Вторник, 20 Октомври 2020 11:33

Протокол №12/15.10.2020 г.

            На 15.10.2020 г., от 9:30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет Созопол, се проведе ДВАНАДЕСЕТОТО  редовно заседание на Общински съвет Созопол, под ръководството на Георги Пинелов – председател на Общинския съвет. На заседанието присъстваха седемнадесет общински съветника, кметът Тихомир Янакиев, представители на общинска администрация и Ваня Кирязова -  юрист на Общински съвет.

Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол: Уважаеми колеги, г-н кмете, служители на общинска администрация, ще ви помоля да спазваме заповедите на министъра да бъдем с  маски. Присъстваме 17 общински съветника, имаме кворум и откривам ДВАНАДЕСЕТОТО редовно заседание на Общински съвет Созопол. Преминаваме към стандартната процедура въпроси и питания към кмета.

Имате думата, колеги!......Да разбирам, че няма въпроси! Добре, щом няма въпроси преминаваме към дневния редВсички вие сте получили така предложения дневен ред. В това число и докладната, която преди това на заседание обсъдихме в комисиите. Има ли въпроси и предложения? Няма. Аз имам, като четвърта римска точка в дневния ред  да бъде добавена докладна записка №751/13.10.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на Община Созопол относно: съгласуване на  схема за разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр. Созопол за организиране на коледен базар. Това е моето предложение. Подлагам го на гласуване.  Предвид обстоятелствата ще гласуваме ръчно. Който е „за”, моля да гласува. Седемнадесет „за”, против – няма, въздържали се  - няма. Приема се предложението извънредната докладна да бъде включена в дневния ред на днешното заседание.

 Моля да гласуваме и целия дневен ред в едно с допълнителната докладна. Със  17 „за“,  „против“ – няма, „въздържали“ се – няма. Общински съвет Созопол прие с

РЕШЕНИЕ:  №247

следния дневен ред:

 

I Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби:                                              

 1. Докладна записка №694/15.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Прекратяване действието на Разрешително ПОС №1/25.08.2017 год.  за водовземане  от повърхностен воден обект – язовир „ До гробищата “, представляващ № 000121 по КВС /ПИ 61114.25.121 по КК / в землище на с.Равна гора, община Созопол, публична общинска собственост.

 1. Докладна записка №725/29.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Промяна в Наредба за дейността на домашен социален патронаж по предоставяне на услуги в община Созопол

 1. Докладна записка №728/29.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“

 1. Докладна записка №731/30.09.2020 г. от Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол

Относно: Упълномощаване на представител на Община  Созопол  за участие в извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред на Покана Изх.№ 91-08-70/03.09.2020год.  на Областен управител на област Бургас-Председател на АВИК.

           II. Доклад на комисията по финанси и бюджет, международни проекти и програми:

 1. Докладна записка №724/29.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно:  Кандидатстване на община Созопол по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-8.005 по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

 1. Докладна записка №726/29.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Одобряване на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2021-2023 г. на община Созопол – II етап.

 1. Докладна записка №727/29.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

 Относно: Ползване на собствени средства натрупани като отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за изграждане на площадки за подземни контейнери в гр. Созопол , доставка и монтаж на стационарни контейнери за отпадъци – подземна система

 1. Докладна записка №730/30.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2020 г.

 1. Докладна записка №732/30.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Издаване на два броя Запис на заповед във връзка с изпълнение на Договор № BG06RDNP001-7.001-0125-C01/30.05.2019 г. проект „Рехабилитация на ул. „Републиканска” от общински път BGS1210 до кръстовището с ул. „Одеса” и ул. „Одеса”. Ново строителство от ул. „Одеса”, изграждане на ул. „Цар Симеон Велики”, ул. „Цар Асен Велики” и ул. „Хан Тервел” на гр. Созопол”.

 

            III Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:

 1. Докладна записка №714/21.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на:

 1. Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.1.316, по КК на гр. Черноморец, земеделска територия, м. “Мокро скала“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособят пет самостоятелни урегулирани поземлени имоти, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради;
 2. План за улична регулация на улица – тупик от О.Т. 91а до О.Т. 91б, завършваща с обръщало и тупикова улица, за сметка на процедираният поземлен имот, за транспортен достъп до новообразуваните урегулирани поземлени имоти.
 3. Докладна записка №715/21.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на:

 1. Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти №135.190, №135.186 и №135.189, в зоната по §4 от ЗСПЗЗ, землище с. Крушевец, общ. Созопол, земеделска територия, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособят два самостоятелни урегулирани поземлени имоти, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради;
 2. План за улична регулация на улица от О.Т. 12 до О.Т. 12б, като продължение на съществуваща улица, за осигуряване на транспортен достъп до новообразуваните урегулирани поземлени имоти.
 3. Докладна записка №721/29.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект на техническата инфраструктура:  - „Изграждане на пътна връзка към „Магазин за детски играчки и плажни принадлежности“ в ПИ81178.9.6, м. “Аклади“, землище на гр. Черноморец, общ.Созопол, на път II-99 „Бургас – Созопол“ при км. 16+285 ляво“.

IV Докладна записка №751/13.10.2020 г. от Тихомир  Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Съгласуване на  схема за разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр. Созопол за организиране на коледен базар.

 Давам думата на председателя на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби, г-н Андонов.

Ст. Анодонов:  Г-н председател, г-н кмете, колеги, представям ви становище  на  Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права,

На 05.10.2020 г. от 14:00 часа, се проведе заседание на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби в състав:

 1. Станимир Андонов – председател;
 2. Желязко Иванов – член;
 3. Димитринка Господинова – член;
 4. 4. Анета Филипова – член.

     В работата на заседанието взеха участие Георги Пинелов – председател на Общинския съвет – гр. Созопол; Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол, общински съветници и  служители от общинска администрация.

Присъстваха четирима членове на комисията. Разгледаха се следните докладни записки:

 1. Докладна записка №694/15.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Прекратяване действието на Разрешително ПОС №1/25.08.2017 год.  за водовземане  от повърхностен воден обект – язовир „ До гробищата “, представляващ № 000121 по КВС /ПИ 61114.25.121 по КК / в землище на с. Равна гора, община Созопол, публична общинска собственост.

Г-н Янакиев разяснени, че:

Т. Янакиев: Всичко е описано в мотивите на докладната. Постъпило е заявление от фирмата, че се отказва от това разрешение за водоползване, с оглед на това, че няма одобрение на  проект... Това резрешение им е трябвало, за да могат да кандидатстват с проект. Проектът не е одобрен и не вижда необходимост от това водоползване, и се отказва от него.

Ст. Андонов: Възникна въпросът предния път -  защо трябва да мине през Общинския съвет. В смисъл, един път ние сме упълномощили кмета да подпише този договор, а след това...... да го развалим.

Тихомир Янакиев: Както нашето заявление, че му разрешаваме, така и след това отказа от това разрешение, трябва да се гласува от общинския съвет.  Вие, упълномощавате кмета, да предприеме последващи действия, на базата на ваши решения, било и за първите, било и за вторите,  но самите решения ги взимате вие.

Ст. Андонов: Други въпроси по докладната нямаше. Ковисията разгледа и обсъди докладната. След гласуване и с резултат от гласуването:  4 гласа „за”, против – няма, въздържали се - няма, комисията реши -  Докладна записка  №694 да влезе за разглеждане на общинска сесия. 

Г. Пинелов: Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната?

Красимира Гермнова: Уважаеми г-н кмете, уважаеми колеги, зачитам решението на тази докладна и в мен остава едно недоумение. В първа точка ние взимаме решение и прекратяваме разрешителното. С втора точка приемаме предложението на кмета за прекратяване на разрешителното – нещо не ми се връзва! Не би ли следвало да упълномощим кмета да приеме последващи действия за прекратяване. Хем веднъж сме прекратили разрешението и втори път приемаме решението на кмета... Може би чисто технически ли ..., но Първото е прекратяване на действието на разрешителното. Втора точка - приема предложения от кмета на Община Созопол проект за решение, ми ние вече сме го взели това решение. Нещо не ми се връзват самите двете решения.

Мадлен Вълчева: Законът за водите изисква Общинския съвет да разгледа предварително разрешението, да го одобри и чак тогава кмета да го подпише.  Първо Общинския съвет се съгласява да се прекрати разрешително №1 и втора точка – одобрява проекта за решението, което кмета е внесъл, за да може той да го подпише, и законосъобразно да се прекрати.

К. Германова: Втора точка друго гласи!

Панайот Рейзи: За мен смисъл от тази докладна няма, защото важното е началото. Ние началото сме го дали. Дали сме ви добро да сключите договор за това водоползване. От тук нататък, това че лицето „Х” ви уведомява, че иска да прекрати с вас договорните отношения, вие имате право да ги прекратите, без наше решение, защото вашето прекратяване не води до ощетяване на Общината под никаква форма. Затова аз мисля, а както и в комисия колегата Андонов каза, не виждам смисъл от тази докладна. Ако същевременно има някаква промяна, която закона казва, както каза Мадлен Вълчева току що, че Закона за водите го изисква...

Втори въпрос: Тази фирма има сключен договор за концесия на язовира, това водоползване и концесията нямат нищо общо, нали?

Т. Янакиев: Отговарм на втория въпрос - да,  няма нищо общо с договора за концесия. Те си продължават концесията по концесионния договор. Тук прекратяваме само водоползването – правото на водоползване. Ние го обявяваме по този начин, защото то не касае само нас,  като Общински съвет,  макар че е  в територията на община Созопол, но водоползването на надземни водни обекти и подпочвени води касае и други институции, които са ангажирани в цялата тази система. Затова го правим това нещо.

М. Вълчева: Басейнова дирекция е контролния орган по издаденото разрешение за водите и изискват от нас в писмен вид, със специално решение да е прекратено. Те го наблюдават.

К. Германова: Отворих проекта за решение – ние взимаме решение за прекратяване, кмета и той взима решение  за, това че прекратява „..реших: прекратявам...”, нещо не ми става ясно – ние ли решаваме или кмета решава? Кой решава всъщност  - ние или кмета? ......

Т. Янакиев: Решението го предлагам аз, вие го одобрявате.

П. Рейзи: Ние решаваме по първа точка, г-жа Германова, ние решаваме какво трябва да прекратим по първа точка, а по втора точка ние одобряваме какво е решението на кмета.

Т. Янакиев: Точно така, вие сте висшестоящият орган.

Г. Пинелов: Колеги, други въпроси - да разбирам, че  няма. Да гласуваме.    
ГЛАСУВАЛИ:  

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА - ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 16
Против:  0
Въздържали се: 1

Общо гласували: 17
                                                      Общински съвет Созопол взе

                                                                 РЕШЕНИЕ: №248

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА , чл.79,ал.1,т.1 ,във връзка с чл.52,ал.1,т.3  от Закона за водите  да бъде прекратено действието на Разрешително № ПОС № 1 / 25.08.2017 г. за ползване на повърхностен воден обект – язовир, представляващ  имот № 000121 по КВС /ПИ 61114.25.121 по КК в землище на с. Равна гора, община Созопол, публична общинска собственост, ЕКАТТЕ 61114/, с площ 62,158 дка с цел на водоползването – напояване на земеделски стопанства  с титуляр .„Екватор” ЕООД , поради изричен отказ от правото на ползване на воден обект от титуляра .

2.Приема предложения от кмета на Община Созопол проект на Решение за прекратяване действието на  Разрешително ПОС №1/25.08.2017 год.

 

Ст. Андонов: Докладна записка №725/29.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Промяна в Наредба за дейността на домашен социален патронаж по предоставяне на услуги в община Созопол

Господин Янакиев направи разяснения по докладната.

Т. Янакиев: Разширяват се категориите, които ще бъдат обхванати от тези услуги. Преценили сме. Те са няколко категории. Оказани са в докладната т.е. обхвата на услугата става по-голям, като се включат и категориите лица, които са визирани от докладната. За точност, г-н Андонов, зачетете по докладна следните категориите лица, които са включени.

Станимир Андонов: Категориите лица, които ще бъдат включени са записани и в докладната на началник отдел „ОКСДС” – г-н Бардуков до Вас, и отделно в решението са:

 1. В Раздел III. Ред и условия за предоставяне на социални услуги от ДСП,

    - В Чл.9, ал.1 се добавят нови т.4, т.5, и т.6 със следното съдържание:

„т.4 – деца сираци;

  т.5 – лица, които не са в състояние да организират и задоволят своите жизнени потребности;

  т.6 – лица нямащи близки, които да се грижат за тях“.

Т. Янакиев: Логично е да включим тези категории деца в обхвата на услугите. Затова не мисля, че ще има някакъв проблем. Всички процедури по реда – обявления и срокове са били спазени.

Ст. Андонов: Други въпроси по докладната нямаше. След гласуване и с резултат от гласуването: 4 гласа „за”, против – няма, въздържали се - няма, комисията реши -

Докладна записка  №725 да влезе за разглеждане на общинска сесия. 

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по тази докладна - ......няма. Да гласуваме.

ГЛАСУВАЛИ:  

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА - ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 17
Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували: 17
                                                      Общински съвет Созопол взе

                                                                 РЕШЕНИЕ: №249

                   Общински съвет Созопол приема промяна в Наредба за дейността на домашен социален патронаж по предоставяне на услуги в община Созопол както следва:

 1. В Раздел III. Ред и условия за предоставяне на социални услуги от ДСП,

    - В Чл.9, ал.1 се добавят нови т.4, т.5, и т.6 със следното съдържание:

„т.4 – деца сираци;

  т.5 – лица, които не са в състояние да организират и задоволят своите жизнени потребности;

  т.6 – лица нямащи близки, които да се грижат за тях“.

 

 

Ст. Андонов: Докладна записка №728/29.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община     Созопол

Относно: Кандидатстване на Община Созопол с проектно предложение по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“

Разяснения направи г-н Янакиев.

Т. Янакиев: Касае точно мерки за смекчаване на последствията от глобалното затопляне. При нас, специално, става въпрос за закупуване на 40 броя отоплителни уреда на алтернативен тип гориво. Т.е. да не са на дърва. Целта е пилотно да въведем това нещо в община Созопол и евентуално, ако проработи да продължим по нататък с по-голям обхват да направим сред домакинствата. Тези уреди, които ще предоставим ще са безплатни, като целта е те да заменят старите отоплителни уреди, които най-вече респективно трябва да бъдат на дърва. Ще се изготвят и критерии, по които ще бъдат предоставяни тези уреди. Това разбира се, когато бъдем одобрени .... Подобни проекти са правени в София и няколко други общини.

Ст. Андонов: В докладната пише по 40 домакинства, но те са три общини, това по 40 за всяка община или общо за трите общини?

Т. Янакиев: По 40 на всяка.

Ст. Андонов: Никъде няма написан размера на сумата, с която трябва да разполагате, за да удовлетворите тези 40 домакинства! Няма приложения по докладната!

Т. Янакиев: Точно сумата не мога да кажа в момента. Ако искате на сесията, като дойдат еколозите -  те ще кажат.

Ст. Андонов: Други въпроси по докладната нямаше. След гласуване и с резултат от гласуването:  4 гласа „за”, против – няма, въздържали се - няма, комисията реши -

Докладна записка  №728 да влезе за разглеждане на общинска сесия. 

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари!

Т. Янакиев: Общата сума на проекта е 400 000 евро. Това е с дейностите: монтаж, демонтаж, извозване.., ако ни одобрят по 130 000 – 140 000 евро на община. Това е индикативно.

П. Рейзи: Алтернативата каква е?

Т. Янакев: Пелети.

Г. Пинелов: Други въпроси?

К. Германова: Все пак не били следвало в докладната да бъде записана някаква сума, та дори и тя да е индикативна! Защо задавам въпроса? Защото в крайна сметка, когато един проект стартира, Общината би следвало да предостави безлихвен кредит – сума, която да се ползва докато бъдат верифицирани разходите по самия проект. Не би ли следвало да има записани все пак някакви суми, като вземем решението за даден проект да имаме представа и да бъде записано в решението на каква стойност е проекта?

М. Вълчева: Той варира от 200 000 до 400 000 евро. Ние ще се борим за тавана, който позволява програмата.

П. Рейзи: Аз мисля, че трябва да бъде записана стойността на проекта за която ще се кандидатства: от 200 000 до 400 000,..... защото ще купуваме 120 печки, пък като ви класират ще искате от нас да гласуваме Запис на заповед за заем. Аз мисля, че трябва да се запише:  от 200 000 до 400 000 по Норвежката програма.

М. Вълчева: Тук няма собствен принос. Това е изцяло от тяхна страна.

П. Рейзи: То е ясно, но трябва да знаем за какво играем, г-н Янакиев! Винаги сме пишели, то е ясно все пак и ние трябва да знаем: има грант, няма грант. Знаем, че Норвежката програма е 100% грант, но все пак трябва  и ние да знаем. В самия проект за решение може би не е необходимо, но поне в обяснителната част на докладната трябва да го има.

Г. Пинелов: Други въпроси, колеги?   Няма. Гласуваме.  

ГЛАСУВАЛИ:   

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА - ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –  – – – –

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 12
Против:  0
Въздържали се: 4

Общо гласували: 16

                                                 Общински съвет Созопол взе

                                                                 РЕШЕНИЕ: №250

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет Созопол реши:

 1. Дава съгласие на Община Созопол да кандидатства с проектно предложение “Повишаване на капацитета на администрациите на общините Созопол, Сливница и Своге за адаптиране към климатичните промени“ по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, Програмна област 13 - Смекчаване и адаптация към изменението на климата, Процедура „Климат“ по резултат 4 “Повишаване на способността на местните общности да намаляват емисиите на парникови газове и да се адаптират към променящия се климат".
 2.  2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да подписва всички документи, свързани с подготовката и подаване на проектното предложение, посочено в т. 1 от настоящото решение.

Ст. Андонов: Докладна записка №731/30.09.2020 г. от Тихомир Янакиев -кмет на Община Созопол

Относно: Упълномощаване на представител на Община  Созопол  за участие в извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред на Покана Изх.№ 91-08-70/03.09.2020год.  на Областен управител на област Бургас - Председател на АВИК.

Божана Чампарова – юрист на Общината, каза: Аз предлагам да бъде оттеглена, тъй като, както виждам датата и часа на самото заседание, съвпада с датата и часа на провеждане на сесията,  и да се вземе такова решение - то реално не може да бъде изпълнено....

 Ст. Андонов: Това го разисквахме на първата комисия по законност и доколкото разбрахме, все пак трябва да се представи протокол, че е избран такъв представител.

Г. Пинелов: Г-н Рейзи, като представител, който е бил в предния мандат каза, че не е пречка да остане докладната и да се гласува, въпреки че съвпадат деня и часа. Той каза, че това е било практика и в предния мандат,  и в последствие да се представи, след като излезе решението.

Красимира Германова: Колеги, моето мнение e,  че не е проблем ние да си го гласуваме. Нека представителя да си отиде. След това дали по факс или както и да е, ние ще го представим решението.... Все пак присъствието на представител е вариант ние да сме информирани какво се случва. Ние имаме взето решение за представител на ВИК. Лошото е, че според  устава на ВИК – асоциацията, всеки път трябва да има изрично упълномощаване за избран представител, за всяко заседание. За да си го имат те за протокола, нека си го вземем това решение. То така или иначе сме си го упълномощили този човек да присъства.

Ст. Андонов: Други въпроси по докладната нямаше. След гласуване и с резултат от гласуването:  4 гласа „за”, против – няма, въздържали се - няма, комисията реши

Докладна записка  №731 да влезе за разглеждане на общинска сесия. 

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари – няма. Ще ви помоля да гласуваме.

ГЛАСУВАЛИ:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА - ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –  ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ – ЗА

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 17
Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували: 17

                                                        Общински съвет Созопол взе

                                                                 РЕШЕНИЕ: №251

І. Упълномощава Кмета на Община Созопол, представител по Закона за водите с право да гласува по решенията, посочени в дневния ред на предстоящото Общо събрание на Асоциацията по В и К – Бургас, както следва:

 1. 1. На основание чл.20 ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на асоциацията за 2021 год. в размер на 20 000 (двадесет хиляди) лева - „ЗА“
 2. На основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас съгласува Бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас за период 2017-2021 год. - „ЗА“

3.Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас дава принципно съгласие и подкрепя предложението на“ Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас за провеждане на процедура за обособяване на язовир “Ахелой“ и язовир “ Порой“,  като резервни водоизточници за питейно-битовото водоснабдяване за област Бургас - „ЗА“.

 1. II. Определя д-р инж. Румен Митев Кисьов - зам.-кмет за представител на Община Созопол в редовното заседание на общо събрание на Асоциацията по ВиК-Бургас, при невъзможност на Кмета на Община Созопол да участва лично в Общото събрание на Асоциацията по ВиК-Бургас за приемане на посочените решения.

III. На основание на чл. 60, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс допуска предварително изпълнение предвид дата, 15.10.2020 г., посочена в поканата за свикване на извънредно  заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – Бургас.

Ст. Андонов: С това работата на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби приключи.

 

Г. Пинелов: Благодаря на г-н Андонов. Давам думата на Димитринка Господинова  - председател на Комисията по Финанси и бюджет, международни проекти и програми да представи становището от заседанието на 05.10.2020 г.

Димитринка Господинова: Уважаеми г-н председател, г-н кмете, колеги представям становище на  Комисията по финанси и бюджет, международни проекти и програми. На 05.10.2020 г. от 14.15 ч., се проведе заседание на комисията в състав:

 1. Димитринка Господинова – председател;
 2. Станимир Андонов – член;
 3. Цветелин Георгиев – член;
 4. Красимира Германова – член;
 5. Милена Тодорова Желева – член.

На заседанието присъстваха: Георги Пинелов – председател на Общински съвет – гр. Созопол, Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол, Румен Кисьов - зам.-кмет на Община Созопол,  общински съветници, служители от общинска администрация.

Комисията  разгледа и се произнесе по  следните докладни записки:

Докладна записка №724/29.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно:  Кандидатстване на община Созопол по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-8.005 по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Разяснения по докладната направи г-н Тихомир Янакиев.

Тихомир  Янакиев: Отвори се мярка 8, с  под мярка 8.1. До 16-ти е крайният срок по тази мярка. Подготвили сме проектното предложение. Касае залесяването на определени територии от общински поземлени имоти. Обхвата на мярката  е минимум 1 хектар, т. е. 10 декара, но ние ще залесим някъде от порядъка на сто и няколко декара. Мисля, че това е хубаво нещо, което трябва да използваме. Виждате, че напоследък сечем само, пък не залесяваме. Така, че всяка една такава възможност трябва да бъде използвана от нас.

Д. Господинова: Въпроси не бяха зададени. След гласуване с резултат от гласуването 5 гласа – „ за”, против, въздържали се -  няма, се прие докладна записка с №724 да влезе за разглеждане на общинска сесия.

Г. Пинелов: Колеги въпроси и коментари!

К. Германова: Тука също няма изписана сума, а това вече не е Норвежката програма, г-н Янакиев. Отново нямаме сума за която кандидатстваме. Да, виждам, че е 100% гранта, но с риск да се повторя трябва да има сума в решението, защото Общинският съвет все пак, когато взима решение и дава съгласието си за един проект, трябва да знае за какви суми става въпрос и дали тези суми биха били добри за....В обяснителната записка е, по програмата какви са изисканията: минимум-максимум. Въпросът е Общината на каква сума ще кандидатства? -  защото, пак казвам след това Общината трябва да тегли безлихвен кредит, за да  могат да се случат нещата, т.е. да има средства, с които да оперира и това е един от елементите, с които би трябвало да бъде запознат Общински съвет.

Тихомир  Янакиев: Към настоящия момент, г-жо Германова, днес до края на деня ще бъдат уточнени последно с кои имоти ще участваме. Мислихме, че ще са повече, но няма да съумеем. Ще са от порядъка на сто и няколко декара. Така, че днес до края на деня ще знаем колко точно декара ще бъдат. Г-н Жеков да каже уточнена ли е вече на имотите в смисъл като площ!

Мишо Жеков: Уточнени са бройките.

К. Германова: Аз говоря за сума, не за бройка.

Т. Янакиев: Въз основа на площта ще уточним и сумата.

К. Германова: Как ние сега ще вземем решение при положение, че нещо още не е уточнено при положение, че утре е последния срок!

Т. Янакиев: Днес ще бъде готово.

К. Германова: Не може днес да го вземем при условие, че не е уточнена сумата.

Т. Янакиев: Днес ще бъде уточнена.

К. Германова: Е, ние сега трябва да вземем решение.

Т. Янакиев: Сега ще го вземете.

М. Жеков: Не може сега да се вземе решение за окончателната сума, защото има подбор от три оферти кои фиданки ще бъдат използвани и тогава ще стане, както каза кмета – до края на работния ден....  Казвам  около 200 000 лв.

П. Рейзи: Казваш да вземем за 200 000 лв. За това говорим ние.

М. Жеков: Не може така да се вземе решение. Това за което говорим ние е хипотеза.....

П. Рейзи: Никаква хипотеза не е. Кандидатства се по проекта и се казва максимума е 200 000. Това е. Ние ще играем за 200 000. Много ясно, че ще бъдат отрязани примерно 5 000 за едно, 3 000 за друго. Играем за 200 000 лв. Има начин да се каже. Не можем да отидем над 200 000, но можем под 200 000. Това са правилата на програмата.

М. Жеков: Г-н Рейзи, това е заяждане. Никой не може да каже точната сума. Какво те топли тебе, ако е 190 000 лв.? Какво те топли? Ако са 250 000, какво ще стане?

П. Рейзи: Не може да  са 250 000, защото гранта е до 200 000 лв.

М. Жеков: Не може 200 000 лв., защото гранта е до 500 000 лв.

П. Рейзи: Ами кандидатствай за 500 000 лв.

М. Жеков: Не може за 500 000, защото нямаш толкова площи, а и да ви кажа за площите г-н Рейзи, недейте да говорите, защото тези 90 000 къде са  от .....

Т. Янакиев: По докладната.

М. Жеков: По докладната казах, приблизително около 200 000 лв.

Т. Янакиев: Г-жо Чампарова, кажете да допълним сумата в решението.

К. Германова: Една докладна трябва да има и финансово  изражение, когато става въпрос за средства. Все пак това е в комисията по финанси.

Б. Чампарова: В обяснителната част на докладната   има и препратка към програмата. Проекта за решение е да се даде съгласие Общината да кандидатства по този проект. Има препратка в обяснителната част към програмата, към сайта на програмата. Там са обяснени всичките условия, така че наистина някакви прогнозни суми се казаха в момента, но решението е да се даде единствено да кандидатстваме.

Т. Янакиев: Аз правя предложение точка III римско да се изпише: Одобрявам индикативната сума по проекта да бъде до 300 000 лв.

П. Рейзи: Г-н кмете, вие много добре ориентировъчно  знаете за колко пари ще кандидатствате. ....дори и декарите да не са оформени още. Вие много добре знаете, ако са 100 дка ще отидем на 220. Ако са 80 000 декара ще отидем на 180 000 лв. Какъв е проблема? Запишете 250 000, но ние да знаем, защото има и друго нещо - все пак вие сте в период в който имате финансовата подкрепа на Министерство на финансите. Те също това нещо го наблюдават и тази докладна. ..Въобще  всичко, което е свързано с финансите и бюджета на Общината, същото това нещо го изпращате и при тях, и те като го видят, и те ще ви зададат въпроса – за какви пари тук ще кандидатствате? Защото, нали разбирате, ако /дано да не/ се случат някакви неустойки, наказания – случва се всичко, в един момент ще кажат: вие кандидатствахте за 250 000, не го изпълнихте, издънихте се  сега ще бъдете наказани със 100 000 лв. Всичкото това нещо се отразява на бюджета на Общината и съответно на вашите финансови отношения с Министерството. Затова казвам -  знае се всичко, сложете си максималното и това е.

Т. Янакиев: Точно затова, г-н Рейзи, аз допълних трета точка  - 300 000 лв. в решението. Всички знаем, че има финансови корекции. Вие много добре знаете, в момента се водят дела за финансови корекции....затова залагам таван от 300 000 лв.

Г. Пинелов:  Има предложение от вносителя, като трета точка в решението да бъде записано:   Одобрявам индикативната сума по проекта да бъде до 300 000 лв.

Който е „за” това предложение, моля да гласува.  Шестнадесет „за”, „против” - няма, „въздържали се” – няма. Приема се предложението.

Г. Пинелов: Заедно с трета точка в едно цялата докладна, който е „за”, моля да гласува.

Против – няма, въздържали се – няма, приема се с

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 16
Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували: 16

                                                       Общински съвет Созопол взе

                                                                 РЕШЕНИЕ: № 252

 1. Общински съвет - Созопол на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.21, ал.2 от ЗМСМА
 1. Дава съгласие Община Созопол да кандидатства с проектно предложение по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-8.005 по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. с проект: „Опазване и възстановяване на крайморските гори в община Созопол„ .
 2.  Дава правомощия на Кмета на Община Созопол по подготовката, комплектоването и подаването на проектното предложение при спазване на изискванията и указанията на насоките за кандидатстване по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-8.005 по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
 3. Дава правомощия на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия във връзка с реализиране на проектното предложение след неговото одобрение.
 4. Възлага на Кмета на Община Созопол контрола по подготовка и изпълнение на проекта.
 1. Общински съвет – Созопол, на основание чл.60, ал.1 от Административно процесуалния кодекс (АПК),  допуска предварително изпълнение при мотив че може да бъде сериозно затруднено изпълнението на акта и от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, а именно пропускане на срока за подаване на проектното предложение.

III. Одобрява индикативна сума по проекта в размер до 300 000 лв.

 

Д. Господинова: Докладна записка №726/29.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Одобряване на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2021-2023 г. на община Созопол – II етап.

Разяснения по докладната направи г-н Янакиев.

Тихомир  Янакиев: Колеги, както знаете бюджетната прогноза се одобрява и приема от Общинския съвет. Тя е разработена от специалисти от общинска администрация. Тези бюджетни прогнози дават рамката на финансовите потоци и ситуацията, която евентуално ние предвиждаме да бъде в общинските финанси в следващите три години. Разработена е при едни показатели и условия, определени изцяло от Министерство на финансите, т.е. условия, аз му казвам ”Общински валутен борд”.

Д. Господинова: Въпроси по докладната нямаше. При гласуване и с резултат от гласуването: 5 гласа – „ За”, против, въздържали се -  няма, се прие докладна записка №726 да влезе за разглеждане на общинска сесия.

Г. Пинелов: Колеги въпроси и коментари – няма. Ще ви помоля да гласуваме.

 РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 17
Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували: 17

                                                   Общински съвет Созопол взе

                                                                 РЕШЕНИЕ: №253

 1. 1. Одобрява актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2021 – 2023 г. на община Созопол - ІI етап, съгласно приложенията неразделна част от решението, както следва:

1.1. Приложение №8 – „Прогноза за периода 2021-2023 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности“;

1.2. Приложение №1а – „Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за 2020-2021 г.“ в лева;

1.3. Приложение №6г – „Прогноза за общинския дълг (вкл. и намеренията за нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2021-2023 г. на община Созопол“.

 

 

Д. Господинова: Докладна записка №727/29.09.2020 г.  от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

 Относно: Ползване на собствени средства натрупани като отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за изграждане на площадки за подземни контейнери в гр.Созопол, доставка и монтаж на стационарни контейнери за отпадъци – подземна система

Разяснения по докладната направи г-н Янакиев.

Т. Янакиев: Знаете, че последните години нямаше плащане на отчисления по чл. 64 и се бяха натрупали сериозни суми. В последните 7-8 месеца се стремим да плащаме тези отчисления по чл. 64 редовно. Това от своя страна доведе до намаляне на задълженията ни към РИОСВ и същевременно ни даде възможност да използваме тези средства чрез проекти, които касаят сметопочистване, сметоизвозване, т.е. такъв тип дейности. Системата, която предвиждаме да приложим е вид система за подземно депониране на битовите отпадъци. Представляват много интересни технически изпълнено контейнери с добър визуален вид, но не са с хидравлично вадене и подемане. Те са нещо, като чували от доста сериозна материя и тези чували се нанизват  на тръби. Едно такова нещо ( една такава тръба) поема три кубика т.е. ще замени три бобъра външно-стоящи. Колеги от други общини, които вече имат такава система, дават много добри отзиви. Разговарял съм с фирмата за сметопочистване. Уведомил съм ги, че имаме такова намерение и смятаме да правим такова нещо. Водили сме вече няколко разговора с тях, за да могат те да се пренастроят. В смисъл да си оборудват такъв автомобил. Никак не е сложно, даже се шегувахме, че и един паяк може да изпълнява подобен род дейност. Автоматични са. С педал и са удобни за пускане на боклука в тях. Биват два вида: големи от три кубика и малки от кубик и половина. Малките са с много добър външен вид. Колегите от Козлодуй имат такъв и мисля, че Костинброд. Казват, че са много добри. Вместо да разстиламе 5-6 бобъра на разстояние 10-15 метра, ние веднъж намаляме площта, която е необходима за разполагане на тези уреди и второ – чистотата е на много по-високо ниво при този тип съоръжения. Идеята ни беше да използваме парите от чл.64. Провели сме кореспонденция с РИОСВ – няма проблеми. Ще ни се отпуснат необходимите пари, като същевременно ще направим едно пробно изследване да видим дали този тип контейнери ще се окажат подходящи за Созопол. Всички знаете, че чистотата на града, мен лично не ме устройва в състоянието, в което се намира Созопол и начина му на сметосъбиране. Аз съм обещал, когато съм решил да ставам кмет, че ще има нова система на сметосъбиране и плътно вървя да си изпълнявам обещанията. Определени са три места: зад Общината - където сега са многото контейнери, на пристанището и до Болерото. Такива са плановете. Ние трябва да се развиваме по някакъв начин и да вървим напред по отношение на сметопочистването. На никой не му е приятно да гледа тези камари от боклуци.

Аз, това лято, честно да ви кажа, се превърнах в пъдарин сутринта  да вървя по колите, по чистачките да гледам, да ги карам да мият  след като мине сметосъбиращата кола.

Първо това съоръжение е много по-голямо и по-удобно за отваряне. Прави ми впечатление, че хората, когато отворят контейнера не го затварят след това. За да се затвори той трябва напълно да се отвори, за да може да се затвори. Хората не го правят това нещо и контейнерите остават отворени, после се почва котки, гларуси, каквото се сетите. Всичкото това нещо просто ще изчезне и ще придобие съвсем различен вид. Това е.

Д. Господинова: Други коментари и въпроси по докладната нямаше. При гласуване и с резултат от гласуването: 5 гласа – „ За”, против, въздържали се -  няма, се прие докладна записка №727 да влезе за разглеждане на общинска сесия.

 

Г. Пинелов: Колеги, имате ли  въпроси и коментари по докладната?

К. Германова: Г-н Янакиев, зачитам едно изречение от докладната, преди да си задам въпроса: „Целта е свързана с намаляване количеството на депонираните отпадъци извозвани до „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Созопол, Приморско и Царево“ , а къде ще ги извозваме, ако не там?

Т. Янакиев: Сега, в момента ,принципно работят контейнерите за разделно събиране. Много често към контейнерите за разделно събиране се добавя и смесен битов отпадък. Това сме имали предвид, като сме го казали. Основната цел е да се подобри чистотата, мръсотията да изчезне. Втората цел е шума, защото много граждани се оплакват от шума. Аз съм наблюдавал как един бобър, за да се изсипе в колата, те три пъти го блъскат за да падне отпадъка от него. Всичко това е шум. Този шум ще бъде елиминиран, а също така ще имаме по-естетични пунктове за депониране на отпадъците.

К. Германова: Благодаря г-н Янакиев, може би това трябваше да бъде записано в докладната, а не едно изречение, което .....извинявай на мен ми стана смешно. Мисля, че нямаме друго депо, та дори и да бъде разделно събиране на отпадъците....В момента разделното е просто да научим хората да изхвърлят разделно – тази цел просто изписана така...

Т. Янакиев: Именно с тези контейнери ще направим така, че вече в тях да не може да се изхвърля смесен отпадък, т.е. и разделно да се събира, тогава вече всичкия отпадък ще си отива разделно, както е по договор за разделно събиране.

К. Германова: Едно желано нещо от всички нас пожелание в обозримо бъдеще.

 С. Лулева: Намаляне количеството на депонирани отпадъци всъщност няма как да се случи. Това дали ще се събират разделно, дали в различни контейнери, количеството отпадъци си е количество отпадъци. Няма как  да се случи.

Т. Янакиев: Г-жо Лулева, извинявам се много, с риск наистина да ви обидя, но малко като „дежа вю” ми звучи. Мисля, че с г-жа Германова това разисквахме.

С. Лулева: Тя разискваше депонирането в депото, аз говоря за количеството отпадък.

Т. Янакиев: Количеството отпадък се депонира в РДНО.

П. Рейзи: Г-н Кмете, понеже това, което сте решили да направите е много хубаво разбира се. Когато започна това нещо да се прави в България преди 6-7 години тогава и аз, като тогавашен кмет тръгнах да го правя, да го коментирам, да търся средства и т. н.  Има няколко подводни камъка там, които искам да ги откоментирам с Вас - сега. Хубаво е ако не сте го направили да го направите. Да се срещнете с кмета на Бургас, те са едни от пионерите на този вид контейнери. Тогава аз бях разговарял с него. В процеса на изпълнение той се беше спречкал  със страшно много проблеми. Един от тях бяха подводните води - много сериозен проблем. Другото нещо, което тогава ме възпря беше проблема със стария град. Както вие, така и ние се бяхме спряли да направим експериментално три точки. Търсихме широките места, където да може големия камион да влезе. Аз не можах да разбера вашата система, защото принципно този вид дейност става с хидравлика. Контейнера отдолу се вдига, взема се от горе и се вади. Това ми е въпроса – на каква система сте се спряли? Съответно ако сте направили тези консултации  с ваши колеги, които вече са го направили, примерно в Сливен са го направили - за нашия район говоря, в Габрово както казвате. Хубаво е да ги огледате нещата. Имайте предвид, че в стария град ще бъде много трудно – улиците са тесни, а там е истината,  да се направи в стария град. Другият проблем, който искам да ви кажа беше следното нещо: зимата няма проблем - взимаш торбичката и отиваш и я хвърляш, но лятото......Едната от точките, която бяхме набелязали е до входа на Южната крепостна стена, но какво се оказа: лятото, то и в момента го правят, всички ресторанти в 01:00 часа след полунощ спират да работят и тръгват с големите торби да изхвърлят боклука. Какво се оказа, тези отвори, през които се хвърля боклука са много малки. Това трябва да го помислите.  На глас говоря, нищо повече. Второ: ние - българите и ние от Созопол, сме лоши хора,  контейнера празен - той няма да си направи труда да го хвърли в контейнера, а ще го сложи до контейнера. Следващия момент – с тия съоръжения,  за които Вие говорите в момента ще създадете новите малки бунища за определени часове - примерно от 01:00 до 6:00 часа сутринта. Възниква друг проблем, тогава няма да минава колата за общо събиране, а трябва да мине специализираната кола за тези три точки. Тя примерно ще закъснее днес (примерно казвам) и тогава всички туристи, които отиват на плаж, ще ви видят създадените бунища. Затова говоря на глас, помислете за по-големи отвори. Аз ще го подкрепя проекта. Много ни е специфичен града. Много добре трябва да ги обмислите нещата. Това е. Искам да ми отговорите само технологията каква е? Благодаря.

Т. Янакиев: Благодаря г.н Рейзи, за подкрепата. Прав сте. Много от нещата, които казахте имат абсолютен резон, само казвам следното нещо – различна е от бургаската технология по няколко причини. Бургаската е с хидравлика. Отново се използват такива подземни контейнери. Първо проведохме няколко работни срещи  с РТК, те евентуално да видят и да предложат някаква технология, защото те все пак са на наша територия повече от двадесет години и имат много повече поглед на нещата. Предлагаха ни  идентична с бургаската система. Аз им казах следното нещо: тя би премахнала само миризмата и депонираното отстрани извън контейнерите..Аз ходих на място видях, че в Бургас големия минус е - около подземните контейнери са създадени отстрани тези малки бунища. Това нещо им го казах. Лятото дойдоха други хора различни от РТК, които се занимават с производството на тези неща и ни дадоха проспекти. Показаха ни и ни разказаха за общини, в които вече са ги въвели. Казаха ни и за общини, в които предстои въвеждането. Аз проведох разговори по телефона, но смятам да ходя и на място. Едната община е Козлодуй, другата Костинброд и Габрово, и отзивите за тази система са много добри защо, защото има два вида подземни съоръжения. Единият вид е с по-големи отвори, три кубиков, тръби с по-голям отвор, където могат да се сложат по-големи отпадъци. Другите са като бургаските, малко по-малки - по кубик и половина. Външно наподобяват на кошче за боклук, което пак е с педал или с ръчно отваряне, но в тях не могат да се депонират по-големи отпадъци. Затова в точките, както Вие казахте – Южната крепостна стена, зад Общината, на пристанището, до помпената станция под ресторанта на Губеров,  трябва да се поставят големи. Те имат два начина на отваряне - ръчно и крачно. Отворите са им доста по- големи и позволяват депонирането на големи чували. Подпочвените води също сте изключително прав, но сега има нови изпълнения и  бетони, които премахват влага и вода, но това не е проблем. По-големият проблем ще бъде археологията. Вие знаете в стария град, където копнем и намерим ли нещо....забрави за точките.

П. Рейзи: Ще стане, но по- бавно.

Т. Янакиев: Тези неща сме ги обмислили. Мислим ги още от самото начало. Проведохме срещи. Събрах материали. Проучвах от какво са направени тези шишове, защото при един разговор с производителя човекът сподели с мен, че са имали случай, при който една предизборна кампания тече, кметът, сложил човека такова нещо не много добре прието и някой злоумишлено отива, и хвърля жарта от барбекюто. Имали са късмет, че   като са хвърлили жарта са го затворили и не е имало достъп на кислород, и не се е запалил чувала и да стане пожар. Около година и половина откакто функционира тази система имало един нарушен чувал. Срязан е с нещо. Те бързо могат да отремонтират, не е проблем. Технологията е елементарна и проста: един камион. Ако фирмата желае, може да направи оптимизация на хората, защото не е необходима три-четири човека да ходят с колата. Колата може да се дооборудва. Да се монтира един кран. Колите на РТК  имат такова място за монтаж на кран, така че не е проблем.

П. Рейзи: Това нещо го видях за първи път в Португалия. Те са едни големи кръгли пластмасови. Там бяха много дълбоки. Там бяха на четири метра дълбочина. Аз го гледах. Слагат се два чувала – единият е от плат, а другите от найлон. Плата стои постоянно вътре, найлона само се добавя. Когато отиде колата с крана, вдига го с плата заедно, отвързва го отдолу и найлона пада направо в камиона. Камиона е с каросерия, която се вдига след това и се изсипва направо на сметището. След като го видях, проведох разговор с РТК, следващия ми разговор беше с тях, но  така и не остана време да се реализира. Така че, ако в тази посока вървите, проблема е техниката и местата. Това е.

Цветелин Георгиев: Благодаря Ви г-н Председател, че ми дадохте думата само, че г-н кмета говори за подводните камъни,  към председателя молбата ми е да записвате правилно как е протекла комисията, защото приказката, която разказа колежката, кмета как обяснил за контейнерите как ще бъде монтирана са провокирани от наши въпроси. Там нещо аз като питах за археологическите разкопки ако евентуално попаднем. Беше ми отговорено нали, че е съгласувано, помислено е затова, ама не го чух просто.Чух само една прекрасна приказка, кмета как разказва, защо  и т. н. , но това са от наши въпроси и аз мисля, че като не ги чуя, после трябва да се повтарям нали, като не ги чуя.....моля ви се да бъде отбелязвано правилно как са протекли комисиите.

Г. Пинелов: Благодаря, други въпроси? Няма. Ще ви помоля да гласуваме.

 ГЛАСУВАЛИ:  

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА - – – – – –

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –  ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА

За: 16
Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували: 16

                                                     Общински съвет Созопол взе

                                                              РЕШЕНИЕ: №254

На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.24, ал.1, т.2 от Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, Общински съвет – Созопол  дава съгласие кметът на Община Созопол  да предприеме необходимите законови действия пред съответните компетентни органи, за използване на част от собствените средства натрупани като отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците, за  изграждане на площадки за подземни контейнери в гр. Созопол, доставка и монтаж на стационарни контейнери за отпадъци – подземна система на обща стойност 36 500лв.(тридесет и шест хиляди лв.)

 

 

Д. Господинова: Докладна записка №730/30.09.2020 г.  от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2020 г.

Д. Господинова: Разяснение по докладната направи Катя Чачева.

Катя Чачева: Докладната е във връзка с постъпили докладни записки на директори и на кметове. Едната е за нашия собствен бюджет, която е за компенсирани промени по функции, във връзка с докладна записка от г-н Пинелов в дейност 123 - там са компенсирани промени. Желаят да закупят мултифункционално устройство, като средствата са осигурени също от капиталовата програма във връзка с телевизора, който те няма да го закупят. Постъпила е докладна от Мадлен Вълчева. Сега разбирам, че предходната докладна, която кмета коментира ще видите в тази има завишаване на капиталовите разходи в капиталовата програма с 32 000 лв. приблизително. Те са на база изграждането на тези контейнери. Ние средствата после ще ги получим от РИОСВ. Друго финансиране ще бъдат, но за момента се осигуряват от наши собствени средства. Има завишаване на два обекта мисля по капиталовата във връзка с осигуряване на допълнителни средства по други обекти, така че се получават компенсирани промени. Другите планове, които в момента са засегнати в докладната са: Кмета на гр. Черноморец, желае компенсирани промени по неговия бюджет. Желае закупуване на дробилка, която също я осигурява от средства от икономии по капиталовата програма. В момента не мога точно да цитирам от кой обект. Докладна има и от ОГП за закупуване на високопроходим автомобил за нуждите на ОГП. Средствата са осигурени от издръжката. За момента има за един - 7 000 лв.

Д. Господинова: Въпроси по докладната нямаше. При гласуване и с резултат от гласуването: 5 гласа – „ За”, против, въздържали се -  няма, се прие докладна записка №730 да влезе за разглеждане на общинска сесия.

Г. Пинелов: Колеги въпроси или коментари по докладната? 

П. Рейзи: До кога г-н кмете ще правите промяна в бюджета! Какъв е този бюджет дето си ни дал! На всяка сесия ли ще е така, а поне да ги караш през сесия. Извинявай. Аз поне ги карах през три сесии.

Т. Янакиев: Всяка сесия.

П. Рейзи: Втория ми въпрос: Горското искат автомобил. Там имат един, два, три, четири автомобила – не виждам за какво им трябва друг на този етап. Третия ми въпрос е по докладната на кмета от Черноморец – тази дробилка, какво ще дроби с нея?

Т. Янакиев: Дробилката е изключително нужна. Направихме множество засечки, например тази година, вие знаете кастрят се клони и т. н.

П. Рейзи: Извинявам се, че ви прекъсвам, но не е ли по-добре тази дробилка да я вземат горското. Горското да извършват тази дейност, съответно вие да им плащате на тях някакви пари, защото така или иначе на тях им трябва и в гората тази дробилка. Разбирате ли кмете, в началото на сезона им купихме машина за маркировка. Сега дробилка, той в един момент ще се превърне в предприятие- кметство Черноморец.

Т. Янакиев: Да г-н Рейзи, има резон в това, което казвате, но лично мене.....закупи машината и я ползваме и ние, дробилката ще я ползваме пак ние, че и горското ще я ползват., но това няма значение, но наистина тази дробилка е необходима защото: направихме замерване, че когато се извозват клоните, а те се извозват от  фирмата по озеленяването от се пълни камиончето, а там се плаща на курс. Вие знаете  и в един момент сложил два клона в камиончето и имаме един курс, което е много неефективно, и натоварваме системата. Относно колите на горското, мисля че две от колите ще бъдат бракувани. В ремонт влязоха. Ремонтите са скъпи. Просто не нужни са вече тези ремонти. Тези автомобили станаха тежест. Бреме са. Когато се развали един автомобил хората не могат да си вършат работата. Изчакахме да мине септември да видим каква е ситуацията при тях и го правим.

Относно актуализацията - едно към едно са, но... нашите в момента са предизвикани от обстановката „ Ковид 19”.

 

 Г. Пинелов: Други въпроси по докладната? Няма. Влизаме в процедура на гласуване. В такъв случай давам думата на г-жа Господинова да зачита и да гласуваме

Д. Господинова:

- Дейност 123 „Общински съвети ” – извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи в обема на общите разходи за дейността, по параграфи и обекти, както следва:

 

                                                                                    било                   -                 става

 • 52-00 – придобиване на ДМА 1 400 лв. -     1400 лв.

в т.ч.

                                                                                    било       увеличение          става

под-§ 52-03 – придобиване на друго оборудване,

машини и съоръжения:                                                 0 лв.     1 400 лв.            1 400 лв.

Нов обект:

- Мултифункционално устройство

за нуждите на Общ.съвет – Созопол

от КП, обект №266                                                         0 лв.      1 400 лв.          1 400 лв.

                                                                                     било      намаление            става

под-§ 52-05 – придобиване на стопански

инвентар:                                                                   1 400 лв.     1 400 лв.                0 лв.

- Телевизор за визуализация на резултатите

от системата за гласуване в Общ.съвет

от КП, обект №258                                                   1 400 лв.      1 400 лв.               0 лв.

 

Г. Пинелов: Колеги – да гласуваме

 

ГЛАСУВАЛИ:  

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА - ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –  ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – – – –

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА

За: 16
Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували: 16

Приема се.

 

Д. Господинова: 1.1. Функция „Общи държавни служби” - извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи в обема на общите разходи за функцията по дейности и параграфи, както го гласувахме:

Г. Пинелов: Колеги – да гласуваме

 

ГЛАСУВАЛИ:  

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА - ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –  ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – – – –

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА

За: 16
Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували: 16

Приема се.

 

Д. Господинова:

- Дейност 604 „Осветление на улици и площади” – намаление с 14 000 лв. по параграфи и обекти, както следва:

                                                                                 било                намаление              става

 • 52-00 – придобиване на ДМА 339 000 лв. 14 000 лв.       325 000 лв.

в т.ч.

под-§ 52-06 – изграждане на

инфраструктурни обекти:

- Проектиране и изпълнение на

енергоспестяващи мерки и

дейности по модернизация,

реконструкция, интелигентно

управление и енергиен мениджмънт

на системата за улично осветление

на община Созопол от КП, обект №151       339 000 лв.           14 000 лв.       325 000 лв.

 

Г. Пинелов: Колеги –да гласуваме.

 

ГЛАСУВАЛИ:  

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА - ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –  ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – – – –

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА

За: 16
Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували: 16

Приема се.

 

Д. Господинова:

- Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” – намаление с 20 000 лв. по параграфи и обекти, както следва:

                                                                                 било               намаление             става

 • 54-00 - Придобиване на земя 20 000 лв.         20 000 лв.                   0 лв.

-Придобиване на имот чрез отчуждаване

и обезщетение на собственици

- гр.Созопол от КП, обект №8                         20 000 лв.         20 000 лв.                   0 лв.

Г. Пинелов: Колеги, да гласуваме.

 

ГЛАСУВАЛИ:  

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА - ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –  ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – – – –

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА

За: 16
Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували: 16

Приема се.

 

Д. Господинова:

Дейност 619 „Други дейности по жил.стр., благоустр. и рег. развитие ” – увеличение с 7 000 лв., по параграфи и обекти, както следва:

било             увеличение           става

 • 10-00 – издръжка        14 866 лв.       7 000 лв.            21 866 лв.

в т.ч.

под-§ 10-20 – разходи за външни услуги          4 391 лв.       7 000лв.            11 391 лв.

Г. Пинелов: Колеги, да гласуваме.

 

ГЛАСУВАЛИ:  

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА - ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –  ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – – – –

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА

За: 16
Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували: 16

Приема се.

 

Д. Господинова:

                                                                                           било      намаление           става

 • 10-00 – издръжка  438 948 лв.       32 500 лв.       406 448 лв.

в т.ч.

под-§ 10-16 – вода,горива и елергия                 123 970 лв.       15 000лв.        108 970 лв.

под-§ 10-20 – разходи за външни услуги          243 488 лв.       17 500лв.        225 988 лв.

 

Г. Пинелов: Колеги,  да гласуваме.

 

ГЛАСУВАЛИ:  

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА - ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –  ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ – ЗА

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

За: 17
Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували: 17

Приема се.

 

Д. Господинова:  

                                                                                 било             увеличение           става

 • 52-00 – придобиване на ДМА 350 560 лв.          32 500 лв.       383 060 лв.

в т.ч.

                                                                                 било               намаление             става

под-§ 52-05 - Придобиване на стопански

инвентар:                                                                4 000 лв.         4 000 лв.                   0 лв.

-Контейнер за охрана за ЦООБ

от КП, обект №249                                                4 000 лв.         4 000 лв.                   0 лв.

 

                                                                                 било             увеличение           става

под-§ 52-06 – изграждане на

инфраструктурни обекти:                               338 516 лв.         36 500 лв.       375 016 лв.

Нов обект:

-Изграждане на площадки за подземни контейнери

в гр. Созопол. доставка и монтаж на

стационарни контейнери за отпадъци – подземна

система на община Созопол от КП, обект №267     0 лв.          36 500 лв.         36 500 лв.

 

 

Г. Пинелов: Колеги,  да гласуваме

 

ГЛАСУВАЛИ:  

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА - ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –  ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – – – – –

ЦВЕТАН ИВАНОВ – ЗА

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

За: 16
Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували: 16

Приема се.

 

 

Д. Господинова: - Дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците” – извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи в обема на общите разходи за дейността, по параграфи и обекти, както ги гласувахме:

Г. Пинелов: Колеги – да гласуваме.

 ГЛАСУВАЛИ:  

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА - ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –  ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – – – – –

ЦВЕТАН ИВАНОВ – ЗА

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

За: 16
Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували: 16

Приема се.

 

Д. Господинова: 1.2. Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – намаление на плана с 27 000 лв. на разходните параграфи за функцията по дейности и параграфи, както ги гласувахме

Г. Пинелов: Колеги,  да гласуваме.

ГЛАСУВАЛИ:  

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА - ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –  ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – – – – –

ЦВЕТАН ИВАНОВ – ЗА

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

За: 16
Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували: 16

Приема се.

 

Д. Господинова: - Дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата”- – увеличение с 27 000 лв., по параграфи и обекти, както следва:

                                                                            било                 увеличение                става

 • 51-00 - Основен ремонт     2 213 706 лв.        27 000 лв.        2 240 706 лв.

в т.ч.

                                                                            било                 увеличение                става

-Реконструкция и рехабилитация

 на общински път BGS 1212/с. Атия - с.Росен

- с.Равна гора от 8+750.00 до км 11+458.36

от КП, обект №255                                      1 713 806 лв.       27 000 лв.         1 740 806 лв.

 

Г. Пинелов: Колеги, да гласуваме.

 ГЛАСУВАЛИ:  

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА - ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –  ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – – – – –

ЦВЕТАН ИВАНОВ – ЗА

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

За: 16
Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували: 16

Приема се.

 

Д. Господинова: 1.3. Функция „Икономически дейности и услуги” – увеличение па плана с 27 000 лв. на разходните параграфи за функцията по дейности и параграфи, както го гласувахме.

Г. Пинелов: Колеги, ще ви моля да гласуваме.

ГЛАСУВАЛИ:  

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА - ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –  ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – – – – –

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – – – – –

ЦВЕТАН ИВАНОВ – ЗА

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

За: 15
Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували: 15

Приема се.

 

 

Д. Господинова: 1. Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр. Созопол - собствен за 2020 г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както ги гласувахме:

Г. Пинелов: Колеги, да гласуваме.

 

ГЛАСУВАЛИ:  

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА - ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –  ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – – – – –

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – – – – –

ЦВЕТАН ИВАНОВ – ЗА

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

За: 14
Против:  0
Въздържали се: 1

Общо гласували: 15

Приема се.

 

 

Д. Господинова: - Дейност 619 „Други дейности по жил.стр., благоустр.и рег.развитие ” – увеличение с 4 000 лв., по параграфи и обекти, както следва:

                                                                                    било         увеличение        става

 • 52-00 – придобиване на ДМА         0 лв.          4 000 лв.       4 000 лв.

в т.ч.

Нов обект:

под-§ 52-03 – придобиване на др.

оборудване, машини и съоръжения:

-Бензинова дробилка за клони

на Кметство гр. Черноморец, от КП, обект №265           0 лв.           4 000 лв.      4 000 лв.

 

Г. Пинелов: Колеги, да гласуваме.

 

ГЛАСУВАЛИ:  

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА - ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –  ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – – – – –

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – – – – –

ЦВЕТАН ИВАНОВ – ЗА

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

За: 12
Против:  0
Въздържали се: 3

Общо гласували: 15

Приема се.

 

Д. Господинова:  2.1. Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – увеличение на плана с 4 000 лв. на разходните параграфи за функцията по дейности и параграфи, както го гласувахме:

 

Г. Пинелов: Колеги, да гласуваме.

ГЛАСУВАЛИ:  

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА - ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – - - - - - -

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –  ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – – – – –

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – – – – –

ЦВЕТАН ИВАНОВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

За: 11
Против:  0
Въздържали се: 3

Общо гласували: 14

Приема се.

 

Д. Господинова: - Дейност 831 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата” – намаление с 4 000 лв., по параграфи и обекти, както следва:

                                                                                 било                намаление              става

 • 52-00 – придобиване на ДМА 10 000 лв. 4 000 лв.        6 000 лв.

в т.ч.

под-§ 52-06 – изграждане на

инфраструктурни обекти:

-Проектиране и изграждане на

Автогара гр. Черноморец по КП обект №246       10 000 лв.          4 000 лв.       6 000 лв.

 

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме.

 

ГЛАСУВАЛИ:  

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА  – ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – – – – – –

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –  ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – – – – –

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – – – – –

ЦВЕТАН ИВАНОВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

За: 11
Против:  0
Въздържали се: 3

Общо гласували: 14

Приема се.

 

Д. Господинова: 2.2. Функция „Икономически дейности и услуги” – намаление на плана с 4 000 лв. на разходните параграфи за функцията по дейности и параграфи, както го гласувахме:

Г. Пинелов: Гласуваме.

ГЛАСУВАЛИ:  

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА - ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – – – – –

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –  ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – – – – –

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – – – – –

ЦВЕТАН ИВАНОВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

За: 11
Против:  0
Въздържали се: 3

Общо гласували: 14

Приема се.

 

Д. Господинова: 2. Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи по бюджета на Кметство гр.Черноморец – в частта за местни дейности за 2020 г. в обема на общите разходи по функции и дейности, както  ги гласувахме

 

Г. Пинелов: Колеги, да гласуваме.

 

ГЛАСУВАЛИ:  

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА - ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – – – – –

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –  ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – – – – –

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – – – – –

ЦВЕТАН ИВАНОВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

За: 11
Против:  0
Въздържали се: 3

Общо гласували: 14

Приема се.

 

Д. Господинова:

                                                                            било                намаление              става

 • 10-00 – издръжка  418 000 лв.       7 000 лв.       411 000 лв.

в т.ч.

под-§ 10-30 – текущ ремонт                             30 000 лв.       1 000 лв.        29 000 лв.

под-§ 10-51 – командировки в страната         10 000 лв.       6 000 лв.          4 000 лв.

 

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме.

 

ГЛАСУВАЛИ:  

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ -  ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА - ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – – – – –  –

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –  ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – – – – –

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – – – – –

ЦВЕТАН ИВАНОВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

За: 12
Против:  0
Въздържали се: 2

Общо гласували: 14

Приема се.

 

 

Д. Господинова:

било             увеличение           става

 • 52-00 – придобиване на ДМА          0 лв.              7 000 лв.           7 000 лв.

в т.ч.

Нов обект:

под-§ 52-04 – придобиване

на транспортни средства

-Високо проходим

автомобил за ОГП от КП, обект №263                  0 лв.               7 000 лв.          7 000 лв.

 

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме.

ГЛАСУВАЛИ:  

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА - ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – – – – –

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –  ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – – – – –

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – – – – –

ЦВЕТАН ИВАНОВ – ДА

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

За: 13
Против:  0
Въздържали се: 1

Общо гласували: 14

Приема се.

Д. Господинова: дейност 829 „Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов” в обема на общите разходи за дейността, както  ги гласувахме :

 

Г. Пинелов: Гласуваме.

ГЛАСУВАЛИ:  

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА - ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –  ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – – – – –

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – – – – –

ЦВЕТАН ИВАНОВ – ЗА

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

За: 14
Против:  0
Въздържали се: 1

Общо гласували: 15

Приема се.

 

Д. Господинова: 3. Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи по бюджета на Общинско Горско Предприятие - Созопол за 2020 г.

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме.

ГЛАСУВАЛИ:  

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА - ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –  – – – – –

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – – – – –

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – ПРОТИВ

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – – – – –

ЦВЕТАН ИВАНОВ – ЗА

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

За: 13
Против:  1
Въздържали се: 0

Общо гласували: 14

Приема се.

 

Д. Господинова:  4. Въз основа на приетите решения по т.1.1, т.1.2, т. 1.3, т.2.1, т.2.2, т.3 и заповед №8-Z-1142/24.09.2020г. на Кмета на Община Созопол за служебна актуализация, Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2020 г., както следва /Приложение №1/:

                                                                                било              увеличение                става

 

  Общо капиталови разходи:           4 660 736 лв.                    32 500 лв.       4 693 236 лв.

в т.ч. от:                                                      

 

собствени средства за местни

дейности                                                     811 671 лв.     32 500 лв.          844 171 лв.

 

 

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме.

 

ГЛАСУВАЛИ:  

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА - ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –  – – – – –

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – – – – –

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТАН ИВАНОВ –  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

За: 11
Против:  0
Въздържали се: 4

Общо гласували: 15

Приема се

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ: № 255

 

            Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на Община Созопол за 2020 г., както следва:

1.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр. Созопол - собствен за 2020 г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:

1.1. Функция „Общи държавни служби” - извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи в обема на общите разходи за функцията по дейности и параграфи, както следва:

- Дейност 123 „Общински съвети ” – извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи в обема на общите разходи за дейността, по параграфи и обекти, както следва:

 

                                                                                    било                   -                 става

 • 52-00 – придобиване на ДМА 1 400 лв. -     1400 лв.

в т.ч.

                                                                                    било       увеличение          става

под-§ 52-03 – придобиване на друго оборудване,

машини и съоръжения:                                                 0 лв.     1 400 лв.            1 400лв.

Нов обект:

-Мултифункционално устройство

за нуждите на Общ.съвет – Созопол

от КП, обект №266                                                         0 лв.      1 400 лв.          1 400 лв.

 

                                                                                     било      намаление            става

под-§ 52-05 – придобиване на стопански

инвентар:                                                                   1 400 лв.     1 400 лв.                0 лв.

-Телевизор за визуализация на резултатите

от системата за гласуване в Общ.съвет

от КП, обект №258                                                    1 400 лв.     1 400 лв.               0 лв.

 

1.2. Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – намаление на плана с 27 000 лв. на разходните параграфи за функцията по дейности и параграфи, както следва:

 

- Дейност 604 „Осветление на улици и площади” – намаление с 14 000 лв. по параграфи и обекти, както следва:

                                                                                 било                намаление              става

 • 52-00 – придобиване на ДМА    339 000 лв.          14 000 лв.       325 000 лв.

в т.ч.

под-§ 52-06 – изграждане на

инфраструктурни обекти:

-Проектиране и изпълнение на

енергоспестяващи мерки и

дейности по модернизация,

реконструкция, интелигентно

управление и енергиен мениджмънт

на системата за улично осветление

на община Созопол от КП, обект №151                  339 000 лв.           14 000 лв.       325 000 лв.

 

- Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” – намаление с 20 000 лв. по параграфи и обекти, както следва:

 

                                                                                 било               намаление             става

 • 54-00 - Придобиване на земя     20 000 лв.         20 000 лв.                   0 лв.

-Придобиване на имот чрез отчуждаване

и обезщетение на собственици

- гр.Созопол от КП, обект №8                                      20 000 лв.         20 000 лв.                   0 лв.

 

 

-Дейност 619 „Други дейности по жил.стр., благоустр.и рег.развитие ” – увеличение с 7 000 лв., по параграфи и обекти, както следва:

било             увеличение           става

 • 10-00 – издръжка  14 866 лв.       7 000 лв.            21 866 лв.

в т.ч.

под-§ 10-20 – разходи за външни услуги                      4 391 лв.       7 000лв.            11 391 лв.

 

 

- Дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците” – извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи в обема на общите разходи за дейността, по параграфи и обекти, както следва:                                                                                 било             намаление           става

 • 10-00 – издръжка                438 948 лв.       32 500 лв.       406 448 лв.

в т.ч.

под-§ 10-16 – вода,горива и елергия                         123 970 лв.       15 000 лв.        108 970 лв.

под-§ 10-20 – разходи за външни услуги                  243 488 лв.       17 500 лв.        225 988 лв.

 

 

                                                                                 било             увеличение           става

 • 52-00 – придобиване на ДМА 350 560 лв.          32 500 лв.       383 060 лв.

в т.ч.

                                                                                 било               намаление             става

под-§ 52-05 - Придобиване на стопански

инвентар:                                                                       4 000 лв.         4 000 лв.                   0 лв.

-Контейнер за охрана за ЦООБ

от КП, обект №249                                                       4 000 лв.         4 000 лв.                   0 лв.

 

 

                                                                                 било             увеличение           става

под-§ 52-06 – изграждане на

инфраструктурни обекти:                                           338 516 лв.         36 500 лв.       375 016 лв.

Нов обект:

-Изграждане на площадки за подземни контейнери

в гр.Созопол. доставка и монтаж на

стационарни контейнери за отпадъци – подземна

система на община Созопол от КП, обект №267                 0 лв.          36 500 лв.         36 500 лв.

 

 

 

1.3. Функция „Икономически дейности и услуги” – увеличение па плана с 27 000 лв. на разходните параграфи за функцията по дейности и параграфи, както следва:

 

- Дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата”- – увеличение с 27 000 лв., по параграфи и обекти, както следва:

                                                                                 било                 увеличение                става

 • 51-00 - Основен ремонт                    2 213 706 лв.        27 000 лв.        2 240 706 лв.

в т.ч.

                                                                                 било                 увеличение                става

-Реконструкция и рехабилитация

 на общински път BGS 1212/с. Атия-с.Росен

-с.Равна гора от 8+750.00 до км 11+458.36

от КП, обект №255                                                    1 713 806 лв.       27 000 лв.         1 740 806 лв.

 

 1. Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи по бюджета на Кметство гр.Черноморец – в частта за местни дейности за 2020 г. в обема на общите разходи по функции и дейности, както следва:

 

2.1. Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” –увеличение на плана с 4 000 лв. на разходните параграфи за функцията по дейности и параграфи, както следва:

 

- Дейност 619 „Други дейности по жил.стр., благоустр.и рег.развитие ” – увеличение с 4 000 лв., по параграфи и обекти, както следва:

                                                                                    било         увеличение        става

 • 52-00 – придобиване на ДМА 0 лв.          4 000лв.       4 000лв.

в т.ч.

Нов обект:

под-§ 52-03 – придобиване на др.

оборудване, машини и съоръжения:

-Бензинова дробилка за клони

на Кметство гр.Черноморец, от КП, обект №265           0 лв.           4 000лв.      4 000лв.

 

2.2. Функция „Икономически дейности и услуги” – намаление на плана с 4 000 лв. на разходните параграфи за функцията по дейности и параграфи, както следва:

- Дейност 831 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата” – намаление с 4 000 лв., по параграфи и обекти, както следва:

                                                                                    било                намаление              става

 • 52-00 – придобиване на ДМА     10 000 лв.          4 000 лв.        6 000 лв.

в т.ч.

под-§ 52-06 – изграждане на

инфраструктурни обекти:

-Проектиране и изграждане на

Автогара гр.Черноморец по КП обект №246                10 000 лв.          4 000 лв.       6 000 лв.

 

3.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи по бюджета на Общинско Горско Предприятие - Созопол за 2020г. - дейност 829 „Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов” в обема на общите разходи за дейността, както следва:

                                                                                    било             намаление           става

 • 10-00 – издръжка  418 000 лв.       7 000 лв.       411 000 лв.

в т.ч.

под-§ 10-30 – текущ ремонт                                            30 000 лв.       1 000 лв.        29 000 лв.

под-§ 10-51 – командировки в страната                        10 000 лв.       6 000 лв.          4 000 лв.

 

било             увеличение           става

 • 52-00 – придобиване на ДМА                    0 лв.              7 000 лв.           7 000 лв.

в т.ч.

Нов обект:

под-§ 52-04 – придобиване

на транспортни средства

-Високо проходим

автомобил за ОГП от КП, обект №263                             0 лв.               7 000 лв.          7 000 лв.

 

 1. Въз основа на приетите решения по т.1.1, т.1.2, т. 1.3, т.2.1, т.2.2, т.3 и заповед №8-Z-1142 /24.09.2020г. на Кмета на Община Созопол за служебна актуализация, Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на Община Созопол за 2020 г., както следва/Приложение №1/:

 

                                                                     било              увеличение                става

 

Общо капиталови разходи:              4 660 736 лв.       32 500 лв.       4 693 236 лв.

в т.ч. от:                                                      

 

собствени средства за местни

дейности                                                     811 671 лв.     32 500 лв.          844 171 лв.

 

 

 

 

 

Д. Господинова: Докладна записка №732/30.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Издаване на два броя Запис на заповед във връзка с изпълнение на Договор № BG06RDNP001-7.001-0125-C01/30.05.2019 г. проект „Рехабилитация на ул. „Републиканска” от общински път BGS1210 до кръстовището с ул. „Одеса” и ул. „Одеса”. Ново строителство от ул. „Одеса”, изграждане на ул. „Цар Симеон Велики”, ул. „Цар Асен Велики” и ул. „Хан Тервел” на гр. Созопол”.

Г- н Янакиев, разясни:

Т. Янакиев: Това е стандартна процедура. Издаване на Запис на заповед по повод новото строителство и ремонта на улиците. Знаете, че ще се ремонтира ул. „Републиканска” от кръстовището при магазин „Болеро” до бившата модна къща „Неда” и от кръстовището  при магазин „Болеро” нагоре  до МВР станцията и части от трите улици, които са царете, перпендикулярните  на  ул. „Одеса”.

Въпрос зададе г-н Цветелин Георгиев.

Цветелин Георгиев: Аз, не знам г-н кмете,  дали при Вас са идвали жители, които имат имоти там и имат проблем с канализацията. Те са  с едни помпи. В последствие е била направена канализацията отзад, а тези, които са с помпи им е обещано, че ще бъдат дооправени.

Т. Янакиев: Аз не съм обещавал, че ще бъдат оправени помпите.

Ц. Георгиев: Не, не. Тази канализация, която е направена там, където ще бъде ремонтиран  този път, е недостатъчна. Мисълта ми е такава, че ако бъде извършен ремонт на този участък, обещанието няма да бъде изпълнено.....

Иванка Хльостарова: В тази връзка отидоха служители на проверка заедно с г-н Парашкевов от ВИК и няма проблем с канализацията. Да, стара е, но няма проблем с нея и в момента нямало нужда да се прави нова. Това, че хората имат помпи е защото им се продават имоти, които са мазета реално, а реално живеят там  и ги ползват за жилища, и от там си слагат помпи за да се препомпва. Няма как.

Ц. Георгиев: Това, с което съм запознат, е че тази канализация е поставена на много високо ниво и идва много над нивото ....не е изба, то си е с акт 16.

И. Хльостарова: Да, то е имот, който не е жилище. Знам ги хората. Идваха тука. То не е жилище по документи.

Ц. Георгиев: По документи не е жилище?!!

Т. Янакиев: Г-н Георгиев, аз съм разговарял с тези хора няколко месеца по-рано. Първо изследвахме статуса на жилищата, второ ....канализацията не от новия проект...

Ц. Георгиев: Говорил съм със строителите и те казват, че  е била поставена временно.

И. Хльостарова: Няма такова нещо. Ако имат нещо в техните имоти е друго...

Ц. Георгиев: Добре ще ги информирам, че има такава докладна, за да могат да дойдат и да говорят и да ви обяснят, защото ще се прави пътя, а не след, като се направи ремонт и готов  пътя  пак да бива разбиван.

И. Хльостарова: Пътя си е път. Той пътя не хваща канала.

Т. Янакиев: Затова направихме проверка на канала ...

Ц. Георгиев:  И всичко е точно.... ...

Т. Янакиев: ВИК направиха проверка. Аз не съм инженер. Не разбирам абсолютно от всичко. Аз апелирам към администрацията  да следят когато се строи  как таваните стават апартаменти,  как мазетата по същия начин стават апартаменти?...

И. Хльостарова: Ние не можем да кажем, кой как ще се продаде. Проектира се за ателиета, после ги продават като жилища. Мазетата също ги продават като жилище.

Т. Янакиев: Там денивелацията е 2-3 метра.... то и нова канализация да има, пак ще има проблем.

Ц. Георгиев:  След тази сграда ще бъдат построени нови сгради. Само че те ще бъдат включени в долния канал и пак няма да .....

Д. Господинова: Други въпроси по докладната нямаше. При гласуване и с резултат от гласуването: 5 гласа – „ За”, против, въздържали се -  няма, се прие докладна записка №730 да влезе за разглеждане на общинска сесия.

Г. Пинелов: Колеги, други въпроси, да разбирам , че няма, ще ви моля да гласуваме.

ГЛАСУВАЛИ:  

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА - ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –  ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – – – – –

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ –  ЗА

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

За: 16
Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували: 16

Приема се

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ: №256

На основание: чл.21, ал.1, т.10 и т.24, и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и във връзка с Договор № BG06RDNP001-7.001-0125-C01/30.05.2019 г. проект „Рехабилитация на ул. „Републиканска” от общински път BGS1210 до кръстовището с ул. „Одеса” и ул. „Одеса”. Ново строителство от ул. „Одеса”, изграждане на ул. „Цар Симеон Велики”, ул. „Цар Асен Велики” и ул. „Хан Тервел” на гр. Созопол”, Общински съвет Созопол

 

 1. Упълномощава Кмета на Община Созопол да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие" –Разплащателна агенция в размер на 586 700,81 лв. /петстотин осемдесет и шест хиляди и седемстотин лв. и 81ст./ за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0125-C01/30.05.2019 г. проект „Рехабилитация на ул. „Републиканска” от общински път BGS1210 до кръстовището с ул. „Одеса” и ул. „Одеса”. Ново строителство от ул. „Одеса”, изграждане на ул. „Цар Симеон Велики”, ул. „Цар Асен Велики” и ул. „Хан Тервел” на гр. Созопол”
 2. Упълномощава Кмета на Община Созопол да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие" – Разплащателна агенция в размер на 117 340,16 лв. /сто и седемнадесет хиляди триста и четиридесет лв. и 16 ст./ за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане на ДДС по Заявен аванс по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-7.001-0125-C01/30.05.2019 г. проект „Рехабилитация на ул. „Републиканска” от общински път BGS1210 до кръстовището с ул. „Одеса” и ул. „Одеса”. Ново строителство от ул. „Одеса”, изграждане на ул. „Цар Симеон Велики”, ул. „Цар Асен Велики” и ул. „Хан Тервел” на гр. Созопол”
 3. Настоящият Запис на заповед по т.1 и т.2 е платим на предявяване в срок до 6 (шест) месеца след изтичане на срока за изпълнение на инвестицията/ дейностите, определен в Договор за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-7.001-0125-C01/30.05.2019г. проект „Рехабилитация на ул. „Републиканска” от общински път BGS1210 до кръстовището с ул. „Одеса” и ул. „Одеса”. Ново строителство от ул. „Одеса”, изграждане на ул. „Цар Симеон Велики”, ул. „Цар Асен Велики” и ул. „Хан Тервел” на гр. Созопол”
 4. Възлага на Кмета на Община Созопол да подготви и подаде Заявки за аванс по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-7.001-0125-C01/30.05.2019 г. проект „Рехабилитация на ул. „Републиканска” от общински път BGS1210 до кръстовището с ул. „Одеса” и ул. „Одеса”. Ново строителство от ул. „Одеса”, изграждане на ул. „Цар Симеон Велики”, ул. „Цар Асен Велики” и ул. „Хан Тервел” на гр. Созопол”.

 

 

Г. Пинелов: Благодаря на  Д. Господинова.

По искане на общински съветник, г-н Пинелов даде пет минути почивка.

Г. Пинелов: Колеги, имаме кворум,  давам думата на г-н Николов!

Андрей Николов: Становище на Комисията по устройство на територията, жилищната политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации от заседание провело се на 05.10.2020 г. от 14:30 часа, се проведе заседание на комисията в състав:

 1. Андрей Николов – председател;
 2. Станимир Андонов – член;
 3. Стамат Стаматов - член;
 4. Илиян Стефанов – член.

На заседанието присъстваха: Георги Пинелов – председател на Общинския съвет,  Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол, Румен Кисьов – зам.-кмет на Община Созопол, общински съветници, служители от Общинска администрация.

Комисията разгледа и се произнесе по следните докладни записки:

 Докладна записка №714/21.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на:

 1. Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.1.316, по КК на гр. Черноморец, земеделска територия, м. “Мокро скала“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособят пет самостоятелни урегулирани поземлени имоти, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради;
 2. План за улична регулация на улица – тупик от О.Т. 91а до О.Т. 91б, завършваща с обръщало и тупикова улица, за сметка на процедираният поземлен имот, за транспортен достъп до новообразуваните урегулирани поземлени имоти.

 

Въпроси не бяха зададени. Предложението бе подложено на гласуване: с  3 гл. "за", 0 гл. "против" и 0 гл. "въздържали се",  Комисията подкрепи докладната. Уважаеми колеги, комисията предлага да се вземе решението така както е по докладната.   

 

Г. Пинелов: Колеги, някакви въпроси – няма. Гласуваме.  

ГЛАСУВАЛИ:  

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА - ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –  – – – – –

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – – – – –

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – – – – –

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ –  ЗА

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

За: 14
Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували: 14

Приема се

 

                                                   Общински съвет Созопол взе

                                                                 РЕШЕНИЕ: №257

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план за:

- Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.1.316, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, м. “Мокро скала“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособят пет самостоятелни урегулирани поземлени имоти, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради. При изработване на ПУП – ПРЗ да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 20%, съгласно  нанесената  корекция  в  зелен  цвят  на заданието по чл.125 от ЗУТ, кота корниз Н мак.=7.00метра, К.инт. мак.=0,8 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

- План за улична регулация: на улица от О.Т.91а до О.Т.91б, с начало между О.Т.91 и О.Т.679, от приета улица от О.Т.673 до О.Т.91 - (Решение по т.10 на Общински експертен съвет, от  Протокол №22/22.11.2012 г.,  обявен  по  реда  на  чл.128, ал.2 от ЗУТ в ДВ, бр. 4/15.01.2013г.), завършваща с обръщало и тупикова улица, за сметка на ПИ81178.1.316, с ширина 3.50 метра, дължина 75.00 метра, съгласно чл.81, ал.1 от ЗУТ, за обслужване на новообразуваните урегулирани поземлени имоти, съгласно приложената графична част към заданието.            

              Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване, и план за улична регулация да се запазят съществуващите улични регулации, като се съобрази с уличната регулация на улица с О.Т.673 ÷ 91, приета с Решение по т.10, от Протокол №22/22.11.2012 г., на ОЕС, обявена по реда на чл.128, ал.от ЗУТ в ДВ, брой 4/15.01.2013 г., влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията  на  ЗУТ,  ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001 г.,  за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

               ПУП –ПРЗ за промяна предназначението на ПИ81178.1.316,  да се одобри след изготвяне на експертна оценка, доказваща липса на радиоактивно замърсяване и ниво на радиоактивния фон, съгласно чл.51 от Правила и нормативи за прилагане на ОУП на Община Созопол.              

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  ПУП – план регулация и застрояване.

         Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от ЗУТ.

          Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

 

Андрей Николов: Докладна записка №715/21.09.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на:

 1. Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти №135.190, №135.186 и №135.189, в зоната по §4 от ЗСПЗЗ, землище с. Крушевец, общ. Созопол, земеделска територия, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособят два самостоятелни урегулирани поземлени имоти, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради;
 2. План за улична регулация на улица от О.Т. 12 до О.Т. 12б, като продължение на съществуваща улица, за осигуряване на транспортен достъп до новообразуваните урегулирани поземлени имоти.

Въпроси нямаше. При обсъждането на докладната,  присъства и четвъртия член на комисията – г-н  Стефанов. След гласуване  -   4 гласа "за", 0 гласа "против" и 0 гласа "въздържали се",  Комисията подкрепя докладната записка. Уважаеми колеги, комисията предлага да се вземе решението така както е по докладната.

Г. Пинелов:  Колеги, въпроси по докладната! Няма – гласуваме.

 

ГЛАСУВАЛИ:  

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА - ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –  – – – – –

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – – – – –

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – – – – –

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ –  ЗА

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

За: 14
Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували: 14

Приема се

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ: №258

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план за:

- Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти №135.190, №135.186 и №135.189, в зоната по §4 от ЗСПЗЗ, землище с. Крушевец, общ. Созопол, земеделска територия, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособят два самостоятелни урегулирани поземлени имоти, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради. При изработване на ПУП– ПРЗ да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз Н мак.=7.00 метра, К.инт. мак.=0,8 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

- План за улична регулация: на улица от О.Т.12 до О.Т.12б, като продължение на съществуваща улица, за обслужване на новообразуваните урегулирани поземлени имоти, съгласно приложената графична част към заданието.            

              Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ.   В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване, и план за улична регулация да се запазят съществуващите улични регулации, като се съобрази със съществуващата уличната регулация, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията  на  ЗУТ,  ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г.,  за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол  одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  ПУП – план регулация и застрояване.

         Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от ЗУТ.

          Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

 

А. Николов: Докладна записка №721/29.09.2020 г. от Тихомир  Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект на техническата инфраструктура:  -  „Изграждане на пътна връзка към „Магазин за детски играчки и плажни принадлежности“ в ПИ81178.9.6, м. “Аклади“, землище на гр. Черноморец, общ. Созопол, на път II-99 „Бургас – Созопол“ при км. 16+285 ляво“.

По време на обсъждането въпрос зададе г-н Андонов.

Ст. Андонов: Кога се прави ОВОС? След като го гласуваме ли?

Иванка Хльостарова поясни: Условието за допускане e, да има становище на съответната регионална инспекция дали подлежат на процедура по преценка и по ОВОС. ПУП -а  не може да се одобри, ако няма тези решения.

 А. Николов: Други въпроси и коментари нямаше. Предложението бе подложено на гласуване: с  4 гл. "за", 0 гл. "против" и 0 гл. "въздържали се",  Комисията подкрепя докладната записка.  Уважаеми колеги, комисията предлага да се вземе решението така както е по докладната.

 

Г. Пинелов: Колеги, въпроси .... – няма. Гласуваме.

ГЛАСУВАЛИ:  

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА - ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –  – – – – –

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – – – – –

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – – – – –

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ –  ЗА

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

За: 14
Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували: 14

Приема се

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ: №259

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за обект на техническата инфраструктура: „Изграждане на пътна връзка към „Магазин за детски играчки и плажни принадлежности“ в ПИ81178.9.6, м. “Аклади“, землище на гр.Черноморец, общ. Созопол, на път II-99 „Бургас – Созопол“ при км. 16+285 ляво“.

               ПУП – ПП  да  се  изработи  при  спазване  на  изискванията  на  ЗУТ,  ЗУЧК, Закона за пътищата, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове,  и да се съгласува  предварително, по реда на чл.127, ал.2, във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: Агенция „Пътна инфраструктура“ – Областно пътно управление – Бургас, “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД, „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1.     На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ,  Общински съвет Созопол  одобрява  задание  за  изработване  на   проект  за  ПУП – ПП.

 

Настоящето решение да се разгласи, съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от ЗУТ, като същото не подлежи на оспорване, съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от ЗУТ.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация, по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

С това заседанието на комисията приключи.

 

Г. Пинелов:  Благодаря на г-н Николов. Преминаваме към  допълнителната четвърта римска  точка от дневния ред, която по-рано беше разгледана от комисиите.

Докладна записка № 751 от 13.10.2020 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно:  Съгласуване на  схема за разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на гр. Созопол за организиране на коледен базар.

 

Колеги, докладната е минала през съвместна комисия по ЗОР и ЗУТ. Имате ли въпроси по докладната?

К. Германова: Уважаеми г-н Кмет, в правомощията и задълженията на Главния архитект е да съгласува схемата. Виждам обаче, че е съгласувана от друг. Възможно ли е това или може би към юристите трябва да задам въпроса, ако е упълномощено това лице, назначено на тази длъжност, то би следвало да се изписва примерно когато се замества от зам.-кмет и се подписва. Задавам така въпроса, защото схемите за преместваеми обекти са единствено и само в правото на главния архитект. Ние, общинските съветници имаме право само да се съгласим с тях или не. Нямаме право да правим промени, защото пак казвам – всичко е в правата на главния архитект.

Т. Янакиев обясни, че Главния архитект на Община Созопол ще отсъства по уважителни причини за неопределен период от време. Архитект Дончева в момента изпълнява функциите за гл. архитект. Чисто юридически всичко е изпълнено.

Ст. Андонов: Предвид слабостите от предния коледен базар предлагам тези трите къщички 8, 9 и 10 – на тяхно място да няма скари и тем подобни, които да задимяват площада. Вятърът, там върти и задимяват целия площад. Като препоръка го давам само.

 

К. Германова: В тази схема е записано – „Коледен базар”, не „Коледен ресторант”. Мисля, че базар има друго значение!

Т. Янакев: Коледен базар включва и скари. Може да има скари. Въпроса на г-н Андонов ще го гледаме в последващи комисии. Не можем да го включим в решението. Въпроса е сега да се  фокусираме върху докладната.

К. Германова: Съгласна съм с Вас г-н Янакиев, ама тези къщички ще получат ли разрешение за продажба на храна. Има изисквания. Особено в този момент на пандемия, аз не знам това нещо дали въобще ще бъде разрешено.

Т. Янакиев: Искрено се надявам, че ще може.

К. Германова: Там няма нито вода, нито възможност за елементарни хигиенни изисквания за едно заведение.

Т. Янакиев: Къщичките ще бъдат ....сертифицирани не е точната дума да продават това според условията, които имат. Те миналия път бяха направили едни интересни системи за отвеждане на отхони води. Не, че няма вода – има вода. Хигиенните норми бяха спазени. Направи им се проверка, а сега като гледам какво става ......., сигурно два пъти по-сериозни проверки ще има.  За мен това ги спасява, че са на открито, а като гледам на къде вървят нещата, пак ще върнат забраната за закрито.

Г. Пинелов: Колеги, други въпроси свързани с докладната – няма. Ще ви моля да гласуваме.

ГЛАСУВАЛИ:  

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА - ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –  – – – – –

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – – – – –

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – – – – –

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ –  ЗА

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

За: 14
Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували: 14

Приема се и това решение.

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ: №260

 

Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 от Закона за устройство на територията,   приема представената схема (съгласно приложение) за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на гр. Созопол.

 

Колеги, благодаря ви! С това закривам днешното заседание на Общински съвет Созопол. Бъдете здрави!

 

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

Председател на Общински съвет Созопол

  

 

 Водещ протокола:....................

                                 Г. Глухчева

Протоколът се състави в 5 /пет/ еднообразни екземпляра:

 1. Общински съвет – Созопол
 2. Кмет на община Созопол
 3. Областен управител на област Бургас
 4. Районна прокуратура – гр. Бургас
 5. Читалище „Отец Паисий” – гр. Созопол

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за тринадесетото извънредно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал. 1 и ал .2 от правилиника за Организацията и дейността на Общински...

Обява за дневния ред на тринадесетото извънредно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 30, ал. 3 от правилника за Организацията и дейността на Общински съвет -...

График на постоянно действащите комисии за дванадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 22 ал. 1 и ал .2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински...

Обява за дневния ред на дванадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.29, ал.5 от “Правилника за организацията и де...

График на постоянно действащите комисии за единадесетото редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съв...