Понеделник, 28 Декември 2020 11:01

Протокол №14/17.12.2020 г.

            На 17.12.2020 г., от 9:30 ч. се проведе ЧЕТИРИНАДЕСЕТОТО редовно заседание на Общински съвет Созопол, което се проведе при условията на чл. 28 а от ЗМСМА  чрез видеоконферентна връзка, под ръководството на Георги Пинелов – Председател на Общинския съвет. На заседанието присъстваха шестнадесет общински съветника, Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол, представители на общинска администрация и Ваня Кирязова -  юрист на Общински съвет.

Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол:  Добър ден колеги, г-н кмете, колеги от общинска администрация ще ви цитирам част от чл. 28а (1) в сила от 07.08.2020 г., с който трябва  да се съобразим с някои от изискванията: Чл. 28а. (Нов - ДВ, бр. 70 от 2020 г., в сила от 07.08.2020 г.) от   ЗМСМА (1) При обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината или част от нея, и когато въведените мерки и наложените ограничения, свързани с тях, не позволяват или затрудняват провеждането на присъствени заседания, общинският съвет или неговите комисии могат да провеждат заседания от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

(2) За заседанията по ал. 1 се изготвя видеозапис върху електронен носител, който се прилага към протокола от заседанието.

………………………………………………………………………………………………..

За протокола ще направя поименна присъствена проверка. Присъстваме шестнадесет общински съветника, имаме кворум и откривам официално ЧЕТИРИНАДЕСЕТОТО редовно ОНЛАЙН заседание на Общински съвет Созопол.

Давам думата за въпроси и питания към кмета. Колеги, имате думата.

Красимира Германова – общински съветник: Имам следното питане, което е отправено от жители на село Равадиново: имат заявени и платени дърва от месец юни или юли (от началото на лятото), естествено нормално е в Равадиново да не се доставят дърва през летния сезон, защото то все пак е курортно селище, но все още една  голяма част от хората на с. Равадиново не са си получили дървата. Поискали са си парите поне, за да могат да си закупят други дърва и това им е отказано.  До колкото знаем това се случва и в с. Росен. Не мога да говоря точно, може би колегата от с. Росен би изкоментирал как стоят нещата с дървата в село Росен, но в село Равадиново има доста хора, които не са си получили дървата, но не си получават и парите. Какво се случва с дървата за с. Равадиново? Благодаря.

Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол: Уважаема г-жо Германова, въпросът ви за дървата  за Равадиново направо ме изненадва, защото може би преди месец и половина бяхме направили среща с кметовете и всеки кмет докладваше каква е ситуацията с дървата в неговото село. В Равадиново бяха над 95% доставени дървата. Бяха останали 7-8-10 човека, които нямаха дърва и до днес би трябвало всички да имат дърва. По-голям проблем беше в с. Росен, така както споменахте. Това се дължи на няколко причини. Първо: Общинското горско даде възможнаст на кметовете (така искаха те)да определят превозвачи, които да могат да карат дърва до съответното място. Аз, като кмет не съм се бъркал изобщо в работата на горското, нито пък в работата на кметовете по съответните населени места. От мене беше поставено условие само – каквато и схема да изберем на работа, тя да бъде работеща и да можем да задоволим населението. Да не се повтаря ситуацията, като  от преди няколко години, когато през март месец имаше някои хора, които  не си бяха получили дървата. Беше ми казано, че всичко ще бъде наред и в рамките на около два месеца съм ги събирал два пъти кметовете, за да ми докладват каква е ситуацията с дървата. Пак повтарям единственото място, където имаме проблем е село Росен. Там сагата е много дълга. Още през лятото беше определен превозвач и то двама. Единият бил много възрастен и какво се случи с нето..., пък втория човек, който беше, той пък изнасял бали сено и не можеше лятото да кара дърва. Съответно директора на Общинско горското предприятие  прояви самоинициатива и беше разговарял с кмета Динев евентуално да се изпратят и други превозвачи, които да карат дърва. Динев заяви, че ще се справят. Обаче те не успяхя да се справят явно. Ако има някакъв проблем аз предлагам следното нещо: ще разговарям с г-н Жеков и в рамките на 5-6 дена, нека да бъдат така добри кметовете да не се бъркат в превода на дърва, ние ще организираме превоза и в рамките на една седмица ще бъдат снабдени хората с дърва, ако има такъв...

Пак ви казвам, тази ситуация беше разглеждана много отдавна. Много отдавна имаше дърва включително, които можеха  да бъдат доставени на хората, включително сега по отделите има близа 400 кубика дърва, така че дърва на този етап има. Ще ги насочим към Росен и ще се реши проблема, стига да има транспорт, да се извози. Валя и дъжд. Сега ситуацията няма да е като през юли и август, но въпреки всичко мисля, че ще се справим.

К. Германова: Г-н кмете, не знам кой  какво, как и що? Организацията е ваша. Вие за това сте кмет. Става въпрос за това, че на хората им е казано, че дърва няма. Радвам се, ако това което казвате  е така, че има 400 кубика дърва....Казано им е на хората, че дърва няма и че и парите им няма да  бъдт върнати. Моля ви, проверете какъв е случая, защото явно някъде нишката се къса.  А за това, че няма да се месите в работата и горското и кметовете, мисла че работата ви е точно това – да се месите и да определяте стандартите и начините на работа дори те да са самостоятелни едници, но все пак то е Общинско горско предприятие. Принципал сме ние – Общинския съвет, а вие сте, като изпълнителна власт – човека, който все пак за осъществява някакъв контрол. Благодаря Ви!

Т. Янакиев: Контрол има. Ако искате можем да направим съвместна комисия с присъствието на общински съветници, с които да се коментира и да се види къде, какви дърва има и да се види, че дърва има и мисля, че могат да бъдат доставени.

 Г.Пинелов: Колеги, други  въпроси?

Цветан Иванов – общински съветник: Г-н председател, г-н кмете, г-да общински съветници, моят въпрос също е за дървата. Аз още преди шест месеца имах опасението, че дървата в с. Росен и с. Равна гора няма да се предоставят навреме. Директорът на Горското на предни сесии ме убеждаваше, че ще бъдат предоставени дървата на време и на двете села и на всички жители, които са си платили дървата в община Созопол.  В с. Росен в момента има сто семейства, които не са си получили дървата. Сто семейства и това в навечерието на Коледа и Нова година – кажи, речи зимата започна. Четиристотин  /400/ кубика, които кмета каза, че са готови, не знам къде са готови. Тук, отгоре в нашата местност, където смятат да секат,/от горе телчарника/ само за нашето село трябват 500 кубика, а досега те извозваха дърва за нашето село от с. Крушевец. От с. Крушевец носят дърва за с. Росен, а дървата бяха само на 2 километра от с. Росен, но тава преди 6 месеца, така че можеше спокойно двете села да се обслужат – Росен и Равна гора. Така, че искам в писмен вид, г-н Янакиев, да ми отговорите в писмен вид кога тези 100 семейства от с. Росен ще си получат дървата?

Т. Янакиев: Отговарям веднага, г-н Иванов.

Ц. Иванов: Не, искам в писмен вид г-н Янакиев. Следващият ми въпрос към вас е: запознат ли сте с казуса, че  в с. Росен и Равна гора останахме без личен лекар? Това 1000 – 1500 човека останахме без личен лекар в момент на тежка пандемия. Ковид 19 събори целия свят, а с. Росен има много болни хора и Равна гора -  се лекуваме сами - кой, както намери – с аналгини, с аспирини... . Нямаме личен лекар! Повечето хора от двете села са възрастни хора.  Имат да получават лекарства по здравна каса всеки месец. Налага се да ходат до Веселие да им се разписва доктора на документите. Те нямат коли. Повечето хора са самотни. Децата им са в големите градове. Моля ви се, помогнете ни на двете села Росен и Равна гора. Намерете личен лекар! В момента сме в много тежка състояние спрямо лекаря. Без личен лекар. Обръщам се направо със зов за помощ към Вас. Ние: 1000 – 1500 човека сме без лекар!

Тодор Дамянов – зам.-кмет: За втората част на въпроса – за личния лекар, аз ще отговоря. Запознат съм с проблема.

Т. Янакиев:  Преди една седмица ме сигнализираха. Работя по този въпрос. Това е голям проблем. Правим организация по доставка на лекарства по домовете на хората, така че хората няма да ги оставим  в това отношение. По-сложно е с лекаря, но и лекар ще докараме. Не искам да бъда голословен и да давам обещания. Работя по въпроса. Знам, че е така и този въпрос ще бъде решен.

Ц. Иванов: Моля ви се, помогнете ни! Благодаря!

Т. Дамянов – зам.-кмет: Аз ще отговоря по въпроса за лекаря. В тясна комуникация съм с кмета Динев. Задействал съм връзки да се обяви, че се търси лекар за с. Росен. Имам индикации, но сега да не казвам голяма дума предварително да не казвам, че вече сме намерили, ще намерим. Росен е голямо село, има потенциал. В това отношение аз не се притеснявам. Ще ни трябва малко време там да се организират. Да се наберат нови пациенти, да се сключат договорите със здравната каса т.н. Работим по въпроса и това неща ще стане в най-скоро време. Приоритетно ми е!

Г. Пинелов: Благодаря, други въпроси? Слушам ви г-жо Лулева.

Светла Лулева – общински съветник: Моят въпрос е към вас, г-н председател: можете ли да уточните, какъв ще бъде реда за тази сесия, понеже  за първи път я правим по този начин? Как ще бъде реда за взимане на думата? Т. е. нещо повече да ни кажете по този въпрос, защото много, много не ми става ясно. Всеки, който иска думата започва да говори ли или има нещо установено, като...

Г. Пинелов: Нали си говорихме. За първи път ни е. Имам идея как да се проведе, но дали ще стане по този начин?! Който иска нещо да каже сигнализира ме на глас или  със знак „ вдигане на ръка” и му се дава думата. Дори и да вземете думата, както вие го направихте, предложението на г-жа Германова да си изключим всички останали звука и само този, който говори в момента да сигнализира, дава му се думата и само той  да е с включен микрофон. Като първо заседание онлайн със сигурност ще имаме някои пропуски, но притиснати сме от ситуацията и няма как, трябва да ги проведем.

С. Лулева: Добре. Благодаря!

Г. Пинелов: И аз благодаря! Цветелин Георгиев...

Цветелин Георгиев – общински съветник: Г-н кмете, виждаме каква е ситуацията, изкоментирахме я. Виждам кмета, председателя, са били болни, съчувствам ви. Пожелавам ви скорошно оздравяване. Вие апелирате най-редовно за спазване на мерките, спазване на дисциплината и т.н.. Въпросът ми е такъв: В Созопол има един известен ютубър – Христо Бардуков, който апелира за съвсем различни неща. Искам да попитам той ваш служител ли  е и каква длъжност заема в общината?  Ако е ваш служетел..., защото се получава някакво разминаване. Вие, като кмет и главен управленец на Общината, апелирате за едно, а ютубъра Христо Бардуков, всяка вечер апелира за различни неща. Има запитване към мене от съграждани какъв е, каква длъжност изпълнява, дали не е част от управлението на Общината и хората са объркани. Можете ли да ми кажете какъв е... и дали е ваш служител?

Т. Янакиев: В настоящия момент г-н Бардуков е наш служител. Отговаря за спорта. Наш служител е до 17:00 ч., като служител на Общината. След 17:00 часа той е гражаданин и може да си говори каквото си желае в ютуб. Ние не сме, а и аз лично не съм човек, който се интересува, кой какво пише във фейсбук и кой какво говори в ю туб. Заповедите, които съм пуснал са в синхрон със заповедите, които се издават от Националният оперативен щаб (НОЩ) и министъра на здравеопазването. Моето мнение като кмет, а и като гражданин, който премина през тази ситуация е, че абсолютно всички мерки, трябва да се спазват. Не трябва  да се разхлабват мерките към този момент. Ко