Вторник, 17 Ноември 2020 13:24

Протокол №13/13.11.2020 г./извънредна сесия/

            На 13.11.2020 г., от 9:30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет Созопол, се проведе ТРИНАДЕСЕТОТО  извънредно заседание на Общински съвет Созопол, под ръководството на Георги Пинелов – Председател на Общинския съвет. На заседанието присъстваха петнадесет общински съветника, кметът Тихомир Янакиев, представители на общинска администрация.

Георги Пинелов – председател на Общински съвет  - Созопол: Присъстваме 15 общински съветника, имаме кворум и давам ход на  ТРИНАДЕСЕТОТО ИЗВЪНРЕДНО заседание на Общински съвет - Созопол. Като за начало ще ви помоля да гласуваме така направения дневен ред, който е по една единствена точка. Гласуването е  обикновено  и след това преминаваме към докладната.

Който е „За“ така предложения ви дневен ред, моля да гласува. Резултат : „За“ - 15, „против“ – няма, „въздържали се“- няма  Дневният ред се приема така, както ви е предоставен.

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ: №261

Общински съвет -  Созопол  прие следния дневен ред:

 1. Докладна записка №785/09.11.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол

Относно: Поправка на Решение №256 от 15.10.2020 г.

Преминаваме по същество към нея. Докладва записка №785/09.11.2020 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол, която преди малко на комисията беше разгледана. Тя е относно поправка на Решение №256 от 15.10.2020 г., която по предложение на самата комисия и гласувано там, ще се промени самото заглавие на докладната и докладната ще стане: Относно: Отмяна на Решение №256/15.10.2020 г. Някакви други предложения и коментари по тази докладна? Да разбирам, че няма.   Моля ви да гласуваме конкретната докладна с така направеното  предложение  в самата комисия. Тук гласуването е поименно.

 

ГЛАСУВАЛИ:  

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА - ---------------

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –  ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – -----------

ЦВЕТАН ИВАНОВ –  ЗА

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:

За: 15
Против:  0
Въздържали се: 0

Общо гласували: 15

Приема се

 

Общински съвет Созопол взе

РЕШЕНИЕ: №262

 

 1. Отменя свое Решение №256 от 15.10.2020г.

 

 1. Упълномощава Кмета на Община Созопол да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие" – Разплащателна агенция в размер на 580 845,96лв. /петстотин и осемдесет хиляди осемстотин четиридесет и пет лв. и 96ст./ за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0125-C01/30.05.2019г. проект „Рехабилитация на ул. „Републиканска” от общински път BGS1210 до кръстовището с ул. „Одеса” и ул. „Одеса”. Ново строителство от ул. „Одеса”, изграждане на ул. „Цар Симеон Велики”, ул. „Цар Асен Велики” и ул. „Хан Тервел” на гр. Созопол”

 

 1. Упълномощава Кмета на Община Созопол да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие" – Разплащателна агенция в размер на 116 169,19лв./сто и шестнадесет хиляди сто и шестдесет и девет лв. и 19ст./ за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане на ДДС по Заявен аванс по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-7.001-0125-C01/30.05.2019г. проект „Рехабилитация на ул. „Републиканска” от общински път BGS1210 до кръстовището с ул. „Одеса” и ул. „Одеса”. Ново строителство от ул. „Одеса”, изграждане на ул. „Цар Симеон Велики”, ул. „Цар Асен Велики” и ул. „Хан Тервел” на гр. Созопол”

 

 1. Настоящият Запис на заповед по т.1 и т.2 е платим на предявяване в срок до 6 (шест) месеца след изтичане на срока за изпълнение на инвестицията/ дейностите, определен в Договор за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-7.001-0125-C01/30.05.2019г. проект „Рехабилитация на ул. „Републиканска” от общински път BGS1210 до кръстовището с ул. „Одеса” и ул. „Одеса”. Ново строителство от ул. „Одеса”, изграждане на ул. „Цар Симеон Велики”, ул. „Цар Асен Велики” и ул. „Хан Тервел” на гр. Созопол”

 

 1. Възлага на Кмета на Община Созопол да подготви и подаде Заявки за аванс по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-7.001-0125-C01/30.05.2019г. проект „Рехабилитация на ул. „Републиканска” от общински път BGS1210 до кръстовището с ул. „Одеса” и ул. „Одеса”. Ново строителство от ул. „Одеса”, изграждане на ул. „Цар Симеон Велики”, ул. „Цар Асен Велики” и ул. „Хан Тервел” на гр. Созопол”.

 

С това закривам днешното тринадесето извънредно заседание на Общински съвет Созопол.

 

 

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

Председател на Общински съвет Созопол

 

 

 

 

 Водещ протокола:....................

                                 Г. Глухчева

 

 

 

 

Протоколът се състави в 5 /пет/ еднообразни екземпляра:

 1. Общински съвет – Созопол
 2. Кмет на община Созопол
 3. Областен управител на област Бургас
 4. Районна прокуратура – гр. Бургас
 5. Читалище „Отец Паисий” – гр. Созопол

 

 

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

ПОКАНА На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за органи...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...