Вторник, 06 Април 2021 11:10

Протокол №17/31.03.2021 г.

На 31.03.2021 г. при условията на чл. 28 а от ЗМСМА и чл. 29 а (1) от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  чрез  онлайн платформа ZOOM, и под ръководството на Георги Пинелов – председател на Общинския съвет  се проведе СЕДЕМНАДЕСЕТОТО  редовно заседание на Общински съвет Созопол. След направена поименна проверка, в началото на заседанието, присъстваха шестнадесет общински съветника. В заседанието участваха още Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол, Тодор Дамянов  - зам.-кмет на Община Созопол, представители на общинска администрация и Ваня Кирязова -  юрист на Общински съвет.

Георги Пинелов - председател на Общинския съвет: Колеги, преди да дам думата за въпроси и питания към г-н Янакиев - кмет на Община Созопол, трябва аз да отговоря на колегата Цветелин Георгиев. Г-н Георгиев, на предишното заседание, Вие бяхте сигнализирали за една допусната грешка в сайта на Общинския съвет и по конкретно в Наредбата за платено паркиране в чл. 15, ал. 1, като там цената, която е обявена "е 60 лв. с без ДДС." Проверихме го и в интерес на истината, Вие бяхте прав - така е: приемането на Наредбата за платено паркиране на моторни превозни средства на територията на град Созопол, е осъществено чрез докладна записка №572/15.06.2017 г.  и е приета с Решение № 782 от Протокол №26/30.06.2017 г. Към докладната записка има приложени проект на Наредба за платено паркиране на моторни превозни средства  на територията на град Созопол,  разпечатка от публикувания проект на наредбата на сайта  на Общината, което е задължително по закон преди приемането, Констативен акт.  Отбелязвам, че в проекта на Наредба за платено паркиране на моторни превозни средства  на територията на град Созопол, в чл.15, ал.1 е допусната предполагам неволна грешка, но не е коригирана и наистина звучи  двусмислено " 60 лв. с без ДДС". Тук общинска администрация да вземе отношение относно Наредбата и на следваща сесия  това нещо да се коригира. Г-н Георгиев, това е моят отговор конкретно към поставения от Вас въпрос. Предполагам, че сте удовлетворен. Съгласно чл.35 ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол, неговите комисии и взаимодействията му с общинска администрация  давам  думата за питания към г-н Янакиев - кмет на Община Созопол.

Цветелин Георгиев: Г-н Председател, благодаря за отговора, който дадохте. Когато го коригираме пак ще съобщите. Г-н Кмете, имам няколко въпроса: първият ми въпрос е на входа на град Созопол се извършват ремонтни дейности. Хората ги интересува какви са точно и дали има изграден план за времето на организация на движението, както и съгласуване с КАТ и сроковете до кога са защото вечер преминаването е трудно, създават се проблем, затова се обръщам към Вас. Нека Вие да ги съобщите. Вторият ми въпрос е: в село Зидарово, кмета е пуснал докладна за подмяна на стълбове. Много от стълбовете са подменени, но на ул. "Тунджа" 17 има един стълб, който е много опасен и е с около 35 градуса наклон. Хората се интересуват да не е забравен, защото не е леко наклонен, а е опасен.  От година и половина  не е подменен. Проверете го, трябва да съдействаме на хората. Другият ми въпрос е: всички, които са назначени за социалните дейности да се грижат за възрастните хора, проверявали се тяхната работа дали си вършат коректно работата, дали хората остават доволни от тяхната помощ. Сигнализирам ви за едно лице Нейчо Калов от с. Зидарово, за който разказват хората в селото, а  и вие можете да се допитате, че е назначен по партийна линия, член е на ПП МИР, няма да говорим за парти, но просто ви казвам, което отговаря за 8 или 10 лица. Проверете ходили то е отишло до тези хора. Имат и друго притеснение. Същото това лице, не знам дерибей ли е, какво е не знам има заведение  в което  по време на пандемия събира хора, прави сбирки и същото това лице ходи по хората. По време на пандемия  е доста опасно и според мен не правилно. Хората също така се оплакват, че това лице няма нужната квалификация. Назначено е,  както той и част от неговото семейство при положение, че има хора, мога да ви кажа , че има една жена, която от 7-8 месеца  не е работила с три деца. Моля Ви се, обръщам се с молба, от тук нататък, когато има такива места в Общината, където може да участват хора, които искат да работят и в крайна сметка да си вадят хляба, нека да бъдат назначавани тези, които имат нужда. Да бъдат проверявани тези, които кандидатстват и да бъдат назначавани тези, които имат нужда, а не  да се назначават тези, които са с някаква връзка или с някакви отношения  с по-близки хора, които могат да им помогнат с тяхното назначение, да бъдат назначавани.  Казвам ви от това лице има оплакване. В крайна сметка Община Созопол участва по тази програма, на тези хора да им се помага. Утре, в други ден, Вие ще направите събрание по населените места и обратната връзка ще е, че много хора няма да бъдат доволни, защото уж да се помогне на нуждаещи се, а пък то се получават едни неща, които не са ок. Вижте, проверете ги нещата. Нека се назначават хора, които ще си вършат отговорно работата.

Другия ми въпрос е, може да е и малко смешен, но все пак - в сградата на Община Созопол е извършена кражба. Става дума за един снимков портрет, от  стената, където са всички кметове, кметували в общината. На няколко пъти  попитах няколко човека, които работят, ваши служители и те ми казаха, че  е откраднат. Не знам портрета на кой става въпрос, досещам се и мисля, че е на предния кмет, който е преди Вас. Не е допустимо и просто някак си звучи смешно, там стои едно място не знам как е станало, но всички казват - откраднато, откраднато. Аз мисля, че не е нормално да се отговаря така вътре в Община Созопол да се допуска там макар и на такива дребни неща. Това ми е въпроса. Благодаря, дано да ме разберете за какво става дума.

Тихомир Янакиев: Започвам да отговарям на въпросите отзад на пред. Относно кражбата, т.н. кражба за която казвате - кражба на портрет. Да и аз съм уведомен от два дни, че е извършена кражба. Само да кажа, че аз бях инициатор въпросният портрет да бъде сложен там, като  традиция, която  се е следвала  през годините и съм разпоредил портрета да бъде намерен и съответно установени лицата, от които е извършена кражбата. Ако той не бъде намерен до една седмица, аз ще се свържа с лицето и  съответния човек, на който  е портрета, ще изисквам снимка и портрета пак ще бъде поставен на мястото му. Благодаря ви за загрижеността на съответния портрет, моята загриженост е не по-малка от вашата, уверявам Ви.

Относно третия въпрос аз искам да кажа, че не назначаваме хора, които имат нужда от работа, а назначаваме хора, които могат да свършат съответната работа, а относно това, че семейства работят - аз да ви кажа честно, заварих много семейства, които работеха в Община Созопол и даже има още такива, които работят цели семейства, но това не го правя на въпрос, защото ние сме един малък град и както казваше един мой бивш предшественик: "всички в него сме роднини", така че  не мога да коментирам семейните връзки. Мога да коментирам ако не е в субординация във вертикала, когато съответно имаме началник и зависим от него член на семейството, което според мен първо не е морално и не е етично, но е и незаконно, но ще проверя за това, което казахте. Относно обратната връзка ще ви кажа, че аз преди два или три дни  имах приемна в с. Зидарово и не е постъпил при мен сигнал за такова нещо. Повярвайте ми появиха се най-малко 15-20 човека. Имаше интерес по дейността, но хората не са се оплакали от това, което казвате, но аз въпреки всичко ще проверя как се върши работата в това точно звено. Ако желаете повече информация може да даде г-н Дамянов - ресорния зам.-кмет за тези назначения, но аз мисля, че от всичко това, което казахте за едно нещо сте прав и услугите трябва да се предоставят на ниво и хората да са доволни.

Ц. Георгиев: Аз ви го сигнализирам от хора, които се притесняват. Вие да отидете до тях, т.е. хората, които трябва да получат тази услуга, просто да  се допитат до тях. Просто ви споделям неща за които аз съм обратна връзка от хората, които споделят с мен, а аз го споделям с Вас.

Т. Янакиев: Ние буквално бяхме пред него, когато трябваше да се прави, само че един нещастен инцидент с колега, тук в Общината, който се занимава с ел. мрежата попречи , но това не е проблем тука до няколко дни ще бъде решен. Това не е от дни и от вчера.

Относно входа на Созопол - има план, който е съгласуван с КАТ и е валиден до 30 ноември 2021 година, който и разчетен с дейностите и мерките, които трябва да бъдат взимани по време на строителството на този обект. Парцелите там са продадени през 2012 година. Съответно инвеститорите, които са или са пуснали всички необходими документи за издаване на разрешителни за ПУП-овете. С оглед продажбите които са били, там нещата от документална гледна точка  са изрядни включително и плана за движение, съгласуван с КАТ. Това е което мога да кажа.

Ц. Георгиев: Просто тогава се обърнете към хората, които контролират там движението да си вършат добре работата, защото има затруднение по време  на движението.

Т. Янакиев: През ден съм минавал, виждам, че има съответната сигнализация. Ще го проверя и в тъмната част от денонощието как стоят нещата.

Т. Дамянов: Г-н Председател, може ли и аз да се включа?

Г. Пинелов: Кажете г-н Дамянов, може би нещо по въпросите или?

Т. Дамянов: Да, по единия въпрос, който съветника зададе за социалните услуги в с. Зидарово. Това лице, което беше споменато – Нейчо Калов, работеше до 31 декември и в момента не е на работа към Община Созопол. Няма трудов договор. Той беше назначен по една програма, която отдавна изтече. В момента в с. Зидарово се осъществяват услуги по асистентска подкрепа, където имаме назначени двама доставчика, които обслужват шест потребителя. Г-н Георгиев, аз ви благодаря за вашите услуги, но честно да ви кажа нямаме нужда от посредник в тази дейност. Имаме си стройна организация. Хората работят много професионално. Аз, самия посещавам там лично на място и съм в контакт с потребители и доставчици, така че нямате основание  за тези въпроси, които задавате за с. Зидарово.

Г. Пинелов: Благодаря на г-н Дамянов.

Ц. Георгиев: Г-н Председател, само за кажа, че аз не съм посредник, а просто съм обратна връзка  и има сигнал, че услугата не се извършва правилно и хората не са доволни.

Т. Дамянов: Обратната връзка я имаме, така че няма нужда.

Г. Пинелов: Благодаря, може да си говорите с г-н Дамянов и да си говорите каквото имате. Г-жо Германова!

Красимира Германова: Г-н Председател, много Ви моля, ние сме тук и имаме право да задаваме въпроси.

Г. Пинелов: Кой Ви е отнел това право, г-жо Германова?

К. Германова: Ами тука ставаме свидетели на една  разпра от страна на зам.-кмет, който ... извинете, ама ние сме тук в качеството си да задаваме въпроси.

така, че не може зам.- кмет да коментира дали има право или няма право общински съветник да задава въпроси.

Г. Пинелов: Къде видяхте тази разпра г-жо Германова? Само Вие, явно я чувате.

К. Германова: Така ли? Току що чухме как г-н зам.-кмета контрира общински съветник и му казва, че не  той е човека, който да му задава въпроси.

Г. Пинелов: Напротив, не изопачавайте нещата. Всичко се записва. Аз много добра чувам кой какво говори. Г-н Дамянов каза , че няма нужда. Нали така, г-н Георгиев?

Ц. Георгиев: Как да няма нужда?

Г. Пинелов: Говоря за конкретния случай. Вие бъдете обратната връзка, но той просто доколкото чух, г-н Дамянов, той каза че: "няма нужда от посредник". Нищо повече. Нито е нагрубил, нито е обидил някой от съветниците. Аз ще съм първият, г-жо Германова, който ако някой обиди общински съветник, г-н Дамянов или който и да е от общинска администрация, аз ще защитя всеки един от вас без значение партийната му принадлежност. Други въпроси? Да разбирам, че няма, само да вмъкна едно изречение, което трябваше да го направя в началото, но се надявах на обективността нали на колегите. Разбирам, че остават около 3-4 дни до предстоящите парламентарни избори, но щях да ви помоля да не партизираме нашите заседания и нека да си вървят по нормалния ред, по същество.

Станимир Андонов: Г-н Кмете, искам да изразя благодарност от местните жители от квартал "Харманите" за бързите реакции, които общинска администрация оказа по проблемите, които сме ви сигнализирали. Става въпрос точно за площадката на "Кита". Общинска администрация много бързо отстранява там проблемите, но също така имат още една молба към вас, ако може там да бъде поставена една еко-тоалетна, тъй като в този район няма заведение и няма и обществена тоалетна, естествено срещу заплащане. Ако може този въпрос да се реши и там да има някаква обществена тоалетна.

Т. Янакиев: Уважаеми г-н Андонов, благодаря. Хубаво е човека да чуе позитивни коментари за дейността си. Стараем се и каквото можем правим. Относно тоалетната този въпрос сме го мислили и може би до края на пролетта ще има развитие, тъй като за там има спечелено едно малко проектче за облагородяване на района и поставяне на детска площадка. Също така бяха заложили и една инициатива още от миналата година за поставяне на рампа, така че до началото на летния сезон ще има тоалетна там.

Г. Пинелов: Кажете г-жо Филипова:

Анета Филипова: Г-н Председател, искам да ви помоля да контрирате всякакви форми на предизборни кампании, защото ми се струва, че на г-н Георгиев въпроса му по отношение на ползвателите на социални услуги в община Созопол е просто един кух въпрос от предизборната му кампания, защото един човек, който се интересува от социалните нужди на своите избиратели, би трябвало поне да е прочел докладните, свързани с неговата комисия, на която той е член, а той показа това на предишната комисия, че изобщо не е запознат  с докладните на собствената си комисия, така че аз си правя извода, че неговите въпроси са въпроси в подкрепа на предизборната му кампания. Благодаря Ви г-н Председател.

Ц. Георгиев: Искам на всички да ви кажа, че  тука не става дума кой, какъв, къде се кандидатира. Тук става дума за хора, които очакват от нас работа. Разберете го. Разберете го и не си мислете, че аз от една година си правя някакъв популизъм, а дайте всички да работим за тези хора.  Значи, аз не мога да дойда сам и да ви разкажа..... и лицето, което трябва да помага. Много да ви кажа въпроси имат още  хора, за какъв човек става дума - как лежи на леглото, как няма дърва, как няма вратата кой да му отвори. Как да ви го обясня, че тук не става дума за политика бе хора, ма дайте в крайна сметка всички заедно да се съберем и да започнем да работим. Не г-н Дамянов да ми казва, че няма нужда. Напротив, имаш нужда от мене, защото хората в твое лице виждат един висшестоящ, а това са едни обикновени хора и се притесняват от Вас, дори да ви кажат някои работи. Не казвам, че вие не си вършите работата. Значи разберете, че ние трябва да работим, оставете вече тази политика. Утре ще свърши. Аз утре пак ще работя по същия начин. От една година се опитвам да ви споделя и вие вечно към мене - популизъм, какъв бил, какъв не бил. Моля ви се, дайте да се разграничим. Пак ви казвам: срещам се с хора, срещнете се и вие. Елате ще ви хвана за ръчичка г-жо Филипова,  ще ви закарам да видите дали нямат нужда.

А. Филипова: Вие от къде знаете, че не съм ходила и не съм видяла. Аз като председател на тази комисия се интересувам от всички социални дейности в Общината и не ни казвайте да си гледаме работата, защото ние точно това правим, но за разлика от вас, не си слагаме плакати отпред, дали работим или не - просто го правим.

Г. Пинелов: Благодаря, г-жо Филипова за уточненията. Благодаря и на вас г-н Георгиев. Моята забележка беше относно това, че споменахте име на партия. Нищо повече. Кой на коя партия е член, а докато течеше дискусията си направих една справка  и въпросният г-н Нейчо Калов, никога не е бил член на тази въпросна партия, която Вие споменахте. Казвам го за информация, за да бъде всичко ясно и точно. Да, бил е в листата на тази партия. Уточнявам за да няма изкривяване на тази информация.

Ц. Георгиев: Благодаря Ви.

Г. Пинелов: Колеги, други някакви въпроси? Да, г-н Стефанов.

Илиян Стефанов: Добър ден на всички. Г-н Председател, уважаеми колеги, моя въпрос е следния: тъй като община Созопол като община  е съставена от два града /Созопол и Черноморец/  има още десет съставни села. Част от съветниците имаме по-голямо виждане и сме израснали в някои от тези села и нормално е да имаме там повече контакти, повече срещи и виждания. Да сме по-често там и да ни се задават по-често на нас  някои въпроси, които са от гражданите на тези села. Затова и Цветелин коментира някои неща. Ходи, посещава, среша се с хората там и не виждам нищо лошо. Аз лично задавам следния въпрос към г-н Янакиев: жители на с. Росен и Равна гора до момента тяхната основна работа е резачи и режат в гората дървесината, която ползваме за населението към Общината. Добива, който имаме към Горското, а в момента се наблюдава едно такова действие, че Горското сключва договори с външни фирми, които предприемат техните услуги, а местните хора са принудени да ходят по другите общини надолу по Царево, Малко Търново да режат там и това е много трудно за тях. Наскоро с г-н Янакиев коментирахме, че Община Созопол има намерение да вземе озеленяването, което е давано на външна фирма. и да го пренасочи към нашето Общинско горско предприятие /ОГП/.  Има ли някаква възможност ОГП по някакъв начин да контролира тези външните, като вземат района да режат в гората и там също да бъдат включени местни хора, защото тези хора - нашите жители за тях това е едно препитание, а те в момента са на произвола на съдбата. Нямат препитание. Нямат никакви доходи. Едва се издържат и едвам си издържат семействата. Принудени са да пътуват, правят преходи, за да си търсят препитание.

Т. Янакиев: Уважаеми г-н Стефанов, само ще кажа следното нещо. Аз разбирам, че въпросът ви е продиктуван от факта, че се опитвате да защитите интересите на местни хора. Само ще ви кажа, че в Р. България си има закони, които се спазват, включително и законите, които са  за търговете, когато се касае сечта на дървесина. За моя голяма радост, от справката която имам около 90% от сечта, която е извършена  на територията на община Созопол извършвана  с  различни процедури от ОГП се извършва от местни фирми, а не от чужди фирми. Информацията ви е неточна. Ако искате мога да ви дам информация. Ако искате мога да ви дам информация коя фирма какво сече, колко сече и какво е сякла. Какви складови наличности има  и т.н...  Спечелилите участници са все местни фирми. Сега мога да ви дам информация от последните два или три търга и всички фирми, които са спечелили са регистрирани на територията на общината, а какви резачи наемат те, аз не мога да кажа. Доколкото знам голяма част от техните  резачи са от Равадиново, Росен, Габър. Също знам, че има наши резачи и то не от сега, а и от преди, които работят на територията на други общини. Визирам община Царево, защото в битността си като директор там на клон на банка ДСК имах клиенти, които работят в този бранш и които споделяха с мене относно дейността си относно хората, които наемат още тогава бяха не малка част от Община Созопол  и най–вече селата Габър, Равна гора и т.н. Така, че моля проверете още веднъж информацията си и ако желаете може да ви дам справка с извършените търгове. Не знам кой ви е дал справка, но тя категорично не е вярна.

И. Стефанов: Г-н Янакиев, аз не казах, че фирмата не е от община Созопол. Фирмата е на местни хора, които са от община Созопол, но хората  за секачи и хора, които да работят във фирмата са външни хора. Каква файда, че фирмата е регистрирана във Созопол, пък взима на работа хора от Градец. Това въобще мене не ме топли, че фирмата е на местни хора, пък фирмата взима за секачи хора от други общини. Да се направи някаква среща-консултация с тези местни фирми да наемат местните хора на работа. Това ми е въпроса. Благодаря.

Т. Янакиев: Г-н Стефанов, това е направено много отдавна, още като съм встъпил като кмет, направено е, говорно е и затова пак ви казвам, че 90% от търговете са спечелени от местни фирми, без да имаме някаква касация, която да заобикаля закона или нещо подобно, защото все пак повтарям Ви, има закони и те трябва да се спазват и аз не съм някакъв дерибей, който да казва кой ще сече, кой трябва да бъде назначен на работа. Ако се сещате за едни стари времена, просто сте объркали. Има фирма, която е спечелила търга и аз немога да се бъркам в кадровата политика на тази фирма. Водил съм частни разговори, но самата фирма знаят, че на тях им е много по-лесно да вземат хора от тука и разходите им ще бъдат по-малки. Вие чувате ли се какво говорите, че ще дойде един човек от Градец да пътува всеки ден да сече ли или пък ще му сложат палатка  в гората на гредецкия циганин или ром, да живее в нея, за да може да сече. Не. Хората наемат голяма част за работници към фирмите от  община Созопол. Мисля да не ангажирам целия Общински съвет с тази дискусия, защото нито вие разполагате с точни данни ...Ако искате може да ви се представя аз точни данни за фирмите, които секат, на Вас като общински съветник и вие по Закона за достъп до обществена информация може да изисквате от НОИ справка какви хора наемат, на какви договори,  и ще ви стане ясно кой сече, какво сече....Благодаря.

И. Стефанов: Аз не мисля, че трябва да си повишаваме тон и едва ли не да  ми се карате г-н Янакиев. Аз ви задавам на вас въпрос. Сигнализирам ви от местни хора, които са ми сигнализирали това нещо. Да, разбрах, фирмата е регистрирана към община Созопол, но хората категорично не са от нашата община, които секат. Да, на палатки са градецки хора. Мога да ви го докажа г-н Янакиев. Стана ми ясно, фирмата е към Созопол, хората, които работят са чужди, външни хора. Приключваме темата. Благодаря!

Г. Пинелов: Благодаря на г-н Стефанов.

Т. Янакиев: Не,  не е така. Извинявам се г-н Пинелов, не е така. Фирмите са от Созопол и една много голяма част от работния състав са местни хора. Това е в момента и не се карам на никой. Аз просто така си говоря. Казахте ми до одеве, че микрофона ми не се слушал. Сега изведнъж казвате, че може да се слуша прекалено високо, но и аз благодаря.

Други въпроси и питания към кмета нямаше. Председателят на Общинския съвет направи проверка на кворума. Присъстваха шестнадесет от седемнадесет общински съветника и се премина към приемане на дневния ред. Предложения по дневния ред нямаше и се премина към гласуване. След поименно гласуване:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -  ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – – – – – – – – – – – – –

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За:16
Против: 0
Въздържалисе: 0

с

РЕШЕНИЕ № 354

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред:

I. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби:

 1. Докладна записка № 123/26.02.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Отчет  по изпълнението на актовете на общинския съвет, приети през 2020 г.

 1. Докладна записка № 124/26.02.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Предложение за отмяна на Правилника за организацията, устройството и дейността на общинско горско предприятие „Общински гори” гр. Созопол, както и промяна в предмета на дейност, наименованието, структурата и числеността на предприятието, налагащо приемане на Правилник за организацията, устройството и дейността на общинско предприятие „Общински гори и озеленяване” гр.Созопол.

 1. Докладна записка № 129/01.03.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Приемане на годишен отчет на Програма за управление на отпадъците на община Созопол за 2020 год.

 1. Докладна записка № 169/15.03.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол.

 1. Докладна записка № 172/15.03.2021 г. от Георги Леонидов Пинелов – председател на Общински съвет – Созопол

Относно: Приемане на програма за работата на Общински съвет Созопол за периода м. април – м. септември 2021 г.

 1. Докладна записка № 176/16.03.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане на финансови помощи на жители на община Созопол, които не са на основание Закона за семейните помощи за деца и Закона за социалното подпомагане.

II.Доклад на комисията по финанси и бюджет, международни проекти и програми: 

7.Докладна записка № 141/02.03.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Одобряване на бюджетна прогноза за местните дейности на община Созопол за периода 2022-2024 г.

III. Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:

 1. Докладна записка № 115/22.02.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

 Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.36.235, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Външната чешма“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособят три самостоятелни урегулирани поземлени имота, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради. 

 1. Докладна записка № 116/22.02.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 61042.115.133, по КК на с.Равадиново, земеделска територия, м.“Соленки“, землище на с.Равадиново, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособят три самостоятелни урегулирани поземлени имоти с отреждане за обществено обслужване, за изграждане на: „автосервиз и трафопост“, „заведение за обществено хранене“, „магазин за промишлени стоки“ и  План за улична регулация за осигуряване на транспортен достъп.

 1. Докладна записка № 120/25.02.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Одобряване, по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ, на Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементи на техническата инфраструктура, извън   границите на урбанизираните територии, за обект: „Канализационен тласкател от ЛКПС в ПИ с идентификатор 67800.53.15 по Кадастрална карта, м.“Мапи“, общ.Созопол, до съществуваща канализация в м.“Буджака“, общ.Созопол“.

 1. Докладна записка № 121/25.02.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за  елементи  на  техническата  инфраструктура,   извън   границите   на   урбанизираните територии, за обект: „КНС 20кV от съществуващ  ЖР стълб №45 на ВЛ „Червенка“ в ПИ 81178.40.378 до ТП „Атия 3“ в ПИ 63015.503.55“ по плана на с. Атия, общ. Созопол.

 1. Докладна записка № 156/10.03.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на:

 1. Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот №186, в зоната по §4 от ЗСПЗЗ, землище с. Росен, общ. Созопол, земеделска земя, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради;
 2. План за улична регулация на улица от О.Т. 1 до О.Т. 14, с променлив габарит, който следва трасето на съществуващ полски път, със съществуващо отклонение от основен път 992, съгласно скицата – предложение, за осигуряване на транспортен достъп.
 3. Докладна записка № 157/10.03.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

 Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на:

 1. Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот №190, в зоната по §4 от ЗСПЗЗ, землище с. Росен, общ. Созопол, земеделска земя, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради;
 2. План за улична регулация на улица от О.Т. 15 до О.Т. 23, с променлив габарит, който следва трасето на съществуващ полски път, със съществуващо отклонение от основен път 992, съгласно скицата – предложение, за осигуряване на транспортен достъп.
 3. Докладна записка № 158/10.03.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот №187, в зоната по §4 от ЗСПЗЗ, землище с. Росен, общ. Созопол, земеделска земя, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради.

 1. Докладна записка № 159/10.03.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.8.14, по КК на гр. Созопол, земеделска територия, м.“Буджака“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособят два самостоятелни урегулирани поземлени имоти, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилни сгради“ и „паркинг“.

 1. Докладна записка № 163/12.03.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

  Относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията/землището на гр. Созопол.

 1. Докладна записка № 164/12.03.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на населени места в Община Созопол.

 1. Докладна записка № 165/12.03.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на  гр. Черноморец и землището на гр. Черноморец.

 1. 19. Докладна записка № 166/12.03.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Изразяване на съгласие за допускане на изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ II, кв.68 по плана на гр. Черноморец, Община Созопол, ПИ с идентификатор 81178.501.639 по КК на гр. Черноморец.

 1. Докладна записка № 167/12.03.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно:Доклад за изпълнението на Общия устройствен план  на община Созопол през 2020 г.

 1. Докладна записка № 168/12.03.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Издаване на разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – План за улична регулация /ПУР/, за улица „Виа Понтика“, м. „Буджака, община Созопол.

 1. Докладна записка № 170/15.03.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Предложение за съгласуване на  ПУП-ПРЗ  и РУП за урегулиран поземлен имот с номер ХIV-398 , кв.36 /ПИ 67800.501.360/ и учредяване на право на строеж/пристрояване/ в полза на собственик на поземления имот , в част от поземлен имот 67800.501.469, общинска собственост,  по план и КККР на гр. Созопол.

 IV Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:  

 1. Докладна записка № 143/04.03.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с  пл.№134.164 находящ се в Община Созопол, землище с. Крушевец, зона по §4 на с. Крушевец, представляващ 64 кв.м. ид.ч. от Поземлен имот с пл.№134.164 /сто тридесет и четири точка сто шестдесет и четири/ целият с площ 564 кв.м. /петстотин шестдесет и четири квадратни метра/. Трайно предназначение на територията - „Земеделска земя“. Начин на трайно ползване - „За земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

 1. Докладна записка № 162/12.03.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно:  Изменение и допълнение на решение №279 от 17.12.2020 г.;

 1.  Докладна записка № 173/15.03.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в ПИ  с идентификатор 81178.41.19, находящ се в  Община Созопол, гр. Черноморец, с.о. “Червенка“,  местност “Червенка“, община Созопол, представляващ 5 кв.м.ид.ч. /пет квадратни метра идеални части / от ПИ с идентификатор 81178.41.19, идентичен с УПИ ХХI -19, кв.1 по регулационен план на местност “Червенка“,  целият с площ 605 кв. м.

 1. Докладна записка № 174/15.03.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в поземлен имот с  пл.№134.232 находящ се в Община Созопол, землище с. Крушевец, зона по §4 на с. Крушевец, представляващ 182 кв.м. ид.ч. от Поземлен имот с пл.№134.232 / сто тридесет и четири точка двеста тридесет и две/ целият с площ 1 182 кв.м. /хиляда сто осемдесет и два квадратни метра/. Трайно предназначение на територията - „Земеделска земя“. Начин на трайно ползване - „За земеделски труд и отдих“ /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/.

 1. Докладна записка № 182/17.03.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Учредяване право на прокарване за изграждане на обект „Оптична свързаност в гр. Черноморец“ през имоти- общинска частна собственост 81178.6.609 и 81178.41.998, на „оптична свързаност в гр. Черноморец“.

V.ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СПОРТ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ. 

28. Докладна записка № 161/11.03.2021 г. от Тодор Дамянов Дамянов – зам.-кмет на община Созопол

Относно: Отпускане на еднократни помощи

 

 Давам думата на г-н Андонов - председател на комисията по "Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби" да представи становището на комисията от проведеното заседание на 25.03.2021 г.

Станимир Андонов: Уважаеми г-н Председател, г-н Кмете, уважаеми колеги представям ви становището    от онлайн заседанието  на Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби проведено на 25.03.2021 г. от 14:00 часа. На заседанието присъстваха: Станимир Андонов – председател,  Желязко Иванов, Димитринка Господинова, Анета Филипова и  Панайот Рейзи.

В работата на заседанието взеха участие: Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол, Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол, общински съветници, Галя Георгиева – юрист на община Созопол, Ваня Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол.

Разгледани бяха  следните докладни записки:

Докладна записка № 123/26.02.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

    Относно: Отчет  по изпълнението на актовете на Общинския съвет, приети през 2020 г. Питания и коментари по докладната нямаше, след което беше подложена на гласуване в комисията и в резултат от гласуването  с пет гласа „За“ – докладна записка № 123 влиза за разглеждане на общинска сесия. Комисията предлага да се вземе решението така, както е по докладната.

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладна записка №123-........ няма. Гласуваме.

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -  ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – – – – – – – – – – – – –

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – – – – – – – – – – –

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За:15
Против: 0
Въздържали се: 0

                                           Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 355

                На основание чл.44 ал 1, т. 7 във връзка с чл. 21, ал. 1, т.24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Созопол приема Отчета на Кмет на община Созопол за изпълнение на актовете, приети от Общински съвет  за 2020 год., и съгласно приложените към проекта на решение :

            Приложение №1 – изпълнение на решения свързани с управление и разпореждане с общинска собственост.

           Приложение №2 - изпълнение на решения свързани с дейности по устройство на територията на  община Созопол

            Приложение №3 – изпълнение на решения свързани с дейностите в останалите дирекции/отдели.

 

С. Андонов: Докладна записка № 124/26.02.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: 1. Предложение за отмяна на Правилника за организацията, устройството и дейността на общинско горско предприятие „Общински гори” гр.Созопол, както и промяна в предмета на дейност, наименованието, структурата и числеността на предприятието, налагащо приемане на Правилник за организацията, устройството и дейността на общинско предприятие „Общински гори и озеленяване” гр.Созопол.

Въпрос зададе г-н Панайот Рейзи, /цитирам/:  Каква е идеята на тази докладна?

Тихомир Янакиев отговори: Както знаете, плана за финансово оздравяване предвижда оптимизация на разходите и повишаване на приходите. Според този план, едно от нещата, които като мерки бихме заложили там е менажиране на общинското озеленяване, без да бъде аутсорсвано, като дейност, а да бъде поето от общинската структура, а и по този начин след направени съответни разчети е изчислено горе долу каква сума  може да бъде спестена. Това е идеята. Единствената структура, която има възможност и опция да поеме тази дейност е Общинско горско предприятие. След като се направиха промени в неговия правилник и структурата евентуално, ние предлагаме на общинския съвет да приеме това решение, като приеме, че за в бъдеще озеленяването  на територията на общината ще бъде от тази структура.

П. Рейзи: Кмете, каква ще е икономията по сметките, които сте направили?

Т. Янакиев: От това, което сме изчислили ще е от порядъка  на стотина хиляди лева на година. Това са предположения.

П. Рейзи: Икономии, икономии – добре, но нали няма да е за сметка на качеството?

Т. Янакиев: Всички сме свидетели на качеството, което предлагаше фирмата, която беше до сега. Сигурен съм, че няма да се справим по-зле от тях и успоредно с това ще реализираме и икономия.

П. Рейзи: Имате предвид, че като отидат към горското и подобрим и структурата, те ще успеят да се справят и т.н.

Т. Янакиев: Най-удачна е тяхната структура, която съществува към момента и  като подготвени хора. Освен това там  ще има назначени 7-8 човека към озеленяването и ще се занимават точно с озеленяване. Хубавото е, че те могат да ни бъдат под ръка и всяка една от тяхната дейност няма да бъде актувана, както до сега от частната фирма и съответно ще можем да направим икономии.

П. Рейзи: Да не се окаже само по-скъпо това, за това ви питам! Идеята за икономии винаги е била добре. Няма човек, който да не я приема. Идеята  е да не стане така, в един момент пак да правим обратна крачка. Пак Ви казвам, работата на Общината е да контролира нещата, да събира данъци,   правилно да прави харчовете, защото в момента Вие виждате, горското ви е отделна единица и контрола там е труден.  Както решите, аз това ще го подкрепя, но Ви питам дали сте го проверили, защото, давам пример: за озеленяване ако сте предвидили 120 000 лв. и искате икономия 30 000 лв., правите поръчката за 90 000 и икономията от 30 000 пак я имате затова ги коментирам нещата, нищо повече.

Т. Янакиев: Г-н Рейзи, аз уважавам, че правите коментар по докладната и това е полезно и за мен дори, само ще кажа, че това нещо го мислим повече от 7-8 месеца. Месечните фактури на фирмата сме ги разбивали по дейности и ставки, и са изчислявани спрямо евентуалните разходи за труд, горива и материали, които биха били в Общината. Успоредно с това не скочихме още  от миналата година, а ние сме търсили хората, които могат да го направят това нещо, защото вие сте много прав, че правим нещо за хубаво пък накрая да се окаже, че не е точно така.  Именно за това сме се забавили толкова време докато ви го предложа и аз вярвам, че този път е правилен, макар че всички знаем, че времето ще покаже дали сме прави или не.

П. Рейзи: Искали сте да водим разговор и затова го водя аз разговора на комисията. Аз мисля, че правилният подход е: изчакайте още малко. Ако тази година разходите за озеленяване е бил 100 000 лв. – намалете ги на 70 000, вижте какво ще се получи. На следващата година ако това не ви устройва, намалете го на  50 000 лв., защото според мен да осъществявате контрола е много по-лесно, отколкото да се осъществява самата дейност. Това е мое мнение, все пак Вие решавате.

Т. Янакиев му отговори: Г-н Рейзи, контрола е изключително трудно нещо, когато трябва да се осъществява качествено и правилно, но не можем с тези цифри, които казахте Вие. Аз пак казвам: година и половина наблюдавам разходите и фактурираните дейности. Разиграваме сценарии да намалим част от дейностите, но просто не се получават нещата.

П. Рейзи: Добре, г-н кмете. Благодаря!

Г. Георгиева: От името на вносителя правя допълнение в самата органиграма на структурата: зам.-директор "Озеленяване" да се чете зам.-директор "Дейности по озеленяване", за да е еднакво и ясно за двамата заместник-директори.

Въпроси по докладната не бяха зададени, след което беше подложена на гласуване и в резултат от гласуването  с пет „За“ – докладната записка  влиза за разглеждане на общинска сесия. Комисията предлага на общинския съвет да вземе решението така, както е по докладната.

 

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладна записка №124?

Красимира Германова: Имам следния въпрос: първо виждам, че в структурата има седем озеленитела. Тези седем озеленитела, господин Янакиев,  ще стигнат ли за цялата община за озеленяването и второто ми питане е: в един от членовете на Правилника виждаме, че по принцип промени в това предприятията се правят задължително с приложени представени структура и план-сметка. Структура виждаме, не виждаме план-сметка. Надявам се в една от следващите, да не кажа следващата сесия тази план-сметка да бъде представена защото в крайна сметка не знам доколко в бюджета е предвидено това предприятие, в този вид тъй като и план-сметката не виждам.

Т. Янакиев: Уважаема г-жо Германова,  седем озеленителя едва ли ще стигнат за цялата община.  Ние просто ще се опитаме на първо време да покрием дейността, която е била предвидена в договора който приключва сега през април, с фирмата, която беше досега. Ще имаме по-добра субординация с една част от работниците, които са по селата. Те ще се оказва помощ не само с физическа сила, но  и чисто техническа. Относно план-сметката, всичките необходими разходи, които ще се направят, за да може да стартира дейността бяха заложени в бюджета на Община Созопол и даже мисля, че някой от тях ги коментирахме, но ако желаете можем и да ви предоставим такава план-сметка. Няма никакъв проблем, но само да кажа за ваше уточнение, че да разходите, които са предвидени за заплати, осигуровки, инвентар и всичко необходимо като техника е предвидено в бюджета на Община Созопол за 2021 година в частта му за горското предприятие.

 К. Германова: Благодаря ви господин Кмете, да разбирам, че тези седем човека са конкретно за  Созопол, а вече по населените места си има хора, които ще отговарят за това и да благодаря Ви, приемете го все едно като искане,  ако може да ни предоставите тази план-сметка. Сигурна съм че можете.

Г. Пинелов: Благодаря. Колеги други въпроси разбирам че няма. Преминаваме към гласуване:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА -  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – – – – – – – – – – – – –

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – В ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТАН ИВАНОВ -  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 9
Против: 0
Въздържали се: 7

Общо гласували: 16

 

                                           Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №356

 1. Общински съвет Созопол променя наименованието на общинското предприятие от Общинско горско предприятие “Общински гори” гр. Созопол на Общинско предприятие “Общински гори и Озеленяване” гр. Созопол.
 2. Общински съвет Созопол приема Правилник за организацията, устройството и дейността на общинско предприятие „Общински гори и озеленяване” гр. Созопол, с който изменя предмета на дейност, структурата, числеността на общинското предприятие.
 3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши последващите съгласно законодателството действия по изпълнение на решението.

 

Ст. Андонов: Докладна записка № 129/01.03.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Приемане на годишен отчет на Програма за управление на отпадъците на община Созопол за 2020 год.

Г-жа Г. Георгиева, направи корекция и допълнение от името на вносителя и обясни:

В самото приложение на отчета, на страница втора в раздел

СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ПРЕЗ ЗИМНИЯ ПЕРИОД СЧИТАНО ОТ 01.10-30.04  в НАРЯД 1,2 и 3 пред три пъти седмично да се добави "ДО" и да се чете:

НАРЯД 1 - гр. Созопол стар град доТРИ ПЪТИ СЕДМИЧНО

НАРЯД 2 - гр. Созопол нов град /лява част / - до ТРИ ПЪТИ СЕДМИЧНО

НАРЯД 3 - гр. Созопол нов град /дясна част – до ТРИ ПЪТИ СЕДМИЧНО

 Също да се вмъкне забележката, че: през месеците януари, февруари, март и април 2020 г., дейността по събиране и транспортиране на битови отпадъци се е извършвала два пъти седмично поради генерирането на по-малки количества отпадъци и в тази връзка с цел икономия на финансови средства.

По същия начин и за НАРЯД 5 - гр.Черноморец / лява част / - до ТРИ ПЪТИ СЕДМИЧНО

НАРЯД 6 - гр.Черноморец/дясна част /- до ТРИ ПЪТИ СЕДМИЧНО /Към Наряд 6 са включени и землище гр.Черноморец - един път седмично /

Също важи забележката, че: през месеците януари, февруари, март и април 2020 г., дейността по събиране и транспортиране на битови отпадъци се е извършвала два пъти седмично поради генерирането на по-малки количества отпадъци и в тази връзка с цел икономия на финансови средства   

На следващата страница Механизирано метене през летния период от месеците май  да 30 септември в съответния период е извършвано по заявка.

 

П. Рейзи попита: Фирмите, които искаха да бъдат освободени от ТБО, което го правеха всяка година до края на ноември предходната година, тази година никъде не видях да ги вкарвате да ги  решава Общинския съвет.„ тях. Това нещо отпадна ли, пандемията ли нещо ги освободи?

Г. Георгиева обясни, че са освободени. Преди две години е направена промяна в Наредбата,  приети са определени условия на които да отговарят фирмите, за да бъдат освободени. Освобождаването го извършва Общината въз основа на това, дали отговарят на тези изисквания или не. Освободени са подалите заявление.

Други въпроси по докладната не бяха зададени, след което беше подложена на гласуване и в резултат от гласуването  с пет гласа „За“ – докладната записка  влиза за разглеждане на общинска сесия. Комисията предлага на общинския съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладна записка №129?  

Светлана Лулева: Това което е като допълнение, "до" три пъти предполага, че може да бъде извършвано един път в седмицата, може да бъде извършено два пъти. Факт е, че проблем със сметосъбирането се  констатира непрекъснато на територията на цялата община. Аз не мисля, че в момента трябва да правим компромис със средствата за това да почистваме постоянно и непрекъснато града, т.е. три пъти в седмицата е абсолютно разумно, но това "до три пъти" може да означава и един път седмицата, и ние по този начин правим с това допълнение реално освобождаване  от каквато и да е отговорност фирмата т.е., ние сме и казали, че до три пъти може да събира - тя може да го събере един път, може два пъти, защото тя има това право да е само един път или само два пъти. Само като отметка. Според мен трябва да се фиксира, да си бъде три пъти и да се знае, че тази фирма през зимата ще събира боклука три пъти, а не "до". Това е моят коментар.

Г. Георгиева: Искам да добавя, както казах и на комисията, че това е отчет, че това се е случило. В момента не говорим за ангажименти на фирмата занапред. Това е. Затова има и забележка, защото е извършвано реално два пъти.

С. Лулева:  Благодаря за уточнението.

Тихомир Янакиев: Г-н Пинелов, само исках да допълня относно това, което каза госпожа Георгиева, че казахме до три пъти, защото се извършва два пъти, но кога сме сметнали, че е било т.н. мъртъв период извън сезона или както сме в пандемия се генерира по-малко отпадък отколкото през другото време и сме стигнали това че можем да ползваме услугата два пъти. Има месеци в този период, когато тази дейност е извършена три пъти, но има месеци в този период, когато тази услуга се е свършила и два пъти..... Аз лично не смятам да правя компромиси по отношение на чистотата в града и общината.

Г. Пинелов:  Благодаря други въпроси?

С. Лулева: Благодаря ви господин кмете. Това е много важен проблем с който не трябва да се прави никакъв компромис. Хубаво е за това специално да се заложат и повече средства, и ако може и да се увеличава, и броят на сметосъбирането като кратност,  така че благодаря за отговора.

Г. Пинелов: Благодаря, други въпроси?. Преминаваме към гласуване, явно няма въпроси.

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -  ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – – – – – – – – – – – – –

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За:16
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №357

 1. На основание чл.21,ал.1,т.24 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 1, ал.9  от Закона за управление на отпадъците Общински съвет Созопол приема годишния  отчет за 2020 год. по изпълнение на Програма за управление  на отпадъците на община Созопол – 2016-2020 год.

 

Ст. Андонов: Докладна записка № 169/15.03.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол.

П. Рейзи попита: Имаме ли някакви завишени такси? 

Т. Янакиев отговори: Г-н Рейзи, завишение има в частта на паркингите - паркинг "Север"- закритият паркинг. С оглед на това, че в този паркинг е направено завишено осигуряване на безопасност на колите домуващи в него. Има видео наблюдение, автоматично отваряне и затваряне на ролетната врата, закрит е и т.н.

Други въпроси по докладната не бяха зададени, след което беше подложена на гласуване и в резултат от гласуването  с пет гласа „За“ – докладната записка  влиза за разглеждане на общинска сесия. Комисията предлага да се вземе решението, така както е по докладната.

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладна записка №169 -........ няма. Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -  ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – – – – – – – – – – – – –

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №358

 1. Общински съвет Созопол приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол съгласно приложение №1, което е неразделна част от настоящото решение.

Приложение №1

Проект на

Наредба за изменение и допълнение на  Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ

 

 • 1. Чл.120 придобива следния вид и съдържание:

чл.120. (1) За издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници се събира такса 100,00 лв.

(2) За включване в списъка на превозните средства или водачите, извършващи дейността от името на регистрирания търговец за своя сметка към удостоверението за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници за всяко конкретно превозно средство/водач се събира такса 10 лв.

(3) За отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници се събира такса 100,00лв.

(4) За издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници се събира такса 10,00 лв.

(5) За издаване на разрешително за извършване на таксиметров превоз на пътници се заплаща 100,00 лева.

 (6) Таксите по този член се заплащат при подаване на необходимите документи.

 • 2. В чл.151, ал.1, се създава нова т.4 със следния текст:
 1. За паркиране и престой на леки автомобили на закрит паркинг „Север“ /ул.“Републиканска“/:

- за един час – 4.00 лв;

- за денонощие – 10.00 лв.

- месечен абонамент – 100.00 лв

 1. Възлага на кмета на община Созопол осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразното изпълнение на решението.

 

Ст. Андонов: Докладна записка № 172/15.03.2021 г. от Георги Леонидов Пинелов – председател на Общински съвет – Созопол

Относно: Приемане на програма за работата на Общински съвет Созопол за периода м. април – м. септември 2021 г.

Питания и коментари по докладната нямаше, след което беше подложена на гласуване в комисията и в резултат от гласуването  с пет гласа „За“ – докладната записка влиза за разглеждане на общинска сесия. Комисията предлага да се вземе решението, както е по докладната.


Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладна записка №172 -........ няма. Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -  ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – – – – – – – – – – – – –

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 16
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №359

Общински съвет Созопол приема програма за работата на Общински съвет Созопол за периода м. април – м. септември 2021 г.

Програмата да се публикува на интернет-страницата на Общински съвет Созопол.

 

Ст. Андонов: Докладна записка № 176/16.03.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане на финансови помощи на жители на община Созопол, които не са на основание Закона за семейните помощи за деца и Закона за социалното подпомагане.

Красимира Германова попита - цитирам: Виждам, че е вписано за хората, които през годината не са успели да си подадат документите, това означава ли, че и хората, които са си подали документите в началото на януари пак ще имат възможност следващата година да подадат или ще има определен срок. Не трябва ли да регулираме времето или причините за да не се получи януари месец да се натрупат много и да "изядат" бюджета за следващата година? Това ми е въпроса - не трябва ли да уточним за кои месеци става въпрос  по-късното подаване?

Т. Янакиев: Казвам, че това касае за предходна календарна година входирани молби. Това регулира единствено и само празнотата, която беше  с месец декември, защото може на някой да му се случат нещата към 20-ти декември, и при направената промяна няма да е проблем хората, да си депозират  документите до 31 януари на следващата година. Защото някои път самите интервенции и времето на самото осребряване/издаване на епикризи и други документи може да отнеме повече от един календарен месец.

Други въпроси по докладната не бяха зададени, след което беше подложена на гласуване и в резултат от гласуването  с пет гласа „За“ – докладната записка  влиза за разглеждане на общинска сесия. Комисията предлага да се вземе решението, така, както е по докладната.

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по този докладна? Няма. Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -  ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА –  – –– – – –– – –

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – – – – – – – – – –

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – – – – – – – – – – – – –

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За:14
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №360

 1. Общински съвет Созопол приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане на финансови помощи на жители на община Созопол, които не са на основание Закона за семейните помощи за деца и Закона за социалното подпомагане, съдържаща един единствен §1 със следния текст:
 • 1. В раздел VI „Допълнителни разпоредби“ се създава нов §2 със следното съдържание:
 • 2. Жителите на община Созопол, претърпели до края на текущата календарна годината животоспасяващи операции, лечение, битови инциденти/пожари/наводнения и др. по наредбата, които не са могли да подадат заявление за отпускане на финансова помощ в рамките на годината, могат да го подадат до 31 януари на следващата година. В този случай одобрените от Комисията по чл.3, ал.2 заявления следва да бъдат внесени за разглеждане и утвърждаване от Общински съвет Созопол до 30 април на новата календарна година.

 

Ст. Андонов: Господин Председател, това бяха докладните,  които Комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби разгледа, обсъди и гласува по време на заседанието си.

Г. Пинелов: Благодаря на Станимир Андонов. Давам думата на Димитринка Господинова - председател на комисията по „Финанси и бюджет, международни проекти и програми”, да представи становището от проведеното на  25.03.2021 г. заседание

Димитринка Господинова: Уважаеми г-н Председател, г-н Янакиев, колеги, представям ви становище на комисията по „Финанси и бюджет, международни проекти и програми” от проведеното на 25.03.2021 г. от 14.15 ч., онлайн заседание. В заседанието участваха всички членове на комисията : Димитринка Господинова  – председател,  Станимир Андонов – член, Цветелин Георгиев  – член,  Красимира Германова – член, Милена Желева – член.

На заседанието присъстваха: Георги Пинелов – председател на Общинския съвет – гр. Созопол, Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол,  Общински съветници,  Ваня Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол, Галина Георгиева – юрист на община Созопол.

За разглеждане в комисията е постъпила  докладна записка № 141/02.03.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Одобряване на бюджетна прогноза за местните дейности на община Созопол за периода 2022-2024 г.

            Въпроси не бяха зададени. При гласуване и с резултат от гласуването - пет гласа „За“, докладна записка № 141 влиза за разглеждане на общинска сесия, и комисията предлага да се вземе решението така, както е по докладната.

 

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА -  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА –  – –– – – –– – –

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – – – – – – – – – – – – –

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТАН ИВАНОВ -  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 9
Против: 0
Въздържали се: 6

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 361

 1. Одобрява бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2022 - 2024 г. на община Созопол – І етап, съгласно приложенията неразделна част от решението, както следва:

1.1. Приложение №8 – „Прогноза за периода 2022-2024 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности“;

1.2. Приложение №1а – „Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за 2021-2022 г.“;

1.3. Приложение №6г – „Прогноза за общинския дълг (вкл. и намеренията за поемане на нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2022-2024 г. на община Созопол“.

            Г-н Председател, това беше докладната разпределена за разглеждане от комисията по финанси.

Г. Пинелов: Колеги, давам пет минути почивка.

– – –  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

След почивката, г-н Пинелов направи проверка на кворума - присъстваха  шестнадесет общински съветника.

Г. Пинелов: Благодаря на Димитринка Господинова,   давам думата на Андрей Николов - председателя на комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации” да представи становище на комисията  от проведеното на 25.03.2021 г. заседание.

Заповядайте, г-н Николов!

Андрей Николов:  Уважаеми г-н Предеседател, уважаеми г-н Кмете, уважаеми колеги, уважаеми служители от общинска администрация, представям                            становище от онлайн заседаниена  Комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации проведено на  25.03.2021 г. от 14:30 часа, в състав: Андрей Николов – председател,  Станимир Андонов – член,  Стамат Стаматов - член, Илиян Стефанов – член и Цветан Иванов – член.

На заседанието присъстваха : Георги Пинелов – председател на Общинския съвет,        Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол,  Ваня Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол, Общински съветници, служители от общинска администрация.

Комисията разгледа, и се произнесе по следните докладни записки:

       Докладна записка № 115/22.02.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

 Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.36.235, по КК на гр. Черноморец, земеделска територия, м. “Външната чешма“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособят три самостоятелни урегулирани поземлени имота, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради. 

Г-жа Иванка Хльостарова направи уточнение за  допусната техническа грешка в първия абзац на докладната. При изписване на имота и местността трябва да се чете: ".... План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.36.235, по КК на гр. Черноморец, земеделска територия, м. “Външната чешма“......"

Други коментари или въпроси по докладната нямаше. След гласуване на докладната с направената поправка и с резултат от гласуването - пет гласа „За“, Комисията подкрепя докладната записка за разглеждане на редовна сесия и предлага да се вземе решението така, както е по докладната.

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладна записка №115? Да разбирам, че няма. Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -  ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – – – – – – – – – – – – –

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За:16
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 362

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.36.235, по КК на гр. Черноморец, земеделска територия, м. “Външната чешма“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособят три самостоятелни урегулирани поземлени имота, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради.

            При изработване на ПУП– ПРЗ да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз Н мак.= 7.00 метра, К.инт. мак.=0,8 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност. 

           Към  ПУП – ПРЗ  да  се  изработят  схеми  по  части  в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка на ПУП – план регулация и застрояване да се запазят съществуващите улични регулации: на улица с  ОТ 4-5-6-7-45, одобрена с Решение №883 от Протокол №39/26.03.2010 г., на Общински съвет Созопол и улица с  ОТ 418-419-420, одобрена със Заповед №Z-1336/25.09.2009 г., на Кмета на Община Созопол, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията  на  ЗУТ,  ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001 г.,  за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително, по реда на чл.127, ал.2, във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол  одобрява  заданието за изработване на   проект  за  ПУП – план регулация и застрояване.

         Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от ЗУТ.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

Андрей Николов: Докладна записка № 116/22.02.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 61042.115.133, по КК на с. Равадиново, земеделска територия, м. “Соленки“, землище на с. Равадиново, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособят три самостоятелни урегулирани поземлени имоти с отреждане за обществено обслужване, за изграждане на: „автосервиз и трафопост“, „заведение за обществено хранене“, „магазин за промишлени стоки“ и  План за улична регулация за осигуряване на транспортен достъп.

Въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване и с резултат от гласуването - пет гласа „За“, Комисията подкрепя докладната записка за разглеждане на редовна сесия и предлага да се вземе решението така, както е по докладната.

 

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладна записка №116? Да разбирам, че няма. Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -  ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – – – – – – – – – – – – –

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За:16
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №363

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.16, чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи Подробен устройствен план План регулация и застрояване (ПРЗ), в обхват на поземлен имот с идентификатор 61042.115.133, по КК на с. Равадиново, земеделска територия, м. “Соленки“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, като се обособят три нови самостоятелни урегулирани поземлени имоти с отреждане за обществено обслужване, за изграждане на: „за автосервиз и трафопост“, „за заведение за обществено хранене“, „за магазин за промишлени стоки“ и План за улична регулация (ПУР) на: улица с осови точки 129-128, като от осова точка 128 улицата да се продължи в южна посока до края на ПИ61042.115.133 и улица – тупик с осови точки 128-127-126, за осигуряване на транспортен достъп до улична регулация  - одобрена с Решение №1056/30.10.2014 г. на Общински съвет Созопол.

            ПУП-ПРЗ да се изработи при спазване на допустимите показатели за застрояване, за устройствена зона Оо (15), по действащия ОУП - плътност на застрояване мак. 60%, кота корниз Н мак.=10.00метра, К.инт. мак.=1,5 и минимална площ за озеленяване 30%. В графичната част, към проекта, да се котират нормативните отстояния на ограничителните линии на застрояване от регулационните граници. За новообразуваният УПИ I-115.133 - линията на застрояване да е котирана на отстояние 25.00 м., измерена хоризонтално и перпендикулярно на оста на пътя от края (ръба) на платното за движение или на лентата за аварийно спиране (чл.6, ал.1 от Закона за пътищата). В текстовата и графична част да се нанесат площите на новообразуваните урегулирани поземлени имоти. В ПУР да се котират параметрите на уличната регулация.

           Към ПУП – ПРЗ да се изработят план схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка на ПУП – план регулация и застрояване и план за улична регулация да се запазят съществуващите, одобрените улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията  на  ЗУТ,  ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001 г.,  за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително, по реда на чл.127, ал.2, във връзка с

чл.128, ал.6 от ЗУТ  с:  “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД,  „БТК” АД,  преди внасянето му за приемане и одобряване.

              Подробния устройствен план – план регулация и застрояване, и план за улична регулация да се внесе за приемане и одобряване в общината, след приключване на приложимите процедури, по реда ЗООС и/или ЗБР, съгласно дадените указанията в  приложените писма: изх. №ПД-1579/4/03.09.2020 г. и изх. №ПД-1579/6/30.12.2020 г., на РИОСВ - гр. Бургас.                  

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол  одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  ПУП – план регулация и застрояване, и план за улична регулация.

                   Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от ЗУТ.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

А. Николов: Докладна записка № 120/25.02.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Одобряване, по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ, на Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементи на техническата инфраструктура, извън   границите на урбанизираните територии, за обект: „Канализационен тласкател от ЛКПС в ПИ с идентификатор 67800.53.15 по Кадастрална карта, м. “Мапи“, общ. Созопол, до съществуваща канализация в м. “Буджака“, общ. Созопол“.

Въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване и с резултат от гласуването - пет гласа „За“, Комисията подкрепя докладната записка за разглеждане на редовна сесия и предлага да се вземе решението така, както е по докладната.

 

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладна записка №120? Да разбирам, че няма. Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -  ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – – – – – – – – – – – – –

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За:16
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №364

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.129, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Подробен устройствен план – парцеларен план, за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Канализационен тласкател от ЛКПС в ПИ с идентификатор 67800.53.15, м. “Мапи“, общ. Созопол, до съществуваща канализация в м. “Буджака“, общ. Созопол“, с трасе и сервитут в части от ПИ, с идентификатори 67800.53.15, 67800.53.19, 67800.53.21, 67800.53.22, 67800.53.25, 67800.53.149 и 67800.5.171, 67800.5.218, 67800.8.318, 67800.8.978, 67800.9.115, 67800.9.117, 67800.53.20, 67800.53.92, 67800.53.93, 67800.53.145 по КК на гр. Созопол, общинска собственост .            

            Решението да се съобщи по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ и може  да  се обжалва, по реда на чл.215 от ЗУТ, пред  АС – Бургас в 30-дневен  срок  от  обнародването   в  ДВ. 

А. Николов: Докладна записка № 121/25.02.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за  елементи  на  техническата  инфраструктура,   извън   границите   на   урбанизираните територии, за обект: „КСН 20кV от съществуващ  ЖР стълб №45 на ВЛ „Червенка“ в ПИ 81178.40.378 до ТП „Атия 3“ в ПИ 63015.503.55“ по плана на с. Атия, общ. Созопол.

Г-жа Хльостарова направи уточнение относно допусната  техническа грешка, като уточни, навсякъде в докладната абревиатурата "КНС" да се чете "КСН".

Други коментари или въпроси по докладната нямаше. След гласуване на докладната с направената поправка и с резултат от гласуването - пет гласа „За“, Комисията подкрепя докладната записка за разглеждане на редовна сесия и предлага да се вземе решението така, както е по докладната.

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладна записка №121? Да разбирам, че няма. Гласуваме

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -  ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – – – – – – – – – – – – –

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За:16
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №365

           На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл.129, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „КСН 20кV от съществуващ  ЖР стълб №45 на ВЛ „Червенка“ в ПИ 81178.40.378 до ТП „Атия 3“ в ПИ 63015.503.55“ по плана на с. Атия, общ. Созопол.

             Решението да се съобщи по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ и може  да  се обжалва, по реда на чл.215 от ЗУТ, пред  АС – Бургас в 30-дневен  срок  от  обнародването   в  ДВ. 

А. Николов: Докладна записка № 156/10.03.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на:

 1. Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот №186, в зоната по §4 от ЗСПЗЗ, землище с. Росен, общ. Созопол, земеделска земя, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради;
 2. План за улична регулация на улица от О.Т. 1 до О.Т. 14, с променлив габарит, който следва трасето на съществуващ полски път, със съществуващо отклонение от основен път 992, съгласно скицата – предложение, за осигуряване на транспортен достъп.

Въпроси и коментари по докладната нямаше. При гласуване Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Стамат Стаматов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Цветан Иванов – „ За“ и с резултат от гласуването - пет гласа „За“, Комисията подкрепя докладната записка за разглеждане на редовна сесия.

 

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладна записка №156? Да разбирам, че няма. Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -  ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – – – – – – – – – – – – –

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За:16
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №366

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план за:

- План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот 186, в зоната по §4 от ЗСПЗЗ, м. “Кантона“, землище с. Росен, общ. Созопол, земеделска земя, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради. При изработване на ПУП– ПРЗ да се спазят следните параметри на  застрояване:  плътност  на  застрояване   мак. 20%,  кота корниз Н мак.= 7.00метра, К.инт. мак.= 0,8 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

- План за улична регулация: на улица с осови точки 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14, с променлив габарит, който следва трасето на съществуващ полски път, със съществуващо отклонение от основен път 992, съгласно скицата – предложение, за осигуряване на транспортен достъп.           

      Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ.   В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване, и план за улична регулация да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията  на  ЗУТ,  ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г.,  за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД, „БТК” АД и Министерство на отбраната, във връзка с охранителната зона за сигурност – „2000 метра отстояние от специален обект /склад за боеприпаси/ по Наредба №2 на МРРБ“, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол  одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  ПУП – план регулация и застрояване и план за улична регулация.
 2. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.29 от ЗОЗЗ, Общински съвет - Созопол,  съгласува трасета на техническата инфраструктура, като дава предварително съгласие за изработване на ПУР. Срока на валидност на предварителното съгласие е три години, считано от датата на влизане в сила на решението.

         Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от ЗУТ.

          Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

 

А. Николов: Докладна записка № 157/10.03.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

 Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на:

 1. Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот №190, в зоната по §4 от ЗСПЗЗ, землище с. Росен, общ. Созопол, земеделска земя, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради;
 2. План за улична регулация на улица от О.Т. 15 до О.Т. 23, с променлив габарит, който следва трасето на съществуващ полски път, със съществуващо отклонение от основен път 992, съгласно скицата – предложение, за осигуряване на транспортен достъп.

Въпроси и коментари по докладната нямаше. При гласуване Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Стамат Стаматов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Цветан Иванов – „ За“ и с резултат от гласуването - пет гласа „За“, Комисията подкрепя докладната записка за разглеждане на редовна сесия.

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладна записка №157? Да разбирам, че няма. Гласуваме:

 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -  ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – – – – – – – – – – – – –

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За:16
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №367

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план за:

- План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот 190, в зоната по §4 от ЗСПЗЗ, м. “Кантона“, землище с. Росен, общ. Созопол, земеделска земя, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради. При изработване на ПУП– ПРЗ да се спазят следните параметри на  застрояване:  плътност  на  застрояване   мак. 20%,  кота корниз Н мак.=7.00метра, К.инт. мак.=0,8 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

- План за улична регулация: на улица с осови точки 15-16-17-18-19-20-21-22-23, с променлив габарит, който следва трасето на съществуващ полски път, със съществуващо отклонение от основен път 992, съгласно скицата – предложение, за осигуряване на транспортен достъп.           

      Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ.   В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване, и план за улична регулация да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията  на  ЗУТ,  ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г.,  за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД, „БТК” АД и Министерство на отбраната, във връзка с охранната зона за сигурност – „2000 метра отстояние от специален обект /склад за боеприпаси/ по Наредба №2 на МРРБ“, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол  одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  ПУП – план регулация и застрояване и план за улична регулация.
 2. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.29 от ЗОЗЗ, Общински съвет - Созопол,  съгласува трасета на техническата инфраструктура, като дава предварително съгласие за изработване на ПУР. Срока на валидност на предварителното съгласие е три години, считано от датата на влизане в сила на решението.

         Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от ЗУТ.

          Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

 

А. Николов: Докладна записка № 158/10.03.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот №187, в зоната по §4 от ЗСПЗЗ, землище с. Росен, общ. Созопол, земеделска земя, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради.

Въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване и с резултат от гласуването - пет гласа „За“, Комисията подкрепя докладната записка за разглеждане на редовна сесия.

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Гласуваме:

 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -  ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – – – – – – – –

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – – – – – – – – – – – – –

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За:15
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №368

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот 187, в зоната по §4 от ЗСПЗЗ, м. “Росенец“, землище с. Росен, общ. Созопол, земеделска земя, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради. При изработване на ПУП– ПРЗ да се спазят следните параметри на  застрояване:  плътност  на  застрояване   мак. 20%,  кота корниз Н мак.= 7.00 метра, К.инт. мак.= 0,8 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

      Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване, да се съобрази с новопроектирана улица от О.Т. 1 до О.Т. 14, с променлив габарит, който следва трасето на съществуващ полски път, със съществуващо отклонение от основен път 992, съгласно скицата – предложение, за осигуряване на транспортен достъп, да се запазят съществуващите улични регулации, да се съобрази с влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията  на  ЗУТ,  ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001 г.,  за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД, „БТК” АД и Министерство на отбраната, във връзка с охранната зона за сигурност – „2000 метра отстояние от специален обект /склад за боеприпаси/ по Наредба №2 на МРРБ“, преди внасянето му за приемане и одобряване

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  ПУП – план регулация и застрояване.

             Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от ЗУТ.

          Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

А. Николов: Докладна записка № 159/10.03.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.8.14, по КК на гр. Созопол, земеделска територия, м. “Буджака“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособят два самостоятелни урегулирани поземлени имоти, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилни сгради“ и „паркинг“.

Въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване и с резултат от гласуването - пет гласа „За“ - Комисията подкрепя докладната записка за разглеждане на редовна сесия и предлага да се вземе решението, така както е по докладната.

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладна №159 -няма. Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -  ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ  - ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За:17
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №369

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.16, чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи Подробен устройствен план План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.8.14, по КК на гр. Созопол, земеделска територия, м. “Буджака“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, като се обособят два самостоятелни урегулирани поземлени имоти: I8.14 - за изграждане на „вилни сгради“ и II8.14 – за изграждане на  „паркинг“.

            ПУП-ПРЗ да се изработи при спазване на допустимите показатели за застрояване,  за устройствена  зона  Ов1 (116*), по действащия ОУП и охранителна зона „Б“ от ЗУЧК - плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз Н мак.= 7.00метра, К. инт. мак.=0,5 и минимална площ за озеленяване 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност. В новообразуваният УПИ -  I8.14 линията на застрояване да се ситуира на отстояние 6.00 метра от регулационната граница към дъното на парцела.

           Към ПУП – ПРЗ да се изработят план схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване и план за улична регулация да се запазят съществуващите улични регулации, уличната регулация одобрена с Решение №55/30.09.2015г., на Общински съвет Созопол, обн. в ДВ бр.7/26.01.2016г., влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията  на  ЗУТ,  ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително, по реда на чл.127, ал.2, във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ  с:  “ВиК” ЕАД,  “Електроразпределение” АД,   „БТК” АД и МК - НИНКН, преди внасянето му за приемане и одобряване.

             

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол  одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  ПУП – план регулация и застрояване и план за улична регулация.

        Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от ЗУТ.

         Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

А. Николов: Докладна записка № 163/12.03.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията/ землището на гр. Созопол.

Въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване и в резултат от гласуването - пет гласа „За“, Комисията подкрепи докладната записка за разглеждане на редовна сесия и предлага да се вземе решението така, както е по докладната.

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната?

            К. Германова: Господин Кмете, дали е възможно главният архитект да обясни самите схеми къде, какво се предвижда. Трудно ми е на компютъра да видя, когато увелича се губят част от цифрите и  думите. Дали ще може да обясни скиците къде, какво се предвижда, тъй като има доста изменения от това което е било предходния път. Благодаря.

 арх. Радост Георгиева - главен архитект на Община Созопол: Новите схеми за този сезон са почти същите, както и предходната година с много малки корекции. Ако имате някакъв конкретен въпрос за конкретен обект, моля да ме питате или кое е нещото което не разбирате.

К. Германова:  Аз за да имам конкретен въпрос, трябва да разбера какво има в нанесено. Пак казвам изключително големи са ми схемите и ми е трудно да се ориентирам в ситуацията.

арх. Р. Георгиева: Има таблица с легенда в която съм описала подробност с различни символи всеки един символ за какво се отнася – дали е сергия, дали е търг, дали е преместваем обект. Всичко е описано със съответен символ, с  квадратура и начин на предназначение. В градската градина са обособени абсолютно същите преместваеми обекти и сергии, както миналия сезон. Почти няма корекции в предходната  схема.

К. Германова:  За новия град виждам, че има също схеми и виждам някакви къщички.

арх. Р. Георгиева: За новия град така наречената "весела уличка", там както знаете премахнахме всички незаконно поставени преди това обекти и през последните години. Те бяха отстранени  и от страна на община Созопол и сегашния концесионер. Предвидили сме в свободната общинска зона, която е площ срещу бившия "Балкантурист"  шест обекта, за тях съм изготвила мострени, примерни проекти, за да може по тях всеки да си прави преместваемия обект така, че да не се получава разнородна визия на улицата

К. Германова:  Тоест да разбирам че тези обекти те питам ще си ги поставя, няма да ги поставя общината.

арх. Р. Георгиева: Ние даваме само мострен проект.

К. Германова: Тоест означава ли това, че взимайте ги веднъж, значи ги има и занапред, защото това нещо все пак - слагане, качване,  сглобяване и т.н.!  Ако в един следващ момент не му бъде одобрена скицата на този човек или все пак ние даваме гаранция, че следващите 10 години те ще бъдат там?

арх. Р. Георгиева:  Със сигурност е в интерес на хората, които ще наемат тези обекти ще бъде да ги наемат за по-дълъг период от време. Какъв ще е този срок в момента не мога да коментирам, тъй като в момента вие одобрявате само схема. След като я одобрите вие, аз ще давам разрешение за монтаж в което ще бъде уточнен срока

К. Германова:   Тоест искате да ми кажете, че ние сега само в момента се съгласяваме или не, защото това са нашите правомощия, ние не можем да правим промени по вашите скици и се съгласяваме или не с визията. Оттам нататък за колко време как и що

това е решението, което го взимате вие.

 арх. Р. Георгиева: Да, разрешението аз го издавам.

 К. Германова:   Не говорим за издаването. Говорим за вземането на решението коя среда колко време ще бъде.

 арх. Р. Георгиева: Има наредба в община Созопол, която е установила какви са сроковете за издаване под наем на преместваемите обекти. Ние ще се съобразим със сроковете, които са в наредбата ни. Те са до три години в общинската собственост.

 К. Германова:  Добре, благодаря Ви.

Г. Пинелов:  Благодаря госпожо Германова. Благодаря на г–жа Георгиева, колеги други въпроси.

Панайот Рейзи:  Господин Председател, аз искам да попитам главния архитект -  в градската градина, понеже миналата година бяха намалени там нещата, сега тази година пак ги връщат. Така ли е не е ли така? Царевицата също беше намалена, сега гледам, че пак сте  я увеличили. Само питам, защото в крайна сметка мен ме питат гражданите и аз питам вас.  Интересува ме около тоалетната по схемата не мога да разбера кое вкарваме в схемата -  самата тоалетна или територията около тоалетната?

арх. Р. Георгиева:  Ако говорите за общинската тоалетна, там отпреде има два обекта. В момента нямам скицата пред себе си. Обектите в градската градина не са увеличени. Царевицата която през последните 10 години беше по продължение на Провлака, както виждате и сега не съществува. Къде виждате новата царевица.

П. Рейзи:  Бяха само три сега с шест от момента.

арх. Р. Георгиева: Миналата година бяха толкова, мисля че само една съм добавила на входа на градския плаж.

П. Рейзи:  Значи не са толкова- добавяли сме. Аз питам, защото както вие постоянно повтаряте: през последните 10 години, през последните 10 години,  аз казвам във вашата една година претендирахте, че всичко ще бъде намалено и в един момент гледам, че всичко се увеличава. Затова питам.

 арх. Р. Георгиева: Отговорът ми е, че ние всяка година намаляваме незаконно поставените обекти. Както виждате на централния плащам премахване три павилиона, които бяха поставени просто ей така. Всяка година се старая да оправям града. Това,  че има една царевица повече на централния плаж, не мисля че нещо, за което да има коментари.

П. Рейзи:   Аз също мисля, че думата "незаконни обекти" също не е правилно, защото за мен обектите си бяха напълно законни. по тогавашните закони Имайте предвид от тогава до сега законите са промени поне два или три пъти, особено в  в член 56, така че...

арх. Р. Георгиева: Да, но винаги се е изисквало  разрешение за монтаж.

 П. Рейзи: Нека г-жа Главен архитект, да не употребява думи които според мен са подвеждащи, защото незаконен обект означава да дойдат от институцията, която се нарича РДНСК, да констатират незаконността, или пък от служители от структурата на общината, които са по незаконното строителство и да  се констатира. Така, че не виждам в общината да има протоколи за незаконно строителство. Както и събарянето на обектите на харманския плаж. Бихте ли ми казали колко са разходите на Общината за събаряне на обектите?

арх. Р. Георгиева:  Преди да ви кажа колко са разходите за събарянето на  незаконните обекти, те бяха незаконни, защото не им бяха издавани разрешения за монтаж и незаконно строителство към структурата на Община Созопол, констатира всеки един от тях. Имат констативни актове за незаконно строителство и в тази връзка те си бяха незаконни обекти. Сега ги изчистихме и няма такива. Колко пари сме дали за събарянето сега не мога да ви кажа. Аз се занимавам с реда и чистотата на града, т.е.  с изчистването на всичко, което е построено във времето, не с парите.

Г. Пинелов:  Благодаря колеги.

Ц. Георгиев: Благодаря ви. Искам да попитам, миналата година зададох същия въпрос: ще имали в община Созопол  файтони, както е имало дълги години?

арх. Р. Георгиева: Файтоните не са преместваеми обекти и те не подлежат на тази схема, така че не се предмет на този разговор.

Ц. Георгиев: Добре, благодаря Ви.

Г. Пинелов:  Колеги други въпроси. Да разбирам, че няма. Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА -  ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – – – – – –

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За:13
Против: 0
Въздържали се: 3

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №370

            Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 и чл.57 от Закона за устройство на територията   приема представените схеми (съгласно приложения) за разполагане на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи върху общински имоти  на територията/землището на  гр. Созопол.

                А. Николов: Докладна записка № 164/12.03.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на населени места в Община Созопол.

Въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване и с резултат от гласуването - пет гласа „За“, Комисията подкрепя докладната записка за разглеждане на редовна сесия.

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната?

Катя Стоянова: Искам да попитам главния архитект, в скицата за с. Зидарово има един обект "шивашко ателие". Това е до пенсионерския клуб в центъра на селото. Това нов обект ли е?

арх. Р. Георгиева: Не, не е нов обект. Ползвали са го, преотдаден е. Стар обект, до шивашкото ателие.

К. Стоянова: Не, не. Той  и преди ли беше шивашко ателие? Мисля, че беше за продажба на плод–зеленчук.

арх. Р. Георгиева: Не мога да ви отговоря. Мисля, че да, беше зеленчуков магазин.

 Г. Пинелов:  Колеги други въпроси. Да разбирам, че няма. Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА -  ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – – – – ––––– ––– – ––

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За:14
Против: 0
Въздържали се: 2

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №371

            Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 и чл.57 от Закона за устройство на територията приема представената схема (съгласно приложения) за разполагане на временни преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи  върху общински имоти на територията на  населени места в Община Созопол за 2021 г.

 

                А. Николов: Докладна записка № 165/12.03.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Разполагане и поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на  гр. Черноморец и землището на гр. Черноморец.

Въпроси и коментари по докладната нямаше. При гласуване Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Стамат Стаматов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Цветан Иванов – „ За“ и с резултат от гласуването - пет гласа „За“, Комисията подкрепя докладната записка за разглеждане на редовна сесия.

 

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладна №165

А. Николов: Аз имам един коментар: на миналата сесия гласувахме бюджета на Общината. В Капиталовата програма има заложени средства за автогара в град Черноморец. На скицата под номер 15 за обект 63а, виждам че е съгласувано за срок от една година, обект, който попада там. Въпросът ми е следния или по-точно опасение: ще бъде ли ощетен бъдещия ползвател на въпросния обект ако общината изпълни съответно инвестиционните си намерения,  а от друга страна, ще може ли общината да изпълни тези си намерения ако сключи договор за една година с този човек по-рано от срока който е заложен в скицата, защото все пак общината ще се обвърже с договор и този договор най-вероятно ще бъде спънка за извършено своите намерения от страна на общината? Как би трябвало да реагираме в този случай, за да няма ощетени нито частен, нито обществен интерес? Благодаря.

Т. Янакиев:  Господин Николов, искам да ви гарантирам, че договора, който ще бъде сключен с наемателя ще бъде съобразен с началото на нашите инвестиционни намерения по изграждане на автогарата в град Черноморец. За това нещо при всички положения ще бъде уведомен наемателят при подписването на договора, така че няма да има никаква колизия на интереси или каквото и да било. Вие знаете, че гласуването на схемите не обвързват същността на договорите, така че не виждам някакъв проблем всичко да бъде точно.

Стамат Стаматов: Аз предлагам да предложим срок на този договор, за да гарантираме, че няма да има проблем със строежа  на автогарата в Черноморец.

 Тихомир Янакиев: Пак повтарям господин Стаматов, че няма връзка с това, което гласувате като точка и неговата давност една година. Няма обвързване със същността на договорите, които ние сключваме. Като сключим договора  ние ще предупредим съответния кандидат за този преместваем обект,  че примерно той ще трябва да освободи обекта на 01октомври.

Георги Пинелов:  Благодаря колеги, други въпроси?

А. Николов:  Ако може някакво пояснение докъде е стигнала Общината с проектирането на автогарата.

 Тихомир Янакиев: Идейният проект е почти готов това, което ще се прави, ще се прави на инженеринг. Когато сме готови ще ви информираме и ще ви представя и самия проект.

 Андрей Николов: Страхотно, благодаря!

 Георги Пинелов: Други въпроси по докладна 165?  Да разбирам, че няма. Гласуваме:

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -  ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За:17
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №372

            Общински съвет – Созопол на основание чл.5 ал.4 от Наредба за поставяне на временни преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Созопол, съгласно чл.56 и чл.57 от Закона за устройство на територията   приема представената схема (съгласно приложения) за разполагане на обекти търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи върху общински имот  на територията на  гр. Черноморец и неговото землище за 2021г.

                А. Николов: Докладна записка № 166/12.03.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Изразяване на съгласие за допускане на изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ II, кв.68 по плана на гр. Черноморец, Община Созопол, ПИ с идентификатор 81178.501.639 по КК на гр. Черноморец.

Въпроси и коментари по докладната нямаше. При гласуване Андрей Николов – „За“; Станимир Андонов – „За“; Стамат Стаматов – „За“; Илиян Стефанов – „За“, Цветан Иванов – „ За“ и с резултат от гласуването - пет гласа „За“, Комисията подкрепя докладната записка за разглеждане на редовна сесия.

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -  ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За:17
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 373

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА и чл. 131 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ Общински съвет Созопол дава съгласие за разрешаване изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ II, кв.68 по плана на гр. Черноморец, Община Созопол, ПИ с идентификатор 81178.501.639 по КК на гр. Черноморец, с което се предвижда промяна в отреждането на имота от „за морска гара”  да стане „за сграда за обществено обслужване към рибарско пристанище” и се въвеждат градоустройствени показатели за застрояване в съответствие с предвижданията на действащ ОУП на Община Созопол за устройствена зона Жм/11, както следва: Височина до 3ет/Н-10.00м/, Кинт до 1.5, П застр до 60% и Позел – мин.40%, съгласно направеното служебно предложение със задание за проектиране.

            А. Николов: Докладна записка № 167/12.03.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Доклад за изпълнението на Общия устройствен план  на община Созопол през 2020 г.

Въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване и с резултат от гласуването - пет гласа „За“, Комисията подкрепя докладната записка за разглеждане на редовна сесия.

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по ДЗ №167 -........ няма. Гласуваме.

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -  ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За:17
Против: 0
Въздържали се: 0

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №374

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.127, ал.9 от ЗУТ, Общински съвет Созопол приема годишния доклад за изпълнението на общия устройствен план на територията на Община Созопол.

А. Николов: Докладна записка № 168/12.03.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Издаване на разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – План за улична регулация /ПУР/, за улица „Виа Понтика“, м. „Буджака“, община Созопол.

Въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване и с резултат от гласуването - пет гласа „За“, Комисията подкрепя докладната записка за разглеждане на редовна сесия и придлага да се вземе решението така, както е по докладната.

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладна №168 - няма. Гласуваме:

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -  ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За:17
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №375

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.16а, чл.109, ал.1, т.2, чл.110, ал.1, т.2, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи Подробен устройствен план – План за улична регулация, за улица „Виа Понтика“ м. „Буджака, община Созопол,

ПУП-ПУР да се изготви върху актуална кадастрална основа с подробно геодезическо заснемане с отразени всички елементи на специализирания кадастър, включително и на съществуващата едро размерна растителност.

ПУП-ПУР да се изготви в съответствие с изискванията на ЗУТ, в обем и съдържание съгласно изискванията на Наредба №8 за ОС на УП на МРРБ и Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  ПУП – План за улична регулация за улица „Виа Понтика“ м. „Буджака, община Созопол.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от ЗУТ.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

 

А. Николов: Докладна записка № 170/15.03.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Предложение за съгласуване на  ПУП-ПРЗ  и РУП за урегулиран поземлен имот с номер ХIV-398 , кв.36 /ПИ 67800.501.360/ и учредяване на право на строеж /пристрояване/ в полза на собственик на поземления имот, в част от поземлен имот 67800.501.469, общинска собственост,  по план и КККР на гр. Созопол

Въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване и с резултат от гласуването - пет гласа „За“, Комисията подкрепя докладната записка за разглеждане на редовна сесия.

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната -........ няма. Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -  ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За:17
Против: 0
Въздържали се: 0

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №376

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в качеството си на заинтересована страна по смисъла на чл.62а, ал.4 , чл.131, чл.118, ал.1,  чл.134, ал.2,т.6 от Закон за устройство на територията, Общински Съвет – Созопол съгласува изработването на  ЧИ на ПУП-ПРЗ за част от поземлен имот 67800.501.469, общинска собственост, участващ в римня между УПИ ХIV-398, ХV-397  и I, ХIII -396, кв.36 съгласно действащ ПУП на гр. Созопол ,  съгласно предложената графична част на ПУП-ПРЗ  и РУП .
 2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4, т.4 от Закона за общинската собственост, чл.41, ал.4, т.3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, чл.182, ал.1 от Закон за устройство на територията, дава съгласие да се учреди в полза на К. Г. В., ЕГН ,  ПРАВОТО НА СТРОЕЖ  за   пристрояване, като допълнително включена подземна част от бъдещата римня със застроена площ от 13,5 (тринадесет цяло и петдесет десети), в  част от от поземлен имот 67800.501.469, общинска собственост, участващ в римня между УПИ ХIV-398, ХV-397  и I, ХIII -396, кв.36 съгласно действащ ПУП на гр.Созопол ,  съгласно предложената графична част на ПУП-ПРЗ  и РУП, с площ на целият  ПИ  от 219 (двеста и деветнадесет кв.м.), и  при граници и съседи от всички страни – ПИ 67800.501.360, 67800.501.358, 67800.501.357, 67800.501.553, 67800.501.355, 67800.501.515,  със задължението приемателя да изгради предвидената римня за пешеходен достъп между ул. Крайбрежна и  ул. Рибарска, съгласно действащ ПУП.

          Правото на строеж се учредява под отлагателно условие, а именно влизане в сила ПУП-ПРЗ  и РУП за урегулиран поземлен имот с номер ХIV-398 , кв.36 /ПИ 67800.501.360/ и за част от поземлен имот 67800.501.469, общинска собственост.

 1. На основание чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински Съвет одобрява пазарната стойност на правото на строеж за площта на обекта по т. 2, възлизаща на 6 600лв.(шест хиляди и шестотин лева), без вкл. ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка № 2021ЕО018/04.03.2021г., от лицензирани оценители,  и приложена към това предложение.
 2. 4. Възлага на Кмета на Община Созопол,  да предприеме необходимите действия по изпълнение на настоящите решения .

 

А. Николов: Г-н Председател, с това заседанието на Комисията приключи. Благодаря за вниманието.

Г-н Пинелов даде пет минутна почивка.

След направена поименна проверка и наличен кворум, заседанието продължи.

Г. Пинелов: Благодаря на г-н Николов,  давам думата на Желязко Иванов – председател на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост” за да представи становището на комисията от заседанието на 25.03.2021 г.

Желязко Иванов: Уважаеми г-н Председател, г-н Янакиев, уважаеми колеги     становище от онлайн заседание на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”, проведено на 25.03.2021 г. от 14:45 часа. След направена поименна проверка присъстваха: Желязко Иванов – председател на комисията, Андрей Николов – член,  Стилияна Николова – член, Светлана Лулева – член и  Катя Стоянова - член.

На заседанието присъстваха още:

 1. 1. Георги Пинелов – председател на Общинския съвет;
 2. Ваня Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол;
 3. Галя Георгиева - юрист на Община Созопол;
 4. Общински съветници;
 5. 5. Служители от общинска администрация.

Разгледаха се следните докладни записки:

Докладна записка № 143/04.03.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в Поземлен имот с  пл.№134.164 находящ се в Община Созопол, землище с. Крушевец, зона по §4 на с. Крушевец, представляващ 64 кв.м. ид.ч. от Поземлен имот с пл.№134.164 /сто тридесет и четири точка сто шестдесет и четири/ целият с площ 564 кв.м. /петстотин шестдесет и четири квадратни метра/. Трайно предназначение на територията - „Земеделска земя“. Начин на трайно ползване - „За земеделски труд и отдих“/съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/

Въпроси по докладната нямаше. След гласуване и с резултат  от гласуването пет гласа „За“, нула „против“ и нула „въздържали се“, комисията подкрепя докладната и тя  влиза за разглеждане на общинска сесия.

            Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладна записка №143 - няма. Гласуваме:

 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -  ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За:17
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №377

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2021 г.”, приета с №321/09.02.2021 г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ:

64 кв.м.ид.ч. /шестдесет и четири квадратни метра идеални части/ от Поземлен имот с пл.№134.164 /сто тридесет и четири точка сто шестдесет и четири/, находящ се в Община Созопол, землище с. Крушевец, зона по §4 на с. Крушевец, целият с площ 564 кв.м. /петстотин шестдесет и четири квадратни метра/. Трайно предназначение на територията - „Земеделска земя“. Начин на трайно ползване - „За земеделски труд и отдих“ /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, при граници и съседи: Север: улица, пл.№134.166, Изток: пл.№134.440, Юг: пл.№134.440, пл.№134.163, Запад: улица.

 1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобственикът Д. Н. Т., ЕГН  чрез продажба на: 64 кв.м.ид.ч. /шестдесет и четири квадратни метра идеални части/ от Поземлен имот с пл.№134.164 /сто тридесет и четири точка сто шестдесет и четири/, находящ се в Община Созопол, землище с. Крушевец, зона по §4 на с. Крушевец, целият с площ 564 кв.м. /петстотин шестдесет и четири квадратни метра/. Трайно предназначение на територията - „Земеделска земя“. Начин на трайно ползване - „За земеделски труд и отдих“ /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, при граници и съседи: Север: улица, пл.№134.166, Изток: пл.№134.440, Юг: пл.№134.440, пл. №134.163, Запад: улица.
 2. Одобрява експертна оценка №2020АО004/02.11.2020 г. на независим лицензиран оценител в размер на 1 150лв. /хиляда сто и петдесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

Ж. Иванов: Докладна записка № 162/12.03.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев -  кмет на община Созопол

Относно:  Изменение и допълнение на решение №279 от 17.12.2020 г.

Г-жа Галя Георгиева направи поправка-корекция, като уточни, че в приложението със списъка в колоната, където е собственик и булстат, за БУЛСТАТ  на кметство Черноморец от Общинска служба земеделие са изписани някакви странни знаци, трябва да се изпише правилният БУЛСТАТ и де се чете 000057236 0016.

Други коментари по докладната нямаше. След гласуване и с резултат от гласуването пет гласа „За“, нула „против“ и нула „въздържали се“, комисията подкрепя докладната и тя  влиза за разглеждане на общинска сесия и предлага да се вземе решението така, както е по докладната.

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладна №162 - няма. Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -  ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За:17
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 378

 1. Общински съвет Созопол на основание чл.21, ал.2, от ЗМСМА, чл.62 ал.2 АПК, в решение № 279 от 17.12.2020 г. на Общински Съвет Созопол, оттегля :

Файл със списък на ползваните полски пътища включени в масивите на ползване в землище гр. Черноморец, неразделна част от приложение №1 – диск с имоти с НТП – „полски път“, който не функционират

 1. На основание чл.37в ал.16 и ал.17 от ЗСПЗЗ приема:

Актуализиран файл със списък на ползваните полски пътища включени в масивите на ползване в землище гр. Черноморец, неразделна част от Приложение №1 – диск с имоти с НТП – „полски път“, който не функционират.

 1. На основание чл.60, ал.1, предложение второ от АПК допуска предварително изпълнение, с оглед на спазване на предвидения законов срок и с оглед защита интересите на заинтересованите от процедурата лица.
 2. Настоящето решение е неразделна част от решение № 279 от 17.02.2020 г.на Общински Съвет Созопол.

 

Ж. Иванов: Докладна записка № 173/15.03.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в ПИ  с идентификатор 81178.41.19, находящ се в  Община Созопол, гр. Черноморец, с.о. “Червенка“,  местност “Червенка“, община Созопол, представляващ 5 кв.м.ид.ч. /пет квадратни метра идеални части / от ПИ с идентификатор 81178.41.19, идентичен с УПИ ХХI -19, кв.1 по регулационен план на местност “Червенка“,  целият с площ 605 кв. м.

            Въпроси по докладната не бяха зададени. След гласуване и с резултат от гласуването пет гласа „За“, нула „против“ и нула „въздържали се“, комисията подкрепя докладната и тя  влиза за разглеждане на общинска сесия и да се вземе решението така, както е по докладната.

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладна записка №173 - няма. Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -  ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За:17
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 379

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2021г.”, приета с Решение №321/09.02.2021 г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ:

5 кв.м.ид.ч. /пет квадратни метра идеални части/ от урегулиран поземлен имот с идентификатор 81178.41.19/ ЕКАТТЕ - осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район - четиридесет и едно, поземлен имот - деветнадесет/, по КККР   на гр. Черноморец, с.о. “Червенка“,  местност “Червенка“, община Созопол, одобрен със Заповед № РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АГКК, идентичен с УПИ ХХI -19, кв.1 по регулационен план на местност “Червенка“,  целият с площ 605 кв.м. /шестстотин и пет квадратни метра/. Трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и Начин на трайно ползване: „За вилна сграда“, при граници и съседи: 81178.41.20, 81178.41.1013, 81178.41.23, 81178.41.985, 81178.41.18

 1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобствениците М. Й. Ф., ЕГН  и В. Й. Д., ЕГН  чрез продажба на: 5 кв.м.ид.ч. /пет квадратни метра идеални части/ от урегулиран поземлен имот с идентификатор 81178.41.19 /ЕКАТТЕ - осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район -четиридесет и едно, поземлен имот- деветнадесет/, по КККР   на гр. Черноморец, с.о. “Червенка“,  местност “Червенка“, община Созопол, одобрен със Заповед № РД-18-12/24.04.2007г. на ИД на АГКК,  идентичен с УПИ ХХI -19, кв.1 по регулационен план на местност “Червенка“, целият с площ 605 кв.м. /шестстотин и пет квадратни метра/. Трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и Начин на трайно ползване: „За вилна сграда“, при граници и съседи: 81178.41.20, 81178.41.1013, 81178.41.23, 81178.41.985, 81178.41.18
 2. Одобрява експертна оценка №2021ЕО010/05.02.2021г. на независим лицензиран оценител в размер на 600лв. /шестстотин лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

Ж. Иванов: Докладна записка № 174/15.03.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в поземлен имот с  пл.№134.232 находящ се в Община Созопол, землище с. Крушевец, зона по §4 на с. Крушевец, представляващ 182 кв.м. ид.ч. от Поземлен имот с пл.№134.232 / сто тридесет и четири точка двеста тридесет и две/ целият с площ 1 182 кв.м. /хиляда сто осемдесет и два квадратни метра/. Трайно предназначение на територията - „Земеделска земя“. Начин на трайно ползване - „За земеделски труд и отдих“ /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/.

            Колеги, имате ли въпроси и питания по докладната? Няма. Който е съгласен докладната да влезе за разглеждане на сесия, моля да гласува: Желязко Иванов – „ За“, Андрей Николов – „ За“, Стилияна Николова – „За“, Светлана Лулева – „За“, Катя Стоянова - "За". С резултат  пет гласа „За“, нула „против“ и нула „въздържали се“, комисията подкрепя докладната и тя  влиза за разглеждане на общинска сесия.

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладна  №174 -........ няма. Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -  ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – – – – – –

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За:16
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 380

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2021 г.”, приета с №321/09.02.2021 г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ:

182 кв.м. ид.ч. /сто осемдесет и два квадратни метра идеални части/ от Поземлен имот с пл.№134.232 /сто тридесет и четири точка двеста тридесет и две/, находящ се в Община Созопол, землище с. Крушевец, зона по §4 на с. Крушевец, целият с площ 1182 кв.м. /хиляда сто осемдесет и два квадратни метра/. Трайно предназначение на територията - „Земеделска земя“. Начин на трайно ползване - „За земеделски труд и отдих“ /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, при граници и съседи: Север: пл.№134.231, Изток: пл.№134.222, Юг: пл.№134.233, пл.№134.234, Запад: край на зона §4.

 1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобствениците А. Р.Р., ЕГН  и А. П. А., ЕГН  чрез продажба на: 182 кв.м. ид.ч. /сто осемдесет и два квадратни метра идеални части/ от Поземлен имот с пл.№134.232 /сто тридесет и четири точка двеста тридесет и две/, находящ се в Община Созопол, землище с. Крушевец, зона по §4 на с. Крушевец, целият с площ 1182 кв.м. /хиляда сто осемдесет и два квадратни метра/.  Трайно предназначение на територията - „Земеделска земя“. Начин на трайно ползване - „За земеделски труд и отдих“ /съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, при граници и съседи: Север: пл.№134.231, Изток: пл.№134.222, Юг: пл.№134.233, пл.№134.234, Запад: край на зона §4.
 2. Одобрява експертна оценка №2021ЕО011/05.02.2021 г. на независим лицензиран оценител в размер на 3 890 лв. /три хиляди осемстотин и деветдесет лева/ без ДДС., по която да се изкупи общинската част от имота.    
 3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

Ж. Иванов:  Докладна записка № 182/17.03.2021 г. от Тихомир Йорданов Янакиев - кмет на община Созопол

Относно: Учредяване право на прокарване за изграждане на обект „Оптична свързаност в гр. Черноморец“ през имоти - общинска частна собственост 81178.6.609 и 81178.41.998, на „оптична свързаност в гр. Черноморец“.

Въпроси по докладната нямаше. След гласуване и с резултат  пет гласа „За“, нула „против“ и нула „въздържали се“, комисията подкрепя докладната и тя  влиза за разглеждане на общинска сесия.

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладна №182 -........ няма. Гласуваме:

 ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -  ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За:17
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 381

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.34 ал.6 от  Закона за общинската собственост, чл.17 ал.1, ал.2 т.1, във връзка с чл.19 ал.1, чл.31, ал.1 и ал.3 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура, както и във връзка с чл.192 ал.3 и чл.193 ал.4 от Закон за Устройство на територията, дава съгласие да учреди в полза на „А1 България“ ЕАД вписано в търговския регистър с ЕИК 131468980, със седалище и адрес на управление  гр. София район „Илинден“, ул. „Кукуш“ №1, представлявано от Александър Димитров и Младен Маркоски - изпълнителни директори, право на прокарване за изграждане на обект „Оптична свързаност в гр. Черноморец“ през имоти - общинска  собственост както следва:
 • Поземлен имот с идентификатор 81178.6.609 общинска частна собственост, вид на територията - „територия за транспорта“ и НТП -„за друг поземлен имот за движение и транспорт“ с площ от 6 579 кв.м.
 • Поземлен имот с идентификатор 81178.41.998 общинска частна собственост, вид на територията - „Урбанизирана“ и НТП -„за второстепенна улица“ с площ от 2 648 кв.м.

Обща площ на трасето от 1 929 м./ хиляда деветстотин двадесет и девет/.

 1. На основание чл.31 ал.4 т.4 ЗЕСМФИ одобрява експертна оценка №2021ЕО014/09.08.2021г. на независим лицензиран оценител в размер на 21 500лв. /двадесет и една хиляди и петстотин лева/ без ДДС, по която да се остойности правото на прокопаване и полагане на „Оптична свързаност гр. Черноморец“.
 2. Възлага на кмета на община Созопол да издаде заповед за право на прокарване на „А1 България“ ЕАД за обектите описани в т.1 и сключи договор за срок от 10 години.

 

Г-н  Председател, това бяха докладните, по които комисията даде своето становище. Благодаря за вниманието!

Г. Пинелов: Благодаря на г-н Иванов,  давам думата на Анета Филипова – председател на комисията по „Социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедание” да представи становище на комисията от заседанието на 25.03.2021 г.

Анета Филипова: Уважаеми г-н Председател, г-н Янакиев, колеги общински съветници, общинки служители на 25.03.2021 г., от 15:00 часа, се проведе онлайн заседание на комисията по "Социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедание" в състав: Анета Филипова–председател, Стилияна Николова – член, Андрей Николов – член и Цветелин Георгиев – член. Отсъстваше Стойчо Неделчев.

В работата на заседанието взеха участие Георги Пинелов – председател на Общинския съвет,  Тодор Дамянов зам.- кмет на Община Созопол,  Ваня Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол,  Галя Георгиева – юрист на Община Созопол, Общински съветниц и служители от общинска администрция.

За разглеждане в комисията е постъпила една докладна записка:

Докладна записка № 161/11.03.2021 г. от Тодор Дамянов - зам.-кмет на община Созопол, относно: Отпускане на еднократни помощи

Колеги, имате ли въпроси и коментари по докладната?

Цветелин Георгиев: Г-жо Филипова, извинете, относно отпускане на помощи – какви, към кого -  не можах да разбера.?

Анета Филипова: Във връзка с постъпили заявления от жители на община Созопол, които желаят, да бъдат подпомогнати за покриване на разходи по проведени лечения, оперативни интервенции и закупени лекарства. За това се отнася.

Ц. Георгиев: Разбрах! 

Анета Филипова: Колеги, ако няма други въпроси и питания по докладната моля, да гласуваме: Анета Филипова – "За",  Стилияна Николова – "За",  Андрей Николов – "За",  Цветелин Георгиев – "За". С четири гласа "За" докладната влиза за разглеждане на сесия на Общинския съвет и комисията предлага да се вземе решение така, както е по докладната.

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладна №161, имте ли? Да разбирам, че няма. Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -  ЗА

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – ЗА

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – ЗА

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За:17
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 382

 1. Общински съвет – Созопол дава съгласие да бъде отпусната еднократна парична помощ на :
 1.  М. П. К. от гр. Созопол – ЕГН:, страдаща от онкологично заболяване - за извършена  операция в размер на 2000 /две хиляди/ лв.
 2. М. А. Б. от гр. Созопол – ЕГН:, за извършена ортопедична  операция в размер на  1000 /хиляд/ лв.
 3. К. Е. С. от с. Росен – ЕГН: , страдаща от онкологично заболяване  - за извършена операция в размер на  2000 /две хиляди/ лв.
 4. И. И. Н. от гр. Созопол – ЕГН: , за извършена операция на дясна раменна става  в размер  1000 /хиляда/ лв.
 5. М. Н. К. от гр. Созопол – ЕГН: , за извършена ортопедична операция в размер на 1000 /хиляда/ лв.
 6. И. Д. И. от гр. Созопол – ЕГН: , за извършена ортопедична операция в размер на  1000 /хиляда/ лв. 
 7. Р. С. М. от с. Присад – ЕГН: , ТЕЛК – 60 % , с водеща диагноза „ Счупване на бедрена кост“  за извършена операция в размер на  1000   / хиляда  / лв. 
 8. А. Х. В. от с. Зидарово – ЕГН: за извършена операция на очи в размер на 300 / триста /лв. 
 9. С. Я. Б. от с. Зидарово– ЕГН:, страдаща от хронична дихателна недостатъчност – за закупени лекарства и  проведено лечение в размер на 100 / сто  / лв. 
 10. Д. Д. М.  от с. Зидарово – ЕГН: , ТЕЛК – 38 %, за закупуване на лекарства в размер на  100 / сто / лв. 
 11. М. А. М. от с. Зидарово – ЕГН:, 54 % ТЕЛК , за закупуване на лекарства в размер на 100 / сто  / лв. 
 12. Т. К. Ч. от с. Равадиново – ЕГН: 7302220883,ТЕЛК – 50 % , с водеща диагноза „ Хронична исхемична болест на сърцето“ -  за закупуване на лекарства в размер на 50 / петдесет / лв. 

 Средствата да бъдат изплатени след представяне на документи оправдаващи разходите 

А. Филипова: С това работата на комисията по „Социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедание” приключи.

 

Поради изчерпване на дневния ред, и с пожелание за много здраве, г-н Георги Пинелов закри седемнадесетото редовно заседание на Общински съвет Созопол. 

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

Председател на Общински съвет

 

 

 

Водещ протокола:

Гергана Глухчева

 

  

Забележка: Електронен носител, съдържащ видео запис от заседанието проведено на 31.03.2021 г., е неразделна част от този протокол.

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

ПОКАНА На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за органи...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...