Сряда, 09 Юни 2021 09:17

Протокол 19/31.05.2021 г.

 

         На 31.05.2021 г. при условията на чл. 28 а от ЗМСМА и чл. 29 а(1)от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  чрез  онлайн платформа ZOOM, и под ръководството на Георги Пинелов – председател на Общинския съвет се проведе ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО редовно заседание на Общински съвет Созопол.

Георги Пинелов: Добър ден, колеги! Добър ден, на г-н Янакиев! Добър ден и на общинска администрация! Радвам се да ви видя и да ви чуя. Съгласно нашият правилник и изискванията на Закона за местната самоуправление и местната администрация е необходимо да направя  проверка на кворума, поименно с включена камера и звук от ваша страна.

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ -ТУК

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ТУК

СТАНИМИР АНДОНОВ – ТУК

АНЕТА ФИЛИПОВА – ТУК

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ТУК

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА -ТУК

СТАМАТ СТАМАТОВ – ТУК

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ТУК

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ТУК

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ТУК

КАТЯ СТОЯНОВА -  – – – – – – – – – – – – – –

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ТУК

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –– – – – – – – – – – – – –

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ТУК

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – – – – – – – – – – – – –

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ТУК

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ТУК

 

            Колеги, от седемнадесет общински съветника в момента на линия сме четиринадесет, имаме кворум и можем да започваме. Г-жа Стоянова ме е информирала, че ще отсъства днес.

Както всеки път, така и днес започвам с редовните съобщения:

-  В случай на възникнал проблем с връзката, звъните на служителите от звеното. 

-  Днешното заседание също ще се излъчва директно във фейсбук, за да можем да имаме публичност и да информираме гражданите за работата която ние вършим..  

  -  Когато има почивка да си изключваме микрофоните и  камерите.

 

Колеги, в изпълнение Програмата за работата на Общински съвет Созопол, приета с Решение №359/31.05.2021 г. давам думата на г-н Живко Даскалов, началник на Районно управление Созопол да ни запознае с дейността на управлението до момента и планираните превантивни мерки за предстоящия летен сезон.

Г-н Живко Даскалов -  началник РУ Созопол запозна присъстващите като представи Доклад за дейността: "Дейността на полицейските служители се акцентира върху изведените приоритети по противодействие на конвенционалната престъпност - кражби, грабежи, престъпления свързани с наркотици, престъпления в малките населени места, престъпления по корупционния каталог, нарушение на акцизното законодателство, пътния травматизъм и не на последно място обезпечаването на летния туристически сезон осъзнавайки, че това е основният поминък на местното население.

Осъществяването на превантивна дейност и наблюдението на лицата преставляващи интерес заема важно място при организацията на работа на полицейските органи.

Акцент се постави и на противодействие на зачестилите сигнали във връзка с осъществено «домашно насилие», закани за убийство, телесни повреди, нарушена заповед за защита от домашно насилие водещи до извършването на тежки престъпления през последните години в страната.

Видна е ясна граница при формирането и анализа на средата за сигурност на два периода – есенно-зимен (октомври – май) и летен туристически период (юни – септември), като от началото на май се отличи ясна разлика при регистрираните престъпления и сигнали.

Като външни фактори влияещи върху криминогенната обстановка със започването на летния сезон, могат да се посочат гастролиращи криминално проявени лица от територията на цялата страна.

Запазва се тенденцията през почивните дни (петък-неделя) да пристигат допълнително български граждани от цялата страна с цел почивка през уикенда, респективно се завишава и броя на лицата с криминални прояви и намерения. Периода петък-неделя е с най голям брой извършени престъпления и постъпващи сигнали.

Между ангажираните в обслужването на туристи сезонни работници са установявани криминално проявени или издирвани лица, които легендират престъпните си намерения с трудовата си заетост.

От друга страна нагласата за почивка на туристите, освободеното им поведение, притежаването на значителни средства, заниженото им внимание, употребата на алкохол улесняват извършителите на престъпления и създават идеални предпоставки. Установено е, че част от почиващите са с агресивно поведение, не зачитащи обществения ред. Преобладават хулигански прояви, които водят до нанасянето на телесни повреди. Не са малко случаите на оказана съпротива на полицейските служители.

С цел адекватно противодействие на престъпността с оптимално разходване на силите и средствата с краен резултат максимално подобрение на средата за сигурност в РУ – Созопол ежемесечно се извършва задълбочен анализ на извършените престъпления и нарушения по място и време. На база изготвения анализ за предстоящия месец се изготвя план за изпълнение с уточняване на маршрутите и постовете. Ежеседмично се планират и провеждат отделни СПО с цел противодействие на битовата престъпност.

През 2020 година на територията обслужвана от РУ не се наблюдават тенденции или места с концентрация на престъпления и нарушения на обществения ред.

За периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. се отчита незначително намаляване броя на регистрираните престъпления, в сравнение със 2019 г. - от 312 на 289 за 2020г., което е - 6,22 %. През есенно-зимният сезон концентрацията им се формира предимно в малките населени места, с преобладаващо ромско население, като извършителите на деянията са основно от местния за районното управление контингент.  През летния сезон престъпленията се извършват предимно в гр. Созопол, гр. Черноморец и прилежащите в близост до тях плажни ивици, като извършителите са предимно гастролиращ контингент.

Наблюдава се увеличение на общо разкритите престъпления за 2020 г., които са 111 като за същия период на 2019 г. са 101. Отчита се увеличение в процента на разкриваемост - от 41.91 за 2019 г. на 49.12 за 2020 г.

Няма извършени тежки криминални престъпления, регистриран е един грабеж, който е с установени извършители.

Регистрираните кражби през горепосочения период за 2020 г. са 64, като за сравнение техният брой за същия период през 2019 г. е 94, или броя им е намалял с 30. Отчита се увеличение в процента на разкриваемост по линията от 15.58 за 2019 г. на 31.25 за 2020 г.

Намаление на регистрираните престъпления се отчита при всички видове кражби, при домовите кражби от 20 за 2019 г. на 6 за същия период на 2020 г., като се отчита увеличение в процента на разкриваемост по линията – от 10% за 2019 г. на 66.67 за 2020 г.  Броят на регистрираните кражби от офиси и магазини е незначително намален - от 4 за 2019 г. на 3 за 2020 г. като също се наблюдава увеличение в процента на разкриваемост по линията – от 50% за 2019 г. на 66.67 за 2020 г. Намалял е броят на регистрираните кражби на части и вещи от МПС – за горепосочения период на 2019 г. са регистрирани 12, а за същия период на 2020 г. са 3, като също се отчита увеличение в процента на разкриваемост по линията от 16.67 % за 2019 г. на 33.33 % за 2020 г. 

За периода са  регистрирани 3 измами /една от които разкрита/, като за същия период на 2019г. са били 2 броя.

През отчетния период на 2020 г. са регистрирани 2 бр. ПЗО на МПС /едно от които с установени извършители/, като за същия период на 2019 г. също са били регистрирани 2 случая.

Наблюдава се значително увеличение на общия брой на престъпленията, свързани с наркотични вещества като през 2019 г. са били 31, като за същия период на 2020 г. са 48. Установяваните наркотични вещества са марихуана, амфетамин, екстази и кокаин. 5 случая има установени на отглеждане на марихуана, както в жилища така и в горски масиви.

През 2020 година в РУ са задържани 122 лица заподозрени в извършени престъпления.

Образувани са били 221 досъдебни производства, при 292 броя за 2019 година и са извършени проверки по 876 жалби и сигнали.

 

ПЪТЕН КОНТРОЛ:

- отчитаме намаление при общо регистрираните ПТП, намаление при ранените и увеличение с 1 жертва при починалите лица.

- През  2020 г. на територията обслужвана от РУ - Созопол са регистрирани общо 54 бр. ПТП, като за 2019 г.  са били 62 бр. Допуснати са 13 бр. тежки ПТП с  13 ранени лица и 2 загинали – срещу 13бр. тежки ПТП с  26 ранени и 1 загинал за 2019 г. 

Разпределението на ПТП по участъци от пътната мрежа е следното:

Повечето ПТП са допуснати на път № ВП-ІІ-99 (Бургас – Созопол), главен път I-9  (Бургас – Малко Търново), общински път BGS1211 (гр. Черноморец - гр. Созопол), гр. Созопол, гр. Черноморец. Малък брой ПТП са допуснати по пътищата между селата и в самите села.

 1. Обща АНД – през 2020 г. са констатирани 5 270 бр. нарушения на ЗДвП срещу 4484 бр. за 2019 г. , което е  с 786 бр. повече.
 2. Разкрити престъпления – 49 бр. по чл.343б , чл.343в и чл.345 ал.2 от НК., срещу 51 бр. през 2019 год.
 3. Управление на МПС с превишена скорост – 3145 бр.
 4. Неползване на обезопасителни колани и каски – 67 бр.
 5. Неправилно спиране и паркиране – 375 бр.
 6. Неправоспособност – 30 бр.

Тенденцията през изминалата 2020 год. е към увеличаване нивото на разкриваемостта на нарушенията допуснати от неправоспособни и водачи употребили алкохол, наркотични вещества или техните аналози, като за напред следва  да се поддържа добро ниво на постигнатите резултати.

Организация на движението:

Изготвени са14 бр. сигнални писма по чл.165 ал.3 т.1 от ЗДвП до Кмета на Община Созопол за поставяне на пътна сигнализация и други дейности с цел повишаване сигурността на участниците в движението. 

АНД:

Общо 6533 АУАН и фиш, като включват нарушения по ЗДвП - 5270, ЗБЛД - 189, БЧРБ - 9, ЗШОС - 5, ЗУЧК - 2, наредба на Община Созопол за обществения ред - 5.

 

ПОДГОТОВКА ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ СЕЗОН:

Криминогенна обстановка на територията на община Созопол, както и туристическия сезон формиращ 80% от регистрираните престъпления и нарушения на обществения ред е съпътстван от ежедневни охранителни, издирвателни и други мероприятия, което налага осигуряването на видимо полицейско присъствие на полицейски служители, предлагането на качествен продукт „сигурност“ и засилване чувството в туристите на по-спокойна и сигурна среда.

           РУ Созопол изпитва трудности /недостатъчен личен състав/ при обезпечаване на сигурността и противодействие на престъпността имайки предвид огромния брой туристи, поради което са обсъдени възможности с кмета на общината за предвиждане на средства за командироване на полицейски служители, които ще изпълняват служебните си задължения на територията на Община Созопол.

От анализа на изминалия туристически сезон е планирана организацията и са определени местата за завишено явно полицейско присъствие и негласно наблюдение.

Подписано е споразумение между кмета на община Созопол и директора на ОДМВР Бс за командироването на следните полицейски служители:

От 05.07. до 05. 08. 2021 г. вкл. – 30 служители

 • 21 ППД ООР
 • 2 ПП КАТ
 • 3 Разузнавач „КП”
 • 3 Мл.ПИ „ТП”
 • 1 разследващ полицай

От 06.08. до 05. 09. 2021 г. вкл. – 30 служители

 • 21 ППД ООР
 • 2 ПП КАТ
 • 3 Разузнавач „КП”
 • 3 Мл.ПИ „ТП”
 • 1 разследващ полицай

 

          Настаняването на командированите служители ще се осъществи в база на НСА „СПАРТАК“ гр. Созопол по отделен договор на община Созопол.

През месец юни РУ ще бъде подпомогнато от екипи на служители на „СПС“ или СЖУ за обезпечаване на обществения ред, особено през периода петък – неделя. Това е което мога да ви кажа, ако някой има въпрос нека да го зададе, аз ще отговоря. Също така винаги можете да дойдете на среща при мен и да обсъдим проблеми или ваши предложения. Ще ми бъде приятно.

Г. Пинелов: Благодаря Ви г-н Даскалов, бяхте изчерпателен. Колеги, все пак ако някой има въпрос към г-н Даскалов може да го зададе. Слушаме ви г-жо Германова.

Красимира Германова - общински съветник: Уважаеми г-н Даскалов, винаги сме били за това да подпомагаме колкото можем полицията и в предходни мандати. Искам да задам един такъв въпрос: в края на месец април на страницата на Общината се появи един Генерален план за движението в град Созопол. Тъй като основна цел на  този план е повишение безопасността на транспорта при увеличения трафик в града. Запознати ли сте с този план и няколко думи? Съгласен ли сте, не сте ли съгласен, отправялили сте някакви ваши предложения от този план, благодаря.

Ж. Даскалов: Запознат съм с този план. Ние сме страна, поканени сме по-скоро за съвети. На мен ми е ясно, че това е един от големите проблеми на района и това по-скоро се дължи на инфраструктурата планирана във времето. Няма как при този огромен пътникопоток да няма проблем. Ние се стараем да съдействаме на Общината и на гражданите, които подават сигнали. На този етап каквото е необходимо с кмета и неговите служители сме коментирали: относно знаково стопанство, маркировката по улиците, кои улици да бъдат еднопосочни и т.н. Това мога да кажа.

К. Германова: Аз в този смисъл смятам да задам въпроса и на господин Янакиев. Задавам въпрос относно улица „Каваците“.  Това е една от сравнително широките улици в Созопол. Улица, на която от едната страна ще има възможност за паркиране - това е добре.  Ще бъде направено да е еднопосочна - няма лошо, но не мислите ли, господин Даскалов, че от гледна точка на добрата организация и предпазване от ПТП е по-добре тази улица да бъде еднопосочно от единия до другия край на улицата и тя да бъде в единия `и край да бъде вход, а в другия край изход от тази улица, а не да се влиза от двете страни еднопосочно и изхода от тази улица да бъде една малка уличка, която минава покрай училището, училището в което играят нашите деца. Това е една малка, тясна уличка с много лош завой и в едната и в другата страна. Моето предложение е тази улица да бъде еднопосочна от единия до другия край, а не да се тръгва от двете посоки и изхода от тази улица да бъде в една малка уличка, която пък минава покрай училището и създава  опасност от произшествия, да не говорим, че ще има и задръствания, защото наистина тя  е една много тясна уличка.

Тихомир Янакиев: Уважаема г-жо Германова, вие сте запозната в детайли, защото  това  е улицата, на която вие живеете и сте запозната в детайли с движението и натовареността по нея. Искам да отбележа, че плана в момента е на ниво фаза първа, т.е. все още се събират предложения по него. Това не е окончателният вариант на нещото, което ще действа. Има още няколко фази до окончателно приемане на плана, така че абсолютно никакъв проблем, даже ви моля да напишете Вашето предложение, то да бъде разгледано и ще го обсъдим със специалистите. Иначе във фазите, които се предвиждат до края на целия процес предполагам, че всичко ще се изчисти. Целта е така  да го направим, така че да решава проблемите на транспорта в Созопол.

 К. Германова: Естествено, г-н кмете, аз това и задавам въпроса, защото знам че е на работен вариант.  Предлагам ви: определете един ден в който да се съберем  Общинския съвет и да разгледаме както трябва самите схеми, защото много е трудно да се отварят тези схеми, и е много трудно да се гледат. Много са тежки файловете. Съберете ни в  общинския съвет. Да, в  пандемия сме и аз се учудвам защо г-н председателя все още ни събира онлайн при положение, че се правят всякакви концерти, срещи.  Хората се събират, сядат един до друг, а ние общинските съветници работим все още онлайн. Няма проблем и така можем.

 

Г. Пинелов: Госпожо Германова, може ли  да Ви помоля, да се придържате към програмата и да си зададете въпроса?

К. Германова: Да, задавам си въпроса.

Г. Пинелов: После ще имаме…може ли по-спокойно!

К. Германова: Ма Вие, г-н Пинелов, не ме ли чувате какво говоря? Давам предложение в момента към кмета да събере Общинския съвет и да си говорим.

Г. Пинелов: Вие отидохте на пандемията. Какво общо има пандемията с МВР? Дайте по същество. Ще ви дам възможност да си кажете после.

 К. Германова: Говорим в момента г-н Пинелов,  за плана.

Г. Пинелов: Аз много добре знам за какво говорите.

К. Германова: Можете ли да не ме прекъсвате?

Г. Пинелов: Имате ли някакъв конкретен въпрос към господин Даскалов, за да може да го освободим и човека да си гледа работата, след което ще имаме въпроси към господин Янакиев и си вървим по дневния ред?

К. Германова: Да, значи това е идеята да правим онлайн заседанията.

Г. Пинелов: Не знам какво имате предвид.  Къде изчезнахте? Колеги, други въпроси към господин Даскалов .

К. Германова: Вие не ме оставихте да се доизкажа.

Г. Пинелов: Вие почнахте да намесвате пандемия, заповеди, стадиони и други забавления...

К. Германова: Какви стадиони, какви пандемии бе г-н Пинелов? Вие къде сте?

Г. Пинелов: Аз съм тук, но Вас явно ви няма. Г-жо Филипова, имате думата.

Анета Филипова – общински съветник: Здравейте, господин Даскалов. Аз съм Анета Филипова - общински съветник, живея в район, който през зимния и есенния сезон не е толкова населен, но в летния сезон е много населен, защото това е един голям квартал -  между улиците „Вихрен“ и „Мусала“. През летния сезон почиващите туристи не са толкова, колкото персонал и във връзка с това е следния ми въпрос: през летния сезон наблюдаваме много често колата на полицията, с полицаи вътре,  да обхождат в района, но не съм виждала полицаи да правят обход там,  където се намира градинката между "Вихрен" и "Мусала", защото дърветата и храстите в нея вече толкова са станали големи, че хората, които нарушават обществения ред не се виждат от улицата. Т.е. полицаите, когато вървят с патрулките да правят и пешеходен обход.

Добре е, да има пешеходен обхват на полицаи, защото в градинката се събират лица под 18 години, събират се персонали, защото този район, за който ви говоря е известен с това, че се настаняват предимно персонали, а не туристи. Събират се в градинката и цяла нощ викат, крещят, чупят.  До сега не съм видяла да има такъв обход от полицаи през годините,  които живея в този район. Вярно е, че като граждани можем да подаваме сигнали до  полицията. Когато сме да го правили, винаги патрулката е идвала, но не би ли било редно това превантивно да се реши този проблем с един обикновен обход на полицаи в този час от денонощието.  Връщат се персонали от работа и до сутринта се карат кой е взел повече бакшиши, кой  по-малко. Деца под 18 години, не погледнати от родителите си също нарушават реда и това е цяло лято, а това нарушава обществения ред и спокойствие на гражданите и туристите. Благодаря!

 Живко Даскалов:  По принцип всеки един обход на колегите е съгласуван и разпореден и те трябва да ги спазват. Ако преценим  ние може да имаме пеш  патрул. Няма как колегите  автопатрул да слезнат от колата и да слезнат на пеш патрул. Това са нашите нормативни изисквания. Записах си Вашето предложение. Ще се радвам ако се видим да поговорим и ще вземем мерки.

 Анета Филипова: Благодаря, господин Даскалов, ще ви посетя в най-скоро време.

Живко Даскалов: Да, ще се радвам!

Г. Пинелов: Колеги, други въпроси към господин Даскалов? Няма. Благодаря Ви, г-н Даскалов за информацията бяхте изчерпателен. Пожелавам едно спокойно лято, както на Вас и Вашите служители така и за всички нас. Всичко хубаво Ви желая, успешен ден!

 Живко Даскалов: Успех! Успешен летен сезон на всички!

Георги Пинелов: Колеги, преди да преминем към питане и въпроси към кмета искам да направя едно кратко съобщение: в общинския съвет е получено заявление от  общинския съветник Цветелин Георгиев за напускане на групата на ПП СДС в Общински съвет Созопол. Давам го само, като информация. Длъжен съм.

 Съгласно член 35 ал. 6  от Правилника, започваме с въпроси и питания към господин Янакиев - кмет на община Созопол.

 Заповядайте, господин Янакиев!

Т. Янакиев:  Искам да ви информирам, че днес от 14:00 има  ЩАБ при областния управител и ще мога да присъствам на сесията до 13:00. След 13:00 ако продължава заседанието, работата ще поемат моите заместници.

Г. Пинелов: Благодаря, господин Янакиев! Ще се възползвам аз да Ви задам първите въпроси. На приемните, които ходя по населените места из общината. Нормално е хората имат достатъчно проблеми, които ми поставят и на мен. Няма как на една сесия да ви ги подам, затова може би ще изготвя под формата на някакъв доклад и ще ги коментираме. Ще акцентирам на три проблема за три населени места. По първия  проблем става въпрос за горното селище в село Атия. Хората казват, че около 10 дни там няма осветление. Просто Ви казвам и да проверите за да си отбележите  какъв е проблема и ако може да се отстрани. Ще бъда максимално кратък и телеграфен, тъй като казахте, че ще отсъствате.  Другият ми въпрос е относно „веселата уличка“. Вчера бях сигнализиран, но не можах да отида на място, от един гражданин и той ми каза, че от левия тротоар, където всичко би трябвало да е изчистено от долната страна откъм морето, ако правилно съм разбрал, имало още преместваеми обекти. Само да ви попитам дали е така, дали ще бъдат изчистени, нищо повече. Третият  въпрос и може би най-сериозен - става въпрос за новия път от отчката с. Росен – с. Равна гора. Да,  прекрасен е. Пътя стана невероятен, урегулира се самото движение, хората са много доволни, но има един проблем, който е бил и през всичките години досега - това е преминаването по  пътя на  тежка селскостопанска техника. За мой късмет или нещастие, след като си тръгвах от приемната се натъкнах точно на  такъв тип машини. Не съм специалист, не мога да кажа точно как се водят, като превозно средство, но ми изглеждаше някакъв тип верижна машина. Доколко имам информация хората събират подписка, която или в общинския съвет или в при вас ще бъде входирана, просто като изпреварваща информация го казвам, искам все пак да знаете.  Температурите тепърва ще се повишават, нормално е асфалта да омекне и тази тежка машина, като мине по него асфалта ще стане на вълни, както беше стария път - все пак са вложени едни 1 700 000 лв., които ей така ще отидат на вятъра. Това са ми кратките въпроси, благодаря!

Т.  Янакиев: Уважаеми господин Председател, нямам информация за проблем с тока в горното селище на с. Атия. Никой не ме е информирал. Ще го проверя още днес и ще бъдат взети мерки за отстраняване на аварията, ако има такава.

 Относно"веселата улица" -  издадени са  предписания на абсолютно всички обекти, които се намират на левия тротоар и доколкото виждам има един обект, който стои още, тоест трябва да бъде премахнат. Относно строителните дейности днес трябва да бъдат приключени и улицата да бъде изметена и почистена. Днес около 7:30 часа сутринта бях на терен и гледам има хора, които се ослушват относно сериозността и намеренията на Общината -  ще бъдат разочаровани. Относно третия въпрос, който наистина е много сериозен аз бях информиран преди около две седмици за това нещо. Тази седмица ми предстои среща с господина, който е най-големия арендатор в района. Той ще бъде уведомен за този проблем. Ще го направя под формата на разговор и ако няма никакъв ефект  ще бъдат приложени всички нормативни действия,  които са възможни за прилагане в такава ситуация. На мене лично също ми е изключително неприятно това.  Аз лично минах няколко пъти по този път и се натъкнах  на кални петна и остатъци от кал от машините, които бяха излизали от нивите. Лично не съм видял машини, но предполага, че те са от тежки машини, които се движат по този път. Има полски пътища, които да се използват за тази цел, но се надявам със строгостта на всички закони наредби и да вкараме дисциплина и ред и по този начин, а по този път да минават автомобилите за каквото му е предназначението. 

Георги Пинелов: Благодаря ви! Госпожо Германова, имате думата.

 К. Германова: Да си продължа въпроса, тъй като бях прекъсната. Господин Янакиев, имам една молба: определете един ден в който общинските съветници да направим една среща с Вас за да седнем и да коментираме този план за движение из града. Естествено не съм се запознала с целия план, защото пак казвам изключително тежки са файловете и изключителното трудно е да се отворят и да се гледа. Пак казвам, моите притеснения относно улица „Каваците“ е, че удачния вариант е тя да се направи еднопосочна в едната или в другата посока цялата. Тази малката уличка ще изнесе целия трафик, който трафик има голяма опасност да създаде ПТП. Тук сред нас са и колеги учители и съм сигурна, че на тях това им е минавало през главата. Обикновено се ограничават сериозните трафици около училищата, така че мисля, че това е едно добро решение да промените цялата улица „Каваци“ да бъде с еднопосочно движение.

 Т. Янакиев: Уважаема госпожо Германова, аз лично искам да го направим това нещо. Ще уточним формата, естествено ако е в общинския съвет Председателя е човека, който да организира начина провеждане на срещите в съвета и аз не мога и нямам намерение да отнемам тази му функция и роля. Той ще каже ако е в съвета. Ако го направим под някаква форма в общината при спазване на мерките, но далеч съм от мисълта, че вие няма да бъдете запознати с този план.  Аз лично го отварям този план, наистина тежки са файловете, но ги отварям. Разбирам вашите притеснения. Работим, така че плана да бъде прагматичен, функционален и да гарантира безопасността и удобството на хората най-вече на  транспорта в град Созопол. При всички положения ще направя такава среща и при всички положения всеки един от вас ще може да си каже мнението. Аз пак апелирам който има предложение нека да ги предостави той е на фаза събиране на предложения и ще сформираме работен екип за да се разгледат тези предложения.

К. Германова: Благодаря, господин Кмете! Моето предложение също е изключително прагматично и е свързано с реалността. Благодаря ви!

 Г. Пинелов: Благодаря на госпожа Германова и на г-н Янакиев! Колеги, други въпроси? Господин Георгиев имате думата.

Цветелин Георгиев – общински съветник: Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Кмете, уважаеми общински съветници, господин Кмете единият ми въпрос е за село Зидарово. Вие знаете, че имаше наводнение в района на община Созопол. На няколко места там в село Зидарово, по пътя за село Присад и село Извор на разклона, са се получили много сериозни пропасти. Сигурно сте запознати и знаете, но е страшно опасно. Автобуса може да падне вътре в пропастта и последствията ще са много тежки и сериозни. Моля Ви се обърнете внимание, човешки животи са застрашени. Жителите се притесняват. Това са много големи пропасти. Моля ви се обърнете внимание и кажете кога смятате     че  ще бъдат отстранени. На две места има пропасти, в които могат да паднат автомобили. Също така преди една-две сесии бях ви алармирал за едни наклонени стълбове в село Зидарово. Отишъл е ваш служител и с видеоклипове е заснел и благодаря защото аз ви информирах за един а те са три наклонените стълбове. Какво се случва там, защото вие казахте, че ще бъдат отстранени в ранни срокове, но до този момент не са отстранени. Вие информирали ли сте ЕVN, ако трябва пак го направете. Може ли пак да ги информирате, защото тези стълбове все още стоят така и трябва да бъдат отстранени? Това го казвам защото 30% е наклона. Другия ми въпрос е за село Атия. Казахте, че може да бъдат отворени пенсионерските клубове. Няколко пъти ви съобщавам за това и ви питах кога в с. Атия това ще се случи. Доколкото знам е прекратен договор с пенсионерски клуб село Атия минното селище. Хора, които посещават пенсионерския клуб ми звъннаха и ми казаха, че е приключил договорът със собственика на имота.  Аз им обясних това, което Вие ми казахте, че сме в пандемична обстановка и трябва да влезнат в положение. Проведох разговор със собственика на имота и той ми каза, че има предписание там да бъдат извършени ремонтни дейности. Материалите  за тези ремонти дейности собственика ги е осигурил, само че той не предприема никакви ремонтни дейности, защото не знае дали ще му бъде преподписан договора за напред. Ако може и ако имате намерение да е въобще този пенсионерски клуб, моля ви да се срещнете със собственика да заявите, че имате намерение да наемете този клуб и тогава човека ще извърши тези ремонтни дейности по предписанието. Той ще ги извърши.

Беше отишъл ваш служител и с видеоклипове и беше установил, че има три, не един както аз казах. Другият ми въпрос е за с. Атия.

Другото което до колкото знам, пак съм информиран от жителите,  там все още няма назначен човек. Имало е човек който е работил в този пенсионерски клуб, дългогодишен, доказал се човек, който си върши добре работата само че е бил съкратен поради епидемичната обстановка и една идея поради съкращаване на разходите, което е нормално за такъв дълъг срок  на не посещаемост  на пенсионерските клубове.

Г-н Дамянов, вашият зам.-кмет,  те му казали, че този човек е подходящ и той  е уверил, че лично той ще съдейства и ще помогне този човек да бъде възстановен на работа след отваряне на пенсионерския клуб. На този човек му остават две години до пенсия. Говорете с г-н Дамянов,  какво е имал предвид като го е казал на жителите на с. Атия, че лично ще съдейства и ще ви съобщи, че този човек има готовност да се върне отново  на работа.Това са ми въпросите към Вас. Срещнете се със собственика на пенсионерския клуб, да кажете кога виждате възможност да се отвори клуба. Това е желанието на хората.

Още един въпрос - ще бъда кратък, защото г-н Пинелов спомена за "веселата уличка". Днес е последния срок. Аз го бях поставял веднъж,  Вие казахте, че там Закона за Черноморското крайбрежие...., сроковете са такива и няма как да ги избегнем: днес е последния срок, там все още се извършват ремонти, без значение лява или дясна страна, хората искат да знаят кога ще бъдат приключени, защото има обекти, които  са отворени и страдат заради такива, които все още не са отворени и извършват ремонтни дейности. Кога в срокове ще бъдат приключени, за да може тези търговци, които са инвестирали пари да бъдат заредени, извикали са персонали и очакват туристи, но те няма как да стигнат до техните обекти. Това са ми въпросите г-н кмете.

Т. Янакиев: За  с. Зидарово информацията която аз имам е, че стълбовете и петте, не един, не два, а петте са изправени в рамките на четири-пет дена от разговора с вас. Това е информация от фирмата, която извършва дейността по изправянето на стълбовете, която получих преди минути. Това е по първия въпрос. Относно пътя и наводненията - ние сме изготвили констатации за цялата община. Знаете, че  имахме обявено частично бедствено положение в с. Равадиново, описали сме в предложението претенциите към държавата и ние очакваме одобрение, за да могат да бъдат финансирани от Републиканския бюджет. До няколко дни ще получа отговори на някои претенции. С парите, които ще бъдат отпуснати ще извършим  необходимите дейности по това което ние сме констатирали като поражения от наводнението от зимата и пролетта.

            За Атия: Аз бях може би единственият кмет в Бургаска област, който затвори пенсионерските клубове до преди една седмица и мисля, че това мое решение беше правилно.

 Пуснал съм  заповед и разпореждане за отваряне на пенсионерските клубове при  спазване на  всички противоепидемични мерки така, както  са заложени в заповедта на здравния министър.... Конкретно и в частност за пенсионерския клуб на село Атия, да,  така стоят нещата както казахте. Търсим помещение. Изключително трудно е. Ще направя контакт с лицето което владее пенсионерския клуб. Това е един частен обект, няма да ви кажа сега кога точно ще се срещна  с този човек. След като има предписание аз първо ще се срещна с кмета на с. Атия. Ще разгледаме сградния фонд, който имаме и ще търся  съответна алтернативите, които имаме като искам да подчертая, че единият от вариантите е старото помещение, където се е помещавал пенсионерския клуб, но първо ще видя какви са предписанията, които са издадени за ремонт.... кога ще стане точно - това е моя работа и не мисля, че сега точно тук на сесията е мястото да  кажа еди кога си ще се срещна с еди кой си  ...и какъв договор ще подпиша за нещо си... Относно "веселата улица" и аз съм притеснен, защото преди една седмица нямаше павета. Цяла България е изрушкана, намерени са, предоставени са, но няма само работа по общинския тротоар, там  има и много други хора, които извършват ремонти по обектите си. С право роптаят тези, които са извършили ремонтните си дейности в срок. Аз съм ги предупредил и всички, които не изпълнят в срок тези дейности те ще бъдат наказани според тарифите, които имаме ние за подобен род нарушения. Така че - "веселата улица" нещата според мен са под контрол. Да, наистина малко се позабавиха, но не вървят към лошо, а към добро и всички виждате, че самата улица стана хубава. Това е. Благодаря ви.

Цв. Георгиев: Г-н кмете, само да попитам пътя за Присад и за Извор общински ли е?

Т. Янакиев: В едната си част да. Там където има пропадания ние сме ги констатирали и сме ги описали. Там има една голямата дупка в дясно в посока когато отивате към Присад...В момента в който нашето задание бъде одобрено и бъдат отпуснати парите, ние веднага ще започнем работа по отстраняването им. Ако евентуално не ни одобрят ще търсим вътрешни източници за финансиране, които да ни помогнат с финансиране поне да закърпим най-належащите  места, като това е едното от тях.

Ц. Георгиев: И за Атия отговора е, че хората със сигурност ще имат пенсионерски клуб.

Т. Янакиев: Със сигурност ще имат пенсионерски клуб да не се притесняват.

Ц. Георгиев: Благодаря Ви!

Г. Пинелов: Благодаря на г-н Георгиев и на г-н Янакиев, колеги, други въпроси имате ли? Имате думата г-н Андонов.

Ст . Андонов: Г.н кмете, на улица "Републиканска" пред магазините върху уличното платно, там където е ветеринарния кабинет са оцветени две парко места. Това разрешено ли е? Нова мода ли е? Може ли всеки така да оцветява асфалта, който по принцип е публична общинска собственост и ако е незаконно това, какви мерки и санкции ще бъдат предприети от ваша страна.

Т. Янакиев: Уважаеми г-н Андонов, аз също ги видях тези места. Заплатени са две парко места от собственика на ветеринарния кабинет. Оцветил ги е в жълто, но доколкото разбрах от специалистите не е разрешен подобен род маркировка. Ще направим предписание и ще възстанови маркировката такава, каквато трябва да бъде. Има светещи диодчета, което  не зле защото през нощта  добре оказват къде трябва да се паркира.

Д. Господинова: Наблюдаваме, че повечето въпроси на съветниците касаят селата, защо кметовете не присъстват на нашите заседания, за да могат и те да вземат отношение по тези въпроси.

Г. Пинелов: Всички знаят, че ще има сесия.

Панайот Рейзи: Г-н Пинелов, аз имам един въпрос.

Г. Пинелов: Слушам Ви,  г-н Рейзи.

П. Рейзи: Г-н Кмете, преди време имахте идея да направите тези контейнери за боклук  под земята и в разговори с Вас бяхте казали, че до лятото ще бъдат готови. Направихте един експеримент с един контейнер срещу супермаркет "Болеро" - с добър вид. Гледам, че сте ги складирали контейнерите на стадиона. В крайна сметка какво се случва? Щеше до лятото всичко да бъде готово. Явно това лято няма да имаме такива контейнери. Така ли да разбираме?

Т.Янакиев: Уважаеми г-н Рейзи, абсолютно сте прав. Вече два са поставените контейнери. Направихме експеримент с вдигането. Аз тогава ви бях казал, че всичко е много добро, така че според нас това е бъдещето. Имаме обаче един проблем за стария град - това, че Министерство на културата /МК/ не успя в срок да издаде разрешително  /съгласувателно становище/ за изкопаване на дупките,  в които трябва да се поставят контейнерите. Вие знаете много добре, че в стария град това нещо трябва да бъде съгласувано с МК. За мое огромно съжаление и раздразнение мога да кажа, че на нас в четиримесечния им срок те не ни издадоха тези разрешения. Така или иначе това нещо ще се случи. За новия град това не е проблем. За новия град не са доставени всички контейнери. В момента сме в процедура по доставката, тъй като процедурата е по ЗОП, така че и това нещо в момента върви. Като срок мога да кажа, че до Нова година ще бъдат поставени контейнерите и в стария град и в новия град.

П. Рейзи: Г-н кмете и още един въпрос имам към вас: интересува ме понеже Вие  сте пуснали заповедта за спиране на строителството до 15 май за Созопол, по телевизията дават имате проблеми в другите райони -на Градина, Каваци. Мисълта ми е за там заповедта ви удължена ли е до 01.06. или и тя е до 15 май и понеже вашият зам.- кмет прави коментар, че са довършителни работи. Какво разбирате, Вие под довършителни работи, защото гледам, че не са довършителни, а са си  с тежка техника?

Т. Янакиев: За кое ми говорите. Тук могат да се намесят и специалистите, но мога да кажа, че има монтажни дейности.

П. Рейзи: Това не са довършителни дейности.

Т. Янакиев: Това е на плажовете.

П. Рейзи: Дори и на плажовете. Гледам, че строят, копаят дори и на Созополския, на Каваци на Хармани. В крайна сметка довършителните работи са вътре да се довършва нещо, спазват се часовете от 8.00-12.00 и от 16.00-20.00 ч. Това са довършителни работи. Останалото от вън с тежката техника.....

Т. Янакиев: Г-н Рейзи, искате да кажете, че имате сигнал, че има някъде тежка техника? Още днес ще направя проверка за тежката техника. Г-н Рейзи, на линия ли сте? Г-н Рейзи, днес ще направим проверка за тежката техника.

Г. Пинелов: Г-н Рейзи го няма на линия и не ви чува. Прекъсна връзката.

Т. Янакиев: Г-жа Хльостарова, ако е на линия да даде разяснение кои дейности са довършителни, кои са монтажни и в кои зони могат да се извършват.

Иванка Хльостарова - директор дирекция: Заповедта за спиране на строителството от 15 май до 01 октомври се забраняват тези СМР, когато имаме гратисен период, в който сме дали тежка строителна техника да навлиза в курортните населени места, курортните селища, вилните селища, така е и по Закона за Черноморското крайбрежие и заповедта обхваща курортите, курортните селища, вилните зони, туристическите селища в този смисъл, там където нямаме курортни населени места и обособени вилни селища по закон, няма проблем да се извършват СМД. Това е което мога да кажа.

Г. Пинелов: Благодаря ви г-жо Хльостарова. Предполагам, че г-н Рейзи пътува и поради това се загуби обхвата, но  има запис така че ще може да чуе отговора. Колеги, други въпроси? Да разбирам, че нямате. Правя още веднъж проверка на кворума преди да гласуваме дневния ред.

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ -ТУК

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ТУК

СТАНИМИР АНДОНОВ – ТУК

АНЕТА ФИЛИПОВА – ТУК

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ТУК

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА -ТУК

СТАМАТ СТАМАТОВ – ТУК

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ТУК

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ТУК

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ТУК

КАТЯ СТОЯНОВА -  – – – – – – – – – – – – – –

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ТУК

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –– – – – – – – – – – – – –

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ТУК

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – – – – – – – – – – – – –

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ТУК

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ТУК

 

От седемнадесет общински съветника, присъстват четиринадесет, отсъстват трима.  Имате ли предложения по дневния ред. Няма. Преминаваме към гласуване на дневния ред:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –  - - - - - - - - - - - - -

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

с

РЕШЕНИЕ №400

ОбщинскисъветСозополприеследниядневенред:

 1. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби:
 2. 1. Докладна записка №283/05.05.2021 г. от Тодор Дамянов - зам.-кмет на Община Созопол относно: приемане на Доклад по изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол през 2020 година.
 3. Докладна записка №310/13.05.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Обявяване на публично оповестен конкурс за изработка на туристическо лого на град Созопол.
 4. Докладна записка №311/13.05.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол.

 

 1. Доклад на комисията по финанси и бюджет, международни проекти и програми:
 2. Докладна записка №314/14.05.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на община Созопол за 2021 г.

 

iii.Доклад на комисията по устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации:

 1. Докладна записка №257/22.04.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 81178.6.263, 81178.6.264 и 81178.6.265 по КК на гр. Черноморец, земеделска територия, м.“Аклади“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“.
 2. Докладна записка №258/22.04.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот №134.111, по плана на новообразуваните имоти в зоната по §4 от ЗСПЗЗ, земеделска територия, м. “Карна баир“, землище с. Крушевец, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради и План за улична регулация на улица с ОТ 230-230а-230б, за осигуряване на транспортен достъп.
 3. Докладна записка №259/22.04.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 67800.50.136 и 67800.50.137, по КК на гр. Созопол, земеделска територия в зона по §4 от ЗСПЗЗ, м. “Куку баир“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилни сгради“.
 4. Докладна записка №260/22.04.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на  техническата  инфраструктура,   извън   границите   на   урбанизираните територии, за обект: „Външно ел. захранване на ПИ 40124.134.3, з-ще на с. Крушевец, община Созопол“.
 5. Докладна записка №261/22.04.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Одобряване, по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ, на Подробен устройствен план – Парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии, за обект: “Изграждане на пътна връзка към „Магазин за детски играчки и плажни принадлежности“ в поземлен имот с идентификатор 81178.9.6 по кадастрална карта в м. “Аклади“, землище на гр. Черноморец, Община Созопол.
 6. Докладна записка №279/05.05.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен планза трасе на елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия, за обект: „Захранващ кабел средно напрежение до нов БКТП с местонахождение в УПИ VI-108001, масив 108, м. “Стопански двор“, землище с. Индже войвода, община Созопол.
 7. Докладна записка №280/05.05.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.5.116, по КК на гр. Черноморец, земеделска територия, м. “Аклади“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособят осем самостоятелни урегулирани поземлени имоти, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих, курорт“, улична регулация на нова задънена улица, от О.Т.321а до О.Т.321д и пешеходна алея, двете изцяло в обхвата на ПИ 81178.5.116, за осигуряване на транспортното обслужване на новообразуваните урегулирани поземлени имоти и за трасетата на техническата инфраструктура.
 8. Докладна записка №281/05.05.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 67800.53.27 по КК на гр. Созопол, земеделска територия, м. “Мапи“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за курорт и КОО“.
 9. Докладна записка №297/11.05.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 63015.506.20, по КК на с. Атия, в зона по §4 от ЗСПЗЗ, земеделска територия, м. “Старо селище“, с. Атия, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот с отреждане за жилищни сгради с малка височина - села, за изграждане на “жилищна сграда и магазин за хранителни стоки“ и План за улична регулация на улица с О.Т. 4-3-2-1, с уширение пред имота за осигуряване на транспортен достъп.
 10. Докладна записка №298/11.05.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 81178.8.231, 81178.8.15, 81178.8.16 и 81178.8.17 по КК на гр. Черноморец, земеделска територия, м. “Аклади“ и м. “Аклади-чеири“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт, и допълващи дейности“.
 11. Докладна записка №304/12.05.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Определяне на населени места или части от тях като територии с преобладаващ стръмен терен
 12. 16. Докладна записка №305/12.05.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно:
 13. Разрешение по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 81178.5.308 по КК на гр. Черноморец
 14. Одобряване на задание по чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 81178.5.308 по КК на гр. Черноморец

 

 1. IV. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:
 2. 17. Докладна записка №315/14.05.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 67800.50.221, находящ се в общ. Созопол, гр. Созопол, „Куку баир“ № 221, местност „Куку баир“, площ 314 кв. м. Трайно предназначение на територията: „Земеделска“ и Начин на трайно ползване: "За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 ПЗР на ЗСПЗЗ)"
 3. 18. Докладна записка №316/14.05.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в ПИ с идентификатор 501.391, находящ се в гр. Созопол, п.к.8130, ул. „Нептун“ №9, община Созопол, представляващ 12 кв. м. ид. ч. /дванадесет квадратни метра идеални части / от ПИ с идентификатор 67800.501.391, целият с площ 54 кв.м. /петдесет и четири квадратни метра/.
 4. 19. Докладна записка №317/14.05.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост находящ се в гр.Созопол, пл. “Хан Крум“,  представляващ временен едноетажен обект с височина до 3 м. - Обект №111-търговски обект, с площ 18.00 кв.м /осемнадесет квадратни метра/, разположен в поземлен имот с идентификатор 67800.505.168
 5. 20. Докладна записка №318/14.05.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 32737.501.309, находящ се в общ. Созопол, с. Индже войвода, ул. "Странджа", с площ 719 кв.м. Трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване: "Ниско застрояване (до 10m)"
 6. 21. Докладна записка №319/14.05.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект, с идентификатор 67800.503.573.11.1, с предназначение "друг вид самостоятелен обект в сграда", с площ от 150 кв.м., находящ се в общ. Созопол, гр. Созопол, ул. "Републиканска", ет. 1 в сграда с идентификатор 67800.503.573.11, с предназначение "Спортна сграда, база", разпололожена в поземлен имот с идентификатор 67800.503.573.
 7. 22. Докладна записка №320/14.05.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 14249.18.1 - частна общинска собственост с площ от 402 645 кв. м. Трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Нива“, категория 5 /пета/, находящ се в община Созопол, землище с. Габър, местност „Турлакица“.
 8. 23. Докладна записка №321/14.05.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: учредяване право на строеж за изграждане на електронни съобщителни средства - кули за разполагане на приемно - предавателни станции - електронни съобщителни устройства, включително антени и антенни съоръжение, върху поземлени имоти с идентификатори 67800.40.159 м. "Синетудис" и 67800.46.54 м. " Аркутино", както и учредяване на право на преминаване и прокарване на кабел за електрическо захранване пред имот с идентификатор 67800.46.55 м. "Аркутино".
 9. 24. Докладна записка №322/14.05.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно:продажба на поземлен имот с идентификатор 12975.501.469, находящ се в общ. Созопол, с. Вършило, ул. "Черно море" № 25, площ 509 кв.м. Трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и Начин на трайно ползване: "Ниско застрояване (до 10m)"
 10. 2 Докладна записка №325/18.05.2021 г. от д-р инж. Румен Кисьов – зам.-кмет на Община Созопол относно: отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: 25 кв.м. от втори етаж от масивна двуетажна сграда, с идентификатор 81178.502.313.1, с предназначение "Административна, делова сграда", с площ 202 кв. м., разположена в поземелен имот с идентификатор 81178.502.313, находящ се в гр. Черноморец, пк. 8149, ул. "Св. Никола".

V.ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СПОРТ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ:

 1. 2 Докладна записка №312/14.05.2021 г. от Тодор Дамянов – зам.- кмет на Община Созопол относно: създаване на нова социална услуга “Дневен център за деца с увреждания“ в община Созопол.

Давам десет минути почивка. Бъдете коректни и в 10:45 да бъдете на линия, и да продължим заседанието. Изключете си камерите и микрофоните.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - -- - - - -- - - - - -- - ---

Г. Пинелов: Колеги, правя проверка на кворума след почивката:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ -ТУК

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ТУК

СТАНИМИР АНДОНОВ – ТУК

АНЕТА ФИЛИПОВА – ТУК

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ТУК

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА -ТУК

СТАМАТ СТАМАТОВ – ТУК

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ТУК

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ТУК

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ТУК

КАТЯ СТОЯНОВА -  - - - - - - - - - - - - - -

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ТУК

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –– – – – – – – – – – – – –

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ТУК

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – – – – – – – – – – – – –

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ТУК

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ТУК

Г-н Рейзи има някакъв проблем при свързването. При тестването се установи,че проблема не е при нас.

Благодаря колеги, присъстваме 14 от 17 общински съветника, имаме кворум и продължаваме. Давам думата на г-н Андонов - председател на комисията по "Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби" да представи становището на комисията от проведеното заседание на 26.05.2021г.

Станимир Андонов: Становище  от онлайн заседанието  на комисията по "Законност, обществен ред,сигурност, граждански права, молби и жалби", проведено на 26.05.2021 г. от 14:00 часа. След направена поименна проверка на заседанието присъстваха следните членове на комисията: Станимир Андонов – председател; Желязко Иванов, Анета Филипова,  Димитринка Господинова - членове.. Отсъства - Панайот Рейзи.

Участие в заседанието взеха: Георги Пинелов – председател на Общински съвет Созопол, Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол, общински съветници, Галина Георгиева – юрист на община Созопол, Ваня Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол,  служители от  общинска администрация.

Разглеждаха се следните докладни записки:

Докладна записка №283/05.05.2021 г. от Тодор Дамянов – зам.- кмет на община Созопол относно: Приемане на Доклад по изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол през 2020  година. По време на заседанието на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби не бяха зададени въпроси.

Въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване и в резултат от гласуването с 4 гласа „За“ комисията подкрепя докладна записка №283 и предлага на колегите общински съветници да вземат решението така, както е предложено от вносителя.

Г. Пинелов: Колеги, въпроси по тази докладна? Няма. Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –  - - - - - - - - - - - - -

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ - - - - - - - - - - - - --

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0 , приема се

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №401

На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 26 а, ал. 5  от Закона за народните читалища, Общински съвет  Созопол  приема Доклада по изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Созопол през 2020  година.

 

Докладна записка №310/13.05.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Обявяване на публично оповестен конкурс за изработка на туристическо лого на град Созопол.

Въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване и в резултат от гласуването с 4 гласа „За“ комисията подкрепя докладна записка № 310 и предлага на колегите общински съветници да вземат решението така, както е по докладната.

Г. Пинелов: Колеги, въпроси по тази докладна? Няма. Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –  - - - - - - - - - - - - -

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ - - - - - - - - - - - - - -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0, приема се

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №402

 1. На основание чл.21, ал.1, т.23 във вр. с ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет гр. Созопол дава съгласие за обявяване на конкурс за изработка на туристическо лого на град Созопол и възлага на Кмета на Община Созопол осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразното му провеждане.
 2. След приключване на конкурса и оценяването на проектите от ресорната комисия в Общината, избраният проект за лого да бъде внесен за одобрение от Общински съвет.

 

Докладна записка №311/13.05.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на  Наредбата за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол.

По време на заседанието юристът на Община Созопол Галя Георгиева направи следното предложение от името на вносителя:

 • 8. Приема се нов чл.42а със следния текст :

Чл.42а.(1) За нарушения на разпоредбите на чл.4б, ал.1 и ал.6 на физическите лица се налага глоба в размер от 500 до 1000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци: имуществена санкция в размер от 3000 до 6 000 лв.

(2) За нарушения на разпоредбите на чл.4в, както и чл.4г на физическите лица се налага глоба в размер от 600 до 1000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци: имуществена санкция в размер от 3 000 до 6 000 лв.

(3) За нарушаване разпоредбите на настоящата наредба, за които не са предвидени конкретни санкционни разпоредби, на физическите лица се налагат глоби в размер от 200 лв. до 700 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налагат имуществени санкции в размер от 500 лв. до 5000 лв.

 

Юристът на общинския съвет Иванка Кирязова изказа мнение, че предложението е уместно и не противоречи на закона.

По докладната нямаше други коментари и след гласуване и в резултат от гласуването с 4 гласа „За“, комисията подкрепя докладна записка №311 и предлага на колегите общински съветници да вземат решение с така предложените промени по докладната.

Г. Пинелов: Колеги, въпроси по тази докладна? Няма. Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –  - - - - - - - - - - - - -

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ - - - - - - - - - - - - - -

 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0, приема се

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №403

 1. Общински съвет Созопол приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред и сигурност на територията на Община Созопол, съгласно приложение №1, което е неразделна част от настоящото решение.
 2. Възлага на кмета на община Созопол осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразното изпълнение на решението.

 

К. Германова: Г-н Пинелов, може ли нещо да кажа преди да преминем към докладните от следващата комисия?

Г. Пинелов: Да, кажете.

К. Германова: Относно въпроса на колежката: защо не присъстват кметовете, в почивката се обадих на някои кметове, на които имам телефоните и нито един не е поканен с линк за онлайн заседание, така че може би това е проблема те да не присъстват на нашите заседания. Това искам само да уточня.

Г. Пинелов: В устен разговор, може би това ми е грешката, че разговора е устен и не остава следа, те не са заявили желание да участват. Да, може би до някъде имате право, но от тук нататък ще получават вече и те линкове, за да нямат оправдание защо не присъстват на сесия, така че благодаря ви за корекцията. Г-н Андонов, благодаря ви и на Вас. Давам думата на Димитринка Господинова - председател на комисията по „Финанси и бюджет международни проекти и програми”, да представи становището от проведеното на  26.05.2021 г. заседание

Димитринка Господинова: Уважаеми г-н председател, г-н кмете, колеги, представям ви становище на комисията по „Финанси и бюджет международни проекти и програми” от проведеното на 26.05.2021 г. от 14.15 ч.,се проведе онлайн заседание. В заседанието участваха всички членове на комисията: Димитринка Господинова  – председател, Станимир Андонов,  Цветелин Георгиев, Красимира Германова и Милена Желева членове.

Участие в заседанието взеха: Георги Пинелов – председател на Общинския съвет – гр. Созопол; Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол; общински съветници; Ваня Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол; Галина Георгиева – юрист на община Созопол, служители от общинска администрация.

Разгледана бе Докладна записка №314/14.05.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Компенсирани промени на разходната част на бюджета на община Созопол за 2021 г.

Въпроси и коментари нямаше и след гласуване с резултат от 5 гласа „За“ комисията подкрепя докладната и предлага да се вземе решението така, както е по докладната.

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари? Г-жо Германова, имате думата.

К. Германова: Г-н Кмете, тази система "Боларт" за регулиране достъпа на коли, за къде се отнася и какво представлява?

Т. Янакиев: Градската градина. Ограничава достъпа на автомобили.

К. Германова: Ми, то  направено вече!

Т. Янакиев: Да, направено е. Нямаще време. Има още малко довършителна работа, но се надявам, че утре ще можем да я ползваме за празника на детето.

Г. Пинелов: Колеги, други въпроси? Ако нямате повече въпроси, да влизаме в процедура на гласуване. Няма.   

 

Д. Господинова: - Дейност 622 „Озеленяване” – намаление с 15 000 лв., по параграфи, както следва:

                                                                                    било             намаление           става

 • 10-00 – издръжка   80 000 лв.       15 000 лв.          65 000 лв.

в т.ч.

 • § 10-20 – разходи за вън.услуги  80 000 лв.       15 000 лв.         65 000 лв.

 

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –  - - - - - - - - - - - - -

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -  - - - - - - - - - - - -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТАН ИВАНОВ -  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 9
Против: 0
Въздържали се: 5

 

Д. Господинова: 1.1.Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” - намаление с 15 000 лв. по дейности и параграфи, както го гласувахме.

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –  - - - - - - - - - - - - -

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ - - - - - - - - - -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 9
Против: 0
Въздържали се: 5

 

Д. Господинова: - Дейност 745 “Обредни домове и зали” - увеличение с 9 000 лв. по параграфи и обекти, както следва:

 

                                                                                    било     увеличение      става

 

 • 52-00 – придобиване на ДМА 0лв.        9 000лв.       9 000лв.

в т.ч.

 • § 52-04 – придобиване

на транспортни средства

-Катафалка за гр.Созопол от КП, нов обект № 330                0 лв.    9 000 лв.   9 000 лв.

 

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –  - - - - - - - - - - - - -

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ –             ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -  - - - - - - - - - - - -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 10
Против: 0
Въздържали се: 4

 

 

Д. Господинова: -Дейност 759 „Други дейности по културата“ – извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи в обема на общите разходи за дейноста, както следва:

                                                                                    било         намаление          става

 

 • 10-00 – издръжка 128 649 лв.    2 000 лв.   126 649 лв.

в т.ч.

 • 10-20 – разходи за вън. услуги 109 199 лв. 2 000 лв.   107 199 лв.

 

 

Г. Пинелов:  Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –  - - - - - - - - - - - - -

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -  - - - - - - - -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 9
Против: 0
Въздържали се: 5

 

 

Д. Господинова:

                                                                                 било         увеличение        става

 

 • 53-00 – придобиване на НМДА 0 лв. 2 000 лв.            2 000 лв.

в т.ч.

 • § 53-09 – други НМДА:

-Придобиване на авторско право

на туристическо лого от КП, нов обект № 331        0 лв.            2 000 лв.              2 000 лв.

 

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –  - - - - - - - - - - - - -

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -  - - - - - - - - - -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 9
Против: 0
Въздържали се: 5

 

 

Д. Господинова: 1.2.Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ – увеличение с 9 000 лв. по дейности и параграфи, както ги гласувахме:

Г. Пинелов:  Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –  - - - - - - - - - - - - -

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -  - - - - - - - - - - - -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 9
Против: 0
Въздържали се: 5

 

Д. Господинова: -Дейност 831 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата ” – намаление с 9 000 лв., по параграфи, както следва:

 

                                                                                      било             намаление           става

 • 10-00 – издръжка  65 000 лв.      9 000 лв.         56 000 лв.

в т.ч.

 • § 10-20 – разходи за външни услуги 30 000 лв.       9 000 лв.         21 000 лв

 

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –  - - - - - - - - - - - - -

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -  - - - - - -  - - - -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 9
Против: 0
Въздържали се: 5

 

Д. Господинова: -Дейност 849 „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията” – увеличение с 15 000 лв., по параграфи и обекти, както следва:

                                                                                    било                увеличение              става

 • 52-00 – придобиване на ДМА 84 600 лв. 15 000 лв.          99 600 лв.

в т.ч.

 • § 52-03 – Придобиване на друго обоудване

,машини и съоръжения:                                                   52 600 лв.           15 000 лв.         67 600 лв.

-изграждане на система тип „Болард“

за регулиран достъп на коли по КП, нов обект № 332            0 лв.         15 000 лв.         15 000 лв.

 

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –  - - - - - - - - - - - - -

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -  - - - - - - - - - -- - -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 9
Против: 0
Въздържали се: 5

 

 

Д. Господинова: 1.3. Функция „Икономически дейности и услуги” – увеличение с 6 000 лв. по дейности и параграфи, както ги гласувахме:

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –  - - - - - - - - - - - - -

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -  - - - - - - - - - - -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТАН ИВАНОВ --  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 9
Против: 0
Въздържали се: 5

 

Д. Господинова: 1. Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр. Созопол - собствен за 2021 г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както ги гласувахме:

 

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –  - - - - - - - - - - - - -

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 9
Против: 0
Въздържали се: 6

 

Д. Господинова:

 1. Въз основа на приетите решения по т.1.2и т.1.3и заповеди №8-Z-460 /15.04.2021г.,№8-Z-545/29.04.2021г., №8-Z-546/29.04.2021г. на Кмета на община Созопол, Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на община Созопол за 2021 г. /Приложение №1/

 

                                                                    било      увеличение                става

 

Общо капиталови разходи:                 2   002 830 лв.          63 000 лв.        2 065 830 лв.

в т.ч. от:                                                      

собствени средства за местни

дейности                                                      853 991 лв.       26 000 лв.         879 991 лв.

 

            средства от други източници

            на финансиране:

            - ПУДООС                                                           0 лв.           5 000 лв.           5 000 лв.

            - Капиталови дарения от страната           81 212 лв.         30 000 лв.     111 212 лв.

            - средства предоставени от ЦБ                 0 лв.                    2 000 лв.           2 000 лв.

 

 

Г. Пинелов: Колеги, гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –  - - - - - - - - - - - - -

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ –  - - - - - - - -

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -  - - - - - - - - -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 9
Против: 0
Въздържалисе: 4

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №404

Общински съвет Созопол извършва компенсирани променипо плана на разходната част на бюджета на община Созопол за 2021 г., както следва:

1.Общински съвет Созопол извършва компенсирани промени по плана на разходната част на бюджета на гр. Созопол - собствен за 2021 г. в частта за местни дейности по функции, дейности и параграфи, както следва:

1.1.Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” - намаление с 15 000 лв. по дейности и параграфи, както следва:

- Дейност 622 „Озеленяване” – намаление с 15 000 лв., по параграфи, както следва:

                                                                                    било             намаление           става

 • 10-00 – издръжка   80 000 лв.       15 000 лв.          65 000 лв.

в т.ч.

 • § 10-20 – разходи за вън.услуги  80 000 лв.       15 000 лв.         65 000 лв.

 

1.2.Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ – увеличение с 9 000 лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 745 “Обредни домове и зали” - увеличение с 9 000 лв. по параграфи и обекти, както следва:

 

                                                                                    било         увеличение      става

 

 • 52-00 – придобиване на ДМА 0лв. 9 000лв.       9 000 лв.

в т.ч.

 • § 52-04 – придобиване

на транспортни средства

-Катафалка за гр. Созопол от КП, нов обект № 330               0 лв. 9 000 лв.   9 000 лв.

 

-Дейност 759 „Други дейности по културата“ – извършва компенсирани промени по плана на разходните параграфи в обема на общите разходи за дейността, както следва:

                                                                                    било         намаление          става

 

 • 10-00 – издръжка 128 649 лв.   2 000 лв.   126 649 лв.

в т.ч.

 • 10-20 – разходи за вън.услуги 109 199 лв. 2 000 лв.   107 199 лв.

 

                                                                                    било         увеличение        става

 

 • 53-00 – придобиване на НМДА 0 лв. 2 000 лв.            2 000 лв.

в т.ч.

 • § 53-09 – други НМДА:

-Придобиване на авторско право

на туристическо лого от КП, нов обект № 331     0 лв.            2 000 лв.              2 000 лв.

 

1.3.Функция „Икономически дейности и услуги” – увеличение с 6 000 лв. по дейности и параграфи, както следва:

-Дейност 831 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата ” – намаление с 9 000 лв., по параграфи, както следва:

 

                                                                                    било             намаление           става

 • 10-00 – издръжка 65 000 лв. 9 000 лв.         56 000 лв.

в т.ч.

 • § 10-20 – разходи за външни услуги 30 000 лв. 9 000 лв.         21 000 лв

 

-Дейност 849 „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията” – увеличение с 15 000 лв., по параграфи и обекти, както следва:

                                                                                 било                увеличение              става

 • 52-00 – придобиване на ДМА 84 600 лв. 15 000 лв.          99 600 лв.

в т.ч.

 • § 52-03 – Придобиване на друго обурудване,

машини и съоръжения:                                         52 600 лв.           15 000 лв.         67 600 лв.

-изграждане на система тип „Болард“

за регулиран достъп на коли по КП, нов обект № 332     0 лв.         15 000 лв.     15 000 лв.

 1. Въз основа на приетите решения по т.1.2и т.1.3и заповеди №8-Z-460 /15.04.2021г.,№8-Z-545 /29.04.2021г., №8-Z-546 /29.04.2021г. на Кмета на община Созопол, Общински съвет Созопол утвърждава промяна в поименния списък на обектите за строителство и разчет за финансиране на разходите за придобиване на ДМА, НМДА и основен ремонт на община Созопол за 2021 г. Приложение №1/

 

                                                                          било             увеличение                става

 

Общо капиталови разходи:         2 002 830 лв.        63 000 лв.                 2 065 830 лв.

в т.ч. от:                                                      

собствени средства за местни

дейности                                                 853 991 лв.     26 000 лв.                879 991 лв.

 

            средства от други източници

            на финансиране:

            - ПУДООС                                                  0 лв.             5 000 лв.            5 000 лв.

            - Капиталови дарения от страната           81 212 лв.       30 000 лв.       111 212 лв.

            - средства предоставени от ЦБ                 0 лв.                2 000 лв.               2 000 лв.

Д. Господинова:  Г-н Председател, това беше докладната записка, разпределена за разглеждане от комисията.

Г. Пинелов: Благодаря на Димитринка Господинова, давам думата на председателя на комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации” г-н Андрей Николов  да представи становището на от проведеното заседание на 26.05.2021 г.

Андрей Николов: Благодаря г-н Председател. Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Янакиев, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми служители от общинска администрация, представям ви становището на комисията по „Устройство на територията, жилищна политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”, която проведе онлайн заседание на  26.05.2021 г. от 14:30 часа, в състав: 

Андрей Николов – председател; Станимир Андонов, Стамат Стаматов, Илиян Стефанов, Цветан Иванов – членове.

На заседанието присъстваха: Георги Пинелов – председател на Общинския съвет; Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол; Иванка Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол; общински съветници и служители от общинска администрация.

Разгледани бяха следните докладни записки :

Докладна записка №257/22.04.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 81178.6.263, 81178.6.264 и 81178.6.265 по КК на гр. Черноморец, земеделска територия, м. “Аклади“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“.

Въпроси и коментари по докладната нямаше. С  пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка. Комисията предлага да се вземе решение така, както е по докладната.

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –  - - - - - - - - - - - - -

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ –  - - - - - -- -- - -

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ - –  - - - - - - - - - - - - -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0, приема се

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ № 405

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 81178.6.263, 81178.6.264 и 81178.6.265,  по КК на гр. Черноморец, земеделска територия, м. “Аклади“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт“.

            При изработване на ПУП – ПРЗ да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 30%, кота корниз Н мак.=10.00 метра, К.инт. мак.=1,0 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност. 

             Към  ПУП – ПРЗ  да  се  изработят  схеми  по  части  в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка на ПУП – план регулация и застрояване да се запазят съществуващите улични регулации, като проекта се съобрази с улична регулация приета с Решение по т.6 от Протокол №1/20.01.2021 г., на Общински експертен съвет, да се съобрази с влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията  на  ЗУТ,  ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001 г.,  за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

       Части от поземлени имоти с идентификатори 81178.6.264 и 81178.6.265 попадат в обхвата на подрайон I.1 към първи инженерно – геоложки район (I ИГР), установено с проведено „Инженерно - геоложко проучване, за поземлени имоти в района на свлачище к-г „Черноморец“, по плана на м. “Аклади“, землище на гр. Черноморец  I-ви етап“. Към I ИГР е отнесена по-високата част от територията,  извън  свлачище къмпинг „Черноморец“ и представлява заравнената територия над горния ръб на свлачищен отстъп, в който до момента няма регистрирани съвременни свлачищни процеси. Подрайон I.1., като част от I ИГР, е зона със средна ширина 15.00 метра над ръба на стръмния откос и там съществуват хлъзгателни повърхности, по които склонът е в гранично равновесие. Застрояването в подрайон I.1 следва да се предхожда от издаване на предварително разрешение за строителство на укрепителни мероприятия.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява  заданието за изработване на   проект  за  ПУП – план регулация и застрояване.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от ЗУТ.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.


Докладна записка №258/22.04.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот №134.111, по плана на новообразуваните имоти в зоната по §4 от ЗСПЗЗ, земеделска територия, м. “Карна баир“, землище с. Крушевец, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради и План за улична регулация на улица с ОТ 230-230а-230б, за осигуряване на транспортен достъп.

Въпроси и коментари по докладната нямаше. С  пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка. Комисията предлага да се вземе решение така, както е по докладната.

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –  - - - - - - - - - - - - -

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ - –  - - - - - - - - - - - - -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0, приема се

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №406

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план за – План регулация и застрояване в обхват на поземлен имот №134.111, по плана на новообразуваните имоти в зона по §4 от ЗСПЗЗ, земеделска територия, местност „Карна баир“, землище с. Крушевец, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради и План за улична регулация на новопроектирана улица с О.Т. 230 – 230а – 230б, за осигуряване на транспортен достъп до улична регулация с осови точки 206 ÷ 235, одобрена със Заповед №8-Z-477 от 29.04.2011 г., на Кмета на Община Созопол .

             При изработване на ПУП– план регулация и застрояване да се спазят следните  параметри  на  застрояване: плътност на застрояване  мак. 20%, кота корниз                  Н мак.=7.00 метра, К.инт. мак.=0,8 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

             Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване и план за улична регулация, да се запазят приетите и одобрени  улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията  на  ЗУТ,  ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001 г.,  за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.           

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  ПУП – план регулация и застрояване и план за улична регулация.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от ЗУТ.

          Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.


А. Николов: Докладна записка №259/22.04.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 67800.50.136 и 67800.50.137, по КК на гр. Созопол, земеделска територия в зона по §4 от ЗСПЗЗ, м. “Куку баир“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилни сгради“.

Въпроси и коментари по докладната нямаше. С  пет гласа „За“, комисията подкрепя докладната записка и предлага да се вземе решение така, както е по докладната.

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Гласуваме

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –  - - - - - - - - - - - - -

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ - –  - - - - - - - - - - - - -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0, прима се

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №407

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.16, чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи Подробен устройствен план План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 67800.50.136 и 67800.50.137, по КК на гр. Созопол, земеделска територия в зона по §4 от ЗСПЗЗ, м. “Куку баир“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението и урегулиране, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот за изграждане на „вилни сгради“.

            ПУП-ПРЗ да се изработи при спазване на допустимите показатели за застрояване,  за устройствена  зона  Ов1 (7), по действащия ОУП и охранителна зона „Б“ от ЗУЧК - плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз Н мак.=7.00 метра, К.инт. мак.=0,8 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

           Към  ПУП – ПРЗ  да  се  изработят  схеми  по  части  в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка на ПУП – план регулация и застрояване да се запазят съществуващите улични регулации - като при необходимост да се изработи План за улична регулация, да се съобрази с влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията  на  ЗУТ,  ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001 г.,  за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.              

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  ПУП – план регулация и застрояване и план за улична регулация.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от ЗУТ.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

А. Николов: Докладна записка №260/22.04.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии, за обект: „Външно ел. захранване на ПИ 40124.134.3, з-ще на с. Крушевец, община Созопол“.

Въпроси и коментари по докладната нямаше. С  пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка. Комисията предлага да се вземе решението така, както е по докладната.

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Гласуваме

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –  - - - - - - - - - - - - -

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ - –  - - - - - - - - - - - - -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №408

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, както и с разпоредбите на чл.110, ал.1, т.5, във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии за обект: „Външно ел. захранване на ПИ 40124.134.3, з-ще на с. Крушевец, община Созопол“.

             Решението да се съобщи по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ и може  да  се обжалва, по реда на чл.215 от ЗУТ, пред  АС – Бургас в 30-дневен  срок  от  обнародването   в  ДВ. 


А. Николов: Докладна записка №261/22.04.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Одобряване, по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ, на Подробен устройствен план – Парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии, за обект: “Изграждане на пътна връзка към „Магазин за детски играчки и плажни принадлежности“ в поземлен имот с идентификатор 81178.9.6 по кадастрална карта в м. “Аклади“, землище на гр. Черноморец, Община Созопол.

Въпроси и коментари по докладната нямаше. С  пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка. Комисията предлага да се вземе решението така, както е по докладната.

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Гласуваме

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –  - - - - - - - - - - - - -

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ - –  - - - - - - - - - - - - -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №409

          На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.110, ал.1, т.5 въввръзка с чл.129, ал.1, от Закона за устройство на територията , Общински съвет – Созопол, одобрява Подробен устройствен план - Парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираните територии, за  обект: “Изграждане на пътна връзка към „Магазин за детски играчки и плажни принадлежности“ в поземлен имот с идентификатор 81178.9.6 по кадастрална карта в м. “Аклади“, землище на гр. Черноморец, Община Созопол, област Бургас.

         Трасето на пътната връзка е в обхват на част от поземлен имот с идентификатор 81178.9.445, представляващ част от път ІІ-99 „Бургас-Созопол“ при километър 16 + 285 ляво“, републиканска пътна мрежа, Държавна собственост.

Решението  да се съобщи по реда на чл.129, ал.1 от ЗУТ и може да се обжалва, по реда на чл.215 от ЗУТ, пред Административен съд гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването в ДВ.


Докладна записка №279/05.05.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия, за обект: „Захранващ кабел средно напрежение до нов БКТП с местонахождение в УПИ VI-108001, масив 108, м. “Стопански двор“, землище с. Индже войвода, община Созопол.

Въпроси и коментари по докладната нямаше. С  пет гласа „За“, комисията подкрепя докладната записка и предлага да се вземе решението така, както е по докладната.

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Гласуваме

.ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –  - - - - - - - - - - - - -

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ - –  - - - - - - - - - - - - -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №410

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1, от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – парцеларен план, за обект на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия, за обект: „Захранващ кабел средно напрежение до нов БКТП с местонахождение в УПИ VI-108001, масив 108, м. “Стопански двор“, землище с. Индже войвода, община Созопол /ПИ 32737.108.1/“.

ПУП – ПП  да  се  изработи  при  спазване  на  нормативните изисквания и да се съгласува  предварително, по реда на чл.127, ал.2, във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с експлоатационните дружества и заинтересованите ведомства.

Към ПУП-ПП да се приложи препис-извлечение от кадастралния регистър на недвижимите имоти в писмен вид за неурбанизирана територия, относно засегнатите от трасето имоти, предоставен от кадастрално-административната информационна система /КАИС/ или доказателства за предоставено копие на кадастрална карта в цифров вид с данни за собствеността.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява  задание  за  изработване  на   проект  за  ПУП – ПП.
 2. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.29 от ЗОЗЗ, Общински съвет - Созопол, съгласува трасето и сервитута на техническата инфраструктура. Срока на валидност на предварителното съгласие е три години, считано от датата на влизане в сила на решението.

Настоящето решение да се разгласи, съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от ЗУТ, като същото не подлежи на оспорване, съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от ЗУТ.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация, по чл.5, ал.5 от ЗУТ.


Докладна записка №280/05.05.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.5.116, по КК на гр. Черноморец, земеделска територия, м. “Аклади“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособят осем самостоятелни урегулирани поземлени имоти, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих, курорт“, улична регулация на нова задънена улица, от О.Т.321а до О.Т.321д и пешеходна алея, двете изцяло в обхвата на ПИ 81178.5.116, за осигуряване на транспортното обслужване на новообразуваните урегулирани поземлени имоти и за трасетата на техническата инфраструктура.

Въпроси и коментари по докладната нямаше. С  пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка. Комисията предлага да се вземе решението така, както е по докладната.

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Гласуваме

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –  - - - - - - - - - - - - -

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ - –  - - - - - - - - - - - - -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №411

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.5.116, по КК на гр. Черноморец, земеделска територия, м. “Аклади“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособят осем самостоятелни урегулирани поземлени имоти, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих, курорт“, улична регулация на нова задънена улицаот О.Т.321а до О.Т.321д и пешеходна алея, двете изцяло в обхвата на ПИ81178.5.116,  за осигуряване на транспортното обслужване на новообразуваните урегулирани поземлени имоти и за трасетата на техническата инфраструктура.

При изработване на ПУП–ПРЗ да се спазят следните параметри на  застрояване: за охранителна зона „А“- плътност на застрояване мак. 20%,  кота  корниз Нмак.=7.50 метра, К.инт. мак.=0,5 и минимална площ за озеленяване 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност, и за охранителна зона „Б“ - плътност на застрояване мак. 30%, кота корниз Нмак.=10.00 метра, К.инт. мак.=1,0 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.           

            Към новопроектираната задънена улица, от О.Т.321а до О.Т.321д, да се предвиди тротоар с ширина от 1.50 метра, съгласно чл.80, ал.5 от ЗУТ.

           Към  ПУП – ПРЗ  да  се  изработят  схеми  по  части  в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка на ПУП – план регулация и застрояване да се запазят съществуващите улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията  на  ЗУТ,  ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001 г.,  за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително, по реда на чл.127, ал.2 , във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

              Част от поземлен имот с идентификатор 81178.5.116 попада в обхвата на първи инженерно – геоложки район (I ИГР), установено с проведено „Инженерно - геоложко проучване, за поземлени имоти в района на свлачище к-г „Черноморец“, по плана на м. “Аклади“, землище на гр. Черноморец  I-ви етап“. Към I ИГР е отнесена по-високата част от територията, извън свлачище къмпинг „Черноморец“ и представлява заравнената територия над горния ръб на свлачищен отстъп, в който до момента няма регистрирани съвременни свлачищни процеси. Този район е устойчив в свлачищно отношение и е годен за застрояване, без изпълнение на укрепителни мероприятия.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява  заданието за изработване на   проект  за  ПУП – план регулация и застрояване.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от ЗУТ.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

 

Докладна записка №281/05.05.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 67800.53.27 по КК на гр. Созопол, земеделска територия, м. “Мапи“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за курорт и КОО“.

Въпроси и коментари по докладната нямаше. С  пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка. Комисията предлага да се вземе решението така, както е по докладната.

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Гласуваме

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –  - - - - - - - - - - - - -

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -  - - - - - - - -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №412

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.53.27, по КК на гр. Созопол, земеделска територия, м. “Мапи“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за курорт и Комплексно обществено обслужване“.

            При изработване на ПУП–ПРЗ да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 30%, кота корниз Н мак.=10.00 метра, К.инт. мак.=1,0 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.  В новообразуваният УПИ IX53.27  линията на застрояване да се ситуира на отстояние 5.00 метра от регулационната граница към дъното на парцела.

           Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване да се запазят съществуващите улични регулации, като се съобрази с плана за улична регулация, одобрен с Решение №598 от Протокол №25/31.07.2013 г., на Общински съвет Созопол, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията  на  ЗУТ,  ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001 г.,  за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително, по реда на чл.127, ал.2, във връзка с чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  ПУП – план регулация и застрояване.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от ЗУТ.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.


Докладна записка №297/11.05.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 63015.506.20, по КК на с. Атия, в зона по §4 от ЗСПЗЗ, земеделска територия, м. “Старо селище“, с. Атия, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот с отреждане за жилищни сгради с малка височина - села, за изграждане на “жилищна сграда и магазин за хранителни стоки“ и План за улична регулация на улица с О.Т. 4-3-2-1, с уширение пред имота за осигуряване на транспортен достъп.

Въпроси и коментари по докладната нямаше. С  пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка и предлага да се вземе решението така, както е по докладната.

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Гласуваме

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –  - - - - - - - - - - - - -

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – –  - - - - - - - - - - - - -

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ - –  - - - - - - - - - - - - -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №413

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план за – План регулация и застрояване в обхват на поземлен имот с идентификатор 63015.506.20, по КК на с. Атия, в зона по §4 от ЗСПЗЗ, земеделска територия, м. “Старо селище“, с. Атия, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот с отреждане за жилищни сгради с малка височина - села, за изграждане на “жилищна сграда и магазин за хранителни стоки“ и План за улична регулация, за осигуряване на транспортен достъп,  като се ситуира улица с О.Т. 4-3-2-1, с уширение пред процедираният поземлен имот, като продължение на комуникационно-транспортен план към ПУП-ПРЗ на с. Атия, одобрен с Решение №1016 от Протокол №54/14.09.2007 г. на Общински съвет – Созопол, със същите габарити.            

              При изработване на ПУП– план регулация и застрояване да се спазят следните  параметри  на  застрояване: плътност на застрояване мак.40%, кота корниз Н мак.=10.00м., К.инт. мак.=1,2 и минимална площ за озеленяване 40%.

      Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване и план за улична регулация, да се запазят приетите и одобрени  улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията  на  ЗУТ,  ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001 г.,  за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително по реда на чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД, „БТК” АД и Министерството на отбраната, за прилежащата охранна зона за сигурност - „2000 метра отстояние от специален обект /склад за боеприпаси/ по Наредба №2 на МРРБ“, преди внасянето му за приемане и одобряване.          

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  ПУП – план регулация и застрояване и план за улична регулация.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от ЗУТ.

          Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.


Докладна записка №298/11.05.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 81178.8.231, 81178.8.15, 81178.8.16 и 81178.8.17 по КК на гр. Черноморец, земеделска територия, м. “Аклади“ и м. “Аклади-чеири“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт, и допълващи дейности“.

Въпроси и коментари по докладната нямаше. С  пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка и предлага да се вземе решението така, както е по докладната.

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Гласуваме


ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –  - - - - - - - - - - - - -

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – –  - - - - - - - - - - - - -

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ - –  - - - - - - - - - - - - -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №414

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 81178.8.231, 81178.8.15, 81178.8.16 и 81178.8.17,  по КК  на  гр. Черноморец,  земеделска  територия,  м. “Аклади“ и м.“Аклади-чеири“, землище на гр. Черноморец, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за отдих и курорт, и допълващи дейности“.

            При изработване на ПУП– ПРЗ да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз Н мак.=7.00 метра, К.инт. мак.=0,5 и минимална площ за озеленяване 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

           Линията на застрояване, към регулационната граница с морски плаж, се ситуира на отстояние минимум 7.00 метра, съгласно разпоредбите на чл.31, ал.6 от ЗУТ, по нанесените корекции в зелен цвят.

           Към  ПУП – ПРЗ  да  се  изработят  схеми  по  части  в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. При изработване на ПУП-ПРЗ да се запазят съществуващите и приети улични регулации, като уличната регулация, приета с Решение по т.31 от Протокол №4/15.02.2012г., на Общински експертен съвет, към регулационната граница с морски плаж, да се съобрази с дюнните природни образувания в ПИ с идентификатор 81178.8.232, по КК на гр. Черноморец, отразени в специализирани карти за дюните и в Кадастралната карта от АГКК, във връзка с разпоредбите на  чл.17а, ал.1 от ЗУЧК и Писмо с изх.№08-С-72/17.05.2015 г. на Заместник министъра на РРБ, съгласно нанесените корекции в зелен цвят. Бъдещата разработка на ПУП – план регулация и застрояване да се съобрази с влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията  на  ЗУТ,  ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001 г.,  за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително, по реда на чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява  заданието за изработване на   проект  за  ПУП – план регулация и застрояване.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от ЗУТ.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.


Докладна записка №304/12.05.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Определяне на населени места или части от тях като територии с преобладаващ стръмен терен

Колеги,  директорът на дирекция "Устройство на територията, инвестиционна политика, екология и проекти " - Иванка Хльостарова обясни защо се прави това.

"По изикванията на ЗУТ, поземлените имоти в различните населени места трябва да отговарят на определени параметри на застрояване, като лице и площ. Когато обаче са определени съответните населени места със съответния релеф-стръмен, преобладаващо стръмен или равнинен, при преобладаващо стръмния, тогава не се спазват тези задължителни параметри на застрояване и имотите могат да бъдат с по-малки параметри от максимално допустимите. Село Атия - старо селище е дадено с цел включване в регулацията на населеното място /говоря за параграфската зона/, а там и улиците са много тесни, и имотите са маломерни, единствения начин да изработим такъв последващ ПУП с цел да ги включим в населеното място е да бъдат определени с тези територии. През 90-те години е имало такова решение и всички останали села са с планински терен и до момента не е взимано решение, което да е в съответствие с действащото законодателство, затова сме ги писали всички тях тук."

Въпроси и коментари по докладната нямаше. С  пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка и предлага да се вземе решението така, както е по докладната.

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Гласуваме

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –  - - - - - - - - - - - - -

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ - –  - - - - - - - - - - - - -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №415

Определя терена на селата Индже войвода, Вършило, Атия – „Старо селище“ и част от с. Крушевец – западната част на кв.4 и кв.№№ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 44, 45, 47 като „Преобладаващо стръмен“.

 

Докладна записка №305/12.05.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно:
1. Разрешение по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 81178.5.308 по КК на гр. Черноморец
2. Одобряване на задание по чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 81178.5.308 по КК на гр. Черноморец

Въпроси и коментари по докладната нямаше. С  пет гласа „За“, комисията подкрепи докладната записка и предлага да се вземе решението така, както е по докладната.

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Гласуваме

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –  - - - - - - - - - - - - -

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ - –  - - - - - - - - - - - - -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №416/ Допълнено с  Решение 575/27.01.2022 г.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2 и чл.124а, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Созопол разрешава изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/, с който за част от ПИ идентификатор 81178.5.308 по КК на гр. Черноморец с площ 624 м² се урегулира УПИ VI с отреждане „за комплексно обществено обслужване” и за част от ПИ идентификатор 81178.5.308 по КК на гр. Черноморец с площ 2 552 м² се урегулира УПИ VII с отреждане „за сгради за отдих и курорт”.

ПУП–ПРЗ следва да се изготви в обем и съдържание, съгласно изискванията на Наредба №8 за ОС на УП, при спазване изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №7/МРРБ за ПНУОВТУЗ.

Към ПУП - ПРЗ да се изготви ТЧ с координатен регистър и баланс на територията.

Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ Общински съвет Созопол одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП – ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 81178.5.308 по КК на гр. Черноморец.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5 ал.5 от ЗУТ.

 

А. Николов: Уважаеми г-н Председател, това бяха докладните разгледани от комисията.

Благодаря Ви!

 

Г. Пинелов: Благодаря и аз. Колеги, давам пет минути почивка. Бъдете точни.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – –

Г. Пинелов: Колеги, правя проверка на кворума след почивката:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ -ТУК

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ТУК

СТАНИМИР АНДОНОВ – ТУК

АНЕТА ФИЛИПОВА – ТУК

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ТУК

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА -ТУК

СТАМАТ СТАМАТОВ – ТУК

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ТУК

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ТУК

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ТУК

КАТЯ СТОЯНОВА -  - - - - - - - - - - - - - -

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ТУК

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –– – – – – – – – – – – – –

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – –  - - - - - - - - - - - - -

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – ТУК

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ТУК

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ТУК

Благодаря колеги, присъстваме 14 от 17 общински съветника, имаме кворум и продължаваме. Давам думата на Желязко Иванов да представи становище от заседанието на поверената му комисия.

 

Желязко Иванов: На 26.05.2021 г. от 14:45 часа, се проведе онлайн заседание на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”. Заседанието откри и води Желязко Иванов – председател на комисията.

След направена поименна проверка присъстваха четирима членове на комисията: 

Желязко Иванов – председател на комисията, Андрей Николов, Стилияна Николова и Светлана Лулева  - членове. Отсъства Катя Стоянова.

На заседанието присъстваха :

 1. Георги Пинелов – председател на Общинския съвет;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. Ваня Кирязова – юрист на Общински съвет Созопол;
 4. Галя Георгиева - юрист на Община Созопол;
 5. Общински съветници;
 6. 6. Служители от общинска администрация.

Разгледани бяха следните докладни записки:

Докладна записка №315/14.05.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 67800.50.221, находящ се в общ. Созопол, гр. Созопол, „Куку баир“ № 221, местност „Куку баир“, площ 314 кв. м. Трайно предназначение на територията: „Земеделска“ и Начин на трайно ползване: "За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 ПЗР-преходни и заключителни разпоредби на ЗСПЗЗ- закон за собствеността  и ползване на земеделската земя)"

Нямаше въпроси и коментари по докладната.  След гласуване и с резултат от гласуването: 4 гласа „За“, нула - против и нула въздържали се, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Г. Пинелов: Колеги, въпроси по докладната? Няма , моля да гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ВЪЗЪРЖАЛ СЕ

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –  - - - - - - - - - - - - -

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ –  - - - - - - - - - -

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -  - - - - - - - - -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ВЪЗЪРЖАЛ СЕ

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 10
Против: 0
Въздържали се: 3

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №417

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2021 г.”, приета с № 321/09.02.2020г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: поземлен имот, с идентификатор 67800.50.221 /ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район – петдесет, поземлен имот- двеста двадесет и едно/, находящ се в общ. Созопол, гр. Созопол, "Куку баир" № 221, местност Куку баир, площ 314 кв. м. /триста и четиринайсет квадратни метра/. Трайно предназначение на територията: „Земеделска“ и "За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 ПЗРЗСПЗЗ)".
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 1 и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да започне процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване на следният недвижим имот - частна общинска собственост: поземлен имот, с идентификатор 67800.50.221 /ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петдесет, поземлен имот- двеста двадесет и едно/, по КККР на гр. Созопол, одобрен със Заповед № РД-18-60/04.10.2007 г. на ИД на АГКК, а по действащ план на новообразуваните имоти одобрен със Заповед № РД-09-171/18.12.2003 г., при граници и съседи: 67800.50.136, 67800.51.5, 67800.50.304, 67800.50.135.
 3. Одобрява експертна оценка № 2021Е0029/07.04.2021г. на независим лицензиран оценител в размер на 14 300 лв. /четиринадесет хиляди и триста лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

Ж. Иванов: Докладна записка №316/14.05.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: прекратяване на съсобственост между община Созопол и съсобственици в ПИ- поземлен имот  с идентификатор 67800.501.391, находящ се в гр. Созопол, п.к.8130, ул. „Нептун“ №9, община Созопол, представляващ 12 кв. м. ид. ч. / дванадесет квадратни метра идеални части /от ПИ-поземлен имот с идентификатор 67800.501.391, целият с площ 54 кв.м. /петдесет и четири квадратни метра/.

Нямаше въпроси и коментари по докладната.  След гласуване и с резултат от гласуването: 4 гласа „За“, – нула - против и нула въздържали се, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Г. Пинелов: Колеги, въпроси по докладната? Няма , моля да гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –  - - - - - - - - - - - - -

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ –  - - - - - - - - - -

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -  - - - - - - - - - - -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №418

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2021 г.”, приета с Решение №321/09.02.2021 г. от Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: 12 кв.м.ид.ч. /дванадесет квадратни метра идеални части/от урегулиран поземлен имот с идентификатор 67800.501.391 /ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот – триста деветдесет и едно/, по КККР   на гр. Созопол, община Созопол, одобрен със Заповед№ РД-18-60/04.10.2007 г. на ИД на АГКК,  целият с площ 54 кв.м. /петдесет и четири квадратни метра/. Трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и Начин на трайно ползване: „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 67800.501.390, 67800.501.392, 67800.501.510.
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобственика Б. Г. П., ЕГН  чрез продажба на: 12 кв.м. ид.ч. /дванадесет квадратни метра идеални части/ от урегулиран поземлен имот с идентификатор 67800.501.391 /ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот – триста деветдесет и едно/,     по КККР   на гр. Созопол, община Созопол, одобрен със Заповед№ РД-18-60/04.10.2007 г. на ИД на АГКК,  целият с площ 54 кв.м. /петдесет и четири квадратни метра/. Трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и Начин на трайно ползване: „Ниско застрояване /до 10м/“, при граници и съседи: 67800.501.390, 67800.501.392, 67800.501.510
 3. Одобрява експертна оценка №2021ЕО036/27.04.2021 г. на независим лицензиран оценител в размер на 13 830 лв. /тринадесет хиляди осемстотин и тридесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

Докладна записка №317/14.05.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост находящ се в гр. Созопол, пл. “Хан Крум“, представляващ временен едноетажен обект с височина до 3 м. - Обект №111-търговски обект, с площ 18.00 кв.м /осемнадесет квадратни метра/, разположен в поземлен имот с идентификатор 67800.505.168

Нямаше въпроси и коментари по докладната.  След гласуване и с резултат от гласуването: 4 гласа „За“, нула - против и нула въздържали се, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Г. Пинелов: Колеги, въпроси по докладната?

К. Германова: Този обект къде се намира?

Т. Янакиев: На площад „Меркурий“ – това е бившият ветеринарен кабинет.

К. Германова: Благодаря!

Г. Пинелов: Колеги, други въпроси? Няма, моля да гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –  - - - - - - - - - - - - -

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ  - - - - - - - -

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -  - - - - - - - - -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За:13
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №419

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2021 г.”, Решение №321/09.02.2021 г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: временен едноетажен обект с височина до 3 м. - Обект №111-търговски обект, с площ 18.00 кв.м /осемнадесет квадратни метра/, разположен в поземлен имот с идентификатор 67800.505.168 /ЕКАТТЕ -шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и пет, поземлен имот-сто шестдесет и осем/, находящ се в гр. Созопол, пл. “Хан Крум“, целият с площ 3 415 кв.м. /три хиляди четиристотин и петнадесет квадратни метра/, с трайно предназначение – урбанизирана и НТП – за друг вид озеленени площи, идентичен с УПИ IV – за озеленяване в кв. 147 по плана на гр. Созопол
 2. Общински съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.16 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост   разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок от 6/шест/ месецана недвижим имот – общинска частна собственост, представляващ временен едноетажен обект с височина до 3 м. - Обект №111-търговски обект, с площ 18.00 кв.м /осемнадесет квадратни метра/, разположен в поземлен имот с идентификатор 67800.505.168 /ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и пет, поземлен имот-сто шестдесет и осем/, находящ се в гр. Созопол, пл. “Хан Крум“, целият с площ 3 415 кв.м./три хиляди четиристотин и петнадесет квадратни метра/, с трайно предназначение – урбанизирана и НТП – за друг вид озеленени площи, идентичен с  УПИ IV – за озеленяване в кв.147 по плана на гр. Созопол. 

         2.1. На основание чл.14, ал.8 от Закон за общинската собственост  одобрява експертна оценка №2021ЕО035/27.04.2021 г. за обекта, изготвена от независим  лицензиран оценител,  възлизаща на 160 лева /сто и шестдесет лева/, без ДДС, която да се използва като начална конкурсна месечна наемна цена при провеждането на конкурса.

 1. Упълномощава кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса, както и сключване на договор със спечелилия участник.


         Докладна записка №318/14.05.2021 г.
от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 32737.501.309, находящ се в общ. Созопол, с. Индже войвода, ул. "Странджа", с площ 719 кв.м. Трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване: "Ниско застрояване (до 10m)"

Нямаше въпроси и коментари по докладната.  След гласуване и с резултат от гласуването: 4 гласа „За“, нула - против и нула въздържали се, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Г. Пинелов: Колеги, въпроси по докладната? Няма, моля да гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –  - - - - - - - - - - - - -

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – - - - - - - - - - - - -

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -  - - - - - - - - - - - - - - - -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ –  - - - - - - - - - - - -

ЦВЕТАН ИВАНОВ –ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 9
Против: 0
Въздържали се: 3

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №420

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2021 г.”, приета с № 321/09.02.2021 г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: поземлен имот с идентификатор 32737.501.309 /ЕКАТТЕ - тридесет и две хиляди седемстотин тридесет и седем, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот- триста и девет/, находящ се в общ. Созопол, с. Индже войвода, ул. "Странджа", площ 719 кв.м. /седемстотин и деветнадесет квадратни метра/. Трайно предназначение на територията:„Урбанизирана“ и Начин на трайно ползване: "Ниско застрояване (до 10m)".
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 1 и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 35, ал. 1 и 2, във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 1, от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да започне процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване на следния недвижим имот - частна общинска собственост: поземлен имот, с идентификатор 32737.501.309 /ЕКАТТЕ - тридесет и две хиляди седемстотин тридесет и седем, кадастрален район - петстотин и едно, поземлен имот- триста и девет/, по КККР на гр. Созопол, одобрен със Заповед № РД-18-479/18.07.2019 г. на ИД на АГКК, при граници и съседи: 32737.501.331, 32737.501.310, 32737.501.728, 32737.501.727.
 3. Одобрява експертна оценка № 2021Е0034/26.04.2021г. на независим лицензиран оценител в размер на 11 260 лв. /единадесет хиляди двеста и шестдесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи имота.
 4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.


            Докладна записка №319/14.05.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на самостоятелен обект, с идентификатор 67800.503.573.11.1, с предназначение "друг вид самостоятелен обект в сграда", с площ от 150 кв.м., находящ се в общ. Созопол, гр. Созопол, ул. "Републиканска", ет. 1 в сграда с идентификатор 67800.503.573.11, с предназначение "Спортна сграда, база", разположена в поземлен имот с идентификатор 67800.503.573.

Нямаше въпроси и коментари по докладната.  След гласуване и с резултат от гласуването: 4 гласа „За“, нула - против и нула въздържали се, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Г. Пинелов: Колеги, въпроси по докладната?

К. Германова: Само да обясните къде е това?

Т. Янакиев: Това е под съблекалните на изкуствения терен. Помещението на бившия фен клуб на отбора. И сега ще бъде за логистична база. Въпроса е, че ще може да се даде под наем и да се генерират приходи.

К. Германова: Благодаря!

Г. Пинелов: Колеги, други въпроси? Няма, моля да гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –  - - - - - - - - - - - - -

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – - - - - - - - - - -

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ - - - - - - - - - -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №421

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 ал. 9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2021г.”, приета с Решение № 321/09.02.2021 г. на Общински съвет Созопол, като включва имота подробно описан както следва: самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 67800.503.573.11.1 /ЕКАТТЕ шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район петстотин и три, поземлен имот петстотин седемдесет и три, сграда - единадесет, самостоятелен обект - едно/, с предназначение на самостоятелния обект "друг вид самостоятелен обект в сграда", с площ от 150 кв.м, /сто и петдесет квадратни метра/, находящ се в общ. Созопол, гр. Созопол, ул. "Републиканска", ет. 1 в сграда с идентификатор 67800.503.573.11 /ЕКАТТЕ шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и три, поземлен имот петстотин седемдесет и три, сграда - единадесет/, с предназначение "Спортна сграда, база", разпололожена в поземлен имот с идентификатор 67800.503.573 /ЕКАТТЕ шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район петстотин и три, поземлен имот петстотин седемдесет и три/.
 2. Общински съвет гр. Созопол и чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.2от Закона за общинската собственост и чл.16, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма от НРПУРОС, за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на недвижим имот – самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 67800.503.573.11.1 /ЕКАТТЕ шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район петстотин и три, поземлен имот петстотин седемдесет и три, сграда - единадесет, самостоятелен обект - едно/, с предназначение на самостоятелния обект "друг вид самостоятелен обект в сграда", с площ от 150 кв.м, /сто и петдесет квадратни метра/, находящ се в общ. Созопол, гр. Созопол, ул. "Републиканска", ет. 1 в сграда с идентификатор 67800.503.573.11 /ЕКАТТЕ шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и три, поземлен имот петстотин седемдесет и три, сграда - единадесет/, с предназначение "Спортна сграда, база", разпололожена в поземлен имот с идентификатор 67800.503.573 /ЕКАТТЕ шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район петстотин и три, поземлен имот петстотин седемдесет и три/.

2.1. На основаниечл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост одобрява експертна оценка № 2021EO033/26.04.2021 г. за обекта, изготвена от независим  лицензиран оценител, възлизаща на 1 040.00 /хиляда и четиридесет/ лева, без ДДС, която да се използва като начална конкурсна месечна наемна цена при провеждането на конкурса.

 1. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на конкурса както и сключване на договор със спечелилите участници.

 

Докладна записка №320/14.05.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 14249.18.1 - частна общинска собственост с площ от 402 645 кв. м. Трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Нива“, категория 5 /пета/, находящ се в община Созопол, землище с. Габър, местност „Турлакица“.

Нямаше въпроси и коментари по докладната.  След гласуване и с резултат от гласуването: 4 гласа „За“, нула - против и нула въздържали се, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Г. Пинелов: Колеги, въпроси по докладна №320? Няма, моля да гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –  - - - - - - - - - - - - -

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – - - - - - - - -

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -  - - - - - - - - - -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №422

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 ал. 9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - Общинска собственост за 2021 г.”, приета с Решение № 321/09.02.2021 г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ: поземлен имот с идентификатор 14249.18.1 /ЕКАТТЕ - четиринадесет хиляди двеста четиридесет и девет, кадастрален район осемнадесет, поземлен имот - едно/ - частна общинска собственост с площ от 402 645 кв. м. /четиристотин и две хиляди шестстотин четиридесет и пет квадратни метра/. Трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Нива“, категория 5 /пета/, находящ се в община Созопол, землище с. Габър, местност „Турлакица“.
 2. Общински съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 16, ал 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на Община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма на НРПУРОС, за отдаване под наем на за срок от 5 /пет/ години на недвижим имот - частна общинска собственост, а именно: поземлен имот с идентификатор 14249.18.1 /ЕКАТТЕ - четиринадесет хиляди двеста четиридесет и девет, кадастрален район осемнадесет, поземлен имот - едно/ - частна общинска собственост с площ от 402 645 кв. м. /четиристотин и две хиляди шестстотин четиридесет и пет квадратни метра/. Трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Нива“, категория 5 /пета/, находящ се в община Созопол, землище с. Габър, местност „Турлакица“.

            2.1. На основание чл. 52 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост одобрява експертна оценка № 2021EO037/11.05.2021 г. за имота, изготвена от независим лицензиран оценител, в размер на 25 000 лв. /двадесет и пет хиляди лева/, без ДДС, която да се използва като начална тръжна годишна наемна цена при провеждането на търга.

 1. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга както и сключване на договор със спечелилият участник.


Ж. Иванов:  Докладна записка №321/14.05.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: учредяване право на строеж за изграждане на електронни съобщителни средства - кули за разполагане на приемно - предавателни станции - електронни съобщителни устройства, включително антени и антенни съоръжение, върху поземлени имоти с идентификатори 67800.40.159 м. "Синетудис" и 67800.46.54 м. " Аркутино", както и учредяване на право на преминаване и прокарване на кабел за електрическо захранване пред имот с идентификатор 67800.46.55 м. "Аркутино".

Нямаше въпроси и коментари по докладната.  След гласуване и с резултат от гласуването: 4 гласа „За“, нула - против и нула въздържали се, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Г. Пинелов: Колеги, въпроси по тази докладна? Няма , моля да гласуваме:

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –  - - - - - - - - - - - - -

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ - - - - - - - - - -  - - - -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №423

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.34 ал.4 от  Закона за общинската собственост, чл.31, ал.1 и ал.3 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура, както и във връзка с чл.192 ал.3 и чл.193 ал.4 от Закон за Устройство на територията и на основание чл.61, ал.1, т.1, т.2 от Закона за горите дава съгласие да учреди право на сервитут за преминаване и прокарване на кабел за електрическо захранване в  полза на „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД вписано в търговския регистър с ЕИК 831642181, със седалище и адрес на управление  гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 115И, Хермес парк София, представлявано Атанас Илиев Добрев както следва:

1.2. Учредяване сервитут за преминаване и прокарване на кабел за електрическо захранване до съоръженията, през имот с идентификатор 67800.46.55 по КKКР, одобрени със заповед  №РД-18-60/04.10.2007 на изп. директор на АГКК, с адрес: гр. Созопол, местност „Аркутино“, вид на територия - горска, НТП друг вид дървопроизводителна гора, с обща площ от 626 кв.м. /шестстотин двадесет и шест/. При съседи по КККР- 67800.46.54, 67800.46.40.

 1.3. На основание чл.31 ал.4 т.4 ЗЕСМФИ одобрява експертна оценка на независим лицензиран оценител в размер на 46 401,00 лв./четиридесет и шест хиляди четиристотин и един лева/ без ДДС, по която да се остойности учреденото право на сервитут за преминаване и прокарване на кабел за електрическо захранване.

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.37 ал.4, т.4 от Закона за общинската собственост, чл.17 ал.1, ал.2 т.1, във връзка с чл.19 ал.1, от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура, както и във връзка с чл.192 ал.3 и чл.193 ал.4 от Закон за Устройство на територията и на основание чл. 54 ал.1, т.2 от Закона за горите дава съгласие да учреди право на строеж за изграждане на електронно съобщителни средства в полза на „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД вписано в търговския регистър с ЕИК 831642181, със седалище и адрес на управление  гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 115И, Хермес парк София, представлявано Атанас Илиев Добрев в имоти- общинска  собственост както следва:

2.1 Право на строеж върху площ от 500 кв.м. в югоизточната част на имот с идентификатор 67800.40.159 по ККР, одобрени със заповед  №РД-18-60/04.10.2007 на изп. директор на АГКК, с адрес: гр. Созопол, местност „Синетудис“, вид на територия- горска, НТП друг вид дървопроизводителна гора, с обща площ от 1000 кв.м. /хиляда/, с цел разполагане на кула за приемно-предавателна станция – електронни съобщителни устройства, включително антени и антенни съоръжения. При съседи по КККР- 67800.40.73, 67800.40.72, 67800.40.71 , 67800.40.57, 67800.40.78.

2.2. На основание чл.31 ал.4 т.4 ЗЕСМФИ одобрява експертна оценка на независим лицензиран оценител в размер на 33 688,00 лв./тридесет и три хиляди шестстотин осемдесет и осем/ без ДДС, по която да се остойности учреденото право на строеж, предмет на което е гореописания имот.

2.3.Право на строеж върху площ от 500 кв.м. в югоизточната част на имот с идентификатор 67800.46.54 по ККР, одобрени със заповед  №РД-18-60/04.10.2007 на изп. директор на АГКК, с адрес: гр. Созопол, местност „Аркутино“, вид на територия- горска, НТП друг вид дървопроизводителна гора, с обща площ от 500 кв.м. /петстотин/, с цел разполагане на кула за разполагане на приемно-предавателна станция – електронни съобщителни устройства, включително антени и антенни съоръжения. При съседи по КККР- 67800.46.55, 67800.46.40.

2.4. На основание чл.31 ал.4 т.4 ЗЕСМФИ одобрява експертна оценка на независим лицензиран оценител в размер на 36 146,00лв./тридесет и шест хиляди сто четиридесет и шест/ без ДДС, по която да се остойности учреденото право на строеж, предмет на което е гореописания имот.

 1. Възлага на кмета на община Созопол да издаде заповед за право на прокарване на кабел през имот с идентификатор 67800.46.55 в полза на  „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД , както и да проведе процедура за обектите описани в т.1  и т.2.


Ж. Иванов: Докладна записка №322/14.05.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: продажба на поземлен имот с идентификатор 12975.501.469, находящ се в общ. Созопол, с. Вършило, ул. "Черно море" № 25, площ 509 кв.м. Трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и Начин на трайно ползване: "Ниско застрояване (до 10m)"

Нямаше въпроси и коментари по докладната.  След гласуване и с резултат от гласуването: 4 гласа „За“, нула - против и нула въздържали се, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Г. Пинелов: Колеги, въпроси по тази докладна? Няма, тогава да гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –  - - - - - - - - - - - - -

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ –  - - - - - - - - - -

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ - - - - - - - - - -  - - - -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За:11
Против: 0
Въздържали се: 2

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №424

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2021 г.”, приета с № 321/09.02.2021 г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: поземлен имот с идентификатор 12975.501.469 /ЕКАТТЕ - дванадесет хиляди деветстотин седемдесет и пет, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот- четиристотин шестдесет и девет/, находящ се в общ. Созопол, с. Вършило, п.к. 8157, ул. "Черно море" № 25, площ 509 кв.м. /петстотин и девет квадратни метра/. Трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и Начин на трайно ползване: "Ниско застрояване (до 10m)" по ККР одобрени със Заповед № РД-18-480/18.07.2019 г. на ИД на АГКК, при съседи: 12975.38.6, 12975.501.15, 12975.501.573.
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 2 и чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 37, ал. 1, във връзка с чл. 33, ал. 1 и 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, разрешава на кмета на община Созопол да продаде без провеждането на публичен търг или конкурс следният недвижим имот - частна общинска собственост: поземлен имот с идентификатор 12975.501.469 /ЕКАТТЕ - дванадесет хиляди деветстотин седемдесет и пет, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот- четиристотин шестдесет и девет/, находящ се в общ. Созопол, с. Вършило, п.к. 8157, ул. "Черно море" № 25, площ 509 кв.м. /петстотин и девет квадратни метра/. Трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и Начин на трайно ползване: "Ниско застрояване (до 10m)" по ККР одобрени със Заповед № РД-18-480/18.07.2019 г. на ИД на АГКК, при съседи: 12975.38.6, 12975.501.15, 12975.501.573.
 3. Одобрява експертна оценка № 2021А0004/25.02.2021 г. на независим лицензиран оценител в размер на 5 000 лв. /пет хиляди лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинския имот.
 4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.


Ж. Иванов: Докладна записка №325/18.05.2021 г. от д-р инж. Румен Кисьов – зам.-кмет на Община Созопол относно: отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ: 25 кв.м. от втори етаж от масивна двуетажна сграда, с идентификатор 81178.502.313.1, с предназначение "Административна, делова сграда", с площ 202 кв. м., разположена в поземелен имот с идентификатор 81178.502.313, находящ се в гр. Черноморец, пк. 8149, ул. "Св. Никола".

Нямаше въпроси и коментари по докладната.  След гласуване и с резултат от гласуването: 4 гласа „За“, нула - против и нула въздържали се, комисията предлага на Общински съвет да вземе решението така, както е по докладната.

Г. Пинелов: Колеги, въпроси по тази докладна? Няма, моля да гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –  - - - - - - - - - - - - -

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ - - - - - - - - - -  - - - -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №425

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 ал. 9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2021 г.”, Решение №321/09.02.2021 г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ:втори етаж от масивна двуетажна сграда с идентификатор 81178.502.313.1 /ЕКАТТЕ осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район - петстотин и две, поземлен имот - триста и тринадесет, сграда - едно/, с предназначение "Административна, делова сграда", с площ 202 кв. м. /двеста и два квадратни метра/, разположена в поземлен имот с идентификатор 81178.502.313 /ЕКАТТЕ осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район - петстотин и две, поземлен имот - триста и тринайсет/ находящ се в гр. Черноморец, пк. 8149, ул. "Св. Никола".
 2. Общински съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 1 и чл. 14 ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл. 19, ал. 1 т. 2 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост   разрешава на кмета на община Созопол да отдаде под наем без провеждането на публично оповестен търг или конкурс за срок от 5 /пет/ години на недвижим имот – общинска частна собственост, представляващ втори етаж от масивна двуетажна сграда с идентификатор 81178.502.313.1 /ЕКАТТЕ осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район - петстотин и две, поземлен имот - триста и тринайсет, сграда - едно/, с предназначение "Административна, делова сграда", с площ 202 кв. м. /двеста и два квадратни метра/, разположена в поземлен имот с идентификатор 81178.502.313 /ЕКАТТЕ осемдесет и една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район - петстотин и две, поземлен имот - триста и тринайсет/ находящ се в гр. Черноморец, пк. 8149, ул. "Св. Никола".

2.1. На основание чл. 14, ал. 8 от Закон за общинската собственост и чл. 21 от НРПУОС, наемната цена при сключването на договора да бъде в размер на 24 лв. /двадесет и четири лева/ без ДДС.

 1. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по сключването на договора за отдаване под наем.

 

Ж. Иванов: Господин Председател, това бяха докладните от комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”, благодаря за вниманието!

 

Г. Пинелов: Благодаря на Желязко Иванов. Давам думата на председателя на комисията по „Социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедание" г-жа Анета Филипова да представи становище на комисията от заседанието проведено на 26 май.

А. Филипова: Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Янакиев, колеги общински съветници, на 26.05.2021 г. от 15:00 часа, се проведе онлайн заседание на комисията по „Социална политика, образование, култура, здравеопазване, спорт и вероизповедание“.

Присъстваха четирима членове на комисията, отсъстваше г-н Стойчо Неделчев.

 

Разгледана бе Докладна записка №312/14.05.2021 г. от Тодор Дамянов – зам.- кмет на Община Созопол относно: създаване на нова социална услуга “Дневен център за деца с увреждания“ в община Созопол.

Коментари и въпроси по докладната нямаше. С 4 гласа "За" комисията подкрепя докладната и предлага на Общински съвет  да вземе решението така, както е по докладната.

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Кажете г-жо Германова.

К. Германова: Само искам да попитам, това ще бъде нещо като поделение на ЦСРИ-то ли, защото виждам, че ще бъде подопечно на управителя на ЦСРИ -то?

Т. Дамянов – зам.-кмет: Да, дневен център. Ще бъде нещо като детска градина за деца с увреждания.

К. Германова: Аз знам какво представлява, г-н Дамянов, просто питам като филиал на ЦСРИ-то ли ще е бъде?

Т. Дамянов: Не, не е филиал. Ще бъде в същата сграда и услугата ще бъде интегрирана от едната и от другата. Да, управителя на ЦСРИ ще бъде управител и на двете.

К. Германова: Това имам предвид. Значи ще се

Т. Дамянов: Децата потребители на услугата ще са различни деца. Дейностите са различни.

К. Германова: Добре, благодаря Ви!

Г. Пинелов: Други въпроси, колеги? Няма, тогава да гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –  - - - - - - - - - - - - -

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ - - - - - - - - - -  - - - -

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №426

І. Общински Съвет на основание чл.83, ал.1 и чл. 84, ал.1 от Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги одобрява създаване на социална услуга съгласно Националната карта на социалните услуги в съответствие с предварителното одобрение със Заповед РД 01-0767 от 29.04.2021 г. на изпълнителен директор  на Агенцията за социално подпомагане, със следните параметри на услугата:

 1. вид на социалната услуга съгласно чл. 15 от Закона за социалните услуги и профилирането и в зависимост от потребителите, на които ще се предоставя, и/или в зависимост от други признаци – Дневен център за деца с увреждания;
 2. броят на потребителите на социалната услуга, за които се осигурява финансиране от държавния бюджет – 10бр;
 3. начинът на организация и управление на социалната услуга - ще се администрира и управлява чрез създадената мрежа от социални услуги  по следния начин:

        3.1. Потребители на услугата са деца с двигателни, зрителни, ментални и множествени увреждания, диагностицирани с протокол от ЛКК, епикриза от лекар – специалист и ТЕЛК.

         3.2. В Дневния център се предлагат и осъществяват социални услуги с престой  полудневно и целодневно, както следва:

             - Хранене и условия за почивка;

              -Хигиенни услуги и комплексна рехабилитация;

              - Възпитателно-обучителна, корекционно-компенсаторна и социализираща дейност за подпомагане на двигателното, психическото и умствено развитие на децата чрез рехабилитация на техния говор, познавателна способност и адаптивност към условията на живот;

            - Обучение за развитие на индивидуалните възможности, придобиване и използване на опит, трудови умения и навици за самостоятелен живот;

              - Обучение за двигателно развитие и координация за живот и общуване в обществото;

 • Обучение по методиката на Монтесори-терапията.

              - Консултиране и оказване на съдействие и подкрепа на родителите и семействата на децата с увреждания;

           -   Консултиране и съдействие при необходимост за настаняване на децата в други подходящи за тях и техните семейства здравни и социални заведения;

 • Транспорт.

Цялостната дейност  се организира и провежда екипно, като всички членове на колектива на ЦСРИ  участват, съобразно задълженията си по длъжностна характеристика. Дейността на отделните специалисти и обслужващ персонал е организирана така, че всеки чувства значимостта на другия в работата, неговата незаменимост и необходимост. Всички дейноси в ДЦДУ се ръководят от Управителя на ЦСРИ.

 1. мястото, на което ще се предоставя социалната услуга, и основанието за ползване на съответните материална база, обзавеждане и оборудване, когато се изискват за предоставяне на услугата - Дневен център за деца с увреждания /общинска собственост/, гр. Черноморец, ул. Оборище №15 ;
 2. броят и длъжностите на служителите, които ще извършват дейността по предоставяне на социалната услуга - предвидени нови 4 бройки специалисти: детегледачи – 2 бр., педагог и социален работник; Потребителите ще се обслужват и от останалите специалисти в ЦСРИ.
 3. датата, от която започва предоставянето на социалната услуга- 1 юни 2021г.;
 4. не се предвижда смесено финансиране по чл. 49 от Закона за социалните услуги.

 

ІІ. Възлага на кмета на Община Созопол да проведе необходимите процедури в изпълнение на решението и да го изпрати в срок до 7 работни дни от датата на влизането в сила  до Агенцията за социално подпомагане и до Агенцията за качеството на социалните услуги.

 

Г. Пинелов: Благодаря на г-жа Филипова. Колеги, с това дневния ред е изчерпан и давам край на днешното заседание. Бъдете здрави и желая ползотворна седмица на всички.

          

 

 

 

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

Председател на Общинския съвет

 

 

 

 

 

Водещ протокола:

Гергана Глухчева

 

 

Протоколът се състави в 5 /пет/ еднообразни екземпляра -за:

 1. Общински съвет – Созопол
 2. Община Созопол
 3. Областен управител на обл. Бургас
 4. Районна прокуратура – гр. Бургас
 5. Читалище „Отец Паисий” – гр. Созопол

 

 

 

 

 

 

Забележка: Електронен носител, съдържащ видео запис от заседанието проведено на 31.05.2021 г., е неразделна част от този протокол.

гр. Созопол ул. “Аполония” №34;  тел/факс : 0550/2 37 60

е- mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.os – sozopol.org.

 

Важни съобщения

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ВТОРО редовно заседание на ОбС Созопол

ПОКАНА На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за органи...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилиника за организацията и дейността на Общински съ...

Обява за дневния ред на ТРИДЕСЕТ и ПЪРВО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 29, ал. 5 от „Правилника за организация и...

График на постоянно действащите комисии за ТРИДЕСЕТО редовно заседание на ОбС Созопол

На основание чл.22 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съве...