Станимир Андонов - За
4.Анета Филипова – За
5.Андрей Николов - За
6.Стилияна Николова – За
7.Стамат Стаматов – За
8.Димитринка Господинова – За
9.Милена Желева – За
10.Красимира Германова –Против
11.Катя Стоянова – Против
12.Светлана Лулева –
13.Стойчо Неделчев – Против
14.Цветелин Георгиев –
15.Панайот Рейзи –
16.Илиян Стефанов –
17.Цветан Иванов –
Общо гласували: 12
За: 9
Против: 3
Въздържали се: 0


Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
145

1. На основание Чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и във връзка с Чл.8,ал.1 от ЗОС, Общински съвет – Созопол възлага на Кмета на Община Созопол да предприеме процедура по Чл.54 от ЗДС за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Созопол на следните имоти държавна собственост:

67800.1.187 – АЧДС № 7796/25.11.2016 г.
67800.9.184 – АЧДС № 7751/12.09.2016 г.
81178.7. 26 – АЧДС № 8879/25.05.2018 г.
81178.7.136 – АЧДС № 9243/27.12.2018 г.
81178.7. 25 – АПДС № 1763/06.07.2015 г.
81178.7. 27 – АПДС № 1765/06.07.2015 г.
81178.7. 123 – АПДС № 1766/06.07.2015 г.
81178.7. 124 – АПДС № 1767/06.07.2015 г.
81178.7. 126 – АПДС № 1769/06.07.2015 г.

2. Възлага на Кмета на Община Созопол да направи мотивирано искане до вицепремиера и миинистър на отбраната на Република България за безвъзмездно прехвърляне на имотите по т.1.
3. При удовлетворяване на мотивираното искане Общината, чрез Общинския съвет и Кмета, поема ангажимент за 10%-тно предоставяне на новоизградените, върху тези имоти, недвижими собствености, за ползване от МО (жилища, хотели, паркинги, пристанища и др.) и 20%-тна отстъпка при посещаване и ползване на всички културно-исторически, спортно-развлекателни и спортни обекти.
4. Възлага на кмета на Община Созопол да инициира през Областния управител на Област Бургас изготвяне на становище по т.1 и по т.2.

 

Г.Пинелов: Слушам ви г-жо Германова.
Уважаеми колеги общински съветници, уважаеми г-н председателю ,г-н кмете , мисля, че имам моралното задължение да обоснова моя глас „ против”.
Въпреки, че бях за това и не един, и два пъти коментирахме. Въпреки, че съм за това да си поискаме имотите. Защо обаче бях против.
Не мога да разбера колеги общински съветници, които гласувахте против това да се гласува точка по точка, какво ви притесни. Вие си имате мнозинството. Така или иначе вашите решения, казвам ваши, защото то ще бъде ваше решение - ще мине. Така или иначе решенията ще ги има. Идеята ми за това да се гласува точка по точка беше, да дадем възможност на всеки общински съветник да изрази своето мнение по отделните точки, защото те са различни по своята същност. Различни по това, какво искат и какви права делегираме на кмета.
Гласувах против, не защото съм против това да си поискаме имотите. Гласувах против, това, да даваме на кмета права, които нямаме право да даваме. Надявам се, тези мои думи да бъдат записани в протокола и се надявам да няма последващо искане от моя страна да ми бъдат дописвани думи и се надявам, че както областна управа, така и прокуратурата, като последващ протокол, ще обърнат внимание на тези думи от гледна точка на това, ние с какво право даваме право на кмета, да се намесва в частната собственост. Защото, разговора, който проведохме по тази докладна беше насочен изцяло към това, че част от тези имоти ще бъде направено всичко възможно те да бъдат обезщетени. И се учудвам на това ваше гласуване господа общински съветници, защо. Защото и вънка в кулоарите си говорихме и някой от вас – няма да коментирам кой каза: да, има резон във вашите думи относно точка трета. Така, че за това гласувам. Не съм против това да си поискаме имотите. Със две ръце ще гласувам, но тогава, когато се даде възможност на всеки един общински съветник да изрази своята воля по различните предложения за решения. Благодаря.
Г. Пинелов: И аз ви благодаря!
Анета Филипова: Във връзка с изказването на г-жа Германова, искам да кажа, че това което тя предложи, да се промени в цялата докладна и съмненията, които изложи по отношение на придобиването на деактувани земи от МО, се промени изцяло с поправката, която даде господин Андонов. При положение, че гласувахме неговата поправка в такъв случай не става въпрос за 10 процента, които ще се отдават от частни земи. За това беше тази поправка.
К. Германова: Аз не коментирам това г-жо Филипова. Аз се обосновавам защо гласувам ”против”. И се учудвам, че вие не гласувахте това , да гласуваме точка по точка. Няма лошо та дори и да е с промяната на г-н Андонов.
А. Филипова: Ето аз ви обясних защо не гласувахме точка по точка. Защото с неговата поправка всичко е безсмислено.
К. Германова: Ама неговата поправката я гласувахме след, моето предложение.
С. Лулева: Само искам да кажа това, че с гласуването точка по точка, щеше да ни даде на нас правото да се съгласиме с това, Общината да поиска тези въпросни имоти, а вие в случая ни отнехте правото като колеги, да дадем своето съгласие затова общината да пристъпи към действията, за да поиска въпросните имоти. Още в самото начало казах, че аз съм твърдо „За”, това Общината ако може да поиска не само от само от Министерство на отбраната, от Министерство на културата – острова, от всяко едно министерство на имот който е на територията на община Созопол и имаме възможност да го поискаме да го поискаме. Защо? Какъв беше проблема да се гласува точка то точка? Защото ние щяхме да гласуваме за това да се пристъпи към действия да се поискат тези имоти.
Г. Пинелов: Благодаря ви. Докладна записка 309
Желязко Иванов: Докладна записка с вх. №309/10.04.2020г. от Румен Митев Кисьов- зам.кмет на Община Созопол
Относно: Учредяване на допълнително отстъпено право на строеж на лица с установени жилищни нужди върху имот - частна общинска собственост – ПИ/ поземлен имот/ с идентификатор 61042.501.481 по кадастрална карта на с.Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ / Уригулиран поземлен имот/ XХ-13033, в кв.37, целият с площ от 501 кв.м..
След гласуване и с резултат от гласуването:
За: 4 гласа;
Против: няма;
Въздържали се:няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Г. Пинелов: колеги, имате ли въпроси по докладната? Няма.
Моля да гласуваме
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Име, презиме, фамилия - гласувал

1.Георги Пинелов – За
2.Желязко Иванов – За
3.Станимир Андонов - За
4.Анета Филипова – За
5.Андрей Николов - За
6.Стилияна Николова – За
7.Стамат Стаматов – За
8.Димитринка Господинова – За
9.Милена Желева – За
10.Красимира Германова – За
11.Катя Стоянова – За
12.Светлана Лулева – За
13.Стойчо Неделчев –
14.Цветелин Георгиев – За
15.Панайот Рейзи – За
16.Илиян Стефанов – За
17.Цветан Иванов – За
Общо гласували: 16
За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
146
1. На основание чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и във връзка с разпоредбите на чл.49а от същия закон и на основание чл. 28 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост, Общински Съвет – гр.Созопол одобрява в полза на лицето С.Т. Г., ЕГН , от гр.Созопол да бъде учредено отстъпено право на строеж допълнително за 28 кв.м./двадесет и осем квадратни метра/, в ПИ с идентификатор 61042.501.481 по кадастрална карта на с.Равадиново, Община Созопол, идентичен с УПИ XХ-13033, в кв.38, целият с площ от 501 кв.м., актуван с АОС № 1219/17.03.2009г.

2. На основание чл.41, ал.2 от Закона за Общинската собственост и чл.28, от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилищни имоти, общинска собственост Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж по т.1, възлизаща на 668 лв. /шестстотин шестдесет и осем лева/, съгласно изготвена пазарна оценка №406/03.04.2020г. от независим лицензиран оценител, за цена, въз основа на която да се извърши учредяването на правото на строеж в имота.

Желязко Иванов: Докладна записка с вх. №310/10.04.2020г. от Румен Митев Кисьов- зам.кмет на Община Созопол
Относно: провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост находящ се в гр.Созопол
След гласуване и с резултат от гласуването:
За: 4 гласа;
Против: няма;
Въздържали се:няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Г. Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната?......няма.
Моля да гласуваме:
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Име, презиме, фамилия - гласувал

1.Георги Пинелов – За
2.Желязко Иванов – За
3.Станимир Андонов - За
4.Анета Филипова – За
5.Андрей Николов - За
6.Стилияна Николова – За
7.Стамат Стаматов – За
8.Димитринка Господинова – За
9.Милена Желева – За
10.Красимира Германова –Въздържал се
11.Катя Стоянова – За
12.Светлана Лулева – Въздържал се
13.Стойчо Неделчев –
14.Цветелин Георгиев –
15.Панайот Рейзи –
16.Илиян Стефанов – За
17.Цветан Иванов –Въздържал се

Общо гласували: 14
За:11
Против: 0
Въздържали се: 3

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
147
1. Общински съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.16 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок от 6/шест/ месеца на недвижим имот – общинска частна собственост, представляващ временен едноетажен обект с височина до 3 м. - Обект №7 – хранителен магазин, с площ 80.00кв.м /осемдесет квадратни метра/, разположен в поземлен имот с идентификатор 67800.505.168, находящ се в гр.Созопол, пл.“Хан Крум“, целият с площ 3 415 кв.м./три хиляди четиристотин и петнадесет квадратни метра/, с трайно предназначение – урбанизирана и НТП – за друг вид озеленени площи, идентичен с УПИ IV – за озеленяване в кв.147 по плана на гр.Созопол.
1.1. На основание чл.14, ал.8 от Закон за общинската собственост одобрява експертна оценка № 403/03.04.2020г. за обекта, изготвена от независим лицензиран оценител, възлизаща на 1267 /хиляда двеста шестдесет и седем/лева, без ДДС, която да се използва като начална конкурсна месечна наемна цена при провеждането на конкурса.

2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса както и сключване на договори със спечелилите участници.

Желязко Иванов: Докладна записка с вх. №311/10.04.2020г. от Румен Митев Кисьов- зам.кмет на Община Созопол
Относно: провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост находящ се в гр.Созопол
След гласуване и с резултат от гласуването:
За: 4 гласа;
Против: няма;
Въздържали се:няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната
Г. Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари.......няма
Моля да гласуваме:
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Име, презиме, фамилия - гласувал

1.Георги Пинелов – За
2.Желязко Иванов – За
3.Станимир Андонов - За
4.Анета Филипова – За
5.Андрей Николов - За
6.Стилияна Николова – За
7.Стамат Стаматов – За
8.Димитринка Господинова – За
9.Милена Желева – За
10.Красимира Германова – Въздържал се
11.Катя Стоянова – Въздържал се
12.Светлана Лулева – Въздържал се
13.Стойчо Неделчев –
14.Цветелин Георгиев –
15.Панайот Рейзи –
16.Илиян Стефанов – Въздържал се
17.Цветан Иванов – Въздържал се
Общо гласували: 14
За: 9
Против: 0
Въздържали се: 5

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 148
1. Общински съвет гр.Созопол и чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.16 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок от 1/една/ година на недвижим имот – Самостоятелен обект в сгада, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.16 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 16, с площ от 26,43кв.м., и прилежащи части – 3,84%ид.ч., от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
1.1. На основание чл.14, ал.8 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 402/03.04.2020г. за обекта, изготвена от независим лицензиран оценител, възлизаща на 418 /четиристотин и осемнадесет/лева, без ДДС, която да се използва като начална конкурсна месечна наемна цена при провеждането на конкурса.

2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса както и сключване на договори със спечелилите участници.

Желязко Иванов: Докладна записка с вх. №312/10.04.2020г. от Румен Митев Кисьов- зам.кмет на Община Созопол
Относно: провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост находящ се в гр.Созопол
След гласуване и с резултат от гласуването:
За: 4 гласа;
Против: няма;
Въздържали се:няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната

Г. Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари.по тази докладна.....няма
Моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Име, презиме, фамилия - гласувал

1.Георги Пинелов – За
2.Желязко Иванов – За
3.Станимир Андонов - За
4.Анета Филипова – За
5.Андрей Николов - За
6.Стилияна Николова – За
7.Стамат Стаматов – За
8.Димитринка Господинова – За
9.Милена Желева – За
10.Красимира Германова – Въздържал се
11.Катя Стоянова – Въздържал се
12.Светлана Лулева – Въздържал се
13.Стойчо Неделчев –
14.Цветелин Георгиев –
15.Панайот Рейзи –
16.Илиян Стефанов – Въздържал се
17.Цветан Иванов – Въздържал се
Общо гласували: 14
За: 9
Против: 0
Въздържали се: 5

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 149
1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2020г.”, приета с Решение №60/12.02.2020 г. на Общински съвет Созопол, като включва имота подробно описан както следва:
1.1. Недвижимият имот – общинска частна собственост представляващ 60/шестдесет/кв.м. в част от Самостоятелен обект в сграда, а именно: частта, обособена в дясно от входа на помещението, представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67800.501.288.1.2 по КККР на гр.Созопол, находящ се на ул.“Аполония“ №31, ет.0, обект оф.1, гр.Созопол, община Созопол, целият с площ 102,89 кв.м., с предназначение – за офис, брой нива – 1, прилежащи части – общи части от сградата 17,81%, разположен в сграда с идентификатор 67800.501.288.1, построена в Поземлен имот 67800.501.288.

2. Общински съвет гр.Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.16, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на Кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на недвижим имот – общинска частна собственост представляващ 60/шестдесет/кв.м. в част от Самостоятелен обект в сграда, а именно: частта, обособена в дясно от входа на помещението, представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67800.501.288.1.2 по КККР на гр.Созопол, находящ се на ул.“Аполония“ №31, ет.0, обект оф.1, гр.Созопол, община Созопол, целият с площ 102,89 кв.м., с предназначение – за офис, брой нива – 1, прилежащи части – общи части от сградата 17,81%, разположен в сграда с идентификатор 67800.501.288.1, построена в Поземлен имот 67800.501.288.

2.1. На основание чл.14, ал.8 от Закона за Общинската собственост одобрява експертна оценка № 408/03.04.2020г. за обекта, изготвена от независим лицензиран оценител, възлизаща на 693 /шестстотин деветдесет и три/лева, без ДДС, която да се използва като начална конкурсна месечна наемна цена при провеждането на конкурса.

3. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса както и сключване на договори със спечелилите участници.

 

Желязко Иванов: Докладна записка с вх. №313/10.04.2020г. от Румен Митев Кисьов- зам.кмет на Община Созопол
Относно: провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на земеделски имоти – частна общинска собственост находящи се в с.Индже войвода.

По време на обсъждане на докладната, председателя на общинския съвет Георги Пинелов посочи, че има грешка в предоставената документация по докладната, като оценителят посочил сумата за една година, а в договора сумата е за месец. Така също той заяви, че исканата наемна цена в сравнение с предходни години е доста завишено.
Специалистът от отдел Общинска собственост към Община Созопол Петя Павлова заяви, че това може да е техническа грешка.
Юристът на общината Галя Георгиева направи справка по телефона с оценителя, от която стана ясно, че има допусната техническа грешка. Вносителят направи предложение за следната корекция – думата “месечна“ да бъде заменена с „годишна“начална конкурсна годишна наемна цена при провеждането на конкурса и това следва да се отнася за:

2.1.1. На основание чл.52 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост одобрява експертна оценка № 392/01.04.2020г. за имота, изготвена от независим лицензиран оценител, 3635лв./три хиляди шестстотин тридесет и пет лева/, без ДДС/ Данък добавена стойност/, която да се използва като начална конкурсна годишна наемна цена при провеждането на конкурса.

2.2.1. На основание чл.52 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост одобрява експертна оценка № 393/01.04.2020г. за имота, изготвена от независим лицензиран оценител, 256лв./двеста петдесет и шест лева/, без ДДС, която да се използва като начална конкурсна годишна наемна цена при провеждането на конкурса.

2.3.1. На основание чл.52 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост одобрява експертна оценка № 394/01.04.2020г. за имота, изготвена от независим лицензиран оценител, 4072лв./четири хиляди седемдесет и два лева/, без ДДС, която да се използва като начална конкурсна годишна наемна цена при провеждането на конкурса.

2.4.1. На основание чл.52 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост одобрява експертна оценка № 395/01.04.2020г. за имота, изготвена от независим лицензиран оценител, 285лв./двеста осемдесет и пет лева/, без ДДС, която да се използва като начална конкурсна годишна наемна цена при провеждането на конкурса.

2.5.1. На основание чл.52 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост одобрява експертна оценка № 396/01.04.2020г. за имота, изготвена от независим лицензиран оценител, 1042лв./хиляда четиридесет и два лева/, без ДДС, която да се използва като начална конкурсна годишна наемна цена при провеждането на конкурса.

2.6.1. На основание чл.52 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост одобрява експертна оценка № 397/01.04.2020г. за имота, изготвена от независим лицензиран оценител, 4936лв./четири хиляди деветстотин тридесет и шест лева/, без ДДС, която да се използва като начална конкурсна годишна наемна цена при провеждането на конкурса.

2.7.1. На основание чл.52 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост одобрява експертна оценка № 398/01.04.2020г. за имота, изготвена от независим лицензиран оценител, 2504лв./две хиляди петстотин и четири лева/, без ДДС, която да се използва като начална конкурсна годишна наемна цена при провеждането на конкурса.

2.8.1. На основание чл.52 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост одобрява експертна оценка № 399/01.04.2020г. за имота, изготвена от независим лицензиран оценител, 289лв./двеста осемдесет и девет лева/, без ДДС, която да се използва като начална конкурсна годишна наемна цена при провеждането на конкурса.

2.9.1. На основание чл.52 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост одобрява експертна оценка № 400/01.04.2020г. за имота, изготвена от независим лицензиран оценител, 1475лв./хиляда четиристотин седемдесет и пет лева/, без ДДС, която да се използва като начална конкурсна годишна наемна цена при провеждането на конкурса.
2.10.1.На основание чл.52 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост одобрява експертна оценка № 401/01.04.2020г. за имота, изготвена от независим лицензиран оценител, 8981лв./осем хиляди деветстотин осемдесет и един лева/, без ДДС, която да се използва като начална конкурсна годишна наемна цена при провеждането на конкурса.
След гласуване и с резултат от гласуването:
За: 4 гласа;
Против: няма;
Въздържали се: няма
Комисията предлага на Общински съвет да вземе решението ведно с направените корекции.
Г. Пинелов: Колеги, предлагам всички имоти до бъдат гласувани заедно защото са идентични с едно гласуване.
Общо гласували: 15
За: 11
Против: 0
Въздържали се: 4
Приема се предложението всички имоти до се гласуван анблок заедно.


Г. Пинелов: колеги гласуваме докладна 313 с така направените корекции по време на комисията – прието е предложение да се гласуват всички заедно.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Име, презиме, фамилия - гласувал

1.Георги Пинелов – За
2.Желязко Иванов – За
3.Станимир Андонов - За
4.Анета Филипова – За
5.Андрей Николов - За
6.Стилияна Николова – За
7.Стамат Стаматов – За
8.Димитринка Господинова – За
9.Милена Желева – За
10.Красимира Германова – Въздържал се
11.Катя Стоянова – Въздържал се
12.Светлана Лулева – Въздържал се
13.Стойчо Неделчев – Въздържал се
14.Цветелин Георгиев – Въздържал се
15.Панайот Рейзи –
16.Илиян Стефанов – Въздържал се
17.Цветан Иванов – Въздържал се
Общо гласували: 16
За: 9
Против: 0
Въздържали се: 7
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 150
2. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2020г.”, приета с Решение №60/12.02.2020 г. на Общински съвет Созопол, като включва всички имоти подробно описани както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 32737.47.115 с площ 88 655 кв.м., находящ се в с.Индже Войвода, м.“Домуз търла“, община Созопол.
2. Поземлен имот с идентификатор 32737.49.26 с площ 6 254 кв.м., находящ се в с.Индже Войвода, м.“Николчов баир“, община Созопол.
3. Поземлен имот с идентификатор 32737.49.27 с площ 99 310 кв.м., находящ се в с.Индже Войвода, м.“Домуз търла“, община Созопол.
4. Поземлен имот с идентификатор 32737.49.29 с площ 6 933 кв.м., находящ се в с.Индже Войвода, м.“Николчов баир“, община Созопол.
5. Поземлен имот с идентификатор 32737.50.42 с площ 25 406 кв.м., находящ се в с.Индже Войвода, м.“Крушите“, община Созопол.
6. Поземлен имот с идентификатор 32737.50.45 с площ 120 372 кв.м., находящ се в с.Индже Войвода, м.“Домуз търла“, община Созопол.
7. Поземлен имот с идентификатор 32737.71.34 с площ 61 064 кв.м., находящ се в с.Индже Войвода, м.“Домуз търла“, община Созопол.
8. Поземлен имот с идентификатор 32737.71.35 с площ 7 046 кв.м., находящ се в с.Индже Войвода, м.“Чардаклия“, община Созопол.
9. Поземлен имот с идентификатор 32737.71.44 с площ 35 959 кв.м., находящ се в с.Индже Войвода, м.“Чардаклия“, община Созопол.
10. Поземлен имот с идентификатор 32737.71.46 с площ 219 009 кв.м., находящ се в с.Индже Войвода, м.“Жельов букак“, община Созопол.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.51 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост приета от Общински съвет - Созопол разрешава на зам.кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок до 1 /една/ година на недвижими имоти – общинска частна собственост както следва:


2.1. Поземлен имот с идентификатор 32737.47.115 с площ 88 655 кв.м., находящ се в с.Индже Войвода, м.“Домуз търла“, община Созопол.
2.1.1. На основание чл.52 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост одобрява експертна оценка № 392/01.04.2020г. за имота, изготвена от независим лицензиран оценител, 3635лв./трри хиляди шестстотин тридесет и пет лева/, без ДДС, която да се използва като начална конкурсна годишна наемна цена при провеждането на конкурса.

2.2. Поземлен имот с идентификатор 32737.49.26, с площ 6 254 кв.м., находящ се в с.Индже Войвода, м.“Николчов баир“, община Созопол.
2.2.1. На основание чл.52 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост одобрява експертна оценка № 393/01.04.2020г. за имота, изготвена от независим лицензиран оценител, 256лв./двеста петдесет и шест лева/, без ДДС, която да се използва като начална конкурсна годишна наемна цена при провеждането на конкурса.

2.3. Поземлен имот с идентификатор 32737.49.27, с площ 99 310 кв.м., находящ се в с.Индже Войвода, м.“Домуз търла“, община Созопол.
2.3.1. На основание чл.52 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост одобрява експертна оценка № 394/01.04.2020г. за имота, изготвена от независим лицензиран оценител, 4072лв./четири хиляди седемдесет и два лева/, без ДДС, която да се използва като начална конкурсна годишна наемна цена при провеждането на конкурса.

2.4. Поземлен имот с идентификатор 32737.49.29 с площ 6 933 кв.м., находящ се в с.Индже Войвода, м.“Николчов баир“, община Созопол.
2.4.1. На основание чл.52 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост одобрява експертна оценка № 395/01.04.2020г. за имота, изготвена от независим лицензиран оценител, 285лв./двеста осемдесет и пет лева/, без ДДС, която да се използва като начална конкурсна годишна наемна цена при провеждането на конкурса.

2.5. Поземлен имот с идентификатор 32737.50.42 с площ 25 406 кв.м., находящ се в с.Индже Войвода, м.“Крушите“, община Созопол.
2.5.1. На основание чл.52 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост одобрява експертна оценка № 396/01.04.2020г. за имота, изготвена от независим лицензиран оценител, 1042лв./хиляда четиридесет и два лева/, без ДДС, която да се използва като начална конкурсна годишна наемна цена при провеждането на конкурса.

2.6. Поземлен имот с идентификатор 32737.50.45 с площ 120 372/сто и двадесет хиляди триста седемдесет и два/ кв.м., находящ се в с.Индже Войвода, м.“Домуз търла“, община Созопол.

2.6.1. На основание чл.52 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост одобрява експертна оценка № 397/01.04.2020г. за имота, изготвена от независим лицензиран оценител, 4936лв./четири хиляди деветстотин тридесет и шест лева/, без ДДС, която да се използва като начална конкурсна годишна наемна цена при провеждането на конкурса.

2.7. Поземлен имот с идентификатор 32737.71.34 с площ 61 064 кв.м., находящ се в с.Индже Войвода, м.“Домуз търла“, община Созопол.
2.7.1. На основание чл.52 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост одобрява експертна оценка № 398/01.04.2020г. за имота, изготвена от независим лицензиран оценител, 2504лв./две хиляди петстотин и четири лева/, без ДДС, която да се използва като начална конкурсна годишна наемна цена при провеждането на конкурса.

2.8. Поземлен имот с идентификатор 32737.71.35 с площ 7 046 кв.м., находящ се в с.Индже Войвода, м.“Чардаклия“, община Созопол.
2.8.1. На основание чл.52 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост одобрява експертна оценка № 399/01.04.2020г. за имота, изготвена от независим лицензиран оценител, 289лв./двеста осемдесет и девет лева/, без ДДС, която да се използва като начална конкурсна годишна наемна цена при провеждането на конкурса.

2.9. Поземлен имот с идентификатор 32737.71.44 с площ 35 959 кв.м., находящ се в с.Индже Войвода, м.“Чардаклия“, община Созопол.
2.9.1. На основание чл.52 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост одобрява експертна оценка № 400/01.04.2020г. за имота, изготвена от независим лицензиран оценител, 1475лв./хиляда четиристотин седемдесет и пет лева/, без ДДС, която да се използва като начална конкурсна годишна наемна цена при провеждането на конкурса.

2.10. Поземлен имот с идентификатор 32737.71.46 с площ 219 009 кв.м., находящ се в с.Индже Войвода, м.“Жельов букак“, община Созопол.
2.10.1. На основание чл.52 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост одобрява експертна оценка № 401/01.04.2020г. за имота, изготвена от независим лицензиран оценител, 8981лв./осем хиляди деветстотин осемдесет и един лева/, без ДДС, която да се използва като начална конкурсна годишна наемна цена при провеждането на конкурса.

3. В конкурсната документация да се включи условие, че договорът за наем ще бъде прекратен при образуване на преписка в Общинска служба „Земеделие“ Созопол за някой от гореспоменатите имоти.

4. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса както и сключване на договори със спечелилите участници.

Г. Пинелов: Благодаря ви, г-н Иванов. Давам думата на Андрей Николов – Председател на Комисията по устройство на територията,жилищната политика,строителство,екология,инфраструктура и телекомуникации

Андрей Николов: Уважаеми г-н председател, уважаеми г.н кмет, колеги
На 21.04.2020г. от 14:45 часа, се проведе заседание на комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”в състав:
1. Андрей Николов – Председател
2. Станимир Андонов – член;
3. Стамат Стаматов - член;
4. Цветан Иванов - член;
5. Илиян Стефанов – член.
На заседанието присъстваха още:
1. Георги Пинелов – Председател на Общинския съвет;
2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
3. Румен Кисьов – зам.-кмет на Община Созопол;
4..Тодор Дамянов – зам.-кмет на Община Созопол;
5. Общински съветници; Ваня Кирязова, юрист на общинския съвет
6. Служители от Общинска администрация.
Комисията разгледа и се произнесе по следните докладни записки:
Докладна записка с вх. №222/12.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 81178.9.20, 81178.9.21, 81178.9.22 и 81178.9.46, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, м.“Аклади-чеири“, м.“Чеирите“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих, курорт“.
Комисията разгледа и обсъди докладната. При гласуване и с резултат от гласуването:
5 гласа „За”
Против: няма;
Въздържали се: няма.
Уважаеми колеги, Комисията подкрепя докладната и предлага да бъде гласувана така, както е предложена от вносителя.
Г. Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари.по тази докладна.....няма
Ще ви моля да гласуваме.
Общо гласували: 16
За: 14
Против: 0
Въздържали се: 2

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 151
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 81178.9.20, 81178.9.21, 81178.9.22 и 81178.9.46, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, м.“Аклади-чеири“, м.“Чеирите“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих, курорт“.
При изработване на ПУП– ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване: плътност на застрояване мак. 30%, кота корниз Н мак.=10.00метра, К.инт. мак.=1,0 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност. Ограничителната линия на застрояване, от западната страна на новообразуваното УПИ, да е разположена на 25 метра отстояние, измерена хоризонтално и перпендикулярно на оста на пътя, от края /ръба/ на платното на републиканския път, съгласно разпоредбата на чл.6, ал.1 от Закона за пътищата.
Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване. ПУП- ПРЗ да се съгласува с Министерство на културата, гр.София, преди внасянето му за приемане и одобряване в общината, съгласно Становище №33-00-0022/21.01.2012г., на Зам. Министъра на културата.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява заданието за изработване на проект за ПУП – план регулация и застрояване.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.


Андрей Николов: Докладна записка с вх. №223/12.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 63029.15.5 и 63029.15.6, по КК на с.Росен, общ.Созопол, земеделска територия, местност „Край село“, землище на с.Росен, общ.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна на предназначението, с отреждане за курортна и земеделска функция, за изграждане на сгради за туристически чифлици и план за улична регулация, като продължение на съществуваща улица “Андон Стоянов“, за осигуряване на пътен достъп до новообразуваните УПИ.
След обсъждане и гласуване и с резултат от гласуването:
5 гласа „За”
Против: няма;
Въздържали се: няма.
Комисията подкрепя докладната и предлага да бъде гласувана така, като е предложена от вносителя.
Г. Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари.по тази докладна.....няма
Ще ви моля да гласуваме.
Общо гласували: 14
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 1

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 152
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – план регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 63029.15.5 и 63029.15.6, по КК на с.Росен, общ.Созопол, земеделска територия, местност „Край село“, землище на с.Росен, общ.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна на предназначението, с отреждане за курортна и земеделска функция, за изграждане на сгради за туристически чифлици и план за улична регулация, като продължение на съществуваща улица “Андон Стоянов“, за осигуряване на пътен достъп до новообразуваните УПИ.
При изработване на ПУП – ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване: плътност на застрояване мак. 8%, кота корниз Н мак.=7.00метра, К.инт. мак.=0,25 и минимална площ за озеленяване 80%, като ½ от нея да е отреден за лозя и овощни насаждения.
Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – ПРЗ и ПУР, да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява заданието за изработване на проект за ПУП – План регулация и застрояване и план за улична регулация.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

Андрей Николов: Докладна записка с вх. №225/12.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти, с идентификатори 81178.61.912 и 81178.61.913, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м.“Митков мост“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилни сгради и КОО“.
Комисията разгледа и обсъди докладната След обсъждане и гласуване и с резултат от гласуването:
5 гласа „За”
Против: няма;
Въздържали се: няма.
Комисията подкрепя докладната и предлага де се вземе решение така като е предложено от вносителя.
Г. Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари.по тази докладна.....няма
Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 14
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 1

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 153
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти, с идентификатори 81178.61.912 и 81178.61.913, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м.“Митков мост“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособят два нови урегулирани поземлени имота , с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилни сгради и КОО“.
При изработване на ПУП– ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване: плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз Н мак.=7.00метра, К.инт. мак.=0,5 и минимална площ за озеленяване 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване да се запазят съществуващите улични регулации, като се съобрази с уличната регулация по ПП за улица с О.Т.673 ÷ 91, приета с Решение по т.10, на ОЕС, от Протокол №22/22.11.2012г., обявен по реда на чл.128, ал.2 от ЗУТ в ДВ, брой 4/15.01.2013г., с к. акт от 15.02.2013г., влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
ПУП –ПРЗ за промяна предназначението на ПИ81178.61.912 и ПИ81178.61.913, да се одобри след изготвяне на експертна оценка, доказваща липса на радиоактивно замърсяване и ниво на радиоактивния фон, съгласно чл.51 от Правила и нормативи за прилагане на ОУП на Община Созопол.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява заданието за изработване на проект за ПУП – план регулация и застрояване.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.


А. Николов: Докладна записка с вх. №226/12.03.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти, с идентификатори 81178.61.917 и 81178.61.918, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м.“Митков мост“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилна сграда“.
Комисията разгледа и обсъди докладната При гласуване и с резултат от гласуването:
5 гласа „За”
Против: няма;
Въздържали се: няма.
Комисията подкрепя докладната и предлага да бъде гласувана така както е предложена от вносителя.
Г. Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари.по тази докладна.....няма
Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 15
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 2

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 154
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти, с идентификатори 81178.61.917 и 81178.61.918, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, зона по § 4 от ЗСПЗЗ, м.“Митков мост“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот , с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилна сграда“.
При изработване на ПУП– ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване: плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз Н мак.=7.00метра, К.инт. мак.=0,5 и минимална площ за озеленяване 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване да се запазят съществуващите улични регулации, като се съобрази с уличната регулация по ПП за улица с О.Т.673 ÷ 91, приета с Решение по т.10, на ОЕС, от Протокол №22/22.11.2012г., обявен по реда на чл.128, ал.2 от ЗУТ в ДВ, брой 4/15.01.2013г., с к. акт от 15.02.2013г., влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
ПУП –ПРЗ за промяна предназначението на ПИ81178.61.917 и ПИ81178.61.918, да се одобри след изготвяне на експертна оценка, доказваща липса на радиоактивно замърсяване и ниво на радиоактивния фон, съгласно чл.51 от Правила и нормативи за прилагане на ОУП на Община Созопол.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява заданието за изработване на проект за ПУП – план регулация и застрояване.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

А. Николов: Докладна записка с вх. №297/07.04.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия, за обект: „Канализационен тласкател от ЛКПС, в поземлен имот с идентификатор 67800.53.15, м.“Мапи“, до съществуваща канализация в м.“Буджака“, общ.Созопол.
След обсъждане и гласуване и с резултат от гласуването:
5 гласа „За”
Против: няма;
Въздържали се: няма.
Комисията подкрепя докладната и тя може да бъде гласувана така, както е предложена от вносителя
Г. Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари.по тази докладна.....няма
Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Име, презиме, фамилия - гласувал

1.Георги Пинелов – За
2.Желязко Иванов – За
3.Станимир Андонов -
4.Анета Филипова – За
5.Андрей Николов - За
6.Стилияна Николова – За
7.Стамат Стаматов – За
8.Димитринка Господинова – За
9.Милена Желева – За
10.Красимира Германова – Въздържал се
11.Катя Стоянова – За
12.Светлана Лулева – Въздържал се
13.Стойчо Неделчев – За
14.Цветелин Георгиев – За
15.Панайот Рейзи –
16.Илиян Стефанов – За
17.Цветан Иванов – За

Общо гласували: 15
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 2

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№155
1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия, за обект: „Канализационен тласкател от ЛКПС, в поземлен имот с идентификатор 67800.53.15, м.“Мапи“, до съществуваща канализация в м.“Буджака“, общ.Созопол.
ПУП – ПП да се изработи при спазване на изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127 от ЗУТ, във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД, „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява задание за изработване на проект за ПУП – ПП.
3. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.29 от ЗОЗЗ, Общински съвет - Созопол, съгласува трасето и сервитута на техническата инфраструктура. Срока на валидност на предварителното съгласие е три години, считано от датата на влизане в сила на решението.
Настоящето решение да се разгласи, съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, като същото не подлежи на оспорване, съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация, по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

А. Николов: Докладна записка с вх. №298/07.04.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на: поземлен имот с идентификатор 67800.7.31 и на част от 76м2 от поземлен имот с идентификатор 67800.6.115, по КК на гр.Созопол, земеделска територия, местност „Буджака“, землище на гр.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел обединяването им в един нов урегулиран поземлен имот, като същия се отреди за изграждане на „паркинг и трафопост“.
След обсъждане и гласуване и с резултат от гласуването:
5 гласа „За”
Против: няма;
Въздържали се: няма.
Комисията, подкрепя докладната и предлага да бъде гласувана така, както е предложена.
Г. Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари.по тази докладна.....няма
Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Име, презиме, фамилия - гласувал

1.Георги Пинелов – За
2.Желязко Иванов – За
3.Станимир Андонов -
4.Анета Филипова – За
5.Андрей Николов - За
6.Стилияна Николова – За
7.Стамат Стаматов – За
8.Димитринка Господинова – За
9.Милена Желева – За
10.Красимира Германова – Въздържал се
11.Катя Стоянова – За
12.Светлана Лулева – Въздържал се
13.Стойчо Неделчев – За
14.Цветелин Георгиев – За
15.Панайот Рейзи –
16.Илиян Стефанов – За
17.Цветан Иванов – За
Общо гласували: 15
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 2

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 156
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на: поземлен имот с идентификатор 67800.7.31 и на част от 76м2, от поземлен имот с идентификатор 67800.6.115, по КК на гр.Созопол, земеделска територия, местност „Буджака“, землище на гр.Созопол, извън границите на урбанизираната територия, с цел обединяването им в един нов урегулиран поземлен имот, като същия се отреди за изграждане на „паркинг и трафопост“.
При изработване на ПУП – ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване, съгласно отреждането на новообразуваният урегулиран поземлен имот: плътност на застрояване мак. 10%, кота корниз Н мак.=3,60метра, К.инт. мак.=0,5.
Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – ПРЗ, да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, МК-НИНКН, преди внасянето му за приемане и одобряване.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява заданието за изработване на проект за ПУП – План регулация и застрояване.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

Андрей Николов: Докладна записка с вх. №299/07.04.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 67800.54.13 по КК на гр.Созопол, земеделска територия, м.“Мапи“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сграда за търговия и обществено обслужване“.
След обсъждане и гласуване и с резултат от гласуването:
5 гласа „За”
Против: няма;
Въздържали се: няма.
Комисията подкрепя докладната и предлага да бъде гласувана така, както е предложена.

Г. Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари.по тази докладна.....няма
Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 15
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 3

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 157
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.16, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 67800.54.13 по КК на гр.Созопол, земеделска територия, м.“Мапи“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане „за курорт и допълващи дейности“, съгласно териториално– устройствената зона от действащия ОУП, за изграждане на „сграда за търговия и обществено обслужване“, съгласно чл.28, ал.1 т.3 от Н-ба №7/22.12.2003г., за ПНУОВТУЗ, на Министъра на РРБ.
При изработване на ПУП– ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване: плътност на застрояване мак. 30%, кота корниз Н мак.=10.00метра, К.инт. мак.=1,0 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване да се запазят съществуващите улични регулации, с плана за улична регулация, одобрен с Решение №598 от Протокол №25/31.07.2013г., на Общински съвет Созопол, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2, във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с:

“ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД, „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява заданието за изработване на проект за ПУП – план регулация и застрояване.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

А. Николов: Докладна записка с вх. №300/07.04.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 67800.10.297 по КК на гр.Созопол, земеделска територия, м.“Мапи“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сграда за обществено обслужване“.
След обсъждане и гласуване и с резултат от гласуването:
5 гласа „За”
Против: няма;
Въздържали се: няма.
Комисията подкрепя докладната и предлага да бъде гласувана така, както е предложена.

Г. Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари по тази докладна.....няма
Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 14
За: 11
Против: 0
Въздържали се: 3

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 158
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.16, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 67800.10.297 по КК на гр.Созопол, земеделска територия, м.“Мапи“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане „за курорт и допълващи дейности“, съгласно териториално– устройствената зона от действащия ОУП, за изграждане на „сграда за обществено обслужване“, съгласно чл.28, ал.1 т.3 от Н-ба №7/22.12.2003г., за ПНУОВТУЗ, на Министъра на РРБ.
При изработване на ПУП– ПРЗ да се спазят следните параметри на застрояване: плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз Н мак.=7.00метра, К.инт. мак.=0,5 и минимална площ за озеленяване 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване да се запазят съществуващите улични регулации, с плана за улична регулация, одобрен с Решение №598 от Протокол №25/31.07.2013г., на Общински съвет Созопол, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2, във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с:
“ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД, „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява заданието за изработване на проект за ПУП – план регулация и застрояване.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

А. Николов: Докладна записка с вх. №302/09.04.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Созопол,
Относно: Изразяване на предварително съгласие за изработването на Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация в обхват на УПИ VІ-„За озеленяване” /ПИ с идентификатор 67800.504.429 по КК на гр.Созопол / и УПИ V-„За индивидуално жилищно строителство” /ПИ с идентификатор 67800.504.428 по КК на гр.Созопол / в квартал 44 по плана на гр.Созопол .
След обсъждане и гласуване и с резултат от гласуването:
5 гласа „За”
Против: няма;
Въздържали се: няма.
Комисията, подкрепя докладната и да вземем решението така, както е предложено от вносителя на докладната.

К. Германова: Ще изляза малко от темата, но одеве, когато се коментира паркинга, чух някаква цена 100 лв. Нещо, което ние го нямаме в Наредбата. Искам да попитам за какво става въпрос? Прекратиха са разискванията, за да са по време на самата докладна. За какви сто лева става въпрос? При положение, че ние имаме други взети решения, просто малко информация
Йордан Петков: Значи всички паркинги ще бъдат електронни със система с карти достъп. Значи има вариант карти 10 лв , само чипа на хора от Стария град, които само влизат без права. Има вариант карта, която ще струва 100лв. 100 лв. дава право локално паркиране . Имаме три места такива паркинги /което е по постоянен адрес се дава/и дава правото хората да паркират една кола. Локално ще има на нос Скамни - картинната галерия където има 60 места сега сме го разширили двойно.20 места ще се дадат по 288, както се чертаеха до сега. На нос Скамни няма да има почасово паркиране. Почасово ще може да се паркира на Рибарския кей. На нос Скамни ще има абонаментно и локално. Целта е да могат хората от Стария град да паркират.Такъв паркинг за локално ще има и на Вихрен . Там няма да имат право на абонаментно. Хората да имат право една кола за целия сезон. Това означава, че други няма да могат да паркират с тази карта. При абонаментното могат да спират и други коли . Което ще означава, че ще могат да паркират и други коли на това място, не както е при локалното. Ще има абонаментно место, малко е усложнено на места, защото се съвместяват два вида паркинг и абонаментно и локално. При локалното ще имат възможност само една кола.
Тези сто лева, за които говорите и всичките други неща са в прерогатива на Общинския съвет. Хубаво е да покажете че имате такава идея, но аз не я виждам тази идея.Освен това тази идея по закон трябваше да стоят поне месец на сайта.
К.Германова: Г-н Петков обяснява ще има за това 100лв. Ще има за онова 100лв. Ама мисля, че това ще има сто лева Общински съвет трябва да го каже. Аз разбирам, че имате мнозинство, но все пак да се съобразяваме до къде са ни правата и възможностите все пак.
Картата ви дава два варианта.
Т. Янакиев: Г-жо Германова, аз искрено се учудвам на това, че вие ме нападате без да съм ви казал нищо. Нито съм ви прекъснал. Нито съм ви репликирал....
Й. Петков: По наредба ще го има и не виждам какъв е проблема. Имаше обществено обсъждане два пъти. Талон- билет на влизане и на излизани се отчита и се заплаща.
Увеличихме на 300 места на Боруна изцяло ще е направен на цена 6.00 лв. на денонощие. Пак с билетче .на излизане автоматично ще ви излезе цената. Абонаментните места остават, като ще се начертаят още места. Подземния паркинг - ще е абонаментен, както до сега по наредба . Цената там е 366 лв за сезон, както досега. Ще има две, три служебни места локални.Наказателния паркинг също ще е 6.00 лв на 24 часа. като ще има 20 места за колите, които са рапатрирани. Защитата ни на абонаментните места ще бъде паяк. Паякът ще бъде взет под наем. Няма възможност общината да закупи . Ще даваме наем за паяка. Ще има общнски служител, който ще следи да няма проблеми. Ще има карти за доставчици, които ще зареждат града. Ако има някакви въпроси ще обясня.
Уважаеми общински съветници в наредбата има три режима на паркиране и до сега всъщност работеше само един режим на платения абонамент. Идеята ни е сега да работят трите режима. От догодина искаме да внедрим и системата – синя зона. Гласувани са от Общинския съвет в години по-назад. Идеята е да осигурим едно по-голямо спокойствие на туристите и на местните хора също. Цел ни е да разкрием и нови паркинги..Да стопанисваме и нови паркинги единия от тях е паркинга на ул. Вихрен. ..Ще видим какво ще се получи това лято. Няма да коментирам какво било. Било, каквото било.
К. Германова: Въпроса ми е ,че трябва да приемем и промяна в тази наредба. Въпроса ми и е няма ли да се забавим?

Г. Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари по тази докладна? Няма.
Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Име, презиме, фамилия - гласувал

1.Георги Пинелов – За
2.Желязко Иванов – За
3.Станимир Андонов - За
4.Анета Филипова – За
5.Андрей Николов - За
6.Стилияна Николова – За
7.Стамат Стаматов – За
8.Димитринка Господинова – За
9.Милена Желева – За
10.Красимира Германова – Въздържал се
11.Катя Стоянова – За
12.Светлана Лулева –
13.Стойчо Неделчев – За
14.Цветелин Георгиев –
15.Панайот Рейзи –
16.Илиян Стефанов – За
17.Цветан Иванов –
Общо гласували: 13
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 1

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 159
 На основание чл.21, ал.1 т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 131 от ЗУТ и чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, дава съгласие за изработването на Подробен устройствен план – план за регулация в обхват на УПИ VІ-„За озеленяване” /ПИ с идентификатор 67800.504.429 по КК на гр.Созопол / и УПИ V-„За индивидуално жилищно строителство” /ПИ с идентификатор 67800.504.428 по КК на гр.Созопол / в квартал 44 по плана на гр.Созопол, като същите се обединяват в един нов УПИ V в кв.44 по плана на гр.Созопол с площ 8558 кв.м. и същият се отрежда „За озеленяване и паркинг”.

Андрей Николов: Докладна записка с вх. №303/09.04.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.9.448, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади-чеири“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за спорт и атракции, за изграждане на „сграда за спорт и атракции“ и ПП за осигуряване на транспортен достъп и за трасета на техническата инфраструктура, до новообразуваният УПИ.
След обсъждане и гласуване и с резултат от гласуването:
5 гласа „За”
Против: няма;
Въздържали се: няма.
Комисията подкрепя докладната и предлага да бъде гласувана, така както е по докладната
Г. Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари.по тази докладна.....няма
Ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Име, презиме, фамилия - гласувал

1.Георги Пинелов – Въздържал се
2.Желязко Иванов – За
3.Станимир Андонов - За
4.Анета Филипова – За
5.Андрей Николов - За
6.Стилияна Николова – Въздържал се
7.Стамат Стаматов – За
8.Димитринка Господинова – За
9.Милена Желева – За
10.Красимира Германова – За
11.Катя Стоянова – За
12.Светлана Лулева –
13.Стойчо Неделчев – За
14.Цветелин Георгиев –
15.Панайот Рейзи –
16.Илиян Стефанов – За
17.Цветан Иванов –

Общо гласували: 13
За: 11
Против: 0
Въздържали се: 2

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 160
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.9.448, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади-чеири“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, с отреждане за спорт и атракции, за изграждане на „сграда за спорт и атракции“ и ПП за осигуряване на транспортен достъп и за трасета на техническата инфраструктура, до новообразуваният УПИ.
При изработване на ПУП– ПРЗ да се предвиди застрояване, свързано само със спортни дейности, при параметри на застрояване: за частта от новообразуваният урегулиран поземлен имот в охр.зона „А“, от ЗУЧК - плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз Н мак.=7.50метра /2 етажа/, К.инт. мак.=0,5 и минимална площ за озеленяване 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност; за частта от новообразуваният урегулиран поземлен имот в охр.зона „Б“, от ЗУЧК - плътност на застрояване мак. 30%, кота корниз Н мак.=10.00метра /3 етажа/, К.инт. мак.=1,5 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.
ПУП - ПРЗ да се изработи при спазване на разпоредбите на: чл.26 и чл.27 от Правила и нормативи, за прилагане на Общия устройствен план и чл.33 от Наредба №7/22.12.2003г. за ПНУОВТУЗ.
Към ПУП – ПРЗ и ПП да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.
2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява заданието за изработване на проект за ПУП – план регулация и застрояване и парцеларен план.
Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б, ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

Г. Пинелов: Колеги, преминаваме към четирите докладни, които разгледахме по-рано и гласувахме допълнително да влезнат в дневния ред
Докладна записка с вх. № 339/22.04.2020г. от Румен Митев Кисьов
зам.- кмет на Община Созопол.
Относно: определяне на Представител на община Созопол в ОУТР „Бургаски Черноморски Туристически Район“

Колеги, имате ли въпроси и коментари по тази докладна? Няма
Ще ви моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Име, презиме, фамилия - гласувал

1.Георги Пинелов – За
2.Желязко Иванов – За
3.Станимир Андонов - За
4.Анета Филипова – За
5.Андрей Николов - За
6.Стилияна Николова – За
7.Стамат Стаматов – За
8.Димитринка Господинова – За
9.Милена Желева – За
10.Красимира Германова – Въздържал се
11.Катя Стоянова – За
12.Светлана Лулева –
13.Стойчо Неделчев – За
14.Цветелин Георгиев –
15.Панайот Рейзи –
16.Илиян Стефанов – За
17.Цветан Иванов –
Общо гласували: 13
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 1

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 161
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА Общински Съвет – Созопол определя д-р инж. Румен Кисьов, заместник–кмет за представител на община Созопол в ОУТР „Бургаски Черноморски Туристически Район“.


Докладна записка с вх. №340/23.04.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Одобряване на Методики за определяне на препоръчителната наемна пазарна стойност на земеделски земи: ниви, Методика за определяне на препоръчителната наемна пазарна стойност на земеделски земи: трайни насаждения, Методика за определяне на препоръчителната наемна пазарна стойност на земеделски земи: лозя

Колеги, имате ли въпроси и коментари по тази докладна ? Няма.
Ще ви моля да гласуваме.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Име, презиме, фамилия - гласувал

1.Георги Пинелов – За
2.Желязко Иванов – За
3.Станимир Андонов - За
4.Анета Филипова – За
5.Андрей Николов - За
6.Стилияна Николова – За
7.Стамат Стаматов – За
8.Димитринка Господинова – За
9.Милена Желева – За
10.Красимира Германова – Въздържал се
11.Катя Стоянова – За
12.Светлана Лулева –
13.Стойчо Неделчев – За
14.Цветелин Георгиев –
15.Панайот Рейзи –
16.Илиян Стефанов – За
17.Цветан Иванов –
Общо гласували: 13
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 1
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 162
1.Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за месното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.8 от Закон за общинската собственост, чл.24а, ал.5 от Закон за собствеността и ползването ва земеделски земи и чл.52 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет-Созопол одобрява Експерта оценка №2020АО001/25.03.2020г. на „ВАЛ АПРАЙС“ ЕООД - Методика за определяне на препоръчителната наемна пазарна стойност на земеделски земи: ниви, която да се ползва за начална тръжна/конкурсна цена при отдаване под наем на имоти - общинска собственост с НТП „нива“ и която е неразделна част от настоящото Решение.
2.Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за месното самоуправление и местната администрация, чл.14 ал.8 от Закон за общинската собственост, чл.24а, ал.5 от Закон за собствеността и ползването ва земеделски земи и чл.52 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет-Созопол одобрява Експертна оценка №2020АО004/25.03.20г. . на „ВАЛ АПРАЙС“ ЕООД - Методика за определяне на препоръчителната наемна пазарна стойност на земеделски земи: трайни насаждения, която да се ползва за начална тръжна/конкурсна цена при отдаване под наем на имоти - общинска собственост с НТП „трайни насъждения“ и която е неразделна част от настоящото Решение.
3.Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за месното самоуправление и местната администрация, чл.14 ал.8 от Закон за общинската собственост, чл.24а, ал.5 от Закон за собствеността и ползването ва земеделски земи и чл.52 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приета от Общински съвет Созопол одобрява Експертна оценка №2020АО005/25.03.20г. на „ВАЛ АПРАЙС“ ЕООД - Методика за определяне на препоръчителната наемна пазарна стойност на земеделски земи: лозя, която да се ползва за начална тръжна/конкурсна цена при отдаване под наем на имоти - общинска собственост с НТП „лозе“ и която е неразделна част от настоящото Решение.
4.Общински съвет Созопол възлага на кмета на община Созопол да извърши всички необходими действия по сключване на договори за наем със земеделските стопани.

Приложения: 1.Експертна оценка №2020АО005, Експертна оценка №2020АО004, Експертна оценка №2020АО001 , всички от 25.03.2020г. на „ВАЛ АПРАЙС“ ЕООД;
2.Диск с таблица - приложение за определяне на наемните пазарни стойности по критерии, спрямо методиките


Докладна записка с вх. №341/23.04.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Кандидатстване на Община Созопол по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос 4 „Транснационално сътрудничество“, процедура BG05M9OP001-4.004 „Транснационални партньорства“


Г. Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари по тази докладна ? Няма.
Ще ви моля да гласуваме. Това е с корекцията която направихме по рано.
Моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Име, презиме, фамилия - гласувал

1.Георги Пинелов – За
2.Желязко Иванов – За
3.Станимир Андонов - За
4.Анета Филипова – За
5.Андрей Николов - За
6.Стилияна Николова – За
7.Стамат Стаматов – За
8.Димитринка Господинова – За
9.Милена Желева – За
10.Красимира Германова – За
11.Катя Стоянова – За
12.Светлана Лулева –
13.Стойчо Неделчев – За
14.Цветелин Георгиев –
15.Панайот Рейзи –
16.Илиян Стефанов – За
17.Цветан Иванов –
Общо гласували: 13
За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 163
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 59 от ЗМСМА, ОС Созопол ОДОБРЯВА кандидатстването на община Созопол по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"2014-2020, приоритетна ос 4 "Транснационално сътрудничество", процедура "BG05M90P001-4.004"ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА" и ВЪЗЛАГА на Кмета на община Созопол да извърши необходимите действия във връзка с кандидатстването по проекта.
2. На основание чл. 61 от ЗМСМА, ОС Созопол:
ОДОБРЯВА ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ОБЩИНА СОЗОПОЛ И ОБЩИНА ПАГАЙО, ГЪРЦИЯ И ОБЩИНА ТРЕНТО, ИТАЛИЯ И ВЪЗЛАГА НА КМЕТА ДА ИЗВЪРШИ НЕОБХОДИМИТЕ ДЕЙСТВИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА ПРИ НЕГОВОТО ОДОБРЕНИЕ по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"2014-2020, приоритетна ос 4 "Транснационално сътрудничество", процедура "BG05M90P001-4.004"ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА.

Приложение: Споразумение за партньорство


Докладна записка с вх. №342/24.04.2020г. от Тихомир Йорданов Янакиев – кмет на Община Созопол,
Относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията/землището на гр.Созопол и гр.Черноморец
Г. Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари по тази докладна ? Няма.
Моля да гласуваме.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО
Общо гласували: 13
За: 12
Против: 0
Въздържали се: 1
Общински съвет Созопол взе
РЕШЕНИЕ:
№ 164
Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията приема представените схеми(съгласно приложения) за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности върху общински имоти на територията/землището на гр.Созопол и гр.Черноморец.
Приложение:
1. Приложение № 1-Скица №24/07.04.2020г.
2. Приложение № 2-Скица № 37/22.04.2020г
3. Приложение № 3-Схема № 1610

Благодаря ви колеги, с тази докладна изчерпваме Дневния ред. Желая ви приятен ден, бъдете здрави!

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОбС СОЗОПОЛ:.....................................

/ Георги Пинелов /

Водещ протокола:....................
/ Гергана Глухчева/


Протоколът се състави в 5 /пет/ еднообразни екземпляра:
1. Общински съвет – Созопол
2. Кмет на община Созопол
3. Областен Управител на обл. Бургас
4. Районна прокуратура – гр. Бургас
5. Читалище „Отец Паисий” – гр. Созопол


Гр. Созопол ул. “Аполония” №34; тел/факс : 0550/2 37 60
е- mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.os – sozopol.org.

 

 

 

 

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за дванадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал. 1 и ал .2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински...

Обява за дневния ред на дванадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и де...

График на постоянно действащите комисии за единадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съв...

Обява за дневния ред на единадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и дей...

Разгласяване на съдебно решение по административно дело № 2511 по описа за 2019 г. на Административен съд-Бургас

Административен съд Бургас със свое решение отменя чл.93 ал.2 от Наредбата за определянето...