Печат на тази страница
Сряда, 04 Август 2021 07:13

Протокол №21/28.07.2021 г.

         На 28.07.2021 г. при условията на чл. 28 а от ЗМСМА и чл. 29 а(1) от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Созопол, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  под ръководството на председателя на Общински съвет - Созопол - Георги Пинелов и чрез  онлайн платформа ZOOM се проведе двадесет и първото редовно заседание на Общински съвет Созопол.

Георги Пинелов: Здравейте, колеги! Добър ден и на г-н Янакиев,  9:30 часа е и обявявам началото на двадесет и първото редовно заседание на Общински съвет – Созопол. Съгласно нашият правилник и изискванията на Закона за местното самоуправление и местната администрация е необходимо да направим проверка на кворума поименно и с включена камера от ваша страна:

ПРОВЕРКА на кворум:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ -ТУК

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ТУК

СТАНИМИР АНДОНОВ – ТУК

АНЕТА ФИЛИПОВА – ТУК

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ТУК

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА -ТУК

СТАМАТ СТАМАТОВ – ТУК

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ТУК

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ТУК

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ТУК

КАТЯ СТОЯНОВА -  – – – – – – – – – – – – – –

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ТУК

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – – – – – – – – – – – – – – –

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ТУК

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – – – – – – – – – – – – –

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ТУК

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ТУК


 

Присъстваме четиринадесет общински съветника, г-жа Катя Стоянова ме е уведомила за своето отсъствие по уважителни причини, отсъстват още общинските съветници Стойчо Неделчев и Панайот Рейзи. Имаме кворум и започваме заседанието.

            При възникване на  проблем с връзката сигнализирате някой  от служителите от звеното,за да  бъде отстранен своевременно. Припомням ви да запазим добрият и конструктивен тон и днес заседанието ще се излъчва директно по  фейсбук страницата на Общински съвет – Созопол. 

            Колеги, във връзка с програмата на Общински съвет – Созопол искам да дам думата на началника на Първа районна пожарна безопасност и защита на населението Бургас  - главен инспектор Николай Николаев, който отговаря за противопожарната служба в Созопол, да представи информация относно дейността по пожарна безопасност в Созопол, предприетите превантивни мерки срещу пожари и други действия.

Инспектор Николай Николаев: Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Кмете, уважаеми общински съветници и служители от общинска администрация.

 

Съгласно Ваше писмо с изх. № 255/19.04.2021 г.  и вх. №714000 – 66 / 27.04.2021 г. по описа на Първа РСПБЗН-Бургас и „Проект на програма за работата на Общински съвет Созопол април – септември 2021 г.”, Ви предоставяме информация за дейността на Участък „Пожарна безопасност и защита на населението” – Созопол към Първа РСПБЗН – Бургас за периода от 01.01.2020 г. до 31.05.2021 г.

Дейността от Участък „Пожарна безопасност и защита на населението” – Созопол към Първа РСПБЗН – Бургас се осъществява в три направления:

 • Пожарогасителна и спасителна дейност (ПГСД);
 • Държавен противопожарен контрол (ДПК);
 • Превантивна дейност (ПД).

Пожарогасителната и спасителната дейност на територията на Община Созопол се осъществява от УПБЗН – Созопол и Първа РСПБЗН – Бургас, както и от други структурни звена на РДПБЗН – Бургас и ГДПБЗН – МВР при необходимост.

През 2020г. и до края на м. юни 2021 г. на територията на Община Созопол са възникнали 159 бр. произшествия, като 124 бр. са отработени от УПБЗН – Созопол. Другите 35 бр. са отработени от екипи на Първа РСПБЗН – Бургас, които са на територията на с. Крушевец, с. Присад, с. Зидарово, с. Габър, с. Вършило и с. Индже войвода. Причините да се обслужва оперативно районът на гореизброените населени места е по - бързото пристигане на екипите от Първа РСПБЗН – Бургас на мястото на произшествието, както и общата щатна численост в УПБЗН – Созопол от 12 служители работещи на сменен режим на работа. В по – голямата си част през годината обезпечаването на УПБЗН – Созопол от служители на 24 часови работни смени се осъществява  от двама служители.

Възникналите произшествия на територията на Община Созополпо видове  са както следва:

 1. Пожари с преки материални загуби (основно в жилищни и спомагателни постройки) – 31 бр.;
 2. Пожари без преки материални загуби – 78 бр.;
 3. Оказване помощ на пострадали граждани – 1 бр.;
 4. Катастрофа с таранспортни средства – 4 бр.;
 5. Техническа помощ – 42 бр.
 6. Лъжливи повиквания – 2 броя.

 

При осъществяване на контролна дейност, органите за ПБЗН:

 Извършват проверки за спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност при проектиране, строителство и експлоатация на обекти;

 1. извършват проверки в обекти и жилища при получаване на писмен сигнал за нарушаване на правилата и нормите за пожарна безопасност в тях;
 2. извършват проверки по спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи;

      4.издават писмени разпореждания за изпълнение на правилата за пожарна безопасност до държавни органи, организации, юридическилица и граждани;

 1. прилагат административнонаказателни мерки и принудителни административни мерки при установяване на нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност;
 2. изискват от държавни органи, юридически лица и граждани документи и сведения, свързани с осигуряването на пожарната безопасност;
 3. изискват документи за правоспособност за упражняване на пожароопасни и взривоопасни професии и дейности;
 4. участват в експертни съвети за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и в държавни приемателни комисии за разрешаване ползването на строежите;
 5. дават становища за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност на инвестиционните проекти, както и на строежите във връзка с въвежданетоим в експлоатация;
 6. издават сертификати и други документи във връзка с пожарната безопасност, когато това е предвидено в нормативен акт;
 7. изискват от държавни органи, юридически лица и граждани планова осигуряване на пожарната безопасност при организиране на мероприятия и извършване на дейности, с които временно се променя нивото на пожарната опасност;
 8. изпращат уведомителни писма до държавни органи, юридически лица и граждани за нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност.

Държавният противопожарен контрол на територията на Община – Созопол се осъществява от началникът на УПБЗН – Созопол и началника на службата. Частично в отделни кампанийни дейности (жътвена кампания и летния туристически сезон) чрез моя заповед контрол се осъществява и от служители на Първа РСПБЗН – Бургас. Ежегодно се изготвят графици за извършване на проверки на новостроящи се обекти и обекти въведени в експлоатация. За отделните кампанийни дейности се изготвят планове за действие със съответните срокове и задължения.

През 2020г. и до края на м. юни 2021 г. на територията на Община Созопол са извършени следните видове проверки и издадени съответните административно наказателни, разпоредителни, констативни и съгласувателни документи при условията на въведените противоепидимични мерки:

 

 1. Извършени комплексни проверки за спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите – 7бр;
 2. Извършени контролни проверки за спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите – 62 бр.;
 3. Извършени контролни проверки за спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност в новостроящи се обекти –79 бр.;
 4. Извършени тематични проверки за спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност по различни кампанийни дейности (отоплителен сезон, туристически сезон, жътвена кампания, празнуване на коледни, новогодишни, абитуриентски балове, избори и др.) – 84бр.;
 5. Извършени контролни проверки за спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност на обекти съвместно с други ведомства и други служби в МВР–5 бр.;
 6. Извършени проверки по разпоредени мероприятия за изпълнение в обекти и строежи – 56 бр.;
 7. Издадени становища за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност на инвестиционните проекти – 71 бр.;
 8. Издадени сертификати и становища за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност на обекти и строежи – 5 бр.;
 9. Издадени и връчени писмени разпореждания за отстраняване на констатирани несъответствия с правилата и нормите за пожарна безопасност в обекти – 47бр;
 10. Съставени и връчени актове за установяване на административни нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност и връчени наказателни постановления – 2 бр.;
 11. Вписани заповеди в заповедни книги на строежите за спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност – 3 бр.;
 12. Участие в работата на ОЕСУТ – Созопол – 10 бр.;
 13. Участие в държавни приемателни комисии – 42 бр.

Ежегодно през месеците юли до септември на територията на община Созопол се извършват и тематични проверки във връзка с летния туристически сезон. Държавният противопожарен контрол се осъществява основно от началника на УПБЗН-Созопол. Проверките се извършват и от мобилни групи от служители на Първа РСПБЗН – Бургас. Необходимостта от такива мобилни групи се дължи на големият брой обекти със сезонен режим на експлоатация.

Превантивната дейност в областта на пожарната безопасност и защита на населението се изразява в обучение на населението за формиране на необходимото поведение при пожари, бедствия и извънредни ситуации,  за прилагане на необходимите защитни мерки, подпомагане на органите на изпълнителната власт при изпълнение на функциите им по защита при бедствия, участие в разработването и приемането на насоки за обучението за защита при бедствия, провеждане на информационно-разяснителна дейност и други.

Целите на дейността се постигат чрез работата с подрастващото поколение, публикуване на информационни материали, разпространение на диплянки и флаери по отделни кампанийни дейности (есенно-зимен отоплителен сезон, жътвена кампания, летен туристически сезон и др.), предназначени да достигнат и въздействат на различни целеви групи от обществото. 

Основен приоритет е работата с младежките противопожарни отряди. На територията на община Созопол има сформиран такъв отряд в СУ „Св. СВ. Кирил и Методий” гр. Созопол. Ежегодно се провежда учебен и тренировъчен процес с подрастващото поколение. През 2018 година на стадион Арена Созопол се проведоха районните състезания за Млад огнеборец, където взеха участие седем училища с близо 80 деца от Бургас, Созопол и Малко Търново. През последните две учебни години за съжаление с епидемичната обстановка тези мероприятия не се осъществиха. Искрено се надяваме след пандемията да се завърнем към нормален учебно-тренировъчен процес за следващите учебни години.

Превантивната дейност на територията на Община – Созопол се осъществява основно от началника на УПБЗН – Созопол и Началника на Първа РСПБЗН - Бургас. През 2020г. и до края на м. юни 2021 г. на територията на Община Созопол са извършени следните превантивни мероприятия в условията на въведените противоепидимични мерки:

 

 1. Участия при провеждане на учебни евакуации в обществени сгради – 3 броя;
 2. Изнасяне на лекции за начините на действие при произшествия, работа със средствата за първоначално гасене, мерки за недопускане на възникване на произшествя и др. пред ученици, педагогически и обслужващ персонал, ръководен и изпълнителски състав в областта на хотелиерството – 4 бр.;
 3. Провеждане на инструктаж на членове на СИК във връзка с произвеждането на избори за народно събрание на 04.04.2021 г. – 4 бр.;
 4. Публикуване на информационно разяснителни материали по отделни кампанийни дейности в сайта на Община Созопол – 3 бр.;
 5. Разпространение на флаери за опазване на горските територии от пожари, за мерки през отоплителния сезон;
 6. Провеждат се срещи с кметове по населените места в общината, собственици и арендатори на земеделски земи и др.;

 

 

Г. Пинелов: Колеги, ако имате въпроси към г-н Николаев може да ги зададете. Заповядайте, г-жо Германова.

Красимира Германова: Аз нямам въпрос. Аз искам да изкажа едно усещане, едно чувство. Чувствам се горда, защото съм била в онзи екип на Общински съвет Созопол, както и вие г-н Пинелов, както и голяма чяст от хората в момента тук. Чувствам се горда в  този момент защото в предходния мандат казах „Да“ за този проект, защото виждам, че той наистина води до положителни неща. Благодаря Ви г-н Николаев, че следите за това пожарната в Созопол да си върши работата   и   за доброто и безопасно преживяване както на нас гражданите така и на всички гости на града. Продължавайте все така.

Н. Николаев: Благодаря Ви за доверието и за помощта.

Г. Пинелов: Благодаря Ви, г-жо Германова за коментара. Колеги, ако някой желае да попита нещо г-н Николаев. Нямате въпроси.

Г. Пинелов: Г-н Николаев, благодаря ви за отзивчивостта за така направения анализ на обстановката. Пожелаваме си да не се налага да ползваме вашата помощ, но пък разбрахме, че сте достатъчно добре подготвени и можете да реагирате. Хубав ден и лек сезон  на Вас и Вашите служители.

Н. Николаев: Благодаря Ви! Лека работа и на вас.

            Съгласно чл. 35, ал.6 от нашия правилник, продължаваме с въпроси и питания към г-н Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол. Колеги, имате думата!

Г-жо Германова, имате думата.

Красимира Германова: Уважаеми г-н Кмете, колеги общински съветници, Созопол е  град насочен основно към туризъм,  за да идват и пак да се връщат тук туристите, освен  условията които предлагаме за настаняване, хранене, възможности за развлечения, за туристите е много важно и мястото, и средата в които те преживяват дните, в които са на почивка. Много туристи се оплакват, че градът ни е пълен с комари. Такова нашествие на комари от зимата още, аз не помня в Созопол. Моят въпрос е: ще се предприеме ли нещо относно това нашествие на комари, което е неприятно за всички? Благодаря!

Т. Янакиев: Уважаеми г-н Председантел, уважаема г-жо Германова, усещането според мен е чисто субективно за повече комари. Аз лично не усещам и не виждам да има повече комари спрямо други години. Да, имаше много дъждове и обработването на площите се измести напред във времето с около месец. Периодът, в който трябваше да се пръска, за да се унищожат ларвите, за да не се развият до големи комари, беше точно по време на дъждовете- края на март, април. Въпреки това, имаме график и правим пръскания. Предстоят още две пръскания. На 29 -ти юли през нощта също на територията на града ще се пръска. Няма да има този ефект, който се получава ако се започне обработката в края на март. Не е тайна, че средствата за тези и други дейности са силно намалени с оглед на плана за финансово оздравяване. Не искам да го споменавам, но тава си е факт. Ние в момента отделяме в пъти по-малки суми, отколкото са се заделяли от преди. Не мисля, че ефекта е по-лош. Идеята ми е другата година да се опитаме да отделим малко повече средства и превенцията да я започнем по отрано.  Предстоят още две обработки в Созопол. Не мисля, че ще бъдат унищожени напълно комарите, но поне да минимизираме тяхното наличие.

К. Германова: Да разбирам г-н Янакиев, че е имало пръскания в Созопол, защото аз не съм видяла. Как става пръскането?

Т. Янакиев: Да, разбира се, че има пръскания. Пръска се с машина, през нощта, по график. Основният проблем, е че изтървахме момента, защото тогава беше дъждовно и влажно. Това не ни оправдава, защото пък има хора, които се молят за дъжд. Ние трябва да търсим вариант  да можем да се справим независимо от времето дали е дъждовно или не.

К. Германова: Аз не съм видяла в новия град някой да пръска. Тук не коментирам мои лични мнения. Коментирам мнения на хора от града. Благодаря!

Г. Пинелов: И аз благодаря. Г-н Николов, имате думата.

Андрей Николов: Уважаеми г-н Янакиев, уважаеми колеги, преди да си задам въпросите искам да изкажа моите поздравления за своевременната реакция за премахване на незаконните катуни и гета. Трябва да се знае, че на територията на град Созопол има контрол и няма да бъде допуснато създаване на такива обекти.

Правя предложение: възможно ли е служителите, които работят на паркингите в стария град – по-точно на бариерата и при пълна заетост на местата, на паркинга да сигнализират органите на реда, за да може да се пранасочва движението и да не се получават неприятните задръствания и тапи.

 Виждам, че паякът вече работи г-н Кмете, но очевидно не смогва, мислите ли в тази насока по някакъв начин да се насмогне работата на репатриращия автомобил и ако имате такива намерения, да ги споделите с нас.

            Апелирам на всички новоизградени детски площадки да бъдат поставени някакви обозначителни табели. Светещи, ярки, които да се набиват на очи, че наблизо има деца.

Другият проблем това е с почистващата фирма. Всички знаем, че сега боклука е проблем. Това не е от сега, от днес, от вчера, а от доста години, но една и съща фирма оперира на територията на Община Созопол - пети мандат вече. Механизацията вече е време да бъда актуализирана и осъвременена. Не може при обслужване на контейнери и казани от колите на сметосъбиращата фирма да текат едни мръсни, зловонни води. По пътищата да остават локви от отпадни води от колите им. Локви и като ги напече слънцето знаем за какво става въпрос. Нека фирмата да ги погледнат нещата, вече 5-6 години го има този проблем.

Другият проблем е: граждани сигнализират, че повечето пешеходни пътеки в града не са в добро състояние, не са повторени, може би не трябва да са там? Добре е или да бъдат премахнати или да бъдат повторени, защото хората не знаят къде да пресичат. Зимата не е проблем. Нека и там да се вземат мерки.

Т. Янакиев: Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Николов, относно взаимодействието на служителите от бариерата с КАТ е добра идея. Ще разговарям с г-н Киров – началника на РПУ Созопол, за да  видим как ще ги стиковаме нещата. Голямата тапа е при хотел „Блу Бей“, макар че там уширихме с още една лента, но много често гости на хотела оставят колите си на необозначено място и се получават задръствания в лентата за стария град. Радвам се, че има вече и чужденци туристи, но в момента Созопол е пълен с автомобили, защото основният туристопоток са българи, които идват с автомобили, като желанието им е да паркират автомобилите си  колкото се може по-близо до хотела си или ресторанта.

            Целта ни е да осигурим повече такива пространства за паркиране на автомобили, паркинга на старото пристанище беше изчистен и в момента се ползва, т.е. опитваме се да отваряме повече паркопространства,за да осигурим комфортен престой на туристите на гр. Созопол.

            Относно паяка – да, паякът работи. Вдигането на автомобили дневно са повече отколкото миналата година, когато оперираше частна фирма. Да, казвам го чисто сърдечно един паяк не е достатъчен при този брой автмобили, които са в момента в града. Водили сме разговори с частни фирми за подкрепление. Няма как в средата на сезона, а и няма как да го закупим, и ние затова водим разговор за един месец от първи август да заработи още един паяк. Не се спазват знаците, не се спазва Закона за движение по пътищата, а ние имаме двама човека, които разнасят фишове, когато са спрели неправилно и противоречи на закона. Недопустимо е.

Относно сметосъбирането: големият проблем са хранителните отпадъци от редсторантите, които се изхвърлят в контейнерите за битови отпадъци. Всички ние знаем, че всеки ресторант за да отвори трябва да има сключен договор с фирма за събиране и извовзане на определени места тези хранителни отпадъци. Това не се прави, масово фирмите сключват договори с рестьорантьорите, взимат им едни пари и после - нищо. Пред проверяващите показват договора, но как се изпълнява този договор никой не го следи това нещо. Недопустимо е да се изхвърлят тези  отпадъци в общите контейнери  и второ, нека поставените контейнери да се използват пълноценно, защото по мои наблюдения в повечето случаи, когато контейнера е затворен вместо да се отвори контейнера и да се постави боклука в него по лесно е за да не си цапат ръцете  - остават отпадъците до контейнера, и затова казвам, че ние имаме нужда от подмяна на системата на сметосъбиране т.е. точно това, което правим в  момента. Вече имаме три контейнера пуснати експериментално и отзвуците за тях са много добри. Естествено на някои места се създават и проблеми – до единия контейнер редовно има паркирали автомобили и това създава проблеми при обслужването на този контейнер от сметосъбиращата машина пак опираме до  гражданската съвест на хората. Искам тук да заявя пред общинските съветници, че ще направя всичко възможно до края на годината в целия град да бъдат монтирани този тип контейнери. Другото лято сезона ще го посрещнем с нов тип контейнери в целия град. Предупредил съм сметопочистващата фирма. Направил съм няколко разговора с тях, с производителя на подземните контйнери, обсъдени са и техническите спецификации на автомобилите. Фирмата е оборудвала вече два автомобила, защото те са с подемно съоръжение, за да обслужват този вид контейнери, така че  работи се в тази посока и като цяло, като сменим всички контейнери ще можем да преценим какъв ще е ефекта. Ефектът ще е най-малко в три аспекта – минимизиране на шума при тяхното обслужване, знаете сега колко  е шумно сутрин рано, когато вдигат бобърите и контейнерите, вторият положителен ефект – миризмите от отворените и неизмити контейнери няма да ги има. Третият ефект е мястото, което заема подземният контейнер е колкото за един бобър, а в същото време е с вместимост за три бобъра.

Относно пешеходните пътеки, които не са обозначени добре, това ще го направим, но моля ви дайте конкретно точно за кои пешеходни пътеки става въпрос, за да не губим време и ресурс, да обикаляме и оглеждаме,  моля ви помогнете и кажете за кои точно пътеки става въпрос.

А. Николов: Благодаря,Кмете! Ще помогнем с каквото можем. Контейнерите са доста сериозна заявка и всички се надяваме да е факт и само няколко думи  да кажете, какво става със задълженията към контрагентите. Благодаря!

Т. Янакиев: Краткосрочните просрочени задължения, които бяха в размер на 3 600 000 лв., от тях 600 000 лв. погасихме със собствени средствас намаляне на разходите, включително и от раходите за обработка на тревните площи, кастрирането на кучета и др. в размер на  2 960 000 лв. е безлихеният заем и изчистихме в рамките на един месец всички стари задължния към контрагентите  /физичиски и юридически/. Този заем в момента се обслужва редовно към държавата. Направили сме три погашения с общ размер 1 200 000 лв. от собствени средства. Единствените просрочени задължения, които все още имаме е отчислението по чл.64 по ЗУО към РИОСВ, като същевременно текущите си ги внасяме и не генерираме нови задължения. Преди година имаме 1 800 000  лв. задължения, а в момента са под 1 000 000 лв.

Г. Пинелов: Благодаря г-н Янакиев. Г-жо Лулева, имате думата.

С. Лулева: Благодаря г-н Преседател! Г-н Кмете, моят въпрос е свързан с въпрос, който зададох и на предната сесия - относно движението по ул. "Рила" в посока ВИК. До онзи ден нямаше абсолютно никаква промяна. Там стават всекидневно задръствания и маневрите са изключително трудни, особено на заден ход по баира нагоре. Коли има спрени и от двете страни. Почти невъзможно е движението на пешеходците. Не са предриети почти никакви мерки. Хората се карат всекидневно там. Следващият ми въпрос е за сметопочистващата фирма. Много се радвам,че ще се мие след контейнерите, че има едно добро желание да бъдат нови, моят въпрос  е за Военноморския клуб. Всяка година ние заявяваме контейнер тип "бобър", за да може да обслужва сградата понеже е голяма. От тази година виждам, че собствениците на имоти по ул. "Каваци" нямат собствени казани за изхвърляне на отпадъците си и ползват контейнера на Военноморския клуб, няма нищо лошо, нека да ги изхвърлят, той може да побере тези отпадъци, но проблемът е с едрогабаритните отпадъци. Знам, че има кола, която по график минава и ги вдига, но съвсем отговорно казвам, че тази кола за вдигане на едрогавбаритни отпадъци не е минавала от месец и половина. Отпадъци като разглобени мебели, стари матраци, ПДЧ части и др., хората ги изхвърлят до контейера, човекът, който е по поддръжката в ВМ клуб ги надребнява на парчета, които да могат да се съберат в контейнера и съответно да се изхвърли. И към момента има такива едрогабаритни отпадъци, които си седят. Ние си ги слагаме до контейнера, фирмата не ги взима. Слага ни ги до стената. Ние на следващият ден пак ги връщаме до контейнера и така една безкрайна въртележка. Относно жените, които почистват и метат улиците ви казвам, че може би от месец  метлата и лопатката на едната жена, която никаква я няма, си седят подпряни на сградата. Ние  ползваме метлата и лопатката и вършим нейната работа. Те може би имат желание да си я свършат, но може би не разполагат с повече хора, така че метлите и лопатите са тук при нас, ако някой си ги търси, може да дойде и да си ги вземе. Наскоро забелязах, че има оплакваия и от други жители на града, че на въпросните жени не се упражнява строг контроли те роват по кофте  и казаните, това също съм го наблюдавала и аз как ровят в нашия контейнер. Аз съм по цял ден тук и ги виждам тези неща. Ако може на собствениците на имоти да се сложат казани за да  си изхвърлят боклуците в тях. Не знам кой отговаря за това нещо, защото няма как всички да изхвърлятведин контейнер, ние също генерираме достатъчно отпадъци през летния сезон. Също и за движението по улицата.

      Т. Янакиев: Г-жо Лулева, относно движението по улицата абсолютно сте права. Проведохме среща с хората, които живеят в частта за която говорите. Те имат предложение да обърнем посоката на движение в съседна улица. Това трябва да се анализира и обследва трафика, да се произнесат хората които разработват Генералния план. Предложението е еднопосочността  на движение по ул. "Странджа" да се обърне в посока "Стара планина", и това трябва да се обследва. Този път ще извикаме хората , които касае промяната. Има два варианта: първият е този за който ви говорих: обръщаме еднопосочността по "Странджа" и хората, които са от "Люлин"  и "Вихрен" ще въртят малко повече, когато се прибират. Другият вариант е, ако го оставим двупосочен, там не трябва да има паркирани коли от двете страни на улицата. В момента не е проблема в ширината на улицата. В момента проблемът е в паркираните автомобили. Дори само от едната старана да има паркирани автромобили движението съвсем спокойно може да бъде двупосочно.  Махнем ли автомобилите от двете страни на улицата всичко се решава, но веднага изниква въпроса, къде ще си паркират хората личните автомобили. Бяхме разговаряли с арх. Георгиева бяхме предпиели едни стъпки за уширение на паркинга до Златан Атанасов. Направиха едни хора дарение. През есента ще излеем бетонна стена и там още 20-25 парко места могат да се разкрият. Ако съумеем да убедим собствениците и им гарантираме възможнастта те да си паркират на паркинг автомобилите, тогава няма да имаме тази галимация и отдвете страни няма да има спрени автомобили, защото ние ще осигурим още 25 парко места. Другият вариант е: не съумяваме да убедим никой и правим "Странджа" еднопосочна. Обръщаме движението и целият поток, който минава по проблемното място се пренасочва по "Странджа" към "Стара планина" и нагоре към "Вихрен" и "Мусала". Това са двата варианта, но искам много добре да обмислим нещата, за да гарантираме и безопасността, защото в тези райони има и много деца.

С. Лулева: Само да вметна нещо по повод това което казахте, като предложение - дори и да подсигурите места, това ще реши проблема на собствениците на сградите, но няма как да се гарантира, че няма да има спрени автомобили от туристите, защото никой няма да упражнява контрол, дори да стават стократно повече през летния сезан, хората ще имат подсигурени парко места, те ще си паркират техните автомобили там, но гаранция, че други туристи от други улици няма да заемат тези същите места по тротоарите, абсолютно никаква няма. Така, че може би трябва да се помисли и това нещо.

Т. Янакиев: Гаранция ще има, защото паякът вече работи. Капацитетът на вдигане на паяка вече е 14-15 и повече автомобилана ден, така че все пак става въпрос за 50 метра и не е проблем. Хората, ако бъдат така добри да повървят 100-200 метра, голяма част от проблемите няма да ги има, но аз виждам, че всеки иска да влезе с колата си в стаята. Никъде го няма това нещо. Няма как. Има градове, където има два или три буферни паркинга на края на града и от там или обществен транспорт, или нищо - пеша.

            Относно вторият въпрос: Личните казани от 250 литра се заявяват по списък и се раздават. За да изчезнат личните контейнери означава, че някой е направил волеизлияние, че се отказва от тази кофа и тази кофа му е била взета. Аз ще го проверя това нещо, но за мен това не е нормално на един контейнер да разчита цялата тази част от тази улица.

С. Лулева:Да, точно така и в момента е така.

Т. Янакиев: Нямам информация. Ще го проверя това нещо.

С. Лулева: Не е проблем, че ползват контейнера, проблем е едрогабаритните отпадъци, защото ги слагат до контейнера.

Т. Янакиев: Ще проверя колко човека са заявили кофи и дали има такива, които са се отказали.

С. Лулева: Може да са се счупили и да не са сменени.

Т. Янакиев: Това също е вариант. Относно едрите отпадъци, пак опираме до съвестта на хората. Защо трябва да изхвърляме легла, тоалетни казанчета, гърнета, гардероби по средата на сезона? Много ясно, че няма да минава колата. Такива неща се изхвълят преди да е  започнал сезона. Ще проверя дали има график, по който да се движи и сега тази кола, и ако има да го правят по на често, но пак правя апел: не е нормално в средата на сезона ние да си изхвърляме гардеробите, гърнета и тем подобни. Ако има график ще го обявим на сайта.

            Това, че не се мете - с отговорничките се чувам всеки ден, въпреки че не съм им началник аз ги моля и им казвам къде какво съм видял и какво да се направи. Ние трябва да изискваме от тях, защото тяхната фактура когато дойде, парите  по тази фактура са преведени до седмица.  Това заакъснение, което аз заварих 2019 година от 800 000  лв. го няма. В момента тази фирма няма право да не извършава тази си дейност. Ние сме изключително коректни и точни към тях. Така че ще изискваме и това нещо ще бъде проверено.

 

Г. Пинелов:  Колеги други въпроси имате ли? Заповядайте г-н Георгиев!

 

Цветелин Георгиев: Благодаря Ви, г-н Председател! Всички виждате, че Созопол е меката на българския туризъм. Това е похвално и е повод за радост, само че аз си пожелавам както сме меката на българският туризъм, така и да сме едно от най-безопасните места за туризъм. Нека на края на сезона да отчиаме само добри резултати, а не черна статистика. Казвам го това, защото по пътя Градина, Смокиня, Каваци  - е необходимо от едната старана поне да се изчисти пътя и да направим или почистим, не сега да правим тротоар, така че хората да могат спокойно да вървят. Последният месец наблюдяваме хора, които спортуват, вървят посред нощите. Движат се денонощно на самото платно. Запишете си го, виждам, че си записвате - приеритет №1 да направим алея от  един метър разстояние по пътя и хората, които са пеш да могат  да вървят по нея, а не да са по пътното платно. Това са пътни участъци, по които се развиват по-високи скорости и автомобилите профучават покрай пешеходците. Много е страшно през нощта. Страшно е когато хората са облечени с черни дрехи и времето за реакция е малко и те буквално падат в храстите. За пример посочвам Бургас много добре почистиха по пътя Бургас - Созопол с едни режещи машинии. Стана много добре и там може да се върви дори. Нека и ние да вземем този пример и го направим, защото сега е много страшно и опасно.  Другото, което трябва да направим е пешеходнте пътеки. Мисля, че гласувахме да имаме собствена машина, с която  сами да си маркираме пешеходни пътеки и пътна маркировка. До мен също достигат сигнали, а и аз като шофьор, казвам ви конкретно  от социалните служби от площад Черно море до Виа Понтика  маркировка няма. Страшно е. Не се виждат. Не се вижда пътната маркировка, не се виждат зебри и друг тип пешеходни пътеки. Ако сте го напарвили преди лятото или е било с некачествена боя, или е от некомпетентсността и не е направена качествено.

            Другото, което трябва да запишете в тефтера,  като приоритет №1 е от известно време по пътя Златна рибка - Созопол се наблюдава едно изтичане на фекални води. Аз бях свидетел как пред мен една кола поднесе, завъртя се и както се казва "Господ ни обича" и не се случи най-страшното. Колата поднесе от тези фекални води, които изтичат. Явно има избиване на шахти или нещо друго. Ако не всяка вечер, то през вечер, през две. Коментирали сме го с хора, които минават по този участък през нощта, викали са 112, дошла е полиция да видят какво се случва, само че не са установили нищо. Освен предпоставка за ПТП, там тече и една зараза, което не е ок, и не е в наша полза. Моля ви се в най-скоро време нека да изчистим участъците, за които ви казах, поне от едната страна, за да може хората да вървят спокойно, да боядисаме пешеходните пътеки  и да видим тези фекални води откъде текат и защо. Аз ще бъда удоволетворен когато тези неща се случат и давайте да работим, защото е нещо страшно. Созопол както казват туристите "гърми" и това е супер, но трябва да мислим най-вече за безопасността на тези хора. Благодаря Ви! Можете да кажете за моите въпроси каквото мислите и вие….

Т. Янакиев: Ще кажа добре, г-н Георгиев, тъй като вие не ми зададохте нито един въпрос.  Казахте да си запиша, затова виказвам добре, ще работим в тази насока.

Г. Пинелов: Благодаря г-н Янакиев. Г-н Николов, имате думата.

Андрей Николов: В допълнение на това, което каза г-н Георгиев, на мен също са ми сигнализирали за тази течаща вода. Колегата Георгиев визира завоя, който е на паметника на подводничарите в посока "Санта Марина"до новопостроените сгради. Това е факт, наистина в малките часове на денонощието има някаква вода. Не знам дали са фекални, не съм правил проба, но е факт. Благодаря.

Цветелин Георгиев: Община Созопол може да мисли и за закупуване на общинска фекалка. Гледам имаме общинки паяк, защо да нямаме и фекалка., която също ще ни носи приходи.

Г. Пинелов:  Колеги други въпроси имате ли? Слушам ви, г-н Стефанов.

Илиян Стефанов: Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Янакиев, бях поставял въпроса преди време относно паметника на Левски. До къде е стигнала тази процедура, мисли ли се за други скулптури, които да дадат още предложения? Конкурс има ли обявен? Въобще какво се случва по този въпрос?

Т. Янакиев: Г-н Стефанов, има създадена комисия, заседавала е тази комисия, разгледани са постъпилите предложения, но все още няма взето решение. Струва ми се, че ще трябва да предриемем  някаква инициатива, защото парите, които са събрани не са достатъчни. Събрани са около 13 000 лв., а предложенията са от порядъка на 20 - 25 000 лв. и двете.  Може би, като изберем точното предложение ще можем да промотираме с лика, който ще искаме да правим, ще можем да го покажем и тогава  да тръгнем да правим една по-активна дарителска кампания, но при всички положения ще ни е необходима помощ. До края на август месец ще бъде  избран изпълнителя и ще знаем кой ще го прави и вида, който ще има този паметник.

Ил. Стефанов: Вече има  второ запитване, явно обществото това нещо го вълнува и затова задавам и повторно въпроса, затова ако има някой от комисията може да даде по-изчерпателен отговор на този въпрос.

Г. Пинелов: Аз не съм член на тази комисия, но присъствах. Беше ми интересно. Все пак аз съм вносител преди година и нещо на тази докладна.  От общинския съвет представители са Стамат Стаматов и Станимир Андонов. Наистина имаме две постъпили предложения, които не бяха одобрени в тяхната цялост от комисията. Имаха си положителните страни и съответно отрицателните, затова беше даден още месец срок, ако има и други скулптури да вземат участие в този конкурс. Относно  средствата не мисля, че беше само от дарение. Не е пред мен докладната, но ще погледна. Г-жо Георгиева, може да допълните нещо към казаното от мен,  все пак вие сте член на тази комисия.

Г. Георгиева: Искам да допълня: обявихме конкурса. Постъпиха две предложения, но наистина и в двете предложения имаше неща, които не се харесаха от комисията, т.е. самите предложения в цялост и затова обявихме нов срок. Имаше едно запитване по телефоа беше, че срокът бил кратък, за да може един автор да направи проекта както трябва да изглежда, така че може да бъде и по-дълъг от месец новия срок, за да може да се наравят по-качествени проекти, който да разгледаме.

И. Стефанов: Благодаря, достатъчно. Имам един въпрос много важен и  наболял, г-н Янакиев, относно нашето Общинско горко предприятие, което е създадено и функционира, за да обслужва населението, като го снабдява с дървесина.  Вече няколко пъти повдигам въпроса и за резачите. Постоянно сигнали от хората. Има сигнали и от кметове, и от жители на населени места, че дървесина не се извозва. Чуваме едната страна, чуваме и другата страна. Каква е причината? Вие сте контролиращия орган, който има контрол над всичко, ако може да дадете яснота, защо няма извозване на дърва. Няколко от селата с по 20-30 %  са заредени с дърва. Говоря с превовачите. Според тях няма добита дървесина, или ако има някаква тя е маждравка, която не отговаря на изискванията на хората  и моите наблюдения са, че хората започват да се отказват от тази социална услуга и започват да търсят да се снабдяват от складове или от други общини.

 Моля ви да го разгледате този въпрос, защото ще стане голям проблем. Ние вече сме се сблъскали, като цяло, дори според мен няма да успеем да ги заредим тези села  в указания срок - до октомври.

Т. Янакиев: Абсолютно сте прав. И моите наблюдения са такива. Разговарял съм на няколко пъти с инж. Жеков и това, което сме го говорили още в началото на мандата, че гората не е в състояниев което хората си мислят че е. Т.е. гората е сечена поголовно. Въобще не отговаря състоянието на гората с това, което е в лесовъдните планове. Не говоря дали е сечено законно или не законно.  Примерно, ако е предвидено в отедел А да се секат 500 в действителност има 300 или 400, но в никакъв случай 500, което означава, че в гората е пипано много сериозно през последните години или по отрано, не зная. Това е една от причините. Втората причина е, че някои превозвачи не искат да возят, други превозвачи пък казват, че няма дървесина. За да няма дървесина значи не е била маркирана и изсечена. Това е причината, но най-страшната причини е първата., че гората е изсечена.

И. Стефанов: Много правилно отговорхте, защото едните казват има дървесина добита -не возят. Други казват  - отивам в гората и от 10 купки събирам материал, за да напълна камиона, но тази дървесина не е качествена и не я искат хората. Сухи, кухи, тънки- маждравка, затова Ви моля да се заемете сериозно, за да се реши веднъж за винаги този въпрос. Това е Общинско горско предприятие - все пак  то е за да задоволава нуждите на населението от общината. Ако трябва за година две да се намалят продажбите към свободния пазар или към частните складове, за да може да се задоволят хората. Ако всичко това го направите ще бъде много добре за вас, като кмет, а  и хората ще бъдат доволни.

Г. Пинелов:  Колеги други въпроси имате ли? Няма. Преминаваме към дневния ред. Всички сте получили проекта за дневен ред на днешното заседание. Имате ли някакви въпроси относнодневиня ред? Нямате. Преминаваме към гласуване на дневния ред:

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – - - - - - - - - - - - --

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - -- 

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 14
Против: 0
Въздържалисе: 0

РЕШЕНИЕ №444

Общински съвет Созопол прие следния дневен ред: 

I. Доклад на комисията по законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби:

 

 

 1. Докладна записка №424/09.07.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Даване на съгласие за дарение на авточасти на Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението – Бургас /РДПБЗН/ за нуждите на Участък „Пожарна безопасност и защита на населението“, гр. Созопол /УПБЗН/.
 2. Докладна записка №428/12.07.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Даване на съгласие за участие на Община Созопол като партньор по проектно предложение с наименование „Споделени отговорности между администрацията, гражданите и бизнеса за ефективно и открито управление на община Созопол“ по Процедура BG05SFOP001-2.021 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование: „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) и за осигуряване на оборотни средства за точното и навременно изпълнение на планираните по проекта дейности, за които Партньорът отговаря. 

 


II. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКОЛОГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ:

 

 1. Докладна записка №407/01.07.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.60.24, по КК на гр. Черноморец, земеделска територия, зона по §4 от ЗСПЗЗ, м. “Митков мост“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради.
 1. Докладна записка №425/09.07.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект на техническата инфраструктура, извън границите на населените места, за обект: „Външен водопровод до УПИ XV, м. ”Акра“, идентичен с ПИ81178.35.194, по КК на гр. Черноморец“, землище на гр. Черноморец, общ. Созопол.
 2. Докладна записка №429/12.07.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот №134.525, по плана на новообразуваните имоти в зоната по §4 от ЗСПЗЗ, земеделска територия, м. “Край село“, землище с. Крушевец, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилни сгради“.
 3. Докладна записка №430/12.07.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план:
 • План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 61042.11.166, по КК на с. Равадиново, земеделска територия, м. “Факуда“, землище на с. Равадиново, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилни сгради и трафопост“.
 • План за улична регулация на: улица с осови точки 590-591-592 и улица с осови точки 3-40, като продължение на одобрени улици, за осигуряване на транспортен достъп до имота.

 

 1. Докладна записка №431/12.07.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 67800.10.381 по КК на гр. Созопол, земеделска територия, м. “Ачмалъци“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за курорт, допълващи дейности и ТП (трафопост)“.
 2. Докладна записка №432/12.07.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план
 • План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.1.370, по КК на гр. Черноморец, земеделска територия, м. “Атия“, землище на гр. Черноморец, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилни сгради“.
 • План за улична регулация на: улица с осови точки 77-78-79-80-81-82-83-84, завършваща с обръщало, за осигуряване на транспортен достъп до имота и трасета на техническата инфраструктура и пешеходна алея в северна посока, за осигуряване на достъп до крайбрежната плажна ивица.
 1. Докладна записка №433/12.07.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 63029.20.173, по КК на с. Росен, земеделска територия, м. “Край село“, землище на с. Росен, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособят два нови урегулирани поземлени имота, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилни сгради“.

 

 III. Доклад на комисията по туризъм, стопанска политика и общинска собственост:

 

 Докладна записка №417/07.07.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно:отдаване безвъзмездно за срок от 1 годинa в полза на ПП "Демократи за силна България", част от КП "Демократична България - обединение" следният недвижим имот: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 67800.504.224.4.2, с площ 32 кв. м., с предназначение на самостоятелния обект "За офис", находящ се в Община Созопол. гр. Созопол, ул. "Черно море" № 1, бл. 2, ет. 0

 1. Докладна записка №418/07.07.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 30822.120.1 - частна общинска собственост с площ от 12 199 кв. м. Трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Изоставена орна земя“, категория 9 /девета/, находящ се в община Созопол, землище с. Зидарово, местност „Бастърлъка“.
 2. Докладна записка №421/09.07.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в поземлен имот с пл. № 134.429, представляващи 32/922 кв.м, от поземлен имот целият с площ 922 кв.м. трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване: "За земеделски труд и отдих" (съгласно § 4 от ПЗР nа ЗСПЗЗ) , находящ се в община Созопол, с. Крушевец.
 3. Докладна записка №422/09.07.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно:учредяване право на ползване на 2 000 кв. м., върху поземлен имот с идентификатор № 81178.48.22, целият с площ 2 082 914 кв.м., с трайно предназначение на територията "Горска" и начин на трайно ползване "Друг вид дървопроизводителна гора", находящ се в област Бургас, община Созопол, гр. Черноморец, м. "Малък Росен баир".

 

 1. Докладна записка №423/09.07.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно:продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 63015.506.288, находящ се в общ. Созопол, гр. Созопол, с. Атия, местност "Старо Селище", площ 277 кв.м. с трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване:"За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ)"

 

 1. Докладна записка №427/09.07.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 61042.501.558 /ЕКАТТЕ – шестдесет и една хиляди четиридесет и две, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот- петстотин петдесет и осем/, находящ се в общ. Созопол, с. Равадиново, ул. "Ропотамо" № 29, с площ 38 кв.м. /тридесет и осем квадратни метра/.

 

                    Колеги, давам 5 минути почивка, след което ще продължим. Изключете си микрофоните и камерите.

 - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - --- - - - - - -- - -- - - - - - - - -

ПРОВЕРКА след почивката:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ -ТУК

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ТУК

СТАНИМИР АНДОНОВ – ТУК

АНЕТА ФИЛИПОВА – ТУК

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ТУК

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА -ТУК

СТАМАТ СТАМАТОВ – ТУК

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ТУК

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ТУК

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА - –  – – – – – – –

КАТЯ СТОЯНОВА -  – – – – – – – – – – – – – –

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ТУК

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ –– – – – – – – –– – –– ––

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ТУК

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ – – – – – – – – – – – – –

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ТУК

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ТУК

 

При  проверка на кворума след почивката присъстват 13 от 17 общински съветника, имаме кворум и можем да продължаваме по дневния ред. Давам думата на Станимир Андонов - председател на комисията по законност, да представи становището на комисията от заседанието проведено на 22 юли. Имате думата г-н Андонов.

Станимир Андонов: Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Янакиев, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми служители от общинска администрация  представям ви становището от заседанието на  комисията по„Законност, обществен ред, сигурност, граждански права, молби и жалби”, проведено на 22.07.2021 г..  Присъстваха: Станимир Андонов,   Желязко Иванов, Анета Филипова и Димитринка Господинова. Отсъстваше Панайот Рейзи.

Разгледани бяха следните докладни записки:

Докладна записка №424/09.07.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Даване на съгласие за дарение на авточасти на Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението – Бургас /РДПБЗН/ за нуждите на Участък „Пожарна безопасност и защита на населението“, гр. Созопол /УПБЗН/.

Въпроси и коментари  нямаше. След гласуване и в резултат от гласуването - четири гласа „За", докладна записка №424 влиза за разглеждане на сесия и предлага да се вземе решението така, както е по дакладаната.

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.  Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – – – – – – – – – –

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – - - - - - - - - - - - --

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - --  

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0

Приема се :

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №445

 1. На основание чл.21, ал.1, т.23, вр.т.8 и чл.21, ал.2 от Закона за местното управление и местната администрация във връзка с чл.249, ал.9, т.1 от Закона за министерство на вътрешните работи дава съгласие община Созопол да дари на Областна дирекция на РДПБЗН - Бургас за нуждите на Участък „Пожарна безопасност и защита на населението“, гр. Созопол авточасти, като общата стойност на дарението е 450,00 /четиристотин и петдесет/лева.

 

 1. Възлага на Кмета на община Созопол да подпише договор за дарение на авточасти с Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението – Бургас, както и двустранно подписани приемателно-предавателни протоколи, удостоверяващи предаването и приемането на дарението.

 

Ст. Андонов: Докладна записка №428/12.07.2021 г. от Тихомир Янакиев –кмет на Община Созопол относно: Даване на съгласие за участие на Община Созопол като партньор по проектно предложение с наименование„Споделени отговорности между администрацията, гражданите и бизнеса за ефективно и открито управление на община Созопол“ по Процедура BG05SFOP001-2.021 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование: „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) и за осигуряване на оборотни средства за точното и навременно изпълнение на планираните по проекта дейности, за които Партньорът отговаря.

Т. Янакиев направи коментар, като обясни, че с този проект желае да направи оптимизация на работата в общинската администрация, като цяло и субординационните връзки с НПО-та, бизнеса, граждани и всички тези, с които администрацията работи също така, че не е важно самото финансиране, а това върху което  самият  проект ще се фокусира и резултата, и изводите до които ще се стигне при неговото изпълнение.

Г-н Янакиев каза – цитирам: Искрено се надявам този проект да се осъществи, защото ще са ми любопитни изводите, които ще бъдат направени след това и дейностите, които ще се предприемат след него.

Други коментари  нямаше. След гласуване и в резултат от  гласуването - четири гласа „За", докладна записка №428 влиза за разглеждане на общинска сесия и предлага на общинския съвет да вземе решението така, както е по докладната.

 

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по тази докладната? Няма.  Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – – – – – – – – – –

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – - - - - - - - - - - - --

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - --  

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 13
Против: 0
Въздържали се: 0

Приема се :

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №446

 1. Дава съгласие за участието на Община Созопол като партньор по проектно предложение с наименование Споделени отговорности между администрацията, гражданите и бизнеса за ефективно и открито управление на община Созопол“по Процедура BG05SFOP001-2.021 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения с наименование „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ);
 2. Дава съгласие Община Созопол да осигури оборотни средства за точното и навременно изпълнение на планираните по проекта дейности, за които отговаря в качеството ѝ на Партньор по проекта.
 3. Дава съгласие изпълнението на проекта, в случай на неговото одобрение, Община Созопол да бъде партньор на Кандидата – Сдружение с нестопанска цел „ЧАР-Черноморска асоциация за развитие - Бургас“, като за целта се подпишат необходимите документи за партньорство по проекта.
 4. Възлага на Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими правни и фактически действия по т.1, т. 2 и т. 3 от настоящото решение с цел участието на Община Созопол като партньор в проектно предложение „Споделени отговорности между администрацията, гражданите и бизнеса за ефективно и открито управление на община Созопол“ по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ).

 

Ст. Андонов: Г-н Председател, това са докладните, които бяха предложени за разглеждане от комисията.

 

Г. Пинелов: Благодаря на г-н Андонов, давам думата на Андрей Николов да представи становище на комисията от заседанието от 22 юли. Имате думана колега, Николов.

 

Андрей Николов: Добър ден! Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Янакиев, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми служители от общинска администрация  представям ви становището от заседанието на  комисията по „Устройство на територията, жилищната, политика, строителство, екология, инфраструктура и телекомуникации”, проведено на 22.07.2021 г. ”в състав:

 

 1. Андрей Николов – председател;
 2. Станимир Андонов – член;
 3. Стамат Стаматов - член;
 4. 4. Илиян Стефанов – член;
 5. Цветан Иванов – член.

 

Присъстваха  всички членове на комисията и разгледахме следните докладни записки :

 

Докладна записка №407/01.07.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.60.24, по КК на гр. Черноморец, земеделска територия, зона по §4 от ЗСПЗЗ, м. “Митков мост“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради.

Въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване и с резултат от гласуването –  пет гласа "За", комисията подкрепя докладна записка № 407 да влезе за разглеждане на общинска сесия, и се вземе решението така, както е предложено от вносителя.

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.  Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – - - - - - - - - - - - --

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - --  

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Приема се :

 

                                Общински съвет Созопол прие

                                              РЕШЕНИЕ №447

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план за – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.60.24, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия в зона по §4 от ЗСПЗЗ, м.“Митков мост“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на вилни сгради.

            При изработване на ПУП– ПРЗ да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 20%,  кота корниз Н мак.=7.00метра, К.инт. мак.=0,5 и минимална площ за озеленяване 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване, да се запазят приетите и одобрени улични регулации - улична регулация на улица от О.Т.35 -36-37-38-39-40-47-48-49-50-51, одобрена със Заповед №Z-1062/30.07.2009г., на Кмета на Община Созопол, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г.,  за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

              ПУП –ПРЗ за промяна предназначението на ПИ81178.60.24,  да се одобри след изготвяне на експертна оценка, доказваща липса на радиоактивно замърсяване и ниво на радиоактивния фон, съгласно чл.51 от Правила и нормативи за прилагане на ОУП на Община Созопол.              

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  ПУП – план регулация и застрояване.

 

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от ЗУТ.

          Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

 

А. Николов: Докладна записка №425/09.07.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект на техническата инфраструктура, извън границите на населените места, за обект: „Външен водопровод до УПИ XV, м. ”Акра“, идентичен с ПИ81178.35.194, по КК на гр. Черноморец“, землище на гр. Черноморец, общ. Созопол.

Въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване и с резултат от гласуването –  пет гласа "За", комисията подкрепя докладна записка №425 да влезе за разглеждане на общинска сесия, и се вземе решението така, както е предложено от вносителя.

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.  Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – - - - - - - - - - - - --

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - --  

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Приема се :

                                Общински съвет Созопол прие

                                              РЕШЕНИЕ №448

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Созопол, разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – парцеларен план, за обект на  техническата инфраструктура, извън границите на населените места, за обект: „Външен водопровод до УПИ XV, м.”Акра“, идентичен с ПИ81178.35.194, по КК на гр.Черноморец“, землище на гр.Черноморец, общ.Созопол.

             ПУП – ПП  да  се  изработи  при  спазване  на  изискванията  на  ЗУТ,  ЗУЧК, Закона за пътищата, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове,  и да се съгласува  предварително, по реда на чл.128, ал.6 от ЗУТ, от възложителя с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол  одобрява  задание  за  изработване  на   проект  за  ПУП – ПП.
 2. На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.29 от ЗОЗЗ, Общински съвет - Созопол, съгласува трасето и сервитута на техническата инфраструктура. Срока на валидност на предварителното съгласие е три години, считано от датата на влизане в сила на решението.

  Настоящето решение да се разгласи, съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от ЗУТ, като същото не подлежи на оспорване, съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от ЗУТ.

  Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация, по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

 

А. Николов: Докладна записка №429/12.07.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот №134.525, по плана на новообразуваните имоти в зоната по §4 от ЗСПЗЗ, земеделска територия, м. “Край село“, землище с. Крушевец, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилни сгради“.

Въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване и с резултат от гласуването –   пет гласа "За", комисията подкрепя докладна записка № 429 да влезе за разглеждане на общинска сесия, и се вземе решението така, както е предложено от вносителя.

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.  Гласуваме:

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – - - - - - - - - - - - --

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - --  

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Приема се :

                                               Общински съвет Созопол прие

                                              РЕШЕНИЕ №449

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план за – План регулация и застрояване в обхват на поземлен имот №134.525, по плана на новообразуваните имоти в зона по §4 от ЗСПЗЗ, земеделска територия, местност „Край село“, землище с. Крушевец, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилни сгради“.

           При изработване на ПУП– план регулация и застрояване да се спазят следните  параметри  на застрояване: плътност на застрояване мак. 20%, кота корниз Н мак.=7.00метра, по нанесената корекция в зелен цвят, на заданието по чл.125 от ЗУТ, К.инт. мак.=0,8 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

           Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване, да се запазят приетите и одобрени  улични регулации: на улица с осови точки 190-191-192, одобренасъс Заповед №Z-437 от 12.03.2010год., на Кмета на Община Созопол, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията  на  ЗУТ,  ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г.,  за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол  одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  ПУП – план регулация и застрояване.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от ЗУТ.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

 

А. Николов: Докладна записка №430/12.07.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план:

 • План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 61042.11.166, по КК на с. Равадиново, земеделска територия, м. “Факуда“, землище на с. Равадиново, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилни сгради и трафопост“.
 • План за улична регулация на: улица с осови точки 590-591-592 и улица с осови точки 3-40, като продължение на одобрени улици, за осигуряване на транспортен достъп до имота.

 

Въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване и с резултат от гласуването –   с пет гласа "За", комисията подкрепя докладна записка № 430 да влезе за разглеждане на общинска сесия, и се вземе решението така, както е предложено от вносителя.

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.  Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – - - - - - - - - - - - --

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - --  

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Приема се :

                                Общински съвет Созопол прие

                                              РЕШЕНИЕ №450

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план за – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 61042.11.166, по КК на с. Равадиново, земеделска територия, м.“Факуда“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилни сгради и трафопост“ и План за улична регулация на: улица с осови точки 590-591-592 и улица с осови точки 3-40, като продължение на одобрени улици, за осигуряване на транспортен достъп до имота.

При изработване на ПУП– ПРЗ да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 20%,  кота корниз Н мак.=7.00метра, К.инт. мак.=0,8 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.В плана за застрояване  новопроектираният ТП (трафопост) да се нанесе при спазване на нормативното отстояние от основното застрояване.

Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване, и План за улична регулация, да се запазят приетите и одобрени улични регулации: на улица с осови точки 1-2-3-4(590) и улица с осови точки 3-5-6-7-8, одобрени със Заповед №624/03.05.2005г., на Кмета на Община Созопол, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласувапредварително, по реда на чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  ПУП – план регулация и застрояване и план за улична регулация .

 

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от ЗУТ.

 

          Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

 

 

А. Николов: Докладна записка №431/12.07.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот, с идентификатор 67800.10.381 по КК на гр. Созопол, земеделска територия, м. “Ачмалъци“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за курорт, допълващи дейности и ТП (трафопост)“.

Въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване и с резултат от гласуването – с   пет гласа "За", комисията подкрепя докладна записка № 431 да влезе за разглеждане на общинска сесия, и се вземе решението така, както е предложено от вносителя.

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма.  Гласуваме:

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – - - - - - - - - - - - --

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - --  

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Приема се :

                                Общински съвет Созопол прие

                                              РЕШЕНИЕ №451

           1.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ,  Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 67800.10.381, по КК на гр.Созопол, земеделска територия, м.“Ачмалъци“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един самостоятелен урегулиран поземлен имот, с отреждане за курорт и допълващи дейности, за изграждане на „сгради за курорт, допълващи дейности и ТП (трафопост)“.

             При изработване на ПУП– ПРЗ да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 30%, кота корниз Н мак.=10.00метра, К.инт. мак.=1,0 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

В плана за застрояване новопроектираният трафопост да се нанесе при спазване на нормативното отстояние от основното застрояване.

             Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване да се запазят съществуващите улични регулации, като се съобрази с плана за улична регулация, одобрен с Решение №598 от Протокол №25/31.07.2013г., на Общински съвет Созопол, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията  на  ЗУТ,  ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г.,  за обема и съдържанието на устройствените планове и да се съгласува  предварително, по реда на чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

Съгласно приложеното писмо №9400-6802/19.03.2021г., от МК-НИНКН – гр.София, ПУП-ПРЗ не подлежи на съгласуване по реда и условията на ЗКН. Ако при реализацията на дейности, свързани с нарушаване целостта на земния пласт, се открият структури и находки, които имот признаци на културни ценности по смисъла на чл.14б, ал.3 от ЗКН, дейността се спира и съгласно чл.160, ал.2 се прилага разпоредбата на чл.72 от същия закон.

              ПУП – ПРЗ да се внесе за приемане, процедиране и обявяване в общината от името на всички съсобственици или от упълномощено лице, с нотариално заверено пълномощно.

             С проекта да се внесе становище/решение от РИОСВ– Бургас, удостоверяващо финализирана процедура, съгласно писмо  изх.№ПД-359-/3/22.03.2021г.

2.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ,  Общински съвет Созопол  одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  ПУП – план регулация и застрояване.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от ЗУТ.

 Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

 

А. Николов: Докладна записка №432/12.07.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план

 • План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.1.370, по КК на гр. Черноморец, земеделска територия, м. “Атия“, землище на гр. Черноморец, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилни сгради“.
 • План за улична регулация на: улица с осови точки 77-78-79-80-81-82-83-84, завършваща с обръщало, за осигуряване на транспортен достъп до имота и трасета на техническата инфраструктура и пешеходна алея в северна посока, за осигуряване на достъп до крайбрежната плажна ивица.

 

Въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване и с резултат от гласуването –  с пет гласа "За", комисията подкрепя докладна записка № 432 да влезе за разглеждане на общинска сесия, и се вземе решението така, както е предложено от вносителя.

 

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – - - - - - - - - - - - --

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - --  

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Приема се :

Общински съвет Созопол прие

                                                        РЕШЕНИЕ №452

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1 и т.2, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол,  разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план за – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 81178.1.370, по КК на гр.Черноморец, земеделска територия, м.“Атия“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособи един нов урегулиран поземлен имот, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилни сгради“ и План за улична регулация на: улица с осови точки 77-78-79-80-81-82-83-84, завършваща с обръщало, за осигуряване на транспортен достъп до имота и трасета на техническата инфраструктура, и пешеходна алея в северна посока, за осигуряване на достъп до крайбрежната плажна ивица.

            При изработване на ПУП– ПРЗ да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 20%,  кота корниз Н мак.=7.00метра, К.инт. мак.=0,5 и минимална площ за озеленяване 70%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност. Линията на застрояване да се ситуира на отстояние от 7.00 метра от северната регулационна граница на новообразуваният урегулиран поземлен имот, съгласно чл.31, ал.6 от ЗУТ.

Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване, и план за улична регулация, да се запазят приетите и одобрени улични регулации, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г., за обема и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

              ПУП–ПРЗ за промяна предназначението на ПИ81178.1.370,  да се одобри след изготвяне на експертна оценка, доказваща липса на радиоактивно замърсяване и ниво на радиоактивния фон, съгласно чл.51 от Правила и нормативи за прилагане на ОУП на Община Созопол.              

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  ПУП – план регулация и застрояване и План за улична регулация .

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от ЗУТ.

          Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

 

А. Никалов: Докладна записка №433/12.07.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: Издаване на Разрешение, по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработване на Подробен устройствен план - План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 63029.20.173, по КК на с. Росен, земеделска територия, м. “Край село“, землище на с. Росен, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособят два нови урегулирани поземлени имота, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилни сгради“.

Въпроси и коментари по докладната нямаше. След гласуване и с резултат от гласуването –  с пет гласа "За", комисията подкрепя докладна записка № 433 да влезе за разглеждане на общинска сесия, и се вземе решението така, както е предложено от вносителя.

 

Г. Пинелов: Колеги, въпроси и коментари по докладната? Няма. Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – - - - - - - - - - - - --

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - --  

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Приема се :

Общински съвет Созопол прие

                                              РЕШЕНИЕ №453

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.110, ал.1, т.1, чл.108, ал.2, чл.124а, ал.1 и чл.16 от ЗУТ, Общински съвет – Созопол, разрешава  да  се  изработи  проект  за Подробен устройствен план за – План регулация и застрояване, в обхват на поземлен имот с идентификатор 63029.20.173, по КК на с.Росен, земеделска територия, м.“Край село“, извън границите на урбанизираната територия, с цел промяна предназначението, като се обособят два нови урегулирани поземлени имота, с отреждане за вилен отдих, за изграждане на „вилни сгради“. 

            При изработване на ПУП–ПРЗ да се спазят следните параметри на  застрояване: плътност на застрояване мак. 20%,  кота корниз Н мак.=7.00метра, К.инт. мак.=0,8 и минимална площ за озеленяване 50%, като ½ от нея да е отредена за дървесна растителност.

            Към ПУП – ПРЗ да се изработят схеми по части в съответствие с чл.108, ал.2 от ЗУТ. В бъдещата разработка, на ПУП – план регулация и застрояване, да се запазят приетите и одобрени  улични регулации: на улица с осови точки 55-217-218-219-220, одобрена  със  Заповед №8-Z-319 от 14.03.2011год., на Кмета на Община Созопол, влезли в сила одобрени подробни устройствени планове, които са публична общинска собственост, да се спазват изискванията на ЗУТ, ЗУЧК, Наредба №8/14.06.2001г.,  за  обема  и  съдържанието  на  устройствените  планове  и  да  се съгласува предварително, по реда на чл.128, ал.6 от ЗУТ с: “ВиК” ЕАД, “Електроразпределение” АД и „БТК” АД, преди внасянето му за приемане и одобряване.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.125, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Созопол одобрява  заданието  за  изработване  на   проект  за  ПУП – план регулация и застрояване.

Настоящето решение да се разгласи съгласно изискванията на чл.124б,  ал.2 от ЗУТ и същото не подлежи на оспорване съгласно разпоредбите на чл.124б,  ал.4 от ЗУТ.

Решението да се впише служебно в регистъра на Общинската администрация по чл.5, ал.5 от ЗУТ.

 

А. Николов: Г-н  Председател, това бяха докладните записки, които комисията разгледа и гласува на заседанието си на 22.07.2021 г. Благодаря за вниманието.

 

Г. Пинелов: Благодаря на г-н Николов, давам думата на г-н Желязко Иванов да представи становище на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост” от проведеното на 22 юли заседание. Имате думата г-н Иванов.

 

Желязко Иванов: Добър ден! Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Янакиев, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми служители от общинска администрация  представям ви становище от заседание на  комисията.На 22.07.2021 г. от 14:45 часа, се проведе онлайн заседание на комисията по „Туризъм, стопанска политика и общинска собственост”. Заседанието откри и води Желязко Иванов – председател на комисията.

След направена поименна проверка на заседанието присъстваха четирима членове от комисията: 

Желязко Иванов – председател на комисията

Андрей Николов – член;

Стилияна Николова – член;

Светлана Лулева – член. По уважителни причини отсъстваше Катя Стоянова.

На заседанието присъстваха още :

 1. Георги Пинелов – председател на Общинския съвет;
 2. Тихомир Янакиев – кмет на Община Созопол;
 3. 3. Галя Георгиева - юрист на Община Созопол;
 4. 4. Общински съветници;
 5. 5. Служители от общинска администрация.

 

Разгледаха се следните докладни записки:

Докладна записка №417/07.07.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно:отдаване безвъзмездно за срок от 1 годинa в полза на ПП "Демократи за силна България", част от КП "Демократична България - обединение" следният недвижим имот: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 67800.504.224.4.2, с площ 32 кв. м., с предназначение на самостоятелния обект "За офис", находящ се в Община Созопол. гр. Созопол, ул."Черно море" № 1, бл. 2, ет. 0

Въпроси и коментари по тази докладна от членовете на комисията нямаше?

Т. Янакиев, вносител на докладната направи следното допълнение в решението:

В точка 2 от решението, където да бъде допълнено:

"Всички оперативни и експлоатационни разходи/включително комунални услуги - вода, ток, телефон и други подобни/, и такива свързани с използването и поддръжката на имота са за сметка на ползвателя и се заплащат или директно от него, или се възстановяват в едномесечен срок, ако вече за заплатени от община Созопол ."

            Други изказвания и коментари нямаше. След  гласуване и с резултат от гласуването с  четири гласа „За“, комисията подкрепя докладната записка да се разгледа на общинска сесия и се вземе решението така като е предложено от вносителя ведно с направеното допълнение в решението.

Г-жа Германова попита за кое помещение става въпрос. Г-н Янакиев отговори, че става въпрос за помещение намиращо се в общинската сграда на площад Черно море и да сега се е ползвало от ПП Атака.

Г. Пинелов: Колеги, друтивъпроси по докладната? Няма.  Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – - - - - - - - - - - - --

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - --  

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Приема се :

                                Общински съвет Созопол прие

                                              РЕШЕНИЕ №454

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 ал. 9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2021г.”, приета с Решение №321/09.02.2021 г. на Общински съвет Созопол, като включва  имотите подробно описани както следва: Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор: 67800.504.224.4.2 /ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и четири, поземлен имот двеста двадесет и четири, сграда - четири, самостоятелен обект - две/, с площ 32 кв. м. /тридесет и два квадратни метра/, с предназначение:"За офис", брой нива на обекта 1 /едно/ в сграда с идентификатор 67800.504.224.4 /ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и четири, поземлен имот двеста двадесет и четири, сграда - четири/, с трайно предназначение на сградата "Сграда за търговия", находяща се в поземлен имот с идентификатор 67800.504.224 /ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и четири, поземлен имот двеста двадесет и четири/, находящ се в гр. Созопол, п.к. 8130, ул. "Черно море" № 1, по КККР одобрени със Заповед № РД-18-60/04.10.2007 г. на ИД на АГКК, при съседи в сградата: на същият етаж: няма; под обекта: няма; над обекта: 67800.504,224.4.3.
 2. Общински съвет гр. Созопол на основание чл. 31 от Закон за политическите партии. във връзка с  чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  във връзка с чл. 14 ал. 3от Закона за общинската собственост и чл. 14, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на Кмета на Община Созопол да предостави за безвъзмездно ползванеза срок от 1 /една/ година в полза на ПП "Демократи за силна България" част от КП "Демократична България" следният недвижим имот: Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор: 67800.504.224.4.2 /ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и четири, поземлен имот двеста двадесет и четири, сграда - четири, самостоятелен обект - две/, с площ 32 кв. м. /тридесет и два квадратни метра/, с предназначение:"За офис", брой нива на обекта 1 /едно/ в сграда с идентификатор 67800.504.224.4 /ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и четири, поземлен имот двеста двадесет и четири, сграда - четири/, с трайно предназначение на сградата "Сграда за търговия", находяща се в поземлен имот с идентификатор 67800.504.224 /ЕКАТТЕ - шестдесет и седем хиляди и осемстотин, кадастрален район - петстотин и четири, поземлен имот двеста двадесет и четири/, находящ се в гр. Созопол, п.к. 8130, ул. "Черно море" № 1, по КККР одобрени със Заповед № РД-18-60/04.10.2007 г. на ИД на АГКК, при съседи в сградата: на същият етаж: няма; под обекта: няма; над обекта: 67800.504,224.4.3.

"Всички оперативни и експлоатационни разходи/включително комунални услуги - вода, ток, телефон и други подобни./, и такива свързани с използването и поддръжката на имота са за сметка на ползвателя и се заплащат или директно от него, или се възстановяват в едномесечен срок, ако вече за заплатени от община Созопол."

 1. 3. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по сключване на договора.

 

Ж. Иванов: Докладна записка №418/07.07.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 30822.120.1 - частна общинска собственост с площ от 12 199 кв. м. Трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: „Изоставена орна земя“, категория 9 /девета/, находящ се в община Созопол, землище с. Зидарово, местност „Бастърлъка“.

            Въпроси и коментари по докладната нямаше. При гласуване и с резултат от гласуването с  четири  гласа „За“, комисията подкрепя докладната записка да се разгледа на общинска сесия и се вземе решението така, както е предложено от вносителя.

Г. Пинелов: Колеги, друти въпроси по докладната? Няма.  Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – - - - - - - - - - - - --

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - --  

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Приема се :

                                Общински съвет Созопол прие

                                              РЕШЕНИЕ №455

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 ал. 9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - Общинска собственост за 2021 г.”, приета с Решение № 321/09.02.2021 г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ: поземлен имот с идентификатор 30822.120.1 /ЕКАТТЕ - тридесет хиляди осемстотин двадесет и две, кадастрален район сто и двадесет, поземлен имот - едно/ - частна общинска собственост с площ от 12 199 кв. м. /дванадесет хиляди сто деветдесет и девет квадратни метра/. Трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: "Изоставена орна земя", категория 9 /девета/, находящ се в община Созопол, землище с. Зидарово, местност „Бастърлъка“ по КККР, одобрен със Заповед № РД-18-127/24.07.2017 на изпълнителния директор на АГКК, при граници и съседи 30822.120.2, 30822.120.7, 30822.120.545, 30822.119.542, 30822.119.545, 30822.121.530.

           

 1. Общински съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 16, ал 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост разрешава на кмета на Община Созопол да проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма на НРПУРОС, за отдаване под наем на за срок от 5 /пет/ години на недвижим имот - частна общинска собственост, а именно: поземлен имот с идентификатор 30822.120.1 /ЕКАТТЕ - тридесет хиляди осемстотин двадесет и две, кадастрален район сто и двадесет, поземлен имот - едно/ - частна общинска собственост с площ от 12 199 кв. м. /дванадесет хиляди сто деветдесет и девет квадратни метра/. Трайно предназначение на територията: „Земеделска“, начин на трайно ползване: "Изоставена орна земя", категория 9 /девета/, находящ се в община Созопол, землище с. Зидарово, местност „Бастърлъка“ по КККР, одобрен със Заповед № РД-18-127/24.07.2017 на изпълнителния директор на АГКК, при граници и съседи 30822.120.2, 30822.120.7, 30822.120.545, 30822.119.542, 30822.119.545, 30822.121.530.

                       

            2.1. На основание чл. 52 от Наредбата за реда за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост одобрява експертна оценка № 2021EO048/29.06.2021 г. за имота, изготвена от независим лицензиран оценител, в размер на 510 лв. /петстотин и десет лева/, без ДДС, която да се използва като начална тръжна годишна наемна цена при провеждането на търга.

 1. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга както и сключване на договор със спечелилият участник.

 

 

Докладна записка №421/09.07.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: прекратяване на съсобственост между Община Созопол и съсобственик в поземлен имот с пл. № 134.429, представляващи 32/922 кв.м, от поземлен имот целият с площ 922 кв.м. трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване: "За земеделски труд и отдих" (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) , находящ се в община Созопол, с. Крушевец.

            Въпроси и коментари по докладната нямаше. При гласуване и с резултат от гласуването с  четири  гласа „За“, комисията подкрепя докладната записка да се разгледа на общинска сесия и се вземе решението така, както е предложено от вносителя.

Г. Пинелов: Колеги, друти въпроси по докладната? Няма.  Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ЗА

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – - - - - - - - - - - - --

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ЗА

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - --  

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ЗА

ЦВЕТАН ИВАНОВ - ЗА 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 14
Против: 0
Въздържали се: 0

Приема се:

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №456

 

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2021 г.”, приета с № 321/09.02.2020г.на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ:32/922 кв.м. ид.ч./тридесет и два квадратни метра идеални части/ от поземлен имот с пл. № 134.249  /сто тридесет и четири точка четиристотин двадесет и девет/ целият с площ 922 кв.м. /деветстотин двадесет и два квадратни метра/. трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване: "За земеделски труд и отдих" (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), находящ се в община Созопол, с. Крушевец, при граници и съседи: север:пл. 134.428, изток:134.430, юг: край на зона § 4 и запад: пл. № 134.426.

 

 1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл.36 ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и чл.38 ал.1 т.2 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да прекрати съсобствеността между община Созопол и съсобствениците Златин Здравков Краев, ЕГН: 9111190520 чрез продажба на:32/922 кв.м ид.ч./тридесет и два квадратни метра идеални части/ от поземлен имот с пл. № 134.249 /сто тридесет и четири, точка четиристотин двадесет и девет/ целият с площ 922 кв.м /деветстотин двадесет и два квадратни метра/. трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване: "За земеделски труд и отдих" (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), находящ се в община Созопол, с. Крушевец, при граници и съседи: север:пл. 134.428, изток:134.430, юг: край на зона § 4 и запад: пл. № 134.426.
 2. Одобрява експертна оценка № 2021ЕО049/29.06.2021 г. на независим лицензиран оценител в размер на 570 лв. /петстотин и седемдесет лева/ без ДДС,по която да се изкупи общинската част от имота.
 3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

 

Ж. Иванов: Докладна записка №422/09.07.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно:учредяване право на ползване на 2 000 кв. м., върху поземлен имот с идентификатор № 81178.48.22, целият с площ 2 082 914 кв.м., с трайно предназначение на територията "Горска" и начин на трайно ползване "Друг вид дървопроизводителна гора", находящ се в област Бургас, община Созопол, гр. Черноморец, м. "Малък Росен баир".

            Въпроси и коментари по докладната нямаше. При гласуване и с резултат от гласуването с  четири  гласа „За“, комисията подкрепя докладната записка да се разгледа на общинска сесия и се вземе решението така, както е предложено от вносителя.

Г. Пинелов: Колеги, въпроси по докладната? Няма.  Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА –  – – – – – – – – – – –

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – - - - - - - - - - - - --

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - --  

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТАН ИВАНОВ –ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 9
Против: 0
Въздържали се: 4

Общо гласували:13

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №457

 

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 ал. 9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - Общинска собственост за 2021 г.”, приета с Решение № 321/09.02.2021 г. на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ: поземлен имот с идентификатор № 81178.48.22 /ЕКАТТЕ осемдесет една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район - четиридесет и осем, поземлен имот - двадесет и две/, целият с площ 2 082 914 кв.м. /два милиона осемдесет и две хиляди деветстотин и четиринадесет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията "Горска" и начин на трайно ползване "Друг вид дървопроизводителна гора", находящ се в област Бургас, община Созопол, гр. Черноморец, м. "малък Росен баир", със съседи 81178.19.531, 81178.19.88, 81178.19.534, 81178.34.13, 81178.34.2, 81178.34.14, 81178.34.1, 81178.25.24, 81178.25.25, 81178.26.68, 81178.25.26, 81178.26.69, 81178.25.27, 81178.25.28, 81178.26.4, 81178.25.29, 81178.26.3, 81178.26.2, 81178.26.1, 81178.27.80, 81178.38.164, 81178.38.27, 81178.38.155, 81178.38.26, 81178.38.154, 81178.38.153, 81178.48.18, 81178.48.21, 81178.48.36.

 

 1. Общински съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 69, ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 41, ал. 1 от Закона за горите разрешава на Кмета на Община Созопол да учреди право на ползване за срок от 10 /десет/ години на недвижим имот - общинска собственост, а именно: 2 000 кв.м /две хиляди квадратни метра/ от поземлен имот с идентификатор № 81178.48.22 /ЕКАТТЕ осемдесет една хиляди сто седемдесет и осем, кадастрален район - четиридесет и осем, поземлен имот - двадесет и две/, целият с площ 2 082 914 кв.м /два милиона осемдесет и две хиляди деветстотин и четиринадесет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията "Горска" и начин на трайно ползване "Друг вид дървопроизводителна гора", находящ се в област Бургас, община Созопол, гр. Черноморец, м. "Малък Росен баир", със съседи 81178.19.531, 81178.19.88, 81178.19.534, 81178.34.13, 81178.34.2, 81178.34.14, 81178.34.1, 81178.25.24, 81178.25.25, 81178.26.68, 81178.25.26, 81178.26.69, 81178.25.27, 81178.25.28, 81178.26.4, 81178.25.29, 81178.26.3, 81178.26.2, 81178.26.1, 81178.27.80, 81178.38.164, 81178.38.27, 81178.38.155, 81178.38.26, 81178.38.154, 81178.38.153, 81178.48.18, 81178.48.21, 81178.48.36. като ползването се учредява в североизточната част на имота, при границата с поземлен имот с идентификатор 81178.27.80, срещу имоти с идентификатори: 81178.27.33, 81178.27.34 и 81178.27.35.

 

2.1. На основание чл. 14, ал. 8 от Закон за общинска собственост одобрява експертна оценка № 2021АО0010/24.05.2021 г. за имота, изготвена от независим лицензиран оценител, 577,00лв. /петстотин седемдесет и седем лева/, без ДДС, която да се използва като начална при определяне на цената за учредяването на право на ползване.

 

 1. Упълномощава Кмета на Община Созопол да извърши всички необходими действия по учредяването на право на ползване.

 

Ж. Иванов: Докладна записка №423/09.07.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно:продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 63015.506.288, находящ се в общ. Созопол, гр. Созопол, с. Атия, местност "Старо Селище", площ 277 кв.м. с трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване:"За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ)"

По време на заседание на комисията по законност бе изискано становище на кмета на селото. Становището е приложено към докладната. В относно е допусната техническа грешка - изписано е ПРЗ, вместо ПЗР /преходни и заключителни разпоредби/ тя също е коригирана. Въпроси и коментари по докладната нямаше. При гласуване и с резултат от гласуването с  четири  гласа „За“, комисията подкрепя докладната записка да се разгледа на общинска сесия и се вземе решението така, както е предложено от вносителя.

 

Г. Пинелов: Колеги, въпроси по докладната? Няма.  Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА –  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – - - - - - - - - - - - --

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – – – – – – – – – – – –

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - --  

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЦВЕТАН ИВАНОВ –ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За: 9
Против: 0
Въздържали се: 4

Общо гласували:13

 

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №458

 1. Общински Съвет – Созопол, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 2 и чл. 35 от Закона за общинската собственост и чл. 33, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да започне процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване на следният недвижим имот - частна общинска собственост: поземлен имот с идентификатор 63015.506.228 /ЕКАТТЕ шестдесет и три хиляди и петнадесет, кадастрален район петстотин и шест, поземлен имот двеста двадесет и осем/, с площ 277 кв.м./двеста седемдесет и седем квадратни метра/, находящ се в общиа Созопол, с. Атия, местност "Старо селище", с трайно предназначение на територията: „Земеделска земя“ и начин на трайно ползване:"За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ)", при граници на имота: 63015.506.594, 63015.506.227, 63015.506.225, 63015.506.461, 63015.506.199.
 2. Одобрява експертна оценка №2021ЕО046/25.06.2021 г.на независим лицензиран оценител в размер на 8 620 лв. /осем хиляди шестстотин и двадесет лева/ без ДДС, по която да се изкупи общинската част от имота.
 3. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

 

Докладна записка №427/09.07.2021 г. от Тихомир Янакиев - кмет на Община Созопол относно: продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 61042.501.558 /ЕКАТТЕ – шестдесет и една хиляди четиридесет и две, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот- петстотин петдесет и осем/, находящ се в общ. Созопол, с. Равадиново,  ул. "Ропотамо" № 29, с площ 38 кв.м. /тридесет и осем квадратни метра/.

Колеги, в комисията по законност на 16 юли по време на обсъждане на докладната г-жа Галя Георгиева обясни, че - цитирам: "По принцип това трябваше да е прекратяване на съсобственост, но  пък е в общ парцел със 173 -ти имот. От там започна нашата дилема, като надделя това, че е  обособен самостоятелен имот попадащ в общ парцел  и решихме, че е по-добре  да е по общия ред тъй, като е маломерен  в условията сложихме, че  е в общ парцел и по-добре да си направим продажбата по общия ред да си го купят хората, от колкото при една проверка да разсъждаваме дали е прекратяване или не е прекратяване."

Г-н Андонов допълни, че по този начин може да се яви някой друг и да  го купи.

Г. Георгиева: Да, но ще е имот в имота на другия.

След направените разяснения от г-жа Георгиева, Светла Лулева попита: Как като е обособен един имот, то се вижда, че попада в друг имот, но си има самостоятелен кадастрален номер,  какво значи ще попадне в чужд имот, като той вече си е обособен като самостоятелен имот? Ясна е идеята, че би следвало да бъде закупен от хората, които го притежават към момента, но след като си е самостоятелен, този отговор на г-жа Георгиева според мене не е напълно.....аз ако го купя той си е самостоятелен имот въпреки, че е маломерен и ще си бъде мой.

Г. Георгиева разясни: Той е самостоятелно обособен поземлен имот по кадастрална карта, но е в общ урегулиран поземлен имот заедно със 173-ти, т.е. по регулация е в съсобственост.

С. Лулева: Да, регулацията, която си е в сила, но е със самостоятелен кадастрален номер.

Г. Георгиева: По кадастрална карта съответно там няма регулации.

С. Лулева: Точно така, обаче, кадастралната карта е влязла в сила  и тези хора тогава явно не са си проверили нещата, така че съвсем спокойно можете да минете на прекратяване на съсобственост. След като е в общ парцел, защото кадастралния план на с. Равадиново, както и на Созопол, всеки един кадастрален план  до неговото изменение си е в сила.

Г. Георгиева: Тук никой не говори за кадастрален план, тук говорим за план за регулация и застрояване. Тя не съдържа урегулирани имоти, тя съдържа поземлени имоти, т.е. този имот като регулация попада в съседния поземлен имот само че, като е обособен по този начин, както се случва -  само в този район с 5 или 6 такива парчета, съответно обособени са и не може после  да кажем - имахме прекратяване по регулация, но по кадастрална карта  нямахме прекратяване. Всеки може по всякакъв начин да разсъждава по тази случай.

С. Лулева: Аналогично е и обратното, след като е обособен, като самостоятелен и самостоятелен и със самостоятелен идентификатор в кадастралната карта, значи е аналогично и обратния вариант.

Г. Георгиева: Точно това говоря. Трябва да изберем този вариант при, който ще е по-лесно после.

Светлана Лулева: За мен по-безопасният вариант за хората е хората  да си го придобият  чрез прекратяване на съсобственост, защото както едната хипотеза може да влезе в сила, така и другата.Те са равносилни в случая и едното е със силата на законодателството и другото.

Виждам, че и в съседния имот го има същия случай, защо да не си го закупят тогава точно хората, които го притежават по плана за застрояване и регулация.

Т. Янакиев разясни: Консултирали сме се и с външните юристи и те са на мнението, което изрази г-жа Георгиева, аз съм длъжен да се съобразя с мнението на юристите. Права сте, че  в съседния имот го има същия проблем. и това е проблем от кадастъра, всички го знаете.  Наистина сте права, че има угроза някой друг също да се яви и да го купи при положение, това което каза г-жа Георгиева е така, че те са в обш регулационен план не мисля, че ще има някой който да го купи, освен за да направи някоя мърсотия на хората.

С. Лулева: Точно така, това имах предвид. Нека да защитим хората, защото ако някой го купи той ще влезне в техния имот. Аз не знам за кои хора става въпрос, не съм запозната, но както и да е след, като юристите са казали така, така да бъде.

            Ж. Иванов: Други коментари нямаше по тази докладна. При гласуване и с резултат от гласуването с  четири  гласа „За“, комисията подкрепя докладната записка да се разгледа на общинска сесия и се вземе решението така, както е предложено от вносителя.

Г. Пинелов: Колеги, въпроси по докладната? Няма.  Гласуваме:

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ - ЗА

ЖЕЛЯЗКО ИВАНОВ - ЗА

СТАНИМИР АНДОНОВ – ЗА

АНЕТА ФИЛИПОВА – ЗА

АНДРЕЙ НИКОЛОВ – ЗА

СТИЛИЯНА НИКОЛОВА – ЗА

СТАМАТ СТАМАТОВ – ЗА

ДИМИТРИНКА ГОСПОДИНОВА – ЗА

МИЛЕНА ЖЕЛЕВА – ЗА

КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА – ЗА

КАТЯ СТОЯНОВА -   - - - - - - - - - - - --

СВЕТЛАНА ЛУЛЕВА – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

СТОЙЧО НЕДЕЛЧЕВ – - - - - - - - - - - - --

ЦВЕТЕЛИН ГЕОРГИЕВ – - - - - - - - - - - - --  

ПАНАЙОТ РЕЙЗИ -   - - - - - - - - - - - --  

ИЛИЯН СТЕФАНОВ – - - - - - - - - - - - --  

ЦВЕТАН ИВАНОВ -  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

РЕЗУЛТАТ ОТ ГЛАСУВАНЕТО:  

За:10
Против: 0
Въздържали се: 2

Приема се :

Общински съвет Созопол прие

РЕШЕНИЕ №459

 

 1. Общински Съвет Созопол на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост, допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2021 г.”, приета с № 321/09.02.2020г.на Общински съвет Созопол, като включва недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ:поземлен имот с идентификатор 61042.501.558 /ЕКАТТЕ – шестдесет и една хиляди четиридесет и две, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот- петстотин петдесет и осем/, находящ се в общ. Созопол, с. Равадиново, ул. "Ропотамо № 29", площ 38 кв.м. /тридесет и осем квадратни метра/., при граници на имота: 61042.501.557, 61042.501.186, 61042.501.173, 61042.501.133.
 2. Общински Съвет – Созопол, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 и чл. 35 от Закона за общинската собственост и чл. 33, ал.1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, разрешава на кмета на община Созопол да започне процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване на следният недвижим имот - частна общинска собственост:  поземлен имот с идентификатор 61042.501.558 /ЕКАТТЕ – шестдесет и една хиляди четиридесет и две, кадастрален район – петстотин и едно, поземлен имот- петстотин петдесет и осем/, находящ се в общ. Созопол, с. Равадиново, ул. "Ропотамо № 29", площ 38 кв.м. /тридесет и осем квадратни метра/., при граници на имота: 61042.501.557, 61042.501.186, 61042.501.173, 61042.501.133. Описаният имот заедно с имот, с идентификатор 61042.501.173 участват в УПИ II-95, в квартал 17 по регулационен план на с. Равадиново, като двата имота са били заедно в един общ бивш имот с пл. № 95.
 3. Одобрява експертна оценка №2021АО015.07.07.2021. на независим лицензиран оценител в размер на 3 250 лв. /три хиляди двеста и петдесет лева/ без ДДС, която да служи за начална тръжна цена.
 4. Възлага на кмета на община Созопол да извърши всички последващи действия и сключването на договор за покупко-продажба.

 

 

Ж. Иванов: Г-н Председател,  това бяха докладните записки, които комисията разгледа и обсъди на заседанието на 22 юли 2021 г. Благодаря за вниманието!

 

 

 

 

 

Г. Пинелов: Благодаря на г-н Иванов. Благодаря на г-н Янакиев, благодаря на  всички  общински съветници, благодаря на колегите от общинска администрация, желая ви много здраве преди всичко и един хубав сезон в оставащата му част и чисто информативно, ако няма нещо инзвънредно, може би август месец няма да имаме сесия. Бъдете здрави и всичко добро! 

 

           

 

ГЕОРГИ ПИНЕЛОВ

Председател на Общинския съвет

 

 

 

Водещ протокола:

Гергана Глухчева

 

Протоколът се състави в 5 /пет/ еднообразни екземпляра -за:

 1. Общински съвет – Созопол
 2. Община Созопол
 3. Областен управител на обл. Бургас
 4. Районна прокуратура – гр. Бургас
 5. Читалище „Отец Паисий” – гр. Созопол

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележка: Електронен носител, съдържащ видео запис от заседанието проведено на 28.07.2021 г., е неразделна част от този протокол.

гр. Созопол ул. “Аполония” №34;  тел/факс : 0550/2 37 60

е- mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.os – sozopol.org.